Kemilærerforeningens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kemilærerforeningens beretning 2010 2011"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj medlemmer, hvoraf 396 også var medlemmer af en eller flere af de andre foreninger under LMFK. Det er 26 flere medlemmer af foreningen end i det foregående år, og fremgangen for foreningen er fortsat fra de forrige år. Der er heldigvis mange, der er i gang med at tage et pædagogikum, hvor kemi indgår som det ene fag, og dette gælder for både stx, htx og hf, og der er derfor basis for at forvente en stadig tilgang af nye medlemmer. Styrelsen har i det forløbne år bestået af: Ole Vesterlund Nielsen, Virum Gymnasium, formand Gert W. Bergstein, Horsens Statsskole, næstformand Gunhild Kjeldsen, Marselisborg Gymnasium, kasserer Hanne Thomsen, Christianshavns Gymnasium Johanne Jensen, Aalborg Katedralskole Hanne Verge Larsen, Greve Gymnasium, suppleant Charlotte Grauert, HTX Nordsjælland, suppleant. 2. året, der gik Overenskomstforhandlingerne Overenskomstforhandlingerne fik for kemi det kedelige resultat, at opstillingstimerne bortfalder fra og med august Vores ønske til overenskomsten var og har i mange år været, at kemi skulle være ligestillet med fysik, således, at der var opstillingstimer til alle fagets niveauer. Desværre var der meget lidt opbakning fra GL s side hverken til kemis ønsker eller til opstillingstimer i det hele taget til de andre eksperimentelle fag. I stedet for opstillingstimer udløser eksperimentelle fag tillæg gradueret i størrelse efter fagets niveau. Det står naturligvis frit for lærergrupperne på de enkelte skoler at forsøge at forhandle sig til timer i forbindelse med opstillingsarbejdet, og det skal blive interessant at følge, om dette vil lykkes nogen steder. Fagkonsulenterne Fagkonsulenternes rolle har i de senere år været under stadigt pres og reduktion fra Undervisningsministeriets side. Pædagogisk Samarbejdsudvalg under GL har i flere omgange behandlet problemet og har overfor bl.a. Undervisningsministeriet protesteret mod denne klare forringelse. Skrivelsen har været bragt i Gymnasieskolen. AT Årets opgaveformulering til AT eksamen Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor selviscenesættelse og/eller overvågning med brug af moderne teknologi spiller en væsentlig rolle var desværre med hensyn til kemis muligheder for at deltage en tilbagevenden til tilstanden ved de første års AT emner. Eleverne havde meget svært ved at se, hvilke muligheder kemi kunne byde ind med på netop dette emne. Selv om man som lærer godt kunne se adskillige åbninger til emnet, så er det jo trods alt eleverne, som skal arbejde med opgaven, og de fandt desværre i for mange tilfælde fagkombinationer uden kemis deltagelse. Miseren blev ikke mindre af, at der denne gang ikke var specielle krav til antallet af deltagende fakulteter i opgaven. Lidt over 300 elever inddrog i år kemi i AT besvarelsen, hvilket er meget lavt også sammenlignet med fag som fx fysik og biologi, og det er en ringere deltagelse end ved de forrige års AT eksamner. Det er overordentligt beklageligt, at AT eksamensemnet i så høj grad kan sortere i de fag, hvor vores elever har en reel mulighed for selv at vælge fag og delvist emne efter interesse. I den almindelige undervisning er det vigtigt, at kemi kommer til at deltage i elevernes AT emner. Hvis det ikke uden videre er tilfældet på ens skole, må man jo aktivt gå ind i dialog med ledelsen om, at eleverne skal have muligheden for at se et naturvidenskabeligt fag som kemi i en AT sammenhæng. Det kan ligeledes være nødvendigt at bearbejde ens kolleger, så de også kan se hvorledes kemi kan bidrage til et AT emne. C, B og A Søgningen til ungdomsuddannelserne er stigende, og da gymnasiereformen fra 2005 siden 2008 har leveret studenter, er det på sin plads at lave en foreløbig status for kemi. Først ses på hvor mange (i absolutte tal), der har studentereksamen med de tre keminiveauer: Antal elever Antal elever A-niveauet på eksamensbeviset B-niveauet på eksamensbeviset Alle HTX STX Alle LMFK-bladet 5/ HF HTX STX

2 Antal elever C-niveauet på eksamensbeviset Tallene bygger på Undervisningsministeriets statistik over eksaminer fra ungdomsuddannelserne. Specielt falder det i øjnene, at der er en kraftigt stigning i antallet af elever, der har B på deres eksamensbevis, og at der ligeledes er et kraftigt fald i elever med C. For A s vedkommende er der knap så dramatiske ændringer. De absolutte tal kan ikke alene vise helbredstilstanden for ungdomsuddannelsernes kemifag, idet tilgangen til ungdomsuddannelserne er steget markant i de senere år. Fra 2004 til 2010 er en STX årgang vokset med ca elever, HTX med ca. 800 elever og HF med knap 400 elever. I det følgende er vist den procentiske fordeling af studentereksaminer fordelt på de tre ungdomsuddannelser, og det giver ikke helt så rosenrødt et indtryk hvad angår kemi: Alle HF HTX STX Andelen af elever i STX, der slet ikke har et defineret niveau i kemi, er svagt stigende. Før reformen var det de sproglige elever, men de havde dog et lille kemi C niveau i naturfag. I dag er der ingen garanti for, at de har beskæftiget sig med kemi i nv. Når reformen i STX bl.a. skulle styrke naturvidenskaben, kan det give anledning til bekymring, at der er nedgang på det højeste niveau, ligesom det giver anledning til bekymring, at op mod halvdelen af STX eleverne kun flygtigt beskæftiger sig med kemi set i relation til vores daglige omgang med kemiske stoffer. Der er et behov for, at flere borgere kan forstå og forholde sig kritisk til omtale og debat om kemiske stoffer i hverdagsprodukter og miljø. HTX: Procentdel af årgangen 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% HTX -10% Studenterårgang A B C ingen kemi STX: Procentdel af årgangen 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% STX Studenterårgang A B C ingen kemi I stx har reformen hvad angår B bevirket en kraftig stigning i tilslutningen, der næsten er blevet tredoblet. Tilslutningen til C er faktisk fladet lidt mere ud, end hvad der svarer til den forøgede tilgang til B. I optællingsperioden er tilvæksten i antallet af studentereksaminer fra STX er som nævnt vokset med ca. 5000, og dette modsvares desværre ikke i antallet af studenter med A på eksamensbeviset nærmest tværtimod! Andelen af en årgang med A er faldet. Reduktionen er på 1,7 % point, hvilket svarer til, at kemi har mistet ca. hver 5. elev med A, svarende til et fald på næsten 20 %. Efter reformen blev kemi B obligatorisk på HTX, hvilket naturligvis har fjernet kemi C og givet en betydelig vækst i både kemi B og A. A har haft en stigende tilslutning både før og specielt fra 2008, hvor de første elever, som havde læst efter reformen blev studenter. Fra 2007 til 2008 skete der ca. en fordobling i tilslutningen, nemlig ca. 10 % point. HF: Procentdel af årgangen 120% 100% 80% 60% 40% 20% HF 0% -20% Studenterårgang A B C ingen kemi Før reformen var der kun relativt få elever under 10 % af en hf årgang, der havde kemi. Efter reformen blev C obligatorisk i nf faget i det 2 årige hf forløb. Det har medført en forøgelse af andelen, der tager kemi på B niveau, og selv om 38 LMFK-bladet 5/2011

3 det er en forøgelse på 40 % (1,8 % point), så er det stadig en beskeden andel af hf eleverne, der tager kemi på B niveau. Ingen tager kemi på A niveau. Der vil næppe heller være mange skoler der tilbyder dette, da det vil være vanskeligt skemamæssigt og tidsmæssigt at indpasse i et 2 årigt hf forløb. På STX og HTX har elever med Bioteknologi A, der påbegynder 3.g i august 2011, muligheden for at tilvælge A, men på nuværende tidspunkt er der kun forlydender om en ganske beskeden interesse for denne valgmulighed. B ser ud til at klare sig godt hvad angår antallet af elever, men der er tilsyneladende en del forskel fra skole til skole, hvilket bl.a. hænger sammen med skolernes placering i skoleforløbet af deres C, og i hvor høj grad skolerne overhovedet tilbyder C. Det er beklageligt, hvis ikke så mange elever som muligt har muligheden for at tage B og til en vis grad også C på deres ungdomsuddannelse, da disse niveauer er adgangskrav på en del videregående uddannelser med et vist indhold af naturvidenskab. At mange ikke har de rette adgangsgivende fag, når de skal starte på en videregående uddannelse, vidner den voldsomme tilgang til GSK kurserne om. Retfærdigvis bør det også nævnes, at elever selvfølgelig også kan mangle et nødvendigt fag, fordi der aktivt kan være valgt efter at opnå et højt eksamensgennemsnit og ikke efter nødvendige fag. Indførelsen af det nye it fag på stx og htx har bekymret kemi, biologi og naturgeografi, men det er endnu ikke opgjort i hvor høj grad denne mulighed påvirker vores fag. Søgningen til de naturvidenskabelige uddannelser Sommeren 2011 har endnu engang vist en stigende interesse for at studere naturvidenskabelige fag ved de videregående uddannelser. Læreruddannelsen til grundskolen har igen vist sig at have det svært og ikke mindst de naturvidenskabelige fag står fortsat svagt, og man må fortsat bekymre sig over, hvor få folkeskolelærere, der har en uddannelse med et naturvidenskabeligt fag. Det giver lærerne på ungdomsuddannelserne ekstra udfordringer i deres undervisning, men heldigvis viser mange af vores elever stor interesse for vores fag. SRP Heldigvis er der stadig en del af vores elever, som skriver SRP med kemi som det ene fag. Mange inddrager med fordel eksperimentelt arbejde, men med det tofaglige indhold i en SRP besvarelse ser man også et stort antal rent teoretiske besvarelser. Muligheden for at skrive enkeltfaglige besvarelser er praktisk taget ikke blevet udnyttet i kemi, og det er måske fordi der er nogle ret skrappe restriktioner for at kunne udnytte denne mulighed. Interessant nok har der for den første årgang med bioteknologi A været en pæn andel, der har skrevet enkeltfagligt. Nogle af de emner, som kemi traditionelt har inddraget til SRP, ligger i områder, som lige så godt kunne være et bioteknologiemne, og man kunne måske forestille sig, at netop dette forhold kunne bruges til inspiration til enkeltfaglige kemi SRP ere. Efteruddannelse i bioteknologi Danske Science Gymnasier (DASG) står for andet år i træk for en række inspirations og efteruddannelseskurser for biologi og kemilærere, der underviser i det nye Bioteknologi A fag. Kurserne kan generelt tjene som inspiration for alle med kemi og/eller biologi. Efteruddannelsen består af fire kurser af 2½ dags varighed på henholdsvis Aarhus Universitet (kursus A), Syddansk Universitet (kursus B), Københavns Universitet (kursus C) og DTU (kursus D). Kursus A er i biostrukturkemi, kursus B om bioteknologiske modelsystemer, kursus C om biostruktur og biofunktion og kursus D er i bioinformatik. Knap 120 biologi og kemilærere har i det forgangne skoleår deltaget i de 3 første efteruddannelseskurser og ca. 50 har på nuværende tidspunkt tilmeldt sig kurserne i bioinformatik på DTU her til efteråret. Alle har fået opdateret deres viden og afprøvet en masse både kendte og nye eksperimenter og kits. De fleste af eksperimenterne vil biologilæreren stå for i den daglige undervisning, men som kemilærer får man en masse ny viden og indsigt i, hvad eleverne kommer til at arbejde med i biologi i bioteknologifaget. Foreningen er repræsenteret af Hanne Thomsen i DASG s planlægningsgruppe for bioteknologi. Internationalt kemiår er internationalt kemiår, hvor kemien gerne skulle profileres. Den egentlige planlægning i Danmark er lagt i hænderne på en arbejdsgruppe nedsat af Nationalkomitéen for, som er et stående udvalg under Videnskabernes Selskab. Arbejdsgruppen har inviteret repræsentanter fra bl.a. kemiske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Dansk Naturvidenskabsfestival, folkeskolen og lærerforeningen til at deltage i arbejdet. Arbejdet har været noget hæmmet af, at det har været mere end almindelig vanskeligt at få bevilget fondsmidler til iværksættelse af diverse arrangementer, og meget arbejdet bygger derfor på frivilligt arbejdet. Der er en hjemmeside, der samler op på aktiviteterne: kemi2011.dk. Dansk Industri har udskrevet en konkurrence for folkeskolen og ungdomsuddannelserne med titlen Vores liv vores fremtid, hvor konkurrencekravet er en film på max. 3 minutters længde. Filmen skal sammenkæde et eksperiment i klassen med industriel produktion, og det skal illustrere, hvordan kemi kan være med til at løse nogle af fremtidens udfordringer og være med til at opfylde forskellige samfundsbehov. Præmiesummen er på i alt kr, og den fordeles ligeligt mellem besvarelser fra folkeskolen og fra ungdomsuddannelserne. Præmieoverrækkelsen skal ske på ens dag den 16. november Undervisningsministeriet har givet en bevilling, så der kan produceres en række artikler om kemien i Danmark i det 20. og 21. århundrede. En række kemikere har med stor velvilje lovet at bidrage, og resultaterne kan ses på kemiårets hjemmeside. Udvalgte artikler bringes i Dansk. 40 LMFK-bladet 5/2011

4 I nordisk regi arrangeres der på svensk initiativ 28. til 29. oktober 2011 en konference State of the Art i Stockholm med foredrag og workshops med bl.a. undervisningsmæssigt indhold. lærerforeningens repræsentant til dette arrangement er Vibeke Foersom fra Nærum Gymnasium. 3. Mærkning af kemikalier Sidst kemidatabasen blev opdateret kom der 73 nye stoffer/opløsninger med, og der blev lavet opdateringer på 73 stoffer/opløsninger pga. ændringer i bekendtgørelsen af listen over farlige stoffer. Der er nu 1489 stoffer og materialer i databasen. Man finder kemidatabasen på hjemmesiden for HR, Fysisk Arbejdsmiljø: fa.rm.dk under Biologisk og kemisk arbejdsmiljø som databasen for de gymnasiale uddannelser. Næste optagelse af nye stoffer er efteråret Man finder indberetningsskemaet på ovennævnte hjemmeside. Vi er jo i en overgangsperiode, hvor det er tilladt at anvende både nye og gamle mærkningsregler, og der arbejdes på en opdatering af ChemiCare, så programmet kan håndtere både gamle og nye mærkningsregler. 4. Olympiaden 2011 Den 43. Internationale olympiade foregik i Ankara, Tyrkiet i tiden fra den 9. juli til den 18. juli. Ankara, Tyrkiets hovedstad, var en virkelig god ramme for årets internationale kemiolympiade. Vejret, kulturen folkene og ikke mindst maden var en oplevelse. Offentliggørelsen af, hvem de fire udvalgte var, fandt sted ved en reception på Carlsberg, hvor bl.a. undervisningsminister Troels Lund Poulsen deltog. De fire var Ida G. Nielsen, student fra Varde Gymnasium, Thomas K. Lund, student fra Munkensdam, Ask Heje, student fra Marselisborg Gymnasium og Andreas Skovbakke, student fra Holstebro Gymnasium. Efter udtagelsen var de fire udvalgte igennem yderligere 10 dages målrettet træning, afholdt på sk institut, Aarhus Universitet og sk Institut, Københavns Universitet, inden afrejsen til Tyrkiet. En flot bronzemedaljer og en HM (Honourable Mention) blev det til år. Et ganske godt resultat, den skrappe konkurrence taget i betragtning. Se alle resultaterne på: icho2011.metu.edu.tr. De teoretiske opgaver var som altid meget svære og et godt stykke over dansk A niveau, og de var også temmelig regnetunge. Den tilladte lommeregne var Casio fx 82. Eksperimenterne i år var: Analyse af en blanding af chloridsalte vha. to titreringer, syntese af en diastereomer blanding med efterfølgende TLC analyse samt et reaktionshastighedsforsøg dannelse af dihydrogen ud fra ammoniakboran H 3 NBH 3 katalyseret af palladium. Alle tre gode eksperimenter, men udført under meget stort tidspres. Det ser ud til, at der er økonomiske støtte til at kører med samme udtagelsesmodel i det kommende år, idet Carlsbergs Mindelegat har lovet at forlænge sponsoratet i mindst et år og UVM vil forhåbentlig støtte på samme vis som i år. Selve konkurrencen foregik på METU, Middle East Technical University, som har en kæmpe campus på ca hektar, hvor der er plantet over 10 millioner træer, lidt uden for Ankara centrum. Det var også her de danske studenter boede under konkurrencen, mens mentorerne var gemt væk inde i selve Ankara. Men inden det var kommet så langt, var der gået en lang proces forud. Som de seneste år, var det modellen med fem runder inden udtagelsen af de fire elever til landsholdet, der blev anvendt: 1. runde ude på skolerne, 2. runde på sk Institut, Københavns Universitet, 3. runde på sk Institut, DTU, 4. runde på sk Institut, Aarhus Universitet og 5. runde igen på sk Institut, Københavns Universitet. 3., 4. og 5. runde blev afviklet som Camps med deltagelse af 14 elever. Disse Camps bestod bl.a. forelæsninger, teoretisk og eksperimentelt arbejde. Det hele foregik i tæt samarbejde med sk Institut, Aarhus Universitet, sk Institut, Københavns Universitet og sk Institut, DTU. En stor tak skal der lyde herfra til de tre universiteter for den store hjælp i form af mandskab, udstyr og lokaler, som de har ydet i forbindelse med afviklingen af dette års danske kemiolympiade. Det økonomiske grundlag for dette store arrangement var igen i år et meget generøst sponsorat fra Carlsbergs Mindelegat samt en meget stor støtte fra UVM. Årets danske kemiolympiade og den internationale kemiolympiade er blevet styret af Søren Hauge Andersen og Kurt B. Nielsen med meget god og uundværlig hjælp fra Ph.d. studerende Dennis Jul Hansen, Post Doc. Nina Lock, Ph.d. Martin Kristiansen, Cand. studerende Helene Kolding, Ph.d. Jonas L. Hansen, og retskemiker, Ph.d. Brian Schou Rasmussen. 5. Efteruddannelse I det forløbne år har der været stor interesse for at deltage i foreningens udbudte kurser. Kursus for nf undervisere I samarbejde med Biologilærerforeningen og Geografilærerforeningen blev der 3. til 4. november 2010 i Vejle afholdt et kursus for nf vejledere. Kurset bestod både af erfaringsudvekslinger omkring nf forløb og af diskussion af klasserumskulturer på HF og VUC. Der var desuden oplæg om eksperimentelt arbejde og praktisk arbejde med datafangst. Kurset havde også deltagelse af fagkonsulenterne. Selv om kurset havde en meget kort tilmeldingsfrist var der stor interesse for at deltage, og derfor udbyder de tre foreninger endnu en gang kurset til efteråret Kursusledere var Kirsten Torre Eriksen og Mette Holm Mogensen, begge Randers HF og VUC. LMFK-bladet 5/

5 Fagdidaktisk kursus Årets fagdidaktisk kursus i kemi blev afholdt den marts 2011 på Scandic Bygholm Park i Horsens. Årets kursus havde et overordnet tema, uorganisk kemi. Der var 4 faglige foredrag om emnet: Professor Jesper Bendix, KU: Livets kemi det handler om metaller. Lektor Henrik Birkedal, AAU: Biologiske og bioinspirerede materialer. Lektor Martin Holm, KU: Geokemi: Jordens indre kemi og grundstoffernes omfordeling under geologiske processer. Lektor Karsten Olsen, KU, Life: Redoxenzymer og fødevarekemi. Kurset indeholdt desuden et oplæg fra formanden for sk Forenings Nomenklaturudvalg. Som et nyt tiltag ved fagdidaktisk kursus var der censurering og diskussion af et par autentiske SRP besvarelser (både stx og htx). Desuden bød programmet på diskussion af eksamensopgaverne (stx/htx) fra sommeren Kurset var meget velbesøgt med 55 deltagere og venteliste, og foreningen har derfor besluttet at udbyde et Fagdidaktisk kursus igen i marts Kursusledere var Fagkonsulent Keld Nielsen og Ole Vesterlund Nielsen, Virum Gymnasium. Udlandskursus Der blev fra 9. til 15. oktober 2010 afholdt et kursus i Montpellier i Sydfrankrig om kemien bag vinproduktion. Kurset inkluderede foredrag, besøg på universitetslaboratorier og ekskursioner til vinproducenter. Der var desuden et besøg på en ostefabrik i Rocquefort. Kurset var eftertragtet, og der var desværre ikke plads til at alle interesserede kunne komme til at deltage. Kursusledere var Henriette Hauge Andersen og Gunnar Myrup, begge Allerød Gymnasium. Udviklingskurser Udviklingsprojekt: Studieretningssamarbejde i biologi og kemi Udviklingsprojekt er et samarbejde mellem Foreningen af Danske Biologer og lærerforeningen med fokus på studieretningssamarbejde i biologi og kemi. I projektet er det hensigten at udvikle nye tiltag som kan styrke samspillet imellem de to fag. Blod er valgt som emne og projektet startede med en inspirationsdag i foråret med ca. 40 deltagere. Dagen startede med oplæg dels om fremstilling og klinisk brug af blodkomponenter i forbindelse med transplantationer og dels om udvikling af lægemidler til behandling af hæmofili. Derefter var der oplæg ved fagkonsulenten i biologi om samarbejdsmuligheder og faggrænser i de to fag. Resten af dagen gik med workshops, hvor deltagerne skulle udveksle erfaringer og komme med ideer til udviklingsarbejdet. Der blev nedsat tre arbejdsgrupper, som skal udvikle materiale til brug i studieretningssamarbejdet. Det er planen, at der i november afholdes et seminar og projektet afsluttes med et efteruddannelseskursus i foråret 2012 og herefter vil det udviklede materiale vil blive publiceret på emu.dk. Tovholdere på projektet er Svend Erik Nielsen, Foreningen af Danske Biologer og Johanne Jensen, lærerforeningen. Udviklingsprojekt: Eksperimenter i naturvidenskabelig fagpakke (HF) I arbejdsgruppen deltager biologi, kemi og geografilærere fra 4 skoler med god og lang erfaring med HF. Skolerne er: Frederiksberg HF, Egedal Gymnasium og HF, Efterslægten, og Greve Gymnasium. Gruppen arbejder på at udvikle større og mindre eksperimenter, der kan koble fagene og dermed være velegnet til B delen af eksamen i NF. Projektet afsluttes med en efteruddannelsesdag i form af workshops, hvor deltagerne selv kan afprøve de forskellige eksperimenter og samtidig diskutere forløb, hvori eksperimenterne kan indgå. I den forbindelse vil alt materiale blive tilgængeligt på emu.dk. Eksempler på emner til eksperimenter kan være: Vejrstation (fx hjemmelavet), Drivhus, Genetik, Evolution, Forskelle i levevilkår, Naturkatastrofer etc. Det materiale, gruppen udarbejder, kommer udover vejledninger til eksperimenter også til at indeholde en liste med tips & tricks over, hvor ikke helt almindeligt apparatur mv. kan fremstilles/ fremskaffes. Tovholdere på udviklingsprojektet er Niels Vinther (Geografistyrelsen) og Hanne Verge Larsen (styrelsen). Udviklingsprojekt: NOS (Nature of science) Udviklingsprojektet har været et samarbejde mellem de faglige foreninger i biologi, fysik, kemi og matematik samt Center for Scienceuddannelse og Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet. Arbejdsgruppen planlagde et pilotkursus, som blev afholdt i foråret Kurset satte fokus på, hvordan man i højere grad i den almindelige undervisning kan inddrage videnskabelige processer, diskussioner og dilemmaer, så man får en integration mellem det normale faglige stof og fagenes identitet og metoder. Elevernes forståelse af og overvejelser om viden, identitet og metoder skulle derved gerne øges. Pilotkurset kørte over 3 dage: 2 dage, som blev afsluttet med planlægning af et mindre forløb. Erfaringerne fra dette forløb blev så diskuteret på den 3. kursusdag. Der vil i efteråret blive udbudt et kursus efter samme model. Gunhild Kjeldsen deltog fra styrelsen. 42 LMFK-bladet 5/2011

6 6. Det regionale arbejde Traditionen tro har der været afholdt regionalmøder i foreningens regioner, som blev arrangeret af de otte regionalledere. Bestyrelsen takker alle regionalledere for at gøre dette store arbejde samt holde kontakten ved lige mellem kemilærerne ude i regionerne og styrelsen. I det forløbne år er der blevet afholdt følgende møder: Region 1 & 2: Nordsjælland, Hovedstadsområdet og Bornholm. Ledere: Vibeke Foersom, Nærum Gymnasium og Jonas Blomquist, Espergærde Gymnasium. 23. marts Besøg på LIFE, KU og møde på Nærum Gymnasium. Region 3: Vest og Sydsjælland, Lolland og Falster. Leder: Anders Osted, Køge Gymnasium. 22. marts 2011: Besøg på Sun Chemical A/S, Køge, og møde på Køge Gymnasium. Region 4: Fyn. Leder: Lis Hjæresen, Nyborg Gymnasium. 17. marts 2011: Besøg hos Koppers Denmark A/S, Nyborg, og møde på Nyborg Gymnasium. Region 5: Sydjylland. Leder: Mette Malmqvist, Sønderborg Statsskole. 2. marts 2011: Møde på Ribe Katedralskole og besøg på Esbjergværket. Region 6: Østjylland. Leder: Team på HTX Viby, kontaktperson: Pia Geertsen. 26. november Møde på AU med besøg på Retskemisk Afdeling, AU og præsentation af Center for Science Education. 24. marts Besøg hos Danisco og møde på HTX Aarhus Midtby. Region 7: Vestjylland. Leder: Claus Bjerre, Skive Gymnasium. 16. marts Besøg på Foulum Forsøgscenter og møde på Viborg Gymnasium. Region 8: Nordjylland. Leder: Lone Andersen, Brønderslev Gymnasium. 31. marts Besøg på Nordjyllandsværket og møde på Nr. Sundby Gymnasium. få orientering og diskutere de aktuelle problemstillinger, der har berøring med kemiundervisningen. I januar blev der afholdt fællesmøde med deltagelse af styrelsen, fagkonsulenten og regionallederne. Et at hovedpunkterne på dette møde var drøftelse dels af opgaveformuleringer til studieretningsprojekterne samt rådgivning om skrivning af studieretningsprojekter hvor kemi indgår. Jonas Blomqvist, Espergærde Gymnasium har afløst Henning Tømmerholt, Gribskov Gymnasium. En stor tak til Henning for indsatsen gennem årene. 7. Samarbejdet med de videregående uddannelser DTU december 2010 Igen i år kunne lærerforeningen og DTU invitere til foredrag 5 dage i december, hvor professor Niels Bjerrum og docent Rasmus Fehrmann underholdt med demonstration af farlige og nyttige eksplosioner. I år var der ligesom de forrige år en overvældende tilslutning, knap 1000 elever fra alle niveauer fik en stor oplevelse, at dømme udfra den store jubel undervejs. KU januar 2011 I slutningen af januar afholdt lektor Anders Døssing på sk Institut 5 farverige forelæsninger om nitrogenforbindelser, syre base og redoxkemi. Forelæsningerne, der er tilpasset de forudsætninger, som eleverne opnår på C niveau, men som også kan bruges som en introduktion til B niveau, er meget eftertragtede. Godt 750 elever overværede forelæsningerne, og de utallige flotte forsøg med farveskift, røgringe og eksplosioner optog og begejstrede eleverne. Tak og næste år lærerforeningen vil gerne takke alle involverede, herunder også laboranter, laboratorieteknikere og sekretærer, som gør et stort stykke arbejde for at vores elever kan få nogle udbytterige og spændende timer. Det er af stor betydning for såvel gymnasieskolerne som for de naturvidenskabelige aftagerinstitutioner, at vi kan vise eleverne, de kommende studerende, kemi, anvendt i andre sammenhænge (og ikke mindst i større skala) end den, de kender fra skolelaboratoriet. lærerforeningen er så heldig, at begge institutioner har indvilliget i at gentage forelæsningerne næste år. De vil blive annonceret i LMFK bladet, på hjemmesiden og på Skolekom. På regionalmøderne har der været nyt fra fagkonsulenten og styrelsen. Diskussionerne på møderne har hovedsageligt drejet sig om de nye lærerplaner, studieretningsprojekter, AT og bioteknologi. Deltagerantallet har desværre været mindre end det plejer. Det kan der være mange grunde til, men styrelsen opfordrer medlemmerne til at deltage i regionalmøderne. På møderne er der gode muligheder for at snakke med sine kolleger fra skolerne i området og for at møde såvel fagkonsulenten og styrelsen, Besøgsservice på de videregående uddannelser lærerforeningen vil også gerne takke de videregående uddannelsesinstitutioner AAU, AU, SDU, RUC, DTU og KU for velvilligt at tilbyde både spændende foredrag og laboratorieøvelser til vores kemielever. Ved besøg på de videregående uddannelsesinstitutioner får vores elever et indblik i studiemiljøet på den enkelte institution, hører et spændende foredrag om et nyere forskningsemne og laver laboratorieforsøg, som de færreste har mulighed for at udføre hjemme på skolen. LMFK-bladet 5/

7 Eksperimentelt arbejde i forbindelse med SRP Mange af vores 3.g elever har igen i år fået mulighed for at udføre deres eksperimentelle arbejde til SRP på en af de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er en enestående mulighed for eleverne for selvstændigt, i et veludrustet laboratorium og med dygtige vejledere at udføre forsøg, som der ikke er mulighed for hjemme på skolerne. Tak til de videregående uddannelsesinstitutioner, som i år har taget imod vores 3.g elever. 8. Efterårslaboratorium i kemi I år blev der for 25. gang afholdt efterårslaboratorium i kemi på Institut for fysik og kemi på Syddansk Universitet i Odense. Der var knap 50 ansøgere til 24 pladser. Invitationerne blev som sidste år sendt ud med gammeldags post til skolerne. Det ser ud til at fungere rimeligt. Ansøgerne kom fra hele landet (også Fyn). Det var muligt at udvælge de 24, så der kun var én repræsentant fra hver skole. Så er der ingen, der kender hinanden på forhånd. Det var mange af dem glade for. Til gengæld blev vi så nødt til at optage nogle 2.g ere. De andre år har det mest været 3.g ere med kemi A. Men det har SDU ikke nævnt som et problem. Der var deltagere både fra stx og htx. Der var ca. lige mange af hvert køn. De senere år har det ellers mest været piger. Kursisterne boede på vandrehjemmet Danhostel Odense City, lige ved banegården. De var fagligt beskæftigede på sk Institut fra mandag til torsdag i skolernes efterårsferie fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Om aftenen var der sociale arrangementer, bl.a. en aften med tur til bowl n fun i Odense, hvor den stod på mad og derefter en gang bowling. Stor succes. En anden aften var der kursusmiddag på en restaurant i byen og søndag aften lidt folkedans for at ryste folk sammen. Det faglige indhold var som tidligere år eksperimentel organisk og uorganisk kemi og organisk analyse. Herudover var der emner som intelligente lægemidler og naturstoffer fra planter samt foredrag af tre yngre kemikere fra industrien. Den afsluttende evaluering viser tydeligt, at eleverne har en rigtig god uge både med hensyn til det faglige indhold og det sociale samvær. De udtrykker således stor tilfredshed med det faglige program, hvor de får et godt indtryk af kemien og dens arbejdsformer på universitetsniveau, ligesom de synes det er dejligt at møde elever fra andre dele af landet med samme interesser samt, at det er spændende at snakke med kemistuderende fra universitetet. Der er dog stor forskel på, hvilke emner eleverne er mest fascinerede af. Så det meget varierede faglige program, der planlægges fra universitetets side, må siges at være ideelt til elevgruppen. Næsten alle elever giver udtryk for større ønske om at studere kemi eller fag beslægtede med kemi efter at have deltaget i efterårslaboratoriet. Næste år (2011) er der igen efterårslaboratorium i Odense og hele arrangementet får støtte både fra Novo Nordisk A/S og Institut for Fysik og kemi, Syddansk Universitet. En hjertelig tak til de mange ansatte og studerende på Instituttet, der knokler for, at vi kan give vores elever dette tilbud om Efterårslaboratorium i kemi. Tovholder for efterårslaboratoriet er Thomas Correll fra Mulernes Legatskole. 9. Forlaget Forlaget har en fin økonomi og har igen i år haft et solidt og konstant salg. Den samlede omsætning blev kr. mod forrige regnskabsårs kr. Regnskabet for 10/11 udviser et overskud på ca kr. mod sidste års overskud på ca kr. Årets topscorer på salgslisten er Formelsamling A efterfulgt af hæfterne Kost og ernæring og Primærproducenter. Der næst kommer Studentereksamensopgaver August 2006 Juni Den nye studentereksamensopgavesamling Studentereksamensopgaver August 2006 Juni 2010 udkom i januar 2011 og blev sendt ud som medlemsgave til skolerne i februar. Vi håber, at alle skoler har modtaget boggaven, og vi vil her huske medlemmerne på at få meddelt skoleskift til LMFK sekretariatet, hvis man flytter. Personalet på LMFK bruger de oplysninger de har, når de pakker bogpakkerne. Det er vores fornemmelse af det fungerer fornuftigt, og vi vil fortsætte den praksis i forbindelse med medlemseksemplarer. Vi har i årets løb fået genoptrykt Formelsamling A og har haft mange ideer til nye projekter oppe at vende. Forårets store projekt har været arbejdet med at få temabogen der virker gjort færdig. Hæftet handler med udgangspunkt i bl.a. morphin om, hvordan smertestillende stoffer virker, stoffernes struktur, funktion og vekselvirkning med fx biologiske receptorer. Vi håber, at medlemmerne, når denne beretning læses, har fået et medlemseksemplar, og at bogen ligger klar til salg på LMFK sekretariatet. Forlaget har i året været repræsenteret med sine udgivelser ved LMFK årsmødet samt online på Forlagets og LMFK sekretariatets hjemmesider. Det er vores opfattelse, at Forlagets hjemmeside fungerer godt på LMFK, og vi vil kun opfordre til, at medlemmerne får benyttet sig af de ekstra materialer, der tilbydes dér. LMFK sekretariatet er sidste år flyttet til dejlige, lyse lokaler i nabolejligheden, og Forlaget har sammen med de andre forlag i LMFK samarbejdet sponsoreret nye kontormøbler. Forlagets bestyrelse har i indeværende år bestået af Gudrun Husum (kasserer), Gitte Berg Jensen (sekretær) og Hanne Busk (formand), som sammen varetager det daglige arbejde, samt Hanne Thomsen og Hanne Verge Larsen fra kemistyrelsen. Tak for et godt samarbejde. En særlig tak til Gudrun Husum, som med udgangen af dette beretningsår har valgt at stoppe som kasserer og endelig nyde otium og pensionistilværelse fuldt ud. Gudrun har været kasserer siden Forlagets start i 1993 og har i hele perioden været garant for, at der var styr på økonomien, orden i regnskaberne og sikret, at der var likvide midler til de forskellige aktiviteter. Vi vil savne Gudruns overblik og hendes gode ideer i det fremtidige arbejde. Forlaget har i årets løb deltaget i det fælles samarbejde omkring LMFK salg; herunder det årlige koordinationsmøde, hvor prislisten over LMFK salg bliver til. Dernæst en særlig tak til LMFK sekretariatets dygtige og engagerede medarbejdere, som har knoklet, og på bedste vis har varetaget Forlagets salg. 44 LMFK-bladet 5/2011

8 10. F&K Forlaget F&K Forlaget, der ejes ligeligt af og Fysiklærerforeningen ledes af forretningsfører Marianne Joost Støckler, Viborg Katedralskole. Bestyrelsen for forlaget består desuden af Malene Bak, Aalborg Katedralskole samt styrelsesrepræsentanterne Gunhild Kjeldsen, kemi, og Frank Borum, fysik. Omsætningen i forlaget er på ca kr. Vi vil igen henlede opmærksomheden på den elektroniske udgave af Notecentralen. Man finder den på notecentralen.dk og logger ind med telefonnummer samt medlemsnummeret, som kan findes på medlemskort eller bagsiden af LMFK bladet. Hermed en opfordring til at lægge materiale ind og i øvrigt bruge den. 11. Foreningens økonomi Den ordinære drift af lærerforeningen gav et underskud på ca kr i det forløbne regnskabsår. Samlet er der et overskud på godt kr, som fremkommer pga. overskud i forlag mv. 12. LMFK og sekretariatet Sekretariatet er nu faldet godt til i de nye lokaler og har benyttet året til at komme oven på efter en hektisk periode med personaleudskiftning og flytning. I den kommende tid arbejdes der med at få forbedret hjemmesiden samt at få indarbejdet nogle forenklede procedurer i forbindelse med kursustilmeldinger. LMFK sekretariatet har også i det forgangne år været benyttet flittigt af UVM, lige som flere andre faglige foreninger har tilkøbt sig assistance fra sekretariatet. 13. Afslutning Som afslutning på denne beretning vil foreningen gerne takke for det store arbejde, der udføres for foreningen af regionallederne, forlagsbestyrelser, kursusarrangører, revisorer, og deltagere i alle arbejdsgrupper samt alle bidragsydere til denne beretning. Foreningen vil ligeledes takke redaktøren for emuens kemiside Jan Geertsen, Sankt Knuds Gymnasium, for et godt og effektivt arbejde med kemis hjemmeside. Desuden rettes en stor tak til Thomas Correll for endnu en gang at have påtaget sig det omfattende arbejde med Efterårslaboratoriet. Tak til forlagets bestyrelse, som lægger en stor arbejdsindsats i at få publiceret undervisningsmateriale, som mange har glæde af. Vi vil gerne takke Kurt B. Nielsen og Søren Hauge Andersen samt alle studerende og forskere, som har været behjælpelige med det store forarbejde og gennemførelsen af årets kemiolympiade. Stor tak til fagkonsulent Keld Nielsen for et godt og konstruktivt samarbejde, som vi sætter stor pris på. Tak til LMFK bladets redaktionsgruppe og specielt tak til Knud Erik Sørensen, som stoppede som redaktør for bladet i beretningsperioden. Knud Erik lagde grunden til det meget flotte medlemsblad, som foreningernes medlemmer nu kan nyde godt af. Også en stor tak til bladets nye redaktør, Niels Elbrønd Hansen, som har fortsat arbejdet med at udvikle vores blad til noget, som man gerne vil vise til andre. Ved den seneste generalforsamling trådte Dorte Lind Damkjær fra Vejle Tekniske Gymnasium ud af bestyrelsen. Dorte var den første htx repræsentant i bestyrelsen, og vi vil gerne takke for et engageret arbejde. Til slut skal der lyde en stor tak til LMFK Sekretariatets medarbejdere Anne, Lisette og Helle, der alle har ydet en kæmpe indsats for at holde styr på flytning og de mange arbejdsopgaver på Sekretariatet. Endelig skal der lyde en stor tak til studentermedhjælperne, Matias, Marie, Nina, Anna, Helena, og Michaela. På styrelsens vegne Ole Vesterlund Nielsen Formand LMFK-bladet 5/

Kemilærerforeningens beretning 2011 2012

Kemilærerforeningens beretning 2011 2012 lærerforeningens beretning 2011 2012 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste par år været nogenlunde stabilt. Der var den 31. maj 2012 761 medlemmer, hvoraf 413 også var

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2009-2010

Beretning for Kemilærerforeningen 2009-2010 Beretning for lærerforeningen 2009-2010 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste år været svagt faldende, men der var den 31. maj 2010 713 medlemmer. Det er 10 flere medlemmer

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2005-2006

Beretning for Kemilærerforeningen 2005-2006 Beretning for lærerforeningen 2005-2006 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2006 699 medlemmer, hvoraf 422

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2012 2013

Kemilærerforeningens beretning 2012 2013 lærerforeningens beretning 2012 2013 1. Foreningen og medlemmerne Den 1. august 2013 var der 776 medlemmer, heraf var de 414 også medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 15 flere medlemmer end i

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2014 var der 801 medlemmer af lærerforeningen, hvoraf 422 også var medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 25

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2008-2009

Beretning for Kemilærerforeningen 2008-2009 Beretning for lærerforeningen 2008-2009 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har de seneste år været svagt faldende, men der var den 31. maj 2009 703 medlemmer, hvoraf 403 også var

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008 lærerforeningens beretning 2007-2008 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2007-31.5.2008 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i STX og HF 3. Udviklingsprojekter og

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

38 LMFK-bladet. Beretning for Kemilærerforeningen 2003-2004. Matematik. Kemi

38 LMFK-bladet. Beretning for Kemilærerforeningen 2003-2004. Matematik. Kemi Beretning for lærerforeningen 2003-2004 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der d. 10. august 2004 703 medlemmer, hvoraf

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2004-2005

Beretning for Kemilærerforeningen 2004-2005 Beretning for lærerforeningen 2004-2005 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2005 699 medlemmer, hvoraf 445

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2014 2015

Kemilærerforeningens beretning 2014 2015 Kemilærerforeningens beretning 2014 2015 1. Foreningen og medlemmerne I begyndelsen af august 2015 var der 824 medlemmer af Kemilærerforeningen, hvoraf 484 også var medlem af andre foreninger under LMFK.

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning

Kemilærerforeningens beretning Kemilærerforeningens beretning 2015 2016 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2016 var der 834 medlemmer af Kemilærerforeningen, hvoraf 479 også var medlemmer af andre foreninger under LMFK.

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark!

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! De danske deltagere ved afslutningsceremonien på Bali Nusa Dua

Læs mere

Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011

Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011 Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011 De danske studenter lige inden åbningsceremonien i Taipei, Taiwan: Fra venstre ses Johan Nitschke, Liane

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium 94 KOMMENTARER Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium Torben Christoffersen, fhv. kontorchef i Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet Om morgenen kl. 4.45 den 28. maj

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Nyoptag sommer 2006 Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Indledning DTU har de seneste år udarbejdet en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

Udviklingsprojekter 2007/2008

Udviklingsprojekter 2007/2008 Udviklingsprojekter 2007/2008 I skoleåret 2007/2008 fortsætter de fem udviklingsprojekter, der startede i 2006/2007: CAS i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling Jordobservationer nedtagning

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen ÅRGANG 2004 Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004 Studieadministrationen Årgang 2004-undersøgelsen Indhold: Profil af de studerende på årgang 2004... 2 Antal og køn... 3 Kvotient,

Læs mere

Fremtidens naturfag i folkeskolen

Fremtidens naturfag i folkeskolen MONA 2006 1 109 Fremtidens naturfag i Undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte pr. 1. november 2005 et udvalg med opgaven at udarbejde et oplæg til regeringens handlingsplan for naturfagene i. Udvalget

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals Delrapport Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011 Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals 01.08.2011 31.07.2014 Journalnummer: 1-30-76-29-0040-11 Kontraktens parter

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den

1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg. Hører til journalnummer: Udskrevet den 1. Høringssvar fra VUC Skive-Viborg Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 1 2. Høringssvar fra Viborg Gymnasium og HF Hører til journalnummer: 1-10-76-2-07 Regionsrådet for Region Midt Regionshuset Viborg

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Optag vinter 2013 Diplomingeniør

Optag vinter 2013 Diplomingeniør Optag vinter 213 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU.

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 faglig udvikling i praksis (FIP16) biologi Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 FIP-kursets

Læs mere

Idéhistorie & teknologihistorie

Idéhistorie & teknologihistorie Idéhistorie & teknologihistorie Nyhedsbrev 02 2017 - Juni Siden sidst Kære alle Hermed nyhedsbrev nr. 2. Sommerferien står for døren, men jeg kan lige akkurat nå at løfte sløret for Undervisningsministeriets

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006 lærerforeningens beretning 2005-2006 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2005 31.5.2006 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Optag vinter 2010 Diplomingeniør

Optag vinter 2010 Diplomingeniør Optag vinter 2010 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Kemi-lærerdag. 5 April 2013

Kemi-lærerdag. 5 April 2013 Kemi-lærerdag 5 April 2013 Program 9:45 Registrering 10:00 Velkomst. Frank Jensen, Institut for Kemi 10:15 Skyer i jordens atmosfære Merete Bilde, Professor, Institut for Kemi 11:00 Kaffe 11:30 På sporet

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016

Kemi Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Kemi 2016 Evaluering af skriftlig eksamen kemi A, stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

TALENTSAMARBEJDET I 2011/12 BLANDT FRIE- OG PRIVATE SKOLER

TALENTSAMARBEJDET I 2011/12 BLANDT FRIE- OG PRIVATE SKOLER TALENTSAMARBEJDET I 2011/12 BLANDT FRIE- OG PRIVATE SKOLER Vi har hermed fornøjelsen af at kunne udsende en rapport indeholdende bl.a et regnskab for talentpleje blandt 13 DP-skoler i Danmark. Projektet

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

Evaluering af forsøg med bioteknologi A - delrapport med udgangspunkt i statistisk materiale

Evaluering af forsøg med bioteknologi A - delrapport med udgangspunkt i statistisk materiale Evaluering af forsøg med bioteknologi A - delrapport med udgangspunkt i statistisk materiale Undervisningsministeriet Kontor for gymnasiale uddannelser september 2013 Indhold Indledning... 3 Sammenfattende

Læs mere

Matematik og naturfag. verdensklasse

Matematik og naturfag. verdensklasse Projektgruppens sammenfatning af Evaluering af projektperioden 2002-2003 Matematik og naturfag i verdensklasse Learning Lab i Hovedstadsregionen Juni 2003 Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015. To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark

Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015. To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015 To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark IBO i Aarhus 19. juli 2015. Fra venstre: Karen Yang (Bronze), Anders

Læs mere

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Nicolai Amdrup Indledning DTU har de seneste

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Projektets titel. Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser, FOU projektnr 116417, Pulje USS2003 Iværksætterkultur (BU) 1. Projektets

Læs mere

Rapport om projekt nr

Rapport om projekt nr Rapport om projekt nr. 122341 Kursus i talentpleje Sorø USS2001 Naturvidenskab i uddannelserne Kursus for gymnasielærere og HTX-lærere i talentpleje for naturvidenskabelige talenter Beskrivelse af kurset:

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Tidspunkt: Onsdag den 28. oktober 2009, kl. 17.00 21.00. Sted: Scandic Bygholm Parkhotel, Horsens Tilmeldingsfrist: Den 9. oktober 2009 på e-mail: buahg@horsens.dk Inviterede: Medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere