Notat AARHUS UNIVERSITET. Ph.d.-bedømmelsesvejledning, Graduate School, Arts, Aarhus Universitet. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat AARHUS UNIVERSITET. Ph.d.-bedømmelsesvejledning, Graduate School, Arts, Aarhus Universitet. Indhold"

Transkript

1 Notat Ph.d.-bedømmelsesvejledning, Graduate School, Arts, Aarhus Universitet Indhold 0. Regelgrundlag 1 1. Nedsættelse af bedømmelsesudvalget 2 2. Bedømmelsens formål og målgrupper 2 3. Bedømmelsesudvalgets arbejde med den foreløbige indstilling Bedømmelsesudvalgets formand Hovedvejleders rolle Indstillingens konklusion Sagens videre behandling Den foreløbige indstillings udformning Indstillingens opbygning og indhold 5 4. Forsvaret 7 5. Den endelige indstilling Sagens videre behandling 8 Dato: 1. juli 2015 Ref: AMP Side 1/8 0. Regelgrundlag Grundlaget for bedømmelsesudvalgets arbejde er ph.d.-bekendtgørelsen af 27. august 2013 samt Graduate School, Arts retningslinjer for ph.d.-uddannelsen pdf Dekansekretariatet Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 1. Bedømmelsens formål og målgrupper Formålet med bedømmelsesudvalgets arbejde er at sikre en upartisk videnskabelig bedømmelse af ph.d.-afhandlingen, at afgive en foreløbig indstilling til ph.d.-skolen om afholdelse af forsvar, at gennemføre ph.d.-forsvaret samt efter forsvaret afgive indstilling til Akademisk Råd om tildeling af ph.d.-graden. Side 2/3 Den foreløbige indstilling udgør beslutningsgrundlag for ph.d.-skolen mht. afholdelse af forsvar, beslutning om genindlevering efter en fastsat frist eller nedsættelse af nyt bedømmelsesudvalg. Den foreløbige indstilling udgør tillige grundlaget for forfatterens forberedelse til forsvaret og er normalt forlæg for den endelige indstilling. Den endelige indstilling udgør beslutningsgrundlag for Akademisk Råd med hensyn til konferering af ph.d.-graden. Bedømmelsesudvalget skal være opmærksom på, at den endelige indstilling i Danmark normalt forventes medsendt ved ansøgning om stillinger, og derfor bør have en form, så den er egnet til at give et indtryk af gradsindehaverens præstationer under ph.d.-uddannelsen, som det kommer til udtryk i ph.d.-afhandlingen og under forsvaret. 2. Nedsættelse af bedømmelsesudvalget Af hensyn til overholdelsen af tidsfristerne for bedømmelsesudvalgets indstilling, jf. 18, stk. 1, og afholdelse af forsvar, jf. 20, stk. 2, bør sammensætningen af bedømmelsesudvalget påbegyndes i god tid inden afhandlingen indleveres, så bedømmelsesudvalget kan være nedsat senest på indleveringstidspunktet. Hovedvejleder varsler ph.d.-programleder om den forestående indlevering af ph.d.-afhandlingen senest 2 måneder før forventet aflevering. Ved forventet indlevering i perioden 15. juni august samt 15. december januar skal ph.d.-programleder varsles senest 3 måneder før forventet indleveringstidspunkt. Ph.d.-programleder stiller forud for afleveringen af afhandlingen og efter samråd med det faglige miljø herunder hovedvejleder forslag om sammensætning af bedømmelsesudvalg til ph.d.-skolen. Ph.d.- skoleleder tager beslutning om nedsættelse af bedømmelsesudvalget. Ph.d.-udvalgets medlemmer modtager skriftligt forslag til bedømmelsesudvalg og kan inden for 7 dage gøre indsigelse mod dets sammensætning. Den ph.d.-studerende eller forfatteren, jfv. 15 stk. 2, kan gøre indsigelse mod medlemmerne af bedømmelsesudvalget inden for en frist på mindst 1 uge. Kan den ph.d.-studerende eller forfatteren ikke godkende den endelige beslutning om bedømmelsesudvalgets sammensætning, kan denne inden for en frist på 1 uge trække afhandlingen tilbage. I forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalget skal et tentativt tidspunkt for forsvaret fastlægges, så der ved nedsættelsen er vished for, at bedømmelsesudvalgets medlemmer, hovedvejleder og forfatteren hhv. den ph.d.-studerende alle kan være til stede på det pågældende tidspunkt. Det tentative tidspunkt for forsvaret fastlægges under hensyn til overholdelse af fristen i 20, stk. 2, dvs. senest 3 måneder efter indlevering af afhandlingen. Bedømmelsesudvalget består af 3 medlemmer. Institutionen udpeger en formand blandt udvalgets medlemmer. Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være anerkendte forskere inden for det relevante fagområde. To af medlemmerne skal være udefrakommende, hvoraf mindst et medlem skal være fra udlandet, medmindre dette er uhensigtsmæssigt ud fra en faglig betragtning. Begge køn skal være repræsenteret i bedømmelsesudvalget. Vejledere kan ikke være medlemmer af bedømmelsesudvalget, men hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret.

3 3. Bedømmelsesudvalgets arbejde med den foreløbige indstilling Bedømmelsesudvalgets arbejde er beskrevet i ph.d.-bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning 18 samt i Graduate School, Arts retningslinjer for ph.d.-uddannelsen pkt. 6.3, og 7.1. Bedømmelsesudvalget afgiver senest 2 måneder efter indleveringen af afhandlingen den foreløbige indstilling til institutionen om, hvorvidt ph.d.- afhandlingen er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. Indstillingen udarbejdes iht. ph.d.-skolens vejledning for udarbejdelse af ph.d.-indstillinger jf. afsnit 3.5 nedenfor. Institutionen sender snarest den ph.d.-studerende eller forfatteren en kopi af indstillingen. Der skal ved udarbejdelsen af tidsplanen afsættes 1 uge til ph.d.-skolens godkendelse af den foreløbige indstilling. Den ph.d.-studerende skal have den foreløbige indstilling tilsendt senest 3 uger før forsvaret. Den endelige dato for forsvaret aftales med den ph.d.- studerende, når der er klarhed over, om afhandlingen er egnet til forsvar. Side 3/3 Er der tale om en afhandling, som genindleveres efter revision, skal bedømmelsesudvalget i genbedømmelsen tage sit udgangspunkt i den tidligere bedømmelse, og i særlig grad overveje om den reviderede afhandling rummer tilstrækkelige forbedringer på de punkter, som er angivet i den tidligere bedømmelse. 3.1 Bedømmelsesudvalgets formand Formanden for bedømmelsesudvalget informerer udvalget om gældende regler for bedømmelsen, for udformningen af indstillingen og de opgaver som påhviler bedømmelsesudvalgets medlemmer i forbindelse med forsvaret. Efter udpegning modtager bedømmelsesudvalgets medlemmer desuden skriftlig information herom. Formanden er ansvarlig for koordinering af udvalgets arbejde og for, at tidsfrister og andre formalia overholdes. Formanden har ansvaret for at sammenskrive de skriftlige bidrag til indstillingen, og skal sikre den sproglige kvalitet i indstillingens tekst, således at den fremstår som en helhed med klar sammenhæng mellem præmisser og konklusion. Ph.d.-skolelederen står til rådighed med råd og vejledning og skal kontaktes i tvivlstilfælde. Evt. kontakt mellem bedømmelsesudvalget og den ph.d.- studerende skal ske gennem Ph.d.-skolens administration. Indkommer der bemærkninger fra legalitetskontrollen, fra ph.d.-skolen eller fra Akademisk Råd har formanden ansvaret for at respondere herpå og om fornødent efter konsultation med udvalgets andre medlemmer at tilpasse indstillingen. Formanden skal sikre, at hovedvejleder fra starten har mulighed for at følge udvalgets arbejde. Hvis formanden under bedømmelsesarbejdet konstaterer, at der er udsigt til en delt indstilling eller en enig negativ indstilling, kontaktes ph.d.-skolens administration straks. Formanden har desuden ansvaret for, at den fastsatte arbejdsplan for bedømmelsen overholdes og for i tilfælde af forsinkelser eller andre opståede problemer at underrette ph.d.-skolen herom. Ved antagelse af afhandlingen til forsvar har formanden endelig til opgave at aftale rolle- og arbejdsfordelingen mellem bedømmelsesudvalgets medlemmer ved forsvaret; herunder aftale hvilke emner der skal tages op, og hvem af udvalgets medlemmer, der er første og anden opponent. Formanden har herefter ansvaret for udformningen af den endelige indstilling tilsvarende arbejdet med den foreløbige indstilling.

4 3.2 Hovedvejleders rolle Hovedvejleder er ikke medlem af bedømmelsesudvalget, men er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret og forudsættes således at blive inddraget i bedømmelsesudvalgets arbejde, bl.a. med henblik på at kunne besvare eventuelle opklarende spørgsmål om det bagvedliggende ph.d.-forløb. Hovedvejleder har ret og pligt til uden stemmeret at deltage i alle faser af bedømmelsesudvalgets arbejde. Side 4/3 3.3 Indstillingens konklusion Bedømmelsesudvalget kan indstille, at afhandlingen er egnet og at forsvar kan finde sted, eller at afhandlingen ikke er egnet. I sidstnævnte tilfælde angiver bedømmelsesudvalget i sin indstilling, om ph.d.-afhandlingen kan indleveres på ny i revideret form og i givet fald inden for hvilken frist. 3.4 Sagens videre behandling Den foreløbige indstilling sendes af bedømmelsesudvalgets formand til ph.d.-skolen, som foranstalter legalitets- og kvalitetssikring af indstillingen. Ph.d.-programleder assisterer om nødvendigt ph.d.-skoleleder i dennes godkendelse af den foreløbige indstilling. Indstillingen skal udformes således, at den udgør et korrekt og tilfredsstillende beslutningsgrundlag i overensstemmelse med de gældende regler og retningslinjer. Hvis dette ikke er tilfældet, kan ph.d.-skoleleder eller ph.d.-administrationen anmode bedømmelsesudvalget uddybe eller omarbejde dele af bedømmelsen. Den ph.d.-studerende eller forfatteren og hovedvejlederen skal have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til indstillingen. Indsendes der bemærkninger til indstillingen, orienterer ph.d.-skolen Akademisk Råd herom. Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, træffer ph.d.-skoleleder på baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling samt den ph.d.-studerendes eller forfatterens og hovedvejlederens eventuelle kommentarer en af følgende afgørelser: 1) At forsvaret ikke kan finde sted. 2) At ph.d.-afhandlingen kan indleveres på ny i revideret form inden for en frist på mindst 3 måneder. Indleveres ph.d.-afhandlingen på ny, bedømmes den af det tidligere nedsatte bedømmelsesudvalg, medmindre særlige forhold gør sig gældende. 3) At ph.d.-afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg. 3.5 Den foreløbige indstillings udformning Indstillingens omfang må ikke overstige 5-7 sider. Indstillingen skal anføre, om afhandlingen i sin foreliggende form er egnet til forsvar. Indstillingen skal være begrundet og have form af et selvstændigt dokument med en kort præsentation af afhandlingens tema og opbygning samt angivelse af afhandlingens stærke og svage sider. Det skal klart fremgå, hvilke præmisser, der er lagt til grund for udvalgets vurdering. Indstillingen skal være så tilpas detaljeret, klar og udtømmende, at også ikkefagfolk kan følge tankegangen fra præmisser til konklusion. For både den foreløbige og den endelige indstilling gælder: Sprogbrugen skal være nøgtern, saglig og objektiv. Hvis alle udvalgsmedlemmer læser dansk, kan indstillingen skrives på dansk. Indstillingen kan også skrives på engelsk. Hvis et udvalgsmedlem ikke læser dansk, skal indstillingen skrives på engelsk. Det er bedømmelsesudvalgsformandens ansvar at sikre den sproglige kvalitet i indstillingens tekst. Indstillingen skrives på AU-brevpapir med formandens navn og stilling i kolofonen. Alle si-

5 der skal være med logo og kolofon, fra side 2 alene kolofon med instituttets/fakultetscentrets navn. Indstillingen skal være pagineret. Den endelige indstillings sidste side skal foruden bedømmelsesudvalgets medlemmers navne og underskrifter indeholde tekst. Side 5/3 Detaljerede anvisninger til formmæssige eller sproglige forbedringer og ændringer (herunder specifikke korrekturbemærkninger) bør undgås i bedømmelsen. Bedømmelsesudvalget kan om fornødent udfærdige en supplerende liste med korrektur, fejl m.v. I særlige tilfælde kan indstillingen efter dispensation fra ph.d.-skoleleder skrives på andet sprog end dansk eller engelsk. Dette vil normalt følge forudgående dispensation til at skrive ph.d.-afhandlingen på et andet sprog end dansk eller engelsk, og i øvrigt være knyttet til beslutningen om bedømmelsesudvalgets sammensætning. 3.6 Indstillingens opbygning og indhold Overskrift: Foreløbig indstilling Forfatterens navn og afhandlingens fulde titel anføres. Det skal fremgå af teksten, at det er en ph.d.-afhandling. Første afsnit Her anføres bedømmelsesudvalgets sammensætning: navne, titler, hjeminstitutioner (inkl. landenavn ved udenlandske medlemmer). Det markeres, hvem der har været formand for udvalget. Det skal også anføres, hvem der har været hovedvejleder (navn, titel, hjeminstitut), samt at hovedvejleder har deltaget i bedømmelsesudvalgets arbejde uden stemmeret. Såfremt afhandlingen er indleveret uden forudgående indskrivning som ph.d.- studerende (ph.d.-bekendtgørelsens 15, stk. 2 - dispensationsparagraffen) anføres dette. Andet afsnit Her redegøres for afhandlingens form (monografi eller artikler, dansk og engelsk resumé, bilagsmateriale etc.) samt omfang (sidetal eksklusive bilag samt sidetal for disse). Indgår der i ph.d.-afhandlingen arbejder, som er skrevet eller publiceret i samarbejde med andre, anføres dette. Tredje afsnit Tredje afsnit af indstillingen skal indledende rumme et kort resumé af afhandlingens problemstilling, ligesom den i beskrivende form skal afdække teori- og tekst/kildegrundlag, metodevalg og opbygning. Derpå skal følge den egentlige kritiske og argumenterende bedømmelse, der skal udfærdiges således, at forholdet mellem styrker og svagheder trækkes så klart op, at konklusionen forekommer velbegrundet. Indstillingen skal i dette afsnit angive afhandlingens bidrag til forskningen, og i øvrigt placere afhandlingen i forhold til emnets internationale forskningsstatus. Indstillingen skal tillige rumme en stillingtagen til om de relevante forskningsresultater er vel underbyggede og fremlagt i overensstemmelse med de berørte videnskabelige discipliners krav til dokumentation, metode og argumentation. Indgår der i afhandlingen arbejder, som er skrevet i samarbejde med andre, eller forskningsresultater, der er fremkommet i samarbejde med andre, kan indstillingen i dette afsnit tillige

6 overveje forfatterens selvstændige, originale bidrag. Side 6/3 I bedømmelsen bør tillige indgå en kort vurdering af afhandlingens grundighed, akribi og form. Dog bør kritik af form eller detailkritikpunkter fremstilles sekundært og proportionelt i forhold til vurderingen af de centrale videnskabelige spørgsmål i forhold til afhandlingens empiri, dokumentation, metode- og teorigrundlag, placering i forhold til anden international forskning m.v. Det bør fremgå, om evt. kritik af afhandlingens sprog, form eller videnskabelige akribi har en sådan vægt, at det rejser spørgsmål ved holdbarheden af afhandlingens centrale hypoteser og forskningsresultater. Tredje afsnit bør afsluttes med en afrundende samlet vurdering som forbereder konklusionen. Fjerde afsnit Udvalgets konklusion om, hvorvidt afhandlingen er egnet til forsvar. Bedømmelsesudvalget kan indstille på følgende måde: 1. Et enigt bedømmelsesudvalg indstiller, at afhandlingen antages til forsvar 2. Et flertal af bedømmelsesudvalget indstiller, at afhandlingen antages til forsvar, mens et mindretal af bedømmelsesudvalget indstiller [at afhandlingen ikke antages til forsvar eller at forfatteren får mulighed for at genindlevere efter revision] 3. Et enigt bedømmelsesudvalg indstiller, at afhandlingen ikke antages til forsvar 4. Et flertal af bedømmelsesudvalget indstiller, [at afhandlingen ikke antages til forsvar eller at forfatteren får mulighed for at genindlevere efter revision], mens et mindretal af bedømmelsesudvalget indstiller, at afhandlingen antages til forsvar 5. Endelig kan bedømmelsesudvalget fordele sig ligeligt på alle tre standpunkter (antagelse til forsvar, revision, ikke antagelse til forsvar) Konklusionen skal være konstaterende og må ikke rumme motiverende bemærkninger i stil med..er ikke i tvivl om, på trods af ovennævnte o.s.v. Det skal fremgå, om indstillingen afgives i enighed eller om der er tale om en delt indstilling, og i givet fald hvilke medlemmer af bedømmelsesudvalget, der indtager hvilke standpunkter. Såfremt det indstilles, at ph.d.-afhandlingen kan indleveres på ny i revideret form, skal indstillingen rumme tydelig angivelse af, hvilke dele af afhandlingen, der kræves forbedret for at den reviderede afhandling efter genindlevering kan indstilles til forsvar. Femte afsnit Den tentative dato for forsvaret angives. Tidspunktet for forsvaret fastlægges under hensyn til overholdelse af fristen i 20, stk. 2. Tidspunktet skal aftales med den ph.d.-studerende/ forfatteren. Sjette afsnit Datering og underskrifter. Den foreløbige indstilling kan underskrives af bedømmelsesudvalgets formand på udvalgets vegne.

7 4. Forsvaret Forsvaret er beskrevet i ph.d.-bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning 19 og 20 samt i Graduate School, Arts retningslinjer for ph.d.-uddannelsen pkt. 8, 8.1 og 8.2. Forsvaret kan tidligst finde sted 2 uger efter at bedømmelsesudvalget har afgivet sin indstilling. Forsvaret skal senest finde sted 3 måneder efter indleveringen af ph.d.- afhandlingen. I beregningen af de 3 måneder indgår juli måned ikke. Der afholdes ikke forsvar uden for semestermånederne, d.v.s. i januar og juli-august. Side 7/3 Ved forsvaret skal den ph.d.-studerende eller forfatteren have lejlighed til at redegøre for sit arbejde og skal forsvare sin ph.d.-afhandling over for bedømmelsesudvalgets medlemmer. Forsvarshandlingen ledes af en videnskabelig medarbejder, som udpeges af ph.d.-skolen. Forsvarshandlingen må inkl. en pause af ca. 15 minutters varighed højst vare 3 timer. Efter indledning ved lederen af forsvarshandlingen skal forfatteren redegøre for sit arbejde. Redegørelsen må højst vare 30 minutter. Derefter skal forfatteren lade sig eksaminere af bedømmelsesudvalgets medlemmer inden for ph.d.-afhandlingens område. Oppositionen skal have karakter af en kritisk dialog med forfatteren. Forfatteren skal under oppositionen have mulighed for at forsvare sine resultater i afhandlingen. Udvalgets medlemmer aftaler selv rækkefølgen af deres indlæg, dog skal udvalgets formand normalt tale til sidst. De to eksterne opponenter har hver normalt 40 minutter til deres opposition, mens bedømmelsesudvalgets formand til opposition og opsummering normalt har 30 minutter. Lederen af forsvarshandlingen kan give andre lejlighed til at komme med indlæg ex auditorio under forsvaret. Indlæg skal anmeldes senest ved pausen i forsvarshandlingen. Indlæg ex auditorio placeres umiddelbart efter pausen, og må tilsammen ikke vare længere end 20 minutter. Efter samtlige indlæg og svar afrunder bedømmelsesudvalgets formand forsvarshandlingen med en opsummering. Herefter afsluttes forsvarshandlingen. Umiddelbart efter afslutningen af forsvarshandlingen trækker bedømmelsesudvalget sig tilbage i enerum for at tage beslutning om, hvorvidt det på baggrund af forsvaret vil indstille, at forfatteren tildeles ph.d.-graden. Hvis medlemmerne er enige om at indstille, at forfatteren tildeles ph.d.-graden, kan bedømmelsesudvalgets formand efterfølgende oplyse dette mundtligt. Bedømmelsesudvalget skal på baggrund af afhandlingen og forsvaret vurdere, om kravene hertil er opfyldt jf. ph.d.-bekendtgørelsens 21. Indstillingen skal afgives uden unødig forsinkelse af hensyn til den ph.d.-studerende eller forfatteren. 5. Den endelige indstilling Den endelige indstilling er beskrevet i ph.d.-bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning 21 og 22 samt i Graduate School, Arts retningslinjer for ph.d.- uddannelsen pkt. 9.1 og 9.2. Den endelige indstilling er indstillingen til institutionen om tildeling af ph.d.-grad. Indstillingens omfang må ikke overstige 5-7 sider. Titlen på dokumentet er: Indstilling vedr. ph.d.-graden. Senest 1 uge efter forsvaret afgiver bedømmelsesudvalget sin endelige indstilling indeholdende en samlet vurdering af afhandlingen og det mundtlige forsvar. Denne skal overholde de samme formkrav og indeholde de samme oplysninger som den foreløbige indstilling samt en kort redegørelse for det mundtlige forsvars forløb. Denne

8 redegørelse skal indgå i bedømmelsen som en integreret del, og datoen for forsvaret angives. Hvis der under forsvaret afdækkes aspekter ved afhandlingen, som giver udvalget anledning til at ændre på beskrivelser og vurderinger af denne i den foreløbige indstilling, skal den endelige indstilling revideres i forhold hertil. Observationer og pointer fra det mundtlige forsvar, som er af betydning for bedømmelsen af de fremkomne forskningsresultater, indarbejdes i tredje afsnit. Indstillingen afsluttes med udvalgets konkluderende indstilling. Det anføres, om der er tale om en enig eller en delt indstilling. Hvis indstillingen er delt, tilføjes en kort begrundelse for, hvad henholdsvis mindretallet og flertallet i særlig grad har lagt vægt på i deres forskellige konklusioner. Side 8/3 Det summariske afsnit vedrørende indstilling af afhandlingen til det mundtlige forsvar bortredigeres. Såfremt der er tale om en afhandling, som tidligere har været bedømt og er genindleveret efter fornøden revision, skal indstillingen udformes således, at dette ikke fremgår af indstillingens endelige ordlyd. Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, meddeler bedømmelsesudvalgets formand ph.d.-skolen dette hurtigst muligt, og ph.d.-skolen underretter snarest den ph.d.-studerende/ forfatteren herom. Hvis bedømmelsesudvalget ønsker dette, kan den endelige indstilling tilføjes et særskilt bilag med anbefaling af publicering af de videnskabelige resultater. Den endelige indstilling underskrives af alle udvalgsmedlemmer. I særlige tilfælde kan bedømmelsesudvalgets formand aftale med ph.d.-administrationen, at den endelige indstilling underskrives af formanden efter skriftlig bemyndigelse (pr. el. lign.) fra de øvrige medlemmer. 5.1 Sagens videre behandling Den endelige indstilling sendes af bedømmelsesudvalgets formand til ph.d.-skolens administration, som foranstalter legalitets- og kvalitetssikring af indstillingen. Godkendelse sker ved ph.d.-skoleleder. Indstillingen skal udformes således, at den udgør et korrekt og tilfredsstillende beslutningsgrundlag i overensstemmelse med de gældende regler og retningslinjer. Hvis dette ikke er tilfældet, kan ph.d.-skoleleder eller ph.d.-administrationen anmode bedømmelsesudvalget uddybe eller omarbejde dele af bedømmelsen. Efter afsluttet legalitets- og kvalitetssikring sendes indstillingen til Akademisk Råd, som træffer afgørelse om tildeling af ph.d.-graden jf. ph.d.-bekendtgørelsens 22. Ph.d.-graden kan tildeles, hvis der foreligger indstilling herom fra bedømmelsesudvalget. På universiteterne er de akademiske råd tillagt kompetencen til at tildele ph.d.-graden, jf. universitetslovens 15, stk. 2, nr. 4. Det må normalt antages, at Akademisk Råds tildeling af graden har karakter af en ekspeditionssag, da der ligger en grundig faglig bedømmelse til grund for tildelingen. Det må derfor antages, at der skal foreligge særdeles vægtige grunde, hvis rådet helt undtagelsesvist beslutter ikke at følge bedømmelsesudvalgets indstilling, netop på grund af den forudgående grundige faglige vurdering, herunder det forhold at bedømmelsesudvalget er specifikt kompetent. Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, kan Akademisk Råd beslutte at lade afhandlingen bedømme af et nyt bedømmelsesudvalg, hvis forfatteren anmoder herom inden for en frist på mindst 1 uge.

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET

VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET VEJLEDNING I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE OG FORSVAR AF PH.D.- AFHANDLING VED DET HUMANISTISKE FAKULTET De overordnede bestemmelser vedrørende bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets vejledning til forfatteren af en doktorafhandling

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets vejledning til forfatteren af en doktorafhandling Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets vejledning til forfatteren af en doktorafhandling I. Generelt om doktorgraden Doktorgraden er universitetets højeste akademiske grad og skal være et udtryk for

Læs mere

Udskrivningen af prisopgaver 1. Københavns Universitet udskriver hvert år et antal prisopgaver ved hvert fakultet.

Udskrivningen af prisopgaver 1. Københavns Universitet udskriver hvert år et antal prisopgaver ved hvert fakultet. KØBENHAVNS UNIVERSITET Ledelsesteamet 14.2.07 Pkt. 3 KØBENHAVNS UNIVERSITETS REGLER OM PRISOPGAVER 5. APRIL 2006 I henhold til bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser

Læs mere

Køreplan vedr. doktorafhandling og forsvar, TEKNAT og SUND, 2013

Køreplan vedr. doktorafhandling og forsvar, TEKNAT og SUND, 2013 1 Køreplan vedr. doktorafhandling og forsvar, TEKNAT og SUND, 2013 Denne vejledning er en sammenskrivning og forenkling af Regler for tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet, http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewdocument/5292

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

Ph.d. håndbog. Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi

Ph.d. håndbog. Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi Ph.d. håndbog Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 1. Programmet... 4 1.1. Ph.d. programleder... 4 1.2. Sekretær... 4 1.3.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Vejledning for bedømmelsesudvalg Indhold 1. Indledning...2 2. Aflevering af bedømmelsesudvalgets bedømmelse og materiale...2 3. Inhabilitet...2 3. Bedømmelsesudvalgets funktion/præmisser

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Vejledning for bedømmelsesudvalg. Indholdsfortegnelse

Vejledning for bedømmelsesudvalg. Indholdsfortegnelse Vejledning for bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 1. Grundlaget for bedømmelsesudvalgets arbejde... 3 2. Aflevering af bedømmelsesudvalgets bedømmelse og materiale... 3 3. Inhabilitet...

Læs mere

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

Stk. 2. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning. Vejledning om bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Modtager(e): Notat Ph.d. uddannelse i molekylær medicin med tilknyttet Honors master Mellem ph.d.-skolerne på ST og HE er der enighed om at etablere en fælles ph.d.- uddannelse i molekylær medicin, hvor

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Forretningsorden for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden I medfør af 36, stk. 4 i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM DOKTORGRADER

BEKENDTGØRELSE OM DOKTORGRADER BEKENDTGØRELSE OM DOKTORGRADER Gældende BEK nr 750 af 14/08/1996. Bekendtgjort i Lovtidende A. Senere ændringer og relaterede forskrifter Kapitel 1 Fælles bestemmelser om doktorgrader og æresdoktorgrader

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Det Natur og Biovidenskabelige Fakultets vejledning til lederen af forsvarshandlingen og til opponenterne i forbindelse med doktordisputatser

Det Natur og Biovidenskabelige Fakultets vejledning til lederen af forsvarshandlingen og til opponenterne i forbindelse med doktordisputatser Det Natur og Biovidenskabelige Fakultets vejledning til lederen af forsvarshandlingen og til opponenterne i forbindelse med doktordisputatser I. Indledning af forsvarshandlingen Der er tradition for at

Læs mere

Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden September 2002 Kommentarer til bekendtgørelse nr. 114 af 8. marts 2002 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Kapitel 1 Formål og struktur m.v. 1. Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der har til formål

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier 2 3. Studiestart

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING Rektorsekretariatet Dokument dato: 29.06.2017 Dokumentansvarlig: Signe Hernvig Senest revideret: 29.06.2017 Senest revideret af: Signe Hernvig Dato for næste revision: Godkendt dato: 28.06.2017 Godkendt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet Anvendelsesområde 1.1 Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Planklagenævnet er myndighed.

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank 1. Konstituering, formål I henhold til lov om finansiel virksomhed 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF PH.D UDDANNELSEN

KVALITETSSIKRING AF PH.D UDDANNELSEN AARHUS UNIVERSITET 12 JUNI 2013 KVALITETSSIKRING AF PH.D UDDANNELSEN LISE WOGENSEN BACH, PRODEKAN TALENT, PH.D.-SKOLELEDER præsen TATION 1 AARHUS UNIVERSITET 12 JUNI 2013 HVORFOR? Sundhed for alle også

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 13. juli Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 13. juli Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 19. JULI 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Bilag 13. Journalnr.: Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel

Bilag 13. Journalnr.: Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Bilag 13 Formateret: Skrifttype: 16 pkt, Fed, Stave- og grammatikkontrol Formateret: Skrifttype: 16 pkt, Fed Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere