21. marts Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014."

Transkript

1 21. marts 2014 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts Deltagere: Niels Ebdrup, Leif Østerholt, Marianne Bech Hansen, Knud Erik Schack Madsen, Jesper T. Troelsen, Bo Pedersen, Per Farbøl, Mira Thu Iversen Lauge, Minel Mahmutovic, Rasmus Brandstrup Larsen og Mette Millard. Statsautoriseret revisor Per Larsen fra PriceWaterhouseCoopers deltog under dagsordenens pkt. 2. Fraværende: Ingen fraværende bestyrelsesmedlemmer. Referent: Hanne Søbæk Christiansen.

2 2 STENHUS GYMNASIUM OG HF BESTYRELSEN MØDEGRUNDLAG Dato: Pkt.: 1 Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Resumé: Referatet fra bestyrelsens møde den 9. december 2013 blev sendt til bestyrelsen den 16. december Ifølge forretningsordenens punkt 2.6 skal referatet godkendes og underskrives på det næst følgende møde. På mødet foreligger et eksemplar af referatet til underskrift. Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat:

3 3 STENHUS GYMNASIUM OG HF BESTYRELSEN MØDEGRUNDLAG Dato: Pkt.: 2 Beslutning om godkendelse af regnskab 2013 Resumé: Budgetopfølgning 2013, årsrapport og revisionsprotokollat for 2013 tilsendes bestyrelsen med post så snart dette er modtaget fra revisoren. Revisor Per Larsen fra PriceWaterhouseCoopers og økonomichef Mette Millard fremlægger materialet. Beslutning: Bestyrelsen godkendte regnskabet. Årsrapporten og revisionsprotokollatet til årsrapporten blev godkendt og underskrevet. Referat: Per Larsen gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Begge dele er igen i år med blank påtegning, og der er ingen bemærkninger eller forbehold. Stenhus Gymnasium & HF har i 2013 et driftsoverskud på 4,6 millioner kr., hvilket giver gymnasiet en positiv egenkapital på 15,1 millioner kr. Det store overskud, som er 2,1 million kr. større end budgetteret, skyldes blandt andet stigningen i antallet af årselever. Per Larsen forklarede, at da man startede gymnasierne i 2007 var alles egenkapital negativ. De fine overskud været med til at gøre egenkapitalen positiv. Der er i 2013 udbetalt overarbejde og timebanker for 4 millioner kr., og der er brugt 5,2 millioner kr. på at renovere bygningerne samt på etableringen af en kunststoffodboldbane. I forhold til målrapporteringen i årsrapporten, så er der lavet om på måden, det skal rapporteres på. I år skal tallene trækkes ud af en database ministeriet har og den kører kun til Mette Millard har kontaktet ministeriet for at få at vide, hvor tallene i databasen kommer fra, men uden held. Omsætningen i 2013 er på 111 millioner kr. mod 106 millioner i 2012, dette skyldes mest af alt som tidligere nævnt stigningen i antallet af elever. Driftsomkostningen ved undervisningens gennemførelse er steget, dette skyldes blandt andet udbetaling af timebank samt lønstigning til lærerne ved den nye overenskomst i august De materielle anlægsaktiver udgør i ,7 millioner kr., hvilket primært skyldes ejendommene. Omsætningsaktiverne på 40,7 millioner kr. er penge, som hurtigt kan omsættes, skulle skolen få brug for det.

4 Stenhus Gymnasium & HF s realkreditgæld udgør i ,4 millioner kr., og de kortfristede gældsforpligtelser herunder feriepengeforpligtelsen samt forskuddet i tilskud fra Undervisningsministeriet udgør 34 millioner kr. Detaljerne i regnskabet kan ses i budgetopfølgningen pr. 31. december Ved gennemgangen af revisionsprotokollatet fortalte Per Larsen, at der efter hans mening, ingen kritiske forhold er på Stenhus helt overordnet kører det rigtig godt. Revisionen af lønninger har i lighed med de øvrige emner i protokollatet - ikke givet anledning til bemærkninger. Blot er det anført, at der ved lønudbetalingen ikke er funktionsadskillelse i lønsystemet SLS. Per Larsen forklarede, at hvis alt blev betalt kontant, ville Stenhus Gymnasium & HF have en likviditet på 19 millioner kr. Det er et bevis på skolens gode og sunde økonomi, når vi kan både investere og afdrage gæld, og stadig ikke have store udsving på bundlinjen. Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet er en positiv afvigelse, og revisionen udtrykte stor tiltro til de løbende afrapporteringer. Gennemførelsesprocenten lå i 2013 på 73 % for HF og 80 % for STX. Dette er et lille fald i forhold til sidste år, hvor HF lå på 77 % og STX lå på 81 %. I forhold til ministeriets tal (fra målstyringsdatabasen) ligger skolens egne tal lidt under, hvorfor det også ville være interessant at vide, hvordan ministeriet kommer frem til deres procentudregninger. Tallene viser kun de elever, der gennemfører på normeret tid, og der var enighed i bestyrelsen om, at det kunne være interessant at se tallene hvor de, der bruger eksempelvis 4 år på at gennemføre indgik. Produktiviteten regnes ud fra årsværk pr. 100 elever, og produktiviteten på Stenhus Gymnasium & HF har været meget konstant de sidste 4 år. Næste år kan muligvis forventes et fald i tallet, hvis der i forhold til lønstigningen har været en produktivitetsstigning. Per Farbøl fastslog, at dette dog ikke er tilstræbt i år. Leif Østerholt anførte, at kvaliteten for eleverne kan opleves som værende bedre, selvom produktiviteten ikke stiger. I 2013 var driftsomkostningerne i lighed med tidligere år lavere på Stenhus Gymnasium & HF end landsgennemsnittet for gymnasier med over 850 årselever. Dette skyldes blandt andet væsentligt lavere omkostninger på ledelse og administration. Der har dog været en stigning i driftsomkostningen fra 2012 til 2013, hvilket dog påvirkes af bygningsdriften (renoveringerne) og stigningen i lønomkostningen. Per Larsen forklarede, at ved at benytte og huse Lønsamarbejdet får Stenhus Gymnasium & HF en billig lønadministration med høj kvalitet. Stenhus har i 2013 indgået aftale med Sparekassen Sjælland, og Per Larsen bemærkede, at så længe pengene står i obligationer, er de sikre. Formanden knyttede den kommentar til punktet, at det er en dygtigt drevet skole med dygtige medarbejdere. 4

5 5 STENHUS GYMNASIUM OG HF BESTYRELSEN MØDEGRUNDLAG Dato: Pkt.: 3 Beslutning om opførelse af ny idrætshal Resumé: Stenhus Gymnasium & HF ønsker at opføre en ny idrætshal. Bestyrelsen bedes derfor tage stilling til dette. Økonomisk overblik over udgifter og indtægter ved halbyggeriet er vedlagt. Beslutning: Bestyrelsen gav ledelsen bemyndigelse til at fortsætte arbejdet for opførelsen af en ny hal. Referat: Per Farbøl fremlagde baggrunden for et ønske om en ny idrætshal; det kniber med plads til undervisningen samt til de collegeaktiviteter, der er placeret efter skoletid. Samtidig har kostskolen kun en lille idrætssal, og muligheden for at kunne bruge nogle af Stenhus Gymnasium & HF s obligationer på at bygge ny idrætshal er derfor blevet overvejet i ledelsen. Ovenpå hallen bygges klasselokaler, som kostskolen kommer til at eje mens de lejer sig ind i hallen - og kostskolen vil på denne måde også kunne få dækket deres behov for undervisnings- og idrætsfaciliteter. Der vil i første omgang blive indgået en 10-årig lejeaftale mellem kostskolen og Stenhus Gymnasium & HF. Bygger vi en ny idrætshal, vil vi kunne tilbyde nogle faciliteter, som er efterspurgt i øjeblikket og tendensen er, at der skal være mere idræt i undervisningen generelt på flere forskellige uddannelser og skoler. Planen er at bygge på kostskolens grund med den gule villa, da det vil være det mest økonomiske fornuftige. På den måde vil parkeringspladsen kunne udvides samtidig med, der vil kunne bygges en idrætshal med en indvendig sal på 20 gange 40 meter med 6 badmintonbaner, hvor der vil kunne være plads til 250 tilskuere. Stenhus Gymnasium & HF vil samtidig kunne indrette et testcenter i et af lokalerne i bygningen. Det vil give skolen en mulighed for at kunne give bedre tilbud i idrætsundervisningen, og man kunne også forestille sig projekter, hvor effekten af idræt og undervisning kunne undersøges. Der er i øjeblikket tilladelse til at bygge 2500 kvadratmeter på grunden. Det anslås, at opførelsen af den planlagte bygning vil koste ca. 16 millioner kr. Den årlige indtægt i leje i årene 2016 og frem vil være ca kr. Der foreligger grundskitser på projektet, som blot mangler bestyrelsens og kommunens godkendelse; kostskolens bestyrelse har givet deres tilladelse, og den gule villas lejere er sagt op.

6 Idrætshallen er planlagt til at skulle stå klar til brug ved skolestart Leif Østerholt fremførte, om det ikke ville være rimeligt at kostskolen var med til at finansiere opførelsen, når de skal bruge hallen og de dertilhørende lokaler så stor del af tiden. Per Farbøl forklarede, hvorfor det er bedre, Stenhus Gymnasium & HF selv er eneste bygherre og understregede det økonomisk fornuftige i at have en god lejer. Leif Østerholt spurgte herefter til, om skolen egentlig får brug for den kapacitet, når politikerne vil gøre optagelsen af eleverne sværere. Hertil svarede Per Farbøl, at Sports College helt sikkert vil vokse; vi har nu ca. 60 elever, så vi er ved at have en vis volumen på disse ekstra tilbud. Samtidig er der ikke er noget, det tyder på, at der bliver mindre aktivitet vedrørende idræt, bevægelse og motion de kommende år. Per Farbøl fastslog, at det selvfølgelig er vigtigt, at driften er fornuftig over de næste 50 år. Per Farbøl forklarede herefter bestyrelsen, at tanken er, at vi skal dække vores egen øgede aktivitet samt kostskolens aktivitet. Vi skal ikke dække Holbæk Kommunes behov for idrætsfaciliteter; de bygger arenaen her må kommunens sportsgrene være i stedet for. Samtidig skal det dog siges, at kommunen og vi har en fælles interesse i talentudvikling derfor bakker kommunen op om de ting vi gerne vil. Endeligt vil opførelsen af en ny idrætshal ikke betyde, der ikke fremover vil blive investeret i de bygninger vi har; B-området har i 2013 fået en renovering, og naturfag vil være den afdeling, der står for en opdatering næste gang. Bo Pedersen anførte det synspunkt, at det faktisk er et ret billigt projekt, når skolens økonomi i øvrigt ser så godt ud. Og når kostskolen dækker så stor en del af driften, synes han, det ser det fornuftigt ud. Han påpegede samtidig, at det faktisk er dårlige faciliteter Stenhus Gymnasium & HF og kostskolen har i øjeblikket, når man tænker på, hvor stor aktiviteten er. Mette Millard fortalte bestyrelsen, at skolen først havde kigget på at udvide den eksisterende hal, men det kan faktisk ikke lade sig gøre meningsfyldt. Det ville blive et dyrere projekt med mindre plads. Knud Erik Schack Madsen mente, søgningen vil være rimelig stabil til Stenhus, hvis vi sørger for at have de aktiviteter og tilbud kommende elever eftersøger. Niels Ebdrup foreslog, at man på et tidspunkt kunne overveje at tydeliggøre skolens vision i højere grad; skal vi være en sportsskole ud over at være skole for byens og omegnens unge? Leif Østerholt konkluderede, at kostskolen vil være rimelig afhængig af hallen og de lokaler, vi så har. Han syntes, at bestyrelsen havde haft en god debat under punktet, hvor mange aspekter i sagen var blevet belyst. Han mente, at med den liggende aftale mellem kostskolen og Stenhus Gymnasium & HF om leje af lokalerne, virker det som et sikkert projekt.

7 STENHUS GYMNASIUM OG HF BESTYRELSEN 7 MØDEGRUNDLAG Dato: Pkt.: 4 Bestyrelsen pr. 1. maj 2014 Resumé: Stenhus Gymnasium & HF skal have ny bestyrelse med tiltrædelse 1. maj Nedenstående er fra skolens vedtægter: Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige. Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således: 1) 5 udefrakommende medlemmer: Skolelederne i Holbæk kommune udpeger en skoleleder fra kommunen. Stenhus Kostskole udpeger et medlem. En repræsentant for erhvervslivet i Holbæk udpeges ved selvsupplering. En repræsentant for de videregående uddannelser - DTU, KU, RUC eller CBS - udpeges ved selvsupplering. Et medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. 2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret. 3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Stk. 5. Institutionens leder, jf. 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor. Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet. 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Stk. 2. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år. Stk. 3. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Stk. 4. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

8 Beslutning: 8 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat: Formand Niels Ebdrup kan ikke længere fortsætte i bestyrelsen, når denne skal vælges på ny fra maj Niels Ebdrup har været med i bestyrelsen i 12 år; 4 år som forældrerepræsentant og herefter 8 år som repræsentant for erhvervslivet og har de samme 8 år virket som bestyrelsens formand. Bo Pedersen sidder som udpeget af Holbæk Kommune, og han er igen blevet udpeget til den nye bestyrelse. Knud Erik Schack Madsen og Jesper T. Troelsen fortsætter også i den nye bestyrelse. Byrådet har udpeget Kurt Næsted som kommunens repræsentant i den nye bestyrelse. Det betyder, at dette møde var sidste møde for Rasmus Brandstrup Larsen. Leif Østerholt stopper som medarbejderrepræsentant efter 12 år, og Marianne Bech Hansen stiller heller ikke op til bestyrelsen igen. Der vil snart blive afholdt valg i medarbejderstaben, hvor to nye medarbejderrepræsentanter vil blive valgt. Næstformand Knud Erik Schack Madsen takkede de afgående medlemmer. Per Farbøl fortalte, at han har talt med områdedirektør Jakob Bech Andersen fra Nordea som mulig kandidat til formandsposten. Jakob har udtalt, at han meget gerne vil indtræde i bestyrelsen. Per Farbøl takkede også de afgående medlemmer. Slutteligt opfordrede Per Farbøl bestyrelsens elevrepræsentanter til at finde en afløser for Mira, når hun bliver student til sommer.

9 STENHUS GYMNASIUM OG HF BESTYRELSEN 9 MØDEGRUNDLAG Dato: Pkt.: 5 Orientering fra rektor Per Farbøl Resumé: Rektor Per Farbøl orienterer om: Ungdomsuddannelserne erhvervsuddannelsesreform, karakterkrav mv. Unge mediernes skydeskive Nye elever Sports College og Drama College Kina og Sydafrika Ny bestyrelse Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat: Ungdomsuddannelserne erhvervsuddannelsesreform, karakterkrav mv. Der bliver nu lavet en gymnasial erhvervsuddannelse for unge, en EUX. Man har valgt at gøre det sådan, at har man en STX eller en HHX kan man supplere med kun et år; så har man en erhvervsuddannelse. Det har i øvrigt vakt opsigt, at man fra ministeriets side har lagt et finansstyret paradigme ned over uddannelserne, så der bliver mere styring efter tal, man samler ind til databasesystemer. Dette mener Per Farbøl, at man kan forestille sig også vil ske hos os på et tidspunkt. Det der frygtes fra uddannelsernes side er, hvilke tal man vil styre så hårdt på. Per Farbøl fortalte, at der i øjeblikket udfærdiges en analyse i forhold til, hvad det vil betyde for de gymnasiale ungdomsuddannelser, hvis der sættes karakterkrav ved optagelse af elever. På et tidspunkt var ministeren ude med en analyse, der sagde, at antallet af elever i gymnasiet ville halveres, hvis man satte et adgangskrav på 7. Unge mediernes skydeskive Rektor vendte kort mediernes tendens til at kritisere dagens ungdom; for eksempel deres alkoholvaner og forkerte uddannelsesvalg. Ofte bliver ungdommens fejltagelser kørt direkte over på gymnasierne men Per Farbøl mener ikke, de unge er værre i dag end tidligere. Nye elever De uofficielle tal for ansøgende elever til det kommende skoleår er i øjeblikket 405 ansøgere til gymnasiet og 92 ansøgere til HF. Stenhus Gymnasium & HF følger landstendensen med en lille tilbagegang i forhold til sidste år. Studieretningernes fordeling bliver nogenlunde som sidste år.

10 Sports College og Drama College Der bliver i det kommende skoleår Fodbold College for piger, men der bliver desværre ikke Basket College for piger, da alle de interesserede piger endte med at trække sig. Der vil dog fortsat være Basket College for drenge, Fodbold College for drenge og Badminton College. Der er i øjeblikket 6 ansøgninger til Drama College, og er de kvalificerede, starter vi det op. Det er kommunen, der betaler administrationen på Drama College, teatrene står for dramaundervisningen og vi laver B-niveau undervisning med diverse gæstelærere. 10 Kina og Sydafrika Der er fortsat fuld gang i samarbejdet med Kina; vi afholdt kinesisk nytår, hvor den kinesiske ambassadør kom og blev længere end forventet og planlagt. Vi får besøg af 58 kinesiske badmintonspillere næste skoleår - slut august, og har i øvrigt planer om at få en venskabskommune. Knud Erik Schack Madsen har fået en forespørgsel fra en tidligere kinesisklærer, om vi på Stenhus Gymnasium & HF ville kunne oprette en klasse med 24 kinesiske elever. Dette er der dog ikke konkrete planer om på nuværende tidspunkt. Ny bestyrelse Rektor sprang dette punkt over, da bestyrelsen havde været godt rundt om emnet under dagsordenens punkt 4. Rektor Per Farbøl orienterede i øvrigt om, at vi ønsker at udvide samarbejdet med flere folkeskoler. Vi har på nuværende tidspunkt et samarbejde om sprog og sprogindlæring med nogle enkelte skoler, og både folkeskolerne og vi har god gavn af at udveksle erfaringer omkring, hvad det er vi hver især lærer eleverne. Kommunen har et ønske om, at vi laver et lignende samarbejde i matematik med alle kommunens folkeskoler, men det vil blive temmelig omfattende. Slutteligt orienterede Per Farbøl om Badminton Colleges tur til Sydafrika. Der var stor interesse for vores kampe; der kom ca. 500 tilskuere. Vores badmintonspillere havde brugt udstyr med derned, da de intet har i Sydafrika. Vi overvejer nu, om vi skal gøre noget ved den sociale profil, ved at indsamle brugt udstyr, vi kan uddele dernede.

11 11 STENHUS GYMNASIUM OG HF BESTYRELSEN MØDEGRUNDLAG Dato: Pkt.: 6 Eventuelt Resumé: Beslutning: Referat:

12 12 Bestyrelsens underskrifter: Niels Ebdrup Formand Rasmus Brandstrup Larsen Bo Pedersen Knud Erik Schack Madsen Jesper T. Troelsen Marianne Bech Hansen Leif Østerholt Minel Mahmutovic Mira Thu Iversen Lauge _ Per Farbøl

Hermed referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium

Hermed referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium 17 03 2015 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF Hermed referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF. Deltagere: Knud Erik Schach-Madsen,

Læs mere

16. september 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 16. september 2014.

16. september 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 16. september 2014. 16. september 2014 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 16. september 2014. Deltagere: Knud Erik Schack Madsen, Jesper T. Troelsen, Bo Pedersen, Per Farbøl,

Læs mere

Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 23. maj 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet.

Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 23. maj 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet. 23 05 2016 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 23. maj 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet. Deltagere: Knud Erik Schack Madsen,

Læs mere

Hermed referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 17. september 2015 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet.

Hermed referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 17. september 2015 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet. 10. september 2015 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF Hermed referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 17. september 2015 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet. Tilstede: Knud Erik

Læs mere

15. december 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF. Referat fra bestyrelsesmødet torsdag d. 11. december 2014.

15. december 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF. Referat fra bestyrelsesmødet torsdag d. 11. december 2014. 15. december 2014 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF Referat fra bestyrelsesmødet torsdag d. 11. december 2014. Deltagere: Knud Erik Schack Madsen, Bo Pedersen, Per Farbøl, Jakob Bech Andersen,

Læs mere

Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 14. marts 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet.

Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 14. marts 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet. 14 03 2016 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 14. marts 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet. Deltagere: Knud Erik Schack Madsen,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF

Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Vedtægter for Skive Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Skive Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Skive Kommune, region Midtjylland

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægt for Virum Gymnasium

Vedtægt for Virum Gymnasium Vedtægt for Virum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Virum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadsregionen

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

26. maj 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF. Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 26. maj 2014.

26. maj 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF. Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 26. maj 2014. 26. maj 2014 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 26. maj 2014. Deltagere: Knud Erik Schack Madsen, Jesper T. Troelsen, Bo Pedersen, Per Farbøl, Kurt Næsted,

Læs mere

Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF

Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF Vedtægt for Nakskov Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nakskov Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lolland Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4.

Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. 2. 3. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Vedtægt for Vestjysk Gymnasium Tarm Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vestjysk Gymnasium Tarm, Uddannelsescenter med gymnasium, hf og VUC-hf er en selvejende

Læs mere

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium

Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Vedtægt for Marselisborg Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Marselisborg Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Århus Kommune, Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium ^ Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium V Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Midtsjællands Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Struer Statsgymnasium

Struer Statsgymnasium Struer Statsgymnasium Skolens vedtægter Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Struer Statsgymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Struer kommune, Region

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Herlev Gymnasium og HF

Herlev Gymnasium og HF Vedtægt for Herlev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Herlev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Herlev Kommune, Region

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 13. marts 2017 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Vedtægt for HF & VUC København Syd Som vedtaget af bestyrelsen 13DEC06, med ændringer 15JUN10 og 16SEP15

Vedtægt for HF & VUC København Syd Som vedtaget af bestyrelsen 13DEC06, med ændringer 15JUN10 og 16SEP15 Vedtægt for HF & VUC København Syd Som vedtaget af bestyrelsen 13DEC06, med ændringer 15JUN10 og 16SEP15 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. HF & VUC København Syd er en selvejende institution inden

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse BEK nr 750 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe katedralskole onsdag den 14. marts kl

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe katedralskole onsdag den 14. marts kl Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe katedralskole onsdag den 14. marts kl. 14.00 16.00 Tilstede fra bestyrelsen: Biskop Elisabeth Dons Christensen, Direktør Jørn Henriksen, Centerleder Jens Bo Holm-Nielsen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR). Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014. Til stede: Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 kl. 16.00-18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 13 Bilag 1: Referat fra sidste

Læs mere

MØDEGRUNDLAG Dato: 20. marts 2013 Pkt: 1

MØDEGRUNDLAG Dato: 20. marts 2013 Pkt: 1 MØDEGRUNDLAG Dato: 20. marts 2013 Pkt: 1 Godkendelse af dagsorden 1 MØDEGRUNDLAG Dato: 20. marts 2013 Pkt: 2 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Ulla Agerskov og præsentationsrunde 2 MØDEGRUNDLAG Dato:

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Vedtægt for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Bestyrelsesmøde 24 Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Dagsorden: 1. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre? (Se pkt 6?) 2 Referatet fra den 13. december 2011 3 Regnskab

Læs mere

Hermed referat af bestyrelsesmødet mandag d. 7. december 2015 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet.

Hermed referat af bestyrelsesmødet mandag d. 7. december 2015 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet. 10. december 2015 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF Hermed referat af bestyrelsesmødet mandag d. 7. december 2015 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet. Deltagere: Knud Erik Schack

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Regulerede selvejende institutioner

Regulerede selvejende institutioner Professionshøjskoler Regulerede selvejende institutioner Eksterne repræsentanter Særligt om kommunale og regionale bestyrelsesrepræsentanter Særligt om arbejdsgiver- og Særligt om forældre Studerende Der

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. april 2016 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Udkast 14.12 2016 Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Navn, hjemsted og formål 1. Institutionens navn er Næstved Hallerne. Institutionens hjemsted er Næstved Kommune. Næstved Hallerne

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 25. marts 2015 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 17:45 Revisor Søren Bonde og revisor Per Jansen deltog i behandlingen af punkt 1. Økonomichef Hans

Læs mere

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Regnskab og revisionsrapport eftersendes i begyndelsen af næste uge. Revisor Erik Pedersen forelægger regnskab.

Regnskab og revisionsrapport eftersendes i begyndelsen af næste uge. Revisor Erik Pedersen forelægger regnskab. Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole fredag den 25. marts kl.13.30-15.00 i det nye mødelokale H18. Tilstede fra bestyrelsen: Biskop Elisabeth Dons Christensen, Centerleder Jens Bo Holm-Nielsen,

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR ÅRHUS SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLE

VEDTÆGT FOR ÅRHUS SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLE Bestyrelsesmødet den 24. feb. 2011 Bilag nr. 20.4.2 VEDTÆGT FOR ÅRHUS SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLE Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Århus Social og Sundhedsskole er en selvejende institution inden for

Læs mere

Entreprisesummen er på 11.2 mio kr, hertil kommer 25% mons på 2,8 mio, i alt 14,0 mio kr.

Entreprisesummen er på 11.2 mio kr, hertil kommer 25% mons på 2,8 mio, i alt 14,0 mio kr. Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 Tilstede: Gerd Bangsbo, Peter Hansen, Anny Winther, Finn Andersen, Susan Vonsild, Per Christensen, Malene Gram, Jonathan

Læs mere

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Vedtægter for. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Dato 12. december 2012 J. nr. 020/bestyrelsen Fil: 121212 vedtægter Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 16. marts 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 16. marts 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 16. marts 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

VEDTÆGT for Campus Bornholm

VEDTÆGT for Campus Bornholm VEDTÆGT for Campus Bornholm Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Campus Bornholm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012 12. juni 2012 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Ole Daugbjerg, Danfoss (formand) Tharben Hansen, journalist (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Karen Marie Hougaard, Hørup Centralskole

Læs mere

Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Pkt. 1.

Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Pkt. 1. Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl. 17.00-21.00. Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Graabech Sørensen (BGS), Kent Stenvang (KS), Lars Bjørnsbo (LB), Rasmus Snitkjær

Læs mere

\JUC W Uddannelse for voksne

\JUC W Uddannelse for voksne \JUC W Uddannelse for voksne Vedtægt for VUC Storstrøm Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål J. VUC Storstrøm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. april kl. 14.00-16.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Lene Omann, Susanne Mortensen og JAO (referent)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution

Vedtægter. for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2013 og endelig godkendt på bestyrelsesmødet den 4. december 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Skive Tekniske

Læs mere

2. Økonomi Status på evt. omlægning af realkreditlån fra Nordea Kredit

2. Økonomi Status på evt. omlægning af realkreditlån fra Nordea Kredit Bestyrelsesmøde tirsdag 10. januar 2017 kl. 16.30-18.30 Deltagere Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen Næstformand Trine Græse DI-repræsentant Niels Madsen Repræsentant for grundskolen Klaus Nørskov

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. marts 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9813 5766 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 1. juni 2011 Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Karoline

Læs mere