Esbjerg Kommunes Byfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommunes Byfond"

Transkript

1 2008 Esbjerg Kommunes Byfond

2

3 Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond havde det første møde den 28. marts 2007, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Helene Plet som formand og Bent Krabbenhøft som næstformand. I henhold til fundatsens 4 er der foretaget udpegning af medlemmer til bestyrelsen for perioden 1. januar 2007 til 31. december Foto af bestyrelsen Eller evt. pasfoto af dem enkeltvis eller bronzeplade/ sten Bestyrelsens medlemmer Udpeget af Esbjerg Byråd: Freddie H. Madsen Anders Kronborg Udpeget af Akademisk Arkitektforening: Arkitekt maa Helene Plet Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling: Murermester Bent Krabbenhøft Udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening: Arkitekt Danske Ark/ADA Flemming Hallen Udpeget af Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Esbjerg Museum, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming: Antikvar Jakob Kieffer-Olsen Mette Slyngborg Udpeget i fællesskab af fælles- og lokalrådene: Snedker- og tømrermester Sigvald Urup Jf. fundatsens 4 udfører Plan den daglige sagsbehandling, herunder bogføring og udarbejdelse af årsregnskab. Bestyrelsesmedlemmer arbejder gratis i Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse. Fra venstre mod højre: Sigvald Urup, Bent Krabbenhøft, Flemming Hallen, Helene Plet, Anders Kronborg, Freddie H. Madsen og Jakob Kieffer-Olsen. Jakob Kieffer-Olsen forlod bestyrelsen i sommeren 2008 på grund af jobskifte. Mette Slyngborg har været bestyrelsesmedlem siden. Mette Slyngborg Esbjerg Kommunes Byfond 3

4 Se mere på under Borger > Plan Byggeri > Esbjerg Kommunes Byfond Fundats og vedtægter Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhi storisk værdifulde huse og miljøer in den for Esbjerg Kommunes område. Fonden administreres af en bestyrelse, bestående af: 2 medlemmer, udpeget af Byrådet, heraf skal det ene enten være Borg mesteren eller formanden for Plan- & Miljøudvalget. 1 medlem, udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Es bjerg Museum, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming. 1 medlem, udpeget af Akademisk Arkitektforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af fællesrådene og lokalrådene. Fondens økonomiske forpligtelser dækkes alene af fondens midler, der søges tilvejebragt ved bidrag og til skud fra privat og offentlig side. Der aflægges en gang årligt beret ning og regnskab. Portioner af fondsmidlerne kan til deles ejerne og brugere af faste ejen domme inden for Fondens interesse områder. Fondsbestyrelsen tildeler midler i form af kontanttilskud eller lån, når arbejdet er udført eller godkendt. Ansøgningsskema kan rekvireres hos Esbjerg Kommunes Byfonds sekretariat, Torve gade 74, 6700 Esbjerg, tlf , eller downloades fra Esbjerg Kommu nes hjemmeside. Fonden yder gratis konsulentbistand til istandsættelses - og vedligeholdel sesarbejder, hvor råd eller vejledning måtte ønskes. Henvendelse kan ske til Plan og Byudvikling, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf Fondens midler kan anvendes til føl gende opgaver a. Præmiering Tildeling af særlige årlige præmier eksempelvis: 1. Særlige, fortjenstfulde restaure ringer af ældre ejendomme. 2. Nybyggeri, der æstetisk og på sær lig, hensynsfuld måde over for den omgivende bebyggelse er indpas set i det eksisterende bymiljø. 3. Godt og smukt nybyggeri i al mindelighed. 4. God og nænsom skiltning eller facadeudformning. b. Tilskud eller lån Inden for Esbjerg Kommunes grænser kan der fra fonden ydes til skud eller lån til: 1. Restaurering eller om - og til bygninger, hvor udvendige, og i sammenhæng hermed undtagelsesvis indvendige, bygningsdetaljer udformet efter en traditionel byggeskik, kræver specielle udførelser. Indvendige bygningsdetaljer skal være tilgængelige for besigtigelse. F.eks. trapper, entreer og forhaller. 2. Fjernelse af skæmmende byg ningsdetaljer. 3. Almindelige eller specielle ved ligeholdelser samt miljøer og helheder i tilfælde, hvor om stændighederne taler derfor. 4. Dækning af udgifter ved udarbej delse af skilte og butiksfacader, der harmonerer med miljøet, så fremt udgifterne overstiger god standardudførelse. 4 Esbjerg Kommunes Byfond

5 Årsberetning Årsberetning 2008 Bestyrelsen vil allerførst benytte denne lejlighed til at takke de mange personer og firmaer for de økonomiske bidrag, de yder til Esbjerg Kommunes Byfond. Uden disse private bidrag og den økonomiske støtte fra Esbjerg Kommune, kunne Fonden ikke yde tilskud og foretage årlige præmieringer, til gavn for bevaring af egnens værdifulde bygninger og miljøer. Der vedlægges igen et girokort med denne årsberetning, og bestyrelsen håber, at bidragydere atter i år vil støtte Esbjerg Kommunes Byfond økonomisk. Listen over bidragydere 2007 og 2008 ses sidst i pjecen. Bestyrelsen har holdt 10 møder. Som hovedregel holdes der et møde hver måned. Bestyrelsen holder ikke møde i juli. På bestyrelsesmøderne har der været behandlet 41 sager, og i 2008 blev der givet tilsagn om tilskud i 24 sager. I 2007 blev der behandlet lidt færre sager, og hovedparten af ansøgningerne omhandlede renoveringer på bygninger i gamle Esbjerg Kommune. sendes så tidligt ind til Fonden, at der ikke på grund af sagens behandling opstår unødvendig forsinkelse i byggeprojektet. Der er mange bevaringsværdige bygninger i Esbjerg kommune. Arkitektonisk og byggeskiksmæssigt er der en stor spændvidde fra de meget gamle og ofte fredede bygninger i Ribe, over markante gårde i det åbne land, til store etageejendomme i Esbjerg for ikke at glemme smukt villabyggeri i hele kommunen. Det giver bestyrelsen noget at se til og tage stilling til. For de samme renoveringsmetoder og bevaringskrav vil ikke være relevante overalt. Bestyrelsen afvejer derfor i hver enkelt sag, hvad der er vigtigt at pege på som krav for Byfondens tilskud. I det følgende gives der eksempler på nogle af tilskudssagernes karakter: I Islandsgade 10, Esbjerg er bevaret nogle af de ældste, lave huse fra ca Esbjerg Kommunes Byfond har støttet udskiftning af taget fra eternitskifer til naturskifer, som har været husets oprindelige tagbelægning. Naturskifer er det mest holdbare tag- Det positive ved udviklingen i 2008 er, at kendskabet til Esbjerg Kommunes Byfond nu er blevet større i den nye storkommune, hvilket kan ses af, at der i 2008 er ydet støtte til renoveringer på bygninger beliggende både i Ribe, Bramming, Gørding, Store Darum, Farup Kirkeby, Varming Vesterby, Tjæreborg og Esbjerg. At ansøgninger til Esbjerg kommunes Byfond ligger spredt over et stort geografisk område, har haft den praktiske betydning, at ansøgerne nu bedes om at sende fotos og en god beskrivelse af det, der søges støtte til, for at ansøgningen hurtigt kan behandles. En ansøger må ikke være påbegyndt det arbejde, der søges støtte til, inden bestyrelsen har haft mulighed for at drøfte renoveringsprojektet. Hvis arbejdet allerede er udført, er der ikke mulighed for, at bestyrelsen kan foreslå ændringer eller forbedringer til det ansøgte projekt. Det er derfor vigtigt, at fuldt oplyste ansøgninger Islandsgade 10 Esbjerg Kommunes Byfond 5

6 materiale med en forventet levetid på 100 år. Det er positivt, at der i Esbjerg flere steder vælges naturskifer ved renoveringer, for det er et meget smukt tagmateriale. Det har vist sig, at der er mange meget bevaringsværdige og uspolerede gårde og landsbyer, især i den sydlige del af Esbjerg Kommune, både langs marsken og Vadehavskysten og inde i landet langs ådalene. Mange af disse landejendomme er velbevarede, mens andre er blevet bygget stærkt om eller kræver megen istandsættelse. I Varming Vesterby, sydøst for Ribe, er der ydet støtte til nyt stråtag og renovering af ydermure på en længe af en stor og meget bevaringsværdig gård, beliggende midt i den smukke landsby. Ejerne har nu søgt om at få bygningsfredet den 3-længede gård, som er økonomisk meget tung at vedligeholde. Det er Staten, ved Kulturarvsstyrelsen, der behandler fredningsansøgninger. I Store Darum har Byfonden støttet totalrenovering af en original dobbeltdør på den fine stråtækte ejendom Thorsmarksvej 6. På visse, især meget gamle bygninger, er det vigtigt, at nogle af de oprindelige bygningsdele forsøges bevaret for at fastfolde karakteristiske eksempler på egnens kulturarv. Det viser sig desværre ofte, at det er dyrere at totalrenovere en fin gammel dør i stedet for at skifte den ud med en fabriksfremstillet dør, hvorfor et økonomisk tilskud kan være til stor hjælp for ejerne. På forsiden af årsberetningen vises endnu et eksempel på støtte til en anden karakteristisk bygningsdel, karnappen på Kronprinsensgade 36, Esbjerg. Op til middelalderbyen Ribe ligger der en række smukke villaer. Byfonden har støttet udskiftning af altandørspartier med enkeltglas og koblede rammer på Sct Laurentii Gade 6. Thorsmarksvej 6 Sct Laurentii Gade 6 Varming Vesterby 23 6 Esbjerg Kommunes Byfond

7 I Ribes bykerne er kravet til vinduer, at de udføres med enkeltglas og påkoblet rammer, hvilket er en noget dyrere løsning end almindelige termovinduer. På Ribes bygninger er det ofte detaljerne, der er vigtige, herunder at sprosserne bliver meget tynde. I Esbjerg har Byfonden støttet en gennemgribende facaderenovering på hjørneejendommen Spangsbjerggade 1, Skolegade 99. I Esbjerg ses udsmykket murværk og formsten på de ældste store bygninger. På grund af alder kræver murværket nu store og dyre renoveringer, som Byfonden kan støtte, hvis det drejer sig om bevaring af formsten, gesimser og øvrige udsmykninger. Byfonden støtter ikke almindeligt vedligehold af murværk. I udkanten af Gørding på Lourupvej 12, har Byfonden støttet udskiftning af et stærkt skæmmende bølgeeternittag til et afvalmet tegltag. Samtidig er det buede parti over døren genskabt, og 2 skorstene er opmuret. Mange bygninger i landområdet er blevet lidt hårdt behandlet for en del år siden, idet mange oprindelige tegl-, skifer- eller stråtage blev udskiftet til bølgeternittage med stort udhæng og lige gavle. Spangsbjerggade 1/ Skolegade 99. Det kan derfor være svært at se mulighederne eller bevaringsværdierne i et sådant ombygget hus. Før- og efterbillederne viser tydeligt, at arbejdet kunne betale sig. Lourupvej 12 Esbjerg Kommunes Byfond 7

8 Præmiering 2008 Bestyrelsen udpegede 4 ejendomme til præmiering i De præmierede ejendomme er: Hjerting Badehotel, Strandpromenaden 1, et tidligere pakhus ved Dokhavnen i Esbjerg, Nordre Dokkaj 1, et dobbelthus Stormgade 42/Nørregade 100 samt bymiljø i Fiskergade i Ribe. Med præmieringen fra Esbjerg Kommunes Byfond følger en bronzeplade med indgraveret præmieringstekst. I Ribe indgraveres præmieringsteksten i en stor granitbrosten, der diskret kan placeres i gadernes belægning. formåede at indgå i en konstruktiv dialog, der nu er resulteret i, at begge huse er blevet flot renoveret. Fiskergade, Ribe. Den sidste præmiering er noget speciel, for den omhandler en hel gadestrækning i Ribe, Fiskergade. Da bestyrelsen besigtigede gaden inden præmieringen blev det klart, at hele gadens miljø, de forskellige huse og den karakteristiske granitbelægning tilsammen udgør et præmieringsværdigt miljø. Man kan ikke sige, hvad der er det fineste i gaden. Det er helheden, der er det unikke, og det førte til den første præmiering I Esbjerg Kommunes Byfond af en hel gadestrækning. De fire præmieringer viser eksempler på, hvorledes ældre bygninger og miljøer ved bevidst bevaringsindsats eller ved klare renoveringsindgreb kan få stor værdi i nutiden. Hjerting Badehotel er et godt eksempel på at kombinationen mellem god renovering af en ejendom udført i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur fint kan kombineres med en række moderne indgreb og tilføjelser i bygningens funktioner. Det samlede resultat er en fin kombination af nyt i gammelt både ind- og udvendigt. Nordre Dokkaj 1. Det genanvendte pakhus lige ved Dokhavnen har skiftet funktion fra pakhus til moderne kontorhus efter lidt af de samme principper som Hjerting Badehotel. Udvendigt er der sket ændringer, der fint passer til husets arkitektur. Indvendigt er der skabt lyse, store kontorrum med synlige gamle træsøjler og loftsbjælker, som kvalitetsforstærker til de moderne rum. Stormgade 42/Nørregade 100. Hjørnejendommen Stormgade/ Nørregade var engang et smukt dobbelthus. I mange år var de et af Esbjergs tydeligste eksempler på, at når 2 ejere trækker i hver sin retning, så kan resultatet blive meget dårligt. Og begge huse forfaldt stærkt lige til begge huse blev solgt til hver sin ejer, der 8 Esbjerg Kommunes Byfond

9 Strandpromenaden 1, Hjerting Badehotel Præmieret for god renovering og forbedring af bymiljø. Hjerting er en meget gammel kystby, hvis historie kan følges langt tilbage i tiden. Hjerting Badehotels historie kan føres tilbage til ca. 1750, hvor der lå en stråtækt krobygning, hvor hotellet i dag ligger. I 1914 nedbrændte den oprindelige kro, og det blev startskuddet til at lade den karakteristiske bygning, som vi i dag kender som Hjerting Badehotel, opføre. Ved den nu gennemførte renovering af Hjerting Badehotel er der sket en gennemgribende og konsekvent renovering og fornyelse af bygningskomplekset både udvendigt og indvendigt. Projektet har i høj grad samtidigt tilført nye kvaliteter til bymiljøet i Hjerting. Udvendigt er tegltagene og kviste fornyet, murværket er blevet gennemgribende renoveret og pudset i indfarvet puds, og alle vinduerne er udskiftet til trævinduer passende til den oprindelige arkitektur. Facaderne ved den nyåbnede specialbutik er ligeledes fornyet. Der er samtidig sket renovering af udearealerne hele vejen rundt om bygningskomplekset. Indvendigt er der sket en særdeles markant fornyelse ved etablering af et lyst og venligt»gangstrøg«gennem hele huset fra Strandpromenaden og til parkerings- og ankomspladsen nord for Hotellet. Samtidig er der sket en omfattende fornyelse af hotellets værelser, serveringslokaler og mødelokaler. Renovering af Hjerting badehotel er et meget stort og gennemgribende forandringsprojekt, hvor enkelte småting stadig er undervejs. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med det gode resultat, der samtidig har stor positiv betydning for bymiljøet for Hjerting. Arkitektfirmaet Morten Budtz m.a.a. i samarbejde med arkitektfirmaet Hallen & Nordby as har været arkitekter på opgaven. Esbjerg Kommunes Byfond 9

10 Stormgade 42 og Nørregade 100 Præmieret for god renovering af dobbelthus i samarbejde. I Stormgade blev der i begyndelsen af 1900 tallet opført en del dobbelthuse på strækningen fra Islandsgade til Nørregade. Indtil Stormgades Skole blev opført i 1902»lidt uden for byen«, var dette område af Esbjerg ikke blevet en del af byens udvikling. Med den nye skole i nabolaget, blev det attraktivt at bygge boliger til familier i området, og valget faldt på at opføre store attraktive villaer oftest udført som dobbelthuse. Alle husene blev arkitekttegnede, og der blev ikke sparet på bygningernes kvalitet samt virkemidler, så der opstod på begge sider af gaden fine villa- husrækker med stor variation i de arkitektoniske detaljer. Det præmierede dobbelthus blev tegnet af N. Christian Nielsen og opført i Når det netop er dette dobbelthus, der bliver fremhævet med en præmiering og ikke et af de øvrige bevarede i Stormgade, skyldes det især, at netop dette dobbelthus har gået så grusomt meget igennem, inden det i dag igen fremstår smukt og harmonisk. Det var så at sige»gået galt«for begge dele af dobbelthuset, inden de nuværende ejere kom til. Stormgade 42 facader var således blevet dækket med røde falske murstensskaller, så bindingsværker var væk, og de oprindelige vinduer var forandrede. Nørregade 100 var mere intakt men i en meget elendig forfatning, helt afskallet i murværket, og rygningsstenene faldt ned i ethvert stormvejr. Da dobbelthuset fik nye ejere, indledtes et samarbejde om at genskabe et sammenhængende hus. For ejerne af Stormgade 42 blev det nødvendigt at hive de falske murskaller af ydermurene og lade murværket gennemgå en renovering og oppudsning, og for ejeren af Nørregade 100 måtte facaden totalafrenses, renoveres og oppudses, og taget renoveres. At der så også er valgt ens farver til huset understreger, at huset igen fremstår som en helhed med 2»enige«ejere. Byfonden ønsker tillykke med resultatet. 10 Esbjerg Kommunes Byfond

11 Nordre Dokkaj 1 Præmieret for god renovering og genanvendelse. Den præmierede bygning er en lang 2 etagers muret pakhusbygning med tagpaptag. Ejendommen blev opført i 1904 efter tegninger af C. H. Clausen og senere udvidet mod vest. I mange år havde KFK administrationskontor i den østligste del af bygningen, mens der var pakhus og værksteder i den vestligste del. Den nuværende ejer overtog ejendommen for nogle år siden og flyttede eget firma ind i en del af bygningen. Igennem flere år har bygningen været under renovering i takt med, at større og større dele af huset blev taget i anvendelse til kontorformål. I dag er hele bygningen renoveret og fremstår i meget fin stand. Udvendigt er murværket blevet gennemgribende renoveret, og der er pålagt nyt tagpaptag med listedækning. Vinduerne er fornyet, og vinduerne på 1. sal er gjort højere i den vestlige længe på en sådan måde, at den karakteristiske facade ikke fremstår forringet, men snarere har fået et løft på grund af de større vinduer. Samtidig er der isat nye smukke grønne dobbeltdøre hvor der i falsen er spor, hvor der kan nedsættes plader til stormflodssikring. Bestyrelsen finder, at det er prisværdigt, at en af Dokhavnens ældste bygninger nu er sikret bevarelse i fremtiden og samtidigt er gjort brugbar og topmoderne. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med det fine resultat. Arkitektfirmaet Morten Budtz m.a.a. og Tapdrups Tegnestue a/s har været arkitekter på opgaven. Esbjerg Kommunes Byfond 11

12 Fiskergade i Ribe Gaden er præmieret for smuk bevaring af unikt bymiljø. Fiskergade er en del af havnekvarteret i Ribe, som også omfatter Skibbroen, Slipperne og Grønnegade. Bebyggelsen består overvejende af huse fra og 1800-tallet, men enkelte huse i området er ældre. Kvarteret er en blanding af købmandsgårde og småhuse, der oprindeligt var beboet af folk, der var tilknyttet havnen og skibsfarten. Fiskergade er en af de mest helstøbte gader i den middelalderlige bykerne, og når man går igennem den, kan man klart mærke historien, ja man kan næsten fornemme duften af tjære og havn og høre lyden af trætønderne, der ruller gennem slipperne. Selve Fiskergade er en ca. 4 m bred brostensbelagt gade, som omkranses af 1 og 2 etagers huse, der smukt ligger skulder mod skulder langs det let svungne gadeforløb. Der er en fin harmoni mellem gade og huse, og et særligt træk i Fiskergade er de mange hvide huse, der giver gaden sin helt egen stemning. I tidernes løb er husene naturligvis blevet renoveret og tilpasset nutidens krav til en bolig flere gange, men man kan helt klart se, at de renoveringer og den vedligeholdelse, der er foregået, ikke mindst de senere år, er foretaget af ejerne i stor respekt for både det enkelte hus særlige historiske træk og for helheden i bymiljøet. 12 Esbjerg Kommunes Byfond

13 Her er det tydeligt, at ikke kun renovering af huse og beboelse har optaget ejerne meget, men at det også har været vigtigt, at den daglige og ofte besværlige vedligehold er prioriteret højt. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med en vedvarende og gennemført indsats til inspiration for andre. Bemærkelsesværdigt er det også, at gadens variation mellem beboelse, havemure og baghuse, som er et vigtigt historisk træk, er bevaret på smuk vis. Derfor fremtræder Fiskergade i dag som et helt unikt bymiljø med en stor betydning for bymidten og til glæde for både beboere og besøgende. Esbjerg Kommunes Byfond 13

14 Præmiering 2007 Med denne årsberetning for 2008 vises også præmieringer for Det skyldes, at præmieringerne skete efter, at årsberetning 2007 var udsendt. I 2007 blev 6 bygninger præmieret. Det var Esbjerg Havneadministration, Kolvigs Gård i Ribe, Feibergvej 24, Store Darum, Vester Vedsted Byvej 33 i Vester Vedsted, Nederdammen 33 i Ribe og Fanøgade 14 i Esbjerg. Esbjerg Havneadministration og Kolvigs Gård i Ribe er eksempler på store og monumentale bygninger, som begge ligger markant i forhold til det landskab, de er blevet bygget i. Esbjerg Havneadministration blev bygget på Esbjerg Kleve, som danner overgangen mellem byen og dokhavnen. Bygningen præger havnemiljøet og har med sin seværdige placering stor symbolværdi for Esbjerg Havn og by, fordi havnen er den livsnerve, byen er vokset op på. Fra Havneadministrationen er der en flot udsigt over havnen og indsejlingen. Kolvigs Gård ligger på Mellemdammen, en lille ø, overfor Skibbroen og har både en markant placering og en imponerende udsigt ud over Ribe Å og det flade marskland mod Vadehavet. Her opleves både Ribe by, dens historie og det landskab, byen ligger i. Afgrænsningen ud mod det åbne og flade landskab er markant og præcis og er et klart eksempel på samspillet mellem Skibbroen, Kolvigs Gård og de landskabelige omgivelser. Feilbergvej 24 i Store Darum og Vester Vedsted Byvej 33 i Vester Vedsted er bygninger, som er med til at præge og karakterisere de landsbyer og bevaringsværdige miljøer, de ligger i. Feilbergvej 24 ligger som en velbevaret marskgård i Store Darum på et sted, hvor byen er mere åben og landlig. Langs de bugtede vejforløb ligger de delvis fritliggende gårde omgivet af grønne kiler med flotte indkik. Gården er et fint eksempel på, hvordan bevaring af en marskgård er med til at give Store Darum karakter og samtidig med, er med til at sikre, at landbyens bevaringsværdige miljø og kulturkvaliteter bliver bevaret. Vester Vedsted Byvej 33, tidligere Vester Vedsted Brugsforening, er med sin åben, parklignende have med til at understrege Vester Vedsteds meget markante træk landsbyens grønne karakter med velbevarede gårde, mange grønne arealer og smukke træer. Lige som i Store Darum er der ubebyggede tofter mellem gårdene, som åbner op for udsynet til de flade marskområder, som er vigtig for oplevelsen af de enkelte bygninger og landsbyen og landskabet. Den gamle brugsforening er med til at bidrage til den oplevelse. Nederdammen 33 i Ribe og Fanøgade 14 i Esbjerg er begge smukke eksempler på bygninger, der er renoveret og bevaret på bedste vis og i mindste detalje. Nederdammen 33, som er fredet, bidrager til Ribes enestående identitet med mange bevaringsværdige og fredede huse. Bygningen fremstår meget helstøbt i kraft af samspillet mellem bygningens proportionering, farveholdning og materialer. Her er det detaljeringen, der er med til at skabe helheden for den fredede bygning, hvorved de arkitektoniske kvaliteter bliver sikret i de meget velbevarede og originale træk. Men de enkelte bygningers fine detaljer i byen er også med til at skabe et smukt og originalt helhedsindtryk af Danmarks ældste by, Ribe. Fanøgade 14 er det første funkishus i Esbjerg. Det arkitektoniske princip i funktionalismen var, at indholdet eller funktionen skabte formen på bygningen. Selv om stilarten var mere enkel i sit udtryk end de gamle renæssancebygninger i Ribe, så var detaljen også her vigtig for helhedsopfattelsen af huset. Fanøgade 14 har både i formen, men også i detaljen formået at skabe en tilbygning, som respekterer og understreger husets funkiskarakter på en meget fin og enkel måde. 14 Esbjerg Kommunes Byfond

15 Esbjerg Havneadministration Præmieret for god renovering og fornyelse. Havneadministrationen er opført i 1898 og har i over 100 år været havneadministration. Den er opført i historicistisk stil i røde mursten med hvidmalede vinduer. Ved den seneste renovering i 2006 og 2007 er der gennemført en gennemgribende og vellykket indre restaurering af havneadministrationen. Stort set al indmaden blev taget ud, der blev opført en stor glas-elevator og indført moderne teknik, skillerum er blevet revet ned og alt er moderniseret til en lys og luftig administration med et godt indeklima. Bygningen har stor symbolværdi for Esbjerg Havn og by, og derfor glæder det Byfonden, at bygningen stadig anvendes som administrationsbygning. Kolvigs Gård, Mellemdammen 13, Ribe Præmieret for forskønnelse af bymiljø. Mellemdammen 13 er oprindeligt opført omkring 1600, og omkring 1850 blev købmandsforretningen, Kolvigsgård, etableret. Den blev udvidet med Cikoriefabrikken, der brændte ned i 1919 og blev ikke genopbygget. I dag består bygningen af en ældre del i dansk herregårds/pakhusstil og en nyere del i historicistisk stil. Overdelen er i røde mursten og underdelen i grå sten, med hvide dør- og vinduesindramninger. Før renoveringen lå bygningen som en uensartet arkitektonisk kolos ned til åen. Nu er der skabt en klar linje, som forbinder bygningens forskellige tidsaldre. Under renoveringen er der ikke kun taget hensyn til bygningens arkitektur, men også det omgivende å- og gågademiljø og Kolvigs Gård er dermed blevet en markant og fremtrædende del af gågademiljøet i Ribe. Esbjerg Kommunes Byfond 15

16 Feilbergvej 24, St. Darum Præmieret for god bevaring. Feilbergvej 24 er en trelænget, rødkalket marskgård som er opført i Den ligger i midtbyen i St. Darum. Ejendommen fungerede indtil 1868 som skole, derefter indtil 1954 som degnebolig. Hovedlængen er grundmuret med håndstrøgne mursten, muren er berappet og rødkalket. Soklen er af syldsten, langs facaden ligger pigsten. Sadeltaget er med storvalmet stråtag. Ejerne har fortsat de tidligere ejeres nænsomme, kontinuerlige vedligeholdelse og restaurering. I materialevalget har de lagt vægt på god kvalitet og et autentisk udseende. Derved udgør Feilbergvej 24 fortsat en af St. Darums væsentligste bygninger som en markant og bevaringsværdig marskgård. Vester Vedsted Byvej 33, Vester Vedsted Præmieret for smuk renovering. Vester Vedsted Byvej er opført i 1917 som brugsforening og fungerede indtil Hovedbygningen er opført i røde mursten og med rødt tegltag. Facaden består af to høje gavle, der flankerer en længe. I en sidelænge var der garage og lager. Ejerne har fjernet en skæmmende sidebygning og anlagt en åben, parklignende forhave, hvor der tidligere var parkeringsplads og benzinstander. Butiksindgangene er blevet erstattet af en smuk hovedindgang midt i bygningen. Både for- og bagside er blevet renoveret og ført tilbage til noget nær oprindeligt udseende. Bygningen er på smuk vis tilbageført til dens oprindelige arkitektur, under hensyntagen til Vester Vedsteds øvrige karakter som en landsby med velbevarede gårde, mange grønne arealer og smukke træer. 16 Esbjerg Kommunes Byfond

17 Fanøgade 14, Esbjerg Præmieret for god om- og tilbygning. Ejendommen er opført i 1932 og garagen i Fanøgade 14 er det første funkishus i Esbjerg, opført til byens store fiskeriudstilling i Arkitekten, Harald Kornbeck, blev manden bag mange funkishuse i Esbjerg, og dermed fik funktionalismen og moderne arkitektur sit gennembrud i byen. Ejerne har brudt de eksisterende rammer for funkishuset med en ny tilbygning, der tager hensyn til den oprindelige arkitektur. Huset er blevet pudset op, så funkiskarakteren forstærkes. Endvidere er tilbygningen opført i let forskudt plan fra det oprindelige hus, derved er matriklens kuperede terræn blevet bevaret, og ejendommen placerer sig smukt i dette terræn. Nederdammen 33, Ribe Præmieret for smuk bevaring af ejendom. Nederdammen 33 er en to-etagers bygning opført i bindingsværk, gulkalket med sortmalede bjælker. Taget er rødt tegltag. Ejendommen består af forhus og baghus. Denne fredede renæssance-bygning er opført i I 1975 blev væggene i forhuset isoleret og en brandvæg blev opført mod naboejendommen. I 1983 blev baghuset istandsat. En smal dør blev sløjfet og et vindue genetableret. En ny skorstenspibe med udkragning og sokkel blev opført, de eksisterende vinduer blev udskiftet på grund af ælde, ydervæggene blev ommuret, og taget lagt om. Den nuværende ejer har fortsat med en kontinuerlig og smuk bevaringsindsats, der er yderst vigtig for Ribes identitet, som Danmarks ældste by. Esbjerg Kommunes Byfond 17

18 Regnskab Resultatopgørelse for året 2008 Regnskab 2008 kr. Regnskab 2007 kr. Indtægter: Bidrag Diverse Renter I alt Udgifter: Tilsagn om tilskud Øvrige udgifter I alt Balance pr. 31. december 2008 Regnskab 2008 kr. Regnskab 2007 kr. Pantebreve Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver: Egenkapital Kortfristet gæld Forudbetalt tilgodehavende - - Passiver i alt Resultat før ekstraord. poster Ekstraordinære indtægter: Tilbageførte tilsagn Årets resultat Esbjerg Kommunes Byfond

19 Bidragydere 2007 og 2008 Agerbo Døre/Vinduer ApS Aktieselskabet 4A Arkitekt Knud Thomsen Arkitekt m.a.a. Steffen M. Søndergaard Arkitektfirmaet Flemming Hallens Tegnestue ApS Arkitektfirmaet Hallen & Nordby Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S Bjarne Pedersen A/S Boligforeningen Ungdomsbo Bygnings- og Inventarsnedkeri Jens Chr. Ehmsen Carl W. Reis A/S Chr. Østergård og Grethe Mogensen Claus Sørensens Fond COWI A/S E. Bank Lauridsen Holding A/S E. Skov Jørgensen A/S E.B.M. Renovering ApS v/børge Siggaard Ejendomsselskabet Aunbøl A/S Esbjerg Fonden Esbjerg Realskole Estate mæglerne - Birkelev & Thybo Eva & Søren Chr. Hjort Frøs Herreds Sparekasse Hans Hansen Henning G. Kruse Holding A/S Høgholm A/S Inter Gruppen Jens Olof Olsson Jens Ytzen A/S K. Rosendahls Bogtrykkeri A/S Kebok Vikar, Gredstedbro Krone Apoteket Landinspektørerne Syd I/S Lida og Oskar Nielsens Fond Lisbeth & Kristian Mogensen Lund Skilte A/S Martin Billeschou af 1983 Esbjerg ApS Murerfirmaet Bent Krabbenhøft Palle Prehn Thomsen Patino A/S Interiørsnedkeri Prehn Grafisk Kommunikation Revisionsaktieselskabet Deloitte Revisionscentret 5R Esbjerg ApS Sigvald Urup Stark Steelcon Chimney Esbjerg A/S Steff-Byg A/S Sydvestjysk Tømrermesterforening Vestjydsk Bogføringsbureau Villemoes Holding Esbjerg Kommunes Byfond 19

20 Esbjerg Kommunes Byfond Formand: Helene Plet, arkitekt m.a.a, Nygårdsvej 75, 6700 Esbjerg, tlf Sekretariat: Plan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf , fax Foto: Alle præmieringsbilleder: Poul Madsen, Profoto. Øvrige billeder: Esbjerg Kommune eller privat ejer. Layout: Kortkontoret, Esbjerg Kommune Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Vejledning. Arkitekturpolitik for Kolding Kommune

Vejledning. Arkitekturpolitik for Kolding Kommune 2004 Vejledning Arkitekturpolitik for Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Indledning 3 1.1. Hvad er arkitektur? 3 2. Formål 4 2.1. Styrkelse af identitet 4 2.2. Grundlag for kvalitet 4 2.3.

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse

Læs mere

JULI 2001 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2 3 4 EN BEVARENDE LOKALPLAN FOR STRUER KOMMUNE

JULI 2001 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2 3 4 EN BEVARENDE LOKALPLAN FOR STRUER KOMMUNE STRUER KOMMUNE JULI 2001 LOKALPLAN NR. 2 3 4 EN BEVARENDE LOKALPLAN FOR STRUER KOMMUNE Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Lokalplan nr. 234

Læs mere

Forord. En levende by

Forord. En levende by Indhold 3 Forord 5 Tage 9 Kviste og tagvinduer 14 Facader 19 Vinduer 28 Døre 32 Porte og gennemgange 35 Trappeopgange 38 Altaner og karnapper 43 Tilbygninger 46 Butiksfacader 51 Beplantning og forarealer

Læs mere

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter.

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Energiforbedring Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Samtidig er der nye og skærpede krav om et reduceret energiforbrug og et langsigtet

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Hen over byens tage Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune

Hen over byens tage Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune Hen over byens tage en håndsrækning om bevaring og vedligeholdelse af ældre beboelseshuse i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune Kære medborger Før projektet Det er en kendsgerning,

Læs mere

Vores fælles skatkammer. Bygningsarven er penge værd

Vores fælles skatkammer. Bygningsarven er penge værd Vores fælles skatkammer Bygningsarven er penge værd Indhold Vores FÆLLES skatkammer Bygningsarven er penge værd Realdania 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Frandsen Journalistik Design: Finderup Grafisk

Læs mere

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011 FOR 2011 side 2 Udarbejdet af: Poul Erik Bech Statsaut.ejendm. & Valuar, MRICS, MDE Mobil : 40 31 40 81 e-mail : peb@edc.dk Simon Klinkby Arkitekt MAA Mobil : 26 82 95 15 e-mail : simon-klinkby@jubii.dk

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Skovshoved. et bymiljø

Skovshoved. et bymiljø Skovshoved et bymiljø Åbne grønne friarealer. 2 indledning Indledning Skovshoved er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Der er mange holdninger og interesser i forhold til, hvordan Skovshoveds kulturarv beskyttes

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

KunsthalGlas. Præstø

KunsthalGlas. Præstø KunsthalGlas Præstø 1 2 støberihallerne i Præstø KunsthalGLAS Støberihallerne Præstø KunsthalGLAS Arbejdsgruppen KunsthalGLAS Trykt i Danmark 2013 ISBN: 978-87-996507-0-5 Denne publikation er udarbejdet

Læs mere