Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014"

Transkript

1 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard København V Telefon Hjemmeside:

2 1. Indledning Med dette projektkald inviterer styregruppen for DEFF alle relevante institutioner til at søge om midler fra DEFF-puljen i DEFF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde, og yder blandt andet tilskud til fælles udviklingsprojekter og udvikling af infrastruktur. Grundlaget for DEFFs virke er beskrevet i strategien for , som kan findes på DEFFs hjemmeside DEFF er desuden indskrevet i Regeringens Innovationsstrategi, Danmark Løsningernes land under punkt 17 Styrke kommerciel adgang til viden. Styregruppen for DEFF har besluttet at udmønte dette års pulje gennem to spor: Størstedelen af puljen gives til større projekter inden for fire fastlagte indsatsområder. Projekterne forventes fordelt på alle indsatsområder, dog afhængigt af ansøgerfeltet. Der forventes, at der gives tilsagn til 4-6 større projekter inden for en samlet ramme af 10 mio. kr. En mindre del af puljen gives til mindre projekter, der kan have karakter af at være innovative, undersøgende eller afprøvende. Projekterne skal dog grundlæggende falde inden for DEFF s strategi Der forventes tilsagn til 4-8 mindre projekter inden for en samlet ramme af 2 mio. kr. Begge spor samt indsatsområderne beskrives uddybende i indeværende projektkald. 1

3 2. Ansøgninger til større projekter Styregruppen for DEFF har valgt fire strategiske indsatsområder, inden for hvilke relevante institutioner og organisationer opfordres til at søge om midler til større projekter. Indsatsområderne understøtter DEFFs strategi og sikrer, at strategien bliver udmøntet i praksis gennem konkrete projekter. 2.1 Indsatsområder for ansøgninger til større projekter Indsatsområde nr. 1: Datamanagement af forskningsdata I dette indsatsområde efterspørges projekter, som bibringer permanent adgang til og brug af relevante forskningsdata. Dette kunne for eksempel være FFU-bibliotekernes bidrag til etablering af datamanagement planer og services, eller etablering og drift af fælles national og international forskningsinfrastruktur. Indsatsområde nr. 2: Konsolidering af infrastrukturen i FFU-bibliotekerne Der efterspørges projekter, der har som mål at etablere forbedrede services og effektiviseringer i forbindelse med konsolidering af infrastruktur. Dette kunne for eksempel være etablering af fælles nationale og internationale services, drift i centre eller i skyen eller forbedret arbejdsdeling mellem aktørerne. Indsatsområde nr. 3: Forskningsbaseret viden ud til danske virksomheder Der ønskes projekter, der kan løse problemstillinger i forbindelse med danske virksomheders udnyttelse af forskningsbaseret viden til innovation og vækst. Dette kunne for eksempel være udvikling af systemer eller forretningsmodeller, løsninger på ophavsretlige problemstillinger eller forbedring af virksomhedernes kompetencer til at anvende forskningsbaseret viden. Indsatsområde nr. 4: Informations- og videnspredning via sociale medier og mobile platforme Der efterspørges projekter, der har som mål at sprede og formidle forskningsbaseret viden gennem sociale medier og alle former for mobile enheder for bl.a. at nå både studerende og forskere, og muligvis andre uden for et akademisk forløb. Indsatsområderne beskrives nærmere i det følgende. 2

4 Indsatsområde nr. 1: Datamanagement af forskningsdata Baggrund Betydningen af forskningsdata og håndtering af disse i form af selektion, metadatering, bevaring samt tilgængeliggørelse er fremhævet to steder i DEFFs strategi: I afsnit Adgang til nye former for viden og i afsnit Styrkelse af forskningen. Forskningsprocesser er i stigende grad digitale, og både forskningsresultater og den tilgrundliggende data foreligger oftest i digital form. Der er derfor stor interesse for, at sådanne forskningsdata indsamles, bevares og tilgængeliggøres, dels som kvalitetssikring (reproducerbarhed), dels som kilde til ny viden. Samtidig stiller forskningsråd og universiteter i stigende omfang, som led i god forskningspraksis, krav til forskerne om beskyttelse, opbevaring og tilgængeliggørelse af forskningsdata. Datamanagement omfatter en række aktiviteter fra fastlæggelse af politik på området til rådgivning, vejledning i datamanagement og drift af datamanagementsystemer - se evt. figuren i DCC-publikationen: DeIC (Danish e-infrastructure Cooperation) gennemfører i 2014 en proces med henblik på at formulere en national strategi for datamanagement. Det må forventes, at denne proces vil føre til igangsættelse af konkrete initiativer, og i betragtning af dels indsatsområdets betydning for forskerne, dels bibliotekernes relevante kompetencer, bør DEFF være klar til at samarbejde med DeIC om etablering og drift af services på datamanagementområdet. Projekter i dette indsatsområde skal ligge inden for rammerne af den nationale strategi, og de kan være samarbejdsprojekter med DeIC. Alle ovennævnte aktiviteter skal ses som eksempler og ikke en udtømmende liste på nuværende og mulige kommende aktiviteter indenfor indsatsområdet. Ansøgninger Indsatsområdet behandler problemstillinger og løsninger for permanent adgang til og brug af relevante forskningsdata, og ansøgninger kan eksempelvis omhandle FFUbibliotekerne bidrag til etablering datamanagement planer og services samt etablering og drift af fælles national og international forskningsinfrastruktur. Ansøgningerne skal forholde sig til følgende spørgsmål: Hvordan kan FFU-bibliotekerne bidrage til etablering og drift af datamanagementservices for forskningsdata? 3

5 Hvilke problemområder kan identificeres i forbindelse med etablering og drift af forskningsdatabaser, og hvilke metoder og værktøjer kan anvendes til at løse de identificerede problemstillinger? Hvad er effekten af de valgte metoder og værktøjer? 4

6 Indsatsområde nr. 2: Konsolidering af infrastrukturen i FFU-bibliotekerne Baggrund DEFF har gennem mange år haft konsolidering som kerneaktivitet, hvilket blandt andet fremhæves i DEFFs strategi bl.a. under Strategiens Mål og i afsnit Kompetencer og tjenester til støtte for forskning og udvikling. Konsolidering fordrer koordinering af aktiviteten samt opnåelse af konsensus blandt aktørerne, og her har DEFF vist sin styrke som samarbejdsorganisation for de danske FFU-biblioteker. Incitamentet til konsolidering har været etablering af bedre services for brugerne med en lavere økonomi, hvor dette ikke kunne opnås individuelt af det enkelte bibliotek. Eksempler på gennemført konsolidering er harmonisering af bibliotekssystemer og forskningsregistreringssystemer, hosting af bibliotekssystemer samt etablering af proxyløsninger til fjernadgang til licensbelagte, elektroniske ressourcer. Sidstnævnte løsninger har sikret, at forskere og studerende kan arbejde med de elektroniske ressourcer hvor som helst og når som helst via en hvilken som helst internetforbindelse. Et andet område, der eksempelvis kræver en konsolideret indsats, er Linked Open Data. Gennem årene har services flyttet sig fra fysiske computere på institutionerne til centre og senest til skyen. Udover økonomiske fordele ses der tillige en reduktion af kompleksitet for den enkelte institution, der dermed kan fokusere på egne kerneopgaver, og mulighederne for at bruge data på en bedre måde er kun ved sin begyndelse. Alle ovennævnte aktiviteter skal ses som eksempler og ikke en udtømmende liste på nuværende og mulige kommende aktiviteter indenfor indsatsområdet. Ansøgninger Indsatsområdet behandler problemstillinger og løsninger for opnåelse af bedre services og effektiviseringer i forbindelse med konsolidering af infrastruktur, og ansøgninger kan eksempelvis omhandle etablering af fælles nationale og internationale services, drift i centre eller i skyen samt arbejdsdeling mellem aktørerne. Ansøgninger skal forholde sig til følgende spørgsmål: Hvordan bidrager projektet til at infrastrukturen for FFU-bibliotekerne konsolideres yderligere? Hvilke problemområder kan identificeres i forbindelse med konsolidering, og hvilke metoder og værktøjer kan anvendes til at løse de identificerede problemstillinger? Hvad er effekten af de valgte metoder og værktøjer? 5

7 Indsatsområde nr. 3: Forskningsbaseret viden ud til danske virksomheder Baggrund Danske virksomheder og offentlige institutioner er i DEFFs strategi nævnt som en del af målgruppen for DEFF og nævnes blandet andet i strategiens afsnit Kompetencer og tjenester til støtte for innovation og erhvervsfremme. Målet er vækst gennem innovation på basis af licensbelagt videnskabelig information. Der er dog flere barrierer for videndelingen: Én barriere er informationskompetencen i virksomheden, der måske ikke har akademiske arbejdskraft ansat eller ikke vurderer, at der er økonomisk potentiale i anvendelsen af informationen. En anden barriere er rettighederne til den videnskabelige information, der reguleres gennem licenser. Her kan forlagenes prissætning være prohibitiv for virksomhedens adgang til den videnskabelige information. DEFF har tidligere koncentreret sine aktiviteter på virksomhedsområdet gennem programgruppen Services til innovation og erhvervsfremme. Programgruppen har gennemført en række projekter, se: Alle ovennævnte aktiviteter skal ses som eksempler og ikke en udtømmende liste på nuværende og mulige kommende aktiviteter indenfor indsatsområdet. Ansøgninger Indsatsområdet behandler problemstillinger og løsninger i forbindelse med danske virksomheders udnyttelse af forskningsbaseret viden til innovation og vækst, og ansøgninger kan eksempelvis omhandle systemer, forretningsmodeller og rettigheder ved overførsel af viden samt virksomhedernes kompetencer til at anvende denne viden. Ansøgninger skal forholde sig til følgende spørgsmål: Hvordan bidrager projektet til at forskningsbaseret viden spredes til danske virksomheder? Hvilke problemområder kan identificeres i forbindelse med videnspredningen, og hvilke metoder og værktøjer kan anvendes til at løse de identificerede problemstillinger? Hvad er effekten af de valgte metoder og værktøjer? 6

8 Indsatsområde nr. 4: Informations- og videnspredning via sociale medier og mobile platforme Baggrund DEFFs strategi peger på mobile og sociale platforme i afsnit Adgang til nye former for viden og i afsnit Kompetencer og tjenester til støtte for undervisning, læring og udvikling. DEFF har kun arbejdet med mobile tjenester i få projekter, men internationalt er der gennemført mange studier og udviklingstiltag i forbindelse med FFU-biblioteker og deres brugere. Der er eksempelvis udviklet virtuelle vejledninger til adgang til fysisk materiale, adgange til biblioteks- og søgesystemer samt virtuelle kurser. På området for sociale platforme har DEFF ligeledes tidligere ydet en indsats. Antallet af sociale platforme og anvendelsesmulighederne for disse er imidlertid stigende, ligesom mængden af brugere vokser kraftigt. Der er en øget tendens til, at videnskabeligt materiale og undervisningsmateriale placeres i sociale medier udenfor institutionernes platforme. Et eksempel på en nyere social platform er det akademiske netværk Mendeley, der kan hjælpe en forsker med at organisere sin forskning, samarbejde med andre online og finde de nyeste forskningsresultater. En interessant vinkel på indsatsområdet er mulighederne for, at ikke-forskere også kan bringes til at anvende den akademiske viden via de nye kanaler. Det er ligeledes interessant, hvor og i hvilken grad bibliotekerne har en rolle på områderne sociale medier og mobile platforme i forbindelse med informations- og videnspredning. Alle ovennævnte aktiviteter skal ses som eksempler og ikke en udtømmende liste på nuværende og mulige kommende aktiviteter indenfor indsatsområdet. Ansøgninger Indsatsområdet behandler problemstillinger og løsninger til at sprede og formidle især akademisk viden gennem sociale medier og alle former for mobile enheder for bl.a. at nå både studerende og forskere, og muligvis andre uden for et akademisk forløb. Ansøgninger skal forholde sig til følgende spørgsmål: Hvordan bidrager projektet til at FFU-bibliotekerne kan styrke informations- og videnspredning via sociale medier og mobile platforme? Hvilke problemområder kan identificeres i forbindelse med informations- og videnspredningen, og hvilke metoder og værktøjer kan anvendes til at løse de identificerede problemstillinger? Hvad er effekten af de valgte metoder og værktøjer? 7

9 2.2 Vurderingskriterier Projekter indenfor denne kategori skal leve op til en række generelle vurderingskriterier, der overordnet set er gældende for alle større DEFF-støttede projekter: Projektet bidrager til realiseringen af visionen for DEFF og er i overensstemmelse med DEFFs mission Projektet skaber værdi for DEFFs målgrupper Projektet styrker samarbejdet mellem fag-, forsknings-, og uddannelsesbibliotekerne Projektet har en blivende effekt Resultaterne kan genbruges bredt af flere fag-, forsknings-, og uddannelsesbiblioteker. Projekter til dette projektkald skal desuden leve op til en række specifikke vurderingskriterier: Projektet skal kunne beskrive en tilknytning til minimum ét af de førnævnte indsatsområder og på klar vis redegøre for, hvordan projektet løser den problemstilling, der peges på i indsatsområdet/indsatsområderne. Projekterne skal skabe synlighed omkring DEFFs virke og understøtte implementeringen af DEFFs strategi Der skal udarbejdes en kommunikationsplan, der beskriver denne indsats. Projektet bæres af et bredt samarbejde med andre aktører i sektoren, ligesom flere aktører med fordel kan være medansøgere. Projektet skal understøtte det danske uddannelses- og forskningssystem, men samtidig tage højde for den internationale kontekst, som sektoren befinder sig i. Projektet skal kunne opstille målbare succeskriterier, og beskrive hvordan disse evalueres og effektmåles. Ansøgningernes udfyldelse af punkt 7-24 beskrevet i afsnit 2.4 lægges til grund for vurderingen. Der kan gives tilsagn om tilskud til projekter med en løbetid på op til to år. Planlægges projektet som toårigt søges om det samlede projekt på én gang. Der gives ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. Projekter, der løber i mere end et år og har en bevilling på mere end 1 mio. kr., skal aflægge midtvejsrapport og -regnskab samt gøres til genstand for en midtvejsevaluering, på baggrund af hvilken styregruppen tager stilling til projektets fortsættelse. Disse statusrapporter skal desuden uploades på projektbanken på ligesom den endelige afrapportering også skal uploades. Ved enhver omtale af projektet på egen hjemmeside eller ved publicering af resultaterne i dags- og fagpresse skal det fremgå, at projektet gennemføres med tilskud fra DEFFpuljen. 8

10 2.3 Proces og tidsplan Elektronisk skema bliver offentliggjort på deff.dk senest den 10. oktober Ansøgningsfrist er den 2. november Styregruppen for DEFF vil behandle ansøgningerne på deres styregruppemøde den 3. december 2014, og sekretariatet sender herefter tilsagn og afslag senest den 19. december Partnerskabsworkshop Igen i år vil DEFF gerne facilitere en partnerskabsworkshop, der giver mulighed for at ansøgere til DEFF-puljen kan mødes og indgå et samarbejde om ansøgninger på tværs af sektoren og institutionsstørrelser. Partnerskabsworkshoppen vil finde sted 2. oktober 2014 i København. Yderligere information bliver meldt ud via DEFFs nyhedsbrev og på deff.dk. Generelle betingelser For de større projekter gælder i nærværende projektkald følgende: Der kræves mindst 40 % egenfinansiering af lønmidler. Det er tilladt at indregne 20 % overhead på lønmidler. Projektledelse må maksimalt udgøre 20 % af lønmidler. Styregruppen forbeholder sig ret til at lukke projekter, der ikke følger tidsplanen i rimeligt omfang. 2.4 Ansøgningsskema til store projekter Ansøgninger udarbejdes i nedenstående format og skal vedhæftes det elektroniske skema på deff.dk. En ansøgning må maksimalt fylde 8 sider. Projekttitel 1. Projekttitel Økonomisk/juridisk ansvarlig 2. Navn 3. Titel Adresse 6. Medansøger Projektet 7. Hvilke(t) indsatsområde(r) hører projektet under? 9

11 8. Overordnet beskrivelse af projektet. De vigtigste elementer i projektet beskrives, herunder metodevalg og tilknytning til det valgte indsatsområde: Hvordan løser projektet den problemstilling, som det valgte indsatsområde peger på? 9. Er der indgået aftale med samarbejdspartnere, og ønskes der på sigt at inddrage andre aktører i projektet? 10. Hvordan løser projektet en problemstilling, der berører hele FFUbibliotekssektoren? Hvilken værdi skaber projektet for FFU-bibliotekerne og deres brugere? 11. Hvordan understøtter projektet implementeringen af DEFFs strategi (download strategien fra 12. Har andre nationalt eller internationalt arbejdet med samme emne og i givet fald, hvad er sammenhængen med nærværende projekt? 13. Hvilken målgruppe vil få gavn af projektet, og er der evt. en sekundær målgruppe? 14. Hvilke målbare succeskriterier opstilles for projektet, og hvordan skal disse vurderes? 15. Beskrivelse af kommunikationsplan: Hvordan skal resultaterne af projektet formidles og til hvem? Og hvordan skaber projektet synlighed omkring DEFFs virke? 16. Hvordan har projektet haft en effekt på/for sektoren som helhed efter afslutning? 17. Har projektet en blivende effekt? Hvordan sikres projektets leverancer i en driftsfase? 18. Tidsplan Budget Budget for projektet skal specificere følgende: 19. lønudgifter (min. 40 % egenfinansiering, maks. 20 % overhead) 20. udgifter til møder og rejser 21. udgifter til projektledelse (maks. 20 % af lønudgifter) 22. udgifter til evaluering 23. udgifter til konsulentbistand 24. andre udgifter Generelt 25. Bemærkninger 26. Dato og underskrift af den økonomisk ansvarlige 10

12 3. Ansøgninger til mindre projekter Styregruppen for DEFF har besluttet at afsætte en mindre del af DEFF-puljen for 2014 til mindre projekter. Der er ikke på samme måde som med de større projekter defineret indsatsområder, da projekter indenfor denne kategori kan have karakter af at være innovative, undersøgende eller afprøvende. Projekterne skal kunne rummes af DEFF strategien Derudover er det ikke et krav til projekter indenfor denne kategori, at de nødvendigvis er til gavn for hele sektoren, og de kan have en mindre målgruppe. 3.1 Vurderingskriterier Projekter inden for denne kategori vurderes ud fra ansøgningernes opfyldelse punkterne 7-20 (se afsnit 3.3). 3.2 Proces og tidsplan Elektronisk skema bliver offentliggjort på deff.dk senest den 10.oktober Ansøgningsfrist er den 2. november Styregruppen for DEFF vil behandle ansøgningerne på deres styregruppemøde den 3. december 2014, og sekretariatet sender herefter tilsagn og afslag senest den 19. december Projektet skal ved sin afslutning aflægge afslutningsrapport og regnskab. Rapporten skal desuden uploades på projektbanken på Ved enhver omtale af projektet på egen hjemmeside eller ved publicering af resultaterne i dags- og fagpresse skal det fremgå, at projektet gennemføres med tilskud fra DEFFpuljen. Generelle betingelser For de mindre projekter gælder i nærværende projektkald følgende: Der kræves mindst 40 % egenfinansiering af lønmidler. Det er tilladt at indregne 20 % overhead på lønmidler. Projektledelse må maksimalt udgøre 20 % af lønmidler. Styregruppen forbeholder sig ret til at lukke projekter, der ikke følger tidsplanen i rimeligt omfang. 3.3 Ansøgningsskema til mindre projekter Ansøgninger udarbejdes i nedenstående format og skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema på deff.dk. En ansøgning må maksimalt fylde 5 sider. 11

13 Projekttitel 1. Projekttitel Økonomisk/juridisk ansvarlig 2. Navn 3. Titel Adresse 6. Medansøger Projektet 7. Overordnet beskrivelse af projektet. De vigtigste elementer i projektet beskrives, herunder metodevalg. 8. Hvordan understøtter projektet implementeringen af DEFFs strategi (download strategien fra 9. Har andre nationalt eller internationalt arbejdet med samme emne og i givet fald, hvad er sammenhængen med nærværende projekt? 10. Hvilken målgruppe vil få gavn af projektet, og er der evt. en sekundær målgruppe? 11. Hvilke målbare succeskriterier opstilles for projektet, og hvordan skal disse vurderes? 12. Beskrivelse af kommunikationsplan: Hvordan skal resultaterne af projektet formidles og til hvem? Og hvordan skaber projektet synlighed omkring DEFFs virke? 13. Hvordan har projektet haft en effekt efter afslutning? 14. Tidsplan Budget Budget for projektet skal specificere: 15. lønudgifter (min. 40 % egenfinansiering, maks. 20 % overhead) 16. udgifter til møder og rejser 17. udgifter til projektledelse (maks. 20 % af lønudgifter) 18. udgifter til evaluering 19. udgifter til konsulentbistand 20. andre udgifter 12

14 Generelt 21. Bemærkninger 22. Dato og underskrift af den økonomisk ansvarlige 13

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg Den 28. januar 2013 Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg 1. Baggrund Regeringen har afsat 500 mio. kr. til øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015. Indsatsen

Læs mere

DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014

DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014 DEFF årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Side 1 Indhold 04 Formandens beretning 08 08 08 08 Strategiske og organisatoriske aktiviteter Styregruppen for DEFF Permanent adgang til licensbelagte tidsskrifter

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Program for brugerdreven innovation

Program for brugerdreven innovation Program for brugerdreven innovation Juridisk ansvarlig / Projektholder Her skrives projektets titel, og hvem der tegner projektet juridisk. Ved projektholder forstås den juridiske enhed, der er ansvarlig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald Bilag 4 Kravspecifikation Kontraktsum: 3.200.000 DKK Jord & Affald J.nr. MST-774-00100 Ref. menie Den 15. april 2015 Konsulentbistand til kommunikation og erfaringsudveksling om øget genanvendelse af husholdningsaffald

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden:

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden: PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere