2 % BESPARELSESKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 % BESPARELSESKATALOG"

Transkript

1 IKT og PBH Nedlæggelse af Borgerservicentret på Høng Kalundborg, eller på basisborgerservice/bibliotekerne. Der kan Alle personlige henvendelser skal ske til Borgerservice i kr Borgerservice Rådhus spares en fuldtidsmedarbejder. Høng bibliotek ligger 1 km fra 1 Høng Rådhus IKT og Borgerservice IKT og Borgerservice IKT og Borgerservice PBH PBH PBH Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktionen Salg af buskort til pensionister i borgerservice ophører Befordring til læge og speciallæge Funktionen nedlægges, og klager/henvendelser kan rettes til juristteamet i direktionssekretariatet. Funktionen har et budget på kr Den nuværende ansatte borgerrådgiver er tjenestemand. Salg af buskort til pensionister er ikke et lovkrav. Salg af buskort til pensionister er en fortsættelse af en gammel aftale mellem VT og kommunerne i Vestsjællands Amt. Den nuværende aftale med Movia skal opsiges. Der kan spares ½ fuldtidsmedarbejder.dette emne er drøftet med borgerservichefen i Holbæk Kommune, som fremkommer med samme besparelsesforslag. Med virkning fra 1. juni 2009 er der strammet på tilkendelse af befordring af pensionister til læge og speciallæge, så kun pensionister med reelt behov for befordring visiteres til kørsel med Flextur. kr kr /27

2 IKT og Borgerservice PBH Forlængelse af levetid på IKT-arbejdspladser Der er afsat budget til løbende udskiftning af IKTarbejdspladsudstyr. Nuværende standard PC-arbejdspladser er med 17" skærme og uden lyd. Flere eksisterende og mange nye IKT-systemer kræver 19" eller 21" skærme samt PC-clienter med lyd. IKT kan indføre kr visitering til nyt udstyr, således at kun medarbejdere med arbejdsrelaterede behov får nye PC-arbejdspladser, får nyt udstyr. De nuværende pc-arbejdspladsafgifter skal fastholdes, ellers bliver der ikke samlet besparelser for IKT/Kommunen. Der er intet tjent ved at alle får opgraderet deres PC-arbejdsplads med nyt udstyr, og IKT hæver afgiften for pc-arbejdspladsen. 6 IKT og Borgerservice PBH Hjemtagelse af IKTkonsulentopgaver IKT og Borgerservice kan hjemtage (in source) en del opgaver som delvis løses af eksterne samarbejdspartnere. En del fremtidige uddannelses og implementerings- og IKT-driftsopgaver kan løses ved brug af egne medarbejdere frem for brug af konsulenter. I de nærmeste år forestår en stor efteruddannelse i ny officepakke(vista), Lovinformationssystem/Blanketløsning, decentral lønindrapportering og lønstyring. Hjemtagelsen af uddannelses- og implementeringopgaver er allerede påbegyndt! B&U B&U Undervisning: Fagchefen Undervisning: Fagchefen PBH SFO øget forældrebetaling kr PBH Øget antal egenkommunale skole- og dagbehandlingspladser 22 pladser, nyvisitering og revisitering (vanskelig proces) (heraf indgår besparelse på Kathøjskolen, Tejbjergskolen og Vesterbjeggård med hhv kr., kr. og kr.) kr B&U Undervisning: Fagchefen PBH Udvidelse / etablering af visse egenkommunale specialtilbud N.B.: Problematisk på kort sigt ny strategi på langt sigt kr /27

3 B&U Undervisning: PBH UU ungdommens 2 % besparelse forventes aftalt med samarbejdskommuner Fagchefen uddannelsesvejledning B&U Undervisning: PBH Elevtransport børn med Igangværende forhandlinger (og 0,6 % + 0,8 %) kr Fagchefen særlige behov B&U Undervisning: PBH Ressourcefordelingsmodel Se analyse i samlenotat / notat kr forøgelse af 17 undervisningsprocent folkeskoler B&U Undervisning: PBH SFO reduceret normering Belastningsgrad øges fra 16,0 til 16,5 = -3,2 stillinger kr folkeskoler B&U Undervisning: PBH SFO II reduceret normering Personale - løn: 80 % pædagoger og 20 pæd. medhjælper folkeskoler B&U Undervisning: PBH SFO II Nedlæggelse af fritidstilbud (forebyggende kan-opgave) kr folkeskoler 23 B&U Yggdrasil Rørby SFO PBH Nednormering med 1. pædagog i Yggdrasil. Den individuelle tid til barnets behandling bliver reduceret. Hermed forringes specialtilbuddet, da udgangspunktet er at børnene skal undervises i mindre overskuelige enheder. I Yggdrasil er midlerne excl. løn mindre end sparemålet. Derfor må besparelsen findes ved personalereducering, ellers er ingen midler til UV-midler, aktiviteter, kursus etc. De 2 % findes indenfor Yggdrasils ramme, da det er et samlet partnerskabsområde. For folkeskoledelen er der sendt et samlet besparelseskatalog frem via undervisningsenheden. kr /27

4 B&U Børn og PBH kr Familie B&U Børn og Familie B&U Børn og Familie PBH PBH Reduktion vedr. socialpædagogiske fripladser i daginstitutioner. Funktion Besparelse på SSP Funktion 5 Besparelse på plejefamilier og opholdssteder m.v. Funktion 5.20 Der tegner sig et generelt mindre forbrug på denne post. Derudover vil kriterierne for tildeling af fripladser blive revurderet m.h.p. en opstramning af tildelingskriterierne i.f.m. en kommende politisk beslutning om serviceniveau og kvalitetsstandarder for området Tilpasning i.f.t. de faktiske forhold og vurdering af Budget 2009 ultimo maj Der er forventninger til at de fremadrettede besparelser, som beskrevet til notat at direktionen af 13. maj 09, resulterer i den anførte mindre udgift. På nuværende kan der ikke forudses udviklingen i udgiftsniveauet og antal af sager, idet et nyt registrantsystem er under udvikling. kr kr B&U Børn og Familie PBH Besparelse på forbyggende foranstaltninger Funktion 5.21 Der er forventninger til at de fremadrettede besparelser, som beskrevet til notat at direktionen af 13. maj 09, resulterer i den anførte mindre udgift. kr B&U Børn og Familie B&U Børn og Familie B&U Børn og Familie PBH Funktion 5.23 Der hjemtages de forventede 2 % besparelse. På nuværende kan der ikke forudses udviklingen i udgiftsniveauet og antal af sager, idet et nyt registrantsystem er under udvikling kr PBH Hjælpemidler m.m. Der tegner sig et generelt mindre forbrug på denne post Funktion 5.35 PBH Merudgifter ved forsørgelse af børn. Funktion 5.72 Der er forventninger til at de fremadrettede besparelser, som beskrevet til notat at direktionen af 13. maj 09, resulterer i den anførte mindre udgift. På nuværende kan der ikke forudses udviklingen i udgiftsniveauet og antal af sager, idet et nyt registrantsystem er under udvikling kr /27

5 B&U Småbørn PBH Besparelse på Pædagogisk konsulent som arbejder i forhold til udsatte og sårbare børn. Det enkelte barn får senere hjælp. Den koordinerende funktion i forhold til sårbare børn indskrænkes. Hjælp i dagtilbuddene til samtalerne med de mest sårbare forældre forsvinder. Hjælp til handleplansbeskrivelse og udredning af børn forsvinder. kr Vi vil mindske den tidligere forebyggende indsats og derved risikerer man at endnu flere børn hægtes af? allerede fra 0. eller 1. klasse Manglede understøtning i dagtilbud til, at bryde negativ social arv. 5/27

6 B&U De kommunale PBH Forslag til permanent En mærkbar konsekvens ved at sænke normeringen vil være, kr besparelse at åbningstiden reduceres fra de nuværende timer til 48 daginstitutioner på 2% i 2010 indenfor de timer pr. uge, med virkning fra den kommunale daginstitutioner (0-6 år) 39 Vi er blevet pålagt at anvise områder hvor en varig besparelse på 2 % kan foretages i 2010 budgetterne. En besparelse af denne størrelse er kun mulig såfremt vi ændrer normeringen. På nuværende tidspunkt er normeringen på 4,7 time pr. barn. For at opnå den fornødne besparelse på 2,7 mill. kr. må normeringen ændres til 4,57. Det skal bemærkes at Kalundborg kommunes dagtilbud har en personalenormering som ligger væsentlig under landsgennemsnittet. Der bliver yderligere feriesammenlægningsperioder i daginstitutionerne. Kommunens kriterier for lavt fremmøde i ferieperioder hæves fra 50% børn med behov for fremmøde til 75% børn med behov for fremmøde i ferieperioder. Yderligere uundgåelige konsekvenser: Med besparelsen på 2 % i 2010 må området yderligere spare 8 stillinger. - Den fremtidige implementering af områdeledelse, vil i høj grad forringes idet teamlederne må anvende yderligere tid med børnegruppen - Manglende rummelighed - Manglende tid til den tidlige indsats. Der er konkrete forskningsresultater som påviser, at jo tidligere indsatsen igangsættes desto større effekt. - Manglende mulighed for opfyldelse af de lovmæssige krav. Såsom: Pædagogiske læreplaner,3 års screening, Børnemiljøvurdering, Sund frokost i dagtilbuddet, Den røde tråd. Herudover bortskæring af en række daglige projekter. 6/27

7 B&U 41 Dagplejen PBH Nedlæggelse af 16 pladser ( - 4 dagplejere) Afskedigelse af 4 dagplejere, og følgeudgifter hertil (udd, rådighedsbeløb, arb.skadeforsikring) Reduktionen medfører større afstand til til dagplejehjem, samt at en række at de opgaver dagplejepædagoer foretager ikke længere kan ske. kr SUU Sundhedsstaben HHJ Sundheds og forebyggelsesudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse budget: , 2%= Puljen til sundhedsfremme og forebyggelse omfatter projekter og tiltag der enten er i gang eller under udvikling og så er der en mindre pulje frie midler til igangsættelse af nye tiltag. En reduktion af puljemidlerne med 2% svarende til vil begrænse mulighederne for nye initiativer. Da det ikke er relevant at anvise andre besparelser, skal der anvises besparelser på sundheds og forebyggelsesudvalgets pulje på Dette vil udelukke igangsættelse af nye initiativer og fordre stop for nogle af de nuværende initiativer. kr /27

8 SOC Forbyggelse og Genoptræning HHJ Ophør af tilbud om neurorehabilitering i døgnophold hos eksterne udbydere. Fordele: Fordelene ved et lokalt neurorehabiliteringsforløb er, at tilbuddet til-rettelægges sådan, at det giver mulighed for at tage hensyn til den enkelte borgers særlige behov, og at dette kan ske i et tæt samarbejde med borgeren, pårørende og professionelle, der skal støtte og hjælpe borgeren i denne proces Ulemper: Der vil være borgere, der på baggrund af de tidligere behandlingstraditioner, har en forventning om at deres kr genoptræningsforløb skal foregå i en hospitalslignende ramme, og at kvaliteten her er nød-vendig for et optimalt forløb. Indstilling: På den baggrund indstiller jeg, at Kalundborg kommune fremover kun tilbyder genoptræning efter hjerneskade i døgnophold hos eksterne udbydere, i de tilfælde, hvor Kalundborg kommunes faglige ekspertise vurdering, at det ikke er muligt at løfte opgaven lokalt. 45 SUND Tandplejen Reducering af klinikassistent gruppen med 1 fuldtidsstilling. Børnene indkaldes 1. gang til tandeftersyn ved 2 års alderen i stedet for som nu ved 1 års alderen. Dog viser nyeste forskning at tidlig indsats(8 og 16 mdr.) er meget vigtig, når børn kommer fra belastede hjem. Hvert 7. barn i Kalundborg kommer fra et belastet hjem, så her er det vigtigt med en tidlig indsats kr. 8/27

9 SOC Bo- og Servicecenter Kalundborg Afskedigelse af rengøringsmedarbejdere Rengøringsopgaver overgår til det pædagogiske personale, hvilket forringer kerneydelsen til borgerne. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning kr i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 47 SOC Bo- og Servicecenter Kalundborg HHJ Afskedigelse af pedel Centret må købe eksterne håndværkerydelser ved behov for små reparationer, opsætninger m.m. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr SOC Bo- og Servicecenter Høng HHJ *Bo & servicecenter Høng indførte januar 2009 lokalt ansættelsesstop. Med dette som udgangspunkt tilstræbes en samlet budget overholdelse. Teamleder er opsagt og fratræder i primo Beløbet er et max. beløb. * Besparelse på 0,6%+0,8 %+2,5% for budgetoverholdelse i 2009 og frembetyder i 2010 ensamlet budgetreduktion på De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr /27

10 SOC Bo- og kr Servicecenter Høng HHJ Lov om Social Service 104, Aktivitets og samværstilbud ændres ved hjemtagelse af aktivitettilbud fra Filadelfia, pt. 7 borgere visiteres til eksisterende 104 dagtilbud under Bo & servicecenter Høng Dagtilbud Brinken udvides til 14 pladser. Nuværende lejede lokaler fraflyttes og erstattes af pavillion på Sofievej 1, Høng. - nuværende visitering til Filadelfia overføres til **Dagtilbud Brinken. - Der etableres udehold af visiterede borgere. - Medarbejdere fra boenheder frigøres ved at planlagte hjemmedage til pædagogisk indsats i og omkring borgeren i egen bolig udgår af grundtakst SOC Bo- og Servicecenter Høng HHJ Ledig pedelstilling genbesættes ikke, i stedet etableres som led i forslået udvidelse af dagtilbud, et udehold ** Takstfastsættelsen følger den for kalundborg Kommune gældende takstreduktion på - 2 % og tilhørendevilkår for budgetfremskrivning til 2010.De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. Udehold indgår som del af overstående udvidelse af dagtilbud der samtidig varetager lettere vedligeholdelsesopgaver på udearealer, omkring bygninger m.v. Beløbet er et max. beløb. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr /27

11 SOC Bo- og HHJ kr Servicecenter Høng 52 Overtagelse af hjemmevejlederopgave, Banemarken og etablering af fælles vikarpulje på Bo- og Servicecenter Høng, incl. Dagtilbud og hjemmevejledning i lokalområdet. Banemarken integreres i Bo- og Servicecenter Høng, som forudsætning for besparelse, som gør den samlede budgetreduktion på mulig blandt andet gennem samkøring af hjemmevejledning, pædagogisk arbejde, herunder fravær af individuelle hjemmedage og udvidelse af dagtilbud. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 53 SOC Misbrugcentret HHJ Sænke antal af visitationer til dagbehandling narko. (dvs. Misbrugscentret køber færre pladser hos andre kommuner) Borgerne opholder sig længere i ambulant behandling på Rådgivningscentret i Kalundborg, fordi Kalundborg Kommunes Misbrugscenter køber færre dagbehandlingspladser i Holbæk og Slagelse Misbrugscenter. At en bruger bremses i sin behandlingsudvikling fordi der ikke sker nyt i behandlingen kan betyde, at brugeren mister motivationen, i værste tilfælde tilbagefald, dvs. begynder at tage stoffer igen. Den ambulante behandling på Rådgivningscentret i Kalundborg har pt. en belægning på 115 %. En yderligere overbelægning har den konsekvens at misbrugsrådgiverne har endnu mindre tid til de motiverende samtaler og den tætte sagsopfølgning. Det kan have den konsekvens at brugerens motivation for ændring af sin adfærd og livsstil mindskes og forsvinder. De foreslåede besparelser på 2% er allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr /27

12 SOC Spcialcenter HHJ max Kalundborg 54 Specialcenter Kalundborg besluttede allerede i foråret at alle ansatte kunne komme med forslag til besparelser, for at vi kunne være på forkant, og begrænse konsekvenserne senere hen. Ud af de mange forslag besluttede vi en række mindre tiltag som samlet giver en vis besparelse, primært i 2009, men også ting som kan give besparelser i kommende budgetår. Planer om ny administrationsbygning annulleres. Administrationen flyttes i stedet til Hestehavebakken / Ny Raklevgården, med risiko for pladsmangel i personalebygningen på Hestehavebakken. Administrativ stilling i stabsfunktionerne genbesættes ikke, med deraf følgende flere opgaver til øvrige stabsfunktioner. Teams skal i højere grad selv lave reparationer. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 55 SOC Spcialcenter Kalundborg HHJ Ferietilbud laves 100% deltagerbetalt. Det vil sige, at borgeren skal betale for alle udgifter forbundet med ferien, herunder løn med alle tillæg jf. overenskomster mv. til pædagogisk støtte, udgifter til vikardækning og afspadsering, rejseudgifter og fortæring Mennesker med handicap i Kalundborg Kommune får ikke mulighed for at tage på ferieophold, hvis de ikke er formuende, og har råd til at betale for en forholdsvis dyr ferie. Beløbet er et max beløb. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr SOC Voksenspecialenheden HHJ Taksten for afregning af 85 til egne udførere reduceres til 430,00 kr. pr ATA-time Ingen serviceændring udelukkende et krav om effektivisering i udførerledet. kr /27

13 SOC Voksen- HHJ 103 taksten til egne Servicereduktion kr special- enheden udførere reduceres med 2,5% SOC Voksen- HHJ 104 taksten til egne Servicereduktion kr special- enheden udførere reduceres med 2,5% SOC Social HHJ kr Vækst center 59 Denne reduktion af budgettet, kan ikke rummes inden for den del af driftsbudgettet der ikke omfatter personaleudgifter, det prioriteres derfor: At bibeholde et højt fagligt niveau, hos den fremtidige reducerede personalestab til kerneydelsen. At personale med andre funktioner end kerneydelsen kan reduceres At bibeholde personer i nøglefunktioner. Der reduceres på pedelfunktionen, ved opsigelse af 2 pedeller, dels kan funktionen varetages af brugere i det grønne hold, dels ophøre funktionen hvor Socialt Vækstcenter har serviceret Specialcenter Kalundborg med pedelfunktion. Der opsiges en omsorgsmedhjælper i Aktivitets og Samværstilbudet på Stejlhøjhus, hvilket medfører en ændret normering personale / brugere. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Direktionens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 60 SOC Socialpsykiatrien HHJ Værestedernes rammebudget reduceres med 10% Reduktion i værestedernes budget til aktiviteter, inventar, kontorartikler m.m. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Direktionens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr /27

14 SOC Socialpsykiatrien HHJ Budgettet til uddannelse reduceres med 20% De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere kr afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 63 SOC Socialpsykiatrien HHJ Reduktion i 99 Modtagernes ugentlige timetal reduceres fra gennemsnitlig 1,9 timer til 1,7 timer pr. uge (102 modtagere). De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr SOC Ældreområdet inkl. Dagcentre, kommunal sygepleje samt Visitationsog hjælpemiddelenheden HHJ Reducere eller fjerne Enkelte borgere vil måske fravælge denne madløsning og finde et kommunalt tilskud til alternativ, som mange allerede gør. Alle kommunens pensionister Madservice, og lade borgerne vil have mulighed for at tilmelde sig, da der ikke længere skal betale den fulde pris. I 2009 være visitation, når der ikke er kommunalt tilskud. Det udregnede gives der kr. 8,38 i tilskud pr. beløb er såfremt tilskuddet fjernes helt. visiteret borger pr. dag /27

15 SOC Ældreområdet inkl. Dagcentre, kommunal HHJ Pensionistfest. Der foreslås fuld brugerbetaling eller nedlæggelse af tilbuddet. kr sygepleje samt Visitationsog hjælpemiddelenheden 66 SOC Ældreområdet inkl. Dagcentre, kommunal sygepleje samt Visitationsog hjælpemiddelenheden HHJ Ældrepuljen reduceres med 2/3 (kr i 2009) Når der kun foreslås 2/3 skyldes det at den resterende del skal benyttes til indkøb af nye PDA'er i hjemmeplejen. Ældrepuljen er tænkt som tiltag mhp bedre kvalitet for de ældre. Hvis besparelserne tages her, betyder det indirekte, at besparelserne ikke tages fra de ældres kerneydelser, hvilket giver dem mere kvalitet /27

16 SOC Ældreområdet inkl. Dagcentre, kommunal HHJ Der forventes besparelser på udgifter til beklædning, da denne ydelse er i udbud og resultatet forventes iværksat primo kr sygepleje samt Visitationsog hjælpemiddelenheden Kontrakten løber i fire år og den påpegede besparelse er pr. kontraktår Jobcenter HHJ Servicejob i Jobcenter er ophørt Jobcenter HHJ Nedlæggelse af udviklingsgruppe Nednormering kr Udvikling af nye tiltag nedprioriteres. Vil forlænge varigheden af borgere på forsørgelse, med tab af refusion som muligt følge, på enkelte områder. Samtidig en større udgift til ydelser. kr Ydelseskontor HHJ Et generelt forslag: At enheder der betjener borgere journaliserer alle lægelige oplysninger i en EDH lægemappe oplysningerne kan herved bruges af flere enheder. Færre udgifter til lægeerklæringer, mindsker ressourceforbrug til at indhente nye lægelige oplysninger, forenkling for lægerne. 75 Ydelseskontor HHJ Specifikt for Ydelseskontor Nedsætte kursusbudget igen (nedsat i forbindelse med 0,6 %) Halverer muligheden for kompetenceudvikling og faglig opdatering/supervision. Ikke i overensstemmelse med overordnet lovgivning på området. kr /27

17 Ydelseskontor Budget til regresindtægter budgettet, hvorfor dette forslås forøget HHJ Specifikt for Ydelseskontor De senere år har der været væsentlig større indtægter end kr sygedagpengesager forøges 77 Ydelseskontor HHJ Specifikt for Ydelseskontor Nedsættelse af bogkonto Merbudget på denne konto har hidtil dækket en ikke budgetlagt udgift til ansvars- og arbejdsskadeforsikring kr Udviklingsstaben Udviklingsstaben Markedsføring Der er afsat kr. til en samlet markedsføringsindsats. Udmøntes efter politisk beslutning. Indsatsen kan afstemmes. Markedsføring, pulje Der er afsat kr. til at støtte individuelle initiativer med markedsføringsværdi. Færre tiltag støttes. kr Udviklingsstaben Erhvervs- og udviklingspolitik, pulje Der anvendes ca kr. til indsatsområderne i erhvervs- og udviklingspolitikken. Indsatsen aftemmes. kr Udviklingsstaben Udviklingsprojekter Der resterer ca kr. til større projekter - Kommuneplan, planstrategi, planrevisioner, kulturatlas, infrastruktur ect. Aktivitetsniveau afstemmes. 82 Udviklingsstaben Støtte til Erhvervsrådet Der er afsat til årligt tilskud. Området er reguleret af en partnerskabsaftale. Erhvervsrådet løser bl.a. den kommunale opgave omkring lokal erhvervsservice. 83 Udviklingsstaben Støtte til Turistrådet Der er afsat til årligt tilskud. Området er reguleret af en partnerskabsaftale. Støtteniveauet har være det samme siden sammenlægningen. I forhold til før sammenlægningen var der tale om en mindre reduktion. 84 Beredskab Rengøring Nedprioritering kr Beredskab Indvendig vedligeholdelse Nedprioritering kr Beredskab Vandforsyningsanlæg Nedlægning af brandhaner/damme i yderområder kr Beredskab Materiel og køretøjer Nedprioritering af nyanskaffelser kr /27

18 Hjælpe- Rengøring Nedprioritering kr middel- depot Hjælpe- Indvendig vedligeholdelse Nedprioritering kr middel- depot SOC Hjælpe- HHJ Inventar og materiel Generel nedprioritering af nyanskaffelser kr middel- depot K&F Musisk PBH Forhøjelse af elevtakster Frafald af elever kr Skole K&F Musisk PBH Betaling for Kan ikke vurderes p.g.a. frafald af elever kr Skole sammenspil/korsang K&F Biblioteker 15% på den samlede Serviceforringelse i form af færre materialer og dermed et kr materialekonto begrænset tilbud og længere ventetid. 98 K&F Kalundborg Hallerne Rengøring i Svebøllehallen Lille reduktion i rengøringsniveauet kr K&F Kalundborg Hallerne Udendørs boldbaner, nedgradering af udvalgte baner til "park" Større slid på de resterende baner. Enkelte anlæg bortfalder helt som idrætsanlæg der vil lokalsamfundet opleve et synligt fald i serviceniveauet. 100 K&F Kalundborg Hallerne Den daglige pleje af tennisanlægget på Mølle bakken overgår til foreningerne, opstart/ nedtagning/pleje af udenomsarealerne udbydes til Entreprenørafdelingen Synligt lavere serviceniveau. Tennisklubben får pålagt en ekstra opgave. Banekvaliteten falder. kr /27

19 K&F Kalundborg Omlægning af plejen af fem opvisningsbaner i h.h.v. Koordineringsopgave for foreningerne og entreprenørafdelingen. Ingen serviceforandring. kr Hallerne Høng, Jerselv, Gørlev, Svebølle og Kalundborg. 102 K&F Kalundborg Hallerne Nednormering af opsynet i svømmehallens offentlige åbningstid Lavere serviceniveau i svømmehallen: 1) den løbende rengøring i omklædningsrum reduceres 2) Stressniveauet i svømmehallen øges 3) Længere reaktionstid i forbindelse med ulykker kr K&F Kalundborg Hallerne Omlægning af timefordelingen hverdage kl :30 Lavere serviceniveau i svømmehallen 1) alle foreninger ligestilles med krav om egne livreddere 2) ingen løbende rengøring i omklædningsum under klubsvømning 3) ingen livreddere som "bagvagt" for klubberne i forbindelse med ulykker K&F K&F Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Nedsættelse af lokaletilskud fra 75 % til 65 % Reduktion af puljen til "øvrige tilskud" Lovens minimums bestemmelse er lokaletilskud på 65 %. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev KK s tilskud bestemt til 75 %, hvilket var en nedgang fra 100 % for foreningerne i den tidligere Hvidebæk Kommune. Puljen søges af foreninger til udstyr, arrangementer mv. og er ikke lovbestemt. Reduktion af puljen har betydning for det foreningsmæssige aktivitetsniveau i kommunen, som alt andet lige nedsættes. kr kr /27

20 K&F K&F K&F Udviklingsstaben på Reduktion af puljen til "skraldeordningen" Forsøgsordning som kompenserer foreningerne for manglende indtægter i forbindelse med at de ikke længere må indsamle glas, 106 Kultur og aviser m.v. Indtægtsgrundlaget for foreninger forringes. Er ikke Fritidsudvalgsområd lovbestemt. et Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Reduktion af "Kulturkassen" Puljen søges af foreninger, ildsjæle mv. til kulturaktiviteter og er ikke lovbestemt. Puljen blev forhøjet med kr. ved seneste budgetvedtagelse. Reduktion af puljen har betydning for det kulturelle aktivitetsniveau i kommunen, som alt andet lige nedsættes. Åmosen-tilskud nedsættes nyt fællesniveau Der er i budget 2010 afsat knapt kr. - Øvrige kommuner i projektet skal også bidrage med driftstilskud, men bl.a. Holbæk Kommune har ikke økonomi til at bidrage med et så stort beløb. Da der er tale om et tilskud, så kan der reduceres i dette, således at driftstilskuddet evt. bliver ens i de enkelte tilskudskommuner (kommunerne bliver enige herom). Åmose-projektet reduceres. Er ikke lovbestemt K&F Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Fjernelse af tilskud til lokalarkiver TU Vej og Park Kollektiv trafik (2% af ,- kr) Lokalarkiverne henvises til tilskud efter folkeoplysningslovens bestemmelser, (såfremt disse er godkendte under denne ordning) kan derfor medføre ekstra omkostninger på folkeoplysningsudvalgets budget. Er ikke lovbestemt. kr Reduktion i afgangsfrekvens/nedlæggelse af budruter. kr /27

21 TU Vej og Park Gadebelysning på private Omfanget af "egenbetaling" kan reguleres fra forbrug til også at kr veje betales fremover af grundejerne. Lignende omfatte drift og vedligeholdelse af anlæg. For at sikre at belysningen lever op til lovgivningsmæssige og 113 konstruktioner anvendes i andre kommuner. trafiksikkerhedsmæssige normer og standarder, bør kommunen forsat forestå drift, men viderefakturere omkostninger til anlæggene på de private fællesveje. SEAS-NVE er ved at regne på besparelsespotentialet. TU Vej og Park Nedklassificering af udvalgte Pasning overtages af lodsejere kr strækninger af vandløb fra off. til privat 116 TU Vej og Park Tidsforbrug ved løsning af opgaver i forbindelse med anlægsprojekter faktureres intern til anlægsbevillingen Udgiften til medarbejdere i den tid de arbejder med anlægsopgaver betales af anlægsbevillingen. Der er tale om flytning af udgifter fra drift til anlæg. I dag er det vanskeligt at finde ressourcer til at føre tilstrækkeligt tilsyn, og til at hjælpe rådgivere med at finde oplysninger i det kommunale system. kr TU Vej og Park Gadebelysning slukkes dele af natten Besparelse på ,- er planlagt implementeret i år, fra næste år vil det betyde yderligere besparelse på kr. kr Ejendomservice Mindre bygningsmæssige tilretninger er hidtil blevet betalt over drift og vedligeholdelse. Fremover skal alle mindre ændringer betales afden enhed der har den driftmæssige fordel af ændringen. Alternativ søges som anlægsbevilling. Udgiften flyttes fra Ejendomsservice til den indtitution/enhed der har den driftsmæssige fordel af tilretningen. 21/27

22 Ejendomservice Ejendomservice Nedsætte serviceniveau/kvalitet på vedligeholdelse af udenomsarealer til kommunale ejendomme. Reduktion i sikringsniveau (tyverialarm) Mindre pasning af udenomsarealer, de vil i perioder fremstå mere uplejede. Det drejer sig om de ejendomme, hvor Ejendomsservice har budgettet til pleje af udenomsarealer, primært administrationsbygninger Fremover skal der søges ekstrabevilling, hvis det viser sig at der er behov for ekstra overvågning udover hvad der er krav om fra forsikringsselskab. Aftaler med med vagtfirmaer gennemgåes jf. forsikringsselskabets minimumskrav, og enkelte aftaler opsiges, hvor effekten skønnes begrænset. Konsekvensen kan være lavere sikkerhed overfor indbrud enkelte steder. kr Ejendomservice Tidsforbrug ved løsning af opgaver i forbindelse med anlægsprojekter faktureres intern til anlægsbevillingen Udgiften til medarbejdere i den tid de arbejder med anlægsopgaver betales af anlægsbevillingen. Der er tale om flytning af udgifter fra drift til anlæg. I dag er det vanskeligt at finde ressourcer til at føre tilstrækkeligt tilsyn, og til at hjælpe rådgivere med at finde oplysninger i det kommunale system. 123 Rengøring Gl. Kalundborg Ændring af rengøringsniveau Der udføres kun rengøring 3x ugentligt mod i dag 5xugentligt på på forvaltningsbygninger/kon-kontorområdertorområder fra 511 til 311 områder vil den endelige besparelse først kunne effektueres fra 1. I forhold til opsigelser af personalet på disse marts og 1. maj 2010, det betyder, at besparelsen i 2010 vil være kr I 2011 på kr. kr Rengøring Gl. Kalundborg Timer til hovedrengøring bortfalder på Nyrupskolen, Rynkevangskolen,Musikskole n, Tømmerup skole, Årby skole Der foretages ikke hovedrengøring i forbindelse med ferier, hvilket betyder, at der ikke afsættes tid til ekstra opgaver i forbindelse med tømning af lokaler, der opskures og udlægges ikke polish på gulvearealer, der i dag får denne behandling. Hvis man fremover ønsker disse opgaver udført, vil der ikke være afsat penge til dette på budgettet. kr /27

23 TU TU TU TU TU Entreprenørafdelingen 2008: solgte timer af 294,- kr. (i alt ca. 32 mio. kr.) 2009: lønstigning overenskomstmæssig i alt ca. Færre investeringsmuligheder i mere effektivisering. Færre driftsmidler/investeringsmuligheder kr kr. 2010: Fastholdelse af generel timepris effektiviseret på driftomkostninger/organiserin g Entreprenørafdelingen Sommerfugle løn - timeansatte vækstsæsonmedarbejdere - 7 færre i 2009 og fremefter. Opsigelse af leje aftale hjælpemiddelsdepot værkstedspavillon, Agertoften 4, Gørlev Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen Organisationstilretning/effektivisering kr Hjælpemiddeldepotet flytter til gl. materielgård. Området er ikke budgetlagt under hjælpemidler. Bør flyttes til hjælpemiddelområdet. Entreprenørafd. flytter til ny materielgård kr Salg af Sæby materielgård Alene Driftomkostninger (2007-tal) kr Salg af Høng materielgård Alene Driftomkostninger (2007-tal) kr TU Entreprenørafdelingen Salg af Hvidebæk materielgård Alene Driftomkostninger (2007-tal) kr TU Entreprenørafdelingen Opdeling af driftomkostninger Sejerø materielgård Alene strøm udgør kwh. pr. år (brand/genbrug/materiel) 23/27

24 MIL Plan, Byg og Miljø MIL Plan, Byg og Miljø TU Plan, Byg og Miljø Reduktion af byggesagskonto Beløbet på byggesagskontoen vil hermed være reduceret i en sådan grad at det vil give en mindsket mulighed for ekstern hjælp kr ved byggesagsbehandling til nedbringelse af sagsbehandlingstid. På byggesagskontoen vil der restere et beløb i størrelsesordenen kr Genbrugsstationer Reduktion af vandløbsvæsen Vanskeligheder med at dokumentere lovbundne opgaver i form af vandløbsvedligeholdelse/ og sikre grundlag for arbejde med vandløbsregulativer/vandplaner. kr Reduktion af analysekontoen Opstår der et større analysebehov vil kontoen blive overskredet. kr Genbrugsstationerne forventer at kunne spare på udgifterne til Novoren pga. et fald i affaldsmængderne Ingen såfremt at mængden af affald ikke stiger kr Økonomistaben Økonomistaben Økonomistaben BH Uddannelse Kompetenceudviklingen bliver mindre kr BH Lønsum Pt. vakant stilling på opkrævningen, mindre inddrivelse kr BH Lønpuljer Mindre på lønpuljer revision af reglerne færre udbetalinger til partnerskabsholderer. Svarer til 2% færre lønudgifter kr Økonomistaben BH Tjenestemandspensioner Besparelsen kan medføre merforbrug, idet det pt. ikke er afklaret hvor mange der går på pension i den resterende del af året. kr Økonomistaben Økonomistaben Økonomistaben BH Kontorartikler Fællesindkøb af kontorartikler mindskes kr BH Revision Færre undersøgelser kr BH Digitalisering af byggesager Overskydende beløb efter omplacering af lønninger og leje kr /27

25 HR og BH Reduktion på kontoen til MED-Vuddannelse arbejdsmiljøuddannelsen, hvilket vil medføre at vi selv kan er i gang med at uddanne egen instruktør på kr Personale 147 gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Aktivitetsniveauet generelt tilpasses i forhold til det reducerede budget. 148 Øk HR og Personale BH Reduktion af aftalen vedr. jubilæumsgratiale Vi giver fremadrettet kun gratiale ved 25 og 40 års jubilæum. I dag giver vi også ved 35 år og 45 år. Vores takster er højere end statens takster, hvorfor det anbefales, at vi fremadrettet følger statens takster. De er de enkelte partnerskabsholdere, der afholder udgiften, hvorfor det også vil være dem, der fremadrettet får en mindre udgift. Størrelsen på besparelsen er afhængig af antallet af jubilarer på det pågældende arbejdssted. Tilrettet jubilæumsregulativ uden 35 år og 45 år og efter statens takster på de øvrige jubilæer vil medføre mindreforbrug. Jubilæumsgratiale er ikke budgetteret, men afholdes af de enkelte partnerskabsholdere. En justering af regulativet vil medføre et mindreforbrug på de enkelte arbejdssteder. Besparelsen udgør , og i hvert af de kommende tre år. kr /27

26 149 HR og Personale BH Befordring mere kørsel efter lav takst Vi har i 2008 anvendt 5,5 mio kr til befordring efter statens regler (høj takst) Det er kommunens beslutning, hvordan der honoreres med henholdsvis høj takst og lav takst. Satserne er henholdsvis 3,56 og 1.90 kr pr. km. Såfremt halvdelen af enhederne fra 2010 honoreres efter lav takst kan forbruget reduceres med 1.5 mio kr. Konsekvensen vil være at f.eks kørsel til møder, kurser, uddannelse etc honoreres efter lav takst. Direktionen kan fremadrettet udstede kørselsbemyndigelser til de situationer, hvor det er hensigtsmæssigt, at der honoreres efter høj takst. Beløbene er ikke budgetteret, men afholdes af de enkelte partnerskabsholdere, men vil medføre et mindreforbrug på de enkelte arbejdssteder. kr Direktionssekratariat HD Direktionssekretariatet Organisation og kommunikation Der fremlægges en sag til politisk behandling i august 2009 om at overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet. Besparelsen her er på min. 5. mio. kr. p.a. Herudover ses der ikke andre muligheder en reduktion på personalesiden, svarende til ca. 1½ stilling. kr K&F Fugledegård Små anskaffelser Ingen kr /27

27 B&U Høng Erhversskole Løn (vikarkonto, kursusbudget, andel af puljer) Mindre fleksibilitet, mulige kvalitetsforringelser Hvis vi bliver ramt af besparelser næste år også, bliver der tale om afskedigelser, hvilket vil være alvorligt i betragtning af, at vores elever får flere problematikker, der stiller større krav til indsats og dokumentation. De foreslåede besparelser på 2% er allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr (gælder alle forslag vedr. Høng Erhvervsskole.) Bestyrelsen har på sit møde 22. juni 2009 udtrykt sin undren over, hvordan vi som selvejende institution, der er 100% takstfinansieret, kan blive pålagt at bidrage til interne kommunale besparelser. ( jævnfør forslag til ny driftsoverenskomst pr ) Da den overvejende del af vores elever kommer fra andre kommuner, vil den bebudede besparelse på formentlig kun resultere i en besparelsesgevinst for Kalundborg Kommune på ca ! B&U B&U B&U B&U Høng Erhversskole Høng Erhversskole Høng Erhversskole Høng Erhversskole Materialer og aktivitetsudgifter Administration (forbrug, abonnementer, telefoni mv.) Sparsommelighed holder ikke et år mere kr Bliver forhåbentligt ikke spist op af endnu ikke varslede stigninger kr IT og inventar Nedslidning og forældelse går ikke flere år kr Bygninger (vedligeholdelse og varme) Vi har en stor og relativ gammel bygningsmasse på sigt vil manglende vedligeholdelse være problematisk kr kr /27

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18.

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18. Rudersdal Kommune Skoleområdet Att.: Hanne Dencker Sendt via e-mail til adressen hd@rudersdal.dk Vedbæk, 19. august 2010 Høringssvar vedr. tilpasningsforslag til budget 2011-2014 Hermed fremsender Vedbæk

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere