Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 25. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 25. april 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 25. april 2014

3 Indledning Efter flere år med hektisk aktivitet som følge af arbejdet med ændringer af museumsloven blev 2013 året, hvor loven skulle ud at virke, og ikke mindst hvor de nye rådgivende organer, Det Strategiske Panel og de faglige råd skulle i gang med arbejdet. Den afsluttende lovproces, som især vedrørte strukturer og rammer for museernes virke, gav os plads til at kigge mere på det indholdsmæssige i vores politik i forhold til fremtidens udfordringer for museerne. Det affødte en god debat i bestyrelsen, der i det tidlige efterår udarbejdede en række væsentlige museumspolitiske synspunkter, der alle tager udgangspunkt i at sikre, at der er et varieret og lokalt baseret museumsvæsen med fokus på høj kvalitet inden for alle dele af museernes drift. Se nærmere i afsnittet Museumspolitiske initiativer. Politik-punkterne blev efterfølgende præsenteret på vores museumsmøde i Kolding med deltagelse af 420 museumsfolk, som her fik mulighed for at kommentere og diskutere udspillet fra bestyrelsen. Danske Museers Efteruddannelse (DME) kan se tilbage på et aktivt år, hvor der desværre kunne konstateres en vis stagnation i deltagelse efter en årrække med markant stigende deltagelse i både kurser og uddannelser. Det skyldes vigende statslige tilskud, der er den klare forudsætning for at kunne udvikle fagligt væsentlige og efterspurgte kurser. Til gengæld var kvaliteten af de udbudte kurser tårnhøj, hvilket overordentligt fine evalueringer vidner om. Kurserne vurderedes så højt, at DME i efteråret kunne afholde en masterclass i Bukarest, initieret og betalt af rumænske kollegaer. Da året gik på hæld, valgte ODM s uddannelsesleder at søge nye udfordringer i den praktiske museumsverden. Der er god grund til at takke Hans Henrik Appel for en formidabel indsats med at bringe DME op på et meget højt fagligt niveau, når det kommer til substantielle og vedkommende efteruddannelsestilbud for danske museumsansatte. I ODM s sekretariat blev ønsket om konsolidering efter lovprocessen afløst af sygdom. En meget lille arbejdsplads er afhængig af enkeltpersoner, og flere længerevarende sygemeldinger i foråret og sommeren gjorde, at det i perioder var et tyndt bemandet sekretariat, der mødte ODM s medlemmer, der heldigvis, og i stadigt stigende grad, anvender organisationen som sparringspartner i både praktiske og mere komplekse forhold. 1

4 Museumspolitiske initiativer Politiske hovedsynspunkter ODM har formuleret en række museumspolitiske synspunkter, der i udvidet og debatterende form, ultimo 2013, er fremlagt i såvel møder som i nyhedsbreve, og med det formål at skabe debat. Der er ikke tale om et samlet katalog, men snarere om en række væsentlige udfordringer, der skal adresseres. ODM har med udgangspunkt i både de natur-, kunst- og kulturhistoriske museers virke i den kommende tid fokus på: Bevaring af kulturarven Der bør være fokus på bedre og mere målrettet bevaring af kulturarven. Staten bør forestå driften af gode, fælles veludbyggede faglige centrale databaser og der bør sættes fokus på det store usynlige registreringsog bevaringsarbejde. Staten bør understøtte byggeri af nye energivenlige og funktionelle museumsmagasiner rundt i landet. Fokus på koordinering af indsamling og lånepraksis og på kassation og udskillelse. Forskning på museerne Forskning er en fundamental opgave for alle statslige og statsanerkendte museer. Rammevilkår skal sikre, at alle museer får adgang til at forske på ligeværdige forudsætninger. I respekt for medlemssammensætningen og mangfoldigheden vil ODM arbejde for at skabe bedre rammer for, at også mindre og mellemstore museer kan leve op til det almene forskningsbegreb. Kulturministeriets definition på forskning gælder alle. Der findes ikke en særlig museumsforskning, der skal bedømmes anderledes. Forskningens målemetoder skal være transparente på tværs af museerne. Skole- og undervisningsområdet (i forlængelse af den nye folkeskolereform) Museerne er vigtige i forhold til læring, og der er et meget væsentligt udvekslingsforhold mellem skole og museum. Vi ønsker museernes viden sat yderligere i spil og anvendt. Det er centralt, at museerne kommer til at spille en rolle i folkeskolereformen. For at museerne skal kunne det, er der behov for at se på bl.a.: Undervisningskompetencer i såvel folkeskolen som på museerne Åbningstider Transport til museerne Yderligere dokumentation af effekt/udbytte af læring på museum Internationale aftaler Internationalt samarbejde har høj prioritet, men initiativerne skal tages i dialog med museerne, således at relevans, ejerskab og bæredygtighed sikres. Der bør være en målrettet central støttepolitik, som understøtter udvikling af internationale samarbejder på museumsområdet, og som tager afsæt i museernes daglige arbejde på internationalt niveau. 2

5 Frivillige ODM anerkender potentialet og de mange muligheder ved at engagere frivillige i at løfte museernes opgavevaretagelse. Inddragelsen af frivillige må dog ikke blive en spareøvelse. Udviklingen af de danske museer skal ske på et professionelt grundlag. Når frivillige involveres, bør det ske kompetent og fagligt forsvarligt. Det er vigtigt, at museumsledere får gode efteruddannelsesmuligheder i professionel museumsledelse. Der er behov for centrale midler til efteruddannelse. Centrale midler til museernes efteruddannelse har i mange år været at finde i løse midler i statsligt regi. Midlerne bør sikres til formålet i et langtidsperspektiv. Turisme Museer er, som andre attraktioner, det nødvendige indhold, der skaber turismen. Museer skal anerkendes som væsentlige aktører. ODM bør, som branchens repræsentant, have større indflydelse på udformning af de nationale strategier på området. Museer og andre attraktioner mangler repræsentation og synlighed i udvikling af Danmarks turistpolitik. Vi taler ikke med særlig stemme i udviklingen af turisme i Danmark. Der bør skabes en samlet attraktions-brancheplatform for at få en stemme. Kompetenceudvikling Den væsentligste viden og erfaring - og den mest centrale aktør i forhold til museernes medarbejderes kompetenceudvikling og efteruddannelse - er i ODM. ODM s efteruddannelse er en succes og bør derfor medvirke i alle relevante sammenhænge i forhold til udbud af målrettede kurser og konferencer som den koordinerende professionelle stemme, på vegne af museerne. Revideret museumslov 2013 og en ny bekendtgørelse om Kulturstyrelsens rådgivningsstruktur Fra årsskiftet trådte den reviderede museumslov i kraft, hvilket betød en ny bekendtgørelse om Kulturstyrelsens rådgivningsstruktur. I høringsfasen havde ODM stor indflydelse, ved tæt og god kontakt til både Kommunernes Landsforening - og ikke mindst til en række landspolitikere, der, ret usædvanligt, havde ønsket at følge tilblivelsen af bekendtgørelsen. Det betød fokus på både transparens, decentralitet og mangfoldighed, hvilket i det store hele lykkedes at få med i bekendtgørelsen, trods et noget mere centralt styret udgangspunkt. ODM ser den nye rådgivningsstruktur som en klar forbedring, der har skabt nærhed og mulighed for væsentlig indflydelse på museernes udvikling i statslig sammenhæng. ODM fik efterfølgende i opdrag af Kulturstyrelsen at forestå udpegning af museumsvalgte medlemmer til såvel Det Strategiske Panel som til de tre faglige museumsudvalg for natur-, kunst- og kulturhistoriske museer. Valget foregik i maj ved udsendelse af anmodning om kandidater blandt museernes ledere, og siden ved direkte valg, hvor der på ODM s hjem- 3

6 Børneomvisning. Foto: Statens Museum for Kunst. 4

7 meside var valgudtalelser og mulighed for at stemme elektronisk. Herunder ses de valgte til såvel Det Strategiske Panel som til de tre museumsudvalg. I Det Strategiske Panel er ODM s formand i øvrigt født medlem. Valg til Det Strategiske Panel 9 opstillede kandidater. 58 museer stemte på hver en kandidat. 2 stemmer var ugyldige. Valgt blev: Museumsdirektør Ulla Schaltz, Museum Lolland Falster Museumsdirektør Jørgen Smidt-Jensen, Museum Østjylland Valgt til Museumsudvalget for Kunsthistorie 6 opstillede kandidater til 5 poster. 20 museer stemte på op til fem kandidater. 2 stemmer var ugyldige. Valgt blev: Museumsdirektør Sine Kildeberg, Vendsyssel Kunstmuseum Souschef Claus Hagedorn-Olsen, Museum Horsens / Horsens Kunstmuseum Museumsdirektør Anne-Mette Villumsen, Skovgaard Museet Museumsdirektør Annette Johansen, J. F. Willumsens Museum Museumsinspektør Jan Gorm Madsen, Ribe Kunstmuseum Valgt til Museumsudvalget for Kulturhistorie 11 opstillede kandidater til 5 poster. 45 museer stemte på op til fem kandidater. 1 stemme var ugyldig. Valgt blev: Museumsdirektør Ulla Schaltz, Museum Lolland Falster Museumsdirektør Broder Berg, Vesthimmerlands Museum Museumsdirektør Ingeborg Svennevig, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune Museumsinspektør Lene B. Frandsen, Museet for Varde By og Omegn Museumsinspektør Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer Valgt til Museumsudvalget for Naturhistorie Fredsvalg. 4 kandidater til 5 poster: Overinspektør Mette Elstrup Steeman, Museum Sønderjylland Museumsinspektør Lasse Fast Jensen, Fiskeri- og Søfartsmuseet Museumsdirektør Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum Museumsdirektør Tove Damsholt, Østsjællands Museum I forbindelse med Det Strategiske Panels møder har de museumsvalgte kandidater ønsket at mødes med ODM for at sikre samling af synspunkter, skabe mulighed for debat og sikre aktiv medvirken i panelets arbejde. Det Strategiske Panel har besluttet, at i de næste år skal debatten centreres om det overordnede tema: Museernes samfundsrolle. Det bakker 5

8 ODM op som baggrund for den strategiske udvikling af landets museer, og i øvrigt helt i tråd med udviklingen i lande omkring os, hvor temaer som Museums Change Lives fra ODM s engelske søsterorganisation og Museums - More than worth it fra vores hollandske kolleger allerede har perspektiveret museernes væsentlige om end ofte ikke særlig italesatte samfundsrolle. Debat om lovforslag om muligheden for visitation på museerne L18. Forslag til lov om ændring af lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra Det Kgl. Bibliotek (udvidelse af visitationsadgang til visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne) er den lidet mundrette titel på et lovforslag, som kulturministeren fremsatte i oktober. Lovforslaget er, som teksten antyder, en ændring/ udvidelse af en eksisterende lov, der hidtil kun omfattede Det Kgl. Bibliotek. Udvidelsen er en udløber af et ønske om at sikre, at der ikke sker tyverier, som det f.eks. skete på Rigsarkivet, hvor der gennem en årrække blev stjålet en mængde arkivalier omhandlende retsopgøret efter 2. verdenskrig. I første omgang dækkede lovforslaget alene enkelte statslige kulturinstitutioner. Fra ODM s side blev det i høringsfasen påpeget, at også andre (statsanerkendte) museer med offentlig adgang rummer værdifulde, væsentlige og unikke samlinger, hvor der kan være brug for at indføre visitation. En mulighed, der i øvrigt vil være i tråd med statens krav til de statsanerkendte museer om at sikre optimale bevarings- og sikringsplaner. Fra pressens og oppositionens side blev forslaget kritiseret, sikkert fordi begrebet visitation virker skræmmende. Det har dog ikke været ønsket, at man fremover skal (krops)visitere kulturinstitutionernes gæster ved museumsbesøg, men alene et ønske om at give muligheden for, hvis det skønnes nødvendigt, at indføre nogle af Kulturministeriet godkendte visitationsregler, ved f.eks. at have regler for at måtte se i folks tasker, pakker og lignede, når studierum forlades, i fald man på museet måtte anse genstande, værker og arkivalier for særligt betydningsfulde og tyvetækkelige (altså ikke i udstillinger, som man selvfølgelig må gå ud fra er tyverisikrede). Det fornuftige lovforslag, der i øvrigt må antages kun at få yderst begrænset anvendelse, blev, med ODM s meget tydelige aftryk, vedtaget af et enigt Folketing med udgangen af Forskning ODM vil arbejde for sikring af optimale vilkår for forskning, både på store og små museer. I erkendelse af at der er tale om ret komplekse forhold, blev der i 2012 nedsat et eksternt forskningsudvalg til rådgivning af bestyrelsen. Der har været afholdt 3 møder, hvor forskellige problemstillinger er blevet afdækket, f.eks. uklarhed om forskningens status i lyset af museumslovens ændring, og der er identificeret behov for at afholde afklarende møder for landets museer om udvalgte emner som universiteternes Ph.d.-praksis; den bebudede vurdering af museumsansatte på Ph.d.-niveau (vurdering til at søge i Kulturministeriets Forsknings Udvalg (KFU)), udarbejdelse af paradigme for museernes forskningsstrategier og fokus på fremtidens forskningsindikatorer. Der stiles i øjeblikket mod afholdelse af en konference, sammen med Kulturstyrelsen, i maj

9 Det arkæologiske ansvarsområde I lyset af den reviderede museumslov blev der i marts givet besked fra Kulturstyrelsen om fremtidens arkæologiske danmarkskort. 27 museer, i stedet for før 42, skal fra 2014 stå for det arkæologiske arbejde, beskrevet i museumslovens kapitel 8, der omhandler den bygherrebetalte arkæologiske praksis. I første omgang i en treårig prøveperiode og ud fra en række specifikke kriterier. I den forbindelse mener ODM, at det var fornuftigt, at der ved udvælgelsen blev lyttet til de museer og museumsenheder, der selv ønskede at varetage den arkæologiske praksis. Enkelte knaster i udformningen af danmarkskortet var ved årsskiftet uafklarede, og ikke mindst de museumsløse kommuner er en stor udfordring. Det samme er uafklarede grænsedragninger mellem enkelte museer. Men det bør kunne løses lokalt. Den nye fordeling af ansvarsområder synes ikke blot at være til gavn for museernes faglige arbejde, men i høj grad også for nærheden til de kommunale forvaltninger og anlægsmyndigheder - og ikke mindst til landets borgere, der først og fremmest skal have glæde af den arkæologiske viden og indsigt. Nu er det op til museerne at leve op til de skærpede krav og kriterier for arbejdet. Med den nye struktur har ODM skabt et nyt forum for de arkæologiske museer. Alle landets muser med arkæologisk ansvar har bakket op om initiativet og deltog ved det første møde i juni i Randers. Her var formålet at afklare holdninger til fremtidens faglige udfordringer - og søge at sikre fælles forståelse for den nye administrative praksis. Der blev nedsat en række arbejdsgrupper til at komme med indstillinger på en række konkrete faglige områder. På et efterfølgende møde i Odense blev gruppernes arbejde fremlagt, og her var det muligt at afklare en række praktiske forhold, bl.a. en længe ventet regnskabspraksis og oplæg til administrative sagsgange m.m. Der er stadig mange udfordringer at forholde sig til: bl.a. den ressourcekrævende drift af arkæologi på museerne og udfordringen med at skabe goodwill om arkæologien, der i øjeblikket tiltrækker sig politisk opmærksomhed, primært i sammenhæng med økonomien i den bygherrebetalte arkæologi. Forhold, som flere nedsatte arbejdsgrupper, med ODM som tovholder, arbejder videre med. Fælles museums-it Et nyt fælles it-projekt så dagens lys i Kulturministeriets regi i 2012 og vil få stor indflydelse på museernes fremtidige digitale registreringspraksis. ODM er med i projektets styregruppe. Her er opgaven at sikre, at det omfattende arbejde munder ud i et dækkende, velfungerende og økonomisk sundt fælles it-registreringssystem. Det er derfor vigtigt, at det er en bred og dækkende repræsentation af brugere, der medvirker som eksperter i projektfasen, og at der er maksimal synlighed i de efterfølgende valgte beslutninger. I 2013 har opgaven i styregruppen været at definere det store projekt, afdække grænseflader og få faglige indspark til, hvad registreringssystemet skal kunne. Dertil er en række udvalg med kyndige inden for museums-it og museumsregistrering etableret. Ved udgangen af året er projektet klar til at komme i udbud. Samtidig er det også tidspunktet, hvor den fremtidige økonomi i projektet skal til debat. ODM har fremført, at det er vigtigt at sikre, at det bliver en prisbillig løsning, at der skal være maksimal sikkerhed for de registrerede data i et langtidsperspektiv, at systemet 7

10 skal være nemt at arbejde med, og at der skal skabes mulighed for fælles oplæring m.m. En aktivitet, som ODM vil medvirke til at løfte. Copyrightforhold ODM s medlemmer henvender sig ofte med forespørgsler, hvor man føler sig i klemme i indviklede og bøvlede regelsæt. Andre bruger megen tid på opklaring af sagerne, for til sidst at måtte betale store summer, museernes spinkle økonomi taget i betragtning. Paradoksalt nok blot for retten til at formidle (ikke tjene på) vores fælles kulturarv. ODM har haft lejlighed til at redegøre for disse forhold for såvel den forrige kulturminister, se sidste årsberetning, og for den nuværende, der i forbindelse med ODM s generalforsamling i Vartov i april blev gjort opmærksom på problematikken. Spørgsmålet er i øvrigt, om det er forhold, der i fremtiden vil blive afklaret gennem dansk lovgivning. Disse komplicerede og i en digital tid bogstaveligt talt grænseoverskridende forhold vil givet inden længe blive afklaret i EU-regi og få opsættende virkning i Danmark. Konsultationer i museumsorganisationerne i Europa og i det fælles digitale kulturarvsprojekt Europeana viser, at copyrightforhold er et problemfelt på tværs af Europa, og at det til stadighed bliver sværere at opretholde en smidig og entydig praksis. ODM har fremført, at Kulturstyrelsen burde påtage sig rollen som forhandler og udreder på museernes vegne. Et sådant tilsagn kom i foråret ODM har i øvrigt gjort klart, at vi ikke har hjemmel til at forhandle på vegne af museerne, men gerne medvirker til afklaring af specifikke forhold, og at det bliver de enkelte museer, der sluttelig kan tilmelde sig en evt. fælles ordning. Med dette afsæt har der gennem året været afholdt flere møder. Ved årets udgang er der fremlagt oplæg til en aftale på området for levende billeder og lyd (med Copydan AVU), mens der stadig er uafklarede forhandlinger om anvendelse af digitaliserede fotos (med Copydan Billedkunst). Museerne og folkeskolereformen Folkeskolereformen har i væsentlig grad involveret museerne. Det sker i erkendelse af, at museer er et vigtigt ekstra læringsrum. Det forhold er der sat fokus på i forbindelse med, at der er tildelt 3 mio. kroner til udvikling af skoletjeneste-ideen i samarbejde med kommunernes skoleforvaltninger. Parallelt hermed er der ved Finanslovsforhandlingerne tildelt 60 mio. kroner over 5 år til Center for Kulturarvsundervisning i Jelling med henblik på at forbedre skolernes formidling af kulturarv til børn, og fra A.P. Møllers Fond er der afsat ikke mindre end 1 milliard kroner til generel udvikling af folkeskolen. De mange penge vil komme til at sætte markant fokus på museernes læringsrolle. Det er godt og meget væsentligt. Samtidig er det dog også en stor udfordring, hvordan det praktiske samarbejde mellem skole og museum skal videreudvikles. Gennem året har der været afholdt flere afdækkende møder for at bringe ODM s viden om museernes metoder og praksis i spil. Ved årsskiftet hersker der dog stadig usikkerhed om målopfyldelse og konkrete målsætninger. Museer og turisme ODM repræsenterer godt 13 millioner gæster, heraf en ikke ubetydelig del turister. Museer og andre attraktioner er ikke tilstrækkeligt repræsenteret / syn- 8

11 Knud Rasmussens Hus. Foto: Knud Rasmussens Hus. 9

12 lige i den overordnede politiske udvikling inden for turisme. Heller ikke i Regeringens vækststrategi for oplevelsesøkonomi, der udkom medio 2013, er der levnet kulturarvsinstitutioner eller turistattraktioner i øvrigt megen omtale. ODM vil arbejde for at skabe en fælles brancheplatform for samlet at stå stærkere på strategisk niveau. I den sammenhæng er der med udgangen af 2013 en række initiativer, hvor områdets aktører søger at finde hinanden. Se også afsnittet om ODM s museumspolitiske synspunkter ovenfor. Hovedmuseernes rolle i fremtidens museumslandskab I udredningen om det fremtidige museumslandskab anbefaledes det, at hovedmuseerne forpligtiges til en mere aktiv rolle i forhold til det samlede museumsvæsen. I den sammenhæng har ODM deltaget i en møderække med Nationalmuseet og planlagt møder med Statens Museum for Kunst. ODM har tidligere, i forbindelse med lovdebatten, fremført en række områder, hvor hovedmuseerne med fordel kan spille en rolle, som først blandt ligemænd : 1) Medvirke til udvikling af platforme til vidensdeling og rådgivning. 2) Udvikling af praktisk forskningsrådgivning til landets museer 3) Forestå fælles publicering/peer reviewing af faglitteratur. Med udgangen af året er ODM i øvrigt indkaldt til dialogmøde om hovedmuseernes fremtidige rolle og om potentialerne for at styrke samarbejdet mellem hovedmuseerne og de øvrige statslige og statsanerkendte museer. Museernes bevaringsindsats og Rigsrevisionen 36 museer fik i 2013 tilsendt et spørgeskema fra Rigsrevisionen, der ville undersøge de statsanerkendte museers bevaring af kulturarven. Undersøgelsen, der forventes klar til Statsrevisorerne i foråret 2014, er en opfølgning på en undersøgelse fra 2007 om forvaltningen af kulturarven. Man vil se på, om forholdene for kulturarven på de danske museer er forbedret, eller om status stadig er på det jævne. Det var nemlig hovedkonklusionen på den undersøgelse over museernes magasinforhold, som ODM udarbejdede i Den gav anledning til en væsentlig politisk debat, hvor ODM bl.a. var i samråd i Folketingets Kulturudvalg. Såvel i samrådet som i en række avisartikler blev der dengang redegjort for, at godt en tredjedel af landets museumsmagasiner er af god kvalitet, ca. en tredjedel havde mangler, der kunne afhjælpes, og endelig var ca. en tredjedel af museumsmagasinerne så dårlige, at magasinerne var direkte til skade for kulturarven. Forklaringerne på de miserable bevaringsforhold er mange. Som en af de vigtigste faktorer blev det konstateret, at bevaringsarbejdet er både usynligt, dyrt og arbejdskrævende og ikke nyder samme politiske bevågenhed som det udadvendte og synlige museumsarbejde. ODM foreslog bedre koordinering af indsamling og lånepraksis via fælles veludbyggede og centrale databaser, fokus på kassation og udskillelse samt at der burde bygges nye energivenlige og funktionelle museumsmagasiner, gerne med en statslig medfinansiering / låneordning, til gavn for både kulturarven, beskæftigelsen i byggefagene og for nedbringelse af museernes omfattende energiudgifter - og dermed medvirken til samfundets klimamålsætning. I 2006 blev der taget afsæt i det 10

13 dengang nye og energivenlige fællesmagasin i Vejle, hvor det med datidens priser blev beregnet, at en samlet løsning på de kritisable bevaringsforhold, på tværs af landets statsanerkende museer, kunne tilvejebringes for et beløb på under 200 mill. kr. ODM s synspunkter er de samme som i 2006! Undersøgelse af frivillighed Der er politisk fokus på frivillighed. Opmærksomheden rettes ofte mod en række samfundsmæssige gevinster som øget demokratisk deltagelse, lokal involvering og engagement, samproduktion af offentlige løsninger, større livskvalitet og livslang læring. På museerne, der helt overvejende er skabt af frivillige, er der en lang tradition for at involvere frivillige: fra bestyrelsesarbejde, folkeforskning, formidling og til praktiske opgaver. ODM anerkender potentialet og mulighederne for museerne i at engagere frivillige, men betoner, at inddragelsen ikke må blive en spareøvelse, som det er set flere steder. Udviklingen af de danske museer skal ske på et professionelt grundlag. Når frivillige involveres, bør det ske på en kompetent og fagligt forsvarlig måde. Selv om erfaringerne er mange og traditionerne lange, eksisterer der ikke systematisk viden på området. Derfor gennemførte ODM i sommeren 2013 en undersøgelse af det frivillige landskab med det formål at afdække, hvilken værdi frivillige tilfører museerne, hvilke udfordringer museerne ser i forbindelse med det frivillige arbejde, og hvilke forventninger museerne har til at involvere frivillige i fremtiden. Undersøgelsen, hvor 59 af 99 adspurgte statsanerkendte museer deltog (61 %), viser, at der er potentiale i at udvikle frivilligheden, og at de frivillige opfattes som væsentlige ambassadører, at de giver mulighed for at få løst særlige opgaver og i øvrigt opfattes som kilde til lokal sammenhængskraft. Undersøgelsen understreger dog også, at frivillighed er ressourcekrævende, og at museernes egen faglige og organisatoriske udvikling kræver systematisering og professionalisering af det frivillige arbejde. Flere angiver en række faglige og væsentlige praktiske udfordringer, ligesom mange museer oplever behov for nye kompetencer og redskaber til at arbejde med og udvikle frivilligheden. Frivillighedsområdet er et af ODM s fokuspunkter i den kommende tid. God adgang til landets museer for alle Kulturen på TV2 News behandlede i september en væsentlig problemstilling for landets museer: Under overskriften Museer diskriminerer handicappede redegjordes der for, at det ofte ikke er muligt for alle borgere at komme på museum på grund af fysiske forhindringer. I ODM er holdningen klar: Som udgangspunkt ønsker ingen museer at diskriminere potentielle gæster - alle er selvfølgelig velkomne. Det er ofte praktiske forhold, der er årsag til de fysiske hindringer, fordi museer ofte er placeret i ældre, upraktiske og ofte fredede bygninger. Kulturministerens udspil God adgang, fra foråret 2013, er en anerkendelse af denne problemstilling, som ODM hilser velkommen og det er væsentligt, at projektet indbefatter rådgivning om løsninger, med henblik på at sikre gode forhold for alle borgere. Museernes ønsker om nye museumsbygninger, eller ombygninger af eksisterende, kan i øvrigt ses i klar forlængelse af ønsket om bedre vilkår for samlinger og udstillingsforhold - og dermed muligheden for at sikre alle borgere bedre adgang. 11

14 12 Fra udstillingen Flora Danica ZOOM på Statens Naturhistoriske Museum. Foto: Royal Copenhagen.

15 Publikumsstatistik ODM understøtter, at der findes god og valid statistik og at simple besøgstal ikke er nok til at beskrive museernes samfundsmæssige formåen. Derfor har ODM været med i processen omkring tilblivelse og udvikling af bedre fælles statistik i samarbejde med Kulturstyrelsen. Statistikarbejdet er udliciteret til TNS- Gallup, der tilfører statistisk validitet. Spørgeskemaerne er undervejs blevet kritiseret for at være både omstændelige, svære at udfylde og for at indeholde spørgsmål vedrørende personlige forhold, der kan virke intimiderende. ODM mener, at man bør komme kritikken i møde, og at publikumsstatistikken bør evalueres grundigt i et brugerperspektiv både museum og gæst og at der bør ses på undersøgelsens datagrundlag såvel som frekvens af undersøgelsen. Fondsmoms Kommunale museer skal i en sindrig udligningsordning, for ikke at være konkurrenceforvridende, afregne 17,5 % i moms af fondsdonationer. Det forekommer uretfærdigt, fordi der således også afregnes moms af ikke momsbelagte forhold (som f.eks. løn), og fordi ordningen, i givet fald, ikke gælder alle. Sagen, som anses for alene at skyldes en bureaukratisk fortolkning, har været forelagt såvel landspolitikere, der mener det er et kommunalt anliggende, og for Kommunernes Landsforening, der, på ODM s foranledning, har forespurgt om mulighed for ændring af administrativ praksis i Indenrigsministeriet. Henvendelsen har dog ikke ført til ændring. Praksis på området volder flere og flere kvaler for museerne, der arbejder hårdt for at få en større egenindtjening, f.eks. via fonde (der på ingen måde ønsker at betale skat af deres donation!). I øjeblikket arbejdes der for at få KL til at gå videre med sagen. I fald det ikke lykkes, vil ODM tage kontakt til det politiske system på såvel kommunalt (borgmester)plan som på landsplan. I første omgang ved en henvendelse til Kulturministeren. Høringer, bekendtgørelser og lovændringer ODM modtager løbende anmodning om svar på høringer, forslag til bekendtgørelser og lovændringer. Opgaven er tidskrævende, men også vigtig. I 2013 er der afgivet høringssvar vedrørende: Vedrørende de statslige vandplaner og kulturhistoriske interesser. Forslag til lov om ændring af lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra Det Kgl. Bibliotek (udvidelse af visitationsadgang til visse statslige kulturinstitutioner). Udkast til bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende. Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse om rådgivning af Kulturstyrelsen på museumsområdet. Udkast til bekendtgørelse om visningsvederlag. Høringssvarene kan findes på ODM s hjemmeside under menupunktet Museumspolitik. 13

16 Faglige aktiviteter Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, et sommermøde i forbindelse med Folkemødet på Bornholm og et seminar i efteråret vedr. udarbejdelse af politikområder. Desuden er der gennem året afholdt en række politiske konsultationer med repræsentanter fra Folketingets partier, centraladministrationen m.m. Bestyrelsens sammensætning ses nedenfor under temaet Hvem er hvem i ODM? ODM s generalforsamling d. 17. april 2013 Generalforsamlingen blev afholdt i Vartov med 90 gæster repræsenterende 64 medlemsmuseer. På generalforsamlingen var 5 ansøgninger om medlemskab fremlagt til optagelse, jfr. gældende regler: Regulært medlemskab: Politimuseet og Herlev Hjortsprings Egnsmuseum. Som associerede medlemmer: Nat Ark Naturvidenskab i Arkæologien, NKF Nordisk Konservatorforbund, Danmark og Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, Herning. Alle blev optaget. Efter generalforsamlingen var der et veloplagt oplæg ved kulturminister Marianne Jelved om den nye ministers syn på museerne, ikke mindst hendes holdninger til museer som væsentlige kulturelt dannende læringssteder. Fremtidens faglige puljer og netværk Repræsentanter for 9 faglige puljer/netværk, der alle arbejder med nyere tids kulturhistorie, debatterede i foråret netværkenes fremtid. Her blev det aftalt aktivt at opregne de mange faglige resultater og tværgående samarbejdsprojekter, der er opnået i tidens løb. Resultatet kan siden præsenteres i en hvidbog, som optakt til en bredere debat om sikring af netværkenes arbejde. ODM medvirker i et vist omfang i puljernes arbejde med sekretariatsbistand. Netværkspublikationen er ved årets udgang under korrektur og vil blive udgivet primo Udstillingsaftale med Billedkunstnernes Forbund (BKF) BKF fremsendte i efteråret et aftaleoplæg, hvor man ønskede at gøre ODM interesseret i et uforpligtigende samarbejde om en minimumsstandard for udstillingsaftaler mellem billedkunstnere, kunsthaller, udstillingssteder og alle typer af museer. Ifølge BKF er formålet at hindre misforståelser og uhensigtsmæssigheder, når kunstnere laver aftale om udstillinger. Formularen, der er tiltrådt af Foreningen af Kunsthaller i Danmark og af Unge Kunstnere og Kunstformidlere, ønskes lanceret i det nye år og man ser gerne, at ODM anvender aftalen. ODM mener dog ikke, at standardaftalen er dækkende som kontraktgrundlag for museer, hvor sikkerhed, bevaringsforhold og i nogle tilfælde købsklausuler har høj prioritet. Det er besluttet, at ODM vil arbejde for at forbedre kontraktudkastet og henvise til formularen, som en minimumsstandard, via hjemmesiden. 14

17 Kulturminister Marianne Jelved taler på ODM s generalforsamling d. 17. april Foto: Sofie Paisley. Museerne i medierne I en artikelrække i Politiken i forsommeren, senere fulgt op i DR P1, blev der, med afsæt i et spørgeskema til museumslederne, sat et ret uheldigt fokus på museerne - som præget af stagnation og manglende målopfyldelse i Kulturstyrelsens rådgivende kvalitetsvurderinger. Debatten fremstod fragmenteret og uklar i mål og midler og forekom så meget mere absurd, da kulturvaneundersøgelsen fra 2012 faktisk entydigt beretter om stor succes for landets museer. ODM deltog med opklarende kommentarer i debatten undervejs. Museer og tal danskernes museumsvaner 2012 I forbindelse med undersøgelsen Danskerens Kulturvaner, fra 2012, fremkom en lang række data og konklusioner på museumsområdet. ODM har sammen med skribenten fremfundet de relevante mu- 15

18 Udgivelsen Museer og Tal Danskernes museumsvaner Foto: 4PLUS4. 16

19 seumsdata, der siden er udgivet som hæfte og kan findes på hjemmesiden. Det er spændende læsning, og der er masser af gode argumenter at hente til forståelse af museernes egenart og særdeles positive udvikling gennem de seneste år. Spørgsmål om ODM fra MF Pia Kjærsgaard (DF) ODM var genstand for en spørgetime i Folketinget, da DF s værdipolitiske ordfører Pia Kjærsgaard spurgte Kulturministeren, i et såkaldt 20 spørgsmål (S1926), om repræsentativiteten i ODM s medlemskreds og med et klart ønske om, at ministeren skulle arbejde for at skabe en organisation målrettet små og ikke-statsanerkendte museer i Danmark. Samtidig rummede 20 spørgsmålet til ministeren også forhold vedr. brug af registreringssystemet REGIN. I ODM er vi glade for, at DF-værdiordføreren så klart anerkender værdien af en brancheforening og i øvrigt ønsker, at der skabes gode rammer også for de små og mindre museer uden for museumslovens rammer. Samtidig bakker vi dog op om Kulturministerens klare svar: Det må være op til aktørerne selv at gå sammen for at skabe bedre forhold. Det er ikke en statslig opgave. De mange ikke-statsanerkendte museer i ODM s medlemskreds viser i øvrigt, at der også i ODM er plads til disse museer. Bikubenfondens Museumspris Bikubenfonden meddelte i foråret, at museumspriserne ikke blev uddelt i I ODM er vi af den overbevisning, at priserne er af stor betydning for at skabe fokus og for at fremme de bedste eksempler på museumspraksis. Samtidig var priserne kommet ind i en god udvikling i forhold til synlighed og prestige i omverdenen, så det var med beklagelse, at vi modtog meddelelsen om, at uddelingen ikke ville finde sted. Kulturens tænketank Fra initiativtagere på bl.a. CBS er ODM blevet indbudt til at deltage i arbejdet med at skabe Kulturens tænketank Kulturtanken. Arbejdet var med udgangen af året stadig i en startfase, men vurderes at have potentiale til at sikre gode og valide undersøgelser til gavn for hele kultursektoren. ODM har sammen med Danmarks Biblioteksforening valgt at tilbyde projektet kontor- og mødefaciliteter. Folkemødet på Bornholm d ODM var igen i 2013 til stede og havde lejlighed til at indgå i, og overvære, formelle som uformelle debatter om kulturpolitik. ODM var selv repræsenteret i en større debat om frivillighed, der var et af årets store temaer. Dansk indhold i Wikipedia ODM er indgået i et projekt sammen med Danmarks Biblioteksforening m.fl. om at skabe rammer for at optimere kulturinstitutioner herunder de danske museers - tilstedeværelse og faglige indholdsområder på Wikipedia. 17

20 ODM repræsentant i Kunstrådets repræsentantskab Sammen med Foreningen af Kunsthaller i Danmark har ODM udpeget museumsdirektør Michael Bjørn Nellemann, Nivaagaard Malerisamling, til nyt medlem af Kunststyrelsens repræsentantskab for den kommende periode. Ny samtidskunstfestival i København ODM har udpeget museumsdirektør Sanne Kofod Olsen, Museet for Samtidskunst, som deltager i udviklingen af en ny tilbagevendende festival for samtidskunst. Festivalen skal bygge på allerede indhøstede erfaringer og sikres en langtidsholdbar struktur, et bredt ejerskab og solid og dynamisk fundering, som det ambitiøst lyder i oplægget. Tidsskriftcirkulation Takket være økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen kunne ODM s tidsskriftcirkulation videreføres i Efter en relancering af tidsskriftordningen i slutningen af 2012, med flere tidsskrifter og med mange nye deltagere blandt de tilmeldte museer, kunne ODM i 2013 sende 17 museologiske tidsskrifter i cirkulation mellem danske museer. Omkring 40 museer i hele landet benytter sig af den gratis ordning - og har herved fået adgang til førende internationale tidsskrifter på det museologiske felt. Netværksbaseret TV-overvågning i museer Er titlen på en vejledning fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI). ODM har været repræsenteret i arbejdet ved museumsforvalter, Henrik Hadsund, Holstebro Kunstmuseum. Internationalt Formidlingsseminar Mødet blev afholdt d marts på Hotel Opus i Horsens, hvor godt 200 deltagere var med på temaet Museet på tværs, der gennem spændende oplæg fra ind- og ikke mindst udland tog udgangspunkt i, at tiden er løbet fra den isolerede institution, der lukker sig om egen faglighed og ekspertise. Seminaret blev efterfølgende evalueret meget positivt. Fagligt orienteringsmøde Mødet blev afholdt på Kolding Comwell, d november. Deltagerantallet tangerede den hidtidige rekord med godt 420 deltagere. Den efterfølgende evaluering var positiv og betonede vigtigheden af mødet som vigtig platform for netværksdannelse og socialt samvær foruden at have fokus på tværgående høj faglighed. 18

21 Internationalt samarbejde Fællesnordisk museumsmøde i Hamar, Norge, september 2015 Det norske museumsforbund har ønsket at afholde et nordisk museumsmøde i september ODM bakker op om ideen, som opfølgning på tidligere afholdte fællesmøder. Planlægning er påbegyndt i de nordiske organisationers direktørkreds. Ungarsk besøg Den ungarske museumsorganisation, Pulszky Society, sendte i sommeren 2013 tre af sine bestyrelsesmedlemmer på en studietur til Danmark, betalt af det ungarske kulturministerium. ODM forestod kontakt til relevante museumsdirektører i hele landet og afholdt selv opklarende møder med de ungarske kollegaer. Tilbagemeldingerne fra Ungarn har været rigtigt gode. Alle har følt sig velkomne og fået væsentlig inspiration med hjem. NEMO Network of European Museum Organisations (NEMO) er den europæiske platform vedr. museumsforhold i EU. Alle europæiske lande kan sende repræsentanter til organisationens aktiviteter, der søger at sætte museer og kulturarv på den europæiske dagsorden. ODM s direktør sidder i NEMO s bestyrelse siden Bestyrelsen består af repræsentanter for museumsorganisationer i Schweiz, Tyskland, Holland, Østrig, Danmark og repræsentanter fra Grækenlands kulturministerium og fra et regionalt kulturkontor i Italien (Regio Emilia Romagna). Der arbejdes løbende på at intensivere ODM s indsats i den europæiske sammenhæng, for der er ikke tvivl om, at megen overordnet lovgivning inden for tilgængeliggørelse, registreringsstandarder, copyright, regional udvikling inden for de kreative erhverv m.m. vil ske med udgangspunkt i den fælles europæiske dagsorden. Et meget succesfuldt årsmøde blev afholdt i november i Bukarest, Rumænien. Se nærmere på Learning in Museums (LEM) ODM er partner i det tre-årige projekt Learning in Museums, der er et projekt under EU s Grundtvigprogram. Temaet er livslang læring med en række nedslag i forhold hertil, og ud fra den helt grundlæggende forudsætning, at museer har en vigtig rolle at spille for mennesker og samfund. Netværket befordrer udveksling af viden og best practices. Projektet blev afsluttet med udgangen af Den største læring fra LEM er den netværksopbygning, der finder sted i et sådant projekt, hvilket bl.a. affødte ODM s involvering i samarbejde med den rumænske museumsorganisation i en Masterclass i museumsudstillinger, der fandt sted i Bukarest i november Nordisk Center for Kulturarvspædagogik (NCK) ODM støtter op om NCK, der har udgangspunkt i museums- og arkivvæsenet i Östersund, Sverige. NCK arbejder for at skabe initiativer, der forskningsmæssigt og mere praktisk understøtter kulturarvsformidling i Norden. Målet er at medvirke til at bevidstgøre om kulturarvens betydning for social udvikling, livslang læring og regional - og bæredygtig udvikling generelt. Nærmere information på 19

22 Netværk Faglige puljer og netværk Et vigtigt fundament for ODM er de faglige puljer og netværk. Vi anslår, at omkring 400 museumsansatte er aktive i disse løse strukturer. ODM supporterer netværk for formidling, museumsforvaltere, bevaring, samlinger, nyere tid, arkæologi, administration, forskning, chefnetværk samt en række nye mere fagspecifikke netværk. Nye netværk og samarbejdsrelationer er under stadig udvikling og i 2013 blev der således arbejdet på et netværk for museernes bestyrelsesformænd, som forespurgte om ODM s hjælp. Netværkene er baseret på frivillig deltagelse. Gennem årene er netværk opstået, afviklet og nye kommet til. På ODM s hjemmeside ligger mødeindkaldelser, referater mv. Netværkene fungerer forskelligt og vælger selv tovholdere/styregruppe, som står for indholdet af møder og anden aktivitet. ODM s sekretariat tilbyder i mindre omfang sekretariatsbistand. Der er således også i år grund til at sende en stor tak til de mange aktive deltagere i netværkene - og ikke mindst til de ansvarlige styregrupper, tovholdere, koordinatorer og andre bidragydere. Sammenslutningen af Museumsforeninger (SAMMUS) ODM samarbejder med SAMMUS, der er en landsdækkende organisation af foreninger, der driver eller støtter museer i Danmark. Sammenslutningen har til formål at styrke og udvikle det folkelige engagement til gavn for museerne, synliggøre de betydelige folkelige kræfter bag de danske museer, sikre museumsforeningerne indflydelse på den aktuelle og fremtidige kulturpolitik samt sikre et inspirerende samarbejde mellem museumsforeninger i ind- og udland. Sammenslutningen repræsenterer ikke blot det folkelige bagland bag museerne, men i vid udstrækning også de formelle ejere. ODM har i udgangspunktet samme ønsker for museerne og har derfor en tæt og fortrolig dialog med sammenslutningen, der samlet organiserer godt 75 foreninger og ca medlemmer. Museumstjenesten ODM er aktiv i museernes fælles indkøbsorganisation Museumstjenesten. Det sker gennem en plads i bestyrelsen. Den fælles indkøbsordning for specialvarer er gennem tiden udvidet med museumsforsikringsordningen, tilbud om brandtilsyn, drift af tidsskriftet Danske Museer m.m. ODM er optaget af at sikre Museumstjenestens aktiviteter, der er til stor gavn for museerne. 20

23 Kommunikation ODM s digitale kommunikation i 2013 ODM s skift at hjemmesideplatform i 2012 har været en stor fordel i 2013, hvor der internt er sparet tid på administration. Samtidig har de besøgende lettere kunnet orientere sig i nyheder om det politiske arbejde, efteruddannelsestilbud og andre services bl.a. direkte adgang til online-nyheder fra de danske medier via hjemmesiden. Trafikken på hjemmesiden er således vokset med 34 % i Det samlede antal besøg er i alt ODM s nyhedsklipsservice fra Infomedia er bibeholdt i 2013, så medlemmerne fortsat gratis kan modtage dagens væsentligste nyheder fra museumsområdet pr. . ODM og Danske Museers Efteruddannelse s (DME) nyhedsbreve har i 2013 fået et løft gennem forbedret grafisk opsætning. Indholdsmæssigt er det søgt at skabe mere bredde, og generelt er det lettere at danne sig et overblik. Antallet af abonnenter på de to nyhedsbreve er som tidligere år støt stigende. ODM er i 2013 trådt ud på nye digitale platforme, bl.a. LinkedIn og Twitter, hvor et voksende antal personer bruger ODM s profiler til at holde sig orienteret om kurser o.a. Oplæg og billeder fra årsmøderne deles flittigt online via Slideshare og Picasa og bidrager hermed til meget stor besøgsaktivitet. 21

24 Medlemsservice Status vedr. gratis adgangskort for medlemmer af ODM Ordningen er en stor succes. Der bliver taget godt imod det røde medlemskort og der er ikke rapporter om administrativt bøvl eller kedelige episoder i billetsalgene på landets museer. Der er ingen tvivl om, at denne solidariske ordning medvirker til at skabe tilhørsforhold, ikke blot til ODM som branchens organisation, men også mellem museerne. Den daglige opfølgning med henvendelser om bortkomne kort, ønsker om yderligere tilsendelser og andet varetages af en studentermedhjælp. Kun et enkelt medlem af ODM har ikke ønsket at være med i ordningen. Advokat med speciale i skatte- og momsret tilknyttet ODM ODM har tilknyttet en ekspert i skatte- og momsret med stort kendskab til museumsforhold, og som i øvrigt underviser på ODM s kurser. I forlængelse af denne ydelse er der lavet en ny side på ODM s hjemmeside, hvor advokat Elsebeth Hjortshøj Rasmussen, der er ekspert i moms- og skatteforhold, skriver om bl.a. museers moms- og afgiftsmæssige rettigheder og pligter. Den første klumme havde overskriften: Momskompensationsordningen - hvad går den ud på, og er der penge i den til jeres museum? Jurist med speciale i løn- og personaleforhold ODM kan også tilbyde juridisk ekspertise på favorable vilkår vedr. sager om løn- og personaleforhold. Det er således lykkedes at få tilknyttet en jurist med et indgående kendskab til museernes mangfoldige løn- og ansættelsesvilkår samt alle de andre juridiske forhold, der kræves indsigt i, når man skal lede et personale. Yderligere information fås ved henvendelse til ODM. Stillingsopslag En af de mest sete sider på ODM s nye hjemmeside er stillingsopslag. Her kan medlemmerne uden beregning få placeret aktuelle stillingsopslag. 22

25 ODM s orangerøde medlemskort. Foto: 4PLUS4.

26 Internationalt formidlingsseminar Foto: Thorkild Jensen.

27 Danske Museers Efteruddannelse (DME) Formidling Organisation Indsamling Registrering Bevaring Forskning DME har i alt faciliteret 33 kurser og efteruddannelsesaktiviteter i Aktiviteterne fordeler sig på 17 kurser med åben tilmelding og otte kurser gennemført internt hos ODM s medlemmer. Desuden er afviklet seks kurser under Formidlingspuljen og to større seminarer; det internationale formidlingsseminar og KEP Symposium Aktivitetsniveauet er således faldet lidt i forhold til 36 kurser i Det samlede deltagerantal er faldet fra 713 i 2012 til 646 i Kurser og uddannelse Som det fremgår af figur 1, fordeler tilmeldingerne til de åbne kurser sig jævnt over de fem museale områder samt organisationsudvikling, der er tilpasset den museale verden. Sidstnævnte kategori omfatter eksempelvis arbejdsmiljø og projektledelse. De internt afholdte kurser, som omfatter ca. en tredjedel af aktiviteterne, har primært haft fokus på formidling og organisationsudvikling. Over sommeren afsluttede 16 museumsledere den diplomuddannelse i museumsledelse, som de startede på tilbage i Der blev ikke udbudt et nyt forløb med museumsledelse i efteråret, og da der samtidig skete en stigning i andelen af kurser med kort varighed, faldt antallet af årsværk meget (en årselev svarer til 200 kursusdage). I 2012 bidrog seminaret Sharing is Caring i øvrigt med 197 deltagere til statistikken. Næste afholdelse er i foråret 2014 og bidrager derfor ikke til årets resultat. Formidling Organisation Indsamling Formidling Registrering Organisation Bevaring Indsamling Forskning Registrering Bevaring Figur 1. Forskning Fordeling af kursusaktiviteterne i

28 Internationale formidlingskurser DME modtog i en bevilling fra Formidlingspuljen til at gennemføre kurser med international profil. Kurserne: Adapting to Mobile, Thinking about Things, The Socially Purposeful Museum, The Learning Museum, Digital Engagement Framework og Active Ageing blev afholdt i Det svarer til 198 kursusdage. To kurser blev aflyst. Evalueringerne lå generelt pænt. The Learning Museum blev topscorer. DME har i øvrigt gennemført kurset Brillanten (udvikling af udstillinger) som Masterclass i Rumænien med 10 kolleger. Aktiviteten blev finansieret af den Rumænske Museumsforbund og er derfor ikke indeholdt i statistikker Antal kurser Antal kursister Antal årselever 7,95 12,2 16,96 19,5 13,25 7,38 Antal nyhedsbrevsabonnenter

29 Årsrapport 2013 med noter til resultatopgørelse 2013 og budget for 2014 Noterne relaterer sig til nøgletallene for ODM s virksomhed og er, efter generalforsamlingens tidligere udtrykte ønske, udførligt beskrevet og markeret med * og i rødt. På generalforsamlingen vil Årsregnskab 2013, revideret af statsautoriseret Revisionsaktieselskab Beierholm, være fremlagt til gennemsyn. Årsregnskabet 2013 er godkendt uden påtegninger. Ved læsning af ODM s resultatopgørelse 2013, og budget 2014, er det væsentligt at holde sig for øje, at den samlede opgørelse består af to delregnskaber. Et regnskab for sekretariatet og et regnskab, der dækker driften af efteruddannelsesvirksomheden. De to regnskaber gennemgås i det følgende adskilt, men udgør tilsammen ODM s regnskab for 2013 og budgetforslag Adskillelsen er ført så langt, at lønsummer og en lang række ordinære driftsudgifter (husleje, forbrug m.m.) konteres adskilt. Det er således et ganske nøjagtigt billede af udgifterne for henholdsvis A) ODM s politiske arbejde i sekretariatets drift og B) driften af efteruddannelses-/kursusaktivitet. Det er vigtigt at understrege, at det politiske arbejde i ODM således alene drives for medlemmernes kontingent. Resultatopgørelsen for 2013 ses som henholdsvis kolonnen: Budget 2013, realiserede tal for 2013 samt forslag til budget 2014, der, jfr. vedtægterne, stilles til godkendelse af generalforsamlingen. Generelt Rapporten udviser et samlet resultat for 2013 på DKK (*1); fordelt på et minus på DKK (*2) vedr. efteruddannelse og et mindre forbrug på DKK (*3) vedr. sekretariatets drift. Budget 2013 balancerede med et minus på DKK (*4), der bl.a. fremkom som følge af et ønske om at investere i en afsat lønsum til oprettelse af en 2-årig stilling som projektkonsulent (på delebasis med Danmarks Biblioteksforening) for at skabe øget aktivitet. Det samlede resultat for 2013 er således DKK bedre end budgetteret ( (budget 2013) + DKK (realiseret)). Sekretariatet Indtægter: Økonomien i sekretariatet er funderet på medlemskontingent (i 2013 budgetteret til DKK (*5) og realiseret med DKK (*6). Kursusaktiviteter afspejler ODM s store faglige forårsog efterårsmøde, der udgør en betydelig omsætning / indtægt. Budget for 2013 (*7) DKK og realiseret med DKK (*8). Statslige tilskud (*9) er realiserede midler til internationalt formidlingsseminar m.m. (DKK ). Andre indtægter er realiseret med DKK (*10), i alt samlede indtægter på DKK (*11). Udgifter: Realiserede udgifter til medlemsaktiviteter udgør DKK (*12), mod et budgettallet DKK (*13). Udgiftsstigningen skyldes alene større aktivitet i forbindelse med de store faglige forårs- og efterårsmøder. Realiseret lønsum udgør DKK (*14) mod budget på DKK (*15). Besparelsen på DKK skyldes refusion af lønsum i forbindelse med sygdom gennem

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

21 okt 11 J. nr. 51. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

21 okt 11 J. nr. 51. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 21 okt 11 J. nr. 51 Emne Bestyrelsesmøde Dato 13. oktober 2011 Sted ODM, Vartov Deltagere Lise Ræder Knudsen, Henrik Sell, Frank Allan Rasmussen, Ole Nielsen, Anne Bjerrekær, Dagmar Warming, Berit Anne

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980 Museumsredegørelsens gennemførelse Kulturstyrelsen har præciseret de hovedproblemstillinger, der følger af museumsredegørelsens gennemførelse. Det drejer sig ud over tidsplanen om modeller for varetagelse

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011 ÅRSBERETNING 2010 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. april 2011 Forord På initiativ af daværende kulturminister Carina Christensen (C) blev det kulturpolitiske udspil Kultur for alle lanceret

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere