De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus"

Transkript

1 university of copenhagen University of Copenhagen De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. L., & Nielsen, R., (2012). De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri, 16 s., maj 22, (FOI Udredning; Nr. 2012/5). Download date: 20. Jan. 2017

2 De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Jesper Levring Andersen Rasmus Nielsen 2012 / 5

3 FOI Udredning 2012 / 5 De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Forfattere: Jesper Levring Andersen, Rasmus Nielsen Udarbejdet i henhold til aftale mellem Fødevareøkonomisk Institut og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om myndighedsberedskab maj 2012 Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 Indholdsfortegnelse: Kort resume Indledning Forudsætninger for konsekvensberegningen Samlet effekt på det danske fiskeri ved reduktion i tobisfiskeri Fiskerflådens afhængighed af tobisfiskeri Økonomiske konsekvenser af reduktion i tobisfiskeriet Beskæftigelseseffekt i det primære fiskeri Konsekvenser for fiskerihavne samt fiskemels- og fiskeolieindustrien

5 Kort resumé Tobis er en central art i det danske industrifiskeri, og den udgjorde omkring 14 % af de danske fiskeres fangstværdi i 2011, svarende til 455 mio. kr. ekskl. efterbetalinger. De samlede efterbetalinger var i 2011 på 26 mio. kr. Ikke mindst trawlfartøjerne over 24 meter har en betydelig afhængighed af tobisfiskeriet i deres samlede økonomi. En vurdering af den økonomiske betydning af en tobiskvote på tons gøres i indeværende analyse ved at tage udgangspunkt i tobiskvoten på tons i 2011, og på baggrund heraf vurdere, hvorledes den økonomiske situation ville have været med den reducerede kvote, hvis dette var sket i Analysen viser, at den samlede fangstværdi ville reduceres med 13 % svarende 370 mio. kr., at indtjeningsevnen, det vil sige den del af indtjeningen, der kan anvendes til aflønning af arbejdskraften og kapitalen, reduceres med 17 %. Bruttooverskuddet, der angiver, hvad der kan anvendes til betaling af fremmedkapital, forrentning af egenkapital herunder afskrivninger på fartøjer samt eventuel profit, reduceres med 23 %. For de fem mest tobisafhængige fartøjsgrupper (alle over 24 meter), vil konsekvenserne forventeligt være mærkbare. Effekten på bruttooverskuddet er tæt forbundet med fartøjsgruppernes afhængighed af tobisfiskeriet. Således forventes bruttooverskuddet i gennemsnit reduceret 24 % for de fem grupper, og en enkelt fartøjsgrupper går fra et positivt til et negativt bruttooverskud. Beskæftigelsen vurderet på grundlag af to tilgange. En tilgang baseret på en mulig alternativbeskæftigelse som maskin- og procesarbejder, og en tilgang baseret på den gennemsnitlige aflønning i Dette giver et interval for den mulige beskæftigelseseffekt som følge af et reduceret tobisfiskeri. Således vurderes beskæftigelsen målt i antal helårsansatte at falde med mellem 131 og 251 personer. At vurdere konsekvenserne for den landbaserede industri, både i relation til den direkte forarbejdning af tobisfangsterne til fiskemel og fiskeolie, men også for følgeindustri i de enkelte havne, er meget vanskelig at vurdere. Det vil forventeligt have en effekt i de fire største havne målt på tobislandingerne (Skagen, Thyborøn, Hanstholm og Hvide Sande), men det er ikke muligt på det nuværende grundlag at komme med skøn for disse konsekvenser. 2

6 1. Indledning På baggrund af den aktuelle situation for det danske tobisfiskeri er Fødevareøkonomisk Institut blevet anmodet om, at udarbejde en redegørelse vedrørende de erhvervsøkonomiske konsekvenser af den reducerede kvote for tobis. De økonomiske konsekvenser er vurderet i form af konsekvensberegninger for fiskeriet i 2011, altså hvilken økonomisk betydning det ville have haft, hvis tobiskvoten i 2011 havde været på tons i stedet for tons. Konsekvenserne er beregnet i forhold til reduktioner i fangstværdi, indtjeningsevne og bruttooverskud. Vurderingen er opbygget som følger: I kapitel 2 beskrives forudsætningerne for de udførte beregninger, herunder hvilke indtjeningsbegreber der anvendes til vurdering af konsekvenserne. Dernæst beskriver kapitel 3 de overordnede konsekvenser for hele den danske fiskerflåde. I kapitel 4 udvælges fem fartøjsgrupper til nærmere analyse, idet deres økonomi vurderes særlig afhængig af tobisfiskeriet. I kapitel 5 beskrives de økonomiske konsekvenser for de fem fartøjsgrupper sammenlignet med faktiske situation i 2011, men de mulige beskæftigelsesmæssige konsekvenser vurderes i kapitel 6. Afslutningsvis foretages der i kapitel 7 en vurdering af konsekvenserne for fiskemels- og fiskeolie-industrien, men det datamæssige grundlag er her for begrænset til at kunne foretage en dybere analyse. 2. Forudsætninger for konsekvensberegningen Beregningerne af konsekvenserne ved en reduktion i tobisfiskeriet er baseret på modellen, der anvendes til udarbejdelse af rapporten vedrørende Fiskeriets Økonomi, hvor der for nuværende arbejdes på at beskrive den forventede situation for det danske fiskeri i I modelgrundlaget indgår derfor beskrivelsen af fiskeriet, som det var i 2011, der er det datamæssige mest aktuelle år. De økonomiske konsekvenser beregnes således ved at ændre den samlede kvotemængde for tobis fra tons til tons i Det forventes, at kvoten udnyttes 100 %. I modelgrundlaget indgår, udover oplysninger om fangstmængder og fangstværdier (opgjort i aktuelle priser) fra NaturErhvervstyrelsen, Danmarks Statistiks regnskabsstatistiske oplysninger for året 2010, som fremskrives til 2011, og den aktuelle fiskerflåde i henhold til det officielle register over danske fiskerfartøjer for Fiskerflåden er opdelt i fartøjsgrupper svarende til den gruppering, der anvendes til beskrivelse af fiskeriets økonomi Grupperingen omfatter 6 størrelseskategorier og en gruppe for specialfiskerier. Indenfor er de enkelte størrelsesgrupper er der desuden foretaget en opdeling efter redskabsanvendelse i henhold til den registrerede type i fartøjsregistret. I alt indgår der 26 fartøjsgrupper, og analysen er gennemført på basis af de gennemsnitlige fiskerimønstre i 2011 for disse fartøjer. Der var store efterbetalinger i industrifiskeriet i En del af disse var relateret til tobisfiskeriet. For fartøjsgrupper med tobisfiskeri er efterbetalingerne justeret i forhold til deres tobisfiskeri i 2011 sammenholdt med det fiskeri de ville få med en reduceret tobiskvote. Efterbetalingsniveauet fastholdes dermed pr. landet kilo, et fald i efterbetalingsniveauet, hvilket kan være en optimistisk antagelse. De samlede efterbetalinger var i 2011 på 26 mio. kr. I vurderingen af konsekvenserne for fiskeriets indtjening er foretaget en opdeling i variable omkostninger (ekskl. arbejdskraft der beregnes selvstændigt) og faste omkostninger. De variable omkostninger inkluderer brændstof-, forlods- og salgsomkostninger. De faste omkostninger indbefatter vedligeholdelsesomkostninger, leje og ejendomsskatter, forsikringsomkostninger og omkostninger til diverse tjenesteydelse, men ikke renter og afskrivnin- 3

7 ger. De variable omkostninger og arbejdskraftaflønningen antages at ændre sig proportionalt med ændringer i fangstværdien, hvorimod de faste omkostninger antages at skulle afholdes uanset fiskeriets størrelse. Med den anvendte opdeling af fiskerflåden beskrives det, hvad konsekvenserne af en reduktion af tobiskvoten ville have haft i forhold til indtjeningen i 2011 for følgende målvariable: - Fangstværdi - Indtjeningsevne - Bruttooverskud Indtjeningsevnen defineres som fangstværdien fratrukket de faste og variable omkostninger med undtagelse af arbejdskraftaflønning. Bruttooverskuddet er defineret som indtjeningsevnen fratrukket arbejdskraftaflønning, herunder beregnet vederlag til fartøjets skipper, og angiver således, hvad der kan anvendes til betaling af fremmedkapital, forrentning af egenkapital herunder afskrivninger på fartøjer samt eventuel profit. De økonomiske konsekvenser er kun beregnet for den del af den danske fiskerflåde, der statistisk består af fartøjer, hvis fangstværdi er større end ca kr. i 2011, hvilket er grænsen for at kunne indgå i Fiskeriregnskabsstatistikken Samlet effekt på det danske fiskeri ved reduktion i tobisfiskeri Den samlede effekt ved en reduktion i tobisfiskeriet er vist i tabel 1, jf. bilagstabel 1 til 6. Det fremgår, at den samlede fangstværdi reduceres med 13 %, mens de variable omkostninger reduceres med 12 %. Indtjeningsevnen, det vil sige den del af indtjeningen, der kan anvendes til aflønning af arbejdskraften og kapitalen, reduceres med 17 %, mens bruttooverskuddet reduceres med 23 %. Tabel 1. Beregnet samlet effekt ved reduktion i tobisfiskeriet i 2011 Værdi i 2011 (%) 1. Fangstværdi 2, Variable omkostninger Faste omkostninger Indtjeningsevne 1, Arbejdskraft Bruttooverskud Fiskerflådens afhængighed af tobisfiskeri De forskellige fartøjsgruppers afhængighed af indtjeningen fra tobisfiskeriet varierer i forhold til gruppernes fiskerimønstre defineret som fartøjernes fangst fordelt på fiskeartsgrupper. En analyse af fiskeriet i 2011 viser, at for 5 fartøjsgrupper udgjorde fangstværdien fra tobisfiskeriet mere end 10 % af deres samlede fangstværdi. Anvendes 10 % -grænsen som udgangspunkt for, om en fartøjsgruppe har en betydende afhængighed af tobisfiskeri, vil de fartøjer, der får reduceret det økonomiske grundlag for en fortsættelse af deres fiskeri være trawlere og noter jf. tabel 2. 1 De fartøjsgrupper, hvor det statistiske grundlag er utilstrækkeligt, indgår ikke i de økonomiske beregninger. Disse er trawl under 12m, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østersfiskeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet, jf. bilagstabel 2 til 7. 4

8 Tabel 2. Fartøjsgrupper med afhængighed af tobisfiskeri på over 10 % af fangstværdien (%) Afhængighed af tobisfiskeri Trawl industri 24-40m 55 Trawl andet 24-40m 36 Trawl industri 40m 47 Trawl andet 40m 17 Not 40m 18 De 5 fartøjsgruppers fiskerimønster fremgår af tabel 3, hvor den relative fangstværdifordeling er gengivet. Hvorvidt fartøjerne kan omlægge deres fiskeri for at kompensere for nedgangen i indtjeningen fra tobisfiskeriet er for nuværende ikke muligt at belyse i detaljer. Det fremgår dog af tabel 3, at alle fartøjsgrupper primært har et fangstmønster baseret på industrifisk, sild og makrel. Det er derfor tvivlsomt, om der eksisterer omstillingsmuligheder for disse fartøjer ikke mindst på baggrund af de problemer, reduktionen i indtjeningsgrundlaget i så fald vil medføre for andre fartøjsgrupper. Hvorvidt det er muligt at udnytte nogle kvoter yderligere er det heller ikke muligt at vurdere. Tabel 3. Fordeling af fangstværdi på artsgrupper for fartøjsgrupper med afhængighed af tobisfiskeri på over 10 % af fangstværdien (%) Industrifisk Heraf tobis Torskefisk Fladfisk Sild Makrel Andet Trawl industri 24-40m Trawl andet 24-40m Trawl industri 40m Trawl andet 40m Not 40m Økonomiske konsekvenser af reduktion i tobisfiskeriet De økonomiske konsekvenser af en reduktion i tobisfiskeriet målt i forhold til fangstværdien er vist i tabel 4 for de 5 fartøjsgrupper, der er defineret som værende afhængige af tobisfiskeri, jf. kap. 4. Tabel 4. Beregnet effekt på fangstværdi for fartøjsgrupper afhængige af tobisfiskeri Værdi i 2011 (%) Trawl industri 24-40m Trawl andet 24-40m Trawl industri 40m Trawl andet 40m Not 40m I alt for de fem fartøjsgrupper Af den samlede reduktion i fangstværdien jf. tabel 1 på 370 mio. kr. vil fartøjerne i de 5 fartøjsgrupper samlet stå for 91 % af nedgangen i fangstværdien. en i fangstværdien i de enkelte grupper afspejler gruppens gennemsnitlige afhængighed af industrifiskeriet jf. kapitel 4. Udviklingen i de variable omkostninger fremgår af tabel 5, og varierer som nævnt i kapitel 2 direkte i forhold til fangstværdien. 5

9 Tabel 5. Beregnet effekt på variable omkostninger for fartøjsgrupper afhængige af tobisfiskeri Værdi i 2011 (%) Trawl industri 24-40m Trawl andet 24-40m Trawl industri 40m Trawl andet 40m Not 40m I alt for de fem fartøjsgrupper Den beregnede effekt på indtjeningsevnen som er fangstværdi med fradrag af variable omkostninger ekskl. mandskabsaflønninger er vist i tabel 6. For de industrifiskeafhængige fartøjsgrupper reduceres den samlede indtjeningsevne med 25 %. Indtjeningsevnen for de to fartøjsgrupper, der har den største andel af tobis i deres fiskeri er selvsagt negativ i situationen, hvor tobisfiskeriet stoppes. Der er ingen fangstværdi til dækning af de faste omkostninger. Tabel 6. Beregnet effekt på indtjeningsevnen for fartøjsgrupper afhængige af industrifiskeri Værdi i 2011 (%) Trawl industri 24-40m Trawl andet 24-40m Trawl industri 40m Trawl andet 40m Not 40m I alt for de fem fartøjsgrupper Det samlede bruttooverskud for hele den danske fiskerflåde var i år 2011 på 902 mio. kr. Heraf hidrører 788 mio. kr., svarende til 87 %, fra fartøjer, hvor tobisfiskeriet i gennemsnit udgør mere end 10 %. Bruttooverskuddet er en indikator for den økonomiske situation i fiskeriet, idet bruttooverskuddet skal anvendes til betaling til fremmedkapital, forrentning af egenkapital herunder afskrivninger på fartøjer samt eventuel profit. I tabel 7 er vist den beregnede effekt på bruttooverskuddet for de 5 fartøjsgrupper. Samlet reduceres bruttooverskuddet med 24 %, men for de to grupper mellem 24 og 40 meter plus trawl industri over 40 meter er reduktionerne betydelig højere. Tabel 7. Beregnet effekt på bruttooverskud for fartøjsgrupper afhængige af industrifiskeri Værdi i 2011 (%) Trawl industri 24-40m Trawl andet 24-40m Trawl industri 40m Trawl andet 40m Not 40m *** I alt for de fem fartøjsgrupper

10 6. Beskæftigelseseffekt i det primære fiskeri At vurdere den helårlige beskæftigelseseffekt er vanskelig øvelse med stor usikkerhed. Ved at tage udgangspunkt i to tilgange fås dog et interval, som angiver den mulige effekt på beskæftigelsen som følge af en reduktion i tobiskvoten i De to tilgange er som følger: 1) En alternativbetragtning 2) En 2011-aflønningsbetragtning I alternativbetragtningen anvendes den samlede arbejdsomkostning ved ansættelse i en branche, hvor en fisker alternativt vurderes at kunne finde beskæftigelse, hvis vedkommende ikke fisker. Som alternativbeskæftigelse er valgt en proces- og maskinarbejder uden ledelsesansvar 2. Ved at anvende denne arbejdsomkostning kan det beregnes, hvor mange personer, arbejdskraftaflønningen i fiskeriet, jf. bilagstabel 5, ville svare til, hvis der var tale om proces- og maskinarbejdere i stedet. Dette giver formodentlig en overvurdering af beskæftigelseseffekten, da aflønningen i fiskeriet ofte er over aflønningen ved alternativbeskæftigelsen. I 2011-aflønningsbetragtningen anvendes antallet af besætningsmedlemmer angivet i fartøjsregisteret og den totale arbejdskraftaflønning i fiskeriet, jf. bilagstabel 5. På grundlag heraf kan den gennemsnitlige aflønning pr. besætningsmedlem i 2011 beregnes. Antages den gennemsnitlige aflønning at have været uændret trods et reduceret tobisfiskeri kan antallet af besætningsmedlemmer beregnes. Dette giver formodentlig en undervurdering af beskæftigelseseffekten, da aflønningen i nogle fartøjsgrupper er meget høj. Baseret på disse to tilgange kan beskæftigelseseffekten målt i helårsansatte beregnes, jf. tabel 8 og tabel 9. Nedgangen i beskæftigelsen vurderes således på grundlag af disse beregninger at være i intervallet mellem 131 til 251 personer i det primære fiskeri. Tabel 8. Beregnet beskæftigelseseffekt ved reduceret tobisfiskeri, alternativbetragtningen Antal personer i 2011 (antal) (%) Samtlige fartøjsgrupper Heraf: - Trawl industri 24-40m Trawl andet 24-40m Trawl industri 40m Trawl andet 40m Not 40m Arbejdsomkostningen for en proces- og maskinarbejder uden ledelsesansvar var ifølge Danmarks Statistik på kr. i 2010, som er det senest tilgængelige år. 7

11 Tabel 9. Beregnet beskæftigelseseffekt ved reduceret tobisfiskeri, aflønningsbetragtningen Antal personer i 2011 (antal) (%) Samtlige fartøjsgrupper Heraf: - Trawl industri 24-40m Trawl andet 24-40m Trawl industri 40m Trawl andet 40m Not 40m Konsekvenser for fiskerihavne samt fiskemels- og fiskeolieindustrien De danske fiskeres landinger af industrifisk er primært koncentreret på fire havne, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm og Skagen. De samlede landinger af industrifisk fra danske fartøjer fordeler sig med 40 % i Thyborøn, 22 % i Skagen, 16 % i Hanstholm og 10 % i Hvide Sande. I alle fire havne har tobisfiskeriet en væsentlig betydning og udgør mere end 50 % af både mængder og værdier af de samlede industrilandinger, jf. tabel 10 og tabel 11. Tabel 10. Fordeling af tobis- og industrilandinger, 2011 (1.000 tons) Thyborøn Skagen Hanstholm Hvide Sande ALLE Tobis Andre fisk I alt Tobis andel 58 % 76 % 66 % 57 % 59 % Tabel 11. Fordeling af tobis- og industrilandinger, 2011 (1.000 kr.) Thyborøn Skagen Hanstholm Hvide Sande ALLE Tobis Andre fisk I alt Tobis andel 55 % 74 % 63 % 55 % 55 % En væsentlig reduktion i landingerne i de enkelte havne vil have konsekvenser for havnenes indtjening. Indtjeningen fra værdiafgifter for fisk, vareafgifter for fisk og skibsafgifter vil falde. Yderligere vil udnyttelsen af havnefaciliteter og arealer omkring havnene blive påvirket negativt og det må formodes at de afhængige følgeindustrier vil blive påvirket negativt. Det er dog ikke på det nuværende grundlag muligt at vurdere, hvor stor denne negative effekt vil være. Samlet set udgør landingerne af tobis 14 % af den samlede danske landingsværdi, hvoraf 95 % af tobislandingerne er koncentreret på Thyborøn, Skagen, Hanstholm og Hvide Sande, jf. tabel 12. Disse fire havne står samtidig for næsten 50 % af den samlede danske landingsværdi i

12 Tabel 12. Samlet landingsværdi i Danmark, 2011 (1.000 kr.) Værdi i kr. Thyborøn Skagen Hanstholm Hvide Sande ALLE Tobis 172, ,693 81,371 42, ,389 Andre fisk 310, , , ,340 2,740,465 I alt 483, , , ,489 3,195,855 Tobis andel 36 % 31 % 19 % 21 % 14 % En reduktion i tobisfiskeriet har den konsekvens, at råvaregrundlaget for fiskemels- og fiskeolieindustrien reduceres til at omfatte øvrige industriarter, affald fra anden produktion af fisk samt landinger fra andre lande. En kraftig ændring af grundlaget for fiskemels- og fiskeolieproduktionen vil medføre en reduktion i produktionen og omsætningen i industrien. Fiskemels- og fiskeolieindustrien er koncentreret i tre havne, Thyborøn, Hanstholm og Skagen. Der var i alt 267 ansatte på fabrikkerne i 2011 fordelt med 112 i Thyborøn, 40 i Hanstholm og 115 i Skagen. Fabrikkerne står for mere end 85 % af det direkte køb af industrifisk, hvor fabrikken i Thyborøn opkøber råvarer i både Thyborøn og Hvide Sande. I 2011 udgjorde tobis 64 % af råvaregrundlaget på de tre fiskemelsfabrikker opgjort på baggrund af Fiskeridirektoratets opkøbsregister. I en situation hvor tobisfiskeriet reduceres med 83 % (fra tons til tons), vil det få konsekvenser for industrien. Forarbejdningen af industrifisk er meget kapitalintensiv og en tilpasning af denne størrelsesorden vil kræve omlægninger i industrien, hvilket eksempelvis kan ske gennem lukning, sammenlægning og/eller reduktion i antallet af ansatte for at kunne dække de faste omkostninger. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere, i hvilket omfang industrien vil have mulighed for at øge råvaretilførslen baseret på landinger fra andre lande eller en øget fangst af andre industriarter. Da kvoteudnyttelsen i industrifiskeriet varierer meget, og da fartøjernes muligheder for at skifte fiskeri synes at være begrænsede, vurderes mulighederne for at øge råvaretilførslen baseret på andre industriarter at være relativt begrænset. 9

13 Bilagstabel 1. Totale fangstværdier for FØI-fartøjer (1.000 kr.) Længde Redskabstype/fiskeri reduceret tobiskvote <12m Garn/krog Jolle/ruse Snur/garn/trawl Trawl Subtotal alle redskaber m - <15m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <18m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <24m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <40m Bomtrawl Snur/garn/trawl Trawl industri Trawl konsum Trawl andet Subtotal alle redskaber m Not Trawl industri Trawl andet Subtotal alle redskaber Special fiskerier Hesterejefiskeri Muslingefiskeri Østersfiskeri Rejetrawlere Subtotal alle spe. fisk I alt

14 Bilagstabel 2. Totale variable omkostninger for FØI-fartøjer (1.000 kr.) Længde Redskabstype/fiskeri reduceret tobiskvote <12m Garn/krog Jolle/ruse Snur/garn/trawl Subtotal alle redskaber m - <15m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <18m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <24m Garn/krog Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <40m Trawl industri Trawl konsum Trawl andet Subtotal alle redskaber m Not Trawl industri Trawl andet Subtotal alle redskaber Special fiskerier Hesterejefiskeri Muslingefiskeri Subtotal alle spe. fisk I alt Anm: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrænser, dog eksklusive trawl under 12m, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østersfiskeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet. 11

15 Bilagstabel 3. Totale faste omkostninger for FØI-fartøjer (1.000 kr.) Længde Redskabstype/fiskeri reduceret tobiskvote <12m Garn/krog Jolle/ruse Snur/garn/trawl Subtotal alle redskaber m - <15m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <18m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <24m Garn/krog Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <40m Trawl industri Trawl konsum Trawl andet Subtotal alle redskaber m Not Trawl industri Trawl andet Subtotal alle redskaber Special fiskerier Hesterejefiskeri Muslingefiskeri Subtotal alle spe. fisk I alt Anm: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrænser, dog eksklusive trawl under 12m, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østersfiskeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet. 12

16 Bilagstabel 4. Total indtjeningsevne for FØI-fartøjer (1.000 kr.) Længde Redskabstype/fiskeri reduceret tobiskvote <12m Garn/krog Jolle/ruse Snur/garn/trawl Subtotal alle redskaber m - <15m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <18m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <24m Garn/krog Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <40m Trawl industri Trawl konsum Trawl andet Subtotal alle redskaber m Not Trawl industri Trawl andet Subtotal alle redskaber Special fiskerier Hesterejefiskeri Muslingefiskeri Subtotal alle spe. fisk I alt Anm: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrænser, dog eksklusive trawl under 12m, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østersfiskeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet. 13

17 Bilagstabel 5. Total arbejdskraftaflønning for FØI-fartøjer (1.000 kr.) Længde Redskabstype/fiskeri reduceret tobiskvote <12m Garn/krog Jolle/ruse Snur/garn/trawl Subtotal alle redskaber m - <15m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <18m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <24m Garn/krog Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <40m Trawl industri Trawl konsum Trawl andet Subtotal alle redskaber m Not Trawl industri Trawl andet Subtotal alle redskaber Special fiskerier Hesterejefiskeri Muslingefiskeri Subtotal alle spe. fisk I alt Anm: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrænser, dog eksklusive trawl under 12m, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østersfiskeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet. 14

18 Bilagstabel 6. Totale bruttooverskud, FØI-fartøjer (1.000 kr.) Længde Redskabstype/fiskeri reduceret tobiskvote <12m Garn/krog Jolle/ruse Snur/garn/trawl Subtotal alle redskaber m - <15m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <18m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <24m Garn/krog Snurrevod Trawl Subtotal alle redskaber m - <40m Trawl industri Trawl konsum Trawl andet Subtotal alle redskaber m Not Trawl industri Trawl andet Subtotal alle redskaber Special fiskerier Hesterejefiskeri Muslingefiskeri Subtotal alle spe. fisk I alt Anm: Inkluderer fartøjer med en fangstværdi over Fødevareøkonomisk Instituts minimumsgrænser, dog eksklusive trawl under 12m, snur/garn/trawl 18-24m og 24-40m samt bomtrawl 24-40m, fartøjer deltagende i østersfiskeri og grønlandsk rejefiskeri og fartøjer klassificeret som andet. 15

19 Bilagstabel 7. Antal fartøjer og fordeling på økonomiske størrelsesklasser ultimo 2011 Længde Redskabstype/ fiskeri Inaktive registrerede fi- Registrerede fiskerfartøjer skerfartøjer Aktive fiskerfartøjer med fangstværdi i kr. <FØI's mini- FØI's mimumsgrænsnimumsgrænse < I alt <12m Garn/krog Jolle/ruse Snur/garn/trawl Trawl Subtotal alle red m - <15m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle red m - <18m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle red m - <24m Garn/krog Snur/garn/trawl Snurrevod Trawl Subtotal alle red m - <40m Bomtrawl Snur/garn/trawl Trawl industri Trawl konsum Trawl andet Subtotal alle red m Not Trawl industri Trawl andet Subtotal alle red Special fiskerier Hesterejefiskeri Muslingefiskeri Østersfiskeri Rejetrawlere Andet Subtotal alle special fiskerier I alt

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013 university of copenhagen University of Copenhagen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen,

Læs mere

University of Copenhagen. Industrifiskeriets økonomiske betydning for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Løkkegaard, Jørgen

University of Copenhagen. Industrifiskeriets økonomiske betydning for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Løkkegaard, Jørgen university of copenhagen University of Copenhagen Industrifiskeriets økonomiske betydning for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Løkkegaard, Jørgen Publication date: 2002 Document Version Også kaldet

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Nielsen,

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Notat om de økonomiske omkostninger for Gilleleje-fiskerne ved rejse til fangstpladser nord for det permanent lukkede område (jf. BEK nr. 391 af 16/04/2010,

Læs mere

Prisen på sild og makrel kvoter

Prisen på sild og makrel kvoter Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 267 Offentligt Fødevareøkonomisk Institut, FOI Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning 27. juni 2005 Notat angående: Prisen

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2010

Fiskeriets Økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets Økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets Økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets Økonomi

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus Publication date: 2009 Document

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus Publication date: 2008 Document Version Også

Læs mere

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2013 Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2013 Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2013 Andersen, Jesper Levring Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2005 Løkkegaard, Jørgen; Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Max; Lindebo, Erik; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets Økonomi 2005 Løkkegaard, Jørgen; Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Max; Lindebo, Erik; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets Økonomi 2005 Løkkegaard, Jørgen; Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Max; Lindebo, Erik; Nielsen, Rasmus Publication date: 2005 Document Version

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Fiskeriregnskabsstatistik

Fiskeriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie F nr. 9 Fiskeriregnskabsstatistik 2003 Account Statistics for Fishery 2003 København 2004 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan efter

Læs mere

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011)., Nr. 1/1-01, 4 s., jun.

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Structure and economy of the Danish coastal fleet Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi IFRO Udredning 2013/1 Instiut

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Fiskeriregnskabsstatistik

Fiskeriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie F nr. 10 Fiskeriregnskabsstatistik 2004 Account Statistics for Fishery 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan efter

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Analyse af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af discardforbuddet Ravensbeck, Lars; Ståhl, Lisa; Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder

Analyse af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af discardforbuddet Ravensbeck, Lars; Ståhl, Lisa; Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder university of copenhagen University of Copenhagen Analyse af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af discardforbuddet Ravensbeck, Lars; Ståhl, Lisa; Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder

Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder university of copenhagen Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk fiskeri?

Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk fiskeri? Jesper Levring Andersen (jla@foi.dk) Fødevareøkonomisk Institut, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 359 Offentligt Kirsten Olsen Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Camilla Benedikte Riemer Penn 27. januar 2016 15:48 Tanja Franck; Thure

Læs mere

Beskrivelse af strukturen i dansk fiskeri med henblik på en økonomisk vurdering af landingsforpligtelsen Frost, Hans Staby; Ståhl, Lisa

Beskrivelse af strukturen i dansk fiskeri med henblik på en økonomisk vurdering af landingsforpligtelsen Frost, Hans Staby; Ståhl, Lisa university of copenhagen University of Copenhagen Beskrivelse af strukturen i dansk fiskeri 2012-14 med henblik på en økonomisk vurdering af landingsforpligtelsen Frost, Hans Staby; Ståhl, Lisa Publication

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

University of Copenhagen. Forvaltning af det danske konsumfiskeri Andersen, Jesper Levring; Frost, Hans Staby; Løkkegaard, Jørgen

University of Copenhagen. Forvaltning af det danske konsumfiskeri Andersen, Jesper Levring; Frost, Hans Staby; Løkkegaard, Jørgen university of copenhagen University of Copenhagen Forvaltning af det danske konsumfiskeri Andersen, Jesper Levring; Frost, Hans Staby; Løkkegaard, Jørgen Publication date: 2005 Document Version Også kaldet

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

Fiskeriregnskabsstatistik

Fiskeriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie F nr. 7 Fiskeriregnskabsstatistik 2001 Account Statistics for Fishery 2001 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan efter

Læs mere

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte Publication

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 09, 2015 Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Nielsen, Max; Larsen, Erling; Egekvist, Josefine; Abate, Tenaw Gedefaw; Nielsen, Rasmus ; Frost, Hans ; Kjærsgaard,

Læs mere

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter fra bestemte

Læs mere

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Tvedegaard,

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af indsatsregulering belyst for udvalgte fiskerier Frost, Hans Staby; Andersen, Jesper Levring

Samfundsøkonomisk vurdering af indsatsregulering belyst for udvalgte fiskerier Frost, Hans Staby; Andersen, Jesper Levring university of copenhagen Københavns Universitet Samfundsøkonomisk vurdering af indsatsregulering belyst for udvalgte fiskerier Frost, Hans Staby; Andersen, Jesper Levring Publication date: 2001 Document

Læs mere

Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri (ATØF) Nielsen, Rasmus; Hoff, Ayoe; Andersen, Jesper Levring

Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri (ATØF) Nielsen, Rasmus; Hoff, Ayoe; Andersen, Jesper Levring university of copenhagen Københavns Universitet Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri (ATØF) Nielsen, Rasmus; Hoff, Ayoe; Andersen, Jesper Levring Publication date:

Læs mere

Tiårs tabeller / decennium statistics 193

Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tabel 7.1: Danske fiskerfartøjer fordelt på tonnage-grupper Danish fishing vessels by tonnage-classes Tonnagegrupper: Antal fartøjer / number of vessels Indeks

Læs mere

Peder Andersen. Emeritusforelæsning Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 26. oktober 2017

Peder Andersen. Emeritusforelæsning Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 26. oktober 2017 27/10/2017 1 Dilemmaer i fiskeripolitikken Fra et frit, ureguleret fiskeri til et effektivt erhverv med offentligt fokus på kvotekoncentrationer og affolkede fiskelejer og hvad nu? Peder Andersen Emeritusforelæsning

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte Publication date: 2015

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen University of Copenhagen Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

University of Copenhagen. Aspekter af grøn omstilling i dansk fiskeri Nielsen, Max; Ståhl, Lisa. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Aspekter af grøn omstilling i dansk fiskeri Nielsen, Max; Ståhl, Lisa. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Aspekter af grøn omstilling i dansk fiskeri Nielsen, Max; Ståhl, Lisa Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens university of copenhagen Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 557 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Redegørelse om Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) i dansk sildefiskeri

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster i fiskeri efter industriarter og

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 303 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Nordjysk Konjunkturbarometer RESUMÉ 1. KVARTAL 2005

Nordjysk Konjunkturbarometer RESUMÉ 1. KVARTAL 2005 Nordjysk Konjunkturbarometer RESUMÉ KVARTAL 25 Konjunkturanalysegruppen Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet Jesper Lindgaard Christensen Bent Dalum Morten Berg Jensen Carsten Stig Poulsen

Læs mere

Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Resultat Investering Salgspriser. Faktisk udvikling kv. Forventet udvikling kv.

Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Resultat Investering Salgspriser. Faktisk udvikling kv. Forventet udvikling kv. Nordjysk Konjunkturbarometer Virksomhedsindikatorer Resultater 3. kvartal 2003 4. kvartal 2003. 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 3. kvartal 2003 ift. 2. kvartal 2003 og forventet i 4. kvartal 2003

Læs mere

Alle de vigtige bestande af industrifisk i bedring

Alle de vigtige bestande af industrifisk i bedring Industrifiskeriets fremtid TILLÆG TIL No 3 OKTOBER 2007 Alle de vigtige bestande af industrifisk i bedring En arbejdsgruppe i Fødevareministeriet er overbevist om, at industrifiskeriet og rentabiliteten

Læs mere

Regnskabsstatistik for fiskeri 2009

Regnskabsstatistik for fiskeri 2009 Regnskabsstatistik for fiskeri 2009 Regnskabsstatistik for fiskeri 2009 Account Statistics for Fishery 2009 Regnskabsstatistik for fiskeri 2009 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 2011 Oplag: 175 Printet

Læs mere

Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur- og fiskeindustrisektor

Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur- og fiskeindustrisektor Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 17, 2015 Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur- og fiskeindustrisektor Nielsen, Rasmus; Thøgersen, Thomas Talund; Andersen, Jesper Levring; Dalskov,

Læs mere

Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 4. Prisudviklingen på fiskeprodukter 1 Prisudviklingen på fisk er af central

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Serie F nr. 5. Fiskeriregnskabsstatistik

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Serie F nr. 5. Fiskeriregnskabsstatistik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut Serie F nr. 5 Fiskeriregnskabsstatistik 1999 Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut Serie F nr.

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2013

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2013 Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2013 Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2013 Account Statistics for Fishery and Aquaculture 2013 Rettet den 24. februar 2015, i forhold til oprindelig

Læs mere

Fiskerilære. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-10-3. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen. Forfattere:

Fiskerilære. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-10-3. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen. Forfattere: Fiskerilære 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-10-3 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Fiskeriteknolog og faglærer Jens Peter Andersen. Født 1955. Fiskeskipper i 17 år. Uddannet som

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Forslag til håndtering af gartnerne ved generering af nøgletal til Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte university of copenhagen Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte Publication date: 214 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Hansen, H. O.,

Læs mere

Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen. GUDP fiskeri workshop 2013 1

Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen. GUDP fiskeri workshop 2013 1 Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen GUDP fiskeri workshop 2013 1 Introduktion Arbejdet med industrifisk siden 1978 Forskning og Ledelse Erhvervsforsker i 1986 Fraktionering

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere