Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende:"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I skrivende stund (januar 2012, red.) er foreningen optaget af at søge information om, vurdere og forsøgsvis påvirke, hvor Forsvaret og underlagte myndigheder bevæger sig hen dels som led i den fortsatte implementering af indeværende forsvarsforlig , dels som følge af de politiske tilkendegivelser om større besparelser, der fremkom allerede i 1. halvår 2011 og som er blevet videreført i det politiske grundlag fra september 2011, den nuværende regering arbejder ud fra. Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende: Det danske militære forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed ud fra formål om at forebygge konflikter og krig, hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne. Forsvaret skal råde over styrker af Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, hvis størrelse, kampkraft m.v. gør det muligt at løse opgaverne, herunder med Hjemmeværnets deltagelse. Udførelsen sker så ud fra de politisk anviste ressourcer og under anvendelse af den bedst mulige militærfaglige kompetence, der igen hviler på et solidt grundlag af civilkompetence og øvrige civilsamfundsressourcer. Samfundsøkonomien kan gøre det nødvendigt for Folketinget at foretage justering i tildelingen af ressourcer til Forsvaret og/eller ændre på Forsvarets opgaver m.v. Uanset udviklingen vil HPRD fortsat arbejde for, at Personel af Reserven anvendes som og forbliver en fleksibel, attraktiv og for Forsvaret værdiskabende kapacitet baseret på både militære og civile kompetencer. Konkret betyder det bl.a. en videreførelse af forudsætningen i indeværende forsvarsforlig om, at Reserven som en kosteffektiv og relevant kapacitet fortsat anvendes på de hidtil kendte niveauer og uddannes og trænes i overensstemmelse hermed. HPRD har en god samarbejdsrelation til Forsvarets forskellige myndigheder, øvrige personelorganisationer m.v. med heraf følgende gode resultater for reserven, jf. mere herom andetsteds i bladet. I relation til Forsvarsministeriet skal i år særligt kvitteres for inddragelsen i arbejdet vedrørende Veteransagen ligeledes med godt resultat til følge. HPRD vil fortsætte med aktivt at bidrage til Forsvarets udvikling. Det forudsætter imidlertid mulighed for at kunne følge, hvor Forsvaret overordnet bevæger sig hen og på hvilket beslutningsgrundlag. Diskussionen om måske ganske forestående og større besparelser på Forsvaret skærper behovet for inddragelse af HPRD m.fl. også i de store spørgsmål. Ifølge det nuværende regeringsgrundlag synes dansk sikkerhedspolitik overordnet set at fortsætte ad kendte spor. Teksten m.h.t., at danske bidrag til internationale missioner fremover vil være kvalitativt frem for kvantitativt funderet. tyder måske omvendt på, at Forsvarets kapaciteter generelt ønskes revurderet. Forsvarets eksistensberettigelse er at kunne kæmpe og vinde og så kan der være en lang række afledte, mere bløde opgaver at løse i en militær ramme. Reserven har sin plads ved løsningen af alle opgaver; HPRD vil derfor også søge at blive inddraget i regeringens overvejelser, også m.h.t., at en reform af forsvarets personelstruktur vil kunne bidrage til et mere effektivt forsvar. M.h.t. aftalen om en undersøgelse af værnepligtens fremtid fremgår, at Regeringen vil af ressourcemæssige årsager allerede nu drøfte at suspendere indkaldelsen af værnepligtige med forligspartierne.. Selv om måske en del af de værnepligtige kan karakteriseres som frivillige, så understøtter værnepligtssystemet som ramme, at der sker rekruttering i forhold til alle samfundsgrupper. Grundlovens 81 anviser næppe uden grund enhver våbenfør som ressource. Den samhørighedsværdi, som de, der har været kortvarigt gennem Forsvaret, tager med sig tilbage i civilsamfundet, understøtter sammenhængskraften mellem Forsvaret og befolkningen. Uanset, at mange lande allerede har sat værnepligtssystemerne i bero, bør spørgsmålet om at sætte værnepligten i bero her i landet undergives en ordentlig debat og grundig behandling af mål, ressourceeffektivitet og værdier herunder inddragelse af interesseorganisationerne omkring værnepligt, før der træffes beslutninger - alt sammen til gavn for Samfundet, Forsvaret og Reserven... I en fra Forsvaret til personelorganisationerne videreformidlet skrivelse fra december 2011 fra Forsvarsministeriets departement til Forsvaret (vedr. midlertidigt ansættelsesstop i hele Forsvaret for udnævnelser til oberstløjtnant/kommandørkaptajn-niveauet og højere niveauer, red.) hedder det således: Det er bestemt i regeringsgrundlaget, at forsvarets ledelse skal moderniseres og tilpasses fremtidens krav i forhold til en koordineret og effektiv ressourceudnyttelse og opgavevaretagelse. Endvidere skal der inden for de kommende år ske en ikke uvæsentlig omprioritering af forsvarets øverste ledelseslag. På den baggrund har regeringen besluttet at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Statsministeriet, 1

2 Finansministeriet, Forsvarsministeriet og forsvarskommandoen. Arbejdsgruppen skal opstille mulige modeller for en grundlæggende ændret struktur af ledelsen af forsvaret. Det kan ikke udelukkes, at dette kommer til at indebære et reduceret behov for personale. På denne baggrund og henset allerede til de tal for besparelser, der har svirret og nu omtales også i Forsvaret som en art kendsgerning bl.a. i kommunikationen med personelorganisationerne kan vist næppe nogen være i tvivl om, at der bliver tale om ganske væsentlige ændringer mange steder m.h.t. indretningen af det fremtidige forsvar. Spørgsmålet er således ikke om, men hvorledes.... Det er bestyrelsens opfattelse, at omlægningerne næppe gør behovet for eller anvendeligheden af personel af reserven mindre; snarere tværtimod, omend naturligvis afhængig den fremtidige opgave- og kapacitetsfastlæggelse. Ud over selvsagt fra tid til anden at arbejde opklarende gennem bilaterale kontakter til Forsvarets forskellige ledelsesniveauer for herigennem bedst muligt søge at varetage reservens interesser er det for foreningen væsentligt at deltage i forandrings- og tilpasningsarbejdet på lige fod med øvrige personelorganisationer. Varetagelsen af reservens forhold kan ingenlunde ses isoleret i forhold til resten af Forsvaret og dets personel. Som et eksempel på forestående tiltag af væsentlig interesse for personel af reserven har Forsvaret i december 2011 etableret en Følgegruppe vedrørende sammenlægningen af forsvarets og hjemmeværnets forvaltningsmæssige strukturer - et arbejde, der for personelorganisationerne og dermed også for HPRD påbegyndes i januar HPRD vil selvsagt lægge stor vægt på udfordringen vedr. og tilrettelæggelsen af fremtidens forsvar ud den af bestyrelsen i slutningen af 2011 foreløbigt fastlagte vision og mission for foreningen, der vil blive fremlagt på foreningens generalforsamling i april 2012 også efter at have inddraget kredsenes bemærkninger og forlag etc. Vision og mission lyder således: Vision HPRD sikrer faglige og politiske interesser for Reserven igennem arbejdet for, at Reserven forbliver en fleksibel, attraktiv og værdiskabende kapacitet, som komplementerer samfundets ressourcer med militære og civile kompetence. Gennem synlighed sikrer HPRD kendskab til og forståelse for Reserven og dens virke. Mission HPRD skal understøtte, at Reserven udgør en fleksibel ressource, der til stadighed har et højt kompetenceniveau, og som imødekommer Forsvarets behov facilitere, at Forsvaret har kvalificeret Reservepersonel til rådighed synliggøre og profilere Reserven i forhold til samfundet generelt, Forsvarsministeriets områder og foreningens medlemmer. Ud fra det forhold, at foreningens virke hovedsageligt er baseret på frivilligt arbejde samt ud fra de muligheder, som det efter forholdene beskedne kontingent giver mulighed for, er det ikke muligt konstant at holde foreningens medlemmer underrettet om, hvad der sker inden for alle grene af Forsvaret, herunder hvad der særligt måtte være af interesse for det enkelte medlem, herunder at HPRD indimellem ligesom øvrige personelorganisationer er nødsaget til at selv at søge information om dette eller hint i forsvaret. Bl.a. på den baggrund skrev formanden i lederen af Reserven nr. 1/2011 følgende: Siden Folketingets vedtagelse af mål og rammer for perioden har Forsvaret inklusive Hjemmeværnet arbejdet intensivt med at indrette organisation og økonomi ud fra lovgivers og ministeriets anvisning. Gennem mit virke som officer af reserven i Forsvaret, herunder de senere år også gennem varetagelse af arbejdet i HPRD-regi, har jeg fået konsolideret min opfattelse af, at Forsvaret under ét er en endog meget kompliceret virksomhed at sikre sig et opdateret overblik over både m.h.t. opgaver, organisation og selve det militærfaglige virke en observation, som der nikkes anerkendende til også langt ind i rækkerne hos de fastansatte i Forsvaret. Personel af reserven har af samme årsager imidlertid også behov for at kunne følge med i, hvorledes tingene udvikler sig. Dét stiller krav til den enkelte om selv at følge med i Forsvarets ve og vel. Heldigvis udfoldes der i Forsvaret store bestræbelser på at stille information til rådighed især via nettet, f.eks. Hærens Operative Kommandos forligsportal, der i detaljer beskriver de omfattende ændringer, der 2

3 har fundet og ikke mindst skal finde - sted i løbet af forligsperioden. Jeg skal derfor opfordre hver enkelt til selv at være opsøgende med hensyn til at kende Forsvaret i almindelighed og egen våbenart/tilhørssted i særdeleshed. Når dét er sagt, så må foreningen fra tid til anden i kontakten til forskellige myndigheder i Forsvaret ofte minde om personelorganisationernes herunder selvsagt ikke mindst HPRDs behov for direkte information om påtænkte udviklingstiltag ikke mindst på områder, der direkte vedrører personel af reservens muligheder og betingelser m.h.t. uddannelse, tjeneste og karriere, således at foreningen stedse har mulighed for i både medlemmernes og i Forsvarets interesse at øve indflydelse i relation til dels at kvalificere arbejdsgivers beslutninger, dels kan informere medlemmerne behørigt. Grundlaget for foreningens virke er klart men det er lige så klart, at tingene ikke giver sig selv. Foreningens medlemmer og medlemmers berettigede interesser især m.h.t. tjeneste uddannelse og karriere samt Forsvarets kompleksitet dels legitimerer foreningens virke over for myndighederne, dels gør det nødvendigt for Forsvarsministeriet og dets underlagte myndigheder at have en legitim forhandlings- og kontaktpartner på vegne personel af reserven. Foreningens medlemmer er i sidste ende med til gennem medlemsskab og aktivt militært og civilt virke herunder at følge med i forsvarets udvikling at sikre de bedst mulige vilkår for reserven. Arbejdsgrundlaget, udfordringerne og opgaverne med tiden efter det nuværende forsvarsforlig er således ikke til at tage fejl af hverken for bestyrelsen eller medlemmerne. Hovedindsatsen i 2011 har som forudsat og planlagt været præget af bedst muligt at tage vare på reservens interesser gennem PARU-systemet med overordnet tyngde på dels oprettelsen af entiterne samt de hermed forbundne vanskeligheder bl.a. med hensyn til det decentrale lønsumstyringsprincip, dels (gen)oprettelsen og igangsætningen af et værnsfælles VUT I og genoprettelsen af et værnsfælles VUT II. Foreningens formand skrev om disse ting i en orienteringsskrivelse af 22. juli 2011 til medlemmerne følgende: I forbindelse med implementeringen af det nuværende forsvarsforlig gav Forsvarskommandoen i februar 2010 direktiv til underlagte myndigheder om, at der ved alle myndigheder oprettes en Reserveentitet. Det vil sige indplacering af personel af reserven i en enhedsramme med en chef i spidsen på samme måde, som det allerede var gjort i Hjemmeværnet med hensyn til den Regionale Føringsstruktur (REFØ), Flyvevåbnets Wing Reserves og Sprogofficersenheden under Forsvarsakademiet. Siden da har foreningen ihærdigt arbejdet med at tilskynde Hæren og Søværnet til at få udført direktivet, ligesom HPRD har tilbudt sin støtte hertil. Dette arbejde er nu ved at være afsluttet, idet der foreligger organisationsskemaer for sådanne enheder ved Staben/Hærens Operative Kommando, Danske Division, 1. Brigade, 2. Brigade, Det Danske Internationale Logistikcenter, Ingeniørregimentet, Trænregimentet, Danske Artilleriregiment, Telegrafregimentet, Jægerkorpset, Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet, Jyske Dragonregiment, Hærens Kampskole og senest Multinational Corps North East (MNC NE, Stettin). Hertil kommer muligvis enkelte yderligere entiteter, ligesom entiteten for Søværnet også er på vej. Entiteterne varierer naturligt meget i størrelse i forhold til det forventede opgavefelt. Ved det forestående værnsfælles seminar i august 2011 for Personel af Reserven Udvalg, som HPRD forestår, vil status herom være et hovedtema til drøftelse mellem reservens og de forskellige myndigheders repræsentanter. Et andet hovedtema vil være at få drøftet Forsvarets håndtering af det i 2011 indførte decentrale lønsumsstyringsprincip, hvorefter det er de lokale myndighedschefer, der selv skal afsætte midler til uddannelses- og træningsaktiviteter for personel af reserven. Ud over den udfordring, dette princip i sig selv indebærer, er HPRD også meget opmærksom på at sikre, at princippet ikke er til hinder for en fortsat fleksibel anvendelse af reserven til allehånde opgaver og dygtiggørelse også uden for egen enhedsramme. Et tredje hovedtema er dels videreførelse af grunduddannelserne for officerer af reserven i regi af Institut for Sprog/Forsvarsakademiet, Forsvarets Sundhedstjeneste og Løjtnantsskolen/Hærens Kampskole samt det efterfølgende tjeneste- og karriereforløb, herunder ikke mindst genstart af Videregående Uddannelse Trin I (VUT-I/L-R) i august 2011 ved Hærens Officersskole. Både det nævnte værnsfælles PAR-seminar samt de afsluttende måneder blev brugt til opfølgende virksomhed omkring entitetsskabelsen i Hæren og Søværnet foruden ikke mindst skabelsen af VUT II. 3

4 Opgaverne med implementeringen af indeværende forsvarsforlig er fortsat mærkbare og vil også i 2012 kræver opmærksomhed sammen med de nye udfordringer beskrevet ovenfor. Formanden har i tidligere ledere i Reserven og i årsberetning tilkendegivet, at de i mange henseender positive træk tilsiger, at der også fremadrettet vil være et veluddannet og effektivt korps af personel af reserven, omend strukturen i hvilken dette personel skal virke, er og bliver af en ganske anden størrelse end den, mange af medlemmerne kendte tidligere, og at det for HPRD, betyder, at antallet af medlemmer fortsat vil tilpasse sig denne virkelighed, herunder alene af den grund, at antallet af nyuddannede og andre af reserven antalsmæssigt langtfra vil kunne udfylde de hidtidige rækker. Hertil kommer, at der synes at være en tendens til, at der blandt de yngre, nyuddannede ikke er fuld støtte til HPRD gennem at tegne medlemsskab. Denne tendens er ikke ukendt i samfundet som sådan, når talen er om medlemsskab af faglige organisationer etc. Årsagen kan imidlertid selvsagt også ligge hos HPD m.h.t. manglende synlighed etc. - men dette er næppe den egentlige årsag; HPRD er til stede på skolerne med passende mellemrum og ud fra de muligheder, der eksisterer i form af, at eleverne overenskomstmæssigt først er reserveofficerer, når hjemsendelse indtræder. En anden årsag kan så være, at HPRD ikke opleves som varetagende personel af reservens interesser. Bestyrelsen gør imidlertid, hvad der vurderes som muligt at gøre uden at påtage sig en interesse, som ikke har legitimitet nemlig arbejdsgiverens. Med ovenfor nævnte m.h.t. legitimitet vil der imidlertid - uagtet, at der vil være tale om et mindre korps end hidtil - være behov for at have en organisation, der varetager reservens interesser - herunder aftaleforhold. Tværtimod viser al erfaring fra de seneste år, at behovet for interessevaretagelse aldrig har været større, og bestyrelsen kan kun opfordre de enkelte medlemmer af foreningen til at søge at hverve de kolleger, der endnu ikke har valgt at ville lade sine interesser varetage. Som ligeledes antydet ovenfor, er der klare grænser for, hvor meget kontingentbetaling kan udgøre pr. medlem. I takt med den som følge af afviklingen af mobiliseringsforsvaret nu klart reducerede medlemsskare har HPRD derfor i 2011 omlagt til fra 2012 at operere med et sekretariatsniveau baseret på tre dage med daglig kontortid på foreningens adresse. Omvendt gør Personel af reservens tarv, at interessevaretagelsen over for både ministerium, Forsvaret og andre myndigheder m.v. fortsætter som hidtil, blot med en endnu større grad af tidsmæssig investering fra det enkelte bestyrelsesmedlem, således at medlemmerne fortsat sikres den efter forholdene bedst mulige interessevaretagelse uanset ændrede funktionsvilkår også for HPRD. De reducerede omkostninger til sekretariat muliggør endvidere, at der atter og for 2012 planlægges udgivet fire årlige numre af Reserven. Foreningens ledelse vil således fortsat gøre sit bedste for at imødekomme Forsvarets behov gennem bedst muligt at tilgodese de for reserven beskrevne interesser. Til gengæld må foreningen tillade sig at forvente det samlede Forsvarets anerkendelse af det arbejde og den indsats, som foreningen leverer til gavn ikke mindst også for Forsvaret. På samme måde forsøger HPRD at gøre sit bedste for at imødekomme Beredskabsstyrelsens behov og det til styrelsen knyttede officerspersonel af reserven, jf. mere herom i relation til den specifikke omtale af Beredskabsudvalgets arbejde i foreningen regi. Foreningen udfører for set i forhold til Forsvarets samlede budget - ganske få midler dels feltsport for reserven (herunder træningstilstandsprøver samt skydning og orienteringsløb), dels en række aktiviteter, som ellers ikke ville være blevet varetaget, men som har til formål at skabe motivation, skabe øjenhøjde mellem reservens repræsentanter i de forskellige grene af Forsvaret, herunder en mængde sagsbehandling, som ellers ville skulle være foretaget af Forsvaret selv. Regnskabet for 2011 sluttede positivt og mere positivt end forudset henset til tilbageholdenhed på lønområdet og begyndende tilpasning af den sekretariatsmæssige kapacitet -, dog således at overskuddet reserveres søges reserveret til investering i informationsteknologi til brug ved medlemsorientering m.v. Der opereres også i budgettet for 2012 med et regnskabsmæssigt overskud, jf. oplysning fra formanden på generalforsamling i 2011 om, at regnskabsresultat som i 2010 måtte forblive enestående af karakter. Som det også fremgik af beretningen for 2010 varetages en meget stor del af foreningens virksomhed (d.v.s.; kredsarbejdet, bestyrelsesarbejdet og udvalgsarbejdet m.v. (herunder medlemsakkvisition) på frivillig, ulønnet 4

5 basis gennem bestyrelsens medlemmer, de forskellige medlemmer af diverse udvalg m.v. samt ikke mindst kredsenes aktive folk. I relation til det frivillige arbejde er der grund til som eksempel - fortsat at fremhæve feltsporten, som kredsene m.v. udfører ud fra de beskedne midler, der stilles til rådighed fra Forsvaret, og som dermed er en for Forsvaret absolut effektiv håndtering feltsportsarbejdet for reserven med baggrund i de for Forsvarets personel gældende fysiske krav, og hvor FPT jo efter aftale med HPRD. I relation til kredsene skal i nærværende sammenhæng nævnes den forbilledlige optagelse af medlemmerne fra den tidligere Vestsjællandskreds, som Københavnskredsen har forestået. Hertil kommer så den markedsføring af reservens sag, som enkeltmedlemmer udfører gennem sit daglige civile virke samt evt. gennem Forsvaret samt gennem Interforce, veteranforeninger, soldaterforeninger og meget, meget mere alt sammen til gavn for Samfundet, Forsvaret og Reserven. Og: Tak til alle! Afslutningsvis om foreningens indre linjer skal der i nærværende sammenhæng trækkes følgende frem fra ovennævnte skrivelse af 22. juli 2011 til medlemmerne: Generalforsamlingen den 2. april 2011 indebar bl.a. to nye medlemmer af bestyrelsen (Maria Vang Knudsen og Jørn Arne Nielsen), og bestyrelsen står derfor rustet til fortsat at håndtere de mange udfordringer og opgaver, som de fortsatte og mange forandringer i Forsvaret betyder for korpset af personel af reserven, og som bestyrelsens enkeltmedlemmer arbejder med i forhold til de forskellige værn og tværgående myndigheder i Forsvarsministeriet under både Beredskabsstyrelsen, Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen. <...> Omvendt understreger jeg fra tid til anden, at der måske aldrig har været så hårdt brug for foreningen, som der er i disse år der er uanset meget gode relationer til de øvrige personelorganisationer i Forsvaret - reelt ikke andre, der varetager reservens interesser. Samtidig har Forsvaret behov for at have en legitim forhandlings- og aftalepartner, der tegner reserven alt sammen til gavn for både til reserven og Forsvaret. Bestyrelsen er derfor fast besluttet på, at der uanset medlemstilpasningen og justering af de sekretariatsmæssige muligheder vil blive ført en fortsat aktiv linje over for Forsvarets myndigheder med hensyn til at varetage reservens interesser både hvad angår tjeneste, uddannelse og karriere samt løn- og aftaleforhold. Jeg vil dog ikke undlade at opfordre til, at hver gang I måtte møde personel af reserven, der har et kontraktforhold med Forsvaret uden at være medlem af foreningen, at I da opfordrer denne til at melde sig ind i HPRD både reservens interesser under ét samt den enkeltes interesser varetages nu engang bedst med den legitimitet, som flest mulige medlemmer signalerer. Efterfølgende generalforsamlingen har en række medlemmer af bestyrelsen fået forfald af forskellige årsager, hvorfor bestyrelsen af hensyn til opgavevaretagelsen, jf. opgavebeskrivelsen fra medlemsskrivelsen, har besluttet at supplere bestyrelsen med et antal medlemmer frem til den ordinære generalforsamling, jf. bestemmelserne i vedtægtens 13 herom. ved udgangen af 2011 bestod bestyrelsen således af følgende: Birger Kjer Hansen, formand Jørn Arne Nielsen, 1. næstformand Torben A. Valgren, 2. næstformand Frederik Ahlefeldt-Laurvig (suppleant for Peter Michael Andersen) Klaus Munck Kjøller (suppleant for Per Junker Thiesgaard) Claus S. Brünger Maria Vang Knudsen Thomas hvis Andersen (Suppleant for Bjarne Askholm) René Søe Pedersen (suppleant for Knud Rasmussen). Reserveofficersforeningens Hæderstegn Reserveofficersforeningens Hæderstegn (ROHT) tildeles efter enstemmig bestyrelsesbeslutning personer, som henhold til bestemmelserne anses for at have ydet en efter forholdene helt ekstraordinær og ganske særlig personlig indsats for HPRD, reserveofficerskorpset eller for personel af reserven i almindelighed. 5

6 Foreningens fødselsdag blev markeret på dagen den 27. april 2011 sammen med årets modtagere af foreningens hæderstegn: Forsvarsstabschefen, generalløjtnant Bjørn I. Bisserup, chefen for Løjtnantsskolen, major Anders Sindum, formanden for Nordjyske kreds, major Jens Kirk, sygeplejerske af reserven Anne Marie Krowicki samt formanden for HPRD svenske søsterorganisation SVEROF, major Jan Sjölin. HPRD og Forsvarets formelle samarbejdsstruktur (KG/RF og PARU) HPRD s samarbejde med Forsvaret og Hjemmeværnet udøves på mange niveauer og i mange fora, herunder formelt ikke mindst gennem Personel af Reserven Udvalg-strukturen. Samarbejdet har i 2011 generelt været godt, om end selvsagt præget af de lokale forhold i det enkelte værn m.v. Den formelle platform i samarbejdet med Forsvarets øverste niveau udgøres af Koordinationsgruppen vedrørende Reservens Forhold (KG/RF) og ved øvrige myndigheder af Personel Af Reserven Udvalg (PARU) ved de enkelte værn og de operative myndigheder. På opfordring fra HPRD er formandsskabet for KG/RF blevet tilbageført fra Forsvarets Personeltjeneste (FPT) til Forsvarskommandoen (FKO, hvilket er sket samtidig med, at Forsvarets forvaltning af mere personalepolitiske forhold er blevet tilbageført på samme måde). Arbejdet i KG/RF, hvor foreningens ledelse sammen med repræsentanter for FPT møder FKO ledelsesrepræsentant og stab vedr. reservens forhold, var i primo og medio 2011 fortsat præget af en række forenings- og personalepolitiske forhold i tilknytning til den fortsatte forligsimplementering, herunder perspektivet for den fremtidige strukturerede anvendelse og efter- og videreuddannelse af personel af reserven. HPRD er fortsat opmærksom i relation til at følge FPT evne til trods udskiftning af udstikkere m.v. at konsolidere tingene for at mindske den sårbarhed, som består i, at relativt få medarbejdere tidligere servicerer en ganske stor mængde personel af reserven. HPRD afventer fortsat udstedelse af et nyt udnævnelsesdirektiv, hvorom der allerede nærmere tilbage i 2009; direktivet vil da afløse det gældende udnævnelsesdirektiv fra efteråret Endvidere blev senest i forbindelse med beretningerne for 2009 og 2010 blev rapporteret, at der udestod at få optimeret samarbejde med FPT Lønog Aftaleområde. Visse udeståender er nu på plads, medens andre forhold herunder arbejdet med i mest mulig fællesskab ml. HPRD og FPT at få konsolideret et nyt/sammenskrevet forvaltningsgrundlag m.v. samt snarlig indledning af overenskomstforhandling gældende for fortsat udestår. Der henvises herom til det særlige afsnit i nærværende beretning og foreningens Aftaleudvalg. PARU Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) Arbejdet er præget af de mange udfordringer, som sundhedspersonellet af reserven oplever som følge af forsvarsforliget og forsvarets engagement i international sammenhæng, hvor omvendt gælder, at der er et ubetinget behov for sundhedspersonellet af reserven som konsekvens af de internationale operationer. FSU har fortsat den fra begyndelsen af forrige forsvarsforlig linje m.h.t. at en fortsat uddannelse af yngre læger/tandlæger til erstatning for det tidligere værnepligtsforløb. Generelt gælder således, at FSU stedse fortsat gør sig umage med at videreføre en behørig uddannelse af læger til reserven og fortsat udvikler det konceptuelle grundlag herom, herunder at læger også får et minimum af ledelsesmæssig uddannelse. FSU har også i 2011 videreført og i samvirke med PARU udviklet det fælles årlige kursus for læger og tandlæger af reserven samt et kursus for sygeplejersker m.fl. af reserven. M.h.t. udnævnelser arbejder FPT fortsat efter den af FKO i 2007 på baggrund af forslag fra PARU/FSU godkendte overgangsordning for læger og tandlæger af reserven m.h.t. fortsat mulighed for udnævnelser. Foreningen har gennem PARU-virket ligeledes opnået tilsagn om støtte fra FSU til foreningens gennemførelse af (CIOR/)CIOMR kongressen i København i august 2012 i relation til førstehjælpskonkurrence m.v., der er indarbejdet i den militære CIOR feltsportskonkurrence NATO-nationerne imellem. PARU Hjemmeværnskommandoen (HJK) Etableringen af Den Regionale Føringsstruktur (REFØ), som er opstillet under Totalforsvarsregionerne, har som tidligere rapporteret betydet et meget udvidet og nu konsolideet samvirke ml. HPRD og Hjemmeværnet. Den oprigtige vilje fra Hjemmeværnsledelsen til samarbejde som foreningen konstaterede fra begyndelsen i 2009 er fortsat i 2011 både på kommandoniveau og i regi af de Totalforsvarsregioner, og kommer bl.a. til udtryk gennem arbejdet i Personel af Reserven Udvalg både på Hjemmeværnskommandoniveau samt i de oprindeligt fem Totalforsvarsregioner, hvor der i 2011 er gennemført en tilpasning til tre Totalforsvarsregioner. Friskningen af REFØ er fortsat et uløst spørgsmål, om end den nyetablerede ordning for uddannelse af reserveofficerer m.v. gør, at der måske er håb forude om en vis friskning ad åre, ligesom omlægningen af Forsvaret som sådan også kan tænkes at ville have en ikke uvæsentlig indflydelse på REFØ'ens sammensætning og opgaver m.v. Sammen med Hjemmeværnets ledelse er det således foreningens hensigt at fortsætte 6

7 bestræbelserne for en konsolideret forståelse af mulighederne for anvendelse af REFØ i en bredere kontekst end alene at være føringskadre for den hjemsendte totalforsvarsstyrke. Herudover drøftes en række forhold af konkret og lokal uddannelsesmæssig og tjenestemæssig karakter i de enkelte PARU på regionsniveau. Det er foreningens opfattelse, at samarbejdet vil blive fortsat uhindret i 2012, herunder m.h.t. implementering af den aftalte omfordeling i sammensætningen af kadren i underafdelingerne med det formål også at sikre mulighed for karrieremæssig udvikling i sergentgruppen og konstabelgruppen og m.h.t. tiltagene til Hjemmeværnsstrukturens administrative indpasning i det øvrige forsvar. Som led i samarbejdet ml. HPRD og Hjemmeværnet er HPRD tillige repræsenteret som observatør bl.a. i Hjemmeværnets landsråd for derigennem at understøtte, at Hjemmeværnets samlede opgaveløsning hviler på et samvirke mellem personelmæssige ressourcer i form af både fastansatte, frivilligt personel samt personel af reserven. På samme måde har Hjemmeværnets Landsråd en observatørpost i PARU/HJK. Nordisk Præsidium Der eksisterer siden 1930érne et godt samvirke mellem de fire nordiske organisationer (NROF, SVEROF, FROF og HPRD) for personel af reserven. Som rapporteret tidligere afholdes der årligt to møder mellem repræsentanter for foreningernes bestyrelser, dels et vintermøde, dels et sommermøde i forbindelse med den årlige nordiske feltsportskonkurrence. På møderne gennemføres en gensidig orientering om udviklingen i de enkelte landes forsvar og betydningen heraf i forhold til personel af reserven, ligesom der gennemføres orientering om og inspiration vedr. de enkelte foreningers ageren i forhold til forsvarsmagten og det politiske system de enkelte steder. Endvidere foretages koordination i relation til en hvor det er muligt - Nordic Approach i forhold til CIOR/CIOMR-arbejdet i NATO regi. I forbindelse med, at CIOR/CIOMR-sommerkongressen blev afholdt i Norge i 2010 blev det aftalt, at den nordiske feltsportskonkurrence blev gennemført af NROF i samme regi for derved at spare en værtsopgave dét år; på samme måde er det aftalt, at den nordiske feltsportskonkurrence i 2012 gennemføres i af HPRD sammen med CIOR/CIOMR-sommerkongressen i København, jf. omtale af disse forhold andetsteds i beretningen. Arbejdsgruppen for sygeplejersker-r (AG for SYPL-R) Som i de foregående år har også 2011 har været præget af positive tilbagemeldinger omkring sygeplejersker i forsvaret. Som i de foregående år er det stadig ikke nødvendigt at annoncere efter personel på området fra det danske sygehusvæsen, og dels får sygeplejerskerne stor anerkendelse for deres deltagelse i internationale missioner. PARU Hærens Operative Kommando (HOK) og AG RESOF UDD Arbejdet i de to samarbejdsorganer har i 2011 ubetinget og primært været præget af arbejdet med Reservens efter- og videreuddannelse samt etablering af Entiteter. Først og fremmest har VUT-I og VUT-II stået højt på dagsordenerne, idet det har været hjerteblod for HPRD at sikre reservens fortsatte, mulige dygtiggørelse via militærfaglige kurser, så meritering alene ikke skulle være vejen til forfremmelse. Om end VUT-I, der startede ultimo AUG 11, kun er halvvejs igennem sit første forløb, er der kun lovord tilovers fra såvel de 25 kursister som lærerne på HO. VUT-II så dagens første, svage lys i NOV 11 på et møde i FAK, som også skal være entreprenør for kurset. Det har været afgørende for HPRD repræsentanter, at VUT-II, der blev stoppet for 6 år siden, hurtigst muligt blev genoprettet, idet der er konstateret et betydeligt efterslæb og dermed behov ved de to Brigader, Divisionen og korpset i Stettin samt i REFØ. VUT-II bliver sammensat af allerede eksisterende kursusmoduler moduler, der p.t. indgår på VUT-II/L samt på Værnsfælles Efteruddannelses Kursus (VEU). De første 10 elever er planlagt at starte den 19. marts Dertil kommer oprettelse af Entiteter ved samtlige Niveau 3 myndigheder, herunder Stab HOK, samt entiteter ved NORDEFCO, HQ ARRC samt HQ MNCNE. Et kæmpe arbejde, som HPRD repræsentanter har fulgt tæt, og hvor HOK har udvist stor åbenhed omkring involvering af HPRD. 7

8 I de 2 samarbejdsorganer sidder der også repræsentanter fra HKS, HSGS og HO samt FPT, hvorfor der kan ske en bred udveksling af tanker og ideer om reservens uddannelse og virke. Det har ikke været muligt at løfte et VUT-I/BM-R ind på banen, idet det fortsat er HOK og FKO opfattelse, at BM-R er designeret i meget specialiserede stillinger, hvis fællesmængde er så beskeden, at det ikke kan retfærdiggøre et VUT-I. Til gengæld peger man på, at BM-R sammen med respektive CH ENT må lave en uddannelsesplan, der matcher det aktuelle behov. Et særligt emne har været at sikre fornuftige og indholdsrige designeringsmuligheder for nyudnævnte LT-R, således at disse ved hjemkommandering kunne bevare deres tilknytning til Forsvaret samt nyttiggøres i strukturen. Således er der skabt en lang række stillinger i respektive Entiteter. I konteksten af den nye RESOF uddannelse har HPRD gentagne gange påpeget overfor HOK, at der var behov for et taktisk-operativt suppleringskursus forud for indtræden på VUT-I, idet den nye Løjtnantsuddannelse ikke til fulde matcher de forudsætninger, som VUT-I implicerer. Det var derfor meget positivt, da CH HOK primo december 2011, blandt andet under indtryk fra et møde med HPRD, besluttede, af ST HOK eksempelvis i samarbejde med HKS, skulle udvikle et taktisk-operativt kursus, der kan være klar fra 2013, og som skal fokusere på KMP og BTN niveauet præcis som HPRD har stillet forslag om de sidste 2 år. Således et stort tillykke til Reserven, HOK og HPRD. PARU Flyvevåbnet (FLV) Den 24. juni 2011 blev det andet hold på den nye reserveofficersuddannelse i Flyvevåbnet (FLV) udnævnt til sekondløjtnanter. Det er meget glædeligt, at reserveofficerskorpset i FLV dermed får tilgang af nye reserveofficerer (OF-R). Der arbejdes på at øge optaget til 12 elever fra Disse kommende OF-R skal primært anvendes som delingsførere på Flyvevåbnets Basis Uddannelse (FBU) og i forlængelse af deres uddannelse kan de tegne rådighedskontrakt ved skolereserven (SRES) ved FLV skole Air Force Training Centre. Efter fire års uddannelse/tjeneste ved SRES og gennemgang af Flyvevåbnets Lederkursus for Personel af Reserven (FLEKUR) udnævnes disse LT-R til PL-R og designeres i en af de fem Wing Reserves (WRES), som er tilknyttet de operative Wings i FLV. SG-R deltager også i FLEKUR og vil efter udnævnelse til OS-R også blive designeret i en af de fem WRES. WRES er FLV reserve entiteter og har eksisteret siden Der arbejdes på at oprette en ny WRES ved Combat Support Wing og en ny SRES ved Flyvevåbnets Officersskole. I august 2011 påbegyndtes videreuddannelsestrin I (VUT I) for OF-R. Det var meget tiltrængt for de nuværende OF-R. Det er dog problematisk, at der som udgangspunkt kun er fem pladser til FLV OF-R. Det dækker ikke det nuværende behov for uddannelsespladser. For at kompensere for denne mangel gennemføres der en VUT I light for de allerede meritudnævnte OF-R. Der er fortsat en række ubesatte stillinger i de fem WRES i FLV. Dette indebærer, at nogle personel af reserven (PSN-R) har meget travlt med at løse de daglige opgaver. Det er derfor nødvendigt at fortsætte arbejdet med at fastholde det nuværende PSN-R, samt at arbejde på alle områder med at besætte de vakante stillinger i WRES. Man må konstatere, at den nuværende afgang af PSN-R i FLV er større end tilgangen. Såfremt WRES i FLV fortsat skal kunne løfte de nuværende opgaver, er det nødvendigt at tilgangen af personel til WRES øges markant. PSN-R i FLV varetager fortsat primært opgaven med at gennemføre Vedligeholdende Militær Enkeltmandstræning (VME) af det faste personel. Desuden varetager PSN-R også i begrænset omfang øvrige specialistopgaver. Udvalgets formand er chefen for Flyvertaktisk kommandos (FTK) HR afdeling. Dette er meget tilfredsstillende og med ansættelsen af en OF-R på korttidskontrakt er FTK HR blevet tilført tiltrængte ressourcer på området for PSN-R. I forbindelse med udløbet af denne korttidskontrakt, er det nødvendigt, at der findes en permanent løsning vedr. PSN-R i FTK HR. Der blev i 2011 afholdt fire møder i udvalget. 8

9 I 2012 vil udvalget fortsat se nærmere på anvendelsen af PSN-R til andre opgaver end VME. I 2011 blev Wing Reserve Web (WRW) implementeret for FLV PSN-R. På internettet kan den enkelte PSN-R opdatere sine civile kompetencer og sin villighed til udsendelse i internationale operationer. WRW anvendes af Flyvevåbnets enheder og af Forsvarets Personeltjeneste, når der skal anvendes PSN-R til opgaver, som kræver brug af civile kompetencer. Udvalget vil i samarbejde med FTK stab i nærmeste fremtid foretage en analyse af omkostningerne forbundet med at anvende PSN-R kontra brugen af fast personel. Udvalget vil i 2012 fokusere på brugen af fjernundervisning for PSN-R. FLV WRES har en underside på hvor der kan kommunikeres til personer udenfor FLV. PARU Søværnets Operative Kommando (SOK) Året i PARU SOK har primært været præget af forvaltning af personel og oprettelse af en struktur. Der har efter indgåelse af indeværende forsvarsforlig været talt meget om entiteter. Ikke mindst i Hæren og Flyvevåbnet hvor opfattelsen af en entitet er en struktur, der afspejler den faste. Søværnet har ikke behovet eller kapacitet til en sådan skyggestruktur, men derimod en fleksibel styrke af specialister der kan indsættes behovsbestemt. Denne fleksible styrke af specialister som Søværnets reserve udgør, er i løbet af ret blevet lagt ud under de myndigheder hvortil de er knyttet. Således ligger Terminaltjenesten under OPLOG Korsør, Instruktørpuljen under Søværnets Sergent- og Grundskole, NCAGS under SOK Stab, SPAO og MJUR under Søværnets Taktiske Stab mm. Ved flytningen af personel af reserven fra FPT til SOK valgte søværnet ikke at gentegne rådighedskontrakt med den del af reserven, der blev betragtet som værende inaktiv. Der er dog i SOK forståelse for, at militær tjeneste bliver prioriteret i perioder af livet, og såfremt dette ændrer sig ønsker SOK at varsko. Der har desværre ikke været rekrutteret til Kontraktofficersuddannelsen i 2011 pga. konjunkturmæssige årsager, og der har ligeledes heller ikke kørt nogen form for videreuddannelse af reserven pga. økonomi. Vi ser derfor meget frem til oprettelsen af VUT2 for officerer og den plads Søværnet har fået ved kurset byder p arbejdet med at synliggøre strukturen i de enkelte Entiteter i Søværnet samt skabe moment i arbejdet med videre- og efteruddannelse. HPRD har anmodet om at deltage i Søværnets uniformsudvalg. Denne anmodning er blevet afvist da der ikke ønskes flere medlemmer i udvalget. Ændringer til uniformsbestemmelserne vil blive kommunikeret ud via det elektroniske nyhedsbrev Søværnets Rådighedspersonel. Er du ikke p mailinglisten til dette nyhedsbrev kontakt da KL-R Michael Linden-Vørnle på Samarbejde med Beredskabsstyrelsen Beredskabsudvalget bestod i 2011 af tre medlemmer, undertegnede, Sektionsleder af Reserven Peter Fristrup, BRS, og Sekretariatschef, OL- R, Peter Lynard. Udvalget har ikke haft selvstændige aktiviteter i 2011, da Beredskabsstyrelsen fortsat ikke har været klar til at tage en drøftelse om brug af reserven i fremtiden. Vi har ved flere lejligheder fået meget positive tilkendegivelse om ønsket om at fortsætte brugen af reserven fra Beredskabsstyrelsens nye direktør, Henning Thiesen, der tiltrådte i stillingen den 1. april Dette ønske om en dialog er fra direktørens side flere gange blevet bekræftet i løbet af 2011, senest lige før jul, hvor et forlig om redningsberedskabet i 2012 blev indgået - der var tale om en forlængelse af tidligere aftaler, dog med en betydelig besparelse på Beredskabsstyrelsens ramme, der medførte den største afskedigelses- runde i Beredskabsstyrelsen siden omlægningen efter den Kolde Krig i Der skal i 2012 indgås en ny aftale om redningsberedskabet - formentlig en fler- årig aftale, så planlægningsperspektivet kan blive længere end med de nu kendte 1- årige forlængelser. Dette vil også have betydning for Beredskabsstyrelsens planlægning for personel af reserven. Reserven bruges fortsat aktivt af Beredskabsstyrelsens centre og af Nukleart Beredskab - og 2011 var præget af stor aktivitet, bl.a. grundet Beredskabsstyrelsens indsats ifm Fukushima ulykken, hvor nukleart beredskabs personel var udsendt til Japan og det hjemlige beredskab imens blev varetaget af reserven suppleret frivillige fra Beredskabsstyrelsen Hedehusenes DFI (Den Frivillige Indsatsstyrke). 9

10 Status for beredskabsområdet er derfor ved udgangen af 2011 den samme som ved indgangen: Beredskabsstyrelsen ønsker aktivt at anvende det eksisterende reservepersonel, men der uddannes p.t. ikke nye reserver, eller udnævnes, i større omfang. Der er dog i 2011 oprettet en professionsbachelor i Beredskab på Professionshøjskolen Metropol i København, som sammen med Københavns Universitets Master of Disaster Management uddannelse indgår i redningsberedskabets højere uddannelser efter bortfaldet af etatsuddannelserne. Kandidater herfra kunne tænkes at meriteres ind i reserven, udover fuldtidsansættelse. Der er således fortsat interesse for reserven i BRS. Arbejdsgruppen for Humanitær Folkeret (AG HUMFOL) Arbejdsgruppen for Humanitær folkeret har i løbet af 2011 undergået en række større forandringer. Per Junker Thiesgaard valgte at stoppe som formand i foråret 2011 da han overtog stillingen som landechef i Beredskabsforbundet. Jeg skal takke Per for hans store og mangeårige indsats som formand for AGHUMFOL. Nye opgaver og fremtidig struktur Som ny formand har jeg primært koncentreret vores indsats om, at få revideret kommissoriet for arbejdsgruppens arbejde for, at få tydeliggjort de juridiske- såvel som de operative aspekter. Arbejdsgruppen har bibeholdt navnet AGHUMFOL, men vil på sigt få udvidet fokus og arbejdsområde. Den internationale vinkel og den humanitære folkeret vil fortsætte som hidtidigt fokusområde. Noget af det nye i kommissoriet er, at der tilføres et nyt "ben" i form nationale operationer, der ligger i regi af det nye totalforsvarskoncept, hvor vores medlemmer indgår via den Regionale Føringsstruktur. Konceptet blev endelig vedtaget af HRPD's bestyrelse den Hidtil har AGHUMFOL haft en løbende udgivelse af HUMFOLNYT i elektronisk udgave. Denne virksomhed har været sat på hold, da det i forbindelse med formandsskiftet blev besluttet at gennemføre en række ændringer i arbejdsgruppens sammensætning, der bl.a. har betydet, at den hidtidige udgivelsesvirksomhed er taget op til revision med hensyn til form og indhold. Thomas Hauge Berg bidrog i væsentlig omfang til at drive dette arbejde. Der skal nu indkøres en ny ankerperson, der kan forestå en udgivelsesvirksomhed af HUMFOLNYT. Indtil dette er på plads vil udgivelsesvirksomheden af et egentlig HUMFOL NYT blive sat i bero. Hertil kommer, at der er et behov for, at den hidtidige form og indhold af HUMFOL NYT tages op til revision, da det gerne på sigt målrettet skal kunne støtte arbejdsgruppens arbejde og i sidste ende kommissoriet. Arrangementer Arbejdsgruppen har lagt et stort arbejde i forbindelse med planlægning, forberedelse og gennemførelse af kurset "Den Humanitære Folkeret i Missioner - I ny krig med gamle regler", der blev afholdt på Svanemøllen den Der var tilmeldt 68 deltagere fra ministerier, Dansk Røde Kors m. fl, samt medlemmer fra HPRD med 55 deltagende medlemmer. Tilbagemeldingerne på kurset var meget positive og vidner om, at der er stor interesse og behov for at gennemføre lignende arrangementer i fremtiden. Artikel om kurset er udgivet medlemsbladet Reservens I løbet af året har der været afholdt en række møder, hvor primært struktur samt vision for arbejde har været drøftet. I lyset af de gode erfaringer med kurset i 2011 prioritere arbejdsgruppen også i 2012 at tilbyde et kursus til en bred kreds af medlemmer. Det er således besluttet, at arbejdsgruppen i år planlægger et kursus, der har til formål, at kaste lys over de krav, den enkelte soldat står overfor, hvis vedkommende bliver vidne til en krigsforbrydelse og de efterfølgende konsekvenser, det fører med sig. Emnet er valgt, da det bl.a. stiller krav til både den enkelte soldat og Forsvarets håndtering af indrapportering og frem til en evt. domfældelse over skyldige. Aktuelt står arbejdsgruppen med en udfordring om, at kunne rekruttere deltagere, der kan bistå de nuværende medlemmer i det kommende arbejde. Det betyder, at ovenstående arrangement bliver den primære arbejdsindsats for Arbejdet med de nationale og øvrige internationale aspekter vil blive prioriteret i takt med opgaverne kan løftes. Der arbejdes mod, at vi i løbet af anden halvår 2012 har fået tilført de nødvendige flere kræfter til udvalgsarbejdet. Aftaleudvalget Sekretariatschefen har også i 2011 haft en lang række henvendelser fra medlemmer vedrørende løn- og kontraktforhold. Ud over at yde almindelig vejledning, herunder nødvendig kontakt til FPT og andre myndigheder i enkeltsager, er der fortsat koordinationsspørgsmål med linieofficerernes organisation (HOD) mht. spørgsmål vedr. dels reaktionsstyrke- og korttidskontrakter mv. 10

11 Overenskomst På lige fod med de øvrige personelorganisationer i Forsvaret skal HPRD forhandle overenskomsten for perioden Der foreligger i den forbindelse endnu ikke et forhandlingsudspil fra FPT. Konsolidering af aftaler FPT har ønsket og taget initiativ til at gennemgå de eksisterende aftaler mellem HPRD og Forsvaret og samle disse i en konsolideret aftale. I løbet af 2011 har der været afholdt flere møder og der er blevet udarbejdet flere versioner af aftaleudkast. HPRD mener, at arbejdet går i den rigtige retning og ser frem til, at en aftale kan indgås snarest muligt. Gældende aftaler Set i lyset af, at der ikke er indgået en ny aftale mellem HPRD og FPT, er det de nuværende aftaler, der fortsat er gældende ved forvaltning på alle niveauer. De nuværende aftaler omfatter bl.a. aftale om ny løn af 31. august 2004 og FMN B.5-27 af 23. september Det indebærer f.eks., at de gældende kontraktformer fortsat er beskrevet i FMN B.5-27 og, at der derfor ikke har fundet en justering af kontraktformer sted. Korttidskontrakter HPRD aftaleret omfatter officerer af reserven på rådighedskontrakt, mens aftaleretten for officerer på korttidskontrakt beror hos Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD). Denne ordning ifølge den særlige grænseaftale mellem de to foreninger. Det er meget beklageligt, at der har været en konflikt vedrørende korttidskontrakter. Historien viser, at Forsvaret løbende har og har haft et behov for at ansætte officerer af reserven på korttidskontrakt. HPRD har derfor løftet problemstillingen overfor ledelsen i FPT og opfordret til, at FPT snarest findes en løsning på sagen til glæde og gavn for alle parter. HOD orienterede HPRD om, at sagen vedr. korttidskontrakter fandt en løsning. FPT erkendte, at de havde overtrådt aftalen (grænsen på 2 års tjeneste (3 år i forbindelse med INTOPS)). FPT ønsker ikke at indgå i en forhandling med HOD om en ny aftale alternativt en justering af den eksisterende, idet de finder den nuværende som værende helt ok. Der er enighed mellem FPT og HOD om, at i tilfælde hvor grænsen på de 2 år (3 ved INTOPS) på en medarbejder ønskes overskredet, skal HOD skriftlig involveres med henblik på en forhandling og mulig dispensation. Officerer af reservens adgang til videregående uddannelse på lige vilkår HPRD s bestyrelse modtog en henvendelse fra et medlem af HPRD om officerer af reservens adgang til videregående uddannelse på lige vilkår. Den gældende lovgivning siger, at ens eksamensgennemsnit kan multipliceres med 1,08, såfremt man søger en videregående uddannelse inden for to år efter den afsluttede adgangsgivende uddannelse. Det er dog besluttet, at en ansøger kan få en fristforlængelse ud over de to år ved værnepligtstjeneste eller ved international tjeneste. Med andre ord gælder fristforlængelsen ikke for personer, som gennemgår reserveofficersuddannelsen. Derfor har HPRD rettet henvendelse til løn- og aftaleafdelingen i Forsvarets Personeltjeneste (FPT) og anmodet om, at FPT iværksætter tiltag, der sikrer at lovgrundlag og forvaltningsregler tilpasses. Dermed kan personer, som gennemfører reserveofficersuddannelsen få adgang til videregående uddannelser på lige vilkår med bl.a. værnepligtige. HPRD s henvendelse bliver i skrivende stund (primo januar 2012) behandlet i Forsvarsministeriet, som har anmodet Forsvarskommandoen om en udtalelse i sagen. Kommende opgaver Som nævnt ovenfor er den næste opgave for aftaleudvalget at indgå en ny aftale for officerer af reserven. Dernæst skal der indgås en ny overenskomst for Den næste opgave bliver så at gennemgå de eksisterende aftaler for beredskabsofficerer af reserven med henblik på indgåelse af en ny aftale på det område. Desuden vil aftaleudvalget fortsat have en god og løbende kontakt til de øvrige personelorganisationer om emner, som vedrører HPRD medlemmer. Uniformsudvalget/Flyvevåbnets Uniformsudvalg HPRD er repræsenteret i Flyvevåbnets Uniformsudvalg (FLV UU). I 2011 blev der afholdt tre møder i udvalget. FLV UU har behandlet emner vedr. konkrete uniformsspørgsmål. Eksempler på dette er: Nyanskaffelser, liberaliseringsdirektiv, direktiv for uniformsforsøg. Der blev i udvalget orienteret om, at FKO har besluttet, at personel af reserven ikke vil få udleveret det nye idrætstøj. I 2012 vil de ovenstående emner blive fulgt til dørs og HPRD vil søge at tilsikre, at PSN-R huskes af relevante myndigheder ved beslutninger vedr. uniformsområdet. 11

12 Sergent- og konstabeludvalget Udvalget har ikke været aktivt i Reservens Idrætsråd (RIR) Feltsportskursus har i 2011 været gennemført i otte aktive kredse landet over, nogle af kredsene med et meget højt aktivitetsniveau andre med et lidt mindre ambitiøst niveau. Det samlede deltagerantal på feltsportskursus er 496 deltagere, og der har været over 400 aktivitetsdage med over deltager manddage. Fordelingen i tilmeldte på retningerne er følgende: Retning A/Feltsport/Orienteringsløb 336 deltagere, Retning B/Skydning 249 deltagere og Retning C/Styrketræning 98 deltagere. En større og større del af deltagerne på feltsportskursus er tjenestegørende, blot i Københavnskredsen har der været 69 tjenestegørende tilmeldt. Dansk personel af reserven har i 2011 som sædvanlig klaret sig tilfredsstillende ved de internationale konkurrencer vi har deltaget i. I år har der været CIOR MILCOMP-konkurrence i Warszawa, Polen. Danmark deltog med to hold, de placerede sig begge fint med en sjette og nittende plads. I år deltog vores reserve på et internationalt hold med en bronze medalje som resultat ydermere lykkedes det at vinde guld i individuel pistol. I årets løb har personel af reserven deltaget i mange DMI og mange andre stævner. Som sædvanlig har personel af reserven også været med helt fremme i konkurrencen om det danske mesterskab i feltsport, med såvel en tredje som fjerde plads individuel og som hold en anden plads. Vinderne hos de lidt ældre (ældre old boys og veteranerne) vandt individuelt og et hold blev nr. 2 fra vores medlemsskare. RIR, har også i år støttet en række andre aktiviteter, der har blandt andet været sendt hold til Nijmegen marchen i Holland og til PARA Zentrum (faldskærmscenter i Holland). RIR, har igen i 2011 haft et konstruktivt samarbejde med Hærens Operative kommando, Søværnets Operative kommando og Forsvarskommandoen. RIR, administrerer og indrapporterer årligt til Forsvarskommandoen via Hærens Operative kommando hvor mange af de tilmeldte i retning B, der har skudt minimum tre gange i løbet af året. Personel af reserven med kontrakt, har mulighed for at få pistol i udlån, såfremt ovennævnte kan dokumenteres og soldaten efter indstilling kan godkendes af Forsvarskommandoen/Hærens Operative kommando. Efter en periode med lidt usikkerhed omkring ordningen, bliver der nu igen foretaget den formelle indrapportering og ordningen kører nu efter bestemmelserne herfor. Nordisk Idrætsråd (NIR) De Nordiske mesterskaber i Feltsport blev i år afholdt for 72. gang i Dragsvik, Raseborg Ekenæs i Finland. Det Nordiske mesterskab blev vundet af et norsk veteran hold og med et dansk hold på tredje pladsen reelt var det et Estisk hold der var bedst, men desværre for dem deltog de udenfor konkurrence. I 2012 gennemføres konkurrencen efter samme koncept som for to år siden i Stavanger allokeret med CIOR MILCOMP, konkurrencen gennemføres i Danmark i perioden 26. juli til 3. august. CIOR Når vi betragter CIOR, er det vigtigt at forstå den kontekst, hvormed organisationen bør fungere. CIOR er en sammenslutning af reserveofficersforeninger i NATO og PfP-lande og fungerer som en politisk organisation, som skal advokere for reservens vigtigste problemstillinger i NATO alliancen. CIOR har samtidig til formål, på baggrund af best practise i andre NATO-lande, at rådgive både HPRD og derigennem FPT og de operative kommandoer og enheder om, hvordan reserven udnyttes bedst muligt. Her er det vigtigt at understrege, at Danmarks fokus er på at viderebringe relevant viden fra vores NATO partnere til den hjemlige struktur. Det gør vi igennem de reserveofficerer, som deltager i YROW (Young Reserve Officers Workshop) og fremadrettet EROP (Experienced Reserve Officers Platform). Danske reserveofficerer er ligeledes repræsenterede i nogle af CIORs komitéer, hvor de hver især har et særskilt ansvar for at dele deres viden med de relevante instanser, enheder og personer. Det forventes derfor også, at CIOR deltagere, herunder særligt YROW- og EROP-deltagerne, fremadrettet bidrager til aktiviteterne i HPRD og AROT (Active Reserve Officers Taskforce). Fundamentet for arbejdet i 2011 er sket igennem deltagelse i de forskellige komitéer og council, hvor vi fra dansk side er repræsenteret indenfor følgende områder: 12

13 Young Reserve Officers Committee (YROC): Danmark har formandskabet i denne komite, som arbejder med at gennemføre en række workshops for yngre reserveofficerer, der på den måde bliver introduceret til arbejdsprocedurer i NATO og herigennem klargøres til internationale operationer samtidig med, at de lærer nye kollegaer fra NATO-alliance landene at kende. I 2011 sendte Danmark fem YRO-Workshop deltagere til CIOR Sommerkongressen, hvor de var med til at opbygge et netværk, som de kan anvende i deres fremtidige karriere. Da missionserfaringen hos deltagerne i de seneste år har vist sig at være særdeles høj, arbejder komitéen på, at kunne opbygge en EROP, hvor udvalgte reserveofficerer med missionserfaring deltager i en workshop omkring et specifikt emne med henblik på at kunne rådgive NATO. Emnet for 2012 kunne således være Transitionen i Afghanistan, hvor reserveofficerer med erfaring fra bl.a. Irak, Balkan, Libanon mv. vil skulle arbejde med at identificere faktorer, som vil være essentielle for succes i overgangsperioden. Kaptajn Ann-Christina Salquist står i spidsen for denne komite frem til sommeren 2012, hvorefter vi fra dansk side skal have udpeget et nyt medlem. Samtidigt indstiller CIOR-delegationen til, at Ann-Christina fortsat forbliver som medlem af YROC, dog fremadrettet med det formål at opsætte og gennemføre den første workshop omkring EROP. Young Reserve Officers Workshop (YROW): Som nævnt udsendte Danmark under YROW 2011 fem ildsprudlende unge reserveofficerer, der deltog i workshoppen. Fordelingen var: En sprogofficer, to fra hæren (den ene deltager af den nye reserveofficers uddannelse), to fra flyvevåbnet (igen den ene af den nye reserveofficers uddannelse) fordelt på 3 kvinder og 2 mænd. Delegationsleder var PL-R Simon Bertelsen. Integrationen af de nyuddanede reserveofficerer er et skridt i den rigtige retning, og et arbejde vi fortsat bestræber os på at støtte og videreudvikle. Frem mod og under YROW 2012 er LT-R Anne Fiil Nielsen (FLV) (fra den nye reserveofficersuddannelse) delegationsleder for den danske YROW 2012 delegation. Via Anne er der fra HPRDs side lagt vægt på, at få fat på reserveofficererne af den nye uddannelse, hvor målet er at fastholde de unge reserveofficerer og øge integrationen ind i både Forsvaret og HPRD. Under YROW 2012 satses der ligeså på deltagelse af fem unge reserveofficerer og Anne er i fuld gang med at reklamere for workshoppen, bl.a. via RESERVEN (bladet), sit personlige netværk og vha. briefinger for de reserveofficerer, der er under uddannelse. Det er fortsat målet at få en varierende delegation af sted, både angående værn, rang og køn, for derigennem at opnå den bredest mulige repræsentation af unge reserveofficerer. Et andet ligeså essentielt mål er at motivere unge reserveofficerer til at deltage aktivt i arbejdet for og med Reserven som helhed igennem deltagelse i AROT arbejde før og efter deltagelse i YROW. Military Compitition (MILCOMP): Danmark deltog i 2011 med 2 hold, samt med en mand på et internationalt hold, hvor de konkurrerede i CIOR s militære mangekamp. Vi håber på at kunne samle yderligere deltagere, som vil kunne kvalificere sig til konkurrencen. Under konkurrencen øges soldatens evne til at samarbejde under pres og der opnås erfaring med, hvordan andres landes militær tænker og agerer. Danmark sidder med i komiteen med henblik på at planlægge og gennemføre konkurrencen i Danmark i Major Kim Åge N. Birkerød sidder både med i komiteen i CIOR, men også i planlægningsgruppen for 2012, hvor kongressen er i København. Her afholdes konkurrencen på Høvelte kaserne. Lederne er på plads til MILCOMP 2012, dog kan der stadig bruges flere hjælpere (en del) i kortere eller længere tid i perioden 26. juli til 3. august. Behovet er på alle former for poster, lige fra FO, ADM poster til specialister ud i sporten. Partnership for Peace and Outreach (PfP & O): Danmark, arbejder med outreach til en række af NATO nyeste medlemmer samt med kontakt til medlemslandene i NATO s Partnership for Peace program.. Premierløjtnant Amalie Munk kom med i komiteen i 2011, hvor hun afløste Kaptajn Tonny H. Pedersen. Hun arbejder pt. på projekter omkring Geogien og Rusland, hvor CIOR prøver at skabe en forbindelse til de relevante reserveofficersforeninger, og dermed en mulighed for, at kunne integrere de to landes reserveofficerer i det øvrige arbejde, der pågår i CIOR. Civilian and Military Co-operation Committee (CIMIC): Danmark har pt. ingen medlemmer i CIMIC, men er taget med, da CIOR, med udgangspunkt i den kommende kongres, som afholdes i Danmark d. 30 JUL til 4 AUG 2012, satser på at kunne øge indsatsen omkring CIMIC. CIOR vil, som organisation kunne drage fordel af den store vidensbase, som danske reserveofficerer har indenfor dette område, samtidig med, at Danmark vil kunne trække på erfaringer på tværs af de øvrige NATO lande. Som en del af CIMIC-komitéens arbejde forventes det, at lave en mindre stabsøvelse i starten af kongressen, hvor hvert NATO land deltager med 2-3 officerer. Fra Danmarks side forventer vi, såfremt dette bliver en realitet, at 13

14 stille med 5-6 reserveofficerer, som har erfaring og/eller designering som CIMIC-officer. CIOR-delegationen indstiller samtidigt, at Danmark udpeger et dansk medlem, som skal deltage i arbejdet i første omgang i en 2-årig periode. Council: Council har ansvaret for at rådgive, prioritere og igangsætte projekter på tværs af komitéerne i CIOR. Danmark har i 2011 sammen med UK og Canada arbejdet på at etablere en projekt- og porteføljestruktur, som kan være med til at optimere arbejdsstrømmene i CIOR. Derudover ser 2011 også ud til at være blevet året, hvor National Reserve Force Committee (NRFC) og CIOR kom til enighed omkring deres fælles rolle ift. NATO igennem en Memorandum of Understanding (MOU), således at kræfterne nu i højere grad kan fokuseres på aktiviteter og output, som er relevante for vores nøgle interessenter. Udover de beskrevne områder arbejder CIOR også med language academy, CIOR vinter seminar samt med en Defence & Security committee. Danmark har dog pt. valgt at prioritere sine ressourcer i de øvrige komiteer, som beskrevet ovenfor. CIOR/CIOMR kongressen 2012: Endelig arbejdes der i øjeblikket med kongressen i CIOR/CIOMR 2012, hvor HPRD sammen med Forsvaret er værter for CIOR/CIOMR kongressen 2012 og NRFC Sommermøde Kongressen planlægges og gennemføres af projektgruppen under ledelse af OL-R Peder Jon Andersen og er sanktioneret i FKO BEF 16/2011. Styregruppen for projektet ledes af CH FPT GM Niels Bundsgaard og Formanden for HPRD OL-R Birger Kjer Hansen. Kongressen afholdes i TIVOLI Congress Center i København i dagene 30. juli til 4. august 2012, mens MIL COMP gennemføres på Garderkasernen i Høvelte i samme periode. CIOMR Såvel MWM i Bruxelles som sommerkongressen i Warszawa blev vel gennemført under ledelse af det tyske Præsidentskab og CIOMR Board. I lighed med tidligere år blev der i tilslutning til såvel MWM som Sommerkongressen afholdt workshops af én dags varighed. Emnet for disse workshops var i år henholdsvis: Ultrasound in Trauma Care - the Basics og Mil MIMMS (Military Major Incident Medical Management and Support). En væsentlig del af CIOMR`s to årlige møder er det videnskabelige program. I år var hovedemnet ved MWM: Environmental factors and the spread of infectious diseases og ved sommerkongressen var der sat fokus på: Prevention and treatment of combat stress. Ved begge møder var der lagt et højt videnskabeligt niveau, et niveau der afspejles i at CIOMR`s møder oppebærer CME akkreditering. Ved sommmerkongressens afslutning overdrog overtandlæge af reserven Tinne Zetterstrøm sine pligter som organisationens generalsekretær til sin efterfølger oberst Francois Martelet, Frankrig. Den nu forhenværende generalsekretær vil på falderebet takke for god opbakning og støtte fra FSU og HPRD, specielt CIOR/CIOMR delegationen. AROT Aspirationen er at skabe et netværk blandt nye såvel som gamle reserveofficerer, for herigennem at forbedre den enkeltes karrieremuligheder. AROT arrangerer seminarer, der samler reserveofficerer i diskussion om relevante temaer for reservepersonel, der ønsker at være aktive. AROT er netop for alle reserveofficerer som enten er aktive i tjenesten eller som ønsker at gøre aktiv tjeneste og øge deres netværk uanset alder, rang og værn. Kom med! AROT søger netop nu nye medlemmer. Ønsker du at have fingeren på pulsen kan du med fordel melde dig ind i AROTs arbejdsgruppe. 14

15 Arbejdsgruppens mødes 3-4 gange årligt og kræver almindeligvis et engagement på ca. 4-5 timer om måneden. Næste møde er torsdag den 26. januar 2012, hvor vi påbegynder planlægningen af et forårsseminar for aktive reserveofficerer. Er du interesseret så skriv en mail nu til for at komme i betragtning til nye karrieremuligheder i Reserven. Medlemsstatus I takt med at personel af reserven generelt igen er blevet en efterspurgt ressource, har det betydet en mindre negativ medlemsudvikling for Foreningen i Medlemstallet er ved årsskiftet på ca Sekretariatet Sekretariatets dagligdag har i 2011 koncentreret sig om de løbende sager fra bestyrelsen, kredse og udvalg. Medlemmernes almindelige sager spænder fra almindelig egentlig vejledning, lønsager, rejseordre, til vejledning i Foreningens kurser med mere. RESERVEN Redaktionen har tilstræbt aktuelle emner relateret til bl.a. til Forsvarets internationale opgaver, den regionale føringsstruktur og foreningens kurser og seminarer. Bladet blev udgivet to gange i 2011 med henholdsvis 24 og 32 sider, hvilket er to udgivelser færre end i 2010, men overensstemmelse med det af bestyrelsen lagte budget for bladet. Annonceindtægterne har været mindre, hvilket bl.a. skyldes at annoncørerne har været tilbageholdende i forbindelse med den generelle økonomiske krise. Kredsene Foreningens ti kredse har udført et solidt og engageret stykke arbejde for at tilbyde medlemmerne kredsaktiviteter i nærområdet. Nedenstående giver et lille indtryk af de mangeartede aktiviteter og arrangementer: Københavnskredsen: Kredsen har i 2011 gennemført følgende kredsarrangementer Dansekursus på Frederiksberg Slot Feltsportskursus Foredrag om status ved Den Kgl. Livgarde ved Chefen for Livgarden obersts, kammerherre Lasse Harkjær Sæsonstart på Feltsportskursus Besøg ved Hesteeskadronen ved Gardehusarregimentet Foredrag om virket som PIO i Helmand ved OL-R Hasse Resenbro Besøg på Roskilde Kloster Sæsonafslutning på Feltsportskursus Rundvisning på Tøjhusmuseets særudstilling Den Fjerne Krig Flådebesøg ved det svenske søværn i Trelleborg Julebanko Obligatorisk Q-test Udvidelse af geografisk område Københavnskredsen har i 2011 overtaget det af den nu nedlagte Vestsjællandskreds område. Feltsportskursus Kredsens feltsportsafdeling har gennemført Feltsportskursus på retning A, B og C samt deltaget aktivt indenfor Biathlon, Nordisk og CIOR. Feltsportskursus er gennemført med fortsat stor tilslutning og mange udrykninger på alle retninger under ledelse af MJ-R Anders Poulsen og retningslederne OL Birger Hoff, MJ-R Peter Aa. Henriksen og PL-R Erik Lorentzen. Feltsportskursus markerer sæsonåbningen med feltmæssig spisning og sæsonafslutningen med middag. Begge arrangementet er meget traditionsrige og velbesøgte. Retning C gennemfører Den Obligatoriske Fysiske Tilstandsprøve med indberetning til FPT. Testen er i 2011 afholdt to gange og nu med et pænt fremmøde. Ved årets afslutning tildeltes Idrætsmærke nr. 50 til kredsens æresmedlem Hans Lunau. 15

16 For at øge interessen for at tage idrætsmærket har MJ-R Peter Aa. Henriksen fået godkendt, at Den Obligatoriske Fysiske Tilstandsprøve kan erstatte Gymnastikprøven og Udholdenhedsprøven, hvorved Idrætsmærket kan erhverves med gennemførelse af testen samt erhvervelse af et skydemærke eller terrænsportsmærke eller gennemførelse af atletiktesten. Kredsen har deltaget i Kredsskydning på Hjemmebane og Skallebøllestævnet på Fyn. Støtten fra Forsvarsakademiet, Den Kongelige Livgarde og Totalforsvarsregion København har som de tidligere år været meget tilfredsstillende. Generalforsamling Foredraget om status ved Den Kgl. Livgarde ved Chefen for Livgarden oberst, kammerherre Lasse Harkjær afholdtes i forbindelse med afholdelsen af kredsens generalforsamling. Ved årets generalforsamling genvalgtes OL-R Søren A. Lykke Jensen, KN-R Esben Buhl Rasmussen og OKS-R Jørgen Nielsen samt valgtes OL-R Morten Lassen og PL-R Frederik Siemssen med akklamation Dansekursus Dansekursus gennemførtes med to hold for henholdsvis Begyndere og Øvede. Kursus vurderes som en fortsat succes. Udflugter Kredsens gennemførte to udflugter, der var henlagt i henholdsvis Slagelse og Roskilde ofr at tilgodese medlemmerne i Vestsjælland. Vi må dog erkende, at fremmødet fra dette område udgjorde en deltager til hver af de to arrangementer. Det er dog vores vurdering, at det kræver en indsats før de knap hundrede medlemmer i Vestsjælland er reaktiveret. Forårets udflugt gik til Hesteeskadronen ved Gardehusarregimentet i Slagelse, hvor Eskadronchef MJ Per Thuesen var vært og gav en god indsigt i eskadronens historie og virke i dag. I august besøgte kredsen Roskilde Kloster, hvor kammerherre, oberst Søren Lyder Jakobsen fortalte om jomfruklostrets historie og virke samt fremviste de historiske bygninger. Foredrag og besøg på Den Fjerne Krig OL-R Hasse Resenbro, der er 1. halvår 2011 var udsendt som presseofficer i Helmand holdt foredrag i Gammel Varmecentral, Kastellet, hvor Hasse fortalte som sine oplevelser og erfaringer. Kredsen besøgte Tøjhusmuseets særudstilling Den Fjerne Krig og modtog en indlevende rundvisning fra Major Nikolaj Thide, der ligeledes netop har været udsendt som PIO i Helmand ved ISAF 10. Julebanko Som årets afsluttende arrangement afholdtes Julebanko i Nordre Magasin, Kastellet og var som altid hyggeligt. Og det var glædeligt, at der igen var et stort fremmøde. Samarbejdet med Reservofficersföreningen I Skåne Relationerne til vores kolleger i Skåne søges genoprettet og det resulterede i 2011 i to invitationer. Således deltog en række af kredsens medlemmer ved besøget på det svenske søværns nyeste fartøj - kystbevogtningsfartøjet KBV 003 Amfitrite og senere ved RIS's besøg på den svenske ambassade i København. Storstrømskredsen: 2011 blev året hvor OL-R Jørn Arne Nielsen, bestyrelsesmedlem i alle kredsens 30 år og kredsformand i 15 år, valgte at trække sig for at give plads til et generationsskifte. Heldigvis bliver Jørn Arne siddende i kredsens bestyrelse og blev på HPRDs generalforsamling den 2. april også indvalgt i HPRD bestyrelse. Der er nu under 70 medlemmer i kredsen og stadig relativt få medlemmer under 35 år. Hvilket har resulteret i et år med lav medlemsdeltagelse i kredsens få aktiviteter. Kredsbestyrelsen har diskuteret og fastlagt ambitionen for kredsens årshjul af aktiviteter samt involveringen af og information til kredsens medlemmer. Kredsens generalforsamling blev afholdt i officersmessen på Vordingborg kaserne den 24. februar med kun 6 fremmødte. Kredsen har været repræsenteret og gjort sig gældende ved HPRDs generalforsamling den 2. april, ved HPRDs fødselsdag den 27. april samt ved HPRDs midtvejsmøde den 5. november. 16

17 Kredsens legat for Fremragende International Tjeneste blev i 2011 uddelt til PL-R Allan Thisted Mikkelsen ved et arrangement på Vordingborg kaserne den 15. maj. Kredsen har med stor succes været hovedaktør i planlægningen og afviklingen af Baltic Sea Cooperation 2011 den 29. september til den 1. oktober ved HQ MNC NE i Polen. Kredsen har ligeledes været hovedaktør i planlægningen og afviklingen af Sikkerhedspolitisk Seminar den 7. til 8. oktober på Vordingborg kaserne med mere end 100 deltagere. Kredsens størrelse og geografi er til stadighed en udfordring, men det skal nævnes, at DANILOG stadig levere god service og udviser stor gæstfrihed i forbindelse med kredsens aktiviteter. Fynskredsen: Kredsen har i 2011 haft et godt aktivitetsniveau og -indhold på højde med tidligere. Det har været et spændende og travlt år. Der har ud over et fuldt feltsportsprogram været afholdt foredrag og sociale arrangementer - ikke mindst Midsommergrill og Julestuen. Kredsen har haft et år med fokus på operative indlæg. Blandt disse fortjener følgende at blive fremhævet: - Status fra Helmand og Armadillo (hold 9), ved KN Ronni Hansen - Ingeniørdelingsfører i Afghanistan (hold 9), ved PL Jesper Arendt Petersen - Feltpræst i Irak, ved Sognepræst Olav Degn Andersen Disse er blevet til realitet gennem medlemmers kontakter til udsendte soldater, der efter mission har brugt tid sammen med kredsen til at fortælle om deres oplevelser. Det vil vi fortsætte med i 2012, så længe der bliver bakket op omkring arrangementerne fra medlemmerne. Årets Kredsskyttestævne i Skallebølle blev afviklet sammen med Lillebæltskredsen. Med stor dygtighed lykkedes det for værterne besejre de øvrige kredse (FYN nr. 1, KBH nr. 2). Det var et hyggeligt samvær med alle kredse. Vi håber at, vi får et ligeså hyggeligt stævne næste år. Det kræver naturligvis opbakning til deltagelse og vi vil i 2012 være lidt tidligere ude med tilmeldingerne. Feltsportssiden er kredsens største aktivitet. De ugentlige skydeaftener er velbesøgte, både udendørs om sommeren (i Skallebølle med 9 mm pistol) og indendørs om vinteren (med 5,6 mm indstikssæt). Terrænsporten er for størstedelens vedkommende koblet på Odense Orienteringsklubs arrangementer. Desuden deltager feltsportskursus i nogle civile terrænskydninger, f.eks. Skallebjerg. En af de mere farverige aktiviteter er den årlige skydning fra patruljeskib med LMG her dyster kredsene mod besætningen. Kredsen vil i 2012 fastholde fokus på de af forsvarets missioner, hvor reserven stadig spiller en stor rolle. Derfor er der et pågående arbejde på at bringe erfaringer fra missioner til kredsen næste aktivitet er allerede planlagt. Som noget nyt forventer kredsen at skærpe vores digitale udtryk. Udover vores hjemmeside så forventer vi inden længe at oprette en lukket facebookgruppe, hvor medlemmerne kan holde sig orienteret og dele oplevelser. Husk at sende mailadresse til undertegnede, hvis man ønsker at holde sig ajour. Tak for et godt år og på gensyn i det nye. Lillebæltskredsen: 2011 har for kredsens vedkommende været et år med fremgang hvad angår medlemmer og deltagere til vores arrangementer. Trods de mange tilbud og gøremål der er for en familie, er der stor søgning til de afholdte arrangementer. Vi har traditionen tro, besøgt og haft besøg af vore nabokredse, samt udvekslet skydefærdigheder med MHJV. Kredsen har lagt et stort arbejde i at kunne gennemføre feltsport i form af indendørsskydninger. Indtil marts 2011 har vi haft adgang til banerne hos Vejle politi. Politiet har valgte at nedlægge banerne, men kredsen var så heldige at arve anlægget. Vi skulle fjerne alt træværk i skydekælderen hvorefter anlægget var vores. Der arbejdes på at få klargjort 4 nye baner på Tirsbæk(lige udenfor Vejle). Disse vil blive godkendt til skydning med 9mm. Når de er klar, vil vi invitere til åbning. Kredsen har deltaget i de af foreningen afholdte midtvejsmøder og generalforsamlinger. Her er det med glæde konstateret at RIR og feltsporten er kommet på sporet igen. Lillebæltskredsen har også store forventninger til foreningens arbejde vedrørende fremtiden. Det glæder os at høre udmeldinger om et tættere samarbejde og en tovejs kommunikation med kredsene. Det er jo trods alt, herfra der genereres nye medlemmer og herfra der holdes liv i aktiviteterne. Skulle Lillebælt kredsen komme med et ønske for 2012, ville det være at HPRD rettede fokus en anelse væk fra de mange relationer der er med udlandet, og anvendte mere tyngde i retning mod kredsene. 17

18 I vintersæsonen fra januar til april afholdt vi igen indendørs 9 mm pistolskydninger ved Politiet ivejle. Vi nåede op på 20 deltagere til 2 skydninger, hvilket er tilfredsstillende. Sidst på året er banen dog nu nedlagt permanent og kredsen arbejder på at oprette en indendørsbane på Tirsbæk gods. Generalforsamling blev atter holdt i Tirsbæk, hvor vi havde besøg af Christine Marie Bjerg Poulsen med et indlæg om CIMIC (CIvil-MIlitary Cooperation i Afghanistan). Som sædvanlig var vi på sejltur og LMG skydning med MHV i Kolding og sammen med Fynskredsen var vi 12 deltagere til en fin aften på Lillebælt. Det lykkedes i år igen at vinde vandrepokalen for bedste skydehold. På vores skydebane i Tirsbæk afviklede vi 5 skydninger, herunder kredsskydning på hjemmebane og et O-løb, med et tilfredsstillende deltagerantal. Ved vores pistolskydning, O-løb og øksekast i august nåede vi op på 18 deltagere fra LLB og Fynskredsen. Desværre kunne MHV ikke deltage i år. Vi deltog også i Skallebøllestævnet som hjælpere og som hold med 5 skytter, der bl.a. opnåede alle 3 placeringer i C rækken. Årets sidste skydning (GV) og feltsportsafslutning foregik på Staldgården i Kolding, Efter præmierekordåret 2009, er der i år et bronzemærke i pistol. 12 skytter deltog i kredsskydning på hjemmebane for 2011 og gennemførte duelighedsskydningen. Bedste placering blev en sølvmedalje, alle kredse. Vi har haft et godt år på niveau med tidligere år (99 registrerede manddage), og har løbende fået nye aktive deltagere til erstatning for medlemmer, der har sænket aktivitetsniveauet eller forladt kredsen. Det er stadig et mål for kredsen at få engageret både nye og eksisterende medlemmer i vores aktiviteter. Midtjyske Kreds: Torsdag den 10. februar 2011 gennemførte bestyrelsen den årlige generalforsamling, hvor vi også denne gang brugte lokalerne på Hjemmeværnsdistrikt Østjylland på Grimhøjvej i Brabrand. Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret med følgende personer: Formand: OL-R Torben Brændgaard Næstformand: MJ-R Lars Reuther Kasserer: OKS-1 John Finmann Sekretær/Web master: Går på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesmedlem: PL-R Mikkel Schack Søndergaard 1. Suppleant: KN-R Jens Christian Callesen 2. Suppleant: FSPC-R Leif Højris Feltsportslederen PL-R Rune Erichsen er fortsat tilknyttet bestyrelsen som observatør. Derudover blev OL-R Henrik D. Madsen genvalgt på generalforsamlingen som kredsens revisor for det kommende år. I løbet af året har der været stor kontinuitet i bestyrelsen der har ikke været udskiftning blandt bestyrelsens 4 medlemmer og feltsportslederen har været meget aktiv i bestyrelsesarbejdet. De to suppleanter har i et vist opfang deltaget i bestyrelsesmøderne. Der har været en god arbejdsdeling og alle har gjort en stor indsats i forbindelse med planlægning og afvikling af årets aktiviteter. Det er fortsat en udfordring, at få kredsens medlemmer til at deltage i de planlagte aktiviteter det er stadig den gamle garde, som er mest aktive. I årets løb har bestyrelsen gennemført og deltaget i følgende aktiviteter: Fortsat høj synlighed ved hovedforeningen med bestyrelsesmedlemmer fra kredsen som altid deltagere ved både Generalforsamling og Midtvejsmøder ved hovedforeningen HPRD i København. Tæt samarbejde med HHD EJL både i forbindelse med bestyrelsens og feltsportsarrangementer. HPRD Midtjyske Kreds har fortsat fast bestyrelses og mødelokale på Grimhøjvej. Høj synlighed i RESERVEN der er både skrevet artikler og generelt annonceret en del under Nyt fra HPRD kredse. Høj synlighed blandt nye medlemmer, der sendes fortsat et elektronisk velkomst-brev til alle nye medlemmer af HPRD Midtjyske Kreds. Kredsbestyrelsen har haft møder i januar, marts, april, maj, juli, august og oktober. Referater fra møderne kan ses på HPRD s hjemmesiden. I forbindelse med bestyrelsens arbejde skal især fremhæves følgende aktiviteter: I samarbejde mellem bestyrelsen og MJ-R Ole Bak Sørensen, er der blevet udarbejdet et jubilæumsskrift, som dækkende perioden 2001 til Dette skrift blev færdiggjort i forbindelse med kredsens 60 års jubilæumsdag, torsdag den 28. april Lørdag den 30. april 2011 fejrede kredsen sit 60 års jubilæum på Varna Palæet i Aarhus. I festen deltog 52 gæster: Kredsens medlemmer og indbudte gæster fra vores netværk herunder formanden for 18

19 HPRD, formanden for Københavnskredsen, repræsentanter fra Hjemmeværnet og vores kollegaer af Reserven fra Norge og Tyskland. Torsdag den 3. november holdt projektleder ved Kystdirektoratet Erik Willadsen (Tidligere OF-R ved JIR) et spændende foredrag om minerydningen på Skallingen. Året blev sluttet af med det traditionsrige Julebanko, torsdag den 8. december, hvor der var en god tilslutning af både gamle og unge, og rigeligt med spændende præmier. Kredsens kommende ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 2. februar 2012, denne gang planlægges arrangementet afholdt på Grundfos i Bjerringbro, hvor CSR direktør Pernille Blach Hansen, forud for generalforsamlingen, vil holde indlæg om Social ansvarlighed i et virksomhedsperspektiv. Feltsport I 2011 har aktivitetsniveauet ligget lidt under niveauet for 2010, hvilket dog mest skyldes en lille nedgang i aktivitetsniveauet på retning B. Desværre har vi måttet aflyse et af de større arrangementer i år. Det er fortsat specielt kredsens ældre medlemmer, der bærer en stor del af kredsens feltsportsarrangementer. Vi har i år dog haft en medlems tilgang, som fortrinsvis er hvervet via den Regionale Føringsstruktur. I år er der således registreret 58 tilmeldte mod sidste års 51 tilmeldte. Støtte Feltsportskursus støttes fortsat a midler fra HOK. Derudover har feltsportskursus i det forløbne år modtaget ikkeøkonomisk støtte ved Søværnets Operative Kommando og Hjemmeværnsdistrikt Østjylland. Feltsportskursus har uden undtagelser altid modtaget den rekvirerede støtte. Derudover har vi et fint samarbejde med politiet i Aarhus vedrørende skydning på Vestereng Skydebaner samt med politiet i Horsens vedr. brugen af Urlev Skydebane. Retning A, terrænsport I retning A er der gennemført 12 arrangementer i år. Løbende er der blevet afviklet et månedligt O-løb (undtagen juli), hvortil der koordineres fælles transport samt efterfølgende fælles frokost i terrænet. Der har været mellem 3 og 12 deltagere, som hovedsageligt findes blandt kredsens seniorer. Desuden er der på ugentlig basis mulighed for deltagelse i O-løb arrangeret af civile klubber, men dette tilbud har ikke været benyttet. Der er afviklet en række større arrangementer indeholdende O-løb: Ceres løbet, Hvidding Konkurrencen, Gule Gård samt et familieorienteringsløb i august fra Gardergården i Marselisborg med deltagelse fra 16 voksne og 4 børn. I Gule Gård arrangementet havde vi deltagelse fra medlemmer fra Nordjyske Kreds. Retning B, skydning Pistolskydningen på Vestereng Skydecenter afvikles i samarbejde med Aarhus Politis Idrætsforening. Der skydes både med 9 mm blødnæset AMM og med kal..32 sportspistol. Gennem hele sæsonen har vi skudt regelmæssigt hver tirsdag med 3-4 undtagelser. Der har været et lidt vigende fremmøde på mellem 3 og 5 personer i forhold til Vi deltog desværre ikke med et hold til Skallebølle Kredsskyttestævne, som ellers er retning B s store målsætning, og havde kun 3 indberetninger til Kredsskydning på hjemmebane. Derudover har vi afholdt en enkelt geværskydning i Karup i foråret. Retning C, fysisk træning Retningen har igen i år været lukket helt ned, idet vi ikke har nogen retningsleder, og der har ikke været efterspørgsel på aktiviteter. Vi har gennemførte én koordineret Træningstilstandsprøve i foråret, samt flere individuelle efter behov. Alle beståede resultater er indberettet til FPT. Anneks Horsens KN-R Christian Egemose har i år vedligeholdt den gode kontakt til det lokale HJV og politi m.h.p. anvendelse af skydebanen i Urlev. Der har igen i år været stor aktivitet i Annekset med afvikling af i alt 17 aktiviteter med ca. 5 fremmødte hver gang (i alt 86 starter ) fordelt på april, maj, august og september. Der blev endvidere gennemført afslutningsarrangement på sidste skydeaften, som nu er sammenfaldende med Sondrup-matchen. Annekset havde 5 indberetninger til kredsskydning på hjemmebane. Hjarnø-udrykningen blev desværre aflyst igen i år. Øvrige større arrangementer Afviklet: Nytårsløb, Ceresløbet, Hvidding Konkurrencen, familie-o-løb, Gule Gård og Sondrup-matchen. Aflyst: Hjarnø-udrykningen. 19

20 Sammenfatning Alt i alt er der blevet gennemført mere end 50 større eller mindre aktiviteter/arrangementer under Feltsportskursus i Midtjyske kreds i Arrangørerne har gjort et godt stykke arbejde, og de gennemførte arrangementer har haft en meget høj kvalitet. Der er ingen tvivl om, at kredsens aktiviteter hænger på enkelte ildsjæle. I 2012 vil feltsportsledelsen have fokus på at få aktivitetsniveauet op i retning B i Aarhus. Herudover har HJV søgt samarbejde inden for o-løb, og vi håber derved at kunne opnå synergi i planlægningen. Vi fortsætter med aktivt at hverve nye medlemmer fortrinsvis gennem personlige kontakter. Nordjyske Kreds: 2011 har været et relativt roligt år, hvor kredsen har kunnet opretholde ugentlige aktiviteter hele året rundt. Bestyrelsen har gennemført 3 bestyrelsesmøder i En af bestyrelsens vigtigste opgaver har i 2011 været at anbefale en afløser til kredsformandsposten. Bestyrelsen anbefaler MJ-R Lars H Knudsen. Bestyrelsen og dens suppleanter har været det bærende element for gennemførelse af kredsaktiviteter. Aktiviteterne har ud over de faste feltsportsaktiviteter spredt sig over nedenstående, med alt fra 2 til 15 deltagere: a. Gennemførelse af nytårsløb. b. Ordinær Kredsgeneralforsamling. c. Familietur til Aalborg Forsvars- og garnisonsmuseum samt Veteranhjem Aalborg. d. Gennemførelse af Lakseaften og Kaukasisk Horn skydning på skydebanen. e. Kredsens Feltsportsafslutning, hhv. vinter- og sommerhalvår f. Juleafslutning med glögg og æbleskiver Feltsporten er et af de bærende elementer i hele kredsvirket. Deltagerantallet svinger meget fra 2 15 deltagere. Kredsen rådede over skydebaneanlægget ved Lindholm hele sommeren og var kun ramt af enkelte aflyste tirsdagsarrangementer. Indendørssæsonen har været ramt af enkelte aflysninger eller flytninger grundet ombygning af indendørs skydebane og andre aktiviteter i gymnastiksalen på NUK. Kredsen kunne desværre ikke stille et hold til Kredsskyttestævnet i Skallebølle i år. Feltsporten er til stadighed krumtappen i kredsens aktiviteter, specielt skydning (inde og ude), gymnastik og orienteringsløb. Feltsportsaktiviteterne er desuden en naturlig ramme om kredsens sociale liv. ROID-stuen er Kredsens sociale bastion og samlingspunkt for aktiviteter, både før, under og efter. Den udgør vores historie, som den udgør vores dagligstue. De snævre aktiviteter gennemføres her, og stuen anvendes hver uge især om vinteren efter idrætsaftner, juleafslutning m.v. Kredsens kommunikation til medlemmer foregår via mundtlig information til diverse arrangementer, og skriftligt via HPRD og samt kredsens Nyhedsbrev, som udkom én gange i Medlemmer, som tilgår kredsen, bydes skriftligt velkommen. NJK har i 2011 atter nydt godt af velvilje og godt samarbejde med forsvarets myndigheder (HOK, TRR, LSE Aalborg og FDD), der yder al tænkelig støtte til kredsens aktiviteter og faciliteter. Der har ikke været foredrag i regi af Det Krigsvidenskabelige Selskab i Nordjylland i NJK er medlem af DGI (idrætsmærke). Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen, suppleanterne og feltsports- og retningslederne for jeres loyalitet, deltagelse og engagement i løbet af ikke blot 2011, men også i løbet af mine 11 år på posten som kredsformand. Jeg glæder mig til fortsat at deltage aktivt i kredsens aktiviteter. Tak til familier for opbakning. Tak medlemmerne for støtte og interesse for kredsens ve og vel. Sydvestjyske Kreds: Kredsen afholdt kredsgeneralforsamling som sædvanligt på Varde Kaserne, men vil finde et andet sted i 2012, det bliver i Tirpitz bunkeren. Vores skydninger er stadig med ca. 25 % af medlemmerne og slutter af med deltagelse i Skallebøllestævnet. Formanden har udvidet sit arbejde på Løjtnantsskolen i Oksbøl fra en orientering til at deltage og tale om reservens baggrund i skolens såkaldte pliaften og endelig også efter indbydelse fra skolechefen at være med til udnævnelsesdagen. Medlemmer med familier besøgte Skibelund Krat i maj måned, men der kunne ikke samles deltagere til flere arrangementer i resten af året, de fleste har meget at lave på deres arbejde eller i deres pensionist tilværelse. Vi fortsætter ufortrøden gå på mod i

Årsberetning 2010. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2010. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2010 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I Forsvarsministeriets pressemeddelelse af 24.juni 2009 blev indholdet af den politisk bredt indgåede aftale om forsvarsbudgettet

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 15 Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 10 Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Årsberetning 2008. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2008. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2008 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Ved indgangen til 2009 er vi ved at være igennem forligsperioden 2005-2009, og i skrivende stund er Forsvarskommissionens arbejde

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7

Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7 Hæderstegn 2013 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 24. april 2013. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Padborg Ride Club 1. Konstituering Se gældende vedtægter for PRC 2. Bestyrelsesmøder Afholdes normalt 1 gang månedlig. (fastsættes efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Årsberetning 2012 marts 2013 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2012 marts 2013 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2012 marts 2013 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I skrivende stund (februar 2013, red.) er foreningen optaget af at søge information om, vurdere og forsøgsvis påvirke,

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 20. december 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Kommunikation Den 10. og 11. december afholdt Forsvarskommandoen en kommunikationskonference for hhv. chefer og kommunikationsmedarbejdere.

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 4. september 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Karriereudviklingskoncept Med HR-strategien følger en ny modus for karriereudvikling i Forsvaret og Hjemmeværnet. Det nye bemandingssystem

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om hjemmeværnet (beretning nr. 7/03) 3. maj 2010 RN A505/10 I. Indledning

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn onsdag den 27. april 2016.

Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn onsdag den 27. april 2016. Hæderstegn 2016 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn onsdag den 27. april 2016. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV FOKUS BEDØMMELSE Bedømmer 0.1 Grad/stilling *: MJ 0.2 Efternavn, fornavn(e) *: Christensen, Finn 0.3 Stillingsbetegnelse og CH A5 tjenestested *: 0.4 MA-nr. *: 152977 1. Bedømte 1.1 Efternavn, fornavn(e)

Læs mere

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne.

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sandhøj 1. Valg af dirigent Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19 i Snoldelev Sognegård Jørgen Olsen vælges til dirigent. Konstaterer at indkaldelse

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse Forsvarskommandoen Militærtjeneste - et kompetenceløft til videreuddannelse Udgiver: Forsvarskommandoen November 2002 Layout: Tanja Weikop Foto: Leif Ernst Tryk: From & co. 2 3 3 3 4 4 Indledning Uddannelse

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Strukturen i en ny hovedorganisation

Strukturen i en ny hovedorganisation Strukturen i en ny hovedorganisation 1. Indledning Dette oplæg er resultatet af drøftelser i Politisk Styregruppe om strukturen i en ny hovedorganisation. Bag de oplistede forslag gemmer der sig en lang

Læs mere

Hæderstegn 2011. Generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup. HPRD Hæderstegn 2011 Side 1 af 6

Hæderstegn 2011. Generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup. HPRD Hæderstegn 2011 Side 1 af 6 Hæderstegn 2011 I forbindelse med markeringen af Foreningens fødselsdag den 27.april 2011 i Kastellet, overraktes samtidig Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn af Foreningens Protektor Hans

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse 1. Konstituering I forbindelse med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær, jf.

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere