NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012"

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. KTH Dir. tlf NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Hvad udtrykker likviditet opgjort ved kassekreditreglen? I Roskilde Kommune opgør vi vores likviditet efter kassekreditreglen, da det er den, vi bliver målt på fra ministeriets side, og da den er et godt udtryk for, om vores likviditet har en stigende eller en faldende tendens. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er gennemsnittet af kassebeholdningen de sidste 365 dage altså et år tilbage i tiden. For at skønne over, hvad kassekreditreglen vil være ved årets udgang, har vi brug for en forudsætning om, hvor meget af vores samlede budget, vi regner med at bruge. Den forudsætning får vi gennem vores 4 årlige budgetopfølgninger, hvoraf den ene også er halvårsregnskabet. Vi kan således godt, sådan som det er tilfældet i øjeblikket opleve, at vi forventer at bruge hele vores vedtagne budget eller endda mere, samtidig med at vores skøn efter kassekreditreglen er steget i forhold til, hvad vi tidligere har skønnet. Dette kan ske, når vores budgetopfølgning/halvårsregnskab fortsat tyder på, at vi vil nå at bruge mere end hele budgettet inden årets udgang samtidig med, at vi lige nu har brugt færre penge, end vi tidligere har skønnet. Vi forventer i halvårsregnskabet stadig at bruge mere end vores vedtagne budget pga. overførte anlæg fra 2011, så på den måde er der ikke fundet ledige penge, vi ikke ved, hvad vi skal bruge til. Men når vi bruger pengene senere på året, end vi troede, så hjælper det på vores likviditet efter kassekreditreglen. En høj likviditet giver råderum eller handlefrihed til, at kommunen eksempelvis investerer i rentable projekter, jordopkøb eller lignende, jf. også vedtagelsen af de økonomiske principper i februar Derfor står Roskilde Kommune nu også i en stærkere position med en likviditet opgjort efter kassekreditreglen på 422 mio.kr. pr. 31.juli, end da vi lå på et betænkeligt lavt niveau i marts 2011 på 163 mio.kr. De 163 mio.kr. skal ses i relation til, at Roskilde Kommune ved udgangen af 2007 havde en likviditet på knap 700 mio.kr. opgjort efter kassekreditreglen. Denne lave likviditet i foråret 2011 medførte, at Byrådet vedtog budget 2012 med en likviditetsopbygning på 110 mio.kr. i I modsætning til ved vedtagelsen af budget 2012, hvor det var nødvendigt med likviditetsopbygning muliggør den hurtigere likviditetsopbygning, at det nu ikke længere er nødvendigt at vedtage budgetter, der skal opbygge likviditeten. Nu vil budgetter, som vedtages med balance, kunne fastholde en likviditet med råderum, mens budgetter med underskud vil medføre, at der igen tæres på likviditeten.

2 Side2/8 Hvad er sagt om likviditetsudviklingen i 2012? Da vi fra forvaltningens side første gang siger noget om forventningen til likviditetsudviklingen i 2012, bygger det på det aflagte regnskab for 2011 og det vedtagne budget for Det, vi har sagt i løbet af 2012, kan kort opsummeres i nedenstående tabel: Mio.kr. Balance/træk på likvide aktiver Kassebeholdning ultimo kassekreditreglen ultimo ØU 23. maj Regnskab , Skøn BYR 12. okt. 1) Vedtaget budget ,6 253,2 ØU 9. maj Budgetopfølgning pr. 31. marts 16,7 235, ØU 27. august Halvårsregnskab 1,1 219, ) Kassebeholdning ultimo 253,2 er først beregnet efter kendt regnskabsresultat for ØU 23. maj 2012 Regnskab 2011 ender med et meget stort mindreforbrug på det skattefinansierede område og med forskydninger i gæld/tilgodehavender bliver det samlede resultat en forbedring af den likvide beholdning på 236,2 mio.kr. jf. også dagsordensteksten i forbindelse med behandlingen af regnskabet i maj måned: Regnskabsresultatet for drift og anlæg på det skatte- og brugerfinansierede område medfører en forbedring af den likvide beholdning med 104,3 mio. kr. Herudover er den likvide beholdning forbedret med 131,9 mio. kr. som følge af ændringer vedrørende kommunens låneoptagelse, afvikling af gæld samt ændringer i kortfristede tilgodehavender mellem kommunen og omverdenen (f.eks. stat, andre kommuner og borgere). Likviditeten ultimo 2011 er et øjebliksbillede, mens likviditeten opgjort efter kassekreditreglen mere er et udtryk for en gennemsnitsbetragtning, som viser retningen for likviditetsudviklingen. Det gode regnskabsresultat giver en ultimo likvid beholdning opgjort på årets sidste dag på 218,6 mio.kr. og en likviditet på 262 mio.kr., når den gøres op efter kassekreditreglen. Udviklingen i 2011 fører til, at vi nu har forladt den nedadgående likviditet, som nåede ned på et betænkeligt lavt niveau i marts måned 2011 på 163 mio.kr. opgjort efter kassekreditreglen. Samtidig påvirker den langt højere likviditet ved udgangen af 2011 som følge af det gode regnskab vores skøn for udviklingen i den likvide beholdning i 2012, idet det virker positivt på vores kassekreditregel for hver dag, pengene bliver liggende i vores kassebeholdning.

3 Side3/8 Dette skyldes, at så længe pengene ikke bruges, så er hver dags beholdning i kassen højere end den tilsvarende dag i 2011, som tages ud i det glidende gennemsnit, som kassekreditreglen er udtryk for. BYR 12. Oktober 2011: Det højere udgangspunkt i kassen fører ikke til ændringer i det vedtagne budget og dermed heller ikke i det forventede forbrug i Budgettet for 2012 blev vedtaget med en forbedring af de likvide aktiver på 34,6 mio.kr. forudsat, at bufferpuljen til overførsler ikke anvendes. Under forudsætning af, at budgettet i øvrigt anvendes som vedtaget, og at finansforskydninger mv. ikke forrykker kassebeholdningen ved udgangen af året, vil det medføre en kassebeholdning ultimo 2012 på 253,2 mio.kr. ØU 9. maj 2012: Første gang, vi fra forvaltningen siger noget om forventningen til udviklingen i likviditeten i 2012 på baggrund af det vedtagne budget, er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts, som forelægges den 9. maj i Økonomiudvalget. Dette skøn anvendte vi også til forårsseminaret. Vores skøn var på daværende tidspunkt, at det forventede regnskab for 2012 vil føre til en forbedring af de likvide aktiver med 16,7 mio.kr., og set i forhold til det vedtagne budget med en forbedring på 34,6 mio.kr. er der således tale om en forværring. Dette skyldes en kombination af flere forhold, men der er først og fremmest tale om mindreforbrug på driften og et forøget forbrug på anlæg som følge af overførsler fra Dermed er vurderingen af kassebeholdningen 235,3 mio.kr. ved udgangen af For at udarbejde skønnet for kassekreditreglen ved udgangen af 2012 indlægger vi forudsætninger om, hvordan betalingerne vil foregå dagligt i løbet af året. Det betyder, at der er tale om skøn fra midten af april og til udgangen af december, og disse baseres på en forventning om et betalingsmønster som året før. På den baggrund skønnede vi et niveau for kassekreditreglen til mio.kr. ultimo ØU 27. august 2012: Det, der nu lægges til grund, er dels en ny vurdering af det forventede forbrug i 2012, jf. halvårsregnskabet, dels kender vi nu de faktiske betalinger ud og ind af kassen fra midten af april og til udgangen af juli, og de er så meget mindre, end vi skønnede dem i april, så vores likviditet efter kassekreditreglen er steget. Selve halvårsregnskabet fører til, at vi nu vurderer et forventet regnskab, der vil føre til en forbedring af de likvide aktiver på 1,1 mio.kr. dvs. en fortsat forværring i forhold til det vedtagne budget. Dette fører til en ny vurdering af kassebeholdningen ultimo 2012 på 219,7 mio.kr. På baggrund af de mindre betalinger/større kassebeholdning fra midten af april til udgangen af juli vurderes likviditeten efter kassekreditreglen nu til mio.kr. ved årets udgang, forudsat at budgettet anvendes i overensstemmelse med vurderingen i halvårsregnskabet og et betalingsmønster som sidste år. Der er således tale om den situation, at vi forventer, at vi bruger mere inden årets udgang, end vi tidligere har troet, men alligevel bliver vores likviditet efter kassekreditreglen højere, end vi hidtil har skønnet. Det kan forekomme mærkværdigt, men det sker, fordi der er tale om ændring af to uafhængige skøn, jf. vedlagte tænkte eksempel i bilag 1.

4 Side4/8 Hvorfor er likviditeten opgjort ved kassekreditreglen steget? Når likviditeten efter kassekreditreglen nu forventes at blive mio.kr. og altså højere end skønnet ved sidste Budgetopfølgning på mio.kr., skyldes det følgende forhold. Ved vurderingen af, hvor meget likviditeten ville stige efter kassekreditreglen gennem 2012, kendte forvaltningen ved sidste budgetopfølgning regnskabsresultatet for 2011 samt de daglige beholdninger af penge i 2012 frem til midten af april. For at vurdere udviklingen i likviditeten efter kassekreditreglen resten af året er det nødvendigt at skønne over pengebeholdningen dag for dag i forhold til de tilsvarende beholdninger i 2011, som successivt glider ud af opgørelsen, efterhånden som 2012 går. Denne vurdering er meget usikker, men bygger på den forudsætning, at kommunen har et betalingsmønster ligesom året før. Det kan nu ved halvårsregnskabet konstateres, at de daglige beholdninger af penge fra midten af april, hvor vurderingen ved sidste budgetopfølgning blev foretaget, og indtil udgangen af juli har været større end vurderet i april, hvilket har ført til den omtalte justering af likviditetsskønnet. Som årsager hertil kan først og fremmest peges på, at betalingsmønsteret ikke har udviklet sig som forudsat, og pengene har derfor ligget i kassen i længere tid, hvorved likviditeten efter kassekreditreglen forøges. Et eksempel herpå er betalingerne på kommunens nye plejehjem i Trekroner, der ikke er faldet i den takt, det var forudsat. Eksempelvis er årsagen til, at det forventede regnskab for 2012 giver en forværring af de likvide aktiver i forhold til budgettet, at anlægsudgifterne er større end budgetteret. Det skyldes overførte anlægsinvesteringer fra 2011, der nu forventes gennemført i 2012, men indtil det sker, ligger pengene i kommunekassen, og det er med til at forøge likviditeten efter kassekreditreglen. Til forårsseminaret skønnede vi, at der fra midt i april til ultimo juli ville ske samlede bevægelser svarende til nettoudgifter på 413 mio.kr., hvis vi fulgte betalingsmønsteret fra året før. Men vi kan nu konstatere, at disse bevægelser rent faktisk udgjorde 338 mio.kr. Det er vigtigt at have for øje, at når vi ender med at kunne sige, at de samlede nettobevægelser har været på 338 mio.kr. i perioden fra midt i april til udgangen af juli, så består det af rigtig mange adskilte transaktioner, som beror på enkeltstående beslutninger om indkøb og udsendelse og betaling af regninger hos vores institutioner, afdelinger, eksterne leverandører og i andre kommuner, vi har samarbejde med. Som eksempel kan nævnes, at der for en periode på 3½ måned betales over regninger og dertil kommer øvrige typer af bevægelser, jf. ovenfor. Det er Forvaltningens vurdering, at en forskel i betalinger mellem et skøn foretaget i april måned og de faktiske bevægelser på 75 mio.kr. ( mio.kr.) over 3½ måned vil kunne opstå, da beløbets størrelse må ses i forhold til, at Roskilde Kommune, når året er omme, har afholdt bruttoudgifter og indtægter på over 6,5 mia.kr. Det er endvidere Forvaltningens vurdering, at det ikke er realistisk at forsøge at angive forklaringer på enkeltbetalinger, som er faldet anderledes ud end forventet i perioden april 2012 ultimo juli. Dette skyldes, at vores skøn ikke har bygget på en total opgørelse af konkrete forventede betalinger, men alene et betalingsmønster, som ligner sidste år.

5 Side5/8 Kan vi ramme bedre med vores skøn for likviditeten? Som det er fremgået ovenfor, foretager vi vores skøn over kassekreditreglen med udgangspunkt i, at betalingsmønsteret vil være det samme som sidste år. Det vil det aldrig være, men det har været og er fortsat vores vurdering, at det på de fleste områder er det bedste, vi kan gøre. Det er fortsat vores vurdering, at det er det bedst mulige på driftssiden og på indtægtssiden (skatter mv.), hvor en meget stor del af udgifter og indtægter følger et fast mønster år for år. Her skal blot nævnes vores lønudbetalinger, som fylder over 40 pct. af de årlige bruttoudgifter på drift. Alternativt skal vi skønne over det konkrete forbrug dag for dag, hvilket vil betyde, at vi skulle have over konti kodet med et forventet forbrugsmønster. Reelt vil der være en risiko for større fejlskøn i forhold til at se det på kommuneniveau, så den administrative byrde herved vurderes ikke at ville stå i fornuftigt forhold til resultatet. Det skal dog bemærkes, at forvaltningen i øjeblikket følger udviklingen af et nyt værktøj til likviditetsstyring med henblik på at vurdere, om det vil være en god ide at købe dette, når det er færdigudviklet og afprøvet. For anlægssiden vurderer vi, at vores arbejde med at udarbejde betalingsplaner for samtlige anlæg nu er fuldt indfaset, og at det vil kunne anvendes til at understøtte vores skøn af effekten af anlægssiden på vores likviditet. For at følge udviklingen tættere har Økonomiudvalget bedt om en månedlig opfølgning, hvilket vil give et større indblik i udviklingen i forhold til den forelæggelse, der indtil nu er foretaget fire gange om året. Endelig vil der også fremover blive forelagt et nyt skøn over likviditeten inden budgetforhandlingerne går i gang. Det er dog nødvendigt at sige, at skønnet over udviklingen i likviditeten efter kassekreditreglen fortsat vil være usikkert, især i første halvdel af året. Her er der tale om et skøn over den præcise størrelse af kassebeholdningen hver eneste dag i en økonomi som Roskilde Kommunes, hvor bruttoindtægter og -udgifter som nævnt udgør over 6,5 mia.kr. på et år. Jo længere vi kommer hen på året, jo mere afløses dette skøn af faktiske tal. Følsomheden i skønnene kan illustreres ved et eksempel. I øjeblikket har vi forudsat et bestemt betalingsmønster resten af året, som vil medføre en ultimo likviditet efter kassekreditreglen på 436 mio.kr., som vi har angivet ved et spænd på mio.kr. pga. usikkerheden i skønnet. Hvis vi i stedet forudsætter, at vores forventede regnskab fortsat bliver det samme, men at der præcis den 1. september foretages en betaling i form af en udgift på 25 mio.kr., som falder tidligere end vi har skønnet, så vil det medføre en ultimo likviditet efter kassekreditreglen på 428 mio.kr. Omvendt hvis vi forudsætter, at der præcis den 1. september betales 25 mio.kr. mindre, end forudsat i vores nuværende skøn, så vil det føre til en ultimo likviditet efter kassekreditreglen på 445 mio.kr. Der er her tale om en begrænset effekt. Effekten af en ændring i det forudsatte skøn vil være større jo tidligere på året den uforudsete hændelse sker.

6 Side6/8 Bilag 1 Et tænkt eksempel I nedenstående eksempel forenkles kassekreditreglen til at løbe over 10 dage = et år, og der anvendes fiktive tal. Vi starter i år 0, hvor vi dag for dag får opbygget en likvid beholdning med en tilhørende kassekreditregel. Vi starter år 0 med en likvid beholdning på 100 mio.kr. og på 4. dagen består likviditeten efter kassekreditreglen af gennemsnittet af de første 4 dages beholdninger og på 10. dagen af gennemsnittet af de 10 dage. Ved udgangen af år 0 har vi en likvid beholdning på 130 mio.kr. og en likviditet efter kassekreditreglen på 103 mio.kr. ( Dette år 0 skal vi bare bruge for at kunne regne rigtigt i år 1.!) År 0 + = udgifter Daglige bevægelser Likvid beholdning Kassekreditreglen Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Det følgende år 1 fortsætter nu med daglige bevægelser, og den likvide beholdning og likviditet efter kassekreditreglen kan beregnes ud fra den viden, vi har fra år 0. Nu forestiller vi os, at vi kun kender Dag 1 resten af dagene er skøn (gul), jf. næste tabel for år 1. Den nye faktiske likviditet efter kassekreditregel for dag 1 beregnes som gennemsnittet af beholdningen fra dag 1 fra år 1 og dag 2-10 fra år 0. På samme måde beregnes skønnet for dag 2 ved gennemsnittet af dag 1 og 2 fra år 1 og dag 3-10 fra år 0. På den måde indgår der hele tiden de seneste 10 dage i beregningen. Da alle dagene år 1 har enten lavere udgifter eller højere indtægter end de tilsvarende dage i år 0, så vil kassekreditreglen stige dag for dag, og vi slutter efter dag 10 med en likvid beholdning på 170 mio.kr. og en likviditet efter kassekreditreglen på 143 mio.kr. Vi skønner her, at vi skal bruge 20 mio.kr. den 2. dag og heraf skal vi betale en nybygget hal til 15 mio.kr. (rød).

7 Side7/8 År 1 + = udgifter Kun første dag er kendt Daglige bevægelser Likvid beholdning Kassekreditreglen Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Vi når nu længere frem, så vi kender de første 6 dage i år 1. Det viste sig, at vi alligevel ikke fik bygget og betalt hallen på 2. dagen, men først på dag 6. Derfor er udgifterne nu faldet med 15 mio.kr. på dag 2 og steget med 15 mio.kr. på 6. dagen i forhold til beregningen ovenfor. År 1 + = udgifter De første 6 dage er kendte Daglige bevægelser Likvid beholdning Kassekreditreglen Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Vi bruger nu de 15 mio.kr. til hallen på 6. dagen, så vores likvide beholdning ultimo er den samme på 170 mio.kr., som da vi troede, vi skulle bruge dem på 2. dagen. Men vores beregnede likviditet efter kassekreditreglen ultimo er steget, fordi vi først har bygget hallen senere og derfor har haft de 15 mio.kr. liggende i kassebeholdningen længere.

8 Side8/8 Nu laver vi senere på denne kendte 6. dag en ny budgetopfølgning, hvor vi medtager, at vi nu forventer at måtte bruge 10 mio.kr. mere på busdriften, end vi ellers har regnet med. Regningen på det skal betales på 10. dagen. I forhold til ovenfor stiger udgiften på 10. dagen nu fra 5 til 15 mio.kr. (grønne felter). År 1 Budgetopf. på 6. dagen viser stigende udgift på dag 10 + = udgifter Daglige bevægelser Likvid beholdning Kassekreditreglen Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Dag Med denne nye budgetopfølgning forværrer vi vores likvide ultimobeholdning med 10 mio.kr., så den nu bliver 160 mio.kr. Men vores likviditet efter kassekreditreglen er fortsat bedre med 148 mio.kr, end da vi skønnede over den dag 2, hvor den var 143 mio.kr. Vi bruger på denne måde flere penge på de 10 dage, end vi havde regnet med pga. merudgifter til busdriften, men vores likvide beholdning efter kassekreditreglen er steget, fordi udgifterne til hallen først kom senere, end vi først skønnede.

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Virksomhedsrapport Januar - april 2014

Virksomhedsrapport Januar - april 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - april 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Virksomhedsrapport Januar - maj 2014

Virksomhedsrapport Januar - maj 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - maj 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 05. Redegørelse for Borgmesterens

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 05. Redegørelse for Borgmesterens Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 05 Redegørelse for Borgmesterens Afdelings overordnede vurdering af forventningerne til serviceudgifterne i regnskabet for 2015 Bilag 5 til indstilling

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere