ABCD. Årsrapport VUC Sønderjylland. CVR-nr r001 TMB AJ doc. Telefon Telefax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABCD. Årsrapport 2008. VUC Sønderjylland. CVR-nr. 29 55 64 31 09-r001 TMB AJ 008215 08002.doc. Telefon 73 52 57 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg."

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien Haderslev Telefon Telefax r001 TMB AJ doc KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG International, et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er medlem af. KPMG International yder ikke professionelle services m.v. til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig, uafhængig juridisk enhed. Fortegnelse over ejere kan indhentes hos KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om institutionen 5 Hoved- og nøgletal 6 Beretning 9 14 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 19 Balance 20 Pengestrømsopgørelse 22 Noter 23 Særlige specifikationer 26 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og forstander har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2008 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt regnskabsbekendtgørelse for de af loven omfattede institutioner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten efter vores opfattelse giver et retvisende billede af VUC'ets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt resultatet af VUC'ets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Endvidere erklærer bestyrelsen at opfylde habilitetsbestemmelserne i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., Haderslev, den 16. marts 2009 Hans Jørgen Hansen forstander Bestyrelse H.P. Geil formand Andrea Terp Christensen Kim Anker Hansen Tove Larsen John Lauridsen Morten Peik Petersen Jette Rasmussen Burkhard Sievers Bente Koudal Sørensen Lisbeth Mæng Tonnesen 1 Revisionen af årsrapporten omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring. 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til Undervisningsministeriet Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for for perioden 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og pengestrømme. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven med de fravigelser, der fremgår af regnskabsbekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 for Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og ovennævnte regnskabsbekendtgørelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik samt bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 's aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af 's aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar december 2008 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 for Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 3

5 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af 's årsregnskab for 2008 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af, og at oplysningerne i rapporteringen til Institutionsstyrelsen om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for 's virksomhed i Ledelsens ansvar 's ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for 's virksomhed i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Institutionsstyrelsens instruks for revision af institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevis gennemgået oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater for. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for 's virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for VUC Sønderjylland's virksomhed i Haderslev, den 16. marts 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kresten Lei statsaut. revisor Flemming Juel Andersen statsaut. revisor 4

6 Ledelsesberetning Oplysninger om institutionen Simmerstedvej 1, Haderslev Telefon: Telefax: adresse: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: Hjemstedskommune: januar december Haderslev Formål Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i institutionens geografiske dækningsområde. Institutionen kan endvidere i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. ovenfor, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom. Endelig har institutionen i overensstemmelse med institutionsloven i henhold til skriftlig aftale herom varetaget nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, ligesom institutionen i henhold til aftale med de 4 sønderjyske kommuner har gennemført voksenspecialundervisningen og den særlige ungdomsuddannelse i området. s bestyrelse er udpeget af: Valg af bestyrelsen ved selvsupplering Borgmester H.P. Geil (formand) Bente Koudal Sørensen (indtrådt 2/6 2008) Kommunerne i dækningsområdet Borgmester Tove Larsen Landsorganisationen i Danmark Konsulent John Lauridsen Valg af medarbejderne ved institutionen Lektor Burkhard Sievers Fuldmægtig Jette Rasmussen Valgt af kursisterne ved institutionen Morten Peik Petersen Lisbeth Mæng Tonnesen Dansk Arbejdsgiverforening HR-manager Kim Anker Hansen Region Syddanmark Regionsrådsmedlem Andrea Terp Christensen Forstander Hans Jørgen Hansen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien Haderslev 5

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regnskabsbekendtgørelse samt bestemmelserne i årsregnskabslovens tkr Hovedtal Resultatopgørelse Omsætning i alt Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital ultimo Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet 0 0 Pengestrøm netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 16,8 16,2 Likviditetsgrad 202,8 140,9 Soliditetsgrad 59,8 46,2 Finansieringsgrad 0,0 0,0 Årselever 992,4 909,1 Årsværk 183,6 180,8 6

8 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Nøgletal for aktivitet vedrørende uddannelserne Årselever Almen voksenuddannelse 368,4 399,6 Forberedende voksenundervisning 161,9 86,9 HF-enkeltfag 281,9 266,9 HF 153,5 137,2 GSK 4,5 3,1 Ordblindeundervisning 16,9 13,2 IV 5,3 2,2 Årselever i alt 992,4 909,1 % % Medarbejdere, årsværk Sociale klausuler: Servicejob 0,95 1,11 Fleksjob 3,18 1,27 Jobtræning 0 0,17 I procent af ansatte i alt 4,13 2,55 Årsværk Undervisningens gennemførelse 130,4 122,7 Ledelse og administration 24,9 27,0 Markedsføring 2,0 1,0 Bygningsdrift 11,9 12,5 Aktiviteter med særlige tilskud 14,4 17,6 Årsværk i alt 183,6 180,8 Årsværk pr. 100 årselever Undervisningens gennemførelse 13,1 13,5 Ledelse og administration 2,5 3,0 Markedsføring 0,2 0,1 Bygningsdrift 1,2 1,4 Aktiviteter med særlige tilskud 1,5 1,9 I alt 18,5 19,9 7

9 Ledelsesberetning Beretning tkr Lønomkostninger (netto) Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Markedsføring Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud I alt Gennemsnitlig lønomkostning pr. årsværk Lønomkostninger pr. 100 årselever Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Markedsføring Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud I alt

10 Ledelsesberetning Beretning Årsrapporten for er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen for Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Årskursistfordeling Budget AVU ,43 FVU 45 46,96 FVU virksomhedsforlagt ,94 HF enkeltfag ,87 HF 2-årig ,54 GSK 5 4,52 Ordblindeundervisning 20 16,88 IV 0 5,28 Årselever i alt ,42 Året, der gik Aktiviteten i 2008 er steget med 9,2 % i forhold til Det er især FVU-aktiviteten, der er steget meget og næsten er fordoblet i forhold til Dette er bemærkelsesværdigt, da institutionens FVU-indsats er målrettet mod virksomheder, der som bekendt i hovedparten af 2008 havde mangel på arbejdskraft. Trods dette valgte virksomhederne alligevel at prioritere at sende medarbejdere på FVU. Den store fremgang kan primært begrundes i det opsøgende arbejde, der efterhånden har medført et meget stort kendskab i virksomheder til FVU og VUC s indsats og muligheder. Også aktiviteten på enkeltfags-hf og 2-årigt hf er steget, mens aktiviteten på AVU er faldet en smule. Væksten inden for enkeltfags-hf skyldes fremgang i fjernundervisningsaktiviteten. Den stigende efterspørgsel har medført en forbedret effektivitet, da meget af efterspørgselsstigningen i praksis indebærer et højere holdgennemsnit. I 2007 blev der anvendt 122,7 lærerårsværk mod 130,4 i I 2008-tallet er dog indregnet 5 fleksjobstillinger som pædagogiske assistenter. Fraregner man disse stillinger, er stigningen fra 2007 til 2008 på 83,3 årskursister gennemført med blot 2,7 lærerårsværk. Aktivitetsstigningen på de 83,3 årskursister svarer til en merindtægt på ca. 8 mio. kr., der skal sammenholdes med en meromkostning til lærerløn på ca. 1,1 mio. kr. Det er dog vigtigt i den forbindelse at påpege, at en tilsvarende vigende efterspørgsel ville medføre en negativ forskel i samme størrelsesorden. På VUC er det undtagelsen, at kursister meget tidligt tilmeldes flerårige forløb. I modsætning til f.eks. gymnasierne, der allerede i det tidligere forår har overblik over optaget på det følgende skoleår, er VUC en kursusudbyder, blandt andet med den konsekvens, at planlægningshorisonten er ganske kort. En vigende efterspørgsel vil derfor som regel medføre, at der på den korte bane kommer en forholdsvis stor ubalance mellem personaleforbrug og indtægter, som medfører et regnskabsunderskud. Tilsvarende vil en efterspørgselsfremgang næsten med sikkerhed føre til effektivitetsforbedringer og regnskabsoverskud. 9

11 Ledelsesberetning Beretning Institutionen har i 2008 gennemført tiltag, der har reduceret personaleforbruget inden for ledelse, administration og bygningsdrift svarende til ca. 3 årsværk. Da aktiviteten samtidig er steget, er årsværkforbruget inden for ledelse og administration faldet fra 3,0 til 2,5 årsværk pr. 100 årskursister, et fald på ca. 17 %. Mindreforbruget i forhold til 2007 inden for ledelse og administration er ca. 1,5 mio. kr. En langsigtet og hensigtsmæssig løsning af institutionens bygningsmæssige problemer, der vil binde en stor del af egenkapitalen i anlægsinvesteringer, kombineret med en gradvis udfasning af overgangsordningen, vil få institutionens driftsudgifter og driftsindtægter til at balancere. Institutionen har valgt ikke at regnskabsføre den tvungne opsparing på 0,5 % som indtægt i 2008 regnskabet. Den tvungne opsparing udgør ca. 0,5 mio. kr. Opsparingen udbetales og indregnes i Strategi og målsætning for 2009 og 2010 Søgemønsteret til har forandret sig markant inden for de sidste 10 år. I 90 erne var søgningen domineret af ledige, fortrinsvis i alderen fra 45 år og op efter. I dag er s aktivitet fordelt på 3 store hovedområder: Unge mellem 18 og 25 år, der anvender VUC s tilbud med det mål enten at få en hfeksamen eller at få et samlet trin 1 eller 2 på AVU. Det er unge, der enten er droppet ud af ungdomsuddannelser eller aldrig er kommet i gang efter folkeskolen. Disse unge går på VUC i heltidsforløb af enten 1, 2 eller 3 års varighed. Kortuddannede i beskæftigelse, der anvender FVU, ordblindeundervisning og AVU for at få et alment kompetenceløft. har i flere år haft en meget bevidst strategi, at undervisning i videst muligt omfang skal forelægges til de kortuddannedes arbejdspladser for at mindske barriererne for at påbegynde uddannelse. Strategien har været kombineret med et omfattende opsøgende arbejde. Kursister der anvender fjernundervisning som et enkeltfagstilbud. Der har i flere år været en stigende efterspørgsel efter et målrettet og fleksibelt fjernundervisningstilbud, som ofte anvendes med henblik på at kunne ansøge om optagelse på de videregående uddannelser. Hovedparten af aktiviteten er forankret på hf-niveau. Ændringerne i søgemønstrene er både udtryk for faktisk ændrede behov for VUC s tilbud, og s bevidste satsning og udviklingsprioritering. Dette arbejde skal fortsættes og intensiveres: De unge under 25 år Vi kan i de kommende år forvente en stigende søgning inden for denne gruppe, fordi: a) Antallet af unge mellem 18 og 25 år i de kommende år vokser. b) Der satses meget på, at flere unge får en uddannelse, jf. blandt andet målsætninger om ungdomsuddannelse til 95 %, og videregående uddannelse til 50 %. 10

12 Ledelsesberetning Beretning c) I vores dækningsområde er der i forvejen færre unge, der får en uddannelse end landsgennemsnittet, og blandt andet kommunerne må derfor have og har meget fokus på at få flere unge i uddannelse. d) Den aktuelt voksende ledighed vil nok i sig selv motivere flere unge til at vælge uddannelse, når de ikke længere så nemt kan få et ufaglært arbejde. Denne udvikling sætter yderligere fokus på undervisnings- og studiemiljøet ved, som medfører: at VUC s tilbud til de unge voksne skal være attraktive. Derfor tilbydes fra sommeren 2009 to hf2-linier: en almen og en kreativ linje. Den nye AVU-lov, der træder i kraft fra 1. august 2009, tager særlig sigte på denne målgruppe, og implementeringen af den nye lov skal i 2009 og 2010 gennemføres med særlig fokus på gruppen af unge voksne, især unge mænd og unge med en anden etnisk baggrund, at VUC s tilbud til de unge voksne skal være velkendte inden for målgruppen, ungdommens uddannelsesvejledning, jobcentrene m.v., at der skal være betydelig fokus på gennemførselsvejledning i undervisningen og i forbindelse med undervisningen, at det fysiske studiemiljø skal forbedres, blandt andet ved opgradering af trådløse netværk, IT-faciliteter og softwareanvendelse, der understøtter læring og gennemførsel, at der skal ske bygningsmæssige forbedringer, jf. det senere afsnit om bygninger. Kortuddannede Strategien om opsøgende arbejde og virksomhedsforlagt undervisning skal fortsat forfølges. Den stigende ledighed, der især rammer de kortuddannede, må medføre, at s tilbud tilpasses, så de ledige, især inden for det første halve år af ledighedsperioden, kan gøre brug af tilbuddene. er deltager i det sønderjyske voksenvejledningsnetværk og er den juridisk ansvarlige for det 2-årige forsøgsprojekt, der foregår i 2008 og Voksenvejledningsnetværket er et forpligtende samarbejde mellem blandt andet erhvervsskolerne og VUC om koordination af det virksomhedsrådgivende arbejde i relation til voksen- og efteruddannelse. VUC s andel er især at medvirke til at øge kendskabet til og deltagelse i FVU. Det er lykkedes over alt forventning i 2008, og dette arbejde skal videreføres i De positive erfaringer med et koordineret samarbejde med de øvrige aktører skal videreføres og udbygges. Særligt inden for ordblindeundervisningen har gennem de senere år, blandt andet på baggrund af en projektbevilling fra arbejdsmarkedsstyrelsen, fået meget positive resultater af et aktivt opsøgende arbejde i forhold til især virksomheder, der beskæftiger mange kortuddannede. Erfaringerne fra projektperioden viser tydeligt, at der er mange voksne ordblinde, som ikke har kendskab til undervisningstilbud eller teknologiske hjælpemidler. Institutionen har derfor anskaffet en autocamper, der er ombygget til formålet, og som fra starten af 2009 skal anvendes til ordblindeundervisning, der på denne måde kan afvikles tæt på folks arbejdsplads og nærmiljø. 11

13 Ledelsesberetning Beretning Fjernundervisning Tilgangen til s fjernundervisning er vokset meget inden for de senere år. De skærpede adgangskrav til de videregående uddannelser er en del af forklaringen, men også at stadig flere efterlyser et undervisningstilbud, der fleksibelt kan tilpasses arbejdstider og familiesituation. Det forhold, at et stigende antal husstande har en bredbåndsforbindelse, forøger alt andet lige også efterspørgslen efter fjernundervisningstilbud. Vores fjernundervisning skal i de kommende år videreudvikles og yderligere kvalitetssikres. Det sker blandt andet ved hjælp af følgende initiativer: 1. Oprettelse af en ny fjernundervisningsplatform, VUC.NU, der skal fremme digitaliseringen af fjernundervisningen. Kursister skal via nettet både kunne vejledes og undervises ved hjælp af elektroniske materialer, der også gør brug af video og lyd, og der skal være mulighed for struktureret videokommunikation med lærere og vejledere. 2. Indretning af et ressourcecenter, hvor fjernundervisningslærere, vejledere, administrative medarbejdere og it-supportere har deres daglige gang med henblik på en teamorganiseret udvikling af fjernundervisningen. 3. Et strategisk samarbejde med VUC Fyn om fælles drift og udvikling af fjernundervisningen blandt andet med den hensigt at sikre stordriftsfordele, som kan anvendes til målrettet udvikling af tilbuddene og en fælles kompetenceudvikling af medarbejderne. Bygninger har nogle meget påtrængende bygningsmæssige problemstillinger, der gerne skal kunne afhjælpes inden for en kortere årrække. 1. Bygningen i Sønderborg, der er en tidligere folkeskole, opført i 1937, er i mange henseender ganske utidssvarende. Klasselokalerne er for små, faglokalerne er mangelfulde, muligheder for værksteds- og differentieret undervisning er meget begrænsede, og kantine og opholdsfaciliteter er alt for dårlige. Samtidig er bygningen for lille og kan dårligt rumme den nuværende aktivitet og slet ikke en forventet aktivitetsfremgang. Der bør gennemføres en ombygning og grundig renovering af den nuværende bygning kombineret med en tilbygning. 2. I Haderslev er aktiviteten fordelt på 2 adresser. Det er pædagogisk uhensigtsmæssigt og svækker studiemiljøet og er samtidigt fordyrende og mindre effektivt. Der vil ikke være mulighed for udbygning ved nogen af de to adresser, og det bør tilstræbes, at aktiviteten i Haderslev samles på en adresse. Et nybyggeri i havneområdet bør overvejes. 3. Der er behov for, at der indrettes kantinefaciliteter i Aabenraa, hvilket kan realiseres inden for de nuværende bygningsmæssige rammer. 12

14 Ledelsesberetning Beretning Det forventes, at staten i løbet af 2009 fastlægger regler, der får virkning fra 1. januar 2010 for de selvejende institutioners overtagelse af de bygningsmæssige forpligtigelser. Så snart rammer og vilkår er kendte, kan påbegynde planlægning og projektering af bygningstiltag. Institutionens egenkapital giver grundlag for, at institutionens bygningsmæssige problemstillinger burde kunne løses inden for en overskuelig årrække. Administrative effektiviseringer Finansministeriet har afdækket, at de selvejende institutioner kan effektivisere deres administrative drift for ca. 314 mio. kr. Analysemetoden og omfanget af effektiviseringspotentialet har været noget omdiskuteret. Udmøntningen indebærer en reduktion af fællesudgiftstaxametrene og rammer derfor effektive som mindre effektive institutioner på samme måde. For s vedkommende indebærer det, forudsat en uændret aktivitet, en årlig mindreindtægt på formodentlig ca. 2,3 mio. kr. fra Bestyrelsen skal i løbet af 2009 tage stilling til, om effektiviseringen skal opnås ved at indgå i administrative fællesskaber eller om provenuet kan opnås på anden vis. Som allerede tidligere omtalt har institutionen allerede i 2007 og 2008 gennemført en række effektiviseringer, og fra starten af 2009 er der gennemført yderligere tiltag svarende til en årlig mindreudgift på ca. 0,8 mio. kr. Bestyrelsen har iværksat et LEAN-projekt vedrørende institutionens arbejdsgange. Første delprojekt, der gennemføres i foråret 2009, omhandler tilmelding og vejledning. Projektmålet er ikke at opnå besparelser, men at sikre bedre og mere målrettet vejledning og en mere brugervenlig tilmelding. Det er målet, at der ad denne vej kan etableres en mere smidig adgang, som kan føre til meraktivitet, og at en fokuseret anvendelse af vejledningsressourcerne kan forbedre gennemførselsprocenterne. 13

15 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for for 2008 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab (årsregnskabsloven) for store virksomheder i regnskabsklasse C med de fravigelser, der bl.a. fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Generelt om indregning og måling Årsrapporten for 2008 er aflagt i danske kroner. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde VUC'et, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå VUC'et, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktivitetens gennemførelse. For findes der dog en særlig overgangsordning for beregning af tilskud. 2 Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtelse salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 2 Der er i en overgangsperiode fra etableret en overgangsordning, der udligner forskellen i institutionens tilskud som følge af overgangen til taxameterfinansiering. Det samlede tilskud bestående af taxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter og udgifter til indvendig vedligeholdelse samt rammetilskud reguleres med et tillæg efter fradrag i hvert af årene Reguleringen beregnes ud fra forskellen mellem tilskuddet efter nye principper og tilskuddet efter gamle principper ud fra aktiviteten i

16 Anvendt regnskabspraksis Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Leasing Såfremt der indgås leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor VUC'et har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles disse ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som VUC'ets øvrige anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtelsen oplyses i noterne. Resultatopgørelsen Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter Statstilskud til driftsaktiviteter indtægtsføres i takt med indberetning af årskursistoplysninger og andre tilskudsudløsende faktorer. I det omfang, tilskuddene m.v. vedrører andre regnskabsperioder, foretages periodisering. Omkostninger Omkostninger er præsenteret på grundlag af en formålsopdeling af disse. Hovedformålene er i henhold til regnskabsbekendtgørelsen: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Omkostninger under de enkelte formål indregnes i takt med, at de afholdes, og omfatter udgifter til løn, afskrivninger m.v. samt øvrige udgifter. Omkostningerne omfatter direkte samt indirekte omkostninger, der afholdes som led i gennemførelsen af aktiviteterne inden for de enkelte formål. 15

17 Anvendt regnskabspraks Særlige tilskud Omkostninger til særlige tilskud vedrører projekter iværksat af og helt eller delvis finansieret af eksterne kilder. Indtægterne indregnes under deltagerbetaling og andre indtægter. Finansielle poster Finansielle indtægter og udgifter vedrører renter. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: It-udstyr 3 år Andet teknisk udstyr 5 år Inventar 8 år Transportmateriel 5 år Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. ekskl. moms pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor der er muligt at opgøre genindvindingsværdien. 16

18 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket typisk svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Værdipapirer Værdipapirer værdiansættes til statusdagens børskurs. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster medtages i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige eventuelle kapitaliserede restleasingforpligtelser på finansielle leasingkontrakter. Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Gældsforpligtelser i udenlandsk valuta omregnes til statusdagens kurs. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser VUC'ets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt VUC'ets likvide midler ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændringer i driftskapitalen. 17

19 Anvendt regnskabspraksis Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle og eventuelle finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i forbindelse med optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld suppleret med beløb til indfrielse af statslån. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger. Forklaring af nøgletal Overskudsgrad = Likviditetsgrad = Soliditetsgrad = Driftsresultat x 100 Omsætning Omsætningsaktiver x 100 Kortfristet gæld Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristet gæld x 100 Materielle anlægsaktiver Årselever = En årselev svarer til en elev undervist i 812,5 klokketimer, svarende til at uddannelse beskæftiger den studerende på fuld tid Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte 18

20 Resultatopgørelse Note tkr. Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat Disponering af årets resultat Årets resultat overføres til egenkapitalen. 19

21 Balance Note tkr. AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 10 Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

22 Balance Note tkr. PASSIVER Egenkapital Egenkapital pr. 1. januar 2007 iht. åbningsbalance Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Kreditorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Andre forpligtelser m.v

23 Pengestrømsopgørelse tkr Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Regulering af pengestrømsforhold: Afskrivninger og andre ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital vedrørende: Tilgodehavender Kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringers likviditetsvirkning Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringens likviditetsvirkning Betaling af gæld 0 0 Optagelse af lån 0 0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 0 Ændringer i likviditet i alt Likvider pr. 1. januar Likvider pr. 31. december

24 Noter tkr. 1 Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægter (overgangsordning) Andet (konsulentordning m.v.) Deltagerbetaling og andre indtægter Deltagerbetaling Anden ekstern rekvirentbetaling Andre indtægter Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. markedsføring Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration

25 Noter tkr. 6 Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedr. særlige tilskud Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Finansielle udgifter Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Materielle anlægsaktiver Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Kostpris 1. januar Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december

26 Noter tkr. 11 Egenkapital i øvrigt Saldo 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Andre forpligtelser Der påhviler institutionen leasingforpligtelser svarende til et akkumuleret beløb på 752 tkr. Leasingydelserne udløber senest

27 Særlige specifikationer Honorar til revisor tkr. Revisionshonorar Andre ydelser end revision Momskompensation Opgørelse af den samlede indberettede købsmoms, der er eller skal kompenseres af Undervisningsministeriet, jf. 36 i Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v Den samlede indberettede købsmoms fordeles på: Undervisningsområdet (drift) Bygningsområdet (drift) Fællesudgiftsområdet (drift) Anlægsinvesteringer (anlæg) Indberettet købsmoms i alt

28 Særlige specifikationer Opgørelse af institutionens omkostninger i forbindelse med Statens Selvforsikringsordning tkr. tkr. Afholdte selvforsikringsudgifter: Heraf udgifter vedrørende: Løsøre (udstyr, maskiner og lign.) 2 0 Motorkøretøjer 4 5 Erstatningsansvar 0 0 Tjenesterejser 3 0 Tab som følge af ansattes berigelsesforbrydelser 0 0 Beløb for ikke-genanskaffede genstande: Heraf vedrørende: Løsøre 0 0 Motorkøretøjer 0 0 Samlede selvforsikringsomkostninger i regnskabsåret 9 5 Institutionens selvrisiko i regnskabsåret Ovenstående opgøres i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "Retningslinjer for administration af statens selvforsikringsordning vedr. statsinstitutioner, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner godkendt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser på Undervisningsministeriets resortområde". Opgørelse af anden tilskudsfinansieret aktivitet, f.eks. forsøgs- og udviklingsprojekter finansieret af særlige tilskud, herunder EU-socialfondsmidler Nordisk Råd-midler m.v tkr. tkr. Resultatopgørelse over anden tilskudsfinansieret aktivitet i hovedtal: Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger Andre direkte og indirekte omkostninger

29 Særlige specifikationer Personaleomkostninger tkr. tkr. Lønninger Pensioner og andre omkostninger til social sikring Antal ansatte (årsværk) 183,5 180,8 Indtægtsdækket virksomhed IDV I alt tkr. tkr. tkr. Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger Andre direkte og indirekte omkostninger Egenkapitalen

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2010 (4. regnskabsår) R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr Årsrapport 2008

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr.

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Grambynet CVR-nr Årsrapport

Grambynet CVR-nr Årsrapport Grambynet CVR-nr. 17 98 69 45 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Påtegning generalforsamlingsvalgte

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14

Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14 Hvide Sande Entreprenørog Vognmandsforretning ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 25 97 70 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /11

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 Dirigent: Poul Jensen 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12

Boba ApS. Årsrapport for 2011/12 Boba ApS c/o Natkompagniet, Skolegade 23, 8000 Aarhus C CVR-nr. 33 97 12 65 Årsrapport for 2011/12 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere