Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ."

Transkript

1 Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen, som dirigent. K.K. Jensen takkede for valget og erklærede derefter årsmødet for lovligt indkaldt, og konstaterede at der var 39 stemmeberettigede tilstede. B. Valg af referent: Anette Damm C. Valg af to stemmetællere: Lars Mertz og Henrik Damm blev foreslået og da der ikke var andre forslag, blev begge valgt. D. Ledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde: Lisbeth Bech fremlagde herefter årsberetningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Dens fulde ordlyd kan læses i Retrieveren nr. 3/06. Kommentarer til årsberetningen: eksempler på kommentarer til beretningen: Hanne Mårtensson ville gerne høre om det er raceledelsen der selv bestemmer, hvad der kommer med af oplysninger på hvalpelisten? Lisbeth Bech svarede at officielle resultater på forældredyrene medtages. Der var også en uddybning af et punkt fra et tidligere referat, og dernæst var der fra Hanne Mårtensson et spørgsmål til udvalgene og deres beføjelser. Lisbeth Bech redegjorde for formålet/hensigten med at nedsætte disse udvalg og hvor langt vi er med disse. Tilsidst spurgte Hanne Mårtensson om hvad der menes med at billeder der promoverer en kennel eller et navn som er omfattet af loven om copyright ikke kan godkendes? Til dette svarede Lisbeth Bech, at vi ikke kunne bringe reklame, heller ikke skjult reklame på vores hjemmeside eller i bladet. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Lisbeth Bech fremlagde aktivitetskalender for E. Ledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og descharge samt budget for indeværende år. Kommentarer til regnskab: Peter Schou Andersen fremlagde regnskabet, som kun medførte enkelte kommentarer. Herefter konstaterede K.K. Jensen at regnskabet kunne godkendes enstemmigt. Budgettet blev taget til efterretning. F. Valg af revisor og revisor suppleant: Jens Juel blev genvalgt som revisor og Chr. Lund blev genvalgt som revisorsuppleant. G. Behandling af indkomne forslag: Der var fire indkomne forslag. Forslag A: Golden Retrievers kvalifikationsprøve. Golden Retrieveren skal være stambogsført i Dansk Hundestambog (Dansk Kennel Klub) eller hos en af F.C.I. godkendt stambogsførende organisation. Golden Retrieveren kan fremstilles til kvalifikationsprøven, når den er over 12 måneder gammel. Kvalifikationsprøvens dele skal bestås/godkendes som et samlet hele. Eksteriør: Golden Retrieveren fremstilles for en DKK autoriseret eksteriørdommer, som detaljeret beskriver

2 hunden, og vurderer om hunden er racetypisk, herunder temperamentet. Typebetegnelserne: fortrinlig, meget god eller god anvendes. Dommerinstruksens terminologi er grundlaget for beskrivelsen af hunden. Der udarbejdes en skriftlig kritik, der udleveres en kopi af denne til hundens ejer. Praktisk prøve. Prøven dømmes af en DKK autoriseret markprøvedommer for retrieverracerne, eller en speciel uddannet dommer. DRKs markprøvereglements terminologi anvendes ved beskrivelsen af prøvens forløb. Der udarbejdes en skriftlig kritik og der udleveres en kopi af denne til hundens ejer. Golden Retrieveren prøves som følger: 1. Lineføring ca. 50 m. med et knæk til venstre og et knæk til højre. 2. Fri ved fod ca. 50 m. med et knæk til venstre og et knæk til højre. 3. Apportering af fuglevildt, a. - på land: En enkeltmarkering med afgivelse af skud, samt et søg med tre fugle. b. - fra vand: En enkeltmarkering med afgivelse af skud, på svømmedybt vand. Følgende er umiddelbart diskvalificerende: Raceutypiskhed (eksteriør). Raceutypiskhed (mentalitet). Kryptocisme. Skudrædhed. Hårdmundethed. Gentagende knaldapporteringer. Nægter at apportere. Nægter at gå i vand. Generende piben og gøen. Prøven er officiel og stambogsføres. Begrundelse: Raceledelsen har læst Labradors kvalifikationsprøve og frivillig avlsgodkendelse i Retrieveren nr. 8/2005 side 25. På DRks medlemsmøder blev alderskravet debatteret og forslået ændret til 12 mdr. da det er hensigtsmæssigt at alderskravet følger markprøve B.- begynderklasse, som er 12 mdr. Samtidig ønskede flere en ændring ved diskvalificerende fejl: "Knaldapportering" rettet til "Gentagende knaldapporteringer", da markprøvereglementets dommervejledning i begynderklasse viser "knaldapportering" som "belastende fejl" og "gentagende knaldapporteringer" som "diskvalificerende". Efter nogen diskussion om kvalifikationsprøven >< brugsprøven gik forslaget til skriftlig afstemning. Resultat: For 21, imod 17. Forslaget blev vedtaget. Forslag B: Adgang til udstillingernes brugshundeklasse kan opnås på 2 måder: 1) kvalifikationsprøve - bestået 2) 1. præmie begynderklasse åben klasse B Adgangskrav til markprøvernes vinderklasse kan opnås på 2 måder: 1) kvalifikationsprøve - bestået 2) 2. præmie på officiel udstilling Der er ingen adgangskrav for at deltage på kvalifikationsprøve. For at deltage i begynderklasse gælder de i markprøvereglementet anførte krav, dvs. brugsprøve, kvalifikationsprøve eller bestået DJs apporteringsprøve.

3 Championatsregler Omfattende nuværende championater: DKCH - dansk eksteriørchampion DKJCH - dansk jagtchampion DKBRCH - dansk brugschampion Der skal fortsat erhverves 3 certifikater - som efter gældende regler. Racerne har fælles adgangskrav til certifikat-klasserne. Hunde med 3 certifikater på brugssiden skal opfylde gældende alderskrav for eksteriørpræmiering på henholdsvis udstilling og kvalifikationsprøve - Begrundelse: Debatten om championatsregler og adgang til brugshundeklassen på udstilling for de retrieverracer Dansk Retriever Klub er specialklub for. DRKs bestyrelse har den helt klare holdning at brugsprøven ikke er retvisende som adgang til brugshundeklassen på certifikatudstillinger. På den baggrund har der været en debat, bl.a. i medlemsbladet og på 2 medlemsmøder i september. På et møde mellem bestyrelse og racerepræsentanter den 22. september blev der enighed om at udfærdigede et forslag der kan stemmes om på racernes årsmøder, til fælles regler for adgang til de klasser, hvori der kan opnås certifikat på henholdsvis udstilling og markprøve. Raceledelsen for goldens ønsker racens medlemmers stillingtagen til oplæggets tekst, set i lyset af racens "Ch. ønsker" fra sidste årsmøde. Forslag B blev forkastet, så årsmødet besluttede at se på forslag C og D, da disse er næsten enslydende og umiddelbart var de forslag, der i deres ordlyd, kom tættest på det, der blev vedtaget sidste år. Forslag C: Skal brugsprøven erstattes med kvalifikationsprøven som adgang til udstilling i brugshundeklasse a.: Bestået kvalifikationsprøve, eller b.: Markprøve B., 1. præmie begynderklasse Adgang til markprøve B. - vinderklasse Alm. markprøveadgang samt bestået kvalifikationsprøve eller 2. præmie på officiel udstilling. Adgang til vinderklasse A Alm. markprøveadgang samt bestået kvalifikationsprøve eller 2. præmie på officiel udstilling. Begrundelse: Kvalifikationsprøven kan være adgangsgivende til brugshundeklassen uden at der gives cert i klassen - hunde med CK fra denne klasse deltager automatisk i BIK Titler: På brug/jagt: Dansk Brugschampion DKBRCH 3 certifikater på B-prøve, eller kombinationer af A & B, samt bestået kvalifikationsprøve eller 2. præmie på officiel udstilling opnået efter fyldte 24 måneder. Dansk Jagtchampion DKJCH 3 certifikater på A-prøve, samt bestået kvalifikationsprøve eller 2. præmie på officiel udstilling opnået efter fyldte 24

4 måneder. Nordisk Jagtchampion DKJCH + den prøvepræmiering, der giver adgang til titlen i andet nordisk land. International jagtchampion INTJCH DKJCH + CACIT på prøve i Danmark + CACIT i andet land. Sporchampion - nuværende regler ændres på eksteriørkrav så de matcher Jagt- og Brugsch. Lydighedschampion DKKs regler På udstilling: Dansk Udstillingschampion DKUCH Certifikatet tildeles i "Bedst I Køn" konkurrencen (BIK) til højest placeret hund i hvert køn. Hvis bedst placerede hund er Champion går certifikatet videre til højest placerede hund med CK. sidste certifikat skal være opnået efter at hunden er blevet 24 måneder. Overgangsordning: Titlen DKUCH tildeles hunde, der allerede er fuldcertede pr. Xxxx år xxxx, dersom hunden erhverver sig et CK på en DKK- anerkendt udstilling, samt bestået kvalifikationsprøve eller 1. præmie begynderklasse markprøve B Dansk Champion DKCH sidste certifikat skal være opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder, samt bestået kvalifikationsprøve eller 1. præmie begynderklasse markprøve B. Nordisk champion (NORDCH) og International champion (INTCH) Iflg. DKKs udstillingsregler. Forslag D. Dansk Brugschampion DKBRCH 3 certifikater på B-prøve, eller kombinationer af A & B, samt eksteriørbeskrivelse opnået efter 24 mdr. & godkendt testikelstatus. Dansk Jagtchampion DKJCH 3 certifikater på A-prøve, samt eksteriørbeskrivelse opnået efter 24 mdr. & godkendt testikelstatus. Nordisk Jagtchampion DKJCH + den prøvepræmiering, der giver adgang til titlen i andet nordisk land. International jagtchampion INTJCH DKJCH + CACIT på prøve i Danmark + CACIT i andet land. Sporchampion - nuværende regler ændres på eksteriørkrav så de matcher Jagt- og Brugsch.

5 Lydighedschampion DKKs regler På udstilling: Dansk Udstillingschampion DKUCH Certifikatet tildeles i "Bedst I Køn" konkurrencen (BIK) til højest placerede hund i hvert køn. Hvis bedst placerede hund er Champion går certifikatet videre til højest placerede hund med CK. sidste certifikat skal være opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder. Overgangsordning: Titlen DKUCH tildeles hunde, der allerede er fuldcertede pr. Xxxx år xxxx, dersom hunden erhverver sig et CK på en DKK- anerkendt udstilling. Dansk Champion DKCH 3 certifikater opnået hos mindst 3 forskellige dommere på danske udstillinger, anerkendt af DKK, sidste certifikat skal være opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder, samt bestået kvalifikationsprøve eller 1. præmie begynderklasse markprøve B. Nordisk champion (NORDCH) og International champion (INTCH) DKKs udstillingsregler. Begrundelse: Medlemmerne på sidste årsmøde ønskede nyrevidering af championatskravene til ingen krav i modsat disciplin - forskellen fra forslag E og F er ordlyden i kvalifikationerne til DRBRCH & DKJCH. Efter gennemgang af forslag B, C, og D udspandt sig en livlig diskussion, hvor Lars Merts bl.a. påpegede at krav om eksteriørbeskivelse på hunde, som kvalifikation til deltagelse på DRKs vinderklasse markprøve, er ganske urimeligt og derfor bør slettes. Dette krav blev diskuteret og Søren Grindsted ringede til Keld Jørgensen, som bekræftede at dette var korrekt, men at det var Labradors forslag, og at vi selvfølgelig kunne foreslå vores eget. I tråd med sidste års forslag, besluttede vi herefter, at vi ikke ønskede yderligere skærpelse af adgangskrav, så efter små justeringer af ordlyden endte årsmødet med at sætte flg. forslag til afstemning: Endeligt forslag. Kvalifikationskrav til deltagelse på DRKs vinderklasse B, to første præmier i åbenklasse. Kvalifikationskrav til deltagelse på DRKs vinderklasse A, en første præmie i åbenklasse A. Dansk Brugschampion DKBRCH 3 certifikater opnået på kombinationer af A & B, samt eksteriørbeskrivelse og godkendt testikelstatus. Dansk Jagtchampion DKJCH 3 certifikater på A-prøve, samt eksteriørbeskrivelse og godkendt testikelstatus. Nordisk Jagtchampion DKJCH + den prøvepræmiering, der giver adgang til titlen i andet nordisk land. International jagtchampion INTJCH

6 DKJCH + CACIT på prøve i Danmark + CACIT i andet land. Sporchampion - nuværende regler ændres på eksteriørkrav så de matcher Jagt- og Brugsch. Lydighedschampion DKKs regler På udstilling: Dansk Udstillingschampion DKUCH Certifikatet tildeles i "Bedst I Køn" konkurrencen (BIK) til højest placerede hund i hvert køn. Hvis bedst placerede hund er Champion går certifikatet videre til højest placerede hund med CK. sidste certifikat skal være opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder. Overgangsordning: Titlen DKUCH tildeles hunde, der allerede er fuldcertede pr. Xxxx år xxxx, dersom hunden erhverver sig et CK på en DKK- anerkendt udstilling. Dansk Champion DKCH 3 certifikater opnået hos mindst 3 forskellige dommere på danske udstillinger, anerkendt af DKK, sidste certifikat skal være opnået efter at hunden er fyldt 24 måneder, samt bestået kvalifikationsprøve eller 1. præmie begynderklasse markprøve B. Nordisk champion (NORDCH) og International champion (INTCH) DKKs udstillingsregler. Begrundelse: Medlemmerne på sidste årsmøde ønskede nyrevidering af championatskravene til ingen krav i modsat disciplin - forskellen fra forslag E og F er ordlyden i kvalifikationerne til DRBRCH & DKJCH. Dette endelige forslag blev vedtaget med overvejende flertal. H. EVT: Lars Mertz fremlagde årets top 10 hunde på markprøver. Resultaterne vil blive offentliggjort i Retrieveren og på hjemmesiden. Jane Nielsen kom med en henstilling til raceledelsen om at støtte unge kræfter, som måtte ønske at uddanne sig til eksteriørdommere, da det var positivt med yngre kræfter. Lisbeth Bech sluttede af med at uddele vandrepokaler til de mest vindende hunde og takkede til sidst K.K. Jensen for indsatsen. K.K. Jensen rundede årsmødet af med at takke for god ro og orden og gav derefter ordet til Lisbeth Bech for en afsluttende bemærkning. Referent Anette Damm Dirigent K.K. Jensen

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt.

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt. Referat fra Spidshundeklubbens Generalforsamling den 22.04. 2007 i Vejle. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse.

Læs mere

Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede

Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13 Der var 36 medlemmer tilstede 1) Valg af dirigent v. Mette Urup Regionsleder Mette Urup byder velkommen. Regionsledelsen foreslår Luise Rasmussen

Læs mere

Beagle Klubben Dressur-afdelingen

Beagle Klubben Dressur-afdelingen Beagle Klubben Dressur-afdelingen Herlev 15. januar 2012 (udsendt til alle d. 19. jan. 2012) Referat fra Instruktørmødet søndag d. 15. januar 2012 Bemærk: Mødet afholdtes i kantinen på Hammergårdsskolen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012

Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012 Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012 Golden Retrievers Årsmøde 2012 DRKs lokaler på Fraugdegaards Allé 4, 5220 Odense SØ Den 22. januar 2012 kl. 1300 Dagsorden iflg. Vedtægterne: Maria Lindegaard

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement?

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? UDSTILLINGSREGLEMENT 2015 Indledning Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? Regler kan ind imellem være lidt vanskelige at finde rundt i, og man kan godt komme ud for, at man skal bruge en masse tid

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Referat fra 37. ordinære generalforsamling, tirsdag d. 30. maj 2006, kl. 19.30 på Teglmoseskolen. Dagsorden efter vedtægterne: 1.Valg af dirigent, sekretær og stemmeoptællere

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver Dansk Retriever Klub Februar 2009-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter

Læs mere

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 Generelle bestemmelser Dette reglement er udarbejdet med udgangspunkt i FCI s udstillingsregler (Regulations for FCI Dog Shows). FCI s udstillingsregler fastsætter

Læs mere