TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole"

Transkript

1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tlf.nr Hjemmesideadresse Forstander Skoleleders navn Knud Byskov Eva Aagaard Pallesen Antal medarbejdere på skolen 6 fuldtidsansatte lærere med en seminarielæreruddannelse 2 lærere med en seminarieuddannelse ansat på henholdsvis 30 og 31 timer 2 seminarieuddannede timelærere 3 faglærere med en håndværkeruddannelse 1 værkstedsleder med en håndværkeruddannelse 1 skoleleder med en seminarielæreruddannelse Antal pladser i skolen Den interne skole er normeret til 19 unge i alderen år. Pt. er der 14 elever i den undervisningspligtige alder og 10 elever på 10. og 11. klassetrin. Alder ved visitation Organisationsform Fra 13 år. Selvejende institution tilknyttet Jysk Børneforsorg Godkendt målgruppe Målgruppen er børn og unge i alderen år. De visiterede elever har psykiatriske lidelser som skizofreni, spise- og personlighedsforstyrrelser, hjerneorganiske vanskeligheder eller kontaktvanskeligheder. 1

2 Dato for seneste anmeldte tilsyn Dato for seneste uanmeldte tilsyn Kontakt med skolen siden sidste tilsyn: 13. marts maj 2013 Der har været en tæt kontakt med den interne skole i forbindelse med udarbejdelsen af den reviderede undervisningsoverenskomst efteråret Fokusområde for tilsyn: Tilsyn varetaget af PPR og Specialpædagogik / Børn og Unge, Aarhus Kommune omhandler såvel kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og kontrol. Hvem har der været kontakt med / er der talt med ved tilsynsbesøget: Tilsynet har talt med skoleleder, lærere, faglærere og elever. Skolens fysiske rammer Skolen på Holmstrupgård råder over følgende lokaler: 7 faglokaler til undervisning i boglige fag, 1 galleri til undervisning i billedkunst/formning, 1 tekstillokale, 1 musikrum, 1 gymnastiksal samt 3 værkstedslokaler til undervisning inden for fagområderne: træ, elektronik, metal og auto I alle faglokaler til boglige fag er der 3 computere og et smartboard (med computer). Lokalerne er indrettet på en sådan måde, at der kan foregå fælles undervisning (af en gruppe) og individuel undervisning samtidig. Den interne skole har fine udendørsarealer med bl.a. boldbane, hestestald, folde til geder og heste. Visitations procedure Det er alene PPR og Specialpædagogik, Aarhus Kommune, der har kompetencen til at visitere og træffe afgørelse om at henvise undervisningspligtige børn og unge til den interne skole på Holmstrupgård. Visitation til undervisning skal tidsmæssigt følge visitering til døgnanbringelse. PPR og Specialpædagogik forholder sig i samarbejde med anbringende kommune til barnets undervisningsmæssige behov og træffer beslutning om konkret undervisningstilbud. Dette kan være optag på den interne skole på Holmstrupgård. Anbringende kommune skal godkende afgørelsen. Der må højst gå 3 uger (15 skoledage) fra anbringelsen, til eleven får et undervisningstilbud. I den mellemliggende tid skal eleven tilbydes enkeltmandsundervisning, som anbringende kommune finansierer. PPR og Specialpædagogik vurderer nyvisiterede børns undervisningsmæssige behov inden start i den interne skole. 2

3 I samarbejde med den interne skole tager PPR og Specialpædagogik løbende stilling til, om en elev evt. kan modtage undervisning i den lokale folkeskole. Udtalelser fra PPR vedr. den enkelte elev, her - under stillingtagen til den enkelte elevs behov for specialunder visning/undervisning i den lokale folkeskole Beskrivelse af undervisning Skabelon til elevplan - herunder dispensationer og fritagelse fra prøver m.m. Undervisningsti metal Overordnet årsplan for klasserne Skoleleder oplyser, at de unge som regel er grundigt og udførligt beskrevet i papirer fra den tidligere skole, psykiatrisk hospital og fra socialforvaltningerne ( 50 undersøgelser). Op til skoleåret blev der udarbejdet en ny skabelon for elevplanen. Skoleleder oplyser, at denne skabelon nu har været anvendt i to skoleår, og at det har fungeret godt. For at skærpe fokus på elevernes faglige kompetencer og potentialer i hver enkelt fag, blev der i forbindelse med indførelsen af den nye skabelon indkøbt et nyt program til skolen (Vokal). Ved hjælp af dette program kan lærerne sammen med hver enkelt elev gennemgå elevens kompetencer og potentialer i det enkelte fag. Dette foregår typisk på smartboardet i forbindelse med, at elevplanen bliver udarbejdet. Kontaktlærere for elever på 9., 10. og 11. klassetrin, danner sig i løbet af november måned et overblik over, hvilke elever, der skal tage afgangsprøve eller dele heraf på særlige vilkår eller fritages helt eller delvist herfra. Dette sker ud fra en drøftelse med elev, faglærer, psykolog og forældre. Drøftelsen med forældre finder evt. sted i forbindelse med de forældresamtaler, som foregår i november måned. Når denne drøftelse har fundet sted, træffer skoleleder den endelige beslutning. For en del af eleverne er gældende, at de af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at gennemføre fuld undervisning. For disse elever er undervisningstiden med forældrenes accept nedsat. Nedsættelsen er sket på baggrund af en lægeerklæring. Den tidsmæssige ramme for ugen for elever i 8. og 9. klassetrin er: Mandag: : 6 timer og 50 min. Tirsdag: : 6 timer og 50 min. Onsdag: : 6 timer og 50 min. Torsdag: : 6 timer og 20 min. Fredag: : 6 timer og 10 min. I alt: 30 timer og 180 minutter = 33 klokketimer. Derudover er der tilbud om lektiehjælp i 2 timer om ugen. I dette skoleår er der imidlertid ingen af de unge, der har sagt ja til dette tilbud. De elever, der går på 8. og 9. klassetrin, og som ikke har nedsat 3

4 undervisningstid, modtager 33 timers undervisning (inkl. pauser) om ugen. De elever, der går på 10. eller 11. klassetrin, og som ikke har nedsat undervisningstid, modtager ugentlig undervisning i dét, der svarer til 29,5 lektioner af 45 min. varighed. Tilsynet har fået udleveret årsplaner i fagene: Dansk 8. og 9. årgang, matematik 9. årgang, idræt 9. årgang, engelsk 8. og 9. årgang, biologi 9. årgang, geografi 9. årgang, tysk 9. årgang, billedfag og historie/kristendom og samfundsfag. Deltagelse i folkeskolens fagrække Helt Delvist Ikke (fritagelse) En del af eleverne er med forældrenes samtykke blevet fritaget for undervisning i forskellige boglige fag, dog ikke dansk og matematik. Vægtning mellem individuel undervisning (1:1) og kollektiv undervisning Beskrivelse af undervisning gennemført på lokal folkeskole Beskrivelse af undervisningsmidler, herunder IT udstyr og særlige hjælpemidler I en stor del af timerne foregår undervisningen som individuel undervisning, da elevernes faglige niveau er meget forskelligt. Det faglige niveau varierer fra 2. klasses niveau til og med 10. klasses niveau. Da arbejdet med de unges sociale kompetencer vægtes højt, iværksættes der forskellige aktiviteter (f.eks. spil), hvor de unges sociale kompetencer udvikles. Skolen tilbyder kollektiv undervisning i det omfang, det er muligt. I alle faglokaler er der 3 computere og et smartboard (med computer). Lærerne har modtaget undervisning i brug af smartboards. Derudover er der i foråret 2015 blevet indkøbt 5 tablets, hvorpå der er installeret forskellige programmer. Efter en prøveperiode vil skolen evaluere, hvordan det fungerer at bruge tablets i undervisningen. Skolen har en lærer ansat med særlige IT kompetencer. Denne ressourceperson sørger for, at skolens IT udstyr er i orden og tidssvarende (både software og hardware). Ressourcepersonen står også til rådighed for lærerne med råd og vejledning i forhold til at anvende IT udstyr. Lærerne har modtaget undervisning i emnet læringsstile. I forlængelse af dette blev der indkøbt forskelligt udstyr til undervisningslokalerne, bl.a. sækkestole, massageredskaber, kuglepuder og nulreting. Desuden er der blevet indkøbt en massagestol og indrettet et rum til afspænding. Undervisningens forløb og fremgang, herunder evaluering af elevens undervisning i de enkelte fag og undervisningssituationer Opfølgning på den løbende evaluering I forbindelse med planlægningen af undervisningen evaluerer lærerne løbende den enkelte elevs niveau og taler med ham eller hende om dette. Derudover foregår der på teammødet hver 8. uge en samlet evaluering af hver enkelt elevs niveau, stabilitet og arbejdsindsats m.v. i skolen. Dette sker efter følgende procedure: 1. På daggruppemødet, der ligger umiddelbart inden teammødet gennemgår man den pågældende elev. Hver enkelt faglærer orienterer om elevens niveau, stabilitet og arbejdsindsats m.v. i 4

5 det fag, læreren underviser eleven i. Elevens kontaktlærer skriver oplysningerne ned. 2. På teammødet snakker man med eleven om status i de forskellige fag. Kontaktlæreren refererer, hvad der er blevet talt om på daggruppemødet. Desuden snakker man med eleven om, hvordan han eller hun i øvrigt fungerer i skolen og på døgnafdelingen. På teammødet deltager eleven, kontaktlæreren, kontaktpersonen fra døgnafdelingen samt en psykolog. Teammøder foregår onsdage fra kl til kl Der bliver udarbejdet et skriftligt referat fra mødet. 3. På daggruppemødet, der ligger umiddelbart efter teammødet refererer kontaktlæreren fra teammødet. Dokumentation for undervisningen / evaluering Løbende stillingtagen til den enkelte elevs undervisning på intern skole hhv. lokale folkeskole Evaluering af elevens funktion i fagene foregår desuden i forbindelse med udarbejdelsen af elevplanen. I denne forbindelse anvendes programmet Vokal. I de boglige fag anvendes bl.a. pædagogiske prøver, tidligere afgangsprøver, opgaver hentet på nettet samt lærebogsrelaterede opgaver. Eleverne deltager som udgangspunkt i de obligatoriske nationale test. Elevplaner Pædagogiske prøver Obligatoriske nationale test Folkeskolens 9.-klasse prøver og 10.-klasse prøver. Desuden fremgår elevernes udbytte af undervisningen af de skriftlige referater fra de ovenfor beskrevne tilbagevendende møder. Der tages stilling til den enkelte elevs undervisningstilbud på statusmøderne i efterårshalvåret. Ved revisitationen tages der endelig stilling til, om det specialpædagogiske undervisningstilbud evt. skal ændres eller ophøre. På møderne deltager elev, forældre, kontaktlærer, sagsbehandler, kontaktpersoner fra døgnafdeling og den interne psykolog. Aktuelt er der to elever, der med deltagelse af en lærer fra Holmstrupgård, modtager fysikundervisning på Aarhus High School. Magtanvendelse Den interne skoles udviklingsmål Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale Der er ikke forekommet magtanvendelser i perioden. Skolens udviklingsmål er fortsat implementering af skolereformen, herunder arbejdes der fortsat på at inddrage motion og bevægelse i undervisningen. I februar måned deltog lærerne i et undervisningsforløb, der hed Sæt Skolen i bevægelse arrangeret af Dansk Skoleidræt. Formålet med forløbet var at lære, hvordan man kan integrere motion og bevægelse i de boglige fag. Lærerne prøvede på egen krop en række praksisøvelser fra Sæt Skolen i Bevægelses inspirationskatalog. Øvelserne integrerede bevægelse og aktivitet i alle de store skolefag. Alle lærere på den interne skole skal i skoleåret 2015/2016 deltage i et undervisningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter. 5

6 Forløbet vil tage udgangspunkt i temaet: Læringsmålsstyret undervisning for specialskoler og specialklasserækker. Målet med undervisningsforløbet er, at lærerne får redskaber og viden til at planlægge deres undervisning med udgangspunkt i de nye Fælles Mål med det formål at styrke elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling og læring. Med relevant viden og eksempler fra konkrete situationer giver læringskonsulenterne input til, hvordan der skabes et læringsmiljø, hvor den faglige undervisning og det sociale fællesskab går hånd i hånd. Elever med særlige undervisningsmæssige behov er i fokus i dette vejledningstema. Forløbet vil have et omfang på 4 kursusdage. Skolelederen vil også deltage i kursusdagene. Derudover vil lærerne fortsat deltage i den interne uddannelse på Holmstrupgård. Denne uddannelse vil bl.a. have til formål at øge lærernes viden om de diagnoser, som de forskellige målgrupper på Holmstrupgård har. Aktuelt er der onsdag den 13. maj planlagt er kursusdag, hvor der vil være undervisning om unge med diagnoser inden for autismespektret. Pædagogisk sparring med andre interne skoler Klager Generelt indtryk/ tilsynets vurdering Der har været afholdt en fælles temadag med lærerne fra de andre interne skoler i regionen. Emnet for dagen var motivation. Hvordan motiverer vi eleverne til at modtage læring? Hvordan motiverer vi os selv som lærere? Skolen har ikke modtaget klager. Skoleleders program for tilsynsbesøget gav mulighed for at overvære undervisning i såvel faglige som kreative fag. I visse tilfælde var der aftalt samtaler med lærere tilknyttet klasser, hvor der ikke var elever til stede på skolen. Fx talte tilsynet med den lærer, der normalt følger elever til undervisning i fysik/kemi på Center 10, Aarhus High School. Læreren er normalt med på sidelinjen, når de fire elever er til undervisning. Læreren giver udtryk for stor tilfredshed med samarbejdet med Center 10, Aarhus High School. Læreren giver udtryk for bekymring i forbindelse med den nye bundne praktisk-mundtlige prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse som erstatning for den nuværende bundne praktisk-mundtlige prøve i faget fysik / kemi. Forandringerne vil kunne betyde, at læreren ikke har tid til at rette opgaver, hvilket vurderes at kunne få indflydelse på elevernes motivation. Tilsynet besøgte værkstederne og kunne som ved tidligere tilsynsbesøg konstatere, at værkstederne virker velordnede og tilbyder forhold, der kan give eleverne et realistisk billede af at arbejde inden for de forskellige fagområder: auto, træ og elektronik. Der er desuden tilbud om at deltage i aktiviteter på Udehold. Værkstederne kan modtage opgaver fra borgere og institutioner idet værkstedet er momsregistreret. Der er i den forbindelse bestilt og fremstillet et anneks, hvor forskellige fagområder bidrog. Eleverne har på værkstederne mulighed for at løse opgaver, hvor det teoretiske (matematikfærdigheder) og det praktiske (det håndværksmæssige) går hånd i hånd. Et nyt fag har på værkstedet set dagens lys: matematik-sløjd, som på flere områder opfylder 6

7 folkeskolereformens målsætninger om, at de praktisk/musiske fag skal bidrage til at understøtte den faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag, herunder særligt dansk og matematik. Tilsynet oplever i flere tilfælde, at der er ganske få elever mødt til den / de første lektioner. En lærer har således en enkelt elev i dansklektion, som indledes med, at læreren giver eleven en beroligende massage. En elev er uden for lokalet og benytter en massagestol. En tredje elev møder denne dag kl Læreren beskriver fordelen ved at eleverne kan give besked via sms, hvis de af forskellige grunde forventer at møde senere. Sms-beskederne går ind via Holmstrupgårds interne hjemmeside. Tilsynet overværer danskundervisning af en elev, som tilsynet ved tidligere tilsynsbesøg kunne konstatere var i en særdeles psykisk sårbar situation, hvor deltagelse i undervisning var vanskelig på grund af elevens svære psykiatriske problemstillinger. Tilsynet oplever en elev, der med hensyn til læringsparathed har foretaget kvantespring og nu kan indgå i dialog og udviser motivation og har fået mål og retning for sin skolegang / uddannelse. I billedkunst overværer tilsynet undervisning af kun en enkelt elev, da de tre øvrige elever grundet svære problemstillinger ikke er mødt til undervisning. Tilsynet har en samtale med faglærer, der engageret fortæller om arbejdet med de unge på værkstederne. Det drøftes, hvordan der evt. kan etableres samarbejde med andre faglærere/ værkstedslærere på andre interne skoler i Aarhus Kommune. Tilsynet tilbyder at formidle kontakt desangående. Grundet sygdom overværer tilsynet ikke som planlagt undervisning i tysk. I stedet har tilsynet en samtale med skoleleder, som bl.a. kan fortælle om skolens indsats inden for motion og bevægelse. I forbindelse med folkeskolereformens krav om daglig motion har skolen fået konsulentbistand fra Børn og Unge og Dansk Skoleidræt inden for projektet Sæt skolen i bevægelse. Der er i samarbejdet udviklet målrettede aktiviteter, som har vist sig at være et gode for den enkelte elev og for oplevelsen af at være en del af en større helhed. Skoleleder fortæller desuden om initiativet kaldet Brains up, hvor lærerne på skift har ansvar for at planlægge aktiviteter, der er lette at sætte i gang og som har til formål, at eleverne får pulsen i vejret og får mulighed for at indgå i socialt samvær på tværs af klasserne. Tilsynet overværer engelskundervisning og drøfter bl.a. med engelsklæreren, hvilken betydning deltagelse i prøver har for de unge. Tilsynet konstaterer, at der er en rar og tryg stemning i samspillet mellem lærer og elever. I matematikundervisningen overværer tilsynet undervisning i programmering. Der er tale om 1-1 undervisning. Der er tale om en elev, der som ovenfor beskrevet har udviklet sig markant positivt siden sidste tilsynsbesøg. Tilsynet overværer inden frokost en flok glade elever og lærere, der sammen deltager i en aktivitet kaldet mime-banko, som er en af de tidligere beskrevne brains up -aktiviteter. Der er god energi og højt humør i gymnastiksalen. Tilsynet deltager i frokosten, hvor såvel personale som elever har mulighed for at få et sundt måltid mad. Deltagelse i fælles frokost 7

8 vurderes at være en god mulighed for de enkelte unge i at være del af et hyggeligt socialt samvær i kendte og overskuelige rammer. Tilsynsdagen afsluttes med en drøftelse med skoleleder af bl.a. de forskellige udfordringer, som folkeskolereformen har medført. Reformen har på samme tid givet anledning til ændring af tidligere rutiner og der er bl.a. skabt nye og positive initiativer for de unge, så daglig motion og udnyttelse af terræn og natur i nærmiljøet er blevet et aktiv for de unge på en systematiseret måde, der vurderes at give et større velvære og livskvalitet. Under samtalen påpeger tilsynet, at der på den interne skoles elevliste optræder flere elever end det antalsmæssigt er muligt i henhold til undervisningsoverenskomsten. Skoleleder opfordres til at tage kontakt til specialist ved PPR og Specialpædagogik for at afstemme listerne over visiterede elever. Skolen anmodes om at orientere forvaltningen, når elever udskrives. Under den faglige drøftelse fremlægger skoleleder dokumentation vedr. planer for bevægelsesfag, ture ud af huset, oversigt over personalets uddannelse og kompetencer, kopi af skabelon, der anvendes i forbindelse med behov for nedsættelse af undervisningstiden iht. bestemmelserne i specialundervisningsbekendtgørelsens 12, stk. 3, som kræver, at der udarbejdes en lægeerklæring. Skoleleder udleverer desuden til orientering for tilsynet den orienteringsskrivelse, som er udleveret til lærerne vedr. kommende ændringer i forbindelse med folkeskolens prøver de kommende to skoleår. Skoleleder orienterer tilsynet om, at den interne skoles målgruppe de senere år har ændret sig, så skolen aktuelt modtager flere og flere unge med ganske svære psykiatriske problemstillinger. Skolen oplever mange elever, der i kortere eller længere perioder ikke er i stand til at modtage undervisning. Flere unge er selvmordstruede eller lider af livstruende spiseforstyrrelser. Skolen har i flere tilfælde måttet omlægge undervisningen, så den kan tilbydes på ændrede præmisser. Tilsynet har på tilsynsbesøget kunnet konstatere, at mange elever ikke er i stand til at møde til undervisning ved skoledagens start. Der er derfor i ganske mange tilfælde tale om, at læreren kun har en enkelt eller to elever i undervisning. Det vurderes, at den interne skole tilbyder et kvalificeret og hensyntagende specialpædagogisk undervisningstilbud. Ligesom det vurderes, at skoleleder med engagement og omhu tilstræber at tilrettelægge en undervisning, der lever op til nye og ændrede krav i forbindelse med bestemmelserne i folkeskolereformen. Tilsynet vurderer ligeledes, at skolen via deltagelsen i undervisningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter, hvor fokus er: Læringsmålsstyret undervisning for specialskoler og specialklasserækker, har taget et vigtigt initiativ i forbindelse med kvalitetsudvikling af undervisningen på den interne skole. Tilsynets anbefalinger Visitationskompetencen ligger hos PPR og Specialpædagogik, Aarhus Kommune, jf. undervisningsoverenskomsten. På denne baggrund anbefaler tilsynet, at den interne skole i tæt dialog 8

9 med specialist i PPR og Specialpædagogik jævnligt afstemmer elevlisten, så der er overensstemmelse mellem skolens og forvaltningens lister over ind- og udskrivninger. Hvis man fra skolens/ behandlingshjemmets side vurderer, at den aftalte normering, som den er beskrevet i undervisningsoverenskomsten, bør ændres, forventes det, at der tages initiativ til dette fra behandlingshjemmet og Region Midtjyllands side. Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsoverenskomst Den seneste UVM er foretaget i juni Den er offentlig tilgængelig på institutionens hjemmeside. Den gældende undervisningsoverenskomst for den interne skole på Holmstrupgård er udarbejdet efteråret Dato: 11. juni 2015 Tilsynsførendes underskrift: Konsulent Lisbeth Tegllund og skolekonsulent Karin Kelstrup, PPR og Specialpædagogik, Aarhus Kommune 9

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 13. marts 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 13. marts 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 13. marts 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård BH Side 1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Intern skole på behandlingshjem Den interne skole på behandlingshjemmet

Læs mere

Tilsynsnotat. Uanmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 11. oktober 2016

Tilsynsnotat. Uanmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 11. oktober 2016 Tilsynsnotat Side 1 af 16 Uanmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 11. oktober 2016 Fokusområde for tilsyn på interne skoler i Aarhus Kommune er kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og

Læs mere

med intern skole Mobilnr

med intern skole  Mobilnr Tilsynsnotat Side 1 af 19 Anmeldt tilsyn på den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård den 26. april 2016 Fokusområde for tilsyn på interne skoler i Aarhus Kommune er kvalitetsudvikling, kvalitetssikring

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

med intern skole Mobilnr

med intern skole  Mobilnr Tilsynsnotat Side 1 af 23 Anmeldt tilsyn på den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård den 21. februar 2017 Fokusområde for tilsyn på interne skoler i Aarhus Kommune er kvalitetsudvikling, kvalitetssikring

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og myndighed: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning:

B. Tilsynsførende, navn og myndighed: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: Tilsyn med Tilsynet er gennemført med baggrund i nedenstående lovgivning og vejledning: Folkeskoleloven Bekendtgørelser om specialundervisning Overenskomsten med Odsherred Kommune Tilsynet med specialundervisning

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune

Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune 1. Tilsyn med interne skoler Skoleafdelingen fører tilsyn med undervisningen og økonomien på de interne skoler i Holstebro Kommune.

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjembækskolen Efterår Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget)

Tilsynsrapport. Hjembækskolen Efterår Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) Tilsynsrapport Hjembækskolen Efterår 2014 Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) A. Tilsynets gennemførelse Dato: 6/10 2014 Tilsynskonsulenter: Marianne

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Tilsyn på Skolen på Specialinstitution Tølløse fredag den 10. januar 2014

Tilsyn på Skolen på Specialinstitution Tølløse fredag den 10. januar 2014 Skolen på Specialinstitution Tølløse Dato: 10.1.2014 Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6392 E-mail: mar@holb.dk Tilsyn på Skolen på Specialinstitution Tølløse fredag den 10. januar 2014

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Farmen Dagskole Dato: 27. april 2012 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk Tilsyn på Farmen Dagskole torsdag den 19. januar 2012 Tilsynets formål Opfølgning

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Skolen i Tveje-Merløse Dato: 14. september 2012 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk Foreløbig rapport Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 11. september

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Tilsynsrapport. Marjatta

Tilsynsrapport. Marjatta Tilsynsrapport Marjatta 2014/2015 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på anbringelsessted/skole og overenskomstpart (kommune) Marjatta Skole- og behandlingshjem Skolen har overenskomst med Region

Læs mere

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1

Marie Hertz Jensen. Direkte tlf.: Side 1 Marie Hertz Jensen Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Grundskolecenteret Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Direkte tlf.: 3392 5283 E-mail:

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Specialundervisningen på Abildhøjskolen

Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen er samlet i specialcentret, som består af skolens ledelse, skolens psykolog, specialundervisningskoordinator, læsevejleder, og et antal specialundervisningslærere.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Dato: 13.09.13 Stænget 6, Orø 4300 Holbæk Sagsb.: Mette Hunsdahl Dir.tlf.: 7236 6038 E-mail: mhl@holb.dk Endelig tilsynsrapport: Tilsyn på Skole- og Behandlingshjemmet

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen Nestinspirerede klasser i Greve kommune - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen To citater Jeg gik hele sommeren og var bekymret og nervøs for hvordan det skulle gå jeg har aldrig arbejdet med børn med

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Hjembækskolen Dato: 03.02.2013 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk FORELØBIG RAPPORT Tilsyn på Hjembækskolen onsdag den 30. januar 2013 Tilsynets formål Formålet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 26-10-2012 Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2012-158931 Dokumentnr.

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart Behandlingshjemmet Solbjerg Søndre Fasanvej 16 2000 Frederiksberg B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen ohc@nts centeret.dk Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/den nye folkeskole Tre overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgaard 22.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgaard 22.1.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 27-01-2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgaard 22.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2013-0170387 Dokumentnr.

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper.

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper. Tilsynsrapport Navn på institution: Frederik d. VII`s Stiftelse, Danners Børn, Slotsskolen Tilsynsførende (navn og adresse): Susanne Patij, skoleleder Jægerspris skole, Møllevej 100, Jægerspris Dato for

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Ibs Mølle Dato: 23.09.13 Ibs Huse 4440 Mørkøv Sagsnr.: Sagsb.: Marianne Jeppesen Dir.tlf.: 7236 6392 E-mail: Mar@holb.dk Tilsyn på Ibs Mølle tirsdag den 23. september 2013 Tilsynets formål Formålet med

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Skolen i Tveje-Merløse. Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013. Mar@holb.dk

Skolen i Tveje-Merløse. Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013. Mar@holb.dk Skolen i Tveje-Merløse Dato: Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6393 E-mail: Mar@holb.dk Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013 Tilsynets formål Formålet med tilsynet er

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning EVALUERING 2016 Skolens undervisningstilbud Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning Skolens daglige

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere