Erhvervsgymnasiet Grindsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsgymnasiet Grindsted"

Transkript

1 Erhvervsgymnasiet Grindsted Grindsted Selvejende institution CVR-nr Årsrapport for 2014

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af skolen 2 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 7 Målrapportering Målrapportering 10 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 1. januar december 19 Balance 31. december 20 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 22 Noter 23 Særlige specifikationer 28 Påtegninger Ledelsespåtegning 29 Den uafhængige revisors påtegning 31 Side

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Erhvervsgymnasiet Grindsted Tinghusgade Grindsted Telefon: CVR-nummer Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Billund Hjemmeside: -adresse: Bestyrelse Butikschef Kent Christensen, formand, Grindsted Handelsstandsforening Sekretær Lene W. Knudsen, næstformand, HK Grindsted-Billund Chauffør Anthon Christensen, 3F Grindsted-Billund Mathias Friis Iversen, elevrepræsentant (uden stemmeret) Handelsoverlærer Anne Mette Risager Hansen, medarbejderrepræsentant Afdelingsleder Morten Hygum, Dansk Industri Sektorformand Henny Fiskbæk Jensen, HK Grindsted-Billund Denni Carstensen Knudsen, elevrepræsentant Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune El-installatør Finn Lauridsen, Grindsted Håndværker og Industriforening Direktør Ebbe Olesen, Dansk Erhverv Billund Afdeling Overassistent Pia Ravnkilde, medarbejderrepræsentant (uden stemmeret) FTF-repræsentant vakant Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Direktør Jesper Dahlmann Skolens formål er at udbyde erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelser, normalt til og med niveauet for korte videregående uddannelser. Skolen har tillige til formål at gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed. Den jyske Sparekasse Borgergade Grindsted Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herredsvej Vejle 1

4 Præsentation af skolen Mission Erhvervsgymnasiet Grindsteds mission udtrykkes i 4 udsagn: Vi vil være en selvstændig erhvervsskole, der - alene eller sammen med andre - dækker hovedparten af det lokale behov for erhvervsrettede uddannelser. Vi vil målbevidst skabe værdi for vore elever, kursister og samarbejdspartnere således, at Erhvervsgymnasiet Grindsted er det primære valg. Vi vil være en udfordrende arbejdsplads, hvor den enkelte og gruppen har stor frihed til at realisere skolens mål. Vi vil opnå økonomiske resultater, der sikrer skolens selvstændighed og udvikling. Vision Erhvervsgymnasiet Grindsted er kendt som et åbent, tidssvarende og motiverende miljø, der udbygger faglige, personlige og sociale kompetencer. Opgaver Skolen udbyder Ungdomsuddannelser (EUD, HHX, HTX) Efteruddannelser (AMU, Åben Uddannelse) Rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed (IDV) Organisation Som resultat af en proces, hvor omkostninger, driftssikkerhed m.v. er blevet analyseret, er skolens it-drift på såvel det administrative som det undervisningsmæssige område nu fuldt outsourcet til Herningsholm Erhvervsskole, hvilket i alle henseender har indfriet forventningerne. På 3. år er ligeledes rengøringsfunktionen via indkøbsfællesskabet IFIRS (IndkøbsFællesskabet I Region Syddanmark) udliciteret til ISS, og i slutningen af 2014 er det besluttet på ny at deltage i en fælles konkurrenceudsættelse af området via IFIRS. Endelig er bortforpagtning af skolens kantinedrift til MAGION Café blevet videreført i fællesskab med Grindsted Gymnasium & HF. Skolens ledelse har til stadighed fokus på, hvordan der kan spares omkostninger eller opnås bedre kvalitet/service uden omkostningsforøgelse på en lang række områder. Ofte vil volumen være en kritisk størrelse, hvilket umiddelbart tilskynder til at lave aftaler, hvor flere institutioner går sammen om drift. Som led i SKAT s undersøgelse af offentlige virksomhederes regelefterlevelse, har skolen i efteråret 2014 haft kontrolbesøg af SKAT. Skolen var udvalgt til kontrolbesøget ved tilfældig stikprøve og efter besøget har SKAT konkluderet, at skolen i al væsentlighed administrerer kildeskatteloven korrekt. Undervisnings- og arbejdsmiljø I skolens arbejdsmiljøorganisation (AMO) er der til stadighed fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Der gennemføres efter en fast plan 3 årlige møder i AMO, hvoraf årets sidste møde omfatter den såkaldte årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor der gøres status over det forløbne års indsats og fastlægges fokusområder for det kommende år. I AMO er det besluttet at have opmærksomhed rettet mod flytning af aktiviteter fra Tårnvej 135 til Tinghusgade, ligesom håndte- 2

5 ring af konflikter, trusler om vold m.v. er et indsatsområde. Pr. 1. august implementeredes ændrede arbejdsvilkår m.v. for den resterende del af skolens undervisere, så alle nu er omfattet af de samme betingelser for arbejdets tilrettelæggelse m.v. I forlængelse deraf er det besluttet at gennemføre en evaluering af effekten af ændringerne i slutningen af skoleåret Medarbejderforhold Erhvervsgymnasiet Grindsted havde pr. 31. december ansatte, som er en stigning på én i forhold til året før. Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte (årsværk) incl. ansatte i sociale klausuler var 37,8 mod 38,8 året før. Skolen erkender sit sociale ansvar og har i den forbindelse 3 personer ansat i beskyttede stillinger svarende til 8,2% af skolens gennemsnitlige antal medarbejdere, hvilket klart lever op til regeringens målsætning på mindst 3,5%. Skolen har ingen ansatte med anden etnisk baggrund end dansk, hvor regeringen også har en målsætning om mindst 3,5%. Personaleomsætningen har været 11,4% mod 9,3% i Den gennemsnitlige anciennitet er faldet fra 15,8 år til 14,6 år for personalet som helhed og faldet fra 16,4 år til 14,3 år for underviserne. Den gennemsnitlige alder er faldet fra 48,6 år til 48,2 år. Kvinderne udgør 47,7% af personalet som helhed, og 50,0% af underviserpersonalet er kvinder. Personalets fordeling ud fra primære kompetencer: Ledelse 4 4 Undervisere med lang videregående uddannelse Undervisere med kort eller mellemlang videregående uddannelse Administrative medarbejdere 5 5 Øvrige 3 3 I alt Personalets alderssammensætning indikerer, at et vist generationsskifte er på vej. Dette kan generelt give sig udslag i øget sygefravær, ligesom en del medarbejdere før pensionering gør brug af overenskomstmæssige rettigheder i form af fx reduceret tid uden lønafkortning. Igennem årene har skolen i øvrigt oplevet, at rekruttering af nye medarbejdere er blevet stadig vanskeligere og i høj grad afhænger af parametre, som arbejdspladsen har begrænset indflydelse på. Samarbejder Såvel lokalt som regionalt indgår Erhvervsgymnasiet Grindsted i en række netværk, hvoraf flere er ganske forpligtende. Udbytte af netværksdeltagelse betinges af engagement; en holdning, som karakteriserer skolens netværksinvolvering generelt og afspejler sig i, at skolen ofte påtager sig konkrete opgaver på netværkenes vegne. SYNERGI-samarbejdet Også i 2014 har skolen bidraget til at eksponere SYNERGI-samarbejdet over for Danske Erhvervsskoler og Undervisningsministeriet. Således har skolen leveret datamateriale, som objektivt dokumenterer den ubegrundede forskel på undervisningstaksten for hhx og stx, hvilket undervisningsministeren offentligt har bekræftet har et omfang på ca. kr pr. årselev. Ultimo 2014 traf SYNERGI-direktørkredsen beslutning om at stille en kandidat til valg til bestyrelsen i Danske Erhvervsskoler Lederne, hvor samarbejdet også de senere år har haft en repræ- 3

6 sentant, som imidlertid ikke genopstiller. I tilknytning til skolens internationale studieretning på hhx er det besluttet at gøre øget brug af det fælles SYNERGI rejseprogram, som baseres på forlagt undervisning. For den kommende hhx 3. års klasse vil den forlagte undervisning strække sig over 2 uger i Kina, hvor eleverne følger undervisning på et universitet under opholdet. Skolens direktør indgår på 5. år i SYNERGI-samarbejdets styregruppe. VEU-center samarbejdet og AMU Samarbejdet vedr. én indgang til efteruddannelse VEU Center Vest har stadig skolens fokus, om end AMU-aktiviteten nationalt set stadig har udvist et fald. Imidlertid har skolen i 2014 i regi af VEU Center Vest løst flere opgaver i lokalområdet, specielt vedrørende individuel kompetencevurdering (IKV) af virksomheders medarbejdere. Uden nogen selvstændig godkendelse til at udbyde AMU trækker skolen på udlægning af godkendelser fra sit netværk, hvilket har været uproblematisk. I 2014 vedtog Folketinget såvel en kontanthjælpsreform som en arbejdsmarkedsreform, som tvinger kommunerne til at gøre brug af uddannelse som et væsentligt værktøj i beskæftigelsesindsatsen. I forlængelse heraf er der en relativt tæt dialog med Billund Kommunes nyetablerede KompetenceCenter Billund om mulighederne. Da KompetenceCenter Billund i efteråret 2014 har været under etablering i skolens rammer på Tårnvej 135, lader effekten på efteruddannelsesefterspørgselen affødt af ledige borgere vente på sig. Samarbejdet Campus Grindsted Samarbejdet vedr. ungdomsuddannelserne i Billund Kommune er centreret om foreningen Campus Grindsted, som også i 2014 har været involveret i ganske væsentlige forhold af stor betydning for campus-udviklingen. I juli 2014 påbegyndtes opførelsen af m 2 værkstedsbygning på Tinghusgade. Byggeriet, som etableres af Billund Kommune, skal rumme Syddansk Erhvervsskoles tekniske erhvervsuddannelsers værksteder, som også vil blive anvendt af Erhvervsgymnasiet Grindsteds htx-elever. Efter et længere tilløb blev værkstedsbygningen besluttet opført med en 1. sal, som vil kunne rumme yderligere uddannelser, når behovet måtte opstå. Sideløbende med etablering af værkstedsbygningen er det tidligere bibliotek blevet yderligere ombygget, så det også kan rumme teorilokaler til Syddansk Erhvervsskoles erhvervsuddannelser foruden 10. klasserne, som allerede har indtaget bygningen. Billund Kommune havde i sit budget for 2014 afsat MDDK 5,0 til etablering af et campus-torv. Processen er imidlertid trukket ud, men efter to dialogmøder i sensommeren foreligger der nu en projektbeskrivelse, hvis udmøntning i løbet af 2015 vil forvandle området foran MAGION og Tinghusgades asfalt til et torv, som vil sammenbinde MAGION med uddannelsesinstitutionerne på Tinghusgades nordside. Der er ingen tvivl om, at torvet vil bidrage betydeligt til et spændende campusmiljø. 1. november 2014 indviede MAGION et 700 m 2 stort fitness center, som fra starten har haft stor interesse fra de ungdomsuddannelsessøgendes side. Medio december idriftsatte Billund Kommune en 100% kommunefinansieret busrute mellem Billund og Campus Grindsted efter en forudgående analyse af og dialog med uddannelsesinstitutionerne om behovet. Bestemt et initiativ, som Billund Kommune skal roses for. 4

7 Campus-dannelser har stor fokus i det uddannelsespolitiske billede, hvilket blandt andet konstateres ved de mange henvendelser om besøg eller orienteringer, som Campus Grindsted løbende modtager. I 2014 har skolens direktør i sin egenskab af formand for Campus Grindsted deltaget i og haft indlæg om campus-dannelse på undervisningsministerens Sorømøde august, sammen med næstformanden rektor Gitte Barkholt haft besøg af Nyborg Kommune og Aabenraa Kommune, Frederikshavns Gymnasium, Faaborg Gymnasium m.fl., orienteret politikere og uddannelsesfolk på konference i Aabenraa, og i nær fremtid er det Region Syddanmarks uddannelsespanel og en af Kommunernes Landsforening arrangeret udd.konference, der har bud efter skolens direktør som oplægsholder vedr. campus-samarbejde. Andre netværk I arbejdet med at positionere og eksponere Erhvervsgymnasiet Grindsted opretholdes der medlemskab af blandt andet Grindsted Handelsstandsforening, Grindsted Håndværker- og Industriforening og Billund ErhvervsFremme. Skolens ledelse deltager i tilknytning hertil i medlemsmøder, generalforsamlinger og bestyrelsesarbejde, som giver mulighed for et betydeligt lokalt erhvervsnetværk. En moderne uddannelsesinstitution engagerer sig i det lokalområde, den er en del af. I Billund Kommune er der rigtig gode muligheder for at indgå i og påvirke udviklingen. Bevarelse og udbygning af Grindsted s status som uddannelsesby forudsætter løbende dialog med politikere, embedsmænd, erhvervslivet og andre interessenter. Beslutningsprocesserne er ganske komplekse, og skolens ledelse har i erkendelse heraf øget sit fokus på at sikre størst mulig indflydelse. I bestræbelserne på at gøre opmærksom på problemstillinger, som kun kan løses ad politisk vej, plejes der systematisk kontakt til to lokalt valgte folketingsmedlemmer, som glædeligvis begge er medlem af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Årets faglige resultater Undervisernes faglighed I 2014 påbegyndte en underviser pædagogikum, som vil blive afsluttet inden skoleårets udgang. Udviklingstiltag Med udgangen af 2014 nærmer projekt Campus Udfoldning, som blev påbegyndt i oktober 2012 med støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje, sin afslutning. Projektet har ubetinget skubbet campus-udviklingen fremefter med baggrund i de opstillede præstationsmål. I 2014 donerede LEGO Fonden et fuldt udstyret LEGO Education Innovation Studio (LEIS) til skolen efter en forudgående dialog om skolens mulige rolle i tilknytning til Capital of Childrens fokus på Leg & Læring. Derfor har et stort antal undervisere deltaget i kursus en eller flere gange i årets løb for at blive introduceret til konceptet. Der er fra skolens side et ønske om at udvide samarbejdet vedr. LEIS på en sådan måde, at nogle af skolens undervisere og elever kan udgøre en form for eksperimentarium/laboratorium, som kan bane vejen for øget brug af konceptet i ungdomsuddannelserne. Skolen indgår fortsat med tre medarbejdere sammen med en række erhvervsskoler, Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland som partner i projekt Drengeprojekt Syddanmark, som er støttet med midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Projektets formål er at udvikle redskaber, som kan anvendes til at reducere især antallet af drenge, som ikke anvender deres ungdomsuddannelse til dens formål. Projektejer er Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium i Glamsbjerg. 5

8 Studiekompetence I 2014 har indsatsen for at motivere flere af skolens gymnasiale elever til videregående uddannelse været prioriteret højt. I dette arbejde har brobygning til videregående uddannelse samt inddragelse af besøg på videregående uddannelsesinstitutioner været væsentlige værktøjer, ligesom besøg af tidligere elever, som nu har gennemført en videregående uddannelse, er blevet inddraget som rollemodeller. 6

9 Årets økonomiske resultat Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan skolens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning 26,6 28,2 29,7 31,2 33,4 Omkostninger -26,3-26,9-29,1-30,6-32,5 Resultat før finansielle poster 0,3 1,3 0,6 0,6 0,9 Finansielle poster i alt -0,1-0,4 0,1-0,3-0,3 Årets resultat 0,2 0,9 0,7 0,3 0,6 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver 24,5 37,0 38,3 39,0 38,8 Omsætningsaktiver 25,9 9,5 8,0 4,0 4,8 Balancesum 50,4 46,4 46,3 43,0 43,6 Egenkapital ultimo 28,3 28,1 27,2 26,5 26,2 Langfristede gældsforpligtelser 5,9 6,6 7,2 4,1 5,4 Kortfristede gældsforpligtelser 16,2 11,7 11,9 12,4 12,0 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet -4,6 3,1 3,3 1,5 2,6 Investeringsaktivitet 10,7-0,4-1,3-2,3-2,6 Finansieringsaktivitet -0,5-1,1 2,9-1,2-1,2 Pengestrøm, netto 5,6 1,6 4,9-2,0-1,2 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 0,7 3,1 2,5 0,8 1,8 Likviditetsgrad (%) 160,2 80,8 67,2 32,2 40,3 Soliditetsgrad (%) 56,1 60,5 58,8 61,6 60,2 Finansieringsgrad (%) 24,3 18,0 18,8 10,5 13,9 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets vejledning af 28. januar 2015 om udarbejdelse af årsrapport. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 7

10 Hoved- og nøgletal, fortsat Årselever Årselever ekskl. udlagt aktivitet Erhvervsuddannelser 91,1 96,7 98,7 95,2 91,7 Højere handelseksamen (hhx) 169,7 178,7 200,1 230,5 230,2 Kursusvirksomhed 0,2 0,3 0,5 2,4 1,0 261,0 275,7 299,3 328,1 322,9 Årselever gennemført for andre Højere teknisk eksamen (htx) 55,0 51,7 48,1 45,2 42,5 Kursusvirksomhed 2,7 5,3 9,9 12,3 22,4 57,7 57,0 58,0 57,5 64,9 Årselever i alt 318,7 332,7 357,3 385,6 387,8 Årets resultat Erhvervsgymnasiet Grindsted realiserede i 2014 et overskud på TDKK 177 mod et overskud på TDKK 861 i I forhold til budgettet for 2014 senest revideret i september 2014 er det realiserede resultat over budgetniveau hovedsageligt begrundet i færre omkostninger end budgetteret. De realiserede indtægter er dog svagt under budgetniveau, bl.a. begrundet i lavere aktivitet på kursusafdelingen. Skolens samlede indtægter udgjorde MDKK 26,6 mod MDKK 28,2 året før et fald på 5,5 %. Indtægter fra staten i form af taxametertilskud mv. udgjorde henholdsvis MDKK 23,7 og MDKK 24,8 ( - 4,5 %), medens deltagerbetalinger og andre indtægter er faldet til MDKK 3,0 ( - 13,0 % ) fra MDKK 3,4 i Faldet i indtægterne er begrundet i lavere elevtal på højere handelseksamen samt faldende aktivitet på skolens kursusafdeling. Omkostningerne til undervisningens gennemførelse er faldet med 1,4 % i forhold til Omkostningerne til markedsføring, ledelse og administration samt bygningsdrift er samlet set faldet med 2,7 % i forhold til Faldet i omkostninger skyldes primært faldende omkostninger til bygningsdrift. Pr. 31. december 2014 er ejendommen Tårnvej 135 solgt til Billund Kommune. Salget af ejendommen har medført et tab på TDKK 233, der er medtaget under posten Bygningsdrift. I samarbejde med skolens revisor, har skolen anmodet SKAT om delvis refusion af energiafgifter med tilbagevirkende kraft fra 1. april For perioden 1. april december 2014 er modtaget TDKK 273, der er medtaget under posten Bygningsdrift. Investeringer i udstyr og inventar har i 2014 udgjort MDKK 0,3, hvilket er væsentligt under niveauet for perioden , begrundet i at skolens bygninger i årene har gennemgået en omfattende renovering. Likviditeten udgjorde ved regnskabsårets afslutning MDKK 13,4. I regnskabsåret er likviditeten for- 8

11 bedret med MDKK 5,6. Heraf udgør MDKK 4,8 ændring i merværdiafgift, der på beretningstidspunktet er afregnet til SKAT. På beretningstidspunktet er betalingen for ejendommen Tårnvej 135 modtaget og likviditeten udgør nu MDKK 18,4. Egenkapitalen udgør ved årets slutning MDKK 28,3 hvilket er en stigning på MDKK 0,2 i forhold til året før. Udviklingen i egenkapitalen svarer til årets resultat. På baggrund af ovenstående bemærkninger anser Erhvervsgymnasiet Grindsteds bestyrelse og direktion årets resultat samt udvikling i egenkapital for tilfredsstillende. Udviklingen i likviditeten anses ligeledes for tilfredsstillende, ligesom likviditetens størrelse på beretningstidspunktet anses for særdeles tilfredsstillende. Fremtiden Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet væsentlige hændelser, der indvirker på regnskabsårets resultat eller Årsrapportens bemærkninger i øvrigt. For 2015 forventes på budgettidspunktet i december 2014 et elevtal på 342 årselever, hvilket er en forventet aktivitetsstigning på 7,2 % i forhold til Resultatet for 2015 ventes at udgøre et underskud på TDKK 283. Det budgetterede resultat for 2015 er særligt påvirket af stigende indtægter hidrørende fra skolens uddannelser afledt af det budgetterede stigende aktivitetsniveau. Salget af Tårnvej 135 og dermed bortfald af lejeindtægt, forringer budgettet for 2015 i betydelig omfang. Efter salget af Tårnvej 135 vil skolens økonomi alene være baseret på uddannelsesaktiviteter og der består derfor en væsentlig udfordring i at øge elev- og kursisttallet. I denne sammenhæng er det afgørende, at skolens uddannelser nu samles på Tinghusgade i et mere attraktivt studiemiljø. På budgettidspunktet forventes skolens likviditet i 2015 forøget med MDKK 0,3. Ligeledes er der på budgettidspunktet planlagt investeringer for MDKK 0,2 samt afdrag på lån med MDKK 0,3. I 2. halvår 2014 blev det klart, at Billund Kommune, i forbindelse med hjemtagelse af en stor del af den tidligere udliciterede beskæftigelsesindsats, ville etablere eget kompetencecenter, i hvilken forbindelse der blev vist interesse for ejendommen Tårnvej 135. Det lykkedes således at indgå en aftale om overdragelse af ejendommen til Billund Kommune pr. 31. december I løbet af 1. kvartal 2015 rømmes Tårnvej 135 i takt med, at de nye værkstedsfaciliteter på Tinghusgade står klar. Dermed samles alle skolens uddannelsesaktiviteter i det centrale campus-område, hvilket er en ubetinget fordel. Dette er også muliggjort af, at der har kunnet indgås en aftale med Grindsted Gymnasium & HF om leje af laboratoriekapacitet til htx-uddannelsen. Langt ind i 2014 havde den erhvervsgymnasiale sektor tillid til, at det af Undervisningsministeren varslede grundige taksteftersyn ville blive iværksat. Om end ministeren i efteråret åbent erkendte uforklarlige forskelle i handelsgymnasiernes disfavør, er intet sket. Nu er erkendelsen i sektoren den, at der ikke vil ske noget, før efter det kommende folketingsvalg. 1. august 2015 træder EUD-reformen i kraft, og den får formentlig en ret markant effekt på omfanget af skolens EUD-aktivitet, ikke mindst i lyset af, at det merkantile grundforløb er blevet reduceret fra 76 til 40 uger. Samtidig indføres en adgangsbegrænsning i kraft af et karakterkrav på 02 i dansk og matematik fra folkeskolen. Der er på de merkantile EUD-skoler nogen bekymring i relation til ovenstående, hvor det er overordentlig svært at forudsige effekten såvel på kort som lang sigt. For så vidt angår de gymnasiale uddannelser, må der i løbet af foråret forventes en afklaring af, om 9

12 der også for disse bliver fastsat et karaktermæssigt adgangskrav og størrelsen heraf. I givet fald vil det dog først blive med virkning fra 1. august Derudover er der varslet en gymnasiereform, som forventes at reducere antallet af studieretninger markant og yderligere opprioritere hensynet til studiekompetence. De omtalte reformer er et resultat af et politisk ønske om at sikre, at flere vælger erhvervsuddannelse, mens gymnasieeleverne i større omfang skal have videregående uddannelse som mål. Dette lykkes ikke uden en betydelig vejledningsmæssig indsats i kombination med de ændrede forudsætninger, som folkeskolereformen når den om en årrække forhåbentlig har haft sin effekt vil udstyre afgangseleverne med. I lyset af ovenstående vurderes driftsrisikoen i 2015 at være forøget i forhold til Evnen til løbende at kunne omstille sig og tilpasse sig ændrede vilkår er således uændret vigtig for skolen. Nye tilrettelæggelsesformer, reformer, øgede krav til effektivisering, gennemførelse og faglige resultater udfordrer organisationen. Skolens mest betydningsfulde ressource er ubetinget dens medarbejdere, og det er kun i et åbent og tillidsfuldt samarbejde med og blandt disse, at Erhvervsgymnasiet Grindsted fortsat kan leve op til de mange interessenters forventninger og bevare sin position som en betydelig, aktiv og engageret lokal uddannelsesinstitution, som både sikrer elever til områdets erhvervsvirksomheder og studerende til videregående uddannelse. Målrapportering Erhvervsgymnasiet Grindsted yder til stadighed målrettet sit bidrag til realisering af såvel 95% målsætningen (gennemførelse af ungdomsuddannelse) som 50% målsætningen (gennemførelse af videregående uddannelse). Dette betinges bl.a. af en kombination af øget/forbedret vejledning i samarbejde med UU, Studievalg Sydjylland samt de videregående uddannelsesinstitutioner. Desuden er der på alle skolens uddannelser stort fokus på indsats, som forebygger frafald. Tilgang m.v. på erhvervsuddannelser Handelsskolernes Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 87,6 91,1 94,9 93,6 87,5 Frafald i % efter 6 måneder 10,1 10,8 10,8 5,4 15,6 Det ses, at HG-årselevtallet er lavere end de foregående 4 år. Dette i kombination med, at specielt en af klasserne har været præget af særdeles problematisk elevadfærd (misbrug, SU-rytteri, uacceptabelt stort fravær) har forøget frafaldet på uddannelsen. Fuldførelsesprocent på erhvervsgymnasiale uddannelser Uddannelse 2007/ / / / / /13 Højere Handelseksamen Højere Teknisk Eksamen * 85 * Kilde: Undervisningsministeriet, * data ikke tilgængelig Handelsstudenternes fuldførelsesprocent ligger stabilt flot og udviser en placering som nr. 4 blandt landets 43 handelsgymnasier. Samtidig kan skolen glæde sig over, at skolens handelsstudenter årgang 2014 placerede sig på en førsteplads i Region Syddanmark, hvad angår eksamensresultat. 10

13 De tekniske studenters fuldførelsesprocent placerer i 2014 skolen som nr. 8 blandt landets 37 tekniske gymnasier. Det bemærkes i øvrigt, at fuldførelsesprocenterne på skolens gymnasiale uddannelser også ligger i top i sammenligning med de tilsvarende oplysninger for den almengymnasiale studentereksamen. Bestand på erhvervsgymnasiale uddannelser Højere handelseksamen Antal årselever i året 230,2 230,5 200,1 178,7 169,7 Der kan konstateres et fald i årselevantallet i 2014, hvilket skyldes, at den dimitterende årgang 2014 var en af de mindste i skolens historie. Anden aktivitet Årselever AMU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 IDV 0,8 2,1 0,5 0,3 0,2 Der henvises til kommentar anført under næste tabel. Aktivitet udført for andre institutioner Årselever Højere Teknisk Eksamen 42,5 45,2 48,1 51,7 55,0 AMU 22,4 12,3 9,9 5,3 2,7 HTX-aktiviteten, som gennemføres udlagt fra Syddansk Erhvervsskole, udviser igen en pæn stigning. AMU-aktiviteten, som foregår udlagt fra Campus Vejle, har i 2014, ganske som hos øvrige AMU-udbydere, været yderligere for nedadgående. Optagne, indgåede og afbrudte uddannelsesaftaler Antal optagne på hovedforløb Skolen udbyder ikke hovedforløb i året Antal indgåede aftaler Afbrudte aftaler 5* 1* 1* * * * ophørt som arkivskole Faldet i antal indgåede uddannelsesaftaler er ikke udtryk for en ringere indsats for tilvejebringelse af disse. I 4. kvartal 2014 blev der taget politiske initiativer til øget indsats, hvis effekt dog tidligst vil kunne måles i Antal elever med uddannelsesaftale 11

14 Antal elever med uddannelsesaftaler ultimo * ophørt som arkivskole * 1 * * * * Generelle kommentarer til målopfyldelsen og udviklingen Erhvervsgymnasiet Grindsteds væsentligste aktiviteter omfatter merkantile erhvervsuddannelser i form af Handelsskolens Grunduddannelse (HG), de erhvervsgymnasiale uddannelser Højere Handelseksamen (hhx) og Højere Teknisk Eksamen (htx) samt voksen- og efteruddannelse (VEU). Skolen har i driftsåret haft 318,7 årselever mod 332,7 årselever i Ændringen dækker over et fald på 5,6 HG-årselever, et fald på 9,0 hhx-årselever og en stigning på 3,3 htx-årselever og endelig et fald på 2,7 VEU-årselever. I 2014 havde Erhvervsgymnasiet Grindsted i alt 315,8 årselever på ungdomsuddannelserne, hvilket er under niveauet for 2013, hvor skolen havde 327,1 årselever. I alt 91,1 årselever gik på skolens erhvervsuddannelse, og 224,7 årselever gik på de gymnasiale uddannelser. Det ringere årselevtal til skolens ungdomsuddannelser hidrører fra HG og HHX. Generelt har tilgangen til erhvervsuddannelserne i de seneste 10 år været under påvirkning af mangel på praktikpladser i kombination med fortællingen om erhvervsuddannelserne som stedet med stort frafald, lav kvalitet, dårligt skolemiljø m.v. Hvad angår faldet på hhx, skyldes det i særdeleshed, at optaget i 2011 og 2012 var lavere end tidligere, og at dette efterfølgende naturligvis har haft betydning på de efterfølgende års årselevtal. Nedgangen i skolens VEU-aktivitet har været større end forventet. Den negative udvikling har nået et omfang, som kalder på politiske initiativer, eftersom den er udtryk for, at den målrettede kompetenceudvikling af faglærte og ufaglærte er på det absolut laveste niveau i mange år. 12

15 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Erhvervsgymnasiet Grindsted for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapporten 2014 med tilhørende vejledning. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Regnskabspraksis Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende regnskabsår optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår, tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 13

16 som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger vedrørende segmentet Indtægtsdækket virksomhed IDV. Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. Fordeling af poster, som foregår efter indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle indregningskriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet Generelt om indregning og måling. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Fordelingsnøgler De indirekte lærerlønsomkostninger, dvs. de lønomkostninger der er knyttet til lærernes tidsforbrug til andre formål end undervisning, fordeles med fordelingsnøgler baseret på den gennemførte aktivitet i form af årselever og/eller arbejdstimer. Indirekte lønomkostninger til ledelse og IT-medarbejder samt afskrivninger vedrørende IT-udstyr fordeles efter tilsvarende fordelingsnøgler. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter samt amortisering af realkreditlån. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Bygninger værdiansættes til kostpris inkl. påløbne finansieringsomkostninger med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen for bygninger og grunde er fordelt i henhold til den offentlige ejendomsvurdering. Der afskrives ikke på grunde. 14

17 Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger erhvervet før 1. januar 2011 Nybyggeri og bygningstilgang efter 1. januar 2011 Nybyggeri efter dispensation (redskabsbygning i træ) Bygninger, renoveringer Bygningsinstallationer Transportmateriel Udstyr og inventar erhvervet før 1. januar 2011 Udstyr og inventar erhvervet efter 1. januar år 50 år 10 år år år 8 år 3-10 år 3-5 år På bygninger anvendes en scrapværdi på 30%. Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Der foretages dog ikke straksafskrivning, såfremt småaktivet skal fungere sammen med andre driftsmidler. Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. 15

18 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investeringsog finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. 16

19 Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat efter finansielle poster x 100 / Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristede gældsforpligtelser Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x 100 / Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer pr år. 17

20 18

21 Resultatopgørelse 1. januar december Note Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Bestyrelsens resultatdisponering: Overført resultat

22 Balance 31. december Aktiver Note Grunde og bygninger Udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Eventualaktiver 12 20

23 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital 31. december Egenkapital i øvrigt Egenkapital Realkreditgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Mellemregning med Undervisningsministeriet Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 16 Andre forpligtelser 17 21

24 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Årets resultat Reguleringer af pengestrømsforhold: Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter Tab/avance ved afhændelse af anlægsaktiver Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af gæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider pr. 1. januar Likvider pr. 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger

25 Noter Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstaxameter Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægter Særlige tilskud I alt Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetalinger, uddannelser Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter I alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Markedsføring Øvrige omkostninger I alt

26 Noter Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger I alt Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Tilbagebetaling af rentegodtgørelse SKAT I alt

27 Noter 10 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Udstyr og inventar Anskaffelsespris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsespris 31. december Opskrivninger 1. januar 0 0 Opskrivninger i årets løb 0 0 Opskrivninger 31. december 0 0 Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Den seneste offentlige ejendomsværdi for 2014 udgør DKK Andre tilgodehavender Salg af ejendom Øvrige I alt Eventualaktiver Skolen har en verserende rentesag mod SKAT. Efter skolens vurdering har SKAT uretmæssigt tilbagetrukket en af SKAT's egne trufne afgørelser om udbetaling af TDKK 212 i renter vedrørende tidligere moms- og afgiftsudbetalinger. Det er skolens vurdering, at sagen vindes, men grundet den procesmæssige risiko er den foreløbige tilbagebetaling af renterne blevet omkostningsført. Rentesagen forventes afsluttet i

28 Noter 13 Egenkapital Egenkapital Egenkapital 31. december 1990 i øvrigt I alt Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Realkreditgæld LR Realkredit A/S Nykredit Realkredit A/S, kontantindekslån Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år Anden gæld Merværdiafgift Øvrige Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter: Grunde og bygninger til en samlet regnskabsmæssig værdi på Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for skolens pengeinstitut: Ejerpantebrev på DKK , der giver pant i materielle anlægsaktiver til en samlet regnskabsmæssig værdi på

29 Noter Andre forpligtelser Kontraktlige forpligtelser Skolen har indgået servicekontrakter, der udløber senest den med en restforpligtelse til udløb på: Leasingforpligtelser fra operationel leasing Skolen har ingen forpligtelser fra operationel leasing. Udstyr stillet til rådighed for institutionen Der er ikke stillet udstyr til rådighed for skolen. Eventualforpligtelse Skolen har ingen eventualforpligtelser. Lejeforpligtelse Skolen har ingen lejeforpligtelser. 27

30 Særlige specifikationer Udlagte aktiviteter Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre Praktikpladsopsøgende arbejde Løn og lønafhængige omkostninger Andre omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Personaleårsværk Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 37,8 38,8 Andel i procent ansat på sociale vilkår 8,2 7,9 21 Honorar til revisor Honorar for lovpligtig revision Honorar for andre ydelser end revision Opgørelse af skolens indtægtsdækkende virksomhed - IDV I alt Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger Andre direkte og indirekte omkostninger Resultat Akkumuleret resultat siden år

31 Påtegninger Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring. Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2014 for Erhvervsgymnasiet Grindsted. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelsen). I henhold til 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af skolens midler og drift af skolen. Grindsted, den 24. marts 2015 Daglig ledelse Jesper Dahlmann Direktør 29

32 Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i 5, stk. 9 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 1) Grindsted, den 24. marts 2015 Bestyrelse Kent Christensen formand Lene W. Knudsen næstformand Anthon Christensen Mathias Friis Iversen Anne Mette Risager Hansen Morten Hygum Henny Fiskbæk Jensen Denni Carstensen Knudsen Ib Kristensen Finn Lauridsen Ebbe Olesen Pia Ravnkilde 1 ) Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring 30

33 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Erhvervsgymnasiet Grindsted. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Erhvervsgymnasiet Grindsted for perioden 1. januar til 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet aflægges efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Undervisningsministeriets vejledning af 28. januar 2015 om udarbejdelse af årsrapport for statsfinansierede selvejende institutioner og dertilhørende paradigme af 28. januar Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt ministeriets vejledning og paradigme. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 31

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere