TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt i følgende overordnede betalingsprincipper for det forpligtende samarbejde. Regninger fra 3. part betales som altovervejende hovedregel direkte af Dragør Kommune Udbetaling til personer foregår via Dragør Kommunes fagsystem Betalingsprincipperne skal udfærdiges så enkle og gennemskuelige som muligt og tilgodese en effektiv og håndterbar administration Betalingsprincipperne skal i videst muligt omfang, på tværs af delaftalerne, bære præg af en vis grad af ensartethed På den baggrund er der udarbejdet konkret aftaleforslag vedrørende delaftale 1a om Hjælpemidler. Lønudgift Lønudgiften er estimeret ud fra de konkrete lønoplysninger i relation til medarbejderoverførslen fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune, som angivet af Dragør Kommune. I delaftalen af 6. april 2006 forudsættes det, at der på hjælpemiddelområdet, med det angivne serviceniveau, skal bruges 3,944 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,75 håndværker-årsværk, 2,242 HKårsværk og 0,952 terapeut-årsværk. Af de opgjorte årsværk medgår 1,0 årsværk (HK) til løsning af nye opgaver som følge af Strukturreformen. Lønudgiften kan herefter opgøres: Bruttoløn for 0,75 håndværker-årsværk: kr. Bruttoløn for 2,000 HK-årsværk: kr. Bruttoløn for 0,952 terapeut-årsværk: kr. Bruttoløn for ¼ afdelingsleder kr. Fremfinding af sager og orientering (Kontakt + Tilsyn + Orientering = 0,206 årsværk) kr. Rapportering 0,036 årsværk kr. Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.) kr. Tjenestekørsel 0 kr. Bruttoløn i alt kr. 1 Fordelingsnøglen til ledelsesudgiften er befolkningstallet 1/1-05. Der er beregnet på følgende måde: ( = ) ( / = 0,249 0,25 = ¼. Estimeret bruttoløn: kr. Side 1

2 Den estimerede lønudgift omberegnes / justeres med virkning fra således, at lønudgiften fastsættes til de gennemsnitslønninger/omkostninger Tårnby Kommune har inden for de respektive faggrupper. Overhead Husleje lokaliseringsudgifter Omfatter: Husleje El Varme Rengøring Vedligeholdelse Kantine herunder kontorkaffe/te Forsikringer, skatter og afgifter m.v. Kontorudgifter Omfatter: Telefon Porto Kontorartikler Fotokopiering Returpapirordning Inventar Abonnementer Kontormaskiner Annoncer Hjemmeside/Information EDB-udgifter Basisarbejdsplads 2 Udgifter til ledelse og administration Overordnet ledelse Løn- og Personaleadministration Intern service Udviklingsomkostninger Efteruddannelse, foredrag mv. Forsikringer af ansatte mv. AES Arbejdsskadeforsikring I alt overhead pr. årsværk kr kr kr kr kr kr kr. Beregningen af ovennævnte overhead er sket på baggrund af Lov nr. 378 af om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, og med udgangspunkt i de nævnte omkostninger i relation til ansatte i administrationen. Dette overhead gælder således for medarbejdere ansat på Tårnby Rådhus. Det gælder således de 2,244 HK-stillinger og 0,952 terapeutstilling: 2 Systemudgifter og tilslutningsafgifter til relevante fagsystemer afholdes direkte af Dragør Kommune. I Dragørs betaling for EDB via overhead indgår udgifter til driften af IT-basisarbejdspladsen. Side 2

3 Overheadudgifter til rådhus-personalet: (3,194* ) kr. For de 0,75 Håndværker-årsværk der er placeret på lageret vil overhead udgifterne imidlertid være anderledes idet en del af udgifterne vil relatere sig direkte til lagerbygningen og indregnes særskilt. I overheadudgifterne til lagerpersonalet indgår således ikke lokaleudgifter og kontorudgifter. Overheadudgifter til lagerpersonalet: (0,75*35.506) kr. Herefter udgør de samlede overheadudgifter: Overheadudgifter til rådhus-personalet: (3,196* ) kr. Overheadudgifter til lagerpersonalet: (0,75*35.506) kr. Overheadudgifter i alt: kr. Opsætning og nedtagning af nødopkaldsanlæg betales efter regning. (3. part) Tårnby Kommune forestår transport til og opfyldning af de 2 nærdepoter i Dragør Kommune. Dragør Kommune forestår transport i øvrige sammenhænge. Driftsudgifter vedrørende hjælpemiddellageret Emne: Beløb: Vedligeholdelse af bygning 2.9 Øvrige varekøb kr. 4.5 Entreprenør- og håndværksydelser kr. 9.4 Overførte tjenesteydelser kr. Skatter og afgifter 4.9 Øvrige tjenesteydelser mv kr. Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms kr. Tyverialarm 4.9 Øvrige tjenesteydelser mv kr. Varme 2.3 Brændsel og drivmidler kr. El 2.3 Brændsel og drivmidler kr. Værkstedstimer 9.0 (530 á 213 kr.) kr. 9.4 Kørsel til og fra borgere (600 timer á 50 kr.) kr. Inventar 2.9 Øvrige varekøb kr. Side 3

4 Emne: Tjenestekørsel 2.3 Brændsel, drivmidler (drift af biler) 4.0 Tjenesteydelser Beløb: kr. IT 4.9 Øvrige tjenesteydelser kr. Årlige driftsudgifter i alt: kr. Dragørs betaling for driftsudgifter til lageret (ud fra befolkningstal): Hertil kommer huslejebetaling på: kr kr. Dragør afholder samtlige driftsudgifter til nærdepoter, beliggende i Dragør Kommune. Etableringsudgifter Oprettelse/etablering af en standard arbejdsplads koster kr. (Skrivebord, skuffesæt, skrivebordsstol, lampe, underskab, reol, pc-arbejdsplads m.v.) Udgifter til etablering af arbejdspladser: (4* kr.) kr. I tilfælde af nedjustering af personaleressourcerne forbliver inventaret Tårnby Kommunes ejendom. Hvis der samtidig sker en tilsvarende opnormering på andre områder indenfor det forpligtende samarbejde vil inventaret dog, for så vidt det er muligt, blive genbrugt. Hertil kommer andel af etableringsomkostningerne/ombygningsomkostningerne i forbindelse med etablering af et fælles hjælpemiddeldepot. Dragør vil skulle betale en andel af omkostningen til etablering og ombygning, svarende til Dragørs andel af det samlede folketal i de to kommuner. De forventede engangsinvesteringer til et udbygget centralt depot skønnes i 2006 at udgøre: Emne: Beløb: Nyt depot/udvidelse 4.5 Anlæg / ombygning kr årsværk til implementering af lagerstyring (terapeut) kr. IT 2.9 Øvrige varekøb (anskaffelse af lagerstyringssystem) kr. Biler 2.9 (Til brug for visitation og udbringning af mindre hjælpemidler) Engangsinvesteringer i alt 2006 Dragørs betaling for etablering af lageret (25 pct.): kr kr kr. Side 4

5 De to kommuner indskyder hver deres eksisterende beholdning af hjælpemidler i det nye fælles hjælpemiddeldepot. Hvis samarbejdet om det fælles hjælpemiddeldepot ophører, foretages der en deling af beholdningen af hjælpemidler i forhold til de 2 kommuners befolkningstal. Udgifter i alt vedrørende Hjælpemiddelområdet Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør: Bruttoløn i alt kr. Overhead udgifter i alt: kr. Driftsudgifter vedrørende hjælpemiddellageret kr. Huslejebetaling vedrørende hjælpemiddellageret kr. Udgifter i alt vedrørende hjælpemiddelområdet kr. Hertil kommer: Udgifter til etablering af arbejdspladser (4* kr.) kr. Udgifter til etablering af hjælpemiddeldepot kr. Etableringsudgifter i alt kr. Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL s årlige budgetvejledning. Første gang med virkning for regnskabsåret De anførte priser i denne aftale er i 2006-niveau. Derfor vil priserne i forbindelse med den første betaling skulle fremskrives vha. ovennævnte metode til 2007-niveau. Hvor betalingen er en procentdel baseret på befolkningstal, reguleres der med folketallet pr året før med afrunding efter gældende afrundingsregler til nærmeste hele procent. Indkøb af hjælpemidler Udgiftsfordelingen i forbindelse med indkøb af almindelige hjælpemidler til lager sker i forhold til Tårnby og Dragør Kommuners befolkningstal. Særlige hjælpemidler (eks. elektriske kørestole, kørestole til børn, kørestole med særlige funktioner) udleveres ved bestilling fra lager. Såfremt hjælpemidlet ikke forefindes på lager vil den fulde finansiering af indkøbet af hjælpemidlet afhænge af borgerens bopæl. Ved tilbagelevering kan hjælpemidlet frit genudlånes, uanset borgerens bopæl. Ændringer i serviceniveau m.v. I tilfælde af ændringer i serviceniveau vil Tårnby Kommune foretage beregning af konsekvenserne for Dragør Kommunes betaling, som vil træde i kraft med virkningen for ændringen i serviceniveauet. I notat om "Generelle retningslinier for delegation" ( ) i det forpligtende samarbejde er beskrevet, hvorledes sager, der ikke er omfattet af de fastlagte retningslinier, håndteres. I tilknytning hertil skal nævnes, at Tårnby Kommune i sådanne tilfælde foretager beregning af konsekvensen for Dragørs Kommunes betaling. Side 5

6 Ligeledes vil der blive korrigeret for ressourcemæssige konsekvenser som følge af ændret lovgivning i forhold til Dragør Kommunes betaling. Tårnby-udlæg Hovedprincippet er, at regninger fra 3. part betales direkte af Dragør Kommune. I de undtagelsestilfælde, hvor Tårnby Kommune har udlæg for Dragør Kommune skal der foretages afregning hurtigst muligt og med betalingsfrist inden 14 dage. Betaling Betalingen foregår månedsvis og som forudbetaling, hvilket betyder at første betaling skal ske 1/1-2007, dækkende perioden 1/1 til 31/ Betaling af engangsudgifter etablering mv. finder sted på baggrund af en nærmere fastsat betalingsplan, således at der forfalder a conto beløb i takt med udgifternes afholdelse på baggrund af en estimeret udgift med endelig regulering/afregning når samlet udgiftsopgørelse foreligger. Evaluering af betalingsaftalen Betalingsaftalen er udfærdiget på baggrund af de forudsætninger, forventninger mv. samt viden der er på indgåelsestidspunktet. Parterne er enige om, at der i aftalens første år foretages en evaluering af såvel de normeringsmæssige som øvrige forhold i betalingsaftalen på baggrund af de erfaringer, der er opnået i den forgangne periode. Evalueringen finder sted senest pr således at eventuelle justeringer kan indarbejdes i de respektive kommuners budgetter for Eventuelle justeringer vil have virkning fra Side 6

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap

Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Dato: 30-08-2012 Version nr.: 02 00.15.00-G11-1-12

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2010 Gældende for takstberegningen i budget 2011 - 2

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland 0 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2013 Gældende for takstberegningen i budget

Læs mere

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1 Side: Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers

Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers 9.august 2007 Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2015 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 7. september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen for 2014. Indhold

Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen for 2014. Indhold Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen for 2014 Indhold Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen for 2013... 1 Indledning... 2 Beregning af historisk belægningsprocent... 2 Håndtering af over-/underskud...

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Aftale Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Version 2.7 Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse: I. SAMMENFATNING OG GENERELLE FORHOLD 1.1. Indledning 1. 2. Det videre forløb 2.

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2014 Gældende for takstberegningen i budget

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 30. januar

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6.

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6. Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6.205 Kommunevalg... 575 Der er afsat midler til afvikling af kommunevalget.

Læs mere