TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN"

Transkript

1 TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN 1

2 INDHOLD KOLOFON Masterplanen er udarbejdet af Esbjerg Kommune i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard I/S, byplankonsulenter, arkitekter maa 2

3 Baggrund for masterplanen 4 Sampil med omgivelserne 6 Stien gennem Esbjerg 8 Forbindelsen som oplevelse 10 Udvikling af områderne langs Idrætsstien 12 Tovværks- og idrætsparkområdet 14 Tovværket 22 Idrætsbyen 30 Etapeplan 40 3

4 BAGGRUND FOR MASTERPLANEN Afgrænsning af Masterplanen for Idrætsparken og Tovværksgrunden samt planens fokusområde. Baggrund for masterplanen Arbejdet med masterplanen er igangsat af økonomi- og Kultur & fritidsudvalget den 7. juni Baggrunden for masterplanen er et ønske om en ny samlet udviklingsplan for området, som indfatter Tovværksområdet, der tidligere var planlagt til en multiarena samt en planlagt udvidelse af Handelskolen og Idrætsområdet, hvor Blue Water Arena er det seneste større nyanlæg. Masterplan skal skabe en dynamisk fremtidssikret ramme for udvikling, og at der skabes en høj grad af synergi-effekter mellem de mange nuværende og fremtidige funktioner og aktiviteter i området. Visionen er at bidrage til et inspirerende, spændende og levende område med uddannelse, idræt, friluftsliv, kulturtilbud, livsstilsaktiviteter mm. i tæt forbindelse til universitets-campus, skov og park, samt i øvrigt at integrere området med den omgivende by. Masterplanen bygger på den overordnede struktur, som er fastlagt i den gældende Helhedsplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet, tiltrådt af Esbjerg Byråd 7. april

5 Tovværks- og idrætsparkområdet Tovværks- og idrætsparkområdet er Esbjergs centrum for idræts- og fritidsaktiviteter. Det er her byen borgere mødes for at se store idrætskampe, dyrke idræt eller gå i biografen. Idrætsparken Idrætsparken anvendes af eliteidrætten i Esbjerg, og fl ere af byens idrætsforeninger har deres træningsbaner og klubfaciliteter i området. I idrætsparken ligger atletikstadion, Blue Water Arena, skøjtehaller og Stadionhallen. Cricketbanen, tennisanlægget, atletikkens kastegård og den idrætsfælleden med træningsbaner ligger i afgrænsede grønne rum omgivet af træer. Idrætsparken er omgivet af skov og træbeplantninger, der sætter en naturskøn ramme om områdets aktiviteter. Tovværket Området er centrum for fritidsaktiviteter i Esbjerg. På grunden, hvor der tidligere lå en tovværksfabrik ligger i dag Esbjerg Handelsskole, Esbjerg Vandrehjem, Kollegie, administration for Sport og Eventpark Esbjerg, Svømmestadion, gocart, biograf, fi tness og Esbjerg Kommunes sundhedscenter. Herudover ligger der en industrihal, der ikke længere er i funktion. Med handelsskolens planlagte udvidelse, hvor en ny hovedindgang kan skabe adgang fra Tovværksområdet, vil området være et omdrejningspunkt for ungdomsuddannelser og ungdomskultur. Samtidig skal området stadig henvende sig til hele byen og alle aldersgrupper. Centralt i området ligger en parkeringsplads for områdets mange brugere. I områdets nordlige del ligger en tidligere campingplads, der med sine store gamle træer er en grøn oase i området. Dele af den tidligere campingplads anvendes til ekstra parkering. Det grønne nærområde Området ligger omgivet af store natur- og parkområder. Mod nord-øst ligger Vognsbølparken. En bypark med søer, kanaler og store plæner, der blandt andet anvendes til byfester, cirkus og store koncerter. Mod vest ligger Strandskoven og Mågehøj. Fra Mågehøj er der forbindelse til Esbjerg Strand og vid udsigt over havet, stranden, havnen samt over Tovværks og idrætsområdet. 5

6 SAMSPIL MED OMGIVELSERNE Tovværks- og idrætsparkområdet indgår i esbjergs grønne struktur Mødestederne i Esbjerg Tovværks- og idrætsparkområdet ligger centralt placeret med forbindelse til eng, skov og strand. Området ligger i relativ kort afstand fra alle dele af byen. Fra Rørkær til Guldager. Området er med sin placering og mange aktiviteter et naturligt samlingspunkt for idræts- og fritidsaktiviteter i Esbjerg. Hvor Esbjerg Bymidte er det klassiske bycenter med torv og handelsgader, er Tovværks- og Idrætsparkområdet sammen Esbjerg Strand og Campus-området Esbjergs andet centrum. Centrum for idræt, motion, fritidsaktiviteter og ungdomskultur. Bymidten Bymidten lever i butikkernes åbningstid og henvender sig med fokus på handel og kultur primært til et voksent publikum. Campus Campusområdet er omdrejningspunktet for uddannelse og forskning i Esbjerg og Vestjylland. Her ligger Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Esbjerg Højskole, kollegie og skolehjem med voksenuddannelse. Campusområdet er primært en arbejdsplads, hvor liv og aktivitet er koncentreret i dagtimer på hverdage. Esbjerg Strand På gode sommerdage er kysten et vigtigt sted for byens fritidsliv. På årets øvrige dage er stranden et udfl ugtsmål for gåture og andre aktiviteter langs vandet. Esbjerg Strand er under omdannelse med forslag om ny lystbådehavn, badeanstalt, kunstmuseum og en ny erhvervspark, der vil gøre området til et intensivt besøgsmål alle dage, året rundt. 6

7 Centrum for ungdom og aktiv fritid Samlet er Esbjerg Strand, Campusområdet, Idræts- og Tovværksområdet et vigtigt centrum for fritidsaktiviteter, uddannelse, ungdom og store begivenheder i Esbjerg. Mødesteder i Esbjerg Tovværksområdet og Idrætsparken anvendes med de mange klubaktiviteter, private tilbud og selvorganiserede fritidstilbud af et bredt udsnit af byens borgere. Samtidig betyder de mange fritidsaktiviteter, at området er aktivt og et besøg værd i både dag og aftentimerne. Det byliv og potentiale, området har som fritidens og ungdommen bycentrum, kan understøttes og udvikles, så områdets mange funktioner kan skabe synergi og sikre grundlag for nye fritidstilbud til Esbjerg. 7

8 STIEN GENNEM ESBJERG Tovværket og Idrætsparken samler byen Idrætsstien samler Esbjerg Universet Uddannelse Campus Friluftsliv Sø- og strandsport Esbjerg Strand Bjerget Idrætstorvet Idræt- og fritid Esbjerg Strand Tovværksog idrætspark området Tovværket Bymidten Udviklings- og omdannelsesområde Strandby Plads Udviklings- og omdannelsesområde Esbjerg Bymidte 8

9 En ny forbindelse Tovværket og Idrætsparken er ankerpunkt i et nyt stisystem- Idrætsstien, der forbinder bymidten med universitetet og stranden. Strandby Plads Strandby Plads kan udvikles til et fremtidigt forbindelsesled mellem Tovværks- og idrætsparkområdet og Esbjerg Bymidte. Universet Centralt i Campus-området ligger Universet. En grønning, der fungerer som fælles mødested for områdets studerende, ansatte og beboere. En række nye markante byrum understøtter den nye stiforbindelse og markerer stiens forløb gennem byen. De nye byrum udgør pladser, parker, bjerglandskaber samt idrætsanlæg og rummer forskellige aktiviteter og funktioner med varierende bylivsintensitet. Nye udviklingsområder Stiforbindelsen og de nye byrum kan på længere sigt danne udgangspunkt for udvikling af byområder og landskabsrum langs ruten. De enkelte områder udvikles med hver deres funktioner og karakteristika. Strandby Plads kan udvikles som Esbjergs store markedsplads og udstillingsvindue for byens virksomheder fra fødevarer til off-shore industri. Pladsen vil være indgang og centrum for en fremtidig byudvikling på de nuværende erhvervs- og havnearealer. Tovværkspladsen En ny urban aktivitetsplads, der samler og giver adgang til alle uddannelses- idræt- og fritidstilbud i tovværksområdet. Idrætstorvet Idrætstorvet er hovedindgangen til de mange idrætstilbud i Idrætsområdet og modtagelsesplads for publikum ved store idrætsbegivenheder i Blue Water Arena og på festpladsen. Bjerget i Esbjerg Et bjerglandskab af overskudsjord med udsigtspunkt, skibakke, cykelbane og amphi-scene med havet som bagtæppe vil være et nyt landmark i Esbjerg Strandpladsen Den maritime Strandplads er samlingspunkt for en fremtidig udvikling af Esbjergs Strand med nye søsportsaktiviteter, og kunstmuseum. 9

10 FORBINDELSEN SOM OPLEVELSE Steder på ruten Stederne på ruten Universet Universet Centrum for uddannelse og forskning Kollegie Attraktioner der leder på vej Det er de små og store oplevelser, der leder vej og skaber forbindelse gennem byen. Idrætsstien forbinder eksisterende attraktioner med nye, så de sammen gør turen gennem byen til en oplevelse. Esbjerg Strand Fugletårn Bjerget i Esbjerg Centrum for friluftsliv Skulpturpark Søerne Udsigtspunkt Amphi-scene Cricket Idrætstorvet Plads til store begivenheder Gryden Festpladsen Kunstmuseum Badeanstalt Strandpladsen Centrum for søsport, strandsport og friluftsliv Vartegn Træklatring Handelsskole Træningsklubfaciliteter Tennis Tovværket centrum Tovværket for fritidsaktiviteter Idræts college 10

11 Motionsmotorvejen Idrætsstien som motionsmotorvej Guldager Kjersing Motionsmotorvejen Idrætsstien kan udvikles til et net- EUC Vest værk af motionsstier, der giver hele byen let adgang til naturen, Tovvær- Sædding Campus ket og Idrætsparken. Det eksisterende stinet i Esbjerg Hjerting Søen Søer suppleres med nye stier, der giver forbindelse til byens mange destinationer. Nogle stier kan dedikeres til løb, an- Højskolefælled dre til cykler eller rulleskøjter og der Esbjerg Strand Idrætsstien Bjerget Blue Water Festplads Stormgade Spangsbjerg Skolen kan opsættes lys langs bestemte ruter, så de kan bruges året rundt. Løberute Strandstien Træningssti Cykelbane Skatersti Eventpromenade Kyst- og klevestien Tovværket Strandby Plads Kirkegade Forbindelser til bymidten 11

12 UDVIKLINGSSTRATEGI FOR OMRÅDERNE LANGS IDRÆTSTIEN Områderne Nørreskoven Campus-området Campusområdet kan udvikles og fortættes med kollegie, undervisningsbyggeri og forskning. Centralt i Campus ligger Universet. En grønning, der fungerer som fælles mødested for områdets studerende, ansatte og beboere. Ådalen Teknik Strandskoven Parkbyen Idrætsfælled Campus Vognsbølparken Parken fastholdes som Esbjergs store bypark med plads til byfester, cirkus og koncerter. Parken er med sine søer, skulpturpark, legeplads, bakker og mange små og store landskabsrum byens refugium, der kan indtages og bruges af alle. Bjerget i Esbjerg Vognsbølparken Esbjerg Strand Idrætsbyen Idrætsfælleden Fælleden er dedikeret idrætten med træningsbaner til eliteidræt og amatørforeninger. Nye stiforbindelser åbner området for byens borgere og skaber forbindelse til Strandsko- Tovværket ven, Vognsbølparken, Idrætsbyen og Tovværket. 12

13 Motionsmotorvejen Strandskoven Strandskoven kan udvikles med nye løbestier og idrætsaktiviteter, der med skoven som ramme, vil få en ny dimension lagt til idrætsoplevelsen. Parkbyen I Vognsbølparken overfor Kollektivhuset kan arealerne, der tidligere blev anvendt af beredskabet omdannes til et nyt grønt bolig- og institutionsområde i tæt kontakt med skoven og Vognsbølparken. Området kan udbygges med seniorboliger og plejeboliger som en udvidelse af plejeboligerne i Kollektivhuset. Daginstitutionen, der i dag er placeret ved Grådybet, kan samtidig integreres i den nye boligbebyggelse. Bjerget i Esbjerg Mågehøj kan udvikles til et nyt udflugtsmål i Esbjerg. Et bjerglandskab af overskudsjord med udsigtspunkt, skibakke, cykelbane og scene med havet som bagtæppe vil være et nyt landmark i Esbjerg. Med Bjerget i Esbjerg som centrum udvikles et nyt område, hvor pladskrævende fritids- og idrætsaktiviteter kan få rum til udfoldelse og supplere anlæggene Idrætsbyen og på Idrætsfælleden. Grusbaner til træning kan bruges til ekstra parkering ved store begivenheder. Ådalen Ådalen kan udvikles som natur og friluftsområde med nye løbe-, vandre- og cykelstier. Langs søen og vandløbet kan etableres fugletårne, udsigtsplatforme og shelters, hvorfra man kan opleve dyrelivet langs åen. Esbjerg Strand Ved Esbjerg Strand kan udvikles et nyt søsportscenter med rosport, lystbådehavn og badeanlæg. Her vil det også være muligt at etablere caféer i sommerhalvåret. Det nye søsportscenter og en fremtidig placering af Esbjerg Kunstmuseum ved stranden bliver samlingspunktet for en ny byudvikling på havnens arealer. Idrætsbyen Idrætsbyen er samlingspunktet for idræt i Esbjerg og kan fortsat udbygges med træningshal og faciliteter for idrætsforeninger og eliteidrætten. En ny multibygning samler de eksisterende haller og fungerer som fælles foyer, hvor der er adgang til omklædning, café og klublokaler. Nye aktiviteter skal sammen med Idrætsstiens eksisterende aktiviteter skabe mere byliv i området. Tovværket Tovværket kan udvikles som centrum for fritidsaktiviteter med fl ere selvorganiserede, kommercielle og eksperimenterende fritidsaktiviteter, café og mulighed for udstilling og koncerter i tilknytning til de eksisterende aktiviteter i området. Udbygning af Handelsskolen og ungdomsboliger kan sikre et grundlag for mere liv og aktivitet i området. 13

14 TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET 14

15 Ankomststrøget 15 NORD Forbindelse til Campus Forbindelse til bjerget og Esbjerg strand Idrætsbyen Tovværksparken Idrætsstien Handelsskole hovedindgang Forplads Skovparkering Eventbane Tovværket Tovværkspladsen

16 STIEN OG FUNKTIONERNE Idrætsstien som byrum Idrætsstien samler Tovværket og Idrætsbyen Idrætsstien Den nye stiforbindelse kan blive det samlende element i det fremtidige Tovværks- og Idrætsparkområde. Idrætsstien vil åbne området op for nye besøgende og give fl ere adgang til idræts- og fritidstilbud. Idrætstorvet Kløften Tovværksparken Tovværket Samtidig vil en åbning af de mange hegn, der opdeler området i mindre adskilte rum gøre det lettere at færdes gennem området og opleve de mange idræts- og fritidsaktiviteter, der udfolder sig her. Stien udformes forskelligt afhængigt af omgivelserne. Igennem Idrætsbyen har stien karakter af et tæt urbant byrum. En kløft mellem bygningerne med trænings- og parkourbane, der fl ytter træningen udenfor og gør passagen gennem idrætsbyen til et udfl ugtsmål i sig selv. I Tovværksparken slynger stien sig mellem de eksisterende træer og forbinder opholdssteder og aktiviteter. I Tovværket ender stien i Tovværkspladsen, hvor den fl ettes ind i mellem pladsen aktiviteter og parkeringspladser og videre ud til Grådybet. 16

17 Udflugtsmål langs stien Idrætsstien som byrum Nye aktiviteter understøtter Idrætstien Trætop klatring Handelseskole skoleplads Boldbane Open Air Bio Squashbane Søen som mødested Parkour / træningsbane Klatrevæg Åbne facader giver indblik til aktiviteter langs stien Parkour / træningsbane Treetop Hotel Aktiviteter på parkeringsplads Parkour / træningsbane Søen som udflugtsmål Legeplads Det er ønsket, at det grønne strøg gennem området og nærheden til naturen skal bevares. Derfor samles fremtidige byggemuligheder sammen med de eksisterende haller i Idrætsbyen og i Tovværksområdet. En fortæning af området skal sikre, alle de nuværende aktiviteter og fritidstilbud fortsat kan ligge i Tovværksog idrætsparkområdet sideløbende med, at der skabes mulighed for mere idræt, bedre træningsforhold og nye fritidstilbud. For at sikre, at området henvender sig bredt til alle befolkningsog aldersgrupper, kan der som supplement til de eksisterende idræts- og fritidstilbud i området anlægges en række nye selvorganiserede fritidstilbud langs stien. Eventspot Udstilling, koncert 17

18 VEJADGANG OG PARKERING Fremtidig vejadgang til området Gl. Vardevej Hverdag Adgang til Tovværks- og idrætsparkområdet sker fra Gl. Vardevej og Grådybet, hvorfra stikveje fører til parkeringspladserne. Sædding Strandvej Gravlundvej Ny vejforbindelse skal sikre let adgang til parkering ved store begivenheder Parkvej Vognsbøl Engvej Spangsbjerg Kirkevej For at sikre alle områdets funktioner og aktiviteter en optimal parkeringsdækning med kort gangafstand fra parkeringspladsen, fordeles parkeringen på en række pladser i tilknytning til de enkelte funktioner. For at mindske trafi kbelastningen igennem området er der ikke direkte forbindelse mellem de enkelte parkeringsområder. P P Træningsbaner fungerer som parkering ved store begivenheder Adgang til parkering sker via stikveje fra Gl. Vardevej og Grådybet P P Begivenheder Ved særlige begivenheder som store kampe, koncerter mv. kan Vognsbøl Engvej åbnes frem til Sædding Strandvej og gøre det let for områdets mange besøgende at cirkulere og parkere på midlertidige parkeringspladser på træningsbanerne, der ligger umiddelbart nord for Bjerget. Der kan i området etableres min nye p-pladser. Motionsmotorvejen sikrer de besøgende let vej til stadion gennem Strandskoven. P P P P Grådybet 18

19 Hævede flader kan med belægning og lyssætning markere adgang til Tovværks- og Idrætsparkområdet Større synlighed Tovværks- og Idrætsparkområdet kan i forhold til omkringliggende veje synliggøres med en række skulpturelt udformede hævede fl ader, der vil markere adgangsvejene til området. De markerede fl ader anlægges ved indkørsler fra Gl. Vardevej, Grådybet og Vognsbøl Engvej. Fladerne kan udformes med eksempelvis stenbelægninger, lyssætning, kunstværker eller klatremøbler. Hvor motionsmotorvejen krydser vejene, kan der etableres hævede fl ader, der udover deres hastighedsdæmpende funktion vil vise vej til området for de bløde trafi kanter og markere Motionsmotorvejens forløb gennem byen 19

20 VEJADGANG OG PARKERING Nuværende parkeringsmuligheder i Idræts- og Tovværksområdet Parkering i nærområdet Der kan anlægges 190 nye parkeringspladser, der delvist overdækkes af nyt boligbyggeri, hvor Thermoplasthallen i dag er placeret. Disse pladser skal betjene Rybner s samt nye og eksisterende funktioner i området. Samtidig betyder udbygningen af Rybner s at antallet af mulige P-pladser vest for skolen reduceres fra 160 til Den nuværende parkeringsplads i Tovværket omlægges med nye opholdsarealer og byrum. Antallet af p-pladser fastholdes på ca Skovparkeringen omlægges, så det indre grønne rum friholdes for parkering. Antallet af p-pladser fastholdes på ca Parkeringen anlægges i grus/græs og kan lukkes af, så området kan forbeholdes rekreative aktiviteter. Samlet forøges antallet af parkeringspladser i Tovværksområdet med 140 til samlet Parkering i dag Terrænforskellen i Tovværksområdet gør det muligt at etablere en parkeringskælder med yderligere 90 parkeringspladser under boldbanen, der ligger nord for Thermoplasthallen og biografen. Parkeringen vil ligge i niveau med parkeringen på Thermoplast- 20

21 Fremtidige parkeringsmuligheder i Idræts- og Tovværksområdet grunden og adgang herfra. Etablering af 90 parkeringspladser under boldbanen vil muliggøre, at skovparkeringen kun tages ved store begivenheder, så Tovværksparken kan forbeholdes rekreativ anvendelse Den foreslåede parkering under boldbanen er ikke medregnet i det samlede antal parkeringspladser. Der etableres 240 parkeringspladser i den tidligere kastegård i Idrætsbyen samt 40 pladser syd for Blue Water Arena. Det giver en forøgelse af parkeringskapaciteten i Idrætsbyen fra 90 til Samlet forøges antal P-pladser i området fra 610 til 980. Herudover er der mulighed for at forøge antallet af parkeringspladser øst for Atletikstadion fra 105 til Parkering i fremtiden Der vil være mulighed for dobbelt udnyttelse af parkeringskapaciteten i området, da mange fritidstilbud og ungdomsboliger har størst behov for parkering i aftentimer, hvor handelsskolen benytter parkeringspladserne i dagtimerne. En undersøgelse af parkeringen i området kan afklare det præcise behov for parkeringspladser. 21

22 TOVVÆRKET 22

23 NORD MÅL 1:2.000 Tovværksparken Idrætsstien Handelsskole hovedindgang Forplads Skovparkering Eventbane Scene Lund Tovværkspladsen Ankomststrøget Tovværket Micro-gokart Kollegiehave Eventspot 23

24 TOVVÆRKET Forudsætninger for udvikling af Tovværket FUNKTION: ANKOMSTPLADS SEKUNDÆR: OPHOLD; EVENTS PRÆMIS: HANDELSSKOLEN FUNKTION: FORBINDELSE SEKUNDÆR: PARKERING; AKTIVITETER PRÆMIS: EKSISTERENDE NATUR FUNKTION: OVERGANG SEKUNDÆR: TRIBUNE PRÆMIS: LANDSKAB FUNKTION: BEBYGGELSE SEKUNDÆR: NATUR; PARKERING ;PRÆMIS: EKSISTERENDE NATUR Stedets forudsætninger Det er ønsker til nye anvendelser i området, mere parkering tæt på nye og eksisterende funktioner samt områdets bevaringsværdige natur, der er forudsætning for udvikling og udformning af Tovværket. Tovværksparken, den tidligere campingplads, kan friholdes for bebyggelse, og Idrætsstien gennem parken anlægges med et forløb, der sikre, at områdets store træer bevares. FUNKTION: UDBYGNING SEKUNDÆR: PARKERING; OPHOLD PRÆMIS: HANDELSSKOLEN FUNKTION: PARKERING/BYGNING SEKUNDÆR: ANKOMST; OPHOLD PRÆMIS: FORBINDELSE FUNKTION: OPHOLD SEKUNDÆR: SPORT; AKTIVITETER PRÆMIS: GRØN FUNKTION: FORBINDELSE SEKUNDÆR: PLADS; OPHOLD PRÆMIS: BRUGEREN FUNKTION: PARKERING SEKUNDÆR: PLADS; FORBINDELSE PRÆMIS: BIL Tovværkspladsen friholdes for bebyggelse og rummer parkering for Tovværkets nuværende funktioner og nye aktivitetssteder og opholdsarealer for områdets institutioner, virksomheder og fritidstilbud. Fortætning Tovværket byder på oplevelser som badeland, biograf, fitness og gocart. En fortætning af området med nyt Idrætcollege og ungdomsboliger kan sammen med udvidelsen af handelsskolen med til at skabe mere byliv og dermed grundlag for flere nye brugere af Tovværkets tilbud. 24

25 Pladsen som mødested Parkering med flere funktioner Vandelementet som samlingspunkt Fladen som mulighedernes land Fortætning af Tovværket Planlagt udvidelse af Handelsskolen Mulighed for udbygning af vandrehjem og turisme Der kan i området placeres eksperimenterende nye idrætstilbud, udlejning af cykler, heste, idrætsudstyr, mindre butikker, caféer, spisesteder og fritidstilbud som bowling eller lignende. Et nyt eventspot mellem biografen og Sisal City er en ny mulighed, hvor frivillige ildsjæle kan afholde koncerter, udstillinger eller andre begivenheder for et større publikum. Ungdomsboliger, idrætscollege og nye fritidstilbud Om- og udbygning af eksisterende bygninger med nye fritidstilbud og eventspot Turisme En udvidelse vandrerhjemmet med værelser, der ligger i eller direkte ud til trækronerne i Tovvæksparken vil give et nyt besøgsmål og skabe grundlag for nye aktiviteter i området, der understøtter aktiv byferie i Esbjerg. Der kan i Tovværksparkens store træer etableres et træklatringscenter, der sammen med let adgang til andre aktiviteter som mountainbike, løb, parkour og sejlads ved Esbjerg Strand kan tiltrække turister til byen. 25

26 TOVVÆRKET Trætop Hotel Primære bevægelseslinjer Kilen - ny parkering Nærhedsparkering Bevægelsesretning - lette trafikanter Skovparkeringen En omlægning af skovparkeringen i Tovværksparken, gør det muligt at skabe et nyt grønt rum omkring en sø, der kan fungere som et rekreativt mødested i skoven. Tovværkspladsen Tovværkspladsen deles i tre afsnit. den nuværende parkeringsplads fastholdes som parkering til de omkringliggende fritidstilbud, hvor parkeringen udformes som shared space med biladgang på de bløde trafikanters præmisser. Parkeringen opdeles af mindre byrum, der i funktion og udformning knytter sig til de fritidsaktiviteter og virksomheder, der ligger rundt om pladsen. Arealer nord for biografen udgør en grøn pause i Tovværkspladsen med plads til boldspil og open-air biograf i sommerhalvåret. Handelsskolens nye Hovedindgang kommer til at ligge ud mod Tovværkspladsen. Den vest- 26

27 Søen som samlingspunkt Det multianvendelige pladsmøbel Belægningen som møbel beplantningen som møbel Områdets aktiviteter skal med nye steder præge Tovværkspladsen Skovsøen Trætop Hotel lige del af pladsen anlægges som forplads til Handelsskolen med kiss and ride, opholdsmuligheder for eleverne og samlingssted ved udendørs arrangementer. Byggemuligheder Masterplanen giver udover den kommende udvidelse af Rybner s mulighed for nybyggeri i Tovværksomnrådet. Skoleplads Open Air Bio Udefitness Byrum afspejler naboskab Lund Café Idræts- og fritidsinfo I den viste volumenmodellen af området er der anvist mulighed for nybyggeri med et samlet etageareal på m². Heraf m² i tårnbebyggelsen, hvor Thermoplasthallen i dag ligger. Udvidelsen af Rybner s er ikke inkluderet i etagearealet. Eventspot 27

28 TOVVÆRKET Gl. Vardevej Principsnit gennem Tovværkspladsen fra Gl. Vardevej til Rybner s Gymnasium Tovværkspladsens møblering? Parkering Fortætning Nye aktiviteter Beplantning Overdækket plads Siddemuligheder Fritidsaktiviteter Den grønne plæne Landskab 28

29 Shared space med parkering og fritidsaktiviteter Boldbane / open air biograf klippelandskab siddepladser Forplads Mulig parkering under terræn Samlingssted / udeauditorium Rybner s Gymasium Tovværkspladsens møblering Aktiviteter og opholdssteder, der knytter sig til Tovværkets forskellige institutioner og virksomheder indarbejdes i Tovværkspladsen. Det er vigtigt med forskellige byrum, der udfordrer og opfordrer til udfoldelse i området. Tovværkspladsen udformes som shared space, hvor bilerne har adgang på de bløde trafikanters præmisser. Møbleringen af Tovværkspladsen giver et hierarki som tilgodeser parkeringsønsker og skaber relationer mellem trafik og byliv. Fleksible områder giver mulighed for spontane arrangementer. Rekreative pladser der opfordrer til afslapning og fordybelse. En overdækket plads skaber mulighed for andre former for udfoldelse og det tilfældige møde. Oplevelsen af byliv styrkes gennem åbne / aktive facader, der skaber kontakt til pladsens aktiviteter. En åben grøn flade skaber rum for fx større arrangementer i den bynære kontekst af fx Handelsskolen eller Open Air arrangementer. En landskabelig bearbejdning af terrænet åbner for anderledes siddemuligheder og oplevelser, mens de kan fungere som tribune for aktiviteter. 29

30 30

31 NORD MÅL 1:2.000 Kiss n ride busparkering Forbindelse til Campus Forbindelse til bjerget og Esbjerg strand Ankomstplads Boksering Basketbane Sænket boldbane Skywalk Kiss n ride Idrætsbyen Ishockeyhallen Cricketpladsen VIP parkering Busparkering for gæstepublikum 31

32 IDRÆTSBYEN Forudsætninger for udvikling af Idrætsbyen FUNKTION: PARKERING SEKUNDÆR: FORBINDELSE PRÆMIS: BIL Stedets forudsætninger Det er ønsker til nye idrætsfaciliteter, krav om parkering tæt på nye og eksisterende funktioner, hensynet til de smukke landskabsrum, der omgiver området samt et ønske om mere udadvendte og selvorganiserede aktiviteter i området, der er forudsætninger for udvikling og udformning af Idrætsbyen. FUNKTION: UDBYGNING HAL SEKUNDÆR: IDRÆTSFACILITETER PRÆMIS: SPORT FUNKTION: ADGANG SEKUNDÆR: FORBINDELSE PRÆMIS: SPORTSGÆSTER FUNKTION: ANKOMSTPLADS SEKUNDÆR: AKTIVITETER; AFSÆTNING PRÆMIS: SPORTSGÆSTER Anvendelse Idrætsbyen anvendes i dag primært af eliteidræt og idrætsklubber, der træner i området. Både klubberne og eliteidrætten skal have mulighed for at udvikle sig i området med nye lokaler, trænings-, omklædningsog klubfaciliteter. Nuværende aktiviteter kan fastholdes i området. FUNKTION: ADGANG SEKUNDÆR: IDRÆTSFACILITETER PRÆMIS: IDRÆTSUDØVER FUNKTION: FORBINDELSE SEKUNDÆR: AKTIVITETER PRÆMIS: ALM. BORGER Nye tilbud til selvorganiseret idræt vil være med til at gøre området tilgængeligt for byens borgere. FUNKTION: PARKERING SEKUNDÆR: FORBINDELSE PRÆMIS: BUS Fortætning Fremtidig bebyggelse koncentreres omkring de eksisterende idrætshaller, så en udvikling af området 32

33 Pladsen som udfordring Stien som træningsbane Facaden som klatrevæg Fortætning af Idrætsbyen kan ske med respekt for de særlige landskabsrum der omgiver tennisbanerne, cricketbanen og idrætsfælleden. Udbygning af tribune Udbygning af Stadionhallen Idrættens hus - multihal Ny forbindelse til Lounge i BWA Ny fælles foyer Idrættens Hus Med en sammenkobling af de eksisterende træningshaller til håndbold, tennis, curling, skøjteløb og ishockey, kan der etableres en ny multihal, der under et tag rummer boldbaner, gynmnastik, kampsport, nye omklædningsfaciliteter, klublokaler samt foyer til store arrangementer og café. Den enkelte træningsanlæg kan opføres som selvstændige lokaler eller integreres i foyeren. Idrættens Hus kan opføres tilpasses og udbygges i flere etaper, efterhånden som behovet for nye faciliteter opstår. Idrættens Hus åbner sig ud mod Kløften, som bliver det samlende strøg gennem Idrætsbyen. Syd for foyeren kan der anlægges en solterrasse, der kan blive et velbesøgt mødested for idrætsudøvere i sommerperioden. Terrassen kan samtidig fungere som tilskuer- 33

34 IDRÆTSBYEN Idrætten samles under et tag i Idrættens Hus De primære bevægelseslinjer i området plads for en ny Center Court på tennisanlægget, der kan udvides med 4 baner i tilknytning til det eksisterende anlæg. Med en sammenkobling af områdets haller til et hus, vil det i fremtiden være lettere at udnytte bl.a. omklædningsfaciliteter og afholde store arrangementer i Idræts Byen. Nærhedsparkering Bevægelsesretning - lette trafikanter Idrættens Hus vil skabe en samlet ramme om idrætten og blive mødestedet for byens mange idrætsudøvere. En ny træningshal i Idrætsbyen kan samtidig fungere som idrætshal for Handelsskolen, der ligger umiddelbart syd for Idrætsbyen. Skywalk I forbindelse med, at Stadionhallen ombygges og udvides med flere tilskuerpladser og bedre publikumsfaciliteter, kan der mellem Stadionhallen og ishockeyhallen, der begge har mange store publikumsarrangementer, etableres en ny overdækning, der åbner for publikumsadgang til de to haller fra Idrætsstien og en gangforbindelse mellem hallerne og loungen i Blue Water Arena i første sals højde. 34

35 Pladsen som udfordring Pladsen som træningsrum Nye byrum samler områdets funktioner Trænings- og parkoursti Idrætsstiens forløb gennem Idrætsbyen udformes som et urbant klippelandskab - Kløften med idræts- og træningsfaciliteter. Mellem Tennisklubben og Blue Water Arena anlægges en parkourbane og to squashbaner. Ishockeyhallens sydfacade ombygges til en klatrevæg, der understreger et aktivt sted for bevægelse og oplevelser. Byrum afspejler naboskab Ankomstplads Træning Idrætstorvet er hovedindgang til Idrætsbyen og modtagelsesplads for publikum ved store arrangementer. Pladsen fordeler de mange besøgende ved store begivenheder og afvikler bustrafik til og fra hallerne. En supplerende møblering af pladsen indgår på årets øvrige dage som en del af træningsforløbet langs Idrætsstien. Terrasse Foyer Træning Nye bygninger langs stien opføres med åbne facader, så forbipasserende kan følge med i de aktiviteter, der foregår i hallerne. Terrasse Kastegården flyttes til en ny placering i atletikstadion, der vil danne en smuk ramme om idrætten. Den nuværende kastegård omdannes til en ny parkeringsplads. 35

36 IDRÆTSBYEN Byggemuligheder Masterplanen giver mulighed for nybyggeri i Idrætsparken. Der er to forslag til udbygning det eksisterende halkompleks med nye idrætsfaciliteter. samlet kompleks med større eller mindre grad af åbenhed mellem funktionerne. Forslaget fokusere på en langsigtet udvikling med fælles faciliteter for idrættens udøvere og en fleksibilitet, der gør det muligt at afholdestore idrætbegivenheder. Udbygningen kan foregå succesivt. I alternativ B er der vist et samlet etageareal på m² Alternativ A En ny hal i tilknytning til skøjtehallerne giver mulighed for ny samlende foyerbygning med plads til fælles omklædning, café og klubfaciliteter. Forslaget fokuserer på nye fællesfaciliteter, der primært henvender sig til idrætens udøvere. Alternativ A. Alternativ B. Ankomstplads K Ankomstplads Boksering Forslaget forudsætter ingen nedrivninger og genanvender den eksisterende bebyggelse. Skywalk Basketbane Sænket boldbane Skywalk I alternativ A er der vist et samlet etageareal på m² Idrætsbyen Ishockeyhallen Idrætsbyen Ishockeyhallen Alternativ B En ny åben hal nord for de eksisterende haller med plads til fl ere samtidige idrætsaktiviteter, opvarmning, omklædning, café, klub- og publikumsfaciliteter. Bygningen samler de eksisterende haller i 36

37 Alternativ B til udbygning af Idrætsbyen med nye idrætsfaciliteter. Set fra stadion. 37

38 IDRÆTSBYEN Forbi Camp Forbi Camp Forbi Camp Tribune Foyer Opvarmning Træningsbane Gymnastik Kampsport etc. Træningsbane Omklædning Idrætsbyen Klublokaler Sky-walk Idrætsbyen Idrætsbyen Sportscafé Solterasse Center Court Idrættens Hus, fase 1 En sammenhængende tagkonstruktion sammenkobler de eksisterende haller og giver plads til boldbane, omklædning, tilskuerpladser, boksering? og en foyer med udsigt til atletikstadion. Boldbanen kan placeres i kælderniveau, så der sikres tilstrækkelig frihøjde. Idrættens Hus, fase 2 Idrættens Hus kan, når behovet opstår, udvides med yderligere boldbaner og arealer til gymnastik og anden træning. Samtidig kan bygningsanlægget forbindes til Blue Water Areane med en gangbro over kløften. Idrættens Hus, fase 3 Idrættens Hus kan suppleres med café, udendørs opholdsarealer og klublokaler. 38

39 GL. VARDEVEJ Ny profil for Gl. Vardevej En ny udformning af Gl. Vardevej med en ny rambla mellem Strandby plads og Blue Water Arena vil gøre det lettere at afvikle trafi k og tilhængere ved de store begivenheder. Gl. Vardevej kan udformes med en ny bred promenade langs vejens vestlige side fra Strandby Plads til Blue Water Arena. Promenaden udformes med træer og lysmaster, der kan markere store begivenheder og lede vej gennem byen. Forslag til nyt vejprofil på Gl. Vardevej Ved særligt store begivenheder som byfester kan Promenaden anvendes til midlertidig parkering, hvor biler, der skal parkere deler areal med fodgængere og cyklister. Nuværende vejprofil på Gl. Vardevej Ved særlige begivenheder kan promenaden inddrages til parkering 39

40 ETAPEPLAN Rybner s Gymnasium Ombygning og tilbygning til skolen Nedrivning af Thermoplasthallen Landskabsprojekt for Tovværksparken, Idrætsstien og Tovværkspladsen samt Designmanual for byudstyr, lyssætning mv. for hele masterplanens område Anlæg af forplads og parkering til Rybner s Anlæg af afl astningsparkeringsplads på tomten fra Thermoplasthallen Idrætscollege Konkurrence for idrætscollege, boliger mv på den tidligere Thermoplastgrund Overdækket parkering med boldbane på taget anlægges som en del af byggeriet på Thermoplastgrunden Tovværksparken og Idrætsstien Landskabsprojekt for Tovværksparken, Idrætsstien og Tovværkspladsen Omlægning af Skovparkeringen med indkørsel fra forplads ved Rybner s og Tovværkspladsen Etablering af Idrætsstien fra Tovværket til Campus samt øvrige stiforbindelse gennem området Idrætstien udvikles med fl ere møbler, aktiviteter og lyssætning Tovværksparken anlægges med sø, ny beplantning, opholdsteder, aktiviteter og møblering Mulighed for udvidelse af vandrerhjem med værelser i eller mellem parkens trækroner Tovværkspladsen Parkeringspladsen omlægges til shared space med eks.v. udefi tness, markedspavillon, skaterbane, info-box, kæmpeskak beplantning og basketbane Som afslutning af Tovværkspladsen mod øst åbnes der mulighed for, at den lave bygning, der i dag huser SEPE, kan udvides i op til 3 etager Eventspot / Tovværket Udvikling og anlæg af Eventspot samt øvrige friarealer internt i Tovværksbebyggelsen Sideløbende kan byggemulighederne i Tovværksområdet udnyttes Markering af adgang til området Hævede fl ader på tværs af Gl. Vardevej og Grådybet, der viser vej til området og samtidig sikrer passage for bløde trafi kanter Kløften og Idrætstorvet Anlæg af busparkering syd for Blue Water Arena (BWA) og fl ytning af parkeringspladser, der i dag ligger mellem BWA og tennishallen Anlæg af Kløften med klatrevæg, parkour og lignende tilbud til selvorganiseret idræt Anlæg af Idrætstorvet ud mod Gl. Vardevej 40

41 Motionsmotorvejen Planlægning og etablering af Motionsmotorvejen, der skal forbinde området med bymidten og resten af Esbjerg. Kortlægning af eksisterende og fremtidige fritidsaktiviteter og tilbud, der skal lede vej gennem byen Anlæg af nye stier i grus, sand, asfalt, kunstof, opgradering af eksisterende stier, belysning, skiltning og hjemmeside med ruter og idrætsfaciliteter til selvorganiseret idræt Idrættens Hus Flytning af Kastegården til Stadion Bjerget i Esbjerg Landskabsprojekt for Mågehøj som nyt landmark i Esbjerg og udsigtspunkt. Etablering af træningsbaner / P-pladser nord for Bjerget. Forlængelse af Vognsbøl Engvej til Gravlundvej / Sædding Strandvej Universet Anlæg af ny plads / fælled som nyt centrum / samlingspunkt for fremtidig bebyggelse på Campus Det længere perspektiv Gl. vardevej omlægges med ny promenade i den vestlige side af vejen mellem Idrætstorvet, Grådybet og videre til Strandby Plads Ombygning af Strandby Plads Udbygning af Parkbyen med institutioner, seniorboliger mv. på Beredskabets tidligere ejendomme i Strandskoven og Vognsbølparken. Evt. fremtidig udvidelse Rybner s ud til Grådybet på af arealet mellem mellem Rybner s og Grådybet. Etablering af ny parkering på Kastegårdens tidligere areal Succesiv udbygning af Idrættens Hus med træningsbaner, omklædning, café, klublokaler, tribune samt en foyer, der samler alle eksisterende haller med de nye funktioner Udvidelse af tennisanlægget med 4 nye baner 41

MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel

MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel MASTERPLAN Træ-Top-Hotel Rapelling og for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg klatreområde oplæg februar 2012 Aktivitetssti Rybner s Gymnasium Hovedindgang Skovparkering Træningsbane Tovværkspladsen

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Hornslet Idræts- og bevægelsespark. Landskabshæfte 2014

Hornslet Idræts- og bevægelsespark. Landskabshæfte 2014 Hornslet Idræts- og bevægelsespark Landskabshæfte 2014 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Christine

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Velkommen til Rybners Gymnasium

Velkommen til Rybners Gymnasium Velkommen til Rybners Gymnasium Rybners Gymnasium er en gymnasieskole med ca. 1.900 elever. Vi er et 3 årigt alment gymnasium (stx), et 3-årigt handelsgymnasium (hhx) og et 3-årigt teknisk gymnasium. Samtidig

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Bydelen som spilleplade

Bydelen som spilleplade Bydelen som spilleplade Beskrivelsen af spillepladen forklarer de vigtigste forhold, planlagte indgreb og udstikker desuden de overordnede rammer for den fremtidige udvikling. Rammerne er nødvendige og

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN

DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN DET FRITIDSKULTURELLE KRAFTCENTER EGERNSUND MASTERPLAN FOR OM- OG TILBYGNING VED EGERNSUNDHALLEN Indledning Samling af idræts- og kulturfaciliteter i Egernsund I Egernsund er der taget skridt til en samling

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Gormshallen og Jelling forenede Sportsklubber arbejder i øjeblikket på at afdække mulighederne

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Notat. Detailplan, FTL-havnens østside. Baggrund for detailplanen. Aarhus Kommune

Notat. Detailplan, FTL-havnens østside. Baggrund for detailplanen. Aarhus Kommune Notat Detailplan, FTL-havnens østside Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/Risskovstien,

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere