Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i."

Transkript

1 Referat Referat for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF - Skype 25. marts For referat: Mette Østergaard Sted: IT-møde Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Henrik Bjarke Vægter Hans Stryger Mette Østergaard Henrik Hansen 1. Velkommen og tak for sidst Bestyrelsens medlemmer orienterede om diverse arbejdsgrupper, de har deltaget i. 2. Tænketank DSF har modtaget en henvendelse fra Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi vedr. etablering af netværk, der går på tværs af de faglige selskaber. Sekretariatet har bedt faglige selskaber, der ønsker at bidrage til at afdække eventuelle behov for tværgående netværk om, at indsende beskrivelser inden 1. april Bestyrelsen drøftede mulighederne i at etablere et tværgående netværk for eks. de udpegede faglige tovholdere fra hvert fagligt selskab. Bestyrelsen er positiv overfor, at DSF koordinerer og faciliterer dette netværk. Modellen for netværket skal tage udgangspunkt i inddragelsen af de personer (selskaber), som netværket er relevant for. Ved første møde i netværket kan således diskuteres, hvorledes disse personer ønsker at kommunikere, og hvorledes netværket ønskes fungerende. En mulighed er også brug af sociale medier, hvor dette kan være hensigtsmæssigt. Dermed vil ejerskabet af netværket ligge hos de faglige tovholder (eller anden udpegede), og dagsorden for eventuelle møder/dialog vil være styret af de personer, der ønsker at deltage. Sekretariatet vil facilitere og koordinere, men ressourceforbruget holdes minimalt. Første møde forsøges planlagt til en gang i sensommer eller efterår. 3. Kursusvirksomhed Før etableringen af DSF, er Danske Fysioterapeuters arrangering af faglige kurser blevet drøftet på dialogmøder mellem Danske Fysioterapeuter og de tidligere faggrupper og fagfora er. Efter konvertering til faglige selskaber og etablering af DSF, har faglige selskaber ytret forventning om, at faglige kurser, der i dag udføres af Danske Fysioterapeuter, læg- 1

2 ges over til DSF. Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse (HB) har derfor drøftet mulighed for at lægge faglige kurser udført hos Danske Fysioterapeuter over i DSF-regi. HB forholder sig positive overfor at lægge de faglige kurser over i DSF. Der kan blive tale om at flytte ressourcer med fra Danske Fysioterapeuter over i DSF. Hovedbestyrelsen har identificeret elementer i et udspil om, hvorledes HB forestiller sig en ny model for faglige kurser i DSF. Bestyrelsen er enig i, at faglige kurser bør arrangeres af de faglige selskaber. Bestyrelsen ønsker at inddrage de faglige selskaber i en kortlægning af, hvilke ønsker de faglige selskaber har i en eventuel model for faglige kurser organiseret i DSF. Bestyrelsen finder derfor, at fremadrettede drøftelser med Danske Fysioterapeuter bør foregå i en længerevarende dialog, hvor de faglige selskaber bliver inddraget så meget som muligt. 4. Deltagelse i Fagkongres Danske Fysioterapeuters Fagkongres afholdes den 5-7. marts 2015 i Odense. DSF har på foranledning af Danske Fysioterapeuter opfordret faglige selskaber til at indgive forslag til fokuserede symposium og forslag til oplægsholdere. Dertil har DSF mulighed for selv at indgive forslag til symposier og forslag til oplægsholdere. DSF vil gerne benytte kongressen til at gøre opmærksom på sin eksistens og få flere medlemmer til at melde sig ind i et fagligt selskab. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og identificerede: Symposium om DSF og de faglige selskaber; hvorfor melde sig ind i et fagligt selskab fordi det er stedet, hvor din faglighed bliver hørt i sundhedsvæsenet. Workshop om specialer i fysioterapi; En fremlæggelse af DSFs arbejde med specialer. Hvad er evidens i fysioterapi? Forslag til andre aktiviteter fra DSFs side kunne være; at DSF deltager i panel-debatter, emner som: fundraising, videnskabelig formidling (alternativer til publicering af artikler), faglig integritet (etik), opsætning af forskningsstudie, kliniske retningslinjer (hvordan læser/implementerer man en klinisk retningslinje), måleredskaber, hvad er kvalitet i fysioterapi? 5. Organisation Procedurer Bestyrelsen drøftede hørings- og udpegningsprocesser samt, hvorledes sekretariatet understøtter de udpegede i arbejdet, sikrer læring om kompetencer/profiler for udpegede og orientering til bestyrelsen. Der har vist sig behov for at nuancere de udpegningsprocesser og høringsprocesser, som DSF hidtil har ført. Dette er afhængigt af, hvilken karakter udpegningerne har. Bl.a. har følgende udpegningsforhold gjort sig gældende: accelererede udpegningsforløb, specialespecifikke og bredt (generel fysioterapi), behov for sekretariatsnær udpegning (intern læring) eller efter rådgivning fra Danske Fysioterapeuter. Dette drejer sig særligt om udpegninger, som ikke vedrører kliniske retningslinjer, hvilke kører efter vanlige procedurer. Vi arbejder løbende på at forbedre vores processer, og befinder os stadig i en læringsproces om, hvorledes den bedste model bliver skruet sammen. 2/7

3 Bestyrelsen drøftede informations-flow tilbage til bestyrelsen fra repræsentanter. Bestyrelsen ønsker ikke at kontrollere de udpegede, men at have muligheden for at kunne støtte og vejlede i arbejdet. En udpegning er først og fremmest et tillidserhverv, under grundlag af den bedst mulige udpegning i situationen. De faglige selskaber skal have rådgivning og vejledning til rådighed til at kunne udpege de bedste personer til den specifikke opgave. Sekretariatet vil foretage en evaluering sammen med de udpegede til efteråret. Heri er det målet, at DSF vil kunne opstille kriterier for, hvornår repræsentanter føler sig godt klædt på, og hvornår de evt. kunne have yderligere behov. Det er bestyrelsens opgave at være informeret. For at sikre dette, opstilles en model, hvor sekretariatet forud for hvert bestyrelsesmøde indhenter status i alle arbejdsgrupper, hvor DSF har repræsentanter, og orienterer bestyrelsen mundtligt på mødet. Såfremt DSF står i den positive situation, at de faglige selskaber har indstillet flere kvalificerede kandidater, vil sekretariatet opstille kandidaterne i en skematisk form således, at bestyrelsen får et overblik over eventuelle kvalifikationer til opgaven. I bestyrelsens vurdering af kandidater, vil bestyrelsen således kunne kvalificere kandidater ved argumentation. Der kan også blive tale om en afstemning i enten faglige selskaber eller i bestyrelsen. Over tid vil sekretariatet udarbejde et overbliksdokument, som beskriver forskellige ressourcepersoners kompetencer. Dette vil blive udarbejdet i samarbejde med de faglige selskaber. Sekretariatet yder støtte og vejledning til repræsentanterne ved en model, hvor Faglig Konsulent har en indledende samtale med repræsentanterne forud for første møde. Dernæst har sekretariatet dialog med repræsentanten efter behov eller op til et bestyrelsesmøde. Repræsentanten opfordres til at kontakte Faglig Konsulent såfremt, repræsentanten møder udfordringer, bekymringer eller har spørgsmål. Der er således en løbende understøtning, dialog og gensidig orientering mellem sekretariatet og repræsentanterne. I eventuelle situationer, hvor sekretariatet vurderer, at der er behov for en særlig bestyrelseskvalificering, vil bestyrelsen blive inddraget ekstraordinært. Der kan være nuanceringer i disse modeller alt efter indhold og karakter af repræsentation. Sekretariatet påtænker at udarbejde en form for velkomstpakke til udpegede repræsentanter. Denne skal beskrive eks. hvilken arbejdsbyrde, der kan forekomme i arbejdsgrupperne, hvorledes arbejdet foregår samt, hvorledes DSFs sekretariatet støtter i det løbende arbejde. Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning Sundhedsstyrelsen reviderer deres specialeplanlægninger hvert fjerde år. DSF er i denne omgang kun inviteret med i to ud af i alt 36 lægelige speciale-gennemgang. Arbejdet bunder bl.a. i at opstille rettigheder til, hvilke sygehuse (hospitalsafdelinger, højtspecialiserede enheder) må behandle hoved- og specialfunktioner (særligt specialiserede sygdomsgrupper). Sekretariatet har været i dialog med Sundhedsstyrelsen om, hvorfor DSF ikke er inviteret med i flere specialegrupper. Sundhedsstyrelsen har svaret, at det har været deres vurdering, at fysioterapi kun er relevant i to specialer. Bestyrelsen mener, at yderligere involvering må bero på en løbende vurdering af, hvilke arbejder er relevant at deltage i. Specialeplaner, hvor rehabilitering indgår, eks. Thorax, psykiatri, ortopædi og pædiatri er områder, som bestyrelsen finder særligt relevante for inddragelse af fysioterapi-faglig ekspertise. Sekretariatet vil gennemgå de 36 specialepla- 3/7

4 ner, og vurdere hvilke kan være særligt relevante. Derefter vil sekretariatet fortsætte dialogen med Sundhedsstyrelsen om invitation til DSF i specifikke specialeplanlægningsarbejdsgrupper. Presse og Kommunikation Bestyrelsen drøftede muligheder for udtalelser om faglige emner, hvor der ikke er evidens. Udgangspunktet er at være ærlige om, at fysioterapiens forskningsmæssige evidensgrundlag er begrænset på en række områder. Best practice er dog stadig forholdsmæssigt grundlaget for fysioterapiens virke 1. Derfor vil fremtidige udtalelser fra DSF vejes ud fra den specifikke kontekst. Bestyrelsen anerkendte, at presseudtalelser i DSF-regi er nyt, og at vi løbende lærer, hvorledes presse og kommunikation kan optimeres. Bestyrelsen finder ekstern kompetenceudvikling for personer, der skal udtale sig på DSFs vegne, relevant. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. I DSFs budget er der mulighed for at ansætte en kommunikationsmedhjælper. Den stigende opgave med at vedligeholde og udvikle hjemmesiden er ikke mulig indenfor nuværende sekretariats ressourcer. Som en midlertidig løsning ansættes Hans Stryger til at løse pressende udviklingsopgaver samt mindre vedligeholdelse af hjemmesiden. Hans har stor erfaring med hjemmesidearbejdet via sin webmaster-funktion i DSPPF. Dertil forventes synergi i, at forudgående oplæring mindskes ved udførelse af opgaverne, qua Hans tilknytning til DSF. Hans indgår dermed i sekretariatet mht. kommunikationsopgaver i begrænset omfang. Sekretariatet udarbejder udkast til kommunikationsplan til næste bestyrelsesmøde. Heri vil også indgå overslag på ressourceforbrug for videreudvikling af DSFs hjemmeside til brug i dialog med evt. mulighed for støtte fra Danske Fysioterapeuter. Logo DSF har fået udarbejdet forslag til logo fra professionel grafiker. Bestyrelsen vil bede grafikeren om at tilpasse logo-forslag efter kommentarer. Bestyrelsen vil blive forelagt de nye forslag ved førstkommende lejlighed. Henvendelse fra DSPF Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi (DSPF) har fået udarbejdet en medlemsundersøgelse ved hjælp af Danske Fysioterapeuters analysekonsulent. DSPF er i øjeblikket ved at afdække muligheder for at ændre deres medlemsblad, og evt. bruge færre ressourcer på denne form for kommunikation til deres medlemmer. I den forbindelse har de henvendt sig til DSF for at høre, om der er mulighed for synergi på tværs af faglige selskaber ifb. medlemsblad. 1 I diskussionen anses evidens for høj evidens, dvs. anerkendte kontrollerede forsøg, RCT og forskningsmæssig dokumenteret effekt; hvor best practice defineres som erfaringsbaseret viden, hvor bedste tilgængelig viden benyttes og er anerkendt af praktikere (konsensus). 4/7

5 Bestyrelsen anerkender, at der er muligheder for kommunikation på tværs af de faglige selskabers medlemmer og netværk. DSF har dog lige nu prioriteret at opbygge DSFs hjemmeside før andre tiltag igangsættes. Vedtægtsændringer Til DSFs stiftende generalforsamling blev vedtaget nogle ændringsforslag. Til dette års generalforsamling har bestyrelsen mulighed for at stille ændringsforslag op til generalforsamling. Eventuelle vedtægtsændringer skal efterfølgende godkendes af Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab. Bestyrelsen identificerede et behov for at opstille forslag om ændring af valgperiode for bestyrelsesmedlemmer, således at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen drøftede yderligere et ønske om at ændre de økonomiske vilkår i DSFs organisation. Bl.a. større mulighed for at bestyrelsen kan mødes oftere, mulighed for frikøb af bestyrelsesmedlemmer/honorering og en forøgelse af formandens honorar svarende til en halvtidsstilling. Dette vil blive taget op på dialogmøder med Danske Fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters Faglig Status DSF har udpeget repræsentant til Danske Fysioterapeuters Faglig Status. I drøftelserne med Danske Fysioterapeuter er fremkommet forslag om tilpasninger i model for udarbejdelse af Faglig Status. Bl.a. finder DSF at Faglig Status skal i høring inden publicering. Vedrørende udpegninger til sådanne arbejder vil DSF fremadrettet vurdere rammerne for det arbejde, vi bliver bedt om at udpege til. Heri, om DSF vil kunne stå inde for det produkt, som udpegningen giver mulighed for at udfylde samt formålet med produktet. Anmodning om optagelse som fagligt selskab DSF har modtaget henvendelse om etablering af fagligt selskab fra den nuværende Fraktion for Ridefysioterapeuter samt en gruppe, som ønsker at etablere et fagligt selskab om hestefysioterapeuter (dyre/animalsk fysioterapi). Bestyrelsen finder definitionen af det afgrænsede fagområde vigtigt. Bestyrelsen opfordrer grupperne til at orientere sig om navne og fagområde ift. internationale definitioner. Umiddelbart vil sekretariatet besvare henvendelserne ved at forklare den proces, DSF er i vedr. revidering af specialer i fysioterapi samt de opstillede rammer for at være et fagligt selskab jf. konverteringsprocessen fra efteråret. Bone and Joint Danske Fysioterapeuter har overgivet medlemskabet af Bone and Joint DK til DSF. repræsentation har indtil nu været ved Danske Fysioterapeuters formand Johnny Kuhr og med sekretariatsbistand fra Faglig Konsulent Vibeke Laumann. Bestyrelsen finder det relevant at DSF deltager i dette arbejde og vedtager deltagelsen. DSF vil være repræsenteret ved formand. 5/7

6 6. Specialer i fysioterapi Kommissorium og udpegningsbreve er udsendt 18. marts Bestyrelsen ønsker at tage følgende forslag med til første møde i arbejdsgruppen: - Arbejdsgruppen bedes overveje, hvorvidt det kan være relevant at udarbejde 2 eller flere modeller for specialer i fysioterapi - Arbejdsgruppen bedes vurdere, hvorvidt de finder arbejdsgruppen velrepræsenteret indenfor det definerede formål. Det udarbejdede procesnotat blev vedtaget af bestyrelsen. Årsmøde På baggrund af tidligere drøftelser er udarbejdet et udkast til program for Årsmødet. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for oplægsholdere. Bestyrelsen sender forslag til sekretariatet inden mandag den 31. marts. Der blev rejst mulighed for, at faglige selskaber inviteres med i alt tre repræsentanter, hvoraf kun to delegerede har mulighed for at deltage i generalforsamling. Dette giver mulighed for, at faglige selskaber eks. kan invitere deres udpegede faglige tovholder med til mødet. Dertil vil arbejdsgruppen for speciale-projektet også være inviterede. Påmindelse om dato sendes til de faglige selskaber snarest muligt. 7. Orientering Måleredskaber Henrik Hansen orienterede mundligt om status og proces for arbejdet med kvalitetsstruktur for måleredskaber. Rapporten er næsten færdig. Rapporten sendes i høring hos udviklingsfysioterapeuter i offentlige institutioner i april måned. Via Danske Fysioterapeuters månedlige nyhedsbrev til privat praksis, inviteres interesserede udviklingsfysioterapeuter fra privat praksis til at give høring, også i april måned. Skabeloner og kvalitetskriterier forventes publiceret på måleredskaber sommer Netværk for Udviklingsfysioterapeuter Bestyrelsen blev informeret om henvendelse fra en gruppe af kommunale udviklingsfysioterapeuter, der ønsker at etablere et netværk for østdanmark. De har anmodet Danske Fysioterapeuter om penge til opstart. DSF kan bidrage ved at facilitere ved national koordinering og identificere behov samt relationer til faglige selskaber. Dropbox Bestyrelsen blev informeret om invitation til dropbox-mappe, som de alle bedes benytte efter behov. Invitation til Faglige selskaber fra region Syddanmark Sekretariatet har fremsendt invitation til deltagelse i planlægningsmøde til et større dagsarrangement i region Syddanmark til faglige selskaber /7

7 Vision, strategi- og handlingsplan Fremadrettet arbejdes videre på vision, strategi- og handlingsplan. Oplægget behandles på bestyrelsesmøde 3. juni Økonomi Regnskabet er ved at blive udarbejdet af Deloitte. Punktet bliver fremlagt på bestyrelsesmøde 3. juni Mødedatoer Næste møde er planlagt til et skypemøde den 13. maj. Mødet vil udelukkende handle om endelig planlægning af årsmøde og generalforsamling. 7/7

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi 1. juni 2014 Årsberetning for 2013 1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering Municipality OutReach Europe MORE EUROPÆISK MERVÆRDI FOR MIDTJYSKE KOMMUNER Central Denmark EU Office (CDEU) går nye veje. I samarbejde med de midtjyske kommuner, vil vi være med til at skabe internationalisering,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 3 FORMÅLET MED BORGERRÅDGIVEREN 3. Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Københavns Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere