2 % BESPARELSESKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 % BESPARELSESKATALOG"

Transkript

1 IKT og PBH Nedlæggelse af Borgerservicentret på Høng Kalundborg, eller på basisborgerservice/bibliotekerne. Der kan Alle personlige henvendelser skal ske til Borgerservice i kr Borgerservice Rådhus spares en fuldtidsmedarbejder. Høng bibliotek ligger 1 km fra 1 Høng Rådhus IKT og Borgerservice IKT og Borgerservice IKT og Borgerservice PBH PBH PBH Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktionen Salg af buskort til pensionister i borgerservice ophører Befordring til læge og speciallæge Funktionen nedlægges, og klager/henvendelser kan rettes til juristteamet i direktionssekretariatet. Funktionen har et budget på kr Den nuværende ansatte borgerrådgiver er tjenestemand. Salg af buskort til pensionister er ikke et lovkrav. Salg af buskort til pensionister er en fortsættelse af en gammel aftale mellem VT og kommunerne i Vestsjællands Amt. Den nuværende aftale med Movia skal opsiges. Der kan spares ½ fuldtidsmedarbejder.dette emne er drøftet med borgerservichefen i Holbæk Kommune, som fremkommer med samme besparelsesforslag. Med virkning fra 1. juni 2009 er der strammet på tilkendelse af befordring af pensionister til læge og speciallæge, så kun pensionister med reelt behov for befordring visiteres til kørsel med Flextur. kr kr /27

2 IKT og Borgerservice PBH Forlængelse af levetid på IKT-arbejdspladser Der er afsat budget til løbende udskiftning af IKTarbejdspladsudstyr. Nuværende standard PC-arbejdspladser er med 17" skærme og uden lyd. Flere eksisterende og mange nye IKT-systemer kræver 19" eller 21" skærme samt PC-clienter med lyd. IKT kan indføre kr visitering til nyt udstyr, således at kun medarbejdere med arbejdsrelaterede behov får nye PC-arbejdspladser, får nyt udstyr. De nuværende pc-arbejdspladsafgifter skal fastholdes, ellers bliver der ikke samlet besparelser for IKT/Kommunen. Der er intet tjent ved at alle får opgraderet deres PC-arbejdsplads med nyt udstyr, og IKT hæver afgiften for pc-arbejdspladsen. 6 IKT og Borgerservice PBH Hjemtagelse af IKTkonsulentopgaver IKT og Borgerservice kan hjemtage (in source) en del opgaver som delvis løses af eksterne samarbejdspartnere. En del fremtidige uddannelses og implementerings- og IKT-driftsopgaver kan løses ved brug af egne medarbejdere frem for brug af konsulenter. I de nærmeste år forestår en stor efteruddannelse i ny officepakke(vista), Lovinformationssystem/Blanketløsning, decentral lønindrapportering og lønstyring. Hjemtagelsen af uddannelses- og implementeringopgaver er allerede påbegyndt! B&U B&U Undervisning: Fagchefen Undervisning: Fagchefen PBH SFO øget forældrebetaling kr PBH Øget antal egenkommunale skole- og dagbehandlingspladser 22 pladser, nyvisitering og revisitering (vanskelig proces) (heraf indgår besparelse på Kathøjskolen, Tejbjergskolen og Vesterbjeggård med hhv kr., kr. og kr.) kr B&U Undervisning: Fagchefen PBH Udvidelse / etablering af visse egenkommunale specialtilbud N.B.: Problematisk på kort sigt ny strategi på langt sigt kr /27

3 B&U Undervisning: PBH UU ungdommens 2 % besparelse forventes aftalt med samarbejdskommuner Fagchefen uddannelsesvejledning B&U Undervisning: PBH Elevtransport børn med Igangværende forhandlinger (og 0,6 % + 0,8 %) kr Fagchefen særlige behov B&U Undervisning: PBH Ressourcefordelingsmodel Se analyse i samlenotat / notat kr forøgelse af 17 undervisningsprocent folkeskoler B&U Undervisning: PBH SFO reduceret normering Belastningsgrad øges fra 16,0 til 16,5 = -3,2 stillinger kr folkeskoler B&U Undervisning: PBH SFO II reduceret normering Personale - løn: 80 % pædagoger og 20 pæd. medhjælper folkeskoler B&U Undervisning: PBH SFO II Nedlæggelse af fritidstilbud (forebyggende kan-opgave) kr folkeskoler 23 B&U Yggdrasil Rørby SFO PBH Nednormering med 1. pædagog i Yggdrasil. Den individuelle tid til barnets behandling bliver reduceret. Hermed forringes specialtilbuddet, da udgangspunktet er at børnene skal undervises i mindre overskuelige enheder. I Yggdrasil er midlerne excl. løn mindre end sparemålet. Derfor må besparelsen findes ved personalereducering, ellers er ingen midler til UV-midler, aktiviteter, kursus etc. De 2 % findes indenfor Yggdrasils ramme, da det er et samlet partnerskabsområde. For folkeskoledelen er der sendt et samlet besparelseskatalog frem via undervisningsenheden. kr /27

4 B&U Børn og PBH kr Familie B&U Børn og Familie B&U Børn og Familie PBH PBH Reduktion vedr. socialpædagogiske fripladser i daginstitutioner. Funktion Besparelse på SSP Funktion 5 Besparelse på plejefamilier og opholdssteder m.v. Funktion 5.20 Der tegner sig et generelt mindre forbrug på denne post. Derudover vil kriterierne for tildeling af fripladser blive revurderet m.h.p. en opstramning af tildelingskriterierne i.f.m. en kommende politisk beslutning om serviceniveau og kvalitetsstandarder for området Tilpasning i.f.t. de faktiske forhold og vurdering af Budget 2009 ultimo maj Der er forventninger til at de fremadrettede besparelser, som beskrevet til notat at direktionen af 13. maj 09, resulterer i den anførte mindre udgift. På nuværende kan der ikke forudses udviklingen i udgiftsniveauet og antal af sager, idet et nyt registrantsystem er under udvikling. kr kr B&U Børn og Familie PBH Besparelse på forbyggende foranstaltninger Funktion 5.21 Der er forventninger til at de fremadrettede besparelser, som beskrevet til notat at direktionen af 13. maj 09, resulterer i den anførte mindre udgift. kr B&U Børn og Familie B&U Børn og Familie B&U Børn og Familie PBH Funktion 5.23 Der hjemtages de forventede 2 % besparelse. På nuværende kan der ikke forudses udviklingen i udgiftsniveauet og antal af sager, idet et nyt registrantsystem er under udvikling kr PBH Hjælpemidler m.m. Der tegner sig et generelt mindre forbrug på denne post Funktion 5.35 PBH Merudgifter ved forsørgelse af børn. Funktion 5.72 Der er forventninger til at de fremadrettede besparelser, som beskrevet til notat at direktionen af 13. maj 09, resulterer i den anførte mindre udgift. På nuværende kan der ikke forudses udviklingen i udgiftsniveauet og antal af sager, idet et nyt registrantsystem er under udvikling kr /27

5 B&U Småbørn PBH Besparelse på Pædagogisk konsulent som arbejder i forhold til udsatte og sårbare børn. Det enkelte barn får senere hjælp. Den koordinerende funktion i forhold til sårbare børn indskrænkes. Hjælp i dagtilbuddene til samtalerne med de mest sårbare forældre forsvinder. Hjælp til handleplansbeskrivelse og udredning af børn forsvinder. kr Vi vil mindske den tidligere forebyggende indsats og derved risikerer man at endnu flere børn hægtes af? allerede fra 0. eller 1. klasse Manglede understøtning i dagtilbud til, at bryde negativ social arv. 5/27

6 B&U De kommunale PBH Forslag til permanent En mærkbar konsekvens ved at sænke normeringen vil være, kr besparelse at åbningstiden reduceres fra de nuværende timer til 48 daginstitutioner på 2% i 2010 indenfor de timer pr. uge, med virkning fra den kommunale daginstitutioner (0-6 år) 39 Vi er blevet pålagt at anvise områder hvor en varig besparelse på 2 % kan foretages i 2010 budgetterne. En besparelse af denne størrelse er kun mulig såfremt vi ændrer normeringen. På nuværende tidspunkt er normeringen på 4,7 time pr. barn. For at opnå den fornødne besparelse på 2,7 mill. kr. må normeringen ændres til 4,57. Det skal bemærkes at Kalundborg kommunes dagtilbud har en personalenormering som ligger væsentlig under landsgennemsnittet. Der bliver yderligere feriesammenlægningsperioder i daginstitutionerne. Kommunens kriterier for lavt fremmøde i ferieperioder hæves fra 50% børn med behov for fremmøde til 75% børn med behov for fremmøde i ferieperioder. Yderligere uundgåelige konsekvenser: Med besparelsen på 2 % i 2010 må området yderligere spare 8 stillinger. - Den fremtidige implementering af områdeledelse, vil i høj grad forringes idet teamlederne må anvende yderligere tid med børnegruppen - Manglende rummelighed - Manglende tid til den tidlige indsats. Der er konkrete forskningsresultater som påviser, at jo tidligere indsatsen igangsættes desto større effekt. - Manglende mulighed for opfyldelse af de lovmæssige krav. Såsom: Pædagogiske læreplaner,3 års screening, Børnemiljøvurdering, Sund frokost i dagtilbuddet, Den røde tråd. Herudover bortskæring af en række daglige projekter. 6/27

7 B&U 41 Dagplejen PBH Nedlæggelse af 16 pladser ( - 4 dagplejere) Afskedigelse af 4 dagplejere, og følgeudgifter hertil (udd, rådighedsbeløb, arb.skadeforsikring) Reduktionen medfører større afstand til til dagplejehjem, samt at en række at de opgaver dagplejepædagoer foretager ikke længere kan ske. kr SUU Sundhedsstaben HHJ Sundheds og forebyggelsesudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse budget: , 2%= Puljen til sundhedsfremme og forebyggelse omfatter projekter og tiltag der enten er i gang eller under udvikling og så er der en mindre pulje frie midler til igangsættelse af nye tiltag. En reduktion af puljemidlerne med 2% svarende til vil begrænse mulighederne for nye initiativer. Da det ikke er relevant at anvise andre besparelser, skal der anvises besparelser på sundheds og forebyggelsesudvalgets pulje på Dette vil udelukke igangsættelse af nye initiativer og fordre stop for nogle af de nuværende initiativer. kr /27

8 SOC Forbyggelse og Genoptræning HHJ Ophør af tilbud om neurorehabilitering i døgnophold hos eksterne udbydere. Fordele: Fordelene ved et lokalt neurorehabiliteringsforløb er, at tilbuddet til-rettelægges sådan, at det giver mulighed for at tage hensyn til den enkelte borgers særlige behov, og at dette kan ske i et tæt samarbejde med borgeren, pårørende og professionelle, der skal støtte og hjælpe borgeren i denne proces Ulemper: Der vil være borgere, der på baggrund af de tidligere behandlingstraditioner, har en forventning om at deres kr genoptræningsforløb skal foregå i en hospitalslignende ramme, og at kvaliteten her er nød-vendig for et optimalt forløb. Indstilling: På den baggrund indstiller jeg, at Kalundborg kommune fremover kun tilbyder genoptræning efter hjerneskade i døgnophold hos eksterne udbydere, i de tilfælde, hvor Kalundborg kommunes faglige ekspertise vurdering, at det ikke er muligt at løfte opgaven lokalt. 45 SUND Tandplejen Reducering af klinikassistent gruppen med 1 fuldtidsstilling. Børnene indkaldes 1. gang til tandeftersyn ved 2 års alderen i stedet for som nu ved 1 års alderen. Dog viser nyeste forskning at tidlig indsats(8 og 16 mdr.) er meget vigtig, når børn kommer fra belastede hjem. Hvert 7. barn i Kalundborg kommer fra et belastet hjem, så her er det vigtigt med en tidlig indsats kr. 8/27

9 SOC Bo- og Servicecenter Kalundborg Afskedigelse af rengøringsmedarbejdere Rengøringsopgaver overgår til det pædagogiske personale, hvilket forringer kerneydelsen til borgerne. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning kr i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 47 SOC Bo- og Servicecenter Kalundborg HHJ Afskedigelse af pedel Centret må købe eksterne håndværkerydelser ved behov for små reparationer, opsætninger m.m. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr SOC Bo- og Servicecenter Høng HHJ *Bo & servicecenter Høng indførte januar 2009 lokalt ansættelsesstop. Med dette som udgangspunkt tilstræbes en samlet budget overholdelse. Teamleder er opsagt og fratræder i primo Beløbet er et max. beløb. * Besparelse på 0,6%+0,8 %+2,5% for budgetoverholdelse i 2009 og frembetyder i 2010 ensamlet budgetreduktion på De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr /27

10 SOC Bo- og kr Servicecenter Høng HHJ Lov om Social Service 104, Aktivitets og samværstilbud ændres ved hjemtagelse af aktivitettilbud fra Filadelfia, pt. 7 borgere visiteres til eksisterende 104 dagtilbud under Bo & servicecenter Høng Dagtilbud Brinken udvides til 14 pladser. Nuværende lejede lokaler fraflyttes og erstattes af pavillion på Sofievej 1, Høng. - nuværende visitering til Filadelfia overføres til **Dagtilbud Brinken. - Der etableres udehold af visiterede borgere. - Medarbejdere fra boenheder frigøres ved at planlagte hjemmedage til pædagogisk indsats i og omkring borgeren i egen bolig udgår af grundtakst SOC Bo- og Servicecenter Høng HHJ Ledig pedelstilling genbesættes ikke, i stedet etableres som led i forslået udvidelse af dagtilbud, et udehold ** Takstfastsættelsen følger den for kalundborg Kommune gældende takstreduktion på - 2 % og tilhørendevilkår for budgetfremskrivning til 2010.De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. Udehold indgår som del af overstående udvidelse af dagtilbud der samtidig varetager lettere vedligeholdelsesopgaver på udearealer, omkring bygninger m.v. Beløbet er et max. beløb. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr /27

11 SOC Bo- og HHJ kr Servicecenter Høng 52 Overtagelse af hjemmevejlederopgave, Banemarken og etablering af fælles vikarpulje på Bo- og Servicecenter Høng, incl. Dagtilbud og hjemmevejledning i lokalområdet. Banemarken integreres i Bo- og Servicecenter Høng, som forudsætning for besparelse, som gør den samlede budgetreduktion på mulig blandt andet gennem samkøring af hjemmevejledning, pædagogisk arbejde, herunder fravær af individuelle hjemmedage og udvidelse af dagtilbud. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 53 SOC Misbrugcentret HHJ Sænke antal af visitationer til dagbehandling narko. (dvs. Misbrugscentret køber færre pladser hos andre kommuner) Borgerne opholder sig længere i ambulant behandling på Rådgivningscentret i Kalundborg, fordi Kalundborg Kommunes Misbrugscenter køber færre dagbehandlingspladser i Holbæk og Slagelse Misbrugscenter. At en bruger bremses i sin behandlingsudvikling fordi der ikke sker nyt i behandlingen kan betyde, at brugeren mister motivationen, i værste tilfælde tilbagefald, dvs. begynder at tage stoffer igen. Den ambulante behandling på Rådgivningscentret i Kalundborg har pt. en belægning på 115 %. En yderligere overbelægning har den konsekvens at misbrugsrådgiverne har endnu mindre tid til de motiverende samtaler og den tætte sagsopfølgning. Det kan have den konsekvens at brugerens motivation for ændring af sin adfærd og livsstil mindskes og forsvinder. De foreslåede besparelser på 2% er allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr /27

12 SOC Spcialcenter HHJ max Kalundborg 54 Specialcenter Kalundborg besluttede allerede i foråret at alle ansatte kunne komme med forslag til besparelser, for at vi kunne være på forkant, og begrænse konsekvenserne senere hen. Ud af de mange forslag besluttede vi en række mindre tiltag som samlet giver en vis besparelse, primært i 2009, men også ting som kan give besparelser i kommende budgetår. Planer om ny administrationsbygning annulleres. Administrationen flyttes i stedet til Hestehavebakken / Ny Raklevgården, med risiko for pladsmangel i personalebygningen på Hestehavebakken. Administrativ stilling i stabsfunktionerne genbesættes ikke, med deraf følgende flere opgaver til øvrige stabsfunktioner. Teams skal i højere grad selv lave reparationer. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 55 SOC Spcialcenter Kalundborg HHJ Ferietilbud laves 100% deltagerbetalt. Det vil sige, at borgeren skal betale for alle udgifter forbundet med ferien, herunder løn med alle tillæg jf. overenskomster mv. til pædagogisk støtte, udgifter til vikardækning og afspadsering, rejseudgifter og fortæring Mennesker med handicap i Kalundborg Kommune får ikke mulighed for at tage på ferieophold, hvis de ikke er formuende, og har råd til at betale for en forholdsvis dyr ferie. Beløbet er et max beløb. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr SOC Voksenspecialenheden HHJ Taksten for afregning af 85 til egne udførere reduceres til 430,00 kr. pr ATA-time Ingen serviceændring udelukkende et krav om effektivisering i udførerledet. kr /27

13 SOC Voksen- HHJ 103 taksten til egne Servicereduktion kr special- enheden udførere reduceres med 2,5% SOC Voksen- HHJ 104 taksten til egne Servicereduktion kr special- enheden udførere reduceres med 2,5% SOC Social HHJ kr Vækst center 59 Denne reduktion af budgettet, kan ikke rummes inden for den del af driftsbudgettet der ikke omfatter personaleudgifter, det prioriteres derfor: At bibeholde et højt fagligt niveau, hos den fremtidige reducerede personalestab til kerneydelsen. At personale med andre funktioner end kerneydelsen kan reduceres At bibeholde personer i nøglefunktioner. Der reduceres på pedelfunktionen, ved opsigelse af 2 pedeller, dels kan funktionen varetages af brugere i det grønne hold, dels ophøre funktionen hvor Socialt Vækstcenter har serviceret Specialcenter Kalundborg med pedelfunktion. Der opsiges en omsorgsmedhjælper i Aktivitets og Samværstilbudet på Stejlhøjhus, hvilket medfører en ændret normering personale / brugere. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Direktionens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 60 SOC Socialpsykiatrien HHJ Værestedernes rammebudget reduceres med 10% Reduktion i værestedernes budget til aktiviteter, inventar, kontorartikler m.m. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Direktionens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr /27

14 SOC Socialpsykiatrien HHJ Budgettet til uddannelse reduceres med 20% De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere kr afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 63 SOC Socialpsykiatrien HHJ Reduktion i 99 Modtagernes ugentlige timetal reduceres fra gennemsnitlig 1,9 timer til 1,7 timer pr. uge (102 modtagere). De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr SOC Ældreområdet inkl. Dagcentre, kommunal sygepleje samt Visitationsog hjælpemiddelenheden HHJ Reducere eller fjerne Enkelte borgere vil måske fravælge denne madløsning og finde et kommunalt tilskud til alternativ, som mange allerede gør. Alle kommunens pensionister Madservice, og lade borgerne vil have mulighed for at tilmelde sig, da der ikke længere skal betale den fulde pris. I 2009 være visitation, når der ikke er kommunalt tilskud. Det udregnede gives der kr. 8,38 i tilskud pr. beløb er såfremt tilskuddet fjernes helt. visiteret borger pr. dag /27

15 SOC Ældreområdet inkl. Dagcentre, kommunal HHJ Pensionistfest. Der foreslås fuld brugerbetaling eller nedlæggelse af tilbuddet. kr sygepleje samt Visitationsog hjælpemiddelenheden 66 SOC Ældreområdet inkl. Dagcentre, kommunal sygepleje samt Visitationsog hjælpemiddelenheden HHJ Ældrepuljen reduceres med 2/3 (kr i 2009) Når der kun foreslås 2/3 skyldes det at den resterende del skal benyttes til indkøb af nye PDA'er i hjemmeplejen. Ældrepuljen er tænkt som tiltag mhp bedre kvalitet for de ældre. Hvis besparelserne tages her, betyder det indirekte, at besparelserne ikke tages fra de ældres kerneydelser, hvilket giver dem mere kvalitet /27

16 SOC Ældreområdet inkl. Dagcentre, kommunal HHJ Der forventes besparelser på udgifter til beklædning, da denne ydelse er i udbud og resultatet forventes iværksat primo kr sygepleje samt Visitationsog hjælpemiddelenheden Kontrakten løber i fire år og den påpegede besparelse er pr. kontraktår Jobcenter HHJ Servicejob i Jobcenter er ophørt Jobcenter HHJ Nedlæggelse af udviklingsgruppe Nednormering kr Udvikling af nye tiltag nedprioriteres. Vil forlænge varigheden af borgere på forsørgelse, med tab af refusion som muligt følge, på enkelte områder. Samtidig en større udgift til ydelser. kr Ydelseskontor HHJ Et generelt forslag: At enheder der betjener borgere journaliserer alle lægelige oplysninger i en EDH lægemappe oplysningerne kan herved bruges af flere enheder. Færre udgifter til lægeerklæringer, mindsker ressourceforbrug til at indhente nye lægelige oplysninger, forenkling for lægerne. 75 Ydelseskontor HHJ Specifikt for Ydelseskontor Nedsætte kursusbudget igen (nedsat i forbindelse med 0,6 %) Halverer muligheden for kompetenceudvikling og faglig opdatering/supervision. Ikke i overensstemmelse med overordnet lovgivning på området. kr /27

17 Ydelseskontor Budget til regresindtægter budgettet, hvorfor dette forslås forøget HHJ Specifikt for Ydelseskontor De senere år har der været væsentlig større indtægter end kr sygedagpengesager forøges 77 Ydelseskontor HHJ Specifikt for Ydelseskontor Nedsættelse af bogkonto Merbudget på denne konto har hidtil dækket en ikke budgetlagt udgift til ansvars- og arbejdsskadeforsikring kr Udviklingsstaben Udviklingsstaben Markedsføring Der er afsat kr. til en samlet markedsføringsindsats. Udmøntes efter politisk beslutning. Indsatsen kan afstemmes. Markedsføring, pulje Der er afsat kr. til at støtte individuelle initiativer med markedsføringsværdi. Færre tiltag støttes. kr Udviklingsstaben Erhvervs- og udviklingspolitik, pulje Der anvendes ca kr. til indsatsområderne i erhvervs- og udviklingspolitikken. Indsatsen aftemmes. kr Udviklingsstaben Udviklingsprojekter Der resterer ca kr. til større projekter - Kommuneplan, planstrategi, planrevisioner, kulturatlas, infrastruktur ect. Aktivitetsniveau afstemmes. 82 Udviklingsstaben Støtte til Erhvervsrådet Der er afsat til årligt tilskud. Området er reguleret af en partnerskabsaftale. Erhvervsrådet løser bl.a. den kommunale opgave omkring lokal erhvervsservice. 83 Udviklingsstaben Støtte til Turistrådet Der er afsat til årligt tilskud. Området er reguleret af en partnerskabsaftale. Støtteniveauet har være det samme siden sammenlægningen. I forhold til før sammenlægningen var der tale om en mindre reduktion. 84 Beredskab Rengøring Nedprioritering kr Beredskab Indvendig vedligeholdelse Nedprioritering kr Beredskab Vandforsyningsanlæg Nedlægning af brandhaner/damme i yderområder kr Beredskab Materiel og køretøjer Nedprioritering af nyanskaffelser kr /27

18 Hjælpe- Rengøring Nedprioritering kr middel- depot Hjælpe- Indvendig vedligeholdelse Nedprioritering kr middel- depot SOC Hjælpe- HHJ Inventar og materiel Generel nedprioritering af nyanskaffelser kr middel- depot K&F Musisk PBH Forhøjelse af elevtakster Frafald af elever kr Skole K&F Musisk PBH Betaling for Kan ikke vurderes p.g.a. frafald af elever kr Skole sammenspil/korsang K&F Biblioteker 15% på den samlede Serviceforringelse i form af færre materialer og dermed et kr materialekonto begrænset tilbud og længere ventetid. 98 K&F Kalundborg Hallerne Rengøring i Svebøllehallen Lille reduktion i rengøringsniveauet kr K&F Kalundborg Hallerne Udendørs boldbaner, nedgradering af udvalgte baner til "park" Større slid på de resterende baner. Enkelte anlæg bortfalder helt som idrætsanlæg der vil lokalsamfundet opleve et synligt fald i serviceniveauet. 100 K&F Kalundborg Hallerne Den daglige pleje af tennisanlægget på Mølle bakken overgår til foreningerne, opstart/ nedtagning/pleje af udenomsarealerne udbydes til Entreprenørafdelingen Synligt lavere serviceniveau. Tennisklubben får pålagt en ekstra opgave. Banekvaliteten falder. kr /27

19 K&F Kalundborg Omlægning af plejen af fem opvisningsbaner i h.h.v. Koordineringsopgave for foreningerne og entreprenørafdelingen. Ingen serviceforandring. kr Hallerne Høng, Jerselv, Gørlev, Svebølle og Kalundborg. 102 K&F Kalundborg Hallerne Nednormering af opsynet i svømmehallens offentlige åbningstid Lavere serviceniveau i svømmehallen: 1) den løbende rengøring i omklædningsrum reduceres 2) Stressniveauet i svømmehallen øges 3) Længere reaktionstid i forbindelse med ulykker kr K&F Kalundborg Hallerne Omlægning af timefordelingen hverdage kl :30 Lavere serviceniveau i svømmehallen 1) alle foreninger ligestilles med krav om egne livreddere 2) ingen løbende rengøring i omklædningsum under klubsvømning 3) ingen livreddere som "bagvagt" for klubberne i forbindelse med ulykker K&F K&F Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Nedsættelse af lokaletilskud fra 75 % til 65 % Reduktion af puljen til "øvrige tilskud" Lovens minimums bestemmelse er lokaletilskud på 65 %. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev KK s tilskud bestemt til 75 %, hvilket var en nedgang fra 100 % for foreningerne i den tidligere Hvidebæk Kommune. Puljen søges af foreninger til udstyr, arrangementer mv. og er ikke lovbestemt. Reduktion af puljen har betydning for det foreningsmæssige aktivitetsniveau i kommunen, som alt andet lige nedsættes. kr kr /27

20 K&F K&F K&F Udviklingsstaben på Reduktion af puljen til "skraldeordningen" Forsøgsordning som kompenserer foreningerne for manglende indtægter i forbindelse med at de ikke længere må indsamle glas, 106 Kultur og aviser m.v. Indtægtsgrundlaget for foreninger forringes. Er ikke Fritidsudvalgsområd lovbestemt. et Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Reduktion af "Kulturkassen" Puljen søges af foreninger, ildsjæle mv. til kulturaktiviteter og er ikke lovbestemt. Puljen blev forhøjet med kr. ved seneste budgetvedtagelse. Reduktion af puljen har betydning for det kulturelle aktivitetsniveau i kommunen, som alt andet lige nedsættes. Åmosen-tilskud nedsættes nyt fællesniveau Der er i budget 2010 afsat knapt kr. - Øvrige kommuner i projektet skal også bidrage med driftstilskud, men bl.a. Holbæk Kommune har ikke økonomi til at bidrage med et så stort beløb. Da der er tale om et tilskud, så kan der reduceres i dette, således at driftstilskuddet evt. bliver ens i de enkelte tilskudskommuner (kommunerne bliver enige herom). Åmose-projektet reduceres. Er ikke lovbestemt K&F Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Fjernelse af tilskud til lokalarkiver TU Vej og Park Kollektiv trafik (2% af ,- kr) Lokalarkiverne henvises til tilskud efter folkeoplysningslovens bestemmelser, (såfremt disse er godkendte under denne ordning) kan derfor medføre ekstra omkostninger på folkeoplysningsudvalgets budget. Er ikke lovbestemt. kr Reduktion i afgangsfrekvens/nedlæggelse af budruter. kr /27

21 TU Vej og Park Gadebelysning på private Omfanget af "egenbetaling" kan reguleres fra forbrug til også at kr veje betales fremover af grundejerne. Lignende omfatte drift og vedligeholdelse af anlæg. For at sikre at belysningen lever op til lovgivningsmæssige og 113 konstruktioner anvendes i andre kommuner. trafiksikkerhedsmæssige normer og standarder, bør kommunen forsat forestå drift, men viderefakturere omkostninger til anlæggene på de private fællesveje. SEAS-NVE er ved at regne på besparelsespotentialet. TU Vej og Park Nedklassificering af udvalgte Pasning overtages af lodsejere kr strækninger af vandløb fra off. til privat 116 TU Vej og Park Tidsforbrug ved løsning af opgaver i forbindelse med anlægsprojekter faktureres intern til anlægsbevillingen Udgiften til medarbejdere i den tid de arbejder med anlægsopgaver betales af anlægsbevillingen. Der er tale om flytning af udgifter fra drift til anlæg. I dag er det vanskeligt at finde ressourcer til at føre tilstrækkeligt tilsyn, og til at hjælpe rådgivere med at finde oplysninger i det kommunale system. kr TU Vej og Park Gadebelysning slukkes dele af natten Besparelse på ,- er planlagt implementeret i år, fra næste år vil det betyde yderligere besparelse på kr. kr Ejendomservice Mindre bygningsmæssige tilretninger er hidtil blevet betalt over drift og vedligeholdelse. Fremover skal alle mindre ændringer betales afden enhed der har den driftmæssige fordel af ændringen. Alternativ søges som anlægsbevilling. Udgiften flyttes fra Ejendomsservice til den indtitution/enhed der har den driftsmæssige fordel af tilretningen. 21/27

22 Ejendomservice Ejendomservice Nedsætte serviceniveau/kvalitet på vedligeholdelse af udenomsarealer til kommunale ejendomme. Reduktion i sikringsniveau (tyverialarm) Mindre pasning af udenomsarealer, de vil i perioder fremstå mere uplejede. Det drejer sig om de ejendomme, hvor Ejendomsservice har budgettet til pleje af udenomsarealer, primært administrationsbygninger Fremover skal der søges ekstrabevilling, hvis det viser sig at der er behov for ekstra overvågning udover hvad der er krav om fra forsikringsselskab. Aftaler med med vagtfirmaer gennemgåes jf. forsikringsselskabets minimumskrav, og enkelte aftaler opsiges, hvor effekten skønnes begrænset. Konsekvensen kan være lavere sikkerhed overfor indbrud enkelte steder. kr Ejendomservice Tidsforbrug ved løsning af opgaver i forbindelse med anlægsprojekter faktureres intern til anlægsbevillingen Udgiften til medarbejdere i den tid de arbejder med anlægsopgaver betales af anlægsbevillingen. Der er tale om flytning af udgifter fra drift til anlæg. I dag er det vanskeligt at finde ressourcer til at føre tilstrækkeligt tilsyn, og til at hjælpe rådgivere med at finde oplysninger i det kommunale system. 123 Rengøring Gl. Kalundborg Ændring af rengøringsniveau Der udføres kun rengøring 3x ugentligt mod i dag 5xugentligt på på forvaltningsbygninger/kon-kontorområdertorområder fra 511 til 311 områder vil den endelige besparelse først kunne effektueres fra 1. I forhold til opsigelser af personalet på disse marts og 1. maj 2010, det betyder, at besparelsen i 2010 vil være kr I 2011 på kr. kr Rengøring Gl. Kalundborg Timer til hovedrengøring bortfalder på Nyrupskolen, Rynkevangskolen,Musikskole n, Tømmerup skole, Årby skole Der foretages ikke hovedrengøring i forbindelse med ferier, hvilket betyder, at der ikke afsættes tid til ekstra opgaver i forbindelse med tømning af lokaler, der opskures og udlægges ikke polish på gulvearealer, der i dag får denne behandling. Hvis man fremover ønsker disse opgaver udført, vil der ikke være afsat penge til dette på budgettet. kr /27

23 TU TU TU TU TU Entreprenørafdelingen 2008: solgte timer af 294,- kr. (i alt ca. 32 mio. kr.) 2009: lønstigning overenskomstmæssig i alt ca. Færre investeringsmuligheder i mere effektivisering. Færre driftsmidler/investeringsmuligheder kr kr. 2010: Fastholdelse af generel timepris effektiviseret på driftomkostninger/organiserin g Entreprenørafdelingen Sommerfugle løn - timeansatte vækstsæsonmedarbejdere - 7 færre i 2009 og fremefter. Opsigelse af leje aftale hjælpemiddelsdepot værkstedspavillon, Agertoften 4, Gørlev Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen Organisationstilretning/effektivisering kr Hjælpemiddeldepotet flytter til gl. materielgård. Området er ikke budgetlagt under hjælpemidler. Bør flyttes til hjælpemiddelområdet. Entreprenørafd. flytter til ny materielgård kr Salg af Sæby materielgård Alene Driftomkostninger (2007-tal) kr Salg af Høng materielgård Alene Driftomkostninger (2007-tal) kr TU Entreprenørafdelingen Salg af Hvidebæk materielgård Alene Driftomkostninger (2007-tal) kr TU Entreprenørafdelingen Opdeling af driftomkostninger Sejerø materielgård Alene strøm udgør kwh. pr. år (brand/genbrug/materiel) 23/27

24 MIL Plan, Byg og Miljø MIL Plan, Byg og Miljø TU Plan, Byg og Miljø Reduktion af byggesagskonto Beløbet på byggesagskontoen vil hermed være reduceret i en sådan grad at det vil give en mindsket mulighed for ekstern hjælp kr ved byggesagsbehandling til nedbringelse af sagsbehandlingstid. På byggesagskontoen vil der restere et beløb i størrelsesordenen kr Genbrugsstationer Reduktion af vandløbsvæsen Vanskeligheder med at dokumentere lovbundne opgaver i form af vandløbsvedligeholdelse/ og sikre grundlag for arbejde med vandløbsregulativer/vandplaner. kr Reduktion af analysekontoen Opstår der et større analysebehov vil kontoen blive overskredet. kr Genbrugsstationerne forventer at kunne spare på udgifterne til Novoren pga. et fald i affaldsmængderne Ingen såfremt at mængden af affald ikke stiger kr Økonomistaben Økonomistaben Økonomistaben BH Uddannelse Kompetenceudviklingen bliver mindre kr BH Lønsum Pt. vakant stilling på opkrævningen, mindre inddrivelse kr BH Lønpuljer Mindre på lønpuljer revision af reglerne færre udbetalinger til partnerskabsholderer. Svarer til 2% færre lønudgifter kr Økonomistaben BH Tjenestemandspensioner Besparelsen kan medføre merforbrug, idet det pt. ikke er afklaret hvor mange der går på pension i den resterende del af året. kr Økonomistaben Økonomistaben Økonomistaben BH Kontorartikler Fællesindkøb af kontorartikler mindskes kr BH Revision Færre undersøgelser kr BH Digitalisering af byggesager Overskydende beløb efter omplacering af lønninger og leje kr /27

25 HR og BH Reduktion på kontoen til MED-Vuddannelse arbejdsmiljøuddannelsen, hvilket vil medføre at vi selv kan er i gang med at uddanne egen instruktør på kr Personale 147 gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Aktivitetsniveauet generelt tilpasses i forhold til det reducerede budget. 148 Øk HR og Personale BH Reduktion af aftalen vedr. jubilæumsgratiale Vi giver fremadrettet kun gratiale ved 25 og 40 års jubilæum. I dag giver vi også ved 35 år og 45 år. Vores takster er højere end statens takster, hvorfor det anbefales, at vi fremadrettet følger statens takster. De er de enkelte partnerskabsholdere, der afholder udgiften, hvorfor det også vil være dem, der fremadrettet får en mindre udgift. Størrelsen på besparelsen er afhængig af antallet af jubilarer på det pågældende arbejdssted. Tilrettet jubilæumsregulativ uden 35 år og 45 år og efter statens takster på de øvrige jubilæer vil medføre mindreforbrug. Jubilæumsgratiale er ikke budgetteret, men afholdes af de enkelte partnerskabsholdere. En justering af regulativet vil medføre et mindreforbrug på de enkelte arbejdssteder. Besparelsen udgør , og i hvert af de kommende tre år. kr /27

26 149 HR og Personale BH Befordring mere kørsel efter lav takst Vi har i 2008 anvendt 5,5 mio kr til befordring efter statens regler (høj takst) Det er kommunens beslutning, hvordan der honoreres med henholdsvis høj takst og lav takst. Satserne er henholdsvis 3,56 og 1.90 kr pr. km. Såfremt halvdelen af enhederne fra 2010 honoreres efter lav takst kan forbruget reduceres med 1.5 mio kr. Konsekvensen vil være at f.eks kørsel til møder, kurser, uddannelse etc honoreres efter lav takst. Direktionen kan fremadrettet udstede kørselsbemyndigelser til de situationer, hvor det er hensigtsmæssigt, at der honoreres efter høj takst. Beløbene er ikke budgetteret, men afholdes af de enkelte partnerskabsholdere, men vil medføre et mindreforbrug på de enkelte arbejdssteder. kr Direktionssekratariat HD Direktionssekretariatet Organisation og kommunikation Der fremlægges en sag til politisk behandling i august 2009 om at overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet. Besparelsen her er på min. 5. mio. kr. p.a. Herudover ses der ikke andre muligheder en reduktion på personalesiden, svarende til ca. 1½ stilling. kr K&F Fugledegård Små anskaffelser Ingen kr /27

27 B&U Høng Erhversskole Løn (vikarkonto, kursusbudget, andel af puljer) Mindre fleksibilitet, mulige kvalitetsforringelser Hvis vi bliver ramt af besparelser næste år også, bliver der tale om afskedigelser, hvilket vil være alvorligt i betragtning af, at vores elever får flere problematikker, der stiller større krav til indsats og dokumentation. De foreslåede besparelser på 2% er allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr (gælder alle forslag vedr. Høng Erhvervsskole.) Bestyrelsen har på sit møde 22. juni 2009 udtrykt sin undren over, hvordan vi som selvejende institution, der er 100% takstfinansieret, kan blive pålagt at bidrage til interne kommunale besparelser. ( jævnfør forslag til ny driftsoverenskomst pr ) Da den overvejende del af vores elever kommer fra andre kommuner, vil den bebudede besparelse på formentlig kun resultere i en besparelsesgevinst for Kalundborg Kommune på ca ! B&U B&U B&U B&U Høng Erhversskole Høng Erhversskole Høng Erhversskole Høng Erhversskole Materialer og aktivitetsudgifter Administration (forbrug, abonnementer, telefoni mv.) Sparsommelighed holder ikke et år mere kr Bliver forhåbentligt ikke spist op af endnu ikke varslede stigninger kr IT og inventar Nedslidning og forældelse går ikke flere år kr Bygninger (vedligeholdelse og varme) Vi har en stor og relativ gammel bygningsmasse på sigt vil manglende vedligeholdelse være problematisk kr kr /27

Inspirationskatalog til mulige udgiftsreduktioner

Inspirationskatalog til mulige udgiftsreduktioner R A P P O R T Inspirationskatalog til mulige udgiftsreduktioner Indsamlet af Viden og Strategi, marts 2010 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i 2 0 1 0 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015

FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015 HANDLEKATALOG EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015 AUGUST 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. MILJØ- OG PLANOMRÅDET... 6 2.1. BOLIGADMINISTRATION... 6 2.2. TRAFIK OG MILJØ...

Læs mere

Prioriterings- og effektiviseringskatalog

Prioriterings- og effektiviseringskatalog Prioriterings- og effektiviseringskatalog Til - og Erhvervsudvalget den 20. august 2014 Om prioriterings- og effektiviseringskataloget - og Erhvervsudvalget har den 22. januar 2014 besluttet, at der skal

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011

Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 Kommunaldirektøren 15. marts 2011 Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 I 2011 er budgetoverholdelse endnu vigtigere end tidligere år. Årsagen til dette er, at kommunerne risikerer at skulle

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Indhold Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Forord... 3 Index....4 00.0 Generelle

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016 Høring af udkast til Mulighedskatalog - 1: Øget inklusion og målretning af specialtilbud i folkeskolen _x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget

Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget Råderumsforslag Social- og Seniorudvalget Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SSU 1 42 Social og psykiatri Reduceret

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere