HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002"

Transkript

1 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: Fax: Telex: TORM DK Website: Comtext: A43DK152 VAT/CVR. No NASDAQ: TRMD Københavns Fondsbørs: TORM HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Resultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 62,8 mio. og resultat efter skat på DKK 6,1 mio. eller DKK 0,35 pr. aktie og uden indtægtsførsel af tonnageskatteeffekt, hvilket i alt er bedre end ventet Det forventede resultat for 2002 er opjusteret til DKK 415 mio. (tidligere estimeret DKK 40 mio. før skat) grundet et lidt forbedret driftsresultat og tilbageførsel af udskudt skat (tonnageskat) Aktionærernes godkendelse af dobbeltnoteringen af selskabets aktier på NASDAQ, startende 16. april 2002 De 3 poolsamarbejder for produkttankskibe klarede sig bedre end dag-til-dag spotmarkedet under vanskelige markedsforhold Hensigtserklæring blev underskrevet i første kvartal, og efterfølgende kontraherede TORM og poolpartnere 7 LR1 panamax produkttankskibe i maj til konkurrencedygtige priser Bulkaktiviteten var tabsgivende, men på linie med forventningerne Liniedivisionen opnåede en forbedret indtjening Regnskabspraksis ændret som følge af ny dansk årsregnskabslov samt notering på NASDAQ

2 HOVEDTAL FOR KONCERNEN 1. kvartal 2002 DKK mio. USD mio. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 519,861,3 Indtjening ved skibsfart 74,9 8,8 Resultat ved salg af skibe/kapitalandele 4,80,6 Andre driftsindtægter 12,3 1,4 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 62,87,4 Resultat før skat 8,5 1,0 Årets resultat 6,1 0,7 BALANCE Anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Gæld Netto rentebærende gæld Investeret kapital KURS- OG REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL Egenkapitalens forrentning *) % 0,5 ROIC *) % 0,3 EBITDA/nettoomsætning *) % 12 Resultat pr. aktie (EPS) *) 0,35 0,04 Børskurs ultimo 58,6 6,9 Egenkapitalandel % 30 Investeringer i materielle anlægsaktiver mio Antal aktier mio. 17,5 USD/DKK kurs ultimo 8,50 *) Kvartalsbaseret AFSTEMNING TIL AMERIKANSKE REGNSKABSPRINCIPPER PR. 31. MARTS kvartal 2002 DKK mio. USD mio. RESULTATOPGØRELSE Resultat aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabspraksis 6,1 0,7 Sale and lease back 1,1 0,1 Hensættelser til reparation og aktivering af dokningsomkostninger -3,8-0,4 Aktieoptioner/tildeling af aktier -1,1-0,1 Urealiserede gevinster på omsættelige værdipapirer 0,80,1 Valutaterminskontrakter 1,6 0,2 Afledte finansielle produkter 0,3 0,0 Skattevirkning af tilpasninger til US GAAP 0,3 0,0 Årets resultat 5,3 0,6 Udvandet resultat per aktie 0,30 0,04

3 UDSIGTERNE FOR 2002 Ændringer i dansk regnskabspraksis forøger det forventede resultat før afskrivninger (EBITDA) fra DKK 220 mio. til DKK 300 mio. En salgsgevinst på skibe solgt i 2000 vil påvirke 2002 resultatet positivt med ca. DKK 15 mio. grundet de samme ændringer i regnskabspraksis. Resultatet før skat for året, eksklusiv resultat fra salg af skibe og ekstraordinære poster, forventes at blive ca. DKK 55 mio., hvilket er højere end tidligere estimeret. Selskabet forventer at indgå i tonnageskatteordningen, der medfører ændring af indkomstbeskatningen for rederier. Resultatopgørelsen ventes i så fald at blive forøget med ca. DKK 360 mio. i andet kvartal 2002 grundet tilbageførsel af udskudt skat. Denne ændring har ingen likviditetseffekt. Det samlede resultat efter skat for 2002, inklusiv ovennævnte ændringer, ventes at andrage DKK 415 mio. eller DKK 23,66 pr. aktie. Det forventede resultat er baseret på aktuelle rejseresultater for det 1. og 2. kvartal, hvorimod de efterfølgende kvartaler er estimater som vist i tabellen nedenfor. Forventet indtjening for 2002 (USD/dag) Produkttankskibe Bulkskibe MR LR1 LR2 Panamax Handysize 1. kvartal kvartal kvartal kvartal RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2002 Resultat efter skat for det første kvartal af 2002 blev DKK 6,1 mio. eller DKK 0,35 pr. aktie. Som tidligere forventet, resulterede det vigende produkttankmarked i et markant fald i resultatet for kvartalet sammenlignet med sidste år. Bulkdivisionen var tabsgivende, men på linie med forventningerne, hvorimod liniedivisionen opnåede en forbedret indtjening. Indtjening ved skibsfart *) DKK mio. 1. kvartal 2002 Andel Tank 74 99% Bulk % Linie 11 15% Offshore 0 0% Total % *) Bruttoindsejling fratrukket driftsomkostninger, hvilket består af havneudgifter, bunkers, kommissioner, mandskab, vedligeholdelse etc. og hyre, men ekskluderer administration, renter og afskrivninger.

4 PRODUKTTANK Specifikation af driftsresultatet for selskabets produkttankskibe i 1. kvartal pr. segment: Produkttankskibe - driftsresultat for egne og indchartrede skibe 1. kvartal 2002 LR2/Aframax Tilgængelige indtjeningsdage 270 Gennemsnitligt antal skibe 3,0 Timecharter ækvivalent pr. indtjeningsdag Driftsomkostninger pr. indtjeningsdag *) Driftspengestrømme pr. indtjeningsdag **) LR1/Panamax Tilgængelige indtjeningsdage 357 Gennemsnitligt antal skibe 4,0 Timecharter ækvivalent pr. indtjeningsdag Driftsomkostninger pr. indtjeningsdag *) Driftspengestrømme pr. indtjeningsdag **) MR/Handymax Tilgængelige indtjeningsdage 523 Gennemsnitligt antal skibe 5,8 Timecharter ækvivalent pr. indtjeningsdag Driftsomkostninger pr. indtjeningsdag *) Driftspengestrømme pr. indtjeningsdag **) *) Driftsomkostninger for egne skibe **) Timecharter ækvivalent indtjening minus driftsomkostninger og charterhyre Højere oliepris, vigende efterspørgsel, en ustabil situation i Mellemøsten og løbende vedligeholdelse af raffinaderier forårsagede utilfredsstillende rater gennem kvartalet. Resultatet var dog alligevel på linie med forventningerne og, som tidligere nævnt, højere end dag-til-dag spotraterne. Lavere olielagre, specielt i USA, og den kommende sommersæson, hvor forbruget af flybrændstof og benzin stiger markant, giver selskabet moderat optimisme i forbindelse med dets aktiviteter i andet halvår af Der blev foretaget betydelige skrotninger i 1. kvartal på i alt 6 mio. tdw. Modsat blev der i samme periode leveret nybygninger på i alt 5 mio. tdw. LR2 segmentet ( tdw) blev påvirket af en nedgang i efterspørgslen på nafta i Japan og Sydkorea samtidig med en reduktion af raffinaderikapaciteten i både Fjernøsten og Caribien som følge af vedligeholdelsesarbejde. LR1 skibene ( tdw) blev negativt påvirket af en reduceret efterspørgsel på flybrændstof, mens MR segmentet ( tdw) blev negativt påvirket af et overudbud af tonnage, hovedsageligt i Fjernøsten.

5 BULK Leveringer af nybygninger oversteg skrotningen betydeligt gennem kvartalet, hvilket resulterede i et nedadgående pres på fragtraterne, specielt i Fjernøsten, i anden halvdel af kvartalet. Forventninger til et vigende bulkmarked i den resterende periode af året har bevirket, at divisionen har afdækket 75% af fragterne for denne periode. For året ventes aktiviteten at være tabsgivende. Divisionen indchartrede yderligere tonnage i forventning til en langsigtet forbedring i dette segment. LINIE Divisionen opnåede tilfredsstillende resultater. Alle østgående sejladser var fuldt lastet til tilfredsstillende rater samtidig med, at de vestgående sejladser havde last nok til at indchartre yderligere tonnage. Forventningen til andet halvår er positiv med yderligere forbedringer i indtjeningen. OFFSHORE De to indchartrede skibe, TORM HERON og TORM KESTREL, havde en indtjening på linie med forventningerne. Denne aktivitet forventes at bidrage positivt til årets resultat. FINANSIELLE ELEMENTER Den gennemsnitlige rente på lån og valutaswapforretninger var i 1. kvartal ,99% inkl. marginal. For 2002 og 2003 er omtrent 85% og 38% af selskabets renteeksponering afdækket. En ændring i renten med 1 procent-point på den resterende variabelt forrentede gæld vil resultere i en ændring af renteomkostningerne for 2002 på DKK 4 mio. Pr. 31. marts 2002 havde selskabet en beholdning af danske obligationer på DKK 569 mio. Det annualiserede afkast for perioden var 1,58%. Hvis renteniveauet ultimo 2002 er ændret med 1 procent-point, vil markedsværdien på denne beholdning ændre sig med DKK 23 mio. FORVALTNING AF SELSKABETS AKTIVMASSE Mod slutningen af kvartalet underskrev selskabet sammen med eksisterende poolpartnere en hensigtserklæring i forbindelse med kontraheringen af 7 LR1 produkttanknybygninger ( tdw) med option på yderligere 5 skibe på Hyundaiskibsværftet i Sydkorea. Levering sker fra begyndelsen af 2004 og fremefter. TORM deltager i ordren med 1 skib med option for yderligere 1 skib. Denne ordre understreger yderligere selskabets engagement i at opretholde en topmoderne flåde. Ordren understreger endvidere styrkelsen af poolsamarbejderne, idet ingen af disse partnere i dag deltager i LR1 poolsamarbejdet. Samtidigt er det første gang TORM og poolpartnerne i fællesskab kontraherer nybygninger.

6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Som følge af den nye årsregnskabslov med virkning fra 1. januar 2002 samt selskabets notering på NASDAQ er der foretaget visse ændringer i den anvendte regnskabspraksis. Der er foretaget ændring af regnskabspraksis på nedennævnte områder, mens anvendt regnskabspraksis på øvrige områder er uændret i forhold til sidste år. Finansiel leasing De bareboat-aftaler for skibe, som selskabet har indgået, der opfylder definitionen på finansiel leasing indregnes i balancen på etableringstidspunktet med et beløb, der svarer til nutidsværdien af de underliggende minimumsleasingydelser beregnet ved leasingperiodens begyndelse. Aktiverede leasede aktiver afskrives efter samme principper som selskabets ejede skibe. Tidligere har selskabet behandlet disse aftaler som operationel leasing. Ændringen i anvendt regnskabspraksis indebærer en forøgelse af periodens resultat med DKK 1 mio. og en reduktion af primoegenkapitalen med DKK 15 mio. Sale and lease back aftaler Avancer vedrørende sale and leaseback aftaler udskydes og indtægtsføres forholdsmæssigt over kontraktperioden i takt med hyrebetalingerne på tilbagechartrede skibe. Tidligere blev sådanne gevinster indtægtsført i resultatopgørelsen på salgstidspunktet. Ændringen i anvendt regnskabspraksis indebærer en forøgelse af periodens resultat med DKK 3 mio. samt en reduktion af primoegenkapitalen med DKK 84 mio. Swap af skibe Selskabet indregner avancer ved swap af ejerskab på skibe i resultatopgørelsen på transaktionstidspunktet, undtagen hvor skibene er ensartede aktiver. Tidligere blev avancer ved swap af ejerskab på skibe indregnet i resultatopgørelsen på transaktionstidspunktet, undtagen hvor skibene var søsterskibe med samme byggeår. Ændringen i anvendt regnskabspraksis indebærer en reduktion af primoegenkapitalen med DKK 7 mio., mens den ikke har nogen effekt på periodens resultat. Udbytte Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Tidligere blev udbytte indregnet som en forpligtelse i det år, udbyttet vedrørte. Ændringen i anvendt regnskabspraksis indebærer en forøgelse af primoegenkapitalen på DKK 73 mio., men har ingen effekt på periodens resultat.

7 Egne aktier Egne aktier indregnes som en del af egenkapitalen til kostpris. Tidligere blev egne aktier indregnet som et aktiv og reguleret til markedsværdien via resultatopgørelsen. Ændringen i anvendt regnskabspraksis indebærer en reduktion af periodens resultat med DKK 7 mio. samt en reduktion af primoegenkapitalen på DKK 44 mio. Valutaterminskontrakter og finansielle instrumenter Valutaterminskontrakter og finansielle instrumenter bliver optaget i balancen til markedspris på balancedagen. Ved sikring af balanceposter vil ændring i markedsværdi modsvare kursreguleringen af den balancepost, som den sikrer. Ved sikring af forventede fremtidige transaktioner indregnes ændring af kontrakternes markedsværdi i egenkapitalen og indregnes først i resultatopgørelsen, når det sikrede er realiseret. Ændring i markedsværdien på kontrakter, der ikke kan betragtes som sikringstransaktioner, indregnes i resultatopgørelsen i slutningen af hver periode. Tidligere blev valutaterminskontrakter og finansielle instrumenter ikke indregnet i balancen. Ændringen i anvendt regnskabspraksis har ikke haft resultateffekt, mens primoegenkapitalen er reduceret med DKK 27 mio. Prioritetsgæld og banklån Prioritetsgæld og banklån optaget i forbindelse med finansiering af skibe skal optages til kursen på balancedagen. Da disse lån udgør en effektiv valutakurssikring af investeringer i skibe, bliver kursreguleringerne optaget som en del af egenkapitalen og herefter indregnet i resultatopgørelsen, når skibet bliver solgt. Tidligere blev prioritetsgæld og banklån, optaget i forbindelse med finansiering af skibe i integrerede enheder, optaget til kursen på kontraheringstidspunktet. Ændringen i anvendt regnskabspraksis har ikke haft resultateffekt. Ændringen indebærer en reduktion af primoegenkapitalen på DKK 187 mio.

8 Nedenstående opstilling viser en summarisk opgørelse af effekten på resultatopgørelse og balance for perioden fra 1. januar 2002 til 31. marts 2002: DKK mio.dkk mio.dkk mio. Hidtidig Ny regnskabspraksis Reguleringer regnskabspraksis RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtjening ved skibsfart Resultat ved salg af skibe/kapitalandele 5 5 Andre driftsindtægter Resultat før afskrivninger Resutlat før skat Periodens resultat BALANCE Anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser Gæld Passiver i alt Egenkapital DKK mio. Saldo pr. 1. januar Ændring af regnskabspraksis -291 Saldo pr. 1. januar 2002 efter ny praksis Kursregulering af egenkapital i tilknyttede og associerede virksomheder -13 Kursregulering af lån til selvstændige enheder 7 Ændring af finansielle instrumenter og egne aktier 1 Periodens resultat 6 Egenkapital pr. 31. marts I tillæg til de faktorer og forhold, som er gennemgået andre steder i denne meddelelse, vil vigtige faktorer, der i TORMs mening kunne forårsage, at de aktuelle resultater vil variere markant fra dem gennemgået under forventningerne for resten af året inkludere en forbedring af verdensøkonomien, valutakurser, generelle markedsforhold inklusiv variationer i charterhyre og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen i fragtmarkederne, herunder effekten af en ændret OPEC produktion og ændring i verdens olieforbrug og lagre, ændring i selskabets driftsomkostninger, inklusiv bunkerpriser, dokomkostninger og forsikringsomkostninger, ændring i love og vedtægter samt andre foranstaltninger foretaget af myndigheder, herunder forpligtigelser af fremtidige retstvister, ændringer i inden- og udenlandske politiske forhold, potentielle ændringer af skibsruter som følge af uheld eller politiske begivenheder eller andre vigtige faktorer beskrevet fra tid til anden i meddelelser fra TORM til Københavns Fondsbørs og Securities and Exchange Commission.

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

ÅrSrapport 2008 1 Shipping with pride INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal 9 2008 i hovedtræk 10 Forventninger til 2009 16 Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012 ÅRSRAPPORT 2012 3 Indhold Højdepunkter Introduktion 4 Fem års hoved- og nøgletal 6 Væsentlige forhold i 2012 7 Forventninger til 2013 8 Strategisk retning 11 Divisioner Tankdivisionen 12 Tankdivisionen

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade 49 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.motortramp.com KONTAKTPERSON:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen foretager ændringer i aktiekapitalen "Jeg er stolt af, at TORM, Selskabets långivere og Oaktree har forhandlet og gennemført implementeringen af denne omfattende Restrukturering. Vi har hermed skabt et

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage "Restruktureringsaftalen sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankgæld, ny likviditet og besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe. Dette gør det muligt for TORM at

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Ledelsesberetning CVR-nr. 76 35 17 16 1 Selskabsoplysninger Selskab Nordic Tankers A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro CVR-nr.: 76 35 17 16 Hjemstedskommune:

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2011/12 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2014 12 Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10 36 39 77. Årsrapport 2011

AKF Holding A/S CVR-nr. 10 36 39 77. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10 36 39

Læs mere