Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:"

Transkript

1 Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette Touborg, Lejre Kommune- afbud Stig Vestergaard, Lolland Kommune- afbud Henning Jensen, Næstved Kommune Martin Damm, Kalundborg Kommune- afbud Niels Hörup, Solrød Kommune Niels Ulrich Hermansen, Ringsted Kommune Jane Strange Nielsen, Dansk Erhver Anette Ilsøe, Dansk Industri- afbud Ulla Koch, Videns- og Uddanelsesinst. Henrik Nielsen, Tekniq, mf.- afbud Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet- afbud Flemming Lassen, Lønmodtagerorganisation Ib Poulsen, Videns- og Uddannelsesinst. Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer Jørn O. Stryger, Dansk Industri Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst. Palle Svendsen, Dansk Erhverv- afbud Lis Andresen, Landbrug og Fødevarer Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer- afbud Peter Terman Petersen, Dansk Industri Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst. Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet- afbud Grethe Funch Petersen, Det Regionale Beskæftigelsesråd Henrik Christensen, Finansrådet- afbud

2 Indholdsfortegnelse åbent møde 1. Godkendelse af dagsorden 3 2. Nyt medlem i Vækstforum Sjælland 4 3. Igangsættelse af aktiviteter indenfor 6 handlingsplanens temaer "Eksport og systemeksport" og "Innovation og offentlig-privat samarbejde" 4. Udkast til handlingsplan Nyt erhvervspolitisk fokus Annoncering vedr. Femern Bælt-aktiviteter Årlig opfølgning på samarbejdskontrakter Fastlæggelse af tema og koncept for 27 Vækstkonference Opfølgning på Danmarks Vækstråds aktiviteter Orientering om det videre arbejde med det 32 regionale vækstpartnerskab 11. Orientering om evaluering af kommunalreformen Økonomioversigt samt orientering om budget Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter Ansøgninger til Sjællandsprogrammet Opfølgning på tidligere beslutninger Gensidig orientering Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Sagsfremstilling Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum Sjælland godkender dagsordnen. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012, pkt. 1 Godkendt. Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri, Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen, Finansrådet deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen

4 2. Nyt medlem i Vækstforum Sjælland Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Regionsrådet har 16. august udpeget et nyt medlem i Vækstforum Sjælland som følge af, at Gert Scheel Nielsen er udtrådt. Sagsfremstilling Gert Scheel Nielsen, som har repræsenteret Finansrådet, Forsikring og Pension, Realkreditforeningen og Realkreditrådet i Vækstforum Sjælland, er udtrådt af forummet. På baggrund af indstilling fra Finansrådet har Regionsrådet den 16. august 2012 udpeget Henrik Christensen, regionsdirektør, Business Banking Denmark, Danske Bank som nyt medlem for perioden indtil udgangen af Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Sagen er til orientering. Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012, pkt. 2 Vækstforum blev orienteret. Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri, Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen, Finansrådet deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen

5 3. Igangsættelse af aktiviteter indenfor handlingsplanens temaer "Eksport og systemeksport" og "Innovation og offentligprivat samarbejde" Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Administrationen fremlægger forslag til igangsættelse af aktiviteter indenfor to temaer i handlingsplanen Sagsfremstilling I efteråret 2012 fokuserer Vækstforum indsatsen indenfor de to temaer i handlingsplanen for 2012 og 2013: Eksport og systemeksport og Innovation offentlig-privat samarbejde. Temaerne er igangsat, og der foreslås her igangsættelse af aktiviteter, der yderligere understøtter implementeringen af indsatsen indenfor de to temaer. Temaerne er i høj grad sammenfaldende med Regionsrådets temaer for implementeringen af den regionale udviklingsstrategi. Vækstforums indsats udmøntes derfor i aktiviteter, der også indgår som en del af Regionsrådets indsats under de regionale udviklingsmidler. Vækstforum og Regionsrådet ønsker i samspil at være mere dagsordenssættende og have øget fokus på implementeringen af strategier og planer for at sikre regionale effekter. Dette betyder, at Regionsrådet og Vækstforum i højere grad selv vil udvikle og igangsætte aktiviteter, der skal være med til at opfylde målene i den regionale udviklingsstrategi og erhvervsudviklingsstrategien. Vækstforum og Regionsrådet har en række igangværende aktiviteter inden for temaerne, som fx Fødevaresatsningen, Sundhedsinnovationscenter Sjælland og Global Vækst. De foreslåede aktiviteter indgår således som en del af en samlet indsats, der også indeholder mange aktiviteter, der ikke er tilskudsbærende som fx afholdelse af events, interessevaretagelse, deltagelse i netværk, koordinerende og faciliterende funktioner og videndeling med en lang række samarbejdspartnere i regionen. Den nye arbejdsform betyder, at Vækstforum og Regionsrådet i højere grad er med til at sammensætte den aktørkreds, der skal gennemfører aktiviteten og sikre de ønskede effekter samt en optimal gearing af de regionale udviklingsmidler, der skal være på mindst 50 % jævnfør tilskudskriterierne. Denne aktørkreds er endnu ikke defineret, men på baggrund af Vækstforums behandling vil administrationen sammen med aktivitetsansvarlige aktører indenfor de tre områder sammensætte kredsen

6 De aktivitetsansvarlige vil fungere som tovholdere og juridisk ansvarlige i forhold til aktiviteternes gennemførelse og budget. Det forventes, at aktiviteten gennemføres i et konsortium og dermed, at de aktivitetsansvarlige i dialog med Region Sjælland indgår aftaler med andre aktører om at løse delopgaver indenfor aktiviteten. Den konkrete formulering af de enkelte aktiviteter under hvert tema sker på et seminar den 10. september 2012 i samarbejde med relevante aktører. Seminaret er åbent for alle interesserede regionale aktører indenfor de tre temaers område. Vækstforum vil blive orienteret om udkommet af seminaret og de endelige konkrete aktiviteter på mødet i november Vækstforum og Regionsrådet vil i større udstrækning end hidtil aktivt deltage i gennemførelsen af aktiviteterne. Tilsvarende vil der ske en systematisk opfølgning og evaluering af aktiviteterne. Vækstforum vil løbende blive orienteret om opfølgnings- og evalueringsarbejdet. Aktiviteterne, der foreslås gennemført er uddybende beskrevet i to vedlagte bilag og er indenfor hvert af de fælles temaer: Eksport og systemeksport. Regionsrådet har afsat 1,5 mio.kr. til aktiviteter og Vækstforum har afsat 2 mio. kr. I alt er der 3,5 mio. kr. i Systemeksport Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører Aktivitetsansvarlig: Syd-tek Der ansøges om 2 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Regionsrådet medfinansiere med kr. af de regionale udviklingsmidler. Det er forventningen at der kan indgås ordrer for mellem 100 mio. kr. og 1 mia. kr. for hvert konsortium inden for en 3-årig periode efter projektets afslutning. Det ventes at øge eksporten for de deltagende virksomheder og øge beskæftigelsen inden for den samme 3 års periode. 2. Eksport af innovative teknologisk-pædagogiske løsninger Aktivitetsansvarlig: VUC Storstrøm Aktiviteten afholdes af regionale udviklingsmidler. Innovation og offentlig-privat samarbejde. Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. til aktiviteter, og Vækstforum har afsat 2 mio. kr. I alt er der 4 mio. kr. i Platform for offentligt-privat innovationssamarbejde Aktivitetsansvarlig: CAT Der ansøges om kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Regionsrådet medfinansiere med 2 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler. Målsætningen er, at der igennem platformen bliver præsenteret 12 offentlige problemstillinger eller behov, der er relevante at løse gennem OPI i løbet af to år. At der indhentes erfaringer med selskabsdannelse. At 40 virksomheder deltager aktivt i aktiviteter skabt gennem - 6 -

7 platformen, og at der på baggrund af dette bliver igangsat 4 konkrete innovationsprocesser mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Det forventes, at aktiviteterne kan inddrages i den kommende indsats for eksport og systemeksport. 4. Sengestolen retrofit af hospitals- og plejesenge Aktivitetsansvarlig: Sundhedsfabrikken ApS Der ansøges om kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Fornyelsesfonden er ansøgt om midler. Ansøgningsskema er vedlagt. Økonomi Økonomioversigt fremgår af senere dagsordenspunkt. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at 1. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 2 mio. kr. til Sydtek til gennemførelse af aktiviteten Systemeksport Kick start af eksportkonsortier for sjællandske leverandører. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på kr. til CAT til gennemførelse af aktiviteten Platform for offentlig-privat innovationssamarbejde. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i Tilskuddene under indstillingspunkterne gives under forudsætning af, at der kan dannes et stærkt hold af relevante aktører til at gennemføre aktiviteten, at der kan opnås enighed om de konkrete aktiviteter og forventede effekter mellem administrationen og aktørkredsen, samt at der kan opnås gearing af udviklingsmidler på minimum 50 %. 4. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på kr. Sundhedsfabrikken APS til gennemførelse af aktiviteten Sengestolen retrofit af hospitals- og plejesenge. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i Sagen afgøres af Regionsrådet. Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012, pkt. 3 Indstilling tiltrådt. Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri, Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen, Finansrådet deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen

8 Bilag til punkt nr. 3: - Tema: Eksport og systemeksport - Tema: Innovation og offentligt privat samarbejde - Bilag: Ansøgning Vækstforum - Sengestolen - retrofit af hospitals- og plejesenge - 8 -

9 4. Udkast til handlingsplan Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Synopsis for Vækstforums handlingsplan fremlægges til drøftelse. Handlingsplanen beskriver, hvordan Vækstforum Sjælland i perioden vil udmønte erhvervsudviklingsstrategien Handlingsplanen forelægges i endelig form til Vækstforums møde den 28. november Sagsfremstilling Vedlagt er synopsis for Vækstforums handlingsplan Den forelægges til første behandling i Vækstforum. På baggrund af Vækstforums behandling vil administrationen udarbejde et endeligt udkast, som forelægges til behandling med henblik på godkendelse på møde den 28. november Med denne handlingsplan runder Vækstforum strategiperioden for erhvervsudviklingsstrategi Samtidig er på mange måder en overgangsperiode: Indeværende EU-programperiode udløber med udgangen af 2013, og de resterende Mål 2-midler skal være bevilget til aktiviteter i starten af året, for at de kan nå at blive anvendt. Der er samtidig behov for, at evt. restmidler i det samlede danske program kan udmøntes hastigt er indledningen til en ny EU-programperiode, og der er risiko for, at de relevante EU-programmer ikke er klar til implementering fra årets start. Efter kommunalvalget i 2013 skal det nye Regionsråd nedsætte et nyt Vækstforum, som begynder sit arbejde i begyndelsen af Det nye Vækstforums største opgave vil være at udarbejde en ny erhvervsudviklingsstrategi for perioden Det foreslås, at Vækstforum i 2013 udarbejder et grundlag for den kommende strategiperiode, som kan overlades til det kommende Vækstforum. Dette grundlag kan udpege tendenser, udfordringer og retning for den kommende strategiperiode, og samtidig indeholde konkrete anbefalinger til aktiviteter i overgangsåret Med nærværende handlingsplan skal Vækstforum sikre, at alle mål og indsatser i erhvervsudviklingsstrategien er adresseret. Det foreslås, at de indsatser for 2013, som er nævnt i handlingsplan , fastholdes. Indsatsen i 2014 tager udgangspunkt i dele af strategien, som hidtil har haft mindre fokus, og som der aktuelt er behov for at adressere. Samtidig øges fokus på opfølgning og effektmåling. De aktiviteter som foreslås igangsat i 2013 og 2014 beskrives i den endelige handlingsplan så konkret, at det vil være muligt at sætte handlingerne i gang allerede til mødet 28. november, hvor handlingsplanen forelægges med henblik på vedtagelse

10 Handlingsplanudarbejdelsen foregår parallelt med Væksthus Sjælland og kommunernes 360 grader måling af kommunerne, og resultater herfra kan inddrages. Handlingsplanen udarbejdes også parallelt med handlingsplan for den regionale udviklingsstrategi, og relevant sammenhæng mellem de to tilstræbes i videst mulig udstrækning tæt på virksomhederne Handlingsplan går i 2013 særligt tæt på virksomhederne i regionen. Indsatsen bygger videre på de igangværende aktiviteter og erfaringerne herfra, og vil have særligt sigte på at skabe effekter for den enkelte virksomhed. Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov og udfordringer. De skal skabe de mest effektive effekter på vækst og beskæftigelse på kort sigt, herunder arbejde med at forbedre virksomhedernes forudsætninger og resultater indenfor innovation og entreprenørskab. Det foreslås, at indsatsen beskrives og igangsættes i tæt samarbejde med interesserede kommuner, så der kan arbejdes med særskilte udfordringer og muligheder blandt virksomhederne i regionen en del af det globale marked I 2014 koncentreres indsatsen om regionen som del af det globale marked. Aktiviteterne skal styrke virksomhedernes internationalisering yderligere. Og de skal bidrage til at sikres en vedvarende effekt af de store anlægsprojekter i regionen, særligt den faste forbindelse over Femern bælt. Indsatsen skal bygge videre på igangsatte aktiviteter og de internationaliseringsaktiviteter, som aktuelt planlægges igangsat. Den skal også bygge på Femern Bælt arbejdet i regionen og regeringens fokus på dette som udtrykt i vækstpartnerskabet. Økonomi Handlingsplanen implementeres af de midler, Vækstforum har indstillingsret over: de regionale erhvervsudviklingsmidler samt EU s Mål 2-midler. Herudover forventes det, at midlerne geares med nationale såvel som internationale midler. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter synopsis for handlingsplanen med henblik på, at administrationen udarbejder et endeligt forslag til Vækstforums møde den 28. november Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012, pkt. 4 Indstilling tiltrådt. Vækstforum drøftede synopsis for handlingsplanen Administrationen udarbejder på baggrund af skriftlige input fra forberedelsessekretariatet og på baggrund af de kommentarer, som Vækstforum har fremført, et endeligt forslag, som forelægges på Vækstforums møde den 28. november

11 Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri, Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen, Finansrådet deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen. Bilag til punkt nr. 4: - Synopsis for Vækstforum Sjællands handlingsplan

12 5. Nyt erhvervspolitisk fokus Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum har siden 2007 arbejdet med mange metoder. Der lægges op til en drøftelse af et nyt erhvervspolitisk fokus også på baggrund af indtryk fra Vækstforums seminar den 5. september Sagsfremstilling Vækstforum Sjælland har siden 2007 i gennem to valgperioder udviklet sin arbejdsform. Vækstforum har arbejdet med Strategier og handlingsplaner Overvågning af rammevilkår Tilskudspuljer, både de regionale og EU-midler Ansøgninger, projekter og kontrakter Idéindkaldelser og projektseminarer Gennem den første periode blev der igangsat hen ved 200 projekter på baggrund af ansøgninger til Vækstforum. Siden har udviklingsmidlerne virket gennem tematiserede idéindkaldelser og gennem større og mindre kontrakter med langt færre aktører. Vækstforum er med udgangspunkt i strategi og handlingsplaner gået fra at behandle indkomne ansøgninger, over idéindkaldelser, til nu at udbyde/igangsætte aktiviteter med et styrket fokus på at sætte dagsordenen. Vækstforum har løbende øget sit fokus på resultater og effekter af de aktiviteter, der sættes i gang. Særligt i forbindelse med de årlige evalueringer af de store kontrakter er sammenhængen mellem Vækstforums ønsker og de opnåede resultater blevet drøftet. Nye arbejdsformer Arbejdet med kontrakterne foreslås udviklet i en retning, hvor fokus er på indholdet i det udførte arbejde og dermed ikke på, hvem der udfører opgaven. Det kan ske igennem en udbudslignende form, hvor opgaven er i fokus og løses af det bedste hold. Det kan bl.a. føre til et nyt fokus i den regionale erhvervspolitiske indsats ud fra erhvervsudviklingsstrategien, mere fokus på de konkrete effekter af indsatsen, en skærpet opmærksomhed fra de regionale aktører og at kompetencer kommer i spil, hvor de giver den største effekt. Derudover vil det medvirke til, at de regionale aktører i endnu højere grad samarbejder om opgaveløsningen og dermed i fællesskab implementerer de regionale strategier. Med et nyt erhvervspolitisk fokus er der brug for nye samarbejdsformer, som sikrer:

13 at de erhvervsfremmeaktiviteter, som igangsættes, direkte adresserer opfyldelsen af de mål for den regionale udvikling, som fremgår i erhvervsudviklingsstrategien og den regionale udviklingsstrategi at den samlede erhvervsfremmeindsats bliver mere transparent for både politikere, borgere og erhvervsliv at det bliver tydeligt for alle interesserede, hvad effekten af aktiviteterne er at de kompetente aktører samler sig om at gennemføre de prioriterede aktiviteter og dermed bidrage til at udvikle et mere intensivt samarbejde mellem erhvervsfremmeaktørerne at aktørerne indgår i samarbejdet med det de er bedst til at de respektive aktører aktivt søger at udnytte deres respektive spidskompetencer på tværs af organisationerne, således at der sker en videndeling og udvikling og forankring af eksisterende og ny viden at erhvervsfremmeaktørerne bliver bedre i stand til at prioritere og koordinere initiativer på tværs, som skaber det bedst mulige udgangspunkt for vækst i erhvervslivet i Regionen at aktørerne kan redegøre for, hvordan de vil sikre en regional forankring af indsatsen. I vedlagte notat beskrives det nye erhvervspolitiske fokus nærmere. Vækstforum Sjællands forberedelsessekretariat drøftede i et møde den 21. august 2012 behovet for et nyt erhvervspolitisk fokus. Fra drøftelserne fremstod fire konklusioner: Der er behov for at gøre tingene på en ny måde Fokus skal flyttes fra aktør til aktivitet Den fornødne tid skal bruges til at finde et strategisk afsæt Forberedelsessekretariatet drøftede fordele og ulemper ved at lave et pilotprojekt med Femern Bælt-opgaverne, hvor Vækstforum afprøver nye samarbejdsformer og får erfaringer med metoden. Administrationen henleder opmærksomheden på den følgende sagsfremstilling om Annoncering vedr. Femern Bælt-aktiviteterne. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at Vækstforum Sjælland på baggrund af oplæg og indtryk fra seminaret den 5. september drøfter Nyt erhvervspolitisk fokus. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012, pkt. 5 Vækstforum drøftede oplægget til Nyt erhvervspolitisk fokus

14 På næste møde fremlægges et oplæg på baggrund af Vækstforums drøftelse. Oplægget tager udgangspunkt i de eksisterende kontrakters arbejdsfelter og Vækstforums ønske om at øge samarbejdet mellem aktørerne og fokus på effektiv opgaveløsning. Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri, Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen, Finansrådet deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen. Bilag til punkt nr. 5: Nyt erhvervspolitisk fokus

15 6. Annoncering vedr. Femern Bælt-aktiviteter Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Region Sjællands samarbejdsaftale med Femern Belt Development udløber i Sagsfremstillingen lægger op til, at Vækstforum bruger Femern Bæltindsatsen til at afprøve en ny samarbejdsform med flere aktører, som arbejder med regional erhvervsfremme. Der lægges op til, at Vækstforum definerer flere Femern Bælt-aktivitetsfelter og i efteråret 2012 annoncerer efter aktører til at gennemføre aktiviteterne. Sagsfremstilling I lyset af den foregående sagsfremstilling om Nyt erhvervspolitisk fokus fremlægges her forslag om, at Vækstforum og Regionsrådet bruger aktivitetsfeltet Femern Bælt i 2013 til at teste en ny samarbejdsform med henblik på, at metoden eventuelt kan bruges fra 2014 på hovedparten af de opgavefelter, der i dag løses via de samarbejdskontrakter, som Vækstforum og Region Sjælland har. Femern Bælt-aktiviteterne kan indgå enten som selvstændigt felt fra 2014 eller som en del af nogle andre tværgående temaer. Vækstforums strategiske arbejde med Femern Bælt Vækstforum arbejder med Femern Bælt på mange måder. Vækstforum har tidligere vedtaget en strategisk handlingsplan for Femern Bælt inkl. implementeringsplan. I vækstpartnerskabet 2012 med regeringen har Vækstforum Sjælland og Hovedstaden et fælles indsatsfelt om Vækststrategi for Femern Bælt. Mange aktører Femern Belt Development er en aktør blandt andre: STRING, som arbejder med infrastruktur, videnregion mm. i den større geografi fra Skåne over hovedstaden, Sjælland til Hamburg. Femern Bælt Komitéen arbejder bl.a. med nedbrydning af barrierer mellem Danmark og Tyskland for at udnytte de potentialer, der er for Femern Bælt-regionen. Flere af de kontrakter, som Vækstforum og Region Sjælland har indgået har i større eller mindre grad opgaver ift. Femern Bælt. Og der er igangsat adskillige projekter med medfinansiering fra Vækstforum og EU s strukturfonde. Samarbejdsaftalen med Femern Belt Development udløber i 2012 Regionsrådet og Vækstforum har siden 2010 haft en treårig samarbejdsaftale med Femern Belt Development (FBD) og før dette årligt indgåede aftaler. Den samlede økonomi i aftalen er 10,5 mio. kr., fordelt med 3,5 mio. kr. pr. år. Baggrunden for indgåelse af samarbejdsaftalen var den fælles statstraktat mellem Danmark og Tyskland, der var indgået i juni måned Femern Belt Development finansieres bl.a. også af tilskud fra kommunerne i Region Sjælland. I 2011 modtog fonden knap 1,7 mio. kr. i tilskud fra kommunerne. Formålet med aftalen har været at sikre, at der blev taget initiativer og igangsat aktiviteter, der kunne sikre den størst mulige varige værdiskabelse for regionen. Aftalen er blevet udmøntet gennem årlige handlingsplaner, hvor der

16 bl.a. har været sat fokus på koordination, videnindsamling og videndeling blandt de mange aktører i Femern-regi. Der har også været fokus på at gøre sjællandske virksomheder klar til at byde på de større anlægsprojekter gennem kompetenceprojekter og markedsføring. Femern Belt Development har bl.a. arbejdet med projekterne Erhvervsarealer langs E47, Klar til Femern Bælt/Klar til Nye muligheder, Belt Trade og Produktionssteder. Man kan læse mere om projekterne på Femern Belt Developments hjemmeside: Samarbejdsaftalen med Femern Belt Development udløber med udgangen af året. Femern Bælt-aktiviteterne fra 2013 Femern Bælt-indsatsen foreslås videreført for at sikre en optimering af den regionale og lokale indsats i anlægsfasen og frem mod forbindelsens færdiggørelse. Mht. samarbejdsformen foreslås en form, der ligger op ad den form, man bruger i Region Midtjylland. Her annoncerer Vækstforum efter operatører. På den måde bydes aktiviteterne ud i fri konkurrence. Vækstforum Sjælland skal finde en form, hvor flere parter i forskellige samarbejdskonstellationer kan komme med bud på, hvordan aktiviteterne kan gennemføres. Alle vil på den måde få mulighed for at byde ind på aktiviteterne. Aktører, der kommer med forslag til Femern Bælt-aktiviteterne, skal beskrive, hvordan de vil løse opgaven, og hvem de vil gøre det i samarbejdskonstellation med. Organisatorisk vil der blive en juridisk aktør med ansvar for arbejdet. Denne aktør skal indgå aftaler med andre om at løse delopgaver. Det skal allerede i løsningsforslaget fremgå, hvilke aktiviteter, der påtænkes løst af hvem. Aktørerne skal også beskrive, hvordan de sikrer en relevant regional forankring. Femern Bælt er valgt til forsøget med den nye samarbejdsform, fordi aktivitetsfeltet angående Femern Bælt-regionen har en faglig afgrænsning. Og fordi der allerede er flere aktører, som arbejder med udvikling af den del af Region Sjælland. Den videre proces Der er tre oplagte aktivitetsfelter: Erhvervs- og kompetenceudvikling Lokalisering Integration og barrierenedbrydning Aktivitetsfelterne skal defineres nærmere. Felterne udspringer af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og Region Sjællands regionale udviklingsstrategi og tilhørende handlingsplaner. I vedlagte bilag er aktivitetsfelterne indledningsvis beskrevet, herunder hvilke effekter, løsningsforslagene skal medvirke til at opnå. Bilaget beskriver også kriterier for løsningsforslagene

17 Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, som skal arbejde med præcist at definere hvilke opgaver, der skal løses. Arbejdsgruppens oplæg sendes i høring blandt Vækstforums medlemmer. Annonceringen gennemføres på baggrund af denne ramme. Løsningsforslag fremsendes af forskellige aktører. Vækstforum og Regionsrådet beslutter, hvilket forslag, der bedst løser Femern Bælt-indsatsen. Tidsplan for forløbet: Den 24. august -12. september arbejder en administrativ arbejdsgruppe med at definere de aktiviteter, der skal sættes i gang. Den 6. september 2012 tager Vækstforum Sjælland stilling til rammerne for de aktivitetsfelter, som forummet ønsker løst i samarbejde mellem flere aktører. Den september sendes annonceringsmateriale i høring hos Vækstforums medlemmer. Den september layoutes materialet og sende til relevante medier. Den 24. september 2012 annonceres aktivitetsfelterne. Den 26. oktober 2012 er der frist for at give løsningsforslag. Den 9. november 2012 behandler forberedelsessekretariatet sagen. Den 26. november 2012 orienteres Forretningsudvalget i Region Sjælland om forberedelsessekretariatets indstillinger til Vækstforum. Den 28. november 2012 indstiller Vækstforum til Regionsrådet, hvordan og af hvem opgaven skal løses. Den 13. december 2012 tager Regionsrådet stilling til sagen. Den 14. december 2012 får aktørerne besked om hvem Vækstforum og Region Sjælland vil indgå aftale med. Med den skitserede tidsplan vil der være fem uger til rådighed for aktørerne til at finde sammen i relevante samarbejdskonstellationer og komme med forslag til løsninger på Femern Bælt-aktiviteterne. Og der vil gå syv uger, før aktørerne ved, om de skal løse opgaven. Økonomi Der forudsættes et økonomisk råderum for den samlede aktivitet på 4,5 mio. kr. i Beløbet er sat sammen af 3,5 mio. kr. fra samarbejdsaftalen med Femern Belt Development og en reduktion af kontrakten med henholdsvis Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity på hver 0,5 mio. kr. i Beløbet er noteret i Vækstforum Sjællands budget. Administrationens bemærkninger Forberedelsessekretariatet for Vækstforum drøftede i et møde den 21. august 2012 fordele og ulemper ved forskellige arbejdsformer. Nærværende sagsfremstilling har således ikke været drøftet i denne form i forberedelsessekretariatet

18 Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Vækstforum godkender den overordnede ramme for annoncering vedr. Femern Bælt-aktiviteterne. 2. Vækstforum godkender den skitserede tidsplan således, at annoncematerialet vedr. Femern Bælt-aktiviteterne kan færdiggøres og aktiviteterne påbegyndes januar Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 4,5 mio. kr. til aktiviteterne i Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012, pkt. 6 Der gennemføres et forsøg med at skabe en mere sammenhængende og effektfuld indsats i løsningen af Femern Bælt-opgaverne i Der reserveres 3,5 mio. mio. kr. til Femern Belt Development og 0,5 mio. kr. af kontrakterne med henholdsvis Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity (jf. beslutningen i sagen om årlig opfølgning på samarbejdskontrakter) til en samlet indsats. Femern Belt Development, Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity udarbejder en præcis opgavebeskrivelse (med udgangspunkt i det udarbejdede oplæg), der understøtter vækst og beskæftigelse i Region Sjælland. Beskrivelsen skal indeholde effektmål, som følger den regionale/nationale effektmålingsmodel, og parternes plan for opfølgning. Der beskrives en model for styringen af samarbejdet, herunder de løbende relationer til Vækstforum. Oplægget forelægges Vækstforum på næste møde, hvor der tages stilling til den endelige bevilling. Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri, Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen, Finansrådet deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen. Bilag til punkt nr. 6: - Vækstforums annoncering vedr. Femern Bælt-opgaver

19 7. Årlig opfølgning på samarbejdskontrakter Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der er indgået samarbejdskontrakter med DTU, Copenhagen Capacity, Invest in Denmark, Østdansk Turisme og RUCinnovation for perioden Kontrakterne evalueres årligt for, om de skaber resultater og effekter, som understøtter målsætningerne i erhvervsudviklingsstrategien. Sagsfremstilling På mødet den 24. november 2010 besluttede Vækstforum at indgå samarbejdskontrakter med aktørerne DTU, RUCInnovation, Invest in Denmark, Copenhagen Capacity og Østdansk Turisme. Der er afsat en fireårig økonomisk ramme for kontakterne. Kontrakterne holdes løbende op på deres resultater. Endvidere evalueres kontrakterne årligt af COWI. Gennem årlige afrapporteringer til Vækstforum redegør COWI for fremdriften i kontrakterne særligt i forhold til effekter på deltagende virksomheders og offentlige organisationers vækst og beskæftigelse. COWI har opgjort fremdriften på aktiviteter på de fem større kontrakter. Opgørelsen konkluderer, at fire ud af fem kontrakter er på niveau eller derover. Opgørelsen bygger på, at de fem kontrakter nu er gennem de første tre halvår ud af den samlede kontraktperiode på fire år. Overordnet set er den aktivitetsmæssige fremdrift, som følger: DTU Risø Campus, foran det forventede niveau Copenhagen Capacity, foran det forventede niveau Invest in Denmark, på det forventede niveau Østdansk Turisme, på det forventede niveau RUCInnovation, næsten på det forventede niveau Kontrakternes målopfyldelse Vækstforums kontrakter arbejder med en række målbare effekter, som skal medvirke til at skabe økonomisk vækst samt nye arbejdspladser. Nedenfor gives en status på enkelte kontrakters målopfyldelse for de første tre halvår. Der henvises til yderligere måltal i den vedlagte evalueringsrapport fra COWI. Status på vækst og beskæftigelse for 2012 samt de forventede effekter på vækst og beskæftigelse for resten af kontraktperioden

20 Faktiske vækst- og beskæftigelseseffekter DTU RUCInnovation CopCap IDK ØDT Øget omsætning: dkr. Skabt/fastholdt: 10 stillinger Øget omsætning: Ingen angivet Skabt/fastholdt: 3 stillinger Øget omsætning: Ingen angivet Skabt/fastholdt: 63 stillinger. Øget omsætning: Ingen angivet Skabt/fastholdt: 50 stillinger. Øget omsætning: dkr. Skabt/fastholdt: 20,5 stillinger. Forventede vækstog beskæftigelseffekter for resten af kontraktperioden Øget omsætning: Uvist Skabt/fastholdt: mellem stillinger (mål 150) Øget omsætning: Uvist Skabt/fastholdt: Meget usandsynligt at målet opnås (mål ) Øget omsætning: Uvist Skabt/fastholdt: Sandsynligt at målet opnås (mål 190). Øget omsætning: Uvist Skabt/fastholdt: Meget sandsynligt at målet opnås (mål 70). Øget omsætning: Imellem millioner dkr. Nyansatte: Imellem 12,5 og 36 stillinger Undgåede fyringer: Optil 14 stillinger Beviling i kr. i Væksten i omsætning skyldes fortrinsvist aktiviteter hos Østdansk Turisme i 2011 og DTU i Fastholdte og skabte jobs skyldes således særligt Copenhagen Capacity, Invest in Denmark samt Østdansk Turisme. I forhold til forventninger for resten af perioden er disse behæftet med usikkerhed. Som det mest konkrete forventes en samlet jobskabelse på mellem 350 og 510 stillinger. I forhold til vækst og beskæftigelse er det COWIs vurdering, at særligt RUCInnovation er udfordret på at opnå de planlagte effekter. DTU Ifølge COWI arbejder DTU støt med at gennemføre de forventede aktiviteter hen i mod opnåelse af de forventede resultatmål. I forhold til den konkrete fremdrift på aktiviteter er DTU godt med, dog med en spredning imellem aktiviteterne. Samlet set har DTU nået 112% af sine aktiviteter/resultater for de første tre halvår, hvilket må betegnes som en tilfredsstillende fremdrift. DTU er i mål med implementeringen af løsninger hos en pågældende virksomhed for hele projektperioden, hvilket betyder, at de ligger væsentligt over, hvad der var forventet. Der imod halter aktiviteterne i modningsfasen med knap halvdelen

21 af det til dato forventede. Forskellene er at betragte som naturlige inden for en samlet projektperiode. I forhold til vækst og beskæftigelse er de konkrete resultater, set i forhold til kontrakten med Region Sjælland, stadig beskedne. Potentialerne er dog blevet både tydeligere og væsentligere større end ved sidste årsopgørelse. I forhold til kontraktens tematiske effekter, vurderes DTU at levere et signifikant bidrag i form af kompetenceopbygning i regionen og konkret virksomhedsdannelse. COWIs vurdering af kontrakten er, at den har stor relevans i forhold til erhvervsudviklingsstrategien, at den har ambitiøse mål, der ligger i forlængelse af strategiens fokusområde: Fra forskningsbaseret viden til vækst i virksomheder, ligesom den også fokuserer på centrale aktivitetsområder som Energi og Miljø, Medico og Sundhed og Netværksbaseret innovation. Endelig har kontrakten et klart mål om at anvende forsknings- og udviklingsresultater fra DTU's forskning i forretningsøjemed. Kvalitetsmæssigt vurderes DTU's indsats at være på et højt niveau. Forbedringspotentialerne handler om i højere grad at ramme virksomhedernes behov. I forhold til anvendt tid og ressourcer ligger DTU på niveau med deres fremdrift. Administrationens vurdering af kontrakten med DTU er som COWIs, at den opfylder de ambitiøse mål, der er sat op for 2012, og at relevansen samt kvaliteten af det arbejde, der udføres, er god. Copenhagen Capacity Ifølge COWI er Copenhagen Capacity godt på vej med at realisere mange af deres målsætninger. De fire hovedindsatsområder er allerede godt i vej, og arbejdet i relation til Kina er ligeledes godt i gang. Alle aktivitetsmålsætninger for kontraktperioden er allerede nået og overgået. Fremdriften er baseret på basis af de antal møder, som Copenhagen Capacity har holdt med forskellige aktører i forbindelse med deres arbejde. Møder der er opdelt i tre kategorier: Individuelle møder med kommuner og organisationer, Møder med lokale virksomheder i Region Sjælland eller virksomheder og andre organisationer, Fælles møder med deltagelse af kommuner, virksomheder og andre organisationer. Inden for hvert af hovedområderne i kontrakten, kommuneindsats, cleantech, life science og logistik, skal der afholdes minimum 16 møder. Indtil videre er Copenhagen Capacity foran de opstillede mål i forhold til alle kategorier. Der har været flest møder inden for logistik området og færrest inden for cleantech og life science. Copenhagen Capacity arbejder også med markedsføringsmateriale, analyser, kvalitetsmanual til kommunerne, Kina mm. Det er alle aktiviteter, der understøtter mødeaktiviteterne og sikrer, at de har større sandsynlighed for et positivt resultat. Disse aktiviteter skrider også planlagt frem, men indgår ikke i udregningen for fremdriften af Copenhagen Capacitys fremdrift

22 På baggrund af det reelt opnåede samt COWIs beregninger kan det konstateres, at Copenhagen Capacity er på sporet i forhold til de forventninger, der er opstillet i forhold til samarbejdsaftalen. Således er der stor sandsynlighed for, at målet om 190 arbejdspladser kan nås inden udgangen af COWIs vurdering af kontrakten er, at den har yderst stor relevans i forhold til erhvervsudviklingsstrategien samt en meget høj relevans for de kommunale partnere. Det kunne dog overvejes, om ikke det ville være hensigtsmæssigt, at fastholdelsen af virksomheder er en relevant målsætning uanset brancheforhold. Kvaliteten af det arbejde, der udføres, er ligeledes høj ifølge COWI. Administrationens vurdering af kontrakten med Copenhagen Capacity er som COWIs, at den opfylder de ambitiøse mål, der er sat op for 2012, og at relevansen samt kvaliteten af det arbejde, der udføres, er god. Invest in Denmark Ifølge COWI er Invest in Denmarks generelle fremdrift på det forventede niveau. I forhold til vækst- og beskæftigelseseffekterne er de væsentligt over niveau. Således har Invest in Denmark allerede opnået, hvad der svarer til det akkumulerede mål ved udgangen af I forhold til vidensamarbejder har Invest in Denmark ikke fået etableret nogle af de otte vidensamarbejder, der skal etableres i kontraktperioden. Invest vurderer selv, at de får etableret to vidensamarbejder inden året er gået. Vidensamarbejder karakteriseres her som samarbejder mellem danske og udenlandske virksomheder og vidensinstitutioner. Den helt centrale aktivitet for Invest in Denmark er det konkrete arbejde med at tiltrække investeringer særligt inden for lifescience og cleantech. Der arbejdes blandt andet med besøgsprogrammer for udenlandske virksomheder, med investeringer i allerede eksisterende regionale virksomheder og med regionale aktører, herunder de kommunale erhvervsudviklingsorganisationer, så Invest og kommunerne lærer hinandens tilbud at kende. COWIs vurdering er, at aktiviteterne forløber som forventet. COWIs vurdering af kontrakten er, at aktiviteterne har en meget høj grad af relevans for erhvervsudviklingsstrategien samt en meget høj relevans for danske og internationale partnere. Kvaliteten vurderes også at være høj. Grundlaget for den høje vurdering er det professionelle og vidt forgrenede organisatoriske set up, som Invest in Denmark er en del af. Administrationens vurdering af kontrakten med Invest in Denmark er som COWIs, at den opfylder de ambitiøse mål for vækst- og beskæftigelseseffekter, der er sat op for 2012, og at relevansen samt relevansen af det arbejde, der udføres, er høj. Med hensyn til vidensamarbejder er det COWIs anbefaling, at Invest in Denmark og regionen i samarbejde overvejer om vidensamarbejder fortsat skal indgå som et specifikt resultatmål. Således kan det overvejes, om det er en

23 aktivitet, der passer bedre ind i forbindelse med andre af Region Sjællands samarbejdsaftaler med vidensinstitutioner i regionen. Østdansk Turisme Ifølge COWI har Østdansk turisme nået mindst 47,3 % af sine målsætninger for året. Det skal dog bemærkes, at der i de 47,3 % ikke er taget højde for vægtningen inden for de enkelte overskrifter. COWI kan imidlertid generelt konstatere et højt aktivitetsniveau, og de samlede målsætninger for 2012 vil derfor højst sandsynligt blive opnået. Kontrakten med Østdansk Turisme faldt på plads i løbet af Centralt i forløbet var blandt andet spørgsmålet om organisationens fokus på udvikling på bekostning af markedsføring. I forbindelse med målsætningerne i år er der igen kommet fokus på markedsføring som en del af Østdansk Turismes arbejde. Skiftet til i højere grad at arbejde med markedsføring hilses velkomment af en lang række af brugerne. Denne udvikling til trods, viser dette års generelle relevans vurderinger, at der kan konstateres en tilbagegang. Tilbagegangen kan være udtryk for, at der sidste år var store forventninger til organisationens nye fokus kombineret med, at man ikke rigtigt har set markedsføringstilgangen foldet ud. COWIs vurdering af kontrakten er imidlertid, at den stadig er relevant. Særligt Østdansk Turismes arbejde med fødevarer og turisme matcher godt. Kvaliteten af arbejdet er der heller ikke nogen anmærkninger på. Til gengæld har udviklingen i 2012 i forhold til effekter generelt været noget ringere end de flotte resultater i Fortsætter det vil det sætte fremdriften af kontrakten med Østdansk Turisme i et mere pessimistisk skær. Administrationens vurdering af kontrakten med Østdansk Turisme er som COWIs, at den opfylder de ambitiøse mål, der er sat op for 2012, og at relevansen samt kvaliteten af det arbejde, der udføres, er god. RUCinnovation Ifølge COWI er RUCinnovation kommet godt i gang på nogle områder, og på andre områder er fremdriften utilfredsstillende. Fremdriften i forhold til aktiviteter og resultater i juni 2012 vurderes at være under 50% af, hvad man kan forvente i forhold til de samlede aktiviteter for hele Samarbejdskontrakten har fem indsatsområder hvoraf de tre står for over 90% af budgettet. De tre aktiviteter er: 1) forskningsaktiviteter, hvor forskerne kobles med virksomheder og offentlige organisationer med henblik på at skabe innovation (med særlig fokus på cleantech, fødevarer og turisme), 2) kommuneplatforme, hvor RUC indgår aftaler med fire kommuner i løbet af kontraktperioden om særligt at løfte værdiskabelsen og innovationen i kommunens virksomheder og 3) studentervæksthus, hvor RUCinnovation forsøger at dreje de studerendes fokus på arbejdsmarkedet i Region Sjælland. Herudover har RUCinnovation to øvrige indsatsområder med en minimal budgetvægt. Rekvireret forskning er det ene, det andet er at bidrage til

24 udnyttelsen af de erhvervsmæssige potentialer, der opstår som følge af Femern Bælt-forbindelsen. I forhold til de centrale områder indsatsområder (cleantech, fødevarer og turisme) kan COWI konstatere, at der er givet mere retning på aktiviteterne. Det er der bl.a. ved, at der er taget en beslutning om at knytte indsatsen op på forskningsaktiviteter og kontraktuelt at forpligte forskerne til at gøre indsatsen relevant for udviklingen af Region Sjælland. I forhold til sidste år, at der i det hele taget foretaget en række valg, som sandsynligvis vil sikre bedre fremdrift. Dog er det vurderingen, at der stadig savnes et klarere fokus på både de resultater og effekter, som RUCinnovation igennem sin indsats ønsker at skabe via sin samarbejdsaftale med Region Sjælland. COWI anbefaler således, at RUCinnovation udfærdiger konkrete årsplaner med klare aktiviteter, resultatmål og effektmål. Dette vil hjælpe RUCinnovation med at skabe en sammenhængende indsats, styrke fokus på aktiviteternes effekt og gøre det nemmere at registrere udviklingen. COWI vurderer, at kontrakten falder fint i tråd med den regionale erhvervsudviklingsstrategi og i princippet fuldt ud relevant. Kvaliteten af det arbejde, der udføres, er generel fin, men at det er nogle projektstyringsmæssige forhold, som trækker ned. Der er i forbindelse med dette års evaluering ikke konstateret håndgribelige effekter i forhold til vækst og beskæftigelse. Men som COWI skriver, følger effekter aktiviteter. Et højt aktivitetsniveau af en høj kvalitet forventes således at føre til effekter. COWI har i år konstateret en stigning i den oplevede kvalitet. Dette er positivt og et udtryk for, at det prioriteres af RUC. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Dog, jf. den tidligere sagsfremstilling om annoncering vedr. Femern Bælt-aktiviteter, lægges der op til en reduktion på 0,5 mio. kr. af bevillingen i 2013 til både Østdansk Turisme og Copenhagen Capacity. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at 1. den eksisterende reservation på kr. af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges til DTU 2. den eksisterende reservation på kr. reduceres med en halv million kr., hvorefter der af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges til Copenhagen Capacity 3. den eksisterende reservation på kr. af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges til Invest in Denmark 4. den eksisterende reservation på kr. reduceres med en halv million kr., hvorefter der af

25 erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges kr. til Østdansk Turisme 5. den eksisterende reservation på kr. af erhvervsudviklingsmidlerne i 2013 bevilges under forudsætning af, at RUCinnovation udarbejder konkrete årsplaner med klare aktiviteter, resultat- og effektmål. Endvidere vil administrationen skærpe opfølgningen på RUCinnvoations aktiviteter og målsætninger. Sagen afgøres af Regionsrådet. Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012, pkt. 7 Indstilling tiltrådt. Ib Poulsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens beslutning. Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri, Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen, Finansrådet deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen. Bilag til punkt nr. 7: - COWIs evaluering

26 8. Fastlæggelse af tema og koncept for Vækstkonference 2013 Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum afholder sin årlige vækstkonference den 6. maj 2013 på Gisselfeld Kloster. Der lægges op til at sætte fokus på et stærkt erhvervsliv i den grønne region. Sagsfremstilling Vækstforums regionale vækstkonference er fastsat til mandag den 6. maj 2013 på Gisselfeld Kloster. Konferencen lægger sig op ad Vækstforums handlingsplan for , hvor Vækstforum vil understøtte udviklingen i de styrker og potentialer, som findes i regionens erhvervsliv. Konferencen vil desuden være med til at sætte den politiske dagsorden for regionen. Temaet for konferencen er: Et stærkt erhvervsliv i den grønne region. Der arbejdes særligt på at gøre konferencen relevant og interessant for virksomheder. På mødet d. 16. maj besluttede erhvervslivet sig for at varetage netop denne del af konferencen, hvor konferencen skal gøres interessant for virksomhederne. Konferencen afholdes som en kombination af et messelignende arrangement og fælles plenumoplæg med udstilling/messe, hvor virksomheder og samarbejdspartnere udstiller de visuelt bedste projekter fra kl Der vil være frokost fra kl I tidsrummet vil de forskellige virksomheder og samarbejdspartnere få mulighed for at præsentere deres projekter i plenum. Herudover inviteres eksterne oplægsholdere, der alle fra hver deres vinkel, sætter fokus på et stærkt erhvervsliv i den grønne region. Konferencen adskiller sig fra de forrige år ved, at virksomhedsdelen er en del af hele konferencen, og oplægsholderne taler på fastsatte tidspunkter i løbet af hele dagen. Virksomhederne skal have et overordnet fokus på, hvordan Vækstforums indsats har været med til at skabe vækst. Oplægsholdernes fokus skal være på, hvordan regionen også i fremtiden sikrer væksten for virksomhederne i regionen. I tilfælde af, at det bliver nødvendigt at sætte lyddæmpende barrierer op, er Gisselfeld indstillet på dette

27 Der vil i invitationen til konferencen blive lagt vægt på, at man kan vælge at deltage i forskellige dele af konferencen, og det ikke nødvendigvis er hele dagen, der skal afsættes. Der vil være fokus på, at de inviterede oplægsholdere skal være markante. I forbindelse med den regionale vækstkonference udgives en publikation, som synliggør resultater af Vækstforums indsats, viser sammenhængen og kontinuiteten i indsatsen og sætter fokus på aktuelle temaer. Endvidere udgives en publikation med succeshistorier fra Region Sjælland, som Vækstforum har været involveret i. Økonomi Det forventes, at konferencen inkl. publikationer koster kr. at afvikle. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at tema og koncept for konferencen godkendes med henblik på, at der arbejdes videre med at forberede konferencen. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Behandling i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012, pkt. 8 Indstilling tiltrådt. Det pointeres, at erhvervslivets repræsentanter i Vækstforum vil gerne deltage i arbejdet med konferenceforberedelsen. Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Stig Vestergaard, Lolland Kommune, Anette Ilsøe, Dansk Industri, Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet, Henrik Nielsen, Tekniq, mf., Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer og Henrik Christensen, Finansrådet deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset Deltagere: Steen Bach Nielsen Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen- afbud Mette Touborg- afbud Stig Vestergaard

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats

Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats Notat Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats I erhvervsfremmeloven konkretiseres det, at vækstforums centrale opgave er at udarbejde en regional udviklingsstrategi og inden for denne udvikle

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset Deltagere: Steen Bach Nielsen Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl.

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere