Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 25. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 25. marts 2011"

Transkript

1 Til stede: Afbud: John Clausen (formand), Erling Gaasdal, Carsten Laustsen, Lars Bøttern, Hans Østergaard, Kent Thomsen (forlod mødet efter pkt. 7) Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Kirstine Aalborg Nielsen, Katrine Robsøe (forlod mødet efter pkt. 7), Finn Rosgaard, John Frederiksen og Frede Haukrogh (referent) Katja Uth Revisor Leif Mosegaard deltog i pkt Ad 1. Godkendelse af dagsordenen (bilag 1) Dagsordenen godkendt. Ad 2. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet den 10. december 2010 Referatet godkendt og underskrevet. Ad 3. Årsregnskab for 2010 og revisionsprotokollat (bilag 2a og 2b) Leif Mosegaard kommenterede materialet, illustreret med powerpoint-præsentation. Vedr. årsrapporten: købet af ejendommen og konsekvenserne for regnskabspraksis, afskrivninger og aktiver. Skolen har vedtaget at afskrive bygninger over 30 år og installationer over 10 år. Bygningernes scrapværdi er sat til 20% af anskaffelsessum. Spørgsmålet om de elektroniske tavler blev rejst og kommenteret, også i lyset af at grænsen for straksafskrivning hæves fra Forskellige synspunkter vedr. afskrivning af disse blev fremført. Bestyrelsen besluttede at, skolen skal foretage og fremlægge simuleringer af regnskabsmæssige konsekvenser af forskellige strategier, dels i lyset af den politiske opmærksomhed omkring skolernes resultater, og dels skolens likviditet (råderum til forventet økonomisk pres). Bygningen anskaffet til ca. 13 mio., afskrivningsgrundlaget er ca. 8.5 mio., og afskrivninger udgør i 2010 i alt kr. Der er optaget lån på 4.5 mio. med fast rente og 9 mio. med variabel rente, over 30 år. Budgetteret overskud for 2010 efter køb af ejendom: kr. (iht. justeret budget) Årets resultat er på knap 2.9 mio. Ca. ½ mio. i tilpasningstilskud, sidste år, Ca. samme beløb i den ekstraordinære, 1%-besparelse. Der afsættes som besluttet en reserve til større, fremtidige vedligeholdelser, kr. Ligeledes en reserve til imødegåelse af rentestigning, kr. Dermed er det reelle driftsresultat på 1.6 mio. (mod 1.9 i 2009) til overførsel. Balancesum på 40 mio., anlægsaktiver på 16 mio. og likvide beholdninger på 23 mio. Gældsforpligtelser på 27.5 mio., egenkapital på 12.5 mio., inkl. reserver. Pengestrømsopgørelse: Kontant overskud på 4.2 mio. og positiv likviditet på 7.5 mio. Skolen har et godt likviditetsberedskab. Kent og Erling spurgte til placeringen af likviditeten (sikkerhedsaspektet). John oplyste, at der pågår forhandlinger, som forventes afsluttet i nær fremtid. Der vil ske betydelig placering i værdipapirer. Årets resultat betydeligt bedre end budgettet pga. af aktivitetsstigning (flere elever) samt besluttet afskrivningsprincip. Udgift til vandskade ultimo december 10 er regnskabsført i

2 Nøgletal: flere elever, flere ansatte lærere, positiv udvikling i årsværk pr. 100 elever på alle punkter elevstigningen har udløst forbedret effektivitet. Det samme gælder lønomkostninger og samlede omkostninger pr. årselever. Vedr. revisionsprotokollen: 2009-årsrapporten er godkendt af UVM uden bemærkninger. Resultatet 1.7 mio. bedre end budgetteret sfa. aktivitetsstigning, øget tilskud til specialpædagogiske foranstaltninger samt gevinst i forbindelse med bygningsdrift og låneoptagelse uden at dette er modsvaret af tilsvarende udgiftsstigninger. Frafaldet steget ift. sidste år men er på niveau med foregående år. Er kommenteret i årsrapporten. Her ligger en udfordring for skolen. Problemstillingerne omkring det øgede frafald og de bestræbelser, som skolen gør for at fastholde eleverne blev omtalt: Øget fraværsopfølgning og øgning af lærerbetjent studieværkstedet. En direkte effekt heraf kan være vanskelig at dokumentere. HF-frafaldet er relativt størst, hvilket blev forklaret med ændring i kursistgruppen i kølvandet på den økonomiske krise. Benchmarkanalyse på grundlag af 2009-tal blev uddelt og kommenteret. VGT er sammenlignet med skoler under 405 elever pga. skolens specielle struktur med i alt 3 uddannelser og udkantstillæg, hvilket ikke gælder skoler i gruppen over. Vi ligger en smule over øvrige skoler mht. omkostninger men tæt. Relativt godt resultat og god balance. Ligeledes mht. overskudsgrad, likviditet og soliditet. Lønudgiftsmæssigt ligger vi højere, bl.a. pga. etablering af små valghold. Revisionsfirmaets assistancer til skolen blev omtalt. Gennemgangen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål eller bemærkninger. Ad 4. Nyt fra revisor Dækket af forrige punkt. Bestyrelsen vil i løbet af 2011 træffe beslutning vedr. regnskabs- og afskrivningspraksis på grundlag af de omtalte simuleringer. Ad 5. Fastholdelsespolitik på VGT (bilag 3) Rektor kommenterede bilaget, som er et krav til skolen sfa. af Ungepakke 2, men også som follow-up på ETU en (elevtilfredshedsundersøgelsen) jf. senere dagsordenpunkt. I den nye overenskomst er bestemmelsen vedr. gennemførelsesvejledning fjernet, hvorfor skolen fremover selv skal planlægge og fastlægge ressourcetildeling til fastholdelse. På spørgsmål fra Hans vedr. elevernes holdning til politikken fremførte elevrepræsentanterne, at fysisk fravær sfa. af ophobning af skriftlige afleveringer var forekommende, og at man fra elevside kunne opleve en afslappet holdning fraværsopfølgningen og en utilstrækkelig konsekvensudøvelse. Rektor erkendte problemstillingen og ledelsens ansvar herfor og gav tilsagn om, at man ville revurdere sin hidtidige praksis, også i lyset af ETU en. Fra lærerside blev det erkendt, at koordineringen samt registreringen i Ludus af skriftligt arbejde kan forbedres. VUC indgår også i skolens fastholdelsespolitik. Carsten påpegede, at klassernes lærerteam har et udstrakt medansvar for problemstillingerne. Bestyrelsen tilsluttede sig politikken, med forventning om, at ledelse og lærere i godt samarbejde implementerer den. 2

3 Ad 6. Nyt fra HF-VUC (bilag 4) Frede kommenterede bilaget, der som følge af de politiske vedtagelser om målretning af VUC s aktivitet mod yngre og kortuddannede nødvendigvis må indebære en indskrænkning og fokusering af fagudbuddet til færre og adgangsgivende fag. Erling understregede, at en gruppe unge ikke umiddelbart er parate til en boglig uddannelse, som HF-enkeltfag er. Det foreslåede VUC-udbud blev taget til efterretning. Ad 7. Tilmeldingstal marts 2011 Rektor uddelte og kommenterede et bilag med oversigt over tilmeldingstal på lands- og regionalt plan. VGTs søgetal til STX er faldet, HF gået frem (her påregnes løbende ansøgninger). I forhold til sidste år oprettes en stamklasse mindre på STX, uændret 2 på HF. Skolens samlede klassetal vil næste år være uændret, formodentlig også elevtallet, dog med usikkerhed på VUC-området. Fastansatte læreres ansættelse påvirkes ikke. Det forlyder, at HTX lokalt er gået frem, og at HHX er stort set uændret. På spørgsmål svarede rektor, at skolen ikke kunne sige, om der er sammenhæng mellem tilbagegangen for STX på VGT og fremgangen til HTX og på Ringkjøbing Gymnasium, ligesom man ikke har overblik over tilgangen fra syd og sydøst. HTX s fremgang tilskrives bl.a. en aggressiv markedsføring og den skolemæssige geografiske placering. På baggrund af konkrete oplevelser lød der fra flere sider en opfordring til lederforummet om at sikre et konstruktivt samarbejde og sober information om de forskellige uddannelser. Ad 8. Orientering om embedsmandsrapportens videre forløb Rektor informerede om og uddelte bilag om byrådets vedtagelse af ikke at gå videre med rapportens vigtigste anbefalinger vedr. Skjern-Tarm bystrukturen. Ad 9. Elevtrivselsundersøgelsen (ETU) (bilag 5a og 5b) Pernille Kviesgaard, formand for Pædagogisk Udvalg, præsenterede de vigtigste resultater af undersøgelsen som supplement til de udsendte bilag. Hovedtendenserne er: At VGT samlet set ligger under landsgennemsnittet, og at en elevgruppe ikke trives godt nok At VGT mht. elevtrivsel, undervisere og undervisning ligger under, mht. socialt miljø, fysisk miljø og elevernes vurdering af egen motivation over, og mht. udstyr/materialer knap på landsgennemsnittet. Sidstnævnte givet fordi der på undersøgelsestidspunkt var ITproblemer. At skolens især mht. undervisning, organisering, underviserne(engagement, formidlingsevne og motiveringsevne) samt det fysiske miljø (indeklima samt undervisningslokalernes indretning) har en udfordring mht. forbedring At rengøringsstandarden, laboratoriefaciliteterne og især det sociale miljø er skolens stærke sider 3

4 Rektor kommenterede nogle af punkterne. Lars opfordrede til at sætte fokus på skolens styrkesider, studieretningerne og det sociale miljø, samt at søge årsager frem for løsninger, hvor der er registreret problemer. Erling foreslog, at man kunne overveje en opfølgningsundersøgelse inden næste omgang om 3 år, også i lyset af rekrutteringsudfordringen for skolen. Flere opfordrede ledelsen til at bruge undersøgelsen til at tage initiativer, og formanden afrundede drøftelsen med et ønske om at få præsenteret et ledelsesoplæg til indsatser på baggrund af undersøgelsens resultater. Rektor gav tilsagn om, at det ville ske. Ad 10. Siden sidst/nyt fra: a) bestyrelsesform.: Var til generalforsamling i bestyrelsesforeningen 17/3. Bestyrelserne er gennemgående optaget af de samme spørgsmål: faldende tilgang, pres på taksametrene. Har været til møde med formænd for øvrige skolebestyrelser i området fremover et kvartalsvist mødeforum, et positivt tiltag. Mødes næste gang med kommunens projektleder Kerner Viinberg gang (bilag om kommunens vidensudvalg blev uddelt). Omtalte (sammen med rektor) deltagelse i studietur til uddannelsescampus i Varberg, arrangeret af kommunen. b) bestyrelsesmedl.: Carsten oplyste, at HIH har indgået aftale med Herning Gymnasium om, at de varetog GSK-turbokurser. c) medarbejdere: I.a.b. d) eleverne: Udtrykte tilfredshed med at få indflydelse på indretningen af det sidste ophold. e) rektor: Nævnte vandskaden, hjemmesiden, IT-netværket, montering af nye vinduer, velgennemførte brobygnings- og introforløb, at Frede Haukrogh har opsagt sin stilling pr 31/7 (afskedsreception 24/6), at der er behov for nyansættelser, bl.a. i mediefag, idræt, evt. geografi, at pedelmedhjælper er ansat i flex-job. Ad. 11. Videregivelse af informationer til medarbejdere og andre Alt kan videregives. Ad. 12. Evt. Lars foreslog, at bestyrelsen igangsætter et arbejde med en mere ambitiøs udviklingsplan med innovation og samarbejde, i lokalmiljøet og ud af området. Hans enig, også i lyset af den skrinlagte kommuneplan og de fremtidige udfordringer for skolen. Formanden tilsluttede sig, og ser det i tråd med dagens andre diskussionsemner. Rektor omtalte de samarbejdsinitiativer, som allerede kører og fremhævede lærernes nuværende belastning og de omkostninger, som nye tiltag vil udløse. Vil gerne indlede den kommende behandling af spørgsmålet med en omtale af skolens eksisterende udviklings- og samarbejdsaktiviteter. På spørgsmål fra lærerside blev det oplyst, at ressourceregnskabet er udsat til

5 John Clausen, formand Lars Bøttern Hans Henrik Danielsen Erling Gaasdal Martin Kristensen Carsten Laustsen Kirstine Aalborg Nielsen Katrine Robsøe Kent Thomsen Katja Uth Hans Østergaard Finn Rosgaard, sekretær 5

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm mandag den 22. marts 2010

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm mandag den 22. marts 2010 Til stede: Afbud: Poul Jensen, Lone Andersen, Erling Gaasdal, Carsten Laustsen, Thorkild Søltoft Pedersen (fra pkt.4), Hans Østergaard, Peter Roesgaard, Anna Mette Norlyk, Katrine Robsøe, Finn Rosgaard,

Læs mere

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard.

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard. Bestyrelsesmøde fredag d. 23. marts 2012 Til stede: Fraværende med afbud: John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Katja Uth, Erling Gaasdal, Carsten Lausten, Kent Thomsen,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010 Til stede: Afbud: Poul Jensen, Lone Andersen, Erling Gaasdal, Thorkild Søltoft Pedersen, Hans Østergaard, Lars Bøttern, Peter Roesgaard (fra pkt. 3), Anna Mette Norlyk, Katrine Robsøe, Jasmin Thangavel,

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Stefanie

Læs mere