Erhvervsgymnasiet Grindsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsgymnasiet Grindsted"

Transkript

1 Erhvervsgymnasiet Grindsted Grindsted Selvejende institution CVR-nr Årsrapport for 2014

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af skolen 2 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 7 Målrapportering Målrapportering 10 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 1. januar december 19 Balance 31. december 20 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 22 Noter 23 Særlige specifikationer 28 Påtegninger Ledelsespåtegning 29 Den uafhængige revisors påtegning 31 Side

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Erhvervsgymnasiet Grindsted Tinghusgade Grindsted Telefon: CVR-nummer Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Billund Hjemmeside: -adresse: Bestyrelse Butikschef Kent Christensen, formand, Grindsted Handelsstandsforening Sekretær Lene W. Knudsen, næstformand, HK Grindsted-Billund Chauffør Anthon Christensen, 3F Grindsted-Billund Mathias Friis Iversen, elevrepræsentant (uden stemmeret) Handelsoverlærer Anne Mette Risager Hansen, medarbejderrepræsentant Afdelingsleder Morten Hygum, Dansk Industri Sektorformand Henny Fiskbæk Jensen, HK Grindsted-Billund Denni Carstensen Knudsen, elevrepræsentant Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune El-installatør Finn Lauridsen, Grindsted Håndværker og Industriforening Direktør Ebbe Olesen, Dansk Erhverv Billund Afdeling Overassistent Pia Ravnkilde, medarbejderrepræsentant (uden stemmeret) FTF-repræsentant vakant Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Direktør Jesper Dahlmann Skolens formål er at udbyde erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelser, normalt til og med niveauet for korte videregående uddannelser. Skolen har tillige til formål at gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed. Den jyske Sparekasse Borgergade Grindsted Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herredsvej Vejle 1

4 Præsentation af skolen Mission Erhvervsgymnasiet Grindsteds mission udtrykkes i 4 udsagn: Vi vil være en selvstændig erhvervsskole, der - alene eller sammen med andre - dækker hovedparten af det lokale behov for erhvervsrettede uddannelser. Vi vil målbevidst skabe værdi for vore elever, kursister og samarbejdspartnere således, at Erhvervsgymnasiet Grindsted er det primære valg. Vi vil være en udfordrende arbejdsplads, hvor den enkelte og gruppen har stor frihed til at realisere skolens mål. Vi vil opnå økonomiske resultater, der sikrer skolens selvstændighed og udvikling. Vision Erhvervsgymnasiet Grindsted er kendt som et åbent, tidssvarende og motiverende miljø, der udbygger faglige, personlige og sociale kompetencer. Opgaver Skolen udbyder Ungdomsuddannelser (EUD, HHX, HTX) Efteruddannelser (AMU, Åben Uddannelse) Rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed (IDV) Organisation Som resultat af en proces, hvor omkostninger, driftssikkerhed m.v. er blevet analyseret, er skolens it-drift på såvel det administrative som det undervisningsmæssige område nu fuldt outsourcet til Herningsholm Erhvervsskole, hvilket i alle henseender har indfriet forventningerne. På 3. år er ligeledes rengøringsfunktionen via indkøbsfællesskabet IFIRS (IndkøbsFællesskabet I Region Syddanmark) udliciteret til ISS, og i slutningen af 2014 er det besluttet på ny at deltage i en fælles konkurrenceudsættelse af området via IFIRS. Endelig er bortforpagtning af skolens kantinedrift til MAGION Café blevet videreført i fællesskab med Grindsted Gymnasium & HF. Skolens ledelse har til stadighed fokus på, hvordan der kan spares omkostninger eller opnås bedre kvalitet/service uden omkostningsforøgelse på en lang række områder. Ofte vil volumen være en kritisk størrelse, hvilket umiddelbart tilskynder til at lave aftaler, hvor flere institutioner går sammen om drift. Som led i SKAT s undersøgelse af offentlige virksomhederes regelefterlevelse, har skolen i efteråret 2014 haft kontrolbesøg af SKAT. Skolen var udvalgt til kontrolbesøget ved tilfældig stikprøve og efter besøget har SKAT konkluderet, at skolen i al væsentlighed administrerer kildeskatteloven korrekt. Undervisnings- og arbejdsmiljø I skolens arbejdsmiljøorganisation (AMO) er der til stadighed fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Der gennemføres efter en fast plan 3 årlige møder i AMO, hvoraf årets sidste møde omfatter den såkaldte årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor der gøres status over det forløbne års indsats og fastlægges fokusområder for det kommende år. I AMO er det besluttet at have opmærksomhed rettet mod flytning af aktiviteter fra Tårnvej 135 til Tinghusgade, ligesom håndte- 2

5 ring af konflikter, trusler om vold m.v. er et indsatsområde. Pr. 1. august implementeredes ændrede arbejdsvilkår m.v. for den resterende del af skolens undervisere, så alle nu er omfattet af de samme betingelser for arbejdets tilrettelæggelse m.v. I forlængelse deraf er det besluttet at gennemføre en evaluering af effekten af ændringerne i slutningen af skoleåret Medarbejderforhold Erhvervsgymnasiet Grindsted havde pr. 31. december ansatte, som er en stigning på én i forhold til året før. Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte (årsværk) incl. ansatte i sociale klausuler var 37,8 mod 38,8 året før. Skolen erkender sit sociale ansvar og har i den forbindelse 3 personer ansat i beskyttede stillinger svarende til 8,2% af skolens gennemsnitlige antal medarbejdere, hvilket klart lever op til regeringens målsætning på mindst 3,5%. Skolen har ingen ansatte med anden etnisk baggrund end dansk, hvor regeringen også har en målsætning om mindst 3,5%. Personaleomsætningen har været 11,4% mod 9,3% i Den gennemsnitlige anciennitet er faldet fra 15,8 år til 14,6 år for personalet som helhed og faldet fra 16,4 år til 14,3 år for underviserne. Den gennemsnitlige alder er faldet fra 48,6 år til 48,2 år. Kvinderne udgør 47,7% af personalet som helhed, og 50,0% af underviserpersonalet er kvinder. Personalets fordeling ud fra primære kompetencer: Ledelse 4 4 Undervisere med lang videregående uddannelse Undervisere med kort eller mellemlang videregående uddannelse Administrative medarbejdere 5 5 Øvrige 3 3 I alt Personalets alderssammensætning indikerer, at et vist generationsskifte er på vej. Dette kan generelt give sig udslag i øget sygefravær, ligesom en del medarbejdere før pensionering gør brug af overenskomstmæssige rettigheder i form af fx reduceret tid uden lønafkortning. Igennem årene har skolen i øvrigt oplevet, at rekruttering af nye medarbejdere er blevet stadig vanskeligere og i høj grad afhænger af parametre, som arbejdspladsen har begrænset indflydelse på. Samarbejder Såvel lokalt som regionalt indgår Erhvervsgymnasiet Grindsted i en række netværk, hvoraf flere er ganske forpligtende. Udbytte af netværksdeltagelse betinges af engagement; en holdning, som karakteriserer skolens netværksinvolvering generelt og afspejler sig i, at skolen ofte påtager sig konkrete opgaver på netværkenes vegne. SYNERGI-samarbejdet Også i 2014 har skolen bidraget til at eksponere SYNERGI-samarbejdet over for Danske Erhvervsskoler og Undervisningsministeriet. Således har skolen leveret datamateriale, som objektivt dokumenterer den ubegrundede forskel på undervisningstaksten for hhx og stx, hvilket undervisningsministeren offentligt har bekræftet har et omfang på ca. kr pr. årselev. Ultimo 2014 traf SYNERGI-direktørkredsen beslutning om at stille en kandidat til valg til bestyrelsen i Danske Erhvervsskoler Lederne, hvor samarbejdet også de senere år har haft en repræ- 3

6 sentant, som imidlertid ikke genopstiller. I tilknytning til skolens internationale studieretning på hhx er det besluttet at gøre øget brug af det fælles SYNERGI rejseprogram, som baseres på forlagt undervisning. For den kommende hhx 3. års klasse vil den forlagte undervisning strække sig over 2 uger i Kina, hvor eleverne følger undervisning på et universitet under opholdet. Skolens direktør indgår på 5. år i SYNERGI-samarbejdets styregruppe. VEU-center samarbejdet og AMU Samarbejdet vedr. én indgang til efteruddannelse VEU Center Vest har stadig skolens fokus, om end AMU-aktiviteten nationalt set stadig har udvist et fald. Imidlertid har skolen i 2014 i regi af VEU Center Vest løst flere opgaver i lokalområdet, specielt vedrørende individuel kompetencevurdering (IKV) af virksomheders medarbejdere. Uden nogen selvstændig godkendelse til at udbyde AMU trækker skolen på udlægning af godkendelser fra sit netværk, hvilket har været uproblematisk. I 2014 vedtog Folketinget såvel en kontanthjælpsreform som en arbejdsmarkedsreform, som tvinger kommunerne til at gøre brug af uddannelse som et væsentligt værktøj i beskæftigelsesindsatsen. I forlængelse heraf er der en relativt tæt dialog med Billund Kommunes nyetablerede KompetenceCenter Billund om mulighederne. Da KompetenceCenter Billund i efteråret 2014 har været under etablering i skolens rammer på Tårnvej 135, lader effekten på efteruddannelsesefterspørgselen affødt af ledige borgere vente på sig. Samarbejdet Campus Grindsted Samarbejdet vedr. ungdomsuddannelserne i Billund Kommune er centreret om foreningen Campus Grindsted, som også i 2014 har været involveret i ganske væsentlige forhold af stor betydning for campus-udviklingen. I juli 2014 påbegyndtes opførelsen af m 2 værkstedsbygning på Tinghusgade. Byggeriet, som etableres af Billund Kommune, skal rumme Syddansk Erhvervsskoles tekniske erhvervsuddannelsers værksteder, som også vil blive anvendt af Erhvervsgymnasiet Grindsteds htx-elever. Efter et længere tilløb blev værkstedsbygningen besluttet opført med en 1. sal, som vil kunne rumme yderligere uddannelser, når behovet måtte opstå. Sideløbende med etablering af værkstedsbygningen er det tidligere bibliotek blevet yderligere ombygget, så det også kan rumme teorilokaler til Syddansk Erhvervsskoles erhvervsuddannelser foruden 10. klasserne, som allerede har indtaget bygningen. Billund Kommune havde i sit budget for 2014 afsat MDDK 5,0 til etablering af et campus-torv. Processen er imidlertid trukket ud, men efter to dialogmøder i sensommeren foreligger der nu en projektbeskrivelse, hvis udmøntning i løbet af 2015 vil forvandle området foran MAGION og Tinghusgades asfalt til et torv, som vil sammenbinde MAGION med uddannelsesinstitutionerne på Tinghusgades nordside. Der er ingen tvivl om, at torvet vil bidrage betydeligt til et spændende campusmiljø. 1. november 2014 indviede MAGION et 700 m 2 stort fitness center, som fra starten har haft stor interesse fra de ungdomsuddannelsessøgendes side. Medio december idriftsatte Billund Kommune en 100% kommunefinansieret busrute mellem Billund og Campus Grindsted efter en forudgående analyse af og dialog med uddannelsesinstitutionerne om behovet. Bestemt et initiativ, som Billund Kommune skal roses for. 4

7 Campus-dannelser har stor fokus i det uddannelsespolitiske billede, hvilket blandt andet konstateres ved de mange henvendelser om besøg eller orienteringer, som Campus Grindsted løbende modtager. I 2014 har skolens direktør i sin egenskab af formand for Campus Grindsted deltaget i og haft indlæg om campus-dannelse på undervisningsministerens Sorømøde august, sammen med næstformanden rektor Gitte Barkholt haft besøg af Nyborg Kommune og Aabenraa Kommune, Frederikshavns Gymnasium, Faaborg Gymnasium m.fl., orienteret politikere og uddannelsesfolk på konference i Aabenraa, og i nær fremtid er det Region Syddanmarks uddannelsespanel og en af Kommunernes Landsforening arrangeret udd.konference, der har bud efter skolens direktør som oplægsholder vedr. campus-samarbejde. Andre netværk I arbejdet med at positionere og eksponere Erhvervsgymnasiet Grindsted opretholdes der medlemskab af blandt andet Grindsted Handelsstandsforening, Grindsted Håndværker- og Industriforening og Billund ErhvervsFremme. Skolens ledelse deltager i tilknytning hertil i medlemsmøder, generalforsamlinger og bestyrelsesarbejde, som giver mulighed for et betydeligt lokalt erhvervsnetværk. En moderne uddannelsesinstitution engagerer sig i det lokalområde, den er en del af. I Billund Kommune er der rigtig gode muligheder for at indgå i og påvirke udviklingen. Bevarelse og udbygning af Grindsted s status som uddannelsesby forudsætter løbende dialog med politikere, embedsmænd, erhvervslivet og andre interessenter. Beslutningsprocesserne er ganske komplekse, og skolens ledelse har i erkendelse heraf øget sit fokus på at sikre størst mulig indflydelse. I bestræbelserne på at gøre opmærksom på problemstillinger, som kun kan løses ad politisk vej, plejes der systematisk kontakt til to lokalt valgte folketingsmedlemmer, som glædeligvis begge er medlem af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Årets faglige resultater Undervisernes faglighed I 2014 påbegyndte en underviser pædagogikum, som vil blive afsluttet inden skoleårets udgang. Udviklingstiltag Med udgangen af 2014 nærmer projekt Campus Udfoldning, som blev påbegyndt i oktober 2012 med støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje, sin afslutning. Projektet har ubetinget skubbet campus-udviklingen fremefter med baggrund i de opstillede præstationsmål. I 2014 donerede LEGO Fonden et fuldt udstyret LEGO Education Innovation Studio (LEIS) til skolen efter en forudgående dialog om skolens mulige rolle i tilknytning til Capital of Childrens fokus på Leg & Læring. Derfor har et stort antal undervisere deltaget i kursus en eller flere gange i årets løb for at blive introduceret til konceptet. Der er fra skolens side et ønske om at udvide samarbejdet vedr. LEIS på en sådan måde, at nogle af skolens undervisere og elever kan udgøre en form for eksperimentarium/laboratorium, som kan bane vejen for øget brug af konceptet i ungdomsuddannelserne. Skolen indgår fortsat med tre medarbejdere sammen med en række erhvervsskoler, Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland som partner i projekt Drengeprojekt Syddanmark, som er støttet med midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Projektets formål er at udvikle redskaber, som kan anvendes til at reducere især antallet af drenge, som ikke anvender deres ungdomsuddannelse til dens formål. Projektejer er Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium i Glamsbjerg. 5

8 Studiekompetence I 2014 har indsatsen for at motivere flere af skolens gymnasiale elever til videregående uddannelse været prioriteret højt. I dette arbejde har brobygning til videregående uddannelse samt inddragelse af besøg på videregående uddannelsesinstitutioner været væsentlige værktøjer, ligesom besøg af tidligere elever, som nu har gennemført en videregående uddannelse, er blevet inddraget som rollemodeller. 6

9 Årets økonomiske resultat Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan skolens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning 26,6 28,2 29,7 31,2 33,4 Omkostninger -26,3-26,9-29,1-30,6-32,5 Resultat før finansielle poster 0,3 1,3 0,6 0,6 0,9 Finansielle poster i alt -0,1-0,4 0,1-0,3-0,3 Årets resultat 0,2 0,9 0,7 0,3 0,6 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver 24,5 37,0 38,3 39,0 38,8 Omsætningsaktiver 25,9 9,5 8,0 4,0 4,8 Balancesum 50,4 46,4 46,3 43,0 43,6 Egenkapital ultimo 28,3 28,1 27,2 26,5 26,2 Langfristede gældsforpligtelser 5,9 6,6 7,2 4,1 5,4 Kortfristede gældsforpligtelser 16,2 11,7 11,9 12,4 12,0 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet -4,6 3,1 3,3 1,5 2,6 Investeringsaktivitet 10,7-0,4-1,3-2,3-2,6 Finansieringsaktivitet -0,5-1,1 2,9-1,2-1,2 Pengestrøm, netto 5,6 1,6 4,9-2,0-1,2 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 0,7 3,1 2,5 0,8 1,8 Likviditetsgrad (%) 160,2 80,8 67,2 32,2 40,3 Soliditetsgrad (%) 56,1 60,5 58,8 61,6 60,2 Finansieringsgrad (%) 24,3 18,0 18,8 10,5 13,9 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets vejledning af 28. januar 2015 om udarbejdelse af årsrapport. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 7

10 Hoved- og nøgletal, fortsat Årselever Årselever ekskl. udlagt aktivitet Erhvervsuddannelser 91,1 96,7 98,7 95,2 91,7 Højere handelseksamen (hhx) 169,7 178,7 200,1 230,5 230,2 Kursusvirksomhed 0,2 0,3 0,5 2,4 1,0 261,0 275,7 299,3 328,1 322,9 Årselever gennemført for andre Højere teknisk eksamen (htx) 55,0 51,7 48,1 45,2 42,5 Kursusvirksomhed 2,7 5,3 9,9 12,3 22,4 57,7 57,0 58,0 57,5 64,9 Årselever i alt 318,7 332,7 357,3 385,6 387,8 Årets resultat Erhvervsgymnasiet Grindsted realiserede i 2014 et overskud på TDKK 177 mod et overskud på TDKK 861 i I forhold til budgettet for 2014 senest revideret i september 2014 er det realiserede resultat over budgetniveau hovedsageligt begrundet i færre omkostninger end budgetteret. De realiserede indtægter er dog svagt under budgetniveau, bl.a. begrundet i lavere aktivitet på kursusafdelingen. Skolens samlede indtægter udgjorde MDKK 26,6 mod MDKK 28,2 året før et fald på 5,5 %. Indtægter fra staten i form af taxametertilskud mv. udgjorde henholdsvis MDKK 23,7 og MDKK 24,8 ( - 4,5 %), medens deltagerbetalinger og andre indtægter er faldet til MDKK 3,0 ( - 13,0 % ) fra MDKK 3,4 i Faldet i indtægterne er begrundet i lavere elevtal på højere handelseksamen samt faldende aktivitet på skolens kursusafdeling. Omkostningerne til undervisningens gennemførelse er faldet med 1,4 % i forhold til Omkostningerne til markedsføring, ledelse og administration samt bygningsdrift er samlet set faldet med 2,7 % i forhold til Faldet i omkostninger skyldes primært faldende omkostninger til bygningsdrift. Pr. 31. december 2014 er ejendommen Tårnvej 135 solgt til Billund Kommune. Salget af ejendommen har medført et tab på TDKK 233, der er medtaget under posten Bygningsdrift. I samarbejde med skolens revisor, har skolen anmodet SKAT om delvis refusion af energiafgifter med tilbagevirkende kraft fra 1. april For perioden 1. april december 2014 er modtaget TDKK 273, der er medtaget under posten Bygningsdrift. Investeringer i udstyr og inventar har i 2014 udgjort MDKK 0,3, hvilket er væsentligt under niveauet for perioden , begrundet i at skolens bygninger i årene har gennemgået en omfattende renovering. Likviditeten udgjorde ved regnskabsårets afslutning MDKK 13,4. I regnskabsåret er likviditeten for- 8

11 bedret med MDKK 5,6. Heraf udgør MDKK 4,8 ændring i merværdiafgift, der på beretningstidspunktet er afregnet til SKAT. På beretningstidspunktet er betalingen for ejendommen Tårnvej 135 modtaget og likviditeten udgør nu MDKK 18,4. Egenkapitalen udgør ved årets slutning MDKK 28,3 hvilket er en stigning på MDKK 0,2 i forhold til året før. Udviklingen i egenkapitalen svarer til årets resultat. På baggrund af ovenstående bemærkninger anser Erhvervsgymnasiet Grindsteds bestyrelse og direktion årets resultat samt udvikling i egenkapital for tilfredsstillende. Udviklingen i likviditeten anses ligeledes for tilfredsstillende, ligesom likviditetens størrelse på beretningstidspunktet anses for særdeles tilfredsstillende. Fremtiden Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet væsentlige hændelser, der indvirker på regnskabsårets resultat eller Årsrapportens bemærkninger i øvrigt. For 2015 forventes på budgettidspunktet i december 2014 et elevtal på 342 årselever, hvilket er en forventet aktivitetsstigning på 7,2 % i forhold til Resultatet for 2015 ventes at udgøre et underskud på TDKK 283. Det budgetterede resultat for 2015 er særligt påvirket af stigende indtægter hidrørende fra skolens uddannelser afledt af det budgetterede stigende aktivitetsniveau. Salget af Tårnvej 135 og dermed bortfald af lejeindtægt, forringer budgettet for 2015 i betydelig omfang. Efter salget af Tårnvej 135 vil skolens økonomi alene være baseret på uddannelsesaktiviteter og der består derfor en væsentlig udfordring i at øge elev- og kursisttallet. I denne sammenhæng er det afgørende, at skolens uddannelser nu samles på Tinghusgade i et mere attraktivt studiemiljø. På budgettidspunktet forventes skolens likviditet i 2015 forøget med MDKK 0,3. Ligeledes er der på budgettidspunktet planlagt investeringer for MDKK 0,2 samt afdrag på lån med MDKK 0,3. I 2. halvår 2014 blev det klart, at Billund Kommune, i forbindelse med hjemtagelse af en stor del af den tidligere udliciterede beskæftigelsesindsats, ville etablere eget kompetencecenter, i hvilken forbindelse der blev vist interesse for ejendommen Tårnvej 135. Det lykkedes således at indgå en aftale om overdragelse af ejendommen til Billund Kommune pr. 31. december I løbet af 1. kvartal 2015 rømmes Tårnvej 135 i takt med, at de nye værkstedsfaciliteter på Tinghusgade står klar. Dermed samles alle skolens uddannelsesaktiviteter i det centrale campus-område, hvilket er en ubetinget fordel. Dette er også muliggjort af, at der har kunnet indgås en aftale med Grindsted Gymnasium & HF om leje af laboratoriekapacitet til htx-uddannelsen. Langt ind i 2014 havde den erhvervsgymnasiale sektor tillid til, at det af Undervisningsministeren varslede grundige taksteftersyn ville blive iværksat. Om end ministeren i efteråret åbent erkendte uforklarlige forskelle i handelsgymnasiernes disfavør, er intet sket. Nu er erkendelsen i sektoren den, at der ikke vil ske noget, før efter det kommende folketingsvalg. 1. august 2015 træder EUD-reformen i kraft, og den får formentlig en ret markant effekt på omfanget af skolens EUD-aktivitet, ikke mindst i lyset af, at det merkantile grundforløb er blevet reduceret fra 76 til 40 uger. Samtidig indføres en adgangsbegrænsning i kraft af et karakterkrav på 02 i dansk og matematik fra folkeskolen. Der er på de merkantile EUD-skoler nogen bekymring i relation til ovenstående, hvor det er overordentlig svært at forudsige effekten såvel på kort som lang sigt. For så vidt angår de gymnasiale uddannelser, må der i løbet af foråret forventes en afklaring af, om 9

12 der også for disse bliver fastsat et karaktermæssigt adgangskrav og størrelsen heraf. I givet fald vil det dog først blive med virkning fra 1. august Derudover er der varslet en gymnasiereform, som forventes at reducere antallet af studieretninger markant og yderligere opprioritere hensynet til studiekompetence. De omtalte reformer er et resultat af et politisk ønske om at sikre, at flere vælger erhvervsuddannelse, mens gymnasieeleverne i større omfang skal have videregående uddannelse som mål. Dette lykkes ikke uden en betydelig vejledningsmæssig indsats i kombination med de ændrede forudsætninger, som folkeskolereformen når den om en årrække forhåbentlig har haft sin effekt vil udstyre afgangseleverne med. I lyset af ovenstående vurderes driftsrisikoen i 2015 at være forøget i forhold til Evnen til løbende at kunne omstille sig og tilpasse sig ændrede vilkår er således uændret vigtig for skolen. Nye tilrettelæggelsesformer, reformer, øgede krav til effektivisering, gennemførelse og faglige resultater udfordrer organisationen. Skolens mest betydningsfulde ressource er ubetinget dens medarbejdere, og det er kun i et åbent og tillidsfuldt samarbejde med og blandt disse, at Erhvervsgymnasiet Grindsted fortsat kan leve op til de mange interessenters forventninger og bevare sin position som en betydelig, aktiv og engageret lokal uddannelsesinstitution, som både sikrer elever til områdets erhvervsvirksomheder og studerende til videregående uddannelse. Målrapportering Erhvervsgymnasiet Grindsted yder til stadighed målrettet sit bidrag til realisering af såvel 95% målsætningen (gennemførelse af ungdomsuddannelse) som 50% målsætningen (gennemførelse af videregående uddannelse). Dette betinges bl.a. af en kombination af øget/forbedret vejledning i samarbejde med UU, Studievalg Sydjylland samt de videregående uddannelsesinstitutioner. Desuden er der på alle skolens uddannelser stort fokus på indsats, som forebygger frafald. Tilgang m.v. på erhvervsuddannelser Handelsskolernes Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 87,6 91,1 94,9 93,6 87,5 Frafald i % efter 6 måneder 10,1 10,8 10,8 5,4 15,6 Det ses, at HG-årselevtallet er lavere end de foregående 4 år. Dette i kombination med, at specielt en af klasserne har været præget af særdeles problematisk elevadfærd (misbrug, SU-rytteri, uacceptabelt stort fravær) har forøget frafaldet på uddannelsen. Fuldførelsesprocent på erhvervsgymnasiale uddannelser Uddannelse 2007/ / / / / /13 Højere Handelseksamen Højere Teknisk Eksamen * 85 * Kilde: Undervisningsministeriet, * data ikke tilgængelig Handelsstudenternes fuldførelsesprocent ligger stabilt flot og udviser en placering som nr. 4 blandt landets 43 handelsgymnasier. Samtidig kan skolen glæde sig over, at skolens handelsstudenter årgang 2014 placerede sig på en førsteplads i Region Syddanmark, hvad angår eksamensresultat. 10

13 De tekniske studenters fuldførelsesprocent placerer i 2014 skolen som nr. 8 blandt landets 37 tekniske gymnasier. Det bemærkes i øvrigt, at fuldførelsesprocenterne på skolens gymnasiale uddannelser også ligger i top i sammenligning med de tilsvarende oplysninger for den almengymnasiale studentereksamen. Bestand på erhvervsgymnasiale uddannelser Højere handelseksamen Antal årselever i året 230,2 230,5 200,1 178,7 169,7 Der kan konstateres et fald i årselevantallet i 2014, hvilket skyldes, at den dimitterende årgang 2014 var en af de mindste i skolens historie. Anden aktivitet Årselever AMU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Åben uddannelse 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 IDV 0,8 2,1 0,5 0,3 0,2 Der henvises til kommentar anført under næste tabel. Aktivitet udført for andre institutioner Årselever Højere Teknisk Eksamen 42,5 45,2 48,1 51,7 55,0 AMU 22,4 12,3 9,9 5,3 2,7 HTX-aktiviteten, som gennemføres udlagt fra Syddansk Erhvervsskole, udviser igen en pæn stigning. AMU-aktiviteten, som foregår udlagt fra Campus Vejle, har i 2014, ganske som hos øvrige AMU-udbydere, været yderligere for nedadgående. Optagne, indgåede og afbrudte uddannelsesaftaler Antal optagne på hovedforløb Skolen udbyder ikke hovedforløb i året Antal indgåede aftaler Afbrudte aftaler 5* 1* 1* * * * ophørt som arkivskole Faldet i antal indgåede uddannelsesaftaler er ikke udtryk for en ringere indsats for tilvejebringelse af disse. I 4. kvartal 2014 blev der taget politiske initiativer til øget indsats, hvis effekt dog tidligst vil kunne måles i Antal elever med uddannelsesaftale 11

14 Antal elever med uddannelsesaftaler ultimo * ophørt som arkivskole * 1 * * * * Generelle kommentarer til målopfyldelsen og udviklingen Erhvervsgymnasiet Grindsteds væsentligste aktiviteter omfatter merkantile erhvervsuddannelser i form af Handelsskolens Grunduddannelse (HG), de erhvervsgymnasiale uddannelser Højere Handelseksamen (hhx) og Højere Teknisk Eksamen (htx) samt voksen- og efteruddannelse (VEU). Skolen har i driftsåret haft 318,7 årselever mod 332,7 årselever i Ændringen dækker over et fald på 5,6 HG-årselever, et fald på 9,0 hhx-årselever og en stigning på 3,3 htx-årselever og endelig et fald på 2,7 VEU-årselever. I 2014 havde Erhvervsgymnasiet Grindsted i alt 315,8 årselever på ungdomsuddannelserne, hvilket er under niveauet for 2013, hvor skolen havde 327,1 årselever. I alt 91,1 årselever gik på skolens erhvervsuddannelse, og 224,7 årselever gik på de gymnasiale uddannelser. Det ringere årselevtal til skolens ungdomsuddannelser hidrører fra HG og HHX. Generelt har tilgangen til erhvervsuddannelserne i de seneste 10 år været under påvirkning af mangel på praktikpladser i kombination med fortællingen om erhvervsuddannelserne som stedet med stort frafald, lav kvalitet, dårligt skolemiljø m.v. Hvad angår faldet på hhx, skyldes det i særdeleshed, at optaget i 2011 og 2012 var lavere end tidligere, og at dette efterfølgende naturligvis har haft betydning på de efterfølgende års årselevtal. Nedgangen i skolens VEU-aktivitet har været større end forventet. Den negative udvikling har nået et omfang, som kalder på politiske initiativer, eftersom den er udtryk for, at den målrettede kompetenceudvikling af faglærte og ufaglærte er på det absolut laveste niveau i mange år. 12

15 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Erhvervsgymnasiet Grindsted for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapporten 2014 med tilhørende vejledning. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Regnskabspraksis Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende regnskabsår optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår, tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 13

16 som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger vedrørende segmentet Indtægtsdækket virksomhed IDV. Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. Fordeling af poster, som foregår efter indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle indregningskriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet Generelt om indregning og måling. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Fordelingsnøgler De indirekte lærerlønsomkostninger, dvs. de lønomkostninger der er knyttet til lærernes tidsforbrug til andre formål end undervisning, fordeles med fordelingsnøgler baseret på den gennemførte aktivitet i form af årselever og/eller arbejdstimer. Indirekte lønomkostninger til ledelse og IT-medarbejder samt afskrivninger vedrørende IT-udstyr fordeles efter tilsvarende fordelingsnøgler. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter samt amortisering af realkreditlån. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Bygninger værdiansættes til kostpris inkl. påløbne finansieringsomkostninger med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen for bygninger og grunde er fordelt i henhold til den offentlige ejendomsvurdering. Der afskrives ikke på grunde. 14

17 Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger erhvervet før 1. januar 2011 Nybyggeri og bygningstilgang efter 1. januar 2011 Nybyggeri efter dispensation (redskabsbygning i træ) Bygninger, renoveringer Bygningsinstallationer Transportmateriel Udstyr og inventar erhvervet før 1. januar 2011 Udstyr og inventar erhvervet efter 1. januar år 50 år 10 år år år 8 år 3-10 år 3-5 år På bygninger anvendes en scrapværdi på 30%. Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Der foretages dog ikke straksafskrivning, såfremt småaktivet skal fungere sammen med andre driftsmidler. Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår. 15

18 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investeringsog finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. 16

19 Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat efter finansielle poster x 100 / Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristede gældsforpligtelser Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x 100 / Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer pr år. 17

20 18

21 Resultatopgørelse 1. januar december Note Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Bestyrelsens resultatdisponering: Overført resultat

22 Balance 31. december Aktiver Note Grunde og bygninger Udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Eventualaktiver 12 20

23 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital 31. december Egenkapital i øvrigt Egenkapital Realkreditgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Mellemregning med Undervisningsministeriet Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 16 Andre forpligtelser 17 21

24 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Årets resultat Reguleringer af pengestrømsforhold: Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter Tab/avance ved afhændelse af anlægsaktiver Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af gæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider pr. 1. januar Likvider pr. 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger

25 Noter Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstaxameter Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægter Særlige tilskud I alt Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetalinger, uddannelser Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter I alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Markedsføring Øvrige omkostninger I alt

26 Noter Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige omkostninger I alt Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Tilbagebetaling af rentegodtgørelse SKAT I alt

27 Noter 10 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Udstyr og inventar Anskaffelsespris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsespris 31. december Opskrivninger 1. januar 0 0 Opskrivninger i årets løb 0 0 Opskrivninger 31. december 0 0 Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Den seneste offentlige ejendomsværdi for 2014 udgør DKK Andre tilgodehavender Salg af ejendom Øvrige I alt Eventualaktiver Skolen har en verserende rentesag mod SKAT. Efter skolens vurdering har SKAT uretmæssigt tilbagetrukket en af SKAT's egne trufne afgørelser om udbetaling af TDKK 212 i renter vedrørende tidligere moms- og afgiftsudbetalinger. Det er skolens vurdering, at sagen vindes, men grundet den procesmæssige risiko er den foreløbige tilbagebetaling af renterne blevet omkostningsført. Rentesagen forventes afsluttet i

28 Noter 13 Egenkapital Egenkapital Egenkapital 31. december 1990 i øvrigt I alt Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Realkreditgæld LR Realkredit A/S Nykredit Realkredit A/S, kontantindekslån Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år Anden gæld Merværdiafgift Øvrige Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter: Grunde og bygninger til en samlet regnskabsmæssig værdi på Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for skolens pengeinstitut: Ejerpantebrev på DKK , der giver pant i materielle anlægsaktiver til en samlet regnskabsmæssig værdi på

29 Noter Andre forpligtelser Kontraktlige forpligtelser Skolen har indgået servicekontrakter, der udløber senest den med en restforpligtelse til udløb på: Leasingforpligtelser fra operationel leasing Skolen har ingen forpligtelser fra operationel leasing. Udstyr stillet til rådighed for institutionen Der er ikke stillet udstyr til rådighed for skolen. Eventualforpligtelse Skolen har ingen eventualforpligtelser. Lejeforpligtelse Skolen har ingen lejeforpligtelser. 27

30 Særlige specifikationer Udlagte aktiviteter Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre Praktikpladsopsøgende arbejde Løn og lønafhængige omkostninger Andre omkostninger til praktikpladsopsøgende arbejde Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Personaleårsværk Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 37,8 38,8 Andel i procent ansat på sociale vilkår 8,2 7,9 21 Honorar til revisor Honorar for lovpligtig revision Honorar for andre ydelser end revision Opgørelse af skolens indtægtsdækkende virksomhed - IDV I alt Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger Andre direkte og indirekte omkostninger Resultat Akkumuleret resultat siden år

31 Påtegninger Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring. Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2014 for Erhvervsgymnasiet Grindsted. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørelsen). I henhold til 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af skolens midler og drift af skolen. Grindsted, den 24. marts 2015 Daglig ledelse Jesper Dahlmann Direktør 29

32 Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i 5, stk. 9 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 1) Grindsted, den 24. marts 2015 Bestyrelse Kent Christensen formand Lene W. Knudsen næstformand Anthon Christensen Mathias Friis Iversen Anne Mette Risager Hansen Morten Hygum Henny Fiskbæk Jensen Denni Carstensen Knudsen Ib Kristensen Finn Lauridsen Ebbe Olesen Pia Ravnkilde 1 ) Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring 30

33 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen for Erhvervsgymnasiet Grindsted. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Erhvervsgymnasiet Grindsted for perioden 1. januar til 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet aflægges efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Undervisningsministeriets vejledning af 28. januar 2015 om udarbejdelse af årsrapport for statsfinansierede selvejende institutioner og dertilhørende paradigme af 28. januar Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt ministeriets vejledning og paradigme. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 31

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2014 Journalnummer: 046.13R.271 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens DLG Vet I/S Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 70 87 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Jesper Pagh Dirigent

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

VUC Roskilde. Årsrapport 2013

VUC Roskilde. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk VUC Roskilde Årsrapport 2013 Medlem

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Foreningsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. CVR-nr. 17 01 24 36 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.03.13 Hans-Christian Ohrt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015

K/S Smørum Centeret CVR-nr Holmevej Virum. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk K/S Smørum Centeret CVR-nr. 27453325

Læs mere

Hals Golfbane A/S CVR-nr

Hals Golfbane A/S CVR-nr CVR-nr. 17 37 33 31 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

V.T.S. BYG ApS. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013

V.T.S. BYG ApS. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013 V.T.S. BYG ApS Årsrapport 1. april 2012-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013 Bjarne Zepernick Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere