Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv."

Transkript

1 Fritidsområdet FRITIDSUDVALGET Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Budgetmæssig status Fritidsområdet er et område, hvor frivillig arbejdskraft spiller en væsentlig rolle. Derfor er udgiftsniveauet kun i begrænset omfang udtryk for det tilbudte serviceniveau. Frederikssund har stort set samme udgiftsniveau som landsgennemsnittet, mens Region Hovedstaden ligger på et højere niveau. Udgiftsniveauet i Frederikssund skal ses i lyset af, at vi har en stor frivilligindsats og til stadighed prøver at skabe så gode forhold for det frivillige arbejde som muligt. Fremtidige tiltag I Frederikssund er vi i fuld gang med at udarbejde en ny fritidspolitik, der skal afspejle borgernes værdier og indfri forventningerne til et godt og aktivt fritidsliv i kommunen. Udviklingen af fritidspolitikken blev kickstartet med fem dialogaftener, der var åbne dialogmøder med borgere, foreninger, ansatte, politikere mv. Hver dialogaften tog udgangspunkt i en livsfase, og formålet var at få ny viden og indsigt i kultur-, idræts- og fritidslivet set fra brugerne, borgerne og andre aktørers side. Sideløbende hermed blev der afholdt møder med relevante interesseorganisationer med henblik på at få input til den overordnede vision og den konkrete udformning af politikken. En færdig fritidspolitik forventes at foreligge i begyndelsen af. I foråret gennemføres Aprilfestivalen Teater for små og store (tidligere Børnefestivalen) i Frederikssund. Det er 45. gang, at festivalen gennemføres og det er første gang siden 1985, at en nordsjællandsk kommune er vært. I løbet af festivalen vil der blive opført teaterforestillinger på alle skoler og daginstitutioner. Derudover vil der være eftermiddagsforestillinger fordelt over hele kommunen. Afslutningsvis samles alt i Frederikssund by, hvor der er ca gratis billetter til rådighed for kommunens borgere såvel som for de mange 1000 teatergængere, der forventes at komme til Frederikssund. Festivalen giver bl.a. Frederikssund mulighed for at præsentere sig som en god vært og en levende kommune. Digitaliseringsmæssigt er der sket effektiviseringer på Fritidsområdet. Der er i 2014 indført et bookingsystem, som gør det lettere for foreninger at booke sig ind i lokaler, haller mv., ligesom der er indført digital adgang til Frederikssund Svømmehal, hvilket er en imødekommelse af et stort ønske blandt brugerne. 1/11

2 Fritidsudvalget - detaljer Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for udgør: Tabel 1 Budget (Drift og statsrefusioner) Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgift BF 2016 BF 2017 BF 2018 Serviceudgifter Kultur og fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Administration Sekretariat og forvaltninger Takster Takster fremgår af takstbladet for. Ved fastsættelse af salgs-, entré-, udlejnings- og bortforpagtningspriser mv., skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i salgspriser mv. Takster prisfremskrives under hensyn til prisudviklingen, enten årligt eller med få års mellemrum. Såfremt indtægtsbudgetterne ikke nås, omplaceres budget fra andre konti under stedet Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Der ligger intet budget på funktionen, idet alle idrætsfaciliteter ligger under funktion (Idrætsfaciliteter for børn og unge). 2/11

3 Andre fritidsfaciliteter Bevillingen omfatter drift af spejderhytterne Nordmandsmosen i Skibby og Femhøj i Jægerspris. Femhøj er solgt, hvorfor budgettet vedr. denne korrigeres i løbet af alt efter lokaleløsning. Rengøring varetages ikke af den centraliserede rengøring. Øvrige spejderhytter i kommunen er privatejede. Evt. tilskud til private spejderhytter gives under Lokaletilskud (funktion ) Idrætsfaciliteter for børn og unge Bevillingen omfatter: Drift af kommunens idrætsplæner, idræts- og svømmehaller, øvrige idrætsanlæg, klubhuse og idrætsaktivitetspulje Tilskud til Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK), ORI klubhus, FIK klubhus og Slangerup Speedway Tabel 2 Funktion Steder (1.000 kr.) Budget (Drift og statsrefusioner) Nettoudgift BF 2016 BF 2017 BF Idrætsområdet Fællesudgifter og -indtægter Kunstgræsbaner Idrætsanlæg i Frederikssund Idrætsanlæg i Jægerspris Frederikssund Svømmehal Slangerup Idræts- og Kulturcenter Kommunal hal, Slangerup Skuldelevhallen Kignæshallen, Jægerspris Skibby Idrætshal Marbækhallen, Skibby Frederikssund hallerne Rengøringstilskud til idrætsforening Klubhus: Kreds 57 - Ferslev Klubhus: Skibby Idrætsklub Klubhus: SSSK - Skuldelev Klubhus: Skibby Badmintonklub Klubhus: ORI - Frederikssund Klubhus: FIK - Frederikssund Klubhus: Roklubben - Frederikssun Slangerup Speedway Kultur- og Havnebad Kulhuse - Båd og Fitness /11

4 Idrætsfaciliteter Fællesudgifter og indtægter: Driftsbudget til løn og kontorhold til alle haller. Alle personalemæssige udgifter er placeret på Fællesudgifter og indtægter, da samme personaler betjener flere steder. Stedspecifikke udgifter fx vand, energi og svømmehalskemikalier konteres på de enkelte steder. Kunstgræsbaner: Drift og vedligeholdelse af kunstgræsbaner. Idrætsanlæg i Frederikssund: Inventar, vand og renovation. Idrætsanlæg i Jægerspris: Bygningsdrift (småreparationer, vand og renovation). Frederikssund Svømmehal: Inventar- og bygningsdrift samt indtægter fra billetsalg og kiosk. Kommunal hal, Slangerup: Tilsyn og vedligeholdelse. Skuldelevhallen: Vand og rengøring. Kignæshallen, Jægerspris: Inventar- og bygningsdrift (småreparationer og rengøring). Skibby Idrætshal: Inventar- og bygningsdrift (småreparationer, vand, renovation og rengøring). Marbækhallen, Skibby: Inventar og renovation. Frederikssund hallerne: Inventar- og bygningsdrift (småreparationer og vedligeholdelse af udenomsarealer, vand, renovation og rengøring) samt indtægter fra udledning. Rengøringstilskud til idrætsforeninger Rengøringstilskud bevilges til følgende foreninger med kommunalt ejet eller lejet klubområde, hvortil der ikke er knyttet rengøring jf. kommunens centrale aftale med rengøringsselskab. Tilskud beregnes efter m 2. Dalby IF Klubhus og kondikælder Femhøj IF Klubhus JIK fodbold Klubområde i Møllegårdshallen JIK Skytter Klubområde i Møllegårdshallen JIK Badminton Klubområde på Jægerspris skole JIK Billard Kignæshallen Klubhuse med driftsbudget For følgende klubhuse gælder, at indvendig vedligeholdelse og rengøring m.v. forestås af idrætsklubberne på baggrund af bevilling: Skibby Idrætsklub Skibby Badmintonklub Skuldelev Selsø Sportsklub Kilden Kreds 57, Ferslev-Skibby Roklubben (roklubbens budget dækker desuden indbo- og husforsikring, idet der er væsentlige besparelser ved samling af indbo- og husforsikring i samme forsikringsselskab) Klubhuse med driftstilskud Jævnfør aftaler driftes enkelte af kommunens klubhuse af idrætsklubber mod et driftstilskud. Udover driftstilskuddet er der kommunalt budget til småreparationer. Klubhus: ORI Frederikssund Klubhus: FIK Frederikssund 4/11

5 Selvejende institutioner Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK): Tilskud til selvejende institution der drives af en fond. SIK driver stadion- og idrætsområdet i Slangerup. Frederikssund kommune lejer lokaler, der indgår som en del af Frederikssund Kommunes lokalekapacitet til idrætsformål af ikke-kommerciel karakter. Retningslinjerne for lejeforholdet fremgår af driftsaftale. SIK fordeler en gang årligt haltid i SIK. Endvidere har skolerne adgang til lokaliteterne primært i dagtimerne. Herudover lejer Frederikssund Kommune offentlig åbningstid i svømmebadet, hvor SIK stiller svømmehal med nødvendigt personale til rådighed for Frederikssund Kommune 20 timer ugentligt. De entreindtægter Frederikssund Kommune tjener i den offentlige åbningstid, betales til SIK som leje for den offentlige åbningstid. Slangerup Speedway: Forening hvis anlæg befinder sig på kommunal jord. Slangerup Speedway modtager et årligt tilskud til drift af bygning og bane. Aftaler I foreligger følgende aftaler: Bortforpagtning af cafeterier: Kignæshallen: Frederikssund kommune bortforpagter cafeteriet. Forpagtningsafgiften er pt kr. Frederikssund Hallerne: Frederikssund kommune bortforpagter cafeteriet. Forpagtningsafgiften er pt kr., hvoraf halvdelen går til udskiftning af maskiner i cafeteriet. Forpagtningsafgiftens størrelse genforhandles hvert 2. år. Forpagtningsaftalen omfatter åbne- og lukkefunktion samt tilsyn af hallerne. Varme, tyverialarm, vand og renovation betales af Frederikssund Kommune, mens forpagteren betaler for el. Prisaftaler: Frederikssund Svømmehal: Ikke nedskrevet aftale mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund private realskole om A) Realskolen lejer Frederikssund Svømmehal og B) Frederikssund Kommune lejer lokale/gymnastiksal i privatskolen. Lejeprisen er pt. 472 kr. pr. time i svømmehallen og 157 kr. pr. time i privatskolen, forholdet i timepris har altid været, at timeprisen i svømmehallen er tre gange timeprisen i privatskolen. Rengøring af Valhal: Idrætsområdets personale varetager rengøring af Kalvøbygningen Valhal 3/4 af året, mens 1/4 af årets rengøring varetages af Vikingespillene, idet disse har råderet over Valhal i maj, juni og juli. Valhal har budget til personale og rengøringsmidler. En del af lønnen til idrætsområdets personale bogføres derfor via lønsystemet på Valhal, der ligger placeret under funktion Takster Takster i Frederikssund Svømmehal søges fastsat i tråd med priserne i Slangerup svømmehal Folkebiblioteker Tabel 3 Budget (Drift og statsrefusioner) Funktion Steder (1.000 kr.) Nettoudgift BF 2016 BF 2017 BF Folkebiblioteker Frederikssund Bibliotekerne Lokalhistorisk arkiv Frederikssund Bibliotekerne har fire afdelinger med hovedbiblioteket placeret i Frederikssund og lokalbiblioteker i Jægerspris, Skibby og Slangerup. Den videre udvikling af bibliotekernes fremtid tager udgangspunkt i Frederikssund Bibliotekernes Vision: Frederikssund Bibliotekerne er kommunens førende kultur og informationsvirksomhed. Bibliotekerne i Slangerup, Jægerspris og Skibby har status af Åbent bibliotek, hvor borgere kan komme i visse 5/11

6 tidsrum, hvor der ikke er personale tilstede. Under Frederikssund Bibliotekerne hører de fire lokalhistoriske arkiver i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund Museer Museumsvirksomheden omfatter: Selsø Slot (driftstilskud) Kunstmuseet J.F. Willumsens museum (drift) Museet Færgegården (husleje og driftstilskud) Den Gamle Smedje (bygningsmæssig drift) Tabel 4 Funktion Steder (1.000 kr.) Budget (Drift og statsrefusioner) Nettoudgift BF 2016 BF 2017 BF Museer Selsø slot J.F. Willumsen Eksternt finansieret aktivitet J.F. Willumsens Museum alm. drift Museet Færgegården Den Gamle smedje Selsø Slot ejes af den selvejende institution Den Plessenske Selsø Fond. Slottet er efter aftale til rådighed for særlige kommunale arrangementer. Selsø Slot modtager tilskud med udgangspunkt i en skriftlig aftale, som fornys hvert år. J.F. Willumsens Museum er et kommunalt museum med driftsbudget. Museet får desuden statstilskud betinget af et ikke-statsligt driftstilskud på minimum 2, 0 mio. kr. Statstilskuddet gives efter museumslovens 15. Evt. over-/underskud på statstilskuddet dækkes inden for museets budgetramme. En del af museets aktivitet finansieres af eksterne midler, disse er samlet på eget stednr., og over-/underskud overføres til året efter, således at økonomien for disse eksternt finansierede projekter går i nul over en årrække. Museet Færgegården var indtil juli 2011 et kommunalt museum. Færgegården blev 1. juli 2011 fusioneret med Roskilde Museum, som herefter modtager driftstilskud fra Frederikssund Kommune. Fra er der bevilget et øget driftstilskud med henblik på personaleudvidelse, der skal sikre udviklingen inden for sociale medier, herunder også skoleformidlingen. Desuden er der i afsat midler til et forsøg med inddragelse af målgruppen 0-7 år gennem etableringen af Muserum. Driftstilskuddet til muserum er afledt af anlægsbevillingen til Muserum. Færgegården kan med denne bevilling ikke søge yderligere driftsmidler hos Frederikssund Kommune Den gamle Smedje benyttes af Historisk Forening for Slangerupegnen som lokalmuseum. Selve smedjen fungerer som arbejdende værksted, der er åbent for besøg Biografer Slangerup Bio Kommunal biografbygning der udlånes til foreningen Slangerup Bio s venner. Der er indgået lejekontrakt. Kommunen afholder udgifter til skatter og afgifter, renovation, vandafledningsafgift, bygningsbrandforsikring og bygningsbeskadigelsesforsikring. Slangerup Bio s venner betaler ikke leje, men afholder alle øvrige drifts- 6/11

7 udgifter (ind- og udvendig bygningsvedligehold og installationer samt vandafgift, el og varme). FRITIDSUDVALGET Teatre Bevillingen omfatter: Tilskud til Frederikssund Børneteater Tilskud til Frederikssund Teater (teatret søger selv statsrefusion) Tabel 5 Funktion Steder (1.000 kr.) Budget (Drift og statsrefusioner) Nettoudgift BF 2016 BF 2017 BF Teatre Frederikssund Børneteater Frederikssund Teater Frederikssund Børneteaterforening Frederikssund Børneteaterforening formidler professionelt teater for familier, børn og unge i og uden for institutionen/skolen. Frederikssund Børneteaterforening modtager et tilskud som udbetales primo året. Frederikssund Kommune indhenter statsrefusion på 50%, som kun gives til børneforestillinger og som modtages ultimo året efter forestillingen. Frederikssund Teater Frederikssund Teaterforening præsenterer professionelt teater for voksne. Teaterbilletter købes enten som abonnement eller i løssalg. Forestillingerne vises ofte i gymnasiets teatersal eller i Elværket. Frederikssund Teaterforening modtager et årligt tilskud fra Frederikssund Kommune, og søger selv formidlingstilskud fra Kunststyrelsen. Desuden søger Frederikssund Teaterforening årligt Kulturpuljen for yderligere driftsmidler. Øvrige kulturinstitutioner, skoler og dagtilbud Kulturinstitutionernes (fx biblioteker og museer), skoler og dagtilbuds køb af forestillinger og billetindtægter samt statsrefusioner fra forestillinger året før bogføres ligeledes på teaterfunktionen ( ). Forbruget modsvares af tilsvarende budget, der omplaceres fra kulturinstitutionernes driftskonti, således at budget er lig med forbrug Musikarrangementer Bevillingen omfatter drift af Frederikssund Musikskole (løn, instrumenter og bygningsudgifter). 7/11

8 Andre kulturelle opgaver Tabel 6 Funktion Steder (1.000 kr.) Budget (Drift og statsrefusioner) Nettoudgift BF 2016 BF 2017 BF Andre kulturelle opgaver Kulturpulje Kulturpas - børn Frederikssund Vikingespil Jægerspris Amatør Scene Slangerup miniby Gerlev Rosenpark Børneteaterfestival Kunst Sillebroen ( bev. af ) Venskabsbysamarbejder Græse Gamle Skole Indvandrehuset, Bakkestrædet 1 A Foreningscentret Pedersholm Valhal (Bygning på Kalvøen) Rytterskolen St. Rørbæk Kulturhuset El-værket Vikingeboplads Frederikssund Friluftsscene Kulturhuset Rejsestalden Skibby Fritidscenter Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Foreningshus, Østersvej Kulturhuset Pyramiden Tilskud der gives en gang årligt: Nedenstående foreninger og selvejende institutioner modtager et årligt tilskud, der prisfremskrives efter gældende regler. Såfremt aftalerne ændres eller annulleres skal den pågældende institution eller forening adviseres i så god tid som muligt. Dog senest ved resultatet af årets budgetforhandlinger. Frederikssund Vikingespil: Frederikssund Vikingespil er en forening, der hver sommer opfører Vikingespil på Frederikssund Friluftsscene. Ca. 400 frivillige involveret i forestillingen herunder produktion, forberedelse, afvikling og oprydning. Jægerspris Amatørscene: Jægerspris Amatørscene (JAS) er en forening, der laver teateraktiviteter for børn og unge. Foreningen har til huse i deres egen bygning i Jægerspris. JAS kan med dette tilskud ikke modtage tilskud efter Folkeoplysningens regler. Slangerup miniby: Tilskud til forening. Der er ingen aftale. Gerlev Rosenpark: Drives af Fonden for Træer og Miljø og modtager et årligt tilskud fra Frederikssund Kommune. Tilskuddet bruges primært på gødning og materiel, og selve pasningen af haven varetages i høj grad af ca. 25 frivillige. Vikingeboplads: Tilskud til selvejende institution, der fungerer som forsøgscenter for vikingetidens teknologi. Vikingebopladsen ligger i forlængelse af Vikingespillets hytter samt friluftsscenen. Kultur- og foreningshuse Græse Gamle Skole: Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring og opsyn samt 8/11

9 udgifter til kontorhold, inventar og bygningsdrift. På skolen er der lokaler, der lejes ud til forening (Naverne) ligesom der er lokaler som i weekender udlejes til borgere i Frederikssund Kommune til privat formål. Indvandrehuset, Bakkestrædet: Bevillingen omfatter udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Foreningscentret Pedersholm: Bevillingen omfatter udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Valhal (bygning på Kalvøen): Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring samt udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Rengøringsbudgettet omfatter kun 3/4 af året, Vikingespillene har råderet over Valhal i maj, juni og juli, og forestår rengøringen i perioden. Valhals el- og vandmåler omfatter også el- og vandforbrug ved offentlige toilet på Kalvøen. Rytterskolen St. Rørbæk: Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring og opsyn samt udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Spejdergruppen DDS (St. Rørbækgruppen) deler adresse med Rytterskolen, som står for driftsudgifterne. Kulturhuset Elværket: Forening med råderet over kommunal bygning, jf. driftsoverenskomst. Elværksbygning samt inventar stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningen. Elværksforeningen forestår selv vedligeholdelse af bygninger, faste installationer og nødvendige forbedringer og afholder udgifter i forbindelse med brug af Elværket (varme, lys, vand, skatter, rengøring, renovation m.v.) Foreningen modtager et årligt rammetilskud, som fastsættes i kommunens årsbudget. Tilskuddets størrelse fastsættes ud fra, at der skal kunne afholdes løbende faste udgifter, herunder løn til en fuldtidsansat pedel/leder. Inden tilskuddet udbetales tilbageholdes beløb svarende til lønforbrug til Elværket, idet lønudbetalingen varetages af Frederikssund kommunes løn- og personalekontor. Kulturhuset Rejsestalden: Drift af kommunal institution i lejede lokaler. Bevilling omfatter personale, kulturelle aktiviteter, kontorhold, inventar og bygningsdrift. Indtægter fra billetsalg, kiosk og turistmateriale. Skibby Fritidscenter: Bevilling omfatter personale, kulturelle aktiviteter, kontorhold, inventar og bygningsdrift. Kulhuse Kultur- og Medborgerhus: Er et kommunalt selvstyrende foreningshus. Bevillingen omfatter drift af huset. Rengøringen er ikke en del af den centraliserede rengøring. Foreningshus, Østersvej 4: Bevilling til drift. Driftsbudgetter øvrige: Kulturpulje: Pulje til kulturelle arrangementer, der kan søges af foreninger mv. Kriterierne for puljen forventes revideret i forbindelse med den kommende fritidspolitik. Kulturpas: Børnekulturel aktivitet målrettet 4. klasse i Frederikssund Kommune. Tilskuddet er bortfaldet fra og indsatsen stopper derfor med udgangen af sæsonen i juni. Kunst Sillebroen: I sommeren 2010 vandt billedkunstneren Viera Collaro en indbudt konkurrence om den kunstneriske udsmykning af torvet foran Sillebro Shopping. Installationen er finansieret af Wm. E. Berntsens Gavebrev. Budget til drift af lysinstallation er overført fra kulturpuljen. Frederikssund Friluftsscene: Bevilling til renholdelse og vedligeholdelse af tilskuerpladser og øvrige fysiske rammer. Frederikssund Kommu- 9/11

10 ne er ansvarlig for vedligehold. Venskabsbysamarbejder: Budget til aktiviteter. Budgettet reduceret med 50%. Der vil i blive defineret kriterier for brug af midlerne. Børneteaterfestival (Aprilfestival) er budgetlagt med udgifter i og refusioner i Fælles formål Kontoområdet omfatter bevilling til Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter, bl.a.: Udgivelse af Aktiv Fritid Fritidspas Idræts- og lederprisfest Initiativpulje Drift af Central ForeningsRegister Folkeoplysende voksenundervisning Kontoområdet omfatter bevilling til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler). Bevillingerne udmøntes til de enkelte aftenskoler efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Inden for bevillingsrammen afsættes endvidere et beløb til betaling for egne borgeres deltagelse i aftenskoleundervisning i anden kommune. De ansatte ved aftenskolerne er ikke ansat ved Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune varetager dog lønudbetalinger for de mindre aftenskoler, der ikke har en landsdækkende organisation bag sig. Denne lønudbetaling er lovpligtig og aftenskolerne faktureres den del af lønnen, som skolerne selv skal dække Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kontoområdet omfatter bevilling til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som omfatter idrætsforeninger, spejderkorps, hobbybetonede og kulturelle foreninger m.fl. Bevillingerne udmøntes til de enkelte foreninger i henhold til fastlagte tilskudsretningslinjer samt efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning kan der inden for kontoområdet afsættes puljer til særlige formål Lokaletilskud Kontoområdet omfatter bevilling til lovbestemte tilskud i henhold til kommunale tilskudsretningslinjer: Foreninger og aftenskoler, som enten ejer eller lejer lokaler til godkendte fritids- eller undervisningsformål. Leje af regionale eller statslige lokaler, hvis kommunen ikke kan anvise egne lokaler til godkendte folkeoplysningsformål. Der er indgået særlige aftaler med enkelte foreninger og aftenskoler Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 10/11

11 Fra og med er der givet budget til Talentudvikling og eliteidræt. Administration mv Sekretariat og forvaltninger Bevilling i omfatter dels 0,200 mio. kr. til analyse af fritidsområdet, dels 0,264 mio. kr., der udgør ubrugte midler til forundersøgelse af Borgernes hus fra /11

(1.000 kr.) Udgift Indtægt

(1.000 kr.) Udgift Indtægt Fritidsudvalget Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.866 Hvis der ikke skrives andet, budgetteres

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Integrationsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Integrationsudvalget Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid: B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder Profitcenter: 2300000002 Andre kulturelle opgaver: Hvis der ikke skrives andet,

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Profitcenter: 2300000002 Andre kulturelle opgaver:

Profitcenter: 2300000002 Andre kulturelle opgaver: Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 1 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritidscentret B.10.10.10 Budgetområde Fælles administration... 2.221 Løn Fast personale... 2.150 Kontoen dækker løn til 5 stillinger

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. august 2012 kl. 10.00 i F2 Mødet slut kl. 14.40 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 134. Orientering fra formanden

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. september 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Cantabile 2, Kostervej 2B (Sukkerfabrikken i Stege Eva

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere