Mod digital mobning: en kompetencetilgang til sociale medier i danskundervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mod digital mobning: en kompetencetilgang til sociale medier i danskundervisningen"

Transkript

1 Mod digital mobning: en kompetencetilgang til sociale medier i danskundervisningen Marie Krejberg, Professionsbachelor i dansk, april 2015 Læreruddannelsen i Århus Vejledere: Raffaele Brahe-Orlandi & Ove Nielsen

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Emnebegrundelse... 2 Problemformulering... 3 Redegørelse for teori... 4 Begrebsafklaring... 6 Netværkssamfund... 6 Kompetencetilgang... 6 Mobning... 7 Sociale medier... 8 Sociale medier i undervisningen... 9 Netværkskompetence Sociale kompetencer Kommunikative kompetencer Ansigtsløs kommunikation Digital mobning Mobning og social eksklusionsangst Empiri Undersøgelsesdesign - metode Interview Spørgeskemaundersøgelse Databehandling Elevernes erfaringer med sociale medier i undervisningen Undervisning i og med sociale medier Elevernes adfærd på sociale medier Elevernes oplevelser med digital mobning Undervisning som forebyggelse af digital mobning Undervisningens effekt på eleverne Opsamling Diskussion Konklusion Handleperspektiv Perspektivering Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

3 Indledning En aften i oktober 2014 går en ung vestjysk pige hjemmefra. Politiet finder hende død om natten, og der er ingen tvivl om, at det er selvmord. Dog er mange i tvivl om hvorfor. Hvorfor tager en tilsyneladende glad, populær og dygtig teenagepige sit eget liv uden, at nogen fatter mistanke eller lægger mærke til hendes problemer? Svaret er, at de, der var ansvarlige for hendes sindstilstand, udøvede deres mobning i sikkert skjul bag en skærm uden at nogen kunne vidne deres ord og handlinger. Måske vidste de ikke selv, hvad deres ansigtsløse chikane ville føre til. Måske var de ikke klar over, at digital mobning kan slå ihjel. Men for at forhindre at andre lider samme skæbne som Nadja Korsholm fra Skjern, må vi gribe ind. Både lærere, forældre og elever. Man kan kun gisne om, hvorvidt selvmordet kunne være undgået. Men som kommende lærer kan jeg alligevel ikke undgå at spekulere over, om lærerne til de involverede parter kunne have forhindret tragedien. Kunne den rette undervisning have gjort en forskel? Man trykker på startknappen. Dobbeltklikker på internettet. Så er man derinde, og så kan man gøre lige, hvad man vil. Sofie, 6 år 1 Emnebegrundelse Børn og unge i dag tilbringer mange timer ugentligt på sociale medier som facebook og instagram. De er vokset op med smartphones, computere og tablets, hvilket har resulteret i, at de har fået tilnavnet digitalt indfødte. Men som Sofies ord og Nadjas historie så tydeligt viser, udvikles digitale kompetencer og dannelse ikke instinktivt, fordi man har lært at betjene digitale apparater. På de sociale medier ses ofte en aggressiv adfærd og en hård retorik, som man kan undre sig over. Umiddelbart ser det ud til, at mange danskere, unge såvel som ældre, har problemer med at navigere hensigtsmæssigt på de sociale medier. De bruger ord som luder og håber eksplicit på, at andre dør, alt imens de latterliggør berømtheder og opretter hadesider mod nogen, de ikke bryder sig om 2. Næsten 22% af de danske folkeskoleelever er enten blevet mobbet digitalt eller har selv udsat andre for digital mobning (Henningsen & Kofoed, 1 Citatet stammer fra en korrespondance med interviewperson Peter Jørgensen, Sofies far 2 Bilag 1 2

4 2011, s. 79). Imens denne opgave var under udarbejdelse, kom mobningen blandt danske unge igen mediernes søgelys, fordi appen ask.fm blev anvendt som redskab til digital mobning af meget grov karakter 3. Den ansigtsløse kommunikation, der kendetegner både vores brug af computere, mobiler og tablets, lader til skabe en række problemstillinger. I de nye Forenklede Fælles Mål findes det tværgående emne IT og medier, som fastslår, at eleverne fremover skal udvikle kompetencer til at deltage hensigtsmæssigt i denne type kommunikation: Under kompetenceområdet kommunikation skal eleverne lære at forholde sig til livet i netværkssamfundet. Bl.a. med fokus på at blive bedre i stand til at indgå i ansigtsløs kommunikation (Undervisningsministeriet, 2014). Dermed er det en læreropgave at ruste eleverne til at kommunikere og interagere online. Jeg har igennem min tid som lærerstuderende forholdt mig nysgerrigt og undersøgende til de problemstillinger, der optræder ved ansigtsløs kommunikation. På baggrund af min interesse og undren har jeg som kommende dansklærer fundet det aktuelt og relevant at undersøge, hvorfor læreren skal og hvordan læreren kan forberede eleverne til at tage del i en verden, hvor en stor part af livet leves digitalt. Problemformulering Hvorfor skal og hvordan kan dansklæreren tilrettelægge undervisning i og med sociale medier med henblik på at udvikle elevernes netværkskompetence og forebygge digital mobning? Læsevejledning Grundlaget for denne opgave er det empiriske undersøgelsesområde og udvalgte centrale begreber. Undervisning i og med sociale medier og mod mobning ses gennem et fagligt perspektiv, hvor jeg inddrager Fælles Mål 2009, Forenklede Fælles Mål 2014 og relevant teoretisk materiale. Opgaven er opdelt i følgende 9 afsnit: 1. Indledning, hvor jeg gennem en nyere sag sætter fokus på digital mobning og lærerens muligheder for at gribe ind. 3 Problemet med mobning på appen ask.fm beskrives blandt andre af Politiken: (tilgået d. 11/4 2015) 3

5 2. Emnebegrundelse, hvor jeg forklarer min interesse i emnet og begrunder vigtigheden og nødvendigheden af at undersøge området nærmere. 3. Problemformulering, hvor jeg præciserer de konkrete problemstillinger, der vil blive behandlet i opgaven. 4. Teoriafsnit, hvor jeg definerer og beskriver de teorier, der er relevante for min problemstilling. 5. Empiriafsnit, hvor valg af dataindsamlingsmetoder forklares, og databehandlingen beskrives. Herefter følger en analyse af den konkrete empiri med inddragelse af relevant teori, og afsnittet afsluttes med en sammenfatning af analyseresultaterne, hvor jeg kort overvejer, hvordan et anderledes fokus ville ændre opgaven. 6. Diskussion, hvor jeg diskuterer danske læreres tilbageholdende tilgang til sociale medier i undervisningen og mulige årsager hertil. 7. Konklusion, hvor jeg besvarer min problemformulering på baggrund af alle opgavens dele. 8. Handleperspektiv, hvor jeg besvarer problemformuleringens handleperspektiv for læreren ved at pege på mulige løsninger, der kan kvalificere praksis. 9. Perspektivering, hvor jeg vender blikket mod netværkssamfundets voksne og ældre borgere og kommenterer på digital mobnings samfundsmæssige perspektiv. Redegørelse for teori I dette afsnit har jeg valgt først at definere nogle for opgaven centrale begreber. En forståelse for netop disse tre begreber er et vigtigt fundament for den efterfølgende redegørelse af teori. Det teoretiske materiale er udvalgt for på bedste vis at kunne belyse min problemformulering. I afsnittet om sociale medier tages der udgangspunkt i Malene Charlotte Larsens forståelse af sociale medier som paraplybegreb og hendes fremhævning af to særligt vigtige begreber. Herefter følger en forklaring af undervisning i og undervisning med sociale medier. En skelnen, der bringes op af Raffaele Brahe-Orlandi i en endnu ikke udgivet artikel, hvorfor jeg ikke kan anvende sidehenvisninger. Løbende 4

6 argumenteres for nødvendigheden af at undervise eleverne i og med sociale medier med afsæt i Lotte Nyboes ræsonnementer. Betina Poulsen og Sanne Harder Flamant har formuleret en definition af netværkskompetencen og skaber en vigtig forståelsesramme for begrebet med direkte forbindelse til Jeppe Bundsgaards kompetencetilgang og forståelse. Opgavens afsæt i kompetencebegrebet er sket fuldt bevidst om, at undervisning i og med sociale medier også kan have en dannelsesmæssig tilgang. Begreberne digital dannelse og mediedannelse anvendes ofte i undervisningsmæssig sammenhæng, og de kan også danne grundlag for målsætningen i danskundervisningen. Dog har jeg valgt en kompetencetilgang med fokus på netværkskompetencen og dens mange facetter, da dannelsestænkningen med fordel kan sættes i samspil med udviklingen af kompetencer. For at være en dannet samfundsborger, der er i stand til at deltage i samarbejdet omkring demokratiske beslutninger og diskussioner, skal man kunne: diskutere rationelt og kunne deltage i udviklingen af forslag og visioner. Man skal med andre ord have nogle kompetencer (Bundsgaard, Indledning, 2009b, s. 11). I min redegørelse for fænomenet ansigtsløs kommunikation har jeg anvendt K.E. Løgstrup, fordi hans teori om den etiske fordring trods sin alder stadig er yderst relevant i dag for at forstå, hvad der er på spil blandt mennesker ved nutidens ansigtsløse kommunikation. Mobning behandles både i begrebsafklaringen og i teoriafsnittets sidste del. Først tages der udgangspunkt i Dan Olweus forståelse af mobning, da denne har været en gængs definition gennem flere år. Senere gør jeg brug af Dorte Marie Søndergaard, fordi hendes studier af mobning forklarer, hvordan fænomenet opstår og udvikler sig i fællesskaber. Dette kan give læreren en forståelse for mobningens processer i en gruppe og mulighed for at identificere eksklusionsangsten, før den udvikler sig til mobning. En grundlæggende forståelse for mobningens opståen og natur er vigtig, fordi digital mobning kan foregå parallelt med traditionel mobning. Herefter anvendes Jette Kofoed teorier, fordi hendes undersøgelser og forståelse af digital mobning er med til at skabe en mere nuanceret indsigt i et meget komplekst og forholdsvist nyt felt. 5

7 I denne opgave tillægger jeg mig til en vis grad det gruppeorienterede perspektiv på mobning i forlængelse af Dorte Marie Søndergaards teori om social eksklusionsangst. Dog er hverken gruppe- eller individorienterede mobningssyn det essentielle for opgavens arbejde med digital mobning, da denne type online mobning kan have helt andre årsagsforklaringer. Men en grundlæggende forståelse for, hvordan mobning opstår, er nødvendig, for at forstå hvad der er på spil for eleverne i en klasse, der er præget af mobning. Der anvendes begreber som mobber og offer for at skabe klarhed omkring, hvilke roller i en given mobbesituation, jeg refererer til. Dette gøres med bevidstheden om, at der i en situation med digital mobning ofte kan ske forskydninger i disse positioner, så rollerne byttes, og situationen gøres yderligere kompleks. Begrebsafklaring Med udgangspunkt i min problemformulering vil jeg forsøge at definere og dermed indkredse nogle centrale begreber for at give en grundlæggende forståelse for nogle af opgavens problemfelter. Begreberne er netværkssamfund, kompetencetilgang og mobning. Netværkssamfund Vores samfund bygger på netværk og er en konsekvens af internettet og de nye kommunikationsformer. Grundet teknologien kan man vedligeholde relationer og skabe nye uden fysisk samvær, hvorfor man kan opbygge større netværk, end det tidligere har været muligt. Netværk opbygges ofte omkring kompetencer og interessefællesskaber. Evner man ikke at netværke; være en del af, bibeholde og skabe nye netværk, kan man ikke klare sig i netværkssamfundet (Poulsen & Flamant, 2009, s. 75 ff.). Det er derfor vigtigt, at eleverne i skolen arbejder med og opnår evnen til at netværke. Kompetencetilgang I denne bacheloropgave antager jeg en kompetencevinkel på faget dansk. Kompetence er: at vide hvad der skal til, og kunne håndtere udfordringerne i en given situation, såvel kropsligt, som kognitivt og følelsesmæssigt og at ville håndtere disse udfordringer (dvs. at have kræfterne til det (energi), synes det er væsentligt (motivation) og godt (etik)) (Bundsgaard, 2009b, s. 13). Altså at man kan og vil håndtere udfordringerne i en situation, og at man har den viden, det kræver. En kompetencetilgang til danskfaget indebærer, at undervisningens begrundelse skal 6

8 findes uden for skolen i det omgivende samfund, som er skolens kontekst; netværkssamfundet. Samtidig skal formålet med skolen være at give en uddannelse, der gør eleverne til hele mennesker, som er i stand til at bidrage til samfundsudviklingen og leve gode liv (Bundsgaard, 2009a, s. 7). Netop derfor er denne tilgang ideel i arbejdet med sociale medier og mod mobning. Der findes tre grupper af kompetencer, som danskfaget kan arbejde med at udvikle hos eleverne 4 : De sociale kompetencer, der fokuserer på samarbejde og netværk, etik, empati og interkulturel indsigt. De fortolkningsmæssige kompetencer, der involverer hermeneutisk, narrativ, æstetisk og scenariemæssig kompetence. De kommunikative kompetencer, der indebærer informationskompetence, produktiv, konsumptiv og kritisk kompetence. Netværkskompetencen, som jeg vil komme nærmere ind på i et senere afsnit, kan have elementer fra alle tre kompetenceområder. Mobning Professor i psykologi og mobbeforsker Dan Olweus definerer mobning således: Gentagen negativ eller ondsindet adfærd hos en eller flere personer, som retter sig mod en person, der har svært ved at forsvare sig (som føler sig mere eller mindre hjælpeløs) (Thornberg, 2008, s. 226). Olweus er fortaler for det individorienterede perspektiv på mobning og har studeret mobning på individniveau med omfattende undersøgelser. Dette perspektiv forsøger at forklare mobningen ud fra særlige træk i elevernes personlighed og familiebaggrund. Man mener, at mobbere og mobbeofre har vidt forskellige karaktertræk: Mobbere kan være aggressive og have behov for magt, mens mobbeofre kan være konfliktsky og ængstelige (ibid., s. 232 ff.). Dog kan man ifølge Olweus også anskue mobning ud fra processerne i en gruppe, og han pointerer, at mobning er: et komplekst fænomen, der rummer flere forklaringsniveauer (ibid., s. 232). Det gruppeorienterede syn på mobning forklarer mobning ud fra bl.a. processer i en gruppe, roller og gruppenormer. Man har fokus på både gruppedynamikker og lærerens måde at forholde sig til fænomenet på. I dette perspektiv på mobning kan man fordele eleverne i forskellige roller, alt efter hvordan de deltager i mobningen: offer, mobber, medhjælper, støtte, forsvarer (ibid., s. 242 ff.). 4 Bilag 2 7

9 Sociale medier Begrebet sociale medier agerer som en paraplybetegnelse for sociale netværkssider, delingssider, applikationer og nye teknologier, der yder forskellige services. Herunder hører facebook, twitter, instagram, pinterest, youtube, tumblr med mange flere. Det, disse sociale medier har til fælles, er, at de kan skabe en kontinuerlig kontakt og følelse af samhørighed hos brugerne, samt at de giver mulighed for, at brugerne sammen kan skabe indhold. I denne opgave anvender jeg ovenstående paraplybetegnelse for at bruge en terminologi, der kan rumme alle typer sociale medier. Malene Charlotte Larsen, der er forsker i sociale medier og digital ungdomskultur, fremhæver to begreber som vigtige for forståelsen af sociale mediers væsen og opståen: Web 2.0 og brugergenereret indhold (Larsen, Børn, unge og sociale netværkssider - hvad ved vi?, 2012, s. 13 f.). Web 2.0 er en betegnelse, der opstod i 2004, og som beskriver vores måde at bruge internettet. Med web 1.0 var internetbrugerne forbrugere af indhold, der ofte var produceret af eksperter, mens vi i web 2.0-tiden alle bidrager uden særlig ekspertise. Der er altså sket en udvikling i vores anvendelse af internettet; vi konsumerer ikke længere blot nu producerer vi i høj grad også. Med web 2.0 er brugerne i centrum og lige så betydningsfulde, som indholdet de deler. Man uploader indhold og kommunikerer om det med alt fra én enkelt person til en stor gruppe mennesker. Forskellen på web 1.0 og web 2.0 er altså bemærkelsesværdig: Overgangen fra web 1.0 til web 2.0 betegner altså et paradigmeskifte i brugen af internettet. Nogle af nøgleordene i dette paradigmeskrifte er samarbejde, deling og kommunikation, selvom det i princippet var netop dette, der var intentionen med internettet fra starten (ibid., s. 14). Dermed er vi altså med web 2.0 kommet nærmere en opfyldelse af internettets potentiale og intention. Brugergenereret indhold er et vigtigt element i vores måde at bruge de sociale medier på. Det er en betegnelse for det som oftest offentlige indhold på internettet, som skabes af brugerne. Velkendte sider, der er afhængige af brugernes producerende og publicerende aktiviteter, er eksempelvis Youtube og Wikipedia, der ikke ville kunne eksistere uden brugernes uploads i form af videoer og tekster. Med disse to begreber kan sociale medier altså forstås som en gruppe internetbaserede applikationer, 8

10 der bygger på det ideologiske og teknologiske grundlag for web 2.0, og som muliggør oprettelse og udveksling af brugergenereret indhold (Larsen, Børn, unge og sociale netværkssider - hvad ved vi?, 2012, s. 15). Der findes mange forskellige typer af sociale medier: Blogs, der funger som en form for dagbog for afsenderen. Mikrobloggingsites, herunder Twitter, der har et begrænset antal tegn til rådighed, når der skal kreeres en tekst. Indholdsspecifikke fællesskaber som Youtube eller Instagram, hvor der deles én slags medieindhold. Virtuelle verdener som Go Supermodel, hvor man skaber sin egen avatar og indtager en ny identitet, hvorfra man kan kommunikere og interagere med andre brugere. Nyere fotodelingsapplikationer som Instagram og Snapchat vinder hurtigt indpas blandt danske unge med deres muligheder for at kommunikere hurtigt i billeder (Larsen, 2013, s. 52 f.). Men sociale netværkssider som Facebook er stadig meget populære grundet de personlige profiler og muligheden for at interagere og kommunikere når som helst og hvor som helst. Sociale medier i undervisningen I denne opgaves emnebegrundelse skriver jeg, at ingen er komplet digitalt indfødte. Den opfattelse deler Lotte Nyboe, forsker i børne- og ungdomsmedier, som forklarer, at når børn og unge bevæger sig rundt på nettet, udvikler de viden og kunnen, mens de gør sig erfaringer online. Men det er ikke tilstrækkeligt: Børn og unge har brug for uddannelse for at sikre udvikling af tilstrækkelige digitale færdigheder og kompetencer (Nyboe, 2009, s. 61 f.). Denne uddannelse til internettet er nødvendig for, at man kan få gode medieoplevelser og få mest muligt ud af mediet (ibid., s. 137; et passim). Ifølge Nyboe kan den kompetente mediebruger være kritisk overfor digitale medier og disses indhold, imens der bibeholdes en etisk ansvarlighed overfor både sig selv og andre mennesker. Dette fokus på kritik og etik afspejles også i netværkskompetencen, som vil blive behandlet i opgavens næste afsnit. Sociale mediers tilstedeværelse i undervisningen kan deles op i to; undervisning i sociale medier og undervisning med sociale medier (Brahe-Orlandi, 2015). En sådan begrebsmæssig skelnen tydeliggør de sociale mediers muligheder i undervisningen. Undervises der i sociale medier, er det selve medierne og deres tekster, der er i 9

11 centrum for undervisningen. Taler man derimod om undervisning med sociale medier, er der fokus på disse medier som redskaber i undervisningen. Undervisningen i sociale medier kan tage udgangspunkt i de kompetencer, den ansigtsløse kommunikation fordrer. Eleverne skal både kunne kommunikere hensigtsmæssigt og forholde sig kritisk og empatisk til indhold og brugere på sociale medier. Fordi sociale medier i dag bruges af unge til at konstruere identitet i form af egen selviscenesættelse og forhandling med andre, må de arbejde med sproglig konstruktion af identitet. Her må skolen sørge for at eleverne kan: opnå en reflekteret forståelse for, hvordan sociale medier fungerer, og hvordan de bruges og kan blive brugt til at fremstille egen personlighed, holdninger og værdier samt relationer mellem mennesker (Brahe-Orlandi, 2015). Samtidig foregår en stor del af den mellemmenneskelige kommunikation i dag på sociale medier, hvorfor det er vigtigt, at eleverne arbejder med deres kommunikative kompetencer. Undervisningen kan både have et analytisk og fortolkningsmæssigt samt produktivt fokus, hvor der i analysen kan skelnes mellem det lingvistiske og det intertekstuelle niveau. Førstnævnte omhandler tekstelementer og repræsentationsformers samspil og effekt, mens sidstnævnte berører områder som kontekst, kommunikationssituation og sproghandling. Formålet med at inddrage disse områder, når der undervises i sociale meder er, at: eleverne udvikler et metasprog til at kunne tale om teksterne (ibid.). Det kan eksempelvis være statusopdateringer på sociale netværkssider som Facebook, man anvender som tekster i danskundervisningen. Når der undervises med sociale medier, anvendes de som et redskab til at aktivere eleverne i højere grad end tidligere (ibid.). De skal i undervisningen samarbejde om vidensprodukter, der viser deres indsigt i et bestemt fagområde. Disse vidensprodukter kan være alle typer multimodale tekster såsom blogindlæg, videopræsentationer, Google Docs-dokumenter med flere. Eleverne skal samtidig lære at producere tekster, der bliver brugt af andre, så de oplever autentiske kommunikationssituationer, hvor de både skal turde og kunne argumentere. På den måde får eleverne mulighed for at udvikle nogle, for samtiden, vigtige kompetencer, der sætter dem i stand til at: samarbejde, handle kreativt, tænke kritisk, handle selvstændigt, være robust samt handle og tænke med omverdensforståelse (ibid.). 10

12 Netværkskompetence Sociale medier er både udfordrende og fulde af læringspotentiale. De giver os mulighed for at kommunikere med hinanden på tværs af tid og sted, men de kræver også, at vi har en række kompetencer, der gør os i stand til at navigere. Disse kompetencer kan under ét kaldes netværkskompetence (Poulsen & Flamant, 2009, s. 71 ff.). Jeppe Bundsgaard har formuleret tre typer af kompetencer, som eleverne kan udvikle i danskfaget; sociale kompetencer, fortolkningsmæssige kompetencer og kommunikative kompetencer. Under hver kompetence findes en underinddeling, som kan ses i bilag 2. Ud fra denne kompetencetilgang har Bettina Poulsen og Sanne Harder Flamant formuleret deres forståelse af netværkskompetencen, der er mere kompleks og nuanceret end den kortfattede definition i bilag 2. Netværkskompetencen kan overordnet deles op i to; en kommunikativ del og en social del. Den kommunikative del omhandler det at kunne udtrykke sig hensigtsmæssigt i en given situation og forstå andres adfærd og ytringer i den specifikke kontekst, mens den sociale del tager udgangspunkt i empati, samarbejde og konfliktløsning. Disse to aspekter skal være til stede samtidigt for at udgøre netværkskompetencen, som er: evnen til at kunne skabe, udvikle, vedligeholde, forandre og identificere nye venskaber og bekendtskaber og at kunne udvise empati, dvs. evnen til at kunne leve sig ind i et andet menneskes følelser, også når kommunikationen er ansigtsløs, og det er evnen til at kunne anvende de nødvendige redskaber både i betjeningsmæssig og i kommunikativ forstand og have forståelse for disses betydning for kommunikation (ibid., s. 90). I denne definition tydeliggøres altså evnen til at kunne netværke og udvise empati, men også det at kunne betjene digitale apparater rent praktisk og kommunikativt. Samtidig kræver kompetencen, at man forstår, hvilken betydning digitale medier og apparater har for den mellemmenneskelige kommunikation. Denne forståelse kræver indsigt i konsekvenserne af ansigtsløs kommunikation, hvilket vil blive behandlet senere i opgaven. For at besidde netværkskompetence kan det dog også være nødvendigt med nogle fortolkningsmæssige kompetencer særligt scenariekompetencen. Denne udelades af Poulsen og Flamant, men kan dog være et vigtigt supplement til de sociale og 11

13 kommunikative kompetencer, de fremhæver som særlige for netværkskompetencen. Scenariekompetence indebærer evnen til at kunne vurdere situationer og deres mulige udfald. Man skal være i stand til at: forestille sig scenarier for mulige responser og konsekvenser af et evt. indlæg (Brahe-Orlandi, 2015). Denne kompetence giver eleverne bedre forudsætninger for at bedømme, hvilke reaktioner de vil få på en kommentar eller statusopdatering. Dermed har eleverne mulighed for at forberede sig på responsen eller eventuelt fravælge at offentliggøre deres tekst. Sociale kompetencer Særligt den empatiske kompetence udfordres ved kommunikation på de sociale medier, da denne foregår ansigtsløst. Kan man ikke se hinanden, må man forsøge at forestille sig ansigtsudtryk, følelser og reaktioner, hvilket kan være svært (Poulsen & Flamant, 2009, s. 82). Empatisk kompetence er, at kunne leve sig ind i en eller flere personers følelser og opfattelser af en given situation, at lade disse synsvinklier indgå i sin egen analyse af en situation, at tage stilling og handle på baggrund af dette samt reflektere over og evaluere handlingen (Lorentzen, 2009, s. 32). Denne definition fastslår tydeligt, at empatisk kompetence ikke blot handler om at besidde empati. Man må kunne anvende sin empatiske evne til at sætte sig i andres sted og ud fra de erfaringer, man her gør sig, må man justere sin adfærd eller kommunikation fremadrettet. Empatisk kompetence er altså en aktiv måde, hvorpå man forholder sig til andre mennesker og deres syn på en given situation. Børn besidder ikke nødvendigvis empati fra fødslen, men kan udvikle den gennem opdragelse og undervisning (Poulsen & Flamant, 2009, s. 83). Dermed har vi som lærere mulighed for gennem undervisning at påvirke vores elevers udvikling af empati i en positiv retning. Lettere er det for eleverne at gøre brug af deres samarbejds- og netværkskompetence, der også er placeret blandt de sociale kompetencer. Denne kompetence er muligvis udgangspunktet for Poulsen og Flamants netværkskompetence, men mangler de mange facetter, der er vigtige for at være besidde den komplekse netværkskompetence. Samarbejds- og netværkskompetencen indebærer det at kunne skabe og pleje venskaber såvel online som offline samt at kunne samarbejde gennem forskellige metoder og teknologier. Det er noget mange unge tilbringer meget tid med uden nødvendigvis at være bevidste om de kompetencer, de udvikler. En mere 12

14 udfordrende del af denne kompetence er at bidrage positivt til fællesskabet og løse konflikter på fredelig vis. Her tydeliggør problemet med digital mobning, hvordan samarbejds- og netværkskompetencen kan være udfordrende for eleverne. Hertil finder jeg det yderst relevant at nævne den etiske kompetence, som omhandler evnen til at skelne mellem og udtrykke, hvad man forstår ved positive og negative handlinger 5. Særligt i en kontekst med digital mobning er denne kompetence et vigtigt supplement til de andre sociale kompetencer. Eleverne må kunne skelne mellem rigtigt og forkert i deres færden og kommunikation på sociale medier og være bevidste om hvorfor, noget er enten det ene eller det andet. Det andet aspekt af etisk kompetence er viljen og evnen til at hjælpe andre mennesker, så de kan opnå et bedre liv. Denne mere handlingsorienterede del af kompetencen er essentiel for indsatsen mod digital mobning, da den netop taler for at hjælpe sine medmennesker. Kommunikative kompetencer Den kommunikative del af netværkskompetencen rummer også krav, der kan være udfordrende. Eleverne skal både som afsendere og modtagere kunne analysere en given tekst, kontekstualisere den og undersøge dens formål (Poulsen & Flamant, 2009, s. 88 f.). De skal ligeledes kunne møde og forstå mennesker i den aktuelle kontekst, de indgår i, og kommunikere hensigtsmæssigt i given situation. Dette kræver, at eleverne udvikler både produktiv, konsumptiv og kritisk kompetence. Den produktive kompetence tager udgangspunkt i elevens egen produktion af tekster i flere modaliteter samt en bevidsthed om ens budskabs virkning på modtager - og om hvem denne modtager er eller skal være. Denne kompetence er vigtig for netop at kunne bidrage til hensigtsmæssig kommunikation på sociale medier. Konsumptiv kompetence handler om at læse, forstå og fortolke tekster uanset modalitet og medie. Den kræver, at man kan reflektere over, hvordan man vil reagere på en given tekst, og at man herefter kan handle på baggrund af dette. Besidder eleverne den konsumptive kompetence, vil de have bedre muligheder for at læse og forstå tekster, såsom beskeder og kommentarer, på sociale medier og overveje, hvordan de skal reagere på dem. At være i besiddelse af kritisk kompetence indebærer to dele; evnen til at kunne undersøge tekster, se bag om dem og vurdere hvilken betydning de har for konteksten. 5 Se bilag 2 13

15 Og evnen til kunne give og modtage konstruktiv kritik. Denne sidste responsorienterede del kan være fordelagtig at besidde, da sociale medier i høj grad kræver responsgivning og modtagelse. Samtidig kan det være meget brugbart for eleverne at kunne forholde sig kritisk til tekster på sociale medier, da disse ofte er brugergenererede og kræver vurdering. De sociale medier rummer fremragende muligheder for, at eleverne kan tilegne sig de vigtige kompetencer, der er en del af netværkskompetencen (Poulsen & Flamant, 2009, s. 72). Disse kompetencer, der er relevante for eleverne i deres hverdag nu, bliver helt nødvendige i deres fremtid. For at indfri læringspotentialet der findes på sociale medier som Facebook, må skolen undervise eleverne i den særlige kommunikation, der foregår herpå (ibid., s. 73 f.). Det er ifølge folkeskolens formålsparagraf skolens opgave at forberede eleverne på et liv som deltagende borgere samfundet, og derfor må skolen også løbende tilpasse praksis efter, hvordan samfundet ændres. Fordi vi lever i et netværkssamfund, er netop netværkskompetencen vigtig: Netværkskompetence skal og kan læres. For de kommende samfundsborgere er det en essentiel kompetence, hvis de skal have en chance for at begå sig (ibid., s. 90). Det kan betyde, at de mennesker, der ikke kan omstille sig til det nye samfund og aldrig lærer at netværke, kan blive marginaliserede og miste indflydelse på samfundet. Det er derfor vigtigt, at skolen lever op til sit ansvar, så eleverne udvikler netværkskompetence og kan bidrage til et samfund, hvor medier og ansigtsløs kommunikation præger vores hverdag. Ansigtsløs kommunikation Når man interagerer ansigt til ansigt, kan man se og høre alt, der bliver kommunikeret rent verbalt, men også stemmeleje, tonefald, kropssprog og gestik kan opleves. Det tillader os i højere grad at afkode hinandens humør, hensigt og brug af ironi eller sarkasme. Denne form for kommunikation er multimodal, da vi aldrig samtaler uden brug af flere udtryksformer. Den klare fordel ved at tale sammen ansigt til ansigt er, at man har mulighed for løbende at korrigere egne udtalelser og tydeliggøre sit budskab ved hjælp af kropssprog eller omformuleringer. Dette bliver mere komplekst og problematisk ved ansigtsløs kommunikation (ibid., s. 74 ff.). Kendetegnende for den ansigtsløse kommunikation er, at vi ikke kan foretage en sådan afkodning af hinanden, og dermed er der større risiko for misforståelser og 14

16 konflikter (Drivsholm & Lange, 2013, s. 41). I samtalen er kun 7% rent verbalt, mens resten er vokalt og nonverbalt. Ved medieret kommunikation må man nøjes med de 7%, der nu er omsat til tekst, hvilket betyder, at man skal fortolke budskabet ud fra et meget snævert grundlag. Derfor bliver de store tomme pladser i kommunikationssituationen ofte udfyldt ud fra modtagerens forforståelse af situationen og aktuelle humør, hvilket kan lede til en fejlfortolkning af det pågældende budskab (Drivsholm & Lange, 2013, s. 41). Ansigtsløs kommunikation er ligesom samtalen ofte multimodal, da den kan indeholde både tekst, billeder, lyd og emoticoner. Sidstnævnte skal forsøge at understøtte kommunikationen og fungerer som en slags afløser for kropssprogets mimik og gestik. (Poulsen & Flamant, 2009, s. 75). Udfordringen ved ansigtsløs kommunikation er, at de kommunikerende ikke kan aflæse hinandens ansigtsudtryk eller kropssprog. Når man ikke kan se den person, man kommunikerer med, kan man glemme, at det er et rigtigt menneske med krop og følelser (ibid., s. 81). Dette kan medføre, at tonen mellem parterne i kommunikationssituationen bliver ubehagelig og grov. Grundet disse udfordringer er ansigtsløs kommunikation meget kompetencekrævende. Begge parter må kunne analysere både den kommunikerede tekst og kontekst for at minimere risikoen for misforståelser. Derudover må man kunne anskue kommunikationssituationen fra den andens synspunkt og være empatisk. Slutteligt skal begge parter kunne reflektere over, hvordan den anden part vil forstå teksten. Hvis man ikke besidder alle ovenstående kompetencer, vil man være nødsaget til at løse eventuelle konflikter, og dermed er endnu en kompetence aktuel (ibid., s. 81). Ulig den ansigtsløse kommunikation har vi i mødet ansigt til ansigt som mennesker en grundlæggende tillid til hinanden, påpeger K.E. Løgstrup. Sammen med blandt andre talens åbenhed, oprigtighed og barmhjertighed er tilliden en af de suveræne livsytringer; spontane, definitive menneskelige fænomener, der indfinder sig ubevidst i os og er en del af den menneskelige natur. Denne umiddelbare tillid til andre mennesker giver os en personlig magt, et alternativ, fordi det andet menneske er udleveret os. Vi kan vælge at tage vare på den andens liv eller udnytte vores magt og ødelægge det (Løgstrup, 2010, s. 65; et passim). I dette alternativ findes et krav, en fordring om, at vi må varetage den andens liv. Dette kalder Løgstrup den etiske 15

17 fordring: Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd (ibid., s. 25). Det kan være ganske små ting, man holder i sin hånd; en stemning man løfter eller en følelse, man styrker. Men det kan også være så markant, at man har ansvaret for hvorvidt den andens liv bliver vellykket eller fejler. Denne bevidsthed om magten til at ødelægge den anden mindskes ofte ved ansigtsløs kommunikation, da mødet online ikke kalder på samme tillid, åbenhed og barmhjertighed som det fysiske møde ansigt til ansigt. Netop her opstår potentialet for den digitale mobning. Digital mobning At finde en konkret og nuanceret definition af digital mobning kan være en udfordring. Flere forskere er tilbøjelige til at udvise varsomhed, når det drejer sig om at formulere et svar på, hvad fænomenets essens er. Grunden er, at definitioner ofte kan virke forsimplende og dermed ikke anerkender fænomenets kompleksitet (Kofoed, 2009, s. 110). Lektor ved DPU Jette Kofoed har forsket i digital mobning og fremhæver den canadiske mobbeforsker Shaheen Sharifs simple, overordnede definition: Det helt grundlæggende karakteristiske og indlysende ved digital mobning er, at kommunikationsteknologier og medier bruges i deltagelsen i online mobning (ibid., s. 110). Den digitale mobning har det til fælles med traditionel mobning, at nogen udsættes for trusler, chikane eller nedsættende evalueringer. Dog ændres kommunikationsformen ved digital mobning og kan inkludere sms er, s, samt sociale medier som Facebook, Instagram, Formspring med flere. I Sharifs definition af digital mobning er faktorer som roller og tid taget ud af ligningen. To begreber der før har været en central del af den gængse mobbeforståelse 6. Dog er både tid og roller stadig vigtige begreber for at forstå digital mobning. Der findes en række faktorer, der er særlige for denne type mobning, og som hver især er med til at gøre fænomenet til en kompleks størrelse. De følgende fire faktorer fremhæves ofte som særlige for digital mobning af Jette Kofoed. Den første faktor er den digitale kommunikations ansigtsløse dimension. Dette har flere konsekvenser for parterne i en mobbesituation (ibid., s. 127 ff.). For den mobbede betyder det ansigtsløse aspekt, at der skabes en enorm uvished på mange punkter: Er det for sjov? Hvem er afsenderen? Hvor mange står bag? Hvad betyder 6 jf. Olweus 16

18 smileyen? Skal teksten forstås ironisk? Alle disse spørgsmål kan stå ubesvaret hen og medføre, at modtageren af beskeden er usikker på kommunikationssituationens hensigt og budskab. For afsenderen af en besked betyder det ansigtsløse aspekt muligheden for at kommunikere anonymt og i nogle tilfælde konsekvensfrit (Henningsen & Kofoed, 2011, s. 77). Anden faktor, den uendelige offentlighed, er med til at gøre digital mobning særlig ekstremt og ubehageligt for offeret (ibid., s. 77). Muligheden for at et uendeligt antal mennesker potentielt kan bevidne mobningen, gør ydmygelsen større og sværere at håndtere, da den udsatte ikke kan se hverken mobbere eller tilskuere, og dermed kan situationen ikke afgrænses og overskues (Kofoed, 2009, s. 122). Den mobbede ved ikke specifikt, hvem der har set det nedværdigende opslag på Facebook eller det uflatterende billede på Arto. Dette skaber en usikkerhed i de sociale sammenhænge, den udsatte indgår i, når denne overvejer, hvorvidt de andre har set opslaget og er enige i dets budskab. Faktor nummer tre er offerets oplevelse af umuligheden i at slippe væk (Henningsen & Kofoed, 2011, s. 77). Mobningen kan foregå på mobilen i bussen, på facebook midt i timen eller via instagram hjemme på værelset i nattetimerne. Danske teenagere er online op til 7 timer dagligt, og derfor kan mobningen ikke uden videre undgås, men blot sættes på standby (Jessen, 2010, s. 21). Eleven kan logge af facebook eller slukke computeren, men når der igen logges på eller tændes, er der risiko for, at mobningen fortsætter. Altså findes der intet fristed for en elev, der mobbes digitalt. Sidste og fjerde faktor er forskydningen i positioner. Dette kan beskrives som en nonsimultanitet, hvor positioner i en mobbehistorie skifter, og der findes en usamtidighed i tid og sted (Kofoed, 2009, s. 117 ff.). Forskydningen i positioner kan opstå, når en mobbet elev tager til genmæle og poster et tilsvarende ydmygende billede af en mobber. Hermed kan man ikke længere tale om faste roller som offer og mobber, for positionerne i mobbehistorien forskydes og skifter blandt de involverede elever. Derfor er det vigtigt, at læreren ikke forsøger at få overblik over en mobbehistorie ved at gøre den entydig og fastlåst. En entydig historie med faste roller anerkender ikke mobningens nuancer og kompleksitet, men kan kun skade lærerens forsøg på at forstå og stoppe en mobbesituation. Mobning er ikke en lineær historie med et tydeligt start- 17

19 og slutpunkt, men behovet for at gøre det til netop dette, bunder ofte i lærerens ønske om at handle og afslutte mobbehistorien. Derfor vil der ofte være endnu en nonsimultanitet i sager med digital mobning; lærerens forståelse af hvad der foregår i cyberspace og elevernes egentlige erfaringer online (Kofoed, 2009, s. 123). Mobning og social eksklusionsangst For at læreren kan forstå digital mobning og forebygge fænomenet i sin klasse, er det nødvendigt med en grundlæggende forståelse for, hvorfor og hvordan mobning opstår. Dorte Marie Søndergaard har formuleret en teori om, hvordan mobning tager sit udgangspunkt i angsten for at blive ekskluderet socialt. Social eksklusionsangst hører til i et gruppeorienteret perspektiv på mobning og opstår, når: den sociale indlejring bliver truet, og håbet om og længslen efter tilhør til et fællesskab trues (Søndergaard, 2009, s. 29). Denne angst ulmer i alle former for fællesskaber, for i enhver social sammenhæng er der potentiale til at blive dømt uværdig til fællesskabet. Angsten kan dæmpes ved stabil inklusion i fællesskabet, som kan støtte individets værdighedsopbygning, så denne oplever en følelse af meningsfuldhed (ibid., s. 29 ff.). Men den kan også blusse op og søge lindring ved fælles foragtproduktion og fordømmelse. Kan eleverne i en klasse blive enige om, at eksempelvis tøj fra Bilka per definition er grimt, kan eleverne opleve fællesskab omkring denne nedsættende evaluering. Hvis man som elev er stærk i sin foragt, kan man måske sikre, at foragtsmålet aldrig bliver én selv for man er med til at sætte præmisserne for, hvad der kan foragtes (ibid., s. 32 ff.). Social eksklusionsangst kan tage til og udvikle sig til mobning. Her vokser foragtproduktionen, og fokus skærpes fra at rumme generelle upassendeheder til at stille skarpt på ét barns upassendehed; eksempelvis Mette, der går i tøj fra Bilka. Mobningen kan også rette sig mod en elev, der viser den sociale sårbarhed, som gruppen frygter; usikkerhed, ensomhed eller lignende. Denne elev minder med sin sårbarhed gruppen om deres frygt for eksklusion. Sårbarheden må og skal ødelægges af gruppen, men samtidig ødelægges den pågældende elev. Dette kan eskalere, for jo mere sårbar eleven bliver ved ødelæggelsen, des mere ødelæggelse kræves for at fjerne sårbarhedens ubehagelighed (ibid., s. 34). 18

20 Det kan være problematisk som lærer at skelne mellem drilleri og mobning og vide, hvornår en social situation er eskaleret til mobning. Mens drilleri kan være med til at opretholde social orden i fællesskabet og forhandle inklusionsbetingelser, sker der ved mobning et skift. Den værdighedsproducerende empati afvikles, og foragtproduktionen øges mod den mobbede. Empati anvendes nu til at forstå, hvad der vil såre og ydmyge mest (Søndergaard, 2009, s. 43 ff). Det kan være svært for læreren at hjælpe, da eleverne ofte vil skjule mobningen aktivt for voksne. Inddrages de, vil det videre forløb blive uforudsigeligt for eleverne, for de voksne vil ofte udpege ofre og mobbere og hvem vælger de til disse roller? I sager med digital mobning, kan det være svært at gengive handlingen som én fastlagt historie. Dette kalder Jette Kofoed for Den Entydige Historie (Kofoed, 2009, s. 104 ff.). Med sit begreb forsøger Kofoed at forklare, at det ikke altid muligt at finde frem til en entydig mobbehistorie og identificere én mobber, ét offer og et antal andre deltagere, da digital mobning både indebærer forskudte positioner og anvendelsen af forskellige medier, som problematiserer denne rollefordeling. Dog kan traditionel mobning og digital mobning ikke isoleres fra hinanden, da on- og offline handlinger arrangeres sammenflettet og parallelt (Henningsen & Kofoed, 2011, s. 77). Dette besværliggør lærerens ønske om at skabe overblik og forstå situationen, for det kan være svært at samle alle elementer i mobbehistorien, når mobningen foregår både på skolen, på mobilen og på Facebook. Empiri Undersøgelsesdesign - metode Jeg har valgt at kombinere det kvalitative forskningsinterview med den kvantitative spørgeskemaundersøgelse i min indsamling af data. Hermed benytter jeg mig af triangulering, hvilket vil sige, at jeg bruger forskellige kvantitative og kvalitative metoder og dermed kan sammenligne flere undersøgelser af samme fænomen. Fordelen ved at anvende triangulering er, at undersøgelsens validitet styrkes, da man kompenserer for én metodes svagheder ved at kombinere den med en anden metode (Aarhus Universitet, 2014). 19

21 Interview Til mit interview har jeg valgt en semistruktureret tilgang, der minder om en hverdagssamtale, men som interview har et særligt formål og medfører en bestemt tilgang og teknik. Da det er semistruktureret, befinder det sig et sted mellem den åbne hverdagssamtale og det lukkede spørgeskema men er hverken eller. I interviewet forsøges der at opnå indsigt i problemfeltet ud fra den interviewedes egen livsverden og dermed egne perspektiver (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 41 ff.). Spørgsmålene er udarbejdet med udgangspunkt i min problemformulering og efter et studie af både sociale medier, undervisning herom og heri, samt digital mobning. Metoden indebærer en interpersonel situation, hvor interviewer og interviewperson kan påvirke hinanden gensidigt. I en interviewsituation er det ikke blot det talte sprog, der spiller en rolle, men også mimik og gestik. Derfor kan man helt ubevidst og utilsigtet påvirke interviewpersonen i dele af interviewet. Fordelen ved netop denne metode er, at den medfører en åbenhed, der giver interviewpersonen både tale- og betænkningstid, hvorved man som interviewer får mulighed for at opnå nuanceret billede af emnet. Ulempen kan være den sociale interaktions effekt, hvor der er risiko for, at interviewpersonens svar i enkelt tilfælde kan være farvet grundet interviewerens påvirkning. Interviewpersonen Peter Jørgensen (PJ) er ansat på efterskolen BGI Akademiet som afdelingsleder med ansvar for elevernes digitale dannelse og læring. Han har 14 års erfaring som lærer og underviser ved siden af sin lederstilling i dansk, kristendom og samfundsfag. Jeg har valgt at interviewe netop PJ, da jeg forventede, at han i kraft af sin lederstilling og erfaring havde en stor viden om digital dannelse og læring, samt at han som dansklærer måtte have en praksisnær tilgang til emnet. Spørgeskemaundersøgelse At anvende en spørgeskemaundersøgelse er en kvantitativ metode til dataindsamling, hvilket også gør sig gældende for denne undersøgelse. Når man stiller et større antal mennesker den samme række spørgsmål om et givent emne, muliggør det en statistisk generalisering på baggrund af det indsamlede materiale (Jacobsen, Hillersdal, & Walker, 2014, s. 95). En spørgeskemaundersøgelse kan dog også have kvalitative elementer, som når et spørgsmål kan uddybes i en kommentarboks. Denne mulighed har jeg valgt at tilbyde respondenterne, for at opnå en mere nuanceret forståelse af de 20

22 ellers lukkede spørgsmål med faste svarkategorier. Fordi disse ekstra kommentarer er frit formuleret, har de kvalitative træk og kan derfor ikke behandles rent statistisk, men kan kodes, for at forskelle og ligheder i udsagn træder frem. Besvarelserne er indsamlet i min 4. års praktik, hvor jeg underviste en 10. klasse på Elbæk Efterskole i dansk. Her gennemførte klassen et 3 uger langt forløb, jeg havde tilrettelagt omkring sociale medier med fokus på at udvikle elevernes netværkskompetence via på tre underemner; digital mobning, digitale fodspor og digital identitet. Spørgeskemaet er besvaret i forløbets sidste lektion, hvor jeg forklarede undersøgelsens formål og gennemgik spørgsmålene for at optimere elevernes forståelse. Eleverne udfyldte herefter skemaet, mens jeg var til stede i lokalet med henblik på at kunne svare på spørgsmål. Herved imødekom jeg flere faktorer, der kan resultere i flest mulig besvarelser; tilstedeværelse af undersøgeren, introduktion til undersøgelsen med forklaring på dens formål og kendskab til undersøgeren (Andersen & Boding, 2014, s. 62 f.). Derudover havde jeg overvejet spørgeskemaets længde og valgt kun at stille ti spørgsmål, så det var overskueligt for eleverne. De 25 elever, der var mødt op til lektionen, udfyldte og afleverede alle skemaet elektronisk. Én elev var fraværende. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at undersøge, hvordan eleverne forholder sig til kommunikation på sociale medier og arbejdet med dette i undervisningen. Jeg er dels interesseret i at afklare, hvilken holdning eleverne har til egen kommunikation på sociale medier, og hvilke personlige erfaringer de har med mobning på sociale medier. Dels vil jeg gerne finde ud af, hvordan undervisning i og med sociale medier kan tilrettelægges, så elevernes netværkskompetence udvikles, og hvorledes denne undervisning kan have en forebyggende effekt på digital mobning. Jeg vil løbende sammenholde elevernes svar og udtalelser fra spørgeskemaet med egen analyse af praksis for at undersøge, hvordan undervisningens tilrettelæggelse har indflydelse på elevernes udvikling af netværkskompetence, og hvordan dette kan forebygge digital mobning. En fejlkilde i undersøgelsen kunne være elevernes ønske om at fremstå på bestemte måder eller at leve op til mine forventninger. Dette forsøgte jeg at undgå ved at understrege vigtigheden af oprigtige svar i min introduktion af undersøgelsen. 21

23 Undersøgelsen er forholdsvis lille, da det kun er de 25 elever fra min praktikklasse, der har deltaget. En spørgeskemaundersøgelse af et større omfang ville medføre et mere realistisk perspektiv, og undersøgelsens validitet kan derfor diskuteres. Dog giver respondenternes svar et udmærket indblik i, hvad der er på spil, når unge er på sociale medier, og hvordan undervisning heri og hermed kan udvikle dem. Databehandling I behandlingen af de kvalitative data har jeg transskriberet interviewet og via min lydoptagelse omsat interviewpersonens svar fra skriftlig diskurs til mundtlig diskurs. Dermed har jeg oversat fra én narrativ form til en anden (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 200). Herefter har jeg foretaget en meningskondensering, hvor interviewteksten analyseres, og de naturlige meningsenheder udlægges i kortere form. Meningskondensering er en metode til at skabe stringens i kvalitativ dataanalyse, uden at de anvendte data skal ændres til noget kvantitativt (Ibid., s. 227 f.). Spørgeskemaundersøgelsen har jeg behandlet matematisk og lavet statistiske beregninger ud fra elevernes svar, der er visualiseret i diagrammer. Derudover har jeg kategoriseret elevernes uddybende svar på hvert enkelt spørgsmål ved hjælp af kodning for at tydeliggøre sammenfald eller uoverensstemmelser. Min problemformulering samt fund i interviewet og spørgeskemaundersøgelsen danner grundlag for en række områder, jeg har valgt at fremhæve, og som fremgår af de følgende underoverskrifter. Desuden vil jeg anvende teori fra teoriafsnittet tidligere i opgaven til at underbygge min empiri, så både kvantitative data, kvalitative data og teori indgår i et fælles samspil. Elevernes erfaringer med sociale medier i undervisningen Kun få af de adspurgte elever i spørgeskemaundersøgelsen havde modtaget undervisning, der omhandlede sociale medier. Af de 25 elever gav kun 28% udtryk for, at de havde modtaget undervisning i sociale medier i skoleregi. 64% svarede nej til spørgsmålet, og 8% gav tvetydige svar som: måske, men der blev ikke gået så meget i dybden. Dette kan være et udtryk for, at undervisningen om sociale medier har været så overfladisk, at eleven er tvivl om, hvorvidt det overhovedet tæller. Grunden til den store forskellighed kan findes i elevernes tidligere skolegang, der varierer meget, fordi de som efterskoleelever ikke har gået på samme folkeskole. Det er imidlertid tankevækkende, at så stor en del af klassen ikke har haft om sociale 22

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2015 2. ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Didaktikkens forandring Nye udfordringer for dansklæreren Multimodalitet

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] http://www.youtube.com/wa tch?v=qvj-t0bl-mw Facebook,snapchat mm. Ung anno 2014 ricisis og muligheder Forældreholdninger

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Du og jeg, Alfred Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Inklusiv praksis i et individuelt perspektiv Modul 2 Ballerup Kommune Professionshøjskolen UCC Modul 113135, Foråret 2011 Vejleder Martin Kirkegaard

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere