Esbjerg Kommunes Byfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommunes Byfond"

Transkript

1 2008 Esbjerg Kommunes Byfond

2

3 Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond havde det første møde den 28. marts 2007, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Helene Plet som formand og Bent Krabbenhøft som næstformand. I henhold til fundatsens 4 er der foretaget udpegning af medlemmer til bestyrelsen for perioden 1. januar 2007 til 31. december Foto af bestyrelsen Eller evt. pasfoto af dem enkeltvis eller bronzeplade/ sten Bestyrelsens medlemmer Udpeget af Esbjerg Byråd: Freddie H. Madsen Anders Kronborg Udpeget af Akademisk Arkitektforening: Arkitekt maa Helene Plet Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling: Murermester Bent Krabbenhøft Udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening: Arkitekt Danske Ark/ADA Flemming Hallen Udpeget af Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Esbjerg Museum, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming: Antikvar Jakob Kieffer-Olsen Mette Slyngborg Udpeget i fællesskab af fælles- og lokalrådene: Snedker- og tømrermester Sigvald Urup Jf. fundatsens 4 udfører Plan den daglige sagsbehandling, herunder bogføring og udarbejdelse af årsregnskab. Bestyrelsesmedlemmer arbejder gratis i Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse. Fra venstre mod højre: Sigvald Urup, Bent Krabbenhøft, Flemming Hallen, Helene Plet, Anders Kronborg, Freddie H. Madsen og Jakob Kieffer-Olsen. Jakob Kieffer-Olsen forlod bestyrelsen i sommeren 2008 på grund af jobskifte. Mette Slyngborg har været bestyrelsesmedlem siden. Mette Slyngborg Esbjerg Kommunes Byfond 3

4 Se mere på under Borger > Plan Byggeri > Esbjerg Kommunes Byfond Fundats og vedtægter Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhi storisk værdifulde huse og miljøer in den for Esbjerg Kommunes område. Fonden administreres af en bestyrelse, bestående af: 2 medlemmer, udpeget af Byrådet, heraf skal det ene enten være Borg mesteren eller formanden for Plan- & Miljøudvalget. 1 medlem, udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Es bjerg Museum, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming. 1 medlem, udpeget af Akademisk Arkitektforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af fællesrådene og lokalrådene. Fondens økonomiske forpligtelser dækkes alene af fondens midler, der søges tilvejebragt ved bidrag og til skud fra privat og offentlig side. Der aflægges en gang årligt beret ning og regnskab. Portioner af fondsmidlerne kan til deles ejerne og brugere af faste ejen domme inden for Fondens interesse områder. Fondsbestyrelsen tildeler midler i form af kontanttilskud eller lån, når arbejdet er udført eller godkendt. Ansøgningsskema kan rekvireres hos Esbjerg Kommunes Byfonds sekretariat, Torve gade 74, 6700 Esbjerg, tlf , eller downloades fra Esbjerg Kommu nes hjemmeside. Fonden yder gratis konsulentbistand til istandsættelses - og vedligeholdel sesarbejder, hvor råd eller vejledning måtte ønskes. Henvendelse kan ske til Plan og Byudvikling, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf Fondens midler kan anvendes til føl gende opgaver a. Præmiering Tildeling af særlige årlige præmier eksempelvis: 1. Særlige, fortjenstfulde restaure ringer af ældre ejendomme. 2. Nybyggeri, der æstetisk og på sær lig, hensynsfuld måde over for den omgivende bebyggelse er indpas set i det eksisterende bymiljø. 3. Godt og smukt nybyggeri i al mindelighed. 4. God og nænsom skiltning eller facadeudformning. b. Tilskud eller lån Inden for Esbjerg Kommunes grænser kan der fra fonden ydes til skud eller lån til: 1. Restaurering eller om - og til bygninger, hvor udvendige, og i sammenhæng hermed undtagelsesvis indvendige, bygningsdetaljer udformet efter en traditionel byggeskik, kræver specielle udførelser. Indvendige bygningsdetaljer skal være tilgængelige for besigtigelse. F.eks. trapper, entreer og forhaller. 2. Fjernelse af skæmmende byg ningsdetaljer. 3. Almindelige eller specielle ved ligeholdelser samt miljøer og helheder i tilfælde, hvor om stændighederne taler derfor. 4. Dækning af udgifter ved udarbej delse af skilte og butiksfacader, der harmonerer med miljøet, så fremt udgifterne overstiger god standardudførelse. 4 Esbjerg Kommunes Byfond

5 Årsberetning Årsberetning 2008 Bestyrelsen vil allerførst benytte denne lejlighed til at takke de mange personer og firmaer for de økonomiske bidrag, de yder til Esbjerg Kommunes Byfond. Uden disse private bidrag og den økonomiske støtte fra Esbjerg Kommune, kunne Fonden ikke yde tilskud og foretage årlige præmieringer, til gavn for bevaring af egnens værdifulde bygninger og miljøer. Der vedlægges igen et girokort med denne årsberetning, og bestyrelsen håber, at bidragydere atter i år vil støtte Esbjerg Kommunes Byfond økonomisk. Listen over bidragydere 2007 og 2008 ses sidst i pjecen. Bestyrelsen har holdt 10 møder. Som hovedregel holdes der et møde hver måned. Bestyrelsen holder ikke møde i juli. På bestyrelsesmøderne har der været behandlet 41 sager, og i 2008 blev der givet tilsagn om tilskud i 24 sager. I 2007 blev der behandlet lidt færre sager, og hovedparten af ansøgningerne omhandlede renoveringer på bygninger i gamle Esbjerg Kommune. sendes så tidligt ind til Fonden, at der ikke på grund af sagens behandling opstår unødvendig forsinkelse i byggeprojektet. Der er mange bevaringsværdige bygninger i Esbjerg kommune. Arkitektonisk og byggeskiksmæssigt er der en stor spændvidde fra de meget gamle og ofte fredede bygninger i Ribe, over markante gårde i det åbne land, til store etageejendomme i Esbjerg for ikke at glemme smukt villabyggeri i hele kommunen. Det giver bestyrelsen noget at se til og tage stilling til. For de samme renoveringsmetoder og bevaringskrav vil ikke være relevante overalt. Bestyrelsen afvejer derfor i hver enkelt sag, hvad der er vigtigt at pege på som krav for Byfondens tilskud. I det følgende gives der eksempler på nogle af tilskudssagernes karakter: I Islandsgade 10, Esbjerg er bevaret nogle af de ældste, lave huse fra ca Esbjerg Kommunes Byfond har støttet udskiftning af taget fra eternitskifer til naturskifer, som har været husets oprindelige tagbelægning. Naturskifer er det mest holdbare tag- Det positive ved udviklingen i 2008 er, at kendskabet til Esbjerg Kommunes Byfond nu er blevet større i den nye storkommune, hvilket kan ses af, at der i 2008 er ydet støtte til renoveringer på bygninger beliggende både i Ribe, Bramming, Gørding, Store Darum, Farup Kirkeby, Varming Vesterby, Tjæreborg og Esbjerg. At ansøgninger til Esbjerg kommunes Byfond ligger spredt over et stort geografisk område, har haft den praktiske betydning, at ansøgerne nu bedes om at sende fotos og en god beskrivelse af det, der søges støtte til, for at ansøgningen hurtigt kan behandles. En ansøger må ikke være påbegyndt det arbejde, der søges støtte til, inden bestyrelsen har haft mulighed for at drøfte renoveringsprojektet. Hvis arbejdet allerede er udført, er der ikke mulighed for, at bestyrelsen kan foreslå ændringer eller forbedringer til det ansøgte projekt. Det er derfor vigtigt, at fuldt oplyste ansøgninger Islandsgade 10 Esbjerg Kommunes Byfond 5

6 materiale med en forventet levetid på 100 år. Det er positivt, at der i Esbjerg flere steder vælges naturskifer ved renoveringer, for det er et meget smukt tagmateriale. Det har vist sig, at der er mange meget bevaringsværdige og uspolerede gårde og landsbyer, især i den sydlige del af Esbjerg Kommune, både langs marsken og Vadehavskysten og inde i landet langs ådalene. Mange af disse landejendomme er velbevarede, mens andre er blevet bygget stærkt om eller kræver megen istandsættelse. I Varming Vesterby, sydøst for Ribe, er der ydet støtte til nyt stråtag og renovering af ydermure på en længe af en stor og meget bevaringsværdig gård, beliggende midt i den smukke landsby. Ejerne har nu søgt om at få bygningsfredet den 3-længede gård, som er økonomisk meget tung at vedligeholde. Det er Staten, ved Kulturarvsstyrelsen, der behandler fredningsansøgninger. I Store Darum har Byfonden støttet totalrenovering af en original dobbeltdør på den fine stråtækte ejendom Thorsmarksvej 6. På visse, især meget gamle bygninger, er det vigtigt, at nogle af de oprindelige bygningsdele forsøges bevaret for at fastfolde karakteristiske eksempler på egnens kulturarv. Det viser sig desværre ofte, at det er dyrere at totalrenovere en fin gammel dør i stedet for at skifte den ud med en fabriksfremstillet dør, hvorfor et økonomisk tilskud kan være til stor hjælp for ejerne. På forsiden af årsberetningen vises endnu et eksempel på støtte til en anden karakteristisk bygningsdel, karnappen på Kronprinsensgade 36, Esbjerg. Op til middelalderbyen Ribe ligger der en række smukke villaer. Byfonden har støttet udskiftning af altandørspartier med enkeltglas og koblede rammer på Sct Laurentii Gade 6. Thorsmarksvej 6 Sct Laurentii Gade 6 Varming Vesterby 23 6 Esbjerg Kommunes Byfond

7 I Ribes bykerne er kravet til vinduer, at de udføres med enkeltglas og påkoblet rammer, hvilket er en noget dyrere løsning end almindelige termovinduer. På Ribes bygninger er det ofte detaljerne, der er vigtige, herunder at sprosserne bliver meget tynde. I Esbjerg har Byfonden støttet en gennemgribende facaderenovering på hjørneejendommen Spangsbjerggade 1, Skolegade 99. I Esbjerg ses udsmykket murværk og formsten på de ældste store bygninger. På grund af alder kræver murværket nu store og dyre renoveringer, som Byfonden kan støtte, hvis det drejer sig om bevaring af formsten, gesimser og øvrige udsmykninger. Byfonden støtter ikke almindeligt vedligehold af murværk. I udkanten af Gørding på Lourupvej 12, har Byfonden støttet udskiftning af et stærkt skæmmende bølgeeternittag til et afvalmet tegltag. Samtidig er det buede parti over døren genskabt, og 2 skorstene er opmuret. Mange bygninger i landområdet er blevet lidt hårdt behandlet for en del år siden, idet mange oprindelige tegl-, skifer- eller stråtage blev udskiftet til bølgeternittage med stort udhæng og lige gavle. Spangsbjerggade 1/ Skolegade 99. Det kan derfor være svært at se mulighederne eller bevaringsværdierne i et sådant ombygget hus. Før- og efterbillederne viser tydeligt, at arbejdet kunne betale sig. Lourupvej 12 Esbjerg Kommunes Byfond 7

8 Præmiering 2008 Bestyrelsen udpegede 4 ejendomme til præmiering i De præmierede ejendomme er: Hjerting Badehotel, Strandpromenaden 1, et tidligere pakhus ved Dokhavnen i Esbjerg, Nordre Dokkaj 1, et dobbelthus Stormgade 42/Nørregade 100 samt bymiljø i Fiskergade i Ribe. Med præmieringen fra Esbjerg Kommunes Byfond følger en bronzeplade med indgraveret præmieringstekst. I Ribe indgraveres præmieringsteksten i en stor granitbrosten, der diskret kan placeres i gadernes belægning. formåede at indgå i en konstruktiv dialog, der nu er resulteret i, at begge huse er blevet flot renoveret. Fiskergade, Ribe. Den sidste præmiering er noget speciel, for den omhandler en hel gadestrækning i Ribe, Fiskergade. Da bestyrelsen besigtigede gaden inden præmieringen blev det klart, at hele gadens miljø, de forskellige huse og den karakteristiske granitbelægning tilsammen udgør et præmieringsværdigt miljø. Man kan ikke sige, hvad der er det fineste i gaden. Det er helheden, der er det unikke, og det førte til den første præmiering I Esbjerg Kommunes Byfond af en hel gadestrækning. De fire præmieringer viser eksempler på, hvorledes ældre bygninger og miljøer ved bevidst bevaringsindsats eller ved klare renoveringsindgreb kan få stor værdi i nutiden. Hjerting Badehotel er et godt eksempel på at kombinationen mellem god renovering af en ejendom udført i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur fint kan kombineres med en række moderne indgreb og tilføjelser i bygningens funktioner. Det samlede resultat er en fin kombination af nyt i gammelt både ind- og udvendigt. Nordre Dokkaj 1. Det genanvendte pakhus lige ved Dokhavnen har skiftet funktion fra pakhus til moderne kontorhus efter lidt af de samme principper som Hjerting Badehotel. Udvendigt er der sket ændringer, der fint passer til husets arkitektur. Indvendigt er der skabt lyse, store kontorrum med synlige gamle træsøjler og loftsbjælker, som kvalitetsforstærker til de moderne rum. Stormgade 42/Nørregade 100. Hjørnejendommen Stormgade/ Nørregade var engang et smukt dobbelthus. I mange år var de et af Esbjergs tydeligste eksempler på, at når 2 ejere trækker i hver sin retning, så kan resultatet blive meget dårligt. Og begge huse forfaldt stærkt lige til begge huse blev solgt til hver sin ejer, der 8 Esbjerg Kommunes Byfond

9 Strandpromenaden 1, Hjerting Badehotel Præmieret for god renovering og forbedring af bymiljø. Hjerting er en meget gammel kystby, hvis historie kan følges langt tilbage i tiden. Hjerting Badehotels historie kan føres tilbage til ca. 1750, hvor der lå en stråtækt krobygning, hvor hotellet i dag ligger. I 1914 nedbrændte den oprindelige kro, og det blev startskuddet til at lade den karakteristiske bygning, som vi i dag kender som Hjerting Badehotel, opføre. Ved den nu gennemførte renovering af Hjerting Badehotel er der sket en gennemgribende og konsekvent renovering og fornyelse af bygningskomplekset både udvendigt og indvendigt. Projektet har i høj grad samtidigt tilført nye kvaliteter til bymiljøet i Hjerting. Udvendigt er tegltagene og kviste fornyet, murværket er blevet gennemgribende renoveret og pudset i indfarvet puds, og alle vinduerne er udskiftet til trævinduer passende til den oprindelige arkitektur. Facaderne ved den nyåbnede specialbutik er ligeledes fornyet. Der er samtidig sket renovering af udearealerne hele vejen rundt om bygningskomplekset. Indvendigt er der sket en særdeles markant fornyelse ved etablering af et lyst og venligt»gangstrøg«gennem hele huset fra Strandpromenaden og til parkerings- og ankomspladsen nord for Hotellet. Samtidig er der sket en omfattende fornyelse af hotellets værelser, serveringslokaler og mødelokaler. Renovering af Hjerting badehotel er et meget stort og gennemgribende forandringsprojekt, hvor enkelte småting stadig er undervejs. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med det gode resultat, der samtidig har stor positiv betydning for bymiljøet for Hjerting. Arkitektfirmaet Morten Budtz m.a.a. i samarbejde med arkitektfirmaet Hallen & Nordby as har været arkitekter på opgaven. Esbjerg Kommunes Byfond 9

10 Stormgade 42 og Nørregade 100 Præmieret for god renovering af dobbelthus i samarbejde. I Stormgade blev der i begyndelsen af 1900 tallet opført en del dobbelthuse på strækningen fra Islandsgade til Nørregade. Indtil Stormgades Skole blev opført i 1902»lidt uden for byen«, var dette område af Esbjerg ikke blevet en del af byens udvikling. Med den nye skole i nabolaget, blev det attraktivt at bygge boliger til familier i området, og valget faldt på at opføre store attraktive villaer oftest udført som dobbelthuse. Alle husene blev arkitekttegnede, og der blev ikke sparet på bygningernes kvalitet samt virkemidler, så der opstod på begge sider af gaden fine villa- husrækker med stor variation i de arkitektoniske detaljer. Det præmierede dobbelthus blev tegnet af N. Christian Nielsen og opført i Når det netop er dette dobbelthus, der bliver fremhævet med en præmiering og ikke et af de øvrige bevarede i Stormgade, skyldes det især, at netop dette dobbelthus har gået så grusomt meget igennem, inden det i dag igen fremstår smukt og harmonisk. Det var så at sige»gået galt«for begge dele af dobbelthuset, inden de nuværende ejere kom til. Stormgade 42 facader var således blevet dækket med røde falske murstensskaller, så bindingsværker var væk, og de oprindelige vinduer var forandrede. Nørregade 100 var mere intakt men i en meget elendig forfatning, helt afskallet i murværket, og rygningsstenene faldt ned i ethvert stormvejr. Da dobbelthuset fik nye ejere, indledtes et samarbejde om at genskabe et sammenhængende hus. For ejerne af Stormgade 42 blev det nødvendigt at hive de falske murskaller af ydermurene og lade murværket gennemgå en renovering og oppudsning, og for ejeren af Nørregade 100 måtte facaden totalafrenses, renoveres og oppudses, og taget renoveres. At der så også er valgt ens farver til huset understreger, at huset igen fremstår som en helhed med 2»enige«ejere. Byfonden ønsker tillykke med resultatet. 10 Esbjerg Kommunes Byfond

11 Nordre Dokkaj 1 Præmieret for god renovering og genanvendelse. Den præmierede bygning er en lang 2 etagers muret pakhusbygning med tagpaptag. Ejendommen blev opført i 1904 efter tegninger af C. H. Clausen og senere udvidet mod vest. I mange år havde KFK administrationskontor i den østligste del af bygningen, mens der var pakhus og værksteder i den vestligste del. Den nuværende ejer overtog ejendommen for nogle år siden og flyttede eget firma ind i en del af bygningen. Igennem flere år har bygningen været under renovering i takt med, at større og større dele af huset blev taget i anvendelse til kontorformål. I dag er hele bygningen renoveret og fremstår i meget fin stand. Udvendigt er murværket blevet gennemgribende renoveret, og der er pålagt nyt tagpaptag med listedækning. Vinduerne er fornyet, og vinduerne på 1. sal er gjort højere i den vestlige længe på en sådan måde, at den karakteristiske facade ikke fremstår forringet, men snarere har fået et løft på grund af de større vinduer. Samtidig er der isat nye smukke grønne dobbeltdøre hvor der i falsen er spor, hvor der kan nedsættes plader til stormflodssikring. Bestyrelsen finder, at det er prisværdigt, at en af Dokhavnens ældste bygninger nu er sikret bevarelse i fremtiden og samtidigt er gjort brugbar og topmoderne. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med det fine resultat. Arkitektfirmaet Morten Budtz m.a.a. og Tapdrups Tegnestue a/s har været arkitekter på opgaven. Esbjerg Kommunes Byfond 11

12 Fiskergade i Ribe Gaden er præmieret for smuk bevaring af unikt bymiljø. Fiskergade er en del af havnekvarteret i Ribe, som også omfatter Skibbroen, Slipperne og Grønnegade. Bebyggelsen består overvejende af huse fra og 1800-tallet, men enkelte huse i området er ældre. Kvarteret er en blanding af købmandsgårde og småhuse, der oprindeligt var beboet af folk, der var tilknyttet havnen og skibsfarten. Fiskergade er en af de mest helstøbte gader i den middelalderlige bykerne, og når man går igennem den, kan man klart mærke historien, ja man kan næsten fornemme duften af tjære og havn og høre lyden af trætønderne, der ruller gennem slipperne. Selve Fiskergade er en ca. 4 m bred brostensbelagt gade, som omkranses af 1 og 2 etagers huse, der smukt ligger skulder mod skulder langs det let svungne gadeforløb. Der er en fin harmoni mellem gade og huse, og et særligt træk i Fiskergade er de mange hvide huse, der giver gaden sin helt egen stemning. I tidernes løb er husene naturligvis blevet renoveret og tilpasset nutidens krav til en bolig flere gange, men man kan helt klart se, at de renoveringer og den vedligeholdelse, der er foregået, ikke mindst de senere år, er foretaget af ejerne i stor respekt for både det enkelte hus særlige historiske træk og for helheden i bymiljøet. 12 Esbjerg Kommunes Byfond

13 Her er det tydeligt, at ikke kun renovering af huse og beboelse har optaget ejerne meget, men at det også har været vigtigt, at den daglige og ofte besværlige vedligehold er prioriteret højt. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med en vedvarende og gennemført indsats til inspiration for andre. Bemærkelsesværdigt er det også, at gadens variation mellem beboelse, havemure og baghuse, som er et vigtigt historisk træk, er bevaret på smuk vis. Derfor fremtræder Fiskergade i dag som et helt unikt bymiljø med en stor betydning for bymidten og til glæde for både beboere og besøgende. Esbjerg Kommunes Byfond 13

14 Præmiering 2007 Med denne årsberetning for 2008 vises også præmieringer for Det skyldes, at præmieringerne skete efter, at årsberetning 2007 var udsendt. I 2007 blev 6 bygninger præmieret. Det var Esbjerg Havneadministration, Kolvigs Gård i Ribe, Feibergvej 24, Store Darum, Vester Vedsted Byvej 33 i Vester Vedsted, Nederdammen 33 i Ribe og Fanøgade 14 i Esbjerg. Esbjerg Havneadministration og Kolvigs Gård i Ribe er eksempler på store og monumentale bygninger, som begge ligger markant i forhold til det landskab, de er blevet bygget i. Esbjerg Havneadministration blev bygget på Esbjerg Kleve, som danner overgangen mellem byen og dokhavnen. Bygningen præger havnemiljøet og har med sin seværdige placering stor symbolværdi for Esbjerg Havn og by, fordi havnen er den livsnerve, byen er vokset op på. Fra Havneadministrationen er der en flot udsigt over havnen og indsejlingen. Kolvigs Gård ligger på Mellemdammen, en lille ø, overfor Skibbroen og har både en markant placering og en imponerende udsigt ud over Ribe Å og det flade marskland mod Vadehavet. Her opleves både Ribe by, dens historie og det landskab, byen ligger i. Afgrænsningen ud mod det åbne og flade landskab er markant og præcis og er et klart eksempel på samspillet mellem Skibbroen, Kolvigs Gård og de landskabelige omgivelser. Feilbergvej 24 i Store Darum og Vester Vedsted Byvej 33 i Vester Vedsted er bygninger, som er med til at præge og karakterisere de landsbyer og bevaringsværdige miljøer, de ligger i. Feilbergvej 24 ligger som en velbevaret marskgård i Store Darum på et sted, hvor byen er mere åben og landlig. Langs de bugtede vejforløb ligger de delvis fritliggende gårde omgivet af grønne kiler med flotte indkik. Gården er et fint eksempel på, hvordan bevaring af en marskgård er med til at give Store Darum karakter og samtidig med, er med til at sikre, at landbyens bevaringsværdige miljø og kulturkvaliteter bliver bevaret. Vester Vedsted Byvej 33, tidligere Vester Vedsted Brugsforening, er med sin åben, parklignende have med til at understrege Vester Vedsteds meget markante træk landsbyens grønne karakter med velbevarede gårde, mange grønne arealer og smukke træer. Lige som i Store Darum er der ubebyggede tofter mellem gårdene, som åbner op for udsynet til de flade marskområder, som er vigtig for oplevelsen af de enkelte bygninger og landsbyen og landskabet. Den gamle brugsforening er med til at bidrage til den oplevelse. Nederdammen 33 i Ribe og Fanøgade 14 i Esbjerg er begge smukke eksempler på bygninger, der er renoveret og bevaret på bedste vis og i mindste detalje. Nederdammen 33, som er fredet, bidrager til Ribes enestående identitet med mange bevaringsværdige og fredede huse. Bygningen fremstår meget helstøbt i kraft af samspillet mellem bygningens proportionering, farveholdning og materialer. Her er det detaljeringen, der er med til at skabe helheden for den fredede bygning, hvorved de arkitektoniske kvaliteter bliver sikret i de meget velbevarede og originale træk. Men de enkelte bygningers fine detaljer i byen er også med til at skabe et smukt og originalt helhedsindtryk af Danmarks ældste by, Ribe. Fanøgade 14 er det første funkishus i Esbjerg. Det arkitektoniske princip i funktionalismen var, at indholdet eller funktionen skabte formen på bygningen. Selv om stilarten var mere enkel i sit udtryk end de gamle renæssancebygninger i Ribe, så var detaljen også her vigtig for helhedsopfattelsen af huset. Fanøgade 14 har både i formen, men også i detaljen formået at skabe en tilbygning, som respekterer og understreger husets funkiskarakter på en meget fin og enkel måde. 14 Esbjerg Kommunes Byfond

15 Esbjerg Havneadministration Præmieret for god renovering og fornyelse. Havneadministrationen er opført i 1898 og har i over 100 år været havneadministration. Den er opført i historicistisk stil i røde mursten med hvidmalede vinduer. Ved den seneste renovering i 2006 og 2007 er der gennemført en gennemgribende og vellykket indre restaurering af havneadministrationen. Stort set al indmaden blev taget ud, der blev opført en stor glas-elevator og indført moderne teknik, skillerum er blevet revet ned og alt er moderniseret til en lys og luftig administration med et godt indeklima. Bygningen har stor symbolværdi for Esbjerg Havn og by, og derfor glæder det Byfonden, at bygningen stadig anvendes som administrationsbygning. Kolvigs Gård, Mellemdammen 13, Ribe Præmieret for forskønnelse af bymiljø. Mellemdammen 13 er oprindeligt opført omkring 1600, og omkring 1850 blev købmandsforretningen, Kolvigsgård, etableret. Den blev udvidet med Cikoriefabrikken, der brændte ned i 1919 og blev ikke genopbygget. I dag består bygningen af en ældre del i dansk herregårds/pakhusstil og en nyere del i historicistisk stil. Overdelen er i røde mursten og underdelen i grå sten, med hvide dør- og vinduesindramninger. Før renoveringen lå bygningen som en uensartet arkitektonisk kolos ned til åen. Nu er der skabt en klar linje, som forbinder bygningens forskellige tidsaldre. Under renoveringen er der ikke kun taget hensyn til bygningens arkitektur, men også det omgivende å- og gågademiljø og Kolvigs Gård er dermed blevet en markant og fremtrædende del af gågademiljøet i Ribe. Esbjerg Kommunes Byfond 15

16 Feilbergvej 24, St. Darum Præmieret for god bevaring. Feilbergvej 24 er en trelænget, rødkalket marskgård som er opført i Den ligger i midtbyen i St. Darum. Ejendommen fungerede indtil 1868 som skole, derefter indtil 1954 som degnebolig. Hovedlængen er grundmuret med håndstrøgne mursten, muren er berappet og rødkalket. Soklen er af syldsten, langs facaden ligger pigsten. Sadeltaget er med storvalmet stråtag. Ejerne har fortsat de tidligere ejeres nænsomme, kontinuerlige vedligeholdelse og restaurering. I materialevalget har de lagt vægt på god kvalitet og et autentisk udseende. Derved udgør Feilbergvej 24 fortsat en af St. Darums væsentligste bygninger som en markant og bevaringsværdig marskgård. Vester Vedsted Byvej 33, Vester Vedsted Præmieret for smuk renovering. Vester Vedsted Byvej er opført i 1917 som brugsforening og fungerede indtil Hovedbygningen er opført i røde mursten og med rødt tegltag. Facaden består af to høje gavle, der flankerer en længe. I en sidelænge var der garage og lager. Ejerne har fjernet en skæmmende sidebygning og anlagt en åben, parklignende forhave, hvor der tidligere var parkeringsplads og benzinstander. Butiksindgangene er blevet erstattet af en smuk hovedindgang midt i bygningen. Både for- og bagside er blevet renoveret og ført tilbage til noget nær oprindeligt udseende. Bygningen er på smuk vis tilbageført til dens oprindelige arkitektur, under hensyntagen til Vester Vedsteds øvrige karakter som en landsby med velbevarede gårde, mange grønne arealer og smukke træer. 16 Esbjerg Kommunes Byfond

17 Fanøgade 14, Esbjerg Præmieret for god om- og tilbygning. Ejendommen er opført i 1932 og garagen i Fanøgade 14 er det første funkishus i Esbjerg, opført til byens store fiskeriudstilling i Arkitekten, Harald Kornbeck, blev manden bag mange funkishuse i Esbjerg, og dermed fik funktionalismen og moderne arkitektur sit gennembrud i byen. Ejerne har brudt de eksisterende rammer for funkishuset med en ny tilbygning, der tager hensyn til den oprindelige arkitektur. Huset er blevet pudset op, så funkiskarakteren forstærkes. Endvidere er tilbygningen opført i let forskudt plan fra det oprindelige hus, derved er matriklens kuperede terræn blevet bevaret, og ejendommen placerer sig smukt i dette terræn. Nederdammen 33, Ribe Præmieret for smuk bevaring af ejendom. Nederdammen 33 er en to-etagers bygning opført i bindingsværk, gulkalket med sortmalede bjælker. Taget er rødt tegltag. Ejendommen består af forhus og baghus. Denne fredede renæssance-bygning er opført i I 1975 blev væggene i forhuset isoleret og en brandvæg blev opført mod naboejendommen. I 1983 blev baghuset istandsat. En smal dør blev sløjfet og et vindue genetableret. En ny skorstenspibe med udkragning og sokkel blev opført, de eksisterende vinduer blev udskiftet på grund af ælde, ydervæggene blev ommuret, og taget lagt om. Den nuværende ejer har fortsat med en kontinuerlig og smuk bevaringsindsats, der er yderst vigtig for Ribes identitet, som Danmarks ældste by. Esbjerg Kommunes Byfond 17

18 Regnskab Resultatopgørelse for året 2008 Regnskab 2008 kr. Regnskab 2007 kr. Indtægter: Bidrag Diverse Renter I alt Udgifter: Tilsagn om tilskud Øvrige udgifter I alt Balance pr. 31. december 2008 Regnskab 2008 kr. Regnskab 2007 kr. Pantebreve Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver: Egenkapital Kortfristet gæld Forudbetalt tilgodehavende - - Passiver i alt Resultat før ekstraord. poster Ekstraordinære indtægter: Tilbageførte tilsagn Årets resultat Esbjerg Kommunes Byfond

19 Bidragydere 2007 og 2008 Agerbo Døre/Vinduer ApS Aktieselskabet 4A Arkitekt Knud Thomsen Arkitekt m.a.a. Steffen M. Søndergaard Arkitektfirmaet Flemming Hallens Tegnestue ApS Arkitektfirmaet Hallen & Nordby Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S Bjarne Pedersen A/S Boligforeningen Ungdomsbo Bygnings- og Inventarsnedkeri Jens Chr. Ehmsen Carl W. Reis A/S Chr. Østergård og Grethe Mogensen Claus Sørensens Fond COWI A/S E. Bank Lauridsen Holding A/S E. Skov Jørgensen A/S E.B.M. Renovering ApS v/børge Siggaard Ejendomsselskabet Aunbøl A/S Esbjerg Fonden Esbjerg Realskole Estate mæglerne - Birkelev & Thybo Eva & Søren Chr. Hjort Frøs Herreds Sparekasse Hans Hansen Henning G. Kruse Holding A/S Høgholm A/S Inter Gruppen Jens Olof Olsson Jens Ytzen A/S K. Rosendahls Bogtrykkeri A/S Kebok Vikar, Gredstedbro Krone Apoteket Landinspektørerne Syd I/S Lida og Oskar Nielsens Fond Lisbeth & Kristian Mogensen Lund Skilte A/S Martin Billeschou af 1983 Esbjerg ApS Murerfirmaet Bent Krabbenhøft Palle Prehn Thomsen Patino A/S Interiørsnedkeri Prehn Grafisk Kommunikation Revisionsaktieselskabet Deloitte Revisionscentret 5R Esbjerg ApS Sigvald Urup Stark Steelcon Chimney Esbjerg A/S Steff-Byg A/S Sydvestjysk Tømrermesterforening Vestjydsk Bogføringsbureau Villemoes Holding Esbjerg Kommunes Byfond 19

20 Esbjerg Kommunes Byfond Formand: Helene Plet, arkitekt m.a.a, Nygårdsvej 75, 6700 Esbjerg, tlf Sekretariat: Plan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf , fax Foto: Alle præmieringsbilleder: Poul Madsen, Profoto. Øvrige billeder: Esbjerg Kommune eller privat ejer. Layout: Kortkontoret, Esbjerg Kommune Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Velkommen til information om Byfonden

Velkommen til information om Byfonden Tøndermarsk Initiativet Velkommen til information om Byfonden Kiersgaard 6. januar 2017 09-01-2017 www.toender.dk 1 Program Velkomst og nyt v/ Karsten Jensen Intro og baggrund for indsatsen Hvad betyder

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2014 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2014 til 31.

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2013 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2012 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kløverprisvej 33 Hvidovre Torv 7-7A Storegade 30 Bavnevej 29 Indhold Bevaring af ældre bygninger i Hvidovre Bygningsforbedringsudvalgets møder

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen Natur og arkitektur - værdier i Fredensborg Søpark Af Verner Thomsen Beliggenhed Når man går en tur i Søparken, møder man ofte naboer og genboer, som udtrykker stor glæde over at bo i området, uden at

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sidse Marie Malling Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-138-14 15.9.2014

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Ejendom: Opført i 1921 Forslag til Privat udlejningsejendom med 9 lejemål Ejendommen ligger og af kulturmiljøet Boulevardkvarteret, og har en vis sammenhæng hertil. Ejendommen

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2016 VINDER PSYKIATRISK SYGEHUS

ARKITEKTURPRIS 2016 VINDER PSYKIATRISK SYGEHUS ARKITEKTURPRIS 2016 PSYKIATRISK SYGEHUS Psykiatrisk Sygehus Kresten Philipsens Vej 15 Efterår 2015 Bygherre: Region Syddanmark White Arkitekter DEVE Architecture ARKPLAN Det nye psykiatriske sygehus er

Læs mere

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Dato: 22. juni 2016 qweqwe Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Industrimuseet Frederiks Værk har foretaget en kort gennemgang af rammebestemmelserne for center og boligområder

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Storegade 20A, 4780 Stege

Storegade 20A, 4780 Stege Storegade 20A, 4780 Stege Opført i 1908 Privat udlejningsejendom med 2 boliger og 1 erhvervslejemål Ejendommen ligger på hovedgaden i Stege by, og er omfattet af lokalplan 61 Skilte og facader i Storegade.

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2015 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2014 til 31.

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed Nielstrup 1. Beliggenhed Nielstrup ligger cirka midt i kommunen i nær tilknytning til både Olstrup, Ulse og Gisselfeld Kloster. Nielstrup er bygget op omkring Nielstrupvej og Nielstrupstræde. Vejen ligger

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Eskær Mosbjergvej 510, Mosbjerg Nørregade 38, Sindal BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Strandvejen 37, Tornby Astrupvej 652, Astrup Nørregade 27, Hjørring Forord I Hjørring Kommune er godt

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger.

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Notat vedr. Marsk Billesvej 10 i Brobyværk (udarbejdet af By, Land og Kultur) Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Der forespørges om muligheden for indretning

Læs mere

Skibbroen i Ribe -et skitseforslag

Skibbroen i Ribe -et skitseforslag Skibbroen i Ribe -et skitseforslag Lidt forhistorie. Skibbroen. De første spæde skridt til det, vi kender som Skibbroen i dag, opstod i 700-tallet, hvor fladbundede pramme kunne sejle helt ind til byen

Læs mere

Hovedargumenter fra ansøger:

Hovedargumenter fra ansøger: Hovedargumenter fra ansøger: 1) Projektet vil (i tråd med Overfredningsnævnets kendelse af 20/8 1973) forskønne området, fordi det nye byggeri er bedre tilpasset den omgivende natur (arkitektur, materialevalg,

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1 Vedsted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn Beliggenhed Vedsted Kirke ligger i byen Birkelse sydøst for Vedsted Kær i den sydvestlige del af Vendsyssel. Birkelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-3 Stationsbyen Jyderup Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 temmelig langt fra kirkebyen af samme

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere