VUC Storstrøm. Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Storstrøm. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Herningvej Nykøbing F Telefon Telefax VUC Storstrøm Årsrapport 2012 CVR nr.: Inst.nr.: Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 VUC Storstrøm 1 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Side Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 4 Årets økonomiske resultat 5 Institutionens hoved- og nøgletal 5 Forventninger til det kommende år 8 Målrapportering 16 Uddannelser 18 Regnskab 22 Anvendt regnskabspraksis 22 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 31 Særlige specifikationer 34 Påtegninger 35 Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring 35 Den uafhængige revisors påtegning 36

3 VUC Storstrøm 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Navn mv. VUC Storstrøm Bispegade Nykøbing F. Telefon: Telefax Internet adresse: CVR-nr.: Regnskabsår: Hjemstedskommune: Guldborgsund Bestyrelse Direktør Per Skovgaard Andersen, bestyrelsesformand Direktør Alma Larsen, næstformand Regionsrådsmedlem Daniel Nørhave Direktør Michael Bang Uddannelsesleder Stina Løvgreen Møllenbach Byrådsmedlem Per Thomsen Kredsformand Lisbeth Schou Uddannelseskonsulent Jette Bakkedal Kursist Martin Rexen Henrioud Medarbejderrepræsentation uden stemmeret: Lektor Mogens Rething Pedersen Elevrepræsentation uden stemmeret: Kursist Haris Glamocak Daglig ledelse Niels Henriksen, Direktør Ole Arpe Munksgaard, Uddannelseschef Ib V. Pedersen, Økonomi- og administrationschef

4 VUC Storstrøm 3 Institutionsoplysninger Uddannelsesudvalg Driftsleder Bent Andersen, ISS Facility Services A/S Afdelingsformand Jess Hansen, 3F Vestlolland Tillidsrepræsentant Michael Rosenberg Hansen, HK Jobcenterchef Per Bech Grønning, Guldborgsund Uddannelseschef Carsten Eriksen, CELF Centerleder Sanne Salomonsen, AOF Center Sjælland Syd Skoleleder Flemming von Würden Petersen, LOF Uddannelseschef Ole Munksgaard, VUC Storstrøm Sekretær for udvalget, uddannelseskonsulent Birgitte Jæger Hoff, VUC Storstrøm Institutionens formål VUC Storstrøm er et voksenuddannelsescenter, der tilbyder almen kompetencegivende undervisning, der har til formål at forbedre voksnes almene kundskaber og færdigheder med henblik på: at give forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund at forstå og påvirke egen livssituation at give forudsætninger for videregående uddannelse at matche kravene på arbejdsmarkedet. VUC Storstrøm dækker kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns og er forpligtet til at medvirke til højnelse af det almene uddannelsesniveau i dette område. Bankforbindelse SKB-Bank Danske Bank Nykredit Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

5 VUC Storstrøm 4 Ledelsesberetning Præsentation af institutionen VUC Storstrøm udbyder almene kompetencegivende uddannelser i kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns. Mission VUC Storstrøms mission er at: forbedre det grundlæggende uddannelsesniveau i vores område, opkvalificere unge og voksnes almene kompetencer og dermed forberede unge og voksne til videre uddannelse og erhverv samt være brobygger mellem det grundlæggende uddannelsessystem og de videregående uddannelser. Vision Det er vores vision at: være en central formidler af almene kompetencegivende uddannelser i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner for unge og voksne til og med højeste gymnasiale niveau. Opgaver VUC Storstrøm tilbyder: ordblindeundervisning (OBU) forberedende voksenundervisning (FVU) almen voksenuddannelse (AVU) studieforberedende enkeltfagsundervisning (HFe) 2-årig tilrettelæggelse af HF (HF2) gymnasiale suppleringskurser (GSK) Årets faglige resultater Den samlede uddannelsesaktivitet på VUC Storstrøm i 2012 målt i årselever svarer stort set til uddannelsesaktiviteten i Vores forventninger til fremgang i uddannelsesaktiviteten i 2012 på ca. 54 årselever er primært begrundet i forventninger om fremgang på HF2 er ikke blevet opfyldt. Udviklingen i VUC Storstrøms uddannelsesaktivitet i 2012 viser en række forskydninger mellem uddannelserne i forhold til De væsentligste forskydninger er sket på FVU, HF2 og HFe, hvor vi har haft henholdsvis en fremgang på ca. 30 årselever (FVU), en fremgang på ca. 20 årselever (HF2) og en tilbagegang på ca. 40 årselever (HFe).

6 VUC Storstrøm 5 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat VUC Storstrøm har haft en mindre stigning i antallet af årselever fra 1.223,9 i 2011 til 1.241,1 i Stigningen udgør 17,2 årselever svarende til en vækst på 1,4%. VUC Storstrøm har i 2012 yderligere konsolideret sin økonomi ved et overskud på kr svarende til en overskudsgrad på 2,3%. VUC Storstrøms egenkapital udgør herefter kr pr. 31. december 2012 svarende til en soliditetsgrad på 10,9. Institutionens hoved- og nøgletal Hovedtal (t. kr.) Resultatopgørelse Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster (1.073) (512) (227) Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 0 0 (1.893) 0 0 Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo (4.057) Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet (560) Investeringsaktivitet (1.947) (18.744) (26.825) (961) (335) Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto (12.377) (892)

7 VUC Storstrøm 6 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat Overskudsgrad (%) 2,3 2,9 4,4 5,5 1,5 Resultat før ekstr. poster x 100 Omsætning Likviditetsgrad (%) 117,9 84,7 42,9 100,0 81,0 Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser Soliditetsgrad (%) 10,9 9,5 9,9 4,0 (20,2) Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad (%) 94,4 66,5 0,0 0,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser x 100 Materielle anlægsaktiver Årselever 1 i alt 1.241, , ,7 919,9 793,3 1 En årselev på HFe, GSK, AVU, FVU, OBU svarer til en elev undervist i 812,50 klokketimer, svarende til, at uddannelsen beskæftiger den studerende på fuld tid. En årselev på HF2 svarer til en elev som modtager 40 ugers fuldtidsundervisning.

8 VUC Storstrøm 7 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat Årsværk Undervisningens gennemførelse 154,5 144,0 136,8 124,3 110,0 Markedsføring 1,0 1,9 2,0 1,9 2,5 Ledelse og administration 18,6 17,1 15,9 15,2 19,0 Bygningsservice 12,8 12,8 15,7 13,8 19,1 Antal årsværk i alt 186,9 175,8 170,4 155,2 150,6 Indeks antal årsværk i alt 124,1 116,7 113,1 103,1 100,0 Årselever pr. årsværk Markedsføring ,1 644,2 572,9 484,2 317,3 Ledelse og administration 4 66,7 71,6 72,1 60,5 41,8 Bygningsservice 5 97,0 95,6 73,0 66,7 41,5 Uddannelse 6 8,0 8,5 8,4 7,4 7,2 Indeks antal årselever pr. årsværk uddan. 111,1 118,1 116,7 102,8 100,0 Årselever pr. årsværk i alt 7 6,6 7,0 6,7 5,9 5,3 Indeks antal årselever pr. årsværk i alt 124,5 132,1 126,4 111,3 100,0 Lønomkostninger (t.kr.) pr. 100 årselever Lønomkostning undervisningens gennemførelse Lønomkostning øvrige Lønomkostninger i alt Indeks lønomkostninger i alt 85,2 81,8 81,3 92,7 100,0 2 Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er 1924 timer. 3 Årselever i alt delt med antal årsværk for markedsføring. 4 Årselever i alt delt med antal årsværk for ledelse og administration. 5 Årselever i alt delt med antal årsværk for bygningsservice. 6 Årselever i alt delt med antal årsværk for uddannelse. 7 Årselever i alt delt med det totale antal årsværk.

9 VUC Storstrøm 8 Ledelsesberetning Forventninger til det kommende år Den samlede uddannelsesaktivitet i 2013 vurderes at blive 1319,6 kursistårsværk. Det dækker over følgende variationer uddannelsesområderne imellem: Mindre vækst inden for 2-årigt HF (HF2) Tilbagegang på HF-enkeltfag (HFe) som holdbaseret undervisning Status quo på HFe som fjernundervisning Mindre vækst i tilgangen til Almen Voksenuddannelse (AVU) Mindre vækst i tilgangen til forberedende voksenundervisning (FVU) Vækst indenfor ordblindeundervisning (OBU). Udviklingsperspektiver VUC Storstrøms ledelse og bestyrelse har analyseret udviklingen i institutionens fremtidige rammevilkår. Befolkningstallet i VUC Storstrøms område falder frem til 2016 med personer. Det markant største fald sker i aldersgruppen år, der bliver knap personer færre. Aldersgruppen år øges med 600 personer. Aldersgruppen 50+ øges med personer. Alt andet lige vurderes ændringer i befolkningstallet at medføre en aktivitetsnedgang frem til 2016 på i alt 9 årselever. Det er kun afdelingen i Næstved, der kan forvente fremgang i aktiviteten med baggrund alene i demografiske ændringer. Forventningerne til udviklingen i VUC Storstrøms økonomi bygger også på en række andre forudsætninger end den demografiske udvikling. Her skal nævnes udviklingen i taxameterbevillingerne, forventninger til udvikling i uddannelsesaktiviteten, forventninger til årlige omkostningsstigninger, lærer/kursist ratio etc. Analyserne viser samstemmende, at VUC Storstrøms grundvilkår ændres i negativ retning frem mod 2016, og at der skal gennemføres en række handlinger for at sikre, at VUC Storstrøms økonomiske grundlag fortsat er solidt. Det er af vital betydning, at vi nøje følger vores ressourceanvendelse og forsøger at tænke nyt i forhold til den måde, vi organiserer opgaveløsningen på. De økonomiske udfordringer forøges i årene 2014, 2015 og Vi skal derfor fra 2013 og fremefter have yderligere fokus på en række områder, hvor vi med fordel kan organisere opgaveløsningen på nye og mere effektive måder: Nye veje i ledelsesarbejdets organisering, vi skal udvikle og effektivisere ledelsesorganisationen. Nye veje i anvendelse af lærerressourcer hvad skal den gode lærer kunne?

10 VUC Storstrøm 9 Ledelsesberetning Nye veje i anvendelse af vejlederressourcer hvad skal den gode vejleder kunne, og hvordan sikres sammenhæng i fastholdelsesopgaven mellem lærer, vejleder og ledelse, kan vi effektivisere ved anvendelse af ny teknologi? Nye veje i den administrative opgaveløsning hvad skal den professionelle studieadministration løse af opgaver, og hvordan organiseres den? Nye veje i uddannelsestilbuddets centralisering/decentralisering, kan vi fastholde et decentraliseret uddannelsestilbud i den nuværende form? På det pædagogiske område arbejdes der kontinuerligt på at gennemføre en række forbedringer. I årene frem til 2016 er det forventningen, at VUC Storstrøm især udfordres indenfor nedenstående områder: Gennemførelses- og eksamensfrekvens skal hæves. Flere og mere sammenhængende uddannelsesforløb for unge voksne skal udvikles og etableres. Anvendelsesorientering og innovation skal være gennemgående elementer/emner i uddannelserne. Forbedringer af VUC Storstrøms fysiske og psykiske studiemiljø. Øget anvendelse af ny teknologis muligheder i undervisningen. Øget forventning om at inddrage internationalisering i uddannelserne. Strategi for VEU-arbejdet på VUC Storstrøm, bedre og mere synlige VEU-forløb, herunder kombinationer af FVU og AMU. Listen er lang og næppe udtømmende, og den illustrerer med al ønskelig tydelighed de mange og spændende udfordringer, der ligger foran VUC Storstrøm, men sammenholdt med forventningerne til udviklingen i VUC Storstrøms økonomi illustrerer listen også, at der vil være et betydeligt behov for, at vi øger vores evne til at tænke anderledes uden forventning om, at nytænkning behøver at koste penge. Det er VUC Storstrøms forventning, at der frem mod 2016 vil kunne etableres: Tre/fire spor på den 2-årige HF i Næstved Tre spor på den 2-årige HF i Nykøbing F. Et spor på den 2-årige HF i hhv. Nakskov, Vordingborg og Faxe. Herved vil VUC Storstrøm (under forudsætning af den nuværende gennemførselsprocent fastholdes) have ni/ti 1. HF-klasser og syv 2. HF-klasser.

11 VUC Storstrøm 10 Ledelsesberetning Undersøgelsen HF på VUC et andet valg blev gennemført af Center for Ungdomsforskning i Undersøgelsen viser tydeligt, at hvis det sociale sammenhold på uddannelsen fungerer, så vil det have en positiv påvirkning på de studerendes gennemførelse. Det fremhæves som en væsentlig forudsætning for den gode undervisning, at lærer og studerende har det rart sammen, med andre ord så er relationen af betydning. VUC Storstrøm omlægger derfor med virkning fra kursusåret 2013/2014 hovedparten af HF undervisningen til ½ årlige tilrettelæggelser. Det er hensigten med omlægningen, at der opstår en tættere relation mellem lærer og studerende i flere fag, idet det ugentlige timetal som udgangspunkt mindst fordobles. Forventningen er, at omlægningen vil medføre en stigende gennemførsel og en højere eksamensfrekvens. Uddannelsestilbuddet på HF skal fortsat udvikles indenfor en række områder. I 2013 fortsættes arbejdet med at udvikle bl.a.: lektieinkluderende undervisning, omlagt skriftlighed fagpakker med velbeskrevne profiler og særlige HF2-forløb. På VEU-området er der et betydeligt vækstpotentiale både indenfor forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). I 2012 er der sket en betydelig vækst på FVU svarende til ca. 50% i forhold til aktiviteten i Med en målrettet opsøgende indsats er det hensigten at fortsætte denne positive udvikling. Ordblindeundervisningen udvikles i 2013 bl.a. ved at indføre smartphones/tablets i undervisningen. Ordblindeundervisningen vil i 2013 blive tilført et heldagstilbud målrettet unge voksne, der på grund af massive problemer med ordblindhed, er faldet ud af uddannelsessystemet. Tilbuddet etableres i samarbejde med bl.a. Ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskoler og andre ungdomsuddannelser. Det er vurderingen, at VUC Storstrøms uddannelsesaktivitet indenfor ordblindeundervisningen kan øges til omtrent det dobbelte af det niveau vi har nået i Rekruttering af lærere har de senere år udgjort en voksende udfordring for VUC Storstrøm. Specielt på det gymnasiale område indenfor de naturfaglige fag er der forbundet betydelige udfordringer med at tiltrække lærere. FVU- og OBU-lærere kan ikke rekrutteres direkte, idet der ikke er ledige lærere med de nødvendige kompetencer. VUC Storstrøm skal derfor rekruttere lærere og selv uddanne dem indenfor FVU og OBU. Manglen på FVU- og OBU-lærere har været en medvirkende årsag til, at VUC Storstrøm det seneste år ikke har været i stand til at løse alle de uddannelsesbehov, der er indenfor de to områder.

12 VUC Storstrøm 11 Ledelsesberetning Karakteristika ved uddannelsesaktiviteten i 2012 I kursusåret 2012/2013 påbegyndte VUC Storstrøm seks 1. HF-klasser imod syv 1. HF-klasser i 2011/2012. Det medfører, at der i 2012/2013 gennemføres seks 1. HF-klasser og syv 2. HF-klasser på VUC Storstrøm. For kursusåret 2013/2014 er det forventningen, at der kan etableres syv 1. HF-klasser. VUC Storstrøm har anmodet Ministeriet for Børn og Undervisning om at genoptage behandlingen af den i 2011 fremsendte ansøgning om udbudsgodkendelse af HF2 i Nakskov og Vordingborg. Ministeriet har desværre ikke set sig i stand til at behandle ansøgningen så betids, at et evt. udbud kan gælde for kursusåret 2013/2014. VUC Storstrøm fik i 2012/2013 ikke mulighed for at udbyde HF2 i Nakskov og Vordingborg. I konsekvens heraf er HFe-tilbuddet i de to byer tilrettelagt, så det på kortest mulig tid kan føre målgruppen frem til en hel HF-eksamen. I Vordingborg har 29 studerende benyttet sig af dette tilbud. VUC Storstrøm yder med sine HF-uddannelser både tilrettelagt som enkeltfag og som en 2-årig uddannelse et betydningsfuldt bidrag til opfyldelse af Regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det faglige miljø og studiemiljøet på VUC Storstrøm har medvirket til, at VUC Storstrøms karaktergennemsnit på HF ved eksamensterminen i 2012 er øget i forhold til eksamensterminen 2011, og gennemsnittet på VUC Storstrøm er over landsgennemsnittet. Således er karaktergennemsnittet for HF2 eksaminer aflagt på VUC Storstrøm 6,3 mod 6,2 på landsplan og 5,6 i Region Sjælland. For eksaminer aflagt som HFe er VUC Storstrøms karaktergennemsnit 7,2 mod 6,9 på landsplan og 6,5 i Region Sjælland. Der er med virkning fra kursusåret 2012/2013 indført et fleksibelt klasseloft på 28 på HF2. VUC Storstrøm optog 181 HF-studerende fordelt på seks 1. HF-klasser ved kursusårets start til august Det betyder, at VUC Storstrøm har overskredet klasseloftet med i alt 13 HF-studerende. Overskridelsen skyldes otte omgængere og fem studerende optaget med særlige støtteordninger. Klasseloftet påvirker vores 1. HF-klasser, der hidtil typisk har haft et deltagertal på 32 ved første tælleperiode. 2. HF-klasserne påvirkes ikke. Tilgangen til VUC Storstrøms HF2-tilbud vurderes at have nået et niveau, hvor der fremover ikke bliver tale om markante stigninger, klasseloftet vil således næppe øve indflydelse på VUC Storstrøms kapacitet på HF2. VUC Storstrøm har en særlig udfordring med at synliggøre, at Almen Voksenuddannelse (AVU) også er en uddannelse, der kan forberede unge, unge voksne og kortuddannede til enten at påbegynde en ungdomsuddannelse eller fagpakker på HF, der kvalificerer bl.a. til velfærdsuddannelserne. Uddannelsesaktiviteten på AVU var i 2012 marginalt højere end i 2011, og denne udvikling forventes at fortsætte i VUC Storstrøm vil i 2013/2014 bl.a. gennemføre særligt tilrettelagte AFE-forløb i hhv. Næstved og Nykøbing F. i samarbejde med Region Sjælland og de lokale jobcentre. Forløbene er målrettet unge mænd og skal således medvirke til at bringe målgruppen tilbage til uddannelse.

13 VUC Storstrøm 12 Ledelsesberetning VEU-indsatsen VUC Storstrøms rolle indenfor voksenuddannelsessystemet kan ses på tre niveauer. Vi skal medvirke til at: sikre at alle på arbejdsmarkedet har gode grundlæggende kundskaber som forudsætning for efterfølgende kompetenceudvikling sikre mulighed for det dobbelte uddannelsesløft fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregående niveau sikre kontinuerlig kompetenceudvikling for alle borgere, som står overfor krav om ajourføring eller skift i kompetencer flere gange i livet. VUC Storstrøm har fire opsøgende uddannelseskonsulenter. De gennemfører i regi af VUC Storstrøm og i regi af VEU center Øst og Øerne opsøgende og vejledende aktiviteter målrettet offentlige og private virksomheder. I 2012 har VUC Storstrøm haft særligt fokus på udvikling og etablering af kombinerede FVU/AMU-forløb. Kompetenceudvikling VUC Storstrøm prioriterer medarbejdernes kompetenceudvikling. I 2012 er udviklet en kompetencestrategi/kompetenceplan for VUC Storstrøm. Den sikrer, at VUC Storstrøms medarbejdere til stadighed kan opkvalificere sig indenfor områder, der bidrager til at VUC Storstrøm er i stand til at opfylde sine strategiske mål. I den første kompetencestrategi har der været specielt fokus på udvikling af pædagogiske kompetencer målrettet e-læring, differentieret undervisning og klasserumsledelse. Kompetenceplanen indeholder kompetenceudviklingstilbud både til det pædagogiske og det teknisk/administrative personale. Studiemiljø Alle studerende på HF2 i VUC Storstrøm bliver tilbudt en bærbar computer til deres uddannelse. Tilbuddet om at få stillet en bærbar computer til rådighed gælder også alle AVU-kursister, der er diagnosticeret som ordblinde. VUC Storstrøms pædagogiske personale tilbydes en bærbar computer med trådløst netværk. VUC Storstrøm arbejder målbevidst på at udvikle sit studiemiljø. Afdelingen i Nykøbing F. tog i februar måned 2012 en ca m 2 stor nybygning med undervisningslokaler, kursistopholdsrum og studieadministration til afdelingen i brug. Lokaler og etager i nybyggeriet bindes sammen af nogle gangarealer, der er indrettet som et såkaldt overdækket fortov. Det overdækkede fortovs indeklima har imidlertid vist sig ikke at leve op til forventningerne, og i 2013 skal der findes en løsning, således at indeklimaet i de overdækkede fortovsarealer bliver bedre.

14 VUC Storstrøm 13 Ledelsesberetning I 2012 har naturfagslokalerne på afdelingen i Faxe gennemgået en gennemgribende modernisering. Lokalerne opfylder nu de krav, der stilles til moderne naturfagsundervisning. Moderniseringen skal ses i lyset af bestræbelserne på at gøre naturfagsundervisningen mere tiltrækkende for unge voksne studerende på VUC Storstrøm. Det fysiske studiemiljø på VUC Storstrøms afdeling i Næstved har i 2012 haft bestyrelsens særlige fokus. Der har i Næstved igennem længere tid været utilstrækkelig lokalekapacitet til VUC Storstrøms mange undervisnings- og udviklingsopgaver i byen. For at kunne håndtere den stigende efterspørgsel på almene kompetencegivende voksenuddannelser i Næstved, samt sikre fortsat mulighed for at udvikle VUC Storstrøms uddannelsestilbud i Næstved, vurderede bestyrelsen, at det var nødvendigt at foretage en udvidelse af de eksisterende lokaler i Birkebjergparken. VUC Storstrøm ønskede at samle VUC Storstrøms uddannelsesaktivitet i Næstved i hovedbygningen i Birkebjerg Allé 1 for Næstved kommune, primært med henblik på at: skabe flere undervisningslokaler udvikle et bedre studiemiljø forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø samt sikre bedre adgangsforhold til ejendommen i form af et mere indbydende indgangsparti. Det viste sig imidlertid ikke muligt at gennemføre en lokalerokade med kommunen, der kunne sikre, at al VUC Storstrøms uddannelsesaktivitet i Næstved blev samlet i Birkebjerg Allé 1. Derfor er der indgået nogle alternative løsninger, i form af et yderligere lejemål i Birkebjergparken (Troensevej 15) på 600 m2. Det nye lejemål lever op til så mange af afdelingens behov som muligt, og skaber ikke bindinger i forhold til VUC Storstrøms overordnede ønske om at indgå i et fremtidigt Campus Næstved. I lejemålet er indrettet lokaler til: Musikundervisning Dramaundervisning Billedkunstundervisning Bogdepot Seks lærerarbejdsrum. Med lejemålet er der etableret et naturvidenskabeligt undervisningsmiljø i 14-eren og et kreativt undervisningsmiljø i Troensevej 15 i Næstved.

15 VUC Storstrøm 14 Ledelsesberetning Campussamarbejde Arbejdet med at udvikle uddannelsesmiljøer i form af campusdannelser er fortsat i VUC Storstrøm ser en række muligheder ved at indgå i campus: VUC Storstrøms faglighed styrkes i form af: Øget faglig sparring mellem lærere på tværs af uddannelser specielt i de mindre fag Bedre udstyr i faglokalerne Andre uddannelser kan profitere af VUC Storstrøms udbud af ordblindeundervisning og forberedende voksenuddannelse Studiemiljøet kan blive styrket ved: Sociale aktiviteter på tværs af elevgrupper Bedre kantinefaciliteter og fællesarealer i øvrigt Markedsføring det store og mangfoldige studiemiljø Ledelsesrummet kan blive styrket ved: Bedre muligheder for igangsætning af og deltagelse i udviklingsprojekter Stærkere relationer til omverdenen fx virksomheder Øget lokalpolitisk indflydelse Indsatsen for at øge gennemførelse bliver styrket ved: Muligheder for ansættelse af ressourcepersoner såsom mentorer, psykologer og socialrådgivere Bredde i tilbud og større tilgængelighed for studerendes omvalg Færre forandringer for studerende ved omvalg Campusdannelser medfører også en række særlige udfordringer set med VUC Storstrøms briller. Det er af afgørende betydning for VUC Storstrøm, at vi i campus er i stand til at fastholde og videreudvikle det særlige voksenpædagogiske miljø, der er karakteristisk for VUC Storstrøm. Det er ligeledes en udfordring på flere niveauer, hvordan VUC Storstrøms nuværende decentrale struktur med en række tværgående opgaver placeret afdelingsvis indpasses i mere faste campusdannelser? Campusdannelser i VUC Storstrøms område For tiden arbejdes med at etablere mere fast strukturerede campus i Haslev, Næstved og Nakskov.

16 VUC Storstrøm 15 Ledelsesberetning Campus Haslev Campus Haslev er etableret og en række uddannelser påbegyndt i Campus Haslev ved begyndelsen af kursusåret 2012/2013. I Campussamarbejdet i Haslev medvirker Faxe kommunes 10. klassecenter, ZBC, EUC Sjælland, Køge Handelsskole, SOSU Sjælland, Midtsjællands Gymnasieskoler og VUC Storstrøm. VUC Storstrøms uddannelsestilbud i Haslev består af OBU, FVU og AVU undervisning. VUC Storstrøm har desuden i samarbejde med Jobcenter Faxe startet forløb (læringseksperimentariet), der skal medvirke til at bringe kortuddannede unge i gang med uddannelse. VUC Storstrøms udfordring er at sikre et godt samarbejde med Campus Haslev samtidig med, at afdelingen i Faxe fortsat udbyder og etablerer et sammenhængende uddannelsestilbud, der spænder over alle VUC Storstrøms uddannelsesniveauer. Campus Næstved Arbejdet med at udvikle Campus Næstved skrider fremad. Indtil dato er der besluttet en bynær placering af Campus Næstved på området ved Munkebakken og banegårdsterrænet. Etableringen af Campus Næstved planlægges at foregå i etaper. VUC Storstrøm er med i første etape, der efter de nuværende planer skal være ført ud i livet senest I foråret 2013 tager de medvirkende uddannelsesinstitutioner og Næstved Kommune en række politiske beslutninger, som vil være afgørende for den endelige realisering af campus. En væsentlig faktor i dannelsen af Campus Næstved er, hvordan de medvirkende parters nuværende bygningsmasse kan realiseres. Campus Nakskov Lolland Kommune indbød i efteråret 2012 øverste ledere og bestyrelsesformænd fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne i kommunen til en drøftelse af fremtidige perspektiver for uddannelserne. Med baggrund bl.a. i dette møde er det hensigten, at der indgås en partnerskabsaftale mellem Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter. Partnerskabsaftalen skal medvirke til et fortættet samarbejde om uddannelse på Lolland. Udviklingsprojekter VUC Storstrøm gennemfører en lang række udviklingsprojekter store såvel som små. Det største af projekterne er uden tvivl Den Ny Læringsplatform, hvis omdrejningspunkt er en kombination af traditionel holdundervisning, fjernundervisning og parallelundervisning. I 2012 er der desuden arbejdet med en række forskellige måder at tilrettelægge undervisningen på. Det giver en række betydningsfulde perspektiver for VUC Storstrøms studerende, og det udfordrer VUC Storstrøms lærere. Året har bl.a. haft fokus på udvikling indenfor: Blended-learning på AVU Lektieinkluderende undervisning på HF Omlagt skriftlighed på HF

17 VUC Storstrøm 16 Ledelsesberetning Målrapportering Årselever 8 HF2 278,2 257,6 197,0 135,7 103,3 HFe 393,4 433,2 427,2 336,9 272,1 GSK 12,0 15,3 7,9 10,6 7,2 AVU 448,0 441,2 455,5 343,1 287,2 FVU 92,3 62,9 44,2 66,6 58,4 OBU 11,1 7,9 8,3 8,4 5,8 IDV 2,0 1,6 2,0 15,0 54,6 Andet 4,1 4,2 3,6 3,6 4,7 Årselever i alt 1.241, , ,7 919,9 793,3 Indeks årselever i alt 156,4 154,3 144,4 116,0 100,0 Årselever med driftsoverenskomstparter 36,1 22,3 11,1 10,0 7,9 For 2012 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsat, at institutionen skal afrapportere om resultaterne og om udviklingen vedrørende gennemførelsesprocent for HF. Udviklingen af den 2-årige HF på VUC Storstrøm Uddannelse 2 Antal elever Procent årig HF Årgang Tilgang 9 Modtagne 10 Afgivne 11 Gennemførelse 12 Gennemførelsesprocent 13 Start slut % Start slut % Start slut % Start Start Uddannelsessektoren har ligesom det politiske niveau stigende fokus på fastholdelse som et vigtigt indsatsområde, og dermed institutionernes forpligtelse til at udvikle systemer for en professionel håndtering af gennem 8 En årselev på HFe, GSK, AVU, FVU, OBU svarer til en elev undervist i 812,50 klokketimer, svarende til, at uddannelsen beskæftiger den studerende på fuld tid. En årselev på HF2 svarer til en elev som modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. 9 Antal elever, der har udløst tilskud 1. tælledag i året, korrigeret for omgængere. 10 Antal elever, der er modtaget fra en anden gymnasial uddannelse eller er tilmeldt efter 1. tælledag i året. 11 Antal elever, der er flyttet til en anden gymnasial uddannelse. 12 Antal elever, der har udløst færdiggørelsestakst. 13 Antal elever, der har udløst færdiggørelsestakst delt med tilgang af elever plus modtagne elever minus afgivne elever.

18 VUC Storstrøm 17 Ledelsesberetning førelsesproblematikken. Det er forbundet med store gevinster på det personlige og det økonomiske plan for det enkelte individ, for VUC Storstrøm og for samfundet som helhed, hvis flere studerende gennemfører deres påbegyndte uddannelse. VUC Storstrøm formulerede derfor allerede i 2010 en fastholdelsespolitik, der skal skabe bevidsthed omkring risici, holdninger og ansvar i forbindelse med gennemførelse på VUC Storstrøm. Fastholdelsespolitikken indeholder målsætninger for forøgelse af gennemførelse og en beskrivelse af VUC Storstrøms arbejde med gennemførelse. Med henblik på at styrke de studerendes muligheder for at gennemføre deres uddannelse, er der i 2012 foretaget en omlægning og præcisering af arbejdet i uddannelses- og studievejledningen. VUC Storstrøm har i 2012 etableret en psykologordning på afdelingerne i Næstved, Vordingborg og Faxe, og ved starten af 2013 etableres en psykologordning på VUC Storstrøms afdelinger på Lolland-Falster. Det er hensigten med psykologordningen, at den skal bidrage til at øge de studerendes gennemførsel af deres uddannelser på VUC Storstrøm.

19 VUC Storstrøm 18 Ledelsesberetning Uddannelser VUC Storstrøms samarbejdsrelationer VUC Storstrøm yder et væsentligt bidrag til, at uddannelsesmulighederne for unge, unge voksne og kortuddannede i vores område er de bedst mulige. Det gør vi for det første ved, at vores uddannelser gennemføres med øje for den bedst mulige kvalitet; men vi gør det også ved at være aktivt tilstede i forskellige samarbejder på uddannelsesområdet. Eksempelvis i form af samarbejds- eller partnerskabsaftaler med: uddannelsesinstitutioner erhvervsskoler, sprogcentre, andre VUC er etc. VEU-center Øst og Øerne University College Sjælland kommunale og statslige jobcentre Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Studievalg Sjælland oplysningsforbund. Det er af afgørende betydning for VUC Storstrøms uddannelsestilbud, at det af brugeren kan opleves og ses i sammenhæng med andre uddannelsesmuligheder. Kommunerne i vores opland samt Region Sjælland er vigtige strategiske samarbejdspartnere. De almene uddannelser har en central placering i alle kommuners og Region Sjællands uddannelses- og udviklingsstrategier, ligesom et varieret udbud af almene uddannelser for unge og voksne er et vigtig attraktionsparameter i enhver bosætningspolitik. VUC Storstrøm lægger derfor stor vægt på et godt samarbejde med kommunale og regionale myndigheder bl.a. eksemplificeret i et engageret arbejde i de kommunale uddannelsesråd i VUC Storstrøms opland. Ordblindeundervisning (OBU): Ordblindeundervisning er støttende undervisning for voksne, der er ordblinde. Formålet er at afhjælpe eller begrænse kursisternes læse- og skrivevanskeligheder, samt at forbedre deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftlighed. Undervisningen skal medvirke til at forbedre deltagernes mulighed for at fungere på arbejdsmarkedet, i en uddannelse, i samfundslivet og privat. Ordblindeundervisning foregår typisk på mindre hold med 4 6 deltagere, men kan i visse tilfælde foregå som eneundervisning.

20 VUC Storstrøm 19 Ledelsesberetning OBU-aktivitet i Ordblinde Årselever B Faxe 2,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 Maribo 0,8 0,5 0,5 0,8 0,7 0,3 Nakskov 3,9 3,2 2,2 2,5 2,3 1,8 Nykøbing 5,5 3,9 1,6 2 2,1 0,9 Næstved 3,4 2,3 2,2 1,8 1,9 1,4 Vordingborg 2,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,5 18,6 11,1 7,9 8,3 8,4 5,8 Forberedende voksenundervisning (FVU): Forberedende voksenundervisning (FVU) er grundlæggende undervisning i dansk og matematik. Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVU-dansk) samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVUmatematik). Der undervises på fire trin i FVU-dansk og på to trin i FVU-matematik. Undervisningen tilrettelægges så den passer til kursistens individuelle behov og stiler imod videreuddannelse samt at øge forudsætningerne for at medvirke aktivt i samfundslivet. FVU-aktivitet i Forberedende voksenundervisning Årselever B Faxe 21,5 9,8 8,0 5,33 7,4 6,1 Maribo 11,0 14,0 6,2 2,2 3,3 6,3 Nakskov 19,0 21,5 4,7 5,6 7,5 9,9 Nykøbing 22,0 29,4 26,6 11,2 18,9 20,6 Næstved 14,0 8,7 7,9 13,4 18,4 11,1 Vordingborg 14,0 8,9 9,6 6,5 11,2 4,4 101,5 92,3 62,9 44,2 66,7 58,4 Almen voksenuddannelse (AVU): Almen voksenuddannelse (AVU) svarer til folkeskolens 9. og 10. klassetrin. Formålet med AVU er at styrke voksnes muligheder for videreuddannelse og fremme deres interesse for at uddanne sig inden for en række almene fag. Der findes fem niveauer på AVU, og alle fag kan afsluttes med en kompetencegivende prøve. AVU-fag kan også læses som en samlet almen forberedelseseksamen, der med den rette fagkombination giver direkte adgang til den 2-årige HF.

21 VUC Storstrøm 20 Ledelsesberetning AVU-aktivitet i Almen voksenuddannelse Årselever B Faxe 68,0 56,2 45,4 47,7 30,3 36,1 Maribo 44,0 45,5 44,0 50,4 28,1 28,3 Nakskov 37,5 39,1 49,4 64, ,4 Nykøbing 120,8 103,8 108,9 118, ,7 Næstved 147,0 161,1 143,4 120,4 114,1 59,6 Vordingborg 44,7 41,1 49,8 54,4 40,7 50,1 Fjernuv. 1,5 1,3 0, ,5 448,0 441,2 455,5 343,2 287,2 Højere Forberedelseseksamen som enkeltfag (HFe): HF-enkeltfag er studieforberedende undervisning for voksne og omfatter de fag og niveauer, som indgår i en samlet højere forberedelseseksamen (HF). Formålet med HF-enkeltfag er at give voksne et grundlag for videregående uddannelse eller mulighed for at supplere tidligere uddannelse samt at forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet. Der undervises i tre niveauer på HF; A-, B- og C-niveau, og alle HF-fag kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen. HF-enkeltfagene kan sammenstykkes til en hel HF-eksamen der giver samme muligheder som en 2-årig HF. HFe-aktivitet i hf enkeltfag Årselever B Faxe 42,5 39,8 46,1 56,8 41,3 26,2 Maribo 0,7 0,9 0,0 0 0,5 2,3 Nakskov 46,0 49,3 34,2 35,4 30,9 28,5 Nykøbing 82,5 84,0 83,4 88,7 74,4 66,3 Næstved 104,0 106,9 137,5 165,4 132,2 109,6 Vordingborg 58,4 55,2 61,3 61,3 58,7 44,5 Fjernuv. 60,5 57,4 70,7 21, ,6 393,4 433,2 429,5 338,0 277,4 VUC Storstrøm tilbyder gymnasiale suppleringskurser (GSK), der har til formål at give ansøgere med en gymnasial uddannelse eller anden tilsvarende gymnasial eksamen mulighed for at opfylde specifikke adgangskrav til videregående uddannelser. HF-fagpakker VUC Storstrøm tilrettelægger særligt sammensatte HF-fagpakker, der kvalificerer deltagerne til mellemlange videregående uddannelser såsom lærer-, pædagog-, socialrådgiver-, bioanalytiker-, ergoterapeut- og sygeplejerskeuddannelserne.

22 VUC Storstrøm 21 Ledelsesberetning 2-årig HF-uddannelse HF2 En 2-årig HF er en gymnasial ungdomsuddannelse på linje med STX, HTX og HHX. På VUC Storstrøm er der mulighed for at tage en 2-årig HF i Næstved, Faxe og Nykøbing F. Formålet med en 2-årig HF er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, og at de tilegner sig almenuddannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsesforløbet. Som kursist på den 2-årige HF følger man den samme klasse i to år, men man har mulighed for at tone sin egen uddannelse via sine valgfag og gennem den større skriftlige opgave. HF2-aktivitet i årig hf Årselever B Faxe 46,0 53,8 58,4 56,8 41,3 26,2 Nakskov 11, Nykøbing 115,1 103,2 94,5 64,6 44,5 38,9 Næstved 143,0 121,3 104,7 75,6 49,9 38,2 Vordingborg 11, ,3 278,2 257,6 197,0 135,7 103,3

23 VUC Storstrøm 22 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for VUC Storstrøm for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale salgsprisen er fastlagt levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

24 VUC Storstrøm 23 Anvendt regnskabspraksis Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Indtægtsdækket virksomhed IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling". Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud

25 VUC Storstrøm 24 Anvendt regnskabspraksis Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på antal årselever. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere år. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer samt transaktionsomkostninger ved optagelse af realkreditlån. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger (med virkning fra , kan der kun foretages opskrivninger med specifik tilladelse fra Moderniseringsstyrelsen) og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger Bygningsinstallationer mv. Udstyr og inventar 50 år år 3 5 år På bygninger anvendes en scrapværdi på 25%. Udstyr der finansieres af projekter straksafskrives i projektperioden. Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. VUC Storstrøm har i forbindelse med anvendelse af kriteriet på kr. besluttet ikke at anvende bunkningsprincippet. Af- og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter.

26 VUC Storstrøm 25 Anvendt regnskabspraksis Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til hovedstolen, mens afholdte transaktionsomkostninger driftsføres. I efterfølgende perioder måles lånene til den nominelle restgæld. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning.

27 VUC Storstrøm 26 Anvendt regnskabspraksis Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger.

28 VUC Storstrøm 27 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse 3 ( ) ( ) Markedsføring 4 ( ) ( ) Ledelse og administration 5 ( ) ( ) Bygningsdrift 6 ( ) ( ) Aktiviteter med særlige tilskud 7 ( ) ( ) Omkostninger i alt ( ) ( ) Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 9 ( ) ( ) Finansielle poster i alt ( ) ( ) Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt 0 0 Årets resultat Resultatdisponering Bestyrelsens resultatdisponering: Overført resultat

29 VUC Storstrøm 28 Balance pr Note kr. kr. Grunde og bygninger Udstyr og inventar Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

30 VUC Storstrøm 29 Balance pr Note kr. kr. Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt Realkreditgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13 Andre forpligtelser 14

31 VUC Storstrøm 30 Pengestrømsopgørelse for kr. kr. Årets resultat Regulering vedrørende ikke kontante poster: Af- og nedskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer Ændringer i driftskapital: Ændring i tilgodehavender ( ) ( ) Ændring i kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver ( ) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) Ændring i realkreditgæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver

32 VUC Storstrøm 31 Noter 1. Statstilskud kr. kr. Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Særlige tilskud I alt Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling, uddannelser Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter I alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger I alt Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger I alt Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt

33 VUC Storstrøm 32 Noter 7. Aktiviteter med særlige tilskud kr. kr. Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Kurstab på værdipapirer I alt Materielle Anlægsaktiver Grunde Forudbetalte og byg- Udstyr og og afsluttede ninger inventar anlægsaktiver I alt kr. kr. kr. kr. Kostpris Overførsel ( ) 0 Tilgang i årets løb Kostpris Akkumulerede af- og nedskrivninger ( ) ( ) 0 ( ) Årets af- og nedskrivninger ( ) ( ) 0 ( ) Akkumulerede af- og nedskrivninger ( ) ( ) 0 ( ) Regnskabsmæssig værdi Kontantvurdering af grunde og bygninger pr (seneste ejendomsværdi)

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014

Vestegnen HF & VUC. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Vestegnen HF & VUC Årsrapport 2014

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

VUC Hvidovre - Amager. Årsrapport 2011

VUC Hvidovre - Amager. Årsrapport 2011 VUC Hvidovre - Amager Årsrapport 2011 VUC Hvidovre-Amager 2 Indholdsfortegnelse Side Ledelses beretning Årets økonomiske resultat 3 7 Forventninger til det kommende år 11 Målrapportering Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Virum Gymnasium. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 55 38 31

Deloitte. Virum Gymnasium. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 55 38 31 Deloitte. Deloitte Stalsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Årsregnskab

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere