STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) med korrektioner 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007"

Transkript

1 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007

2 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag Studienævns- og fakultetstilhørsforhold Adgangskrav og forudsætninger Uddannelsens formål Uddannelsens struktur Studieformen Uddannelsens indhold Evalueringsbestemmelser Merit Overgangsordninger Dispensationer Ikrafttræden og revision...7

3 1. Bekendtgørelsesgrundlag Side Revisorkandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr 588 af 21. juni 2001 og i henhold til bekendtgørelse nr 495 af 15. august 1988 om fællesbestemmelser om uddannelserne ved Aalborg Universitet. 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold 2.1 Uddannelsen hører under Revisorkandidatstudienævnet ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 3. Adgangskrav og forudsætninger 3.1 Optagelsen på uddannelsen er betinget af 1) Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA), eller 2) Den økonomiske kandidatuddannelse, eller 3) Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring eller i finansiering, jf. dog punkt Studerende, der optages efter 3.1, nr. 3) skal senest ved indstilling til prøverne i valgfagene, jf. punkt 7.6 have bestået de under punkt 3.4 angivne suppleringsprøver. 3.3 Ansøgere med en anden uddannelse end de i 3.1 nævnte kan af Det samfundsvidenskabelige Fakultet undtagelsesvis få tilladelse til at blive optaget på studiet. En sådan tilladelse forudsætter at Studienævnet ud fra en konkret vurdering finder, at ansøgerens uddannelsesmæssige forudsætninger kan sidestilles med de i punkt 3.1 og 3.2 nævnte. Tilladelse kan betinges af at ansøgeren består en eller flere supplerende prøver. 3.4 De under punkt 3.2 nævnte suppleringsprøver består i to fag. Eksamensformen fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af semesterplanen, jf. punkt 7.8 nedenfor. 4. Uddannelsens formål 4.1 Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende til at udøve revision af private og offentlige virksomheder og institutioner. Uddannelsen omfatter den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor. 5. Uddannelsens struktur 5.1 Revisorkandidatuddannelsen er på 4 semestre, svarende til en studerendes arbejdsindsats i to hele studieår.

4 Side Uddannelsen skal være afsluttet senest fem år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Såfremt der foreligger usædvanlige forhold, kan studienævnet dispensere fra fem års-fristen. 5.3 I uddannelsen indgår følgende tre elementer 1) Obligatoriske fag 75 ECTS 2) Valgfag 15 ECTS 3) Et speciale 30 ECTS 5.4 De obligatoriske fag omfatter de to kernefagområder revision og regnskab (38 ECTS) og skatteret og erhvervsret (37 ECTS), der begge er af afgørende betydning for en statsautoriseret revisors virke. De obligatoriske fag danner samtidig den nødvendige baggrund for uddannelsens valgfag og for udarbejdelsen af specialet. De enkelte elementer i de to kernefagområder fremgår af punkt 7 nedenfor. 5.5 Valgfagene sammensættes af den studerende og kan udgøres af fag, der er specielt udarbejdet til Revisorkandidatuddannelsen, eller af andre fag fra indenlandske eller udenlandske institutioner, blot fagene er fagligt relevante for en statsautoriseret revisors virke. Fagene skal samtidig afspejle en faglig progression. 5.6 Revisorkandidatstudienævnet træffer under hensyntagen til kriterierne anført i afsnit 5.5 afgørelse om godkendelse af valgfag, der ikke udbydes af studienævnet selv. Studienævnet kan udstede generelle forhåndsgodkendelser af konkrete valgfag 5.7 Specialet består af en større selvstændig afhandling af relevans for en statsautoriseret revisors virke. Specialet skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. 6. Studieformen 6.1 Uddannelsens obligatoriske fag afvikles for fuldtidsstuderende over 2½ semester. Undervisningen foregår i høj grad som forelæsningsbaseret diskussionsundervisning. 6.2 I alle obligatoriske fag lægges hovedvægten på indlæring og forståelse af de fundamentale principper og grundlæggende elementer i de enkelte fag/områder, således at en større del af det anvendelsesorienterede og konkrete er selvstudium. Nogle af fagene er i undervisningen mere casebaserede end andre, men generelt ligger pensum og dybde klart, således at dette ikke kan vælges frit i de obligatoriske fagelementer. 7. Uddannelsens indhold 7.1 Som beskrevet i punkt 5.4 består den obligatoriske del af 2 kernefagområder. Kernefagsområdet revision og regnskab, består af faget revision og faget regnskab. Kernefagsområdet skatte- og erhvervsret består af faget skatteret og faget erhvervsret. Vægtningen af de enkelte fag er således:

5 Side 5! Erhvervsret 16 ECTS! Internt Regnskab 8 ECTS! Eksternt Regnskab 9 ECTS! Skat 21 ECTS! Revision 21 ECTS! Valgfag 15 ECTS! Speciale 30 ECTS 7.2 Erhvervsret Faget erhvervsret indeholder mindst følgende særlige elementer: retskilder, selskabsret, insolvensret og finansieringsret. Faget er baseret på, at de studerende har kendskab til den almindelige erhvervsret, svarende til HA/HD-niveau. faget afsluttes med en skriftlig 4 timers prøve, jf. nedenfor i punkt Regnskab Faget regnskab er delt op i to underfag omfattende henholdsvis eksternt regnskabsvæsen og internt regnskabsvæsen. Tilsammen dækkes mindst følgende elementer: Økonomistyringssystemer, årsregnskabsteori og årsregnskabsregulering. Underfagene afsluttes med henholdsvis en skriftlig 4 timers prøve og en mundtlig prøve, jf. nedenfor i punkt Skatteret faget skatteret indeholder mindst følgende særlige elementer: skatteprocessen, direkte skatter, herunder indkomstskatteret og indirekte skatter, herunder merværdiafgift og grønne afgifter. Faget afsluttes med en skriftlig 6 timers prøve, jf. nedenfor i punkt Revision Faget revision omfatter mindst følgende elementer: revisionsteori, revisionsret, revisionsregulering og revisionsteknik, revisionsprincipper og -metoder samt revisionserklæringer. Faget afsluttes med en skriftlig 6 timers prøve, jf. nedenfor i punkt Valgfag Den studerende sammensætter valgfag til i alt 15 ECTS-point blandt de af Revisorkandidatstudienævnet dertil udbudte fag. De enkelte valgfags vægtning er enten 5 eller 10 ECTS. Vægtningen af hvert fag sker i forbindelse med udarbejdelse af semesterplanen, jf. punkt 7.8. Hvert valgfag afsluttes med en eksamen, jf. nedenfor i punkt Revisorkandidatstudienævnet kan i stedet godkende valgfag, der udbydes ved andre studieretninger ved Aalborg Universitet, ved andre danske videregående uddannelsesinstitutioner eller ved tilsvarende udenlandske institutioner, jf. nærmere punkt 9 nedenfor Der er ingen tidsmæssig binding på valgfagene, jf. dog punkt 9.4 nedenfor.

6 7.7 Specialet Side Specialet udarbejdes og godkendes indenfor rammerne angivet i punkt 5.7 ovenfor. Der tilknyttes en vejleder til specialet Specialet skal indeholde et resume på engelsk, hvis specialet er affattet på dansk Såfremt den studerende for anden eller tredje gang ønsker at indlevere et speciale, kan studienævnet bestemme, at den studerende skal vælge et nyt emne, Specialet undergives en mundtlig bedømmelse, jf nedenfor i punkt 8.1 og Studievejledning og semesterplan De enkelte elementer er nærmere beskrevet i en studievejledning, der udarbejdes og godkendes af studienævnet. Herudover udarbejder den fagansvarlige for hvert af de obligatoriske fagelementer en semesterplan, hvor det aktuelle pensum, eventuelle eksamensfastlæggelser, timeplan og så vidt muligt lokaleplacering for de enkelte elementer angives. Semesterplanen godkendes af studienævnet. 8. Evalueringsbestemmelser 8.1 Prøver og eksaminer Der afholdes i alt 6 eksterne prøver i de obligatoriske fag samt i specialet, der alle bedømmes efter gældende skala. I erhvervsret en 4 timers skriftlig prøve (karaktervægt 16/120) I eksternt regnskabsvæsen en mundtlig prøve (karaktervægt 9/120) I internt regnskabsvæsen en 4 timers skriftlig prøve (karaktervægt 8/120) I skatteret en 6 timers skriftlig prøve (karaktervægt 21/120) I revision en 6 timers skriftlig prøve (karaktervægt 21/120) Et mundtligt forsvar af specialet (karaktervægt 30/120) De enkelte valgfag afsluttes tillige med en ekstern prøve, der kan være mundtlig, skriftlig eller baseret på en mindre opgave. Der gives karakter efter gældende skala. Karaktervægten af hvert enkelt valgfag er enten 5/120 eller 10/120 og skal i alt udgøre 15/120. Den studerende skal ved samtlige prøver have opnået karakteren 2 eller derover for at bestå. 8.2 Generelle evalueringsbestemmelser Eksamensforløbet tilrettelægges ud fra det i studievejledningen anbefalede studieforløb. Ved alle prøver medvirker ekstern censor.

7 Side 7 I bedømmelsen af skriftlige prøver samt af specialet indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. En usædvanligt god eller en usædvanligt dårlig sproglig præstation kan påvirke bedømmelsen. Studienævnet kan dispensere fra de sproglige krav for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse (f.eks. ordblindhed). Beståede prøver, jf. punkt 8.1 kan ikke tages om. Man kan højst deltage i en prøve, herunder aflevere speciale, 3 gange. Institutionen kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade indstilling en fjerde gang. Mål og vurderingskriterier for de enkelte prøver findes på følgende link: 9. Merit 9.1 Beståede uddannelseselementer ved en institution, der udbyder revisorkandidatuddannelsen efter bekendtgørelse nr 588 af 21. juni 2001, ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved Revisorkandidatstudiet ved Aalborg Universitet. 9.2 Beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser ved Aalborg Universitet, ved andre danske eller udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner kan efter studienævnets vurdering tillægges merit. 9.3 Er det meritgivende uddannelseselement bedømt efter en anden skala end gældende skala eller som bestået/ikke-bestået overføres det altid til eksamensbeviset med betegnelsen: bestået. Studienævnet træffer afgørelse af, om der kan gives merit, og om hvorvidt karakterer givet efter gældende skala en eventuelt kan overføres. 9.4 Ønskes valgfag meriteret ved uddannelsen, skal de nævnte suppleringsprøver være bestået forinden merit kan gives. 10. Overgangsordninger 10.1 Fortsætte efter tidligere bekendtgørelse (1998) Studerende, der er påbegyndt revisorkandidatstudiet før den 1. september 2001 har ret til inden for den normerede studietid at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse nr. 610 af 18. august Der afholdes ikke prøver efter den nævnte bekendtgørelse efter udgangen af Overgang til nye bekendtgørelse (2001) Studerende, der i henhold til punkt 10.1 har ret til at færdiggøre deres uddannelse i henhold til 1998-bekendtgørelsen, kan give meddelelse om, at de i stedet ønsker at færdiggøre uddannelsen under nærværende studieordning efter reglerne i 2001-bekendtgørelsen.

8 Side 8 Meddelelse herom gives til Revisorkandidatstudienævnet, der foranlediger den ønskede overførsel. Efter overførselen er registreret, kan den studerende ikke længere aflægge enkeltprøver i henhold til 1998-bekendtgørelsen, ligesom den studerende ikke efter overførselstidspunktet i det hele kan tilbageføres til 1998-bekendtgørelsen. Det samlede uddannelsesforløb må ikke overstige fem år, jf. punkt Suppleringsprøver, jf. punkt 3.2 Studerende, der til brug for optagelse i henhold til 1998-ordningen, har bestået faget finansiering gives merit for det tilsvarende fag efter 2001-ordningen. Studerende der under tilsvarende omstændigheder har bestået faget Nationaløkonomi, gives merit for den anden suppleringsprøve. Ved merit for disse fag skal den tidsmæssige binding i punkt 9.4 ikke opfyldes Merit ved overgang Alene beståede elementer fra 1998-ordningen kan overføres til 2001-ordningen. I det omfang et fag udprøvedes såvel mundtligt som skriftligt, skal begge elementer være bestået (karakteren 6 eller derover). Gennemsnittet af de to karakter overføres til 2001-ordningen med følgende ECTS-vægtning: ECTS Erhvervsret 20 Regnskab eksternt: 11 internt: 9 Revision 25 Skat 25 Seminar 4 Hovedopgave/Speciale 26 Et bestået seminar overføres alene med 4 ECTS-point, men uden angivelse af beståelsen. 11. Dispensationer Revisorkandidatstudienævnet kan dispensere fra reglerne i nærværende studieordning, medmindre en sådan dispensation vil stride imod bekendtgørelsesfastsatte krav. Fra sådanne krav kan alene undervisningsministeriet dispensere.

9 12. Ikrafttræden Side 9 Nærværende studieordning blev vedtaget i Det samfundsvidenskabelige Fakultetsråd d. 31. oktober 2001 med virkning fra 1. september Korrektion 2007 er foretaget som følge af ny karakterskala og er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet august 2007.

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2013 Redigeret juni 2014 og april 2015 J.nr. 2015-422-00656 Denne studieordning gælder for MPA linjerne:

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) UDKAST, den 8. oktober 2013 Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1-3, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september 2010. Godkendt

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych (candidatus/candidata

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere