är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland."

Transkript

1

2

3

4 Planer och budget 2013 ISBN ANP 2012:775 Nordiska ministerrådet 2012 Tryck: Scanprint as Layout: Scanprint as Upplaga: 600 Omslag: Scanprint as Printed in Denmark är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa. vill stärka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. Ved Stranden 18 DK-1061 København K Telefon (+45)

5 Nordisk Ministerråd godkender, med forbehold for de nationale parlamenters godkendelse, vedlagte budget for år 2013 på totalt 961,472 MDKK (2012 -prisniveau). Ministerrådet finansieres for langt størstedelens vedkommende gennem bidrag fra de nordiske landene efter en fordelingsnøgle, som årlig fastsættes af Ministerrådet som de respektive landes andel af den samlede nordiske bruttonationalindkomst. Derudover har Ministerrådet indtægter fra øvrige aktiviteter, der udgør ca. 1,3 % af budgettet. Fordelingsnøglen for landenes indbetalinger for år 2013 er: Danmark 22,3 % Finland 17,4% Island 0,7 % Norge 29,3 % Sverige 30,3% Aftalen om overenskomst om tilgang til højere uddannelse påvirker landenes indbetalinger til det nordiske budget ved at selve betalingsordningen håndteres via Ministerrådets budget. Betalingsordningen gælder Danmark, Finland, Norge og Sverige. Island, Grønland, Færøerne og Åland deltager ikke i betalingsordningen. Det er taget hensyn til de berørte landes gensidige betalinger jf. overenskomsten i de involverede landes endelige bidrag til Ministerrådets budget. Ved fastsættelsen af budgettet anvender Ministerrådet det aritmetiske gennemsnit af Danmarks Nationalbanks månedsgennemsnitskurser i perioden 1. oktober september : 100 EUR = 744 DKK 100 ISK = 4,7 DKK 100 NOK = 98 DKK 100 SEK = 84 DKK Til prisopregning af institutionernes tilskud og projektmidler benyttes følgende opregningsfaktorer: 1. Omregningsfaktorerne for bidrag til institutionerne for år 2013 er: Danmark 2,0 % Finland 2,5 % Island 3,9 % Norge 1,9 % Sverige 0,95 % 2. Omregningsfaktoren for projektmidler er 1,8 % for år Landenes indbetalinger til budgettet for år 2013 sker i henhold til Nordisk Ministerråds Økonomireglement 7. Ministerrådet har bemyndiget generalsekretæren til 1 Da Danmarks Nationalbank ikke længere noterer ISK, er kursen på ISK beregnet ud fra det aritmetiske gennemsnit af Den islandske Nationalbanks månedsgennemsnitskurser i perioden 1. oktober september

6 6 at tage beslutning om institutionernes budget, når det gælder omregning til og udbetaling i anden valuta at tage beslutning om omdisponeringer på op til og med DKK mellem budgetposter indenfor totalrammen. Samarbejdsministrene fastsætter rammen for kultur/uddannelse/forskning til TDKK (2012- prisniveau). De ansvarlige ministerråd skal inden for denne ramme fastsætte detailfordelingen for deres respektive områder i henhold til Aftalen om kulturelt samarbejde artikel 15.

7 Budgettet er udarbejdet efter de retningslinjer som er givet af de nordiske samarbejdsministre. Som noget nyt har samarbejdsministrene bestemt, at der i 2013 skal arbejdes med et todelt prioriteringsbudget på samlet 80 MDKK. Den ene del (20 MDKK) fordeles til nye initiativer efter forslag fra budgetårets formandskab, som i 2013 er Sverige. Den anden del (60 MDKK) fordeles til større strategiske satsninger, herunder arbejdet med grøn vækst og holdbar nordisk velfærd, som foreslået af statsministrene samt til videreførsel af enkelte globaliseringsinitiativer fra tidligere år. Det svenske formandskab har peget på 4 initiativer som led i deres formandskab. Det er NordMin, som er et forsknings- og netværksinitiativ indenfor mineindustrien, et jobtopmøde - back-to-back med statsministermøde - med særlig vægt på ungdomsarbejdsløshed, et projekt til nedbringelse af udslippet af kortlivede klimagasser og endelig et initiativ vedrørende Arbetsplatsförlagt lärande (APL). I den årlige drøftelse med Nordisk Råd i efteråret 2012 om Nordisk Ministerråds budget blev der opnået enighed om et antal præciseringer og øremærkninger af beløb på konkrete budgetposter, som begge parter har stillet sig bag. Kompromisset medfører ikke ændringer af beløbsstørrelserne på budgetpostniveau. De 80 MDKK til prioriteringsbudgettet finansieres i meget stor udstrækning af midler fra de tidligere globaliseringsinitiativer suppleret med midler fra Formandsskabspuljen samt mindre besparelser på Nabosamarbejdet og Ministerrådets fællesaktiviteter. De enkelte fagsektorers budgetrammer er fastholdt uændrede fra København den 26. november 2012 Halldór Ásgrimsson Generalsekretær 7

8 Hovedlinjer i budget Nordisk Ministerråds budget på budgetpostniveau Generel indledning NordMin Fler unga i arbete i Norden och jobbtoppmötet Förbättrade emissionsinventeringar av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Testcenter Uddannelse og forskning inden for grøn vækst Elmarknaden Grønne tekniske normer og standarder - Norden som standardmaker Grønt offentligt indkøb Utveckla tekniker och metoder för avfallshantering Främja integrationen av miljö och klimat i utvecklingssamarbetet Samordning och förstärkt finansiering av gröna investeringar och företag Hållbar nordisk välfärd Fælles studie af den nordiske velfærdsmodels udfordringer Välfärd og kost Klimavenligt byggeri Kultur og kreativitet KreaNord initiativet Offentligt-privat-partnerskab om planteforædling i Norden Ny Nordisk Mad Kennedycenter Integrering av jämställhetsperspektiv 36 Generel indledning Generelle Kultursatsninger Dispositionsmidler Kultur Nordisk Kulturforum Nordisk kulturfond Nordisk Råds priser Kulturministrenes globaliseringsindsatser Strategiska satsningar 44 Børn og Unge Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK) 45 Film og Media Nordisk computerspilprogram Nordisk Film- och TV-fond Nordisk Journalistisk Efteruddannelse NORDICOM 48 Kunstområdet Kultur- og kunstprogrammet Nordisk oversættelsesstøtte Nordiskt-baltiskt mobilitetsprogram för Kultur 50 8

9 Kulturkontakt Nord 51 Nordiske Kulturhus Nordens hus i Reykjavik Nordens hus på Färöarna Nordens institut på Åland Nordens institut på Grönland (NAPA) Kulturkontakt Nord ( før NIFIN) 53 Andre kultursatsninger Samisk samarbeid 54 Generel indledning Ny nordisk mad 60 Fiskeri Projektmedel - Fiskeri 60 Jordbrug Projektmidler Jordbrug Nordiskt kontaktorgan för jordbruksforskning (NKJ) Nordisk Genressource Center (NordGen) 62 Skovbrug Projektmidler Skovbrug Samnordisk skogsforskning (SNS) 63 Levnedsmidler Projektmedel - Levnedsmidler Forskning - levnedsmidler Nordisk handlingsplan for bedre helse og livskvalitet 65 Generel indledning Projektmedel - Jämställdhet Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) 70 Generel indledning Generelle forsknings- og uddannelsesindsatser Dispositionsmedel-Utbildning och forskning 78 Politikudvikling m.v Rådgivningsgruppen for nordisk skolesamarbeid (NSS) Rådgivningsgruppen for nordisk samarbejde om voksnes læring (SVL) Rådgivningsgruppen for nordiskt samarbete inom högre utbildning (HÖGUT) Ad hoc arbejdsgrupper på prioriterede områder Det nordiske sprogsamarbejde Politikudvikling, Videnssamfund og IT-infrastruktur Politikudvikling voksnes læring 81 Mobilitets- og Netværksprogrammer Nordplus Bidrag till Nordisk Sommaruniversitet (NSU) Nordplus Nordiske Sprog- og Kulturprogrammet Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i udlandet 85 Nordforsk NordForsk 86 9

10 Nordisk komitè for Bioetikk 89 Forskning i øvrigt Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA) Nordiska Institutet for Sjörett (NIfS) Nordisk Institutt for Asiastudier (NIAS) Nordisk vulkanologisk institut (NORDVULK) Nordisk Samisk Institutt (NSI) 94 Generel Indledning Projektmedel - Social- och hälsovårdspolitik Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Nomesko og Nososko NIOM AS - Nordisk institutt for Odontologiske Materialer 100 Institutioner Nordens Välfärdcenter Nordiska högskolan för folkhälsovetenskab (NHV)* 103 Generel indledning Näring Projektmidler Näring Nordisk Innovation 108 Energi Projektmidler Energi Arbejdsgrupper - energi Nordisk Energiforskning (NEF) 110 Regional Projektmidler Regional Arbejdsgrupper under Regional NORA Grenseregionalt samarbeid Nordregio 115 Generel indledning Dispositionsmidler - Miljø Miljøsektorens arbejdsgrupper NEFCOS Miljøudviklingsfond SVANEN Nordisk miljömärkning 120 Generel indledning Projektmidler i øvrigt - Arbejdsliv Arbejdsliv faste udvalg Nordjobb Kommunikation om arbejdsliv Institut för vidareutb.inom arbetsmiljö (NIVA) 127 Generel indledning Projektmedel- Ekonomi och finanspolitik

11 Generel indledning Projektmedel - Lagstiftning 134 Generel indledning Kunskapsuppbyggning och nätverk Partnerskab og grænseregionalt samarbejde NGO-virksomhed i Østersøregionen Nordiska Projektexportfonden (NOPEF) Ministerrådets kontorer i Nord-vest Rusland Ministerrådets kontorer i Estland, Letland og Litauen Politiske initiativer Arktisk samarbeidsprogram EHU/Hviderusland Gennemførelse af retningslinierne for samarbejdet med Estland, Letland og Litauen henholdsvis Nordvestrusland Samarbejde med Nordens naboer i Vest 145 Generel indledning Sekretariatet Ministerrådets sekretariat (NMRS) 150 Nordisk Ministerråds Fællesaktiviteter Föreningarna Nordens Förbund Bidrag til Västnorden Generalsekreterarens disponeringsreserv Formandsskabspuljen Holdbart Norden Informationsaktiviteter Norden i Fokus Internationale aktiviteter Hallo Norden Grænsehindringer Tjänstemannautbyte Pulje til Nordisk Ministeråds støtte til Island Gränshindersforum 157 Generel indledning Globaliseringsforum Nordisk Topforskning Innovationsrepræsentationer Energi och transport inkl. uppfölgning på gemensamt nordiskt EnergiExpo Gränshindersforum Utvecklingen av det nordiska forsknings- och innovationsområdet (NORIA) e-science Främjande av högre utbildning i Norden En god upplärning av ungdomar och vuxna Belysning av konsekvenserna av klimatförändringarna på naturresurser i Norden Harmonisering af el-markederne i Norden Kultur og kreativitet Hälsa och välfärd Klimatvänligt byggeri

12 Forhandlinger med Nordisk Råd og det opnåede kompromisforslag Budgettets indtægter og landenes indbetalinger Økonomiske og politiske frihedsgrader i Nordisk Ministerråds budget Udviklingen i udisponerede midler Budgettets udvikling i perioden Likviditetens udvikling Budgettets fordeling på budgetpostkategorier

13 Den totale udgiftsramme for Nordisk Ministerråds budget for virksomhedsåret 2013 Den totale udgiftsramme for 2013 for Nordisk Ministerråd er i alt, som er en uændret realramme i forhold til Rammen kan specificeres således: Vedtaget budget 2013 i 2012 priser Prisomregningseffekt til 2013 prisniveau Valutaomregningseffekt Til budgetrammen for 2013 (i 2012 priser) lægges effekten af pris- og valutaomregningen med de prisomregningsfaktorer og valutakurser, som vises på side 5 og det giver den totale udgiftsramme for Nordisk Ministerråd for Effekten af prisomregningen i budget 2013 betyder en inflationskompensation på TDKK, svarende til en gennemsnitlig prisopregningsprocent på 1,8 %. Effekten af valutaomregningen til DKK af institutionernes bevillinger i national valuta betyder en stigning i budgettet på TDKK. Det skal dog understreges, at det ikke har nogen realvirkning på budgettets størrelse (og landenes indbetalinger) eller på størrelsen af institutionernes bevillinger. Valutakursernes benyttes alene til at omregne institutioners bevillinger, som udbetales i domicillandets valuta, til DKK. På næste side ses fordeling af udgiftsrammen på budgetsektorer for

14 Den totale udgiftsramme for Nordisk Ministerråds budget for virksomhedsåret 2013 Formandskapspuljen ,1% Prioriteringspuljen ,2% Kultur ,6% ,7% ,0% Fiskeri, Jord- och skovbrug og levnedsmidler ,2% ,1% ,6% Ligestilling ,9% ,9% 161 1,8% Uddannelse og forskning ,6% ,5% ,4% Socialpolitik ,1% ,1% ,6% Näring, energi og regional ,9% ,6% ,1% Miljø ,6% ,6% 803 1,8% Arbejdsliv ,4% ,4% 465 3,4% Finanspolitik ,2% ,2% 33 1,8% Lag ,1% ,1% 25 1,8% Nabopolitik ,7% ,6% 445 0,5% Ministerrådets sekretariat (NMRS) ,2% ,2% ,0% Nordisk Ministerråds fællesaktiviteter ,1% ,9% ,7% 14

15 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 Nordisk Ministerråd er forum for det formelle samarbejde mellem de nordiske regeringer. Ministerrådets arbejde er overordnet reguleret af Helsingfors-aftalen, der senest er blevet ændret i Det er de nordiske samarbejdsministre(mr-sam), der har det overordnede ansvar for koordinering af Ministerrådets arbejde. Herudover udføres samarbejdet i 10 fagministerråd. Formandskabet i Nordisk Ministerråd skifter hvert år og roterer mellem landene. Sverige afløser i 2013 Norge som formandskabsland for Nordisk Ministerråd. Det er generalsekretærens ansvar at fremlægge et budgetforslag for samarbejdsministrene. Budgetforslaget udarbejdes på grundlag af de budgetanvisninger, som vedtages af samarbejdsministrene i februar, i tæt samarbejde med fagministerrådene. Samarbejdsministrenes forslag til budget vedtages i september på grundlag af generalsekretærens forslag og en national høring i de nordiske lande. Det endelige budget for 2013 vedtages i november af samarbejdsministrene efter drøftelser med Nordisk Råd. Samarbejdsministrene har besluttet at oprette et prioriteringsbudget på 80 MDKK indenfor Nordisk Ministerråds budgetramme for Prioriteringsbudgettet skal anvendes til at igangsætte nye større og prioriterede satsninger. I 2013 vil vægten ligge på prioriterade insatser hos det svenska ordförandeskapet, samt områderne grøn vækst, helse og velfærd samt videreførelse af eksisterende globaliseringsinitiativer. Prioriteringsbudgettet indeholder to dele. Én del på 20 MDKK øremærkes til initiativer fra det kommende formandskab, mens den resterende del indeholder 60 MDKK. Fagministerrådene er blevet inkluderet i processen, og er således, af generalsekretæren, blevet bedt om at komme med forslag til aktiviteter der kan finansieres af den del af prioriteringsbudgettet der indeholder 60 MDKK. Den del av prioriteringsbudgeten som öronmärkts för initiativ som initierats av det svenska ordförandeskapet kommer att handla om: 1) en satsning för att bekämpa ungdomsarbetslöshet i Norden, 2) grundandet av ett expertnätverk med syfte att föra samman intressenter från den nordiska gruv- och mineralsektorn (NordMin), 3) ett projekt för att förbättra de nordiska ländernas emissionsinventeringar av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, s.k. SLCP och 4) ett projekt som syftar till att genom arbete ge anpassad och praktisk, värderad och dokumenterad utbildning som leder till arbete. Visionen Norden ledande i grön tillväxt understryker, att de nordiska länderna tillsammans utnyttjar sin position när det gäller energieffektivisering, utveckling av hållbar energi, miljömedvetenhet, innovations- och 15

16 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 forskningssatsningar och höga internationella målsättningar på miljö/klimatområdet. Genom att Norden agerar tillsammans kan satsningar inom grön tillväxt uppnå en större massa, skapa en större marknadsstorlek samt uppnå ett större politiskt genomslag i pågående internationella processer. På det nordiska statsministermötet i november 2011, gav statsministrana i uppdrag till olika fackministrar att vidareutveckla de åtta konkreta förslagen som presenterades i rapporten Norden-ledande i grön tillväxt från arbetsgruppen för grön tillväxt. Norden ska tillsammans verka för grön tillväxt genom att: 1. utveckla nordiskt samarbete om testcenter för gröna lösningar 2. samarbeta om utbildning och forskning för grön tillväxt 3. främja förbrukningsflexibilitet på den nordiska elmarknaden 4. samarbeta om gröna tekniska normer och standarder 5. samarbeta om gröna offentliga inköp 6. utveckla tekniker och metoder för avfallshantering 7. främja integrationen av miljö och klimat i utvecklingssamarbetet 8. samordna och förstärka finansiering av gröna investeringar och företag Generalsekreteraren för Nordiska Ministerrådet ska säkra en effektiv och tät koordinering av arbetet som statsministrarna har beslutat skall utföras i de relevanta nordiska fackministerråden där arbetet är en högt prioriterad uppgift Hållbar Nordisk Välfärd framhäver Nordiska ministerrådets möjlighet för att bidra till det nationella arbetet med att åstadkomma innovativa, nya och välfungerande lösningar på omfattande välfärdsproblem. De nordiska länderna står alla till mötes samma utmaningar i förhållande till att säkra välfärdssystemens utveckling och hållbarhet. Utmaningarna är kopplade till en rad förändringar i samhället. Det gäller exempelvis demografiska förändringar i form av en åldrande befolkning i kombination med låga födelsestal, värdemässiga förändringar i form av individualisering, högre krav och förväntningar till en mer aktiv ålderdom och en mer holistisk syn på hälsa och välfärd, samt teknologiska förändringar i form av utveckling av ny välfärdsteknologi, kostnadsdrivande läkemedel- och medicinteknik och nya etiska problemställningar kopplade till bioteknologiska innovationer. Globaliseringen har också medfört ett ökat tryck på finansieringen av välfärden. Konkurrensen på världens marknader är hård, liksom tävlan om både investeringar och rekryteringar. Det krävs därför att konkurrenskraft, omställningsförmåga och attraktivitet prioriteras högt. I Hållbar Nordisk Välfärd kan Norden genom att agera tillsammans, bidra i utvecklingen av långsiktiga och hållbara välfärdssystem, bland annat genom att arbeta för: helhetliga, tvärsektoriella och inte minst nya lösningar bidra till att stärka arbetstagares anpassningsförmåga och omställningskapacitet i förhållande till nya kompetensbehov, på arbetsmarknaden i allmänhet, och inom hälso- och omsorgssektorn i synnerhet 16

17 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 att förebygga ungdomsarbetslöshet, bland annat genom bättre samspel mellan aktörer inom utbildning, arbetsliv och hela välfärdsmodellen bidra i möjliggörandet av att utveckla nya och effektiva behandlingar ta fram ny evidensbaserad kunskap kring förändringar i social ojämlikhet i hälsa Globalisering identifierades som ett nytt prioriterat område för det nordiska samarbetet i samband med statsministrarnas möte i Punkaharju, Finland Sedan 2008 har totalt 22 globaliseringsinitiativ startats inom NMR. Grundtanken har varit att globaliseringssatsningen som helhet avslutas vid utgången av år 2012, men vissa av de enskilda initiativen har ett motiverat krav för en fortsatt finansiering år Här beaktas de globaliseringsinitiativ där NSK/MR-SAM, vid beslutet om initiativets igångsättande, godkänt ett mandat med en projektperiod som sträcker sig utöver 2012, eller avslutade initiativ som på basen av en evaluering eller diskussion om initiativet har ett beslut från den ansvariga ämbetsmannakommittén/ ministerrådet om att man önskar en fortsättning av initiativet genom en medfinansiering från MR-SAM:s budgetram. MR-SAM har således särskilt betonat en vidareföring av de existerande globaliseringsinitiativen som ett av de prioriterede insatsområden i prioriteringsbudgeten prioriterer herudover fortsat særligt nabosamarbejdet, arbejdet med at forebygge og nedbryde grænsehindringer, samt bæredygtig udvikling. har til formål at styrke den samlede region med særligt fokus på Østersøregionen. Også samarbejdet med naboerne i Vest, og særligt Canada, er blevet prioriteret, og indsatsen i og for Arktis forsættes gennem det arktiske samarbejdsprogram. MR-SAM vil i dialog med Nordisk Råd udvikle det fremtidige nabosamarbejdes form og indhold. Ministerrådets samarbejde i Østersøregionen fokuserer på udvikling af den samlede region som Europas top. Udover det mangeårige samarbejde med Estland, Letland og Litauen og Nordvestrusland, er udvikling af samarbejdet med Polen og Tyskland blevet aktualiseret med EU s Østersøstrategi, hvor Ministerrådet på en række områder bidrager til gennemførelsen af handlingsplanen for strategien. Det europæiske perspektiv er en integreret del af Ministerrådets arbejde, hvor man også deltager aktivt i gennemførelse af den Nordlige Dimension og udviklingen f partnerskaberne. Udover samarbejdet med EU, samarbejder Ministerrådet tæt med de øvrige regionale råd i regionen, hvor samarbejdet udbygges og styrkes. Fokusområderne i samarbejdet med Estland, Letland og Litauen er uddannelse, forskning, innovation, miljø og Klima. I samarbejdet med Nordvestrusland fokuseres på uddannelse, forskning og innovation; Miljø, klima og energi; styrkelse af civilsamfund og demokrati, samt fremme af betingelserne for økonomisk samarbejde samhandel. Ministerrådets kontorer i Estland, Letland, Litauen og Nordvestrusland spiller en central rolle for udvikling af samarbejdet i Østersøregionen og Barentsregionen. Ministerrådets Hvideruslandsaktiviteter prioriterer støtte til eksiluniversitetet European Humanities University i Vilnius, Litauen, gennem EHU Trust Fund som administreres af Nordisk Ministerråd og samler støtte fra 18 donorer. Demokratiudvikling og styrkelse af civilsamfundet støttes også gennem Ministerrådets NGO-program, samt projektet Civil Society Stability for Belarus som finansieres af EU og administreres af Nordisk Ministerråd. 17

18 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 Dertil kommer stipendieprogrammet Open Europe Scholarship Scheme (OESS), der har til formål at give hviderussiske studerende en mulighed for at læse på et europæisk universitet. I forbindelse med Hvideruslandsaktiviteterne har Ministerrådet et tæt samarbejde med EU. Med naboerne i Vest ønsker Ministerrådet særligt at øge samarbejdet på områderne forskning, innovation og klima, samt at skabe synergi med det arktiske samarbejdsprogram. Nordisk Ministerråds arbejde i og for Arktis fortsættes med det arktiske samarbejdsprogram, der har fokus på det overordnede emne, bæredygtig udvikling, med indsatsområderne klima og miljø, befolkningen, sundhed, uddannelse og kompetenceudvikling. Aktiviteterne i Ministerrådets arktiske samarbejdsprogramgøres i henhold til prioriteringerne i de nordiske landes strategier, Arktisk Råd, Ministerrådets egne strategier, samt andre relevante fora. er fortsat en høj prioritet for Nordisk Ministerråd. Fra 1. januar 2013 afløses den eksisterende strategi Bæredygtig udvikling En ny kurs for Norden: revideret udgave med mål og prioriteringer , af det nye styredokument, der definerer Nordisk Ministerråds målsætninger og prioriteringer på området fem til Styredokumentet er udarbejdet i samarbejde med samtlige embedsmandskomitéer og har følgende fokusområder: Levedygtigt økosystem ressourcegrundlaget i en bæredygtig samfundsudvikling Et forandret klima energianvendelse, samt klimatilpasning i Norden Bæredygtig konsumption og produktion bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer Den nordiske velfærdsmodel mennesket i fokus Forskning, uddannelse og innovation udgangspunktet for bæredygtig nordisk konkurrenceevne för såväl privatpersoner som företag får tydligare former och innehåll. Efter de parlamentariska temadebatterna om gränshinder 2012, samt MR-SAM:s beslut om att skapa en flerårig handlingsplan för gränshinderarbetet, har såväl länderna som ministerrådet intensifierat sina insatser för att dels förhindera uppkomsten av nya hinder, som lösandet av befintliga hinder. En större översyn över de befintliga och tänkbara gränshinderaktörer pågår samtidigt. Målsättningen är att en möjlig ny organisering, med sektorförankrade mål, ska vara klar att tas i bruk till Som en del i arbetet kommer också att ligga att följa upp på de lösningsförslag som lades fram i den rapport som ämbetsmannakommittén på social- respektive arbetsmarknad beställde 2010, och som behandlades av behöriga ministrar under har ansvar for Nordisk Ministerråds samarbejde inden for områderne beskæftigelse og arbejdsmarked samt arbejdsmiljø og arbejdsret. I MR-A s samarbejdsprogram fremhæves globaliseringen og den demografiske udvikling som de langsigtede udfordringer samarbejdet i særlig grad vil blive rettet mod. Samtidig vil samarbejdet efter behov prioritere også mere konjunkturelt betingede udfordringer, som opstår i perioden. Det overordnede formål med samarbejdet er at bidrage til at sikre et velfungerende nordisk arbejdsmarked og et godt arbejdsliv i et konkurrencedygtigt Norden. 18

19 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 Målene omfatter bl.a. at tilvejebringe en tilstrækkelig, kompetent og omstillingsparat arbejdsstyrke, at bekæmpe ledigheden blandt udsatte grupper og langtidsledighed, at styrke et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne, at styrke balancen mellem lønmodtagerbeskyttelse og fleksibilitet, at fremme ligestilling og ligebehandling på arbejdsmarkedet, at styrke det nordiske samarbejde i forhold til international regulering og at bekæmpe grænsehindringer. Samarbejdet bidrager gennem projektstøtte, sammenlignende kortlægninger og analyser, temadrøftelser, netværk samt informations- og erfaringsudvekslinger til at de nordiske regeringer kan nå disse mål. MR-A vil endvidere i perioden forsat støtte institutionen NIVA i Helsingfors, udvekslingsprogrammet Nordjobb samt Informationsprogrammet om nordisk arbejdsliv gennem hjemmesiden og elektroniske nyhedsbreve. bidrar via samarbetet på det ekonomiska och finansiella området till att skapa förutsättningar för att de grundläggande ekonomisk-politiska målen om en stabil och sund ekonomisk utveckling med hög sysselsättning samt god och uthållig tillväxt skall kunna uppnås. EU-frågor är av hög prioritet inom det nordiska ekonomiska och finansiella samarbetet. Det pågående arbete med implementeringen av EU regler om kapital- och likviditetskrav i bankerna där en nordisk arbetsgrupp tillsats av finansministrarna, kommer följas upp och behandlas i sektorn under Sektorn har dessutom en ordning för systematiskt samråd och samarbete om EU-frågor på det ekonomiska och finansiella området. Flera EUrelaterade frågor som kommer att behandlas inom ramen för Ekofin-rådets verksamhet kan förutses att bli aktuella. Andra områden som väntas utgöra viktiga delar av arbetet inom sektorn under 2013 är uppföljningen av arbetet med att avlägsna gränshinder mellan de nordiska länderna, systematiskt samråd och samarbete om skattefrågor samt fortsatt samarbete för att verka för att den ekonomiska dimensionen inkorporeras på ett tydligare sätt i den nordiska strategin om hållbar utveckling. En annan prioritering under året kommer vara arbetet med uppdraget från de nordiska statsministrarna om grön tillväxt, som syftar till att förbättra och samordna insatserna i finansiella institutioner, Det svenska ordförandeskapet kommer att ha fyra teman: utanförskap, konkurrenskraft, hållbarhet och demografi. Finansministrarnas ansvarsområde ligger främst inom temat utanförskap, där Sverige har utsett ungdomsarbetslöshet till ett huvudtema. Under våren 2013 planeras för ett jobbtoppmöte mellan de nordiska statsministrarna och i anslutning till det ett finansministermöte. arbejder for at styrke en bæredygtig udvikling inden for de fire sektorer fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug. Målet er, at styrke rammerne for en økonomisk vækst og velfærdsudvikling, som på samme tid bidrager til at sikre bedre miljømæssige, sundhedsmæssige, sociale og regionale udviklinger. Samarbejdet tilrettelægges derfor gennem fokus på tre overordnede udfordringer, som alle har karakter af at være grænseoverskridende, og derfor samtidig er en del af den globale dagsorden, som Norden og sektorerne under MR-FJLS står over for: Konkurrencedygtig produktion Bæredygtig naturressourceforvaltning Øget velfærd 19

20 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 Rammeprogrammet suppleres af det svenske formandskabsprogram for Det svenske formandskabsprogram for 2013 vil sætte fokus på spørgsmålet om hvad primærproduktionen i Norden fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler (inklusiv dyrevelfærd og folkehelse) og skovbrug tilbyder af muligheder for en ny tid. En klar målsætning for aktiviteterne i samarbejdet er, at bidrage til, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og arbejde i en levende landsby på konkurrencedygtige vilkår. Dette forudsætter en bæredygtig produktion miljømæssigt-, socialt- og økonomisk med udgangspunkt i en biobaseret samfundsøkonomi samt en tilpasning til fremtidens behov og ønsker. Den politiske og samfundsmæssige udvikling i de seneste år har medført et øget fokus på klimaforandringerne, den globale fødevaresikkerhed, antibiotikaresistens, bæredygtig udvikling, tanker om grøn vækst og det biobaserede samfund. Dette er forhold, som på forskellig vis har betydning for arbejdet inden for MR-FJLS, og som nødvendigvis må reflekteres i og af samarbejdet. Her gælder, at sektorerne under MR-FJLS til dels bidrager til problemerne, men også at løsningerne ikke kan identificeres og realiseres uden en aktiv deltagelse fra sektorernes side. Sektorerne er således en del af løsningen. arbetar inom ramen för det fyra-åriga samarbetsprogrammet för jämställdhet, Jämställdhet skapar ett hållbart samhälle Samarbetsprogrammet fokuserar på tre prioriterade teman nämligen samarbete i Norden, samarbete med de tre baltiska länderna och samarbete med Nordvästra Ryssland. Inom dessa områden har samarbetet egna prioriterade teman. Under perioden har jämställdhetsarbetet två överordnade tvärgående teman nämligen integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv samt mäns och pojkars aktiva deltagande. För samarbetet i Norden är de prioriterade områdena jämställdhet på arbetsmarknaden; jämställdhet i utbildning; kön, etnicitet och jämställdhet samt nolltolerans mot könsrelaterat våld. För samarbetet med Baltikum är de prioriterade temana jämställdhet på arbetsmarknaden, jämställdhetundervisning, jämställdhet i det offentliga rummet samt nolltolerans mot könsrelaterat våld. I Nordvästra Ryssland är de prioriterade temana jämställdhetsundervisning samt nolltolerans mot könsrelaterat våld. Jämställdhetspolitiken påverkas av den allmänna samhällsutvecklingen, arbetsmarknadens parter, det civila samhället, frivillighetssektorn och ett skiftande fokus i opinionen. Ett samhälle i utveckling förutsätter en jämställdhetspolitik i utveckling. Visionen för jämställdhetsarbetet i Nordiska ministerrådet är att vara en förebild för andra, och på internationell nivå synliggöra hur vi i Norden möter globaliseringens utmaningar just genom att genomföra en jämställdhetspolitik som säkrar hållbara samhällen också i framtiden. arbejder for at styrke det fællesnordiske kultursamarbejde, hvor kunst og kultur udgør en hjørnesten i det fællesskab som binder de nordiske lande sammen. Det nordiske kultursamarbejde indeholder en bred vifte af temaer og indsatser; fra folkelige fællesskaber til den individuelle kunstners virke. Begge dele skal have forudsætninger for at udfolde og udvikle sig, og vores fællesnordiske institutioner og programvirksomhed skaber gode og fleksible rammer for dette. Den nordiske samarbejdsstruktur inden for kulturområdet er blevet grundigt evalueret i 2011 og den overordnede konklusionen er, at strukturen er velfungerende og i stand til at håndtere de udfordringer og krav til udvikling som kultursektoren mødes af. MR-K har vedtaget en ny strategi for kultursamarbejdet Strategien beskriver hvordan samarbejdet skal bidrage til at fremme og styrke: 20

21 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 Det holdbare Norden Det kreative Norden Det interkulturelle Norden Det unge Norden Det digitale Norden Det nordiska lagstiftningssamarbetet inleddes i slutet av talet, men grunden för den nordiska rättsgemenskapen ligger långt tillbaka i tiden. Den rättsliga grunden för samarbetet är förankrad i Helsingforsavtalet från Lagsamarbetet är ett verktyg i arbetet med att främja grundläggande gemensamma principer i nordisk lagstiftning i överensstämmelse med en nordisk värdegemenskap. Lagsamarbetet ger dessutom en möjlighet att skapa en gemensam nordisk linje i det europeiska lagstiftningssamarbetet och vid genomförande av EU/EES-lagstiftning och andra internationella förpliktelser. Inom ramen för lagsamarbetet finns också den Nordisk-Baltiska kontaktgruppen, vars aktiviteter huvudsakligen ryms inom ramen för EU:s handlingsplan för den nordliga dimensionen. Förutom Helsingforsavtalet bygger lagsamarbetet på justitiesektorns samarbetsprogram, som löpande kompletteras med ordförandeskapsprogram och enskilda initiativ. skal bidrage til at bevare og forbedre miljøkvalitet og livskvalitet i Norden, have forvaltningsrelevans samt påvirke internationalt samarbejde. Udgangspunktet er et nyt miljøhandlingsprogram som gælder for perioden og desuden bidrager man til at implementere det nordiske styredokument for bæredygtig udvikling. Hovedtemaerne i miljøhandlingsprogrammet reflekterer områder, hvor Norden har en stærk tradition og interesse for fælles samarbejde, og samtidig er fremtidsorienteret: grøn økonomi og vækst, miljøøkonomi og ressourceeffektivitet, affald, bæredygtig konsumption og produktion, klima, luft og hav, biologisk mangfoldighed og økosystemtjenester, kemikalier og miljømæssige toksiner. Miljøsamarbejdet vil i 2013 også være styret af prioriteterne angivet af det svenske formandskabsprogram for ministerrådet i 2013 samt de nordiske statsministres visioner om grøn vækst. Miljøsamarbejdet vil blive støttet primært gennem miljøsektorens arbejdsgrupper, men også gennem miljøfinansieringsinstitutionen NEFCO og miljømærket Svanen. Internationalt prioriteres samarbejdet med regionale organer fx. Arktisk Råd, Barentsrådet og HELCOM, men også i EU og i miljøkonventioner og f.eks. i FN s miljøprogram UNEP. Tværfagligt samarbejde med henblik på at fremme integration af miljøhensyn i andre sektorer og synergieffekter er strategisk og sker efter behov. skal, via sitt nærings- og innovasjonspolitiske samarbeidsprogram for , sikre økt fokus på innovasjon, entreprenørskap og bæredyktig næringsutvikling. Med seks fyrtårnsprosjekter som skal skape konkrete resultater, vil næringssektoren bidra til å gjøre Norden til en ledende region for innovasjon innenfor grønn vekst og velferd. Videre skal det i 2013 utarbeides et nytt samarbeidsprogram for nærings- og innovasjonspolitikken. 21

22 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 MR-NER skal, via sitt energipolitiske samarbeidsprogram for , bidra til å sikre stabil energiforsyning og bæredyktig vekst og velferd for borgere i de nordiske land. Det nordiske energisamarbeidet skal være et redskap til markedsføring av nordiske styrkeposisjoner innenfor energisektoren på den globale arena og arbeide målrettet for å bidra til et velfungerende energimarked med klimavennlige energisystemer, utvikling av miljøvennlig transport, energieffektivisering og bruk av vedvarende energikilder. MR-NER skal, via sitt regionalpolitiske samarbeidsprogram for , sikre regional samfunnsutvikling med fokus på problemstillinger som følge av demografiske endringer i Norden, herunder avfolkning i rurale områder og sentralisering i byregioner. Samarbeidsprogrammets kjernefokusområder er grønn vekst og samfunnsplanlegging, innovasjon i den nordiske velferdsmodellen og nye muligheter i Arktis. Samarbeidsprogrammet viderefører det grenseregionale samarbeidet i de nordiske landene som en sentral del av det nordiske fellesskapet. MR-NER vil i 2013 ivareta en sentral rolle i arbeidet med grønn vekst, bærekraftig og velferd. Utviklingen av grønne, bærekraftige vekststrategier vil være sentralt i alle de nordiske landene og MR-NER vil ta del i dette arbeidet på nordisk plan for å bidra til å sikre bærekraftige velferdssamfunn i Norden. har ansvar for Nordisk Ministerråds samarbejde inden for områderne social- og sundhedspolitik. Det nordiske samarbejde er baseret på fælles værdier, som er koncentreret om udvikling og bæredygtigheden af det nordiske velfærdssamfund i et Europæisk/globalt perspektiv, herunder fjernelse af grænsehindringer mellem de nordiske lande. Endvidere koncentreres samarbejdet om udvikling af Nordens samarbejde med Nordens nærområder samt udvekslingen af national information og erfaring. Som led i en politisk prioritering og for at sikre en synlig og målbar indsats skal sektorens projektmidler for perioden koncentreres om temaet Inkludering af udsatte unge i arbejdsliv og uddannelse. Temaet har baggrund i den økonomiske krise i Europa som har sat velfærdsstaten under pres og formålet er en bedre komparativ oversigt over politikker for at inkludere udsatte unge i arbejdslivet og uddannelse i de nordiske lande. Temaet sætter særlig fokus på den øgede andel unge med psykiske lidelser, som modtager førtidspension/uførepension. Nordens velfærdscenter (NVC) er en vigtig aktør til at fremme udviklingen indenfor det velfærdspolitiske område i Norden og dets nærområder, samt at bidrage til at udvikle den nordiske velfærdsmodel i et globalt perspektiv. Nordic School of Public Health NHV (NHV) har virksomhedsområdet folkesundhedsvidenskab i nordisk perspektiv. NHV s mission er at medvirke til professionaliseringen af folkesundhedsarbejdet gennem uddannelse og forskning. Oplysninger om befolkningens sundhedstilstand, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse og interorganisatorisk integration og interprofessionelt samarbejde inden for folkesundhed er højt prioriterede områder hos NHV. har ansvar for Nordisk Ministerråds samarbejde inden for områderne uddannelsespolitik og forskningspolitik, ligesom Ministerrådet koordinerer Nordisk Ministerråds samarbejde inden for områderne IT-politik og sprogpolitik. En hovedprioritet for MR-U i 2013 er initiativer i relation til statsministrenes satsning på grøn vækst formuleret i pressemeddelelsen Norden ledende i grøn vækst. MR-U har ansvaret for at udvikle samarbejdsområdet 22

23 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 Uddannelse og forskning for grøn vækst og bidrager til udvikling af en række andre områder knyttet til grøn vækst. En anden vigtig prioritering er arbejdet med at udvikle den nordiske velfærdsmodel, herunder spørgsmål koblet til demografiske udfordringer, livslang læring, sundhed samt aktiv aldring, velfærdsteknologi og kundskabsopbygning inden for sundhedsprofessionerne. Rapporten om oversyn af det nordiske forskningssamarbejde Vilje til forskning? følges op, og den samlede udvikling af et mere effektivt, fokuseret og sektorovergribende samarbejde på forskningsområdet har høj prioritet. NordForsk er en vigtig aktør i Nordisk Ministerråds globaliseringssatsning, i implementeringen af det nordiske forsknings- og innovationsområde (NORIA) samt i at etablere samnordiske forskningsmiljøer og forskeruddannelse af højeste internationale kvalitet. Inden for Nordplus programmerne vil fortsat implementering, spredning af resultater og styrket information om og profilering af Nordplus blive prioriteret i 2013, herunder implementeringen af en ny programkomite, hvis opgave det blandt andet er at bidrage til den strategiske udvikling af Nordplus. Også i 2013 vil der være fokus på at styrke børn og unges forståelse af og muligheder for at forstå hinanden på dansk, norsk og svensk. I det følgende redegøres der for Nordisk Ministerråds budget på budgetpostniveau 2. Budgetposterne er opdelt pr. sektor. Budgetforslaget er opbygget således, at sektorens arbejde til at starte med præsenteres i en indledende tekst. Her redegøres der for sektorens arbejde og planer m.v., som styrer dette arbejde, og der gives et overblik over sektorernes styringsdokumenter. Til sidst gives der et resumé af sektorens resultater. Efter sektorens resultater vises en oversigtstabel over alle sektorens budgetposter og en opdeling af sektorbudgettet på budgetpostkategorier. 2 I bilag 1 vises en oversigt over alle budgetposter i EURO. I bilag 3 gives der flere tekniske oplysninger af regnskabsmæssig og systemmæssig karakter om indholdet af de enkelte rubrikker på budgetpostniveau. 23

24 Prioriteringsbudget Samarbetsministrarna har beslutat att upprätta en prioriteringsbudget inom Nordiska ministerrådets budgetram. Budgetanslaget för 2013 är 81,4 MDKK. Prioriteringsbudgeten är uppdelad i två delar. En del som består av 20,4 MDKK som är öronmärkta till initiativ som initierats av det svenska ordförandeskapet, och en övrig del på 61,1 MDKK. Prioriteringsbudgeten ska användas för att igångsätta nya, större och prioriterade satsningar. Under 2013 kommer fokus att ligga på de priorterinade satsningarna hos det svenska ordförandeskapet, samt områdena grön tillväxt, hälsa och välfärd samt en vidareföring av existerande globaliseringsinitiativ. De initiativ som initierats av det svenska ordförandeskapet innefattar fyra satsningar: 1) att stärka den nordiska gruvnäringens konkurrenskraft genom innovation, näringsutveckling och samverkan (NordMin). 2) att sätta fokus på ungdomars arbetslöshet i ett nordiskt perspektiv och arrangera ett jobbtoppmöte 3) att förbättra de nordiska ländernas emissionsinventeringar av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar och 4) att utveckla kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande och därmed underlätta övergången till arbetsmarknad samt nå nya elevgrupper. Formandskapsbuljen NordMin Fler unga i arbete i Norden och jobbtoppmötet Förbättrade emissionsinventeringar av kortlivade klimatpåvekande luftföreningar Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Prioriteringspuljen Testcenter Uddannelse og forskning inden for grøn vækst Elmarknaden Grønne tekniske normer og standarder - Norden som standardmaker Grøn offentlig indkøb Utveckla tekniker och metoder för avfallshantering Främja integrationen av miljö och klima i utvecklingssamarbetet Samordning och förstärkt finansiering av gröna inversteringar och företag Hållbar nordisk välfärd Fælles studie af den nordiske velfærdsmodels udfordringer Välfärd och kost Klimavenligt byggeri Kultur og kreativitet - KreaNord initativet

25 Prioriteringsbudget Offentlig-privat-partnerskab om plandeforædling i Norden Ny Nordisk Mad Kennedycenter Interering av jämställhetsperspektiv Projektmidler Programlignende aktiviteter NordMin MR-NER Det inrättas ett expertnätverk med syfte att föra samman aktörer inom den nordiska gruv- och mineralsektorn - NordMin. Syftet med NordMin är att stärka den nordiska gruvnäringens konkurrenskraft genom innovation, näringsutveckling och samverkan. NordMin ska synliggöra gruv- och mineralnäringens betydelse för en grön tillväxt i Norden. Nätverket ska fungera som en forsknings- och innovationsplattform för befintliga och framtida nordiska samarbeten inom området och kommer att utformas i dialog med aktörer inom industrin, akademin och från andra berörda myndigheter. Fastställa olika styrdokument såsom en strategisk forsknings- och innovationsagenda, plan för workshopar och seminarier i syfte att diskutera frågor av vikt för branschens utveckling, en handlingsplan för fortsatt finansiering av nätverket och långsiktiga prioriteringar, identifiera och bjuda in fler organisationer i samarbetet samt bjuda in nationella program och projekt som kan ansluta till och utvecklas inom ramarna för NordMin. Administrationen av nätverket placeras vid Luleå tekniska universitet (LTU) Fler unga i arbete i Norden och jobbtoppmötet Generalsekretæren Attsätta fokus på ungdomars arbetslöshet i ett nordiskt perspektiv, genom att presentera nordiska data och belysa olika analytiska aspekter av problematiken runt ungdomars arbetslöshet samt genom att lyfta fram fungerande verksamheter/projekt/initiativ på lokal och regional nivå i Norden. I maj 2013 kommer ett jobbtoppmöte anordnas med brett deltagande från berörda delar av samhället exempelvis av arbetsmarknadens parter från de nordiska länderna, ungdomsorganisationer, arbetsgivare från ungdomsbranscher, forskare, representanter från myndigheter och kommuner m.fl. Under toppmötet hålls ett antal seminarier där bland annat den forskning som tagits fram diskuteras. Vid 25

26 Prioriteringsbudget jobbtoppmötet kommer de nordiska statsministrarna att delta i ett seminarium samt hålla en paneldiskussion. De förberedande aktiviteterna inför jobbtoppmötet som att ta fram statistiska och vetenskapliga forskningsrapporter som grund för erfarenhetsutbytet under jobbtoppmötet, att identifiera fungerande nordiska verksamheter och projekt syftande till att minska ungdomars utanförskap, att arrangera förberedande seminarier, samt genomförandet av själva jobbtoppmötet Förbättrade emissionsinventeringar av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar MR-M Ett treårigt projekt för att förbättra de nordiska ländernas emissionsinventeringar av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, s.k. SLCP. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för minskade halter av sot och troposfäriskt ozon i atmosfären genom bättre kunskap om utsläppens källor och omfattning. Dessa ämnen påverkar både klimat och luftkvalitet. Projektet ska dels öka kunskapen om de faktiska utsläppen av SLCP från källor i Norden och dels föreslå åtgärder för att minska utsläppen. Åtgärder som föreslås ska vara kostnadseffektiva och genomförbara i de nordiska länderna. Projektet ska bygga vidare på och komplettera det metodutvecklingsarbete för emissionsinventeringar av sot som nu pågår under FN UNECEs luftvårdskonvention LRTAP. En bakgrundsanalys genomförs i syfte att kartlägga de stora källorna till utsläpp av SLCP i de nordiska länderna samt identifiera kunskapsluckor. Den internationella sjöfartens bidrag till SLCP i de Nordiska länderna ska ingå i analysen. Ett nordiskt program för mätning etableras utifrån identifierade kunskapsluckor Arbetsplatsförlagt lärande (APL) MR-U Ett treårigt projekt som syftar till att genom arbete ge anpassad och praktisk, värderad och dokumenterad utbildning som leder till arbete. Projektet ska ha som mål att utveckla kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande och därmed underlätta övergången till arbetsmarknad samt nå nya elevgrupper. Projektet kan även inriktas mot att minska risken för avhopp. Omvårdnadsutbildning samt två andra utbildningsområden med varierade förutsättningar för APL, samt både ungdomsoch vuxenutbildning bör ingå i projektet. Inslag i projektet är samverkan mellan skola och arbetsplats, planering, uppföljning, bedömning, dokumentation och betygsättning av APL. Skolverket kommer att vara projektledare för initiativet. 26

27 Prioriteringsbudget Testcenter MR-NER Syftet är att undersöka möjligheterna för att utveckla ett nordiskt samarbete omkring existerande nationella ordningar där energiteknologi kan testas och utvecklas i stor skala, samt att undersöka möjligheterna och mervärdet av att etablera nya gemensamma nordiska test- och demonstrationsanläggningar. På baggrund af en kortlægning af eksisterende testfaciliteter indenfor energiteknologi der vil blive færdigstillet i begyndelsen af 2013, vil der blive udarbejdet et forslag til opfølgning på opdraget fra statsministrene vedrørende fællesnordiske test og demonstrationsfaciliteter af nye energiteknologier Uddannelse og forskning inden for grøn vækst MR-U Norden er i dag et af verdens førende regioner inden for grøn vækst og bæredygtig udvikling. Dette skyldes ikke mindst at der i de nordiske lande investeres i forskning og udvikling af grønne teknologier, og et relativt højt vidensniveau om bæredygtig udvikling i befolkningerne. Der foregår i dag et væld af tiltag og aktiviteter i krydsfeltet mellem uddannelse, forskning og innovation og bæredygtig udvikling i de nordiske lande. For at styrke Nordens internationale førerposition og inspirere andre regioner og lande til bæredygtig udvikling, består en vigtig opgave i at lære af, udnytte og profilere viden og erfaringer fra igangværende indsatser i Norden. MR-U iværksætter derfor i 2013 en kortlægning og formidling af best practice eksempler i relation til uddannelse og forskning i bæredygtig udvikling i Norden. MR-U vil samtidig bidrage til at tilvejebringe ny viden, der kan være med til at fastholde nordens internationale førerposition, når det kommer til uddannelse og forskning i bæredygtig udvikling. MR-U iværksætter derfor i løbet af 2013 et mindre antal projekter for grøn vækst baseret på eksisterende satsninger i NMR s regi: Det drejer sig overordnet om følgende tiltag: Videreudvikling af Topforskningsinitiativet Klima, Miljø og Energi med særlig fokus på skæringspunktet mellem uddannelse, forskning og innovation rettet mod grøn vækst. 27

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2014 Fremlagt af Generalsekretæren 3.

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ANP 2014:742 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ISBN 978-92-893-3779-3

Læs mere

1. Forord... 9. 2. Nordisk samarbejde 2006... 10. 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20

1. Forord... 9. 2. Nordisk samarbejde 2006... 10. 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20 Inholdsfortegnelse 1. Forord... 9 2. Nordisk samarbejde... 10 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20 4. Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Regnskab for år... 21 5. Oversigt over de

Læs mere

Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007

Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Fremlagt af Generalsekretæren 2. juni 2006 ANP 2006:740 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Fremlagt af Generalsekretæren 2. juni

Læs mere

NSK/MR-SAM BESLUTNING

NSK/MR-SAM BESLUTNING NSK/MR-SAM BESLUTNING NSK/MR-SAM 26-27.10.05 Nordisk Ministerråd godkender, med forbehold for de nationale parlamenters godkendelse, vedlagte budget for år på totalt 815,894 MDKK (2005 -prisniveau). Ministerrådet

Læs mere

Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget

Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget Framlagt av generalsekreteraren 1 juni Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget Framlagt av generalsekreteraren 1 juni ANP :749 Förslag

Læs mere

JÄMSTÄLLDHETSREDOGÖRELSE TILL NORDISKA RÅDET

JÄMSTÄLLDHETSREDOGÖRELSE TILL NORDISKA RÅDET DOKUMENT 12/2013: JÄMSTÄLLDHETSREDOGÖRELSE TILL NORDISKA RÅDET 2013 Nordiska rådet (NR) har bett Nordiska ministerrådet (NMR) att rapportera om arbetet med jämställdhetsintegrering i det nordiska samarbetet.

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ANP 2015:767 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ISBN 978-92-893-4322-0

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge sektorprogram Undervisning og forskning, kultur, børn og unge Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 undervisning og forskning, kultur, børn og unge islands formandskab 2014 1 Undervisning og forskning,

Læs mere

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde det nordiske samarbejde NORDISK MILJØMÆRKNING det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde Nordisk Ministerråd, København 2010 ANP 2010:760 ISBN 978-92-893-2126-6 Redaktion:

Læs mere

FOREBYGGENDE INDSATSER OVER FOR FAMILIER I RISIKO FOR SOCIAL MARGINALISERING

FOREBYGGENDE INDSATSER OVER FOR FAMILIER I RISIKO FOR SOCIAL MARGINALISERING FOREBYGGENDE INDSATSER OVER FOR FAMILIER I RISIKO FOR SOCIAL MARGINALISERING RAPPORT FRA DIALOGSEMINAR DEN 5. MAJ 2010 OPLÆG TIL DEN SOCIALE TEMADEBAT PÅ MØDET FOR MINSTERRÅDET FOR SOCIAL OG HELSE DEN

Læs mere

Vest-Norden i det nordiske samarbejde

Vest-Norden i det nordiske samarbejde Vest-Norden i det nordiske samarbejde REDEGØRELSE ANP 2003:732 Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2004. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér

FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND. Årsberättelse 2004. Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér FNF FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND Årsberättelse 2004 Föreningarna Nordens Förbund (FNF) Fotografier: www.norden.org & Martin Nauclér INDHOLD: 1 FORORD... 2 2 HVAD ER FORENINGERNE NORDENS FORBUND?... 3 3

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

Årsrapport 2011. - kort version

Årsrapport 2011. - kort version Årsrapport 2011 - kort version Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program for samarbejdsprojekter mellem Danmark, Sverige og Norge. Vores program dækker en stor geografi, mange målgrupper

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

Et bedre liv gennem mad og motion

Et bedre liv gennem mad og motion Et bedre liv gennem mad og motion Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet Kortversion Et bedre liv gennem mad og motion Indhold 04 07 08 13 16 21 24 Ministererklæring

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen 04/05/15 Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser.

Påskedag var der højmesse, hvor der også var barnedåb, som dette foto viser. Nr. 1 - januar 2012 BARNEDÅB I SAMEDRAGTER I dette udvidede nr. af Rejsemagasinet fortæller Merete og Frode Riber fra NORDEN -afdelingen i Holstebro om et fantastisk påsketur til samebyen Kautokeino i

Læs mere

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde om forskning, kultur og uddannelse Uddannelse, kreativitet og

Læs mere

2012/2013. Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og financiering

2012/2013. Social tryghed i de nordiske lande. Omfang, udgifter og financiering 2012/2013 Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og financiering Nordisk Socialstatistisk Komité 57:2014 Social tryghed i de nordiske lande 2012/13 Social tryghed i de nordiske lande 2012/13

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social tryghed i de nordiske lande 2006/07

Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Social tryghed i de nordiske lande 2006/07 Omfang, udgifter og finansiering Social tryghed i de nordiske lande Omfang, udgifter og finansiering 2006/07 Version

Læs mere

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 2 vækst, velfærd Møns og værdier Klint, Østersøen, 2015 Danmark * T RY K S A G N R. 541-618 Vækst, velfærd og værdier

Læs mere

Højere uddannelse i Norden. Kortlægning af eksisterende data og informationer om højere uddannelse i Norden

Højere uddannelse i Norden. Kortlægning af eksisterende data og informationer om højere uddannelse i Norden Højere uddannelse i Norden Kortlægning af eksisterende data og informationer om højere uddannelse i Norden Højere uddannelse i Norden Kortlægning af eksisterende data og informationer om højere uddannelse

Læs mere