Kemilærerforeningens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kemilærerforeningens beretning 2010 2011"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj medlemmer, hvoraf 396 også var medlemmer af en eller flere af de andre foreninger under LMFK. Det er 26 flere medlemmer af foreningen end i det foregående år, og fremgangen for foreningen er fortsat fra de forrige år. Der er heldigvis mange, der er i gang med at tage et pædagogikum, hvor kemi indgår som det ene fag, og dette gælder for både stx, htx og hf, og der er derfor basis for at forvente en stadig tilgang af nye medlemmer. Styrelsen har i det forløbne år bestået af: Ole Vesterlund Nielsen, Virum Gymnasium, formand Gert W. Bergstein, Horsens Statsskole, næstformand Gunhild Kjeldsen, Marselisborg Gymnasium, kasserer Hanne Thomsen, Christianshavns Gymnasium Johanne Jensen, Aalborg Katedralskole Hanne Verge Larsen, Greve Gymnasium, suppleant Charlotte Grauert, HTX Nordsjælland, suppleant. 2. året, der gik Overenskomstforhandlingerne Overenskomstforhandlingerne fik for kemi det kedelige resultat, at opstillingstimerne bortfalder fra og med august Vores ønske til overenskomsten var og har i mange år været, at kemi skulle være ligestillet med fysik, således, at der var opstillingstimer til alle fagets niveauer. Desværre var der meget lidt opbakning fra GL s side hverken til kemis ønsker eller til opstillingstimer i det hele taget til de andre eksperimentelle fag. I stedet for opstillingstimer udløser eksperimentelle fag tillæg gradueret i størrelse efter fagets niveau. Det står naturligvis frit for lærergrupperne på de enkelte skoler at forsøge at forhandle sig til timer i forbindelse med opstillingsarbejdet, og det skal blive interessant at følge, om dette vil lykkes nogen steder. Fagkonsulenterne Fagkonsulenternes rolle har i de senere år været under stadigt pres og reduktion fra Undervisningsministeriets side. Pædagogisk Samarbejdsudvalg under GL har i flere omgange behandlet problemet og har overfor bl.a. Undervisningsministeriet protesteret mod denne klare forringelse. Skrivelsen har været bragt i Gymnasieskolen. AT Årets opgaveformulering til AT eksamen Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor selviscenesættelse og/eller overvågning med brug af moderne teknologi spiller en væsentlig rolle var desværre med hensyn til kemis muligheder for at deltage en tilbagevenden til tilstanden ved de første års AT emner. Eleverne havde meget svært ved at se, hvilke muligheder kemi kunne byde ind med på netop dette emne. Selv om man som lærer godt kunne se adskillige åbninger til emnet, så er det jo trods alt eleverne, som skal arbejde med opgaven, og de fandt desværre i for mange tilfælde fagkombinationer uden kemis deltagelse. Miseren blev ikke mindre af, at der denne gang ikke var specielle krav til antallet af deltagende fakulteter i opgaven. Lidt over 300 elever inddrog i år kemi i AT besvarelsen, hvilket er meget lavt også sammenlignet med fag som fx fysik og biologi, og det er en ringere deltagelse end ved de forrige års AT eksamner. Det er overordentligt beklageligt, at AT eksamensemnet i så høj grad kan sortere i de fag, hvor vores elever har en reel mulighed for selv at vælge fag og delvist emne efter interesse. I den almindelige undervisning er det vigtigt, at kemi kommer til at deltage i elevernes AT emner. Hvis det ikke uden videre er tilfældet på ens skole, må man jo aktivt gå ind i dialog med ledelsen om, at eleverne skal have muligheden for at se et naturvidenskabeligt fag som kemi i en AT sammenhæng. Det kan ligeledes være nødvendigt at bearbejde ens kolleger, så de også kan se hvorledes kemi kan bidrage til et AT emne. C, B og A Søgningen til ungdomsuddannelserne er stigende, og da gymnasiereformen fra 2005 siden 2008 har leveret studenter, er det på sin plads at lave en foreløbig status for kemi. Først ses på hvor mange (i absolutte tal), der har studentereksamen med de tre keminiveauer: Antal elever Antal elever A-niveauet på eksamensbeviset B-niveauet på eksamensbeviset Alle HTX STX Alle LMFK-bladet 5/ HF HTX STX

2 Antal elever C-niveauet på eksamensbeviset Tallene bygger på Undervisningsministeriets statistik over eksaminer fra ungdomsuddannelserne. Specielt falder det i øjnene, at der er en kraftigt stigning i antallet af elever, der har B på deres eksamensbevis, og at der ligeledes er et kraftigt fald i elever med C. For A s vedkommende er der knap så dramatiske ændringer. De absolutte tal kan ikke alene vise helbredstilstanden for ungdomsuddannelsernes kemifag, idet tilgangen til ungdomsuddannelserne er steget markant i de senere år. Fra 2004 til 2010 er en STX årgang vokset med ca elever, HTX med ca. 800 elever og HF med knap 400 elever. I det følgende er vist den procentiske fordeling af studentereksaminer fordelt på de tre ungdomsuddannelser, og det giver ikke helt så rosenrødt et indtryk hvad angår kemi: Alle HF HTX STX Andelen af elever i STX, der slet ikke har et defineret niveau i kemi, er svagt stigende. Før reformen var det de sproglige elever, men de havde dog et lille kemi C niveau i naturfag. I dag er der ingen garanti for, at de har beskæftiget sig med kemi i nv. Når reformen i STX bl.a. skulle styrke naturvidenskaben, kan det give anledning til bekymring, at der er nedgang på det højeste niveau, ligesom det giver anledning til bekymring, at op mod halvdelen af STX eleverne kun flygtigt beskæftiger sig med kemi set i relation til vores daglige omgang med kemiske stoffer. Der er et behov for, at flere borgere kan forstå og forholde sig kritisk til omtale og debat om kemiske stoffer i hverdagsprodukter og miljø. HTX: Procentdel af årgangen 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% HTX -10% Studenterårgang A B C ingen kemi STX: Procentdel af årgangen 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% STX Studenterårgang A B C ingen kemi I stx har reformen hvad angår B bevirket en kraftig stigning i tilslutningen, der næsten er blevet tredoblet. Tilslutningen til C er faktisk fladet lidt mere ud, end hvad der svarer til den forøgede tilgang til B. I optællingsperioden er tilvæksten i antallet af studentereksaminer fra STX er som nævnt vokset med ca. 5000, og dette modsvares desværre ikke i antallet af studenter med A på eksamensbeviset nærmest tværtimod! Andelen af en årgang med A er faldet. Reduktionen er på 1,7 % point, hvilket svarer til, at kemi har mistet ca. hver 5. elev med A, svarende til et fald på næsten 20 %. Efter reformen blev kemi B obligatorisk på HTX, hvilket naturligvis har fjernet kemi C og givet en betydelig vækst i både kemi B og A. A har haft en stigende tilslutning både før og specielt fra 2008, hvor de første elever, som havde læst efter reformen blev studenter. Fra 2007 til 2008 skete der ca. en fordobling i tilslutningen, nemlig ca. 10 % point. HF: Procentdel af årgangen 120% 100% 80% 60% 40% 20% HF 0% -20% Studenterårgang A B C ingen kemi Før reformen var der kun relativt få elever under 10 % af en hf årgang, der havde kemi. Efter reformen blev C obligatorisk i nf faget i det 2 årige hf forløb. Det har medført en forøgelse af andelen, der tager kemi på B niveau, og selv om 38 LMFK-bladet 5/2011

3 det er en forøgelse på 40 % (1,8 % point), så er det stadig en beskeden andel af hf eleverne, der tager kemi på B niveau. Ingen tager kemi på A niveau. Der vil næppe heller være mange skoler der tilbyder dette, da det vil være vanskeligt skemamæssigt og tidsmæssigt at indpasse i et 2 årigt hf forløb. På STX og HTX har elever med Bioteknologi A, der påbegynder 3.g i august 2011, muligheden for at tilvælge A, men på nuværende tidspunkt er der kun forlydender om en ganske beskeden interesse for denne valgmulighed. B ser ud til at klare sig godt hvad angår antallet af elever, men der er tilsyneladende en del forskel fra skole til skole, hvilket bl.a. hænger sammen med skolernes placering i skoleforløbet af deres C, og i hvor høj grad skolerne overhovedet tilbyder C. Det er beklageligt, hvis ikke så mange elever som muligt har muligheden for at tage B og til en vis grad også C på deres ungdomsuddannelse, da disse niveauer er adgangskrav på en del videregående uddannelser med et vist indhold af naturvidenskab. At mange ikke har de rette adgangsgivende fag, når de skal starte på en videregående uddannelse, vidner den voldsomme tilgang til GSK kurserne om. Retfærdigvis bør det også nævnes, at elever selvfølgelig også kan mangle et nødvendigt fag, fordi der aktivt kan være valgt efter at opnå et højt eksamensgennemsnit og ikke efter nødvendige fag. Indførelsen af det nye it fag på stx og htx har bekymret kemi, biologi og naturgeografi, men det er endnu ikke opgjort i hvor høj grad denne mulighed påvirker vores fag. Søgningen til de naturvidenskabelige uddannelser Sommeren 2011 har endnu engang vist en stigende interesse for at studere naturvidenskabelige fag ved de videregående uddannelser. Læreruddannelsen til grundskolen har igen vist sig at have det svært og ikke mindst de naturvidenskabelige fag står fortsat svagt, og man må fortsat bekymre sig over, hvor få folkeskolelærere, der har en uddannelse med et naturvidenskabeligt fag. Det giver lærerne på ungdomsuddannelserne ekstra udfordringer i deres undervisning, men heldigvis viser mange af vores elever stor interesse for vores fag. SRP Heldigvis er der stadig en del af vores elever, som skriver SRP med kemi som det ene fag. Mange inddrager med fordel eksperimentelt arbejde, men med det tofaglige indhold i en SRP besvarelse ser man også et stort antal rent teoretiske besvarelser. Muligheden for at skrive enkeltfaglige besvarelser er praktisk taget ikke blevet udnyttet i kemi, og det er måske fordi der er nogle ret skrappe restriktioner for at kunne udnytte denne mulighed. Interessant nok har der for den første årgang med bioteknologi A været en pæn andel, der har skrevet enkeltfagligt. Nogle af de emner, som kemi traditionelt har inddraget til SRP, ligger i områder, som lige så godt kunne være et bioteknologiemne, og man kunne måske forestille sig, at netop dette forhold kunne bruges til inspiration til enkeltfaglige kemi SRP ere. Efteruddannelse i bioteknologi Danske Science Gymnasier (DASG) står for andet år i træk for en række inspirations og efteruddannelseskurser for biologi og kemilærere, der underviser i det nye Bioteknologi A fag. Kurserne kan generelt tjene som inspiration for alle med kemi og/eller biologi. Efteruddannelsen består af fire kurser af 2½ dags varighed på henholdsvis Aarhus Universitet (kursus A), Syddansk Universitet (kursus B), Københavns Universitet (kursus C) og DTU (kursus D). Kursus A er i biostrukturkemi, kursus B om bioteknologiske modelsystemer, kursus C om biostruktur og biofunktion og kursus D er i bioinformatik. Knap 120 biologi og kemilærere har i det forgangne skoleår deltaget i de 3 første efteruddannelseskurser og ca. 50 har på nuværende tidspunkt tilmeldt sig kurserne i bioinformatik på DTU her til efteråret. Alle har fået opdateret deres viden og afprøvet en masse både kendte og nye eksperimenter og kits. De fleste af eksperimenterne vil biologilæreren stå for i den daglige undervisning, men som kemilærer får man en masse ny viden og indsigt i, hvad eleverne kommer til at arbejde med i biologi i bioteknologifaget. Foreningen er repræsenteret af Hanne Thomsen i DASG s planlægningsgruppe for bioteknologi. Internationalt kemiår er internationalt kemiår, hvor kemien gerne skulle profileres. Den egentlige planlægning i Danmark er lagt i hænderne på en arbejdsgruppe nedsat af Nationalkomitéen for, som er et stående udvalg under Videnskabernes Selskab. Arbejdsgruppen har inviteret repræsentanter fra bl.a. kemiske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Dansk Naturvidenskabsfestival, folkeskolen og lærerforeningen til at deltage i arbejdet. Arbejdet har været noget hæmmet af, at det har været mere end almindelig vanskeligt at få bevilget fondsmidler til iværksættelse af diverse arrangementer, og meget arbejdet bygger derfor på frivilligt arbejdet. Der er en hjemmeside, der samler op på aktiviteterne: kemi2011.dk. Dansk Industri har udskrevet en konkurrence for folkeskolen og ungdomsuddannelserne med titlen Vores liv vores fremtid, hvor konkurrencekravet er en film på max. 3 minutters længde. Filmen skal sammenkæde et eksperiment i klassen med industriel produktion, og det skal illustrere, hvordan kemi kan være med til at løse nogle af fremtidens udfordringer og være med til at opfylde forskellige samfundsbehov. Præmiesummen er på i alt kr, og den fordeles ligeligt mellem besvarelser fra folkeskolen og fra ungdomsuddannelserne. Præmieoverrækkelsen skal ske på ens dag den 16. november Undervisningsministeriet har givet en bevilling, så der kan produceres en række artikler om kemien i Danmark i det 20. og 21. århundrede. En række kemikere har med stor velvilje lovet at bidrage, og resultaterne kan ses på kemiårets hjemmeside. Udvalgte artikler bringes i Dansk. 40 LMFK-bladet 5/2011

4 I nordisk regi arrangeres der på svensk initiativ 28. til 29. oktober 2011 en konference State of the Art i Stockholm med foredrag og workshops med bl.a. undervisningsmæssigt indhold. lærerforeningens repræsentant til dette arrangement er Vibeke Foersom fra Nærum Gymnasium. 3. Mærkning af kemikalier Sidst kemidatabasen blev opdateret kom der 73 nye stoffer/opløsninger med, og der blev lavet opdateringer på 73 stoffer/opløsninger pga. ændringer i bekendtgørelsen af listen over farlige stoffer. Der er nu 1489 stoffer og materialer i databasen. Man finder kemidatabasen på hjemmesiden for HR, Fysisk Arbejdsmiljø: fa.rm.dk under Biologisk og kemisk arbejdsmiljø som databasen for de gymnasiale uddannelser. Næste optagelse af nye stoffer er efteråret Man finder indberetningsskemaet på ovennævnte hjemmeside. Vi er jo i en overgangsperiode, hvor det er tilladt at anvende både nye og gamle mærkningsregler, og der arbejdes på en opdatering af ChemiCare, så programmet kan håndtere både gamle og nye mærkningsregler. 4. Olympiaden 2011 Den 43. Internationale olympiade foregik i Ankara, Tyrkiet i tiden fra den 9. juli til den 18. juli. Ankara, Tyrkiets hovedstad, var en virkelig god ramme for årets internationale kemiolympiade. Vejret, kulturen folkene og ikke mindst maden var en oplevelse. Offentliggørelsen af, hvem de fire udvalgte var, fandt sted ved en reception på Carlsberg, hvor bl.a. undervisningsminister Troels Lund Poulsen deltog. De fire var Ida G. Nielsen, student fra Varde Gymnasium, Thomas K. Lund, student fra Munkensdam, Ask Heje, student fra Marselisborg Gymnasium og Andreas Skovbakke, student fra Holstebro Gymnasium. Efter udtagelsen var de fire udvalgte igennem yderligere 10 dages målrettet træning, afholdt på sk institut, Aarhus Universitet og sk Institut, Københavns Universitet, inden afrejsen til Tyrkiet. En flot bronzemedaljer og en HM (Honourable Mention) blev det til år. Et ganske godt resultat, den skrappe konkurrence taget i betragtning. Se alle resultaterne på: icho2011.metu.edu.tr. De teoretiske opgaver var som altid meget svære og et godt stykke over dansk A niveau, og de var også temmelig regnetunge. Den tilladte lommeregne var Casio fx 82. Eksperimenterne i år var: Analyse af en blanding af chloridsalte vha. to titreringer, syntese af en diastereomer blanding med efterfølgende TLC analyse samt et reaktionshastighedsforsøg dannelse af dihydrogen ud fra ammoniakboran H 3 NBH 3 katalyseret af palladium. Alle tre gode eksperimenter, men udført under meget stort tidspres. Det ser ud til, at der er økonomiske støtte til at kører med samme udtagelsesmodel i det kommende år, idet Carlsbergs Mindelegat har lovet at forlænge sponsoratet i mindst et år og UVM vil forhåbentlig støtte på samme vis som i år. Selve konkurrencen foregik på METU, Middle East Technical University, som har en kæmpe campus på ca hektar, hvor der er plantet over 10 millioner træer, lidt uden for Ankara centrum. Det var også her de danske studenter boede under konkurrencen, mens mentorerne var gemt væk inde i selve Ankara. Men inden det var kommet så langt, var der gået en lang proces forud. Som de seneste år, var det modellen med fem runder inden udtagelsen af de fire elever til landsholdet, der blev anvendt: 1. runde ude på skolerne, 2. runde på sk Institut, Københavns Universitet, 3. runde på sk Institut, DTU, 4. runde på sk Institut, Aarhus Universitet og 5. runde igen på sk Institut, Københavns Universitet. 3., 4. og 5. runde blev afviklet som Camps med deltagelse af 14 elever. Disse Camps bestod bl.a. forelæsninger, teoretisk og eksperimentelt arbejde. Det hele foregik i tæt samarbejde med sk Institut, Aarhus Universitet, sk Institut, Københavns Universitet og sk Institut, DTU. En stor tak skal der lyde herfra til de tre universiteter for den store hjælp i form af mandskab, udstyr og lokaler, som de har ydet i forbindelse med afviklingen af dette års danske kemiolympiade. Det økonomiske grundlag for dette store arrangement var igen i år et meget generøst sponsorat fra Carlsbergs Mindelegat samt en meget stor støtte fra UVM. Årets danske kemiolympiade og den internationale kemiolympiade er blevet styret af Søren Hauge Andersen og Kurt B. Nielsen med meget god og uundværlig hjælp fra Ph.d. studerende Dennis Jul Hansen, Post Doc. Nina Lock, Ph.d. Martin Kristiansen, Cand. studerende Helene Kolding, Ph.d. Jonas L. Hansen, og retskemiker, Ph.d. Brian Schou Rasmussen. 5. Efteruddannelse I det forløbne år har der været stor interesse for at deltage i foreningens udbudte kurser. Kursus for nf undervisere I samarbejde med Biologilærerforeningen og Geografilærerforeningen blev der 3. til 4. november 2010 i Vejle afholdt et kursus for nf vejledere. Kurset bestod både af erfaringsudvekslinger omkring nf forløb og af diskussion af klasserumskulturer på HF og VUC. Der var desuden oplæg om eksperimentelt arbejde og praktisk arbejde med datafangst. Kurset havde også deltagelse af fagkonsulenterne. Selv om kurset havde en meget kort tilmeldingsfrist var der stor interesse for at deltage, og derfor udbyder de tre foreninger endnu en gang kurset til efteråret Kursusledere var Kirsten Torre Eriksen og Mette Holm Mogensen, begge Randers HF og VUC. LMFK-bladet 5/

5 Fagdidaktisk kursus Årets fagdidaktisk kursus i kemi blev afholdt den marts 2011 på Scandic Bygholm Park i Horsens. Årets kursus havde et overordnet tema, uorganisk kemi. Der var 4 faglige foredrag om emnet: Professor Jesper Bendix, KU: Livets kemi det handler om metaller. Lektor Henrik Birkedal, AAU: Biologiske og bioinspirerede materialer. Lektor Martin Holm, KU: Geokemi: Jordens indre kemi og grundstoffernes omfordeling under geologiske processer. Lektor Karsten Olsen, KU, Life: Redoxenzymer og fødevarekemi. Kurset indeholdt desuden et oplæg fra formanden for sk Forenings Nomenklaturudvalg. Som et nyt tiltag ved fagdidaktisk kursus var der censurering og diskussion af et par autentiske SRP besvarelser (både stx og htx). Desuden bød programmet på diskussion af eksamensopgaverne (stx/htx) fra sommeren Kurset var meget velbesøgt med 55 deltagere og venteliste, og foreningen har derfor besluttet at udbyde et Fagdidaktisk kursus igen i marts Kursusledere var Fagkonsulent Keld Nielsen og Ole Vesterlund Nielsen, Virum Gymnasium. Udlandskursus Der blev fra 9. til 15. oktober 2010 afholdt et kursus i Montpellier i Sydfrankrig om kemien bag vinproduktion. Kurset inkluderede foredrag, besøg på universitetslaboratorier og ekskursioner til vinproducenter. Der var desuden et besøg på en ostefabrik i Rocquefort. Kurset var eftertragtet, og der var desværre ikke plads til at alle interesserede kunne komme til at deltage. Kursusledere var Henriette Hauge Andersen og Gunnar Myrup, begge Allerød Gymnasium. Udviklingskurser Udviklingsprojekt: Studieretningssamarbejde i biologi og kemi Udviklingsprojekt er et samarbejde mellem Foreningen af Danske Biologer og lærerforeningen med fokus på studieretningssamarbejde i biologi og kemi. I projektet er det hensigten at udvikle nye tiltag som kan styrke samspillet imellem de to fag. Blod er valgt som emne og projektet startede med en inspirationsdag i foråret med ca. 40 deltagere. Dagen startede med oplæg dels om fremstilling og klinisk brug af blodkomponenter i forbindelse med transplantationer og dels om udvikling af lægemidler til behandling af hæmofili. Derefter var der oplæg ved fagkonsulenten i biologi om samarbejdsmuligheder og faggrænser i de to fag. Resten af dagen gik med workshops, hvor deltagerne skulle udveksle erfaringer og komme med ideer til udviklingsarbejdet. Der blev nedsat tre arbejdsgrupper, som skal udvikle materiale til brug i studieretningssamarbejdet. Det er planen, at der i november afholdes et seminar og projektet afsluttes med et efteruddannelseskursus i foråret 2012 og herefter vil det udviklede materiale vil blive publiceret på emu.dk. Tovholdere på projektet er Svend Erik Nielsen, Foreningen af Danske Biologer og Johanne Jensen, lærerforeningen. Udviklingsprojekt: Eksperimenter i naturvidenskabelig fagpakke (HF) I arbejdsgruppen deltager biologi, kemi og geografilærere fra 4 skoler med god og lang erfaring med HF. Skolerne er: Frederiksberg HF, Egedal Gymnasium og HF, Efterslægten, og Greve Gymnasium. Gruppen arbejder på at udvikle større og mindre eksperimenter, der kan koble fagene og dermed være velegnet til B delen af eksamen i NF. Projektet afsluttes med en efteruddannelsesdag i form af workshops, hvor deltagerne selv kan afprøve de forskellige eksperimenter og samtidig diskutere forløb, hvori eksperimenterne kan indgå. I den forbindelse vil alt materiale blive tilgængeligt på emu.dk. Eksempler på emner til eksperimenter kan være: Vejrstation (fx hjemmelavet), Drivhus, Genetik, Evolution, Forskelle i levevilkår, Naturkatastrofer etc. Det materiale, gruppen udarbejder, kommer udover vejledninger til eksperimenter også til at indeholde en liste med tips & tricks over, hvor ikke helt almindeligt apparatur mv. kan fremstilles/ fremskaffes. Tovholdere på udviklingsprojektet er Niels Vinther (Geografistyrelsen) og Hanne Verge Larsen (styrelsen). Udviklingsprojekt: NOS (Nature of science) Udviklingsprojektet har været et samarbejde mellem de faglige foreninger i biologi, fysik, kemi og matematik samt Center for Scienceuddannelse og Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet. Arbejdsgruppen planlagde et pilotkursus, som blev afholdt i foråret Kurset satte fokus på, hvordan man i højere grad i den almindelige undervisning kan inddrage videnskabelige processer, diskussioner og dilemmaer, så man får en integration mellem det normale faglige stof og fagenes identitet og metoder. Elevernes forståelse af og overvejelser om viden, identitet og metoder skulle derved gerne øges. Pilotkurset kørte over 3 dage: 2 dage, som blev afsluttet med planlægning af et mindre forløb. Erfaringerne fra dette forløb blev så diskuteret på den 3. kursusdag. Der vil i efteråret blive udbudt et kursus efter samme model. Gunhild Kjeldsen deltog fra styrelsen. 42 LMFK-bladet 5/2011

6 6. Det regionale arbejde Traditionen tro har der været afholdt regionalmøder i foreningens regioner, som blev arrangeret af de otte regionalledere. Bestyrelsen takker alle regionalledere for at gøre dette store arbejde samt holde kontakten ved lige mellem kemilærerne ude i regionerne og styrelsen. I det forløbne år er der blevet afholdt følgende møder: Region 1 & 2: Nordsjælland, Hovedstadsområdet og Bornholm. Ledere: Vibeke Foersom, Nærum Gymnasium og Jonas Blomquist, Espergærde Gymnasium. 23. marts Besøg på LIFE, KU og møde på Nærum Gymnasium. Region 3: Vest og Sydsjælland, Lolland og Falster. Leder: Anders Osted, Køge Gymnasium. 22. marts 2011: Besøg på Sun Chemical A/S, Køge, og møde på Køge Gymnasium. Region 4: Fyn. Leder: Lis Hjæresen, Nyborg Gymnasium. 17. marts 2011: Besøg hos Koppers Denmark A/S, Nyborg, og møde på Nyborg Gymnasium. Region 5: Sydjylland. Leder: Mette Malmqvist, Sønderborg Statsskole. 2. marts 2011: Møde på Ribe Katedralskole og besøg på Esbjergværket. Region 6: Østjylland. Leder: Team på HTX Viby, kontaktperson: Pia Geertsen. 26. november Møde på AU med besøg på Retskemisk Afdeling, AU og præsentation af Center for Science Education. 24. marts Besøg hos Danisco og møde på HTX Aarhus Midtby. Region 7: Vestjylland. Leder: Claus Bjerre, Skive Gymnasium. 16. marts Besøg på Foulum Forsøgscenter og møde på Viborg Gymnasium. Region 8: Nordjylland. Leder: Lone Andersen, Brønderslev Gymnasium. 31. marts Besøg på Nordjyllandsværket og møde på Nr. Sundby Gymnasium. få orientering og diskutere de aktuelle problemstillinger, der har berøring med kemiundervisningen. I januar blev der afholdt fællesmøde med deltagelse af styrelsen, fagkonsulenten og regionallederne. Et at hovedpunkterne på dette møde var drøftelse dels af opgaveformuleringer til studieretningsprojekterne samt rådgivning om skrivning af studieretningsprojekter hvor kemi indgår. Jonas Blomqvist, Espergærde Gymnasium har afløst Henning Tømmerholt, Gribskov Gymnasium. En stor tak til Henning for indsatsen gennem årene. 7. Samarbejdet med de videregående uddannelser DTU december 2010 Igen i år kunne lærerforeningen og DTU invitere til foredrag 5 dage i december, hvor professor Niels Bjerrum og docent Rasmus Fehrmann underholdt med demonstration af farlige og nyttige eksplosioner. I år var der ligesom de forrige år en overvældende tilslutning, knap 1000 elever fra alle niveauer fik en stor oplevelse, at dømme udfra den store jubel undervejs. KU januar 2011 I slutningen af januar afholdt lektor Anders Døssing på sk Institut 5 farverige forelæsninger om nitrogenforbindelser, syre base og redoxkemi. Forelæsningerne, der er tilpasset de forudsætninger, som eleverne opnår på C niveau, men som også kan bruges som en introduktion til B niveau, er meget eftertragtede. Godt 750 elever overværede forelæsningerne, og de utallige flotte forsøg med farveskift, røgringe og eksplosioner optog og begejstrede eleverne. Tak og næste år lærerforeningen vil gerne takke alle involverede, herunder også laboranter, laboratorieteknikere og sekretærer, som gør et stort stykke arbejde for at vores elever kan få nogle udbytterige og spændende timer. Det er af stor betydning for såvel gymnasieskolerne som for de naturvidenskabelige aftagerinstitutioner, at vi kan vise eleverne, de kommende studerende, kemi, anvendt i andre sammenhænge (og ikke mindst i større skala) end den, de kender fra skolelaboratoriet. lærerforeningen er så heldig, at begge institutioner har indvilliget i at gentage forelæsningerne næste år. De vil blive annonceret i LMFK bladet, på hjemmesiden og på Skolekom. På regionalmøderne har der været nyt fra fagkonsulenten og styrelsen. Diskussionerne på møderne har hovedsageligt drejet sig om de nye lærerplaner, studieretningsprojekter, AT og bioteknologi. Deltagerantallet har desværre været mindre end det plejer. Det kan der være mange grunde til, men styrelsen opfordrer medlemmerne til at deltage i regionalmøderne. På møderne er der gode muligheder for at snakke med sine kolleger fra skolerne i området og for at møde såvel fagkonsulenten og styrelsen, Besøgsservice på de videregående uddannelser lærerforeningen vil også gerne takke de videregående uddannelsesinstitutioner AAU, AU, SDU, RUC, DTU og KU for velvilligt at tilbyde både spændende foredrag og laboratorieøvelser til vores kemielever. Ved besøg på de videregående uddannelsesinstitutioner får vores elever et indblik i studiemiljøet på den enkelte institution, hører et spændende foredrag om et nyere forskningsemne og laver laboratorieforsøg, som de færreste har mulighed for at udføre hjemme på skolen. LMFK-bladet 5/

7 Eksperimentelt arbejde i forbindelse med SRP Mange af vores 3.g elever har igen i år fået mulighed for at udføre deres eksperimentelle arbejde til SRP på en af de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er en enestående mulighed for eleverne for selvstændigt, i et veludrustet laboratorium og med dygtige vejledere at udføre forsøg, som der ikke er mulighed for hjemme på skolerne. Tak til de videregående uddannelsesinstitutioner, som i år har taget imod vores 3.g elever. 8. Efterårslaboratorium i kemi I år blev der for 25. gang afholdt efterårslaboratorium i kemi på Institut for fysik og kemi på Syddansk Universitet i Odense. Der var knap 50 ansøgere til 24 pladser. Invitationerne blev som sidste år sendt ud med gammeldags post til skolerne. Det ser ud til at fungere rimeligt. Ansøgerne kom fra hele landet (også Fyn). Det var muligt at udvælge de 24, så der kun var én repræsentant fra hver skole. Så er der ingen, der kender hinanden på forhånd. Det var mange af dem glade for. Til gengæld blev vi så nødt til at optage nogle 2.g ere. De andre år har det mest været 3.g ere med kemi A. Men det har SDU ikke nævnt som et problem. Der var deltagere både fra stx og htx. Der var ca. lige mange af hvert køn. De senere år har det ellers mest været piger. Kursisterne boede på vandrehjemmet Danhostel Odense City, lige ved banegården. De var fagligt beskæftigede på sk Institut fra mandag til torsdag i skolernes efterårsferie fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Om aftenen var der sociale arrangementer, bl.a. en aften med tur til bowl n fun i Odense, hvor den stod på mad og derefter en gang bowling. Stor succes. En anden aften var der kursusmiddag på en restaurant i byen og søndag aften lidt folkedans for at ryste folk sammen. Det faglige indhold var som tidligere år eksperimentel organisk og uorganisk kemi og organisk analyse. Herudover var der emner som intelligente lægemidler og naturstoffer fra planter samt foredrag af tre yngre kemikere fra industrien. Den afsluttende evaluering viser tydeligt, at eleverne har en rigtig god uge både med hensyn til det faglige indhold og det sociale samvær. De udtrykker således stor tilfredshed med det faglige program, hvor de får et godt indtryk af kemien og dens arbejdsformer på universitetsniveau, ligesom de synes det er dejligt at møde elever fra andre dele af landet med samme interesser samt, at det er spændende at snakke med kemistuderende fra universitetet. Der er dog stor forskel på, hvilke emner eleverne er mest fascinerede af. Så det meget varierede faglige program, der planlægges fra universitetets side, må siges at være ideelt til elevgruppen. Næsten alle elever giver udtryk for større ønske om at studere kemi eller fag beslægtede med kemi efter at have deltaget i efterårslaboratoriet. Næste år (2011) er der igen efterårslaboratorium i Odense og hele arrangementet får støtte både fra Novo Nordisk A/S og Institut for Fysik og kemi, Syddansk Universitet. En hjertelig tak til de mange ansatte og studerende på Instituttet, der knokler for, at vi kan give vores elever dette tilbud om Efterårslaboratorium i kemi. Tovholder for efterårslaboratoriet er Thomas Correll fra Mulernes Legatskole. 9. Forlaget Forlaget har en fin økonomi og har igen i år haft et solidt og konstant salg. Den samlede omsætning blev kr. mod forrige regnskabsårs kr. Regnskabet for 10/11 udviser et overskud på ca kr. mod sidste års overskud på ca kr. Årets topscorer på salgslisten er Formelsamling A efterfulgt af hæfterne Kost og ernæring og Primærproducenter. Der næst kommer Studentereksamensopgaver August 2006 Juni Den nye studentereksamensopgavesamling Studentereksamensopgaver August 2006 Juni 2010 udkom i januar 2011 og blev sendt ud som medlemsgave til skolerne i februar. Vi håber, at alle skoler har modtaget boggaven, og vi vil her huske medlemmerne på at få meddelt skoleskift til LMFK sekretariatet, hvis man flytter. Personalet på LMFK bruger de oplysninger de har, når de pakker bogpakkerne. Det er vores fornemmelse af det fungerer fornuftigt, og vi vil fortsætte den praksis i forbindelse med medlemseksemplarer. Vi har i årets løb fået genoptrykt Formelsamling A og har haft mange ideer til nye projekter oppe at vende. Forårets store projekt har været arbejdet med at få temabogen der virker gjort færdig. Hæftet handler med udgangspunkt i bl.a. morphin om, hvordan smertestillende stoffer virker, stoffernes struktur, funktion og vekselvirkning med fx biologiske receptorer. Vi håber, at medlemmerne, når denne beretning læses, har fået et medlemseksemplar, og at bogen ligger klar til salg på LMFK sekretariatet. Forlaget har i året været repræsenteret med sine udgivelser ved LMFK årsmødet samt online på Forlagets og LMFK sekretariatets hjemmesider. Det er vores opfattelse, at Forlagets hjemmeside fungerer godt på LMFK, og vi vil kun opfordre til, at medlemmerne får benyttet sig af de ekstra materialer, der tilbydes dér. LMFK sekretariatet er sidste år flyttet til dejlige, lyse lokaler i nabolejligheden, og Forlaget har sammen med de andre forlag i LMFK samarbejdet sponsoreret nye kontormøbler. Forlagets bestyrelse har i indeværende år bestået af Gudrun Husum (kasserer), Gitte Berg Jensen (sekretær) og Hanne Busk (formand), som sammen varetager det daglige arbejde, samt Hanne Thomsen og Hanne Verge Larsen fra kemistyrelsen. Tak for et godt samarbejde. En særlig tak til Gudrun Husum, som med udgangen af dette beretningsår har valgt at stoppe som kasserer og endelig nyde otium og pensionistilværelse fuldt ud. Gudrun har været kasserer siden Forlagets start i 1993 og har i hele perioden været garant for, at der var styr på økonomien, orden i regnskaberne og sikret, at der var likvide midler til de forskellige aktiviteter. Vi vil savne Gudruns overblik og hendes gode ideer i det fremtidige arbejde. Forlaget har i årets løb deltaget i det fælles samarbejde omkring LMFK salg; herunder det årlige koordinationsmøde, hvor prislisten over LMFK salg bliver til. Dernæst en særlig tak til LMFK sekretariatets dygtige og engagerede medarbejdere, som har knoklet, og på bedste vis har varetaget Forlagets salg. 44 LMFK-bladet 5/2011

8 10. F&K Forlaget F&K Forlaget, der ejes ligeligt af og Fysiklærerforeningen ledes af forretningsfører Marianne Joost Støckler, Viborg Katedralskole. Bestyrelsen for forlaget består desuden af Malene Bak, Aalborg Katedralskole samt styrelsesrepræsentanterne Gunhild Kjeldsen, kemi, og Frank Borum, fysik. Omsætningen i forlaget er på ca kr. Vi vil igen henlede opmærksomheden på den elektroniske udgave af Notecentralen. Man finder den på notecentralen.dk og logger ind med telefonnummer samt medlemsnummeret, som kan findes på medlemskort eller bagsiden af LMFK bladet. Hermed en opfordring til at lægge materiale ind og i øvrigt bruge den. 11. Foreningens økonomi Den ordinære drift af lærerforeningen gav et underskud på ca kr i det forløbne regnskabsår. Samlet er der et overskud på godt kr, som fremkommer pga. overskud i forlag mv. 12. LMFK og sekretariatet Sekretariatet er nu faldet godt til i de nye lokaler og har benyttet året til at komme oven på efter en hektisk periode med personaleudskiftning og flytning. I den kommende tid arbejdes der med at få forbedret hjemmesiden samt at få indarbejdet nogle forenklede procedurer i forbindelse med kursustilmeldinger. LMFK sekretariatet har også i det forgangne år været benyttet flittigt af UVM, lige som flere andre faglige foreninger har tilkøbt sig assistance fra sekretariatet. 13. Afslutning Som afslutning på denne beretning vil foreningen gerne takke for det store arbejde, der udføres for foreningen af regionallederne, forlagsbestyrelser, kursusarrangører, revisorer, og deltagere i alle arbejdsgrupper samt alle bidragsydere til denne beretning. Foreningen vil ligeledes takke redaktøren for emuens kemiside Jan Geertsen, Sankt Knuds Gymnasium, for et godt og effektivt arbejde med kemis hjemmeside. Desuden rettes en stor tak til Thomas Correll for endnu en gang at have påtaget sig det omfattende arbejde med Efterårslaboratoriet. Tak til forlagets bestyrelse, som lægger en stor arbejdsindsats i at få publiceret undervisningsmateriale, som mange har glæde af. Vi vil gerne takke Kurt B. Nielsen og Søren Hauge Andersen samt alle studerende og forskere, som har været behjælpelige med det store forarbejde og gennemførelsen af årets kemiolympiade. Stor tak til fagkonsulent Keld Nielsen for et godt og konstruktivt samarbejde, som vi sætter stor pris på. Tak til LMFK bladets redaktionsgruppe og specielt tak til Knud Erik Sørensen, som stoppede som redaktør for bladet i beretningsperioden. Knud Erik lagde grunden til det meget flotte medlemsblad, som foreningernes medlemmer nu kan nyde godt af. Også en stor tak til bladets nye redaktør, Niels Elbrønd Hansen, som har fortsat arbejdet med at udvikle vores blad til noget, som man gerne vil vise til andre. Ved den seneste generalforsamling trådte Dorte Lind Damkjær fra Vejle Tekniske Gymnasium ud af bestyrelsen. Dorte var den første htx repræsentant i bestyrelsen, og vi vil gerne takke for et engageret arbejde. Til slut skal der lyde en stor tak til LMFK Sekretariatets medarbejdere Anne, Lisette og Helle, der alle har ydet en kæmpe indsats for at holde styr på flytning og de mange arbejdsopgaver på Sekretariatet. Endelig skal der lyde en stor tak til studentermedhjælperne, Matias, Marie, Nina, Anna, Helena, og Michaela. På styrelsens vegne Ole Vesterlund Nielsen Formand LMFK-bladet 5/

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2014 var der 801 medlemmer af lærerforeningen, hvoraf 422 også var medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 25

Læs mere

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.4 september 2014

Biofag. Nr.4 september 2014 Biofag Nr.4 september 2014 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer. FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Geo-Nyt 59, december 2004-1. Geo-Nyt 59. december 2004. Gullfoss, foto: Karsten Duus. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

Geo-Nyt 59, december 2004-1. Geo-Nyt 59. december 2004. Gullfoss, foto: Karsten Duus. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 59, december 2004-1 Geo-Nyt 59 december 2004 Gullfoss, foto: Karsten Duus Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 59, december 2004-2 Jens Korsbæk Jensen kasserer Acaciavej 5, 1867

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

GISP. Nr. 151 Maj 2013

GISP. Nr. 151 Maj 2013 GISP Nr. 151 Maj 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING IDRÆT Få gratis prøveperiode! Opret en profil på gyldendal-uddannelse.dk eller scan koden 8651 C-DET ER IDRÆT + B-FOR BEDRE IDRÆT i-bøger på

Læs mere

GISP. Nr. 150 December 2012. GISP nr.150

GISP. Nr. 150 December 2012. GISP nr.150 GISP Nr. 150 December 2012 GISP nr.150 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING NYHED Kroppen i fokus Biologi A og idræt B nucleus forlag Lundingsgade 33 8000 Århus C 86 19 04 55 Her er bogen som kombinerer

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012 lærerforeningens beretning 2011 2012 1. Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12.8.2012 1746 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole (formand,

Læs mere

Nyhedsbrev Januar 2009

Nyhedsbrev Januar 2009 Nyhedsbrev Januar 2009 Studietur til Skotland Digital tilmelding til ungdomsuddannelserne hvordan gør vi Nye måder at møde unge på med anden etnisk baggrund end dansk Få, men tilfredse lærere på kursus

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

Årsrapport 2012-2013 Juni 2013

Årsrapport 2012-2013 Juni 2013 Årsrapport 2012-2013 Juni 2013 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Biofag. Nr.3 august 2013

Biofag. Nr.3 august 2013 Biofag Nr.3 august 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 78 april 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken

Læs mere

176» december 2009. samfundsfagsnyt. Columbus-prisen 2009. Aktionslæring og medborgerskab. Bestyrelsens beretning. foreningen af lærere i samfundsfag

176» december 2009. samfundsfagsnyt. Columbus-prisen 2009. Aktionslæring og medborgerskab. Bestyrelsens beretning. foreningen af lærere i samfundsfag 176» december 2009 samfundsfagsnyt Columbus-prisen 2009 Aktionslæring og medborgerskab Bestyrelsens beretning foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 177: 15. februar 2010 Indhold Redaktion:

Læs mere

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS?

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS? PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS? PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag 180» december 2010 samfundsfagsnyt Ny bestyrelse for FALS Landbrugets store fallit Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 181: 15.02.2011 Redaktion:

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Tema: Reformerne og matematikken

Tema: Reformerne og matematikken M A T I L D E Tema: Reformerne og matematikken Universitet Gymnasium Foto: Københavns Universitet Foto: Viborg Katedralskole NYHEDSBREV FOR DANSK MATEMATISK FORENING NR. 18 OKTOBER 2003 18/03 1 Leder Af:

Læs mere

GISP. Nr. 152 September 2013

GISP. Nr. 152 September 2013 GISP Nr. 152 September 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING gør idræt levende ibog Bog Idræt C gennemgår områder inden for idrættens verden. Bl.a. boldspil, musik og bevægelse, historiske afsnit

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Geo-Nyt 67 August 2009 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF

Geo-Nyt 67 August 2009 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 67 August 2009 Geo-Nyt 67, august 2009-1 Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF Geo-Nyt 67, august 2009-2 Anders Teglgaard Kjær kasserer Højslevgårdsvej 5, 7840 Højslev tlf. 97 52 35 99 tk@skivegym.dk

Læs mere

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Et casestudie under Region Nordjyllands projekter om mønsterbrydning Annette Rasmussen Forskningsrapport 24 2011 Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere