VUC Storstrøm. Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Storstrøm. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Herningvej Nykøbing F Telefon Telefax VUC Storstrøm Årsrapport 2012 CVR nr.: Inst.nr.: Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 VUC Storstrøm 1 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Side Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 4 Årets økonomiske resultat 5 Institutionens hoved- og nøgletal 5 Forventninger til det kommende år 8 Målrapportering 16 Uddannelser 18 Regnskab 22 Anvendt regnskabspraksis 22 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 31 Særlige specifikationer 34 Påtegninger 35 Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring 35 Den uafhængige revisors påtegning 36

3 VUC Storstrøm 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Navn mv. VUC Storstrøm Bispegade Nykøbing F. Telefon: Telefax Internet adresse: CVR-nr.: Regnskabsår: Hjemstedskommune: Guldborgsund Bestyrelse Direktør Per Skovgaard Andersen, bestyrelsesformand Direktør Alma Larsen, næstformand Regionsrådsmedlem Daniel Nørhave Direktør Michael Bang Uddannelsesleder Stina Løvgreen Møllenbach Byrådsmedlem Per Thomsen Kredsformand Lisbeth Schou Uddannelseskonsulent Jette Bakkedal Kursist Martin Rexen Henrioud Medarbejderrepræsentation uden stemmeret: Lektor Mogens Rething Pedersen Elevrepræsentation uden stemmeret: Kursist Haris Glamocak Daglig ledelse Niels Henriksen, Direktør Ole Arpe Munksgaard, Uddannelseschef Ib V. Pedersen, Økonomi- og administrationschef

4 VUC Storstrøm 3 Institutionsoplysninger Uddannelsesudvalg Driftsleder Bent Andersen, ISS Facility Services A/S Afdelingsformand Jess Hansen, 3F Vestlolland Tillidsrepræsentant Michael Rosenberg Hansen, HK Jobcenterchef Per Bech Grønning, Guldborgsund Uddannelseschef Carsten Eriksen, CELF Centerleder Sanne Salomonsen, AOF Center Sjælland Syd Skoleleder Flemming von Würden Petersen, LOF Uddannelseschef Ole Munksgaard, VUC Storstrøm Sekretær for udvalget, uddannelseskonsulent Birgitte Jæger Hoff, VUC Storstrøm Institutionens formål VUC Storstrøm er et voksenuddannelsescenter, der tilbyder almen kompetencegivende undervisning, der har til formål at forbedre voksnes almene kundskaber og færdigheder med henblik på: at give forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund at forstå og påvirke egen livssituation at give forudsætninger for videregående uddannelse at matche kravene på arbejdsmarkedet. VUC Storstrøm dækker kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns og er forpligtet til at medvirke til højnelse af det almene uddannelsesniveau i dette område. Bankforbindelse SKB-Bank Danske Bank Nykredit Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

5 VUC Storstrøm 4 Ledelsesberetning Præsentation af institutionen VUC Storstrøm udbyder almene kompetencegivende uddannelser i kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns. Mission VUC Storstrøms mission er at: forbedre det grundlæggende uddannelsesniveau i vores område, opkvalificere unge og voksnes almene kompetencer og dermed forberede unge og voksne til videre uddannelse og erhverv samt være brobygger mellem det grundlæggende uddannelsessystem og de videregående uddannelser. Vision Det er vores vision at: være en central formidler af almene kompetencegivende uddannelser i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner for unge og voksne til og med højeste gymnasiale niveau. Opgaver VUC Storstrøm tilbyder: ordblindeundervisning (OBU) forberedende voksenundervisning (FVU) almen voksenuddannelse (AVU) studieforberedende enkeltfagsundervisning (HFe) 2-årig tilrettelæggelse af HF (HF2) gymnasiale suppleringskurser (GSK) Årets faglige resultater Den samlede uddannelsesaktivitet på VUC Storstrøm i 2012 målt i årselever svarer stort set til uddannelsesaktiviteten i Vores forventninger til fremgang i uddannelsesaktiviteten i 2012 på ca. 54 årselever er primært begrundet i forventninger om fremgang på HF2 er ikke blevet opfyldt. Udviklingen i VUC Storstrøms uddannelsesaktivitet i 2012 viser en række forskydninger mellem uddannelserne i forhold til De væsentligste forskydninger er sket på FVU, HF2 og HFe, hvor vi har haft henholdsvis en fremgang på ca. 30 årselever (FVU), en fremgang på ca. 20 årselever (HF2) og en tilbagegang på ca. 40 årselever (HFe).

6 VUC Storstrøm 5 Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat VUC Storstrøm har haft en mindre stigning i antallet af årselever fra 1.223,9 i 2011 til 1.241,1 i Stigningen udgør 17,2 årselever svarende til en vækst på 1,4%. VUC Storstrøm har i 2012 yderligere konsolideret sin økonomi ved et overskud på kr svarende til en overskudsgrad på 2,3%. VUC Storstrøms egenkapital udgør herefter kr pr. 31. december 2012 svarende til en soliditetsgrad på 10,9. Institutionens hoved- og nøgletal Hovedtal (t. kr.) Resultatopgørelse Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster (1.073) (512) (227) Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 0 0 (1.893) 0 0 Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo (4.057) Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet (560) Investeringsaktivitet (1.947) (18.744) (26.825) (961) (335) Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto (12.377) (892)

7 VUC Storstrøm 6 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat Overskudsgrad (%) 2,3 2,9 4,4 5,5 1,5 Resultat før ekstr. poster x 100 Omsætning Likviditetsgrad (%) 117,9 84,7 42,9 100,0 81,0 Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser Soliditetsgrad (%) 10,9 9,5 9,9 4,0 (20,2) Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad (%) 94,4 66,5 0,0 0,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser x 100 Materielle anlægsaktiver Årselever 1 i alt 1.241, , ,7 919,9 793,3 1 En årselev på HFe, GSK, AVU, FVU, OBU svarer til en elev undervist i 812,50 klokketimer, svarende til, at uddannelsen beskæftiger den studerende på fuld tid. En årselev på HF2 svarer til en elev som modtager 40 ugers fuldtidsundervisning.

8 VUC Storstrøm 7 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat Årsværk Undervisningens gennemførelse 154,5 144,0 136,8 124,3 110,0 Markedsføring 1,0 1,9 2,0 1,9 2,5 Ledelse og administration 18,6 17,1 15,9 15,2 19,0 Bygningsservice 12,8 12,8 15,7 13,8 19,1 Antal årsværk i alt 186,9 175,8 170,4 155,2 150,6 Indeks antal årsværk i alt 124,1 116,7 113,1 103,1 100,0 Årselever pr. årsværk Markedsføring ,1 644,2 572,9 484,2 317,3 Ledelse og administration 4 66,7 71,6 72,1 60,5 41,8 Bygningsservice 5 97,0 95,6 73,0 66,7 41,5 Uddannelse 6 8,0 8,5 8,4 7,4 7,2 Indeks antal årselever pr. årsværk uddan. 111,1 118,1 116,7 102,8 100,0 Årselever pr. årsværk i alt 7 6,6 7,0 6,7 5,9 5,3 Indeks antal årselever pr. årsværk i alt 124,5 132,1 126,4 111,3 100,0 Lønomkostninger (t.kr.) pr. 100 årselever Lønomkostning undervisningens gennemførelse Lønomkostning øvrige Lønomkostninger i alt Indeks lønomkostninger i alt 85,2 81,8 81,3 92,7 100,0 2 Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er 1924 timer. 3 Årselever i alt delt med antal årsværk for markedsføring. 4 Årselever i alt delt med antal årsværk for ledelse og administration. 5 Årselever i alt delt med antal årsværk for bygningsservice. 6 Årselever i alt delt med antal årsværk for uddannelse. 7 Årselever i alt delt med det totale antal årsværk.

9 VUC Storstrøm 8 Ledelsesberetning Forventninger til det kommende år Den samlede uddannelsesaktivitet i 2013 vurderes at blive 1319,6 kursistårsværk. Det dækker over følgende variationer uddannelsesområderne imellem: Mindre vækst inden for 2-årigt HF (HF2) Tilbagegang på HF-enkeltfag (HFe) som holdbaseret undervisning Status quo på HFe som fjernundervisning Mindre vækst i tilgangen til Almen Voksenuddannelse (AVU) Mindre vækst i tilgangen til forberedende voksenundervisning (FVU) Vækst indenfor ordblindeundervisning (OBU). Udviklingsperspektiver VUC Storstrøms ledelse og bestyrelse har analyseret udviklingen i institutionens fremtidige rammevilkår. Befolkningstallet i VUC Storstrøms område falder frem til 2016 med personer. Det markant største fald sker i aldersgruppen år, der bliver knap personer færre. Aldersgruppen år øges med 600 personer. Aldersgruppen 50+ øges med personer. Alt andet lige vurderes ændringer i befolkningstallet at medføre en aktivitetsnedgang frem til 2016 på i alt 9 årselever. Det er kun afdelingen i Næstved, der kan forvente fremgang i aktiviteten med baggrund alene i demografiske ændringer. Forventningerne til udviklingen i VUC Storstrøms økonomi bygger også på en række andre forudsætninger end den demografiske udvikling. Her skal nævnes udviklingen i taxameterbevillingerne, forventninger til udvikling i uddannelsesaktiviteten, forventninger til årlige omkostningsstigninger, lærer/kursist ratio etc. Analyserne viser samstemmende, at VUC Storstrøms grundvilkår ændres i negativ retning frem mod 2016, og at der skal gennemføres en række handlinger for at sikre, at VUC Storstrøms økonomiske grundlag fortsat er solidt. Det er af vital betydning, at vi nøje følger vores ressourceanvendelse og forsøger at tænke nyt i forhold til den måde, vi organiserer opgaveløsningen på. De økonomiske udfordringer forøges i årene 2014, 2015 og Vi skal derfor fra 2013 og fremefter have yderligere fokus på en række områder, hvor vi med fordel kan organisere opgaveløsningen på nye og mere effektive måder: Nye veje i ledelsesarbejdets organisering, vi skal udvikle og effektivisere ledelsesorganisationen. Nye veje i anvendelse af lærerressourcer hvad skal den gode lærer kunne?

10 VUC Storstrøm 9 Ledelsesberetning Nye veje i anvendelse af vejlederressourcer hvad skal den gode vejleder kunne, og hvordan sikres sammenhæng i fastholdelsesopgaven mellem lærer, vejleder og ledelse, kan vi effektivisere ved anvendelse af ny teknologi? Nye veje i den administrative opgaveløsning hvad skal den professionelle studieadministration løse af opgaver, og hvordan organiseres den? Nye veje i uddannelsestilbuddets centralisering/decentralisering, kan vi fastholde et decentraliseret uddannelsestilbud i den nuværende form? På det pædagogiske område arbejdes der kontinuerligt på at gennemføre en række forbedringer. I årene frem til 2016 er det forventningen, at VUC Storstrøm især udfordres indenfor nedenstående områder: Gennemførelses- og eksamensfrekvens skal hæves. Flere og mere sammenhængende uddannelsesforløb for unge voksne skal udvikles og etableres. Anvendelsesorientering og innovation skal være gennemgående elementer/emner i uddannelserne. Forbedringer af VUC Storstrøms fysiske og psykiske studiemiljø. Øget anvendelse af ny teknologis muligheder i undervisningen. Øget forventning om at inddrage internationalisering i uddannelserne. Strategi for VEU-arbejdet på VUC Storstrøm, bedre og mere synlige VEU-forløb, herunder kombinationer af FVU og AMU. Listen er lang og næppe udtømmende, og den illustrerer med al ønskelig tydelighed de mange og spændende udfordringer, der ligger foran VUC Storstrøm, men sammenholdt med forventningerne til udviklingen i VUC Storstrøms økonomi illustrerer listen også, at der vil være et betydeligt behov for, at vi øger vores evne til at tænke anderledes uden forventning om, at nytænkning behøver at koste penge. Det er VUC Storstrøms forventning, at der frem mod 2016 vil kunne etableres: Tre/fire spor på den 2-årige HF i Næstved Tre spor på den 2-årige HF i Nykøbing F. Et spor på den 2-årige HF i hhv. Nakskov, Vordingborg og Faxe. Herved vil VUC Storstrøm (under forudsætning af den nuværende gennemførselsprocent fastholdes) have ni/ti 1. HF-klasser og syv 2. HF-klasser.

11 VUC Storstrøm 10 Ledelsesberetning Undersøgelsen HF på VUC et andet valg blev gennemført af Center for Ungdomsforskning i Undersøgelsen viser tydeligt, at hvis det sociale sammenhold på uddannelsen fungerer, så vil det have en positiv påvirkning på de studerendes gennemførelse. Det fremhæves som en væsentlig forudsætning for den gode undervisning, at lærer og studerende har det rart sammen, med andre ord så er relationen af betydning. VUC Storstrøm omlægger derfor med virkning fra kursusåret 2013/2014 hovedparten af HF undervisningen til ½ årlige tilrettelæggelser. Det er hensigten med omlægningen, at der opstår en tættere relation mellem lærer og studerende i flere fag, idet det ugentlige timetal som udgangspunkt mindst fordobles. Forventningen er, at omlægningen vil medføre en stigende gennemførsel og en højere eksamensfrekvens. Uddannelsestilbuddet på HF skal fortsat udvikles indenfor en række områder. I 2013 fortsættes arbejdet med at udvikle bl.a.: lektieinkluderende undervisning, omlagt skriftlighed fagpakker med velbeskrevne profiler og særlige HF2-forløb. På VEU-området er der et betydeligt vækstpotentiale både indenfor forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). I 2012 er der sket en betydelig vækst på FVU svarende til ca. 50% i forhold til aktiviteten i Med en målrettet opsøgende indsats er det hensigten at fortsætte denne positive udvikling. Ordblindeundervisningen udvikles i 2013 bl.a. ved at indføre smartphones/tablets i undervisningen. Ordblindeundervisningen vil i 2013 blive tilført et heldagstilbud målrettet unge voksne, der på grund af massive problemer med ordblindhed, er faldet ud af uddannelsessystemet. Tilbuddet etableres i samarbejde med bl.a. Ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskoler og andre ungdomsuddannelser. Det er vurderingen, at VUC Storstrøms uddannelsesaktivitet indenfor ordblindeundervisningen kan øges til omtrent det dobbelte af det niveau vi har nået i Rekruttering af lærere har de senere år udgjort en voksende udfordring for VUC Storstrøm. Specielt på det gymnasiale område indenfor de naturfaglige fag er der forbundet betydelige udfordringer med at tiltrække lærere. FVU- og OBU-lærere kan ikke rekrutteres direkte, idet der ikke er ledige lærere med de nødvendige kompetencer. VUC Storstrøm skal derfor rekruttere lærere og selv uddanne dem indenfor FVU og OBU. Manglen på FVU- og OBU-lærere har været en medvirkende årsag til, at VUC Storstrøm det seneste år ikke har været i stand til at løse alle de uddannelsesbehov, der er indenfor de to områder.

12 VUC Storstrøm 11 Ledelsesberetning Karakteristika ved uddannelsesaktiviteten i 2012 I kursusåret 2012/2013 påbegyndte VUC Storstrøm seks 1. HF-klasser imod syv 1. HF-klasser i 2011/2012. Det medfører, at der i 2012/2013 gennemføres seks 1. HF-klasser og syv 2. HF-klasser på VUC Storstrøm. For kursusåret 2013/2014 er det forventningen, at der kan etableres syv 1. HF-klasser. VUC Storstrøm har anmodet Ministeriet for Børn og Undervisning om at genoptage behandlingen af den i 2011 fremsendte ansøgning om udbudsgodkendelse af HF2 i Nakskov og Vordingborg. Ministeriet har desværre ikke set sig i stand til at behandle ansøgningen så betids, at et evt. udbud kan gælde for kursusåret 2013/2014. VUC Storstrøm fik i 2012/2013 ikke mulighed for at udbyde HF2 i Nakskov og Vordingborg. I konsekvens heraf er HFe-tilbuddet i de to byer tilrettelagt, så det på kortest mulig tid kan føre målgruppen frem til en hel HF-eksamen. I Vordingborg har 29 studerende benyttet sig af dette tilbud. VUC Storstrøm yder med sine HF-uddannelser både tilrettelagt som enkeltfag og som en 2-årig uddannelse et betydningsfuldt bidrag til opfyldelse af Regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det faglige miljø og studiemiljøet på VUC Storstrøm har medvirket til, at VUC Storstrøms karaktergennemsnit på HF ved eksamensterminen i 2012 er øget i forhold til eksamensterminen 2011, og gennemsnittet på VUC Storstrøm er over landsgennemsnittet. Således er karaktergennemsnittet for HF2 eksaminer aflagt på VUC Storstrøm 6,3 mod 6,2 på landsplan og 5,6 i Region Sjælland. For eksaminer aflagt som HFe er VUC Storstrøms karaktergennemsnit 7,2 mod 6,9 på landsplan og 6,5 i Region Sjælland. Der er med virkning fra kursusåret 2012/2013 indført et fleksibelt klasseloft på 28 på HF2. VUC Storstrøm optog 181 HF-studerende fordelt på seks 1. HF-klasser ved kursusårets start til august Det betyder, at VUC Storstrøm har overskredet klasseloftet med i alt 13 HF-studerende. Overskridelsen skyldes otte omgængere og fem studerende optaget med særlige støtteordninger. Klasseloftet påvirker vores 1. HF-klasser, der hidtil typisk har haft et deltagertal på 32 ved første tælleperiode. 2. HF-klasserne påvirkes ikke. Tilgangen til VUC Storstrøms HF2-tilbud vurderes at have nået et niveau, hvor der fremover ikke bliver tale om markante stigninger, klasseloftet vil således næppe øve indflydelse på VUC Storstrøms kapacitet på HF2. VUC Storstrøm har en særlig udfordring med at synliggøre, at Almen Voksenuddannelse (AVU) også er en uddannelse, der kan forberede unge, unge voksne og kortuddannede til enten at påbegynde en ungdomsuddannelse eller fagpakker på HF, der kvalificerer bl.a. til velfærdsuddannelserne. Uddannelsesaktiviteten på AVU var i 2012 marginalt højere end i 2011, og denne udvikling forventes at fortsætte i VUC Storstrøm vil i 2013/2014 bl.a. gennemføre særligt tilrettelagte AFE-forløb i hhv. Næstved og Nykøbing F. i samarbejde med Region Sjælland og de lokale jobcentre. Forløbene er målrettet unge mænd og skal således medvirke til at bringe målgruppen tilbage til uddannelse.

13 VUC Storstrøm 12 Ledelsesberetning VEU-indsatsen VUC Storstrøms rolle indenfor voksenuddannelsessystemet kan ses på tre niveauer. Vi skal medvirke til at: sikre at alle på arbejdsmarkedet har gode grundlæggende kundskaber som forudsætning for efterfølgende kompetenceudvikling sikre mulighed for det dobbelte uddannelsesløft fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregående niveau sikre kontinuerlig kompetenceudvikling for alle borgere, som står overfor krav om ajourføring eller skift i kompetencer flere gange i livet. VUC Storstrøm har fire opsøgende uddannelseskonsulenter. De gennemfører i regi af VUC Storstrøm og i regi af VEU center Øst og Øerne opsøgende og vejledende aktiviteter målrettet offentlige og private virksomheder. I 2012 har VUC Storstrøm haft særligt fokus på udvikling og etablering af kombinerede FVU/AMU-forløb. Kompetenceudvikling VUC Storstrøm prioriterer medarbejdernes kompetenceudvikling. I 2012 er udviklet en kompetencestrategi/kompetenceplan for VUC Storstrøm. Den sikrer, at VUC Storstrøms medarbejdere til stadighed kan opkvalificere sig indenfor områder, der bidrager til at VUC Storstrøm er i stand til at opfylde sine strategiske mål. I den første kompetencestrategi har der været specielt fokus på udvikling af pædagogiske kompetencer målrettet e-læring, differentieret undervisning og klasserumsledelse. Kompetenceplanen indeholder kompetenceudviklingstilbud både til det pædagogiske og det teknisk/administrative personale. Studiemiljø Alle studerende på HF2 i VUC Storstrøm bliver tilbudt en bærbar computer til deres uddannelse. Tilbuddet om at få stillet en bærbar computer til rådighed gælder også alle AVU-kursister, der er diagnosticeret som ordblinde. VUC Storstrøms pædagogiske personale tilbydes en bærbar computer med trådløst netværk. VUC Storstrøm arbejder målbevidst på at udvikle sit studiemiljø. Afdelingen i Nykøbing F. tog i februar måned 2012 en ca m 2 stor nybygning med undervisningslokaler, kursistopholdsrum og studieadministration til afdelingen i brug. Lokaler og etager i nybyggeriet bindes sammen af nogle gangarealer, der er indrettet som et såkaldt overdækket fortov. Det overdækkede fortovs indeklima har imidlertid vist sig ikke at leve op til forventningerne, og i 2013 skal der findes en løsning, således at indeklimaet i de overdækkede fortovsarealer bliver bedre.

14 VUC Storstrøm 13 Ledelsesberetning I 2012 har naturfagslokalerne på afdelingen i Faxe gennemgået en gennemgribende modernisering. Lokalerne opfylder nu de krav, der stilles til moderne naturfagsundervisning. Moderniseringen skal ses i lyset af bestræbelserne på at gøre naturfagsundervisningen mere tiltrækkende for unge voksne studerende på VUC Storstrøm. Det fysiske studiemiljø på VUC Storstrøms afdeling i Næstved har i 2012 haft bestyrelsens særlige fokus. Der har i Næstved igennem længere tid været utilstrækkelig lokalekapacitet til VUC Storstrøms mange undervisnings- og udviklingsopgaver i byen. For at kunne håndtere den stigende efterspørgsel på almene kompetencegivende voksenuddannelser i Næstved, samt sikre fortsat mulighed for at udvikle VUC Storstrøms uddannelsestilbud i Næstved, vurderede bestyrelsen, at det var nødvendigt at foretage en udvidelse af de eksisterende lokaler i Birkebjergparken. VUC Storstrøm ønskede at samle VUC Storstrøms uddannelsesaktivitet i Næstved i hovedbygningen i Birkebjerg Allé 1 for Næstved kommune, primært med henblik på at: skabe flere undervisningslokaler udvikle et bedre studiemiljø forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø samt sikre bedre adgangsforhold til ejendommen i form af et mere indbydende indgangsparti. Det viste sig imidlertid ikke muligt at gennemføre en lokalerokade med kommunen, der kunne sikre, at al VUC Storstrøms uddannelsesaktivitet i Næstved blev samlet i Birkebjerg Allé 1. Derfor er der indgået nogle alternative løsninger, i form af et yderligere lejemål i Birkebjergparken (Troensevej 15) på 600 m2. Det nye lejemål lever op til så mange af afdelingens behov som muligt, og skaber ikke bindinger i forhold til VUC Storstrøms overordnede ønske om at indgå i et fremtidigt Campus Næstved. I lejemålet er indrettet lokaler til: Musikundervisning Dramaundervisning Billedkunstundervisning Bogdepot Seks lærerarbejdsrum. Med lejemålet er der etableret et naturvidenskabeligt undervisningsmiljø i 14-eren og et kreativt undervisningsmiljø i Troensevej 15 i Næstved.

15 VUC Storstrøm 14 Ledelsesberetning Campussamarbejde Arbejdet med at udvikle uddannelsesmiljøer i form af campusdannelser er fortsat i VUC Storstrøm ser en række muligheder ved at indgå i campus: VUC Storstrøms faglighed styrkes i form af: Øget faglig sparring mellem lærere på tværs af uddannelser specielt i de mindre fag Bedre udstyr i faglokalerne Andre uddannelser kan profitere af VUC Storstrøms udbud af ordblindeundervisning og forberedende voksenuddannelse Studiemiljøet kan blive styrket ved: Sociale aktiviteter på tværs af elevgrupper Bedre kantinefaciliteter og fællesarealer i øvrigt Markedsføring det store og mangfoldige studiemiljø Ledelsesrummet kan blive styrket ved: Bedre muligheder for igangsætning af og deltagelse i udviklingsprojekter Stærkere relationer til omverdenen fx virksomheder Øget lokalpolitisk indflydelse Indsatsen for at øge gennemførelse bliver styrket ved: Muligheder for ansættelse af ressourcepersoner såsom mentorer, psykologer og socialrådgivere Bredde i tilbud og større tilgængelighed for studerendes omvalg Færre forandringer for studerende ved omvalg Campusdannelser medfører også en række særlige udfordringer set med VUC Storstrøms briller. Det er af afgørende betydning for VUC Storstrøm, at vi i campus er i stand til at fastholde og videreudvikle det særlige voksenpædagogiske miljø, der er karakteristisk for VUC Storstrøm. Det er ligeledes en udfordring på flere niveauer, hvordan VUC Storstrøms nuværende decentrale struktur med en række tværgående opgaver placeret afdelingsvis indpasses i mere faste campusdannelser? Campusdannelser i VUC Storstrøms område For tiden arbejdes med at etablere mere fast strukturerede campus i Haslev, Næstved og Nakskov.

16 VUC Storstrøm 15 Ledelsesberetning Campus Haslev Campus Haslev er etableret og en række uddannelser påbegyndt i Campus Haslev ved begyndelsen af kursusåret 2012/2013. I Campussamarbejdet i Haslev medvirker Faxe kommunes 10. klassecenter, ZBC, EUC Sjælland, Køge Handelsskole, SOSU Sjælland, Midtsjællands Gymnasieskoler og VUC Storstrøm. VUC Storstrøms uddannelsestilbud i Haslev består af OBU, FVU og AVU undervisning. VUC Storstrøm har desuden i samarbejde med Jobcenter Faxe startet forløb (læringseksperimentariet), der skal medvirke til at bringe kortuddannede unge i gang med uddannelse. VUC Storstrøms udfordring er at sikre et godt samarbejde med Campus Haslev samtidig med, at afdelingen i Faxe fortsat udbyder og etablerer et sammenhængende uddannelsestilbud, der spænder over alle VUC Storstrøms uddannelsesniveauer. Campus Næstved Arbejdet med at udvikle Campus Næstved skrider fremad. Indtil dato er der besluttet en bynær placering af Campus Næstved på området ved Munkebakken og banegårdsterrænet. Etableringen af Campus Næstved planlægges at foregå i etaper. VUC Storstrøm er med i første etape, der efter de nuværende planer skal være ført ud i livet senest I foråret 2013 tager de medvirkende uddannelsesinstitutioner og Næstved Kommune en række politiske beslutninger, som vil være afgørende for den endelige realisering af campus. En væsentlig faktor i dannelsen af Campus Næstved er, hvordan de medvirkende parters nuværende bygningsmasse kan realiseres. Campus Nakskov Lolland Kommune indbød i efteråret 2012 øverste ledere og bestyrelsesformænd fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne i kommunen til en drøftelse af fremtidige perspektiver for uddannelserne. Med baggrund bl.a. i dette møde er det hensigten, at der indgås en partnerskabsaftale mellem Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter. Partnerskabsaftalen skal medvirke til et fortættet samarbejde om uddannelse på Lolland. Udviklingsprojekter VUC Storstrøm gennemfører en lang række udviklingsprojekter store såvel som små. Det største af projekterne er uden tvivl Den Ny Læringsplatform, hvis omdrejningspunkt er en kombination af traditionel holdundervisning, fjernundervisning og parallelundervisning. I 2012 er der desuden arbejdet med en række forskellige måder at tilrettelægge undervisningen på. Det giver en række betydningsfulde perspektiver for VUC Storstrøms studerende, og det udfordrer VUC Storstrøms lærere. Året har bl.a. haft fokus på udvikling indenfor: Blended-learning på AVU Lektieinkluderende undervisning på HF Omlagt skriftlighed på HF

17 VUC Storstrøm 16 Ledelsesberetning Målrapportering Årselever 8 HF2 278,2 257,6 197,0 135,7 103,3 HFe 393,4 433,2 427,2 336,9 272,1 GSK 12,0 15,3 7,9 10,6 7,2 AVU 448,0 441,2 455,5 343,1 287,2 FVU 92,3 62,9 44,2 66,6 58,4 OBU 11,1 7,9 8,3 8,4 5,8 IDV 2,0 1,6 2,0 15,0 54,6 Andet 4,1 4,2 3,6 3,6 4,7 Årselever i alt 1.241, , ,7 919,9 793,3 Indeks årselever i alt 156,4 154,3 144,4 116,0 100,0 Årselever med driftsoverenskomstparter 36,1 22,3 11,1 10,0 7,9 For 2012 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsat, at institutionen skal afrapportere om resultaterne og om udviklingen vedrørende gennemførelsesprocent for HF. Udviklingen af den 2-årige HF på VUC Storstrøm Uddannelse 2 Antal elever Procent årig HF Årgang Tilgang 9 Modtagne 10 Afgivne 11 Gennemførelse 12 Gennemførelsesprocent 13 Start slut % Start slut % Start slut % Start Start Uddannelsessektoren har ligesom det politiske niveau stigende fokus på fastholdelse som et vigtigt indsatsområde, og dermed institutionernes forpligtelse til at udvikle systemer for en professionel håndtering af gennem 8 En årselev på HFe, GSK, AVU, FVU, OBU svarer til en elev undervist i 812,50 klokketimer, svarende til, at uddannelsen beskæftiger den studerende på fuld tid. En årselev på HF2 svarer til en elev som modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. 9 Antal elever, der har udløst tilskud 1. tælledag i året, korrigeret for omgængere. 10 Antal elever, der er modtaget fra en anden gymnasial uddannelse eller er tilmeldt efter 1. tælledag i året. 11 Antal elever, der er flyttet til en anden gymnasial uddannelse. 12 Antal elever, der har udløst færdiggørelsestakst. 13 Antal elever, der har udløst færdiggørelsestakst delt med tilgang af elever plus modtagne elever minus afgivne elever.

18 VUC Storstrøm 17 Ledelsesberetning førelsesproblematikken. Det er forbundet med store gevinster på det personlige og det økonomiske plan for det enkelte individ, for VUC Storstrøm og for samfundet som helhed, hvis flere studerende gennemfører deres påbegyndte uddannelse. VUC Storstrøm formulerede derfor allerede i 2010 en fastholdelsespolitik, der skal skabe bevidsthed omkring risici, holdninger og ansvar i forbindelse med gennemførelse på VUC Storstrøm. Fastholdelsespolitikken indeholder målsætninger for forøgelse af gennemførelse og en beskrivelse af VUC Storstrøms arbejde med gennemførelse. Med henblik på at styrke de studerendes muligheder for at gennemføre deres uddannelse, er der i 2012 foretaget en omlægning og præcisering af arbejdet i uddannelses- og studievejledningen. VUC Storstrøm har i 2012 etableret en psykologordning på afdelingerne i Næstved, Vordingborg og Faxe, og ved starten af 2013 etableres en psykologordning på VUC Storstrøms afdelinger på Lolland-Falster. Det er hensigten med psykologordningen, at den skal bidrage til at øge de studerendes gennemførsel af deres uddannelser på VUC Storstrøm.

19 VUC Storstrøm 18 Ledelsesberetning Uddannelser VUC Storstrøms samarbejdsrelationer VUC Storstrøm yder et væsentligt bidrag til, at uddannelsesmulighederne for unge, unge voksne og kortuddannede i vores område er de bedst mulige. Det gør vi for det første ved, at vores uddannelser gennemføres med øje for den bedst mulige kvalitet; men vi gør det også ved at være aktivt tilstede i forskellige samarbejder på uddannelsesområdet. Eksempelvis i form af samarbejds- eller partnerskabsaftaler med: uddannelsesinstitutioner erhvervsskoler, sprogcentre, andre VUC er etc. VEU-center Øst og Øerne University College Sjælland kommunale og statslige jobcentre Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Studievalg Sjælland oplysningsforbund. Det er af afgørende betydning for VUC Storstrøms uddannelsestilbud, at det af brugeren kan opleves og ses i sammenhæng med andre uddannelsesmuligheder. Kommunerne i vores opland samt Region Sjælland er vigtige strategiske samarbejdspartnere. De almene uddannelser har en central placering i alle kommuners og Region Sjællands uddannelses- og udviklingsstrategier, ligesom et varieret udbud af almene uddannelser for unge og voksne er et vigtig attraktionsparameter i enhver bosætningspolitik. VUC Storstrøm lægger derfor stor vægt på et godt samarbejde med kommunale og regionale myndigheder bl.a. eksemplificeret i et engageret arbejde i de kommunale uddannelsesråd i VUC Storstrøms opland. Ordblindeundervisning (OBU): Ordblindeundervisning er støttende undervisning for voksne, der er ordblinde. Formålet er at afhjælpe eller begrænse kursisternes læse- og skrivevanskeligheder, samt at forbedre deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftlighed. Undervisningen skal medvirke til at forbedre deltagernes mulighed for at fungere på arbejdsmarkedet, i en uddannelse, i samfundslivet og privat. Ordblindeundervisning foregår typisk på mindre hold med 4 6 deltagere, men kan i visse tilfælde foregå som eneundervisning.

20 VUC Storstrøm 19 Ledelsesberetning OBU-aktivitet i Ordblinde Årselever B Faxe 2,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 Maribo 0,8 0,5 0,5 0,8 0,7 0,3 Nakskov 3,9 3,2 2,2 2,5 2,3 1,8 Nykøbing 5,5 3,9 1,6 2 2,1 0,9 Næstved 3,4 2,3 2,2 1,8 1,9 1,4 Vordingborg 2,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,5 18,6 11,1 7,9 8,3 8,4 5,8 Forberedende voksenundervisning (FVU): Forberedende voksenundervisning (FVU) er grundlæggende undervisning i dansk og matematik. Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVU-dansk) samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVUmatematik). Der undervises på fire trin i FVU-dansk og på to trin i FVU-matematik. Undervisningen tilrettelægges så den passer til kursistens individuelle behov og stiler imod videreuddannelse samt at øge forudsætningerne for at medvirke aktivt i samfundslivet. FVU-aktivitet i Forberedende voksenundervisning Årselever B Faxe 21,5 9,8 8,0 5,33 7,4 6,1 Maribo 11,0 14,0 6,2 2,2 3,3 6,3 Nakskov 19,0 21,5 4,7 5,6 7,5 9,9 Nykøbing 22,0 29,4 26,6 11,2 18,9 20,6 Næstved 14,0 8,7 7,9 13,4 18,4 11,1 Vordingborg 14,0 8,9 9,6 6,5 11,2 4,4 101,5 92,3 62,9 44,2 66,7 58,4 Almen voksenuddannelse (AVU): Almen voksenuddannelse (AVU) svarer til folkeskolens 9. og 10. klassetrin. Formålet med AVU er at styrke voksnes muligheder for videreuddannelse og fremme deres interesse for at uddanne sig inden for en række almene fag. Der findes fem niveauer på AVU, og alle fag kan afsluttes med en kompetencegivende prøve. AVU-fag kan også læses som en samlet almen forberedelseseksamen, der med den rette fagkombination giver direkte adgang til den 2-årige HF.

21 VUC Storstrøm 20 Ledelsesberetning AVU-aktivitet i Almen voksenuddannelse Årselever B Faxe 68,0 56,2 45,4 47,7 30,3 36,1 Maribo 44,0 45,5 44,0 50,4 28,1 28,3 Nakskov 37,5 39,1 49,4 64, ,4 Nykøbing 120,8 103,8 108,9 118, ,7 Næstved 147,0 161,1 143,4 120,4 114,1 59,6 Vordingborg 44,7 41,1 49,8 54,4 40,7 50,1 Fjernuv. 1,5 1,3 0, ,5 448,0 441,2 455,5 343,2 287,2 Højere Forberedelseseksamen som enkeltfag (HFe): HF-enkeltfag er studieforberedende undervisning for voksne og omfatter de fag og niveauer, som indgår i en samlet højere forberedelseseksamen (HF). Formålet med HF-enkeltfag er at give voksne et grundlag for videregående uddannelse eller mulighed for at supplere tidligere uddannelse samt at forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet. Der undervises i tre niveauer på HF; A-, B- og C-niveau, og alle HF-fag kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen. HF-enkeltfagene kan sammenstykkes til en hel HF-eksamen der giver samme muligheder som en 2-årig HF. HFe-aktivitet i hf enkeltfag Årselever B Faxe 42,5 39,8 46,1 56,8 41,3 26,2 Maribo 0,7 0,9 0,0 0 0,5 2,3 Nakskov 46,0 49,3 34,2 35,4 30,9 28,5 Nykøbing 82,5 84,0 83,4 88,7 74,4 66,3 Næstved 104,0 106,9 137,5 165,4 132,2 109,6 Vordingborg 58,4 55,2 61,3 61,3 58,7 44,5 Fjernuv. 60,5 57,4 70,7 21, ,6 393,4 433,2 429,5 338,0 277,4 VUC Storstrøm tilbyder gymnasiale suppleringskurser (GSK), der har til formål at give ansøgere med en gymnasial uddannelse eller anden tilsvarende gymnasial eksamen mulighed for at opfylde specifikke adgangskrav til videregående uddannelser. HF-fagpakker VUC Storstrøm tilrettelægger særligt sammensatte HF-fagpakker, der kvalificerer deltagerne til mellemlange videregående uddannelser såsom lærer-, pædagog-, socialrådgiver-, bioanalytiker-, ergoterapeut- og sygeplejerskeuddannelserne.

22 VUC Storstrøm 21 Ledelsesberetning 2-årig HF-uddannelse HF2 En 2-årig HF er en gymnasial ungdomsuddannelse på linje med STX, HTX og HHX. På VUC Storstrøm er der mulighed for at tage en 2-årig HF i Næstved, Faxe og Nykøbing F. Formålet med en 2-årig HF er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, og at de tilegner sig almenuddannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsesforløbet. Som kursist på den 2-årige HF følger man den samme klasse i to år, men man har mulighed for at tone sin egen uddannelse via sine valgfag og gennem den større skriftlige opgave. HF2-aktivitet i årig hf Årselever B Faxe 46,0 53,8 58,4 56,8 41,3 26,2 Nakskov 11, Nykøbing 115,1 103,2 94,5 64,6 44,5 38,9 Næstved 143,0 121,3 104,7 75,6 49,9 38,2 Vordingborg 11, ,3 278,2 257,6 197,0 135,7 103,3

23 VUC Storstrøm 22 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for VUC Storstrøm for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale salgsprisen er fastlagt levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

24 VUC Storstrøm 23 Anvendt regnskabspraksis Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Indtægtsdækket virksomhed IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling". Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud

25 VUC Storstrøm 24 Anvendt regnskabspraksis Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på antal årselever. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere år. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer samt transaktionsomkostninger ved optagelse af realkreditlån. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger (med virkning fra , kan der kun foretages opskrivninger med specifik tilladelse fra Moderniseringsstyrelsen) og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger Bygningsinstallationer mv. Udstyr og inventar 50 år år 3 5 år På bygninger anvendes en scrapværdi på 25%. Udstyr der finansieres af projekter straksafskrives i projektperioden. Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. VUC Storstrøm har i forbindelse med anvendelse af kriteriet på kr. besluttet ikke at anvende bunkningsprincippet. Af- og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter.

26 VUC Storstrøm 25 Anvendt regnskabspraksis Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til hovedstolen, mens afholdte transaktionsomkostninger driftsføres. I efterfølgende perioder måles lånene til den nominelle restgæld. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning.

27 VUC Storstrøm 26 Anvendt regnskabspraksis Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger.

28 VUC Storstrøm 27 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse 3 ( ) ( ) Markedsføring 4 ( ) ( ) Ledelse og administration 5 ( ) ( ) Bygningsdrift 6 ( ) ( ) Aktiviteter med særlige tilskud 7 ( ) ( ) Omkostninger i alt ( ) ( ) Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 9 ( ) ( ) Finansielle poster i alt ( ) ( ) Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt 0 0 Årets resultat Resultatdisponering Bestyrelsens resultatdisponering: Overført resultat

29 VUC Storstrøm 28 Balance pr Note kr. kr. Grunde og bygninger Udstyr og inventar Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

30 VUC Storstrøm 29 Balance pr Note kr. kr. Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt Realkreditgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Mellemregning med Ministeriet for Børn og Undervisning Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13 Andre forpligtelser 14

31 VUC Storstrøm 30 Pengestrømsopgørelse for kr. kr. Årets resultat Regulering vedrørende ikke kontante poster: Af- og nedskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer Ændringer i driftskapital: Ændring i tilgodehavender ( ) ( ) Ændring i kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver ( ) ( ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ( ) ( ) Ændring i realkreditgæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver Likvider inkl. finansielle omsætningsaktiver

32 VUC Storstrøm 31 Noter 1. Statstilskud kr. kr. Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Særlige tilskud I alt Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling, uddannelser Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter I alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger I alt Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger I alt Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt

33 VUC Storstrøm 32 Noter 7. Aktiviteter med særlige tilskud kr. kr. Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Kurstab på værdipapirer I alt Materielle Anlægsaktiver Grunde Forudbetalte og byg- Udstyr og og afsluttede ninger inventar anlægsaktiver I alt kr. kr. kr. kr. Kostpris Overførsel ( ) 0 Tilgang i årets løb Kostpris Akkumulerede af- og nedskrivninger ( ) ( ) 0 ( ) Årets af- og nedskrivninger ( ) ( ) 0 ( ) Akkumulerede af- og nedskrivninger ( ) ( ) 0 ( ) Regnskabsmæssig værdi Kontantvurdering af grunde og bygninger pr (seneste ejendomsværdi)

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland

Erhvervsskolen Nordsjælland Erhvervsskolen Nordsjælland ÅRSRAPPORT 2014 Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1 ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnersvej 48 3400 Hillerød Telefon 4829 0000 info@esnord.dk CVR:

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 32 80 68 72

Årsrapport 2013. CVR-nr. 32 80 68 72 Årsrapport 2013 CVR-nr. 32 80 68 72 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 7 Årets økonomiske resultat, hoved- og

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014

HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 HF & VUC FYN ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Indhold... 2 Ledelsesberetning... 3 Institutionsoplysninger... 3 Præsentation af institutionen... 5 Årets faglige resultater... 6 Årets økonomiske resultat... 9 Målrapportering...

Læs mere

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen

Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013. Den selvejende institution Tietgenskolen Bilag pkt. 2.1 ÅRSRAPPORT 2013 Den selvejende institution Tietgenskolen ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsesberetning... 4 Målrapportering... 12 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK

ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK ÅRSRAPPORT 2013 EASJ.DK 3 Indhold Institutionsoplysninger Institutionen Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision Ledelsesberetning Præsentation af Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Regnskab Anvendt

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013

Nærum Gymnasium Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 10 Hoved- og nøgletal 12 Målrapportering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr. 29 54 62 82 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2012 1 Ledelsesberetning... 2 1.1 Institutionsoplysninger... 2 1.2 Præsentation af institutionen... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 3 1.4 Årets faglige

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2012

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 6 - Uddannelsesområdet 6 - Forskning

Læs mere

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE 1 I 2014 uddannedes de første bachelorer fra højskolens uddannelse i Fotografisk Kommunikation, der er specialiseret

Læs mere