Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/ kl Sted: RH Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/12-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 RS / TL"

Transkript

1 Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 03/ kl Sted: RH 4231 Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde (KG), Susanne Wammen (SW), Morten Hasager Kirk (MHK), Annette Freudendahl (AF), Anne Tøttrup Klitt (ATK), Annette Ulrich (AU), Lisbeth Bredahl (LB), Jane Andersen (JA), Rune Sort (RS), Tobias Lyngeraa (TL) Fraværende: Carsten Tollund (CT), Susanne Iversen (SI), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA) Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af den nye bestyrelse 4. konstituering af bestyrelsen - næstformand 5. Fastlæggelse af møderække for det kommende år 6. Årsmøde og generalforsamling opfølgning a. det nye udvalg i regional anæstesi 7. Økonomi 8. Hjemmesiden 9. Udvalgene a. Anæstesiudvalget b. Børneanæstesiudvalget c. Intensivudvalget d. Neuroanæstesiudvalget e. Obstetrisk anæstesiudvalg f. PAU g. Smerteudvalg h. Thoraxanæstesiologisk udvalg i. Uddannelsesudvalg j. FYA k. DAO 10. DAD 11. Internatmøde sted, dagsorden 12. eventuelt

2 Side 2 1. Valg af dirigent ATK 2. Godkendelse af dagsorden Godkendes 3. Præsentation af den nye bestyrelse Præsentationsrunde SW er genvalgt til yderligere 2 år som formand. Udtrådt: Karen Skjelsager (DUU) Niels Juul (Neuroanæstesiudvalget) Øivind Jans (FYA) -Mange tak for et godt samarbejde! Nye medlemmer: Rikke Borre Jacobsen (DUU) Morten Hasager Kirk (Neuroanæstesiudvalget) Tobias Lyngeraa (FYA) -Velkommen i bestyrelsen! 4. konstituering af bestyrelsen - næstformand Bestyrelsen skal vælge en næstformand som har ansvaret ved formandens forfald og har desuden en plads i forretningsudvalget. CT foreslås og SW vil spørge ham. 5. Fastlæggelse af møderække for det kommende år 9/3 kl i Kbh 23/4 kl i Odense inklusive repræsentanter for de sundhedsfaglige råd/specialeråd.. 4/6 kl i Kbh 18/8 kl i Kbh 24/9 kl i Kbh 27/10 kl i Kbh 11/11 kl i Kbh 3/12 kl i Kbh 10-11/ Internat TC rundsender liste

3 Side 3 6. Årsmøde og generalforsamling opfølgning Fakta om årets møde: 340 deltagere (379 sidste år). Færre dagsbilletter solgt denne gang. 250 til middagen sv.t. 50 færre end sidste år. Færre udstillere end tidligere. Nogle gået til kirurgernes årsmøde i stedet. Til gengæld var de generelt bedre tilfredse med opmærksomheden. Generel diskussion: Enighed om, at det var et rigtig godt årsmøde og mange positive tilbagemeldinger spørgsmålet er måske hvad der specielt gjorde det godt? Svært at svare sikkert på. Godt fagligt indhold. Meget problematisk at foredragskonkurrencen gik over tid ikke mindst af hensyn til sponsorer, som er afhængige af pauserne/frokostsymposier. Rart med bedre plads omkring udstillingen - men økonomisk problem, at der ikke er flere og lokalet er måske nødt til at gøres mindre for at spare lejeudgifter. Der blev igen i år efterspurgt en revy til middagen Thomas Bech Jørgensen nævnte angiveligt at han måske vil være tovholder på noget til næste år! Diskussion om lokalerne som er gode men dyre. Emnet tages op årligt. Det er svært at finde steder, der er ligeså anvendelige til formålet. Generalforsamlingen: Fremlæggelser fra udvalgsformænd / mundtlige beretninger fungerede ikke optimalt. Formen kan måske fungere, men indholdet af udmeldingerne nok omformes. Fint, at folk i salen bød ind i år. Der var nogen utilfredshed fra deltagere i salen med, at dirigent-rollen ikke blev holdt helt skarpt og med at de slides, der omhandlede økonomien fremstod noget uklare. Bestyrelsen tager tilbagemeldingerne til efterretning. Fornyelse: SW lægger op til, at selvom det nuværende koncept fungerer godt, så har det været det samme i 14 år vi bør overveje, hvordan årsmødet kan fornyes og holdes interessant. Diskussion om dette. Skal vi få deltagerne til at evaluere på årsmødet? Kan give værdifulde input, men vigtigt at gøre sig klart, præcis hvad man vil spørge om / have i udbytte, før det overvejes. Udgifterne må også tænkes med i evt. fornyelser. Skal vi f.eks. have færre parallelle sessioner ad gangen? Der var begejstring for indslaget fra FYA og DUU om sociale medier og DASAIM er allerede kommet på Facebook og Twitter det vil nok have en plads i forbindelse med årsmøder fremadrettet, men det må nok komme gradvist. Jakob Trier, Lars Rasmussen, CT, TC og SW holder snarligt et møde og evaluerer på disse emner og diskuterer muligheder for generel fornyelse af årsmødet. a. Det nye udvalg i regional anæstesi De aktive interessepersoner udgør efter vedtagelsen på GF en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et kommissorium. Gruppen inviteres de til fremlæggelse af udkast til dette og diskussion om rammerne ved et bestyrelsesmøde f.eks. til marts. Dette år er der endnu ikke tale om et decideret udvalg før vedtagelse (2. gang) ved næste års GF, hvor der også kan vælges medlemmer. Der følger således heller ikke økonomi med til udvalget dette år. SW orienterer arbejdsgruppen om det tænkte forløb. 7. Økonomi Et årligt tilskud fra UEMS til repræsentanter fra DASAIM og DAO til deling (6.000kr) er tilsyneladende gået til DAO de seneste to år. AF og TC finder ud af procedurerne for fordelingen.

4 Side 4 GF: Der har været kritik af fremlæggelse af et forventet underskud på næste års budget. Det er forståeligt, men budgettet er velbegrundet og godkendt som forventet gennem flere år. Det udgør desuden et pessimistisk estimat med god mulighed for et bedre endeligt resultat. Der er intet regelstridigt i et negativt budget om end bestyrelsen er klar over, at det ikke er god forretningsstil og det er ikke planen at fortsætte sådan. Derfor tages løbende tiltag til at ændre kursen, som skitseret i kassererens beretning. De interne revisorer inviteres med til internatmødet i januar mhp. forventningsafstemning og diskussion af evt. kommissorium for deres fremtidige arbejde. Næste år skal der vælges ny kasserer. Morten Steensen fra ITA 4131 på RH nævnes som mulighed. SW forhører sig. 8. Hjemmesiden Opfordring til at få flere ting på hjemmesiden fra de forskellige medlemmer/udvalg mv. Der skal indskrives i kommissorium, at udvalgene skal bidrage aktivt med indhold til hjemmesiden (ligesom til DASINFO før i tiden). Annoncering af ph.d. forsvar på hjemmesiden efterspørges. KM menes fra tidligere at være tovholder på kontakt til diverse professorer om dette KM ej til stede. Rekommandationer: Behov for sortering og opdatering samt plan om faste opdateringer. Alle udvalg/bestyrelsesmedlemmer kigger listen igennem og overvejer, hvad der hører til deres område. Fordeles endeligt på internatet i januar. 9. Udvalgene - status a. Anæstesiudvalget Intet nyt. Internatmøde først i januar. b. Børneanæstesiudvalget Intet nyt. Mødes ifm. A-kursus i januar. Derudover møde til marts. c. Intensivudvalget d. Neuroanæstesiudvalget 2 nye medlemmer inkl. MHK (i alt 4 medlemmer). MHK planlægger møde. e. Obstetrisk anæstesiudvalg f. PAU Intet nyt. Møde i januar. Mulige kommende emner er valg af antitrombotika præhospitalt og børnealgoritmer. g. Smerteudvalg h. Thoraxanæstesiologisk udvalg Et nyt medlem. Møde i januar og Forårsmøde i maj for thoraxanæstesiologer om hjerterelaterede emner. i. Uddannelsesudvalg Møde næste uge. Flere nye medlemmer. God tilfredshed efter session med FYA på årsmødet. Der arbejdes med overgang til elektronisk logbog. Arbejdes på holdningspapir om ph.d.-forløb samtidig med hoveduddannelse, da dette er en tiltagende trend. Kombinationen anbefales ikke, men hvis det skal være, anses fuld orlov for at være den bedste løsning. j. FYA Stor aktivitet. Stor succes efter årsmødet og travlt med planlægning af kommende FYA Symposium 2015 ( juni). k. DAO

5 Side 5 Ny formand: Andre Miran. AF fortsætter i DASAIMs bestyrelse. 10. DAD Plan for implementering af det nye DAD 4: KMS ændres pr. februar. Webservice maj/juni. Regionsrepræsentanterne har ansvar for tiltænkt instruktionsmateriale og hjælp til implementering ikke mindst til de steder, der ikke før har brugt DAD. Fokus ligger på, at de 5 regioner alle er med pr. maj måned. KG og ATK diskuterer detaljer i praktisk plan for implementering med Kristian Antonsen m.fl. og punktet tages op på DASAIMs bestyrelsesinternat til januar. Kristian Antonsen har tænkt at udtræde som formand for gruppen efter implementeringen - dvs. om et års tid. Ny formand skal findes. 11. Internatmøde sted, dagsorden Tid: januar. Søndag kl. 12 til mandag kl. 15 (senest) Sted: Hotel Hesselet. CT forhandler evt. med RS også, som ligger i forhandling om FYA Symposium i forvejen. Emner: - Fremtidig struktur af bestyrelse og udvalg. - Kig på vedtægterne. - Gennemgang af rekommandationer. Fremadrettet holdning f.eks. GRADE eller ej? - Emner til Nationale Kliniske Retningslinjer? - Interne revisorer (søndag eftermiddag) - DAD - Årsmøde fremtidigt format. - Diskussionsemne: Efteruddannelse for speciallæger (fokusområde i DUU næste år). Der er bl.a. foreslået en model med 2-årigt fellowship på Thorax-anæstesien. Hvad er DASAIMs holdning? - Fremtid for selskabet. Hvor skal vi hen? - Økonomi i selskabet. Indtægtskilder? -? 12. Eventuelt a) Anmodning fra CT om støtte til kursus om hæmodynamik i regi af Anæstesien på Abdominalcentret, RH til marts. Der anmodes om tid fra Tina C til udarbejdelse af en poster samt en annonce på hjemmesiden uden beregning. Sidstnævnte er alligevel vanlig praksis når kolleger annoncerer for kolleger. Bestyrelsen vedtager at DASAIM vil støtte som anmodet. SW orienterer CT. b) Orientering fra SST: Udarbejdelsen af specialevejledningen er forlænget. Nærmere information om tidsplan følger. /RS+TL

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 4/6-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: RH Referent: TL / RS Deltagere: Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 TL / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 23/04-2015 kl. 15.00 19.00 Sted: OUH Referent: TL / RS Deltagere: Tobias Lyngeraa (TL), Susanne Iversen (SI), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling.

Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. DASAIMs 65. ordinære generalforsamling 14. november 2013 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Januar 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Januar 2008 16. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 1 Januar 2008 16. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere