Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 I. Baggrund En række aktører bidrager til styringen af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser: Folketinget fastlægger gennem lovgivningen de overordnede formål, rammer, strukturer for uddannelserne, styring og rådgivning samt regler om institutioner med erhvervsrettede uddannelser. Undervisningsministeriet fastsætter de nærmere regler om de erhvervsrettede ungdomsuddannelser bl.a. erhvervsuddannelserne, social- og sundhedsuddannelserne samt uddannelsen til faglært landmand. I bekendtgørelser fastsættes mål og rammer for uddannelsernes indhold og undervisningens tilrettelæggelse. Undervisningsministeriet fører desuden tilsyn med uddannelserne og med undervisningen på erhvervsskolerne og godkender oprettelse af nye uddannelser samt fastlægger udbudet af uddannelser på erhvervsskolerne. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser rådgiver undervisningsministeren på et overordnet niveau om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på undervisningsministerens område, f.eks. erhvervsuddannelser, grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og uddannelsen til faglært landmand. De faglige udvalg for erhvervsuddannelserne skal følge erhvervsudviklingen og sørge for aktuelle og tidssvarende uddannelser inden for deres beskæftigelsesområde. De har ansvaret for den enkelte uddannelses indhold. For SOSU-uddannelserne er der nedsat Udvalget for de grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser. For den faglærte landmand har Landbrugsuddannelsesudvalget funktion som de faglige udvalg på erhvervsuddannelsesområdet. II. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede uddannelser (REU) Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser er sammensat af interessenterne fra arbejdsmarkedets parter, skoleorganisationerne og en række tilforordnede medlemmer. Sammensætningen fremgår af lov om erhvervsuddannelse. Rådet skal følge de erhvervsmæssige udviklinger og udviklingsmuligheder og følge de bestående erhvervsuddannelser. Rådet kan på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse om alle spørgsmål, der efter rådets vurdering har betydning for uddannelserne. Desuden rådgiver rådet om, hvordan uddannelsessystemet tilrettelægges, så det bedst opfylder mål og krav til de erhvervsrettede uddannelser. 1 Arbejdspapiret er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sesndt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerne. 1

2 Rådgivningen omfatter en række fælles regler for alle erhvervsuddannelser som f.eks. tilrettelæggelse af undervisningen i grundforløb og godkendelse af forslag til grundfag og indstilling om fælles områdefag. Rådet afgiver derudover bl.a. indstilling om: Erhvervsuddannelsernes struktur, mål mv. Oprettelse og nedlæggelse af uddannelser. Nedsættelse af midlertidige faglige udvalg. Gruppering af uddannelser. Regler om vejledning af elever. Prioritering af ministeriets forsøgs- og udviklingsmidler, analyse- og prognosevirksomhed mv. III. Faglige udvalg mv. For erhvervsuddannelserne er der oprettet et antal faglige udvalg, som samlet set dækker alle erhvervsuddannelser. Hvert udvalg er paritetisk sammensat og består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Udvalgene dækker et brancheområde bestående af en eller flere uddannelser. Det bygger på en forudsætning om, at organisationerne på arbejdsgiver- og arbejdstagerside tilsammen dækker alle branche- og uddannelsesområder og kan indgå i et samspil om udvikling af uddannelsesmuligheder. De faglige udvalgs sammensætning og opgaver er fastsat i lov om erhvervsuddannelser. Hvert af de faglige udvalg har ansvar for, at arbejdsmarkedets behov for faglært arbejdskraft dækkes. Et fagligt udvalg skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område og tage initiativ til nyetablering, omlægning eller nedlæggelse af uddannelser. Udvalgene skal bl.a. følge beskæftigelsesudviklingen og afgive indstilling vedrørende behov for uddannelser eller ændringer i uddannelserne. De faglige udvalg bestemmer for de enkelte godkendte uddannelser indholdet i reglerne om: Uddannelsernes varighed og struktur, herunder fordeling på skoleundervisning og praktikuddannelse. Uddannelsens mål. Øvrige rammer for undervisningens indhold, herunder evt. niveaukrav. Bedømmelsesplan for områdefag og specialefag. Praktikuddannelsen. Uddannelsens tilknytning til en eller flere indgange. Adgangskrav i overgang fra grundforløb til hovedforløb, valg af grundfag samt faglige mål. Desuden træffer de faglige udvalg afgørelse om valg af grundfag i den enkelte uddannelses hovedforløb, godkendelse af praktikvirksomheder og afkortning eller forlængelse af uddannelser. De afgør desuden eventuelle tvistigheder mellem elever og virksomheder, og de skal sammen med praktikvirksomhederne kvalitetsudvikle og kvalitetssikre uddannelsernes praktikdel. 2

3 De faglige udvalg kan også fastsætte retningslinjer for eventuelle svendeprøver, ligesom udvalgene også kan afholde prøverne. De faglige udvalgs forslag til nye uddannelser vil oftest være baseret på egne analyser og prognoser af kvalifikationsbehov på arbejdsmarkedet og af det forventede behov for omfanget af beskæftigede inden for fagområdet. De faglige udvalg har mulighed for at søge om økonomisk støtte til analyse- og prognosearbejde i forbindelse med udvikling eller fornyelse af uddannelser. Undervisningsministeren kan nedsætte midlertidige faglige udvalg eller ad hoc udvalg til at forberede og iværksætte uddannelser. Midlertidige faglige udvalg nedsættes efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. Desuden kan undervisningsministeren - efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser - bemyndige et efteruddannelsesudvalg til at fungere som et midlertidigt fagligt udvalg. Det faglige udvalgs virke er omfattet af generelle kvalitetsregler, som fastsætter, at udvalget skal foretage opfølgning på, om uddannelserne lever op til de forventede kvalitetskrav. For de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser kan Amtsrådsforeningen i Danmark sammen med Kommunernes Landsforening og Landsorganisationen i Danmark nedsætte et udvalg for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Udvalget skal bestå af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere inden for de beskæftigelsesområder, som uddannelserne tager sigte på. Elever og lærere skal tilbydes repræsentation i udvalget. Udvalgets sammensætning og opgaver fremgår at lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Udvalget følger den samlede årlige optagelse på uddannelserne og udtaler sig til undervisningsministeren om: Regler for grundforløbet. Regler om uddannelserne. Regler om vejledning. Regler om fritagelse for dele af uddannelserne. Amtsrådenes og kommunalbestyrelsers dimensioneringsforpligtelse. Amtsrådenes forpligtelse til at stille den nødvendige skolekapacitet til rådighed. Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser kan på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse om alle spørgsmål, der vedrører uddannelserne. Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede ungdomsuddannelser rådgiver undervisningsministeren på overordnet niveau om uddannelserne. For landbrugsuddannelserne nedsætter Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug et Landbrugsuddannelsesudvalg. I udvalget skal der endvidere tilbydes repræsentation for eleverne, lærerne og de institutioner, der har uddannelser efter denne lov. Udvalgets sammensætning og opgaver fremgår af lov om landbrugsuddannelser. Landbrugsuddannelsesudvalget afgiver bl.a. indstilling til undervisningsministeren om regler om uddannelserne, godkendelse af institutioner, der kan udbyde eller dele af uddannelserne, fritagelse for 3

4 dele af uddannelserne, regler om optagelse på skole, regler, der begrænser adgangen til uddannelserne og regler om elevernes retlige forhold. Landbrugsuddannelsesudvalget træffer afgørelse med hensyn til: Godkendelse af praktikvirksomheder. Afkortning eller forlængelse af den normale uddannelsestid. Indholdet af praktikregler. Landbrugsuddannelsesudvalget kan på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse om alle spørgsmål, der vedrører uddannelserne. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser rådgiver undervisningsministeren på overordnet niveau om uddannelserne. IV. Institutionerne Selvejeformen er lovfæstet i institutionslovgivningen for de erhvervsrettede uddannelser og fra 1. januar 2007 også for SOSU. Det indebærer, at institutionerne har selveje og selvstyre med en ansvarlig bestyrelse som øverste ledelse. Undervisningsministeriet kan derfor ikke give institutionerne påbud om at træffe en bestemt afgørelse, medmindre denne kompetence følger direkte af loven. Institutionsstrukturen for de selvejende institutioner for erhvervsrettet uddannelse har i de senere år været præget af etableringen af den enstrengede institutionsstruktur for erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse ved sammenlægninger af AMU-centre og tekniske skoler. Der er desuden gennemført et større antal sammenlægninger mellem handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler. Det har været et selvstændigt mål at sikre opretholdelsen af de lokale uddannelsessteder af hensyn til tilgængeligheden til uddannelse i nærmiljøet. Erhvervsskolerne ledes overordnet af en bestyrelse, som er ligeligt sammensat af arbejdsmarkedets parter, samt én repræsentant for kommunalbestyrelser og én for amtsrådet i skolens lokaleområde. Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige ledelse på skolen, herunder også skolens revisor. Bestyrelsens opgaver omfatter desuden: Beslutning om institutionens udbud af uddannelser og aktiviteter og fastlæggelse af skolens årlige program efter indstilling fra lederen. Fastlæggelse af retningslinjer for institutionens virksomhed. Sikring af en forsvarlig forvaltning af institutionens midler - institutionerne disponerer frit inden for deres formål. Godkendelse af budget og regnskab for institutionen. Hver skole nedsætter et eller flere lokale uddannelsesudvalg, der dækker de erhvervsuddannelser, skolen er godkendt til at udbyde. Udvalgene består af ligelig repræsentation fra organisationer - som sidder i det relevante faglige udvalg - og eventuelle medlemmer, som udpeges af skolen. De lokale uddannelsesudvalg rådgiver skolen, f.eks. om den lokale uddannelsesplan, samt virker for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked. De faglige udvalg kan overdrage opgaver, som påhviler udvalgene, men som hensigtsmæssigt kan udføres af de lokale uddannelsesudvalg. 4

5 For social- og sundhedsuddannelserne er ansvaret for at udfylde bekendtgørelsen placeret hos det enkelte amt med tilhørende kommuner. Amterne nedsætter såkaldte fællesbestyrelser for social- og sundhedsuddannelserne, der godkender uddannelsesordningerne - som er udarbejdet af skolelederen - og praktiksteder. V. Taxameterfinansiering Erhvervsuddannelserne er taxameterfinansieret. Det indebærer, at bloktilskud til institutionen beregnes ud fra objektive mål for aktivitet og en finanslovsbunden takst pr. aktivitetsenhed. Institutionerne har desuden en lovfæstet frihed til at disponere tilskud inden for deres vedtægtsbestemte formål. Finansieringen af uddannelserne inden for taxametersystemet sker via tre typer af taxametre: Undervisningstaxameter (til ordinær og åben uddannelse). Bygningstaxameter. Fællesudgiftstaxameter. Dertil kommer særlige aktivitetsbestemte tilskud som f.eks. færdiggørelsestaxametret, der blev indført i 2004 i forbindelse med regeringens politik om noget for noget. Taxametertilskuddene suppleres af grundtilskud, puljemidler og aftalemodeller. De selvejende institutioner modtog i 2003 mere end 80 pct. af deres samlede indtægter som statstilskud. og undervisningstaxametret udgjorde ca. 50 pct. af det samlede indtægtsgrundlag. For eventuelle faktuelle spørgsmål: Chefkonsulent John Torben Larsen, Undervisningsministeriet, telefon Chefkonsulent Finn Togo, Undervisningsministeriet, telefon

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser

Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 14 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om kvalitetssikring i de erhvervs- og professionsrettede

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE juni 2011 www.kum.dk Rapport om ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE RAPPORT OM ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Udarbejdet af: Arbejdsgruppen om eliteidræt i ungdomsuddannelser Juni 2011

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser 1 Udpegning Erhvervsskolerne, dvs. AMU-centre, tek niske skoler og handelsskoler ned sæt ter hver et

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium

Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Vedtægter for Den selvejende institution Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium er en selvejende institution med

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Afsnit III Kapitel 3 Afsnit IV Kapitel 4 Afsnit V Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Afsnit VI Kapitel

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen VEDTÆGTER FOR Hotel- og Restaurantskolen Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden og omfattet

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet. November 2012

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet. November 2012 Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet November 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen af selvejeområdet 26. oktober 2012 RN A411/12 I. Indledning 1. I tilknytning

Læs mere