Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management"

Transkript

1 Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management Udbydes af Aalborg Universitet (AAU) i samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) 1

2 1. Bekendtgørelsesgrundlag Masteruddannelsen i Informationsforvaltning & Records Management er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om visse masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen). 2. Fakultetstilhørsforhold Masteruddannelsen i Informationsforvaltning & Records Management hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Censorkorps Medlemmer af censorkorpset for Historie er også eksterne censorer for Masteruddannelsen i Informationsforvaltning & Records Management. 4. Adgangskrav og forudsætninger Adgang til Masteruddannelsen i Informationsforvaltning & Records Management er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant bacheloruddannelse 1 eller en relevant professionsbacheloruddannelse 2 eller en relevant mellemlang videregående uddannelse 3 eller en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb 4 eller en relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 5 Ansøgere, der ikke opfylder betingelserne som nævnt ovenfor, kan af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet blive optaget på dispensation. En dispensation forudsætter, at fakultetet ud fra en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har forudsætninger, der kan sidestilles med de ovenfor nævnte betingelser. Ansøgere kan indkaldes til samtaler og/eller supplerende prøver, såfremt der er tvivl om, hvorvidt de er i besiddelse af de nødvendige forudsætninger. 1 Bacheloruddannelser inden for Historie, Samfundsfag, Politik og Administration, Forvaltning, Organisation, Etnografi/Antropologi, Biblioteks- og Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik mv. vil være relevante. 2 Professionsbacheloruddannelser i Offentlig Forvaltning og som folkeskolelærer med Historie som linjefag vil være relevante. 3 Uddannelsen til Bibliotekar DB vil være relevant. 4 Diplomuddannelser i Offentlig Forvaltning og i Informationssøgning og Vidensorganiserende Systemer vil være relevante. 5 Relevant erhvervserfaring vil typisk være jobfunktioner inden for private eller offentlige virksomheder, arkiver, biblioteker, museer, organisationer eller institutioner. 2

3 Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antallet af studiepladser, vil der ske en udvælgelse på baggrund af en faglig helhedsbedømmelse af hver enkelt ansøger. Udvælgelsen blandt de kvalificerede ansøgere vil ske ud fra en samlet vurdering af ansøgernes aktuelle jobfunktion, erhvervserfaring og uddannelsesmæssige baggrund. Det er muligt at læse uddannelsen eller dele heraf som enkeltmoduler. Ansøgere til hele masteruddannelsen vil blive prioriteret forud for ansøgere til enkeltmoduler. Faglitteratur kan være på engelsk, hvorfor læsning og forståelse af engelsk på akademisk niveau forudsættes. Der er krav om, at studerende har adgang til internetforbindelse. 5. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk er henholdsvis Masteruddannelse i Informationsforvaltning & Records Management og Master of Information & Records Management. 6. Uddannelsens formål Formålet med Masteruddannelsen i Informationsforvaltning & Records Management er 1. at udbygge de kundskaber, den studerende har erhvervet ved en anden højere uddannelse, samt i forbindelse med erhvervserfaring, 2. at kvalificere den studerende til at videreudvikle sin nuværende erhvervspraksis og opkvalificere sine nuværende erhvervskompetencer, 3. at sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende videregående elementer af teori og metode i relation til Informationsforvaltning & Records Management i praksis, 4. at kvalificere den studerende til at tænke og arbejde problemorienteret og tværfagligt, og 5. at kvalificere den studerende til selvstændigt at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, herunder forskeruddannelse (ph.d.-uddannelse). Læringsmålene for Masteruddannelsen i Informationsforvaltning & Records Management er, at den studerende 1. tilegner sig teoretisk og metodisk samt praksisbaseret viden om og forståelse for informationers og records livscyklus, 2. tilegner sig et fagligt fundament, baseret på international forskning på højeste niveau, med henblik på at kunne forholde sig kritisk til, identificere og vurdere videnskabelige problemstillinger inden for området, samt udvikle og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller, 3. udvikler evne til at formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til og med både fagfæller og ikke-specialister, 4. udvikler evne til selvstændigt at igangsætte og gennemføre et fagligt og tværfagligt samarbejde, nationalt og internationalt, og til at påtage sig professionelt ansvar med henblik på nye løsningsmodeller inden for Informationsforvaltning & Records Management. Målene opnås gennem deltagelse i kursusaktiviteter, projektskrivning og tilknytning til praksisfelter. 3

4 7. Uddannelsens varighed og struktur Masteruddannelsen er normeret til 1 årsværk svarende til 60 ECTS. 60 ECTS udgør et heltidsstudium i et år. Uddannelsen tilrettelægges som et deltidsstudium over 4 semestre eller 2 år. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter indskrivning. Uddannelsen er opbygget af fire moduler. Studerende, der følger hele uddannelsen, kan først optages på 2. år (modul 3-4), når 1. år (modul 1-2) er bestået, og den studerende kan først skrive masterafhandling (modul 4), når alle øvrige moduler er bestået. Uddannelsen er opbygget ud fra records og informations livscyklus således, at den studerende på 1. modul af uddannelsen oparbejder en generel viden og forståelse inden for Informationsforvaltning & Records Management, mens de følgende moduler muliggør for det første konkret empirisk arbejde og/eller praksiserfaring og for det andet fordybelse og specialisering i de for uddannelsen centrale teoretiske traditioner, metodiske teknikker og substantielle fagområder. Masterafhandlingen består af en større selvstændig afhandling inden for eller på tværs af emnerne for de tre første moduler. Masterafhandlingen skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset emne og demonstrere analytiske færdigheder, samt indeholde overvejelser over praktiske anvendelsesmuligheder og mulige konsekvenser af det videnskabelige fund. I begge studieår er undervisningen tilrettelagt med henblik på at fremme den studerendes deltagelse, og projektarbejdsformen anvendes så vidt som muligt. Undervisningen knytter an til den studerendes erfaringsgrundlag. I perioderne mellem undervisningen arbejdes der individuelt eller i grupper med kilde- og litteraturstudier, opgaver og projektarbejde. I denne forbindelse anvendes fjernundervisning og vejledning. 8. Uddannelsens indhold Oversigt over masteruddannelsens moduler og vægtningen af de enkelte aktiviteter fremgår nedenfor: 4

5 1. år: Masteruddannelse i Informationsforvaltning & Records Management Master of Information & Records Management ECTS-undervisningsvægt Modul 1: Introduktion til Informationsforvaltning & Records Management Prøveform Eksamensvægt Kursus i teorier og metoder, lovgivning og 10 standarder Introduktion til PBL og problemorienteret 5 projektarbejde I alt modul 1 15 Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i et projekt. Projektet kan enten skrives i gruppe eller individuelt, men den mundtlige evaluering er altid individuel. Intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskala. 15 ECTS Modul 2: Informationshåndtering og sikkerhed Kursus i informationshåndtering og sikkerhed 10 Problemorienteret projektarbejde inkl. 5 statusseminarer I alt modul 2 15 Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i et projekt. Projektet kan enten skrives i gruppe eller individuelt, men den mundtlige evaluering er altid individuel. Intern censur og bedømmelse efter 7-trinsskala. 15 ECTS I alt 1. år 30 5

6 2. år: Masteruddannelse i Informationsforvaltning & Records Management Master of Information & Records Management Modul 3: Informationsarkitektur og Kommunikation ECTS-undervisningsvægt Prøveform Eksamensvægt Kursus i informationsarkitektur og kommunikation Problemorienteret projektarbejde inkl. statusseminarer 10 5 I alt modul 3 15 Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i et projekt. Projektet kan enten skrives i gruppe eller individuelt, men den mundtlige evaluering er altid individuel. Ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskala. 15 ECTS Modul 4: Masterafhandling Masterafhandling 12 Projektseminarer i problemformulering, metode, 3 teori og analyse til støtte for arbejdet med masterafhandlingen I alt modul 4 15 Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i masterafhandlingen. Afhandlingen kan enten skrives i gruppe eller individuelt, men den mundtlige evaluering er altid individuel. Ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskala. 15 ECTS I alt 2. år 30 6

7 Indholdet i de enkelte moduler: Modul 1: Introduktion til Informationsforvaltning & Records Management Formålet er, at den studerende tilegner sig viden om og forståelse for informationsforvaltning og records management i et livscyklus-perspektiv, nationalt og internationalt, i private og offentlige virksomheder, samt udvikler evne til at reflektere over denne viden og identificere videnskabelige problemstillinger. Fagligt indhold: Kurset giver metoder og redskaber til at reflektere over den indbyrdes afhængighed mellem alle led i informations og records livscyklus og til at analysere sammenhænge mellem praksis og den institutionelle og sociale kontekst, den indgår i. Det indeholder teorier og metoder, lovgivning og standarder inden for arkivdannelse, records management, informationsstyring, informationssikkerhed, design af informationsarkitektur, kommunikation og analyse af brugeradfærd. I tilknytning til kurset introduceres til problemorienteret projektarbejde (PBL). Den studerende vælger et afgrænset emne, som gøres til genstand for projektarbejde med vejledning. Fælles pensum er på ca sider. Hertil kommer ca. 500 sider om projektets emne. Pædagogiske/didaktiske principper: Introduktion til informationsforvaltning & records management er masteruddannelsens teorifag. En bestemt praksis er afhængig af den institutionelle og sociale kontekst, og det teoretiske stof relateres til en konkret faglig praksis. Kursusformen er seminarer, hvor dialogen mellem studerende og undervisere er central. Kurset munder ud i projektarbejde, som understøttes af statusseminarer. Vægt: 15 ECTS. Modul 2: Informationshåndtering og -sikkerhed Formålet er, at den studerende tilegner sig metoder og redskaber til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger med hensyn til informationshåndtering og -sikkerhed og udvikler evne til at samarbejde om at udarbejde og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller. Fagligt indhold: Kurset i informationshåndtering og sikkerhed fokuserer på de første led i informations og records livscyklus i digital forvaltning, systemdesign og konkrete systemer. For det første spørgsmål om, hvilken viden der har værdi for hvem, og hvad der skal bevares for at sikre autentisk dokumentation og et sikkert vidensgrundlag. For det andet spørgsmål om, hvordan records og information skal beskrives og bevares i en kontekst, der giver mulighed for effektiv, sikker og kvalificeret udnyttelse. 7

8 Den studerende vælger et afgrænset emne, som gøres til genstand for projektarbejde med vejledning. Pensum er på ca sider. Hertil kommer ca. 500 sider om projektets emne. Pædagogiske/didaktiske principper: Undervisningen er case-baseret. Der arbejdes med cases fra både offentlig og privat virksomhed. Alle aspekter lovgivningsmæssige, økonomiske, forskningsmæssige osv. inddrages. Kursusformen er seminarer, hvor dialogen mellem studerende og undervisere er central. Kurset munder ud i projektarbejde, som understøttes af statusseminarer. Vægt: 15 ECTS. Modul 3: Informationsarkitektur og Kommunikation Formålet er, at den studerende tilegner sig metoder og redskaber til at reflektere over teoretiske og praktiske problemstillinger inden for informationsarkitektur og kommunikation og udvikler evne til at samarbejde om at udarbejde og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller. Fagligt indhold: Kurset i informationsarkitektur og kommunikation behandler de sidste led i informations og records livscyklus. For det første spørgsmål om design af informationsarkitektur og udvikling af løsningsmodeller for effektiv og sikker kommunikation og vidensdeling såvel internt i organisationen som eksternt. For det andet analyser af brugeradfærd og spørgsmål om strategisk anvendelse af kommunikationsmedier i forhold til forskellige brugere, kunder, borgere. Indsigt i moderne virksomheds- og forvaltningspraksis indgår i kurset. Den studerende vælger et afgrænset emne, som gøres til genstand for projektarbejde med vejledning. Pensum er på ca sider. Hertil kommer ca. 500 sider om projektets emne. Pædagogiske/didaktiske principper: Undervisningen er case-baseret. Der arbejdes med cases fra både offentlig og privat virksomhed. Der fokuseres på internationale erfaringer i forhold til danske traditioner og muligheder, bl.a. for samarbejde på tværs af traditionelle faggrænser. Kursusformen er seminarer, hvor dialogen mellem studerende og undervisere er central. Kurset munder ud i projektarbejde, som understøttes af statusseminarer. Vægt: 15 ECTS. 8

9 Modul 4: Masterafhandling Masterafhandlingen udgør afslutningen af uddannelsen. Formålet er, at den studerende demonstrerer videregående teoretisk og metodisk indsigt i et emne inden for informationsforvaltning og records management og kompetence til selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre en konkret undersøgelse eller et konkret udviklingsarbejde i praksis og til at påtage sig professionelt ansvar med henblik på nye løsningsmodeller. Fagligt indhold: Den studerende vælger selv masterafhandlingens emne. Litteratur til masterafhandlingen er på ca sider Pædagogiske/didaktiske principper: Til støtte for arbejdet med masterafhandlingen afholdes projektseminarer om problemformulering, teori og metode, samt analyse. Vægt 15 ECTS. 9. Evalueringsbestemmelser En studerende kan højst deltage i en prøve, herunder aflevere masterafhandling, tre gange. Fakultetet kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade yderligere forsøg. Modul 1: Introduktion til Informationsforvaltning og Records Management Prøveform: Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i et projekt. Projektet kan enten skrives i gruppe eller individuelt, men den mundtlige evaluering er altid individuel. Vægt: 15 ECTS. Projektets omfang: Max. 15 normalsider for en individuel studerende, 20 sider for 2 studerende og 30 sider for 3 studerende. Den mundtlige evaluering består af to dele: (1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektet og (2) en eksamination. Eksaminationen tager udgangspunkt i det samlede pensum. Den mundtlige evaluering må samlet vare max. 30 min. Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 9

10 Modul 2: Informationshåndtering og -sikkerhed Prøveform: Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i et projekt Projektet kan skrives i gruppe eller individuelt, men den mundtlige evaluering er altid individuel. Vægt: 15 ECTS. Projektets omfang: Max. 20 normalsider for en individuel studerende, 30 sider for 2 studerende og 40 sider for 3 studerende. Den mundtlige evaluering består af to dele: (1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektet og (2) en eksamination. Eksaminationen tager udgangspunkt i det samlede pensum. Den mundtlige evaluering må samlet vare max. 30 min. Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Modul 3: Informationsarkitektur og Kommunikation Prøveform: Mundtlig evaluering med udgangspunkt i et projekt. Projektet kan skrives i gruppe eller individuelt, men den mundtlige evaluering er altid individuel. Vægt: 15 ECTS. Projektets omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende, 30 sider for 2 studerende og 40 sider for 3 studerende. Den mundtlige evaluering består af to dele: (1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektet og (2) en eksamination. Den mundtlige præsentation skal indeholde overvejelser over formidling af afhandlingens faglige indhold til en bestemt målgruppe. Eksaminationen tager udgangspunkt i det samlede pensum. Den mundtlige evaluering må samlet vare max. 30 min. Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen 10

11 Modul 4: Masterafhandling Prøveform: Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i masterafhandlingen. Afhandlingen kan enten skrives i gruppe eller individuelt, men den mundtlige evaluering er altid individuel. Den skriftlige og mundtlige præstation vurderes særskilt, men der gives en afvejet fælleskarakter. Vægt: 15 ECTS. Afhandlingens omfang: Max. 30 normalsider for en individuel studerende, 50 sider for 2 studerende og 70 sider for 3 studerende. Ved gruppeafhandlinger skal den enkelte studerendes bidrag udgøre sammenhængende afsnit, og den enkelte studerendes bidrag skal angives. Fællesafsnit må højst udgøre 20 % af den samlede afhandling. Den mundtlige evaluering består af to dele: (1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i afhandlingen og (2) en eksamination. Den mundtlige evaluering må samlet vare max. 45 min. Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 10. Kompetenceprofil og læringsmål Modul 1: Introduktion til Informationsforvaltning & Records Management Kompetenceprofil: Den masterstuderende kan demonstrere viden om og forståelse for informationsforvaltning og records management i et livscyklus-perspektiv, nationalt og internationelt, i private og offentlige virksomheder, samt evne til at reflektere over denne viden og identificere videnskabelige problemstillinger. Læringsmål: Den studerende kan efter at have deltaget i undervisningen 1. gøre rede for, anvende og reflektere over teorier og metoder til håndtering af records og information i et livscyklus-perspektiv, 2. gøre rede for, anvende og reflektere over lovgivning og standarder for informationsforvaltning og records management, 3. beskrive og vurdere forskellige nationale praksisser på området, 4. beskrive og vurdere forskelle i regelgrundlag og praksis mellem offentlige og private virksomheder, 5. identificere og vurdere videnskabelige problemstillinger inden for informationsforvaltning og records management, 6. relatere beskrivelser af problemstillingen til den relevante kontekst og til relevante teorier, metoder, love og standarder. 11

12 Målopfyldelse til karakteren 12: Den studerende kan demonstrere indsigt i teorier, metoder, lovgivning og standarder inden for informationsforvaltning og records management i et livscyklus-perspektiv, samt gøre deltaljeret rede for og reflektere over forskellige nationale, offentlige og private praksisser på området. Den studerende kan argumentere overbevisende for en videnskabelig problemstilling og for relevante teorier, metoder, love og standarder, som skal inddrages i problemanalyse og problemløsning. Målopfyldelse til karakteren 02: Den studerende kan demonstrere viden om teorier, metoder, lovgivning og standarder inden for informationsforvaltning og records management i et livscyklus-perspektiv og gøre rede for forskellige nationale, offentlige og private praksisser på området. Den studerende kan formulere et problem og gøre rede for nogle relevante teorier, metoder, love og standarder, som skal inddrages i problemanalyse og problemløsning. Modul 2: Informationshåndtering og -sikkerhed Kompetenceprofil: Den masterstuderende kan gøre rede for, anvende og reflektere over metoder og redskaber til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger med hensyn til informationshåndtering og informationssikkerhed, samt demonstrere evne til at samarbejde om at udvikle og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller. Læringsmål: Den studerende kan efter at have deltaget i undervisningen 1. gøre rede for, anvende og reflektere over metoder og redskaber til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende informationshåndtering, 2. gøre rede for, anvende og reflektere over metoder og redskaber til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende informationssikkerhed, 3. demonstrere evne til at formulere og afgrænse en problemstilling, 4. demonstrere evne til at samarbejde om at udvikle og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller. Målopfyldelse til karakteren 12: Den studerende kan demonstrere indsigt i og tage kritisk og nuanceret stilling til metoder og redskaber til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for informationshåndtering og informationssikkerhed. Den studerende kan endvidere argumentere overbevisende for en problemstilling inden for området. Endelig kan den studerende demonstrere evne til at samarbejde om at udvikle og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller, herunder forholde sig kritisk og nuanceret til andres forskningsresultater. Målopfyldelse til karakteren 02: Den studerende kan demonstrere viden om metoder og redskaber til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for informationshåndtering og informationssikkerhed. Den studerende kan endvidere formulere en problemstilling inden for området. 12

13 Endelig kan den studerende demonstrere evne til at samarbejde om at opstille og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller. Modul 3: Informationsarkitektur og kommunikation Kompetenceprofil: Den masterstuderende kan gøre rede for, anvende og reflektere over metoder og redskaber til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger med hensyn til informationsarkitektur og kommunikation, samt demonstrere evne til at samarbejde om at udvikle og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller. Læringsmål: Den studerende kan efter at have deltaget i undervisningen 1. gøre rede for, anvende og reflektere over metoder og redskaber til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende informationsarkitektur, 2. gøre rede for, anvende og reflektere over metoder og redskaber til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende kommunikation og kommunikationsstrategier, 3. demonstrere evne til at formulere og afgrænse en problemstilling, 4. demonstrere evne til at samarbejde om at udvikle og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller, 5. demonstrere evne til at formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til og med både fagfæller og ikke-specialister. Målopfyldelse til karakteren 12: Den studerende kan demonstrere indsigt i og tage kritisk og nuanceret stilling til metoder og redskaber til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for informationsarkitektur og kommunikation. Den studerende kan endvidere argumentere overbevisende for en problemstilling inden for området og demonstrere evne til at samarbejde om at udvikle og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller, herunder forholde sig kritisk og nuanceret til andres forskningsresultater. Endelig kan den studerende demonstrere evne til at formidle og diskutere den tilegnede viden på en klar og præcis måde. Målopfyldelse til karakteren 02: Den studerende kan demonstrere viden om metoder og redskaber til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for informationsarkitektur og kommunikation. Den studerende kan endvidere formulere en problemstilling inden for området og demonstrere evne til at samarbejde om at opstille og anvende relevante analyse og løsningsmodeller. Endelig kan den studerende formidle den tilegnede viden. 13

14 Modul 4: Masterafhandling Kompetenceprofil: Den masterstuderende kan demonstrere en videregående teoretisk og metodisk indsigt i et emne inden for informationsforvaltning og records management og kompetence til selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre en konkret undersøgelse eller et konkret udviklingsarbejde i praksis og til at påtage sig professionelt ansvar med henblik på nye løsningsmodeller. Læringsmål: Den studerende kan 1. demonstrere viden om og forståelse for masterafhandlingens emne, 2. med udgangspunkt i international forskning på højeste niveau reflektere over denne viden, samt identificere og vurdere videnskabelige problemstillinger inden for emnet, 3. argumentere for afhandlingens problemstilling, teori, metode, kilder, litteratur og analysemodel, 4. analysere problemstillingen i dybden og komme med et teoretisk og metodisk reflekteret forslag til ændringer af praksis, 5. demonstrere evne til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og til at påtage sig professionelt ansvar med henblik på nye løsningsmodeller. Målopfyldelse til karakteren 12: Den studerende kan demonstrere indsigt i masterafhandlingens emne, forholde sig kritisk og nuanceret til den internationale forskning på området, samt identificere og vurdere videnskabelige problemstillinger. Den studerende kan endvidere argumentere overbevisende for afhandlingens problemstilling, teori, metode, kilder, litteratur og analysemodel, analysere problemstillingen i dybden og komme med et teoretisk og metodisk reflekteret og velbegrundet forslag til ændringer af praksis. Endelig kan den studerende demonstrere evne til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og til at påtage sig professionelt ansvar med henblik på nye løsningsmodeller. Målopfyldelse til karakteren 02: Den studerende kan demonstrere viden om masterafhandlingens emne, forholde sig til den internationale forskning på området og identificere videnskabelige problemstillinger. Den studerende kan endvidere argumentere for afhandlingens problemstilling, teori, metode, kilder, litteratur og analysemodel, analysere problemstillingen og komme med et forslag til ændringer af praksis. Endelig kan den studerende demonstrere evne til at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og til at påtage sig professionelt ansvar med henblik på nye løsningsmodeller. 11. Regler om skriftlige opgaver (sprog) En opgaves eller et projekts maksimale omfang er fastsat som normalsider. En normalside svarer til 2400 enheder (et bogstav, et tegn, et mellemrum udgør alle én enhed). Ved aflevering skal en opgaves eller et projekts omfang, opgjort i antal enheder, angives på første side (titelbladet). 14

15 Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter indgår noter, litteratur- og kildefortegnelser, mens titelblad, indholdsfortegnelse og resumé ikke indgår i beregningen. Et projekt kan forsynes med bilag. Bilag vil typisk ikke være eksaminandens egen tekst, men præsentation/reproduktion af kildemateriale, og indregnes ikke i sidetallet, men skal stå i rimeligt forhold til projektets omfang. Max. 3 studerende kan deltage i udarbejdelse af skriftlige gruppeprojekter. Projekter og andre skriftlige hjemmeopgaver skal normalt affattes på dansk. Fakultetet kan dog tillade studerende at aflægge prøver på fremmedsprog. Der er givet en generel dispensation til, at prøver kan aflægges på norsk, svensk eller engelsk. I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke-bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Ovenstående gælder, medmindre andet er anført i forbindelse med den enkelte prøve. Fakultetet kan dispensere fra de sproglige krav for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse (ordblindhed). Masterafhandlingen skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis masterafhandlingen er skrevet på engelsk, skrives resumé på dansk eller på et andet sprog efter fakultetets godkendelse. Resuméet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider. Resuméet indgår i helhedsvurderingen af afhandlingen. 12. Klager over eksamen Klager over eksamen skal være skriftlige og begrundede. De indgives til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet senest to uger efter, at eksamensresultatet er offentliggjort. Fakultetet sender klagen til bedømmerne. Bedømmernes afgørelse kan kræves indbragt for et ankenævn. Anken skal være skriftlig og begrundet og skal indgives til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet senest to uger efter, at klageren er gjort bekendt med bedømmernes afgørelse. 13. Merit Der kan efter en konkret vurdering gives merit for beståede uddannelseselementer ved en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller udlandet, såfremt disse ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer i Masteruddannelsen i Informationsforvaltning & Records Management. 15

16 Er det meritgivende uddannelseselement bedømt efter en anden skala end 7-trinsskalaen eller som bestået/ikke-bestået, overføres det med betegnelsen: Bestået. 14. Dispensationer Fakultetet kan dispensere fra de regler, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold. 15. Ikrafttræden Denne studieordning træder i kraft den 1. februar Godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet oktober

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Cand.oecon. ved Aalborg Universitet September 2008 1 Bekendtgørelsesgrundlag Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Planlægning og Geografi. Studieordning Masteruddannelsen bæredygtig omstilling

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Planlægning og Geografi. Studieordning Masteruddannelsen bæredygtig omstilling Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Planlægning og Geografi Studieordning Masteruddannelsen bæredygtig omstilling Aalborg Universitet 2014 Forord I medfør af lov 367 af 25. marts

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER Februar 2003 Senest revideret marts 2007 STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I ETIK OG

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr

Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet September 2014 J.nr. 2014-422-00475 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIOLOG VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2003 med korrektion 2007 Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet 1.

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K. Februar 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I K O G N I T I V S E M I O T I K Februar 2001 Senest revideret marts 2007 Studieordning for kandidatuddannelsen i Kognitiv

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MASTERUDDANNELSE I ETIK OG VÆRDIER I ORGANISATIONER Februar 2003 Senest revideret februar 2003 STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I ETIK OG

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for MASTERUDDANNELSE I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for MASTERUDDANNELSE I RETORIK OG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 1 1. Rammebestemmelser Titel Udarbejdet af Ikrafttræden

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere