TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole"

Transkript

1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tlf.nr Hjemmesideadresse Forstander Skoleleders navn Knud Byskov Eva Aagaard Pallesen Antal medarbejdere på skolen 6 fuldtidsansatte lærere med en seminarielæreruddannelse 2 lærere med en seminarieuddannelse ansat på henholdsvis 30 og 31 timer 2 seminarieuddannede timelærere 3 faglærere med en håndværkeruddannelse 1 værkstedsleder med en håndværkeruddannelse 1 skoleleder med en seminarielæreruddannelse Antal pladser i skolen Den interne skole er normeret til 19 unge i alderen år. Pt. er der 14 elever i den undervisningspligtige alder og 10 elever på 10. og 11. klassetrin. Alder ved visitation Organisationsform Fra 13 år. Selvejende institution tilknyttet Jysk Børneforsorg Godkendt målgruppe Målgruppen er børn og unge i alderen år. De visiterede elever har psykiatriske lidelser som skizofreni, spise- og personlighedsforstyrrelser, hjerneorganiske vanskeligheder eller kontaktvanskeligheder. 1

2 Dato for seneste anmeldte tilsyn Dato for seneste uanmeldte tilsyn Kontakt med skolen siden sidste tilsyn: 13. marts maj 2013 Der har været en tæt kontakt med den interne skole i forbindelse med udarbejdelsen af den reviderede undervisningsoverenskomst efteråret Fokusområde for tilsyn: Tilsyn varetaget af PPR og Specialpædagogik / Børn og Unge, Aarhus Kommune omhandler såvel kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og kontrol. Hvem har der været kontakt med / er der talt med ved tilsynsbesøget: Tilsynet har talt med skoleleder, lærere, faglærere og elever. Skolens fysiske rammer Skolen på Holmstrupgård råder over følgende lokaler: 7 faglokaler til undervisning i boglige fag, 1 galleri til undervisning i billedkunst/formning, 1 tekstillokale, 1 musikrum, 1 gymnastiksal samt 3 værkstedslokaler til undervisning inden for fagområderne: træ, elektronik, metal og auto I alle faglokaler til boglige fag er der 3 computere og et smartboard (med computer). Lokalerne er indrettet på en sådan måde, at der kan foregå fælles undervisning (af en gruppe) og individuel undervisning samtidig. Den interne skole har fine udendørsarealer med bl.a. boldbane, hestestald, folde til geder og heste. Visitations procedure Det er alene PPR og Specialpædagogik, Aarhus Kommune, der har kompetencen til at visitere og træffe afgørelse om at henvise undervisningspligtige børn og unge til den interne skole på Holmstrupgård. Visitation til undervisning skal tidsmæssigt følge visitering til døgnanbringelse. PPR og Specialpædagogik forholder sig i samarbejde med anbringende kommune til barnets undervisningsmæssige behov og træffer beslutning om konkret undervisningstilbud. Dette kan være optag på den interne skole på Holmstrupgård. Anbringende kommune skal godkende afgørelsen. Der må højst gå 3 uger (15 skoledage) fra anbringelsen, til eleven får et undervisningstilbud. I den mellemliggende tid skal eleven tilbydes enkeltmandsundervisning, som anbringende kommune finansierer. PPR og Specialpædagogik vurderer nyvisiterede børns undervisningsmæssige behov inden start i den interne skole. 2

3 I samarbejde med den interne skole tager PPR og Specialpædagogik løbende stilling til, om en elev evt. kan modtage undervisning i den lokale folkeskole. Udtalelser fra PPR vedr. den enkelte elev, her - under stillingtagen til den enkelte elevs behov for specialunder visning/undervisning i den lokale folkeskole Beskrivelse af undervisning Skabelon til elevplan - herunder dispensationer og fritagelse fra prøver m.m. Undervisningsti metal Overordnet årsplan for klasserne Skoleleder oplyser, at de unge som regel er grundigt og udførligt beskrevet i papirer fra den tidligere skole, psykiatrisk hospital og fra socialforvaltningerne ( 50 undersøgelser). Op til skoleåret blev der udarbejdet en ny skabelon for elevplanen. Skoleleder oplyser, at denne skabelon nu har været anvendt i to skoleår, og at det har fungeret godt. For at skærpe fokus på elevernes faglige kompetencer og potentialer i hver enkelt fag, blev der i forbindelse med indførelsen af den nye skabelon indkøbt et nyt program til skolen (Vokal). Ved hjælp af dette program kan lærerne sammen med hver enkelt elev gennemgå elevens kompetencer og potentialer i det enkelte fag. Dette foregår typisk på smartboardet i forbindelse med, at elevplanen bliver udarbejdet. Kontaktlærere for elever på 9., 10. og 11. klassetrin, danner sig i løbet af november måned et overblik over, hvilke elever, der skal tage afgangsprøve eller dele heraf på særlige vilkår eller fritages helt eller delvist herfra. Dette sker ud fra en drøftelse med elev, faglærer, psykolog og forældre. Drøftelsen med forældre finder evt. sted i forbindelse med de forældresamtaler, som foregår i november måned. Når denne drøftelse har fundet sted, træffer skoleleder den endelige beslutning. For en del af eleverne er gældende, at de af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at gennemføre fuld undervisning. For disse elever er undervisningstiden med forældrenes accept nedsat. Nedsættelsen er sket på baggrund af en lægeerklæring. Den tidsmæssige ramme for ugen for elever i 8. og 9. klassetrin er: Mandag: : 6 timer og 50 min. Tirsdag: : 6 timer og 50 min. Onsdag: : 6 timer og 50 min. Torsdag: : 6 timer og 20 min. Fredag: : 6 timer og 10 min. I alt: 30 timer og 180 minutter = 33 klokketimer. Derudover er der tilbud om lektiehjælp i 2 timer om ugen. I dette skoleår er der imidlertid ingen af de unge, der har sagt ja til dette tilbud. De elever, der går på 8. og 9. klassetrin, og som ikke har nedsat 3

4 undervisningstid, modtager 33 timers undervisning (inkl. pauser) om ugen. De elever, der går på 10. eller 11. klassetrin, og som ikke har nedsat undervisningstid, modtager ugentlig undervisning i dét, der svarer til 29,5 lektioner af 45 min. varighed. Tilsynet har fået udleveret årsplaner i fagene: Dansk 8. og 9. årgang, matematik 9. årgang, idræt 9. årgang, engelsk 8. og 9. årgang, biologi 9. årgang, geografi 9. årgang, tysk 9. årgang, billedfag og historie/kristendom og samfundsfag. Deltagelse i folkeskolens fagrække Helt Delvist Ikke (fritagelse) En del af eleverne er med forældrenes samtykke blevet fritaget for undervisning i forskellige boglige fag, dog ikke dansk og matematik. Vægtning mellem individuel undervisning (1:1) og kollektiv undervisning Beskrivelse af undervisning gennemført på lokal folkeskole Beskrivelse af undervisningsmidler, herunder IT udstyr og særlige hjælpemidler I en stor del af timerne foregår undervisningen som individuel undervisning, da elevernes faglige niveau er meget forskelligt. Det faglige niveau varierer fra 2. klasses niveau til og med 10. klasses niveau. Da arbejdet med de unges sociale kompetencer vægtes højt, iværksættes der forskellige aktiviteter (f.eks. spil), hvor de unges sociale kompetencer udvikles. Skolen tilbyder kollektiv undervisning i det omfang, det er muligt. I alle faglokaler er der 3 computere og et smartboard (med computer). Lærerne har modtaget undervisning i brug af smartboards. Derudover er der i foråret 2015 blevet indkøbt 5 tablets, hvorpå der er installeret forskellige programmer. Efter en prøveperiode vil skolen evaluere, hvordan det fungerer at bruge tablets i undervisningen. Skolen har en lærer ansat med særlige IT kompetencer. Denne ressourceperson sørger for, at skolens IT udstyr er i orden og tidssvarende (både software og hardware). Ressourcepersonen står også til rådighed for lærerne med råd og vejledning i forhold til at anvende IT udstyr. Lærerne har modtaget undervisning i emnet læringsstile. I forlængelse af dette blev der indkøbt forskelligt udstyr til undervisningslokalerne, bl.a. sækkestole, massageredskaber, kuglepuder og nulreting. Desuden er der blevet indkøbt en massagestol og indrettet et rum til afspænding. Undervisningens forløb og fremgang, herunder evaluering af elevens undervisning i de enkelte fag og undervisningssituationer Opfølgning på den løbende evaluering I forbindelse med planlægningen af undervisningen evaluerer lærerne løbende den enkelte elevs niveau og taler med ham eller hende om dette. Derudover foregår der på teammødet hver 8. uge en samlet evaluering af hver enkelt elevs niveau, stabilitet og arbejdsindsats m.v. i skolen. Dette sker efter følgende procedure: 1. På daggruppemødet, der ligger umiddelbart inden teammødet gennemgår man den pågældende elev. Hver enkelt faglærer orienterer om elevens niveau, stabilitet og arbejdsindsats m.v. i 4

5 det fag, læreren underviser eleven i. Elevens kontaktlærer skriver oplysningerne ned. 2. På teammødet snakker man med eleven om status i de forskellige fag. Kontaktlæreren refererer, hvad der er blevet talt om på daggruppemødet. Desuden snakker man med eleven om, hvordan han eller hun i øvrigt fungerer i skolen og på døgnafdelingen. På teammødet deltager eleven, kontaktlæreren, kontaktpersonen fra døgnafdelingen samt en psykolog. Teammøder foregår onsdage fra kl til kl Der bliver udarbejdet et skriftligt referat fra mødet. 3. På daggruppemødet, der ligger umiddelbart efter teammødet refererer kontaktlæreren fra teammødet. Dokumentation for undervisningen / evaluering Løbende stillingtagen til den enkelte elevs undervisning på intern skole hhv. lokale folkeskole Evaluering af elevens funktion i fagene foregår desuden i forbindelse med udarbejdelsen af elevplanen. I denne forbindelse anvendes programmet Vokal. I de boglige fag anvendes bl.a. pædagogiske prøver, tidligere afgangsprøver, opgaver hentet på nettet samt lærebogsrelaterede opgaver. Eleverne deltager som udgangspunkt i de obligatoriske nationale test. Elevplaner Pædagogiske prøver Obligatoriske nationale test Folkeskolens 9.-klasse prøver og 10.-klasse prøver. Desuden fremgår elevernes udbytte af undervisningen af de skriftlige referater fra de ovenfor beskrevne tilbagevendende møder. Der tages stilling til den enkelte elevs undervisningstilbud på statusmøderne i efterårshalvåret. Ved revisitationen tages der endelig stilling til, om det specialpædagogiske undervisningstilbud evt. skal ændres eller ophøre. På møderne deltager elev, forældre, kontaktlærer, sagsbehandler, kontaktpersoner fra døgnafdeling og den interne psykolog. Aktuelt er der to elever, der med deltagelse af en lærer fra Holmstrupgård, modtager fysikundervisning på Aarhus High School. Magtanvendelse Den interne skoles udviklingsmål Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale Der er ikke forekommet magtanvendelser i perioden. Skolens udviklingsmål er fortsat implementering af skolereformen, herunder arbejdes der fortsat på at inddrage motion og bevægelse i undervisningen. I februar måned deltog lærerne i et undervisningsforløb, der hed Sæt Skolen i bevægelse arrangeret af Dansk Skoleidræt. Formålet med forløbet var at lære, hvordan man kan integrere motion og bevægelse i de boglige fag. Lærerne prøvede på egen krop en række praksisøvelser fra Sæt Skolen i Bevægelses inspirationskatalog. Øvelserne integrerede bevægelse og aktivitet i alle de store skolefag. Alle lærere på den interne skole skal i skoleåret 2015/2016 deltage i et undervisningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter. 5

6 Forløbet vil tage udgangspunkt i temaet: Læringsmålsstyret undervisning for specialskoler og specialklasserækker. Målet med undervisningsforløbet er, at lærerne får redskaber og viden til at planlægge deres undervisning med udgangspunkt i de nye Fælles Mål med det formål at styrke elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling og læring. Med relevant viden og eksempler fra konkrete situationer giver læringskonsulenterne input til, hvordan der skabes et læringsmiljø, hvor den faglige undervisning og det sociale fællesskab går hånd i hånd. Elever med særlige undervisningsmæssige behov er i fokus i dette vejledningstema. Forløbet vil have et omfang på 4 kursusdage. Skolelederen vil også deltage i kursusdagene. Derudover vil lærerne fortsat deltage i den interne uddannelse på Holmstrupgård. Denne uddannelse vil bl.a. have til formål at øge lærernes viden om de diagnoser, som de forskellige målgrupper på Holmstrupgård har. Aktuelt er der onsdag den 13. maj planlagt er kursusdag, hvor der vil være undervisning om unge med diagnoser inden for autismespektret. Pædagogisk sparring med andre interne skoler Klager Generelt indtryk/ tilsynets vurdering Der har været afholdt en fælles temadag med lærerne fra de andre interne skoler i regionen. Emnet for dagen var motivation. Hvordan motiverer vi eleverne til at modtage læring? Hvordan motiverer vi os selv som lærere? Skolen har ikke modtaget klager. Skoleleders program for tilsynsbesøget gav mulighed for at overvære undervisning i såvel faglige som kreative fag. I visse tilfælde var der aftalt samtaler med lærere tilknyttet klasser, hvor der ikke var elever til stede på skolen. Fx talte tilsynet med den lærer, der normalt følger elever til undervisning i fysik/kemi på Center 10, Aarhus High School. Læreren er normalt med på sidelinjen, når de fire elever er til undervisning. Læreren giver udtryk for stor tilfredshed med samarbejdet med Center 10, Aarhus High School. Læreren giver udtryk for bekymring i forbindelse med den nye bundne praktisk-mundtlige prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse som erstatning for den nuværende bundne praktisk-mundtlige prøve i faget fysik / kemi. Forandringerne vil kunne betyde, at læreren ikke har tid til at rette opgaver, hvilket vurderes at kunne få indflydelse på elevernes motivation. Tilsynet besøgte værkstederne og kunne som ved tidligere tilsynsbesøg konstatere, at værkstederne virker velordnede og tilbyder forhold, der kan give eleverne et realistisk billede af at arbejde inden for de forskellige fagområder: auto, træ og elektronik. Der er desuden tilbud om at deltage i aktiviteter på Udehold. Værkstederne kan modtage opgaver fra borgere og institutioner idet værkstedet er momsregistreret. Der er i den forbindelse bestilt og fremstillet et anneks, hvor forskellige fagområder bidrog. Eleverne har på værkstederne mulighed for at løse opgaver, hvor det teoretiske (matematikfærdigheder) og det praktiske (det håndværksmæssige) går hånd i hånd. Et nyt fag har på værkstedet set dagens lys: matematik-sløjd, som på flere områder opfylder 6

7 folkeskolereformens målsætninger om, at de praktisk/musiske fag skal bidrage til at understøtte den faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag, herunder særligt dansk og matematik. Tilsynet oplever i flere tilfælde, at der er ganske få elever mødt til den / de første lektioner. En lærer har således en enkelt elev i dansklektion, som indledes med, at læreren giver eleven en beroligende massage. En elev er uden for lokalet og benytter en massagestol. En tredje elev møder denne dag kl Læreren beskriver fordelen ved at eleverne kan give besked via sms, hvis de af forskellige grunde forventer at møde senere. Sms-beskederne går ind via Holmstrupgårds interne hjemmeside. Tilsynet overværer danskundervisning af en elev, som tilsynet ved tidligere tilsynsbesøg kunne konstatere var i en særdeles psykisk sårbar situation, hvor deltagelse i undervisning var vanskelig på grund af elevens svære psykiatriske problemstillinger. Tilsynet oplever en elev, der med hensyn til læringsparathed har foretaget kvantespring og nu kan indgå i dialog og udviser motivation og har fået mål og retning for sin skolegang / uddannelse. I billedkunst overværer tilsynet undervisning af kun en enkelt elev, da de tre øvrige elever grundet svære problemstillinger ikke er mødt til undervisning. Tilsynet har en samtale med faglærer, der engageret fortæller om arbejdet med de unge på værkstederne. Det drøftes, hvordan der evt. kan etableres samarbejde med andre faglærere/ værkstedslærere på andre interne skoler i Aarhus Kommune. Tilsynet tilbyder at formidle kontakt desangående. Grundet sygdom overværer tilsynet ikke som planlagt undervisning i tysk. I stedet har tilsynet en samtale med skoleleder, som bl.a. kan fortælle om skolens indsats inden for motion og bevægelse. I forbindelse med folkeskolereformens krav om daglig motion har skolen fået konsulentbistand fra Børn og Unge og Dansk Skoleidræt inden for projektet Sæt skolen i bevægelse. Der er i samarbejdet udviklet målrettede aktiviteter, som har vist sig at være et gode for den enkelte elev og for oplevelsen af at være en del af en større helhed. Skoleleder fortæller desuden om initiativet kaldet Brains up, hvor lærerne på skift har ansvar for at planlægge aktiviteter, der er lette at sætte i gang og som har til formål, at eleverne får pulsen i vejret og får mulighed for at indgå i socialt samvær på tværs af klasserne. Tilsynet overværer engelskundervisning og drøfter bl.a. med engelsklæreren, hvilken betydning deltagelse i prøver har for de unge. Tilsynet konstaterer, at der er en rar og tryg stemning i samspillet mellem lærer og elever. I matematikundervisningen overværer tilsynet undervisning i programmering. Der er tale om 1-1 undervisning. Der er tale om en elev, der som ovenfor beskrevet har udviklet sig markant positivt siden sidste tilsynsbesøg. Tilsynet overværer inden frokost en flok glade elever og lærere, der sammen deltager i en aktivitet kaldet mime-banko, som er en af de tidligere beskrevne brains up -aktiviteter. Der er god energi og højt humør i gymnastiksalen. Tilsynet deltager i frokosten, hvor såvel personale som elever har mulighed for at få et sundt måltid mad. Deltagelse i fælles frokost 7

8 vurderes at være en god mulighed for de enkelte unge i at være del af et hyggeligt socialt samvær i kendte og overskuelige rammer. Tilsynsdagen afsluttes med en drøftelse med skoleleder af bl.a. de forskellige udfordringer, som folkeskolereformen har medført. Reformen har på samme tid givet anledning til ændring af tidligere rutiner og der er bl.a. skabt nye og positive initiativer for de unge, så daglig motion og udnyttelse af terræn og natur i nærmiljøet er blevet et aktiv for de unge på en systematiseret måde, der vurderes at give et større velvære og livskvalitet. Under samtalen påpeger tilsynet, at der på den interne skoles elevliste optræder flere elever end det antalsmæssigt er muligt i henhold til undervisningsoverenskomsten. Skoleleder opfordres til at tage kontakt til specialist ved PPR og Specialpædagogik for at afstemme listerne over visiterede elever. Skolen anmodes om at orientere forvaltningen, når elever udskrives. Under den faglige drøftelse fremlægger skoleleder dokumentation vedr. planer for bevægelsesfag, ture ud af huset, oversigt over personalets uddannelse og kompetencer, kopi af skabelon, der anvendes i forbindelse med behov for nedsættelse af undervisningstiden iht. bestemmelserne i specialundervisningsbekendtgørelsens 12, stk. 3, som kræver, at der udarbejdes en lægeerklæring. Skoleleder udleverer desuden til orientering for tilsynet den orienteringsskrivelse, som er udleveret til lærerne vedr. kommende ændringer i forbindelse med folkeskolens prøver de kommende to skoleår. Skoleleder orienterer tilsynet om, at den interne skoles målgruppe de senere år har ændret sig, så skolen aktuelt modtager flere og flere unge med ganske svære psykiatriske problemstillinger. Skolen oplever mange elever, der i kortere eller længere perioder ikke er i stand til at modtage undervisning. Flere unge er selvmordstruede eller lider af livstruende spiseforstyrrelser. Skolen har i flere tilfælde måttet omlægge undervisningen, så den kan tilbydes på ændrede præmisser. Tilsynet har på tilsynsbesøget kunnet konstatere, at mange elever ikke er i stand til at møde til undervisning ved skoledagens start. Der er derfor i ganske mange tilfælde tale om, at læreren kun har en enkelt eller to elever i undervisning. Det vurderes, at den interne skole tilbyder et kvalificeret og hensyntagende specialpædagogisk undervisningstilbud. Ligesom det vurderes, at skoleleder med engagement og omhu tilstræber at tilrettelægge en undervisning, der lever op til nye og ændrede krav i forbindelse med bestemmelserne i folkeskolereformen. Tilsynet vurderer ligeledes, at skolen via deltagelsen i undervisningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter, hvor fokus er: Læringsmålsstyret undervisning for specialskoler og specialklasserækker, har taget et vigtigt initiativ i forbindelse med kvalitetsudvikling af undervisningen på den interne skole. Tilsynets anbefalinger Visitationskompetencen ligger hos PPR og Specialpædagogik, Aarhus Kommune, jf. undervisningsoverenskomsten. På denne baggrund anbefaler tilsynet, at den interne skole i tæt dialog 8

9 med specialist i PPR og Specialpædagogik jævnligt afstemmer elevlisten, så der er overensstemmelse mellem skolens og forvaltningens lister over ind- og udskrivninger. Hvis man fra skolens/ behandlingshjemmets side vurderer, at den aftalte normering, som den er beskrevet i undervisningsoverenskomsten, bør ændres, forventes det, at der tages initiativ til dette fra behandlingshjemmet og Region Midtjyllands side. Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsoverenskomst Den seneste UVM er foretaget i juni Den er offentlig tilgængelig på institutionens hjemmeside. Den gældende undervisningsoverenskomst for den interne skole på Holmstrupgård er udarbejdet efteråret Dato: 11. juni 2015 Tilsynsførendes underskrift: Konsulent Lisbeth Tegllund og skolekonsulent Karin Kelstrup, PPR og Specialpædagogik, Aarhus Kommune 9

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Dato: 13.09.13 Stænget 6, Orø 4300 Holbæk Sagsb.: Mette Hunsdahl Dir.tlf.: 7236 6038 E-mail: mhl@holb.dk Endelig tilsynsrapport: Tilsyn på Skole- og Behandlingshjemmet

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 26-10-2012 Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2012-158931 Dokumentnr.

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper.

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper. Tilsynsrapport Navn på institution: Frederik d. VII`s Stiftelse, Danners Børn, Slotsskolen Tilsynsførende (navn og adresse): Susanne Patij, skoleleder Jægerspris skole, Møllevej 100, Jægerspris Dato for

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole Tilsynsrapport Hjortholm Kostskole 2013/2014 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Hjortholm Kostskole er placeret under Gentofte Komme.

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

BH Side 1 14-09-2011 TILSYNSNOTAT. Intern skoler Den interne skole på Dalgaarden

BH Side 1 14-09-2011 TILSYNSNOTAT. Intern skoler Den interne skole på Dalgaarden BH Side 1 14-09-2011 TILSYNSNOTAT Navn på intern skole/ institution/opholdssted Adresse E.mail Intern skoler Den interne skole på Dalgaarden Oddervej 249, 8270 Højbjerg pru@.aarhus.dk Tlf.nr. 86 271722

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Tilsynsrapport. Marjatta 2013/2014

Tilsynsrapport. Marjatta 2013/2014 Tilsynsrapport Marjatta 2013/2014 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på anbringelsessted/skole og overenskomstpart (kommune) Marjatta Skole- og behandlingshjem Skolen har overenskomst med Region

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Tilsynsrapport. Den Maritime Base

Tilsynsrapport. Den Maritime Base Tilsynsrapport Den Maritime Base januar 2015 Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) A. Tilsynets gennemførelse Dato: 21. og 26. januar 2015 Tilsynskonsulenter:

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. 27. maj 2014. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Den sikrede institution Koglen. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. 27. maj 2014. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Den sikrede institution Koglen. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit: Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11 Tilsynserklæring Den sikrede institution Koglen 27. maj 2014 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit: Tilsynserklæring Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup 2011 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger om personale

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Egeløkkevej 61, Tjørring, 7400 Herning. Vejledning

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Egeløkkevej 61, Tjørring, 7400 Herning. Vejledning Tilsynserklæring Fonden Sparta Afdelingen Egeløkkevej 61, Tjørring, 7400 Herning 2011 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere