Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse."

Transkript

1 For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den mulige brobygning og planlagte sammenlægning. Distribueret den 26. januar 2015 til elever samt den 27. januar 2015 til forældre. Indhold: Formålet med dette princip er at sikre, at overdragelsen af elever og personale fra Lellinge skole til Vemmedrupskolen kommer til at foregå som en sammenlægningsproces, hvor udgangspunktet er, at begge skoler (herunder SFO/juniorklub) ligeværdigt smeltes sammen til en ny, fælles skole. Herunder: Principprogram, SKB, uddrag Værdigrundlag den nye fælles skole Formålet med/ samarbejdet om Brobygningen Transport af elever fra Lellinge Kriterier for klassedannelse e/temauge SFO Uddrag fra Principprogrammet Tydeliggøre rammer for klassedannelse. Danne rammer for at eleverne fra Lellinge Skole får en god og tryg opstart på Vemmedrupskolen. Sikre at værdier og velfunderet pædagogisk praksis på begge skoler og SFO/juniorklub belyses og drøftes med henblik på, at bevare og udvikle det bedste fra begge skoler. Skabe tryghed hos elever, personale og forældre omkring den kommende sammenlægning og derved foregribe at elever og/eller personale søger væk fra Lellinge Skole. Således fastholdes et undervisningsmiljø med god trivsel og høj faglighed på Lellinge Skole resten af indeværende skoleår. Sikre overlevering omkring det enkelte barn gennem dialog mellem relevant personale fra begge skoler samt barnets forældre.

2 Formålet med brobygningen at alle elever lærer hinanden at kende, både ved at arbejde samt opleve sammen. at lærerne og pædagogerne, som arbejder med årgangene, kan observere hvordan børnene går i spænd med hinanden både socialt og fagligt. Det er en nødvendig viden forud klassedannelserne. Vi udnytter således også de flere voksen - ressourcer skolerne, samlet set, har i dette skoleår. at danne de nye klasser før sommerferien, så alle børn og forældre forud for ferien ved hvordan klassesammensætningerne bliver til næste skoleår. Vi ønsker, at brobygningsforløbet bliver et pædagogisk godt og givtigt forløb. Derfor opfordrer vi forældrene til at give feed back til lærerne og pædagogerne, omkring hvordan jeres børn har oplevet skoledagene. Eksempelvis ved at benytte Skoleintra, til at fortælle hvis børnene har haft en god oplevelse med en opgave eller i et samarbejde med nye elever. Hvis børnene har mødt udfordringer eller har haft en dårlig oplevelse, er det naturligvis også vigtigt, at lærerne/pædagogerne informeres. Samarbejdet om brobygningen I brobygningsforløbet vil der være fokus på både faglighed og opbygning af sociale relationer. Derfor udvælges der en faglærer for hver årgang, der bliver fag-formand i brobygningsperioden. Lærer/pædagog-teamet omkring de forskellige årgange planlægger undervisningen ud fra følgende: Der fastsættes faglige mål for undervisningen i alle fag. Når klasserne arbejder emneorienteret redegøres der for, hvordan de arbejder med de enkelte fag for årgangen. Der udarbejdes udførlige ugeplaner for årgangen, hvoraf det fremgår hvilke aktiviteter/opgaver årgangen arbejder med, gruppernes børnefordeling, hvilke lærere/ pædagoger børnene skal være sammen med, og hvor undervisningen foregår.

3 Værdigrundlaget Vision: Visionen er at skabe en skole, hvor alle børn udvikler sig til aktive videbegærlige og livsduelige mennesker, som efter endt skolegang ser tilbage på en positiv og meningsfyldt skoletid, hvor de har opnået kompetencer og tillid til egne muligheder. Dette vil vi søge opnået ved: at være en folkeskole hvor der stilles høje krav og forventninger at kulturen er præget af et fælles mål, uforbeholden tillid, samarbejde og ansvarlighed at engagement, innovation og nysgerrighed præger hverdagen at vi er professionelle og kontinuerligt udvikler vores praksis at vi arbejder ambitiøst og målrettet at alle børns trivsel, virkelyst og udvikling er i fokus. Derfor skal alle niveauer af den nye fælles skoles arbejde med trivsel, udvikling og virkelyst. Værdigrundlaget skal altså ikke alene indtænkes i tilrettelæggelsen af undervisningen, men må forstås som en helhedsindsats i alle aspekter af skolens virke. Trivsel: Udvikling: Det betyder, at vi prioriterer: at tilbyde børnene faciliteter og aktiviteter, der udvikler trivsel, nysgerrighed og glæde. at medarbejderne ønsker at arbejde på skolen, fordi de kan bruge deres personlige og professionelle kompetencer, og fordi de føler sig inspirerede og værdsatte. Det betyder, at vi prioriterer: høj faglighed, ambitiøse og tydelige mål der løbende evalueres at lære børnene at tage ansvar for at indgå i og skabe gode relationer til andre mennesker. at vi har overskud og lyst til at eksperimentere. at pædagogikken tilpasses og udfordrer den enkelte elev.

4 Værdigrundlaget Virkelyst: Det betyder, at vi prioriterer: faglig udvikling båret af innovation, glæde, nysgerrighed og engagement. at de fysiske rammer er befordrende for læring og trivsel. at børnene føler sig kompetente ved, at vi giver dem meningsfulde sammenhænge at agere i. Værdier kræver fokus og opmærksomhed for at bestå Vi ser derfor værdigrundlaget som et pejlemærke hvorfra skolens virke skal tage sit udspring. Værdigrundlaget må aldrig blive statisk og må til stadighed inddrages, debatteres samt fortolkes. e/temauge Som en del af forberedelsen til selve brobygningen startende den 18. maj, og som følge af forældrenes ønske om en tidlig introduktion af elever fra Lellinge Skole til Vemmedrupskolen, er der planlagt fælles undervisningsdage i perioden fra den 16. marts april. På fagdagene arbejder årgang med fælles emner. Disse dage vil de gængse klasser fra begge skoler være at betragte som opløst, og der inddeles i stedet på hold på tværs af den kendte klasseinddeling. e: 25. marts: Dansk/historie 15. april: Håndværk og Design/Billedkunst 17. april: Forældre-/ kæledyrsdag 22. april: Matematik/Natur/teknik 24. april: Musik 29. april: Sprog Der er planlagt seks fagdage, hvor hele skoledagen er på Vemmedrup. Desuden er der planlagt en fælles temauge i uge 12. Temauge inden brobygningen: Uge 12: Trivsel, bevægelse og Musik Temauger under brobygningen: Uge 24: Sæt Skolen i Bevæglese

5 e/temauger Et trygt og positivt læringsmiljø Faglighed og trivsel er tæt forbundne, og lærerne skal derfor have fokus på, at eleverne ikke blot er til stede i skolen, men tillige også oplever et trygt miljø med tydelige læringsmål. Om disse faktorer kan opfyldes, er der basis for en rigtig god læring. Mange elever lærer bedre ved gruppearbejde samt selvstændige opgaver/ udfordringer, end ved undervisning baseret på fra-læreren/tavlen-tilklassen. Mange elever har tillige glæde af at undervisningen er varieret og projektorienteret, idet de oplever en større grad af aktiv deltagelse. I de sidste 6 uger af skoleåret vil undervisningen tage udgangspunkt i den samlede elevgruppe på hvert klassetrin. Lærerne og pædagogerne omkring den enkelte årgang planlægger undervisningen, så den udfordringsmæssigt passer til den samlede elevgruppe. Det vil sige, at årgangene (på forskellig vis) kommer til at arbejde i forskellige grupper med både fagopdelt undervisning og med emneorienteret undervisning. Kalenderoverblik Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag FRedag / / / / / / /5 Infomøde begge skoler Temauge Temauge Temauge Temauge Temauge Forældre- /dyrdag Brobygning, dvs tidlig overflytning af elever fra Lellinge til Vemmedrup, gældende for resten af skoleåret

6 Skolebus I forbindelse med de fælles skoledage fra den 16. marts til den 29. april samt ved brobygningen fra den 18. maj og resten af året, afhentes eleverne med bus ved Lellinge Skole kl 7.35 om morgenen. Afgang Bussen kører retur fra Vemmedrup når eleverne har fri og med seneste afgang kl Bussen er til rådighed for alle Lellingeelever, der skal til og fra Vemmedrup. Som elev kan man eksempelvis få fri fra skole kl 13.30, gå på SFO og derefter tage seneste bus retur kl Kriterier for Klassedannelser Til brug for en saglig og begrundet klassedeling har lærerne og pædagogerne glæde af fagdagene og temaugerne til at gøre observervationer af børnene i de nye relationer og konstellationer. Denne viden skal bruges til at danne basis for en rigtig god og begrundet klassedeling, som skal være gældende fra sammenlægningen af de to skoler med virkning fra det kommende skoleår - altså fra august Klassedelingen foretages altså ud fra flere kriterier. Den faktuelle Der vil være en fordeling ud fra det faktuelle antal af elever samt, såvidt det er muligt, en ligelig fordeling af drenge og piger. Arbejdsrelationen Der tages i fordelingen hensyn til, at børnene skal indgå i to typer af relationer: en (sam)arbejdsrelation samt en legerelation. Det er ikke givet, at de børn som leger godt sammen også arbejder godt sammen. Derfor kan en klassedannelse ikke alene baseres på gode venskaber og legerelationer, men bør tillige vurderes ud fra hvilke børn, der kan opnå en god (sam)arbejdsrelation. Tillige skal der tages højde for, hvorledes klassen som helhed kan sammensættes ud fra et læringsperspektiv. Der skal altså på samme tid ses på det enkelte barns muligheder for trivsel, udvikling og virkelyst såvel som hele klassens mulighed for samme. Der skal derfor være mulighed for at børnene kan være en del af de trygge fællesskaber og venskaber og arbejdsrealtioner de allerede fungerer godt i, såvel som nye relationer og konstellatoner skal spire, plejes og vokse. Forældreinput Vi er meget interesserede i også at høre børnenes/ forældrenes oplevelse af hvor de nye relationer/ konstellationer har været rigtig givtige for den enkelte elev. Derfor modtager vi gerne, i perioden fra den juni, information herom. Fordelingen Den 12. juni vil de faggrupper, der kender og har oplevet/arbejdet sammen med børnene forestå klassedelingen ud fra de ovenover beskrevne kriterier. Som grundlag for den bedst mulige klassedannelse har vi brugt UVM s anbefalinger. Ligeledes har vi hentet inspiration i en klassedannelsesanalyse-/ Evalueringsrapport foretaget af Rambøll 2012.

7 SFO I perioden fra den 16. marts, hvor der er den første fælles temauge og frem til den 18. maj vil der, med undtagelse af morgen-sfo en være SFO-tilbud for Lellingeelever på Vemmedrupskolen. Dette betyder, at man som elev på Lellinge Skole kan møde om morgenen i SFO en i Lellinge inden skolen starter. Kl er der arrangeret fælles transport med skolebus for alle elever. Med virkning fra den 18. maj skal de elever fra Lellinge, der benytter morgen-sfo møde på Vemmedrupskolens SFO. Når eleverne har fri fra skole er det kun Vemmedrupskolens SFO, der har åbent. Pædagogerne understøtter og observerer børnenes relationer Det pædagogiske personale fra begge SFO er har i perioden naturligvis også fokus på hvorledes de kan understøtte og udvikle børnenes relationer. Derved vil der også i børnenes frie tid gøres betragtninger, der kan bidrage til den gode og begrundede klassedeling. De elever der har planlagt at gøre brug af SFO en om eftermiddagen, skal altså blive på Vemmedrupskolen, og kan tage bussen retur til Lellinge ved afgangene kl 13.45, eller Uge 12 Forældre henter selv efter kl Der er ikke afgange fra skolen senere end kl 15.15, hvorfor børn der skal være på SFO en frem til lukketid skal afhentes i Vemmedrup. Alle elever - forældre og personale fortjener en god start på næste skoleår

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere