Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende:"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I skrivende stund (januar 2012, red.) er foreningen optaget af at søge information om, vurdere og forsøgsvis påvirke, hvor Forsvaret og underlagte myndigheder bevæger sig hen dels som led i den fortsatte implementering af indeværende forsvarsforlig , dels som følge af de politiske tilkendegivelser om større besparelser, der fremkom allerede i 1. halvår 2011 og som er blevet videreført i det politiske grundlag fra september 2011, den nuværende regering arbejder ud fra. Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende: Det danske militære forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed ud fra formål om at forebygge konflikter og krig, hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne. Forsvaret skal råde over styrker af Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, hvis størrelse, kampkraft m.v. gør det muligt at løse opgaverne, herunder med Hjemmeværnets deltagelse. Udførelsen sker så ud fra de politisk anviste ressourcer og under anvendelse af den bedst mulige militærfaglige kompetence, der igen hviler på et solidt grundlag af civilkompetence og øvrige civilsamfundsressourcer. Samfundsøkonomien kan gøre det nødvendigt for Folketinget at foretage justering i tildelingen af ressourcer til Forsvaret og/eller ændre på Forsvarets opgaver m.v. Uanset udviklingen vil HPRD fortsat arbejde for, at Personel af Reserven anvendes som og forbliver en fleksibel, attraktiv og for Forsvaret værdiskabende kapacitet baseret på både militære og civile kompetencer. Konkret betyder det bl.a. en videreførelse af forudsætningen i indeværende forsvarsforlig om, at Reserven som en kosteffektiv og relevant kapacitet fortsat anvendes på de hidtil kendte niveauer og uddannes og trænes i overensstemmelse hermed. HPRD har en god samarbejdsrelation til Forsvarets forskellige myndigheder, øvrige personelorganisationer m.v. med heraf følgende gode resultater for reserven, jf. mere herom andetsteds i bladet. I relation til Forsvarsministeriet skal i år særligt kvitteres for inddragelsen i arbejdet vedrørende Veteransagen ligeledes med godt resultat til følge. HPRD vil fortsætte med aktivt at bidrage til Forsvarets udvikling. Det forudsætter imidlertid mulighed for at kunne følge, hvor Forsvaret overordnet bevæger sig hen og på hvilket beslutningsgrundlag. Diskussionen om måske ganske forestående og større besparelser på Forsvaret skærper behovet for inddragelse af HPRD m.fl. også i de store spørgsmål. Ifølge det nuværende regeringsgrundlag synes dansk sikkerhedspolitik overordnet set at fortsætte ad kendte spor. Teksten m.h.t., at danske bidrag til internationale missioner fremover vil være kvalitativt frem for kvantitativt funderet. tyder måske omvendt på, at Forsvarets kapaciteter generelt ønskes revurderet. Forsvarets eksistensberettigelse er at kunne kæmpe og vinde og så kan der være en lang række afledte, mere bløde opgaver at løse i en militær ramme. Reserven har sin plads ved løsningen af alle opgaver; HPRD vil derfor også søge at blive inddraget i regeringens overvejelser, også m.h.t., at en reform af forsvarets personelstruktur vil kunne bidrage til et mere effektivt forsvar. M.h.t. aftalen om en undersøgelse af værnepligtens fremtid fremgår, at Regeringen vil af ressourcemæssige årsager allerede nu drøfte at suspendere indkaldelsen af værnepligtige med forligspartierne.. Selv om måske en del af de værnepligtige kan karakteriseres som frivillige, så understøtter værnepligtssystemet som ramme, at der sker rekruttering i forhold til alle samfundsgrupper. Grundlovens 81 anviser næppe uden grund enhver våbenfør som ressource. Den samhørighedsværdi, som de, der har været kortvarigt gennem Forsvaret, tager med sig tilbage i civilsamfundet, understøtter sammenhængskraften mellem Forsvaret og befolkningen. Uanset, at mange lande allerede har sat værnepligtssystemerne i bero, bør spørgsmålet om at sætte værnepligten i bero her i landet undergives en ordentlig debat og grundig behandling af mål, ressourceeffektivitet og værdier herunder inddragelse af interesseorganisationerne omkring værnepligt, før der træffes beslutninger - alt sammen til gavn for Samfundet, Forsvaret og Reserven... I en fra Forsvaret til personelorganisationerne videreformidlet skrivelse fra december 2011 fra Forsvarsministeriets departement til Forsvaret (vedr. midlertidigt ansættelsesstop i hele Forsvaret for udnævnelser til oberstløjtnant/kommandørkaptajn-niveauet og højere niveauer, red.) hedder det således: Det er bestemt i regeringsgrundlaget, at forsvarets ledelse skal moderniseres og tilpasses fremtidens krav i forhold til en koordineret og effektiv ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse. Endvidere skal der inden for de kommende år ske en ikke uvæsentlig omprioritering af forsvarets øverste ledelseslag. På den baggrund har regeringen besluttet at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Statsministeriet, 1

2 Finansministeriet, Forsvarsministeriet og forsvarskommandoen. Arbejdsgruppen skal opstille mulige modeller for en grundlæggende ændret struktur af ledelsen af forsvaret. Det kan ikke udelukkes, at dette kommer til at indebære et reduceret behov for personale. På denne baggrund og henset allerede til de tal for besparelser, der har svirret og nu omtales også i Forsvaret som en art kendsgerning bl.a. i kommunikationen med personelorganisationerne kan vist næppe nogen være i tvivl om, at der bliver tale om ganske væsentlige ændringer mange steder m.h.t. indretningen af det fremtidige forsvar. Spørgsmålet er således ikke om, men hvorledes.... Det er bestyrelsens opfattelse, at omlægningerne næppe gør behovet for eller anvendeligheden af personel af reserven mindre; snarere tværtimod, omend naturligvis afhængig den fremtidige opgave- og kapacitetsfastlæggelse. Ud over selvsagt fra tid til anden at arbejde opklarende gennem bilaterale kontakter til Forsvarets forskellige ledelsesniveauer for herigennem bedst muligt søge at varetage reservens interesser er det for foreningen væsentligt at deltage i forandrings- og tilpasningsarbejdet på lige fod med øvrige personelorganisationer. Varetagelsen af reservens forhold kan ingenlunde ses isoleret i forhold til resten af Forsvaret og dets personel. Som et eksempel på forestående tiltag af væsentlig interesse for personel af reserven har Forsvaret i december 2011 etableret en Følgegruppe vedrørende sammenlægningen af forsvarets og hjemmeværnets forvaltningsmæssige strukturer - et arbejde, der for personelorganisationerne og dermed også for HPRD påbegyndes i januar HPRD vil selvsagt lægge stor vægt på udfordringen vedr. og tilrettelæggelsen af fremtidens forsvar ud den af bestyrelsen i slutningen af 2011 foreløbigt fastlagte vision og mission for foreningen, der vil blive fremlagt på foreningens generalforsamling i april 2012 også efter at have inddraget kredsenes bemærkninger og forlag etc. Vision og mission lyder således: Vision HPRD sikrer faglige og politiske interesser for Reserven igennem arbejdet for, at Reserven forbliver en fleksibel, attraktiv og værdiskabende kapacitet, som komplementerer samfundets ressourcer med militære og civile kompetence. Gennem synlighed sikrer HPRD kendskab til og forståelse for Reserven og dens virke. Mission HPRD skal understøtte, at Reserven udgør en fleksibel ressource, der til stadighed har et højt kompetenceniveau, og som imødekommer Forsvarets behov facilitere, at Forsvaret har kvalificeret Reservepersonel til rådighed synliggøre og profilere Reserven i forhold til samfundet generelt, Forsvarsministeriets områder og foreningens medlemmer. Ud fra det forhold, at foreningens virke hovedsageligt er baseret på frivilligt arbejde samt ud fra de muligheder, som det efter forholdene beskedne kontingent giver mulighed for, er det ikke muligt konstant at holde foreningens medlemmer underrettet om, hvad der sker inden for alle grene af Forsvaret, herunder hvad der særligt måtte være af interesse for det enkelte medlem, herunder at HPRD indimellem ligesom øvrige personelorganisationer er nødsaget til at selv at søge information om dette eller hint i forsvaret. Bl.a. på den baggrund skrev formanden i lederen af Reserven nr. 1/2011 følgende: Siden Folketingets vedtagelse af mål og rammer for perioden har Forsvaret inklusive Hjemmeværnet arbejdet intensivt med at indrette organisation og økonomi ud fra lovgivers og ministeriets anvisning. Gennem mit virke som officer af reserven i Forsvaret, herunder de senere år også gennem varetagelse af arbejdet i HPRD-regi, har jeg fået konsolideret min opfattelse af, at Forsvaret under ét er en endog meget kompliceret virksomhed at sikre sig et opdateret overblik over både m.h.t. opgaver, organisation og selve det militærfaglige virke en observation, som der nikkes anerkendende til også langt ind i rækkerne hos de fastansatte i Forsvaret. Personel af reserven har af samme årsager imidlertid også behov for at kunne følge med i, hvorledes tingene udvikler sig. Dét stiller krav til den enkelte om selv at følge med i Forsvarets ve og vel. Heldigvis udfoldes der i Forsvaret store bestræbelser på at stille information til rådighed især via nettet, f.eks. Hærens Operative Kommandos forligsportal, der i detaljer beskriver de omfattende ændringer, der 2

3 har fundet og ikke mindst skal finde - sted i løbet af forligsperioden. Jeg skal derfor opfordre hver enkelt til selv at være opsøgende med hensyn til at kende Forsvaret i almindelighed og egen våbenart/tilhørssted i særdeleshed. Når dét er sagt, så må foreningen fra tid til anden i kontakten til forskellige myndigheder i Forsvaret ofte minde om personelorganisationernes herunder selvsagt ikke mindst HPRDs behov for direkte information om påtænkte udviklingstiltag ikke mindst på områder, der direkte vedrører personel af reservens muligheder og betingelser m.h.t. uddannelse, tjeneste og karriere, således at foreningen stedse har mulighed for i både medlemmernes og i Forsvarets interesse at øve indflydelse i relation til dels at kvalificere arbejdsgivers beslutninger, dels kan informere medlemmerne behørigt. Grundlaget for foreningens virke er klart men det er lige så klart, at tingene ikke giver sig selv. Foreningens medlemmer og medlemmers berettigede interesser især m.h.t. tjeneste uddannelse og karriere samt Forsvarets kompleksitet dels legitimerer foreningens virke over for myndighederne, dels gør det nødvendigt for Forsvarsministeriet og dets underlagte myndigheder at have en legitim forhandlings- og kontaktpartner på vegne personel af reserven. Foreningens medlemmer er i sidste ende med til gennem medlemsskab og aktivt militært og civilt virke herunder at følge med i forsvarets udvikling at sikre de bedst mulige vilkår for reserven. Arbejdsgrundlaget, udfordringerne og opgaverne med tiden efter det nuværende forsvarsforlig er således ikke til at tage fejl af hverken for bestyrelsen eller medlemmerne. Hovedindsatsen i 2011 har som forudsat og planlagt været præget af bedst muligt at tage vare på reservens interesser gennem PARU-systemet med overordnet tyngde på dels oprettelsen af entiterne samt de hermed forbundne vanskeligheder bl.a. med hensyn til det decentrale lønsumstyringsprincip, dels (gen)oprettelsen og igangsætningen af et værnsfælles VUT I og genoprettelsen af et værnsfælles VUT II. Foreningens formand skrev om disse ting i en orienteringsskrivelse af 22. juli 2011 til medlemmerne følgende: I forbindelse med implementeringen af det nuværende forsvarsforlig gav Forsvarskommandoen i februar 2010 direktiv til underlagte myndigheder om, at der ved alle myndigheder oprettes en Reserveentitet. Det vil sige indplacering af personel af reserven i en enhedsramme med en chef i spidsen på samme måde, som det allerede var gjort i Hjemmeværnet med hensyn til den Regionale Føringsstruktur (REFØ), Flyvevåbnets Wing Reserves og Sprogofficersenheden under Forsvarsakademiet. Siden da har foreningen ihærdigt arbejdet med at tilskynde Hæren og Søværnet til at få udført direktivet, ligesom HPRD har tilbudt sin støtte hertil. Dette arbejde er nu ved at være afsluttet, idet der foreligger organisationsskemaer for sådanne enheder ved Staben/Hærens Operative Kommando, Danske Division, 1. Brigade, 2. Brigade, Det Danske Internationale Logistikcenter, Ingeniørregimentet, Trænregimentet, Danske Artilleriregiment, Telegrafregimentet, Jægerkorpset, Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet, Jyske Dragonregiment, Hærens Kampskole og senest Multinational Corps North East (MNC NE, Stettin). Hertil kommer muligvis enkelte yderligere entiteter, ligesom entiteten for Søværnet også er på vej. Entiteterne varierer naturligt meget i størrelse i forhold til det forventede opgavefelt. Ved det forestående værnsfælles seminar i august 2011 for Personel af Reserven Udvalg, som HPRD forestår, vil status herom være et hovedtema til drøftelse mellem reservens og de forskellige myndigheders repræsentanter. Et andet hovedtema vil være at få drøftet Forsvarets håndtering af det i 2011 indførte decentrale lønsumsstyringsprincip, hvorefter det er de lokale myndighedschefer, der selv skal afsætte midler til uddannelses- og træningsaktiviteter for personel af reserven. Ud over den udfordring, dette princip i sig selv indebærer, er HPRD også meget opmærksom på at sikre, at princippet ikke er til hinder for en fortsat fleksibel anvendelse af reserven til allehånde opgaver og dygtiggørelse også uden for egen enhedsramme. Et tredje hovedtema er dels videreførelse af grunduddannelserne for officerer af reserven i regi af Institut for Sprog/Forsvarsakademiet, Forsvarets Sundhedstjeneste og Løjtnantsskolen/Hærens Kampskole samt det efterfølgende tjeneste- og karriereforløb, herunder ikke mindst genstart af Videregående Uddannelse Trin I (VUT-I/L-R) i august 2011 ved Hærens Officersskole. Både det nævnte værnsfælles PAR-seminar samt de afsluttende måneder blev brugt til opfølgende virksomhed omkring entitetsskabelsen i Hæren og Søværnet foruden ikke mindst skabelsen af VUT II. 3

4 Opgaverne med implementeringen af indeværende forsvarsforlig er fortsat mærkbare og vil også i 2012 kræver opmærksomhed sammen med de nye udfordringer beskrevet ovenfor. Formanden har i tidligere ledere i Reserven og i årsberetning tilkendegivet, at de i mange henseender positive træk tilsiger, at der også fremadrettet vil være et veluddannet og effektivt korps af personel af reserven, omend strukturen i hvilken dette personel skal virke, er og bliver af en ganske anden størrelse end den, mange af medlemmerne kendte tidligere, og at det for HPRD, betyder, at antallet af medlemmer fortsat vil tilpasse sig denne virkelighed, herunder alene af den grund, at antallet af nyuddannede og andre af reserven antalsmæssigt langtfra vil kunne udfylde de hidtidige rækker. Hertil kommer, at der synes at være en tendens til, at der blandt de yngre, nyuddannede ikke er fuld støtte til HPRD gennem at tegne medlemsskab. Denne tendens er ikke ukendt i samfundet som sådan, når talen er om medlemsskab af faglige organisationer etc. Årsagen kan imidlertid selvsagt også ligge hos HPD m.h.t. manglende synlighed etc. - men dette er næppe den egentlige årsag; HPRD er til stede på skolerne med passende mellemrum og ud fra de muligheder, der eksisterer i form af, at eleverne overenskomstmæssigt først er reserveofficerer, når hjemsendelse indtræder. En anden årsag kan så være, at HPRD ikke opleves som varetagende personel af reservens interesser. Bestyrelsen gør imidlertid, hvad der vurderes som muligt at gøre uden at påtage sig en interesse, som ikke har legitimitet nemlig arbejdsgiverens. Med ovenfor nævnte m.h.t. legitimitet vil der imidlertid - uagtet, at der vil være tale om et mindre korps end hidtil - være behov for at have en organisation, der varetager reservens interesser - herunder aftaleforhold. Tværtimod viser al erfaring fra de seneste år, at behovet for interessevaretagelse aldrig har været større, og bestyrelsen kan kun opfordre de enkelte medlemmer af foreningen til at søge at hverve de kolleger, der endnu ikke har valgt at ville lade sine interesser varetage. Som ligeledes antydet ovenfor, er der klare grænser for, hvor meget kontingentbetaling kan udgøre pr. medlem. I takt med den som følge af afviklingen af mobiliseringsforsvaret nu klart reducerede medlemsskare har HPRD derfor i 2011 omlagt til fra 2012 at operere med et sekretariatsniveau baseret på tre dage med daglig kontortid på foreningens adresse. Omvendt gør Personel af reservens tarv, at interessevaretagelsen over for både ministerium, Forsvaret og andre myndigheder m.v. fortsætter som hidtil, blot med en endnu større grad af tidsmæssig investering fra det enkelte bestyrelsesmedlem, således at medlemmerne fortsat sikres den efter forholdene bedst mulige interessevaretagelse uanset ændrede funktionsvilkår også for HPRD. De reducerede omkostninger til sekretariat muliggør endvidere, at der atter og for 2012 planlægges udgivet fire årlige numre af Reserven. Foreningens ledelse vil således fortsat gøre sit bedste for at imødekomme Forsvarets behov gennem bedst muligt at tilgodese de for reserven beskrevne interesser. Til gengæld må foreningen tillade sig at forvente det samlede Forsvarets anerkendelse af det arbejde og den indsats, som foreningen leverer til gavn ikke mindst også for Forsvaret. På samme måde forsøger HPRD at gøre sit bedste for at imødekomme Beredskabsstyrelsens behov og det til styrelsen knyttede officerspersonel af reserven, jf. mere herom i relation til den specifikke omtale af Beredskabsudvalgets arbejde i foreningen regi. Foreningen udfører for set i forhold til Forsvarets samlede budget - ganske få midler dels feltsport for reserven (herunder træningstilstandsprøver samt skydning og orienteringsløb), dels en række aktiviteter, som ellers ikke ville være blevet varetaget, men som har til formål at skabe motivation, skabe øjenhøjde mellem reservens repræsentanter i de forskellige grene af Forsvaret, herunder en mængde sagsbehandling, som ellers ville skulle være foretaget af Forsvaret selv. Regnskabet for 2011 sluttede positivt og mere positivt end forudset henset til tilbageholdenhed på lønområdet og begyndende tilpasning af den sekretariatsmæssige kapacitet -, dog således at overskuddet reserveres søges reserveret til investering i informationsteknologi til brug ved medlemsorientering m.v. Der opereres også i budgettet for 2012 med et regnskabsmæssigt overskud, jf. oplysning fra formanden på generalforsamling i 2011 om, at regnskabsresultat som i 2010 måtte forblive enestående af karakter. Som det også fremgik af beretningen for 2010 varetages en meget stor del af foreningens virksomhed (d.v.s.; kredsarbejdet, bestyrelsesarbejdet og udvalgsarbejdet m.v. (herunder medlemsakkvisition) på frivillig, ulønnet 4

5 basis gennem bestyrelsens medlemmer, de forskellige medlemmer af diverse udvalg m.v. samt ikke mindst kredsenes aktive folk. I relation til det frivillige arbejde er der grund til som eksempel - fortsat at fremhæve feltsporten, som kredsene m.v. udfører ud fra de beskedne midler, der stilles til rådighed fra Forsvaret, og som dermed er en for Forsvaret absolut effektiv håndtering feltsportsarbejdet for reserven med baggrund i de for Forsvarets personel gældende fysiske krav, og hvor FPT jo efter aftale med HPRD. I relation til kredsene skal i nærværende sammenhæng nævnes den forbilledlige optagelse af medlemmerne fra den tidligere Vestsjællandskreds, som Københavnskredsen har forestået. Hertil kommer så den markedsføring af reservens sag, som enkeltmedlemmer udfører gennem sit daglige civile virke samt evt. gennem Forsvaret samt gennem Interforce, veteranforeninger, soldaterforeninger og meget, meget mere alt sammen til gavn for Samfundet, Forsvaret og Reserven. Og: Tak til alle! Afslutningsvis om foreningens indre linjer skal der i nærværende sammenhæng trækkes følgende frem fra ovennævnte skrivelse af 22. juli 2011 til medlemmerne: Generalforsamlingen den 2. april 2011 indebar bl.a. to nye medlemmer af bestyrelsen (Maria Vang Knudsen og Jørn Arne Nielsen), og bestyrelsen står derfor rustet til fortsat at håndtere de mange udfordringer og opgaver, som de fortsatte og mange forandringer i Forsvaret betyder for korpset af personel af reserven, og som bestyrelsens enkeltmedlemmer arbejder med i forhold til de forskellige værn og tværgående myndigheder i Forsvarsministeriet under både Beredskabsstyrelsen, Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen. <...> Omvendt understreger jeg fra tid til anden, at der måske aldrig har været så hårdt brug for foreningen, som der er i disse år der er uanset meget gode relationer til de øvrige personelorganisationer i Forsvaret - reelt ikke andre, der varetager reservens interesser. Samtidig har Forsvaret behov for at have en legitim forhandlings- og aftalepartner, der tegner reserven alt sammen til gavn for både til reserven og Forsvaret. Bestyrelsen er derfor fast besluttet på, at der uanset medlemstilpasningen og justering af de sekretariatsmæssige muligheder vil blive ført en fortsat aktiv linje over for Forsvarets myndigheder med hensyn til at varetage reservens interesser både hvad angår tjeneste, uddannelse og karriere samt løn- og aftaleforhold. Jeg vil dog ikke undlade at opfordre til, at hver gang I måtte møde personel af reserven, der har et kontraktforhold med Forsvaret uden at være medlem af foreningen, at I da opfordrer denne til at melde sig ind i HPRD både reservens interesser under ét samt den enkeltes interesser varetages nu engang bedst med den legitimitet, som flest mulige medlemmer signalerer. Efterfølgende generalforsamlingen har en række medlemmer af bestyrelsen fået forfald af forskellige årsager, hvorfor bestyrelsen af hensyn til opgavevaretagelsen, jf. opgavebeskrivelsen fra medlemsskrivelsen, har besluttet at supplere bestyrelsen med et antal medlemmer frem til den ordinære generalforsamling, jf. bestemmelserne i vedtægtens 13 herom. ved udgangen af 2011 bestod bestyrelsen således af følgende: Birger Kjer Hansen, formand Jørn Arne Nielsen, 1. næstformand Torben A. Valgren, 2. næstformand Frederik Ahlefeldt-Laurvig (suppleant for Peter Michael Andersen) Klaus Munck Kjøller (suppleant for Per Junker Thiesgaard) Claus S. Brünger Maria Vang Knudsen Thomas hvis Andersen (Suppleant for Bjarne Askholm) René Søe Pedersen (suppleant for Knud Rasmussen). Reserveofficersforeningens Hæderstegn Reserveofficersforeningens Hæderstegn (ROHT) tildeles efter enstemmig bestyrelsesbeslutning personer, som henhold til bestemmelserne anses for at have ydet en efter forholdene helt ekstraordinær og ganske særlig personlig indsats for HPRD, reserveofficerskorpset eller for personel af reserven i almindelighed. 5

6 Foreningens fødselsdag blev markeret på dagen den 27. april 2011 sammen med årets modtagere af foreningens hæderstegn: Forsvarsstabschefen, generalløjtnant Bjørn I. Bisserup, chefen for Løjtnantsskolen, major Anders Sindum, formanden for Nordjyske kreds, major Jens Kirk, sygeplejerske af reserven Anne Marie Krowicki samt formanden for HPRD svenske søsterorganisation SVEROF, major Jan Sjölin. HPRD og Forsvarets formelle samarbejdsstruktur (KG/RF og PARU) HPRD s samarbejde med Forsvaret og Hjemmeværnet udøves på mange niveauer og i mange fora, herunder formelt ikke mindst gennem Personel af Reserven Udvalg-strukturen. Samarbejdet har i 2011 generelt været godt, om end selvsagt præget af de lokale forhold i det enkelte værn m.v. Den formelle platform i samarbejdet med Forsvarets øverste niveau udgøres af Koordinationsgruppen vedrørende Reservens Forhold (KG/RF) og ved øvrige myndigheder af Personel Af Reserven Udvalg (PARU) ved de enkelte værn og de operative myndigheder. På opfordring fra HPRD er formandsskabet for KG/RF blevet tilbageført fra Forsvarets Personeltjeneste (FPT) til Forsvarskommandoen (FKO, hvilket er sket samtidig med, at Forsvarets forvaltning af mere personalepolitiske forhold er blevet tilbageført på samme måde). Arbejdet i KG/RF, hvor foreningens ledelse sammen med repræsentanter for FPT møder FKO ledelsesrepræsentant og stab vedr. reservens forhold, var i primo og medio 2011 fortsat præget af en række forenings- og personalepolitiske forhold i tilknytning til den fortsatte forligsimplementering, herunder perspektivet for den fremtidige strukturerede anvendelse og efter- og videreuddannelse af personel af reserven. HPRD er fortsat opmærksom i relation til at følge FPT evne til trods udskiftning af udstikkere m.v. at konsolidere tingene for at mindske den sårbarhed, som består i, at relativt få medarbejdere tidligere servicerer en ganske stor mængde personel af reserven. HPRD afventer fortsat udstedelse af et nyt udnævnelsesdirektiv, hvorom der allerede nærmere tilbage i 2009; direktivet vil da afløse det gældende udnævnelsesdirektiv fra efteråret Endvidere blev senest i forbindelse med beretningerne for 2009 og 2010 blev rapporteret, at der udestod at få optimeret samarbejde med FPT Lønog Aftaleområde. Visse udeståender er nu på plads, medens andre forhold herunder arbejdet med i mest mulig fællesskab ml. HPRD og FPT at få konsolideret et nyt/sammenskrevet forvaltningsgrundlag m.v. samt snarlig indledning af overenskomstforhandling gældende for fortsat udestår. Der henvises herom til det særlige afsnit i nærværende beretning og foreningens Aftaleudvalg. PARU Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) Arbejdet er præget af de mange udfordringer, som sundhedspersonellet af reserven oplever som følge af forsvarsforliget og forsvarets engagement i international sammenhæng, hvor omvendt gælder, at der er et ubetinget behov for sundhedspersonellet af reserven som konsekvens af de internationale operationer. FSU har fortsat den fra begyndelsen af forrige forsvarsforlig linje m.h.t. at en fortsat uddannelse af yngre læger/tandlæger til erstatning for det tidligere værnepligtsforløb. Generelt gælder således, at FSU stedse fortsat gør sig umage med at videreføre en behørig uddannelse af læger til reserven og fortsat udvikler det konceptuelle grundlag herom, herunder at læger også får et minimum af ledelsesmæssig uddannelse. FSU har også i 2011 videreført og i samvirke med PARU udviklet det fælles årlige kursus for læger og tandlæger af reserven samt et kursus for sygeplejersker m.fl. af reserven. M.h.t. udnævnelser arbejder FPT fortsat efter den af FKO i 2007 på baggrund af forslag fra PARU/FSU godkendte overgangsordning for læger og tandlæger af reserven m.h.t. fortsat mulighed for udnævnelser. Foreningen har gennem PARU-virket ligeledes opnået tilsagn om støtte fra FSU til foreningens gennemførelse af (CIOR/)CIOMR kongressen i København i august 2012 i relation til førstehjælpskonkurrence m.v., der er indarbejdet i den militære CIOR feltsportskonkurrence NATO-nationerne imellem. PARU Hjemmeværnskommandoen (HJK) Etableringen af Den Regionale Føringsstruktur (REFØ), som er opstillet under Totalforsvarsregionerne, har som tidligere rapporteret betydet et meget udvidet og nu konsolideet samvirke ml. HPRD og Hjemmeværnet. Den oprigtige vilje fra Hjemmeværnsledelsen til samarbejde som foreningen konstaterede fra begyndelsen i 2009 er fortsat i 2011 både på kommandoniveau og i regi af de Totalforsvarsregioner, og kommer bl.a. til udtryk gennem arbejdet i Personel af Reserven Udvalg både på Hjemmeværnskommandoniveau samt i de oprindeligt fem Totalforsvarsregioner, hvor der i 2011 er gennemført en tilpasning til tre Totalforsvarsregioner. Friskningen af REFØ er fortsat et uløst spørgsmål, om end den nyetablerede ordning for uddannelse af reserveofficerer m.v. gør, at der måske er håb forude om en vis friskning ad åre, ligesom omlægningen af Forsvaret som sådan også kan tænkes at ville have en ikke uvæsentlig indflydelse på REFØ'ens sammensætning og opgaver m.v. Sammen med Hjemmeværnets ledelse er det således foreningens hensigt at fortsætte 6

7 bestræbelserne for en konsolideret forståelse af mulighederne for anvendelse af REFØ i en bredere kontekst end alene at være føringskadre for den hjemsendte totalforsvarsstyrke. Herudover drøftes en række forhold af konkret og lokal uddannelsesmæssig og tjenestemæssig karakter i de enkelte PARU på regionsniveau. Det er foreningens opfattelse, at samarbejdet vil blive fortsat uhindret i 2012, herunder m.h.t. implementering af den aftalte omfordeling i sammensætningen af kadren i underafdelingerne med det formål også at sikre mulighed for karrieremæssig udvikling i sergentgruppen og konstabelgruppen og m.h.t. tiltagene til Hjemmeværnsstrukturens administrative indpasning i det øvrige forsvar. Som led i samarbejdet ml. HPRD og Hjemmeværnet er HPRD tillige repræsenteret som observatør bl.a. i Hjemmeværnets landsråd for derigennem at understøtte, at Hjemmeværnets samlede opgaveløsning hviler på et samvirke mellem personelmæssige ressourcer i form af både fastansatte, frivilligt personel samt personel af reserven. På samme måde har Hjemmeværnets Landsråd en observatørpost i PARU/HJK. Nordisk Præsidium Der eksisterer siden 1930érne et godt samvirke mellem de fire nordiske organisationer (NROF, SVEROF, FROF og HPRD) for personel af reserven. Som rapporteret tidligere afholdes der årligt to møder mellem repræsentanter for foreningernes bestyrelser, dels et vintermøde, dels et sommermøde i forbindelse med den årlige nordiske feltsportskonkurrence. På møderne gennemføres en gensidig orientering om udviklingen i de enkelte landes forsvar og betydningen heraf i forhold til personel af reserven, ligesom der gennemføres orientering om og inspiration vedr. de enkelte foreningers ageren i forhold til forsvarsmagten og det politiske system de enkelte steder. Endvidere foretages koordination i relation til en hvor det er muligt - Nordic Approach i forhold til CIOR/CIOMR-arbejdet i NATO regi. I forbindelse med, at CIOR/CIOMR-sommerkongressen blev afholdt i Norge i 2010 blev det aftalt, at den nordiske feltsportskonkurrence blev gennemført af NROF i samme regi for derved at spare en værtsopgave dét år; på samme måde er det aftalt, at den nordiske feltsportskonkurrence i 2012 gennemføres i af HPRD sammen med CIOR/CIOMR-sommerkongressen i København, jf. omtale af disse forhold andetsteds i beretningen. Arbejdsgruppen for sygeplejersker-r (AG for SYPL-R) Som i de foregående år har også 2011 har været præget af positive tilbagemeldinger omkring sygeplejersker i forsvaret. Som i de foregående år er det stadig ikke nødvendigt at annoncere efter personel på området fra det danske sygehusvæsen, og dels får sygeplejerskerne stor anerkendelse for deres deltagelse i internationale missioner. PARU Hærens Operative Kommando (HOK) og AG RESOF UDD Arbejdet i de to samarbejdsorganer har i 2011 ubetinget og primært været præget af arbejdet med Reservens efter- og videreuddannelse samt etablering af Entiteter. Først og fremmest har VUT-I og VUT-II stået højt på dagsordenerne, idet det har været hjerteblod for HPRD at sikre reservens fortsatte, mulige dygtiggørelse via militærfaglige kurser, så meritering alene ikke skulle være vejen til forfremmelse. Om end VUT-I, der startede ultimo AUG 11, kun er halvvejs igennem sit første forløb, er der kun lovord tilovers fra såvel de 25 kursister som lærerne på HO. VUT-II så dagens første, svage lys i NOV 11 på et møde i FAK, som også skal være entreprenør for kurset. Det har været afgørende for HPRD repræsentanter, at VUT-II, der blev stoppet for 6 år siden, hurtigst muligt blev genoprettet, idet der er konstateret et betydeligt efterslæb og dermed behov ved de to Brigader, Divisionen og korpset i Stettin samt i REFØ. VUT-II bliver sammensat af allerede eksisterende kursusmoduler moduler, der p.t. indgår på VUT-II/L samt på Værnsfælles Efteruddannelses Kursus (VEU). De første 10 elever er planlagt at starte den 19. marts Dertil kommer oprettelse af Entiteter ved samtlige Niveau 3 myndigheder, herunder Stab HOK, samt entiteter ved NORDEFCO, HQ ARRC samt HQ MNCNE. Et kæmpe arbejde, som HPRD repræsentanter har fulgt tæt, og hvor HOK har udvist stor åbenhed omkring involvering af HPRD. 7

8 I de 2 samarbejdsorganer sidder der også repræsentanter fra HKS, HSGS og HO samt FPT, hvorfor der kan ske en bred udveksling af tanker og ideer om reservens uddannelse og virke. Det har ikke været muligt at løfte et VUT-I/BM-R ind på banen, idet det fortsat er HOK og FKO opfattelse, at BM-R er designeret i meget specialiserede stillinger, hvis fællesmængde er så beskeden, at det ikke kan retfærdiggøre et VUT-I. Til gengæld peger man på, at BM-R sammen med respektive CH ENT må lave en uddannelsesplan, der matcher det aktuelle behov. Et særligt emne har været at sikre fornuftige og indholdsrige designeringsmuligheder for nyudnævnte LT-R, således at disse ved hjemkommandering kunne bevare deres tilknytning til Forsvaret samt nyttiggøres i strukturen. Således er der skabt en lang række stillinger i respektive Entiteter. I konteksten af den nye RESOF uddannelse har HPRD gentagne gange påpeget overfor HOK, at der var behov for et taktisk-operativt suppleringskursus forud for indtræden på VUT-I, idet den nye Løjtnantsuddannelse ikke til fulde matcher de forudsætninger, som VUT-I implicerer. Det var derfor meget positivt, da CH HOK primo december 2011, blandt andet under indtryk fra et møde med HPRD, besluttede, af ST HOK eksempelvis i samarbejde med HKS, skulle udvikle et taktisk-operativt kursus, der kan være klar fra 2013, og som skal fokusere på KMP og BTN niveauet præcis som HPRD har stillet forslag om de sidste 2 år. Således et stort tillykke til Reserven, HOK og HPRD. PARU Flyvevåbnet (FLV) Den 24. juni 2011 blev det andet hold på den nye reserveofficersuddannelse i Flyvevåbnet (FLV) udnævnt til sekondløjtnanter. Det er meget glædeligt, at reserveofficerskorpset i FLV dermed får tilgang af nye reserveofficerer (OF-R). Der arbejdes på at øge optaget til 12 elever fra Disse kommende OF-R skal primært anvendes som delingsførere på Flyvevåbnets Basis Uddannelse (FBU) og i forlængelse af deres uddannelse kan de tegne rådighedskontrakt ved skolereserven (SRES) ved FLV skole Air Force Training Centre. Efter fire års uddannelse/tjeneste ved SRES og gennemgang af Flyvevåbnets Lederkursus for Personel af Reserven (FLEKUR) udnævnes disse LT-R til PL-R og designeres i en af de fem Wing Reserves (WRES), som er tilknyttet de operative Wings i FLV. SG-R deltager også i FLEKUR og vil efter udnævnelse til OS-R også blive designeret i en af de fem WRES. WRES er FLV reserve entiteter og har eksisteret siden Der arbejdes på at oprette en ny WRES ved Combat Support Wing og en ny SRES ved Flyvevåbnets Officersskole. I august 2011 påbegyndtes videreuddannelsestrin I (VUT I) for OF-R. Det var meget tiltrængt for de nuværende OF-R. Det er dog problematisk, at der som udgangspunkt kun er fem pladser til FLV OF-R. Det dækker ikke det nuværende behov for uddannelsespladser. For at kompensere for denne mangel gennemføres der en VUT I light for de allerede meritudnævnte OF-R. Der er fortsat en række ubesatte stillinger i de fem WRES i FLV. Dette indebærer, at nogle personel af reserven (PSN-R) har meget travlt med at løse de daglige opgaver. Det er derfor nødvendigt at fortsætte arbejdet med at fastholde det nuværende PSN-R, samt at arbejde på alle områder med at besætte de vakante stillinger i WRES. Man må konstatere, at den nuværende afgang af PSN-R i FLV er større end tilgangen. Såfremt WRES i FLV fortsat skal kunne løfte de nuværende opgaver, er det nødvendigt at tilgangen af personel til WRES øges markant. PSN-R i FLV varetager fortsat primært opgaven med at gennemføre Vedligeholdende Militær Enkeltmandstræning (VME) af det faste personel. Desuden varetager PSN-R også i begrænset omfang øvrige specialistopgaver. Udvalgets formand er chefen for Flyvertaktisk kommandos (FTK) HR afdeling. Dette er meget tilfredsstillende og med ansættelsen af en OF-R på korttidskontrakt er FTK HR blevet tilført tiltrængte ressourcer på området for PSN-R. I forbindelse med udløbet af denne korttidskontrakt, er det nødvendigt, at der findes en permanent løsning vedr. PSN-R i FTK HR. Der blev i 2011 afholdt fire møder i udvalget. 8

9 I 2012 vil udvalget fortsat se nærmere på anvendelsen af PSN-R til andre opgaver end VME. I 2011 blev Wing Reserve Web (WRW) implementeret for FLV PSN-R. På internettet kan den enkelte PSN-R opdatere sine civile kompetencer og sin villighed til udsendelse i internationale operationer. WRW anvendes af Flyvevåbnets enheder og af Forsvarets Personeltjeneste, når der skal anvendes PSN-R til opgaver, som kræver brug af civile kompetencer. Udvalget vil i samarbejde med FTK stab i nærmeste fremtid foretage en analyse af omkostningerne forbundet med at anvende PSN-R kontra brugen af fast personel. Udvalget vil i 2012 fokusere på brugen af fjernundervisning for PSN-R. FLV WRES har en underside på hvor der kan kommunikeres til personer udenfor FLV. PARU Søværnets Operative Kommando (SOK) Året i PARU SOK har primært været præget af forvaltning af personel og oprettelse af en struktur. Der har efter indgåelse af indeværende forsvarsforlig været talt meget om entiteter. Ikke mindst i Hæren og Flyvevåbnet hvor opfattelsen af en entitet er en struktur, der afspejler den faste. Søværnet har ikke behovet eller kapacitet til en sådan skyggestruktur, men derimod en fleksibel styrke af specialister der kan indsættes behovsbestemt. Denne fleksible styrke af specialister som Søværnets reserve udgør, er i løbet af ret blevet lagt ud under de myndigheder hvortil de er knyttet. Således ligger Terminaltjenesten under OPLOG Korsør, Instruktørpuljen under Søværnets Sergent- og Grundskole, NCAGS under SOK Stab, SPAO og MJUR under Søværnets Taktiske Stab mm. Ved flytningen af personel af reserven fra FPT til SOK valgte søværnet ikke at gentegne rådighedskontrakt med den del af reserven, der blev betragtet som værende inaktiv. Der er dog i SOK forståelse for, at militær tjeneste bliver prioriteret i perioder af livet, og såfremt dette ændrer sig ønsker SOK at varsko. Der har desværre ikke været rekrutteret til Kontraktofficersuddannelsen i 2011 pga. konjunkturmæssige årsager, og der har ligeledes heller ikke kørt nogen form for videreuddannelse af reserven pga. økonomi. Vi ser derfor meget frem til oprettelsen af VUT2 for officerer og den plads Søværnet har fået ved kurset byder p arbejdet med at synliggøre strukturen i de enkelte Entiteter i Søværnet samt skabe moment i arbejdet med videre- og efteruddannelse. HPRD har anmodet om at deltage i Søværnets uniformsudvalg. Denne anmodning er blevet afvist da der ikke ønskes flere medlemmer i udvalget. Ændringer til uniformsbestemmelserne vil blive kommunikeret ud via det elektroniske nyhedsbrev Søværnets Rådighedspersonel. Er du ikke p mailinglisten til dette nyhedsbrev kontakt da KL-R Michael Linden-Vørnle på Samarbejde med Beredskabsstyrelsen Beredskabsudvalget bestod i 2011 af tre medlemmer, undertegnede, Sektionsleder af Reserven Peter Fristrup, BRS, og Sekretariatschef, OL- R, Peter Lynard. Udvalget har ikke haft selvstændige aktiviteter i 2011, da Beredskabsstyrelsen fortsat ikke har været klar til at tage en drøftelse om brug af reserven i fremtiden. Vi har ved flere lejligheder fået meget positive tilkendegivelse om ønsket om at fortsætte brugen af reserven fra Beredskabsstyrelsens nye direktør, Henning Thiesen, der tiltrådte i stillingen den 1. april Dette ønske om en dialog er fra direktørens side flere gange blevet bekræftet i løbet af 2011, senest lige før jul, hvor et forlig om redningsberedskabet i 2012 blev indgået - der var tale om en forlængelse af tidligere aftaler, dog med en betydelig besparelse på Beredskabsstyrelsens ramme, der medførte den største afskedigelses- runde i Beredskabsstyrelsen siden omlægningen efter den Kolde Krig i Der skal i 2012 indgås en ny aftale om redningsberedskabet - formentlig en fler- årig aftale, så planlægningsperspektivet kan blive længere end med de nu kendte 1- årige forlængelser. Dette vil også have betydning for Beredskabsstyrelsens planlægning for personel af reserven. Reserven bruges fortsat aktivt af Beredskabsstyrelsens centre og af Nukleart Beredskab - og 2011 var præget af stor aktivitet, bl.a. grundet Beredskabsstyrelsens indsats ifm Fukushima ulykken, hvor nukleart beredskabs personel var udsendt til Japan og det hjemlige beredskab imens blev varetaget af reserven suppleret frivillige fra Beredskabsstyrelsen Hedehusenes DFI (Den Frivillige Indsatsstyrke). 9

10 Status for beredskabsområdet er derfor ved udgangen af 2011 den samme som ved indgangen: Beredskabsstyrelsen ønsker aktivt at anvende det eksisterende reservepersonel, men der uddannes p.t. ikke nye reserver, eller udnævnes, i større omfang. Der er dog i 2011 oprettet en professionsbachelor i Beredskab på Professionshøjskolen Metropol i København, som sammen med Københavns Universitets Master of Disaster Management uddannelse indgår i redningsberedskabets højere uddannelser efter bortfaldet af etatsuddannelserne. Kandidater herfra kunne tænkes at meriteres ind i reserven, udover fuldtidsansættelse. Der er således fortsat interesse for reserven i BRS. Arbejdsgruppen for Humanitær Folkeret (AG HUMFOL) Arbejdsgruppen for Humanitær folkeret har i løbet af 2011 undergået en række større forandringer. Per Junker Thiesgaard valgte at stoppe som formand i foråret 2011 da han overtog stillingen som landechef i Beredskabsforbundet. Jeg skal takke Per for hans store og mangeårige indsats som formand for AGHUMFOL. Nye opgaver og fremtidig struktur Som ny formand har jeg primært koncentreret vores indsats om, at få revideret kommissoriet for arbejdsgruppens arbejde for, at få tydeliggjort de juridiske- såvel som de operative aspekter. Arbejdsgruppen har bibeholdt navnet AGHUMFOL, men vil på sigt få udvidet fokus og arbejdsområde. Den internationale vinkel og den humanitære folkeret vil fortsætte som hidtidigt fokusområde. Noget af det nye i kommissoriet er, at der tilføres et nyt "ben" i form nationale operationer, der ligger i regi af det nye totalforsvarskoncept, hvor vores medlemmer indgår via den Regionale Føringsstruktur. Konceptet blev endelig vedtaget af HRPD's bestyrelse den Hidtil har AGHUMFOL haft en løbende udgivelse af HUMFOLNYT i elektronisk udgave. Denne virksomhed har været sat på hold, da det i forbindelse med formandsskiftet blev besluttet at gennemføre en række ændringer i arbejdsgruppens sammensætning, der bl.a. har betydet, at den hidtidige udgivelsesvirksomhed er taget op til revision med hensyn til form og indhold. Thomas Hauge Berg bidrog i væsentlig omfang til at drive dette arbejde. Der skal nu indkøres en ny ankerperson, der kan forestå en udgivelsesvirksomhed af HUMFOLNYT. Indtil dette er på plads vil udgivelsesvirksomheden af et egentlig HUMFOL NYT blive sat i bero. Hertil kommer, at der er et behov for, at den hidtidige form og indhold af HUMFOL NYT tages op til revision, da det gerne på sigt målrettet skal kunne støtte arbejdsgruppens arbejde og i sidste ende kommissoriet. Arrangementer Arbejdsgruppen har lagt et stort arbejde i forbindelse med planlægning, forberedelse og gennemførelse af kurset "Den Humanitære Folkeret i Missioner - I ny krig med gamle regler", der blev afholdt på Svanemøllen den Der var tilmeldt 68 deltagere fra ministerier, Dansk Røde Kors m. fl, samt medlemmer fra HPRD med 55 deltagende medlemmer. Tilbagemeldingerne på kurset var meget positive og vidner om, at der er stor interesse og behov for at gennemføre lignende arrangementer i fremtiden. Artikel om kurset er udgivet medlemsbladet Reservens I løbet af året har der været afholdt en række møder, hvor primært struktur samt vision for arbejde har været drøftet. I lyset af de gode erfaringer med kurset i 2011 prioritere arbejdsgruppen også i 2012 at tilbyde et kursus til en bred kreds af medlemmer. Det er således besluttet, at arbejdsgruppen i år planlægger et kursus, der har til formål, at kaste lys over de krav, den enkelte soldat står overfor, hvis vedkommende bliver vidne til en krigsforbrydelse og de efterfølgende konsekvenser, det fører med sig. Emnet er valgt, da det bl.a. stiller krav til både den enkelte soldat og Forsvarets håndtering af indrapportering og frem til en evt. domfældelse over skyldige. Aktuelt står arbejdsgruppen med en udfordring om, at kunne rekruttere deltagere, der kan bistå de nuværende medlemmer i det kommende arbejde. Det betyder, at ovenstående arrangement bliver den primære arbejdsindsats for Arbejdet med de nationale og øvrige internationale aspekter vil blive prioriteret i takt med opgaverne kan løftes. Der arbejdes mod, at vi i løbet af anden halvår 2012 har fået tilført de nødvendige flere kræfter til udvalgsarbejdet. Aftaleudvalget Sekretariatschefen har også i 2011 haft en lang række henvendelser fra medlemmer vedrørende løn- og kontraktforhold. Ud over at yde almindelig vejledning, herunder nødvendig kontakt til FPT og andre myndigheder i enkeltsager, er der fortsat koordinationsspørgsmål med linieofficerernes organisation (HOD) mht. spørgsmål vedr. dels reaktionsstyrke- og korttidskontrakter mv. 10

11 Overenskomst På lige fod med de øvrige personelorganisationer i Forsvaret skal HPRD forhandle overenskomsten for perioden Der foreligger i den forbindelse endnu ikke et forhandlingsudspil fra FPT. Konsolidering af aftaler FPT har ønsket og taget initiativ til at gennemgå de eksisterende aftaler mellem HPRD og Forsvaret og samle disse i en konsolideret aftale. I løbet af 2011 har der været afholdt flere møder og der er blevet udarbejdet flere versioner af aftaleudkast. HPRD mener, at arbejdet går i den rigtige retning og ser frem til, at en aftale kan indgås snarest muligt. Gældende aftaler Set i lyset af, at der ikke er indgået en ny aftale mellem HPRD og FPT, er det de nuværende aftaler, der fortsat er gældende ved forvaltning på alle niveauer. De nuværende aftaler omfatter bl.a. aftale om ny løn af 31. august 2004 og FMN B.5-27 af 23. september Det indebærer f.eks., at de gældende kontraktformer fortsat er beskrevet i FMN B.5-27 og, at der derfor ikke har fundet en justering af kontraktformer sted. Korttidskontrakter HPRD aftaleret omfatter officerer af reserven på rådighedskontrakt, mens aftaleretten for officerer på korttidskontrakt beror hos Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD). Denne ordning ifølge den særlige grænseaftale mellem de to foreninger. Det er meget beklageligt, at der har været en konflikt vedrørende korttidskontrakter. Historien viser, at Forsvaret løbende har og har haft et behov for at ansætte officerer af reserven på korttidskontrakt. HPRD har derfor løftet problemstillingen overfor ledelsen i FPT og opfordret til, at FPT snarest findes en løsning på sagen til glæde og gavn for alle parter. HOD orienterede HPRD om, at sagen vedr. korttidskontrakter fandt en løsning. FPT erkendte, at de havde overtrådt aftalen (grænsen på 2 års tjeneste (3 år i forbindelse med INTOPS)). FPT ønsker ikke at indgå i en forhandling med HOD om en ny aftale alternativt en justering af den eksisterende, idet de finder den nuværende som værende helt ok. Der er enighed mellem FPT og HOD om, at i tilfælde hvor grænsen på de 2 år (3 ved INTOPS) på en medarbejder ønskes overskredet, skal HOD skriftlig involveres med henblik på en forhandling og mulig dispensation. Officerer af reservens adgang til videregående uddannelse på lige vilkår HPRD s bestyrelse modtog en henvendelse fra et medlem af HPRD om officerer af reservens adgang til videregående uddannelse på lige vilkår. Den gældende lovgivning siger, at ens eksamensgennemsnit kan multipliceres med 1,08, såfremt man søger en videregående uddannelse inden for to år efter den afsluttede adgangsgivende uddannelse. Det er dog besluttet, at en ansøger kan få en fristforlængelse ud over de to år ved værnepligtstjeneste eller ved international tjeneste. Med andre ord gælder fristforlængelsen ikke for personer, som gennemgår reserveofficersuddannelsen. Derfor har HPRD rettet henvendelse til løn- og aftaleafdelingen i Forsvarets Personeltjeneste (FPT) og anmodet om, at FPT iværksætter tiltag, der sikrer at lovgrundlag og forvaltningsregler tilpasses. Dermed kan personer, som gennemfører reserveofficersuddannelsen få adgang til videregående uddannelser på lige vilkår med bl.a. værnepligtige. HPRD s henvendelse bliver i skrivende stund (primo januar 2012) behandlet i Forsvarsministeriet, som har anmodet Forsvarskommandoen om en udtalelse i sagen. Kommende opgaver Som nævnt ovenfor er den næste opgave for aftaleudvalget at indgå en ny aftale for officerer af reserven. Dernæst skal der indgås en ny overenskomst for Den næste opgave bliver så at gennemgå de eksisterende aftaler for beredskabsofficerer af reserven med henblik på indgåelse af en ny aftale på det område. Desuden vil aftaleudvalget fortsat have en god og løbende kontakt til de øvrige personelorganisationer om emner, som vedrører HPRD medlemmer. Uniformsudvalget/Flyvevåbnets Uniformsudvalg HPRD er repræsenteret i Flyvevåbnets Uniformsudvalg (FLV UU). I 2011 blev der afholdt tre møder i udvalget. FLV UU har behandlet emner vedr. konkrete uniformsspørgsmål. Eksempler på dette er: Nyanskaffelser, liberaliseringsdirektiv, direktiv for uniformsforsøg. Der blev i udvalget orienteret om, at FKO har besluttet, at personel af reserven ikke vil få udleveret det nye idrætstøj. I 2012 vil de ovenstående emner blive fulgt til dørs og HPRD vil søge at tilsikre, at PSN-R huskes af relevante myndigheder ved beslutninger vedr. uniformsområdet. 11

12 Sergent- og konstabeludvalget Udvalget har ikke været aktivt i Reservens Idrætsråd (RIR) Feltsportskursus har i 2011 været gennemført i otte aktive kredse landet over, nogle af kredsene med et meget højt aktivitetsniveau andre med et lidt mindre ambitiøst niveau. Det samlede deltagerantal på feltsportskursus er 496 deltagere, og der har været over 400 aktivitetsdage med over deltager manddage. Fordelingen i tilmeldte på retningerne er følgende: Retning A/Feltsport/Orienteringsløb 336 deltagere, Retning B/Skydning 249 deltagere og Retning C/Styrketræning 98 deltagere. En større og større del af deltagerne på feltsportskursus er tjenestegørende, blot i Københavnskredsen har der været 69 tjenestegørende tilmeldt. Dansk personel af reserven har i 2011 som sædvanlig klaret sig tilfredsstillende ved de internationale konkurrencer vi har deltaget i. I år har der været CIOR MILCOMP-konkurrence i Warszawa, Polen. Danmark deltog med to hold, de placerede sig begge fint med en sjette og nittende plads. I år deltog vores reserve på et internationalt hold med en bronze medalje som resultat ydermere lykkedes det at vinde guld i individuel pistol. I årets løb har personel af reserven deltaget i mange DMI og mange andre stævner. Som sædvanlig har personel af reserven også været med helt fremme i konkurrencen om det danske mesterskab i feltsport, med såvel en tredje som fjerde plads individuel og som hold en anden plads. Vinderne hos de lidt ældre (ældre old boys og veteranerne) vandt individuelt og et hold blev nr. 2 fra vores medlemsskare. RIR, har også i år støttet en række andre aktiviteter, der har blandt andet været sendt hold til Nijmegen marchen i Holland og til PARA Zentrum (faldskærmscenter i Holland). RIR, har igen i 2011 haft et konstruktivt samarbejde med Hærens Operative kommando, Søværnets Operative kommando og Forsvarskommandoen. RIR, administrerer og indrapporterer årligt til Forsvarskommandoen via Hærens Operative kommando hvor mange af de tilmeldte i retning B, der har skudt minimum tre gange i løbet af året. Personel af reserven med kontrakt, har mulighed for at få pistol i udlån, såfremt ovennævnte kan dokumenteres og soldaten efter indstilling kan godkendes af Forsvarskommandoen/Hærens Operative kommando. Efter en periode med lidt usikkerhed omkring ordningen, bliver der nu igen foretaget den formelle indrapportering og ordningen kører nu efter bestemmelserne herfor. Nordisk Idrætsråd (NIR) De Nordiske mesterskaber i Feltsport blev i år afholdt for 72. gang i Dragsvik, Raseborg Ekenæs i Finland. Det Nordiske mesterskab blev vundet af et norsk veteran hold og med et dansk hold på tredje pladsen reelt var det et Estisk hold der var bedst, men desværre for dem deltog de udenfor konkurrence. I 2012 gennemføres konkurrencen efter samme koncept som for to år siden i Stavanger allokeret med CIOR MILCOMP, konkurrencen gennemføres i Danmark i perioden 26. juli til 3. august. CIOR Når vi betragter CIOR, er det vigtigt at forstå den kontekst, hvormed organisationen bør fungere. CIOR er en sammenslutning af reserveofficersforeninger i NATO og PfP-lande og fungerer som en politisk organisation, som skal advokere for reservens vigtigste problemstillinger i NATO alliancen. CIOR har samtidig til formål, på baggrund af best practise i andre NATO-lande, at rådgive både HPRD og derigennem FPT og de operative kommandoer og enheder om, hvordan reserven udnyttes bedst muligt. Her er det vigtigt at understrege, at Danmarks fokus er på at viderebringe relevant viden fra vores NATO partnere til den hjemlige struktur. Det gør vi igennem de reserveofficerer, som deltager i YROW (Young Reserve Officers Workshop) og fremadrettet EROP (Experienced Reserve Officers Platform). Danske reserveofficerer er ligeledes repræsenterede i nogle af CIORs komitéer, hvor de hver især har et særskilt ansvar for at dele deres viden med de relevante instanser, enheder og personer. Det forventes derfor også, at CIOR deltagere, herunder særligt YROW- og EROP-deltagerne, fremadrettet bidrager til aktiviteterne i HPRD og AROT (Active Reserve Officers Taskforce). Fundamentet for arbejdet i 2011 er sket igennem deltagelse i de forskellige komitéer og council, hvor vi fra dansk side er repræsenteret indenfor følgende områder: 12

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

HOVEDORGANISATIONEN AF OFFICERER I DANMARK

HOVEDORGANISATIONEN AF OFFICERER I DANMARK HOVEDORGANISATIONEN AF OFFICERER I DANMARK BERETNING FOR PERIODEN 2010 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisation... 5 Perspektivplan... 5 Udvikling i medlemstal i løbet af perioden... 5 TR

Læs mere

Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8

Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8 Hæderstegn 2012 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 26. april 2012. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

Ekspedition OBS! Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243

Ekspedition OBS! Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243 Ekspedition Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243 Tidsskriftet redigeres af redaktionen inden trykning, derfor anmodes - om muligt - kommende

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 01 Februar 2013 Udstikkerens arbejdsuge Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 06 december 2013 Debatkulturen i forsvaret Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... 2 nr. 05/2012 Leder Brug af militære billeder betyder

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 19 Delrapport vedr. merit og akkreditering Indholdsfortegnelse Resume 1. Opgave 4 2. Forudsætninger 4 3. Afgrænsninger

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 København, den 30. november 2012 Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

75 jubilæum 1934-2009

75 jubilæum 1934-2009 jubilæum 51934-2009 75 år Til gavn for samfundet Indholdsfortegnelse 75 år til gavn for samfundet Af Bjarne Laustsen... 3 Frivillige på vej mod nye opgaver Af Søren Gade... 4 Beredskabsforbundet befolkningsorganisation

Læs mere

OFFICEREN. Civil eller militær chef for FPS? Fagbladet 02 / APRIL 2015. Nr. www.hod.dk

OFFICEREN. Civil eller militær chef for FPS? Fagbladet 02 / APRIL 2015. Nr. www.hod.dk Fagbladet OFFICEREN 02 / APRIL 2015 Civil eller militær chef for FPS? Nr. www.hod.dk 2-2015 1 FORMANDEN HAR ORDET Det lyder næsten for godt til at være sandt men Formand, Niels Tønning niels@hod.dk Officerernes

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 11. Delrapport vedrørende tjenestepligt

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 11. Delrapport vedrørende tjenestepligt Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 11 Delrapport vedrørende tjenestepligt Indholdsfortegnelse Resume 2 Indledning 5 Forudsætninger 5 Afgrænsninger

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

OFFICEREN. Chefen for Forsvarets Veterancenter er selv veteran. Fagbladet 04 / SEPTEMBER 2015. Nr. www.hod.dk ISSN: 2445-5326

OFFICEREN. Chefen for Forsvarets Veterancenter er selv veteran. Fagbladet 04 / SEPTEMBER 2015. Nr. www.hod.dk ISSN: 2445-5326 Fagbladet OFFICEREN 04 / SEPTEMBER 2015 Chefen for Forsvarets Veterancenter er selv veteran ISSN: 2445-5326 Nr. www.hod.dk 4-2015 1 GIVING YOUR CAPABILITY THE EDGE Threats evolve. Facing them demands enhanced

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

OFFICERER. Danske. Ukrainske militsfolk blev mødt af OSCE-observatører. Dobbeltinterview med formandskandidaterne

OFFICERER. Danske. Ukrainske militsfolk blev mødt af OSCE-observatører. Dobbeltinterview med formandskandidaterne Danske OFFICERER OFFICERERNES FAGBLAD / 02 / APRIL 2014 Ukrainske militsfolk blev mødt af OSCE-observatører Dobbeltinterview med formandskandidaterne Nye enheder skal trække officerer til Vestjylland Nr.

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2012 2013 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2013 Indhold Forord... 2 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere