Esbjerg Kommunes Byfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommunes Byfond"

Transkript

1 2008 Esbjerg Kommunes Byfond

2

3 Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond havde det første møde den 28. marts 2007, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Helene Plet som formand og Bent Krabbenhøft som næstformand. I henhold til fundatsens 4 er der foretaget udpegning af medlemmer til bestyrelsen for perioden 1. januar 2007 til 31. december Foto af bestyrelsen Eller evt. pasfoto af dem enkeltvis eller bronzeplade/ sten Bestyrelsens medlemmer Udpeget af Esbjerg Byråd: Freddie H. Madsen Anders Kronborg Udpeget af Akademisk Arkitektforening: Arkitekt maa Helene Plet Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling: Murermester Bent Krabbenhøft Udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening: Arkitekt Danske Ark/ADA Flemming Hallen Udpeget af Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Esbjerg Museum, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming: Antikvar Jakob Kieffer-Olsen Mette Slyngborg Udpeget i fællesskab af fælles- og lokalrådene: Snedker- og tømrermester Sigvald Urup Jf. fundatsens 4 udfører Plan den daglige sagsbehandling, herunder bogføring og udarbejdelse af årsregnskab. Bestyrelsesmedlemmer arbejder gratis i Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse. Fra venstre mod højre: Sigvald Urup, Bent Krabbenhøft, Flemming Hallen, Helene Plet, Anders Kronborg, Freddie H. Madsen og Jakob Kieffer-Olsen. Jakob Kieffer-Olsen forlod bestyrelsen i sommeren 2008 på grund af jobskifte. Mette Slyngborg har været bestyrelsesmedlem siden. Mette Slyngborg Esbjerg Kommunes Byfond 3

4 Se mere på under Borger > Plan Byggeri > Esbjerg Kommunes Byfond Fundats og vedtægter Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhi storisk værdifulde huse og miljøer in den for Esbjerg Kommunes område. Fonden administreres af en bestyrelse, bestående af: 2 medlemmer, udpeget af Byrådet, heraf skal det ene enten være Borg mesteren eller formanden for Plan- & Miljøudvalget. 1 medlem, udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Es bjerg Museum, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming. 1 medlem, udpeget af Akademisk Arkitektforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af fællesrådene og lokalrådene. Fondens økonomiske forpligtelser dækkes alene af fondens midler, der søges tilvejebragt ved bidrag og til skud fra privat og offentlig side. Der aflægges en gang årligt beret ning og regnskab. Portioner af fondsmidlerne kan til deles ejerne og brugere af faste ejen domme inden for Fondens interesse områder. Fondsbestyrelsen tildeler midler i form af kontanttilskud eller lån, når arbejdet er udført eller godkendt. Ansøgningsskema kan rekvireres hos Esbjerg Kommunes Byfonds sekretariat, Torve gade 74, 6700 Esbjerg, tlf , eller downloades fra Esbjerg Kommu nes hjemmeside. Fonden yder gratis konsulentbistand til istandsættelses - og vedligeholdel sesarbejder, hvor råd eller vejledning måtte ønskes. Henvendelse kan ske til Plan og Byudvikling, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf Fondens midler kan anvendes til føl gende opgaver a. Præmiering Tildeling af særlige årlige præmier eksempelvis: 1. Særlige, fortjenstfulde restaure ringer af ældre ejendomme. 2. Nybyggeri, der æstetisk og på sær lig, hensynsfuld måde over for den omgivende bebyggelse er indpas set i det eksisterende bymiljø. 3. Godt og smukt nybyggeri i al mindelighed. 4. God og nænsom skiltning eller facadeudformning. b. Tilskud eller lån Inden for Esbjerg Kommunes grænser kan der fra fonden ydes til skud eller lån til: 1. Restaurering eller om - og til bygninger, hvor udvendige, og i sammenhæng hermed undtagelsesvis indvendige, bygningsdetaljer udformet efter en traditionel byggeskik, kræver specielle udførelser. Indvendige bygningsdetaljer skal være tilgængelige for besigtigelse. F.eks. trapper, entreer og forhaller. 2. Fjernelse af skæmmende byg ningsdetaljer. 3. Almindelige eller specielle ved ligeholdelser samt miljøer og helheder i tilfælde, hvor om stændighederne taler derfor. 4. Dækning af udgifter ved udarbej delse af skilte og butiksfacader, der harmonerer med miljøet, så fremt udgifterne overstiger god standardudførelse. 4 Esbjerg Kommunes Byfond

5 Årsberetning Årsberetning 2008 Bestyrelsen vil allerførst benytte denne lejlighed til at takke de mange personer og firmaer for de økonomiske bidrag, de yder til Esbjerg Kommunes Byfond. Uden disse private bidrag og den økonomiske støtte fra Esbjerg Kommune, kunne Fonden ikke yde tilskud og foretage årlige præmieringer, til gavn for bevaring af egnens værdifulde bygninger og miljøer. Der vedlægges igen et girokort med denne årsberetning, og bestyrelsen håber, at bidragydere atter i år vil støtte Esbjerg Kommunes Byfond økonomisk. Listen over bidragydere 2007 og 2008 ses sidst i pjecen. Bestyrelsen har holdt 10 møder. Som hovedregel holdes der et møde hver måned. Bestyrelsen holder ikke møde i juli. På bestyrelsesmøderne har der været behandlet 41 sager, og i 2008 blev der givet tilsagn om tilskud i 24 sager. I 2007 blev der behandlet lidt færre sager, og hovedparten af ansøgningerne omhandlede renoveringer på bygninger i gamle Esbjerg Kommune. sendes så tidligt ind til Fonden, at der ikke på grund af sagens behandling opstår unødvendig forsinkelse i byggeprojektet. Der er mange bevaringsværdige bygninger i Esbjerg kommune. Arkitektonisk og byggeskiksmæssigt er der en stor spændvidde fra de meget gamle og ofte fredede bygninger i Ribe, over markante gårde i det åbne land, til store etageejendomme i Esbjerg for ikke at glemme smukt villabyggeri i hele kommunen. Det giver bestyrelsen noget at se til og tage stilling til. For de samme renoveringsmetoder og bevaringskrav vil ikke være relevante overalt. Bestyrelsen afvejer derfor i hver enkelt sag, hvad der er vigtigt at pege på som krav for Byfondens tilskud. I det følgende gives der eksempler på nogle af tilskudssagernes karakter: I Islandsgade 10, Esbjerg er bevaret nogle af de ældste, lave huse fra ca Esbjerg Kommunes Byfond har støttet udskiftning af taget fra eternitskifer til naturskifer, som har været husets oprindelige tagbelægning. Naturskifer er det mest holdbare tag- Det positive ved udviklingen i 2008 er, at kendskabet til Esbjerg Kommunes Byfond nu er blevet større i den nye storkommune, hvilket kan ses af, at der i 2008 er ydet støtte til renoveringer på bygninger beliggende både i Ribe, Bramming, Gørding, Store Darum, Farup Kirkeby, Varming Vesterby, Tjæreborg og Esbjerg. At ansøgninger til Esbjerg kommunes Byfond ligger spredt over et stort geografisk område, har haft den praktiske betydning, at ansøgerne nu bedes om at sende fotos og en god beskrivelse af det, der søges støtte til, for at ansøgningen hurtigt kan behandles. En ansøger må ikke være påbegyndt det arbejde, der søges støtte til, inden bestyrelsen har haft mulighed for at drøfte renoveringsprojektet. Hvis arbejdet allerede er udført, er der ikke mulighed for, at bestyrelsen kan foreslå ændringer eller forbedringer til det ansøgte projekt. Det er derfor vigtigt, at fuldt oplyste ansøgninger Islandsgade 10 Esbjerg Kommunes Byfond 5

6 materiale med en forventet levetid på 100 år. Det er positivt, at der i Esbjerg flere steder vælges naturskifer ved renoveringer, for det er et meget smukt tagmateriale. Det har vist sig, at der er mange meget bevaringsværdige og uspolerede gårde og landsbyer, især i den sydlige del af Esbjerg Kommune, både langs marsken og Vadehavskysten og inde i landet langs ådalene. Mange af disse landejendomme er velbevarede, mens andre er blevet bygget stærkt om eller kræver megen istandsættelse. I Varming Vesterby, sydøst for Ribe, er der ydet støtte til nyt stråtag og renovering af ydermure på en længe af en stor og meget bevaringsværdig gård, beliggende midt i den smukke landsby. Ejerne har nu søgt om at få bygningsfredet den 3-længede gård, som er økonomisk meget tung at vedligeholde. Det er Staten, ved Kulturarvsstyrelsen, der behandler fredningsansøgninger. I Store Darum har Byfonden støttet totalrenovering af en original dobbeltdør på den fine stråtækte ejendom Thorsmarksvej 6. På visse, især meget gamle bygninger, er det vigtigt, at nogle af de oprindelige bygningsdele forsøges bevaret for at fastfolde karakteristiske eksempler på egnens kulturarv. Det viser sig desværre ofte, at det er dyrere at totalrenovere en fin gammel dør i stedet for at skifte den ud med en fabriksfremstillet dør, hvorfor et økonomisk tilskud kan være til stor hjælp for ejerne. På forsiden af årsberetningen vises endnu et eksempel på støtte til en anden karakteristisk bygningsdel, karnappen på Kronprinsensgade 36, Esbjerg. Op til middelalderbyen Ribe ligger der en række smukke villaer. Byfonden har støttet udskiftning af altandørspartier med enkeltglas og koblede rammer på Sct Laurentii Gade 6. Thorsmarksvej 6 Sct Laurentii Gade 6 Varming Vesterby 23 6 Esbjerg Kommunes Byfond

7 I Ribes bykerne er kravet til vinduer, at de udføres med enkeltglas og påkoblet rammer, hvilket er en noget dyrere løsning end almindelige termovinduer. På Ribes bygninger er det ofte detaljerne, der er vigtige, herunder at sprosserne bliver meget tynde. I Esbjerg har Byfonden støttet en gennemgribende facaderenovering på hjørneejendommen Spangsbjerggade 1, Skolegade 99. I Esbjerg ses udsmykket murværk og formsten på de ældste store bygninger. På grund af alder kræver murværket nu store og dyre renoveringer, som Byfonden kan støtte, hvis det drejer sig om bevaring af formsten, gesimser og øvrige udsmykninger. Byfonden støtter ikke almindeligt vedligehold af murværk. I udkanten af Gørding på Lourupvej 12, har Byfonden støttet udskiftning af et stærkt skæmmende bølgeeternittag til et afvalmet tegltag. Samtidig er det buede parti over døren genskabt, og 2 skorstene er opmuret. Mange bygninger i landområdet er blevet lidt hårdt behandlet for en del år siden, idet mange oprindelige tegl-, skifer- eller stråtage blev udskiftet til bølgeternittage med stort udhæng og lige gavle. Spangsbjerggade 1/ Skolegade 99. Det kan derfor være svært at se mulighederne eller bevaringsværdierne i et sådant ombygget hus. Før- og efterbillederne viser tydeligt, at arbejdet kunne betale sig. Lourupvej 12 Esbjerg Kommunes Byfond 7

8 Præmiering 2008 Bestyrelsen udpegede 4 ejendomme til præmiering i De præmierede ejendomme er: Hjerting Badehotel, Strandpromenaden 1, et tidligere pakhus ved Dokhavnen i Esbjerg, Nordre Dokkaj 1, et dobbelthus Stormgade 42/Nørregade 100 samt bymiljø i Fiskergade i Ribe. Med præmieringen fra Esbjerg Kommunes Byfond følger en bronzeplade med indgraveret præmieringstekst. I Ribe indgraveres præmieringsteksten i en stor granitbrosten, der diskret kan placeres i gadernes belægning. formåede at indgå i en konstruktiv dialog, der nu er resulteret i, at begge huse er blevet flot renoveret. Fiskergade, Ribe. Den sidste præmiering er noget speciel, for den omhandler en hel gadestrækning i Ribe, Fiskergade. Da bestyrelsen besigtigede gaden inden præmieringen blev det klart, at hele gadens miljø, de forskellige huse og den karakteristiske granitbelægning tilsammen udgør et præmieringsværdigt miljø. Man kan ikke sige, hvad der er det fineste i gaden. Det er helheden, der er det unikke, og det førte til den første præmiering I Esbjerg Kommunes Byfond af en hel gadestrækning. De fire præmieringer viser eksempler på, hvorledes ældre bygninger og miljøer ved bevidst bevaringsindsats eller ved klare renoveringsindgreb kan få stor værdi i nutiden. Hjerting Badehotel er et godt eksempel på at kombinationen mellem god renovering af en ejendom udført i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur fint kan kombineres med en række moderne indgreb og tilføjelser i bygningens funktioner. Det samlede resultat er en fin kombination af nyt i gammelt både ind- og udvendigt. Nordre Dokkaj 1. Det genanvendte pakhus lige ved Dokhavnen har skiftet funktion fra pakhus til moderne kontorhus efter lidt af de samme principper som Hjerting Badehotel. Udvendigt er der sket ændringer, der fint passer til husets arkitektur. Indvendigt er der skabt lyse, store kontorrum med synlige gamle træsøjler og loftsbjælker, som kvalitetsforstærker til de moderne rum. Stormgade 42/Nørregade 100. Hjørnejendommen Stormgade/ Nørregade var engang et smukt dobbelthus. I mange år var de et af Esbjergs tydeligste eksempler på, at når 2 ejere trækker i hver sin retning, så kan resultatet blive meget dårligt. Og begge huse forfaldt stærkt lige til begge huse blev solgt til hver sin ejer, der 8 Esbjerg Kommunes Byfond

9 Strandpromenaden 1, Hjerting Badehotel Præmieret for god renovering og forbedring af bymiljø. Hjerting er en meget gammel kystby, hvis historie kan følges langt tilbage i tiden. Hjerting Badehotels historie kan føres tilbage til ca. 1750, hvor der lå en stråtækt krobygning, hvor hotellet i dag ligger. I 1914 nedbrændte den oprindelige kro, og det blev startskuddet til at lade den karakteristiske bygning, som vi i dag kender som Hjerting Badehotel, opføre. Ved den nu gennemførte renovering af Hjerting Badehotel er der sket en gennemgribende og konsekvent renovering og fornyelse af bygningskomplekset både udvendigt og indvendigt. Projektet har i høj grad samtidigt tilført nye kvaliteter til bymiljøet i Hjerting. Udvendigt er tegltagene og kviste fornyet, murværket er blevet gennemgribende renoveret og pudset i indfarvet puds, og alle vinduerne er udskiftet til trævinduer passende til den oprindelige arkitektur. Facaderne ved den nyåbnede specialbutik er ligeledes fornyet. Der er samtidig sket renovering af udearealerne hele vejen rundt om bygningskomplekset. Indvendigt er der sket en særdeles markant fornyelse ved etablering af et lyst og venligt»gangstrøg«gennem hele huset fra Strandpromenaden og til parkerings- og ankomspladsen nord for Hotellet. Samtidig er der sket en omfattende fornyelse af hotellets værelser, serveringslokaler og mødelokaler. Renovering af Hjerting badehotel er et meget stort og gennemgribende forandringsprojekt, hvor enkelte småting stadig er undervejs. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med det gode resultat, der samtidig har stor positiv betydning for bymiljøet for Hjerting. Arkitektfirmaet Morten Budtz m.a.a. i samarbejde med arkitektfirmaet Hallen & Nordby as har været arkitekter på opgaven. Esbjerg Kommunes Byfond 9

10 Stormgade 42 og Nørregade 100 Præmieret for god renovering af dobbelthus i samarbejde. I Stormgade blev der i begyndelsen af 1900 tallet opført en del dobbelthuse på strækningen fra Islandsgade til Nørregade. Indtil Stormgades Skole blev opført i 1902»lidt uden for byen«, var dette område af Esbjerg ikke blevet en del af byens udvikling. Med den nye skole i nabolaget, blev det attraktivt at bygge boliger til familier i området, og valget faldt på at opføre store attraktive villaer oftest udført som dobbelthuse. Alle husene blev arkitekttegnede, og der blev ikke sparet på bygningernes kvalitet samt virkemidler, så der opstod på begge sider af gaden fine villa- husrækker med stor variation i de arkitektoniske detaljer. Det præmierede dobbelthus blev tegnet af N. Christian Nielsen og opført i Når det netop er dette dobbelthus, der bliver fremhævet med en præmiering og ikke et af de øvrige bevarede i Stormgade, skyldes det især, at netop dette dobbelthus har gået så grusomt meget igennem, inden det i dag igen fremstår smukt og harmonisk. Det var så at sige»gået galt«for begge dele af dobbelthuset, inden de nuværende ejere kom til. Stormgade 42 facader var således blevet dækket med røde falske murstensskaller, så bindingsværker var væk, og de oprindelige vinduer var forandrede. Nørregade 100 var mere intakt men i en meget elendig forfatning, helt afskallet i murværket, og rygningsstenene faldt ned i ethvert stormvejr. Da dobbelthuset fik nye ejere, indledtes et samarbejde om at genskabe et sammenhængende hus. For ejerne af Stormgade 42 blev det nødvendigt at hive de falske murskaller af ydermurene og lade murværket gennemgå en renovering og oppudsning, og for ejeren af Nørregade 100 måtte facaden totalafrenses, renoveres og oppudses, og taget renoveres. At der så også er valgt ens farver til huset understreger, at huset igen fremstår som en helhed med 2»enige«ejere. Byfonden ønsker tillykke med resultatet. 10 Esbjerg Kommunes Byfond

11 Nordre Dokkaj 1 Præmieret for god renovering og genanvendelse. Den præmierede bygning er en lang 2 etagers muret pakhusbygning med tagpaptag. Ejendommen blev opført i 1904 efter tegninger af C. H. Clausen og senere udvidet mod vest. I mange år havde KFK administrationskontor i den østligste del af bygningen, mens der var pakhus og værksteder i den vestligste del. Den nuværende ejer overtog ejendommen for nogle år siden og flyttede eget firma ind i en del af bygningen. Igennem flere år har bygningen været under renovering i takt med, at større og større dele af huset blev taget i anvendelse til kontorformål. I dag er hele bygningen renoveret og fremstår i meget fin stand. Udvendigt er murværket blevet gennemgribende renoveret, og der er pålagt nyt tagpaptag med listedækning. Vinduerne er fornyet, og vinduerne på 1. sal er gjort højere i den vestlige længe på en sådan måde, at den karakteristiske facade ikke fremstår forringet, men snarere har fået et løft på grund af de større vinduer. Samtidig er der isat nye smukke grønne dobbeltdøre hvor der i falsen er spor, hvor der kan nedsættes plader til stormflodssikring. Bestyrelsen finder, at det er prisværdigt, at en af Dokhavnens ældste bygninger nu er sikret bevarelse i fremtiden og samtidigt er gjort brugbar og topmoderne. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med det fine resultat. Arkitektfirmaet Morten Budtz m.a.a. og Tapdrups Tegnestue a/s har været arkitekter på opgaven. Esbjerg Kommunes Byfond 11

12 Fiskergade i Ribe Gaden er præmieret for smuk bevaring af unikt bymiljø. Fiskergade er en del af havnekvarteret i Ribe, som også omfatter Skibbroen, Slipperne og Grønnegade. Bebyggelsen består overvejende af huse fra og 1800-tallet, men enkelte huse i området er ældre. Kvarteret er en blanding af købmandsgårde og småhuse, der oprindeligt var beboet af folk, der var tilknyttet havnen og skibsfarten. Fiskergade er en af de mest helstøbte gader i den middelalderlige bykerne, og når man går igennem den, kan man klart mærke historien, ja man kan næsten fornemme duften af tjære og havn og høre lyden af trætønderne, der ruller gennem slipperne. Selve Fiskergade er en ca. 4 m bred brostensbelagt gade, som omkranses af 1 og 2 etagers huse, der smukt ligger skulder mod skulder langs det let svungne gadeforløb. Der er en fin harmoni mellem gade og huse, og et særligt træk i Fiskergade er de mange hvide huse, der giver gaden sin helt egen stemning. I tidernes løb er husene naturligvis blevet renoveret og tilpasset nutidens krav til en bolig flere gange, men man kan helt klart se, at de renoveringer og den vedligeholdelse, der er foregået, ikke mindst de senere år, er foretaget af ejerne i stor respekt for både det enkelte hus særlige historiske træk og for helheden i bymiljøet. 12 Esbjerg Kommunes Byfond

13 Her er det tydeligt, at ikke kun renovering af huse og beboelse har optaget ejerne meget, men at det også har været vigtigt, at den daglige og ofte besværlige vedligehold er prioriteret højt. Esbjerg Kommunes Byfond ønsker tillykke med en vedvarende og gennemført indsats til inspiration for andre. Bemærkelsesværdigt er det også, at gadens variation mellem beboelse, havemure og baghuse, som er et vigtigt historisk træk, er bevaret på smuk vis. Derfor fremtræder Fiskergade i dag som et helt unikt bymiljø med en stor betydning for bymidten og til glæde for både beboere og besøgende. Esbjerg Kommunes Byfond 13

14 Præmiering 2007 Med denne årsberetning for 2008 vises også præmieringer for Det skyldes, at præmieringerne skete efter, at årsberetning 2007 var udsendt. I 2007 blev 6 bygninger præmieret. Det var Esbjerg Havneadministration, Kolvigs Gård i Ribe, Feibergvej 24, Store Darum, Vester Vedsted Byvej 33 i Vester Vedsted, Nederdammen 33 i Ribe og Fanøgade 14 i Esbjerg. Esbjerg Havneadministration og Kolvigs Gård i Ribe er eksempler på store og monumentale bygninger, som begge ligger markant i forhold til det landskab, de er blevet bygget i. Esbjerg Havneadministration blev bygget på Esbjerg Kleve, som danner overgangen mellem byen og dokhavnen. Bygningen præger havnemiljøet og har med sin seværdige placering stor symbolværdi for Esbjerg Havn og by, fordi havnen er den livsnerve, byen er vokset op på. Fra Havneadministrationen er der en flot udsigt over havnen og indsejlingen. Kolvigs Gård ligger på Mellemdammen, en lille ø, overfor Skibbroen og har både en markant placering og en imponerende udsigt ud over Ribe Å og det flade marskland mod Vadehavet. Her opleves både Ribe by, dens historie og det landskab, byen ligger i. Afgrænsningen ud mod det åbne og flade landskab er markant og præcis og er et klart eksempel på samspillet mellem Skibbroen, Kolvigs Gård og de landskabelige omgivelser. Feilbergvej 24 i Store Darum og Vester Vedsted Byvej 33 i Vester Vedsted er bygninger, som er med til at præge og karakterisere de landsbyer og bevaringsværdige miljøer, de ligger i. Feilbergvej 24 ligger som en velbevaret marskgård i Store Darum på et sted, hvor byen er mere åben og landlig. Langs de bugtede vejforløb ligger de delvis fritliggende gårde omgivet af grønne kiler med flotte indkik. Gården er et fint eksempel på, hvordan bevaring af en marskgård er med til at give Store Darum karakter og samtidig med, er med til at sikre, at landbyens bevaringsværdige miljø og kulturkvaliteter bliver bevaret. Vester Vedsted Byvej 33, tidligere Vester Vedsted Brugsforening, er med sin åben, parklignende have med til at understrege Vester Vedsteds meget markante træk landsbyens grønne karakter med velbevarede gårde, mange grønne arealer og smukke træer. Lige som i Store Darum er der ubebyggede tofter mellem gårdene, som åbner op for udsynet til de flade marskområder, som er vigtig for oplevelsen af de enkelte bygninger og landsbyen og landskabet. Den gamle brugsforening er med til at bidrage til den oplevelse. Nederdammen 33 i Ribe og Fanøgade 14 i Esbjerg er begge smukke eksempler på bygninger, der er renoveret og bevaret på bedste vis og i mindste detalje. Nederdammen 33, som er fredet, bidrager til Ribes enestående identitet med mange bevaringsværdige og fredede huse. Bygningen fremstår meget helstøbt i kraft af samspillet mellem bygningens proportionering, farveholdning og materialer. Her er det detaljeringen, der er med til at skabe helheden for den fredede bygning, hvorved de arkitektoniske kvaliteter bliver sikret i de meget velbevarede og originale træk. Men de enkelte bygningers fine detaljer i byen er også med til at skabe et smukt og originalt helhedsindtryk af Danmarks ældste by, Ribe. Fanøgade 14 er det første funkishus i Esbjerg. Det arkitektoniske princip i funktionalismen var, at indholdet eller funktionen skabte formen på bygningen. Selv om stilarten var mere enkel i sit udtryk end de gamle renæssancebygninger i Ribe, så var detaljen også her vigtig for helhedsopfattelsen af huset. Fanøgade 14 har både i formen, men også i detaljen formået at skabe en tilbygning, som respekterer og understreger husets funkiskarakter på en meget fin og enkel måde. 14 Esbjerg Kommunes Byfond

15 Esbjerg Havneadministration Præmieret for god renovering og fornyelse. Havneadministrationen er opført i 1898 og har i over 100 år været havneadministration. Den er opført i historicistisk stil i røde mursten med hvidmalede vinduer. Ved den seneste renovering i 2006 og 2007 er der gennemført en gennemgribende og vellykket indre restaurering af havneadministrationen. Stort set al indmaden blev taget ud, der blev opført en stor glas-elevator og indført moderne teknik, skillerum er blevet revet ned og alt er moderniseret til en lys og luftig administration med et godt indeklima. Bygningen har stor symbolværdi for Esbjerg Havn og by, og derfor glæder det Byfonden, at bygningen stadig anvendes som administrationsbygning. Kolvigs Gård, Mellemdammen 13, Ribe Præmieret for forskønnelse af bymiljø. Mellemdammen 13 er oprindeligt opført omkring 1600, og omkring 1850 blev købmandsforretningen, Kolvigsgård, etableret. Den blev udvidet med Cikoriefabrikken, der brændte ned i 1919 og blev ikke genopbygget. I dag består bygningen af en ældre del i dansk herregårds/pakhusstil og en nyere del i historicistisk stil. Overdelen er i røde mursten og underdelen i grå sten, med hvide dør- og vinduesindramninger. Før renoveringen lå bygningen som en uensartet arkitektonisk kolos ned til åen. Nu er der skabt en klar linje, som forbinder bygningens forskellige tidsaldre. Under renoveringen er der ikke kun taget hensyn til bygningens arkitektur, men også det omgivende å- og gågademiljø og Kolvigs Gård er dermed blevet en markant og fremtrædende del af gågademiljøet i Ribe. Esbjerg Kommunes Byfond 15

16 Feilbergvej 24, St. Darum Præmieret for god bevaring. Feilbergvej 24 er en trelænget, rødkalket marskgård som er opført i Den ligger i midtbyen i St. Darum. Ejendommen fungerede indtil 1868 som skole, derefter indtil 1954 som degnebolig. Hovedlængen er grundmuret med håndstrøgne mursten, muren er berappet og rødkalket. Soklen er af syldsten, langs facaden ligger pigsten. Sadeltaget er med storvalmet stråtag. Ejerne har fortsat de tidligere ejeres nænsomme, kontinuerlige vedligeholdelse og restaurering. I materialevalget har de lagt vægt på god kvalitet og et autentisk udseende. Derved udgør Feilbergvej 24 fortsat en af St. Darums væsentligste bygninger som en markant og bevaringsværdig marskgård. Vester Vedsted Byvej 33, Vester Vedsted Præmieret for smuk renovering. Vester Vedsted Byvej er opført i 1917 som brugsforening og fungerede indtil Hovedbygningen er opført i røde mursten og med rødt tegltag. Facaden består af to høje gavle, der flankerer en længe. I en sidelænge var der garage og lager. Ejerne har fjernet en skæmmende sidebygning og anlagt en åben, parklignende forhave, hvor der tidligere var parkeringsplads og benzinstander. Butiksindgangene er blevet erstattet af en smuk hovedindgang midt i bygningen. Både for- og bagside er blevet renoveret og ført tilbage til noget nær oprindeligt udseende. Bygningen er på smuk vis tilbageført til dens oprindelige arkitektur, under hensyntagen til Vester Vedsteds øvrige karakter som en landsby med velbevarede gårde, mange grønne arealer og smukke træer. 16 Esbjerg Kommunes Byfond

17 Fanøgade 14, Esbjerg Præmieret for god om- og tilbygning. Ejendommen er opført i 1932 og garagen i Fanøgade 14 er det første funkishus i Esbjerg, opført til byens store fiskeriudstilling i Arkitekten, Harald Kornbeck, blev manden bag mange funkishuse i Esbjerg, og dermed fik funktionalismen og moderne arkitektur sit gennembrud i byen. Ejerne har brudt de eksisterende rammer for funkishuset med en ny tilbygning, der tager hensyn til den oprindelige arkitektur. Huset er blevet pudset op, så funkiskarakteren forstærkes. Endvidere er tilbygningen opført i let forskudt plan fra det oprindelige hus, derved er matriklens kuperede terræn blevet bevaret, og ejendommen placerer sig smukt i dette terræn. Nederdammen 33, Ribe Præmieret for smuk bevaring af ejendom. Nederdammen 33 er en to-etagers bygning opført i bindingsværk, gulkalket med sortmalede bjælker. Taget er rødt tegltag. Ejendommen består af forhus og baghus. Denne fredede renæssance-bygning er opført i I 1975 blev væggene i forhuset isoleret og en brandvæg blev opført mod naboejendommen. I 1983 blev baghuset istandsat. En smal dør blev sløjfet og et vindue genetableret. En ny skorstenspibe med udkragning og sokkel blev opført, de eksisterende vinduer blev udskiftet på grund af ælde, ydervæggene blev ommuret, og taget lagt om. Den nuværende ejer har fortsat med en kontinuerlig og smuk bevaringsindsats, der er yderst vigtig for Ribes identitet, som Danmarks ældste by. Esbjerg Kommunes Byfond 17

18 Regnskab Resultatopgørelse for året 2008 Regnskab 2008 kr. Regnskab 2007 kr. Indtægter: Bidrag Diverse Renter I alt Udgifter: Tilsagn om tilskud Øvrige udgifter I alt Balance pr. 31. december 2008 Regnskab 2008 kr. Regnskab 2007 kr. Pantebreve Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver: Egenkapital Kortfristet gæld Forudbetalt tilgodehavende - - Passiver i alt Resultat før ekstraord. poster Ekstraordinære indtægter: Tilbageførte tilsagn Årets resultat Esbjerg Kommunes Byfond

19 Bidragydere 2007 og 2008 Agerbo Døre/Vinduer ApS Aktieselskabet 4A Arkitekt Knud Thomsen Arkitekt m.a.a. Steffen M. Søndergaard Arkitektfirmaet Flemming Hallens Tegnestue ApS Arkitektfirmaet Hallen & Nordby Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S Bjarne Pedersen A/S Boligforeningen Ungdomsbo Bygnings- og Inventarsnedkeri Jens Chr. Ehmsen Carl W. Reis A/S Chr. Østergård og Grethe Mogensen Claus Sørensens Fond COWI A/S E. Bank Lauridsen Holding A/S E. Skov Jørgensen A/S E.B.M. Renovering ApS v/børge Siggaard Ejendomsselskabet Aunbøl A/S Esbjerg Fonden Esbjerg Realskole Estate mæglerne - Birkelev & Thybo Eva & Søren Chr. Hjort Frøs Herreds Sparekasse Hans Hansen Henning G. Kruse Holding A/S Høgholm A/S Inter Gruppen Jens Olof Olsson Jens Ytzen A/S K. Rosendahls Bogtrykkeri A/S Kebok Vikar, Gredstedbro Krone Apoteket Landinspektørerne Syd I/S Lida og Oskar Nielsens Fond Lisbeth & Kristian Mogensen Lund Skilte A/S Martin Billeschou af 1983 Esbjerg ApS Murerfirmaet Bent Krabbenhøft Palle Prehn Thomsen Patino A/S Interiørsnedkeri Prehn Grafisk Kommunikation Revisionsaktieselskabet Deloitte Revisionscentret 5R Esbjerg ApS Sigvald Urup Stark Steelcon Chimney Esbjerg A/S Steff-Byg A/S Sydvestjysk Tømrermesterforening Vestjydsk Bogføringsbureau Villemoes Holding Esbjerg Kommunes Byfond 19

20 Esbjerg Kommunes Byfond Formand: Helene Plet, arkitekt m.a.a, Nygårdsvej 75, 6700 Esbjerg, tlf Sekretariat: Plan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf , fax Foto: Alle præmieringsbilleder: Poul Madsen, Profoto. Øvrige billeder: Esbjerg Kommune eller privat ejer. Layout: Kortkontoret, Esbjerg Kommune Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

ODDER SET MED NYE ØJNE

ODDER SET MED NYE ØJNE ODDER SET MED NYE ØJNE Peter Olesen i Pakhuset Tirsdag den 14. april 2015 havde Odder besøg af kulturformidler, foredragsholder og debattør Peter Olesen -mangeårig journalist i Danmarks Radio. Uddrag af

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Kan imødekommes efter lovgivning og retningslinjer: Adresse 1 Lindersvoldvej 10,? Forbedring-/nedrivnings- Beløb Tilskud i % Tilskud i kr. udgifter Nedrivning

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Nyhedsbrev September 2010 e glemte perler. Vi kender efterhånden mere til Paris og London end vi kender til de mange enestående bygninger, der ligger i vores eget

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Beldringe Gods Laden, der opmagasinerer foreningens genbrugsmaterialer, foto Susanne Øhrgaard. Nyhedsbrev December 2012 Generalforsamling 2013 2 Lyt til Præstøs

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere