Årsrapport 2013 Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 Årsrapport 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 AUB i kort fortalt 3 Femårsoversigt 4 Femårsoversigt 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens beretning 5 Administration 8 Administration 8 Påtegninger 12 Ledelsens regnskabspåtegning 12 Intern revisors erklæringer 13 Den uafhængige revisors erklæringer 14 Regnskab 15 Anvendt regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter 19 AUB s ledelse 21 Bestyrelse, forretningsudvalg, daglig ledelse og ankenævn 21 Supplerende oplysninger 22 Kort om AUB 22 2

3 AUB i kort fortalt Årets resultat blev et overskud på 471 mio. kr., og ultimo 2013 var egenkapitalen negativ med mio. kr. AUB-bidraget blev pr. 1. januar 2013 forhøjet fra kr. årligt pr. fuldtidsmedarbejder til kr. Heraf udgør arbejdsgivernes bidrag til VEU 566 kr. pr. fuldtidsansat. AUB indtægtsførte mio. kr. i arbejdsgiverbidrag. AUB s regnskabsmæssige udgifter var i alt mio. kr., hvilket var 601 mio. kr. lavere end i Der blev udbetalt lønrefusion til arbejdsgivere for elever. Antallet af arbejdsgivere, der modtog lønrefusion, var på niveau med 2012, mens antallet af elever var lavere svarende til 5 pct. Administrationsomkostningerne beløb sig til 75 mio. kr. svarende til 563 kr. pr. elev, hvilket var på niveau med

4 Femårsoversigt Hovedtal i mio. kr Indtægter Arbejdsgiverbidrag Regulering i tilgodehavende arbejdsgiverbidrag Overført fra Undervisningsministeriet Indtægter i alt Refusioner og tilskud Lønrefusion Præmie- og bonusordning -793¹ Befordringstilskud EGU-løntilskud Mobilitetsfremmende ydelser Tilskud til faglige udvalg mv Bidrag til VEU-godtgørelse Skolepraktikydelse Refusioner og tilskud i alt Administrationsomkostninger Renteposter Årets resultat Egenkapital ultimo Balancesum Nøgletal Administrationsomkostninger pr. elev (i kr.) * ) Der blev udbetalt mio. kr. i præmie og bonus i Reguleringen af forventede udbetalinger på negativt 955 mio. kr. medførte, at de regnskabsmæssige udgifter blev 793 mio. kr. i ) Der blev udbetalt mio. kr. i præmie og bonus i Reguleringen af forventede udbetalinger på 186 mio. kr. medførte, at de regnskabsmæssige udgifter blev mio. kr. i ) Der blev udbetalt mio. kr. i præmie og bonus i Reguleringen af forventede udbetalinger på 540 mio. kr. medførte, at de regnskabsmæssige udgifter blev mio. kr. i * Administrationsomkostninger pr. elev er ændret som følge af ændret metode til opgørelse af antal elever. 4

5 Ledelsens beretning ÅRETS RESULTAT Ledelsesforhold AUB s økonomiske rammer fastsættes i finansloven af Folketinget. AUB s bestyrelse har indstillingsret med hensyn til satser for lønrefusion, mens arbejdsgivernes bidrag, som udgør indtægtsgrundlaget for AUB, fastsættes af Folketinget. AUB-ordningen. Det daværende AER-bidrag blev omlagt til et bredere uddannelsesbidrag AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), arbejdsgiverne overtog statens finansieringsansvar for skolepraktikydelsen, og Præmie- og bonusordningen på op til kr. og løntilskuddet på 30 kr. i timen for EGU-elever, blev afviklet med virkning fra den 31. december I stedet blev tilskudsordningerne erstattet af midlertidige ordninger i 2013 målrettet elever under 25 år. Årets resultat Årets resultat blev et overskud på 471 mio. kr., der primært kan henføres til indtægter fra arbejdsgiverbidrag på mio. kr. og samlede udbetalinger på mio. kr. For året var der forventet et overskud på 340 mio. kr. Administrationsomkostningerne beløb sig til 75 mio. kr., hvilket var på niveau med Årets resultat medførte en mindre forbedring af egenkapitalen, der ved årets udgang var negativ med mio. kr. ÅRETS AKTIVITETER Generelt I 2013 blev der registreret en tilgang på nye elever, hvilket er 11 pct. lavere end i 2012, hvor tilgangen var på Der blev udbetalt lønrefusion for elever, hvilket var et fald på elever set i forhold til Der blev ydet lønrefusion til arbejdsgivere i 2013, hvilket svarer til niveauet i Den udbetalte lønrefusion fordelte sig ligeligt mellem mænd og kvinder. 53 pct. af de lønrefusionsberettigede elever var kvinder, mens 47 pct. var mænd. Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik i november 2012 en aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Aftalen indebar fra 1. januar 2013 en række ændringer i Aftalen har i 2013 medført, at udgiften for AUB er steget med 414 mio. kr. til skolepraktikydelsen. Enklere administration, høj brugertilfredshed AUB lægger i den daglige administration afgørende vægt på at realisere de politiske aftaler. Ændringer af regelsættet implementeres om nødvendigt med kort varsel og følges op af omlægninger af arbejdsgange og it-løsninger med fokus på at levere korte svartider, høj driftsstabilitet og tilgængelighed for arbejdsgiverne. ATP Koncernen gennemfører løbende eksterne målinger af brugernes tilfredshed med den service, som AUB s kunderådgivere yder ved telefoniske henvendelser. I lighed med årene før var resultatet af målingen, gennemført i efteråret 2013, positivt. Af de adspurgte udtrykte 82 pct. generel tilfredshed med telefonbetjeningen i forbindelse med udbetalinger. Heraf gav 78 pct. udtryk for, at ventetiden var acceptabel, og 90 pct. fandt kunderådgiverne venlige og imødekommende. ØKONOMI Bidrags- og refusionssatser for 2013 Folketinget fastsatte for 2013 det samlede arbejdsgiverbidrag for 2013 til kr. pr. fuldtidsansat, som sammensættes således: Uddannelsesbidraget udgør kr. og VEU-bidraget udgør 566 kr. Refusionssatserne blev reguleret svarende til bestyrelsens indstilling til Undervisningsministerriet. 5

6 Udviklingen i egenkapital og likviditet i 2013 Egenkapitalen var ved udgangen af 2013 negativ med mio. kr., hvor den ultimo 2012 var negativ med mio. kr. Ved udgangen af 2013 var den samlede likviditet negativ med mio. kr. Det var en forværring på 630 mio. kr. i forhold til udgangen af 2012, hvor likviditetsunderskuddet udgjorde mio. kr. Likviditetsunderskuddet er oparbejdet gennem de seneste fire år, og er yderligere forøget som følge af den midlertidige Præmie- og bonusordning i Likviditetsunderskuddet er opstået, fordi tidligere ændringer af Præmie- og bonusordningen ikke har været fuldt finansieret, og fordi der er forskel på tidspunkterne for arbejdsgivernes indbetaling af bidrag og AUB s udbetaling af ydelser. Likviditetsunderskuddet i 2013 blev dækket ind via en tidsubegrænset statsgaranteret kredit, stillet til rådighed af AUB s sædvanlige bankforbindelse. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNIN- GEN Der er fra balancedagen og frem til underskriftstidspunktet ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. REGERINGENS UDSPIL TIL EN REFORM AF ERHVERVS- UDDANNELSERNE Regeringen fremsatte i oktober 2013 et udspil til en reform af erhvervsuddannelserne Faglært til fremtiden bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser på vej. Regeringens udspil skal føre til, at mindst 25 pct. af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse i I 2025 skal tallet være oppe på 30 pct. Derudover skal flere, der påbegynder en erhvervsuddannelse, også gennemføre denne. Udspillet indeholder bl.a. forslag til: Administration Omkostningerne til administration beløb sig i 2013 til 75 mio. kr. mod 74 mio. kr. i En enklere struktur på erhvervsuddannelserne. Antallet af fællesindgange reduceres fra tolv til fire med et grundforløb på et år og gradvis specialisering. Omkostningerne pr. bidragsfritagne elev udgjorde 563 kr. i 2013, hvilket var på niveau med Analyser AUB opdaterede i 2013 analysen Erhvervsuddannedes beskæftigelsesfrekvens. Analysen er tilgængelig på AUB s hjemmeside. SAMFUNDSANSVAR AUB udøver som en del af ATP-koncernen forretningsdrevet samfundsansvar. For yderligere information om udøvelsen af samfundsansvar henvises til ATP Koncernens årsrapport for Adgangskrav til erhvervsuddannelser. Eleverne skal mindst have 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. Elever, der har en uddannelsesaftale med en virksomhed, eller som via en forudgående uddannelsesaftale opfylder kravet, skal kunne komme direkte ind på en erhvervsuddannelse. En ny erhvervsuddannelse for voksne en målrettet vej til at gå fra ufaglært til faglært for elever, der er fyldt 25 år. Regeringen tilkendegav samtidig, at der med reformen ikke er behov for at justere i arbejdsgiverbidraget til AUB, eller i udviklingen af bidraget som forudsat i aftalen fra november 2012 om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. 6

7 FORVENTNINGER TIL 2014 Finansiering Arbejdsgivernes bidrag til AUB fastsættes hvert år af Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af finansloven. Forinden har AUB s bestyrelse afgivet et budget til Undervisningsministeriet over forventede udgifter og indtægter. I maj 2013 tog AUB s bidrag til Finanslov 2014 udgangspunkt i en forventning om, at den midlertidige Præmie- og bonusordning ville falde bort med udgangen af Herudover i et arbejdsgiverbidrag for 2014, der svarede til det bidrag, som var forudsat i aftalen om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Udgangspunktet for AUB s budget og bidraget til finansloven var det gældende arbejdsgiverbidrag for 2013 på kr. reguleret for pris og lønudviklingen med 2 pct. + tilpasningsprocenten på 1,6 pct. Med vedtagelsen af Finanslov 2014 blev det samlede arbejdsgiverbidrag til AUB fastsat til kr. pr. fuldtidsansat. Heraf udgør det formålsbestemte bidrag kr. pr. fuldtidsbeskæftiget, og VEU-bidraget 576 kr. Udgifter Udgiften til lønrefusion er i 2014 budgetteret til mio. kr., hvilket er på niveau med Refusionssatserne i 2014 blev fastsat i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling til Undervisningsministeriet. Det betyder, at refusionssatserne for første til fjerde læreår i 2014 er fastsat til henholdsvis kr., kr kr. og kr. pr. skoleuge, mens satsen for voksenelever er fastsat til kr. Administrationsomkostningerne er estimeret til at falde fra 75 mio. kr. i 2013 til 67 mio. kr. i 2014 bl.a. på grund af lavere omkostninger til lovændringer samt effekten af øget digitalisering. Likviditetsunderskuddet ventes at blive forbedret med knap 300 mio. i løbet af Forbedringen forventes at fortsætte de følgende år. For 2014 budgetteres med et samlet overskud på mio. kr. og en negativ egenkapital ultimo 2014 på mio. kr. Den positive udvikling i egenkapitalen forventes fortsat i 2015 og 2016, samtidig med at arbejdsgiverbidraget nedsættes, som tidligere aftalt af parterne bag aftalen Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Niels Fog formand Lars Damgaard Sørensen koncerndirektør 7

8 Administration Tilgang til erhvervsuddannelserne som andel af samtlige årige Antal lønrefusionsberettigede kvinder og mænd Pct. Antal elever 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Kvinder Mænd Årets udgifter blev i 2013 på mio. kr. Dette var et fald på 601 mio. kr. i forhold til 2012, hvor årets udgifter var mio. kr. Udgifter til lønrefusion udgjorde mio. kr. i 2013, hvilket var et fald i forhold til 2012, hvor udgifterne udgjorde mio. kr. Udgifterne til præmie og bonus faldt fra mio. kr. i 2012 til 793 mio. kr. i Faldet skyldes en ændring af Præmie- og bonusordningen, hvor det for uddannelsesaftaler indgået i 2013 alene er uddannelsesaftaler med erhvervsuddannelseselever under 25 år, der kan udbetales præmie og bonus for. Endvidere blev det samlede Præmie- og bonusbeløb sænket fra at udgøre for uddannelsesaftaler indgået i 2012 til at udgøre for uddannelsesaftaler indgået i Udgifter til VEU-godtgørelsen udgjorde mio. kr., hvilket var på niveau med 2012, hvor udgifterne udgjorde mio. kr. Lønrefusion Tilgangen af lønrefusionsberettigede elever var i 2013 på elever. Tilgangen er lavere end i 2012, hvor tilgangen var på elever. andel af elever, der tager en erhvervsuddannelse, også set over en længere periode. Den er lavere end andelen af elever i 2009, som var året, hvor den økonomiske krise for alvor slog igennem. Det samlede antal elever, der blev udbetalt lønrefusion for i 2013, var elever. Dette er færre elever end det samlede antal elever, der blev udbetalt lønrefusion for i I 2013 blev der udbetalt lønrefusion for skoleuger. Dette er et fald på 2 pct. i forhold til Det lavere antal skoleuger er forklaringen på, at udgifterne til lønrefusion faldt i Fordelingen af elever på uddannelsesindgange blev kun ændret på enkelte områder i forhold til Andelen af elever, der er udbetalt lønrefusion for på Sundhed, omsorg og pædagogik, faldt i 2013 og omfattede 28 pct. af de lønrefusionsberettigede elever mod 33 pct. i Modsat steg andelen af elever på Bygge og anlæg, Mad til mennesker og Merkantil hver 1 procentpoint til henholdsvis 12 pct., 6 pct. og 20 pct. i Indenfor de øvrige mindre indgange var andelen af lønrefusionsberettigede elever på samme niveau som i Set i forhold til hele årgangen af årige faldt andelen af elever, der tager en erhvervsuddannelse med lønrefusion, fra 6,1 pct. i 2012 til 5,2 pct. i Dette er en lav I 2013 blev der udbetalt marginalt mere i lønrefusion for mænd end for kvinder. 8

9 Antal elever, der har fået voksenelevsats fordelt på køn Antal elever, som arbejdsgiver har modtaget præmie og bonus for Antal voksenelever Antal elever Mænd Kvinder I 2013 modtog arbejdsgivere lønrefusion. Antallet svarer til 2012, hvor arbejdsgivere modtog lønrefusion. De offentlige arbejdsgiveres andel af de samlede udbetalinger af lønrefusion udgjorde 46 pct. et fald i forhold til 2012, hvor deres andel udgjorde 48 pct. Faldet skyldes en lavere andel af voksenelever inden for området Sundhed, omsorg og pædagogik, hvor hovedparten af arbejdsgiverne er offentlige. Voksenelever AUB har i 2013 udbetalt 700 mio. kr. i lønrefusion for voksenelever, svarende til 25 pct. af de samlede lønrefusionsudbetalinger. Dette er et fald i forhold til 2012, hvor AUB udbetalte 897 mio. kr. i lønrefusion for voksenelever, svarende til 33 pct. af de samlede udbetalinger til lønrefusion. I 2013 blev der udbetalt voksensats for elever, hvilket er et fald i sammenligning med 2012, hvor antallet af voksenelever var på Fordelingen af voksenelever på køn ændrede sig fra 2012 til I 2013 udgjorde kvinder 63 pct. af modtagerne af voksensats, mens de udgjorde 68 pct. i Der var kvindelige voksenelever og mandlige voksenelever i 2013, hvor der var kvindelige voksenelever og mandlige voksenelever i Det er således alene antallet af kvindelige voksenelever, der er faldet. Præmie og bonus De regnskabsmæssige udgifter til præmie og bonus udgjorde 793 mio. kr. i Heraf udgjorde udbetalinger mio. kr. og regulering i hensættelsen til forventede udbetalinger var negativ med 955 mio. kr., hvilket skyldes forældelse af krav. Hensættelsen dækker krav vedrørende præmie- og bonusberettigede uddannelsesaftaler indgået i 2013 og tidligere. Tilgangen af elever, som berettigede deres arbejdsgiver til præmie og bonus, var i 2013 væsentligt lavere end Tilgangen af præmieringsberettigede elever var på i 2013 mod i Faldet i tilgangen af præmieringsberettigede elever hænger blandt andet sammen med, at Præmie- og bonusordningen blev ændret med virkning for 2013, således at det i 2013 alene var elever under 25 år, der berettigede deres arbejdsgiver til præmie og bonus, samtidig blev det samlede præmie- og bonusbeløb sænket fra at udgøre for uddannelsesaftaler indgået i 2012 til at udgøre for uddannelsesaftaler indgået i I 2013 modtog arbejdsgivere præmie og bonus for elever. Dette er en mindre stigning i forhold til 2012, hvor arbejdsgivere modtog præmie og bonus for elever. Stigningen skyldes, at præmie- og bonusudbetalingerne oftest udbetales over flere år, og opgørelsen vedrører således uddannelsesaftaler indgået i både 2013 og tidligere år. 9

10 Antal elever, der har modtaget mobilitetsfremmende ydelser Antal elever MOB PIU De offentlige arbejdsgivere modtog 33 pct. af de samlede præmie- og bonusudbetalinger. Dette er et fald i forhold til 2012, hvor de offentlige arbejdsgiveres andel var på 36 pct. Faldet skal ses i lyset af harmoniseringen af reglerne for udbetaling af præmie og bonus således, at det fra 1. januar 2012 ikke længere var muligt at modtage præmie og bonus for både trin 1 og 2 på SOSU-uddannelsen. Befordringstilskud Udgifterne til befordring på 103 mio. kr. i 2013 var på niveau med udgifterne til befordring i 2012 på 99 mio. kr. Der blev udbetalt befordringstilskud for elever i Dette er en mindre stigning i forhold til 2012, hvor udbetaling af befordringstilskud omfattede elever. I alt fik arbejdsgivere udbetalt befordringstilskud i 2013, hvilket er 332 flere end i Løntilskud for EGU-elever AUB udbetaler løntilskud til arbejdsgivere, som indgår praktikaftaler med EGU-elever. I 2013 blev der udbetalt løntilskud for 18 mio. kr. til 632 arbejdsgivere for elever. Dette er et fald fra 2012, hvor AUB udbetalte løntilskud for 36 mio. kr. til 786 arbejdsgivere for elever. Det er både private og offentlige arbejdsgivere, som indgår praktikaftaler med EGU-elever. I 2013 havde 62 pct. af eleverne indgået aftale med en privat arbejdsgiver og 38 pct. med en offentlig arbejdsgiver. Til sammenligning modtog de private arbejdsgivere 56 pct. af de samlede løntilskud. Mobilitetsfremmende ydelser I 2013 modtog elever 38 mio. kr. i mobilitetsfremmende ydelser, hvoraf 912 elever modtog støtte i forbindelse med praktik i udlandet (PIU-ordningen). Antallet af elever, der modtager mobilitetsfremmende ydelser fra AUB, er faldet med 16 pct. fra 2012 til Antallet af elever, der modtog mobilitetsfremmende ydelser i 2012, var dog usædvanligt højt. Sammenlignes antallet af elever, som har modtaget mobilitetsfremmende ydelser i 2013 til gengæld med perioden 2007 til 2011, er antal ydelsesmodtagere tilbage på samme niveau som tidligere. Tilskud til faglige udvalg mv. Faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg kan ansøge AUB om midler til aktiviteter, der fremmer indgåelse af erhvervsuddannelsesaftaler. Der er i alt udbetalt 30 mio. kr. til 183 aktiviteter i Den økonomiske ramme på 30 mio. kr. fastsættes i finansloven. Arbejdsgivernes finansiering af VEU-godtgørelsen Arbejdsgiverne bidrager via AUB-bidraget til finansiering af godtgørelse af deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU). I 2013 udgjorde de regnskabsmæssige 10

11 Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede fra det første år efter endt uddannelse Beskæftigelsesfrekvens 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Endt udd Endt udd Endt udd Endt udd Endt udd udgifter mio. kr. I beløbet indgår udbetalinger til Undervisningsministeriet på mio. kr. og en negativ regulering af hensættelserne til forventede udbetalinger på 41 mio. kr. Arbejdsgivernes VEU-bidrag udgjorde 566 kr. pr. fuldtidsansat i Ligesom på det øvrige arbejdsmarked, er det især de nyuddannede, som ikke er kommet i beskæftigelse i samme omfang som før den økonomiske krise. Beskæftigelsen er også på et lavere niveau for erhvervsuddannede, som har været på arbejdsmarkedet i nogle år. Erhvervsuddannedes beskæftigelsesfrekvens AUB opdaterede i 2013 analysen Erhvervsuddannedes beskæftigelsesfrekvens. Opgørelsen af beskæftigelsesfrekvenser omfatter erhvervsuddannede, som blev færdiguddannet i årene , fordelt på henholdsvis ordinært uddannede, restlæreuddannede, skolepraktikuddannede og voksenelevuddannede. Sideløbende blev der foretaget en opgørelse af frekvensen for sygedagpenge, barselsdagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. I takt med at beskæftigelsesfrekvenserne er faldet i 2010, 2011 og 2012, ses en tilsvarende stigning i arbejdsløshedsdagpengefrekvensen, mens frekvensen for kontanthjælp og sygedagpenge har været stort set konstant over perioden. Analysen i 2013 blev udarbejdet på baggrund af færdiguddannede elevers beskæftigelse i perioden Dette års opgørelse af erhvervsuddannedes beskæftigelsesfrekvenser ( ) underbygger sidste års analyse, hvor de erhvervsuddannedes beskæftigelse faldt, hvilket afspejler den generelle nedgang i beskæftigelsen som følge af den økonomiske krise. Der er udarbejdet videreuddannelsesfrekvenser til og med 2011, hvilket omfatter elever uddannet til og med I 2011 er videreuddannelsesfrekvensen steget i forhold til Det fremgår, at kvinderne har en højere videreuddannelsesfrekvens end mændene. 11

12 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for AUB. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddanelsesbidrag. Det er vores opfattelse, af årsregnskabet giver et retvisende billede af AUB s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af ordningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. København, den 12. marts 2014 Direktion: Lars Damgaard Sørensen koncerndirektør Bestyrelse: Niels Fog bestyrelsesformand Simon Neergaard-Holm Tina Volby Ejner K. Holst Trine Rasmussen bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Birgitte Slot Svend Berg Nanna Højlund Frank Juncker bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Carsten Jensen Henrik Casper Susanne Ottesen Jørgen Pater bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Rikke Rønnest Anders Bager Jensen Rita Bundgaard Anders Vind bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem 12

13 Intern revisors erklæringer Til bestyrelsen i AUB Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for AUB for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet udarbejdes efter Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod ordningens rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ordningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af ordningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold henviser vi til note 4 om udviklingen i AUB s likviditet og egenkapital, hvoraf det fremgår, at AUB s bankforbindelse har tilkendegivet at stille de fornødne likviditetsfaciliteter til rådighed for AUB, og Undervisningsministeriet har stillet statsgaranti for lånet. Ledelsen har aflagt regnskabet med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 12. marts 2014 Peter Jochimsen revisionschef 13

14 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i AUB Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for AUB for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af AUB s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af AUB s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for ordningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af ordningens interne kontrol. En revision Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold henviser vi til note 4 om udviklingen i AUB s likviditet og egenkapital, hvoraf det fremgår, at AUB s bankforbindelse har tilkendegivet at stille de fornødne likviditetsfaciliteter til rådighed for AUB, og Undervisningsministeriet har stillet statsgaranti for lånet. Ledelsen har aflagt regnskabet med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 12. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Kasper Bruhn Udam statsautoriseret revisor 14

15 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2013 for AUB er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. AUB er ikke omfattet af årsregnskabsloven. I det omfang, årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed omfatter yderligere oplysningskrav, er disse medtaget i årsrapporten. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. hel eller delvis finansiering af godtgørelse til deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til personale, it, husleje mv. Renter omfatter renter af indestående i bank, renter vedrørende bankgæld, låneforpligtelser samt morarenter. Renter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Skat afsættes ikke i regnskabet, da AUB ikke er skattepligtig. Balance Tilgodehavende bidrag måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde AUB, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Der redegøres i det følgende for regnskabspraksis anvendt for væsentlige regnskabsposter. Resultatopgørelse Arbejdsgiverbidrag omfatter arbejdsgiverbidrag vedrørende regnskabsåret. Andre tilgodehavender omfatter blandt andet mellemregning med ATP samt tilgodehavende arbejdsgiverbidrag. Lånemellemværende og gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Interne transaktioner Interne transaktioner er transaktioner mellem nærtstående parter, der for AUB s vedkommende omfatter Arbejdsmarkedets Tillægspension. Samhandel og andre interne transaktioner mellem nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året, årets forskydning i likvide beholdninger samt de likvide beholdninger ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres direkte som indbetalte bidrag med fradrag af udbetalinger. Endvidere medtages renter samt udbetalinger vedrørende administrationsomkostninger. Bidrag til VEU-godtgørelse omfatter den andel af arbejdsgiverbidraget, der overføres til Undervisningsministeriet til De likvide beholdninger, der endvidere fremgår af balancen, forefindes som lånemellemværende hos pengeinstitutter. 15

16 Resultatopgørelse for 2013 I mio. kr Note Indtægter Arbejdsgiverbidrag Overført fra Undervisningsinisteriet 5 4 Indtægter i alt Refusioner og tilskud Lønrefusion EGU-løntilskud Befordringstilskud Mobilitetsfremmende ydelser Tilskud faglige udvalg mv Skolepraktikydelse Bidrag til VEU-godtgørelse Præmie og bonus Refusioner og tilskud i alt Administrationsomkostninger Resultat før renter Renteindtægter 8 7 Renteomkostninger Årets resultat

17 Balance pr. 31. december 2013 I mio. kr Note AKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavende bidrag Mellemregning med Samlet Betaling Tilgodehavender i alt Aktiver i alt PASSIVER 3 Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser 4 Kreditinstitutter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 17

18 Pengestrømsopgørelse for 2013 I mio. kr Indbetalt arbejdsgiverbidrag mv Udbetalt vedrørende VEU-godtgørelse Udbetalt vedrørende AUB s udgifter Udbetalt vedrørende administrationsomkostninger Renter Pengestrømme vedrørende drift Likvide beholdninger pr. 1. januar Likvide beholdninger pr. 31. december

19 Noter I mio. kr Note 1 VEU-godtgørelse Bidrag til VEU-godtgørelse Skyldige udbetalinger ultimo Skyldige udbetalinger primo Bidrag til VEU-godtgørelse i alt Note 2 Administrationsomkostninger Køb af administrative ydelser hos ATP Revision -0-0 Øvrige omkostninger -4-3 Administrationsomkostninger i alt Note 3 Egenkapital Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Note 4 Kreditinstitutter Ved udgangen af 2013 var den samlede likviditet negativ med mio. kr. Det var en forværring på 630 mio. kr. i forhold til udgangen af 2012, hvor likviditetsunderskuddet udgjorde mio. kr. Likviditetsunderskuddet i 2013 blev dækket ind via en statsgaranteret kredit, stillet til rådighed af AUB s sædvanlige bankforbindelse. Likviditetsunderskuddet ventes at blive lavere i 2014 end tidligere år. Undervisningsministeriet har udstedt en tidsubegrænset statsgaranti på op til 5 mia. kr. til fortsat dækning af AUB s likviditetsunderskud. I aftalen om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti er det aftalt, at den midlertidige Præmie- og bonusordning afvikles pr. 31. december Det fremgår yderligere af aftalen, at bidraget pr. lønmodtager på baggrund af forudsætningerne bag aftalen vil kunne videreføres på uændret niveau (2.973 kr.) i 2013 og (3.026 kr.) i 2014, og derefter reduceres til ca kr. i 2015 og ca kr. i På baggrund af en fremskrivning baseret på, at Præmie- og bonusordningen ikke videreføres efter 2013, forventes kun en delvis reetablering af egenkapitalen, idet underfinansieringen fra tidligere år ikke kan opvejes af den nye aftale. På baggrund af en fremskrivning af indtægter og udgifter, forventes egenkapitalen at blive forbedret, men fortsat at være negativ i betydeligt omfang ved udgangen af

20 Noter I mio. kr Note 5 Anden gæld Lønrefusion EGU-løntilskud 5 13 Befordringstilskud VEU-godtgørelse Skolepraktikydelse 41 0 PIU-præmie til Undervisningsministeriet 3 5 Præmie og bonus Øvrige kreditorer 5 6 Anden gæld i alt Ultimo januar var der af skyldig lønrefusion, tilskud og godtgørelse mm. under AUB-ordningen udbetalt Note 6 Eventualforpligtelser Der er indgået aftale med ATP om levering af it-systemer på

21 AUB s bestyrelse, forretningsudvalg, daglig ledelse og ankenævn Bestyrelse Formand Direktør Niels Fog Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening: Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm, Dansk Arbejdsgiverforening Chefkonsulent Birgitte Slot, DI Afdelingschef Tina Voldby TEKNIQ Uddannelseschef Svend Berg, Dansk Erhverv Chefkonsulent Carsten Jensen, Landbrug og Fødevarer Udpeget af staten: Kontorchef Anders Bager Jensen Udpeget af Kommunernes Landsforening: Chefkonsulent Henrik Casper Lønmodtagerrepræsentanter Udpeget af Landsorganisationen i Danmark: LO-sekretær Ejner K. Holst, Landsorganisationen i Danmark Konsulent Anders Vind, Landsorganisationen i Danmark Konsulent Trine Rasmussen, Dansk Metalarbejderforbund Uddannelseskonsulent Frank Juncker, 3F, Fagligt Fælles Forbund Konsulent Susanne Ottesen, HK/Danmark Udpeget af Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd: Konsulent Jørgen Pater Udpeget af Danske Regioner: Konsulent Rikke Rønnest Udpeget af KTO, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte: Forbundssekretær Nanna Højlund Udpeget af CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg: Formand Rita Bundgaard, HK/STAT Forretningsudvalg Formand Niels Fog Arbejdsgiverrepræsentant Simon Neergard-Holm Lønmodtagerrepræsentant Anders Vind Daglig ledelse Koncerndirektør Lars Damgaard Sørensen Medlemmer af Koncerndirektionen i ATP Carsten Stendevad, Direktør Lilian Mogensen, Administrationsforretning og HR Henrik Gade Jepsen, Pensions & Investments Lars Damgaard Sørensen, Koncernøkonmi Sekretær for bestyrelse og forretningsudvalg Kundechef Louise Starup Ankenævnet for ATP m.m Ved Stranden København 21

22 Kort om AUB Målsætning AUB har til formål at administrere refusions- og tilskudsordninger, der skal medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser for uddannelsessøgende. Ejerforhold AUB er en selvejende institution, ledet af en bestyrelse bestående af en formand, otte arbejdsgiverrepræsentanter og otte lønmodtagerrepræsentanter. AUB administreres af ATP. Lovgrundlag AUB blev oprettet ved lov. nr. 242 af 8. juni Lovgrundlaget er løbende blevet tilpasset de skiftende vilkår. Loven fremgår af lovbekendtgørelse nr. 203 af 25. februar Ydelser fra AUB Lønrefusion Under erhvervsuddannelserne og erhvervsfisker-, farmakonom- og lokomotivføreruddannelserne refunderer AUB helt eller delvist arbejdsgivernes udgifter til elevløn under skoleophold. Befordringstilskud Under de samme uddannelser refunderer AUB størstedelen af de befordringsudgifter, som arbejdsgiverne har afholdt i forbindelse med elevers skoleophold. Mobilitetsfremmende ydelser i og udenfor Danmark AUB yder økonomisk støtte til elever for at fremme den geografiske og faglige mobilitet i Danmark. AUB yder desuden støtte til elevers praktikophold, til arbejdsgiveres udstationering af elever, til skoler for praktikaftaler i udlandet og til faglige udvalgs og arbejdsgiveres opsøgende arbejde i udlandet (PIU). Tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg AUB yder tilskud til aktiviteter, der fremmer indgåelse af erhvervsuddannelsesaftaler. Den finansielle ramme fastsættes i de årlige finanslove. Skolepraktikydelse AUB dækker udgifter til skolepraktikydelse og udbetaler ydelserne til skolerne efter ansøgning. Præmie, bonus og løntilskud til arbejdsgiverne AUB udbetaler præmie under elevens prøvetid, og bonus, hvis eleven fortsætter efter prøvetidens udløb, samt løntilskud ved ansættelse af EGU-elever. Disse ordninger er under udfasning. VEU-godtgørelse AUB bidrager til finansieringen af godtgørelse til deltagere i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, idet 566 kr. af hvert indbetalt fuldtidsbidrag overføres til staten. Statsfinansierede ydelser AUB har i 2013 administreret en række ydelser for staten: Skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Befordringstilskud til elever i skolepraktik. Støtte til værktøj, værnemidler og lignende til elever i skolepraktik. Tilskud til skoler mv. til praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder. Præmie til skoler for praktikaftaler i udlandet. Bonus til elever under ungdomsuddannelse med lønnet praktik. Tilskud til befordring, værktøj, værnemidler og lignende til elever i EUD+. Tilskud til løn for elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Statens tilskud til lønrefusion under elevers valgfri supplerende undervisning og ved elevers studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux). Finansiering Alle private og offentlige arbejdsgivere, der er omfattet af ATP-loven, betaler bidrag til AUB afhængig af antal fuldtidsansatte i virksomheden. Dog skal arbejdsgivere, der kun har én ansat ikke betale bidrag, ligesom der ikke betales bidrag for elever og for hver 50. medarbejder. Bidraget er fastsat i AUB-loven og udgjorde kr. årligt pr. fuldtidsansat i Yderligere oplysninger Man kan få adgang til yderligere oplysninger om AUB og selvbetjening på borger.dk og virk.dk. 22

23 Indledning Ledelsens beretning Administration Tema artikel Femårsoversigt Påtegninger Regnskab AER s ledelse Supplerende oplysninger Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Kongens Vænge Hillerød Telefon Fax AER - Årsrapport 2011

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Arbejdsgivernes Elevrefusion

Arbejdsgivernes Elevrefusion Årsrapport 2012 Arbejdsgivernes Elevrefusion Arbejdsgivernes Elevrefusion ER Indholdsfortegnelse Indledning 3 AER i 2012 - kort fortalt 3 Femårsoversigt 4 Femårsoversigt 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2011. Barsel.dk

Årsrapport 2011. Barsel.dk Årsrapport 2011 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Ledelsens beretning 3 Påtegninger 4 Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsrapport 2011. Arbejdsgivernes Elevrefusion

Årsrapport 2011. Arbejdsgivernes Elevrefusion Årsrapport 2011 Arbejdsgivernes Elevrefusion Indholdsfortegnelse Indledning 3 AER i 2011 - kort fortalt 3 Femårsoversigt 4 Femårsoversigt 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens beretning 5 Administration 10

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer CVR-nummer 32684955 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Foreningsberetning 5 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere