TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN"

Transkript

1 TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN 1

2 INDHOLD KOLOFON Masterplanen er udarbejdet af Esbjerg Kommune i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard I/S, byplankonsulenter, arkitekter maa 2

3 Baggrund for masterplanen 4 Sampil med omgivelserne 6 Stien gennem Esbjerg 8 Forbindelsen som oplevelse 10 Udvikling af områderne langs Idrætsstien 12 Tovværks- og idrætsparkområdet 14 Tovværket 22 Idrætsbyen 30 Etapeplan 40 3

4 BAGGRUND FOR MASTERPLANEN Afgrænsning af Masterplanen for Idrætsparken og Tovværksgrunden samt planens fokusområde. Baggrund for masterplanen Arbejdet med masterplanen er igangsat af økonomi- og Kultur & fritidsudvalget den 7. juni Baggrunden for masterplanen er et ønske om en ny samlet udviklingsplan for området, som indfatter Tovværksområdet, der tidligere var planlagt til en multiarena samt en planlagt udvidelse af Handelskolen og Idrætsområdet, hvor Blue Water Arena er det seneste større nyanlæg. Masterplan skal skabe en dynamisk fremtidssikret ramme for udvikling, og at der skabes en høj grad af synergi-effekter mellem de mange nuværende og fremtidige funktioner og aktiviteter i området. Visionen er at bidrage til et inspirerende, spændende og levende område med uddannelse, idræt, friluftsliv, kulturtilbud, livsstilsaktiviteter mm. i tæt forbindelse til universitets-campus, skov og park, samt i øvrigt at integrere området med den omgivende by. Masterplanen bygger på den overordnede struktur, som er fastlagt i den gældende Helhedsplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet, tiltrådt af Esbjerg Byråd 7. april

5 Tovværks- og idrætsparkområdet Tovværks- og idrætsparkområdet er Esbjergs centrum for idræts- og fritidsaktiviteter. Det er her byen borgere mødes for at se store idrætskampe, dyrke idræt eller gå i biografen. Idrætsparken Idrætsparken anvendes af eliteidrætten i Esbjerg, og fl ere af byens idrætsforeninger har deres træningsbaner og klubfaciliteter i området. I idrætsparken ligger atletikstadion, Blue Water Arena, skøjtehaller og Stadionhallen. Cricketbanen, tennisanlægget, atletikkens kastegård og den idrætsfælleden med træningsbaner ligger i afgrænsede grønne rum omgivet af træer. Idrætsparken er omgivet af skov og træbeplantninger, der sætter en naturskøn ramme om områdets aktiviteter. Tovværket Området er centrum for fritidsaktiviteter i Esbjerg. På grunden, hvor der tidligere lå en tovværksfabrik ligger i dag Esbjerg Handelsskole, Esbjerg Vandrehjem, Kollegie, administration for Sport og Eventpark Esbjerg, Svømmestadion, gocart, biograf, fi tness og Esbjerg Kommunes sundhedscenter. Herudover ligger der en industrihal, der ikke længere er i funktion. Med handelsskolens planlagte udvidelse, hvor en ny hovedindgang kan skabe adgang fra Tovværksområdet, vil området være et omdrejningspunkt for ungdomsuddannelser og ungdomskultur. Samtidig skal området stadig henvende sig til hele byen og alle aldersgrupper. Centralt i området ligger en parkeringsplads for områdets mange brugere. I områdets nordlige del ligger en tidligere campingplads, der med sine store gamle træer er en grøn oase i området. Dele af den tidligere campingplads anvendes til ekstra parkering. Det grønne nærområde Området ligger omgivet af store natur- og parkområder. Mod nord-øst ligger Vognsbølparken. En bypark med søer, kanaler og store plæner, der blandt andet anvendes til byfester, cirkus og store koncerter. Mod vest ligger Strandskoven og Mågehøj. Fra Mågehøj er der forbindelse til Esbjerg Strand og vid udsigt over havet, stranden, havnen samt over Tovværks og idrætsområdet. 5

6 SAMSPIL MED OMGIVELSERNE Tovværks- og idrætsparkområdet indgår i esbjergs grønne struktur Mødestederne i Esbjerg Tovværks- og idrætsparkområdet ligger centralt placeret med forbindelse til eng, skov og strand. Området ligger i relativ kort afstand fra alle dele af byen. Fra Rørkær til Guldager. Området er med sin placering og mange aktiviteter et naturligt samlingspunkt for idræts- og fritidsaktiviteter i Esbjerg. Hvor Esbjerg Bymidte er det klassiske bycenter med torv og handelsgader, er Tovværks- og Idrætsparkområdet sammen Esbjerg Strand og Campus-området Esbjergs andet centrum. Centrum for idræt, motion, fritidsaktiviteter og ungdomskultur. Bymidten Bymidten lever i butikkernes åbningstid og henvender sig med fokus på handel og kultur primært til et voksent publikum. Campus Campusområdet er omdrejningspunktet for uddannelse og forskning i Esbjerg og Vestjylland. Her ligger Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Esbjerg Højskole, kollegie og skolehjem med voksenuddannelse. Campusområdet er primært en arbejdsplads, hvor liv og aktivitet er koncentreret i dagtimer på hverdage. Esbjerg Strand På gode sommerdage er kysten et vigtigt sted for byens fritidsliv. På årets øvrige dage er stranden et udfl ugtsmål for gåture og andre aktiviteter langs vandet. Esbjerg Strand er under omdannelse med forslag om ny lystbådehavn, badeanstalt, kunstmuseum og en ny erhvervspark, der vil gøre området til et intensivt besøgsmål alle dage, året rundt. 6

7 Centrum for ungdom og aktiv fritid Samlet er Esbjerg Strand, Campusområdet, Idræts- og Tovværksområdet et vigtigt centrum for fritidsaktiviteter, uddannelse, ungdom og store begivenheder i Esbjerg. Mødesteder i Esbjerg Tovværksområdet og Idrætsparken anvendes med de mange klubaktiviteter, private tilbud og selvorganiserede fritidstilbud af et bredt udsnit af byens borgere. Samtidig betyder de mange fritidsaktiviteter, at området er aktivt og et besøg værd i både dag og aftentimerne. Det byliv og potentiale, området har som fritidens og ungdommen bycentrum, kan understøttes og udvikles, så områdets mange funktioner kan skabe synergi og sikre grundlag for nye fritidstilbud til Esbjerg. 7

8 STIEN GENNEM ESBJERG Tovværket og Idrætsparken samler byen Idrætsstien samler Esbjerg Universet Uddannelse Campus Friluftsliv Sø- og strandsport Esbjerg Strand Bjerget Idrætstorvet Idræt- og fritid Esbjerg Strand Tovværksog idrætspark området Tovværket Bymidten Udviklings- og omdannelsesområde Strandby Plads Udviklings- og omdannelsesområde Esbjerg Bymidte 8

9 En ny forbindelse Tovværket og Idrætsparken er ankerpunkt i et nyt stisystem- Idrætsstien, der forbinder bymidten med universitetet og stranden. Strandby Plads Strandby Plads kan udvikles til et fremtidigt forbindelsesled mellem Tovværks- og idrætsparkområdet og Esbjerg Bymidte. Universet Centralt i Campus-området ligger Universet. En grønning, der fungerer som fælles mødested for områdets studerende, ansatte og beboere. En række nye markante byrum understøtter den nye stiforbindelse og markerer stiens forløb gennem byen. De nye byrum udgør pladser, parker, bjerglandskaber samt idrætsanlæg og rummer forskellige aktiviteter og funktioner med varierende bylivsintensitet. Nye udviklingsområder Stiforbindelsen og de nye byrum kan på længere sigt danne udgangspunkt for udvikling af byområder og landskabsrum langs ruten. De enkelte områder udvikles med hver deres funktioner og karakteristika. Strandby Plads kan udvikles som Esbjergs store markedsplads og udstillingsvindue for byens virksomheder fra fødevarer til off-shore industri. Pladsen vil være indgang og centrum for en fremtidig byudvikling på de nuværende erhvervs- og havnearealer. Tovværkspladsen En ny urban aktivitetsplads, der samler og giver adgang til alle uddannelses- idræt- og fritidstilbud i tovværksområdet. Idrætstorvet Idrætstorvet er hovedindgangen til de mange idrætstilbud i Idrætsområdet og modtagelsesplads for publikum ved store idrætsbegivenheder i Blue Water Arena og på festpladsen. Bjerget i Esbjerg Et bjerglandskab af overskudsjord med udsigtspunkt, skibakke, cykelbane og amphi-scene med havet som bagtæppe vil være et nyt landmark i Esbjerg Strandpladsen Den maritime Strandplads er samlingspunkt for en fremtidig udvikling af Esbjergs Strand med nye søsportsaktiviteter, og kunstmuseum. 9

10 FORBINDELSEN SOM OPLEVELSE Steder på ruten Stederne på ruten Universet Universet Centrum for uddannelse og forskning Kollegie Attraktioner der leder på vej Det er de små og store oplevelser, der leder vej og skaber forbindelse gennem byen. Idrætsstien forbinder eksisterende attraktioner med nye, så de sammen gør turen gennem byen til en oplevelse. Esbjerg Strand Fugletårn Bjerget i Esbjerg Centrum for friluftsliv Skulpturpark Søerne Udsigtspunkt Amphi-scene Cricket Idrætstorvet Plads til store begivenheder Gryden Festpladsen Kunstmuseum Badeanstalt Strandpladsen Centrum for søsport, strandsport og friluftsliv Vartegn Træklatring Handelsskole Træningsklubfaciliteter Tennis Tovværket centrum Tovværket for fritidsaktiviteter Idræts college 10

11 Motionsmotorvejen Idrætsstien som motionsmotorvej Guldager Kjersing Motionsmotorvejen Idrætsstien kan udvikles til et net- EUC Vest værk af motionsstier, der giver hele byen let adgang til naturen, Tovvær- Sædding Campus ket og Idrætsparken. Det eksisterende stinet i Esbjerg Hjerting Søen Søer suppleres med nye stier, der giver forbindelse til byens mange destinationer. Nogle stier kan dedikeres til løb, an- Højskolefælled dre til cykler eller rulleskøjter og der Esbjerg Strand Idrætsstien Bjerget Blue Water Festplads Stormgade Spangsbjerg Skolen kan opsættes lys langs bestemte ruter, så de kan bruges året rundt. Løberute Strandstien Træningssti Cykelbane Skatersti Eventpromenade Kyst- og klevestien Tovværket Strandby Plads Kirkegade Forbindelser til bymidten 11

12 UDVIKLINGSSTRATEGI FOR OMRÅDERNE LANGS IDRÆTSTIEN Områderne Nørreskoven Campus-området Campusområdet kan udvikles og fortættes med kollegie, undervisningsbyggeri og forskning. Centralt i Campus ligger Universet. En grønning, der fungerer som fælles mødested for områdets studerende, ansatte og beboere. Ådalen Teknik Strandskoven Parkbyen Idrætsfælled Campus Vognsbølparken Parken fastholdes som Esbjergs store bypark med plads til byfester, cirkus og koncerter. Parken er med sine søer, skulpturpark, legeplads, bakker og mange små og store landskabsrum byens refugium, der kan indtages og bruges af alle. Bjerget i Esbjerg Vognsbølparken Esbjerg Strand Idrætsbyen Idrætsfælleden Fælleden er dedikeret idrætten med træningsbaner til eliteidræt og amatørforeninger. Nye stiforbindelser åbner området for byens borgere og skaber forbindelse til Strandsko- Tovværket ven, Vognsbølparken, Idrætsbyen og Tovværket. 12

13 Motionsmotorvejen Strandskoven Strandskoven kan udvikles med nye løbestier og idrætsaktiviteter, der med skoven som ramme, vil få en ny dimension lagt til idrætsoplevelsen. Parkbyen I Vognsbølparken overfor Kollektivhuset kan arealerne, der tidligere blev anvendt af beredskabet omdannes til et nyt grønt bolig- og institutionsområde i tæt kontakt med skoven og Vognsbølparken. Området kan udbygges med seniorboliger og plejeboliger som en udvidelse af plejeboligerne i Kollektivhuset. Daginstitutionen, der i dag er placeret ved Grådybet, kan samtidig integreres i den nye boligbebyggelse. Bjerget i Esbjerg Mågehøj kan udvikles til et nyt udflugtsmål i Esbjerg. Et bjerglandskab af overskudsjord med udsigtspunkt, skibakke, cykelbane og scene med havet som bagtæppe vil være et nyt landmark i Esbjerg. Med Bjerget i Esbjerg som centrum udvikles et nyt område, hvor pladskrævende fritids- og idrætsaktiviteter kan få rum til udfoldelse og supplere anlæggene Idrætsbyen og på Idrætsfælleden. Grusbaner til træning kan bruges til ekstra parkering ved store begivenheder. Ådalen Ådalen kan udvikles som natur og friluftsområde med nye løbe-, vandre- og cykelstier. Langs søen og vandløbet kan etableres fugletårne, udsigtsplatforme og shelters, hvorfra man kan opleve dyrelivet langs åen. Esbjerg Strand Ved Esbjerg Strand kan udvikles et nyt søsportscenter med rosport, lystbådehavn og badeanlæg. Her vil det også være muligt at etablere caféer i sommerhalvåret. Det nye søsportscenter og en fremtidig placering af Esbjerg Kunstmuseum ved stranden bliver samlingspunktet for en ny byudvikling på havnens arealer. Idrætsbyen Idrætsbyen er samlingspunktet for idræt i Esbjerg og kan fortsat udbygges med træningshal og faciliteter for idrætsforeninger og eliteidrætten. En ny multibygning samler de eksisterende haller og fungerer som fælles foyer, hvor der er adgang til omklædning, café og klublokaler. Nye aktiviteter skal sammen med Idrætsstiens eksisterende aktiviteter skabe mere byliv i området. Tovværket Tovværket kan udvikles som centrum for fritidsaktiviteter med fl ere selvorganiserede, kommercielle og eksperimenterende fritidsaktiviteter, café og mulighed for udstilling og koncerter i tilknytning til de eksisterende aktiviteter i området. Udbygning af Handelsskolen og ungdomsboliger kan sikre et grundlag for mere liv og aktivitet i området. 13

14 TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET 14

15 Ankomststrøget 15 NORD Forbindelse til Campus Forbindelse til bjerget og Esbjerg strand Idrætsbyen Tovværksparken Idrætsstien Handelsskole hovedindgang Forplads Skovparkering Eventbane Tovværket Tovværkspladsen

16 STIEN OG FUNKTIONERNE Idrætsstien som byrum Idrætsstien samler Tovværket og Idrætsbyen Idrætsstien Den nye stiforbindelse kan blive det samlende element i det fremtidige Tovværks- og Idrætsparkområde. Idrætsstien vil åbne området op for nye besøgende og give fl ere adgang til idræts- og fritidstilbud. Idrætstorvet Kløften Tovværksparken Tovværket Samtidig vil en åbning af de mange hegn, der opdeler området i mindre adskilte rum gøre det lettere at færdes gennem området og opleve de mange idræts- og fritidsaktiviteter, der udfolder sig her. Stien udformes forskelligt afhængigt af omgivelserne. Igennem Idrætsbyen har stien karakter af et tæt urbant byrum. En kløft mellem bygningerne med trænings- og parkourbane, der fl ytter træningen udenfor og gør passagen gennem idrætsbyen til et udfl ugtsmål i sig selv. I Tovværksparken slynger stien sig mellem de eksisterende træer og forbinder opholdssteder og aktiviteter. I Tovværket ender stien i Tovværkspladsen, hvor den fl ettes ind i mellem pladsen aktiviteter og parkeringspladser og videre ud til Grådybet. 16

17 Udflugtsmål langs stien Idrætsstien som byrum Nye aktiviteter understøtter Idrætstien Trætop klatring Handelseskole skoleplads Boldbane Open Air Bio Squashbane Søen som mødested Parkour / træningsbane Klatrevæg Åbne facader giver indblik til aktiviteter langs stien Parkour / træningsbane Treetop Hotel Aktiviteter på parkeringsplads Parkour / træningsbane Søen som udflugtsmål Legeplads Det er ønsket, at det grønne strøg gennem området og nærheden til naturen skal bevares. Derfor samles fremtidige byggemuligheder sammen med de eksisterende haller i Idrætsbyen og i Tovværksområdet. En fortæning af området skal sikre, alle de nuværende aktiviteter og fritidstilbud fortsat kan ligge i Tovværksog idrætsparkområdet sideløbende med, at der skabes mulighed for mere idræt, bedre træningsforhold og nye fritidstilbud. For at sikre, at området henvender sig bredt til alle befolkningsog aldersgrupper, kan der som supplement til de eksisterende idræts- og fritidstilbud i området anlægges en række nye selvorganiserede fritidstilbud langs stien. Eventspot Udstilling, koncert 17

18 VEJADGANG OG PARKERING Fremtidig vejadgang til området Gl. Vardevej Hverdag Adgang til Tovværks- og idrætsparkområdet sker fra Gl. Vardevej og Grådybet, hvorfra stikveje fører til parkeringspladserne. Sædding Strandvej Gravlundvej Ny vejforbindelse skal sikre let adgang til parkering ved store begivenheder Parkvej Vognsbøl Engvej Spangsbjerg Kirkevej For at sikre alle områdets funktioner og aktiviteter en optimal parkeringsdækning med kort gangafstand fra parkeringspladsen, fordeles parkeringen på en række pladser i tilknytning til de enkelte funktioner. For at mindske trafi kbelastningen igennem området er der ikke direkte forbindelse mellem de enkelte parkeringsområder. P P Træningsbaner fungerer som parkering ved store begivenheder Adgang til parkering sker via stikveje fra Gl. Vardevej og Grådybet P P Begivenheder Ved særlige begivenheder som store kampe, koncerter mv. kan Vognsbøl Engvej åbnes frem til Sædding Strandvej og gøre det let for områdets mange besøgende at cirkulere og parkere på midlertidige parkeringspladser på træningsbanerne, der ligger umiddelbart nord for Bjerget. Der kan i området etableres min nye p-pladser. Motionsmotorvejen sikrer de besøgende let vej til stadion gennem Strandskoven. P P P P Grådybet 18

19 Hævede flader kan med belægning og lyssætning markere adgang til Tovværks- og Idrætsparkområdet Større synlighed Tovværks- og Idrætsparkområdet kan i forhold til omkringliggende veje synliggøres med en række skulpturelt udformede hævede fl ader, der vil markere adgangsvejene til området. De markerede fl ader anlægges ved indkørsler fra Gl. Vardevej, Grådybet og Vognsbøl Engvej. Fladerne kan udformes med eksempelvis stenbelægninger, lyssætning, kunstværker eller klatremøbler. Hvor motionsmotorvejen krydser vejene, kan der etableres hævede fl ader, der udover deres hastighedsdæmpende funktion vil vise vej til området for de bløde trafi kanter og markere Motionsmotorvejens forløb gennem byen 19

20 VEJADGANG OG PARKERING Nuværende parkeringsmuligheder i Idræts- og Tovværksområdet Parkering i nærområdet Der kan anlægges 190 nye parkeringspladser, der delvist overdækkes af nyt boligbyggeri, hvor Thermoplasthallen i dag er placeret. Disse pladser skal betjene Rybner s samt nye og eksisterende funktioner i området. Samtidig betyder udbygningen af Rybner s at antallet af mulige P-pladser vest for skolen reduceres fra 160 til Den nuværende parkeringsplads i Tovværket omlægges med nye opholdsarealer og byrum. Antallet af p-pladser fastholdes på ca Skovparkeringen omlægges, så det indre grønne rum friholdes for parkering. Antallet af p-pladser fastholdes på ca Parkeringen anlægges i grus/græs og kan lukkes af, så området kan forbeholdes rekreative aktiviteter. Samlet forøges antallet af parkeringspladser i Tovværksområdet med 140 til samlet Parkering i dag Terrænforskellen i Tovværksområdet gør det muligt at etablere en parkeringskælder med yderligere 90 parkeringspladser under boldbanen, der ligger nord for Thermoplasthallen og biografen. Parkeringen vil ligge i niveau med parkeringen på Thermoplast- 20

21 Fremtidige parkeringsmuligheder i Idræts- og Tovværksområdet grunden og adgang herfra. Etablering af 90 parkeringspladser under boldbanen vil muliggøre, at skovparkeringen kun tages ved store begivenheder, så Tovværksparken kan forbeholdes rekreativ anvendelse Den foreslåede parkering under boldbanen er ikke medregnet i det samlede antal parkeringspladser. Der etableres 240 parkeringspladser i den tidligere kastegård i Idrætsbyen samt 40 pladser syd for Blue Water Arena. Det giver en forøgelse af parkeringskapaciteten i Idrætsbyen fra 90 til Samlet forøges antal P-pladser i området fra 610 til 980. Herudover er der mulighed for at forøge antallet af parkeringspladser øst for Atletikstadion fra 105 til Parkering i fremtiden Der vil være mulighed for dobbelt udnyttelse af parkeringskapaciteten i området, da mange fritidstilbud og ungdomsboliger har størst behov for parkering i aftentimer, hvor handelsskolen benytter parkeringspladserne i dagtimerne. En undersøgelse af parkeringen i området kan afklare det præcise behov for parkeringspladser. 21

22 TOVVÆRKET 22

23 NORD MÅL 1:2.000 Tovværksparken Idrætsstien Handelsskole hovedindgang Forplads Skovparkering Eventbane Scene Lund Tovværkspladsen Ankomststrøget Tovværket Micro-gokart Kollegiehave Eventspot 23

24 TOVVÆRKET Forudsætninger for udvikling af Tovværket FUNKTION: ANKOMSTPLADS SEKUNDÆR: OPHOLD; EVENTS PRÆMIS: HANDELSSKOLEN FUNKTION: FORBINDELSE SEKUNDÆR: PARKERING; AKTIVITETER PRÆMIS: EKSISTERENDE NATUR FUNKTION: OVERGANG SEKUNDÆR: TRIBUNE PRÆMIS: LANDSKAB FUNKTION: BEBYGGELSE SEKUNDÆR: NATUR; PARKERING ;PRÆMIS: EKSISTERENDE NATUR Stedets forudsætninger Det er ønsker til nye anvendelser i området, mere parkering tæt på nye og eksisterende funktioner samt områdets bevaringsværdige natur, der er forudsætning for udvikling og udformning af Tovværket. Tovværksparken, den tidligere campingplads, kan friholdes for bebyggelse, og Idrætsstien gennem parken anlægges med et forløb, der sikre, at områdets store træer bevares. FUNKTION: UDBYGNING SEKUNDÆR: PARKERING; OPHOLD PRÆMIS: HANDELSSKOLEN FUNKTION: PARKERING/BYGNING SEKUNDÆR: ANKOMST; OPHOLD PRÆMIS: FORBINDELSE FUNKTION: OPHOLD SEKUNDÆR: SPORT; AKTIVITETER PRÆMIS: GRØN FUNKTION: FORBINDELSE SEKUNDÆR: PLADS; OPHOLD PRÆMIS: BRUGEREN FUNKTION: PARKERING SEKUNDÆR: PLADS; FORBINDELSE PRÆMIS: BIL Tovværkspladsen friholdes for bebyggelse og rummer parkering for Tovværkets nuværende funktioner og nye aktivitetssteder og opholdsarealer for områdets institutioner, virksomheder og fritidstilbud. Fortætning Tovværket byder på oplevelser som badeland, biograf, fitness og gocart. En fortætning af området med nyt Idrætcollege og ungdomsboliger kan sammen med udvidelsen af handelsskolen med til at skabe mere byliv og dermed grundlag for flere nye brugere af Tovværkets tilbud. 24

25 Pladsen som mødested Parkering med flere funktioner Vandelementet som samlingspunkt Fladen som mulighedernes land Fortætning af Tovværket Planlagt udvidelse af Handelsskolen Mulighed for udbygning af vandrehjem og turisme Der kan i området placeres eksperimenterende nye idrætstilbud, udlejning af cykler, heste, idrætsudstyr, mindre butikker, caféer, spisesteder og fritidstilbud som bowling eller lignende. Et nyt eventspot mellem biografen og Sisal City er en ny mulighed, hvor frivillige ildsjæle kan afholde koncerter, udstillinger eller andre begivenheder for et større publikum. Ungdomsboliger, idrætscollege og nye fritidstilbud Om- og udbygning af eksisterende bygninger med nye fritidstilbud og eventspot Turisme En udvidelse vandrerhjemmet med værelser, der ligger i eller direkte ud til trækronerne i Tovvæksparken vil give et nyt besøgsmål og skabe grundlag for nye aktiviteter i området, der understøtter aktiv byferie i Esbjerg. Der kan i Tovværksparkens store træer etableres et træklatringscenter, der sammen med let adgang til andre aktiviteter som mountainbike, løb, parkour og sejlads ved Esbjerg Strand kan tiltrække turister til byen. 25

26 TOVVÆRKET Trætop Hotel Primære bevægelseslinjer Kilen - ny parkering Nærhedsparkering Bevægelsesretning - lette trafikanter Skovparkeringen En omlægning af skovparkeringen i Tovværksparken, gør det muligt at skabe et nyt grønt rum omkring en sø, der kan fungere som et rekreativt mødested i skoven. Tovværkspladsen Tovværkspladsen deles i tre afsnit. den nuværende parkeringsplads fastholdes som parkering til de omkringliggende fritidstilbud, hvor parkeringen udformes som shared space med biladgang på de bløde trafikanters præmisser. Parkeringen opdeles af mindre byrum, der i funktion og udformning knytter sig til de fritidsaktiviteter og virksomheder, der ligger rundt om pladsen. Arealer nord for biografen udgør en grøn pause i Tovværkspladsen med plads til boldspil og open-air biograf i sommerhalvåret. Handelsskolens nye Hovedindgang kommer til at ligge ud mod Tovværkspladsen. Den vest- 26

27 Søen som samlingspunkt Det multianvendelige pladsmøbel Belægningen som møbel beplantningen som møbel Områdets aktiviteter skal med nye steder præge Tovværkspladsen Skovsøen Trætop Hotel lige del af pladsen anlægges som forplads til Handelsskolen med kiss and ride, opholdsmuligheder for eleverne og samlingssted ved udendørs arrangementer. Byggemuligheder Masterplanen giver udover den kommende udvidelse af Rybner s mulighed for nybyggeri i Tovværksomnrådet. Skoleplads Open Air Bio Udefitness Byrum afspejler naboskab Lund Café Idræts- og fritidsinfo I den viste volumenmodellen af området er der anvist mulighed for nybyggeri med et samlet etageareal på m². Heraf m² i tårnbebyggelsen, hvor Thermoplasthallen i dag ligger. Udvidelsen af Rybner s er ikke inkluderet i etagearealet. Eventspot 27

28 TOVVÆRKET Gl. Vardevej Principsnit gennem Tovværkspladsen fra Gl. Vardevej til Rybner s Gymnasium Tovværkspladsens møblering? Parkering Fortætning Nye aktiviteter Beplantning Overdækket plads Siddemuligheder Fritidsaktiviteter Den grønne plæne Landskab 28

29 Shared space med parkering og fritidsaktiviteter Boldbane / open air biograf klippelandskab siddepladser Forplads Mulig parkering under terræn Samlingssted / udeauditorium Rybner s Gymasium Tovværkspladsens møblering Aktiviteter og opholdssteder, der knytter sig til Tovværkets forskellige institutioner og virksomheder indarbejdes i Tovværkspladsen. Det er vigtigt med forskellige byrum, der udfordrer og opfordrer til udfoldelse i området. Tovværkspladsen udformes som shared space, hvor bilerne har adgang på de bløde trafikanters præmisser. Møbleringen af Tovværkspladsen giver et hierarki som tilgodeser parkeringsønsker og skaber relationer mellem trafik og byliv. Fleksible områder giver mulighed for spontane arrangementer. Rekreative pladser der opfordrer til afslapning og fordybelse. En overdækket plads skaber mulighed for andre former for udfoldelse og det tilfældige møde. Oplevelsen af byliv styrkes gennem åbne / aktive facader, der skaber kontakt til pladsens aktiviteter. En åben grøn flade skaber rum for fx større arrangementer i den bynære kontekst af fx Handelsskolen eller Open Air arrangementer. En landskabelig bearbejdning af terrænet åbner for anderledes siddemuligheder og oplevelser, mens de kan fungere som tribune for aktiviteter. 29

30 30

31 NORD MÅL 1:2.000 Kiss n ride busparkering Forbindelse til Campus Forbindelse til bjerget og Esbjerg strand Ankomstplads Boksering Basketbane Sænket boldbane Skywalk Kiss n ride Idrætsbyen Ishockeyhallen Cricketpladsen VIP parkering Busparkering for gæstepublikum 31

32 IDRÆTSBYEN Forudsætninger for udvikling af Idrætsbyen FUNKTION: PARKERING SEKUNDÆR: FORBINDELSE PRÆMIS: BIL Stedets forudsætninger Det er ønsker til nye idrætsfaciliteter, krav om parkering tæt på nye og eksisterende funktioner, hensynet til de smukke landskabsrum, der omgiver området samt et ønske om mere udadvendte og selvorganiserede aktiviteter i området, der er forudsætninger for udvikling og udformning af Idrætsbyen. FUNKTION: UDBYGNING HAL SEKUNDÆR: IDRÆTSFACILITETER PRÆMIS: SPORT FUNKTION: ADGANG SEKUNDÆR: FORBINDELSE PRÆMIS: SPORTSGÆSTER FUNKTION: ANKOMSTPLADS SEKUNDÆR: AKTIVITETER; AFSÆTNING PRÆMIS: SPORTSGÆSTER Anvendelse Idrætsbyen anvendes i dag primært af eliteidræt og idrætsklubber, der træner i området. Både klubberne og eliteidrætten skal have mulighed for at udvikle sig i området med nye lokaler, trænings-, omklædningsog klubfaciliteter. Nuværende aktiviteter kan fastholdes i området. FUNKTION: ADGANG SEKUNDÆR: IDRÆTSFACILITETER PRÆMIS: IDRÆTSUDØVER FUNKTION: FORBINDELSE SEKUNDÆR: AKTIVITETER PRÆMIS: ALM. BORGER Nye tilbud til selvorganiseret idræt vil være med til at gøre området tilgængeligt for byens borgere. FUNKTION: PARKERING SEKUNDÆR: FORBINDELSE PRÆMIS: BUS Fortætning Fremtidig bebyggelse koncentreres omkring de eksisterende idrætshaller, så en udvikling af området 32

33 Pladsen som udfordring Stien som træningsbane Facaden som klatrevæg Fortætning af Idrætsbyen kan ske med respekt for de særlige landskabsrum der omgiver tennisbanerne, cricketbanen og idrætsfælleden. Udbygning af tribune Udbygning af Stadionhallen Idrættens hus - multihal Ny forbindelse til Lounge i BWA Ny fælles foyer Idrættens Hus Med en sammenkobling af de eksisterende træningshaller til håndbold, tennis, curling, skøjteløb og ishockey, kan der etableres en ny multihal, der under et tag rummer boldbaner, gynmnastik, kampsport, nye omklædningsfaciliteter, klublokaler samt foyer til store arrangementer og café. Den enkelte træningsanlæg kan opføres som selvstændige lokaler eller integreres i foyeren. Idrættens Hus kan opføres tilpasses og udbygges i flere etaper, efterhånden som behovet for nye faciliteter opstår. Idrættens Hus åbner sig ud mod Kløften, som bliver det samlende strøg gennem Idrætsbyen. Syd for foyeren kan der anlægges en solterrasse, der kan blive et velbesøgt mødested for idrætsudøvere i sommerperioden. Terrassen kan samtidig fungere som tilskuer- 33

34 IDRÆTSBYEN Idrætten samles under et tag i Idrættens Hus De primære bevægelseslinjer i området plads for en ny Center Court på tennisanlægget, der kan udvides med 4 baner i tilknytning til det eksisterende anlæg. Med en sammenkobling af områdets haller til et hus, vil det i fremtiden være lettere at udnytte bl.a. omklædningsfaciliteter og afholde store arrangementer i Idræts Byen. Nærhedsparkering Bevægelsesretning - lette trafikanter Idrættens Hus vil skabe en samlet ramme om idrætten og blive mødestedet for byens mange idrætsudøvere. En ny træningshal i Idrætsbyen kan samtidig fungere som idrætshal for Handelsskolen, der ligger umiddelbart syd for Idrætsbyen. Skywalk I forbindelse med, at Stadionhallen ombygges og udvides med flere tilskuerpladser og bedre publikumsfaciliteter, kan der mellem Stadionhallen og ishockeyhallen, der begge har mange store publikumsarrangementer, etableres en ny overdækning, der åbner for publikumsadgang til de to haller fra Idrætsstien og en gangforbindelse mellem hallerne og loungen i Blue Water Arena i første sals højde. 34

35 Pladsen som udfordring Pladsen som træningsrum Nye byrum samler områdets funktioner Trænings- og parkoursti Idrætsstiens forløb gennem Idrætsbyen udformes som et urbant klippelandskab - Kløften med idræts- og træningsfaciliteter. Mellem Tennisklubben og Blue Water Arena anlægges en parkourbane og to squashbaner. Ishockeyhallens sydfacade ombygges til en klatrevæg, der understreger et aktivt sted for bevægelse og oplevelser. Byrum afspejler naboskab Ankomstplads Træning Idrætstorvet er hovedindgang til Idrætsbyen og modtagelsesplads for publikum ved store arrangementer. Pladsen fordeler de mange besøgende ved store begivenheder og afvikler bustrafik til og fra hallerne. En supplerende møblering af pladsen indgår på årets øvrige dage som en del af træningsforløbet langs Idrætsstien. Terrasse Foyer Træning Nye bygninger langs stien opføres med åbne facader, så forbipasserende kan følge med i de aktiviteter, der foregår i hallerne. Terrasse Kastegården flyttes til en ny placering i atletikstadion, der vil danne en smuk ramme om idrætten. Den nuværende kastegård omdannes til en ny parkeringsplads. 35

36 IDRÆTSBYEN Byggemuligheder Masterplanen giver mulighed for nybyggeri i Idrætsparken. Der er to forslag til udbygning det eksisterende halkompleks med nye idrætsfaciliteter. samlet kompleks med større eller mindre grad af åbenhed mellem funktionerne. Forslaget fokusere på en langsigtet udvikling med fælles faciliteter for idrættens udøvere og en fleksibilitet, der gør det muligt at afholdestore idrætbegivenheder. Udbygningen kan foregå succesivt. I alternativ B er der vist et samlet etageareal på m² Alternativ A En ny hal i tilknytning til skøjtehallerne giver mulighed for ny samlende foyerbygning med plads til fælles omklædning, café og klubfaciliteter. Forslaget fokuserer på nye fællesfaciliteter, der primært henvender sig til idrætens udøvere. Alternativ A. Alternativ B. Ankomstplads K Ankomstplads Boksering Forslaget forudsætter ingen nedrivninger og genanvender den eksisterende bebyggelse. Skywalk Basketbane Sænket boldbane Skywalk I alternativ A er der vist et samlet etageareal på m² Idrætsbyen Ishockeyhallen Idrætsbyen Ishockeyhallen Alternativ B En ny åben hal nord for de eksisterende haller med plads til fl ere samtidige idrætsaktiviteter, opvarmning, omklædning, café, klub- og publikumsfaciliteter. Bygningen samler de eksisterende haller i 36

37 Alternativ B til udbygning af Idrætsbyen med nye idrætsfaciliteter. Set fra stadion. 37

38 IDRÆTSBYEN Forbi Camp Forbi Camp Forbi Camp Tribune Foyer Opvarmning Træningsbane Gymnastik Kampsport etc. Træningsbane Omklædning Idrætsbyen Klublokaler Sky-walk Idrætsbyen Idrætsbyen Sportscafé Solterasse Center Court Idrættens Hus, fase 1 En sammenhængende tagkonstruktion sammenkobler de eksisterende haller og giver plads til boldbane, omklædning, tilskuerpladser, boksering? og en foyer med udsigt til atletikstadion. Boldbanen kan placeres i kælderniveau, så der sikres tilstrækkelig frihøjde. Idrættens Hus, fase 2 Idrættens Hus kan, når behovet opstår, udvides med yderligere boldbaner og arealer til gymnastik og anden træning. Samtidig kan bygningsanlægget forbindes til Blue Water Areane med en gangbro over kløften. Idrættens Hus, fase 3 Idrættens Hus kan suppleres med café, udendørs opholdsarealer og klublokaler. 38

39 GL. VARDEVEJ Ny profil for Gl. Vardevej En ny udformning af Gl. Vardevej med en ny rambla mellem Strandby plads og Blue Water Arena vil gøre det lettere at afvikle trafi k og tilhængere ved de store begivenheder. Gl. Vardevej kan udformes med en ny bred promenade langs vejens vestlige side fra Strandby Plads til Blue Water Arena. Promenaden udformes med træer og lysmaster, der kan markere store begivenheder og lede vej gennem byen. Forslag til nyt vejprofil på Gl. Vardevej Ved særligt store begivenheder som byfester kan Promenaden anvendes til midlertidig parkering, hvor biler, der skal parkere deler areal med fodgængere og cyklister. Nuværende vejprofil på Gl. Vardevej Ved særlige begivenheder kan promenaden inddrages til parkering 39

40 ETAPEPLAN Rybner s Gymnasium Ombygning og tilbygning til skolen Nedrivning af Thermoplasthallen Landskabsprojekt for Tovværksparken, Idrætsstien og Tovværkspladsen samt Designmanual for byudstyr, lyssætning mv. for hele masterplanens område Anlæg af forplads og parkering til Rybner s Anlæg af afl astningsparkeringsplads på tomten fra Thermoplasthallen Idrætscollege Konkurrence for idrætscollege, boliger mv på den tidligere Thermoplastgrund Overdækket parkering med boldbane på taget anlægges som en del af byggeriet på Thermoplastgrunden Tovværksparken og Idrætsstien Landskabsprojekt for Tovværksparken, Idrætsstien og Tovværkspladsen Omlægning af Skovparkeringen med indkørsel fra forplads ved Rybner s og Tovværkspladsen Etablering af Idrætsstien fra Tovværket til Campus samt øvrige stiforbindelse gennem området Idrætstien udvikles med fl ere møbler, aktiviteter og lyssætning Tovværksparken anlægges med sø, ny beplantning, opholdsteder, aktiviteter og møblering Mulighed for udvidelse af vandrerhjem med værelser i eller mellem parkens trækroner Tovværkspladsen Parkeringspladsen omlægges til shared space med eks.v. udefi tness, markedspavillon, skaterbane, info-box, kæmpeskak beplantning og basketbane Som afslutning af Tovværkspladsen mod øst åbnes der mulighed for, at den lave bygning, der i dag huser SEPE, kan udvides i op til 3 etager Eventspot / Tovværket Udvikling og anlæg af Eventspot samt øvrige friarealer internt i Tovværksbebyggelsen Sideløbende kan byggemulighederne i Tovværksområdet udnyttes Markering af adgang til området Hævede fl ader på tværs af Gl. Vardevej og Grådybet, der viser vej til området og samtidig sikrer passage for bløde trafi kanter Kløften og Idrætstorvet Anlæg af busparkering syd for Blue Water Arena (BWA) og fl ytning af parkeringspladser, der i dag ligger mellem BWA og tennishallen Anlæg af Kløften med klatrevæg, parkour og lignende tilbud til selvorganiseret idræt Anlæg af Idrætstorvet ud mod Gl. Vardevej 40

41 Motionsmotorvejen Planlægning og etablering af Motionsmotorvejen, der skal forbinde området med bymidten og resten af Esbjerg. Kortlægning af eksisterende og fremtidige fritidsaktiviteter og tilbud, der skal lede vej gennem byen Anlæg af nye stier i grus, sand, asfalt, kunstof, opgradering af eksisterende stier, belysning, skiltning og hjemmeside med ruter og idrætsfaciliteter til selvorganiseret idræt Idrættens Hus Flytning af Kastegården til Stadion Bjerget i Esbjerg Landskabsprojekt for Mågehøj som nyt landmark i Esbjerg og udsigtspunkt. Etablering af træningsbaner / P-pladser nord for Bjerget. Forlængelse af Vognsbøl Engvej til Gravlundvej / Sædding Strandvej Universet Anlæg af ny plads / fælled som nyt centrum / samlingspunkt for fremtidig bebyggelse på Campus Det længere perspektiv Gl. vardevej omlægges med ny promenade i den vestlige side af vejen mellem Idrætstorvet, Grådybet og videre til Strandby Plads Ombygning af Strandby Plads Udbygning af Parkbyen med institutioner, seniorboliger mv. på Beredskabets tidligere ejendomme i Strandskoven og Vognsbølparken. Evt. fremtidig udvidelse Rybner s ud til Grådybet på af arealet mellem mellem Rybner s og Grådybet. Etablering af ny parkering på Kastegårdens tidligere areal Succesiv udbygning af Idrættens Hus med træningsbaner, omklædning, café, klublokaler, tribune samt en foyer, der samler alle eksisterende haller med de nye funktioner Udvidelse af tennisanlægget med 4 nye baner 41

MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel

MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel MASTERPLAN Træ-Top-Hotel Rapelling og for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg klatreområde oplæg februar 2012 Aktivitetssti Rybner s Gymnasium Hovedindgang Skovparkering Træningsbane Tovværkspladsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder SKØRPING MIDTBYPLAN Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder Midtbyplanen er udarbejdet af COWI, Plan udvikling og trafik i samarbejde med Rebild Kommune 2 Tekst og layout: COWI A/S Juni 2013 INDHOLD

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by

KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by Slagelse Kommune Plan og Erhvervsudvikling August 2013 KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by 1 Masterplan for Slagelse by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 5 Bolig...

Læs mere

Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd".

Bilag 1 ØRESTAD SYD Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 Ørestad Syd. Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd". UDKAST 9 15-07-2011 N Øresundsmotorvejen M Ørestad Station IC Kalvebod Fælled

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE KOLOFON Januar 2011 Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem: Byplan, Rudersdal Kommune og metopos+ Bascon Anne Mette

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Forslag til Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv Klokketårnet øsportcenter Kulturhus havn Havneparken (renoveres) res)

Læs mere

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1

PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1 PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme april 2015 1 2 Albertslund byudviking - 2014 Forord En levende midtby for hele Albertslund Planen for udvikling af Albertslund Midtby står på

Læs mere

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Test forside. PLANLÆGNING helhedsplan videns- og uddannelsesby slagelse, 2012-2020. Helhedsplan Videns- og Uddannelsesby Slagelse, 2012-2020

Test forside. PLANLÆGNING helhedsplan videns- og uddannelsesby slagelse, 2012-2020. Helhedsplan Videns- og Uddannelsesby Slagelse, 2012-2020 Helhedsplan Videns- og Uddannelsesby Slagelse, 2012-2020 Test forside 1 PLANLÆGNING PILOTPROJEKT I SLAGELSE KOMMUNE Slagelse Kommunes Sygehussekretariat (SKS) blev nedsat i 2010 til at varetage afledte

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere

ALBERTSLUND 2024. Version juni 2013

ALBERTSLUND 2024. Version juni 2013 ALBERTSLUND 2024 Version juni 2013 Dette dokument er et bilag til Albertslund Kommunalbestyrelses årlige budgetforhandlinger og revideres hvert år, når budgettet er vedtaget 1 2 Albertslund 2024 Hvordan

Læs mere

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG U L F B O R G FASE 2 - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG Hvad vil vi? 2 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision FASE WORKSHOP 2 OG VISION Workshop - byens

Læs mere

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE INDHOLD PRIMÆRE VISIONER En fæstningsby i udvikling Hovedgreb 1-2 3-4 FREDERICIA BLIVER EN AF FLERE KATALYSATORER FOR TREKANTOMRÅDETS UDVIKLING. Den regionale

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE

VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE VAMDRUP KOMMUNE MED IND I FREMTIDEN PLANSTRATEGI 2005 VAMDRUP KOMMUNE Planstrategien er udarbejdet af Teknik & Miljø, Vamdrup kommune Forslaget er vedtaget af Vamdrup byråd i januar 2006 Layout: Teknik

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere