ÅRSRAPPORT DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar december 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr

2 HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00 12 mdr. 2000/01 17 mdr mdr *) 12 mdr mdr. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Bruttofortjeneste EBITDA EBITA EBIT Resultat før skat og minoritetsandele Årets resultat Justeret resultat Balancen Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Balance Nettorentebærende gæld Investeret kapital inklusive goodwill Pengestrømme Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet (eksklusive udbetalte udbytter) Udbetalte udbytter Valutakursreguleringer Samlet ændring i likviditet Ultimo likviditet Nøgletal (pct.) Bruttomargin 19,1 21,3 22,7 22,0 21,4 EBITDA-margin 6,2 5,4 5,8 6,1 5,9 EBITA-margin 4,6 4,0 4,4 4,9 4,7 EBIT-margin 4,5 4,1 4,0 4,1 7,1 ROIC inklusive goodwill 22,8 N/A 13,9 16,0 16,6 Egenkapitalforrentning 24,2 N/A 16,0 13,2 34,9 Egenkapitalandel 35,2 20,3 25,3 29,9 39,4 Aktienøgletal Resultat pr. aktie i kr. 9,4 N/A 16,6 15,2 47,7 Fuldt udvandet justeret resultat pr. aktie 9,4 N/A 17,2 19,2 23,5 Indre værdi pr. aktie i kr. 43,8 97,8 109,3 119,9 157,5 Antal udstedte aktier ultimo (tusind) Antal aktier ultimo (tusind) Gennemsnitligt antal aktier (tusind) Gennemsnitligt antal udvandede aktier (tusind) Noteret kurs ultimo regnskabsåret for aktier i kr Udbytte pr. aktie i kr. 0,30 0,60 1,20 2,10 7,50 1) Medarbejdere Gennemsnitligt antal ansatte Definition af hoved- og nøgletal fremgår af side 37. *) Inklusive DSV Miljø A/S 1) Årets udbytte på 7,50 kroner pr. aktie sammensættes af ordinært udbytte på 2,50 kroner og ekstraordinært udbytte på 5,00 kroner jf. side 26. Der er alene oplyst hoved- og nøgletal for DSV koncernen, idet moderselskabet alene fungerer som holdingselskab, hvorfor hoved- og nøgletal for moderselskabet anses som uvæsentlige. DSV ÅRSRAPPORT

3 INDHOLD HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 BUDGET 2005 I HOVEDTAL 5 LEDELSES- OG REVISIONSPÅTEGNING 8 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning 9 Road divisionen 13 Air & Sea divisionen 16 Solutions divisionen 19 God selskabsledelse 21 Risikofaktorer 23 Incitamentsprogrammer 25 Aktionærinformation 26 ÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse 29 Balance, aktiver 30 Balance, passiver 31 Egenkapitalopgørelse 32 Pengestrømsopgørelse for koncernen 33 Noter 34 Internationale regnskabsstandarder 48 DSV S HISTORIE 51 ADRESSE-, DIREKTIONS- OG BESTYRELSESOVERSIGT 52 SUPPLERENDE BERETNING Social ansvarlighed 53 KONCERNOVERSIGT 55 Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. DSV ÅRSRAPPORT

4 INDLEDNING Om DSV DSV blev etableret, da ti selvstændige vognmænd i fællesskab med Leif Tullberg stiftede selskabet i DSV har siden udviklet sig til en koncern med en årlig omsætning på ca. 20 milliarder kroner, ca medarbejdere og mere end lastbiler på vejene i Europa. Den kraftige vækst er sket gennem organisk vækst og opkøb af virksomheder. DSV formidler transportydelser mellem kunde og leverandør, hvor de vigtigste konkurrenceparametre er kapacitet, fleksibilitet, know-how og pris. DSV s forretningskoncept er afprøvet og forbedret igennem mange år. DSV ønsker hele tiden at være på forkant med udviklingen og arbejder derfor ufortrødent videre med konceptet. Koncernen fokuserer kontinuert på effektiviseringsmuligheder herunder driftsmæssige rationaliseringer og administrative besparelser som følge af udnyttelse af nye ITværktøjer. DSV s kerneområder er transport og logistik. Koncernen er bygget op i tre særskilte divisioner med hver sit forretningsområde. DSV kan med baggrund i de tre divisioner tilbyde kunderne professionelle og fordelagtige totalløsninger. DSV tilbyder således et godt og solidt netværk i Europa inden for vejtransport, hvilket håndteres af selskabets Road division. Inden for sø- & luftfragt har selskabets Air & Sea division et globalt transportnet. Netværkerne i såvel Road som i Air & Sea er bygget op omkring en kombination af egne operationer i de lande, hvor DSV selv er repræsenteret og agenter i de markeder, hvor DSV endnu ikke selv er til stede. Solutions divisionen er en førende leverandør af logistikydelser i Norden. Det er en fast målsætning, at DSV maksimalt skal producere 10% af den omsatte volumen med eget materiel. Koncernen benytter primært selvstændige vognmænd, flyselskaber, rederier etc. som underleverandører. DSV kan som følge heraf hurtigt og omkostningseffektivt tilpasse sig ændringer i transportmarkedets udbud og efterspørgsel. Underleverandører er typisk tilknyttet koncernen i et langvarigt samarbejde, der bygger på gensidig respekt og behov. Vision DSV er til stadighed under forandring med en strategi om at fastholde og udbygge positionen blandt de førende og mest profitable transportvirksomheder i Europa. DSV s videre ekspansion skal ske gennem organisk vækst, opkøb, fusioner og/eller ved at indgå strategiske samarbejdsrelationer. Det er koncernens målsætning inden for en årrække at dække hele Europa indenfor Road og indenfor Air & Sea at dække USA, Europa og store dele af Asien med egne operationer. DSV s vision er fundamentet for koncernens fremtidige udvikling, og forpligter DSV til at udbrede fokus videre end til økonomiske resultater. DSV driver virksomhed i et bæredygtigt samspil med omverdenen ved at stræbe efter at skabe økonomisk værdi for koncernens interessenter under hensyntagen til medarbejderne og miljøet. DSV vil fastholde en stor gennemsigtighed gennem et højt og hyppigt oplysningsniveau. Gennem regnskaber og rapporter om DSV s økonomiske, sociale og miljømæssige forhold ønsker DSV at dokumentere, at koncernen stiler efter en fornuftig balance mellem målsætningerne for de respektive områder. Den finansielle vision er at reducere kapitalbinding, investeringsbehovet samt den operationelle risiko. DSV har i dag en stærk finansiel position, som skal anvendes strategisk til at konsolidere og udbygge DSV s position på det europæiske transportmarked og sikre aktionærerne et direkte afkast via udbyttebetaling og aktietilbagekøb. Koncept, baggrund og forståelse for kundernes behov gør, at DSV fortsat fremover vil kunne udvikle sig positivt til glæde for aktionærer, kunder, leverandører, vognmænd og medarbejdere. DSV ÅRSRAPPORT

5 BUDGET 2005 I HOVEDTAL IKKE REVIDERET Koncernens regnskab og budget i hovedtal 2004 Budget 1) ikke revideret 2004 Realiseret 2005 IFRS budget ikke revideret Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Salgs- og administrationsomkostninger Personaleomkostninger EBITDA Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver EBITA Af- og nedskrivning på koncerngoodwill Andre driftsposter EBIT Finansielle indtægter og omkostninger m.v Resultat før skat og minoritetsandele Skat af årets resultat Resultat efter skat Minoritetsinteressernes andel Årets resultat ) Budget 2004 er opjusteret i halvårsmeddelelse Kvartalsopdelt budget i hovedtal 1. kvartal 2005 ikke revideret 2. kvartal 2005 ikke revideret 3. kvartal 2005 ikke revideret 4. kvartal 2005 ikke revideret Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Salgs- og administrationsomkostninger Personaleomkostninger EBITDA Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver EBITA DSV ÅRSRAPPORT

6 BUDGET 2005 I HOVEDTAL - IKKE REVIDERET Budgettets omfang Budget 2005 omfatter resultatbudget for DSV koncernen i hovedtal. Budgettet er kvartalsopdelt. Budgettet omfatter de selskaber, der ejes af DSV på offentliggørelsestidspunktet for årsrapporten 2004, og omfatter således akkvisitioner og frasalg gennemført frem til 4. marts Budgetforudsætninger Anvendt regnskabspraksis er i budget 2005 baseret på de internationale regnskabsstandarder, IFRS. EBITA 2004 versus budget 2005 DKK mio. EBITA Valutakurseffekt -7 Køb og salg af virksomheder, netto 25 Vækst 82 EBITA budget Den budgetterede EBITA-margin udgør 4,3% for Road divisionen, 6,2% for Air & Sea divisionen og 3,7% for Solutions divisionen. Koncernens budgetterede EBITA-margin udgør samlet 4,9% i DSV har gennemført opkøb af flere virksomheder overvejende i Road divisionen i Tyskland i 2004 og Der iværksættes en omstruktureringsproces i Tyskland i Omkostninger hertil er ikke indregnet i budgettet, idet dette ikke er endeligt fastlagt. DSV vil i løbet af 2005 løbende rapportere status på omstruktureringsprocessen i Tyskland. Der er i øvrigt ikke budgetteret med akkvisitioner eller frasalg. Der er til brug for budgetterne anvendt følgende væsentlige valutakurser: Finansielle poster De finansielle omkostninger forventes reduceret med 45 millioner kroner i forhold til 2004 og udgør 62 millioner kroner i budgettet for Reduktionen kan i det væsentlige henføres til, at finansielle poster fra 2005 ikke længere indeholder amortisering af låneomkostninger, der i 2004 var 43 millioner kroner. Skat af årets resultat DSV koncernen forventer i 2005 at have en effektiv skatteprocent på 31. Valutakurs pr. DKK 100 EUR 743 GBP NOK 88 SEK 81 USD 600 Nettoomsætning DSV forventer en organisk vækst på 1,9% i omsætningen for 2005 set i forhold til 2004, når der korrigeres for valutakurseffekter samt køb og salg af virksomheder. Væksten forventes at være størst i selskabets Road division. Nettoomsætning 2004 versus budget 2005 DKK mio. Nettoomsætning Valutakurseffekt -23 Køb og salg af virksomheder, netto Vækst 374 Nettoomsætning budget EBITA DSV forventer i 2005 en vækst på 9,4% i EBITA, når der korrigeres for valutakurseffekter samt for køb og salg af virksomheder. Væksten i EBITA kan primært henføres til selskabets Road division. Årets resultat Årets resultat er budgetteret til 586 millioner kroner. Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet forventes at udgøre ca. 825 millioner kroner i Koncernen forventer, at koncernens investeringer i anlægsaktiver vil udgøre ca. 225 millioner kroner i De forventede frie pengestrømme udgør således ca. 600 millioner kroner i Afkast på investeret kapital Afkastet på den investerede kapital forventes øget i 2005 som følge af en forbedret indtjening og samtidigt hermed arbejdes der løbende med en reduktion af den investerede kapital. Der er særlig fokus på at reducere koncernens arbejds- og anlægskapital. Finansielle målsætninger DSV Road Air & Sea Solutions Omsæt. vækst 5% 5% 5% 5% EBITA-margin 5% 5% 6% 4% ROIC 16% 15% 25% 15% De finansielle målsætninger skal nås inden for en kortere årrække for hver division. Målene er fastsat i forbindelse med den seneste strategiproces på baggrund af de hidtidige realiserede resultater for koncernen. DSV ÅRSRAPPORT

7 BUDGET 2005 I HOVEDTAL - IKKE REVIDERET Som led i deltagelsen i den igangværende konsolideringsproces i transport- og logistiksektoren, arbejder DSV aktivt på gennemførelse af akkvisitioner m.v. indenfor alle 3 divisioner. Såfremt der realiseres akkvisitioner, vil dette kunne medføre, at perioden for opnåelse af de finansielle målsætninger indenfor de pågældende divisioner eller geografiske områder vil kunne forlænges. Antal udestående aktier DSV har pr. 28. februar 2005 et fuldt udvandet antal aktier på 21,6 millioner stk. På den ordinære generalforsamling den 29. april 2005 forventer DSV at nedsætte aktiekapitalen med 1,8 millioner aktier. Kapitalstruktur Det er DSV s målsætning at øge udbyttebetalingen løbende, således at det cash flow koncernen genererer, kommer aktionærerne til gode. Det ordinære udbytte som udgjorde 2,10 kroner pr. aktie for 2003 foreslås øget til 2,50 kroner pr. aktie for Såfremt budgettet for 2005 i alt væsentlighed opfyldes, forventes selskabet også i 2005 at øge udbetalingen af ordinært udbytte. DSV s kapitalstruktur vurderes løbende, og det er koncernledelsens opfattelse, at den nettorentebærende gæld minimum skal udgøre 1 milliard kroner for at kunne generere et tilfredsstillende afkast til selskabets aktionærer. DSV vil hermed stadig have det nødvendige finansielle råderum i forbindelse med eventuelle strategiske tiltag. DSV har som følge af ovennævnte målsætning gennemført et aktietilbagekøbsprogram i november måned 2004 med et tilbagekøb på 231 millioner kroner og er i færd med at gennemføre endnu et program på 250 millioner kroner, som afsluttes den 15. april Herudover foreslås en ekstraordinær udbyttebetaling på 5,00 kroner pr. aktie i 2005, i alt ca. 100 millioner kroner. Udtalelser om fremtidige forhold Denne årsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold herunder fremtidig forventet omsætning, indtjening og fremtidige strategi og ekspansionsplaner. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del er uden for DSV's kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, generelle økonomiske forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter DSV's ydelser, konkurrenceforhold inden for transporterhvervet, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens datterselskaber og usikkerheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet for risikofaktorer på side DSV ÅRSRAPPORT

8 LEDELSES- OG REVISIONSPÅTEGNING Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2004 for DSV A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede skøn for forsvarlige, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Den supplerende beretning om social ansvarlighed for DSV A/S giver ligeledes et retvisende billede. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, den 4. marts 2005 Direktion: Leif Tullberg Kurt K. Larsen Jens Lund Adm. direktør Koncerndirektør Økonomidirektør Bestyrelse: Palle Flackeberg Erik B. Pedersen Kaj Christiansen Hans Peter Drisdal Hansen Formand Næstformand Egon Korsbæk Per Skov Revisionspåtegning Til aktionærerne i DSV A/S Vi har revideret årsrapporten for DSV A/S for regnskabsåret 1. januar december 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og de krav, som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vor revision har ikke omfattet de supplerende beretninger om budget 2005, side 5-7, de internationale regnskabsstandarder, side samt social ansvarlighed, side Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. København, den 4. marts 2005 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og de krav, som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. København, den 4. marts 2005 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jesper Koefoed Statsaut. revisor Charlotte E. Nielsen Statsaut. revisor Svend B. Hagemann Statsaut. revisor Tommy Nørskov Statsaut. revisor DSV ÅRSRAPPORT

9 LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING Regnskabsberetning DSV opnåede i 2004 et meget tilfredsstillende økonomisk resultat, hvor de i årsrapporten for 2003 udmeldte forventninger samt ved halvårsmeddelelsen 2004 opjusterede forventninger blev nået. DSV s finansielle målsætninger blev defineret og kommunikeret til aktiemarkedet i I den efterfølgende tabel vises resultatet sammenholdt med de finansielle målsætninger på DSV-niveau. Finansielle målsætninger Målsætning Realiseret 2004 Organisk vækst i omsætning 5,0% 6,7% EBITA-margin 5,0% 4,7% ROIC 16,0% 16,6% Nettoomsætning 2003 versus 2004 DKK mio. Nettoomsætning Valutakurseffekt -212 Køb og salg af virksomheder, netto -512 Vækst Nettoomsætning Set i forhold til det opjusterede budget for 2004 har koncernen realiseret en nettoomsætning, som ligger 1,5% over det opjusterede budget, når der korrigeres for valutakurseffekt samt tilkøb og frasalg af virksomheder. Denne positive omsætningsafvigelse stammer hovedsageligt fra Air & Sea divisionen, mens Road og Solutions divisionerne i det væsentlige opfylder det opjusterede budget, når der korrigeres for valutakurseffekt samt tilkøb og frasalg af virksomheder. DSV har i 2004 stort set levet op til disse målsætninger. Der er dog store forskelle på de forskellige divisioners målopfyldelse, og der vil fremover være fokus på, at alle divisioner lever op til deres individuelle målsætninger. DSV solgte DSV Miljø A/S (Miljø divisionen) i begyndelsen af 2004, hvilket medførte en regnskabsmæssig avance på 565 millioner kroner. Likviditetsvirkningen af afhændelsen og driftens likviditetsvirkning er blevet anvendt dels til aktietilbagekøb og dels til finansiering af opkøb i 2004, herunder blandt andet tilbagekøb af de resterende 50% af Solutions divisionen, og endelig til en reduktion af koncernens bankgæld. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2004 er vokset organisk med 6,7% i forhold til 2003, når der korrigeres for valutakurseffekt samt tilkøb og frasalg af virksomheder. Road divisionen har realiseret en højere omsætning i forhold til 2003 trods negativ valutakurspåvirkning, hvilket dels er forårsaget af opkøb, men også i betydeligt omfang kommer fra organisk vækst. Air & Sea divisionen har igen i 2004 realiseret en høj organisk omsætningsvækst trods negativ valutakurspåvirkning i forhold til Solutions divisionen har haft en mindre omsætningsreduktion i forhold til 2003, når der korrigeres for, at selskabet er blevet 100% ejet fra september Realiseret nettoomsætning versus opjusteret budget 2004 DKK mio. Nettoomsætning budget Valutakurseffekt 15 Køb og salg af virksomheder, netto 61 Vækst 266 Nettoomsætning Produktionsomkostninger I 2004 udgør produktionsomkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2003, en stigning på 3,2%. Stigningen kan henføres til den stigende nettoomsætning, som er realiseret i 2004 samt effekten af, at DSV Miljø A/S, der havde en lidt højere bruttomargin, er afhændet. Produktionsomkostninger var for 2004 budgetteret til millioner kroner og er således realiseret 2,4% over det opjusterede budget. Salgs- og administrationsomkostninger I 2004 udgør salgs- og administrationsomkostninger 896 millioner kroner mod 921 millioner kroner i 2003, et fald på 2,8%. Besparelsen kan henføres til en forbedret administration og en øget udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed. Der er således i hele koncernen fokus på løbende at tilpasse salgs- og administrationsomkostninger. Salgs- og administrationsomkostninger var for 2004 budgetteret til 886 millioner kroner og er således realiseret 1,1% over det opjusterede budget. DSV ÅRSRAPPORT

10 LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING Personaleomkostninger I 2004 udgør personaleomkostninger millioner kroner, som er på niveau med millioner kroner i Personaleomkostninger var for 2004 budgetteret til millioner kroner og er således også realiseret på niveau med det opjusterede budget Realiseret EBITA 2004 versus opjusteret budget EBITA 2004 DKK mio. EBITA budget Valutakurseffekt 1 Køb og salg af virksomheder, netto 2 Vækst 6 EBITA Af- og nedskrivninger I 2004 udgør af- og nedskrivninger 208 millioner kroner, som er på niveau med 210 millioner kroner i 2003 og budgetteret 210 millioner kroner ifølge opjusteret budget EBITA Selskabets EBITA-resultat for 2004 udgør 859 millioner kroner. Dette er på niveau med EBITA-resultatet for 2003 på 861 millioner kroner, på trods af at EBITA-resultatet for 2003 indeholdt 135 millioner kroner fra Miljø divisionen. Korrigeret for valutakurseffekt samt tilkøb og frasalg af virksomheder er EBITA-resultatet forøget med 20,8% i forhold til EBITA-margin udgør 4,7% i 2004 mod 4,9% i Faldet kan henføres til frasalget af DSV Miljø A/S, som havde en væsentlig højere EBITA-margin. EBITA-marginen er samtidig forøget i Road, Air & Sea og Solutions divisionerne. Realiseret EBITA 2003 versus realiseret EBITA 2004 DKK mio. EBITA Valutakurseffekt -16 Køb og salg af virksomheder, netto -134 Vækst 148 EBITA Road divisionen har realiseret et EBITA-resultat på 565 millioner kroner mod 519 millioner kroner i 2003, en stigning på 46 millioner kroner. Air & Sea divisionen har realiseret et EBITA-resultat på 293 millioner kroner mod 218 millioner kroner i 2003, en stigning på 75 millioner kroner. Solutions divisionen har realiseret et EBITA-resultat på 6 millioner kroner mod et EBITA-resultat på 1 millioner kroner i 2003, en stigning på 5 millioner kroner. EBITA er 9 millioner kroner over opjusteret budget for koncernen. Air & Sea divisionen har realiseret et EBITA-resultat, der er 34 millioner kroner bedre end det opjusterede budget. Road divisionen har realiseret et EBITA-resultat, der er 13 millioner kroner lavere end det opjusterede budget, mens Solutions divisionen har realiseret et EBITA-resultat, der er 17 millioner lavere end det opjusterede budget. Af- og nedskrivning på koncerngoodwill I 2004 udgør af- og nedskrivning på koncerngoodwill 143 millioner kroner, hvilket er på niveau med 142 millioner kroner i Af- og nedskrivninger er påvirket af salget af DSV Miljø A/S, akkvisitioner af aktiviteter og virksomheder i 2004 samt nedskrivning af koncerngoodwill på 9 millioner kroner relateret til Solutions i Sverige. Af- og nedskrivning på koncerngoodwill var for 2004 budgetteret til 132 millioner kroner og er realiseret med 11 millioner kroner over budget. Afvigelsen skyldes nedskrivning af koncerngoodwill relateret til Solutions i Sverige samt tilkøb af aktiviteter og virksomheder. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter var 575 millioner kroner i 2004 mod budgetteret 565 millioner kroner og vedrører i al væsentlighed avance ved afhændelse af DSV Miljø A/S. Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger på i alt 7 millioner kroner hidrører fra tab ved afhændelse af tabsgivende aktiviteter primært i UK på i alt 4 millioner kroner samt nedskrivning af koncernens omsætningsaktiver med 3 millioner kroner. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger netto udgør -105 millioner kroner i 2004 mod -195 millioner kroner i I finansielle omkostninger er indregnet 19 millioner kroner i ordinær amortisering af låneomkostninger og 24 millioner kroner i ekstraordinær amortisering af låneomkostninger i forbindelse med afvikling af gæld efter afhændelsen af DSV Miljø A/S, i alt 43 millioner kroner i amortisering af låneomkostninger. Hovedparten af reduktionen i finansielle omkostninger kan henføres til en reduktion i koncernens nettorentebærende gæld, som følge af afhændelsen af DSV Miljø A/S samt det cash flow, som koncernen løbende genererer. Finansielle indtægter og omkostninger, netto var for 2004 budgetteret til -113 millioner kroner. De lavere realiserede finansomkostninger, netto kan overvejende henføres til den DSV ÅRSRAPPORT

11 LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING positive udvikling i koncernens cash flow, lavere renteniveau samt lavere kreditmarginal. Resultat før skat og minoritetsandele Resultat før skat og minoritetsandele udgør millioner kroner mod 529 millioner kroner i Korrigeres der for andre driftsindtægter og omkostninger er posten øget med 17,1% i Resultat før skat og minoritetsandele var for 2004 budgetteret til millioner kroner og er således realiseret med 7 millioner kroner højere end budgetteret. Årets resultat Årets resultat udgør 958 millioner kroner i 2004 mod 304 millioner kroner i Korrigeres der for andre driftsindtægter og omkostninger er posten øget med 32,2% i Balancen Pr. 31. december 2004 udgør balancen millioner kroner mod millioner kroner ultimo 2003, hvilket er et fald på 183 millioner kroner. Når der korrigeres for afhændelsen af DSV Miljø A/S, var balancesummen millioner kroner pr. 31. december Balancesummen er således steget med 616 millioner kroner i forhold til balancesummen 31. december 2003 eksklusive DSV Miljø A/S. Denne stigning kan overvejende henføres til en stigning i omsætningsaktiver og kortfristet gæld, hvilket primært hidrører fra den forøgede aktivitet, tilkøb af virksomheder herunder Solutions divisionen, som konsolideres 100% fra 1. september Goodwill Koncernens bogførte værdi af goodwill udgør millioner kroner pr. 31. december 2004 mod millioner kroner pr. 31. december 2003, når der korrigeres for afhændelsen af DSV Miljø A/S. Bevægelsen hidrører fra årets ordinære af- og nedskrivninger af goodwill og tilgang som følge af akkvisitioner. Tilgodehavender og varebeholdninger Tilgodehavender og varebeholdninger udgør millioner kroner pr. 31. december 2004 mod millioner kroner pr. 31. december 2003, når der korrigeres for afhændelsen af DSV Miljø A/S. Stigningen kan overvejende henføres til den forøgede aktivitet, samt at Solutions divisionen konsolideres 100% fra 1. september Egenkapital Koncernens egenkapital udgør millioner kroner pr. 31. december 2004 svarende til en egenkapitalandel på 39,4%. Egenkapitalen udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2003, når der korrigeres for afhændelsen af DSV Miljø A/S, svarende til en egenkapitalandel på 40,7%. Egenkapitalen er forøget med periodens nettoresultat og kapitalforhøjelser, men reduceret med udbyttebetaling, køb af egne aktier og valutakursreguleringer af egenkapital i datterselskaber. Beholdning af egne aktier udgør stk. pr. 31. december 2004, hvilket svarer til 6,8% af selskabskapitalen. DSV har i 2004 anvendt 287 millioner kroner til tilbagekøb af egne aktier. Udvikling i egenkapital DKK mio Egenkapital primo Periodens nettoresultat Betalt udbytte Køb af egne aktier Valutakursregulering Kapitalforhøjelse 0 74 Øvrige reguleringer, netto 0 8 Egenkapital ultimo Nettoarbejdskapital Koncernens pengebinding i nettoarbejdskapital udgør 469 millioner kroner pr. 31. december 2004 mod 309 millioner kroner pr. 31. december Udviklingen i nettoarbejdskapitalen er påvirket af pengebinding afledt af den generelle aktivitetsforøgelse, samt at pengebindingen i tilgodehavender er forøget. Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld udgør millioner kroner ultimo 2004 mod millioner kroner ultimo 2003, når der reguleres for afhændelsen af DSV Miljø A/S, hvilket giver en forøgelse på 158 millioner kroner. Udviklingen kan primært henføres til forøgelse af rentebærende gæld i forbindelse med gennemførte akkvisitioner, aktietilbagekøb samt afdrag på rentebærende gæld som følge af likviditet genereret i den ordinære drift. DSV ÅRSRAPPORT

12 LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 599 millioner kroner mod 731 millioner kroner i Ændringen hidrører overvejende fra en forøgelse af koncernens tilgodehavender. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, eksklusive effekt af køb og salg af virksomheder, udgør en nettoudbetaling på 233 millioner kroner. Frie pengestrømme Frie pengestrømme for 2004 udgør millioner kroner. Reguleres der for køb og salg af virksomheder, udgør frie pengestrømme 366 millioner kroner for Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgør en nettoudbetaling på millioner kroner og udviklingen kan primært henføres til afvikling af koncernens langfristede bankgæld samt tilbagekøb af egne aktier. Samlet likviditetsvirkning Den samlede likviditetsvirkning udgør en nettoudbetaling på 36 millioner kroner, som har reduceret koncernens likvide beholdninger. Koncernens likvider udgør 172 millioner kroner ultimo Investeret kapital inklusive goodwill Den investerede kapital inklusive goodwill udgør millioner kroner 31. december 2004 mod millioner kroner 31. december Ændringen skyldes afhændelse af DSV Miljø A/S samt akkvisitioner gennemført i Afkast på investeret kapital (ROIC inklusive goodwill) Afkastet på den investerede kapital udgør 16,6% i 2004 mod 16,0% i Afvigelsen henføres til reduktionen i den investerede kapital. Miljøforhold DSV-koncernen reducerer løbende miljøpåvirkningerne fra virksomhedens drift. DSV har i en årrække arbejdet med en målsætning om at reducere Road divisionens vejtransporters samlede miljøbelastning. Dette gøres blandt andet via en løbende modernisering af det produktionsmateriel, der anvendes til produktion af koncernens ydelser. Herudover er der stor fokus på driftsmæssigt at opnå den højeste udnyttelsesgrad, hvilket er gavnligt for miljøet og for koncernens rentabilitet. Til brug for at opgøre udviklingen i miljøbelastningen er der over tid udviklet målemetoder og -redskaber, hvis resultater sammenholdes med koncernens målsætninger. Der afrapporteres særskilt på disse målsætninger til en række af koncernens større kunder og interessenter i øvrigt. Koncernen fortsætter arbejdet med at forbedre målingsmetoder og foranstaltninger til reduktion af miljøpåvirkningerne. Begivenheder efter status Som tidligere kommunikeret har DSV et stærkt ønske om at indtage en proaktiv rolle i den igangværende konsolidering af transport- og logistiksektoren. Selskabet har, som led i denne konsolideringsproces efter regnskabsåret 2004 s udløb, gennemført flere akkvisitioner, herunder har datterselskabet DFDS Transport GmbH i Tyskland den 4. januar 2005 gennemført closing af købet af 100% af aktierne i Viktoria Transport Holding. Viktoria tilbyder transport- og logistikydelser på det tyske marked og havde i 2004 en omsætning i niveauet 75 millioner euro. Overgang til regnskabsaflæggelse efter internationale regnskabsstandarder (IFRS) Pr. 1. januar 2005 vil DSV s anvendte regnskabspraksis blive ændret i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). I afsnittet Internationale regnskabsstandarder (ikke revideret) er vist effekten på koncernens resultat, balance og nøgletal. Koncernens miljøpåvirkninger er primært relevante i Road divisionen, da divisionen har egne lastbiler, mens Air & Sea divisionen ikke ejer egne fly eller skibe, og Solutions divisionens aktivitet kun i begrænset omfang er miljøpåvirkende. DSV ÅRSRAPPORT

13 LEDELSESBERETNING ROAD DIVISIONEN Resultatoversigt 2003 Realiseret 2004 Budget ikke revideret 2004 Realiseret 2005 IFRS budget ikke revideret Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Salgs- og administrationsomkostninger Personaleomkostninger EBITDA Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver EBITA Budget 2004 er opjusteret i halvårsmeddelelse Balanceoversigt Koncerngoodwill Immaterielle og materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender og varebeholdninger Likvide og intercompany beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Minoritetsinteressernes andel Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Bankgæld/kort del af langfristet gæld og intercompany gæld Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Antal ansatte: ROIC udgør 15,2%. Ved beregning af ROIC anvendes koncerngoodwill på millioner kroner. Posten består af divisionens koncerngoodwill og allokeret koncerngoodwill fra DSV A/S. DSV ÅRSRAPPORT

14 LEDELSESBERETNING ROAD DIVISIONEN Aktiviteter Road divisionen er transport (full loads, part loads samt stykgods) med lastbiler domestic og i de europæiske lande. Ydelserne produceres af egne virksomheder i de lande, hvor DFDS Transport er etableret og med partnere i de lande, hvor koncernen endnu ikke er repræsenteret. planer om tempo og rækkefølge i divisionens investeringer og udvikling. Der er i hele divisionen enighed om, at en udvikling, der skal føre til et fuldt ejet netværk i Europa, er en både rigtig og opnåelig ambition. Den faktiske operationelle udførelse af transporterne er i al væsentlighed outsourcet til underleverandører. Divisionen i hovedtræk Divisionen har i løbet af 2004 haft en solid stigning i omsætning og EBITA. Regnskabsåret har været præget af en forbedret drift i stort set alle lande. Der har været brugt en del energi på at planlægge Road divisionens udvikling på det europæiske marked. Landenes ledere og nøglepersoner i organisationen har været samlet for at afstemme ideer og forretningsmæssige I slutningen af 2004 blev der gennemført tre køb Boes, Viktoria, begge tyske, og desuden Eurosped 2001 i Slovenien. Disse køb tilførte divisionen en omsætning på ca. 1 milliard kroner. Opkøbsstrategien, som vil fortsætte ind i 2005, vil uden tvivl medføre en aktivitet af lignende art. Det er koncernledelsens opfattelse, at det er muligt at gennemføre den omtalte strategi på mellem tre og fem år. Efter grundig diskussion og analyse blandt divisionens ledere vil en realisering af disse strategier fordoble divisionens omsætning. Land Udvikling i omsætning Udvikling i EBITA Fokus Danmark (inkl. Group) Bedre end budget. På budget. Det skal bemærkes, at Road Danmarks EBITA- margin uden Group omkostninger udgør 5,2 % Fokus på vækst. En stadig forbedring af kvalitet og effektivitet. EBITA-resultatet er flot i forhold til et marked præget af kraftig konkurrence. Norge Bedre end budget. Stort set på budget. Et stort marked med en pæn margin. Vækst. Fastholde en ledende position på markedet. Sverige Bedre end budget. Vækst på ca. 10% i forhold til Under budget. EBITA-margin skal og bør også kunne forbedres i Fortsat vækst ikke mindst domestic. Finland Lidt bedre end budget og 8% bedre end En meget fin udvikling både i forhold til budget og i forhold til Vækst, både internationalt og domestic. UK På budget. På budget. Meget fin udvikling set i forhold til Med markedets størrelse er en ambition om kraftig vækst rimelig. Samtidig skal der fokuseres på forbedring af EBITA til et niveau som de øvrige store markeder. Irland Bedre end budget. En vækst på ca. 22% i forhold til En meget imponerende udvikling. Bedre end budget næsten en fordobling i forhold til Fortsat vækst. Holde kvalitet og indtjening. Tyskland Kraftig vækst på grund af opkøb. Udviklingen i EBITA er ikke at sammenligne med de øvrige markeder. Meget præget af opkøb og forandring. Integration af de nye virksomheder. Realisere synergier. Få skabt rentabel drift. Holland Bedre end budget. Ikke helt tilfredsstillende men inde i en forbedret trend. Forbedre indtjening og vækst. DSV ÅRSRAPPORT

15 LEDELSESBERETNING ROAD DIVISIONEN Land Udvikling i omsætning Udvikling i EBITA Fokus Belgien På budget og 18% bedre end Imponerende flot. Selskabet har holdt indtjeningsniveauet med en kraftig vækst i omsætningen. Fortsætte det positive spor. Frankrig På budget. Bedre end 2003 men ikke god nok. Vækst og forbedret indtjening. Estland På budget. Vækst på ca. 10% i forhold til På budget. Imponerende idet regionen mistede fortoldningsindtægten. Vækst og fastholdelse af markedsposition. Letland Bedre end budget. Vækst på ca. 22% i forhold til På budget. Vækst vækst. Selskabet har en beskeden størrelse. Litauen Under budget. På budget, men i forhold til øvrige DFDS Transport lande en meget høj procent. Gennemføre forandringer i selskabet med ny terminal. Vækst. Polen Bedre end budget. Vækst på 24% i forhold til Betydeligt bedre end budget og næsten dobbelt så høj som i Fortsætte den fremragende drift og udnytte de europæiske muligheder der gives i forbindelse med Road divisionens udvikling. Tjekkiet, Slovakiet og Rusland Pæn vækst på ca. 23% i forhold til Bedre end budget. Vækst og forbedret EBITA. Størrelsen på omsætning og indtjening lever ikke helt op til de forventninger, koncernledelsen har til den pågældende region. Omsætning og EBITA fordelt på markeder Omsætning EBITA EBITA% Realiseret 2003 Budget 2004 ikke revideret Realiseret 2004 Budget 2005 ikke revideret Realiseret 2003 Budget 2004 ikke revideret Realiseret 2004 Budget 2005 ikke revideret Realiseret 2004 Danmark (inkl. Group) ,7% Norge ,0% Sverige ,9% Finland ,6% UK ,4% Irland ,6% Tyskland ,1% Holland ,8% Belgien ,6% Frankrig ,2% Estland ,4% Letland ,7% Litauen ,4% Polen ,7% Tjekkiet, Slovakiet og Rusland ,0% Slovenien I alt ,6% Elimineringer Netto ,2% Budget 2004 er opjusteret i halvårsmeddelelse DSV ÅRSRAPPORT

16 LEDELSESBERETNING AIR & SEA DIVISIONEN Resultatoversigt 2003 Realiseret 2004 Budget ikke revideret 2004 Realiseret 2005 IFRS budget ikke revideret Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Salgs- og administrationsomkostninger Personaleomkostninger EBITDA Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver EBITA Budget 2004 er opjusteret i halvårsmeddelelse Balanceoversigt Koncerngoodwill Immaterielle og materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 3 4 Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender og varebeholdninger Likvide og intercompany beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Minoritetsinteressernes andel Hensatte forpligtelser 6 8 Bankgæld/kort del af langfristet gæld og intercompany gæld Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Antal ansatte: ROIC udgør 32,3%. Ved beregning af ROIC anvendes koncerngoodwill på 747 millioner kroner. Posten består af divisionens koncerngoodwill og allokeret koncerngoodwill fra DSV A/S. DSV ÅRSRAPPORT

17 LEDELSESBERETNING AIR & SEA DIVISIONEN Aktiviteter Divisionen håndterer shipments til oversøiske markeder med enten fly eller skib. Aktiviteterne er koncentreret om transport imellem Skandinavien, USA, UK og Fjernøsten. Divisionen håndterer full- og part loads, containere og flypaletter. Divisionen ejer ikke egne fly eller skibe, men er i hovedsagen forbindelse mellem henholdsvis kunden, rederiet og flyselskabet. Divisionen i hovedtræk Af sidste årsrapport fremgik det, at resultatet i divisionen var præget af en lav US dollarkurs. Kursen på US dollar er blevet lavere, men på trods heraf er resultatet i divisionen forbedret med 34% - det bedste resultat i divisionen nogensinde med den laveste US dollarkurs i mange år. Alle de initiativer, ledelsen har taget i løbet af året, har været fornuftige og har virket. Vist kan indtjeningen forbedres lidt i nogle lande, men divisionen har stort set løst sine driftsmæssige problemer og arbejder i dag med velfungerende selskaber med god ledelse. Divisionen havde i 2004 en vækst på ca. 10%. Hele væksten er skabt organisk. Efter koncernledelsens opfattelse er dagsordenen i 2005 at øge væksten organisk og ikke mindst gennem akkvisitioner. Det er koncernledelsens opfattelse, at divisionen er så stærk på drift, at en fordobling af omsætningen i løbet af nogle få år er et realistisk mål. En fordobling af omsætningen vil også medføre en bedre geografisk placering af divisionens selskaber. Koncernledelsen er af den opfattelse, at den integration og organisering, der skal finde sted i divisionen, vil kunne foregå uden nævneværdige tab af divisionens resultater. Således at resultatet efter en fordobling af omsætningen ikke vil medføre et lavere indtjeningsniveau. Land Udvikling i omsætning Udvikling i EBITA Fokus USA Bedre end budget og ca. 9% bedre end Danmark Bedre end budget og ca. 14% bedre end Bedre end budget og ca. 20% bedre end Betydeligt bedre end budget og næsten en fordobling i forhold til Vokse organisk og holde det høje EBITA-niveau. Inspirere og fremme vækst i divisionens øvrige lande. Holde fast i kraftig vækst. Stadig mulighed for et forbedret EBITAniveau. Projekt afdelingen Lidt under budget. På budget. Vækst. Holde kvaliteten og fastholde en relativ høj EBITAmargin. Norge Bedre end budget og 20% bedre end Bedre end budget. Vækst. Sverige Stort set på budget. Bedre end budget. Fortsætte den postive udvikling på omsætning og EBITA. Finland Meget pæn vækst og 40% bedre end Bedre end budget. Fortsætte vækst og om muligt at forbedre EBITA-niveau. UK Bedre end budget og ca. 7% bedre end Bedre end budget. Fortsætte den meget fine udvikling som selskabet har været inde i de seneste år. Bør kunne forbedre EBITA-niveau. Holland Bedre end budget. Under budget. Vækst. En ikke tilfredstillende EBITA. Kina Bedre end budget og vækst på 45% i forhold til På budget. Vækst vækst vækst. Hong Kong Bedre end budget og vækst på 12% i forhold til Bedre end budget. Vækst. Sammen med USA og Kina har Hong Kong det højeste EBITA-niveau i divisionen. Dette bør kunne fastholdes. Øvrige Fjernøsten Bedre end budget pæn vækst på ca.10% i forhold til Bedre end budget. Vækst og en forbedret EBITA. DSV ÅRSRAPPORT

18 LEDELSESBERETNING AIR & SEA DIVISIONEN Omsætning og EBITA fordelt på markeder Omsætning EBITA EBITA% Realiseret 2003 Budget 2004 ikke revideret Realiseret 2004 Budget 2005 ikke revideret Realiseret 2003 Budget 2004 ikke revideret Realiseret 2004 Budget 2005 ikke revideret Realiseret 2004 USA ,5% Danmark (inkl. Group) 1, , ,0% Projekt afd ,1% Norge ,7% Sverige ,4% Finland ,6% UK ,4% Holland ,8% Kina ,8% Hong Kong ,2% Øvrige Fjernøsten ,7% I alt ,6% Elimineringer Netto ,4% Budget 2004 er opjusteret i halvårsmeddelelse DSV ÅRSRAPPORT

19 LEDELSESBERETNING SOLUTIONS DIVISIONEN Resultatoversigt 2003 Realiseret 2004 Budget ikke revideret Realiseret 1) IFRS budget ikke revideret Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Salgs- og administrationsomkostninger Personaleomkostninger EBITDA Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver EBITA Budget 2004 er opjusteret i halvårsmeddelelse Balanceoversigt Koncerngoodwill Immaterielle og materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 2 4 Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender og varebeholdninger Likvide og intercompany beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser 8 25 Langfristet gæld 6 9 Bankgæld/kort del af langfristet gæld og intercompany gæld Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Antal ansatte: 669 1) Solutions divisionen var indtil 31. august 2004 pro-rata konsolideret med 50%. Solutions divisionen er herefter indregnet med 100% og indgår således pr. 31. december 2004 som helejet datterselskab. ROIC udgør 1,6%. Ved beregning af ROIC anvendes koncerngoodwill på 159 millioner kroner. Posten består af divisionens koncerngoodwill og allokeret koncerngoodwill fra DSV A/S. DSV ÅRSRAPPORT

20 LEDELSESBERETNING SOLUTIONS DIVISIONEN Aktiviteter Divisionens definition på Solutions er hovedsageligt totale logistikløsninger herunder outsourcing af lager, distribution samt en lang række serviceydelser i relation til kundernes supply chain. Disse services henvender sig hovedsageligt til større industrier, mærkevarer og brands. Indenfor divisionens forretningsområder ligger endvidere distribution og cross-docking. Der er en betydelig fremgang i omsætningen, og fraregnet Sverige ligger alle lande over budget på indtjening. Der har i årets løb været gjort en betydelig indsats for at løse det svenske problem. Koncern- og divisionsledelsen tror på, at det svenske resultat måske ikke bliver flot i 2005 men dog under kontrol på en måde, der ikke forstyrrer de tre andre landes resultat. Divisionen i hovedtræk Danmark, Norge og Finland har rent faktisk vist fremragende drift med EBITA procenter over Road divisionens. Det ville derfor være ærgerligt, at det rædsomme resultat i Sverige skulle overskygge den positive udvikling fra de tre andre markeder. Koncerngoodwill er reduceret med 9 millioner kroner vedrørende Solutions i Sverige. Herudover er der i 2004 hensat til tabsgivende kontrakter for de forhold som har haft en negativ indvirkning på 2004-resultatet. Land Udvikling i omsætning Udvikling i EBITA Fokus Danmark (inkl. Group) Bedre end budget. Bedre end budget. At udvikle og fastholde vækst og det pæne EBITAniveau. Norge Bedre end budget. Betydeligt bedre end budget. Få integreret tilkøbt selskab og fastholde pæn indtjening og høj kvalitet. Sverige Bedre end budget. Langt under budget. Skabe turn-around i forhold til indtjening. Finland Bedre end budget. Bedre end budget. Fastholde vækststabilitet og indtjening. Omsætning og EBITA fordelt på markeder Omsætning EBITA EBITA% Realiseret 2003 Budget 2004 ikke revideret Realiseret 2004 Budget 2005 ikke revideret Realiseret 2003 Budget 2004 ikke revideret Realiseret 2004 Budget 2005 ikke revideret Realiseret 2004 Danmark (inkl. Group) ,1% Norge ,7% Sverige ,0% Finland ,8% I alt ,9% Elimineringer Netto ,0% Budget 2004 er opjusteret i halvårsmeddelelse DSV ÅRSRAPPORT

21 LEDELSESBERETNING GOD SELSKABSLEDELSE God selskabsledelse Drøftelserne af god selskabsledelse er en vedvarende proces i DSV s bestyrelse som skal tilsikre, at DSV løbende forholder sig til udviklingen indenfor god selskabsledelse. Derfor er disse forhold indgået i drøftelserne på de bestyrelsesmøder, der har været afholdt i DSV s holdning til god selskabsledelse er anført nedenfor: Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen Enhver aktionær er berettiget til at deltage i DSV s generalforsamling, der er den øverste beslutningsmyndighed. På generalforsamlingen har aktionærerne mulighed for at stille spørgsmål direkte til bestyrelsen og direktionen. Der er ingen stemmeretsbegrænsninger i DSV s vedtægter, og beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, med mindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Fuldmagter gives til én generalforsamling med mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i Statstidende og ved brev til de i aktiebogen noterede aktionærer. Det tilstræbes, at indkaldelsen til generalforsamling foretages minimum tre uger før generalforsamlingsdatoen. I tilfælde af at der fra tredjemand fremsættes et offentligt overtagelsestilbud, anbefales det, at aktionærerne gives mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at afstå deres aktier i selskabet på de tilbudte vilkår. DSV s bestyrelse har ikke måttet tage stilling til en sådan situation, men det er DSV s politik at agere i aktionærernes interesse. Interessenter DSV ønsker at drive en rentabel virksomhed til gavn for selskabets aktionærer, kunder, medarbejdere, leverandører og øvrige interessenter. Bestyrelsen har via DSV s vision fastlagt de overordnede retningslinier for DSV s økonomiske, miljømæssige og sociale forhold. DSV s direktion fører en aktiv og åben dialog med DSV s interessenter i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker. Koncernens årsrapport indeholder blandt andet en supplerende beretning vedrørende arbejdsmiljø. Heri afrapporteres der på væsentlige indikatorer, som beskriver status på området. Åbenhed og gennemsigtighed DSV fører og har altid ført en åben og aktiv kommunikationspolitik. Oplysningsforpligtelserne i forhold til Københavns Fondsbørs fastlægger reglerne for DSV s kommunikation med aktiemarkedet. Bestyrelse og direktion lægger meget vægt på at leve op til oplysningsforpligtelserne og tilsikre, at aktiemarkedet modtager al relevant information til brug for vurdering af DSV, dets situation og fremtid. Alle fondsbørsmeddelelser offentliggøres på både dansk og engelsk og er tilgængelige på selskabets hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelse på Københavns Fondsbørs. DSV s hjemmeside er tilgængelig på både dansk og engelsk og indeholder blandt andet de seneste webcasts fra DSV s investor-telekonferencer, som afholdes i forbindelse med offentliggørelse af væsentlige fondsbørsmeddelelser og kvartalsvise investorpræsentationer. Direktionen afholder møder og præsentationer for investorer, analytikere og pressen. Derudover står DSV s direktion og Investor Relations-afdeling til rådighed for besvarelse af henvendelser. DSV s navnenoterede aktionærer informeres endvidere kvartalsvis via DSV Moves, som er DSV s nyhedsmagasin samt via den seneste regnskabsmeddelelse. I forbindelse med mindre begivenheder udsendes endvidere pressemeddelelser på dansk og engelsk, som også er tilgængelige på selskabets hjemmeside. DSV udarbejder årsrapporter efter relevant dansk lovgivning med overgang til de internationale regnskabsstandarder, IFRS, i Der er i årsrapporten for 2004 udarbejdet en oversigt over konsekvenserne af en overgang til IFRS. I årsrapporten indgår endvidere information om ikke-finansielle forhold. DSV offentliggør endvidere meget detaljerede budgetoplysninger for det efterfølgende regnskabsår i forbindelse med offentliggørelse af DSV s årsrapport. Der følges op på disse igennem året i forbindelse med offentliggørelse af kvartals-, halvårs- og årsrapporter. DSV ÅRSRAPPORT

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 2005 Årsrapport DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Kornmarksvej 1 2605 Brøndby CVR nr. 58233528 www.dsv.dk HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal

Læs mere

Resultat af primær drift før afskrivninger, nedskrivning af koncerngoodwill og særlige poster er 660 millioner kroner.

Resultat af primær drift før afskrivninger, nedskrivning af koncerngoodwill og særlige poster er 660 millioner kroner. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet FONDSBØRSMEDDELELSE Halvårsmeddelelse 2005 (1. januar 30. juni 2005) og aktietilbagekøb Nettoomsætningen er realiseret med

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Om DSV ROAD. solutions

Om DSV ROAD. solutions om dsv Om DSV Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne lokationer i 50 lande. Suppleret af partnere og agenter

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 214

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 214 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 27. april 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 214 1. kvartalsmeddelelse 2006 (1. januar 31. marts 2006) samt opjustering af budget

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 30. april 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 1. kvartalsmeddelelse 2007 (1. januar 31. marts 2007) og meddelelse om iværksættelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 226

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 226 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 23. august 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 226 Halvårsmeddelelse 2006 (1. januar 30. juni 2006) Nettoomsætningen udgør 15.037

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Leif Tullberg Palle Flackeberg Kurt K. Larsen Adm. direktør Formand for bestyrelsen Koncerndirektør

Leif Tullberg Palle Flackeberg Kurt K. Larsen Adm. direktør Formand for bestyrelsen Koncerndirektør Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet FONDSBØRSMEDDELELSE Årsrapport 2003 (1. januar 31. december 2003) Resultat før afskrivninger på koncerngoodwill (EBITA) er

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne lokationer i

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Selskabsmeddelelse nr. 606

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Selskabsmeddelelse nr. 606 DELÅRSRAPPORT 1. halvår Selskabsmeddelelse nr. 606 4. august Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni (DKK mio.) 2. kvartal 2. kvartal 2014 ÅTD ÅTD 2014 Nettoomsætning

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 1. august 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 Delårsmeddelelse for 1. halvår 2008 (1. januar 30. juni 2008) Væsentlige hovedtal for 1. halvår 2008 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2008 Nettoomsætningen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403 28. juli 2011 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2011 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2011 Nettoomsætningen udgør 21.882 millioner kroner

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 521

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 521 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 521 29. oktober Væsentlige hovedtal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 3. kvartal 3. kvartal 2012 ÅTD ÅTD 2012 Nettoomsætning 11.466

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 286

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 286 4. marts 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 286 Offentliggørelse af årsrapport 2007 og indbydelse til investorkonference Væsentlige hovedtal for Årsrapport 2007 (perioden 1. januar 31. december 2007) Nettoomsætningen

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 25 nr. 5 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

SV bliver etableret i 1976, da ti vognmænd i ællesskab stifter selskabet DSV, De Sammensluttede ognmænd af A/S.

SV bliver etableret i 1976, da ti vognmænd i ællesskab stifter selskabet DSV, De Sammensluttede ognmænd af A/S. ELKOMMEN ISTORIE SV bliver etableret i 1976, da ti vognmænd i ællesskab stifter selskabet DSV, De Sammensluttede ognmænd af 13-7 1976 A/S. 1987 bliver DSV optaget på Københavns Fondsbørs. SV køber i 1997

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 252

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 252 3. august 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 252 Halvårsmeddelelse 2007 (1. januar 30. juni 2007) og meddelelse om iværksættelse af aktietilbagekøb Nettoomsætningen udgør 17.074 millioner kroner. Bruttofortjenesten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 228

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 228 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 15. november 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 228 3. kvartalsmeddelelse 2006 (1. januar 30. september 2006) Nettoomsætningen udgør

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere