Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg"

Transkript

1 Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt: Ole Gregersen Jesper Juul Sørensen Hans Hegelund Christensen Torsten Lindum Poulsen Bjarne Petersen Carsten Fich Rasmussen Jacob Vad Afbud: Johnny Frimann Storm Dagsorden Punkt 1. Godkendelse af referat FUT-møde d Punkt 2. Fastsættelse af dagsorden Punkt 3. Orientering fra sekretariatet Punkt 4. Nyt fra Byggeriets Uddannelser Punkt 5. DM/VM/EM Punkt 6. Svendeprøveadministration Punkt 7. EUX Punkt 8. Læremidler Punkt 9. Orientering om EUD reformen Punkt 10. Møde med EUC Vest Punkt 11. Behandling af indstillinger fra brancheudvalgene Punkt 12. Mødekalender 2014 Punkt 13. Orienteringsbilag Punkt 14. Eventuelt Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: Giro: CVR:

2 Punkt 1: Godkendelse af referat _ Ingen Referatet blev godkendt. Punkt 2: Fastsættelse af dagsorden - Carsten Fich Rasmussen ønskede under eventuelt, at få drøftet muligheden af at lave en anden betalingsordning for værktøjskassen. Forslag til dagsorden godkendt med ovenstående bemærkning. Punkt 3: Orientering fra sekretariatet - Svendeprøver: Jacob Vad oplyste, at en elev på Herningsholm har udført en af de nye svendeprøver under prøvelignende forhold. Tilbagemeldingen fra skolen er, at de 37 timer passer meget godt til omfanget af opgaven. Der er nok at se til, men det er muligt for en gennemsnitlig elev at nå opgaven. Sekretariatet skriver til skolerne og husker dem på, at alle ændringer at uddannelseslængden er et anliggende for det faglige udvalg, og at det faglige udvalg skal orienteres, når der gives merit for grundforløbet. Når sekretariatet har afsluttet gennemgangen af de igangværende uddannelsesaftaler, tages der stilling til, om der er skoler, der skal have særlig besked på at stramme op på deres registrering af uddannelsesaftaler. Orienteringen taget til efterretning Punkt 4: Nyt fra Byggeriet Uddannelser - Punkt 5: Orienteringen taget til efterretning. DM/VM/EM En gulvlægger og to anlægstruktører deltager EM. Alle elever kommer fra Mercantec i Viborg. Der er igangsat et træningsforløb for gulvlæggereleven. Tømrer, gulvlægger og tækkemand tilmeldes alle som konkurrencefag til DM Sekretariatet undersøger muligheden for at lave et fælles træningsforløb for de kommende DM deltagere fra tømrerspecialet. Der reserveres hurtigst muligt værelser på Bella Sky. Punkt 6: Svendeprøveadministration - 1

3 Revisionen er endnu ikke færdig. Det endelige regnskab foreligger derfor først til mødet 4. juni. Det foreslås, at revisor fremover kun foretager revision af det samlede regnskab og ikke detailrevision af de 25 individuelle fagkomiteregnskaber. Han vil stadig gennemgå de enkelte regnskaber, men ikke i dybden. Det gør BU s økonomiafdeling til gengæld. Det skønnes, at udgiften til revision dermed kan reduceres fra ca til Sekretariatet får i forbindelse med svendeprøverne henvendelser fra virksomheder, der af forskellige årsager, ønsker at få refunderet svendeprøvegebyret. Ønsket kan være begrundet i, at eleven ikke skal til den praktiske prøve, fordi han ikke har bestået en af de teoretiske prøver. Det kan også skyldes, at uddannelsesforholdet er afbrudt, inden eleven er startet på prøverne. Praksis har været, at hvis eleven har været til blot en af de teoretiske prøver, foretages der ikke tilbagebetaling. I det tilfælde hvor eleven ikke er begyndt på prøven, har der ikke været en fast praksis, men senest det seneste tilfælde, hvor uddannelsesforholdet er afbrudt inden 5. hovedforløb, er det fulde gebyr blevet tilbagebetalt. Fremover foretager revisor kun revision af det samlede regnskab og ikke detailrevision af de 25 individuelle fagkomiteregnskaber. For elever, der er begyndt på de teoretiske prøver, fastholdes eksisterende praksis. Dvs ingen tilbagebetaling af gebyr. Er eleven ikke startet på de teoretiske prøver, tilbagebetales gebyret minus BU s administrationsomkostninger. Det skal dog ske efter indstilling fra det lokale uddannelsesudvalg, således at det sikres, at en eventuel tvist er inddraget. Punkt 7: EUX, struktur, eksamen og udlevering af svendebreve. På mødet d. 4. december vedtog udvalget følgende: Det faglige udvalg accepterer, at den eksamensafvikling og karakter EUXeleverne præsterer ved mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt i faget byggeteknik byggeri og energi, samtidigt udgør deres teoretiske delkarakter for svendeprøven. Sekretariatet har efterfølgende fået at vide af Undervisningsministeriet, at det ikke er en mulighed. Bekendtgørelsens beskriver, at eleverne skal til begge prøver, og det kan det faglige udvalg ikke dispensere fra. 2

4 EUX elevers svendebrev udleveres ved afslutningen af deres uddannelsesforløb. Elever, der afslutter uddannelsen med udgangen af august, indkaldes af det lokale uddannelsesudvalg til en fælles overrækkelse af svendebreve. Punkt 8: Læremidler - Niels Strange, Dansk Byggeri har kommenteret på materialet. Deciderede fejl vil blive rettet hurtigst muligt. Derefter udarbejdes en prioriteret liste over de suppleringer der er foreslået. Der er allerede flere forslag til, hvordan det publicerede materiale kan udvides og forbedres. Der er købt 4-årigt login til de nye bøger til det faglige udvalg. Elevprisen for bogpakken er 2041,00 ekskl. moms. Hvis det faglige udvalg ønsker at købe adgang til bogpakken til censorerne, er prisen 830,50 pr. licens ekskl. moms. Dette inkluderer ikke adgang til Træinformations materialer. Adgang forudsætter, at censorerne har et UniLogin. Dette kan muligvis oprettes via de skoler, de er tilknyttet. Jacob Vad oplyste, at der er to forkerte oplysninger i bilag 8.1 De kr., der er hensat til EF, er blevet medregnet 2 gange. Det korrekte beløb, der er til fremtidig udvikling, er derfor kr. Det inkluderer kr., der blev overført fra overskuddet i 2012 til De kr. indgår med andre ord i det forventede overskud for Estimatet på royalties i 2014, er beregnet ud fra antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2013 og prisen på de to nye digitale læremidler. Imidlertid får det faglige udvalg først royalties af Tegningslæren efter 4 år. Endvidere er der brugt et forkert antal indgåede aftaler. Et mere korrekt estimat, kun baseret på indtægt fra Tagkonstruktioner, er kr. Aftalen med Erhvervsskolernes Forlag er dog, at royalties afregnes hvert år i april kvartal i forhold til forlagets forudgående regnskabsår. Der vil således først komme indtægter i Videreudvikling af det digitale læremiddel igangsættes i løbet af foråret. Der udarbejdes en prioriteret oversigt over forbedringsforslag til Tagkonstruktion Estimat på udviklingsomkostninger fremlægges til næste møde. Tømrerspecialets brancheudvalg drøfter revision af bogpakkens indhold, hvilke bøger der skal udgå, således at aftale om ændringer af indholdet kan indgås med Erhvervsskolernes Forlag med virkning fra august

5 På næste FU-møde fremlægges oversigt over pris på de enkelte bøger/læremidler i bogpakken. Der indgås en aftale med Erhvervsskolernes Forlag om køb af adgang til bogpakken til censorer og medlemmer af LUU. Det skal inkludere en løsning, der indebærer, at skolerne ikke skal udstede UniLogin til censorer og LUU medlemmer, samt at adgangen kan videregives fra gamle til nye censorer. Fagkomiteerne pålægges at betale for denne udgift ud af deres egenkapital. Punkt 9: Orientering om EUD reformen - Der blev givet en orientering om de vigtigste, relevante hovedpunkter i reformen. Antallet af indgange reduceres til 4: Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Der indføres et adgangskrav på minimum 2 i både dansk og matematik. Gælder dog ikke hvis eleven har en uddannelsesaftale. Grundforløbet bliver på 2 x 20 uger, 1. og 2. del. 1. del omfatter almene og generelle erhvervsfaglige kompetencer. 2. del bliver uddannelsesspecifik og beskrives af det faglige udvalg. Elever, der kommer fra 9. og 10. klasse, skal have både 1. og 2. del. Øvrige skal kun have 2. del. For voksne over 25 beskrives standardiserede forløb, ErhvervsUddannelse for Voksne (EUV), alt efter hvor meget relevant erhvervserfaring de har. Skoledelen af forløbene skal som udgangspunkt være 10 % kortere end den ordinære skoledel. Beskrives af det faglige udvalg. Det faglige udvalg skal beskrive fag uddannelsen på højniveau og erhvervsskolerne skal gennemføre talentspor på alle relevante uddannelser. Finansiering af DM i Skills øget fra 2 mill. til 5 mill. Orienteringen taget til efterretning. Punkt 10: Møde med EUC Vest og LUU - Mødet afholdes på EUC Vest på baggrund af klage fra tømrermester Erik Schmidt. 4

6 Det lokale uddannelsesudvalg havde holdt møde med Erik Schmidt, hvor man havde drøftet og afklaret de problemstillinger, han havde påpeget. Skolen erkendte, at der havde været problemer med arbejdsmiljøet, men skulle der være taget hånd om nu. For Erik Schmidt havde det blandt andet drejet sig om, at få afklaret hvem der havde ansvaret for kompetencemål og indhold i uddannelsen og grundforløbsprøven. Han mente blandt andet, at AutoCad først hørte til på 4. hovedforløb. Skolen har etableret et praktikcenterudvalg og medlemmer hertil vælges særskilt. Jørgen Christensen fra LUU sidder i udvalget. De lokale uddannelsesudvalg vil blive inddraget i forhold til tilrettelæggelse af indholdet i elevernes arbejde indenfor de enkelte uddannelser. Skolen har 5 elever, der skal til ny svendeprøve til efteråret. Jacob Vad gjorde opmærksom på, at alle elever, der er startet på 1. hovedforløb efter skal til den nye prøve. Det er ikke datoen for indgåelse af uddannelsesaftale, der er afgørende. EUC Vest vil gerne deltage i samarbejde omkring BMT-uddannelsen. Sekretariatet skriver svar til Erik Schimdt Punkt 11: Behandling af indstillinger fra brancheudvalgene - Materiale: Referat tækkemand Bilag 11.1 Referat tømrer Bilag 11.2 Ingen indstillinger. Referater vedlagt til orientering Referaterne taget til efterretning. Punkt 12: Mødeplan - Materiale: Mødeplan 2014 Bilag 12.1 Planlagte møder i alle brancheudvalg er tilføjet på mødeplanen til orientering. Hvis de lærere, der har medvirket til udvikling af svendeprøverne, deltager begge dage til tømrernes skuemesterkonference, betaler det faglige udvalg overnatning. 5

7 Sekretariatet sender Doodle med forslag til datoer for besøg på de skoler, der afvikler de nye prøver. Punkt 13: Orienteringsbilag - Materiale: Igangværende uddannelsesaftaler Bilag 13.1 Elever i skolepraktik Bilag 13.2 Indgåede uddannelsesaftaler Bilag 13.3 Igangværende og indgåede aftaler, ny mesterlære og korte Bilag 13.4 Ophævede uddannelsesaftaler Bilag 13.5 Udlærte elever Bilag 13.6 BMT, tilgang, igangværende og fuldførte Bilag 13.7 Administrative afgørelser Bilag 13.8 Virksomhedsgodkendelser Bilag 13.9 Projekter i BU Bilag Fremover laver sekretariatet en bemærkning på covernoten, hvis der er punkter i bilagene, der kræver særlig opmærksomhed. Punkt 14: Eventuelt - Carsten Fich Rasmussen oplyste, at betalingen for værktøjskassen havde været drøftet i det lokale uddannelsesudvalg på Aarhus Tech. Specielt problematikken i forbindelse med korte uddannelsesaftaler. Jacob Vad svarede at det er aftalt i overenskomsten, at det er virksomheden der indkøber og udleverer værktøjet til eleverne. Skolerne kan ikke overtage den forpligtigelse. Starter eleven i skolepraktik, skal skolen stille værktøj til rådighed for eleven, men må faktisk ikke lave en betalingsordning med eleven. Det skyldes det aftaleforhold, der er omkring tømrerelevernes værktøj, hvor det er eleven der betaler for værktøjet. Hvis det er aftalt i overenskomsten, at det er virksomheden, der betaler, skal skolen derimod indkøbe og udlevere værktøj til eleven. Denne udgiften kan skolen få refunderet fra AUB. 6

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser Villy Jønsson Peter Hougård Nielsen Per Nielsen Peter Fristrup Jensen Henning Pedersen Jan Ejlerskov Petersen 22.december 2006, TLP

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen København fik Tømrerprisen 2010 Det blev Københavns Kommune, der fik Tømrerprisen 2010. Prisen blev givet for Svanemøllestranden,

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne

Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne April 2009 Byggeriets Uddannelser Der er i efterår 08 og forår 09 gennemført en besøgsrunde på samtlige tekniske skoler, der udbyder de uddannelser

Læs mere

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

10.00 10.15 Velkomst kfb

10.00 10.15 Velkomst kfb 10.00 10.15 Velkomst kfb 10.15 12.00 Det Faglige udvalgs tanker om ny vvs-energiuddannelse tvo/kfb - Baggrund, formål og samlet struktur - Ny vvs-energiuddannelse - Præsentation og diskussion 12.00 13.00

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere