2 % BESPARELSESKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 % BESPARELSESKATALOG"

Transkript

1 IKT og PBH Nedlæggelse af Borgerservicentret på Høng Kalundborg, eller på basisborgerservice/bibliotekerne. Der kan Alle personlige henvendelser skal ske til Borgerservice i kr Borgerservice Rådhus spares en fuldtidsmedarbejder. Høng bibliotek ligger 1 km fra 1 Høng Rådhus IKT og Borgerservice IKT og Borgerservice IKT og Borgerservice PBH PBH PBH Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktionen Salg af buskort til pensionister i borgerservice ophører Befordring til læge og speciallæge Funktionen nedlægges, og klager/henvendelser kan rettes til juristteamet i direktionssekretariatet. Funktionen har et budget på kr Den nuværende ansatte borgerrådgiver er tjenestemand. Salg af buskort til pensionister er ikke et lovkrav. Salg af buskort til pensionister er en fortsættelse af en gammel aftale mellem VT og kommunerne i Vestsjællands Amt. Den nuværende aftale med Movia skal opsiges. Der kan spares ½ fuldtidsmedarbejder.dette emne er drøftet med borgerservichefen i Holbæk Kommune, som fremkommer med samme besparelsesforslag. Med virkning fra 1. juni 2009 er der strammet på tilkendelse af befordring af pensionister til læge og speciallæge, så kun pensionister med reelt behov for befordring visiteres til kørsel med Flextur. kr kr /27

2 IKT og Borgerservice PBH Forlængelse af levetid på IKT-arbejdspladser Der er afsat budget til løbende udskiftning af IKTarbejdspladsudstyr. Nuværende standard PC-arbejdspladser er med 17" skærme og uden lyd. Flere eksisterende og mange nye IKT-systemer kræver 19" eller 21" skærme samt PC-clienter med lyd. IKT kan indføre kr visitering til nyt udstyr, således at kun medarbejdere med arbejdsrelaterede behov får nye PC-arbejdspladser, får nyt udstyr. De nuværende pc-arbejdspladsafgifter skal fastholdes, ellers bliver der ikke samlet besparelser for IKT/Kommunen. Der er intet tjent ved at alle får opgraderet deres PC-arbejdsplads med nyt udstyr, og IKT hæver afgiften for pc-arbejdspladsen. 6 IKT og Borgerservice PBH Hjemtagelse af IKTkonsulentopgaver IKT og Borgerservice kan hjemtage (in source) en del opgaver som delvis løses af eksterne samarbejdspartnere. En del fremtidige uddannelses og implementerings- og IKT-driftsopgaver kan løses ved brug af egne medarbejdere frem for brug af konsulenter. I de nærmeste år forestår en stor efteruddannelse i ny officepakke(vista), Lovinformationssystem/Blanketløsning, decentral lønindrapportering og lønstyring. Hjemtagelsen af uddannelses- og implementeringopgaver er allerede påbegyndt! B&U B&U Undervisning: Fagchefen Undervisning: Fagchefen PBH SFO øget forældrebetaling kr PBH Øget antal egenkommunale skole- og dagbehandlingspladser 22 pladser, nyvisitering og revisitering (vanskelig proces) (heraf indgår besparelse på Kathøjskolen, Tejbjergskolen og Vesterbjeggård med hhv kr., kr. og kr.) kr B&U Undervisning: Fagchefen PBH Udvidelse / etablering af visse egenkommunale specialtilbud N.B.: Problematisk på kort sigt ny strategi på langt sigt kr /27

3 B&U Undervisning: PBH UU ungdommens 2 % besparelse forventes aftalt med samarbejdskommuner Fagchefen uddannelsesvejledning B&U Undervisning: PBH Elevtransport børn med Igangværende forhandlinger (og 0,6 % + 0,8 %) kr Fagchefen særlige behov B&U Undervisning: PBH Ressourcefordelingsmodel Se analyse i samlenotat / notat kr forøgelse af 17 undervisningsprocent folkeskoler B&U Undervisning: PBH SFO reduceret normering Belastningsgrad øges fra 16,0 til 16,5 = -3,2 stillinger kr folkeskoler B&U Undervisning: PBH SFO II reduceret normering Personale - løn: 80 % pædagoger og 20 pæd. medhjælper folkeskoler B&U Undervisning: PBH SFO II Nedlæggelse af fritidstilbud (forebyggende kan-opgave) kr folkeskoler 23 B&U Yggdrasil Rørby SFO PBH Nednormering med 1. pædagog i Yggdrasil. Den individuelle tid til barnets behandling bliver reduceret. Hermed forringes specialtilbuddet, da udgangspunktet er at børnene skal undervises i mindre overskuelige enheder. I Yggdrasil er midlerne excl. løn mindre end sparemålet. Derfor må besparelsen findes ved personalereducering, ellers er ingen midler til UV-midler, aktiviteter, kursus etc. De 2 % findes indenfor Yggdrasils ramme, da det er et samlet partnerskabsområde. For folkeskoledelen er der sendt et samlet besparelseskatalog frem via undervisningsenheden. kr /27

4 B&U Børn og PBH kr Familie B&U Børn og Familie B&U Børn og Familie PBH PBH Reduktion vedr. socialpædagogiske fripladser i daginstitutioner. Funktion Besparelse på SSP Funktion 5 Besparelse på plejefamilier og opholdssteder m.v. Funktion 5.20 Der tegner sig et generelt mindre forbrug på denne post. Derudover vil kriterierne for tildeling af fripladser blive revurderet m.h.p. en opstramning af tildelingskriterierne i.f.m. en kommende politisk beslutning om serviceniveau og kvalitetsstandarder for området Tilpasning i.f.t. de faktiske forhold og vurdering af Budget 2009 ultimo maj Der er forventninger til at de fremadrettede besparelser, som beskrevet til notat at direktionen af 13. maj 09, resulterer i den anførte mindre udgift. På nuværende kan der ikke forudses udviklingen i udgiftsniveauet og antal af sager, idet et nyt registrantsystem er under udvikling. kr kr B&U Børn og Familie PBH Besparelse på forbyggende foranstaltninger Funktion 5.21 Der er forventninger til at de fremadrettede besparelser, som beskrevet til notat at direktionen af 13. maj 09, resulterer i den anførte mindre udgift. kr B&U Børn og Familie B&U Børn og Familie B&U Børn og Familie PBH Funktion 5.23 Der hjemtages de forventede 2 % besparelse. På nuværende kan der ikke forudses udviklingen i udgiftsniveauet og antal af sager, idet et nyt registrantsystem er under udvikling kr PBH Hjælpemidler m.m. Der tegner sig et generelt mindre forbrug på denne post Funktion 5.35 PBH Merudgifter ved forsørgelse af børn. Funktion 5.72 Der er forventninger til at de fremadrettede besparelser, som beskrevet til notat at direktionen af 13. maj 09, resulterer i den anførte mindre udgift. På nuværende kan der ikke forudses udviklingen i udgiftsniveauet og antal af sager, idet et nyt registrantsystem er under udvikling kr /27

5 B&U Småbørn PBH Besparelse på Pædagogisk konsulent som arbejder i forhold til udsatte og sårbare børn. Det enkelte barn får senere hjælp. Den koordinerende funktion i forhold til sårbare børn indskrænkes. Hjælp i dagtilbuddene til samtalerne med de mest sårbare forældre forsvinder. Hjælp til handleplansbeskrivelse og udredning af børn forsvinder. kr Vi vil mindske den tidligere forebyggende indsats og derved risikerer man at endnu flere børn hægtes af? allerede fra 0. eller 1. klasse Manglede understøtning i dagtilbud til, at bryde negativ social arv. 5/27

6 B&U De kommunale PBH Forslag til permanent En mærkbar konsekvens ved at sænke normeringen vil være, kr besparelse at åbningstiden reduceres fra de nuværende timer til 48 daginstitutioner på 2% i 2010 indenfor de timer pr. uge, med virkning fra den kommunale daginstitutioner (0-6 år) 39 Vi er blevet pålagt at anvise områder hvor en varig besparelse på 2 % kan foretages i 2010 budgetterne. En besparelse af denne størrelse er kun mulig såfremt vi ændrer normeringen. På nuværende tidspunkt er normeringen på 4,7 time pr. barn. For at opnå den fornødne besparelse på 2,7 mill. kr. må normeringen ændres til 4,57. Det skal bemærkes at Kalundborg kommunes dagtilbud har en personalenormering som ligger væsentlig under landsgennemsnittet. Der bliver yderligere feriesammenlægningsperioder i daginstitutionerne. Kommunens kriterier for lavt fremmøde i ferieperioder hæves fra 50% børn med behov for fremmøde til 75% børn med behov for fremmøde i ferieperioder. Yderligere uundgåelige konsekvenser: Med besparelsen på 2 % i 2010 må området yderligere spare 8 stillinger. - Den fremtidige implementering af områdeledelse, vil i høj grad forringes idet teamlederne må anvende yderligere tid med børnegruppen - Manglende rummelighed - Manglende tid til den tidlige indsats. Der er konkrete forskningsresultater som påviser, at jo tidligere indsatsen igangsættes desto større effekt. - Manglende mulighed for opfyldelse af de lovmæssige krav. Såsom: Pædagogiske læreplaner,3 års screening, Børnemiljøvurdering, Sund frokost i dagtilbuddet, Den røde tråd. Herudover bortskæring af en række daglige projekter. 6/27

7 B&U 41 Dagplejen PBH Nedlæggelse af 16 pladser ( - 4 dagplejere) Afskedigelse af 4 dagplejere, og følgeudgifter hertil (udd, rådighedsbeløb, arb.skadeforsikring) Reduktionen medfører større afstand til til dagplejehjem, samt at en række at de opgaver dagplejepædagoer foretager ikke længere kan ske. kr SUU Sundhedsstaben HHJ Sundheds og forebyggelsesudvalgets pulje til sundhedsfremme og forebyggelse budget: , 2%= Puljen til sundhedsfremme og forebyggelse omfatter projekter og tiltag der enten er i gang eller under udvikling og så er der en mindre pulje frie midler til igangsættelse af nye tiltag. En reduktion af puljemidlerne med 2% svarende til vil begrænse mulighederne for nye initiativer. Da det ikke er relevant at anvise andre besparelser, skal der anvises besparelser på sundheds og forebyggelsesudvalgets pulje på Dette vil udelukke igangsættelse af nye initiativer og fordre stop for nogle af de nuværende initiativer. kr /27

8 SOC Forbyggelse og Genoptræning HHJ Ophør af tilbud om neurorehabilitering i døgnophold hos eksterne udbydere. Fordele: Fordelene ved et lokalt neurorehabiliteringsforløb er, at tilbuddet til-rettelægges sådan, at det giver mulighed for at tage hensyn til den enkelte borgers særlige behov, og at dette kan ske i et tæt samarbejde med borgeren, pårørende og professionelle, der skal støtte og hjælpe borgeren i denne proces Ulemper: Der vil være borgere, der på baggrund af de tidligere behandlingstraditioner, har en forventning om at deres kr genoptræningsforløb skal foregå i en hospitalslignende ramme, og at kvaliteten her er nød-vendig for et optimalt forløb. Indstilling: På den baggrund indstiller jeg, at Kalundborg kommune fremover kun tilbyder genoptræning efter hjerneskade i døgnophold hos eksterne udbydere, i de tilfælde, hvor Kalundborg kommunes faglige ekspertise vurdering, at det ikke er muligt at løfte opgaven lokalt. 45 SUND Tandplejen Reducering af klinikassistent gruppen med 1 fuldtidsstilling. Børnene indkaldes 1. gang til tandeftersyn ved 2 års alderen i stedet for som nu ved 1 års alderen. Dog viser nyeste forskning at tidlig indsats(8 og 16 mdr.) er meget vigtig, når børn kommer fra belastede hjem. Hvert 7. barn i Kalundborg kommer fra et belastet hjem, så her er det vigtigt med en tidlig indsats kr. 8/27

9 SOC Bo- og Servicecenter Kalundborg Afskedigelse af rengøringsmedarbejdere Rengøringsopgaver overgår til det pædagogiske personale, hvilket forringer kerneydelsen til borgerne. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning kr i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 47 SOC Bo- og Servicecenter Kalundborg HHJ Afskedigelse af pedel Centret må købe eksterne håndværkerydelser ved behov for små reparationer, opsætninger m.m. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr SOC Bo- og Servicecenter Høng HHJ *Bo & servicecenter Høng indførte januar 2009 lokalt ansættelsesstop. Med dette som udgangspunkt tilstræbes en samlet budget overholdelse. Teamleder er opsagt og fratræder i primo Beløbet er et max. beløb. * Besparelse på 0,6%+0,8 %+2,5% for budgetoverholdelse i 2009 og frembetyder i 2010 ensamlet budgetreduktion på De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr /27

10 SOC Bo- og kr Servicecenter Høng HHJ Lov om Social Service 104, Aktivitets og samværstilbud ændres ved hjemtagelse af aktivitettilbud fra Filadelfia, pt. 7 borgere visiteres til eksisterende 104 dagtilbud under Bo & servicecenter Høng Dagtilbud Brinken udvides til 14 pladser. Nuværende lejede lokaler fraflyttes og erstattes af pavillion på Sofievej 1, Høng. - nuværende visitering til Filadelfia overføres til **Dagtilbud Brinken. - Der etableres udehold af visiterede borgere. - Medarbejdere fra boenheder frigøres ved at planlagte hjemmedage til pædagogisk indsats i og omkring borgeren i egen bolig udgår af grundtakst SOC Bo- og Servicecenter Høng HHJ Ledig pedelstilling genbesættes ikke, i stedet etableres som led i forslået udvidelse af dagtilbud, et udehold ** Takstfastsættelsen følger den for kalundborg Kommune gældende takstreduktion på - 2 % og tilhørendevilkår for budgetfremskrivning til 2010.De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. Udehold indgår som del af overstående udvidelse af dagtilbud der samtidig varetager lettere vedligeholdelsesopgaver på udearealer, omkring bygninger m.v. Beløbet er et max. beløb. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr /27

11 SOC Bo- og HHJ kr Servicecenter Høng 52 Overtagelse af hjemmevejlederopgave, Banemarken og etablering af fælles vikarpulje på Bo- og Servicecenter Høng, incl. Dagtilbud og hjemmevejledning i lokalområdet. Banemarken integreres i Bo- og Servicecenter Høng, som forudsætning for besparelse, som gør den samlede budgetreduktion på mulig blandt andet gennem samkøring af hjemmevejledning, pædagogisk arbejde, herunder fravær af individuelle hjemmedage og udvidelse af dagtilbud. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 53 SOC Misbrugcentret HHJ Sænke antal af visitationer til dagbehandling narko. (dvs. Misbrugscentret køber færre pladser hos andre kommuner) Borgerne opholder sig længere i ambulant behandling på Rådgivningscentret i Kalundborg, fordi Kalundborg Kommunes Misbrugscenter køber færre dagbehandlingspladser i Holbæk og Slagelse Misbrugscenter. At en bruger bremses i sin behandlingsudvikling fordi der ikke sker nyt i behandlingen kan betyde, at brugeren mister motivationen, i værste tilfælde tilbagefald, dvs. begynder at tage stoffer igen. Den ambulante behandling på Rådgivningscentret i Kalundborg har pt. en belægning på 115 %. En yderligere overbelægning har den konsekvens at misbrugsrådgiverne har endnu mindre tid til de motiverende samtaler og den tætte sagsopfølgning. Det kan have den konsekvens at brugerens motivation for ændring af sin adfærd og livsstil mindskes og forsvinder. De foreslåede besparelser på 2% er allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr /27

12 SOC Spcialcenter HHJ max Kalundborg 54 Specialcenter Kalundborg besluttede allerede i foråret at alle ansatte kunne komme med forslag til besparelser, for at vi kunne være på forkant, og begrænse konsekvenserne senere hen. Ud af de mange forslag besluttede vi en række mindre tiltag som samlet giver en vis besparelse, primært i 2009, men også ting som kan give besparelser i kommende budgetår. Planer om ny administrationsbygning annulleres. Administrationen flyttes i stedet til Hestehavebakken / Ny Raklevgården, med risiko for pladsmangel i personalebygningen på Hestehavebakken. Administrativ stilling i stabsfunktionerne genbesættes ikke, med deraf følgende flere opgaver til øvrige stabsfunktioner. Teams skal i højere grad selv lave reparationer. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 55 SOC Spcialcenter Kalundborg HHJ Ferietilbud laves 100% deltagerbetalt. Det vil sige, at borgeren skal betale for alle udgifter forbundet med ferien, herunder løn med alle tillæg jf. overenskomster mv. til pædagogisk støtte, udgifter til vikardækning og afspadsering, rejseudgifter og fortæring Mennesker med handicap i Kalundborg Kommune får ikke mulighed for at tage på ferieophold, hvis de ikke er formuende, og har råd til at betale for en forholdsvis dyr ferie. Beløbet er et max beløb. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr SOC Voksenspecialenheden HHJ Taksten for afregning af 85 til egne udførere reduceres til 430,00 kr. pr ATA-time Ingen serviceændring udelukkende et krav om effektivisering i udførerledet. kr /27

13 SOC Voksen- HHJ 103 taksten til egne Servicereduktion kr special- enheden udførere reduceres med 2,5% SOC Voksen- HHJ 104 taksten til egne Servicereduktion kr special- enheden udførere reduceres med 2,5% SOC Social HHJ kr Vækst center 59 Denne reduktion af budgettet, kan ikke rummes inden for den del af driftsbudgettet der ikke omfatter personaleudgifter, det prioriteres derfor: At bibeholde et højt fagligt niveau, hos den fremtidige reducerede personalestab til kerneydelsen. At personale med andre funktioner end kerneydelsen kan reduceres At bibeholde personer i nøglefunktioner. Der reduceres på pedelfunktionen, ved opsigelse af 2 pedeller, dels kan funktionen varetages af brugere i det grønne hold, dels ophøre funktionen hvor Socialt Vækstcenter har serviceret Specialcenter Kalundborg med pedelfunktion. Der opsiges en omsorgsmedhjælper i Aktivitets og Samværstilbudet på Stejlhøjhus, hvilket medfører en ændret normering personale / brugere. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Direktionens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 60 SOC Socialpsykiatrien HHJ Værestedernes rammebudget reduceres med 10% Reduktion i værestedernes budget til aktiviteter, inventar, kontorartikler m.m. De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Direktionens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr /27

14 SOC Socialpsykiatrien HHJ Budgettet til uddannelse reduceres med 20% De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere kr afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. 63 SOC Socialpsykiatrien HHJ Reduktion i 99 Modtagernes ugentlige timetal reduceres fra gennemsnitlig 1,9 timer til 1,7 timer pr. uge (102 modtagere). De foreslåede besparelser på 2% er i hovedtræk allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 om at reducere afregningstaksterne med 2,5% samt den generelle reduktion på 0,6%. Hermed følger Kalundborg Kommune også anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle prisog lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr SOC Ældreområdet inkl. Dagcentre, kommunal sygepleje samt Visitationsog hjælpemiddelenheden HHJ Reducere eller fjerne Enkelte borgere vil måske fravælge denne madløsning og finde et kommunalt tilskud til alternativ, som mange allerede gør. Alle kommunens pensionister Madservice, og lade borgerne vil have mulighed for at tilmelde sig, da der ikke længere skal betale den fulde pris. I 2009 være visitation, når der ikke er kommunalt tilskud. Det udregnede gives der kr. 8,38 i tilskud pr. beløb er såfremt tilskuddet fjernes helt. visiteret borger pr. dag /27

15 SOC Ældreområdet inkl. Dagcentre, kommunal HHJ Pensionistfest. Der foreslås fuld brugerbetaling eller nedlæggelse af tilbuddet. kr sygepleje samt Visitationsog hjælpemiddelenheden 66 SOC Ældreområdet inkl. Dagcentre, kommunal sygepleje samt Visitationsog hjælpemiddelenheden HHJ Ældrepuljen reduceres med 2/3 (kr i 2009) Når der kun foreslås 2/3 skyldes det at den resterende del skal benyttes til indkøb af nye PDA'er i hjemmeplejen. Ældrepuljen er tænkt som tiltag mhp bedre kvalitet for de ældre. Hvis besparelserne tages her, betyder det indirekte, at besparelserne ikke tages fra de ældres kerneydelser, hvilket giver dem mere kvalitet /27

16 SOC Ældreområdet inkl. Dagcentre, kommunal HHJ Der forventes besparelser på udgifter til beklædning, da denne ydelse er i udbud og resultatet forventes iværksat primo kr sygepleje samt Visitationsog hjælpemiddelenheden Kontrakten løber i fire år og den påpegede besparelse er pr. kontraktår Jobcenter HHJ Servicejob i Jobcenter er ophørt Jobcenter HHJ Nedlæggelse af udviklingsgruppe Nednormering kr Udvikling af nye tiltag nedprioriteres. Vil forlænge varigheden af borgere på forsørgelse, med tab af refusion som muligt følge, på enkelte områder. Samtidig en større udgift til ydelser. kr Ydelseskontor HHJ Et generelt forslag: At enheder der betjener borgere journaliserer alle lægelige oplysninger i en EDH lægemappe oplysningerne kan herved bruges af flere enheder. Færre udgifter til lægeerklæringer, mindsker ressourceforbrug til at indhente nye lægelige oplysninger, forenkling for lægerne. 75 Ydelseskontor HHJ Specifikt for Ydelseskontor Nedsætte kursusbudget igen (nedsat i forbindelse med 0,6 %) Halverer muligheden for kompetenceudvikling og faglig opdatering/supervision. Ikke i overensstemmelse med overordnet lovgivning på området. kr /27

17 Ydelseskontor Budget til regresindtægter budgettet, hvorfor dette forslås forøget HHJ Specifikt for Ydelseskontor De senere år har der været væsentlig større indtægter end kr sygedagpengesager forøges 77 Ydelseskontor HHJ Specifikt for Ydelseskontor Nedsættelse af bogkonto Merbudget på denne konto har hidtil dækket en ikke budgetlagt udgift til ansvars- og arbejdsskadeforsikring kr Udviklingsstaben Udviklingsstaben Markedsføring Der er afsat kr. til en samlet markedsføringsindsats. Udmøntes efter politisk beslutning. Indsatsen kan afstemmes. Markedsføring, pulje Der er afsat kr. til at støtte individuelle initiativer med markedsføringsværdi. Færre tiltag støttes. kr Udviklingsstaben Erhvervs- og udviklingspolitik, pulje Der anvendes ca kr. til indsatsområderne i erhvervs- og udviklingspolitikken. Indsatsen aftemmes. kr Udviklingsstaben Udviklingsprojekter Der resterer ca kr. til større projekter - Kommuneplan, planstrategi, planrevisioner, kulturatlas, infrastruktur ect. Aktivitetsniveau afstemmes. 82 Udviklingsstaben Støtte til Erhvervsrådet Der er afsat til årligt tilskud. Området er reguleret af en partnerskabsaftale. Erhvervsrådet løser bl.a. den kommunale opgave omkring lokal erhvervsservice. 83 Udviklingsstaben Støtte til Turistrådet Der er afsat til årligt tilskud. Området er reguleret af en partnerskabsaftale. Støtteniveauet har være det samme siden sammenlægningen. I forhold til før sammenlægningen var der tale om en mindre reduktion. 84 Beredskab Rengøring Nedprioritering kr Beredskab Indvendig vedligeholdelse Nedprioritering kr Beredskab Vandforsyningsanlæg Nedlægning af brandhaner/damme i yderområder kr Beredskab Materiel og køretøjer Nedprioritering af nyanskaffelser kr /27

18 Hjælpe- Rengøring Nedprioritering kr middel- depot Hjælpe- Indvendig vedligeholdelse Nedprioritering kr middel- depot SOC Hjælpe- HHJ Inventar og materiel Generel nedprioritering af nyanskaffelser kr middel- depot K&F Musisk PBH Forhøjelse af elevtakster Frafald af elever kr Skole K&F Musisk PBH Betaling for Kan ikke vurderes p.g.a. frafald af elever kr Skole sammenspil/korsang K&F Biblioteker 15% på den samlede Serviceforringelse i form af færre materialer og dermed et kr materialekonto begrænset tilbud og længere ventetid. 98 K&F Kalundborg Hallerne Rengøring i Svebøllehallen Lille reduktion i rengøringsniveauet kr K&F Kalundborg Hallerne Udendørs boldbaner, nedgradering af udvalgte baner til "park" Større slid på de resterende baner. Enkelte anlæg bortfalder helt som idrætsanlæg der vil lokalsamfundet opleve et synligt fald i serviceniveauet. 100 K&F Kalundborg Hallerne Den daglige pleje af tennisanlægget på Mølle bakken overgår til foreningerne, opstart/ nedtagning/pleje af udenomsarealerne udbydes til Entreprenørafdelingen Synligt lavere serviceniveau. Tennisklubben får pålagt en ekstra opgave. Banekvaliteten falder. kr /27

19 K&F Kalundborg Omlægning af plejen af fem opvisningsbaner i h.h.v. Koordineringsopgave for foreningerne og entreprenørafdelingen. Ingen serviceforandring. kr Hallerne Høng, Jerselv, Gørlev, Svebølle og Kalundborg. 102 K&F Kalundborg Hallerne Nednormering af opsynet i svømmehallens offentlige åbningstid Lavere serviceniveau i svømmehallen: 1) den løbende rengøring i omklædningsrum reduceres 2) Stressniveauet i svømmehallen øges 3) Længere reaktionstid i forbindelse med ulykker kr K&F Kalundborg Hallerne Omlægning af timefordelingen hverdage kl :30 Lavere serviceniveau i svømmehallen 1) alle foreninger ligestilles med krav om egne livreddere 2) ingen løbende rengøring i omklædningsum under klubsvømning 3) ingen livreddere som "bagvagt" for klubberne i forbindelse med ulykker K&F K&F Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Nedsættelse af lokaletilskud fra 75 % til 65 % Reduktion af puljen til "øvrige tilskud" Lovens minimums bestemmelse er lokaletilskud på 65 %. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev KK s tilskud bestemt til 75 %, hvilket var en nedgang fra 100 % for foreningerne i den tidligere Hvidebæk Kommune. Puljen søges af foreninger til udstyr, arrangementer mv. og er ikke lovbestemt. Reduktion af puljen har betydning for det foreningsmæssige aktivitetsniveau i kommunen, som alt andet lige nedsættes. kr kr /27

20 K&F K&F K&F Udviklingsstaben på Reduktion af puljen til "skraldeordningen" Forsøgsordning som kompenserer foreningerne for manglende indtægter i forbindelse med at de ikke længere må indsamle glas, 106 Kultur og aviser m.v. Indtægtsgrundlaget for foreninger forringes. Er ikke Fritidsudvalgsområd lovbestemt. et Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Reduktion af "Kulturkassen" Puljen søges af foreninger, ildsjæle mv. til kulturaktiviteter og er ikke lovbestemt. Puljen blev forhøjet med kr. ved seneste budgetvedtagelse. Reduktion af puljen har betydning for det kulturelle aktivitetsniveau i kommunen, som alt andet lige nedsættes. Åmosen-tilskud nedsættes nyt fællesniveau Der er i budget 2010 afsat knapt kr. - Øvrige kommuner i projektet skal også bidrage med driftstilskud, men bl.a. Holbæk Kommune har ikke økonomi til at bidrage med et så stort beløb. Da der er tale om et tilskud, så kan der reduceres i dette, således at driftstilskuddet evt. bliver ens i de enkelte tilskudskommuner (kommunerne bliver enige herom). Åmose-projektet reduceres. Er ikke lovbestemt K&F Udviklingsstaben på Kultur og Fritidsudvalgsområd et Fjernelse af tilskud til lokalarkiver TU Vej og Park Kollektiv trafik (2% af ,- kr) Lokalarkiverne henvises til tilskud efter folkeoplysningslovens bestemmelser, (såfremt disse er godkendte under denne ordning) kan derfor medføre ekstra omkostninger på folkeoplysningsudvalgets budget. Er ikke lovbestemt. kr Reduktion i afgangsfrekvens/nedlæggelse af budruter. kr /27

21 TU Vej og Park Gadebelysning på private Omfanget af "egenbetaling" kan reguleres fra forbrug til også at kr veje betales fremover af grundejerne. Lignende omfatte drift og vedligeholdelse af anlæg. For at sikre at belysningen lever op til lovgivningsmæssige og 113 konstruktioner anvendes i andre kommuner. trafiksikkerhedsmæssige normer og standarder, bør kommunen forsat forestå drift, men viderefakturere omkostninger til anlæggene på de private fællesveje. SEAS-NVE er ved at regne på besparelsespotentialet. TU Vej og Park Nedklassificering af udvalgte Pasning overtages af lodsejere kr strækninger af vandløb fra off. til privat 116 TU Vej og Park Tidsforbrug ved løsning af opgaver i forbindelse med anlægsprojekter faktureres intern til anlægsbevillingen Udgiften til medarbejdere i den tid de arbejder med anlægsopgaver betales af anlægsbevillingen. Der er tale om flytning af udgifter fra drift til anlæg. I dag er det vanskeligt at finde ressourcer til at føre tilstrækkeligt tilsyn, og til at hjælpe rådgivere med at finde oplysninger i det kommunale system. kr TU Vej og Park Gadebelysning slukkes dele af natten Besparelse på ,- er planlagt implementeret i år, fra næste år vil det betyde yderligere besparelse på kr. kr Ejendomservice Mindre bygningsmæssige tilretninger er hidtil blevet betalt over drift og vedligeholdelse. Fremover skal alle mindre ændringer betales afden enhed der har den driftmæssige fordel af ændringen. Alternativ søges som anlægsbevilling. Udgiften flyttes fra Ejendomsservice til den indtitution/enhed der har den driftsmæssige fordel af tilretningen. 21/27

22 Ejendomservice Ejendomservice Nedsætte serviceniveau/kvalitet på vedligeholdelse af udenomsarealer til kommunale ejendomme. Reduktion i sikringsniveau (tyverialarm) Mindre pasning af udenomsarealer, de vil i perioder fremstå mere uplejede. Det drejer sig om de ejendomme, hvor Ejendomsservice har budgettet til pleje af udenomsarealer, primært administrationsbygninger Fremover skal der søges ekstrabevilling, hvis det viser sig at der er behov for ekstra overvågning udover hvad der er krav om fra forsikringsselskab. Aftaler med med vagtfirmaer gennemgåes jf. forsikringsselskabets minimumskrav, og enkelte aftaler opsiges, hvor effekten skønnes begrænset. Konsekvensen kan være lavere sikkerhed overfor indbrud enkelte steder. kr Ejendomservice Tidsforbrug ved løsning af opgaver i forbindelse med anlægsprojekter faktureres intern til anlægsbevillingen Udgiften til medarbejdere i den tid de arbejder med anlægsopgaver betales af anlægsbevillingen. Der er tale om flytning af udgifter fra drift til anlæg. I dag er det vanskeligt at finde ressourcer til at føre tilstrækkeligt tilsyn, og til at hjælpe rådgivere med at finde oplysninger i det kommunale system. 123 Rengøring Gl. Kalundborg Ændring af rengøringsniveau Der udføres kun rengøring 3x ugentligt mod i dag 5xugentligt på på forvaltningsbygninger/kon-kontorområdertorområder fra 511 til 311 områder vil den endelige besparelse først kunne effektueres fra 1. I forhold til opsigelser af personalet på disse marts og 1. maj 2010, det betyder, at besparelsen i 2010 vil være kr I 2011 på kr. kr Rengøring Gl. Kalundborg Timer til hovedrengøring bortfalder på Nyrupskolen, Rynkevangskolen,Musikskole n, Tømmerup skole, Årby skole Der foretages ikke hovedrengøring i forbindelse med ferier, hvilket betyder, at der ikke afsættes tid til ekstra opgaver i forbindelse med tømning af lokaler, der opskures og udlægges ikke polish på gulvearealer, der i dag får denne behandling. Hvis man fremover ønsker disse opgaver udført, vil der ikke være afsat penge til dette på budgettet. kr /27

23 TU TU TU TU TU Entreprenørafdelingen 2008: solgte timer af 294,- kr. (i alt ca. 32 mio. kr.) 2009: lønstigning overenskomstmæssig i alt ca. Færre investeringsmuligheder i mere effektivisering. Færre driftsmidler/investeringsmuligheder kr kr. 2010: Fastholdelse af generel timepris effektiviseret på driftomkostninger/organiserin g Entreprenørafdelingen Sommerfugle løn - timeansatte vækstsæsonmedarbejdere - 7 færre i 2009 og fremefter. Opsigelse af leje aftale hjælpemiddelsdepot værkstedspavillon, Agertoften 4, Gørlev Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen Organisationstilretning/effektivisering kr Hjælpemiddeldepotet flytter til gl. materielgård. Området er ikke budgetlagt under hjælpemidler. Bør flyttes til hjælpemiddelområdet. Entreprenørafd. flytter til ny materielgård kr Salg af Sæby materielgård Alene Driftomkostninger (2007-tal) kr Salg af Høng materielgård Alene Driftomkostninger (2007-tal) kr TU Entreprenørafdelingen Salg af Hvidebæk materielgård Alene Driftomkostninger (2007-tal) kr TU Entreprenørafdelingen Opdeling af driftomkostninger Sejerø materielgård Alene strøm udgør kwh. pr. år (brand/genbrug/materiel) 23/27

24 MIL Plan, Byg og Miljø MIL Plan, Byg og Miljø TU Plan, Byg og Miljø Reduktion af byggesagskonto Beløbet på byggesagskontoen vil hermed være reduceret i en sådan grad at det vil give en mindsket mulighed for ekstern hjælp kr ved byggesagsbehandling til nedbringelse af sagsbehandlingstid. På byggesagskontoen vil der restere et beløb i størrelsesordenen kr Genbrugsstationer Reduktion af vandløbsvæsen Vanskeligheder med at dokumentere lovbundne opgaver i form af vandløbsvedligeholdelse/ og sikre grundlag for arbejde med vandløbsregulativer/vandplaner. kr Reduktion af analysekontoen Opstår der et større analysebehov vil kontoen blive overskredet. kr Genbrugsstationerne forventer at kunne spare på udgifterne til Novoren pga. et fald i affaldsmængderne Ingen såfremt at mængden af affald ikke stiger kr Økonomistaben Økonomistaben Økonomistaben BH Uddannelse Kompetenceudviklingen bliver mindre kr BH Lønsum Pt. vakant stilling på opkrævningen, mindre inddrivelse kr BH Lønpuljer Mindre på lønpuljer revision af reglerne færre udbetalinger til partnerskabsholderer. Svarer til 2% færre lønudgifter kr Økonomistaben BH Tjenestemandspensioner Besparelsen kan medføre merforbrug, idet det pt. ikke er afklaret hvor mange der går på pension i den resterende del af året. kr Økonomistaben Økonomistaben Økonomistaben BH Kontorartikler Fællesindkøb af kontorartikler mindskes kr BH Revision Færre undersøgelser kr BH Digitalisering af byggesager Overskydende beløb efter omplacering af lønninger og leje kr /27

25 HR og BH Reduktion på kontoen til MED-Vuddannelse arbejdsmiljøuddannelsen, hvilket vil medføre at vi selv kan er i gang med at uddanne egen instruktør på kr Personale 147 gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Aktivitetsniveauet generelt tilpasses i forhold til det reducerede budget. 148 Øk HR og Personale BH Reduktion af aftalen vedr. jubilæumsgratiale Vi giver fremadrettet kun gratiale ved 25 og 40 års jubilæum. I dag giver vi også ved 35 år og 45 år. Vores takster er højere end statens takster, hvorfor det anbefales, at vi fremadrettet følger statens takster. De er de enkelte partnerskabsholdere, der afholder udgiften, hvorfor det også vil være dem, der fremadrettet får en mindre udgift. Størrelsen på besparelsen er afhængig af antallet af jubilarer på det pågældende arbejdssted. Tilrettet jubilæumsregulativ uden 35 år og 45 år og efter statens takster på de øvrige jubilæer vil medføre mindreforbrug. Jubilæumsgratiale er ikke budgetteret, men afholdes af de enkelte partnerskabsholdere. En justering af regulativet vil medføre et mindreforbrug på de enkelte arbejdssteder. Besparelsen udgør , og i hvert af de kommende tre år. kr /27

26 149 HR og Personale BH Befordring mere kørsel efter lav takst Vi har i 2008 anvendt 5,5 mio kr til befordring efter statens regler (høj takst) Det er kommunens beslutning, hvordan der honoreres med henholdsvis høj takst og lav takst. Satserne er henholdsvis 3,56 og 1.90 kr pr. km. Såfremt halvdelen af enhederne fra 2010 honoreres efter lav takst kan forbruget reduceres med 1.5 mio kr. Konsekvensen vil være at f.eks kørsel til møder, kurser, uddannelse etc honoreres efter lav takst. Direktionen kan fremadrettet udstede kørselsbemyndigelser til de situationer, hvor det er hensigtsmæssigt, at der honoreres efter høj takst. Beløbene er ikke budgetteret, men afholdes af de enkelte partnerskabsholdere, men vil medføre et mindreforbrug på de enkelte arbejdssteder. kr Direktionssekratariat HD Direktionssekretariatet Organisation og kommunikation Der fremlægges en sag til politisk behandling i august 2009 om at overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet. Besparelsen her er på min. 5. mio. kr. p.a. Herudover ses der ikke andre muligheder en reduktion på personalesiden, svarende til ca. 1½ stilling. kr K&F Fugledegård Små anskaffelser Ingen kr /27

27 B&U Høng Erhversskole Løn (vikarkonto, kursusbudget, andel af puljer) Mindre fleksibilitet, mulige kvalitetsforringelser Hvis vi bliver ramt af besparelser næste år også, bliver der tale om afskedigelser, hvilket vil være alvorligt i betragtning af, at vores elever får flere problematikker, der stiller større krav til indsats og dokumentation. De foreslåede besparelser på 2% er allerede indregnet i det administrative budgetforslag i forbindelse med anbefalingen fra KKR om at taksterne maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. kr (gælder alle forslag vedr. Høng Erhvervsskole.) Bestyrelsen har på sit møde 22. juni 2009 udtrykt sin undren over, hvordan vi som selvejende institution, der er 100% takstfinansieret, kan blive pålagt at bidrage til interne kommunale besparelser. ( jævnfør forslag til ny driftsoverenskomst pr ) Da den overvejende del af vores elever kommer fra andre kommuner, vil den bebudede besparelse på formentlig kun resultere i en besparelsesgevinst for Kalundborg Kommune på ca ! B&U B&U B&U B&U Høng Erhversskole Høng Erhversskole Høng Erhversskole Høng Erhversskole Materialer og aktivitetsudgifter Administration (forbrug, abonnementer, telefoni mv.) Sparsommelighed holder ikke et år mere kr Bliver forhåbentligt ikke spist op af endnu ikke varslede stigninger kr IT og inventar Nedslidning og forældelse går ikke flere år kr Bygninger (vedligeholdelse og varme) Vi har en stor og relativ gammel bygningsmasse på sigt vil manglende vedligeholdelse være problematisk kr kr /27

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Hovedoversigt. Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i kr

Hovedoversigt. Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i kr Hovedoversigt Budgetforslag 2011 Socialdemokraterne Udgift+/indtægt- i 1.000 kr. Skatter, generelle tilskud -2.795.927-2.837.616-2.888.186-2.951.486 Driftsvirksomhed 2.692.196 2.721.328 2.760.878 2.811.754

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010 3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter

Læs mere

Rebild Kommunale Ungdomsskole, Ungdomshuset, Sveriggårdsvej 4A, 9520 Skørping Tlf. 99 88 83 60

Rebild Kommunale Ungdomsskole, Ungdomshuset, Sveriggårdsvej 4A, 9520 Skørping Tlf. 99 88 83 60 Redegørelse vedrørende Ungdomsskolen. Hvad er der sket? Bestyrelsen har behandlet budget 2011 på bestyrelsesmøde d. 7. oktober. 2010. Her orienterede undertegnede bestyrelsen om besparelsesforslaget for

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Status på kørselsprojekt

Status på kørselsprojekt NOTAT 3. marts 2017 Journal nr. Status på kørselsprojekt Busdriften er sammen med hovedparten af den øvrige kørsel i kommunen (flextrafik, svømmekørsel o. lign.) omfattet af en årlig besparelse på 9,5

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG - Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance Kataloget baserer sig på de budgetafdækninger,

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere