Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl. 15-18 Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5"

Transkript

1 Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 26. marts 2015 kl Selandia Park 8, 4100 Ringsted UV lokale 5 Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk 3. Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted kommune - AFBUD 4. Susanne Lundvald regionsmedlem, Region Sjælland - AFBUD 5. Dorte Saabye, direktør i Solrød kommune Deltog til og med punkt 5 6. Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i Region Sjælland - AFBUD 7. Kasper Sonne, centerchef i Faxe Kommune - AFBUD 8. Lissi Lund, afdelingsnæstformand i FOA Sydsjælland 9. Lone Hansen, sektorformand i FOA i Roskilde - AFBUD 10. Camilla Wang, dekan på Professionshøjskolen Metropol Deltog fra punkt 5 og til slut 11. Kathrin Kok, SSA elev i afdeling Holbæk 12. Angelica Westerberg, elev i afdeling Slagelse AFBUD 13. Michael Viese, medarbejder i afdeling Køge 14. Jeanette Erceninks, medarbejder i afdeling Holbæk 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland 16. Anders Sevelsted, vicedirektør i SOSU Sjælland Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland Gæst Revisor Per Larsen til punkt 2

2 Dagsorden Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser. Formanden konstaterede at forretningsordens bestemmelser omkring beslutningsdygtighed var opfyldt. 1. Protokollat fra mødet d. 3. december 2014 Kan læses her: 2. Godkendelse af Årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2014 v/revisor og vicedirektør (bilag a og b) Årets resultat viser et overskud på 4. 7 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til vort oprindelige budget på 2.5 mio. kr. hvilket er meget tilfredsstillende. Budgetmæssigt har året været præget af store udsving i årselev* tallet og det har naturligvis sat sit præg på budgetopfølgningen. Vi startede med at præsentere bestyrelsen for et budget 2014 som viste at de samlede indtægter ville være mio. kr. baseret på årselever og det ville give et overskud på 2.2 mio. kr. Hertil kunne der tillægges 1.7 mio. kr. hvis vi undgik forsikringsskader i løbet af året. I sensommeren præsenterede vi bestyrelse for et revideret budget også kaldet forecast for perioden 1. januar -30. juni 2014, som nu viste at indtægterne var faldet med 2.9 mio. kr. på grund af et fald i årselever på 42, og at prognosen nu var årselever. Overskuddet ville således lande på kr. Regnskabet for 2014 viser et andet billede. I forhold til forecast 2014 har vi haft væsentligt flere elever i 3. og 4. kvartal end forventet, og det betød en stigning til i alt årelever og ca. 3. mio.kr i merindtægt. Endvidere har vi haft lidt større projektindtægter end budgetteret. Vi har ikke haft forsikringsskader. Det betyder at det hensatte beløb på 1. 7 mio. kr. til dækning af skader ikke har været anvendt. Med det faldende renteniveau er værdien af vores obligationsbeholdning steget med ca. t. kr. 600, hvilket er ført til indtægt i resultatopgørelsen.

3 Der er selvfølgelig afvigelser på flere omkostningsarter, men merforbrug på nogle omkostninger opvejes af besparelser på andre. Til godkendelse og underskrift Årsrapport og protokollat blev godkendt med følgende kommentar: Bestyrelsen konstaterer at SOSU Sjælland har en solid og god økonomi, og en fin økonomistyring. 3. Justeret budget for 2015 v/vicedirektøren (bilag c) På bestyrelsesmødet 3.december 2014 blev bestyrelsen præsenteret for et budget, der viste et overskud på kr. Som vedtaget på bestyrelsesmødet, er der nu udarbejdet et justeret budget, som viser et overskud på mio.kr. Vi budgetterer med 7.6 mio. kr. i færre indtægter. På EUD området forventer vi en nedgang på 35 årselever*. Det skyldes primært usikkerhed omkring, hvor mange grundforløbselver der kan opfylde de nye adgangskrav på 02 i matematik og dansk. I Kursuscentret budgetlægges med en nedgang på 28 årselver, hvilket skyldes en generel afmatning på AMU området. Det betyder at vi får 5.6 mio. kr. mindre i statstilskud. Beløbet fordeles med 4.3 mio. kr. på undervisningen, og 1.3 mio. kr. i bortfald af et specielt tilskud til dyr husleje som vi har modtaget til Greve afdelingen. Der er derudover budgetlagt med 2 mio. kr. i færre indtægter i Kursusafdelingen under andre indtægter. Løn og lønafhængige omkostninger er reduceret med ca. 8.2 mio.kr i forhold til regnskab Årsagen er primært, at der er sket en tilpasning af antal årsværk i forhold til aktiviteterne, og at der ikke forventes overarbejde på undervisningsområdet i samme grad som hidtil, med de nye arbejdstidsregler. Huslejen falder med 1.4 mio. kr., hvilket skyldes fraflytning af Greve skolen, men reduktionen modsvares af en stigning i finansielle poster, på grund af øget renteudgifter og en stigning i afskrivninger grundet den nye bygning i Køge.

4 Varekøb stiger med 1 mio. kr. hvilket skyldes indkøb til Køge afdelingen. Der er derudover reserveret 1. mio. kr. til fraflytningen af afdelingen i Greve, og etablering af de nye afdelinger i Køge og Greve. Der kan ses yderligere bemærkninger i noter, i bilag c. Bemærkninger: Frem til sommerferien har SOSU Sjælland nogenlunde den samme uddannelsesaktivitet som vanligt på EUD området. Vi modtager i øjeblikket ansøgninger til vores uddannelser og vi kan se, at der er stor søgning til social-og sundhedshjælper uddannelsen. I øjeblikket har vi ansøgere til opstart af 10 hold i uge 31. Til social-og sundhedsassistent uddannelsen har vi ansøgere til 4 hold, og det samme har vi til den pædagogiske assistent uddannelse. Alle 18 hold har opstart i uge 31, det betyder at holdene starter op, efter den nuværende uddannelsesordning. Kan vi få elever på hvert hold vil det være rigtigt flot. Det vil have en positiv effekt på budget 2015, da alle holdene har forholdsvis meget undervisning i efteråret, som udløser taxameter betaling. Med kendte hold størrelser og kendte uddannelser er det også lettere at fastlægge budgettet. Til de nye grundforløb som starter omkring 1. august er der fin søgning. Fortsætter ansøgningstendensen (og er ansøgerne kvalificeret) ser det lovende ud. På AMU området (kursusområdet) ses der en afmatning. I første kvartal vil vi få en nedgang i årselever på ca. 22, i forhold til sidste år ved samme tid. Forventningerne til andet kvartal er også en nedgang i forhold sidste år, dog knap så markant som i første kvartal. Når vi kommer på den anden side af 1. august, hvor erhvervsskolereformen træder i kraft, er vi mere forsigtige med vores skøn af antal elever og antal hold. Nedenfor er beskrevet nogle af årsagerne til vores forsigtighed angående antal elever. Der skal dog gøres opmærksom på, at da de nye uddannelser først har opstart hen på efteråret, påvirker de kun indtægterne i nogle få måneder af Der er fire hovedområder hvor der skal være stor opmærksomhed på: 1. Der skal udbydes to forskellige grundforløb. Fremover skal eleverne have 02 i dansk og matematik for at blive optaget. De første stikprøver viser at ca. 20 % af vores

5 nuværende grundforløbselever ikke opfylder adgangskravene, og hvis det tal kan overføres til fremtiden, vil vi måske få færre grundforløbselever. 2. Til elever over 25 år skal der udbydes EUV (Erhvervsuddannelse for Voksne). Her skal der etableres tre forskellige uddannelsestilbud. I visse tilfælde kan de unge og de voksne gå på samme hold. I andre situationer skal der oprettes særskilte hold. Når vi skal oprette de flere, nye forskellige uddannelsestilbud på hver skole, og adgangskravene skal opfyldes, får vi svært ved at fylde holdene op med elever. 3. Fire nationale målsætninger (a) Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse (b) Flere skal fuldføre (c) Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan (i) der skal oprettes talentspor (ii) fag skal kunne tages på et højere niveau (d) Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes (i) for eksempel oprettelses af ungemiljøer Alle tiltag i de nye målsætninger vil udfordre SOSU Sjællands økonomi. 4. Kursuscentret I erhvervsskolelandskabet ses der en tydelig tendens til en nedafgående aktivitet på kursusområdet. I SOSU Sjælland har vi i første kvartal 2015 også haft en aktivitets nedgang. * En årselev = 40 ugers undervisning Til godkendelse Det reviderede budget blev godkendt. I budgettet gives mulighed for, at der igen kan fastansættes medarbejdere. Bestyrelsen får efterfølgende tilsendt en oversigt der viser fordelingen af hhv. fastansatte og midlertidigt ansatte.

6 4. Handlingsplan for øget gennemførelse v/kristine Skriver Mortensen (bilag d) Bestyrelsen skal godkende årets handleplan for øget gennemførsel. Frafaldet er mindsket med 0,7 procentpoint på grundforløbet, men steget tilsvarende på hovedforløbet. Stigningen på hovedforløbet skyldes alene en stigning i frafaldet på social- og sundhedshjælperuddannelsen, da der har været et fald på både social- og sundhedsassistentuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen. De indsatser bestyrelsen godkendte sidste år kan ikke direkte aflæses at have effekt på frafaldet i sin helhed, men andre relevante effekter kan iagttages. Således har konkrete hold, som har modtaget LAB-undervisning (laboratorium-tilgang frem for traditionel undervisning), udvist et lavere frafald og højere karakterer end tilsvarende hold. Faglig læsning i Greve kunne ikke påvise nogen effekt. De hold, der modtog undervisning gennem Faglig Læsning, var udsat for en række andre faktorer, (stor udskiftning af undervisere og særligt dysfunktionelt hold), så det anses at metodepåvirkningen udeblev. SOSU Sjælland har systematisk opsamlet frafaldsprofiler og kan derfor sige noget generelt om frafaldne elever. På grundforløbet er de frafaldne elever typisk over 17 år, med fortrudt uddannelsesvalg, sociale/personlige problemer eller fravær som årsager til frafald. På SSH oplever vi at frafaldet sker tidligt i læringsforholdet og iagttager en mulig sammenhæng i overgangen mellem skole og praktik. I Handlingsplanen for 2015 er der i højere grad lagt op til en mere overordnet beskrivelse af indsatser, end de specifikke, holdcentrerede indsatser, vi tidligere har skullet beskrive. Indsatserne for 2015 foreslås at være følgende: Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag udvikles gennem en ændring i skolens læringssyn. Dette udfoldes eks. gennem en ændret undervisningsmodel, hvor der tænkes i læringszoner i løbet af dagen. I Næstved er der på det pædagogiske spor igangsat arbejde, hvor underviserne systematisk gennemgår data om frafald og elevtrivsel og ud fra deres erfaringer udarbejder en række tiltag, som de mener, vil have positiv effekt på dette. For at styrke koblingen mellem skoledel og praktikdel er der igangsat to initiativer: o Pilotprojekt under nordisk ministerråd hvor elever og kontaktlærer mødes med praktikvejleder inden elevernes første praktikperiode for at afklare spørgsmål og usikkerheder.

7 o Sammen med det lokale uddannelsesudvalg (LUU) er der udarbejdet en handlingsplan på baggrund af en evaluering af pædagogisk assistentuddannelsen. Handlingsplanen skal føre til, at eleverne oplever en stærkere kobling mellem det, de lærer i skolen og det, de lærer i praktikken. I årets handlingsplan skal skolen også beskrive arbejdet med implementeringen af EUD reformen: - Udviklingen af EUV (EUD for elever over 25 år): o Planlægning af realkompetencevurdering: Er under udarbejdelse og relevante medarbejdere er ved at kortlægge, hvorledes det skal foregå i SOSU Sjælland. o Initiativer der understøtter voksenpædagogisk miljø: Med EUV tænker skolen umiddelbart i mere individuelle læringsforløb og mere individuelle læringsrum. Dette vil blive en del af arbejdet med den lokale uddannelsesplan (LUP) for hovedforløbet, der påbegyndes i foråret. - Udvikling af undervisningsmiljø: o Med udarbejdelsen af LUP erne for grundforløb 1 og 2 er undervisningen tænkt praksisnært, anvendelsesorienteret og problemløsende. Undervisning udføres eks. gennem rollespil, forumteater og film, hvor eleverne skal udøve scenarier og derefter kan gennemse og kommentere på reaktioner og handlinger ud fra deres teoretiske viden. - Udvikling af helhedsorienteret og tværfaglig undervisning: o I efteråret blev en arbejdsgruppe bestående af ledere og undervisere på tværs af afdelinger og fag nedsat for at udarbejde LUP er for Grundforløb 1, fordelt på de to fagretninger, SOSU Sjælland vil udbyde pr. 1. august 2015, samt for Grundforløb 2 rettet mod hhv. SOSU og PA-uddannelserne. Arbejdsgruppen har i løbet af efteråret og vinteren arbejdet på udarbejdelsen af LUP erne ud fra de pædagogiske principper. Undervisningen på SOSU Sjælland vil fortsat være tilrettelagt ud fra temaer med dertilhørende mål og emner. - Erhvervspædagogisk kompetenceløft: o SOSU Sjælland vægter, at underviserene erhverver en individuel pædagogisk diplomuddannelse, og vælger specifikt moduler, der understøtter skolens strategiske indsatser og den politiske målsætning.

8 Direktøren indstiller at bestyrelsen godkender handleplanen som fremsendt, eller alternativt bemyndiger formanden til at underskrive handleplanen med eventuelt besluttede ændringer. Til godkendelse Handlingsplanen blev godkendt med følgende kommentar: Bestyrelsen beder ledelsen fremme, at de forskellige lokale metoder spredes fra afdeling til afdeling. Bestyrelsen ønsker en styrkelse af samarbejdet med praktikken, for at mindske uhensigtsmæssigt frafald. Bestyrelsen bemyndigede formanden til at underskrive handlingsplanen. 5. Orientering v/formanden Bestyrelsesforening og skoleforening, opsamling på B-SOSU s henvendelse i perioden fra seneste bestyrelsesmøde. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen Jeanette Erceninks har fået nyt arbejde. Der er ved at blive fundet en anden medarbejderrepræsentant. Rigsrevisionen har udtaget SOSU Sjælland til en tværgående analyse. Løn, rejseafregninger for direktørerne og en chef og repræsentation er indsendt til Rigsrevisionen. (Bilag e). Formanden besøgte i januar DM i Skills i Bella Centret. Han vil kort fortælle om sine oplevelser. Formandens orientering blev taget til efterretning. 6. Orientering v/direktøren Ibrugtagning af Roskilde og Køge afdelingerne. Indvielse: Køge 8/4 kl. 13. Roskilde: 1/6 kl. 14. Direktørens orientering blev taget til efterretning.

9 7. Orientering v/andre Formanden: Camilla Wang tiltræder pr. 1/5 som ny rektor for UC Sjælland. Til lykke til Camilla. Lissi Lund: FOA har holdt Store praktikdag. Lisbeth Zorning var med som foredragsholder. Orienteringen blev taget til efterretning. 8. Krav fra entreprenør omkring Køge byggeri v/direktøren (bilag f) Totalentreprenøren på vores byggeri i Køge har den 11. februar 2015 rejst krav om ekstrabetaling med i alt kr , bl.a. en tvist om hvor mange kvadratmeter, der reelt er bygget. Vores advokat er på sagen og kravet er afvist. I skrivende stund har vi ikke modtaget svar fra entreprenørens advokat, så det er for tidligt at sige noget om hvordan sagen vil udvikle sig. Til orientering Direktørens orientering blev taget til efterretning. 9. International strategi v/direktøren (bilag g) Strategien har været fremlagt på seneste møde og er forsøgt strammet op med hensyn til at operationalisere målene og gøre det tydeligere, at internationalt samarbejde også har et fagligt udviklingssigte. Til godkendelse Strategien blev godkendt.

10 10. Eventuelt Under punkt 2 drøftede bestyrelsen muligheden for, på et senere tidspunkt at drøfte fastholdelsesperspektivet af medarbejdere. Formanden takkede medarbejderrepræsentant Jeanette Erceninks for samarbejdet. Direktøren orienterede om den elev episode der var i Holbæk afdelingen før jul. 11. Perspektiver for fremtidens velfærdsteknologiske muligheder v/thorbjørn Thorbjørnsen

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted.

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 3. december 2014 kl. 15-17.15 Selandia Park nr. 6. 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i børne- og kulturforvaltningen

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af hhv. stiftende, konstituerende og første bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 20. januar 2011 kl. 17.30-20.00 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet var 1. Niels

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12.

Lokalt Uddannelses Udvalg (LUU) LUU. Erhvervsuddannelserne. Årets 2. møde den 20. maj 2015 kl. 08.30 11.20. Godkendt i LUU pr. 12. Morgenkaffe kl. 08.30 Til stede: Ulla Kappel Helene Juel Heidi Bjerre Mørch* Jonna Thuesen* Mette Lykke Marianne Jakobsen Connie Geissler Kirsten Tvingsholm Pia Teute Ruth Nykjær* Marlene Thomsen Ida Sørensen

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Journalnr.: 087.91K.391 http://www.sosuc.dk/media{233971/hp-2015-gaeldende-.pdf

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere