ABCD. Årsrapport VUC Sønderjylland. CVR-nr r001 TMB AJ doc. Telefon Telefax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABCD. Årsrapport 2008. VUC Sønderjylland. CVR-nr. 29 55 64 31 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc. Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg."

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien Haderslev Telefon Telefax r001 TMB AJ doc KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG International, et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er medlem af. KPMG International yder ikke professionelle services m.v. til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig, uafhængig juridisk enhed. Fortegnelse over ejere kan indhentes hos KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om institutionen 5 Hoved- og nøgletal 6 Beretning 9 14 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 19 Balance 20 Pengestrømsopgørelse 22 Noter 23 Særlige specifikationer 26 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og forstander har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2008 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt regnskabsbekendtgørelse for de af loven omfattede institutioner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten efter vores opfattelse giver et retvisende billede af VUC'ets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt resultatet af VUC'ets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Endvidere erklærer bestyrelsen at opfylde habilitetsbestemmelserne i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., Haderslev, den 16. marts 2009 Hans Jørgen Hansen forstander Bestyrelse H.P. Geil formand Andrea Terp Christensen Kim Anker Hansen Tove Larsen John Lauridsen Morten Peik Petersen Jette Rasmussen Burkhard Sievers Bente Koudal Sørensen Lisbeth Mæng Tonnesen 1 Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring. 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til Undervisningsministeriet Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for for perioden 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og pengestrømme. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven med de fravigelser, der fremgår af regnskabsbekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 for Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og ovennævnte regnskabsbekendtgørelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik samt bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 's aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af 's aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar december 2008 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 for Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 3

5 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af 's årsregnskab for 2008 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af, og at oplysningerne i rapporteringen til Institutionsstyrelsen om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for 's virksomhed i Ledelsens ansvar 's ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for 's virksomhed i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Institutionsstyrelsens instruks for revision af institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevis gennemgået oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater for. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for 's virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for VUC Sønderjylland's virksomhed i Haderslev, den 16. marts 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kresten Lei statsaut. revisor Flemming Juel Andersen statsaut. revisor 4

6 Ledelsesberetning Oplysninger om institutionen Simmerstedvej 1, Haderslev Telefon: Telefax: adresse: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: Hjemstedskommune: januar december Haderslev Formål Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i institutionens geografiske dækningsområde. Institutionen kan endvidere i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. ovenfor, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom. Endelig har institutionen i overensstemmelse med institutionsloven i henhold til skriftlig aftale herom varetaget nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, ligesom institutionen i henhold til aftale med de 4 sønderjyske kommuner har gennemført voksenspecialundervisningen og den særlige ungdomsuddannelse i området. s bestyrelse er udpeget af: Valg af bestyrelsen ved selvsupplering Borgmester H.P. Geil (formand) Bente Koudal Sørensen (indtrådt 2/6 2008) Kommunerne i dækningsområdet Borgmester Tove Larsen Landsorganisationen i Danmark Konsulent John Lauridsen Valg af medarbejderne ved institutionen Lektor Burkhard Sievers Fuldmægtig Jette Rasmussen Valgt af kursisterne ved institutionen Morten Peik Petersen Lisbeth Mæng Tonnesen Dansk Arbejdsgiverforening HR-manager Kim Anker Hansen Region Syddanmark Regionsrådsmedlem Andrea Terp Christensen Forstander Hans Jørgen Hansen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien Haderslev 5

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regnskabsbekendtgørelse samt bestemmelserne i årsregnskabslovens tkr Hovedtal Resultatopgørelse Omsætning i alt Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital ultimo Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet 0 0 Pengestrøm netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 16,8 16,2 Likviditetsgrad 202,8 140,9 Soliditetsgrad 59,8 46,2 Finansieringsgrad 0,0 0,0 Årselever 992,4 909,1 Årsværk 183,6 180,8 6

8 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Nøgletal for aktivitet vedrørende uddannelserne Årselever Almen voksenuddannelse 368,4 399,6 Forberedende voksenundervisning 161,9 86,9 HF-enkeltfag 281,9 266,9 HF 153,5 137,2 GSK 4,5 3,1 Ordblindeundervisning 16,9 13,2 IV 5,3 2,2 Årselever i alt 992,4 909,1 % % Medarbejdere, årsværk Sociale klausuler: Servicejob 0,95 1,11 Fleksjob 3,18 1,27 Jobtræning 0 0,17 I procent af ansatte i alt 4,13 2,55 Årsværk Undervisningens gennemførelse 130,4 122,7 Ledelse og administration 24,9 27,0 Markedsføring 2,0 1,0 Bygningsdrift 11,9 12,5 Aktiviteter med særlige tilskud 14,4 17,6 Årsværk i alt 183,6 180,8 Årsværk pr. 100 årselever Undervisningens gennemførelse 13,1 13,5 Ledelse og administration 2,5 3,0 Markedsføring 0,2 0,1 Bygningsdrift 1,2 1,4 Aktiviteter med særlige tilskud 1,5 1,9 I alt 18,5 19,9 7

9 Ledelsesberetning Beretning tkr Lønomkostninger (netto) Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Markedsføring Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud I alt Gennemsnitlig lønomkostning pr. årsværk Lønomkostninger pr. 100 årselever Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Markedsføring Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud I alt

10 Ledelsesberetning Beretning Årsrapporten for er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Årskursistfordeling Budget AVU ,43 FVU 45 46,96 FVU virksomhedsforlagt ,94 HF enkeltfag ,87 HF 2-årig ,54 GSK 5 4,52 Ordblindeundervisning 20 16,88 IV 0 5,28 Årselever i alt ,42 Året, der gik Aktiviteten i 2008 er steget med 9,2 % i forhold til Det er især FVU-aktiviteten, der er steget meget og næsten er fordoblet i forhold til Dette er bemærkelsesværdigt, da institutionens FVU-indsats er målrettet mod virksomheder, der som bekendt i hovedparten af 2008 havde mangel på arbejdskraft. Trods dette valgte virksomhederne alligevel at prioritere at sende medarbejdere på FVU. Den store fremgang kan primært begrundes i det opsøgende arbejde, der efterhånden har medført et meget stort kendskab i virksomheder til FVU og VUC s indsats og muligheder. Også aktiviteten på enkeltfags-hf og 2-årigt hf er steget, mens aktiviteten på AVU er faldet en smule. Væksten inden for enkeltfags-hf skyldes fremgang i fjernundervisningsaktiviteten. Den stigende efterspørgsel har medført en forbedret effektivitet, da meget af efterspørgselsstigningen i praksis indebærer et højere holdgennemsnit. I 2007 blev der anvendt 122,7 lærerårsværk mod 130,4 i I 2008-tallet er dog indregnet 5 fleksjobstillinger som pædagogiske assistenter. Fraregner man disse stillinger, er stigningen fra 2007 til 2008 på 83,3 årskursister gennemført med blot 2,7 lærerårsværk. Aktivitetsstigningen på de 83,3 årskursister svarer til en merindtægt på ca. 8 mio. kr., der skal sammenholdes med en meromkostning til lærerløn på ca. 1,1 mio. kr. Det er dog vigtigt i den forbindelse at påpege, at en tilsvarende vigende efterspørgsel ville medføre en negativ forskel i samme størrelsesorden. På VUC er det undtagelsen, at kursister meget tidligt tilmeldes flerårige forløb. I modsætning til f.eks. gymnasierne, der allerede i det tidligere forår har overblik over optaget på det følgende skoleår, er VUC en kursusudbyder, blandt andet med den konsekvens, at planlægningshorisonten er ganske kort. En vigende efterspørgsel vil derfor som regel medføre, at der på den korte bane kommer en forholdsvis stor ubalance mellem personaleforbrug og indtægter, som medfører et regnskabsunderskud. Tilsvarende vil en efterspørgselsfremgang næsten med sikkerhed føre til effektivitetsforbedringer og regnskabsoverskud. 9

11 Ledelsesberetning Beretning Institutionen har i 2008 gennemført tiltag, der har reduceret personaleforbruget inden for ledelse, administration og bygningsdrift svarende til ca. 3 årsværk. Da aktiviteten samtidig er steget, er årsværkforbruget inden for ledelse og administration faldet fra 3,0 til 2,5 årsværk pr. 100 årskursister, et fald på ca. 17 %. Mindreforbruget i forhold til 2007 inden for ledelse og administration er ca. 1,5 mio. kr. En langsigtet og hensigtsmæssig løsning af institutionens bygningsmæssige problemer, der vil binde en stor del af egenkapitalen i anlægsinvesteringer, kombineret med en gradvis udfasning af overgangsordningen, vil få institutionens driftsudgifter og driftsindtægter til at balancere. Institutionen har valgt ikke at regnskabsføre den tvungne opsparing på 0,5 % som indtægt i 2008 regnskabet. Den tvungne opsparing udgør ca. 0,5 mio. kr. Opsparingen udbetales og indregnes i Strategi og målsætning for 2009 og 2010 Søgemønsteret til har forandret sig markant inden for de sidste 10 år. I 90 erne var søgningen domineret af ledige, fortrinsvis i alderen fra 45 år og op efter. I dag er s aktivitet fordelt på 3 store hovedområder: Unge mellem 18 og 25 år, der anvender VUC s tilbud med det mål enten at få en hfeksamen eller at få et samlet trin 1 eller 2 på AVU. Det er unge, der enten er droppet ud af ungdomsuddannelser eller aldrig er kommet i gang efter folkeskolen. Disse unge går på VUC i heltidsforløb af enten 1, 2 eller 3 års varighed. Kortuddannede i beskæftigelse, der anvender FVU, ordblindeundervisning og AVU for at få et alment kompetenceløft. har i flere år haft en meget bevidst strategi, at undervisning i videst muligt omfang skal forelægges til de kortuddannedes arbejdspladser for at mindske barriererne for at påbegynde uddannelse. Strategien har været kombineret med et omfattende opsøgende arbejde. Kursister der anvender fjernundervisning som et enkeltfagstilbud. Der har i flere år været en stigende efterspørgsel efter et målrettet og fleksibelt fjernundervisningstilbud, som ofte anvendes med henblik på at kunne ansøge om optagelse på de videregående uddannelser. Hovedparten af aktiviteten er forankret på hf-niveau. Ændringerne i søgemønstrene er både udtryk for faktisk ændrede behov for VUC s tilbud, og s bevidste satsning og udviklingsprioritering. Dette arbejde skal fortsættes og intensiveres: De unge under 25 år Vi kan i de kommende år forvente en stigende søgning inden for denne gruppe, fordi: a) Antallet af unge mellem 18 og 25 år i de kommende år vokser. b) Der satses meget på, at flere unge får en uddannelse, jf. blandt andet målsætninger om ungdomsuddannelse til 95 %, og videregående uddannelse til 50 %. 10

12 Ledelsesberetning Beretning c) I vores dækningsområde er der i forvejen færre unge, der får en uddannelse end landsgennemsnittet, og blandt andet kommunerne må derfor have og har meget fokus på at få flere unge i uddannelse. d) Den aktuelt voksende ledighed vil nok i sig selv motivere flere unge til at vælge uddannelse, når de ikke længere så nemt kan få et ufaglært arbejde. Denne udvikling sætter yderligere fokus på undervisnings- og studiemiljøet ved, som medfører: at VUC s tilbud til de unge voksne skal være attraktive. Derfor tilbydes fra sommeren 2009 to hf2-linier: en almen og en kreativ linje. Den nye AVU-lov, der træder i kraft fra 1. august 2009, tager særlig sigte på denne målgruppe, og implementeringen af den nye lov skal i 2009 og 2010 gennemføres med særlig fokus på gruppen af unge voksne, især unge mænd og unge med en anden etnisk baggrund, at VUC s tilbud til de unge voksne skal være velkendte inden for målgruppen, ungdommens uddannelsesvejledning, jobcentrene m.v., at der skal være betydelig fokus på gennemførselsvejledning i undervisningen og i forbindelse med undervisningen, at det fysiske studiemiljø skal forbedres, blandt andet ved opgradering af trådløse netværk, IT-faciliteter og softwareanvendelse, der understøtter læring og gennemførsel, at der skal ske bygningsmæssige forbedringer, jf. det senere afsnit om bygninger. Kortuddannede Strategien om opsøgende arbejde og virksomhedsforlagt undervisning skal fortsat forfølges. Den stigende ledighed, der især rammer de kortuddannede, må medføre, at s tilbud tilpasses, så de ledige, især inden for det første halve år af ledighedsperioden, kan gøre brug af tilbuddene. er deltager i det sønderjyske voksenvejledningsnetværk og er den juridisk ansvarlige for det 2-årige forsøgsprojekt, der foregår i 2008 og Voksenvejledningsnetværket er et forpligtende samarbejde mellem blandt andet erhvervsskolerne og VUC om koordination af det virksomhedsrådgivende arbejde i relation til voksen- og efteruddannelse. VUC s andel er især at medvirke til at øge kendskabet til og deltagelse i FVU. Det er lykkedes over alt forventning i 2008, og dette arbejde skal videreføres i De positive erfaringer med et koordineret samarbejde med de øvrige aktører skal videreføres og udbygges. Særligt inden for ordblindeundervisningen har gennem de senere år, blandt andet på baggrund af en projektbevilling fra arbejdsmarkedsstyrelsen, fået meget positive resultater af et aktivt opsøgende arbejde i forhold til især virksomheder, der beskæftiger mange kortuddannede. Erfaringerne fra projektperioden viser tydeligt, at der er mange voksne ordblinde, som ikke har kendskab til undervisningstilbud eller teknologiske hjælpemidler. Institutionen har derfor anskaffet en autocamper, der er ombygget til formålet, og som fra starten af 2009 skal anvendes til ordblindeundervisning, der på denne måde kan afvikles tæt på folks arbejdsplads og nærmiljø. 11

13 Ledelsesberetning Beretning Fjernundervisning Tilgangen til s fjernundervisning er vokset meget inden for de senere år. De skærpede adgangskrav til de videregående uddannelser er en del af forklaringen, men også at stadig flere efterlyser et undervisningstilbud, der fleksibelt kan tilpasses arbejdstider og familiesituation. Det forhold, at et stigende antal husstande har en bredbåndsforbindelse, forøger alt andet lige også efterspørgslen efter fjernundervisningstilbud. Vores fjernundervisning skal i de kommende år videreudvikles og yderligere kvalitetssikres. Det sker blandt andet ved hjælp af følgende initiativer: 1. Oprettelse af en ny fjernundervisningsplatform, VUC.NU, der skal fremme digitaliseringen af fjernundervisningen. Kursister skal via nettet både kunne vejledes og undervises ved hjælp af elektroniske materialer, der også gør brug af video og lyd, og der skal være mulighed for struktureret videokommunikation med lærere og vejledere. 2. Indretning af et ressourcecenter, hvor fjernundervisningslærere, vejledere, administrative medarbejdere og it-supportere har deres daglige gang med henblik på en teamorganiseret udvikling af fjernundervisningen. 3. Et strategisk samarbejde med VUC Fyn om fælles drift og udvikling af fjernundervisningen blandt andet med den hensigt at sikre stordriftsfordele, som kan anvendes til målrettet udvikling af tilbuddene og en fælles kompetenceudvikling af medarbejderne. Bygninger har nogle meget påtrængende bygningsmæssige problemstillinger, der gerne skal kunne afhjælpes inden for en kortere årrække. 1. Bygningen i Sønderborg, der er en tidligere folkeskole, opført i 1937, er i mange henseender ganske utidssvarende. Klasselokalerne er for små, faglokalerne er mangelfulde, muligheder for værksteds- og differentieret undervisning er meget begrænsede, og kantine og opholdsfaciliteter er alt for dårlige. Samtidig er bygningen for lille og kan dårligt rumme den nuværende aktivitet og slet ikke en forventet aktivitetsfremgang. Der bør gennemføres en ombygning og grundig renovering af den nuværende bygning kombineret med en tilbygning. 2. I Haderslev er aktiviteten fordelt på 2 adresser. Det er pædagogisk uhensigtsmæssigt og svækker studiemiljøet og er samtidigt fordyrende og mindre effektivt. Der vil ikke være mulighed for udbygning ved nogen af de to adresser, og det bør tilstræbes, at aktiviteten i Haderslev samles på en adresse. Et nybyggeri i havneområdet bør overvejes. 3. Der er behov for, at der indrettes kantinefaciliteter i Aabenraa, hvilket kan realiseres inden for de nuværende bygningsmæssige rammer. 12

14 Ledelsesberetning Beretning Det forventes, at staten i løbet af 2009 fastlægger regler, der får virkning fra 1. januar 2010 for de selvejende institutioners overtagelse af de bygningsmæssige forpligtigelser. Så snart rammer og vilkår er kendte, kan påbegynde planlægning og projektering af bygningstiltag. Institutionens egenkapital giver grundlag for, at institutionens bygningsmæssige problemstillinger burde kunne løses inden for en overskuelig årrække. Administrative effektiviseringer Finansministeriet har afdækket, at de selvejende institutioner kan effektivisere deres administrative drift for ca. 314 mio. kr. Analysemetoden og omfanget af effektiviseringspotentialet har været noget omdiskuteret. Udmøntningen indebærer en reduktion af fællesudgiftstaxametrene og rammer derfor effektive som mindre effektive institutioner på samme måde. For s vedkommende indebærer det, forudsat en uændret aktivitet, en årlig mindreindtægt på formodentlig ca. 2,3 mio. kr. fra Bestyrelsen skal i løbet af 2009 tage stilling til, om effektiviseringen skal opnås ved at indgå i administrative fællesskaber eller om provenuet kan opnås på anden vis. Som allerede tidligere omtalt har institutionen allerede i 2007 og 2008 gennemført en række effektiviseringer, og fra starten af 2009 er der gennemført yderligere tiltag svarende til en årlig mindreudgift på ca. 0,8 mio. kr. Bestyrelsen har iværksat et LEAN-projekt vedrørende institutionens arbejdsgange. Første delprojekt, der gennemføres i foråret 2009, omhandler tilmelding og vejledning. Projektmålet er ikke at opnå besparelser, men at sikre bedre og mere målrettet vejledning og en mere brugervenlig tilmelding. Det er målet, at der ad denne vej kan etableres en mere smidig adgang, som kan føre til meraktivitet, og at en fokuseret anvendelse af vejledningsressourcerne kan forbedre gennemførselsprocenterne. 13

15 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for for 2008 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab (årsregnskabsloven) for store virksomheder i regnskabsklasse C med de fravigelser, der bl.a. fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Generelt om indregning og måling Årsrapporten for 2008 er aflagt i danske kroner. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde VUC'et, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå VUC'et, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktivitetens gennemførelse. For findes der dog en særlig overgangsordning for beregning af tilskud. 2 Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtelse salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 2 Der er i en overgangsperiode fra etableret en overgangsordning, der udligner forskellen i institutionens tilskud som følge af overgangen til taxameterfinansiering. Det samlede tilskud bestående af taxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter og udgifter til indvendig vedligeholdelse samt rammetilskud reguleres med et tillæg efter fradrag i hvert af årene Reguleringen beregnes ud fra forskellen mellem tilskuddet efter nye principper og tilskuddet efter gamle principper ud fra aktiviteten i

16 Anvendt regnskabspraksis Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Leasing Såfremt der indgås leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor VUC'et har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles disse ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som VUC'ets øvrige anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtelsen oplyses i noterne. Resultatopgørelsen Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter Statstilskud til driftsaktiviteter indtægtsføres i takt med indberetning af årskursistoplysninger og andre tilskudsudløsende faktorer. I det omfang, tilskuddene m.v. vedrører andre regnskabsperioder, foretages periodisering. Omkostninger Omkostninger er præsenteret på grundlag af en formålsopdeling af disse. Hovedformålene er i henhold til regnskabsbekendtgørelsen: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Omkostninger under de enkelte formål indregnes i takt med, at de afholdes, og omfatter udgifter til løn, afskrivninger m.v. samt øvrige udgifter. Omkostningerne omfatter direkte samt indirekte omkostninger, der afholdes som led i gennemførelsen af aktiviteterne inden for de enkelte formål. 15

17 Anvendt regnskabspraks Særlige tilskud Omkostninger til særlige tilskud vedrører projekter iværksat af og helt eller delvis finansieret af eksterne kilder. Indtægterne indregnes under deltagerbetaling og andre indtægter. Finansielle poster Finansielle indtægter og udgifter vedrører renter. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: It-udstyr 3 år Andet teknisk udstyr 5 år Inventar 8 år Transportmateriel 5 år Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. ekskl. moms pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor der er muligt at opgøre genindvindingsværdien. 16

18 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket typisk svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Værdipapirer Værdipapirer værdiansættes til statusdagens børskurs. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster medtages i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige eventuelle kapitaliserede restleasingforpligtelser på finansielle leasingkontrakter. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Gældsforpligtelser i udenlandsk valuta omregnes til statusdagens kurs. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser VUC'ets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt VUC'ets likvide midler ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændringer i driftskapitalen. 17

19 Anvendt regnskabspraksis Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle og eventuelle finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i forbindelse med optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld suppleret med beløb til indfrielse af statslån. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger. Forklaring af nøgletal Overskudsgrad = Likviditetsgrad = Soliditetsgrad = Driftsresultat x 100 Omsætning Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristet gæld x 100 Materielle anlægsaktiver Årselever = En årselev svarer til en elev undervist i 812,5 klokketimer, svarende til at uddannelse beskæftiger den studerende på fuld tid Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte 18

20 Resultatopgørelse Note tkr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat Disponering af årets resultat Årets resultat overføres til egenkapitalen. 19

21 Balance Note tkr. AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 10 Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

22 Balance Note tkr. PASSIVER Egenkapital Egenkapital pr. 1. januar 2007 iht. åbningsbalance Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Andre forpligtelser m.v

23 Pengestrømsopgørelse tkr Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Regulering af pengestrømsforhold: Afskrivninger og andre ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital vedrørende: Tilgodehavender Kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringers likviditetsvirkning Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringens likviditetsvirkning Betaling af gæld 0 0 Optagelse af lån 0 0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 0 Ændringer i likviditet i alt Likvider pr. 1. januar Likvider pr. 31. december

24 Noter tkr. 1 Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægter (overgangsordning) Andet (konsulentordning m.v.) Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. markedsføring Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration

25 Noter tkr. 6 Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. særlige tilskud Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Finansielle udgifter Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Materielle anlægsaktiver Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Kostpris 1. januar Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december

26 Noter tkr. 11 Egenkapital i øvrigt Saldo 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Andre forpligtelser Der påhviler institutionen leasingforpligtelser svarende til et akkumuleret beløb på 752 tkr. Leasingydelserne udløber senest

27 Særlige specifikationer Honorar til revisor tkr. Revisionshonorar Andre ydelser end revision Momskompensation Opgørelse af den samlede indberettede købsmoms, der er eller skal kompenseres af Undervisningsministeriet, jf. 36 i Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v Den samlede indberettede købsmoms fordeles på: Undervisningsområdet (drift) Bygningsområdet (drift) Fællesudgiftsområdet (drift) Anlægsinvesteringer (anlæg) Indberettet købsmoms i alt

28 Særlige specifikationer Opgørelse af institutionens omkostninger i forbindelse med Statens Selvforsikringsordning tkr. tkr. Afholdte selvforsikringsudgifter: Heraf udgifter vedrørende: Løsøre (udstyr, maskiner og lign.) 2 0 Motorkøretøjer 4 5 Erstatningsansvar 0 0 Tjenesterejser 3 0 Tab som følge af ansattes berigelsesforbrydelser 0 0 Beløb for ikke-genanskaffede genstande: Heraf vedrørende: Løsøre 0 0 Motorkøretøjer 0 0 Samlede selvforsikringsomkostninger i regnskabsåret 9 5 Institutionens selvrisiko i regnskabsåret Ovenstående opgøres i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "Retningslinjer for administration af statens selvforsikringsordning vedr. statsinstitutioner, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner godkendt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser på Undervisningsministeriets resortområde". Opgørelse af anden tilskudsfinansieret aktivitet, f.eks. forsøgs- og udviklingsprojekter finansieret af særlige tilskud, herunder EU-socialfondsmidler Nordisk Råd-midler m.v tkr. tkr. Resultatopgørelse over anden tilskudsfinansieret aktivitet i hovedtal: Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger Andre direkte og indirekte omkostninger

29 Særlige specifikationer Personaleomkostninger tkr. tkr. Lønninger Pensioner og andre omkostninger til social sikring Antal ansatte (årsværk) 183,5 180,8 Indtægtsdækket virksomhed IDV I alt tkr. tkr. tkr. Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger Andre direkte og indirekte omkostninger Egenkapitalen

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere