Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård"

Transkript

1 Forslag til lokalplan nr Esbjerg By Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård November 2010

2 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning på ejendommen. Byrådet udarbejder lokalplan: før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, hvis et bestemt bymiljø ønskes skabt eller fastholdt, hvis et areal ønskes overført fra landzone til byzone, hvis en større bebyggelse ønskes nedrevet, hvis et område ønskes erhvervet til offentlige formål, eller hvis bygge- og anvendelsesmulighederne i øvrigt ønskes skærpet eller lempet væsentligt i forhold til gældende bestemmelser. Lokalplanen skal overholde kommuneplanens rammebestemmelser, men kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Udarbejdet af Plan, Teknik & Miljø i samarbejde med Årstiderne Arkitekter A/S med bidrag fra COWI A/S og Skovhus Architects A/S Fotos/Illustrationer: TK Development A/S, Årstiderne Arkitekter A/S, Skovhus Architects A/S og Esbjerg Kommune Tryk: Esbjerg Kommune, November 2010

3 Indholdsfortegnelse Indhold Redegørelse Lokalplanområdet Baggrund Helhedsplan for banegårdsområdet Lokalplanområdets disposition Bebyggelsens påvirkning af omgivelserne Trafikale forhold Aktuelt projektforslag Forhold til kommuneplanen Bindinger Forhold til gældende lokalplan Forhold til gældende servitutter VVM og Miljøvurdering Tilladelser fra andre myndigheder Høring fra den 24. november 2010 til den 19. januar Bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Zonebestemmelser Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg m.v Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Opholds- og ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser i henhold til lokalplanen og andre myndigheder Aflysninger i Tingbogen Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Vedtagelse Bilag Bilag A Matrikelkort... Indsat bagerst Bilag B Lokalplankort... Indsat bagerst Bilag C Illustrationsplan... Indsat bagerst Bilag D Snit igennem shoppingcenter... Indsat bagerst Bilag E Principper for skiltning... Indsat bagerst Bilag F Visualisering af mulige fremtidige forhold... Indsat bagerst Bilag G Referencefotos... Indsat bagerst Bilag H Skyggediagrammer... Indsat bagerst Side 1

4 Side: 2

5 Redegørelse Redegørelse Lokalplan nr Esbjerg By, Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Lokalplanområdets placering Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje 1. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter et ca m² stort areal ved Esbjerg Banegård. Området ligger imellem den centrale og den østlige del af Esbjerg midtby - mellem Jernbanegade i vest, Exnersgade i øst, Borgergade mod syd og mod nord Esbjerg Banegård og åbent baneterræn. Mod syd og øst afgrænses lokalplanområdet af skel mod henholdsvis Borgergade og Exnersgade, og mod vest løber lokalplangrænsen langs med Jernbanegade. Mod nord grænser området op mod banegårdsområdet med Banegården og sporarealer. En stor del af området henligger som spor- og rangerarealer. Mod Jernbanegade ligger en tidligere pakhusbebyggelse med tilhørende adgangsareal, som i dag anvendes til parkeringsformål. De nordligst beliggende pakhuse mv. er udpeget som bevaringsværdige med høj bevaringsværdi. En del af lokalplanområdet fremstår i dag som følge af terrænspring, beplantning og hegning utilgængeligt for offentligheden. En Side 3

6 Redegørelse del arealer, især mod Exnersgade, fremstår ubenyttede. Den centrale del af området skal fortsat kunne anvendes til togdrift medsporanlæg. Nedenfor ses en række fotos, som viser de eksisterende forhold i området: Kig fra Exnersgade mod lokalplanområdets sydøstlige del. I baggrunden ses bl.a. Vestkrafts anlæg og skorsten. Kig i nordlig retning mod lokalplanområdet, som viser de eksisterende forhold ved baneterrænet, herunder den eksisterende tidligere pakhusbebyggelse, som anvendes til parkering. Side: 4

7 Redegørelse Kig i sydlig retning langs pakhusbebyggelsen i Jernbanegade. Kig fra Esbjergs gågade, Kongensgade, mod lokalplanområdet. De eksisterende bebyggelser danner en tydelig sigtelinje mod Jernbanegade. 2. Baggrund 3. Helhedsplan for banegårdsområdet Anledningen til lokalplanen er et ønske om at etablere et større shoppingcenter i området syd for Esbjerg Banegård og for enden af Kongensgade. Etableringen af dette shoppingcenter forventes at styrke Esbjergs konkurrenceevne som handelscentrum. DSB har lagt stor vægt på, at få maksimal synergi af, at der nu placeres et shoppingcenter i banegårdsområdet. Derfor har DSB ladet udarbejde Ideoplæg til Helhedsplan for Jernbanegade, hvor der foreslås en modernisering af terminalfunktionerne for bus og tog ved Esbjerg banegård. DSB s forslag er, at bybusser, rutebiler og stationsfunktioner samles i en ny kompaktterminal i området mellem den fredede banegårdsbygning og det planlagte shoppingcenter. Etablering af kompaktterminalen vil betyde at pakhusbygningerne syd for banegården nedrives. Side: 5

8 Redegørelse Fra DSBs idé-oplæg til helhedsplan for Jernbanegade. DSBs idéskitse af, hvordan området mellem Jernbanegade og baneterrænet kan udnyttes i fremtiden. Fra DSBs idé-oplæg til helhedsplan for Jernbanegade. DSBs idéskitse af, hvordan lokalplanens delområde B kan indrettes til kompaktterminal og forpladsområde. Esbjerg Kommune er indstillet på, at der skabes mulighed for at etablere en kompaktterminal ved centret, som foreslået i DSB s ideoplæg til helhedsplan. Kommunen har derfor besluttet at arealet mellem Banegården og shoppingcentret inddrages i lokalplanen, således at dette nu får rammebestemmelser til terminal- og forpladsformål. Da der udestår en bearbejdning af terminalløsningen med hensyn til udformning, trafik, miljøforhold mv., er det besluttet, at etablering af kompakterminalen først kan ske, når der er udarbejdet en helhedsplan for banegårdsområdet og en lokalplan for terminal- og forpladsområdet mellem shoppingcentret og banegården. Esbjerg Kommune vil på et senere tidspunkt udarbejde en egentlig helhedsplan, der disponerer hele banegårdsområdet, med hensyn til design, trafikafvikling, byrum mv. Denne helhedsplan skal danne grundlag for den fremtidige udbygning af banegårdsområdet. Målet er bl.a., at skabe bedre omstigningsforhold og bedre sam- Side: 6

9 Redegørelse 4. Lokalplanområdets disposition menhæng mellem Banegården, busterminalen og detailhandelen i Kongensgade og det planlagte nye shoppingcenter. Lokalplanområdet er opdelt i 2 delområder, som vist på bilag B. Delområde A er disponeret således, at den sydlige og største del af området er udlagt til byggefelt. Hertil kommer i områdets nordlige ende et areal langs Exnersgade til adgang og parkering. Delområde B omfatter et areal langs Jernbanegade, der udlægges til trafikterminal og forpladsformål. Indenfor delområde B har lokalplanen status af rammelokalplan, der ikke er byggeretsgivende. På baggrund af en helhedsplan for banegårdsområdet kan der udarbejdes en mere konkret lokalplan med byggeretsgivende planbestemmelser for området. Indenfor byggefeltet i delområde A, er der mulighed for at opføre et shoppingcenter inkl. rampe til parkeringsdæk på centrets tag. Den centrale del af delområde A skal dog fortsat kunne anvendes som sporareal. Lokalplanen fastslår derfor, at der ikke må ikke etableres bebyggelse i stueplan inden for matr. nr. 1417a, Esbjerg Bygrunde, som vist på bilag B. Bestemmelsen sikrer samtidig, at den bevaringsværdige jernbanebro ved Borgergade, herunder det nordlige brofæste, friholdes for bebyggelse. Den bevaringsværdige jernbanebro over Borgergade set fra vest Langs Jernbanegade skal facaden i stueetage følge en nærmere angivet linje, der sikrer den nødvendige plads til udvidelse af Jernbanegade. Bygningsfacader skal i stueetagen trækkes tilbage, så der sker en udkragning af facaden over stueetage. Udkragningen skal være 0,5 m, dog op til 1,0 m langs Jernbanegade. Ligeledes skal stueetagen trækkes tilbage ved indgangspartierne for at skabe gode klima- og sikkerhedsmæssige forhold omkring disse. Udkragning af facaden skal ske i en højde, så rummet under facadeudhænget svarer til frihøjden over sporarealet. Shoppingcentret vil fremstå som ét sammenhængende bygningskompleks med øverste tagkote på op til kote 28,0 DVR90, svaren- Side: 7

10 Redegørelse 5. Bebyggelsens påvirkning af omgivelserne de til en bygningshøjde på ca. 15,5 m, hvor det naturlige terræn ligger højest, og ca. 18,5 m, hvor det naturlige terræn er lavest. Indgangspartier og teknikopbygninger på taget tillades opført 4 m højere end tagkoten. Teknikopbygninger på taget skal tilbagetrækkes min. 2,5 m. fra facadelinje eller placeres bagved forhøjede indgangspartier. Der skal etableres tre hovedindgange for centrets kunder. De to indgange placeres ud mod Jernbanegade overfor henholdsvis Kongensgade og Skolegade. Der placeres også en indgang ud mod Exnersgade imellem Ribevej og Teglværksgade. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at facader skal etableres i lyse natursten, lys beton, klinker, glas eller metal. Facader i stueplan og indgangspartier skal fremstå med en transparens, der giver dem en åben og imødekommende karakter, mens facader over stueplan kan have en mere lukket karakter. Lokalplanens bestemmelser sikrer også, at centrets facader opdeles visuelt ved hjælp af lodrette vinduesbånd, skift i materialer og farver m.v., så der opnås en facaderytme, der afspejler de tilgrænsende nabobebyggelser i hhv. Jernbanegade, Borgergade og Exnersgade. Der er i lokalplanen lagt vægt på, at shoppingcentret arkitektonisk skal fremstå helstøbt og sammenhængende samt at udseendet er moderne og har en arkitektonisk lethed. Endelig indeholder lokalplanen bestemmelser, der sikrer, at skiltningen dimensioneres efter den begrænsede hastighed, som fodgængere, cyklister og bilister bevæger sig med i området. Shoppingcenteret forventes at kunne drage stor nytte af den centrale beliggenhed mellem banegård og gågade. Centeret vil medvirke til at styrke bymidten og løfte den østlige ende af Kongensgade, der i dag præges af en del tomme butikker. Med hovedindgange vendt både mod den centrale og den østlige del af bymidten, kan centeret desuden være med til at styrke sammenhængen mellem de to bydele, og fodgængere tilbydes en alternativ rute mellem bydelene. Shoppingcenteret vil markere sig i bybilledet. På bilag D og F vises snit og volumenstudier, der illustrerer centrets maksimalt mulige omfang. Eksempel på volumenstudie fra bilag F. Det ses tydeligt, hvordan shoppingcenteret vil fortætte bymæssigheden. Side: 8

11 Redegørelse 6. Trafikale forhold Et nyt shoppingcenter med den placering og størrelse, lokalplanen giver mulighed for, vil skalamæssigt opleves større end den eksisterende karrébebyggelse i Jernbanegade og ikke mindst udgøre en skalamæssig kontrast til de små 1½ plans boliger, der ligger langs Exnersgades østside. Det store volumen vil opstramme bymæssigheden, hvor det åbne baneterræn mellem Jernbanegade og Exnersgade i dag kan opleves noget udflydende. Samtidig vil den markante bebyggelse bryde det ellers brede åbne baneområde, der skærer sig ind igennem bymidten. I forbindelse med VVM redegørelsen er der udarbejdet visualiseringer af projektets skyggevirkninger på omgivelserne. Butikscentret vil medføre en skyggevirkning på omgivelserne i et afgrænset tidsrum, som ikke vurderes at være ualmindelig i forhold til bebyggelsen i bymidten. Skyggediagrammerne fremgår af bilag H. Centerets visuelle påvirkning af omgivelserne er yderligere beskrevet i den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Exnersgade, som vil blive den eneste vejadgang til centrets parkeringspladser. Vareindleveringen vil ligeledes ske fra Exnersgade til en varegård, der indrettes inde i centerbebyggelsen. Parkeringspladser kan anlægges på centrets tag og på terræn, som det fremgår af bilag B. Parkering på terræn skal etableres som grøn parkering, så hver 8. udlagte p-bås anlægges som plantebede spredt ud over den samlede parkeringsplads. Det enkelte plantebed skal have et areal svarende til mindst 2 p-båse, se også Esbjerg Kommunes vejledning Smukke Byområder. De grønne p-båse tæller med i det samlede p-pladsregnskab. Parkering på tagfladen skal opdeles i mindre rumlige enheder ved hjælp af begrønnede skærme. Eksempler på grønne parkeringspladser. Til venstre et eksempel, hvor nogle af p-båsene er tilplantet. Til højre et eksempel på, hvordan begrønnede skærme kan bruges til at opdele en større parkeringsplads i mindre rumlige enheder.på volumenstudie fra bilag F. Det ses tydeligt, hvordan shoppingcenteret vil fortætte bymæssigheden. Parkeringskravet varierer alt efter hvilke funktioner, der etableres i byggeriet. Der stilles også krav til etablering af cykelparkeringspladser, som skal etableres max. 50 m fra indgangene til centret, for at sikre fornødne synlige parkeringsfaciliteter for cyklister. Side: 9

12 Redegørelse 7. Aktuelt projektforslag Shoppingcenteret vil forøge biltrafikken i området, især lokalt i Exnersgade, der er vejadgang for både personbiler og varetransport. Varetilkørsel skal dog ske i den sydlige del af lokalplanområdet, hvor den påvirker nærliggende boligejendomme mindst, idet den vurderes primært at komme sydfra fra Gammelby Ringvej. Forøgelsen af antallet af personbiler og lastbiler i Jernbanegade vurderes at have begrænset betydning i forhold til den trafik, der i forvejen findes i Jernbanegade. For at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling på vejnettet omkring shoppingcenteret forventes der behov for følgende ændringer: Borgergade lukkes for biltrafik mellem Jernbanegade og Exnersgade. Strækningen holdes åben for cyklister og fodgængere, Der etableres signalregulering og svingbaner i krydset Exnersgade/Gammelby Ringvej. Busholdepladserne ud for Kongensgade flyttes ca. 70 m mod syd til en placering umiddelbart syd for Borgergade. Krydsningen af Jernbanegade mellem Kongensgade og shoppingcenteret signalreguleres. Med lokalplanens udlæg af byggefelt er der sikret mulighed for en fremtidig udvidelse og ombygning af Jernbanegade med henblik på en fremtidssikker trafikafvikling, som bl.a. rummer plads til cykelsti på begge sider af gaden. Jernbanegades tværprofil planlægges udvidet, så gadens fremtidige bredde vil blive 15 m ud for Kongensgade og 17 m ud for Skolegade. Lokalplanen fastlægger derfor, at stueetagens facade mod Jernbanegade skal trækkes 1 m tilbage fra lokalplangrænsen, der ligger hhv. 14 og 16 m fra vejskel mod modstående nabobebyggelse. Placeringen af indgangene til centret tager udgangspunkt i naturlige forbindelser og funktioner i byen, så som bl.a. Esbjerg Banegård, busterminalen, lokale buslinjer og Kongensgade. Med placeringen af indgangene er det målet at medvirke til at skabe sammenhæng mellem den centrale og østlige del af midtbyen, der i dag adskilles af jernbanen. Centerets påvirkning af de trafikale forhold er yderligere beskrevet i den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport. Et projektforslag for etablering af shoppingcenter i lokalplanområdet er under udarbejdelse. I det følgende beskrives dette projekt. Der gøres opmærksom på, at det beskrevne projekt blot udgør én måde at realisere lokalplanens muligheder, og at det endelige projekt kan variere fra det beskrevne projekt. I projektforslaget tænkes shoppingcenteret at udgøre et samlet bygningskompleks på ca m² bruttoetageareal, hvoraf ca m² planlægges anvendt til butikker, ca m² til gangarealer m.v. samt ca m² til varemodtagelse, depoter m.v. Hovedparten af parkeringen skal placeres på et parkeringsdæk på centrets tag, hvor der vil blive etableret ca. 650 p-båse. Opkørslen til parkeringsdækket vil ske via en rampe parallelt med jernbanen. Rampen indbygges delvist i centerbebyggelsen. Derudover vil der på terræn, på arealet mellem jernbanen og Exnersgade, blive etableret ca. 120 p-båse. Side: 10

13 Redegørelse Nedenfor vises et par eksempler på, hvordan shoppingcenteret kan komme til at se ud. Visualisering som viser et eksempel på, hvordan det planlagte shoppingcenter kunne se ud set fra luften i østlig retning. Shoppingcenterets volumen udgør i princippet en stor ny karré. Kongensgades forløb, som udgør Esbjerg bymidtes gågade, er markeret med lyserødt. Eksempler på, hvordan shoppingcenteret kan komme til at se ud fra Kongensgade (tv.) og Jernbanegade (th.) 8. Forhold til kommuneplanen Anvendelse Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan og ændring nr til kommuneplanen er derfor offentliggjort samtidig med denne lokalplan. Ændringen samler kommuneplanens rammeområder , og samt en del af rammeområde under ét i rammeområde I overensstemmelse med kommuneplanændringen fastlægges anvendelsen af delområde A til hovedcenter med erhverv uden boliger. Der er mulighed for at etablere butikker, liberalt erhverv, restaurationer og lignende. Kommuneplanens rammer for hoteller og erhverv som mindre fremstillings- og servicevirksomhed er ikke udnyttet i lokalplanen. Side: 11

14 Redegørelse Butikker Bevaringsværdige enkeltbygninger Bebyggelse Friarealer Der må ikke tillades virksomheder, der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere end klasse 3, dog kan butikker med varelevering i aften- og natperioden tillades. For rammeområdet gælder desuden, at ny bebyggelse og ombygninger skal afpasses i forhold til omgivelserne med hensyn til bygningsvolumen, placering og proportioner. I overensstemmelse med kommuneplanen fastlægges anvendelsen af delområde B til offentlige anlæg i form af trafikterminal- og forpladsformål. Anvendelsen fastlægges alene på rammelokalplanniveau, og en ny lokalplan for delområdet skal derfor udarbejdes, før et konkret projekt kan realiseres. Lokalplanen udnytter kommuneplanens rammer for butiksarealer, der giver mulighed for dagligvarebutikker på op til m² og udvalgsvarebutikker på op til m². I overensstemmelse med kommuneplanændringen gives derudover mulighed for, at der kan indpasses 1 stor udvalgsvarebutik på over m². Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanens bymidteafgrænsning til detailhandel. I forbindelse med kommuneplanens vedtagelse ved udgangen af 2009 var der inden for bymidten et samlet bruttoetageareal til butikker på m 2. I mellemtiden er ca af disse m 2 udnyttet i forbindelse med andre projekter, men de maksimalt m 2 butiksareal, lokalplanen giver mulighed for i forbindelse med det planlagte shoppingcenter kan rummes indenfor den tilbageværende restrummelighed. I lokalplanens delområde B er en bygningsrække med pakhuse m.m. udpeget som bevaringsværdig med høj bevaringsværdi. Det er vurderet, at bevaringen af disse bygninger ikke er forenelig med ønsket om at etablere kompaktterminal i delområdet. Da bestemmelsen om bevaringsværdige enkeltbygninger i Kommuneplan vil være en hindring for den fremtidige anvendelse til kompaktterminal ændres bevaringsbestemmelsen i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplanændring således, at de bevaringsværdige bygninger i kategori 1-5, efter en konkret vurdering kan nedrives, såfremt den ønskede kompaktterminal etableres. Tilsvarende indeholder lokalplanen en bestemmelse af samme ordlyd. Den maksimale bebyggelsesprocent i delområde A fastsættes i overensstemmelse med kommuneplanændringen til højst 300 % for hver enkelt ejendom. Kommuneplanændringens mulighed for at bygge i en højde af maksimalt 25 m udnyttes ikke fuldt ud, idet lokalplanen i stedet fastsætter en maksimal topkote for nybyggeri og samtidig lægger fast, at terrænforskelle skal optages i byggeriet. På grund af de terrænforskelle, der er i området, vil det planlagte shoppingcenter opnå en total bygningshøjde på ca. 15,5 m, hvor det naturlige terræn er højest, og op til ca. 24,1 m for visse bygningsdele, hvor terrænet er lavest. Den samlede bygningshøjde på centerbyggeriet vil svare ca. til bygningshøjden på den eksisterende, omkringliggende bebyggelse, som er i 3-4 etager. Kommuneplanændringens bestemmelser for friarealer er i lokalplanen fulgt op ved, at der i delområde A skal sikres opholdsarealer svarende til mindst 2 % af bruttoetagearealet. Dels skal der Side: 12

15 Redegørelse 9. Bindinger Støjbestemmelser etableres udendørs afskærmede opholdsarealer på terræn og på bygningens tag, dels skal der etableres indendørs fællesarealer i shoppingcentret i form af glasoverdækkede gade- og torvearealer. Parkering skal etableres på taget af centret samt på terræn. Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for perioder dag/aften/nat til: max. 55/45/40 db(a) i skel til naboområder, max. 50/45/40 db(a) i etageboligområder og max. 45/40/35 db(a) i områder med lav boligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger, at bygningskroppen skal udformes som støjskærm således, at støj fra varegård ikke overstiger det tilladte, jf. den til enhver tid gældende miljølovgivning. Lokalplanen stiller desuden krav til, at evt. udendørs støjafskærmning af parkeringsarealer begrønnes og udføres delvist i transparent glas. Side: 13

16 Redegørelse Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer vist på kortudsnittet og dertil hørende beskrivelse. Lokalplanområdet er markeret med en rød prikket linje. Bevaringsværdigt miljø Lokalplanområdet er en del af et større bevaringsværdigt miljø. Det bevaringsværdige miljø omfatter hele Esbjerg indre by, der er bygget op omkring et system af retvinklede gader og karréer. Langs Jernbanegade danner bebyggelsen på den vestlige side af gaden en karakteristisk og klart defineret væg overfor banegårdsområdet på den østlige side af gaden. Lokalplanen forholder sig til det bevaringsværdige miljø ved at sikre, at den nye bebyggelse tilpasses bygningshøjderne langs Jernbanegade. Lokalplanbestemmelserne sikrer, at det planlagte byggeri ikke får en tagkote, der overstiger tagkoten for de højeste eksisterende bygninger i Jernbanegade, herunder den fredede bane- Side: 14

17 Redegørelse 3 km kystnærhedszone Støjisolinier 10. Forhold til gældende lokalplan 11. Forhold til gældende servitutter gårdsbygning. Lokalplanbestemmelserne sikrer, at den nye bebyggelse får et helstøbt og sammenhængende arkitektonisk udtryk. Lokalplanområdet ligger i den bynære del af kystnærhedszonen, hvor der efter Planloven skal redegøres for eventuel visuel påvirkning af kysten. Inden for lokalplanområdet bliver der givet mulighed for byggeri i en højde, der svarer til eksisterende byggeri i området langs Jernbanegade, og desuden ligger der bebyggelse mellem kysten og lokalplanområdet. Realisering af lokalplanens byggemuligheder vurderes derfor ikke at påvirke kyststrækningen visuelt. Området er placeret inden for virksomhedsstøjisolinje fra erhvervsområdet syd for Østre Havnevej og Gammelby Ringvej, hvor bl.a. Danish Crown slagteriet er placeret. I forbindelse med screeningsfasen for den strategiske miljøvurdering (SMV) har Esbjerg Kommune analyseret støjforholdene i lokalplanområdet nærmere. Beregningerne viser, at slagteriets støjbelastning ikke overstiger miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for så vidt angår de udendørs friarealer. Området er desuden omfattet af vejstøjisolinje langs Jernbanegade samt jernbanestøjisolinje, som løber tværs igennem området i nord-sydgående retning. Inden for de ovennævnte støjisolinjer må der ikke etableres støjfølsom anvendelse, med mindre der i henhold til de til enhver tid gældende love, vejledninger og lignede godtgøres, at grænseværdier for støj og vibrationer med f.eks. støjdæmpende foranstaltninger kan respekteres, og det i øvrigt ikke er en belastning for den tilladte aktivitet, som er baggrund for støjisolinjen. Støjbindingerne er i lokalplanen fulgt op ved, at der ikke må etableres støjfølsom anvendelse, såsom boliger, hotel og offentlige institutioner, inden for området. Mindre støjfølsomme anvendelser som butikker, liberale erhverv, restaurationer mv. er tilladt. Bygningskroppen mod vej skal udformes som støjskærm således, at de indendørs opholdsarealer ikke udsættes for støj, der overstiger det tilladte, jf. den til enhver tid gældende miljølovgivning. Inden for lokalplanområdet gælder Lokalplan nr for bebyggelsens ydre fremtræden, herunder bl.a. skiltning, omfattende ejendomme indenfor ejerlavet Esbjerg Bygrunde samt del af ejerlavene Strandby og Esbjerg. Lokalplan nr , der blev vedtaget af Esbjerg Kommune juni 1987, har til formål at regulere skiltning og facader i den indre by og indeholder bl.a. retningslinjer for ny bebyggelses ydre fremtræden. Lokalplan nr gælder fortsat med henblik på at skabe en sammenhæng i indre by, men Lokalplan nr indeholder samtidig specifikke bestemmelser, der fastsætter rammerne for skiltning i lokalplanområdet. Området er pålagt en række servitutter og byrder af forskellig karakter. Der er kun medtaget de servitutter, som kommunen vurderer, har betydning for lokalplanen. Der kan være tinglyst andre servitutter, der har betydning for den enkelte grundejer. D. 19. februar 2002 blev der tinglyst en fredningsdeklaration, som omfatter banegårdshovedbygningen på matr. nr. 1417c, Esbjerg Bygrunde. Ifølge 7, stk. 2 i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer skal bygningsfredningen respekteres af enhver indehaver af rettighed over ejendommen, uanset hvornår rettighe- Side: 15

18 Redegørelse 12. VVM og Miljøvurdering den stiftes. Servitutten er ikke i strid med Lokalplan nr , idet den vedrører byggeri uden for lokalplanens område. På matr. nr. 1417a, Esbjerg Bygrunde, blev der d. 28. maj 2004 tinglyst to servitutlinjer i en afstand af 2,5 m. fra facaden af banegårdsbygningerne beliggende på matr. 1417c, Esbjerg Bygrunde. Disse servitutlinjer skal respekteres som byggeretligt skel mod matr. nr. 1417a, således at byggeafstande m.v. ved eventuel fremtidig bebyggelse på matr. nr. 1417a skal udmåles fra disse linjer. Endvidere skal den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 1417c have færdselsret på de dele af matr. nr. 1417a, der ligger inden for det byggeretlige skel, som adgang til de på matr. nr. 1417c beliggende banegårdsbygninger. Servitutten er i strid med lokalplanens gennemførelse, hvorfor den aflyses inden for lokalplanområdet ved lokalplanens endelige vedtagelse og tinglysning. Påtaleberettigede er Esbjerg Kommune og DSB som ejer af matr. nr. 1417c. Udover ovennævnte servitutter og byrder er der en række forpligtelser jf. Statsbanernes Forpligtelsesprotokol, som er Statsbanernes interne tingbog, hvori en del af de forpligtelser, servitutter og øvrigt 3. mands rettigheder m.v., som DSB og Banedanmark gennem mange år har påtaget sig at respektere. Følgende forpligtelser i protokollen kan have betydning for lokalplanen: Dok nr Overenskomst fra 1954 mellem Esbjerg Kommune og Danske Statsbaner vedrørende regulering og istandsættelse m.v. af forpladsen foran Statsbanernes hovedbygning i Esbjerg. Dokumentet vedrører 1417c. Dok. nr Deklaration om byggeretligt skel vedrørende notering i Tingbogen. Vedr. DSB og Banedanmark. Dokumentet vedrører matr. nr. 1417c. Det er det samme dokument som dok. om byggeretsligt skel, færdselsret m.v. fra Tingbogen, som aflyses inden for lokalplanområdet ved lokalplanens endelige vedtagelse og tinglysning. Dok nr Erklæring om kabellægning på banens grund. Erklæringen beskriver, at kablerne er på Esbjerg Banegård. Erklæringen fra 1950 er mellem Esbjerg Kommune og Statsbanerne. Dok nr Erklæring om telekabel. Der ligger et telekabel langs med Exnersgade. Erklæringen er fra Aftalen er indgået mellem DSB og Post & Telegrafvæsenet, Teleregion 2, Fjernkabelafdelingen, 6000 Kolding. Såfremt byrder fra forpligtelsesprotokollen ønskes aflyst, skal der tages kontakt til rettighedshaverne samt banens arkiv. Esbjerg Kommune har vurderet, at projektet er omfattet af VVMbekendtgørelsens bilag 2, stk. 11a med baggrund i dets omfang, placering og trafikale påvirkning. Der er derfor gennemført en vurdering af anlæggets virkning på miljøet en såkaldt VVMredegørelse. Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplanen ledsages af en miljøvurdering. Idet kravene til indholdet i miljøvurderingen og VVM-redegørelsen er næsten identiske, er VVM-redegørelsen suppleret med en miljøvurdering af lokalplanen. I forbindelse med lokalplanens og kommuneplantillæggets offentlige høring fremlægges også VVM-redegørelse og miljørapport. I VVM og miljøvurdering er projektets påvirkning af det visuelle miljø, kulturarven, detailhandel, trafikforhold, støj, risikovirksom- Side: 16

19 Redegørelse 13. Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven heder (Danish Crown), vandindvinding og afledning, jordforurening samt affald vurderet. I miljøvurderingens ikke-tekniske resume konkluderes følgende: Shoppingcenteret vil udgøre et nyt og visuelt dominerende element i byen. Centeret vurderes at kunne trække flere handlende til Esbjerg bymidte, men vil samtidig trække handel ud af oplandet, særligt inden for udvalgsvarer. Projektet vil medføre øget trafik, og derfor foreslås Borgergade lukket for gennemkørende trafik, mens krydset Exnersgade/Gammelby Ringvej foreslås omlagt til lyskryds med svingbaner. Projektet kan også skabe behov for at fremrykke en omlægning af Jernbanegade, bl.a. i forhold til anlæg af cykelstier. Lokalplanområdet ligger inden for konsekvenszonen omkring Danish Crown, hvor der er risiko for ammoniakudslip. Derfor anbefales det, at der sikres procedurer for håndtering af denne risiko, for eksempel ved at kunne afbryde friskluftindtag, lukke vinduer og døre osv. Realisering af lokalplanforslaget vurderes ikke at have væsentlige støjmæssige konsekvenser. I anlægsfasen kan der dog forekomme støj- og vibrationsgener. I forbindelse med anlægsfasen er der også risiko for at påtræffe forurenet jord, og det kan være nødvendigt at rense grundvandet fra en eventuel grundvandssænkning. Lokalplanen medfører, at der ikke skal meddeles tilladelse efter 35, stk. 1 i Planloven (zonetilladelse) til virkeliggørelse af lokalplanen. Ifølge Museumsloven har bygherren ret til, før der igangsættes jordarbejde, at anmode Sydvestjyske Museer om en udtalelse om risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Det kan være hensigtsmæssigt for at forebygge forsinkelse ved bygge- og/eller anlægsarbejde. Udtalelsen skal tilkendegive, om det er nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse. Formålet er at sikre væsentlige bevaringsværdier for eftertiden. Høring fra den 24. november 2010 til den 19. januar 2011 Har du bemærkninger eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, skal du senest den 19. januar 2011 sende dem til: Esbjerg Byråd Plan, Teknik & Miljø Torvegade 74, Postboks Esbjerg Side: 17

20

21 Bestemmelser Bestemmelser Lokalplan nr Esbjerg By, Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård. I lokalplanen fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i afsnit Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at at at at at at at at at at sikre området anvendt til centerformål, sikre, at ny bebyggelse indpasses arkitektonisk og funktionelt i området, herunder at centrets højde afpasses efter den fredede banegårdsbygning i Jernbanegade, sikre, at centret får en høj arkitektonisk kvalitet, med en arkitektonisk lethed og en moderne og tidstypisk fremtræden, sikre, at centret udgør et afsluttet og helstøbt bygningsvolumen, der viderefører midtbyens karréstruktur og fremtræder med facadekarakter på alle 4 facader, sikre, at facaderne mod de omliggende gader får et åbent og imødekommende udtryk og, at facaderne afpasses de eksisterende bevaringsværdige nabobebyggelser, fastlægge en placering af centerets indgange, der sikrer god forbindelse og sammenhæng mellem banegårdsområdet, den centrale og den østlige del af bymidten, sikre vejadgange, parkering og varetilkørsel til centret, sikre areal til udvidelse af Jernbanegade, sikre opholdsmuligheder i forbindelse med centret, og sikre mulighed for at der på arealet mellem det nye shoppingcenter og stationen kan etableres en moderne kompaktterminal for bybusser og rutebiler, således at omstigningsforholdene mellem bus, tog og bil forbedres, og således at den kollektive trafikbetjening af byens vigtige detailhandelsområder forbedres. 2. Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag A, matrikelkortet, og omfatter del af matr. nr. 1417a, del af matr. nr. 1417c og matr. nr. 1417d, alle Esbjerg Bygrunde, samt alle parceller, der efter den 6. september 2010 udstykkes heraf. Side 19

22 Bestemmelser Langs Jernbanegade slår lokalplangrænsen et knæk for at give plads til en svingbane i krydset mellem Jernbanegade og Skolegade. Lokalplangrænsen er vist med rød stiplet linje. Mod syd og øst følger lokalplanafgrænsningen skel mod henholdsvis Borgergade og Exnersgade. Mod nord afgrænses området af nye matrikelskel, der ud mod Jernbanegade svarer til skillelinjen mellem den oprindelige banegårdsbygning og en tilbygning til denne fra 2006/2007. Herefter følges nuværende skel mellem matr. nr. 1417a og 1417c, Esbjerg Bygrunde, mod syd, indtil et nyt skel går på tværs af matr. nr. 1417a til det møder skel mellem matr. nr. 1417a og 1417d, som herefter følges mod nord. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af en linje, der løber langs Jernbanegade i en afstand af henholdsvis 14 og 16 m fra vejskel mod nabobebyggelsen på vestsiden af Jernbanegade. På den del af Jernbanegade, der ligger syd for Kongensgades udmunding, følger lokalplangrænsen matrikelskellet. 2.2 Området opdeles som vist på bilag A, matrikelkortet, i delområderne A og B. 2.3 I forbindelse med planens anmeldelse til PlansystemDK bemyndiges borgmesteren af Byrådet til at fastlægge det i afsnit 2.1 anførte område matrikulært. 3. Zonebestemmelser 3.1 Lokalplanområdet fastholdes som byzone. 4. Områdets anvendelse 4.1 Delområde A udlægges til centerformål med mulighed for at etablere butikker, liberale erhverv, klinikker, fitnessfaciliteter, cafeer, restaurationer og lignende. I delområde A må der ikke tillades virksomheder, der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere end klasse 3, dog kan butikker med varelevering i aften- og natperioden tillades. 4.2 Inden for delområde A må der etableres butikker med et samlet bruttoetageareal på max m². Den enkelte butiks bruttoetageareal må ikke overstige m² til dagligvarebutikker og m² til udvalgsvarebutikker. Der kan dog etableres 1 større udvalgsvarebutik med et samlet bruttoetageareal på over m², dog maksimalt m 2. Bruttoetagearealet for butikker beregnes jf. gældende lovgivnings detailhandelsbestemmelser. 4.3 I delområde A må der opføres mindre bygninger og tekniske anlæg, såsom transformerstation, til områdets forsyning og drift 4.4 Delområde B udlægges med rammebestemmelser til trafikterminal- og forpladsformål. Jf. Kommuneplanændring kan bevaringsværdige bygninger i kategori 1-5 efter en konkret vurdering nedrives, såfremt den ønskede kompaktterminal etableres. Realiseringen af et konkret projekt med kompaktterminal og forplads forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, der Side: 20

23 Bestemmelser fastsætter nærmere definerede bygnings- og anlægsbestemmelser for området. 5. Udstykning 5.1 Udstykning må kun finde sted i overensstemmelse med lokalplanens formål. 5.2 Mindre skelreguleringer og udstykning til offentlig vej, sti og forsynings- eller afløbsledning eller afløbsanlæg samt friareal er tilladt. 6. Veje, stier og parkering 6.1 Henstilling af busser samt last- og flytte- og fragtbiler og lign. på eller over kg, må ikke finde sted inden for lokalplanområdet Delområde A 6.2 Delområdet skal vejbetjenes fra Exnersgade, som vist i princippet på bilag B, lokalplankortet. 6.3 Vareindlevering skal primært ske til varegård med indkørsel fra Exnersgade, som vist i princippet på bilag B, lokalplankortet. Evt. sekundær vareindlevering må alene servicere mindre dagligvarebutikker og kan kun etableres med Vej & Parks godkendelse. 6.4 Adgangs- og parkeringsarealer skal anlægges på terræn og på centrets tagetage. 6.5 Der skal udlægges min. 1 parkeringsbås pr. 33 1/3 m² salgsareal med kundeadgang ved anvendelse til butiksformål. Der skal anlægges min. 1 parkeringsbås pr. 50 m 2 etageareal til funktioner med mange besøgende som café, restauration, fitnesscenter og lignende. Der skal udlægges min. 1 parkeringsbås pr. 75 m² etageareal ved anvendelse til kontorer, klinikker og lignende. 6.6 Parkering på tagfladen skal opdeles i mindre rumlige enheder á parkeringsbåse ved hjælp af begrønnede skærme. Væggene skal have en højde af 1,8-2 m og begrønnes ved hjælp af beplantning. Hver 8. parkeringsbås på terræn skal anlægges som plantebed. Plantebedene, der hver skal have et areal svarende til mindst 2 parkeringsbåse, skal spredes ud over den samlede parkeringsplads. De grønne parkeringsbåse tæller med i det samlede p-pladsregnskab. 6.7 Der skal udlægges 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m² salgsareal til butiksformål med kundeadgang. Cykelparkeringspladserne skal etableres med cykelstativer og placeres maks. 50 m fra indgangene til centret. 7. Ledningsanlæg m.v. 7.1 Ledningsanlæg i området skal sikres ved tinglyst deklaration. Herunder bestemmelser om vedligeholdelse. 7.2 Lednings- og lysanlæg skal føres i jorden. Side: 21

24 Bestemmelser 8. Bebyggelsens omfang og placering Delområde A 8.1 Bebyggelsesprocenten for delområdet under et må ikke overstige 300%. 8.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for det på bilag B viste byggefelt, dog med undtagelser, se 8.4, 8.8 og Terrænet må højst reguleres 0,3 m i forhold til eksisterende terræn eller til et terræn, der er reguleret i forbindelse med byggemodningen. Terrænet må ikke reguleres nærmere skel end 0,5 m. Terrænforskelle i øvrigt skal optages i bygningen. 8.4 Ny bebyggelse skal i stueetagen trækkes tilbage, således at der opnås en udkragning af facaden på 0,5 m, som vist på bilag D. Langs Jernbanegade tillades dog udkragning på op til 1,0 m i forhold til stueetagen. Langs Jernbanegade skal facaden i stueetagen følge en linje, der er trukket 1 m tilbage fra lokalplangrænsen, som vist på bilag B. Tilbagetrukne indgangspartier jf er dog undtaget fra dette. Udkragning af facaden skal ske i en højde, der svarer til kote 18,1 DVR90, således at rummet under facadeudhænget svarer til frihøjden over sporarealet, jf Ny bebyggelse må ikke opføres med en topkote højere end kote 28,00 DVR90. Dog tillades bebyggelse til indgangspartier opført med en topkote op til kote 32,00 DVR. 8.6 Endvidere tillades bebyggelse til teknik så som skorstene, ventilationsanlæg, udluftningskanaler m.v. opført med en topkote op til kote 32,00 DVR90, som vist på bilag D, under forudsætning af, at sådanne bygningsdele enten er tilbagetrukket min. 2,5 m fra facadelinje eller placeres bagved forhøjede indgangspartier. Bebyggelse til teknik m.m. må maksimalt optage 20 % af tagfladen. 8.7 Der må ikke etableres bebyggelse i stueetage (op til kote 18,1 DVR90) inden for matr. nr. 1417a samt dele af matr. nr. 1417c (mod Jernbanegade i vest og pakhusbebyggelse og Banegård i nord), begge Esbjerg Bygrunde, som vist på bilag B. 8.8 Rampe til parkeringsdæk på centrets tagetage må etableres på det areal, der på bilag B er udlagt til adgang og parkering. Arealet under rampen må bebygges, uanset at det ligger udenfor byggefeltet jf. bilag B. 8.9 Småbygninger og tekniske anlæg til områdets anvendelse, forsyning og drift, såsom transformerstation og kundevognsskjul, må kun opføres på det areal, der som vist på bilag B er udlagt til adgang og parkering. Disse småbygninger må opføres med max 10 m 2 og ikke højere end 2,5 m over terræn. Småbygningerne skal placeres ud mod baneterrænet i en afstand af min. 15 m fra skel mod Exnersgade. Småbygningerne skal i øvrigt udformes og placeres med hensyntagen til Side: 22

25 Bestemmelser den øvrige bebyggelse, enten indpasset i omgivelserne eller afskærmet med beplantning Varegård jf. 6.3 skal etableres internt i bygningen som en integreret del af bebyggelsen og være afskærmet, så den ikke er synlig fra Exnersgade. 9. Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden Delområde A 9.1 Ny bebyggelse skal udformes, så den igennem valg af materialer, konstruktion og detaljer, herunder belysning, fremtræder med et sammenhængende arkitektonisk formsprog og en harmonisk helhedsvirkning. På bilag G, indsat bagerst, er der vist illustrationer med eksempler på udformning og detaljering af centerbebyggelse. 9.2 Belysning skal indgå som et arkitektonisk/kunstnerisk element i bygningen. 9.3 Ny bebyggelse skal udformes med hensyntagen til det arkitektoniske udtryk af bevaringsværdige naboejendomme. 9.4 For ny bebyggelse skal der ske en særlig arkitektonisk bearbejdning af hjørnet Jernbanegade-Borgergade, som sikrer, at hjørnet arkitektonisk og materialemæssigt hænger sammen med bygningen i øvrigt, herunder at stueetagen fremstår som en integreret del af bygningen. 9.5 Det fremtidige forløb af Jernbanegade skal fremstå som en harmonisk helhed 9.6 De anvendte tag- og facadematerialer må ikke fremstå blanke og reflekterende, så den omkringliggende bebyggelse og trafikken generes herved. 9.7 I bebyggelsen skal der etableres ventilationssystemer. Frisklufttilførsel skal etableres i bygningskroppens nordlige side. Den nøjagtige placering skal vælges under hensyntagen til risikoen for lugt- og røggener fra togene på baneterrænet. Alternativt skal der etableres et effektivt luftrenseanlæg, som sikrer friskluft til ventilationssystemet. 9.8 På samtlige luftindtag til etagebebyggelsen skal der monteres ammoniakdetektorer, således at indtagning af forurenet luft stoppes øjeblikkeligt. 9.9 Udsugnings- og ventilationsanlæg m.v. skal integreres i arkitekturen og må ikke være synlig fra offentlig vej Bygningskroppen mod vej skal udformes som støjskærm således, at de indendørs opholdsarealer ikke udsættes for støj, der overstiger det tilladte, jf. den til enhver tid gældende miljølovgivning. FACADER 9.11 Facader på ny bebyggelse skal med hensyn til opdeling i facaderytme løbende brydes af lodrette materiale- eller detaljeskift eller lignende, der underopdeler og giver en arkitektonisk variation i facaden. For at tilpasse byggeriet til den skala, fodgængere oplever byrummet i, skal facaderne i stueetagen opdeles i mindre enheder af maks. 10 meters bredde. Side: 23

26 Bestemmelser 9.12 Facader i stueplan skal primært udføres i transparent, matteret eller farvet glas, så de fremstår transparente/translucente 1 og får en arkitektonisk lethed og en åben, aktiv og imødekommende karakter Min. 40 % af den samlede facade imod Jernbanegade skal fremstå transparent/translucent. I stueetagen skal min. 60 % af facaden fremstå transparent/translucent. Min. 20 % af den samlede facade imod Borgergade skal fremstå transparent/translucent. I stueetagen skal min. 60 % af facaden fremstå transparent/translucent. Min. 30 % af den samlede facade imod Exnersgade skal fremstå transparent/translucent. I stueetagen skal min. 60 % af facaden fremstå transparent/translucent. Min. 20 % af den samlede facade imod nord skal fremstå transparent/translucent. I stueetagen skal min. 60 % af det nordvendte facadeparti, der ligger mellem Jernbanegade og banesporene, fremstå transparent/translucent. Af de transparente/translucente facadepartier skal hovedparten være transparente Vinduer må ikke blændes helt eller delvist, hverken i form af tilklæbning med reklame, blænding udført i faste materialer, maling m.v De dele af facaderne, der ikke udføres i glas, skal udføres i lyse natursten, lys beton, lyse klinker, glas eller metal. Dele af facadepartierne kan begrønnes med beplantning På den del af nordfacaden, der ligger mellem sporarealet og Jernbanegade, kan der udformes et særligt facadeparti, hvor 1. sal skyder sig ud fra den øvrige facade. Dette facadeparti skal fremtræde som en arkitektonisk integreret del af bygningen men samtidig med hensyn til proportionering, materialevalg, detaljering og belysning gives en særlig let karakter, så det markerer sig i forhold til bygningen i øvrigt. Facadepartiet skal primært udføres i transparent, matteret eller farvet glas, så det fremstår transparent/translucent Varegårdens afskærmning mod vej skal fremstå i samme materialer som bygningens øvrige facader. Støjisolering af varegård skal være skjult i de bygningsdele, der afskærmer varegården mod vej. INDGANGSPARTIER 9.18 Indgangspartierne skal placeres i princippet som vist på bilag B. Indgang 1 skal placeres centreret overfor Kongensgade Indgangspartier skal i stueetage trækkes tilbage fra facaden for at skabe et ankomstareal, der dels sikrer centrets kunder et beskyttet klima, dels udgør en sikkerhedszone i forhold til cyklende og kørende trafik. Indgang 1 trækkes 4 m tilbage fra facaden. 1 Ved translucent forstås glas, der slipper lys igennem, men som ikke er fuldstændigt transparent som alm. vinduesglas, f.eks. farvet glas, ornamentglas, ætset glas, sandblæst glas, silketrykt glas, matlamineret glas, emalitglas o.lign. Side: 24

27 Bestemmelser Indgang 2 trækkes 2 m tilbage fra facaden. Indgang 3 trækkes 2 m tilbage fra facaden Indgangspartier skal gives en arkitektonisk markant udformning med en tydelig repræsentativ facade. Det enkelte indgangsparti skal markeres særligt i forhold til bygningen i øvrigt, og skal med hensyn til proportionering, materialevalg, detaljering, belysning og skiltning udformes, så det markerer indgangen samt indgår som en arkitektonisk integreret del af bygningen Indgangspartierne skal primært udføres i transparent, matteret eller farvet glas, så de fremstår transparente/translucente i hele facadens højde. Af de transparente/translucente partier skal hovedparten være transparente. TAG 9.22 Taget skal udføres som fladt tag. Tagbeklædning kan udføres af beton (parkeringsdæk), stål, glas, tagpap eller lign. Alternativt må tagene også fremstå som grønne tage, dvs. tagflader dækket af græs, stenurt eller anden form for vegetation Solceller af reflekterende materiale må ikke være synlig fra nærmeste vej eller naboer Der kan opsættes antenner i en højde, der ikke overstiger den maksimale bygningshøjde med mere end 2 m. Antenner må ikke opsættes på bygningens facade Der må inden for delområde A opstilles maksimalt 1 mobiltelefonmast. Masten skal opføres på bygningens tagflade (parkeringsdækket) som en smal gråhvid cylindermast, der spidser til opefter. Masten, der maksimalt må have en højde af 10 m, skal placeres centralt på tagfladen, minimum 25 m fra facaden og så vidt muligt i forbindelse med bebyggelse til teknik, skorstene, ventilationsanlæg mv. Masten skal være forberedt til opsætning for mindst 2 operatører og skal således stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling. Antennerne skal opsættes symmetrisk/med samme afstand på cylinderen. Inden opsætning skal det på ansøgers foranledning tinglyses, at mast og øvrige installationer skal fjernes af ejeren uden udgift for det offentlige og uden erstatning til anlæggets ejer, hvis masten har været ude af drift i mere end 1 år. SKILTNING 9.26 Udvendig skiltning og reklamering må alene ske i et omfang svarende til principperne, der er beskrevet nedenfor og som fremgår af bilag E, og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med principperne i Vejledning til Lokalplan nr Udvendig skiltning skal have direkte tilknytning til centerets anvendelse og ikke til et enkelt produkt Skiltning må kun ske på bygningens lodrette facade og ikke over skæring mellem tag og facade. Skiltning skal ske med enkeltbogstaver med coronabelysning eller indirekte belysning. Derudover kan der i begrænset omfang skiltes på glaspartier med den enkelte bagvedliggende butiks navn udført i løse bogstaver. Side: 25

28 Bestemmelser Pladeskilte og indefra belyste bogstaver tillades ikke. Centerets navn og evt. logo kan opsættes maksimalt én gang i forbindelse med hver af de 3 hovedindgange, samt på hjørnefacaderne mod Jernbanegade/Borgergade og Borgergade/Exnersgade. Bogstaverne må maksimalt være 1,5 m høje. På hjørnet Borgergade/Exnersgade kan tillige tillades navn på maksimalt 3-4 af centerets ankerbutikker. Bogstaverne må maksimalt være 0,8 m høje Der kan etableres kundeinfotavler med oversigtsplan over centeret ved de 3 hovedindgange Der kan opsættes de nødvendige oplysnings- og henvisningsskilte på terræn til parkeringspladser m.v., der udformningsmæssigt er indpasset i områdernes udformning Ved indkørslen til parkeringsområdet må der opstilles maksimalt 1 pylon med centerets navn og logo samt p-skilt og evt. p-info. Alternativt kan der p-infotavle opstilles separat. Pylonen eller standeren skal udføres med en størrelse på højst 1,5 m gange 6 m Flag og bannere tillades ikke. 10. Opholds- og ubebyggede arealer 10.1 Der må ikke etableres udendørs oplag, og henstilling af campingvogne, lystbåde og lign. må ikke finde sted på ubebyggede arealer. 2 Delområde A 10.2 Ved nybyggeri skal der sikres tilstrækkeligt med rimelige og anvendelige udendørs opholdsarealer, svarende til mindst 2% af bruttoetagearealet til erhvervsformål. De udendørs opholdsarealer skal anlægges som sammenhængende arealer med mulighed for sol og læ og skal skærmes med beplantning. Altaner/terrasser kan tælle med som opholdsarealer. Opholdsarealer skal friholdes for bebyggelse og oplag og begrønnes med beplantning. Der skal etableres udendørs opholds- og udsigtsareal på taget af centret, som vist på bilag B. Opholds- og udsigtsarealet skal være vindafskærmet og skal begrønnes ved hjælp af beplantning. Der skal etableres udendørs opholdsareal på terræn som vist på bilag B 10.3 Der skal etableres indendørs opholdsareal i form af interne gadearealer i butikscentret. Indendørs fællesarealer skal etableres som glasoverdækkede gade- og torvearealer I delområde A skal der etableres et sikkerhedshegn mod jernbanen Den eksisterende allébeplantning langs Exnersgade skal opretholdes/genetableres ved nytilplantning, og evt. suppleres med ny tilsvarende beplantning. 2 Opstilling af campingvogn, som vil gøres til genstand for boligmæssig udnyttelse, der ikke er rent forbigående art, kræver byggetilladelse jævnfør Byggelovens 2. En sådan tilladelse kan ikke forventes givet af Esbjerg Kommune. Side: 26

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård

Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård November 2010 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 15-11-2010 at offentliggøre Forslag

Læs mere

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade

Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Lokalplan nr. 01-010-0004. Esbjerg Indre By Erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade Maj 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade

Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Lokalplan nr. 01-050-0002. Esbjerg Boldesager Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade Juni 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade.

Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Lokalplan 01-010-0020 Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 179 For karreen nr. 1123, Nygårdsvej - Torvegade - Skjoldsgade - Finsensgade. Vedtaget Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade

Tillæg nr. 1 til lokalplan Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade Lokalplan 01-010-0013 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-010-0009 Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade April 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej

Lokalplan nr. 01-060-0001. Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Lokalplan nr. 01-060-0001 Jerne Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Strandby Kirkevej Maj 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej

Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej Lokalplan nr. 01-080-0003. Østerbyen, Esbjerg Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej Februar 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Hjemmel 1 Formål Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Vej, sti og parkeringsforhold 9 Øvrige ubebyggede områder

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Debatoplæg. Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Debatoplæg. Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Debatoplæg Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Udarbejdet af Kommuneplan i samarbejde med COWI, Teknik & Miljø Talmaterialet er fra de ansvarlige forvaltninger. Redaktionen er afsluttet i januar 2010.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg.

Forslag til lokalplan nr. 526. Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Forslag til lokalplan nr. 526 Boligområde ved Engparken, Esbjerg. Juni 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på tinglysning

Læs mere

Lokalplan nr. 431. For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade

Lokalplan nr. 431. For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade Lokalplan nr. 431 For et hotelområde mod Danmarksgade/Torvegade 24. juni 2002 RESUMÈ AF LOKALPLANENS INDHOLD Ê Ú Bykort med lokalplanområdets markering Foto af eksisterende hotel set ind over Torvet Bygningsproportioner

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1, Esbjerg Kommune Lokalplan nr

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1, Esbjerg Kommune Lokalplan nr Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1, Esbjerg Kommune Lokalplan nr. 01-120-0002 Industrikvarter mellem Exnersgade, Teglværksgade, Darumvej og vesterhavet. Marts 2015 Ophævelse at byplanvedtægt nr. 1. Udarbejdet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf Plan s oplæg af 11-01-2012 Ikke vedtaget side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den. at offentliggøre Forslag til Ændring 2011.34

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE Lille Struevej Bisgårdtoft Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har udarbejdet en lokalplan nr. 1018 for boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro.

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0006 Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej J Januar 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej.

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. Lokalplan nr. 55 for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej

Lokalplan nr Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej Lokalplan nr. 01-100-0004 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej juni 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Dagligvarebutik, Hjertingvej 70

Dagligvarebutik, Hjertingvej 70 Lokalplan 01-020-0004 Strandby Dagligvarebutik, Hjertingvej 70 August 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten

Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten Lokalplan nr. 01-030-0004 Vognsbøl Tillæg nr. 2 til Lokalplan nr. 426 Uddannelsessletten August 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Centerområde ved Laurids Skaus Gade 18 2013 Centerområde ved Laurids Skaus Gade Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Forslag 18 2013 Centerområde ved Laurids

Læs mere