MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

2 Å r s r a p p o r t Indhold Beretning og regnskab Ledelsesberetning for Danfoss Divisioner Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Heating Division (inklusive Danfoss Water Controls) Danfoss Motion Controls Division Koncernprojekter Danfoss Services Sauer-Danfoss Inc Ledelsesberetning for Danfoss A/S Finansielle og operationelle risici Anvendt regnskabspraksis Ledelses- og revisionspåtegning Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Udvikling i egenkapital Noteoversigt Koncernens selskabsoversigt Organisationen Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) Koncernens hoved- og nøgletal (EUR) Corporate Citizenship Indledning Mennesker og værdier Social ansvarlighed (CSR) Miljø Regnskabsprincipper Revisionspåtegning Danfoss A/S 6430 Nordborg CVR nr.: Tlf.: Fax:

3 Kort om i 2005 Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion, salg og service af mekaniske og elektroniske komponenter til en lang række industrier. Danfoss aktiviteter er delt op i tre hovedforretningsområder: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division: Divisionen tilbyder produkter og services globalt inden for køle- og aircondition området. Danfoss Heating Division inklusive Danfoss Water Controls: Divisionen tilbyder globalt en række komponenter og services inden for vand- og varmeområdet. Danfoss Motion Controls Division: Divisionen tilbyder produkter og services inden for frekvensomformere og gearmotorer til en række industrier globalt. Danfoss stræber efter at nå sine mål med et minimalt forbrug af råmaterialer og energi, mindst mulig påvirkning af omgivelserne og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Danfoss har en lang tradition for et socialt ansvar over for både medarbejdere og det omgivende samfund. Danfoss ejer desuden 38,4% af aktierne i Sauer-Danfoss, der er en af verdens førende producenter og leverandører af mobilhydraulik- og elektronikkomponenter til køretøjer inden for landbrug og entreprenørbranchen. Hovedpunkter for 2005 Den positive udvikling i årets sidste fire måneder medførte, at koncernens forventninger fra halvåret blev overgået, således at de oprindelige forventninger for hele året reelt blev indfriet. Koncernens omsætning blev med 16,4 mia. DKK stort set på niveau med året før. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg var der tale om en vækst i omsætningen på 5%. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter blev på 910 mio. DKK, hvilket er på niveau med året før. Resultatet af den primære drift (EBIT) udgjorde 943 mio. DKK, svarende til et fald på 12%. Dette fald skyldes færre engangsindtægter i forhold til året før. Resultatet før skat blev 999 mio. DKK, hvilket er 7% højere end året før. Medarbejderantallet er steget til fra , svarende til en stigning på 4%. Tilkøb i 2005: AGH Warmte-units b.v., Holland, FWT Wärmetechnik AG, Tyskland, Thermia Värme AB, Sverige, Holip, Kina, og Senstronics Ltd., England. Frasalg i 2005: Als Motor A/S, Danmark, Danfoss Analytical A/S, Danmark og Fjederfabrikken, Danmark. Forventninger til 2006 Omsætningen forventes at være i niveauet 17,0 til 17,5 mia. DKK. I forhold til 2005 vil det svare til en vækst på mellem 4% og 7%. Resultatet af den primære drift (EBIT) ventes at være mellem 1,0-1,1 mia. DKK, svarende til en EBIT margin på mellem 6% og 6,5%.

4 B e r e t n i n g o g r e g n s k a b Ledelsesberetning for Koncernens omsætning blev med 16,4 mia. DKK stort set på niveau med året før. Korrigeret for køb og salg af virksomheder og omregnet til sidste års kursniveau var der tale om en vækst på 5%. Resultatet af den primære drift blev på 943 mio. DKK. Resultatet før skat blev med 999 mio. DKK 7% højere end i Den positive udvikling i årets sidste fire måneder medførte, at koncernens forventninger fra halvåret blev overgået, således at de oprindelige forventninger for hele året blev indfriet. Det skal samtidig påpeges, at Danfoss i et stærkt konkurrencebetonet og vanskeligt marked valgte at fastholde et højt investeringsniveau i projekter og aktiviteter, der var rettet mod koncernens langsigtede konkurrenceevne og indtjeningspotentiale. For 2006 venter Danfoss en omsætning i niveauet 17,0 til 17,5 mia. DKK. I forhold til 2005 vil det svare til en vækst på mellem 4% og 7%. Resultatet af den primære drift (EBIT) ventes at være mellem 1,0-1,1 mia. DKK. Eventuelle effekter af fremtidige tilkøb og frasalg er ikke indregnet i forventningerne. Koncernomsætning Fordelt på divisioner mio. DKK % Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Heating Division (inklusive Danfoss Water Controls) Danfoss Motion Controls Division Øvrige aktiviteter Fordelt på regioner EU ekskl. DK Danmark Resten af Europa Latinamerika Nordamerika Afrika & Mellemøsten Asien Pacific Omsætningen blev i 2005 på mio. DKK, hvilket stort set var på samme niveau Fordelt som på i regioner 2004, hvor den var på mio. DKK. Omregnet til sidste % 60 års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg var der tale om en vækst i omsætningen på 5%, hvilket var noget lavere end i 2004, hvor den tilsvarende vækst 50var på 9%. Danfoss gik ind i 2005 med en forventning om, at et begyndende globalt opsving ville få effekt på koncernens markeder og opretholdt derfor 40 et aktivitetsniveau 30 svarende til disse forventninger. Ved halvåret viste det sig, at forudsætningerne 20 ikke blev opfyldt, og selvom flere markeder viste salgsfremgang, opnåede koncernen ikke samlet set den forventede salgsvækst på 10 sine hovedmarkeder. 5 Den lavere omsætning medførte en forringet kapacitetsudnyttelse og dermed større driftsmæssige omkostninger. I kombination med fortsat høje råvarepriser og en hård priskonkurrence påvirkede dette indtjeningen negativt. På trods af dette blev det ved halvåret besluttet at fastholde en række strategiske koncernprojekter, der på længere sigt skal være med til at sikre koncernens konkurrenceevne og indtjening. Samtidig blev andre projekter rykket frem. Som en konsekvens blev forventningerne til omsætning og indtjening for hele året nedjusteret til henholdsvis 15,75-16,25 mia. DKK og mio. DKK. De oprindelige forventninger var på henholdsvis 16,25-16,75 mia. DKK og mio. DKK. Det var specielt udviklingen i koncernens største forretningsområde, Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division, der var baggrunden for nedjusteringen. I de sidste fire måneder af året begyndte flere af markederne igen at vise fremgang, og for hele året var der specielt på markederne i Nord- og Latinamerika pæn vækst. Det europæiske hovedmarked viste gennem året kun en moderat vækst, men i slutningen af året var der tegn på en begyndende stigning i salget til kunderne. Det vigtige tyske marked viste også tegn på bedring. Central- og Østeuropa og herunder det russiske marked viste pæne tocifrede vækstrater. Markederne i Asien og herunder det kinesiske marked kunne ikke helt leve op til sidste års vækstrater. EU ekskl. DK Danmark Resten af Europa Latinamerika Nordamerika Afrika & Mellemøsten Asien Pacific

5

6 Koncernens resultat mio. DKK Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter Resultat før skat Index for råvarepriser Jan 04 Jun 04 Dec 04 Jun 05 Dec 05 Mar 04 Sep 04 Mar 05 Sep 05 Kobber Olie Messing Stål EBIT margin/rona % EBIT margin RONA Den uventede positive udvikling i årets sidste fire måneder medførte, at koncernens forventninger fra halvåret blev overgået, således at de oprindelige forventninger for hele året blev indfriet. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter blev med 910 mio. DKK på niveau med året før. På trods af, at salget var på niveau med 2004, og at omkostningsniveauet dermed relativt set var højere end forventet, lykkedes det at få et acceptabelt driftsresultat. Effekten af en lavere kapacitetsudnyttelse var mærkbar. Indtjeningen blev endvidere påvirket af fremrykningen af en række strategiske projekter, der på længere sigt skal skabe fundamentet for en bedre indtjening. Omkostninger til koncernens strategiske og operationelle projekter beløb sig i 2005 til 109 mio. DKK (89 mio. DKK). Derudover blev forsknings- og udviklingsomkostningerne øget med 36 mio. DKK til 594 mio. DKK for at styrke innovationen og understøtte væksten i de kommende år. Danfoss er i øjeblikket i en fase, hvor der foretages omlægninger og restruktureringer, der skal sikre koncernens fremtidige lønsomhed og konkurrenceevne. Flytningen af dele af kompressorproduktionen fra Tyskland til Slovakiet og flytningen af dele af køleskabstermostatproduktionen fra Danmark til Slovakiet var led i denne omlægning. Resultaterne af disse projekter forventes primært at slå igennem i løbet af de kommende år. Allerede opnåede effekter af projekterne var imidlertid medvirkende til, at Danfoss i et svært marked i 2005 kunne præstere et resultat før andre driftsindtægter og andre driftsudgifter, der var acceptabelt. Det blev i 2005 også besluttet gennem et samarbejde med Saginomiya Seisakusho Inc. at øge Danfoss salg i Japan. Derfor blev Danfoss lokale salgsorganisation nedlagt. Det medførte engangsomkostninger og hensættelser på i alt 42 mio. DKK. Derudover er resultatet negativt påvirket af tab ved salg af fly på 23 mio. DKK. Resultatet af den primære drift (EBIT) udgjorde 943 mio. DKK mod mio. DKK, hvilket svarer til et fald på 12%. Faldet skyldes færre engangsindtægter end i Resultatet af den primære drift blev således bedre end de forventninger, koncernen havde efter nedjusteringen ved halvåret. Koncernens forventninger ved indgangen til 2005 blev således indfriet. Resultatet betegnes på denne baggrund som tilfredsstillende. Resultatandelen fra Sauer-Danfoss udgjorde 114 mio. DKK, hvilket er en stigning på 13% i forhold til samme periode året før. Sauer-Danfoss havde i 2005 en vækst i både omsætning og indtjening. Finansielle indtægter og udgifter udgjorde netto 22 mio. DKK, hvilket er en forbedring på 213 mio. DKK. Den positive udvikling i de finansielle poster skyldes primært betydelige kursreguleringer/gevinster i 2005 som følge af stigende kurser i USD og USD-relaterede valutaer. Som følge af IFRS 2 (aktiebaseret vederlæggelse) er de finansielle poster ligeledes påvirket af en hensættelse til koncernens aktieaflønningsprogrammer på 32 mio. DKK mod 114 mio. DKK i Resultat før skat steg til 999 mio. DKK fra 931 mio. DKK, hvilket svarer til en vækst på 7% i forhold til Årets resultat efter skat udgjorde 733 mio. DKK mod 699 mio. DKK i Det er en stigning på 5%. Resultatet betragtes som acceptabelt, når der tages hensyn til de stigende råvarepriser og faldende vækstrater, der prægede specielt første halvdel af RONA måler koncernens evne til at forrente nettoaktiverne. I 2005 blev RONA på 12,1% mod 15,5% i Faldet skyldes en kombination af det lavere 6

7 resultat og en øget balance som følge af goodwill i forbindelse med opkøb af virksomheder og aktiviteter. Egenkapitalen steg til mio. DKK fra mio. DKK, svarende til en vækst på 12%, mens soliditetsgraden er på 59,4% (59,1%). Pengestrømsopgørelse frit cash flow Det frie cash flow, der sammensættes af pengestrømme fra driften på mio. DKK og pengestrømme fra investeringer på mio. DKK, udgjorde 434 mio. DKK mod 281 mio. DKK året før. Ændringen i forhold til 2004 kan primært henføres til køb af selskaber og færre anlægsinvesteringer. Pengestrømme fra driftsaktivitet blev på mio. DKK, hvilket er et fald på 40 mio. DKK i forhold til Pengestrømmene er påvirket af lavere renteudgifter samt et mindre udsving i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde mio. DKK, hvilket svarer til en stigning i investeringerne på 675 mio. DKK eller 71%. I 2005 blev der foretaget en række akkvisitioner, der har påvirket investeringsniveauet. Det betød, at de samlede pengestrømme som følge af køb og salg af virksomheder var på 504 mio. DKK mod 355 mio. DKK i 2004, hvor der var store engangsindtægter fra salg af aktiviteter. Finansielt beredskab Netto rentebærende gæld steg til 825 mio. DKK i 2005 fra 167 mio. DKK året før, hvilket svarer til en stigning på 658 mio. DKK primært som følge af låntagning i forbindelse med opkøb. Det medførte, at koncernens gearing (nettorentebærende gæld i procent af egenkapital) steg til 9,5% imod 2,1% i Det er Danfoss politik at opretholde et betydeligt langfristet finansielt beredskab. Koncernen rådede pr. 31. december 2005 over uudnyttede, langfristede kredittilsagn på cirka 3,3 mia. DKK (3,4 mia. DKK). Ændring af regnskabspraksis Sammenligningstallene for resultat og egenkapital for koncernen er som følge af ændringer i anvendt regnskabspraksis ændret i forhold til Årsrapporten for Den væsentligste ændring kan henføres til indregning af aktieoptioner og tegningsretter (2001 ordningen) i resultatopgørelsen og balancen. For 2005 påvirkes resultatopgørelsen (under finansielle poster), således med 32 mio. DKK før skat af principændringen. Tilsvarende er sammenligningstallene for 2004 påvirket med 114 mio. DKK før skat. Derudover er der sket enkelte reklassifikationer. Den væsentligste vedrører skat i associerede virksomheder og joint ventures. Andelen af resultatet fra disse virksomheder indregnes nu efter skat i resultatopgørelsen, mens skatten heraf tidligere blev indregnet under skat af resultat i resultatopgørelsen. Året resultat i koncernen er således ikke påvirket af denne ændring. Der henvises til afsnittet omkring Anvendt regnskabspraksis for en nærmere gennemgang af de foretagne ændringer. Pengestrømme mio. DKK Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frit cash flow Netto rentebærende gæld mio. DKK Forskning og udvikling Forskning og udvikling er en væsentlig forudsætning for den fremtidige vækst i koncernen, og aktiviteterne foregår primært i de enkelte forretningsområder. I 2005 blev der på koncernniveau anvendt 3,9% (3,5%) af omsætningen på forskning og udvikling eksklusive ventureaktiviteter, svarende til 646 mio. DKK inklusive aktiverede udviklingsudgifter. I forhold til året før er der tale om en

8 vækst på 14%. Stigningen er et led i Danfoss ønske om at styrke sine forsknings- og udviklingsaktiviteter. Inden for køleområdet fik Danfoss i 2005 tildelt den prestigefyldte amerikanske innovationspris AHR Innovation Award for det nye Plug & Cool kølesystem, der er designet på en sådan måde, at det let lader sig integrere i f.eks. en sodavandsautomat. Konceptets fleksibilitet giver mulighed for, at nye køleteknologier kan indføres trinvist af kunderne, uden at hele automaten skal udskiftes. Et nyt udviklingscenter for turbokompressorteknologi er under etablering i Nordborg. Udviklingscentret skal udforske nye muligheder for at anvende teknologien. De nye amerikanske miljøkrav til energiforbruget i private airconditionanlæg har betydet, at TR6 ventilen, der muliggør en mere præcis styring af aircondition-anlæg, er blevet tilpasset efter de nye krav, og en høj automatiseringsgrad har gjort det lønsomt at etablere en ny produktionslinje i Nordborg. Til varmemarkedet blev der i 2005 lanceret en ny generation af trådløse styringer samt et komplet sortiment af komponenter til installation af vandbaseret gulvvarme, ligesom en designserie af radiatortermostater blev lanceret. Danfoss Motions Controls Division introducerede flere funktionaliteter til det industrielle marked for den nye frekvensomformer, VLT AutomationDrive FC301, samt ny hardware til VLT 5000-serien. I april blev»high Power«frekvensomformere præsenteret for det globale marked på Hannover Messen i Tyskland. For yderligere informationer om produktudvikling og markedsintroduktioner henvises til de enkelte divisioners beretninger. For at sikre rettighederne til udnyttelse af forskningsresultaterne indgiver koncernen årligt en lang række patentansøgninger på nye opfindelser. I 2005 blev der indgivet 83 (71) nye ansøgninger, mens koncernen i alt fik godkendt 138 (222) patenter. Det samlede antal aktive patenter er ved udgangen af Danfoss Ventures I 2004 blev der lanceret en ny strategi for ventureaktiviteter, og Danfoss Ventures har i 2005 arbejdet på at blive samlingspunkt for både interne og udefrakommende forretningsideer og med at fastlægge rammerne for ventureaktiviteterne. Koncernen har som mål at anvende mellem 100 og 150 mio. DKK årligt på ventureaktiviteter. Midlerne skal bruges til at fremme udviklingen af nye forretningsideer, der ligger uden for de eksisterende kerneområder, men som på sigt har et potentiale til at kunne styrke eller udvide disse. I 2005 er der som følge af et højere aktivitetsniveau anvendt 149 mio. DKK på ventureaktiviteter mod 127 mio. DKK året før. Hvert venture har sin egen bestyrelse med en højt placeret Danfoss leder i spidsen. Alle ventures udarbejder forretningsplaner og skal indfri fastlagte delmål for at kunne opnå finansiering til den videre udvikling. Et vigtigt element i implementering af venturestrategien er at have de rigtige mennesker involveret i ventureaktiviteterne. Derfor har Danfoss iværksat en række aktiviteter, der skal tiltrække medarbejdere med interesse for forretningsudvikling og øge deres kompetencer på dette område. Mere end 100 personer er samlet i netværket»man on the Moon«. Netværket har til formål gennem seminarer og workshops at uddanne deltagerne og via gensidig konkurrence at frembringe og udvikle de bedste forretningsideer. Yderligere

9 er etableringen af egentlige uddannelser i intrapreneurship (dvs. hvordan man agerer som iværksætter internt i virksomheden) igangsat. Viden og miljø For at sikre, at Danfoss også i fremtiden kan klare sig i den globale konkurrence, er det vigtigt, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer. Et af de væsentligste indsatsområder er derfor en fortsat faglig og personlig udvikling af medarbejderne. Kompetenceopbygningen foregår gennem traditionel kursusdeltagelse, men den finder efterhånden lige så ofte sted i forbindelse med det daglige arbejde og gennem interne programmer, der har til formål at forbedre og optimere de daglige processer i Danfoss. Skiftet fra mere traditionelle kursusaktiviteter til mere individualiseret og direkte arbejdsrelateret træning og opbygning af kompetencer bliver i Danfoss understøttet af en stigende anvendelse af e-learning. Der er i 2005 på tværs af koncernen etableret en e-learning funktion, der har til formål at videreføre og udvide de aktiviteter på området, der gennem flere år har været anvendt inden for bl.a. produktkendskab. Danfoss brugte i 2005 ca. 112 mio. DKK på uddannelse af medarbejdere, hvilket er på niveau med året før. Alle koncernens produktionsanlæg skal være omfattet af miljøledelsessystemer efter den internationale miljøledelsesstandard ISO Miljøledelsessystemerne medvirker til, at belastningen nedbringes ved kilden, og at miljøarbejdet forankres i hele organisationen. Koncernens forebyggende miljøarbejde medfører, at ingen af produktionsanlæggene forventes at stå over for større investeringer som følge af nye miljøkrav. Indførelsen af to EU-direktiver vedrørende genbrug af elektroniske produkter og forbud mod en række stoffer i elektronik vil i de kommende år kun påvirke indtjeningen i ringe grad. Det skønnes, at direktiverne betyder øgede udgifter på under 10 mio. DKK årligt. Direktivet om miljørigtig udvikling af energiforbrugende produkter, EuP, ventes at træde i kraft i 2008 eller 2009 og påvirker kun i mindre grad omkostningerne til udvikling af produkter. I 2005 er det besluttet at igangsætte et pilotprojekt, der skal indføre det certificerede arbejdsmiljøledelsessystem (OHSAS 18001) i fabrikkerne uden for Danmark. Pilotprojektet forventes at starte i foråret 2006 og omfatte fire til seks fabrikker. Evaluering af pilotprojektet vil afgøre om certificeret arbejdsmiljøledelse skal indføres i hele koncernen, som det allerede er sket i Danmark. Afsnittet om Corporate Citizenship indeholder en række yderligere informationer om medarbejder- og miljøforhold. Medarbejderforhold havde ved udgangen af medarbejdere, hvilket er en stigning på 625 ansatte i forhold til samme tidspunkt i Antallet af medarbejdere er i løbet af 2005 reduceret med 221 som følge af frasalg af aktiviteter, mens der i forbindelse med tilkøb af nye selskaber er kommet 515 nye medarbejdere til. Den reelle vækst i antallet af medarbejdere er således på 2%. Medarbejderne fordeler sig med i Europa (14.245), i Nordamerika inklusive Mexico (1.527), i Asien-Pacific inklusive Kina (1.213) og 484 i øvrige regioner (558). I Danmark var der ved udgangen af 2005 ansat medarbejdere mod året før. Reduktionen skyldes primært frasalg af selskaber.

10 Direktion og bestyrelse På Danfoss generalforsamling den 15. april 2005 blev Hans Michael Jebsen valgt som nyt medlem af bestyrelsen, da Jørgen M. Clausen ikke genopstillede. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Henrik E. Nyegaard som formand og Tom Kähler som næstformand. I maj blev der foretaget en omfordeling af arbejdsopgaverne i direktionen og med ændringen fik direktionen følgende sammensætning: Jørgen M. Clausen, adm. direktør og Chief Executive Officer (CEO) Ole Steen Andersen, koncerndirektør og Chief Financial Officer (CFO) Niels B. Christiansen, koncerndirektør og Chief Operations Officer (COO) Hans Kirk, koncerndirektør og Chief Development Officer (CDO) I december blev der holdt valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Niels Christian Jørgensen og Arno Knöpfli blev genvalgt, mens Jens Peter Nielsen blev valgt som ny medarbejderrepræsentant efter Henning Wendelboe, som ikke genopstillede. Jens Peter Nielsen indtræder i bestyrelsen i forbindelse med Danfoss A/S generalforsamling den 4. april Koncernorganisation Koncernen er organiseret i de tre forretningsområder: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division, Danfoss Heating Division (inklusive Danfoss Water Controls) og Danfoss Motion Controls Division. Salget foregår primært via regionalt opdelte salgsorganisationer inden for de enkelte divisioner. Divisionerne omfatter en række Business Units, der varetager udvikling og produktion inden for forskellige produktgrupper. Koncernens ventureaktiviteter er organisatorisk placeret i Danfoss Ventures. Danfoss omfatter endvidere en række fælles stabs- og servicefunktioner. For at gøre personale- og HR-forhold mere ensartede blev de decentrale HR- og personalefunktioner i 2005 reorganiseret og samlet i en ny Global HR organisation. Køb og salg af virksomheder Køb af virksomheder, forretningsudvidelser og etableringer i 2005 Danfoss har med virkning pr. 1. januar 2005 overtaget salgs- og udviklingsselskabet AGH Warmte-units b.v. i Nieuwegein (Utrecht), Holland. Selskabet omsatte i 2004 for ca. 37 mio. DKK og har tre ansatte. I april købte Danfoss selskabet FWT Wärmetechnik AG i Hamborg, Tyskland, der beskæftiger sig med salg og udvikling af små og store substationer til fjernvarme, varmtvandssystemer i huse, anti-legionella systemer og salg af varmevekslere. Selskabet omsatte i 2004 for ca. 75 mio. DKK og har 28 ansatte. Købene af AGH Warmte-units b.v. og FWT Wärmetechnik AG skal ses som endnu et led i koncernens strategi om at blive den førende udbyder til fjernvarmeindustrien. AGH Warmte-units b.v. indgår regnskabsmæssigt fra 1. januar 2005, mens FWT Wärmetechnik AG indgår pr. 1. april Danfoss overtog i juni varmepumpeproducenten Thermia Värme AB i Arvika, Sverige. Selskabet omsatte i 2004 for ca. 330 mio. DKK og har 230 ansatte. Selskabet indgår regnskabsmæssigt pr. 1. juli I juni blev byggeriet af den m 2 nye fabrik i Wuqing, Kina, færdigt. Samtidig blev det første spadestik taget til en yderligere udvidelse på m 2. Byggeriet til 39 mio. DKK ventes at stå færdigt i løbet af foråret Når byggeriet er færdigt, vil Danfoss fabrikker, administrationsbygninger og lager i Wuqing i alt være på m 2. 10

11 Den 23. august indgik Danfoss en aftale om overtagelse af produkter og Intellectual Property Rights fra det tyske firma Eucon. Eucon leverer systemløsninger, rådgivning og projektledelse i forbindelse med varme, lys, ventilation, klima og energiovervågning af supermarkeder i Tyskland. Danfoss har i november købt den kinesiske producent af frekvensomformere Holip (Zhejiang Haili Electronic Technology Co., Ltd) med 200 ansatte og en omsætning i 2004 på ca. 65 mio. DKK. Selskabet indgår regnskabsmæssigt pr. 1. november I december har Danfoss sammen med Launchchange Ltd., der er et datterselskab i Danaher koncernen, indgået en aftale om overtagelse af det engelske selskab Senstronics Ltd. i et 50/50 joint venture. Senstronics, der producerer tryktransmittere, havde i 2004 en omsætning på ca. 30 mio. DKK og har 69 ansatte. Selskabet indgår regnskabsmæssigt pr. 31. december Salg af virksomheder, udflytninger og outsourcing i 2005 Konkurrencemyndighederne har i maj godkendt den i december 2004 indgåede aftale om salg af Danfoss Analytical A/S til Danaher Koncernen. I maj måned blev det offentliggjort, at konsekvenserne af den hårde priskonkurrence inden for køle-/frysemøbler betød, at Danfoss flyttede en produktion af køle-/fryseskabstermostater fra Nordborg til Danfoss fabrik i Slovakiet. Flytningen er gennemført med udgangen af året og har berørt 77 medarbejdere i Nordborg. Det er efterfølgende lykkedes at sikre beskæftigelsen for stort set alle de berørte medarbejdere. I juni solgte Danfoss 51% af aktierne i Als Motor A/S, Sønderborg, til Als Motor Holding A/S. Selskabet omsatte i 2004 for ca. 235 mio. DKK og har 93 ansatte. Selskabet indgår regnskabsmæssigt frem til 1. maj Efterfølgende har Danfoss i 2006 solgt sin resterende aktiepost til Als Motor Holding A/S. Danfoss indgik i juli en rammeaftale med Capgemini om outsourcing af dele af koncernens finans- og bogføringstransaktioner til Capgemini i Krakow, Polen. Aftalen ventes at berøre ca. 110 medarbejdere i Europa og Sydafrika. Danfoss solgte i august sin fjederfabrik med 46 ansatte i Tinglev, Danmark, til den svenske fjederproducent Lesjöfors AB. Fjederfabrikken indgår regnskabsmæssigt indtil 30. september Danfoss indgik i september en aftale med den japanske koncern Saginomiya Seisakusho Inc. om, at den fra 1. januar 2006 skal varetage salg og service af Danfoss produkter på det japanske marked. Aftalen medførte, at Danfoss japanske dattervirksomhed blev lukket pr. 31. december Af selskabets 67 medarbejdere fik 20 tilbudt job i Saginomiya. Risikofaktorer Enhver forretningsmæssig aktivitet er forbundet med risici, der kan påvirke de fremtidige resultater. Danfoss koncentrerer sig om at identificere de væsentligste risici og aktivt tage stilling til, hvordan de skal afdækkes. Som et led i en eventuel afdækning forsøger Danfoss kontinuerligt at identificere de risikofaktorer, der kan få en negativ indvirkning på koncernens aktiviteter, finansielle resultater eller den fremtidige vækst. De risikoområder, der overvåges, er blandt andet de finansielle og operationelle, de kunde- og konjunkturrelaterede samt de risici, der relaterer sig til virksomhedens miljømæssige og sociale ansvar. De nedenstående risikoområder er ikke udtømmende, men de dækker nogle af de områder, der med størst sandsynlighed kan påvirke koncernen i fremtiden. 11

12 Finansiel og operationel risikostyring Den finansielle og operationelle risikostyring varetages af Danfoss centrale finansafdeling i samarbejde med koncernens forretningsenheder. For en nærmere beskrivelse se afsnittet: Finansielle og operationelle risici. Retssager Danfoss er part i enkelte retssager. Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af disse retssager ikke vil have væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling. Tab på kunder Risikoen for tab på kunder er primært forbundet med kundernes manglende betaling for allerede leverede produkter. Koncernen leverer mange forskellige produkter til kunder over hele verden, og ingen kunder er individuelt store nok til at udgøre en risiko for forretningskritiske tab. Produktrisiko Selvom hovedparten af Danfoss produkter ikke i sig selv udgør nogen risiko under anvendelse, kan de indgå som delkomponenter i slutprodukter, der evt. kan udgøre en risiko for omgivelserne. Danfoss investerer derfor både penge og tid for at sikre, at produkterne er miljøvenlige og sikre at bruge for kunderne. Miljø Danfoss miljøarbejde tager udgangspunkt i en række interne regler og standarder, der er formuleret med udgangspunkt i koncernens miljøpolitik. Foruden disse regler skal alle koncernens fabrikker naturligvis leve op til de krav, der stilles fra de lokale myndigheder i de lande, hvor fabrikkerne er placeret. Danfoss har i 2005 købt en række selskaber. Forud for overtagelse gennemføres en due diligence, der inkluderer miljø-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold. Gennemgang af virksomhedens registreringer kombineret med en inspektion af virksomheden og interview med medarbejdere sikrer, at finansielle og miljømæssige risici samt forhold, der kan skade Danfoss omdømme, afdækkes. Oplysningerne om miljøforhold indgår sammen med de øvrige oplysninger om virksomheden i de samlede overvejelser forud for de endelige forhandlinger om overtagelse. Afsnittet om Corporate Citizenship indeholder en række yderligere informationer om koncernens miljøforhold. FN s Global Compact Danfoss tilsluttede sig i 2002 Global Compact, der er FN s opfordring til erhvervslivet om at medvirke til at skabe en bæredygtig udvikling i verden. Global Compact er valgt som rammen for, hvordan Danfoss forvalter sit sociale og miljømæssige ansvar internt og eksternt. Yderligere oplysninger om Danfoss forvaltning af det sociale og miljømæssige ansvar kan findes i afsnittet om Corporate Citizenship. 12

13 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Organisationsændring i Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Som et naturligt led i processen for at gøre Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division mere kunde- og markedsorienteret blev der pr. 1. januar 2006 indført en ny organisationsstruktur. Divisionen får fremover tre business units: Danfoss Automatic Controls, Danfoss Compressors og Danfoss Electronic Controls & Sensors. De tre business units vil blive understøttet af en global marketing- og salgsorganisation. For yderligere informationer om den nye organisation se afsnittet om Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division. Det New Zealandske selskab Heatcraft NZ LTD. har pr. 6. januar 2006 overtaget salg og support af Danfoss produkter inden for køling og aircondition på det New Zealandske marked. De 20 medarbejdere i det lokale Danfoss selskab vil alle få tilbudt arbejde hos Heatcraft NZ LTD. Der er efter balancedagen ikke konstateret andre væsentlige hændelser, der vil påvirke koncernens økonomiske stilling. Forventninger til 2006 forventer følgende for året 2006: Omsætningen forventes at være i niveauet 17,0 til 17,5 mia. DKK. I forhold til 2005 vil det svare til en vækst på mellem 4% og 7%. Resultatet af den primære drift (EBIT) ventes at være mellem 1,0-1,1 mia. DKK. EBIT margin forventes at blive på mellem 6% og 6,5%. Eventuelle effekter af fremtidige tilkøb og frasalg er ikke indregnet i forventningerne. Forudsætninger I 2006 ventes væksten primært at komme fra de Nord- og Latinamerikanske markeder, Øst- og Centraleuropa og fra det kinesiske marked, der igen forventes at bidrage til den samlede vækst. Markederne i det øvrige Asien og Europa ventes at udvise en moderat vækst. En stor del af Danfoss salg uden for Europa afregnes i dollar. En lav dollarkurs vil derfor kunne betyde en behersket vækst i omsætningen, når denne opgøres i danske kroner. I forventningerne er der indregnet en dollarkurs på 6,05 DKK/USD. Råvarepriserne ventes i 2006 at holde sig på et højt niveau. Specielt udviklingen for kobber, messing og aluminium er usikker, og ligeledes er der risiko for stigende energipriser. Danfoss forsøger gennem afdækning af udvalgte råvarer at udjævne nogle af de store udsving i råvarepriserne. Men fortsætter prisstigningerne i samme takt som i 2005, kan det få en negativ indvirkning på resultatet for De igangsatte og fremrykkede koncernprojekter vil også i 2006 påvirke omkostningsniveauet negativt, men projekterne er vigtige for at sikre koncernens langsigtede konkurrenceevne. Der er ikke umiddelbart planer om igangsættelse af nye, større koncernprojekter. 13

14 Strategi Danfoss strategi bygger på Danfoss Visionen. Visionen blev formuleret i 2001 og er med til at guide organisationen til at nå de fremtidige mål, som blandt andet er blevet opstillet i perspektivplanen for MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss skal være førende på det globale marked inden for vores kerneforretninger. Som en højt respekteret virksomhed vil vi forbedre livskvalitet for mennesker ved at mestre avancerede teknologier til gavn for kundernes løsninger og samtidig skabe værdi for alle vores interessenter. Perspektivplan Perspektivplanen beskriver koncernens målsætninger samt de projekter og aktiviteter, der skal danne grundlaget for, at Danfoss kan komme nærmere sit strategiske mål om at være nummer 1 eller 2 inden for alle strategiske kerneforretningsområder ved udgangen af perspektivperioden i I 2008 er målet for omsætningen 24 mia. DKK, hvilket svarer til en gennemsnitlig, årlig vækst på 9% i perioden Omsætningsfremgangen skal opnås gennem en kombination af organisk vækst og tilkøb. Væksten ventes primært at komme fra markederne i Nord- og Latinamerika, Østeuropa og Asien. Lønsomheden skal ligeledes styrkes, idet indtjeningsevnen målt som EBIT margin skal være 10%. I 2005 var EBIT margin på 5,7%. Målet for RONA (Return on Net Assets) i perspektivperioden er 20% ved udgangen af RONA blev i 2005 på 12,1%. Specielt det kinesiske marked er der store forventninger til, og derfor blev der i 2004 udformet en ny strategi for det kinesiske marked, som skal være med til at sikre koncernen en årlig salgsvækst på 40% i perspektivperioden. For at nå målene for det kinesiske marked vil det blive nødvendigt at ansætte et betydeligt antal medarbejdere i Kina. I 2005 var der ca (747) ansatte i Kina, svarende til en vækst på 65% i forhold til 2004 Køb af virksomheder indgår som en vigtig del af Danfoss bestræbelser på at blive globalt førende inden for de strategiske kerneforretningsområder. Der vil i perspektivperioden løbende blive foretaget opkøb. Baseret på koncernens strategiske forretningsområder vurderer Danfoss løbende potentielle opkøbskandidater. Selvom forretningen er koncentreret omkring divisionernes kernekompetencer, vil selskabsporteføljen løbende blive taget op til vurdering for at afgøre, om Danfoss fortsat er den rette ejer, eller om enkelte aktiviteter bedre ville kunne udvikle sig med nye ejere. Danfoss Business System er en væsentlig forudsætning for at målene i perspektivplanen nås. For yderligere informationer, se afsnittet omkring Danfoss Business System. Aktionærforhold Danfoss aktiekapital er på 1.022,98 mio. DKK og er fordelt på to aktieklasser: A og B. A-aktierne tegner sig for 425,0 mio. DKK og B-aktierne for 597,98 mio. DKK. A-aktierne giver ret til ti stemmer for hver 100 DKK aktie (nominel værdi), mens B-aktierne giver ret til én stemme for hver 100 DKK aktie (nominel værdi). Indehaverne af A-aktier har desuden fortegningsret til A-aktier ved eventuelle aktiekapitalforhøjelser. Bitten og Mads Clausens Fond og familien Clausen ejer tilsammen alle udstedte A-aktier og et antal B-aktier svarende til 99,4% af stemmerne. 14

15 Danfoss har ca medarbejderaktionærer, hvoraf ca. 25% er ansat i selskaber uden for Danmark. Medarbejderaktionærer og ledende medarbejdere ejer tilsammen omkring 3% af aktiekapitalen og ca. 0,6% af stemmerne. Alle medarbejderaktier er B-aktier. Aktionærer med over 5% af aktiekapitalen: Bitten og Mads Clausens Fond, Nordborg Clausen Controls A/S, Sønderborg Henrik Mads Clausen, Lake Forrest, USA Bente Skibsted, Lutry, Schweiz. Aktierne i Danfoss er ikke frit omsættelige. Bitten og Mads Clausens Fond har forkøbsret til aktier, der ønskes overdraget til personer, der ikke er efterkommere af Bitten og Mads Clausen. Medarbejderaktierne Geografisk fordeling er af dog aktionærer undtaget. Udnytter fonden ikke denne forkøbsret, kan overdragelser kun ske efter aftale med bestyrelsen i Bitten og Mads Clausens Fond. Øvrige Asien/Pacific Nord- og Latinamerika Medarbejderaktier Resten af Europa I 2004 blev det besluttet, at medarbejderne én gang årligt i en begrænset England periode umiddelbart efter generalforsamlingen Slovenien har mulighed for at købe eller sælge aktier til den fastsatte markedskurs (2005: Frankrig kroner). Det tilbud benyttede 51 medarbejdere sig af, og de købte tilsammen Tyskland aktier. Disse aktier vil først kunne sælges efter generalforsamlingen i Danmark Kursudvikling for Danfoss aktien Kursen for Danfoss aktien fastsættes en gang årligt af Danske Bank umiddelbart inden den ordinære generalforsamling i april. I forbindelse med udstedelsen af de første medarbejderaktier i 2001 blev der således for første gang sat en markedskurs på aktien. I 2001 blev kursen fastsat til 749. I beregningsgrundlaget for kursen indgår blandt andet den økonomiske udvikling i Danfoss, koncernens forventninger til de kommende år, evnen til at overholde de udmeldte forventninger, den økonomiske udvikling i en række sammenlignelige selskaber og deres forventninger til fremtiden samt den generelle udvikling på aktiemarkedet. I 2005 har kursen været Geografisk fordeling af aktionærer Øvrige Asien/Pacific Nord- og Latinamerika Resten af Europa DKK/aktie England Slovenien Frankrig Tyskland Danmark Danfoss aktiens kursudvikling Udbytte og generalforsamling Bestyrelsen foreslår, at udbyttet for regnskabsåret 2005 fastsættes til 18%, svarende til 184 mio. DKK (2004: 152 mio. DKK). Udbytteprocenten er forhøjet i forhold til 2004, hvor den var 15%. Udbyttet betales i danske kroner og er for danske aktionærer fratrukket 28% dansk udbytteskat, mens der for udenlandske aktionærer er trukket udbytteskat i henhold til sambeskatningsaftalerne mellem Danmark og de pågældende lande. Den ordinære generalforsamling finder sted i Nordborg den 4. april

16 Bestyrelse Henrik E. Nyegaard Formand (født 1940) Tom Kähler Næstformand (født 1943) Hans Michael Jebsen (født 1956) Peter J. M. Clausen Direktør (født 1949) Sven Murmann Managing Director (født 1967) Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet: Formand for: Gyldendal A/S Næstformand for: Rockwool A/S VELUX A/S VKR Holding A/S Bestyrelsesmedlem i: Bitten og Mads Clausens Fond Lousiana Museum MAN B&W A/S Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet: Formand for: Rockwool International A/S A/S Saltbækvig Rockwool Fonden Næstformand for: Bitten og Mads Clausens Fond Bestyrelsesmedlem i: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Medlem af repræsentantskabet i: Danske Bank Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet: Formand for: Jebsen & Co Ltd Bestyrelsesmedlem i: A.P. Jessen Fonden Hysan Development Co Ltd Wharf (Holdings) Ltd Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet: Formand for: Bitten og Mads Clausens Fond Fabrikant Mads Clausens Fond Als Motor A/S Danfoss Uddannelsesfond Bestyrelsesmedlem i: Mads Clausen Instituttet Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet: Formand for: Bibus Hydraulik AG, Schweiz Schleswig-Holstein Musik Festival Foundation Board Næstformand for: Sauer-Danfoss Inc., USA Finanskalender Datoer for offentliggørelse af finansielle delårsrapporter i 2006: 15. maj kvartalsrapport september Halvårsrapport november kvartalsrapport 2006 Corporate governance Bestyrelsen i Danfoss følger med i den offentlige debat om Corporate Governance og forholder sig til, i hvilket omfang nye forslag og anbefalinger skal integreres i koncernens Corporate Governance politik. Danfoss har et todelt ledelsessystem bestående af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabets aktiviteter, mens direktionen har ansvaret for den daglige drift. God selskabsledelse baseres på nøgleord som ansvarlighed og integritet, der foruden åbenhed omkring koncernens aktiviteter spiller en væsentlig rolle for Danfoss. Det er vigtigt, at den enkelte leder forstår at handle inden for både egne beføjelser og lovgivningens rammer. Selskabets vedtægter samt en lang række procedurer omkring intern styring og kontrol er også elementer, der indgår i Danfoss Corporate Governance. Generalforsamling Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af den fjerde måned efter regnskabsårets afslutning. Alle aktionærer, der har anmodet om et adgangskort, har adgang til generalforsamlingen. På generalforsamlingen har aktionærerne mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelse og direktion. Aktionærerne kan indsende forslag til generalforsamlingens dagsorden, dog skal eventuelle forslag være indsendt til bestyrelsen senest den 1. marts for at kunne behandles på generalforsamlingen. Danfoss har både A- og B-aktier. A-aktierne giver ret til ti stemmer pr. aktie, mens B-aktierne giver ret til én stemme pr. aktie. Beslutningerne på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af lovgivningen eller af Danfoss vedtægter. Bestyrelse Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og har det overordnede ansvar for selskabets aktiviteter. Bestyrelsen fastlægger blandt andet de overordnede strategier og målsætninger. Bestyrelsen definerer desuden direktionens retningslinjer for den daglige drift af Danfoss. Beskrivelsen af fordelingen af arbejdsopgaverne mellem bestyrelsen og direktionen er fastlagt i en forretningsorden. På bestyrelsesmøder afgøres de foreliggende sager ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der holdes mindst fem bestyrelsesmøder årligt, og et af bestyrelsesmøderne holdes i forbindelse med et besøg på en af koncernens lokaliteter. Hvert år evalueres og opdateres blandt andet koncernens strategi, mål og perspektivplan. Bestyrelsen vil i løbet af 2006 tage stilling til, hvordan Danfoss inden 2008 kan være klar til at leve op til EU s 8. direktiv omkring oprettelse af revisionsudvalg. Danfoss bestyrelse består af ni medlemmer: Seks generalforsamlingsvalgte, tre medarbejdervalgte samt Bitten Clausen, der af bestyrelsen er udnævnt til æresmedlem. De generalforsamlingsvalgte vælges for en periode på et år ad gangen, således at samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer er på 16

17 valg på den ordinære generalforsamling. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er i henhold til lovgivningen på valg hvert fjerde år. Ved valget i 2005 blev Niels Christian Jørgensen, Arno Knöpfli og Jens Peter Nielsen valgt. Det næste valg holdes i Jens Peter Nielsen indtræder i bestyrelsen i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 4. april Bestyrelsen bestod pr. 31. december 2005 af: Generalforsamlingsvalgt: Henrik E. Nyegaard (formand), Tom Kähler (næstformand), Hans Michael Jebsen, Peter M. Clausen, Sven Murmann og Bente Skibsted. Medarbejdervalgt: Niels Christian Jørgensen, Arno Knöpfli og Henning Wendelboe. Æresmedlem: Bitten Clausen. Bestyrelsesmedlemmerne behøver ikke at være aktionærer i Danfoss, og aldersgrænsen for valgte medlemmer er 70 år. Bestyrelsens sekretær er kommunikationsdirektør Ole M. Daugbjerg. Direktion Direktionen, der kan bestå af to til seks medlemmer, har det daglige ansvar for Danfoss drift og ansættes af bestyrelsen. Den nuværende aldersgrænse for direktionsmedlemmer er 65 år. Ved udgangen af 2005 bestod direktionen af fire medlemmer, henholdsvis administrerende direktør Jørgen M. Clausen og koncerndirektørerne Ole Steen Andersen, Niels B. Christiansen og Hans Kirk. Direktionen holder formelle direktionsmøder én gang ugentligt. I henhold til forretningsordenen skal direktionen sørge for, at blandt andet følgende områder behandles mindst én gang årligt i forbindelse med et af bestyrelsesmøderne: Vurdering af interne kontrolfunktioner, herunder IT-sikkerhed. Sikring af kapitalberedskab, bogføring og formueforvaltning. Etablering af risikostyringssystemer, herunder forsikringsforhold og valutastyring. Gennemgang og ajourføring af forretningsorden, Corporate Governance politik og interne regelsæt. Udarbejdelse af budget, treårsplaner og perspektiver. Revision Revisionen skal varetage aktionærernes og offentlighedens interesser. På den ordinære generalforsamling vælges et uafhængigt revisionsselskab til at varetage de revisionsmæssige opgaver frem til næste generalforsamling. I 2003 blev der indgået en aftale med KPMG C.Jespersen om, at selskabet foruden at være koncernrevisor også varetager revisionsopgaverne for samtlige Danfoss dattervirksomheder i både ind- og udland. Denne aftale genforhandles årligt. På den seneste generalforsamling i 2005 blev revisionsfirmaet KPMG C.Jespersen valgt som koncernrevisor frem til næste ordinære generalforsamling. Bente Skibsted (født 1942) Niels Christian Jørgensen Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (født 1950) Metal tillidsmand Stedfortræder for fællestillidsmanden Arno Knöpfli Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, afdelingsingeniør (født 1959) Henning Wendelboe Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (født 1945) Bitten Clausen Æresmedlem Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet: Bestyrelsesmedlem i: Bitten og Mads Clausens Fond Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet: Bestyrelsesmedlem i: Bitten og Mads Clausens Fond Sønderborg Lufthavn A.m.b.a. Medlem af: Nordborg Byråd Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet: Formand for: Danfoss Europæiske Samarbejdsudvalg, EICF Bestyrelsesmedlem i: Bitten og Mads Clausens Fond Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet: Formand for: Danfoss Medarbejderfond Bestyrelsesmedlem i: Bitten og Mads Clausens Fond 17

18 Direktion Jørgen M. Clausen Administrerende direktør CEO (født 1948) Ole Steen Andersen Koncerndirektør CFO (født 1946) Niels Bjørn Christiansen Koncerndirektør COO (født 1966) Hans Kirk Koncerndirektør CDO (født 1943) Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet: Formand for: Sauer-Danfoss Inc. Forskningscenter RISØ Højteknologifonden Junior Achievement, Young Enterprise (Europe) Bestyrelsesmedlem i: Bitten og Mads Clausens Fond Medlem af repræsentantskabet i: Danske Bank Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet: Formand for: Cowi A/S Bestyrelsesmedlem i: Danske Trælast Auriga A/S Sauer-Danfoss Inc. Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet: Bestyrelsesmedlem i: Axcel Selskaber med væsentlig bestyrelsesaktivitet: Formand for: NIRAS Gruppen Teknologisk Institut Bestyrelsesmedlem i: Bitten og Mads Clausens Fond Sauer-Danfoss Inc. Rapportering Alle koncernens selskaber rapporterer tal til måneds-, kvartals- og årsrapporter i et og samme rapporteringsmiljø. Derved sikres fuld gennemsigtighed på tværs af alle koncernens enheder. Rapporteringen er udarbejdet i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). Koncernens corporate citizenship rapportering finder sted inden for rammerne af FN s Global Compact. Med henblik på at minimere koncernens risici gennemgås de enkelte selskabers rapportering af centralt placerede regnskabscontrollere. Mindst én gang årligt forholder bestyrelsen sig til det interne kontrolmiljø. Ansvaret for s samlede rapportering er forankret hos kommunikationsdirektør Ole M. Daugbjerg og økonomidirektør Per Have. Risikostyring Se afsnittet Risikofaktorer. Aflønning af bestyrelse og direktion Bestyrelsesmedlemmerne får et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. Der kan ud over ovennævnte honorar tillægges enkelte af bestyrelsens medlemmer vederlag for udførelsen af særlige hverv. Der har i 2005 ikke været udbetalt ekstra vederlag. I 2005 var det samlede honorar for bestyrelsen på 3 mio. DKK (2 mio. DKK). I beløbet indgår visse aktieprogrammer. Medlemmerne af direktionen har individuelle aflønningspakker, der reguleres én gang årligt af bestyrelsen. Udover den faste løn indgår der en bonusordning, der er relateret til den økonomiske udvikling i Danfoss A/S. Herudover indgår der en aktietegningsretsordning, der er nærmere beskrevet i afsnittet»aktietegningsret og aktiekøbsrettigheder«herunder. Direktionen modtager en bruttoløn, hvori der er indeholdt et firmabetalt pensionsbidrag, og alle medlemmer af direktionen kan vælge at gå på pension som 63-årige, hvorefter de vil opretholde en løn svarende til deres bruttoløn frem til de fylder 65 år. Medlemmerne af direktionen har et opsigelsesvarsel på mellem et og tre år afhængigt af, hvor længe de har været medlem af direktionen. Direktionsmedlemmerne er berettigede til fratrædelsesgodtgørelse svarende til 36 måneders løn, hvis ansættelsesforholdet ophører af andre årsager end egen opsigelse. Alle medlemmer af direktionen har ret til en fratrædelsesordning i tilfælde af, at Danfoss bliver overtaget af et andet selskab og har i den forbindelse mulighed for at opsige deres stillinger med kort varsel. Disse tilfælde medfører ikke, at tildelte aktietegningsretter umiddelbart kan udnyttes, idet forpligtelserne i henhold til indgåede tegningsretsaftaler vil blive overtaget af en eventuel ny ejer. Den samlede honorering af direktionen udgjorde i mio. DKK (29 mio. DKK). I beløbet indgår visse aktieprogrammer. Aktietegningsret og aktiekøbsrettigheder Danfoss har introduceret en række aktiebaserede incitamentsprogrammer for ledende medarbejdere, direktion og bestyrelse. Siden 2001 har disse ledende medarbejdere og direktionen fået tildelt aktietegningsretter ad flere omgange. Ved udgangen af 2005 havde 81 ledende medarbejdere og de fire direktionsmedlemmer tilsammen fået tildelt aktietegningsretter. 18

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Danfoss A/S 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Beretning og Regnskab Hoved- og nøgletal DKK Hoved- og nøgletal EUR Beretning Ledelsens beretning Aktionærforhold Corporate

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com

Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2009 Danfoss Koncernen www.danfoss.com 2 I Danfoss I Årsrapport 2009 I beretning og regnskab Velkommen til Danfoss A/S 55 02 07.13 N 9 48 53.12 E Danfoss I Årsrapport

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2012

Regnskabsmeddelelse 2012 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Regnskabsmeddelelse 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Danfoss skaber igen et stærkt resultat i et ellers svært globalt marked. Vi fastholder vores omsætning,

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Making Modern Living Possible

Making Modern Living Possible Making Modern Living Possible Chief Reputation Officer Ole Daugbjerg, Danfoss Executive Office 1 Hovedkontor 2 Executive Committee Jørgen M. Clausen President & CEO Niels B. Christiansen Vice CEO Kim Fausing

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 4. april 2013 Dagsorden for generalforsamlingen den 4. april 2013 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere