B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015"

Transkript

1 B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 Baseret pa budgettal pr. 23/ saledes som disse er indarbejdet i prospekt Godkendt p9 selskabets stiftende generalforsamling, den #. Muni] 2015 Dirigent:

2 Udkast til Abningsbalance pr. #. (juni] 2015 ~~~s ~ Oplysninger om selskabet ~edelsesp~tegning Den uafhaengige revisors erklaering Ledelsesberetning Abningsbalance pr. #. [juni] 2015 Balance Noter

3 Udkast til I~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 Oplysninger om selskabet Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse Klim Fjordholmvej 9690 Fjerritslev Bestyrelse Bent Johansen Erik Slot Kim Olsen Drrektion Lars Buhrkall Aktionaerer med mere end 5 % of aktiekapitalen eller 5 % of stemmerne Vattenfall Vindkraft A/S, Exnersgade 2, 6700 Esbjerg Revision Ernst &Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg

4 Udkast til Abningsbalance pr. #, [juni] 2015 Ledelsespategning Abningsbalance for Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse pr. #. ~juni] 2015 e ~. ffag~hmed udgangspunkt i det of stifterne underskrevne stiftelsesdokument of # Grundlaget for ~bningsbalancen er beskrevet i anvendt regnskabspraksis. I~bningsbalancen indeholder os bekendt alle de oplysninger, der er n~dvendige til bedr~m ~ f e indskudte aktiver og passiver og den finansielle stilling pr.#. ~juni] Det er vores opfattelse, at abningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslov e- stemmelserfor indregning og m~ling of aktiver og forpligtelser. Abningsbalancen indstilles til den stiftende generalforsamlings godkendelse. Stiftere of Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stifteise #, den #. ~juni] 2015 Bent Johansen Erik Slot Kim Olsen

5 Udkast til Abningsbalance pr. #. [juni] 2015 Den uafhaengige revisors erklaering Til kapitalejerne i Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse Vi har revideret abningsbalancen pr. #. ~juni] 2015 for Vattenfall Vindkraft Klim P/S u'~~i telse, der omfatter anvendt regnskabspraksis, balance og noter. Stifternes ansvar for abningsbalancen ~ Stifterne har ansvaret for udarbejdelsen of en abningsbalance, der er aflagt i overensstemmels ft'ed arsregnskabslovens bestemmelser for indregning og m~ling of aktiver og forpligtelser. Stifterne har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som stifterne anser nr~dvendig for at udarbejde en ~bningsbalance uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om ~bningsbalancen pa grundlag of vores revision. Vi har udf~rt vores revision i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og yderligere krav ifglge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger og udfr~rer revisionen for at opna h~j grad of sikkerhed for, om abningsbalancen er uden va~sentlig fejlinformation. En revision omfatter udfr~relse of revisionshandlinger fnr at opna revisionsbevis for belpb og opiysninger i ~bningsbalancen. De valgte revisionshandlinger afhaenger of revisors vurdering, herunder vurdering of risici for vaesentlig fejlinformation i abningsbalancen, uans~t om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse of en abningsbalance. Formfilet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten of virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om stifternes valg of regnskabspraksis er passende, om stifternes regnskabsmaessige skin er rimelige samt den samlede praesentation of abningsbalancen. Det er vores opfattelse, at det opn~ede revisionsbevis er tilstraakkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at abningsbalancen pr. # er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for indregning og mating of aktiver og forpligtelser. #, den #, [juni] 2015 ERNST &YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Karsten Bs~gel statsaut. revisor

6 Udkast tii Abningsbalance pr. #. [juni] 2015 Ledelsesberetning Praesentation of virksomheden Selskabet stiftes med henblik pa erhvervelse og drift of vindms~lleparken "Klim" i Jam f'kommune. Vindm~lleparken forventes idriftsat ultimo 2015 og bestar of i alt 21 mr~ller etableret dr: et of Vattenfall Vindkraft A/S pa vegne of selskabet. ~' Abningsbalancen er udarbejdet pa baggrund of aftalt overdragelsessum fnr vindm~lleparken i~a lud rende anskaffelsessum fnr opf~relse of vindmr~lleparken, forudbetalt leje of grunde og bygninge m beregnet nedrivningsforpligtelse. For en mere deta jeret beskrivelse of selskabet henvises der til prospektet udarbejdet i forbindelse med udbud of aktier i vindm~lleparkselskabet til naboer.

7 Udkast til Abningsbalance pr. #. [juni] 2015 Abningsbalance pr. #. ~juni] 2015 Balance Note AKTIVER Anlaegsaktiver 2 Materielle anlaegsaktiver Produktionsanlaeg Materielle anlaegsaktiver Anlaegsaktiver i alt Omsaetningsaktiver 3 Periodeafgraensningsposter Omsaetningsaktiver ialt AKTIVER I ALT t.kr. ~a~ ~~n PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Overkurs 4 Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser 5 Nedrivningsforpligtelse Hensatte forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Anvendt regnskabspraksis 6 Naertstaende parter

8 Udkast til Abningsbalance pr. #. [juni~ 2015 Abningsbalance pr. #. ~juni] 2015 Noter Anvendt regnskabspraksis Aktiver og forpligtelser indregnes og males i abningsbalancen i overensstemmelse med ors g lovens indregnings- og malingskriterier fnr regnskabsklasse C (story. Generelt om indregning og mating Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige r~konomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets vaerdi kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige ~konomiske fordele vil frag~ selskabet, og forpligtelsens vaerdi kan miles palideligt. Ved f~rste indregning males aktiver og forpligtelser tit kostpris. Efterfr~lgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkel regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser males tit amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over I~betiden. Amortiseret kostpris opgr~res som oprindelig kostpris med fradrag of eventuelle afdrag og tillaeg/fradrag of den akkumulerede amortisering of forskellen mellem kostpris og nominelt bel~nb, Ved indregning og mating tages hensyn tit forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden ~rsrapporten aflaegges, og som be- eller afkraefter forhold, som eksisterede p~ balancedagen. Materielle anlaegsaktiver Materielle anlaegsaktiver omfatter produktionsanlaeg. Produktionsanl~g males tit kostpris med fradrag of akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke pa grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar tit brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger tit materialer, komponenter, underleverand~rer og Iran, Renteomkostninger pa Ian tit finansiering of fremstilling of materielle anlaegsaktiver, og som vedr~rer fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen. Kostprisen pa et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden pa de enkelte bestanddele er forskellige. Der foretages lineaere afskrivninger over den forventede brugstid, baseret pa fr~lgende vurdering of aktivernes forventede brugstider: Brugstid Produktionsanlaeg (vindm~ller) ar Efterf~lgende omkostninger, f.eks. ved udskiftning of bestanddele of et materielt aktiv, indregnes i den regnskabsmaessige vaerdi of det pfigaeldende aktiv, nar det er sandsynligt, at afholdelsen vil medf~re fremtidige r~konomiske fordele for selskabet. Vaerdiforringelse of anlaegsaktiver Den regnskabsmaessige vaerdi of materielle anlaegsaktiver vurderes arligt for indikationer pa vaerdifor ringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer pa vaardiforringelse, foretages nedskrivningstest of hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe of aktiver. Der foretages nedskrivning tit genindvindingsvaerdien, hvis Jenne er lavere end den regnskabsmaessige vaerdi. Som genindvindingsvaerdi anvendes den h~jeste vaerdi of nettosalgspris og kapitalvaerdi. Kapitalvaerdien opg~res som nutidsvaerdien of de forv~ntede nettoindta~gter fra anvendelsen of aktivet eller aktivgruppen.

9 Udkast til Abningsbalance pr. #. [juni] 2015 Abningsbalance pr. #. [juni] 2015 Noter Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Periodeafgraensningsposter Periodeafgraensningsposter, indregnet under omsaetningsaktiver, omfatter afholdte omkostninge ~vedr~rende efterfr~lgende regnskabsar, Egenkapital Foreslaet udbytte indregnes som en forpligtelse pa tidspunktet for vedtagelse p~ den ordinaere generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for aret, vises som en saerskilt post under egenkapitalen Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede fremtidige omkostninger til oprydning og nedtagning of vindms~lleanlaeg. Hensatte forpligtelser indregnes, nor selskabet som f~lge of en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse of forpligtelsen vil medfgre et forbrug of selskabets akonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser som tidsmaessigt forventes at ligge langt ude i fremtiden males til dagsvaerdi. Vaerdien of hensatte forpligtelser til nedtagning indregnes ligeledes under materielle anlaegsaktiver og afskrives sammen med de relevante aktiver. Den tidsmaessige forragelse of nutidsvaerdien of forpligtelsen indregnes i resultatopg~relsen under finansielle omkostninger. 2 Materielle anlaegsaktiver t.kr. Tilgang ved stiftelse Afskrives over Produktionsanl~g I alt ar 3 Periodeafgraensningsposter t. kr. Forudbetalt leje of grunde og bygninger. Bel~bet udgiftsf~res lineaert over 20 ar Lejeaftalen Ir~ber principalt i minimum 30 ar og kan i hele lejeperioden opsiges of lejer. Vattenfall, og efter udbuddet Selskabet, kunne have interesse i at opsige lejeaftalerne forud for udl~b of lejeperioden, hvis vindmr~llerne ikke skal blive staende indtil lejeperiodens udl~b, idet Selskabet herved undg~r at skulle betale det ~rlige lejebelr~b p~ t.kr. i Irene efter opsigelsen.

10 Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelsc Udkast til Abningsbalance pr. #. (juni] 2015 Abningsbalance pr. #. ~juni] 2015 Voter 4 Egenkapital Egenkapitalen kan specificeres saledes: t.kr. Tegnet kapital #. (juni] 2015 Selskabskapitalen bestir of akti~r a nominelt 500 kr. Ingen kapitalandele er tillag ae li ettigheder. Selskabskanital (lvnrki~rc I alt 5 Andre hensatte forpligtelser t.kr. Hensatte forpligtelser #. ~juni] 2015 Nedrivningsfornlintnlcn Tntal Forfaldstidspunkt for hensatte forpligtelser forventes at blive: >5ar Hensatte forpligtelser #. ~juni] Naertstaende parter Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelses naertstaende parter omfatter moderselskabet Vattenfall Vindkraft A/S. ~vrige naertstaende garter omfatter Vattenfall Vindkraft A/S' direktion og bestyrelse og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Naertstaende garter omfatter endvidere virksomheder, hvor fr~rnaevnte personkreds har vaesentlige interesser. ~'7

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

2013/14. AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053

2013/14. AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Beretning og årsregnskab 2013/14 AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors. åtegning på årsregnskabet... 4-5 Beretning...6-25.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere