är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland."

Transkript

1

2

3

4 Planer och budget 2013 ISBN ANP 2012:775 Nordiska ministerrådet 2012 Tryck: Scanprint as Layout: Scanprint as Upplaga: 600 Omslag: Scanprint as Printed in Denmark är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa. vill stärka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. Ved Stranden 18 DK-1061 København K Telefon (+45)

5 Nordisk Ministerråd godkender, med forbehold for de nationale parlamenters godkendelse, vedlagte budget for år 2013 på totalt 961,472 MDKK (2012 -prisniveau). Ministerrådet finansieres for langt størstedelens vedkommende gennem bidrag fra de nordiske landene efter en fordelingsnøgle, som årlig fastsættes af Ministerrådet som de respektive landes andel af den samlede nordiske bruttonationalindkomst. Derudover har Ministerrådet indtægter fra øvrige aktiviteter, der udgør ca. 1,3 % af budgettet. Fordelingsnøglen for landenes indbetalinger for år 2013 er: Danmark 22,3 % Finland 17,4% Island 0,7 % Norge 29,3 % Sverige 30,3% Aftalen om overenskomst om tilgang til højere uddannelse påvirker landenes indbetalinger til det nordiske budget ved at selve betalingsordningen håndteres via Ministerrådets budget. Betalingsordningen gælder Danmark, Finland, Norge og Sverige. Island, Grønland, Færøerne og Åland deltager ikke i betalingsordningen. Det er taget hensyn til de berørte landes gensidige betalinger jf. overenskomsten i de involverede landes endelige bidrag til Ministerrådets budget. Ved fastsættelsen af budgettet anvender Ministerrådet det aritmetiske gennemsnit af Danmarks Nationalbanks månedsgennemsnitskurser i perioden 1. oktober september : 100 EUR = 744 DKK 100 ISK = 4,7 DKK 100 NOK = 98 DKK 100 SEK = 84 DKK Til prisopregning af institutionernes tilskud og projektmidler benyttes følgende opregningsfaktorer: 1. Omregningsfaktorerne for bidrag til institutionerne for år 2013 er: Danmark 2,0 % Finland 2,5 % Island 3,9 % Norge 1,9 % Sverige 0,95 % 2. Omregningsfaktoren for projektmidler er 1,8 % for år Landenes indbetalinger til budgettet for år 2013 sker i henhold til Nordisk Ministerråds Økonomireglement 7. Ministerrådet har bemyndiget generalsekretæren til 1 Da Danmarks Nationalbank ikke længere noterer ISK, er kursen på ISK beregnet ud fra det aritmetiske gennemsnit af Den islandske Nationalbanks månedsgennemsnitskurser i perioden 1. oktober september

6 6 at tage beslutning om institutionernes budget, når det gælder omregning til og udbetaling i anden valuta at tage beslutning om omdisponeringer på op til og med DKK mellem budgetposter indenfor totalrammen. Samarbejdsministrene fastsætter rammen for kultur/uddannelse/forskning til TDKK (2012- prisniveau). De ansvarlige ministerråd skal inden for denne ramme fastsætte detailfordelingen for deres respektive områder i henhold til Aftalen om kulturelt samarbejde artikel 15.

7 Budgettet er udarbejdet efter de retningslinjer som er givet af de nordiske samarbejdsministre. Som noget nyt har samarbejdsministrene bestemt, at der i 2013 skal arbejdes med et todelt prioriteringsbudget på samlet 80 MDKK. Den ene del (20 MDKK) fordeles til nye initiativer efter forslag fra budgetårets formandskab, som i 2013 er Sverige. Den anden del (60 MDKK) fordeles til større strategiske satsninger, herunder arbejdet med grøn vækst og holdbar nordisk velfærd, som foreslået af statsministrene samt til videreførsel af enkelte globaliseringsinitiativer fra tidligere år. Det svenske formandskab har peget på 4 initiativer som led i deres formandskab. Det er NordMin, som er et forsknings- og netværksinitiativ indenfor mineindustrien, et jobtopmøde - back-to-back med statsministermøde - med særlig vægt på ungdomsarbejdsløshed, et projekt til nedbringelse af udslippet af kortlivede klimagasser og endelig et initiativ vedrørende Arbetsplatsförlagt lärande (APL). I den årlige drøftelse med Nordisk Råd i efteråret 2012 om Nordisk Ministerråds budget blev der opnået enighed om et antal præciseringer og øremærkninger af beløb på konkrete budgetposter, som begge parter har stillet sig bag. Kompromisset medfører ikke ændringer af beløbsstørrelserne på budgetpostniveau. De 80 MDKK til prioriteringsbudgettet finansieres i meget stor udstrækning af midler fra de tidligere globaliseringsinitiativer suppleret med midler fra Formandsskabspuljen samt mindre besparelser på Nabosamarbejdet og Ministerrådets fællesaktiviteter. De enkelte fagsektorers budgetrammer er fastholdt uændrede fra København den 26. november 2012 Halldór Ásgrimsson Generalsekretær 7

8 Hovedlinjer i budget Nordisk Ministerråds budget på budgetpostniveau Generel indledning NordMin Fler unga i arbete i Norden och jobbtoppmötet Förbättrade emissionsinventeringar av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Testcenter Uddannelse og forskning inden for grøn vækst Elmarknaden Grønne tekniske normer og standarder - Norden som standardmaker Grønt offentligt indkøb Utveckla tekniker och metoder för avfallshantering Främja integrationen av miljö och klimat i utvecklingssamarbetet Samordning och förstärkt finansiering av gröna investeringar och företag Hållbar nordisk välfärd Fælles studie af den nordiske velfærdsmodels udfordringer Välfärd og kost Klimavenligt byggeri Kultur og kreativitet KreaNord initiativet Offentligt-privat-partnerskab om planteforædling i Norden Ny Nordisk Mad Kennedycenter Integrering av jämställhetsperspektiv 36 Generel indledning Generelle Kultursatsninger Dispositionsmidler Kultur Nordisk Kulturforum Nordisk kulturfond Nordisk Råds priser Kulturministrenes globaliseringsindsatser Strategiska satsningar 44 Børn og Unge Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK) 45 Film og Media Nordisk computerspilprogram Nordisk Film- och TV-fond Nordisk Journalistisk Efteruddannelse NORDICOM 48 Kunstområdet Kultur- og kunstprogrammet Nordisk oversættelsesstøtte Nordiskt-baltiskt mobilitetsprogram för Kultur 50 8

9 Kulturkontakt Nord 51 Nordiske Kulturhus Nordens hus i Reykjavik Nordens hus på Färöarna Nordens institut på Åland Nordens institut på Grönland (NAPA) Kulturkontakt Nord ( før NIFIN) 53 Andre kultursatsninger Samisk samarbeid 54 Generel indledning Ny nordisk mad 60 Fiskeri Projektmedel - Fiskeri 60 Jordbrug Projektmidler Jordbrug Nordiskt kontaktorgan för jordbruksforskning (NKJ) Nordisk Genressource Center (NordGen) 62 Skovbrug Projektmidler Skovbrug Samnordisk skogsforskning (SNS) 63 Levnedsmidler Projektmedel - Levnedsmidler Forskning - levnedsmidler Nordisk handlingsplan for bedre helse og livskvalitet 65 Generel indledning Projektmedel - Jämställdhet Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) 70 Generel indledning Generelle forsknings- og uddannelsesindsatser Dispositionsmedel-Utbildning och forskning 78 Politikudvikling m.v Rådgivningsgruppen for nordisk skolesamarbeid (NSS) Rådgivningsgruppen for nordisk samarbejde om voksnes læring (SVL) Rådgivningsgruppen for nordiskt samarbete inom högre utbildning (HÖGUT) Ad hoc arbejdsgrupper på prioriterede områder Det nordiske sprogsamarbejde Politikudvikling, Videnssamfund og IT-infrastruktur Politikudvikling voksnes læring 81 Mobilitets- og Netværksprogrammer Nordplus Bidrag till Nordisk Sommaruniversitet (NSU) Nordplus Nordiske Sprog- og Kulturprogrammet Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i udlandet 85 Nordforsk NordForsk 86 9

10 Nordisk komitè for Bioetikk 89 Forskning i øvrigt Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA) Nordiska Institutet for Sjörett (NIfS) Nordisk Institutt for Asiastudier (NIAS) Nordisk vulkanologisk institut (NORDVULK) Nordisk Samisk Institutt (NSI) 94 Generel Indledning Projektmedel - Social- och hälsovårdspolitik Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Nomesko og Nososko NIOM AS - Nordisk institutt for Odontologiske Materialer 100 Institutioner Nordens Välfärdcenter Nordiska högskolan för folkhälsovetenskab (NHV)* 103 Generel indledning Näring Projektmidler Näring Nordisk Innovation 108 Energi Projektmidler Energi Arbejdsgrupper - energi Nordisk Energiforskning (NEF) 110 Regional Projektmidler Regional Arbejdsgrupper under Regional NORA Grenseregionalt samarbeid Nordregio 115 Generel indledning Dispositionsmidler - Miljø Miljøsektorens arbejdsgrupper NEFCOS Miljøudviklingsfond SVANEN Nordisk miljömärkning 120 Generel indledning Projektmidler i øvrigt - Arbejdsliv Arbejdsliv faste udvalg Nordjobb Kommunikation om arbejdsliv Institut för vidareutb.inom arbetsmiljö (NIVA) 127 Generel indledning Projektmedel- Ekonomi och finanspolitik

11 Generel indledning Projektmedel - Lagstiftning 134 Generel indledning Kunskapsuppbyggning och nätverk Partnerskab og grænseregionalt samarbejde NGO-virksomhed i Østersøregionen Nordiska Projektexportfonden (NOPEF) Ministerrådets kontorer i Nord-vest Rusland Ministerrådets kontorer i Estland, Letland og Litauen Politiske initiativer Arktisk samarbeidsprogram EHU/Hviderusland Gennemførelse af retningslinierne for samarbejdet med Estland, Letland og Litauen henholdsvis Nordvestrusland Samarbejde med Nordens naboer i Vest 145 Generel indledning Sekretariatet Ministerrådets sekretariat (NMRS) 150 Nordisk Ministerråds Fællesaktiviteter Föreningarna Nordens Förbund Bidrag til Västnorden Generalsekreterarens disponeringsreserv Formandsskabspuljen Holdbart Norden Informationsaktiviteter Norden i Fokus Internationale aktiviteter Hallo Norden Grænsehindringer Tjänstemannautbyte Pulje til Nordisk Ministeråds støtte til Island Gränshindersforum 157 Generel indledning Globaliseringsforum Nordisk Topforskning Innovationsrepræsentationer Energi och transport inkl. uppfölgning på gemensamt nordiskt EnergiExpo Gränshindersforum Utvecklingen av det nordiska forsknings- och innovationsområdet (NORIA) e-science Främjande av högre utbildning i Norden En god upplärning av ungdomar och vuxna Belysning av konsekvenserna av klimatförändringarna på naturresurser i Norden Harmonisering af el-markederne i Norden Kultur og kreativitet Hälsa och välfärd Klimatvänligt byggeri

12 Forhandlinger med Nordisk Råd og det opnåede kompromisforslag Budgettets indtægter og landenes indbetalinger Økonomiske og politiske frihedsgrader i Nordisk Ministerråds budget Udviklingen i udisponerede midler Budgettets udvikling i perioden Likviditetens udvikling Budgettets fordeling på budgetpostkategorier

13 Den totale udgiftsramme for Nordisk Ministerråds budget for virksomhedsåret 2013 Den totale udgiftsramme for 2013 for Nordisk Ministerråd er i alt, som er en uændret realramme i forhold til Rammen kan specificeres således: Vedtaget budget 2013 i 2012 priser Prisomregningseffekt til 2013 prisniveau Valutaomregningseffekt Til budgetrammen for 2013 (i 2012 priser) lægges effekten af pris- og valutaomregningen med de prisomregningsfaktorer og valutakurser, som vises på side 5 og det giver den totale udgiftsramme for Nordisk Ministerråd for Effekten af prisomregningen i budget 2013 betyder en inflationskompensation på TDKK, svarende til en gennemsnitlig prisopregningsprocent på 1,8 %. Effekten af valutaomregningen til DKK af institutionernes bevillinger i national valuta betyder en stigning i budgettet på TDKK. Det skal dog understreges, at det ikke har nogen realvirkning på budgettets størrelse (og landenes indbetalinger) eller på størrelsen af institutionernes bevillinger. Valutakursernes benyttes alene til at omregne institutioners bevillinger, som udbetales i domicillandets valuta, til DKK. På næste side ses fordeling af udgiftsrammen på budgetsektorer for

14 Den totale udgiftsramme for Nordisk Ministerråds budget for virksomhedsåret 2013 Formandskapspuljen ,1% Prioriteringspuljen ,2% Kultur ,6% ,7% ,0% Fiskeri, Jord- och skovbrug og levnedsmidler ,2% ,1% ,6% Ligestilling ,9% ,9% 161 1,8% Uddannelse og forskning ,6% ,5% ,4% Socialpolitik ,1% ,1% ,6% Näring, energi og regional ,9% ,6% ,1% Miljø ,6% ,6% 803 1,8% Arbejdsliv ,4% ,4% 465 3,4% Finanspolitik ,2% ,2% 33 1,8% Lag ,1% ,1% 25 1,8% Nabopolitik ,7% ,6% 445 0,5% Ministerrådets sekretariat (NMRS) ,2% ,2% ,0% Nordisk Ministerråds fællesaktiviteter ,1% ,9% ,7% 14

15 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 Nordisk Ministerråd er forum for det formelle samarbejde mellem de nordiske regeringer. Ministerrådets arbejde er overordnet reguleret af Helsingfors-aftalen, der senest er blevet ændret i Det er de nordiske samarbejdsministre(mr-sam), der har det overordnede ansvar for koordinering af Ministerrådets arbejde. Herudover udføres samarbejdet i 10 fagministerråd. Formandskabet i Nordisk Ministerråd skifter hvert år og roterer mellem landene. Sverige afløser i 2013 Norge som formandskabsland for Nordisk Ministerråd. Det er generalsekretærens ansvar at fremlægge et budgetforslag for samarbejdsministrene. Budgetforslaget udarbejdes på grundlag af de budgetanvisninger, som vedtages af samarbejdsministrene i februar, i tæt samarbejde med fagministerrådene. Samarbejdsministrenes forslag til budget vedtages i september på grundlag af generalsekretærens forslag og en national høring i de nordiske lande. Det endelige budget for 2013 vedtages i november af samarbejdsministrene efter drøftelser med Nordisk Råd. Samarbejdsministrene har besluttet at oprette et prioriteringsbudget på 80 MDKK indenfor Nordisk Ministerråds budgetramme for Prioriteringsbudgettet skal anvendes til at igangsætte nye større og prioriterede satsninger. I 2013 vil vægten ligge på prioriterade insatser hos det svenska ordförandeskapet, samt områderne grøn vækst, helse og velfærd samt videreførelse af eksisterende globaliseringsinitiativer. Prioriteringsbudgettet indeholder to dele. Én del på 20 MDKK øremærkes til initiativer fra det kommende formandskab, mens den resterende del indeholder 60 MDKK. Fagministerrådene er blevet inkluderet i processen, og er således, af generalsekretæren, blevet bedt om at komme med forslag til aktiviteter der kan finansieres af den del af prioriteringsbudgettet der indeholder 60 MDKK. Den del av prioriteringsbudgeten som öronmärkts för initiativ som initierats av det svenska ordförandeskapet kommer att handla om: 1) en satsning för att bekämpa ungdomsarbetslöshet i Norden, 2) grundandet av ett expertnätverk med syfte att föra samman intressenter från den nordiska gruv- och mineralsektorn (NordMin), 3) ett projekt för att förbättra de nordiska ländernas emissionsinventeringar av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, s.k. SLCP och 4) ett projekt som syftar till att genom arbete ge anpassad och praktisk, värderad och dokumenterad utbildning som leder till arbete. Visionen Norden ledande i grön tillväxt understryker, att de nordiska länderna tillsammans utnyttjar sin position när det gäller energieffektivisering, utveckling av hållbar energi, miljömedvetenhet, innovations- och 15

16 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 forskningssatsningar och höga internationella målsättningar på miljö/klimatområdet. Genom att Norden agerar tillsammans kan satsningar inom grön tillväxt uppnå en större massa, skapa en större marknadsstorlek samt uppnå ett större politiskt genomslag i pågående internationella processer. På det nordiska statsministermötet i november 2011, gav statsministrana i uppdrag till olika fackministrar att vidareutveckla de åtta konkreta förslagen som presenterades i rapporten Norden-ledande i grön tillväxt från arbetsgruppen för grön tillväxt. Norden ska tillsammans verka för grön tillväxt genom att: 1. utveckla nordiskt samarbete om testcenter för gröna lösningar 2. samarbeta om utbildning och forskning för grön tillväxt 3. främja förbrukningsflexibilitet på den nordiska elmarknaden 4. samarbeta om gröna tekniska normer och standarder 5. samarbeta om gröna offentliga inköp 6. utveckla tekniker och metoder för avfallshantering 7. främja integrationen av miljö och klimat i utvecklingssamarbetet 8. samordna och förstärka finansiering av gröna investeringar och företag Generalsekreteraren för Nordiska Ministerrådet ska säkra en effektiv och tät koordinering av arbetet som statsministrarna har beslutat skall utföras i de relevanta nordiska fackministerråden där arbetet är en högt prioriterad uppgift Hållbar Nordisk Välfärd framhäver Nordiska ministerrådets möjlighet för att bidra till det nationella arbetet med att åstadkomma innovativa, nya och välfungerande lösningar på omfattande välfärdsproblem. De nordiska länderna står alla till mötes samma utmaningar i förhållande till att säkra välfärdssystemens utveckling och hållbarhet. Utmaningarna är kopplade till en rad förändringar i samhället. Det gäller exempelvis demografiska förändringar i form av en åldrande befolkning i kombination med låga födelsestal, värdemässiga förändringar i form av individualisering, högre krav och förväntningar till en mer aktiv ålderdom och en mer holistisk syn på hälsa och välfärd, samt teknologiska förändringar i form av utveckling av ny välfärdsteknologi, kostnadsdrivande läkemedel- och medicinteknik och nya etiska problemställningar kopplade till bioteknologiska innovationer. Globaliseringen har också medfört ett ökat tryck på finansieringen av välfärden. Konkurrensen på världens marknader är hård, liksom tävlan om både investeringar och rekryteringar. Det krävs därför att konkurrenskraft, omställningsförmåga och attraktivitet prioriteras högt. I Hållbar Nordisk Välfärd kan Norden genom att agera tillsammans, bidra i utvecklingen av långsiktiga och hållbara välfärdssystem, bland annat genom att arbeta för: helhetliga, tvärsektoriella och inte minst nya lösningar bidra till att stärka arbetstagares anpassningsförmåga och omställningskapacitet i förhållande till nya kompetensbehov, på arbetsmarknaden i allmänhet, och inom hälso- och omsorgssektorn i synnerhet 16

17 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 att förebygga ungdomsarbetslöshet, bland annat genom bättre samspel mellan aktörer inom utbildning, arbetsliv och hela välfärdsmodellen bidra i möjliggörandet av att utveckla nya och effektiva behandlingar ta fram ny evidensbaserad kunskap kring förändringar i social ojämlikhet i hälsa Globalisering identifierades som ett nytt prioriterat område för det nordiska samarbetet i samband med statsministrarnas möte i Punkaharju, Finland Sedan 2008 har totalt 22 globaliseringsinitiativ startats inom NMR. Grundtanken har varit att globaliseringssatsningen som helhet avslutas vid utgången av år 2012, men vissa av de enskilda initiativen har ett motiverat krav för en fortsatt finansiering år Här beaktas de globaliseringsinitiativ där NSK/MR-SAM, vid beslutet om initiativets igångsättande, godkänt ett mandat med en projektperiod som sträcker sig utöver 2012, eller avslutade initiativ som på basen av en evaluering eller diskussion om initiativet har ett beslut från den ansvariga ämbetsmannakommittén/ ministerrådet om att man önskar en fortsättning av initiativet genom en medfinansiering från MR-SAM:s budgetram. MR-SAM har således särskilt betonat en vidareföring av de existerande globaliseringsinitiativen som ett av de prioriterede insatsområden i prioriteringsbudgeten prioriterer herudover fortsat særligt nabosamarbejdet, arbejdet med at forebygge og nedbryde grænsehindringer, samt bæredygtig udvikling. har til formål at styrke den samlede region med særligt fokus på Østersøregionen. Også samarbejdet med naboerne i Vest, og særligt Canada, er blevet prioriteret, og indsatsen i og for Arktis forsættes gennem det arktiske samarbejdsprogram. MR-SAM vil i dialog med Nordisk Råd udvikle det fremtidige nabosamarbejdes form og indhold. Ministerrådets samarbejde i Østersøregionen fokuserer på udvikling af den samlede region som Europas top. Udover det mangeårige samarbejde med Estland, Letland og Litauen og Nordvestrusland, er udvikling af samarbejdet med Polen og Tyskland blevet aktualiseret med EU s Østersøstrategi, hvor Ministerrådet på en række områder bidrager til gennemførelsen af handlingsplanen for strategien. Det europæiske perspektiv er en integreret del af Ministerrådets arbejde, hvor man også deltager aktivt i gennemførelse af den Nordlige Dimension og udviklingen f partnerskaberne. Udover samarbejdet med EU, samarbejder Ministerrådet tæt med de øvrige regionale råd i regionen, hvor samarbejdet udbygges og styrkes. Fokusområderne i samarbejdet med Estland, Letland og Litauen er uddannelse, forskning, innovation, miljø og Klima. I samarbejdet med Nordvestrusland fokuseres på uddannelse, forskning og innovation; Miljø, klima og energi; styrkelse af civilsamfund og demokrati, samt fremme af betingelserne for økonomisk samarbejde samhandel. Ministerrådets kontorer i Estland, Letland, Litauen og Nordvestrusland spiller en central rolle for udvikling af samarbejdet i Østersøregionen og Barentsregionen. Ministerrådets Hvideruslandsaktiviteter prioriterer støtte til eksiluniversitetet European Humanities University i Vilnius, Litauen, gennem EHU Trust Fund som administreres af Nordisk Ministerråd og samler støtte fra 18 donorer. Demokratiudvikling og styrkelse af civilsamfundet støttes også gennem Ministerrådets NGO-program, samt projektet Civil Society Stability for Belarus som finansieres af EU og administreres af Nordisk Ministerråd. 17

18 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 Dertil kommer stipendieprogrammet Open Europe Scholarship Scheme (OESS), der har til formål at give hviderussiske studerende en mulighed for at læse på et europæisk universitet. I forbindelse med Hvideruslandsaktiviteterne har Ministerrådet et tæt samarbejde med EU. Med naboerne i Vest ønsker Ministerrådet særligt at øge samarbejdet på områderne forskning, innovation og klima, samt at skabe synergi med det arktiske samarbejdsprogram. Nordisk Ministerråds arbejde i og for Arktis fortsættes med det arktiske samarbejdsprogram, der har fokus på det overordnede emne, bæredygtig udvikling, med indsatsområderne klima og miljø, befolkningen, sundhed, uddannelse og kompetenceudvikling. Aktiviteterne i Ministerrådets arktiske samarbejdsprogramgøres i henhold til prioriteringerne i de nordiske landes strategier, Arktisk Råd, Ministerrådets egne strategier, samt andre relevante fora. er fortsat en høj prioritet for Nordisk Ministerråd. Fra 1. januar 2013 afløses den eksisterende strategi Bæredygtig udvikling En ny kurs for Norden: revideret udgave med mål og prioriteringer , af det nye styredokument, der definerer Nordisk Ministerråds målsætninger og prioriteringer på området fem til Styredokumentet er udarbejdet i samarbejde med samtlige embedsmandskomitéer og har følgende fokusområder: Levedygtigt økosystem ressourcegrundlaget i en bæredygtig samfundsudvikling Et forandret klima energianvendelse, samt klimatilpasning i Norden Bæredygtig konsumption og produktion bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer Den nordiske velfærdsmodel mennesket i fokus Forskning, uddannelse og innovation udgangspunktet for bæredygtig nordisk konkurrenceevne för såväl privatpersoner som företag får tydligare former och innehåll. Efter de parlamentariska temadebatterna om gränshinder 2012, samt MR-SAM:s beslut om att skapa en flerårig handlingsplan för gränshinderarbetet, har såväl länderna som ministerrådet intensifierat sina insatser för att dels förhindera uppkomsten av nya hinder, som lösandet av befintliga hinder. En större översyn över de befintliga och tänkbara gränshinderaktörer pågår samtidigt. Målsättningen är att en möjlig ny organisering, med sektorförankrade mål, ska vara klar att tas i bruk till Som en del i arbetet kommer också att ligga att följa upp på de lösningsförslag som lades fram i den rapport som ämbetsmannakommittén på social- respektive arbetsmarknad beställde 2010, och som behandlades av behöriga ministrar under har ansvar for Nordisk Ministerråds samarbejde inden for områderne beskæftigelse og arbejdsmarked samt arbejdsmiljø og arbejdsret. I MR-A s samarbejdsprogram fremhæves globaliseringen og den demografiske udvikling som de langsigtede udfordringer samarbejdet i særlig grad vil blive rettet mod. Samtidig vil samarbejdet efter behov prioritere også mere konjunkturelt betingede udfordringer, som opstår i perioden. Det overordnede formål med samarbejdet er at bidrage til at sikre et velfungerende nordisk arbejdsmarked og et godt arbejdsliv i et konkurrencedygtigt Norden. 18

19 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 Målene omfatter bl.a. at tilvejebringe en tilstrækkelig, kompetent og omstillingsparat arbejdsstyrke, at bekæmpe ledigheden blandt udsatte grupper og langtidsledighed, at styrke et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne, at styrke balancen mellem lønmodtagerbeskyttelse og fleksibilitet, at fremme ligestilling og ligebehandling på arbejdsmarkedet, at styrke det nordiske samarbejde i forhold til international regulering og at bekæmpe grænsehindringer. Samarbejdet bidrager gennem projektstøtte, sammenlignende kortlægninger og analyser, temadrøftelser, netværk samt informations- og erfaringsudvekslinger til at de nordiske regeringer kan nå disse mål. MR-A vil endvidere i perioden forsat støtte institutionen NIVA i Helsingfors, udvekslingsprogrammet Nordjobb samt Informationsprogrammet om nordisk arbejdsliv gennem hjemmesiden og elektroniske nyhedsbreve. bidrar via samarbetet på det ekonomiska och finansiella området till att skapa förutsättningar för att de grundläggande ekonomisk-politiska målen om en stabil och sund ekonomisk utveckling med hög sysselsättning samt god och uthållig tillväxt skall kunna uppnås. EU-frågor är av hög prioritet inom det nordiska ekonomiska och finansiella samarbetet. Det pågående arbete med implementeringen av EU regler om kapital- och likviditetskrav i bankerna där en nordisk arbetsgrupp tillsats av finansministrarna, kommer följas upp och behandlas i sektorn under Sektorn har dessutom en ordning för systematiskt samråd och samarbete om EU-frågor på det ekonomiska och finansiella området. Flera EUrelaterade frågor som kommer att behandlas inom ramen för Ekofin-rådets verksamhet kan förutses att bli aktuella. Andra områden som väntas utgöra viktiga delar av arbetet inom sektorn under 2013 är uppföljningen av arbetet med att avlägsna gränshinder mellan de nordiska länderna, systematiskt samråd och samarbete om skattefrågor samt fortsatt samarbete för att verka för att den ekonomiska dimensionen inkorporeras på ett tydligare sätt i den nordiska strategin om hållbar utveckling. En annan prioritering under året kommer vara arbetet med uppdraget från de nordiska statsministrarna om grön tillväxt, som syftar till att förbättra och samordna insatserna i finansiella institutioner, Det svenska ordförandeskapet kommer att ha fyra teman: utanförskap, konkurrenskraft, hållbarhet och demografi. Finansministrarnas ansvarsområde ligger främst inom temat utanförskap, där Sverige har utsett ungdomsarbetslöshet till ett huvudtema. Under våren 2013 planeras för ett jobbtoppmöte mellan de nordiska statsministrarna och i anslutning till det ett finansministermöte. arbejder for at styrke en bæredygtig udvikling inden for de fire sektorer fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug. Målet er, at styrke rammerne for en økonomisk vækst og velfærdsudvikling, som på samme tid bidrager til at sikre bedre miljømæssige, sundhedsmæssige, sociale og regionale udviklinger. Samarbejdet tilrettelægges derfor gennem fokus på tre overordnede udfordringer, som alle har karakter af at være grænseoverskridende, og derfor samtidig er en del af den globale dagsorden, som Norden og sektorerne under MR-FJLS står over for: Konkurrencedygtig produktion Bæredygtig naturressourceforvaltning Øget velfærd 19

20 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 Rammeprogrammet suppleres af det svenske formandskabsprogram for Det svenske formandskabsprogram for 2013 vil sætte fokus på spørgsmålet om hvad primærproduktionen i Norden fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler (inklusiv dyrevelfærd og folkehelse) og skovbrug tilbyder af muligheder for en ny tid. En klar målsætning for aktiviteterne i samarbejdet er, at bidrage til, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og arbejde i en levende landsby på konkurrencedygtige vilkår. Dette forudsætter en bæredygtig produktion miljømæssigt-, socialt- og økonomisk med udgangspunkt i en biobaseret samfundsøkonomi samt en tilpasning til fremtidens behov og ønsker. Den politiske og samfundsmæssige udvikling i de seneste år har medført et øget fokus på klimaforandringerne, den globale fødevaresikkerhed, antibiotikaresistens, bæredygtig udvikling, tanker om grøn vækst og det biobaserede samfund. Dette er forhold, som på forskellig vis har betydning for arbejdet inden for MR-FJLS, og som nødvendigvis må reflekteres i og af samarbejdet. Her gælder, at sektorerne under MR-FJLS til dels bidrager til problemerne, men også at løsningerne ikke kan identificeres og realiseres uden en aktiv deltagelse fra sektorernes side. Sektorerne er således en del af løsningen. arbetar inom ramen för det fyra-åriga samarbetsprogrammet för jämställdhet, Jämställdhet skapar ett hållbart samhälle Samarbetsprogrammet fokuserar på tre prioriterade teman nämligen samarbete i Norden, samarbete med de tre baltiska länderna och samarbete med Nordvästra Ryssland. Inom dessa områden har samarbetet egna prioriterade teman. Under perioden har jämställdhetsarbetet två överordnade tvärgående teman nämligen integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv samt mäns och pojkars aktiva deltagande. För samarbetet i Norden är de prioriterade områdena jämställdhet på arbetsmarknaden; jämställdhet i utbildning; kön, etnicitet och jämställdhet samt nolltolerans mot könsrelaterat våld. För samarbetet med Baltikum är de prioriterade temana jämställdhet på arbetsmarknaden, jämställdhetundervisning, jämställdhet i det offentliga rummet samt nolltolerans mot könsrelaterat våld. I Nordvästra Ryssland är de prioriterade temana jämställdhetsundervisning samt nolltolerans mot könsrelaterat våld. Jämställdhetspolitiken påverkas av den allmänna samhällsutvecklingen, arbetsmarknadens parter, det civila samhället, frivillighetssektorn och ett skiftande fokus i opinionen. Ett samhälle i utveckling förutsätter en jämställdhetspolitik i utveckling. Visionen för jämställdhetsarbetet i Nordiska ministerrådet är att vara en förebild för andra, och på internationell nivå synliggöra hur vi i Norden möter globaliseringens utmaningar just genom att genomföra en jämställdhetspolitik som säkrar hållbara samhällen också i framtiden. arbejder for at styrke det fællesnordiske kultursamarbejde, hvor kunst og kultur udgør en hjørnesten i det fællesskab som binder de nordiske lande sammen. Det nordiske kultursamarbejde indeholder en bred vifte af temaer og indsatser; fra folkelige fællesskaber til den individuelle kunstners virke. Begge dele skal have forudsætninger for at udfolde og udvikle sig, og vores fællesnordiske institutioner og programvirksomhed skaber gode og fleksible rammer for dette. Den nordiske samarbejdsstruktur inden for kulturområdet er blevet grundigt evalueret i 2011 og den overordnede konklusionen er, at strukturen er velfungerende og i stand til at håndtere de udfordringer og krav til udvikling som kultursektoren mødes af. MR-K har vedtaget en ny strategi for kultursamarbejdet Strategien beskriver hvordan samarbejdet skal bidrage til at fremme og styrke: 20

21 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 Det holdbare Norden Det kreative Norden Det interkulturelle Norden Det unge Norden Det digitale Norden Det nordiska lagstiftningssamarbetet inleddes i slutet av talet, men grunden för den nordiska rättsgemenskapen ligger långt tillbaka i tiden. Den rättsliga grunden för samarbetet är förankrad i Helsingforsavtalet från Lagsamarbetet är ett verktyg i arbetet med att främja grundläggande gemensamma principer i nordisk lagstiftning i överensstämmelse med en nordisk värdegemenskap. Lagsamarbetet ger dessutom en möjlighet att skapa en gemensam nordisk linje i det europeiska lagstiftningssamarbetet och vid genomförande av EU/EES-lagstiftning och andra internationella förpliktelser. Inom ramen för lagsamarbetet finns också den Nordisk-Baltiska kontaktgruppen, vars aktiviteter huvudsakligen ryms inom ramen för EU:s handlingsplan för den nordliga dimensionen. Förutom Helsingforsavtalet bygger lagsamarbetet på justitiesektorns samarbetsprogram, som löpande kompletteras med ordförandeskapsprogram och enskilda initiativ. skal bidrage til at bevare og forbedre miljøkvalitet og livskvalitet i Norden, have forvaltningsrelevans samt påvirke internationalt samarbejde. Udgangspunktet er et nyt miljøhandlingsprogram som gælder for perioden og desuden bidrager man til at implementere det nordiske styredokument for bæredygtig udvikling. Hovedtemaerne i miljøhandlingsprogrammet reflekterer områder, hvor Norden har en stærk tradition og interesse for fælles samarbejde, og samtidig er fremtidsorienteret: grøn økonomi og vækst, miljøøkonomi og ressourceeffektivitet, affald, bæredygtig konsumption og produktion, klima, luft og hav, biologisk mangfoldighed og økosystemtjenester, kemikalier og miljømæssige toksiner. Miljøsamarbejdet vil i 2013 også være styret af prioriteterne angivet af det svenske formandskabsprogram for ministerrådet i 2013 samt de nordiske statsministres visioner om grøn vækst. Miljøsamarbejdet vil blive støttet primært gennem miljøsektorens arbejdsgrupper, men også gennem miljøfinansieringsinstitutionen NEFCO og miljømærket Svanen. Internationalt prioriteres samarbejdet med regionale organer fx. Arktisk Råd, Barentsrådet og HELCOM, men også i EU og i miljøkonventioner og f.eks. i FN s miljøprogram UNEP. Tværfagligt samarbejde med henblik på at fremme integration af miljøhensyn i andre sektorer og synergieffekter er strategisk og sker efter behov. skal, via sitt nærings- og innovasjonspolitiske samarbeidsprogram for , sikre økt fokus på innovasjon, entreprenørskap og bæredyktig næringsutvikling. Med seks fyrtårnsprosjekter som skal skape konkrete resultater, vil næringssektoren bidra til å gjøre Norden til en ledende region for innovasjon innenfor grønn vekst og velferd. Videre skal det i 2013 utarbeides et nytt samarbeidsprogram for nærings- og innovasjonspolitikken. 21

22 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 MR-NER skal, via sitt energipolitiske samarbeidsprogram for , bidra til å sikre stabil energiforsyning og bæredyktig vekst og velferd for borgere i de nordiske land. Det nordiske energisamarbeidet skal være et redskap til markedsføring av nordiske styrkeposisjoner innenfor energisektoren på den globale arena og arbeide målrettet for å bidra til et velfungerende energimarked med klimavennlige energisystemer, utvikling av miljøvennlig transport, energieffektivisering og bruk av vedvarende energikilder. MR-NER skal, via sitt regionalpolitiske samarbeidsprogram for , sikre regional samfunnsutvikling med fokus på problemstillinger som følge av demografiske endringer i Norden, herunder avfolkning i rurale områder og sentralisering i byregioner. Samarbeidsprogrammets kjernefokusområder er grønn vekst og samfunnsplanlegging, innovasjon i den nordiske velferdsmodellen og nye muligheter i Arktis. Samarbeidsprogrammet viderefører det grenseregionale samarbeidet i de nordiske landene som en sentral del av det nordiske fellesskapet. MR-NER vil i 2013 ivareta en sentral rolle i arbeidet med grønn vekst, bærekraftig og velferd. Utviklingen av grønne, bærekraftige vekststrategier vil være sentralt i alle de nordiske landene og MR-NER vil ta del i dette arbeidet på nordisk plan for å bidra til å sikre bærekraftige velferdssamfunn i Norden. har ansvar for Nordisk Ministerråds samarbejde inden for områderne social- og sundhedspolitik. Det nordiske samarbejde er baseret på fælles værdier, som er koncentreret om udvikling og bæredygtigheden af det nordiske velfærdssamfund i et Europæisk/globalt perspektiv, herunder fjernelse af grænsehindringer mellem de nordiske lande. Endvidere koncentreres samarbejdet om udvikling af Nordens samarbejde med Nordens nærområder samt udvekslingen af national information og erfaring. Som led i en politisk prioritering og for at sikre en synlig og målbar indsats skal sektorens projektmidler for perioden koncentreres om temaet Inkludering af udsatte unge i arbejdsliv og uddannelse. Temaet har baggrund i den økonomiske krise i Europa som har sat velfærdsstaten under pres og formålet er en bedre komparativ oversigt over politikker for at inkludere udsatte unge i arbejdslivet og uddannelse i de nordiske lande. Temaet sætter særlig fokus på den øgede andel unge med psykiske lidelser, som modtager førtidspension/uførepension. Nordens velfærdscenter (NVC) er en vigtig aktør til at fremme udviklingen indenfor det velfærdspolitiske område i Norden og dets nærområder, samt at bidrage til at udvikle den nordiske velfærdsmodel i et globalt perspektiv. Nordic School of Public Health NHV (NHV) har virksomhedsområdet folkesundhedsvidenskab i nordisk perspektiv. NHV s mission er at medvirke til professionaliseringen af folkesundhedsarbejdet gennem uddannelse og forskning. Oplysninger om befolkningens sundhedstilstand, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse og interorganisatorisk integration og interprofessionelt samarbejde inden for folkesundhed er højt prioriterede områder hos NHV. har ansvar for Nordisk Ministerråds samarbejde inden for områderne uddannelsespolitik og forskningspolitik, ligesom Ministerrådet koordinerer Nordisk Ministerråds samarbejde inden for områderne IT-politik og sprogpolitik. En hovedprioritet for MR-U i 2013 er initiativer i relation til statsministrenes satsning på grøn vækst formuleret i pressemeddelelsen Norden ledende i grøn vækst. MR-U har ansvaret for at udvikle samarbejdsområdet 22

23 Nordisk Ministerråds planer for visksomhedsåret 2013 Uddannelse og forskning for grøn vækst og bidrager til udvikling af en række andre områder knyttet til grøn vækst. En anden vigtig prioritering er arbejdet med at udvikle den nordiske velfærdsmodel, herunder spørgsmål koblet til demografiske udfordringer, livslang læring, sundhed samt aktiv aldring, velfærdsteknologi og kundskabsopbygning inden for sundhedsprofessionerne. Rapporten om oversyn af det nordiske forskningssamarbejde Vilje til forskning? følges op, og den samlede udvikling af et mere effektivt, fokuseret og sektorovergribende samarbejde på forskningsområdet har høj prioritet. NordForsk er en vigtig aktør i Nordisk Ministerråds globaliseringssatsning, i implementeringen af det nordiske forsknings- og innovationsområde (NORIA) samt i at etablere samnordiske forskningsmiljøer og forskeruddannelse af højeste internationale kvalitet. Inden for Nordplus programmerne vil fortsat implementering, spredning af resultater og styrket information om og profilering af Nordplus blive prioriteret i 2013, herunder implementeringen af en ny programkomite, hvis opgave det blandt andet er at bidrage til den strategiske udvikling af Nordplus. Også i 2013 vil der være fokus på at styrke børn og unges forståelse af og muligheder for at forstå hinanden på dansk, norsk og svensk. I det følgende redegøres der for Nordisk Ministerråds budget på budgetpostniveau 2. Budgetposterne er opdelt pr. sektor. Budgetforslaget er opbygget således, at sektorens arbejde til at starte med præsenteres i en indledende tekst. Her redegøres der for sektorens arbejde og planer m.v., som styrer dette arbejde, og der gives et overblik over sektorernes styringsdokumenter. Til sidst gives der et resumé af sektorens resultater. Efter sektorens resultater vises en oversigtstabel over alle sektorens budgetposter og en opdeling af sektorbudgettet på budgetpostkategorier. 2 I bilag 1 vises en oversigt over alle budgetposter i EURO. I bilag 3 gives der flere tekniske oplysninger af regnskabsmæssig og systemmæssig karakter om indholdet af de enkelte rubrikker på budgetpostniveau. 23

24 Prioriteringsbudget Samarbetsministrarna har beslutat att upprätta en prioriteringsbudget inom Nordiska ministerrådets budgetram. Budgetanslaget för 2013 är 81,4 MDKK. Prioriteringsbudgeten är uppdelad i två delar. En del som består av 20,4 MDKK som är öronmärkta till initiativ som initierats av det svenska ordförandeskapet, och en övrig del på 61,1 MDKK. Prioriteringsbudgeten ska användas för att igångsätta nya, större och prioriterade satsningar. Under 2013 kommer fokus att ligga på de priorterinade satsningarna hos det svenska ordförandeskapet, samt områdena grön tillväxt, hälsa och välfärd samt en vidareföring av existerande globaliseringsinitiativ. De initiativ som initierats av det svenska ordförandeskapet innefattar fyra satsningar: 1) att stärka den nordiska gruvnäringens konkurrenskraft genom innovation, näringsutveckling och samverkan (NordMin). 2) att sätta fokus på ungdomars arbetslöshet i ett nordiskt perspektiv och arrangera ett jobbtoppmöte 3) att förbättra de nordiska ländernas emissionsinventeringar av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar och 4) att utveckla kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande och därmed underlätta övergången till arbetsmarknad samt nå nya elevgrupper. Formandskapsbuljen NordMin Fler unga i arbete i Norden och jobbtoppmötet Förbättrade emissionsinventeringar av kortlivade klimatpåvekande luftföreningar Arbetsplatsförlagt lärande (APL) Prioriteringspuljen Testcenter Uddannelse og forskning inden for grøn vækst Elmarknaden Grønne tekniske normer og standarder - Norden som standardmaker Grøn offentlig indkøb Utveckla tekniker och metoder för avfallshantering Främja integrationen av miljö och klima i utvecklingssamarbetet Samordning och förstärkt finansiering av gröna inversteringar och företag Hållbar nordisk välfärd Fælles studie af den nordiske velfærdsmodels udfordringer Välfärd och kost Klimavenligt byggeri Kultur og kreativitet - KreaNord initativet

25 Prioriteringsbudget Offentlig-privat-partnerskab om plandeforædling i Norden Ny Nordisk Mad Kennedycenter Interering av jämställhetsperspektiv Projektmidler Programlignende aktiviteter NordMin MR-NER Det inrättas ett expertnätverk med syfte att föra samman aktörer inom den nordiska gruv- och mineralsektorn - NordMin. Syftet med NordMin är att stärka den nordiska gruvnäringens konkurrenskraft genom innovation, näringsutveckling och samverkan. NordMin ska synliggöra gruv- och mineralnäringens betydelse för en grön tillväxt i Norden. Nätverket ska fungera som en forsknings- och innovationsplattform för befintliga och framtida nordiska samarbeten inom området och kommer att utformas i dialog med aktörer inom industrin, akademin och från andra berörda myndigheter. Fastställa olika styrdokument såsom en strategisk forsknings- och innovationsagenda, plan för workshopar och seminarier i syfte att diskutera frågor av vikt för branschens utveckling, en handlingsplan för fortsatt finansiering av nätverket och långsiktiga prioriteringar, identifiera och bjuda in fler organisationer i samarbetet samt bjuda in nationella program och projekt som kan ansluta till och utvecklas inom ramarna för NordMin. Administrationen av nätverket placeras vid Luleå tekniska universitet (LTU) Fler unga i arbete i Norden och jobbtoppmötet Generalsekretæren Attsätta fokus på ungdomars arbetslöshet i ett nordiskt perspektiv, genom att presentera nordiska data och belysa olika analytiska aspekter av problematiken runt ungdomars arbetslöshet samt genom att lyfta fram fungerande verksamheter/projekt/initiativ på lokal och regional nivå i Norden. I maj 2013 kommer ett jobbtoppmöte anordnas med brett deltagande från berörda delar av samhället exempelvis av arbetsmarknadens parter från de nordiska länderna, ungdomsorganisationer, arbetsgivare från ungdomsbranscher, forskare, representanter från myndigheter och kommuner m.fl. Under toppmötet hålls ett antal seminarier där bland annat den forskning som tagits fram diskuteras. Vid 25

26 Prioriteringsbudget jobbtoppmötet kommer de nordiska statsministrarna att delta i ett seminarium samt hålla en paneldiskussion. De förberedande aktiviteterna inför jobbtoppmötet som att ta fram statistiska och vetenskapliga forskningsrapporter som grund för erfarenhetsutbytet under jobbtoppmötet, att identifiera fungerande nordiska verksamheter och projekt syftande till att minska ungdomars utanförskap, att arrangera förberedande seminarier, samt genomförandet av själva jobbtoppmötet Förbättrade emissionsinventeringar av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar MR-M Ett treårigt projekt för att förbättra de nordiska ländernas emissionsinventeringar av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, s.k. SLCP. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för minskade halter av sot och troposfäriskt ozon i atmosfären genom bättre kunskap om utsläppens källor och omfattning. Dessa ämnen påverkar både klimat och luftkvalitet. Projektet ska dels öka kunskapen om de faktiska utsläppen av SLCP från källor i Norden och dels föreslå åtgärder för att minska utsläppen. Åtgärder som föreslås ska vara kostnadseffektiva och genomförbara i de nordiska länderna. Projektet ska bygga vidare på och komplettera det metodutvecklingsarbete för emissionsinventeringar av sot som nu pågår under FN UNECEs luftvårdskonvention LRTAP. En bakgrundsanalys genomförs i syfte att kartlägga de stora källorna till utsläpp av SLCP i de nordiska länderna samt identifiera kunskapsluckor. Den internationella sjöfartens bidrag till SLCP i de Nordiska länderna ska ingå i analysen. Ett nordiskt program för mätning etableras utifrån identifierade kunskapsluckor Arbetsplatsförlagt lärande (APL) MR-U Ett treårigt projekt som syftar till att genom arbete ge anpassad och praktisk, värderad och dokumenterad utbildning som leder till arbete. Projektet ska ha som mål att utveckla kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande och därmed underlätta övergången till arbetsmarknad samt nå nya elevgrupper. Projektet kan även inriktas mot att minska risken för avhopp. Omvårdnadsutbildning samt två andra utbildningsområden med varierade förutsättningar för APL, samt både ungdomsoch vuxenutbildning bör ingå i projektet. Inslag i projektet är samverkan mellan skola och arbetsplats, planering, uppföljning, bedömning, dokumentation och betygsättning av APL. Skolverket kommer att vara projektledare för initiativet. 26

27 Prioriteringsbudget Testcenter MR-NER Syftet är att undersöka möjligheterna för att utveckla ett nordiskt samarbete omkring existerande nationella ordningar där energiteknologi kan testas och utvecklas i stor skala, samt att undersöka möjligheterna och mervärdet av att etablera nya gemensamma nordiska test- och demonstrationsanläggningar. På baggrund af en kortlægning af eksisterende testfaciliteter indenfor energiteknologi der vil blive færdigstillet i begyndelsen af 2013, vil der blive udarbejdet et forslag til opfølgning på opdraget fra statsministrene vedrørende fællesnordiske test og demonstrationsfaciliteter af nye energiteknologier Uddannelse og forskning inden for grøn vækst MR-U Norden er i dag et af verdens førende regioner inden for grøn vækst og bæredygtig udvikling. Dette skyldes ikke mindst at der i de nordiske lande investeres i forskning og udvikling af grønne teknologier, og et relativt højt vidensniveau om bæredygtig udvikling i befolkningerne. Der foregår i dag et væld af tiltag og aktiviteter i krydsfeltet mellem uddannelse, forskning og innovation og bæredygtig udvikling i de nordiske lande. For at styrke Nordens internationale førerposition og inspirere andre regioner og lande til bæredygtig udvikling, består en vigtig opgave i at lære af, udnytte og profilere viden og erfaringer fra igangværende indsatser i Norden. MR-U iværksætter derfor i 2013 en kortlægning og formidling af best practice eksempler i relation til uddannelse og forskning i bæredygtig udvikling i Norden. MR-U vil samtidig bidrage til at tilvejebringe ny viden, der kan være med til at fastholde nordens internationale førerposition, når det kommer til uddannelse og forskning i bæredygtig udvikling. MR-U iværksætter derfor i løbet af 2013 et mindre antal projekter for grøn vækst baseret på eksisterende satsninger i NMR s regi: Det drejer sig overordnet om følgende tiltag: Videreudvikling af Topforskningsinitiativet Klima, Miljø og Energi med særlig fokus på skæringspunktet mellem uddannelse, forskning og innovation rettet mod grøn vækst. 27

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2014

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2014 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2014 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2014 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2014 ISBN 978-92-893-2665-0 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013-778

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2014 Fremlagt af Generalsekretæren 3.

Læs mere

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2015

Nordiska ministerrådet. Planer och budget 2015 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2015 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2015 ANP 2014:769 Nordiska ministerrådet Planer och budget 2015 ISBN 978-92-893-3866-0 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-769

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2009 ANP 2010:761 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2009 ANP 2010:761 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2134-1

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ANP 2014:742 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ISBN 978-92-893-3779-3

Læs mere

Handlingsplan 2014 til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet

Handlingsplan 2014 til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet Handlingsplan til at implementere strategi for nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet INLEDNING Strategin för nordiskt samarbete på social- och hälsoområdet har fyra mål: 1. Säkra social trygghet

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråd. En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer i Nordisk Ministerråd

Velkommen til Nordisk Ministerråd. En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer i Nordisk Ministerråd Velkommen til Nordisk Ministerråd En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer i Nordisk Ministerråd 2 Velkommen til Nordisk Ministerråd Velkommen til Nordisk Ministerråd En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer

Læs mere

JÄMSTÄLLDHETSREDOGÖRELSE TILL NORDISKA RÅDET

JÄMSTÄLLDHETSREDOGÖRELSE TILL NORDISKA RÅDET DOKUMENT 12/2013: JÄMSTÄLLDHETSREDOGÖRELSE TILL NORDISKA RÅDET 2013 Nordiska rådet (NR) har bett Nordiska ministerrådet (NMR) att rapportera om arbetet med jämställdhetsintegrering i det nordiska samarbetet.

Læs mere

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde det nordiske samarbejde NORDISK MILJØMÆRKNING det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde Nordisk Ministerråd, København 2010 ANP 2010:760 ISBN 978-92-893-2126-6 Redaktion:

Læs mere

Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007

Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Fremlagt af Generalsekretæren 2. juni 2006 ANP 2006:740 Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2007 Fremlagt af Generalsekretæren 2. juni

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget

Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget Framlagt av generalsekreteraren 1 juni Förslag till Nordiska ministerrådets planer och budget Framlagt av generalsekreteraren 1 juni ANP :749 Förslag

Læs mere

1. Forord... 9. 2. Nordisk samarbejde 2006... 10. 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20

1. Forord... 9. 2. Nordisk samarbejde 2006... 10. 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20 Inholdsfortegnelse 1. Forord... 9 2. Nordisk samarbejde... 10 3. Ministerrådsforslag og centrale initiativer... 20 4. Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Regnskab for år... 21 5. Oversigt over de

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ANP 2015:767 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2014 ISBN 978-92-893-4322-0

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 NORDISK MINISTERRÅD Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) EK-U 1/07 23.03.2007/IKA Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 Tid: 7. februar 2007 Sted:

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

NSK/MR-SAM BESLUTNING

NSK/MR-SAM BESLUTNING NSK/MR-SAM BESLUTNING NSK/MR-SAM 26-27.10.05 Nordisk Ministerråd godkender, med forbehold for de nationale parlamenters godkendelse, vedlagte budget for år på totalt 815,894 MDKK (2005 -prisniveau). Ministerrådet

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt Brian Kjær Andreasen Livet & arbejdslivet konventionel visdom om det arbejdende menneske og livets faser Barndom/ungdom 1. Første

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Ett år av förnyelse. Året som gick i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Ett år av förnyelse. Året som gick i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet Ett år av förnyelse Året som gick i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet 2005 Ett år av förnyelse Året som gick i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet 2005 Bilderna i årets verksamhetsberättelse

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Potentialer i et nordisk samarbejde Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1 Kort om os Nordisk

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler)

DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde TBD (Levnedsmidler) DATO MØDE STED ANSVARLIG KONTAKTPERSON Januar 14. Arbejdsgruppe-sekretærmøde Ministeriet for Fødevarer, (Levnedsmidler) Landbrug og Fiskeri/Fødevarestyrelsen 28. Workshop "Vækst i blå Fiskeriministeriet

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Nordisk Miljø- og Fiskerisamarbeid ARBEJDSPLAN FOR NORDISK MILJØ- OG FISKERISTRATEGI 2001

Nordisk Miljø- og Fiskerisamarbeid ARBEJDSPLAN FOR NORDISK MILJØ- OG FISKERISTRATEGI 2001 Nordisk Miljø- og Fiskerisamarbeid ARBEJDSPLAN FOR NORDISK MILJØ- OG FISKERISTRATEGI 2001 Indledning I henhold til Nordisk Miljø- og Fiskeristrategi 1999 2002, godkendt af Nordisk Ministerråd, miljøministrene

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Grokraft livskraft. Program for Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014

Grokraft livskraft. Program for Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 Grokraft livskraft Program for Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 Grokraft livskraft Program for Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 ISBN 978-92-893-2621-6 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013-769

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Redegørelse om Nordisk Samarbejde 2013

Redegørelse om Nordisk Samarbejde 2013 Redegørelse om Nordisk Samarbejde 2013 Ved medlem af Naalakkersuisut for Bolig, Natur, Miljø og Nordisk samarbejde EM 2013/13 UD j.nr. 08.19-13 Sags nr.: 2013-087326 Dok. nr.: 1297105 l. Det generelle

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Ministerrådet for miljø, MR-M Mødetid 28. oktober 2008 Mødested Helsinki, Finland.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Ministerrådet for miljø, MR-M Mødetid 28. oktober 2008 Mødested Helsinki, Finland. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for miljø, MR-M Mødetid 28. oktober 2008 Mødested Helsinki, Finland Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund

Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund Nordisk ligestillingspolitisk samarbejde 2011 2014 T RY K S A G N R. 541-618 Ligestilling skaber et bæredygtigt samfund Nordisk ligestillingspolitisk samarbejde

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

FOREBYGGENDE INDSATSER OVER FOR FAMILIER I RISIKO FOR SOCIAL MARGINALISERING

FOREBYGGENDE INDSATSER OVER FOR FAMILIER I RISIKO FOR SOCIAL MARGINALISERING FOREBYGGENDE INDSATSER OVER FOR FAMILIER I RISIKO FOR SOCIAL MARGINALISERING RAPPORT FRA DIALOGSEMINAR DEN 5. MAJ 2010 OPLÆG TIL DEN SOCIALE TEMADEBAT PÅ MØDET FOR MINSTERRÅDET FOR SOCIAL OG HELSE DEN

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning

Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning 1. Indledning Statusrapporten for arbejdspakke 3.2. er udarbejdet af Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg. Informationer er indhentet

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Årsrapport 2011. - kort version

Årsrapport 2011. - kort version Årsrapport 2011 - kort version Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-program for samarbejdsprojekter mellem Danmark, Sverige og Norge. Vores program dækker en stor geografi, mange målgrupper

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Nordisk samarbejde 2003. Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed

Nordisk samarbejde 2003. Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed Nordisk samarbejde Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed Nordisk samarbejde Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed ANP 2004:765 Nordisk samarbejde Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Rapportering fra workshoppen Norden i Arktis, 7. maj 2013 af Justyn Salamon (ekstern projektleder ved NMR)

Rapportering fra workshoppen Norden i Arktis, 7. maj 2013 af Justyn Salamon (ekstern projektleder ved NMR) Rapportering fra workshoppen Norden i Arktis, 7. maj 2013 af Justyn Salamon (ekstern projektleder ved NMR) Nordisk Ministerråd afholdt et netværksmøde Norden i Arktis med fokus på Nordens igangværende

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014.

Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014. Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014. Ministerrådet for fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug Sektor program for fiskeri og havbrug Blå bioøkonomi - Bæredygtig forvaltning og

Læs mere