UC Syddanmark Læreruddannelsen i Esbjerg Maj/juni Bachelorprojekt. Kaj Nedergaard Jepsen. Anne Brogård Kristensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UC Syddanmark Læreruddannelsen i Esbjerg Maj/juni 2014. Bachelorprojekt. Kaj Nedergaard Jepsen. Anne Brogård Kristensen"

Transkript

1 UC Syddanmark Læreruddannelsen i Esbjerg Maj/juni 2014 Bachelorprojekt Navn Studienr. LE Privat adr. Titel (max. 3 linier á 50 enheder) Fysisk aktivitet integreret i matematikundervisningen Bachelorprojektet har tilknytning til: Linjefaget Faglig vejleder Pæd./psyk. vejleder Antal anslag Matematik Kaj Nedergaard Jepsen Anne Brogård Kristensen Hvis eksamen bestås, må opgaven benyttes som eksempel i forhold til fremtidige studerende: JA NEJ Dato: 3. maj 2014 Jeg bekræfter med min underskrift, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp: Underskrift

2 Indhold 1. Indledning... 3 Kompetencebegrebet... 3 Fysisk aktivitet og læring... 4 Fysisk aktivitet i matematikundervisningen Problemformulering Opbygning af opgaven og afgrænsning Afgrænsning Teori Videnskabelig tilgang til projektet Metodisk hermeneutik Matematiske kompetencer Matematisk ræsonnementskompetence Evaluering af ræsonnementskompetence Socialkonstruktivisme Fysisk aktivitet og kognition Oplæg med høje kognitive krav Brousseaus teori om didaktiske situationer Empiri Videoobservation af undervisningsaktivitet Videoobservation som metode Kritik af metode Transskription Analysemetode til videoobservation Analyse af læremidler inden for BIU Lærermiddelanalyse som metode Kritik af metode Analysemetode til læremiddelanalyse Analyse af empiri Analyse af videoobservation Delkonklusion - Videoobservation Side 1

3 4.3 Analyse af læremidler Analyse af Aktiv rundt i Danmark - inspirationshæfte klassetrin Læremidlets sammenhæng og legitimitet Analyse af Sæt Skolen i Bevægelse - Geometri og måling klasse Læremidlets sammenhæng og legitimitet Delkonklusion - Lærermiddelanalyse Konklusion Handleperspektiv Perspektivering Litteratur Bilag: Bilag 1 - Kortsæt fra BIU-2-aktivitet Bilag 2 - Dokumentation for tilladelse til videoobservation Bilag 3 - Transskription af videoobservation Side 2

4 1. Indledning Folkeskolen har gennem de seneste 20 år udviklet sig til en institution præget af test i form af PISAundersøgelser og nationale tests mv. (Karkov 2012). I folkeskolens formålsparagraf, fremgår det i stk. 1, at folkeskolen skal give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse (Undervisningsministeriet 2006). Fra politisk side er der således et ønske om, at eleverne besidder nogle færdigheder og kundskaber, der blandt andet kan måles i en test. Kompetencebegrebet Næste del af formålsparagraffen peger dog i en anden retning. Stk. 2 omhandler arbejdsmetoder og rammer, der sætter eleverne i stand til at tage stilling og handle (ibid.). Med andre ord er et af skolens formål at give eleverne handlekompetence i deres fremtidige liv. Det afspejler sig blandt andet i de nye fælles mål, idet overordnede kompetencemål skal være udgangspunktet for undervisningen i alle fag (Undervisningsministeriet 2014a). Kompetence er et plus-ord i diskursen om offentlig modernisering, som uden en kvalificeret definition bliver et meningsløst buzzword (Illeris 2012, s. 31). Kompetencebegrebet er imidlertid blevet defineret på forskellig og til tider modsatrettet vis. Fælles for de mest anerkendte definitioner er dog, at kompetence betyder, at kunne handle hensigtsmæssigt i forskellige situationer. Det være sig i såvel bestemte og kendte, som ukendte og uforudsigelige situationer. Én definition påpeger ligeledes, at man kan være kvalificeret til en bestemt situation, men samtidig være inkompetent, hvis man ikke mestrer udøvelsen. Med den forståelse, opstår der en fornuftig modposition til at være kompetent, og arbejdet med kompetenceudvikling bliver til mere, end bare et positivt ladet ord i en effektiviseringsdiskurs (Illeris 2012, s ). For at kvalificere arbejdet med kompetencer i folkeskolens undervisning, kan begrebet kobles til Blooms taksonomi. I figur 1 tydeliggøres det, at huske og forstå er kvalifikationer, der er forudsætninger for at kunne analysere og anvende, som er det, der ligger i kompetencerne. Endelig er kompetencerne en forudsætning for at kunne være kreativ og innovativ. Side 3

5 Figur 1 - Bloom s Revised Taxonomy (Reimer-Mattesen 2012) Fysisk aktivitet og læring Lige siden oprettelsen af folkeskolen i 1814 har gymnastik (senere idræt) været en del af fagrækken. Det var med baggrund i Rousseaus anbefalinger om en ny opdragelse gennem leg og fysisk aktivitet som et supplement til den boglige opdragelse (Jagd m.fl. 1995, s ). Argumentet understøttes af fænomenologien, der taler om et helhedsorienteret kropssyn, hvor vi først og fremmest eksisterer og erfarer gennem vores krop (Winther 2010, s. 229). Med folkeskolereformen, der træder i kraft pr. 1. august 2014, får dette kropssyn en større rolle end nogensinde før. Undervisningsministeriet (2014b) skriver omkring det nyindførte krav om 45 minutters fysisk aktivitet om dagen for alle elever, at motion og bevægelse skal bruges aktivt til at styrke læring og motivation, og at den fysiske aktivitet kan bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold. Dermed fastslår undervisningsministeriet, at fysisk aktivitet kan have læringsmæssig værdi, også uden for idrætsundervisningen. Dette understøttes af konsensuskonferencen omkring fysisk aktivitet og læring, der blev afholdt i Forskere inden for området konkluderede her, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder (Bangsbo 2011, s. 5). Ligeledes fastslår konferencen, at fysisk aktivitet integreret i undervisningen fremmer læringen (ibid.). Fysisk aktivitet i matematikundervisningen Læser man resten af konklusionen fra konsensuskonferencen, bliver det interessant for et fag som matematik. Det fremgår nemlig, at fysisk aktivitet forbedrer kognitionen i forhold til problemløsning, logisk tænkning og rumopfattelse (ibid.). Da dette er tre hovedområder indenfor matematikfaget, er det dermed dokumenteret, at fysisk aktivitet integreret i matematikundervisningen kan Side 4

6 fremme læringen. Imidlertid opstår nu spørgsmålet om, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne kan drage nytte af at være fysisk aktive i matematiktimerne. Dernæst er målgruppen væsentlig. Konsensuskonferencen konkluderer, at den fysiske aktivitet, skal være udfordrende, varieret og indebære succesoplevelser for at opnå bedst læringsudbytte (ibid.). Dermed er det ikke ligegyldigt, om der er tale om undervisning af indskolings- eller udskolingselever, når den fysiske aktivitet skal tænkes ind i undervisningen. I mine søgninger på undervisningsmateriale i bevægelsesmatematik, er der en tendens til, at langt størstedelen er tiltænkt indskolings- og mellemtrinselever. For eksempel kan nævnes, at Aktiv rundt i Danmark, som i 2013 havde deltagende børn rundt på landets skoler (Aktiv Rundt i Danmark 2014), kun udarbejder inspirationshæfter op til 7. klasse. I klasse er vejledningen begrænset til gode råd i forhold til at arbejde med faghæfte 21, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Det undrede mig, at der var så få materialer tiltænkt udskolingen, da alder, som nævnt, ikke har nogen betydning i forhold til effekten af fysisk aktivitet. Derfor fandt jeg det interessant at undersøge, hvordan man kan tilrettelægge bevægelsesmatematik for elever i folkeskolens overbygning. 1.1 Problemformulering I mine indledende overvejelser har jeg indkredset at kompetencetilegnelse samt fysisk aktivitet og læring, er to væsentlige områder at tage i betragtning i forhold til undervisning i folkeskolen Hvis fysisk aktivitet skal bidrage til den læring, der ønskes af samfundet, i form af tilegnelse af kompetencer, er det relevant at undersøge, hvordan dette kan lade sig gøre. Det leder mig frem til problemformuleringen for dette projekt: Hvordan kan fysisk aktivitet integreret i matematikundervisningen styrke matematiske kompetencer hos elever i udskolingen? 1.2 Opbygning af opgaven og afgrænsning Opgaven er inddelt i afsnit, hvor afsnit 2 indeholder de teorier, jeg anvender, for at kunne analysere min empiri med henblik på en besvarelse af problemformuleringen. Afsnit 3 indledes med en kort beskrivelse af min anvendte empiri. Empirien består af to dele: En udvalgt sekvens fra en videoobservation af en gruppe elever på 7. klassetrin fra min 4. års praktik på Esbjerg Realskole, og en læremiddelanalyse af to læremidler, der giver bud på bevægelse i matematikundervisningen. Afsnittet indeholder dernæst overvejelser omkring og begrundelser for den Side 5

7 metode, jeg har anvendt i forhold til indsamling af empiri. Herunder fremhæver jeg ulemper og kritikpunkter, der er forbundet med metoderne. I afsnit 4 analyseres empirien med brug af den udvalgte teori, hvor jeg søger at finde nogle svarmuligheder på problemformuleringen. For hver del af empirien udvælger jeg de mest centrale pointer fra min analyse i en delkonklusion. Dette samles i afsnit 5 i en endelig konklusion på analysen, som jeg anvender i afsnit 6 til et handleperspektiv for lærere, bestående af gode råd i forbindelse med at integrere fysisk aktivitet i undervisningen. Afslutningsvis vil jeg i afsnit 7 sætte mit projekt i perspektiv i forhold til, hvilke begrænsninger mine undersøgelser har, og hvordan besvarelsen ville være blevet påvirket med en anden teoretisk indgangsvinkel. Samtidig ser jeg fremad mod, hvor mit projekt placerer sig i forhold til videre undersøgelser Afgrænsning I forbindelse med tilrettelæggelse af undervisningen, i forhold til matematiske kompetencer, kan det være vanskeligt at tildele alle otte kompetencer lige stor opmærksomhed (Niss & Jensen 2002, s. 44). Derfor har jeg, i den aktivitet der er udgangspunkt for min videoobservation, valgt at eksemplificere arbejdet med matematiske kompetencer gennem ræsonnementskompetencen. I udkastet til de nye fælles mål 2014 for matematikfaget er ræsonnementskompetencen blevet slået sammen med tankegangskompetencen (Undervisningsministeriet 2014c). Derfor inddrages nogle sammenhænge, der kunne ligge til grund for at forene de to kompetencer. Imidlertid vil analysen af videoobservationen kun omhandle ræsonnementskompetencen specifikt. I min læremiddelsanalyse vurderer jeg ud fra de matematiske kompetencer, som det givne læremiddel har som mål at styrke. Begrebet fysisk aktivitet integreret i undervisningen kan være flere ting. I dette projekt benyttes begrebet udelukkende i forhold til det, Jesper von Seelens taksonomi (2013) betegner som BIU-2 1. Kravet til den fysiske aktivitet er derfor en høj puls, således at der kommer en fysiologisk respons på den fysiske aktivitet. Dette står i modsætningsforhold til BIU-1, hvor der er en lav intensitet, og nærmere er tale om undervisning med en konkret læringsstil (ibid.). Igennem hele opgaven vil jeg derfor benytte betegnelsen BIU-2 som synonym for den fysiske aktivitet integreret i undervisningen. 1 BIU = Bevægelse integreret i undervisningen Side 6

8 2. Teori Afsnittet indledes med overvejelser omkring og begrundelser for den videnskabsteoretiske tilgang, jeg har valgt at besvare problemformuleringen ud fra. Projektet omhandler elevernes tilegnelse af matematiske kompetencer. Teorien indledes derfor med en redegørelse for, hvordan disse kompetencer defineres. Dette efterfølges af en uddybning af ræsonnementskompetencen, samt et afsnit om hvordan man kan evaluere på, om eleverne har tilegnet sig ræsonnementskompetence. Nærliggende for tilegnelse af kompetencer er elevernes evne til at kunne kommunikere i matematik. Derfor har jeg set på læringen ud fra et socialkonstruktivistisk synspunkt, som også beskrives i denne del af opgaven. I forbindelse med det didaktiske fokus omkring BIU-2, redegør jeg for den dokumentation, der foreligger omkring BIU-2s indvirkning på kognitionen. Dette følges af en teoretisering omkring oplæg med høje kognitive krav i matematikundervisningen. BIU-2 vil uundgåeligt være en anden undervisningsform end klassisk tavleundervisning. Derfor finder jeg det aktuelt at behandle Brousseaus teori om didaktiske situationer, herunder den didaktiske kontrakt i matematikundervisningen. 2.1 Videnskabelig tilgang til projektet Problemformuleringen, mener jeg, kan behandles ud fra forskellige videnskabsteoretiske metoder. Ved en positivistisk metode opstilles en række hypoteser i forhold til BIU-2 og matematiske kompetencer, som be- eller afkræftes. Empirien vil derfor typisk være af kvantitativ art (Hiim & Hippe 2007, s ). Tidligt i projektforløbet gjorde jeg mig overvejelser omkring at sammenligne de to syvende klasser fra min praktik, ved at gøre den ene til testklasse med jævnlige BIU-2-aktiviteteter, og den anden til kontrolklasse med indholdsmæssig tilsvarende undervisning uden bevægelse integreret. Jeg vurderede dog, at metoden ville have for lav validitet i forhold til at kunne teste hypoteser, da jeg kun havde syv ugers praktik at analysere ud fra. I stedet har jeg valgt en hermeneutisk metode til bearbejdning af problemformuleringen. Da kompetencer kommer til udtryk i elevernes handlinger, finder jeg det meningsfuldt at observere eleverne i en undervisningssammenhæng, ved at fortolke og oversætte deres handlinger i forhold til kompetencetilegnelse. Min analyse af læremidler har også et hermeneutisk udgangspunkt. Dette skyldes at den historiske og kulturelle sammenhæng læremidlerne er udarbejdet i, tydeligt har påvirket indholdet (Brinkkjær & Høyer 2011, s ). Side 7

9 2.1.1 Metodisk hermeneutik Ifølge Wilhelm Dilthey lever mennesket i en fælles tidsånd, som giver en kollektiv forståelse, man er nødt til at tage højde for, når man skal analysere menneskelig aktivitet. Den enkelte aktivitet (del) påvirker det samlede billede (helhed), som igen påvirker efterfølgende aktivitet. Denne vekselvirkning mellem del og helhed kaldes den hermeneutiske cirkel (ibid., s. 101). I forhold til mit projekt, forstår jeg dette på to måder. Den første er, at forholdet mellem individ og fællesskab (elev og klasse/skole/samfund) gør, at det observerede hele tiden må ses i en vekselvirkning mellem del og helhed. Den anden forståelse er, at min analyse tager udgangspunkt i enkelte dele af empirien, som kobles til den teoretiske helhed. Denne helhed påvirker dernæst synet på nye dele af empirien, og derved opstår den cirkulære analyseproces. Hans-Georg Gadamer problematiserer, at vi alle fødes ind i en kultur eller tradition, og at denne uundgåeligt vil give nogle fordomme i forhold til den måde, vi anskuer verden på. Som analytiker er det derfor vigtigt at gøre sig bevidst omkring sin egen forståelseshorisont, for at fordomme ikke påvirker resultatet ubevidst (ibid., s ). I den forbindelse anvender jeg nogle analysemodeller til min empiri, der tydeliggør mine forforståelser (uddybes i afsnit og 3.4.2). 2.2 Matematiske kompetencer En matematisk kompetence kan defineres som en indsigtsfuld parathed til at handle hensigtsmæssigt i situationer, som rummer en bestemt slags matematiske udfordringer. (Niss og Jensen 2002, s. 43). De otte kompetencer lapper i mange tilfælde over hinanden, så flere kompetencer tilsammen giver disse muligheder for at handle hensigtsmæssigt. Dette illustreres blandt andet i kompetenceblomsten (figur 2). Tilsammen skulle en tilstrækkelig beherskelse af de otte kompetencer give eleverne en samlet matematisk kompetence, der giver gode forudsætninger for at kunne forstå, udøve, anvende og tage stilling til situationer, hvori der indgår matematik eller elementer af matematik. Side 8

10 Figur 2 - Kompetenceblomsten (Niss & Jensen 2002, s. 45) Kompetencerne deles i to grupper af fire kompetencer: Den ene, at spørge og svare i, med, om matematik. Og den anden, at omgås sprog og redskaber i matematik. Hver kompetence kan derudover deles i en undersøgende og en produktiv side. Den undersøgende side består i at forstå, analysere og bedømme eksisterende materiale, mens den produktive side handler om, at man selv kan gennemføre de opgaver, der ligger under de respektive kompetencer (ibid., s. 44). 2.3 Matematisk ræsonnementskompetence Ræsonnementskompetencen tilhører gruppen at spørge, svare i, med, om matematik. Den indebærer, at eleverne er i stand til på ene side at kunne følge og bedømme et matematisk ræsonnement (den undersøgende side af kompetencen), og på den anden side, at eleverne kan udtænke og gennemføre ræsonnementer (den produktive side) (ibid., s. 54). Tankegangskompetencen understøtter elevernes evne til at kunne frembringe og bedømme matematiske ræsonnementer. Denne kompetence karakteriseres nemlig ved, at eleven er bevidst omkring, hvilke spørgsmål man kan stille, og hvilke svar man kan forvente, samt en evne til at kende, forstå og håndtere matematiske begrebers rækkevidde (ibid., s. 47). I udkastet til de nye Fælles Mål for matematik (Undervisningsministeriet Side 9

11 2014c), opdeles kompetencen, ræsonnement og tankegang i, på den ene side, at kunne noget, og på den anden side, at have viden om. Førstnævnte forstår jeg som ræsonnementssiden og den anden side udgør efter min vurdering tankegangssiden. I den fortolkning er der god mening i, at de to kompetencer med de nye Fælles Mål formentlig skal ses under ét. For at der er tale om et matematisk ræsonnement, skal der være en kæde af argumenter, der følges med en høj detaljeringsgrad. Dette kan illustreres med figur 3, der er taget fra tidsskriftet Mona nr Nogle dygtige elever vil tendere til at gå direkte fra A til F (Lindhart m.fl. 2010, s ), og således gennemføre et heuristisk ræsonnement. I folkeskolens overbygning er det derfor en opgave for læreren, at få eleverne til at gennemgå alle argumenterne slavisk, for at de kan nærme sig et egentligt bevis (Niss og Jensen 2002, s. 210). Figur 3 - Kæde af argumenter i ræsonnementskompetencen (Lindhart m.fl. 2010, s ) Det paradoksale ved ræsonnementskompetencen er, at den er flygtig. Noget, der for en elev i 1. klasse, vil kategoriseres som ræsonnementskompetence, vil for en typisk 7. klasses elev være blevet udviklet til en færdighed, og vil nærmere kategoriseres under symbolbehandlingskompetencen (Lindhart m.fl. 2010, s ). En korrekt løsning af en opgave, er derfor ikke nødvendigvis tegn på ræsonnementskompetence, da det afhænger af elevens forudsætninger for at løse opgaven Evaluering af ræsonnementskompetence Kristine Jess (2005/2006, s. 9) påpeger vigtigheden af, at man evaluerer på de matematiske kompetencer, idet en udvikling af sådanne evalueringsformer vil styrke matematikundervisningen via backwasheffekten 2. Elevers tilegnelse af kompetencer kan beskrives i tre dimensioner, idet der er 2 Evalueringens tilbagevirkende effekt på undervisningen (Skott m.fl. 2008, s ) Side 10

12 forskel på i hvor stor et omfang kompetencerne beherskes. De tre dimensioner er dækningsgrad (i hvor høj grad), aktionsradius (bredde af anvendelse) og teknisk niveau (matematisk teknisk). På baggrund af disse dimensioner bør man ligeledes målrette evalueringen mod at afdække, hvor den enkelte elev ligger i de tre dimensioner (Niss og Jensen 2002, s. 65). Da kompetencebegrebet dækker over en parathed i alle relevante situationer, problematiserer det en evaluering af om eleverne har tilegnet sig kompetencer. Imidlertid kan læreren søge efter mulige tegn på kompetence, og ved at observere eleverne i forbindelse med en række forskellige emner, undervisningsformer, og - materialer, kan læreren dokumentere elevernes kompetenceniveau (Lindhart m.fl. 2010, s. 22). Specifikt i forhold til evaluering af ræsonnementskompetencen er det afgørende, at eleverne sættes i situationer, der fordrer, at eleverne fremsætter argumenter i en sammenhængende kæde, for at opnå et svar på en problemstilling (ibid., s. 20). Det betyder, at lærerens oplæg skal bevæge sig væk fra den klassiske IRE-model 3, for at eleverne skal få mulighed for at vurdere andres matematiske ræsonnementer (Skott m.fl. 2008, s ). Med det udgangspunkt at evalueringen bør ske i situationer, der ikke er lærerstyrede, og hvor kommunikationen er i højsædet, har jeg i de næste afsnit derfor fundet det relevant i forhold til min problemstilling, at behandle socialkonstruktivismen og Brousseaus teori om didaktiske situationer. 2.4 Socialkonstruktivisme Ifølge Kenneth Gergen skabes virkeligheden udelukkende gennem de sociale relationer vi indgår i. Sproget er metaforisk, da intet kan have bogstavelig betydning, og den fælles forståelse vi alligevel kan opnå i et fællesskab, skyldes de sprogspil, vi er fælles om (Holm 2011, s ). Paul Cobb m.fl. mener ligeledes, at matematikken konstrueres gennem et socialt klassefællesskab. Cobb og Yackel opstiller en model (illustreret i figur 4), der viser de aspekter der gør sig gældende i dette matematikklasserum. 3 IRE = Igangsætning-respons-evaluering (Skott m.fl. 2008, s. 241) Side 11

13 Figur 4 - Cobb & Yackels model for matematikklasserummet (Skott m.fl. 2008, s. 137) De to perspektiver i modellen er refleksivt relaterede i den forstand, at det sociale perspektiv påvirker elev og lærer, og omvendt at lærer og elevs perspektiv påvirker det sociale liv i klasserummet (ibid., s. 145). I det øverste niveau af figuren er de sociale normer i klassen afgørende for, hvordan man i matematikklasserummet arbejder med fremstillingen af egne løsninger, og hvordan man håndterer andres forklaringer. Med andre ord er det udgangspunktet for, hvordan eleverne kan arbejde med blandt andet ræsonnementskompetencen (ibid., s ). Det næste niveau handler om klassens syn på en god matematisk forklaring og -løsning. Det relaterer sig til, hvad klassen tænker omkring matematik, og afgør hvilke forudsætninger eleverne får for at tilegne sig tankegangskompetence. Det nederste niveau siger noget om de antaget-fælles forståelser klassen har omkring matematik (ibid, s ). Man kan med denne teori derfor forestille sig, at nogle matematikklasserum har en høj grad af heuristiske ræsonnementer i arbejdet med ræsonnementskompetencen. Der vil klassekulturen være præget af sociale normer med lave krav og manglende kritisk stillingtagen til forklaringer og løsninger, samt mange antaget-fælles forståelser uden reel matematisk forståelse herfor. I den omvendte situation vil der i stedet være grobund for udvikling af ræsonnementskompetence, der nærmer sig egentlige beviser, gennem en høj detaljeringsgrad i argumenterne i kæden. 2.5 Fysisk aktivitet og kognition Som tidligere nævnt, konkluderer Bangsbo m.fl. (2011, s. 5), at fysisk aktivitet forbedrer kognitionen i forhold til en række områder, der bl.a. er relevant i matematikundervisningen. Side 12

14 Når kroppen er fysisk aktiv producerer hjernen stoffet BDNF 4, der øger væksten af nye hjerneceller og forbindelser mellem celler, hvilket er gavnligt for hukommelsen (Løvstrup 2012, s. 5). En anden undersøgelse af Shephard og Metzler fra 1971 gik ud på, at testpersoner i to forskellige tests skulle afgøre, hvorvidt to figurer var hhv. ligedannede og kongruente. På trods af at testpersonerne kun kunne se figurerne på et stykke papir, og ikke havde mulighed for at dreje eller forstørre figurerne, aktiverede testen områder i motor cortex (Schilhab & Gerlach 2008, s ). Det er den del af hjernen, der fx forbindes med at lære at cykle (ibid., s ). Konklusionen var derfor, at kognitionen er embodied. Dvs. at de kognitive processer er uløseligt forbundet med vores kropslige erfaring (ibid., s. 35). Med denne sammenhæng, kan man derfor forestille sig, at en stimulering af motor cortex kan give bedre forudsætninger for at styrke kognitionen i forbindelse med opgaveløsning. Imidlertid er det ikke underordnet, hvordan den fysiske aktivitet tilrettelægges. Ifølge Jesper Mogensen bør aktiviteterne være med en vis intensitet, så pulsen kommer op, for at BDNF frigives (Løvstrup 2012, s. 5). Konsensuskonferencen nævner, at den fysiske aktivitet skal være udfordrende, varieret og indebære succesoplevelser (Bangsbo m.fl. 2011, s. 5). Det relaterer sig til at eleverne skal motiveres, for at leve sig ind i den fysiske aktivitet, for at de får en intensitet, der giver en kognitiv effekt (Løvstrup 2012, s. 5). En teoretiker, der har beskæftiget sig med dette er Mihaly Csikszentmihalyi, der argumenter for, at flowzonen ligger i det område, hvor eleven mødes med den rette kombination af udfordring og færdighedskrav (Peitersen 2010, s. 191). Den litteratur jeg har fundet omkring fysisk aktivitet og kognition, heriblandt konsensuskonferencen (Bangsbo m.fl. 2011, s. 13), efterlyser entydigt, at der må forskes yderligere på dette område, for at afgøre, hvordan den fysiske aktivitet inddrages, således at den bedst mulige effekt opnås. Projekt Læring i bevægelse er et eksempel på et igangværende forskningsprojekt, der skal forsøge at give et bud på dette (Undervisningsministeriet 2014d). 2.6 Oplæg med høje kognitive krav Særligt den side af de matematiske kompetencer, der omhandler, at spørger og svare i, med, om matematik, er forbundet med det, Stein m.fl. kalder for høje kognitive krav (Skott m.fl. 2008, s. 215). Da fysisk aktivitet kan være med til at styrke kognitive processer, er det derfor oplagt at arbejde med BIU-2-aktiviteter i forbindelse med de matematiske kompetencer. 4 BDNF = Brain Derived Neurotrophic Factor (Løvstrup 2012, s. 5) Side 13

15 Det stiller imidlertid nogle krav til det oplæg læreren præsenterer eleverne for, for at eleverne kommer til at arbejde høj-kognitivt. Fokus skal rettes mod at eleverne får forståelse for de matematiske begreber. Det skal derfor ikke være muligt, at kunne besvare opgaven blot gennem en algoritme. I stedet skal der være brede generelle veje til at løse udfordringen i oplægget. Eleverne kan anvende kendte procedurer, men de kan ikke følges blindt. Det kræver derfor af eleverne, at de forstår begreberne bag procedurerne (ibid., s ) 2.7 Brousseaus teori om didaktiske situationer Som tidligere nævnt, bør man i arbejdet med ræsonnementskompetencen bevæge sig væk fra IREmodellen. Det at læreren stiller et spørgsmål (som vedkommende selv kender svaret på), får en respons fra eleverne og endelig selv evaluerer elevens svar, er en del af det, Brousseau kalder den didaktiske kontrakt. Han mener, at der først finder læring sted, når denne kontrakt brydes, ved at den faglige aktivitet overlades til eleverne på en sådan måde, at de selv engagerer sig i problemet (Skott m.fl 2008, s. 423). Dette bør ske ved at eleverne arbejder a-didaktisk. Med det mener han, at problemstillingerne eleverne sættes over for, skal tage udgangspunkt i elevernes aktuelle viden, men kræve at eleverne tilegner sig ny viden, for at kunne løse problemet (ibid. s. 426). Opbygningen af en sådan aktivitet starter med en devolution, hvor problemet overdrages til eleverne. Denne er afgørende for, om eleverne herefter udvikler en vinderstrategi, så der sker læring. Aktiviteten skal derfor give anledning til at eleverne vil vinde et spil ved hjælp af en bevidst strategi. Da læreren er mere tilbagetrukket i en a-didaktisk situation, skal miljøet give feedback på, om eleverne har anvendt en vinderstrategi. Dette kalder Brousseau for aktion (ibid.,s ). Lærerens mål bør være, at kunne undgå interventioner i elevens arbejde. Læreren kan dog styre læringen i den rigtige retning, hvis det bliver nødvendigt, ved at gøre brug af didaktiske variable, der påvirker miljøet, og dermed den interaktion eleverne har med dette (ibid. s ). I forhold til ræsonnementskompetencen, bør formuleringen af elevernes svar ske a-didaktisk, da modtagerrollen i kompetencen er lige så vigtig, som at kunne afsende et ræsonnement. Efter dette bør læreren, ifølge Brousseau, behandle formuleringerne i en didaktisk situation som leder af en videnskabelig debat omkring den aktuelle problemstilling (ibid., s. 436). Dette ser jeg som lærerens mulighed for at prøve at skabe det matematikklasserum jeg beskrev under afsnittet om socialkonstruktivisme. Endelig skal læreren institutionalisere den læring, der er fundet sted ved at perspektivere elevernes løsninger til matematikfagets helhed (ibid.). Side 14

16 De a-didaktiske situationer er ikke blot en måde til at opnå mere læring i matematikundervisningen. Brousseaus mening er, at situationerne skal gøre det muligt for eleven at anvende sin viden nondidaktisk (ibid., s. 434). Det er også det overordnede formål for matematikfaget (Undervisningsministeriet 2009, s. 3). Ydermere er kompetencebegrebet uløseligt forbundet med at kunne handle i givne situationer, hvorfor de a-didaktiske situationer kan ses som en nødvendighed for at give eleverne en reel mulighed for at udvikle sine matematiske kompetencer. Side 15

17 3. Empiri I dette kapitel præsenterer jeg den empiri, der lægger til grund for en analyse, med henblik på at komme med handlingsforslag til min problemformulering. Først beskriver jeg empirien, samt den kontekst den er indsamlet i. Dernæst argumenterer jeg for den metode, jeg har anvendt. Herunder belyser jeg de kritikpunkter, der er forbundet med de respektive metoder. 3.1 Videoobservation af undervisningsaktivitet Den første del af empirien er indsamlet i forbindelse med min 4. års praktik på Esbjerg Realskole i perioden uge 2-6 samt Jeg underviste to 7. klasser i matematik, 5 lektioner om ugen. Der var 21 elever i hver klasse, med en ligelig fordeling af drenge og piger. I perioden behandlede vi emnerne, rumfangsberegning og konstruktioner, med udgangspunkt i Matematrix 7 (Larsen m.fl. 2004). Undervisningen var tilrettelagt således, at eleverne mindst én gang om ugen skulle arbejde med BIU-2. Den øvrige undervisning forsøgte jeg i så stort omfang som muligt, at tilnærme de vante undervisningsformer og arbejdsmåder, således at der ville være færrest mulige variable ud over BIU-2-aktiviteterne. Dette for bedst muligt at kunne vurdere elevernes udbytte af at arbejde med fysisk aktivitet integreret i undervisningen. Min observation er fra en af disse BIU-2-aktiviteter. Den foregik fredag d. 7. februar 2014, kl I forbindelse med konstruktionsemnet, var et af undervisningsmålene, at eleverne skulle kende til forskellige geometriske figurers egenskaber (Undervisningsministeriet 2009, s. 9). Derfor udformede jeg, ved hjælp af den didaktiske relationsmodel (Hiim & Hippe 2010, s ), en aktivitet, hvor eleverne arbejdede med dette mål, samtidig med at de skulle tilegne sig ræsonnementskompetence. Forud for aktiviteten havde vi arbejdet med opgaver fra Matematrixbogen omkring forskellige figurers egenskaber, for at give eleverne nogle forudsætninger for at arbejde videre med målet. Dermed tog den a-didaktiske situation i aktiviteten udgangspunkt i en aktuel viden om geometriske figurers egenskaber. Grundet de rumforhold og den frie bevægelighed, der er forbundet med aktiviteter af denne type, valgte jeg at lave en udførlig gennemgang inde i klassen, for at lette den organisatoriske afvikling af aktiviteten (Stelter 1999, s. 201). Gennemgangen indeholdte læringsmålene med aktiviteten, eksempler på, hvordan eleverne skulle gribe opgaven an, samt mulighed for at eleverne kunne stille spørgsmål til aktiviteten, så alle vidste, hvad de skulle, når vi kom ud fra klassen. Samtidig udgjorde det devolutionen, hvor eleverne fik tydeliggjort den indbyggede vinderstrategi, der var i aktiviteten, og dermed fik overdraget problemstillingen i oplæget. Side 16

18 Forud for selve aktiviteten, startede vi med en fælles hoppeserie anført af mig, for at få elevernes puls op. Efter lidt tid, fik eleverne mulighed for at komme med forslag til hoppeøvelser, i et forsøg på at ramme flowzonen hos eleverne. Hoppeøvelsen varede ca. 5 min. Derefter fik eleverne et lamineret kort hver, med en farve på den ene side, og en information omkring en geometrisk figur på den anden (figur 5). Figur 5 - Kort til BIU-2-aktivitet I nederste venstre hjørne stod et tal mellem et og fire, der angav, hvor mange elever, der i alt havde et kort med samme farve. Eleverne skulle nu finde sammen i grupper efter farverne, og anvende de samlede informationer på kortene til at ræsonnere sig frem til, hvilken geometrisk figur, oplysningerne dækkede over (se eksempel på kortsæt bilag 1). Eleverne fik udleveret papir til at tegne skitser, for nemmere at kunne visualisere figurerne. Når grupperne havde et svar, skulle de sige det til mig, aflevere deres kort, og løbe ned til et cykelskur placeret ca. 100 meter fra mig, og tilbage igen, for at sikre at pulsen blev holdt oppe. Derefter fik de et nyt kort udleveret. Jeg forsøgte så vidt muligt at uddele kort, således at eleverne kom rundt i forskellige grupper. Da jeg vurderede, at eleverne havde arbejdet med et repræsentativt udsnit af figurerne, gik vi tilbage i klassen og vurderede læringsudbyttet i forhold til målene, samt elevernes oplevelse af aktiviteten. Da vinderstrategien var indbygget i kortene, ved at det rigtige svar ville være fundet, når alle oplysninger passede på en bestemt figur, arbejdede vi væk fra IRE-modellen. Af samme årsag fortalte jeg heller ikke eleverne, om deres svar var korrekt, men registrerede dem blot, for at få en fornemmelse af, om aktiviteten passede til elevernes forudsætninger. De høje kognitive krav i opgaven lå i, at selv om eleverne kendte egenskaberne for de forskellige figurer, var der ikke en bestemt procedure de kunne følge, for at komme frem til svaret. En forståelse for begreber såsom parallelitet og vinkeltyper var ligeledes forudsætninger for, at kunne skabe en procedure til at besvare opgaven. Den nye viden eleverne måtte tilegne sig for at kunne løse problemet lå i, at opbygge kæden af argumenter i det matematiske ræsonnement. Side 17

19 Eftersom den fysiske aktivitet primært bestod af ubegrundede løbeture, levede aktiviteten ikke fuldt op til kravene om, at den fysiske aktivitet skal være udfordrende og indebære succesoplevelser, for at motivere til den ønskede intensitet. En forhindringsbane med en alderssvarende sværhedsgrad (og differentieringsmuligheder) kunne være et bud på at forbedre aktiviteten i forhold til dette. Det stiller imidlertid større krav til faciliteter, end min gennemførte aktivitet gjorde. Ligeledes kunne opgavekortene ligge for enden af en sådan bane, således at der var et mål med løbeturen. Dog kan dette i praksis give nogle udfordringer i forhold til en hensigtsmæssig fordeling af kortene. I tidligere BIU- 2-aktiviteter i praktikken inddragede jeg et konkurrenceelement for at motivere eleverne. Min erfaring var imidlertid, at flere elever oplevede, at de skulle forhaste sig igennem opgaverne. Jeg vurderede derfor, at konkurrence ville være et uhensigtsmæssigt perspektiv at lægge ind i en aktivitet, der handlede om at opbygge matematiske ræsonnementer i en detaljeret kæde af argumenter. I analysen af læremidler problematiserer jeg yderligere de udfordringer, der er forbundet med at koble den fysiske aktivitet til tilegnelse af matematiske kompetencer. 3.2 Videoobservation som metode Alrø og Kristiansen (1997) påpeger en række fordele, der er forbundet med at anvende videoobservationer, til at sige noget om kommunikationen mellem elever. I modsætning til den klassiske observation, kan videoen fastholde kommunikationen både auditivt og visuelt. Det giver mulighed for at analysere på såvel den verbale-, som den nonverbale kommunikation, og da videoen kan ses om og om igen, kan analytikeren konstant finde nye elementer at tilføje til analysen (ibid., s. 75). Det er kun er en lille del af kommunikationen, der direkte kan iagttages. Videometoden giver den fordel, at man kan analysere det intersubjektive rum 5 i elevgruppen, og dermed bedre forstå betydningen og meningen med såvel det sagte, som det uudtalte, der ligger mellem linjerne (ibid., s ). Forud for min observation, gjorde jeg, som Steiner Kvale anbefaler (ibid., s. 83), nogle overvejelser omkring de data jeg ville indsamle, herunder hvordan jeg havde tænkt mig at anvende dataene i analysen. Da jeg var interesseret i de at analysere de hele sekvenser fra første argument til det endelige matematiske ræsonnement, tydeliggjorde jeg derfor for praktiklæreren, at han skulle filme grupperne fra start til slut i deres opgavebehandling. Da det er uetisk at observere andre uden forudgående aftale, spurgte jeg alle elever, om der var nogen, der havde indvendinger mod at blive filmet (Jacobsen m.fl 2010, s. 72). Alrø og Kristiansen 5 Intersubjektive rum: Fællesskab hvor aktørerne deler oplevelser og erfaringer, både non-verbalt og med sprog og fortællinger. Det danner udgangspunktet for mange menneskelige funktioner, herunder empati, sprog og meningsdannelse (Guldbrandsen 2009, s. 185) Side 18

20 (1997, s ) påpeger ligeledes det nyttige i at have en kontrakt, hvor deltagerne er sat ind i, hvad der observeres, og i hvilken sammenhæng dataene anvendes. Det giver tryghed for såvel forsker som deltager. Da forældre til eleverne på Esbjerg Realskole ved indskrivningen skriver under på, at lærerne må filme undervisningen til udviklingsbrug, har jeg ikke indhentet en særskilt tilladelse fra forældre eller elever. I stedet har jeg fået en bekræftelse fra skoleleder, Jørgen-Ole Bøss, at jeg har tilladelse til at anvende min videoobservation i forbindelse med mit bachelorprojekt (bilag 2) Kritik af metode Selvom det på en video ligner et direkte billede af virkeligheden, er der flere faktorer, der gør, at der sker en reduktion af virkeligheden. Det ligger i mediets natur, at synsfeltet er begrænset til det kameralinsen ser. Konteksten udenfor billedet, kan derfor ikke observeres og dermed analyseres. Tekniske forhold såsom lydkvalitet, eller situationer hvor deltagerne taler lavt eller i munden på hinanden, giver ligeledes problemer i forhold til en fuldstændig og tilnærmet objektiv observation. Deltagernes bevidsthed omkring at deres kommunikation bliver filmet, er endnu en faktor, der kan påvirke kommunikationen. Man risikerer at interaktionen mellem deltagerne får et andet udtryk og indhold, end det ville have været tilfældet i en situation uden observatør. Alrø og Kristiansen påpeger dog, at der er erfaringer, der viser, at gentagen videoobservation kan gøre deltagerne indifferente over for at få filmet deres kommunikation (ibid., s. 76) Transskription I forbindelse med behandling af videoobservationer, kan analytikeren med fordel transskribere videoen. Det kan dog ikke lade sig gøre at lave en fuldstændig objektiv og entydig transskription af den nonverbale kommunikation i form af fx mimik, kropssprog og tonefald. Den letteste løsning er derfor at transskribere det verbale, eventuelt med korte beskrivelser af det nonverbale (ibid., s ). I min analyse har jeg transskriberet på denne måde, med henblik på at lede efter tegn på ræsonnementskompetence, men også for at analysere den verbale del af det intersubjektive rum i klassen (bilag 3) Analysemetode til videoobservation For at imødegå at mine forforståelser bliver til ubevidste modoverførsler, der vil påvirke analysen i en mere subjektiv retning, har jeg valgt at benytte Alrø og Kristiansens analysemodel til videoobservationer, som er illustreret nedfor (Alrø og Kristiansen 1997, s ). Modellen består af syv punkter, der er lineært opstillet, men kan benyttes dynamisk. Den indre sansning hos analytikeren inddrages i denne model, netop for at verbalisere de følelser observationen vækker hos analytikeren. Side 19

21 På den måde tydeliggøres fordomme og relationer til deltagerne, så de ikke påvirker analyseresultatet i en utilsigtet negativ eller positiv retning (ibid., s ). 1. Intuition (fornemmelser) - indlevelse 2. Iagttagelse (ydre sansning - eksempler) - distance 3. Oplevelse (indre sansning - eksempler) - indlevelse 4. Identifikation (teoretiske begreber) - distance 5. Argumentation og diskussion (analyse) - indlevelse og distance 6. Fortolkning (funktion i kontekst) - indlevelse og distance 7. Mønstre og strategier (konklusion) - indlevelse og distance 3.3 Analyse af læremidler inden for BIU-2 Den anden del af empirien er sekundær, idet jeg har valgt at se nærmere på et udsnit af de læremidler, der handler om bevægelsesmatematik. Jeg har udvalgt læremidler, der har forbindelse til landets to største sundhedskampagner målrettet folkeskolen: Aktiv Rundt i Danmark og Sæt Skolen i Bevægelse. Fra førstnævnte behandler jeg inspirationshæftet for klassetrin. Hæftets overordnede målsætning er, dels at gøre eleverne mere fysisk aktive i hverdagen, dels at påpege vigtigheden af sunde spise- og søvnvaner, og dels at få eleverne til at være mere ude i naturen (Sønnichsen & Flaskager 2011, s. 5). Dansk Skoleidræt har i marts 2014 udgivet tre øvelseshæfter i deres projekt Sæt Skolen i Bevægelse, der skal give matematiklærerne bedre forudsætninger for at leve op til kravene i skolereformen og de nye fælles mål. Jeg analyserer hæftet omkring geometri og måling, da det er mest nærliggende i forhold til min videoanalyse, der også omhandler geometrien (Stenger m.fl. 2014). Ikke alle aktiviteterne i de to hæfter, kan kategoriseres som BIU-2 aktiviteter. Min analyse fokuserer derfor primært på de aktiviteter, der har en vis fysisk intensitet. Derudover forholder jeg mig til fordelingen af BIU-1 og BIU-2-aktiviteter i læremidlerne. 3.4 Lærermiddelanalyse som metode Ingen lærer kan undgå at skulle forholde sig til læremidler, eftersom læremidler er en forudsætning for undervisning (Hansen & Skovmand 2011, s ). Lærermidlet placerer sig i midten af den didaktiske trekant, hvor det udgør mediet mellem læreren, eleverne og indholdet (ibid.). Det taler for, at det er relevant at analysere de læremidler, der er tilgængelige for læreren. En analyse kan ydermere medvirke til en større kobling mellem de pædagogiske fag og linjefagene, og en mere Side 20

22 tydelig overgang mellem teori og praksis (ibid.). Hvis analysen er detaljeret nok, kan den desuden bibringe en vurdering af læremidlets værdi ud fra elevernes-, lærerens- og samfundets perspektiv. Ved at arbejde løbende med analyse af læremidler kan man både som lærer og som lærerteam, blive bedre til at få en intuition og dømmekraft i forhold til læremidler. Ligeledes kan kompetencer i forhold til at vurdere og diskutere læremidler styrkes (ibid., s ) Kritik af metode En af ulemperne ved læremiddelsanalyse er, at en fuldstændig analyse, fx ved hjælp af modellen Læremiddeltjek (Hansen & Skovmand 2011, s. 105), kan være meget omfattende. Det er et problem, da lærere ofte i forvejen er under et tids- og handlepres (ibid., s ). Hansen og Skovmand mener derfor (ibid.), at man i stedet bør være selektiv omkring det, der er det væsentlige analyseaspekt i den aktuelle kontekst, for at undgå, at analysen bliver for overfladisk Analysemetode til læremiddelanalyse Hansen og Skovmand (Hansen & Skovmand 2011, s ) præsenterer en fortolkningsmodel, der kan bibringe til, at analysen af læremidlerne kvalificeres, og hvor de enkelte valg i analysen tydeliggøres. Den består af følgende fem punkter: 1. Kontekst 2. Karakteristik 3. Analyse 4. Vurdering 5. Praksisperspektiv De første tre punkter behandler jeg i analysen, fjerde punkt udgør delkonklusionen, og femte og sidste punkt er en del af mit handleperspektiv i afsnit 6. De første to punkter er med til at placere mig som analytiker i forhold til helheden, og italesætter samtidig mine fordomme i forhold til den umiddelbare vurdering af læremidlet. Derudover tager jeg i analysen udgangspunkt i dele af modellen, Lærermiddeltjek. Da jeg fokuserer på at undersøge koblingen mellem BIU-2 og matematiske kompetencer, målretter jeg min analyse udelukkende mod parametrene, sammenhæng og legitimitet (ibid., s ). Side 21

23 4. Analyse af empiri Min analyse bygger på den teori, der blev præsenteret i kapitel 2. Dog benytter jeg ikke al teorien på begge dele af empirien. I analysen af videoobservationen har jeg primært fokuseret på at vurdere elevernes tegn på ræsonnementskompetence, samtidig med at jeg vurderer klassens læringsmiljø ud fra et socialkonstruktivistisk læringssyn. Analysen af lærermidler vil i højere grad være præget af, hvordan BIU-2 kan praktiseres i forhold til kompetencetilegnelse, da undervisningsmaterialerne ikke fokuserer specifikt på ræsonnementskompetencen. 4.1 Analyse af videoobservation Da jeg ikke kunne følge med i samtalerne i undervisningsrummet, samtidig med at jeg uddelte kort og modtog besvarelser, var det vanskeligt for mig at få en intuition af, hvordan eleverne kommunikerede i grupperne. Ud fra andelen af korrekte svar eleverne gav og iveren efter at få nye opgaver, fik jeg dog et indtryk af, at eleverne havde lyst til at arbejde med opgaven, og at sværhedsgraden på oplægget var passende. Med andre ord havde jeg en fornemmelse af, eleverne var i flow. For at skabe overblik over kommunikationen gennemså jeg derfor videoen et antal gange, og valgte derudfra en gruppesamtale, hvor jeg fornemmede at kommunikationen i pågældende gruppe gav anledning til en analyse (se vedlagte CD). Episoden er desuden valgt, da den finder sted umiddelbart efter hoppeserien, som jeg fornemmede var mere udfordrende og motiverende for fysisk intensitet, end løbeturene var. Derefter iagttog jeg gruppen, der bestod af fire elever (A, B, C og D), og nedfældede den ydre sansning i en transskription (se bilag 2). Min oplevelse af episoden var, at elev C var meget dominerende, mens særligt elev A og B var mere tilbageholdende og ikke fik lov til at komme til orde. Det stemte overens med det billede jeg havde af elevernes adfærd i den øvrige undervisning og i frikvartererne. Jeg oplevede elev Ds stemmeføring og attitude som forholdsvis kontant og hård. Fra tidligere episoder med eleven ved jeg dog, at dette er generelt for denne elev. Derfor tillægger jeg ikke denne oplevelse nogen betydning i forhold til den specifikke gruppesamtale og opgave. I episoden arbejder en gruppe på fire elever med de orange kort, hvis svar var et parallelogram (bilag 1). Da jeg i dette tilfælde kun har den ene aktivitet at vurdere ud fra, kan det ikke lade sig gøre at udtale sig om elevernes aktionsradius og tekniske niveau inden for ræsonnementskompetencen. Dækningsgraden derimod kan, for situationen, godt vurderes. Ligeledes gjorde gruppesituationen, at der nærmere er tale om en vurdering af en distribueret ræsonnementskompetence i gruppen, frem Side 22

24 for hos den enkelte elev (Lindhart m.fl. 2010, s. 22). Dog kan de enkelte elevers bidrag til processen give en fornemmelse af, hvilke elever der har den højeste dækningsgrad i gruppen. Den første del af gruppesamtalen bærer præg af heuristiske ræsonnementer, hvor særligt elev D ud fra en intuitiv respons på kortenes oplysninger, kommer med svar på figuren, uden at argumentere for svarene. Eleverne ser primært på deres egne kort, mens de taler med hinanden. Da elev D fremsætter sin første påstand, ser han imidlertid på de andre, får at se deres respons, men ingen i gruppen giver udtryk for at høre begrundelser for elev Ds påstand. [ ] Elev D (læser op fra sit kort): Linjestykkerne AD og BC er parallelle. Det vil sige det er nok et Elev C (afbryder): Og vinkel D er større end vinkel C Elev A: Vinklerne B og D er lige store. Elev D: Parallelogram Elev B: Ja. Her står der AB er lig med CD (Lidt stilhed) Elev B: Linjestykke AB og CD er lige lange Elev D: Så er det jo et kvadrat Den sidste kommentar resulterer i samtalens første matematiske argument. [ ] Elev C: Nej det kan det ikke være, når vinkel D er større end vinkel C Elev D: Nej det kan det ikke være Elev C fortolker således både elev Ds påstand, og fremsætter selv et argument, som elev D fortolker, forstår og erklærer sig enig i. Da eleverne går i stå med at fremsætte argumenter, benytter praktiklæreren sig af en didaktisk variabel, ved at sige, at eleverne skal tage et stykke papir og tegne en skitse [0.51]. Det er elev C, der har papiret og tegner skitsen. Fra det øjeblik de sidder ved bordet, foregår kommunikationen udelukkende rettet mod skitsen. Kort tid efter de har sat sig, stiller elev C et spørgsmål til gruppen [ ] Elev C: Jeg prøver lige, det kan det ikke. Kan det være et trapez? Elev D: Nej for de der de er lige lange, så det er det ikke Elev B: Det betyder jo ikke, at de er parallelle jo. De er bare lige lange Elev D: Ja men her står der de er parallelle Side 23

25 Elev B: Nåh Elev B og D argumenterer begge for deres påstande, og selv om elev B overser en oplysning, som elev D sidder med, viser udvekslingen, at eleverne arbejder højkognitivt, idet B viser en forståelse for begrebet, parallelitet. Flere lignende sekvenser viser, at eleverne fremsætter påstande og vurderer hinandens påstande, hvilket er tegn på ræsonnementskompetence. Eleverne afbryder dog konstant hinanden. Det kan være et tegn på, at de sociale normer i klassen ikke bærer præg af, at eleverne er vant til at skulle italesætte de processer de gennemfører, når de løser matematikopgaver. Ligeledes at miljøet ikke lægger op til, at man lytter til andres forklaringer. Det kan overvejes, om det skyldes, at gruppearbejde i matematik, som Sven Erik Nordenbo m.fl. (2008, s. 51) påpeger, ikke har nogen positiv effekt på elevernes læring. Eller om det skyldes, at eleverne ikke er vant til at arbejde sammen i matematikundervisningen på denne måde. Den manglende effekt i gruppearbejdet kan dog måske ses på et tidspunkt i forhold til elev A [ ]. Eleven kommer med to kommentarer til skitsen, men ignoreres af elev C. Kort derefter begynder elev A at lege med sin vinkelmåler, og kigger kortvarigt ud i luften. Det antyder, at elev A ikke føler sig hørt, og derfor opgiver at engagere sig i opgaven på dette tidspunkt. Tegningen gør, at eleverne kan se løsningen for sig, efterhånden som der danner sig en velkendt figur, hvilket medfører, at de eventuelle korrekte argumenter, der ligger bag deres løsning, forbliver uudtalt. De socio-matematiske normer og klassens praksis viser dermed, at det er antaget-fælles, at tegningen er tilstrækkelig til at give et godt matematisk svar på problemet. Praktiklæreren, som filmer, fokuserer meget på elevernes kort og skitse, hvorfor det også bliver svært at se alle elevernes mimik og kropsudtryk. Det peger, tilsammen med elevernes intuitive gæt og fokus på skitsen, i retningen af, at klassens matematiske praksisser fokuserer mere på korrekte resultater, end på den begrebslige forståelse bag resultaterne. Den didaktiske kontrakt i denne klasse harmonerer derfor ikke med intentionen i aktiviteten om, at eleverne ræsonnerer sig frem til en løsning gennem en kæde af argumenter, hvor eleverne både arbejder undersøgende/analytisk og produktivt med ræsonnementskompetencen. Afslutningen understeger, at der ikke er opnået en tydelig distribueret ræsonnementskompetence, da en elev sidder alene tilbage, og lidt forhastet må sige til sig selv, at gruppen har fundet den rigtige løsning: [ ] Elev D og B går over mod Michael (Elev C og A mumler noget uforståeligt, mens de tjekker nogle af kortene) Elev C: Vent! Side 24

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Atlas. Ukendt kunstner og årstal. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 4 Baggrund for læremidlet... 4 En visuel

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Hvilke nye muligheder rummer brugen af IT som læremiddel i matematikundervisningen i forhold til elevernes kompetenceudvikling og dannelse?

Hvilke nye muligheder rummer brugen af IT som læremiddel i matematikundervisningen i forhold til elevernes kompetenceudvikling og dannelse? Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode og afgrænsning... 3 IT som læremiddel... 5 Kompetencebegrebet... 6 Kompetencebegrebets baggrund og betydning... 6 Matematisk kompetence... 7 Traditionelle

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. s. 3

Indholdsfortegnelse. s. 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering... 6 2 Metode... 6 3 Empiri... 7 3.1 Beskrivelse og argumentation for undersøgelsen... 7 3.2 Centrale pointer fra empirien... 8 3.2.1 Centrale

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2014

BACHELOROPGAVE Juni 2014 BACHELOROPGAVE Juni 2014 Bacheloropgave Navn: Studienr.: Via-mail: Iben Vorup Petersen Titel Målsætning og medbestemmelse i idrætsundervisningen Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

MOTIVATION I SAMFUNDSFAG. Et professionsbachelorprojekt omkring målstyret læring som motivationsfaktor i samfundsfag i grundskolen.

MOTIVATION I SAMFUNDSFAG. Et professionsbachelorprojekt omkring målstyret læring som motivationsfaktor i samfundsfag i grundskolen. MOTIVATION I SAMFUNDSFAG Et professionsbachelorprojekt omkring målstyret læring som motivationsfaktor i samfundsfag i grundskolen. John-Thomas Gredal Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MIN PERSONLIGE

Læs mere

Motivation. i matematikundervisningen. Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014. Side 1 af 45

Motivation. i matematikundervisningen. Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014. Side 1 af 45 Motivation i matematikundervisningen Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 - Indledning 3 1.1 Læsevejledning 5 1.2 Afgrænsning 5 2 Metode 6 2.1 Empiri 6 2.1.1 Elevernes

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Z110351 - Lasse Nørskov Nielsen Bacheloropgave N. Zahles seminarium København 22.04.2015

Z110351 - Lasse Nørskov Nielsen Bacheloropgave N. Zahles seminarium København 22.04.2015 1 Forord Når jeg går ud fra en lektion med min 7. 8. eller 9. klasse i fysik/kemi, er det næsten altid med en oplevelse af, at det der lige er foregået, ikke gik helt som planlagt. Det er helt sikkert

Læs mere

Med fagligheden på spil

Med fagligheden på spil VIA University College Læreruddannelsen i Århus April 2011 Med fagligheden på spil Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus Nanna Rosenløv, Studienr. 270231 Vejledere Betty Mørck-Pedersen og Helle Villain

Læs mere

Video i matematikundervisningen og motivation

Video i matematikundervisningen og motivation UCSYDDANMARK, HADERSLEV Video i matematikundervisningen og motivation Bacheloropgave i matematik 2015 Af: Jeanette Grytner, lh210697 18-05-2015 Faglig vejleder: Mia Engelbert Jensen Pædagogisk vejleder:

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Spils muligheder og begrænsninger i. matematikundervisningen - 1\\ Professionsbacheloropgave ~~~

Spils muligheder og begrænsninger i. matematikundervisningen - 1\\ Professionsbacheloropgave ~~~ p Spils muligheder og begrænsninger i matematikundervisningen - 1\\,, Professionsbacheloropgave Skrevet i liniefaget matematik Liniefagslærer: Steen Grode Lærer fra den pædagogiske faggruppe: Ebbe Kromann

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Erhvervskundskab & erhvervsdidaktik... 4 Læringsforudsætninger...

Læs mere

Lektiehjælp og elever i matematikvanskeligheder

Lektiehjælp og elever i matematikvanskeligheder Lektiehjælp og elever i matematikvanskeligheder Emil Pehrson Side 1 af 74 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Baggrund for den nye folkeskolereforms tilbud om lektiehjælp...

Læs mere

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet.

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Forord Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Jeg har taget den musikpædagogiske overbygning med speciale i klassisk korledelse fra Aalborg

Læs mere