Forslag til lokalplan nr Ribe Bykerne. Domkirkepladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr. 40-010-0001. Ribe Bykerne. Domkirkepladsen"

Transkript

1 Forslag til lokalplan nr Ribe Bykerne Domkirkepladsen 17. januar 2011

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø Illustrationer: Schønherr A/S Tryk: Esbjerg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Indhold Høring fra den 26. jan til den 23. marts Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Lokalplanområdets disposition Trafikale forhold Forhold til Kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende lokalplaner Forhold til gældende servitutter Miljøvurdering Tilladelser fra andre myndigheder... 8 Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, parkering og gangarealer Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Vedtagelse Bilag Bilag 1 Afgrænsning og matrikler Bilag 2 Illustrationsplan Bilag 3 Koteplan Bilag 4 Planudsnit v. Grydergade Bilag 5 Snit A-A og C-C Bilag 6 Snit D-D og F-F Bilag 7 Perspektiv syd Bilag 8 Perspektiv vest Bilag 9 Perspektiv nord Bilag 10 Perspektiv øst Side 1

4 Høring fra den 26. jan til den 23. marts 2011 Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal du senest den 23. marts 2011 sende dem til: Esbjerg Byråd Plan, Teknik & Miljø Torvegade 74, Postboks Esbjerg Side: 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr Ribe Bykerne Domkirkepladsen Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje 1. Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter Domkirkepladsen i Ribe, et ganske særligt byrum p.g.a. beliggenheden op ad den store Domkirkebygning og omkranset af historiske huse, som f.eks. den gamle latinskole, Hans Tausens hus, den gamle arrest og hotel Dagmar. Domkirken ligger i dag lavere end den omkringliggende by. Det skyldes, at man i forbindelse med ombygning af kirken i 1904 gravede jorden d.v.s. den omkransende kirkegård om kirken bort. Man byggede lodrette støttemure i granit rundt om kirken og nede i graven anlagdes græsplæner med enkeltstående træer. I nyere tid er flere af græsarealerne blevet brolagt som en konsekvens af biltrafikken og det stigende behov for parkeringspladser, og pladsen er - som den fremstår i dag usammenhængende og opbrudt og er visuelt præget af biler og parkering. 2. Baggrund Lokalplanen udarbejdes for at give det planmæssige grundlag for at udføre vinderprojektet fra en arkitektkonkurrence om Ribe Domkirkeplads afgjort august Esbjerg Kommune vil i Side 3

6 Redegørelse samarbejde med Realdania gennemføre vinderprojektet udarbejdet af Schønherr A/S. Hotel Dagmar Den gamle Latinskole Ribe Domkirke Hans Tausens Hus Den gamle Arrest Planen fra vinderprojektet udarbejdet af Schønherr A/S I Ribe Byplan 2000 og i Helhedsplanen 2009, der udstikker byrådets mål, slås det fast at Ribe Domkirke og dens omgivelser med pladsen og den omkringliggende bebyggelse har højeste prioritet med hensyn til at bevare den historiske bykernes middelalderlige træk. Et af indsatsområderne ifølge Helhedsplanen er en renovering af Domkirkepladsen, der indgår i den historiske trekant. Helhedsplanen 2009: Den historiske trekant mellem Domkirkepladsen, Odins Plads og Nørreport skal styrkes. Side: 4

7 Redegørelse 3. Lokalplanområdets disposition Målet med planen er at Domkirkepladsen igen bliver det naturlige centrum for byens liv og genvinder sin status som byens vigtigste plads, som et aktivt byrum og ikke som en parkeringsplads. Domkirkepladsen skal rumme mulighed for ophold, kulturelle og kirkelige arrangementer, markeder, udeservering, samt et begrænset antal p-pladser m.m. Pladsen foran hotel Dagmar indgår som en del af den store plads, hvorfor rækken af lindetræer må fjernes. Kun ved Domkirkens hovedindgang og ved gaden Rykind vil der blive etableret trappeanlæg. Rundt om på pladsen skyder belægningspartier ca. 40 cm op af jorden som sidde-plinte med træer. Parkeringen skæmmer Domkirken og dens omgivelser visuelt. Domkirkepladsen har ved lokalplanens udarbejdelse bratte niveauspring med lodrette støttemure. I vinderprojektet sammenkædes Domkirkens og den omkringliggende bebyggelses niveauer med en samlende belægning, i et jævnt skrånende terrænfald ned mod kirken. Pladsens skrånende belægning vil starte allerede 6-10 m inde i de tilstødende gader, hvilket betyder at de tilstødende husfacader hæves ca. 30 cm med et stejlere skråningsanlæg og ny adgangstrappe op til husene, Torvet 1-17 og 2-22 samt Skolegade Trafikale forhold Ifølge Ribe Byplan 2000 er der fastlagt en hovedtrafikåre som sive- og fordelingsgade gennem den middelalderlige bykerne. Sivegaden fører henover pladsen øst og nord om Domkirken. Med etablering af parkeringspladser i bykernens periferi er der i Trafikplanen lagt op til, at antallet af parkeringspladser omkring Domkirken kan reduceres. Før pladsens omlægning er der ca. 80 parkeringspladser. Torvet Grydergade Stenbogade Skolegade Side: 5

8 Redegørelse I vinderprojektet forsvinder de nuværende asfaltgader omkring Domkirken og kun pladsens granitstensbelægning og inventar leder trafikken, som skal foregå på de gåendes betingelser. Det er således fortsat muligt at køre ad den overordnede trafikåre fra Dagmarsgade, over Von Støckens Plads, via Stenbogade, øst og nord om Domkirken til Grydergade. Skolegade kan stadig passeres, ligesom der kan køres syd om kirken til de parkeringspladser, der kan benyttes i forbindelse med særarrangementer i Domkirken. Skolegade 5. Forhold til Kommuneplanen Anvendelse Fremtidig afgrænsning Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan I overensstemmelse med kommuneplanen overføres lokalplanområdet til byzone. I overensstemmelse med kommuneplanen fastlægges anvendelsen af lokalplanområdet til Hovedcenter, herunder offentlige formål, hvor der er sikret mulighed for kirke og beslægtede aktiviteter. Kommuneplanen tilrettes ved næste revision, så Domkirkens delområde udgår, og Domkirken fremover kommer til at ligge i delområde , med anvendelsen Hovedcenter. Se endvidere næste afsnit Bindinger. Ved omlægningen af Domkirkepladsen forsvinder de lodrette støttemure omkring kirken, og pladsen bliver en sammenhængende jævnt skrånende flade ned mod Domkirken. Side: 6

9 Redegørelse 6. Bindinger Bevaringsværdigt miljø Værdifuldt byrum Kirkeomgivelsesfredning Lokalplanen respekterer følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortet nederst på siden og dertil hørende beskrivelse: Ifølge Kommuneplan er lokalplanområdet Bevaringsværdigt miljø: Bevaringsværdige bebyggelser og harmoniske helheder, pladser, torve, grønninger og tofter skal fastholdes som historiske miljøer. Inden for det bevaringsværdige miljø må der kun udføres byggearbejde og anlæg, der bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe det bevaringsværdige miljø. Ifølge Kommuneplan er lokalplanområdet Værdifuldt byrum: I by- og gaderum skal kultur- og bymiljøet understøttes. Adgangen til bygningerne skal ske fra gadesiden. Erhvervslokaler i stueetagen med facaden mod gaden skal have vinduer mod gaden. Vinduerne må ikke afblændes. Belægninger, beplantning og byinventar skal bidrage til at fastholde, forbedre og genskabe det bevaringsværdige miljø. Kommuneplan anfører jfr. lokalplanområdet om Kirkeomgivelser: I området må der kun udlægges areal til byggeri, anlæg mv., der ikke væsentligt forringer oplevelsen af kirken i samspil med det omgivende landskab. Bindingskort Side: 7

10 Redegørelse Naturbeskyttelsesloven 3 km kystnærhedszone International beskyttelse Det fremgår af afsnit 11 hvilke tilladelser Esbjerg Byråd og andre myndigheder skal og kan give når lokalplanen er endeligt vedtaget. Kildefelt/Vandbeskyttelsesområde Naturbeskyttelseslovens 19: Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Bestemmelsen vurderes ikke at få betydning for projektet beskrevet i lokalplanen. Domkirkepladsen ligger uden for kystnærhedszonen. Domkirkepladsen ligger uden for Internationalt beskyttelsesområde. Domkirkepladsen ligger inden for en kildepladszone. I Kommuneplan anføres: Inden for kildepladszonen må der ikke tillades forhold, der kan indebære risiko for en øget belastning af grundvandet. Der må ikke foretages nedsivning af spildevand, og der skal træffes nødvendige foranstaltninger til sikring af grundvandet ved valg af materialer og metoder ved etablering og drift af bebyggelse, anlæg og ledninger. Bestemmelsen skal iagttages ved gennemførelse af projektet beskrevet i lokalplanen. 7. Forhold til gældende lokalplaner Lokalplanområdet grænser op til områderne omfattet af lokalplan nr for Telefonhus-karréen og lokalplan nr for Rådhuskarréerne. Den aktuelle lokalplan berører kun lokalplan nr , med et fælles vejareal litra 7000bt, 10 m af gaden Rykind der gives en hældning ned mod Domkirken. Lokalplan nr ændres ikke med den aktuelle lokalplan. Lindegården, Torvet 13, der nedbrændte i år 2000, er endnu ikke genopbygget. Ejendommen er ikke omfattet af denne lokalplan. En ny bygning på ejendommen skal behandles efter gældende lokalplan nr for Rådhuskarréerne. 8. Forhold til gældende servitutter Hele Domkirkepladsen er ved lokalplanens udarbejdelse udskilt vejareal uden tinglyste servitutter. 9. Miljøvurdering Esbjerg Kommune vurderer at lokalplanen ikke er omfattet af 11g i Lov om Planlægning, hvorefter enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, ikke må påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse om VVM-pligt (Vurdering af Virkningerne på Miljøet). Vurderingen bygger bl.a. på at antallet af parkeringspladser reduceres og at vejadgangene ikke ændres, hvorfor trafikbelastningen samlet nedsættes. Behovet for parkering vil blive dækket i bykernens periferi. Lokalplanen er screenet og skal ikke miljøvurderes efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Begrundelsen er at lokalplanen ikke fastlægger rammer der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og fordi lokalplanen ikke indvirker væsentligt på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde. 10. Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanen overfører Domkirken og pladsen omkring kirken fra landzone til byzone, hvilket medfører at der ikke skal meddeles tilladelse efter 35, stk. 1 i Planloven (zonetilladelse) til virkeliggørelse af lokalplanen. Side: 8

11 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr Ribe Bykerne Domkirkepladsen I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at at at at at at sikre at Domkirkepladsen kan omlægges efter et projekt udvalgt som vinder i arkitektkonkurrence august sikre området anvendt til Domkirke med omgivende opholds- og aktivitetspladser, som et aktivt byrum med status som byens centrale plads. sikre at Domkirkens og den omkringliggende bebyggelses niveauer sammenkædes i et jævnt skrånende terrænfald ned mod Domkirken. fastlægge pladsens udformning, placering af inventar og pladsens belægningsmaterialer i overensstemmelse med den historiske bykerne. sikre et vejforløb henover pladsen i randzonen, som bykernens sive- og fordelingsgade. sikre mulighed for at afmærke et mindre antal parkeringspladser. 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på Lokalplankort 1 og omfatter matr. nr. 327 og vejareal litra cq, samt del af matr. nr. 323 og litra bt, by, bz, ca, cs og cv, alle Ribe Bygrunde, samt alle parceller der efter den 17. jan udstykkes heraf. 2.2 I forbindelse med planens anmeldelse til PlansystemDK bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3. Zonebestemmelser 3.1 Ved den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens vedtagelse overføres Domkirkepladsens landzoneareal til byzone (se landzonearealet på bindingskortet side 7 i Redegørelsen). 4. Områdets anvendelse 4.1 Lokalplanområdet udlægges inden for Ribe bykernes Hovedcenter-zone til Domkirke og plads til offentlige formål, såsom opholds- og aktivitetsplads, markedsplads og udeservering m.m., samt køre-, gang- og parkeringsareal. 4.2 Der må ikke etableres funktioner eller udøves aktiviteter, der er så trafikskabende eller omfangsrige, at de efter Byrådets skøn ændrer karakteren af Domkirkepladsen og dermed den gamle bykernes historiske miljø. 4.3 Der må ikke udover nødvendige reparationer - udøves nogen art af virksomhed eller aktivitet, som ved støv, røg, Side 9

12 Bestemmelser lugt, støj, rystelser, ved sit udseende eller på anden måde efter Byrådets skøn er til ulempe for brugerne af Domkirken, de omkringboende eller brugerne af kirkepladsen. 5. Udstykning 5.1 Skelreguleringer og udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. 6. Veje, parkering og gangarealer 6.1 Der skal anlægges en sive- og fordelingsgade øst og nord om Domkirken med tilslutning til de tilstødende gader og pladsens parkeringspladser, i princippet som vist på Illustrationsplanen bilag 2. Domkirkepladsen er planlagt med status af gågadezone med kørsel tilladt. 6.2 Der kan afmærkes 10 parkeringspladser indenfor lokalplanområdet, eksempelvis som vist på Illustrationsplanen bilag 2. Parkering ud over de 10 afmærkede p-pladser er ikke tilladt uden godkendelse fra Esbjerg Kommune. 6.3 Der kan afmærkes 25 midlertidige parkeringspladser, der alene må bruges ved kirkelige handlinger og anden brug af Domkirken. 6.4 Der skal være mulighed for indkørsel til bagsiden af ejendommene Torvet 9 og Det gamle Rådhus. 6.5 Esbjerg Kommune kan anvise/indrette en holdeplads langs fordelingsgaden for turistbusser til af- og pålæsning. Lastog flytte- og fragtbiler og lign. kan foretage af- og pålæsning inden for de tidspunkter, der er fastlagt for levering af varer til forretningerne i Hovedgaden jfr. Gågadereglementet. Parkering af busser, last- flytte og fragtbiler, autocampere, campingvogne og lign. må ikke finde sted på Domkirkepladsen. 7. Ledningsanlæg m.v. 7.1 El-ledninger skal fremføres som jordkabler. 8. Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Da lokalplanen ikke omfatter anden bebyggelse end Domkirken indeholder lokalplanen ikke egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser. Evt. tilbygninger til Domkirken vil blive behandlet af kirkemyndighederne og andre relevante myndigheder. Domkirkens borgertårn er ca. 50 m højt og højden af hovedskibet er ca. 28 m. 8.2 På Domkirkepladsen kan der opstilles permanent inventar, såsom siddeplinte og steler m.m. i princippet som vist på Illustrationsplanen bilag 2 og Planudsnittet bilag 4. Der må ikke opstilles permanente bygninger eller permanente overdækninger til marked og udeservering. Der må ikke opstilles mure, hegn el.lign. i skel. Der kan opsættes midlertidige pavilloner efter Esbjerg Kommunes godkendelse i hvert enkelt tilfælde, herunder en pavillon i sommerperioden på det vestlige hjørne af pladsen foran hotel Dagmar. 8.3 I lokalplanområdet må der ikke opføres bygninger eller synlige større installationer til områdets forsyning og drift. Min- Side: 10

13 Bestemmelser dre el- og TV-skabe skal godkendes af Esbjerg Kommune inden opsætning. 8.4 Der må indenfor lokalplanområdet opsættes 1 mobiltelefonmast. Masten må alene udføres som en flagstang opstillet på borgertårnets udkigsterrasse. Masten skal være forberedt til brug for min. 4 operatører, og skal således stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling. Opsætning skal aftales med ejendommens ejer, og aftalen skal indeholde bestemmelse om fjernelse af anlægget, hvis det har været ude af drift i mere end 1 år. 9. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 Midlertidigt opstillede bygninger, pavilloner eller anlæg, som f.eks. juleboder, samt skiltning og reklamering, permanent eller midlertidig, skal have en karaktér og kvalitet, der er i overensstemmelse med det historiske miljø omkring Domkirken og bykernen i øvrigt. Sådanne bygninger, pavilloner og anlæg skal godkendes af Esbjerg Kommune i henhold til bevaringstinglysningen af 16. april 1963, og jfr. reglerne i Kommunens bevaringsvejledninger. 10.Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Domkirkepladsen skal anlægges og indrettes efter principperne vist på Illustrationsplanen bilag 2 og Planudsnittet bilag Belægningsstenene skal nedlægges efter principperne vist på den vejledende Koteplanen bilag 3, Planudsnittet bilag 4 og Snittene bilag 5 og Belægningen på Domkirkepladsen, sidde-plinte og steler skal udføres i nordisk granit eller i en granit med samme farvenuance Pladsbelysningen skal udføres af den ombyggede gamle Ribe-gaslampe, på stander eller som vægarmatur Afvanding af pladsen skal indbygges som en naturlig del af belægningen, f.eks. som punktvise afløbsbrønde 2-3 m fra Domkirken, med riste-størrelser som de omgivende granitsten Beplantning skal udføres af enkeltstående træer eller små trægrupper jfr. principperne vist på Illustrationsplanen bilag 2 og Planudsnittet bilag Der må ikke være udendørs oplag i lokalplanområdet. 11.Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder 11.1 Godkendelser, tilladelser og dispensationer i henhold til denne lokalplan meddeles af Esbjerg Kommune. Indenfor lokalplanområdet skal der ud over ovenstående tilladelser søges særskilt jfr. nedenfor: 11.2 Jordforurening: Ved den endelige vedtagelse vil lokalplanområdet overgå til byzone. Ifølge Jordforureningslovens 50a anses al jord i byzone som udgangspunkt for at være lettere forurenet. Derfor skal Esbjerg Kommune foretage en Side: 11

14 Bestemmelser vurdering af den del af Domkirkepladsen der overgår fra landzone til byzone med henblik på evt. omklassificering Planen for Domkirkepladsen skal behandles af Ribe Stift og Slots- og Ejendomsstyrelsen hvad angår forholdet til Domkirken og adgangsarealerne til Domkirken Planen for Domkirkepladsen skal behandles af Kulturarvsstyrelsen hvad angår forholdet til de omkringliggende fredede huse, som f.eks. ny adgangstrappe, skråning op ad sokkel, vægbelysning m.m Planen for trafikafviklingen på Domkirkepladsen samt anlæg af parkeringspladser skal forelægges Politiet til godkendelse Planen for Domkirkepladsen skal behandles af Nationalmuseet og Sydvestjyske Museer hvad angår de arkæologiske interesser i området Findes der i lokalplanområdet under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet (Museumslovens 27). Fundet skal straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. 12.Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan ifølge Planlovens 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Esbjerg Kommune har påtaleret, for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 13.Midlertidige retsvirkninger Fra starten af den offentlige høringsperiode har lokalplanforslaget efter Planlovens 17 den midlertidige retsvirkning, at ejendomme 1 Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode det lokale museum om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Udtalelsen skal tilkendegive om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Museet administrerer efter Museumslovens kap. 8 og 8a. Side: 12

15 Bestemmelser inden for området ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for foregribelse af den endelige plans indhold. Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke. Den foreløbige retsvirkning gælder indtil lokalplanen er offentliggjort efter endelig vedtagelse. Dog gælder den foreløbige retsvirkning højst ét år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Efter den offentlige høringsperiode, og inden Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, kan Byrådet tillade, at ejendomme bebygges eller udnyttes efter forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et byggearbejde m.v., der er lokalplanpligtigt. 14.Vedtagelse Ovenstående forslag til Lokalplan nr udarbejdet efter Lov om planlægning, er vedtaget af Esbjerg Byråd den 17. jan med henblik på offentlig høring. Johnny Søtrup Borgmester Hans Kjær Direktør for Teknik & Miljø Side: 13

16 Side 14

17 318b by Grønnegade Præstegade ± a Grydergade b 378 3B!!!! 20!! bz 1A 1B!!!!!! 1C!!!!!!!!! B!!! 3D!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4A 3C 4 3A cv 379!!!!!!!!!!!!! 2!!!!! b !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ca!!! C 409a!!!! 14 15A b 12 Vejareal "litra cq" 411 6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a!!!! Torvet 13!!!!!!!! 4 bt!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rykind!! 446c!!!!! a!!!!!! !! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Overdammen Stenbogade 5 1 cs 7 44a cp 43 44b cz a V. Støckens Plads Skolegade Sønderportsgade Bispegade ^ Ribe!!!Lokalplangrænse Bilag 1 Lokalplan Afgrænsning og matrikler Dato: December 2010 Mål 1:1000 Meter 0 12,

18

19 ± ^ Ribe Bilag 2 Lokalplan Illustrationsplan Dato: December 2010

20

21 ± ^ Ribe Bilag 3 Lokalplan Vejledende koteplan Dato: December 2010

22

23 ± Grydergade ^ Ribe Bilag 4 Lokalplan Planudsnit ved Grydergade Dato: December 2010

24

25 Snit AA Snit CC Ribe Bilag 5 Lokalplan Snit A-A og CC Dato: December 2010

26

27 Snit DD Snit FF Ribe Bilag 6 Lokalplan Snit D-D og FF Dato: December 2010

28

29 ^ Ribe Bilag 7 Lokalplan Perspektiv syd Dato: December 2010

30 ^ Ribe Bilag 8 Lokalplan Perspektiv vest Dato: December 2010

31 ^ Ribe Bilag 9 Lokalplan Perspektiv nord Dato: December 2010

32 ^ Ribe Bilag 10 Lokalplan Perspektiv øst Dato: December 2010

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3

Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Lokalplan 01-040-0001 Spangsbjerg Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 25-010-0001. Boligområde syd for Videkærvej St. Darum

Lokalplan nr. 25-010-0001. Boligområde syd for Videkærvej St. Darum Lokalplan nr. 25-010-0001 Boligområde syd for Videkærvej St. Darum November 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen. Remiseområdet

Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen. Remiseområdet Lokalplan nr. 01-080-0002. Østerbyen Remiseområdet Februar 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL

LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL LOKALPLAN 122 GUNSLEVHOLM IDRÆTS- EFTERSKOLE ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL GULDBORGSUND KOMMUNE FEBRUAR 2009 HVAD ER EN LOKALPLAN? Indhold En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere