21. marts Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014."

Transkript

1 21. marts 2014 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts Deltagere: Niels Ebdrup, Leif Østerholt, Marianne Bech Hansen, Knud Erik Schack Madsen, Jesper T. Troelsen, Bo Pedersen, Per Farbøl, Mira Thu Iversen Lauge, Minel Mahmutovic, Rasmus Brandstrup Larsen og Mette Millard. Statsautoriseret revisor Per Larsen fra PriceWaterhouseCoopers deltog under dagsordenens pkt. 2. Fraværende: Ingen fraværende bestyrelsesmedlemmer. Referent: Hanne Søbæk Christiansen.

2 2 STENHUS GYMNASIUM OG HF BESTYRELSEN MØDEGRUNDLAG Dato: Pkt.: 1 Beslutning om godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Resumé: Referatet fra bestyrelsens møde den 9. december 2013 blev sendt til bestyrelsen den 16. december Ifølge forretningsordenens punkt 2.6 skal referatet godkendes og underskrives på det næst følgende møde. På mødet foreligger et eksemplar af referatet til underskrift. Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat:

3 3 STENHUS GYMNASIUM OG HF BESTYRELSEN MØDEGRUNDLAG Dato: Pkt.: 2 Beslutning om godkendelse af regnskab 2013 Resumé: Budgetopfølgning 2013, årsrapport og revisionsprotokollat for 2013 tilsendes bestyrelsen med post så snart dette er modtaget fra revisoren. Revisor Per Larsen fra PriceWaterhouseCoopers og økonomichef Mette Millard fremlægger materialet. Beslutning: Bestyrelsen godkendte regnskabet. Årsrapporten og revisionsprotokollatet til årsrapporten blev godkendt og underskrevet. Referat: Per Larsen gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Begge dele er igen i år med blank påtegning, og der er ingen bemærkninger eller forbehold. Stenhus Gymnasium & HF har i 2013 et driftsoverskud på 4,6 millioner kr., hvilket giver gymnasiet en positiv egenkapital på 15,1 millioner kr. Det store overskud, som er 2,1 million kr. større end budgetteret, skyldes blandt andet stigningen i antallet af årselever. Per Larsen forklarede, at da man startede gymnasierne i 2007 var alles egenkapital negativ. De fine overskud været med til at gøre egenkapitalen positiv. Der er i 2013 udbetalt overarbejde og timebanker for 4 millioner kr., og der er brugt 5,2 millioner kr. på at renovere bygningerne samt på etableringen af en kunststoffodboldbane. I forhold til målrapporteringen i årsrapporten, så er der lavet om på måden, det skal rapporteres på. I år skal tallene trækkes ud af en database ministeriet har og den kører kun til Mette Millard har kontaktet ministeriet for at få at vide, hvor tallene i databasen kommer fra, men uden held. Omsætningen i 2013 er på 111 millioner kr. mod 106 millioner i 2012, dette skyldes mest af alt som tidligere nævnt stigningen i antallet af elever. Driftsomkostningen ved undervisningens gennemførelse er steget, dette skyldes blandt andet udbetaling af timebank samt lønstigning til lærerne ved den nye overenskomst i august De materielle anlægsaktiver udgør i ,7 millioner kr., hvilket primært skyldes ejendommene. Omsætningsaktiverne på 40,7 millioner kr. er penge, som hurtigt kan omsættes, skulle skolen få brug for det.

4 Stenhus Gymnasium & HF s realkreditgæld udgør i ,4 millioner kr., og de kortfristede gældsforpligtelser herunder feriepengeforpligtelsen samt forskuddet i tilskud fra Undervisningsministeriet udgør 34 millioner kr. Detaljerne i regnskabet kan ses i budgetopfølgningen pr. 31. december Ved gennemgangen af revisionsprotokollatet fortalte Per Larsen, at der efter hans mening, ingen kritiske forhold er på Stenhus helt overordnet kører det rigtig godt. Revisionen af lønninger har i lighed med de øvrige emner i protokollatet - ikke givet anledning til bemærkninger. Blot er det anført, at der ved lønudbetalingen ikke er funktionsadskillelse i lønsystemet SLS. Per Larsen forklarede, at hvis alt blev betalt kontant, ville Stenhus Gymnasium & HF have en likviditet på 19 millioner kr. Det er et bevis på skolens gode og sunde økonomi, når vi kan både investere og afdrage gæld, og stadig ikke have store udsving på bundlinjen. Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet er en positiv afvigelse, og revisionen udtrykte stor tiltro til de løbende afrapporteringer. Gennemførelsesprocenten lå i 2013 på 73 % for HF og 80 % for STX. Dette er et lille fald i forhold til sidste år, hvor HF lå på 77 % og STX lå på 81 %. I forhold til ministeriets tal (fra målstyringsdatabasen) ligger skolens egne tal lidt under, hvorfor det også ville være interessant at vide, hvordan ministeriet kommer frem til deres procentudregninger. Tallene viser kun de elever, der gennemfører på normeret tid, og der var enighed i bestyrelsen om, at det kunne være interessant at se tallene hvor de, der bruger eksempelvis 4 år på at gennemføre indgik. Produktiviteten regnes ud fra årsværk pr. 100 elever, og produktiviteten på Stenhus Gymnasium & HF har været meget konstant de sidste 4 år. Næste år kan muligvis forventes et fald i tallet, hvis der i forhold til lønstigningen har været en produktivitetsstigning. Per Farbøl fastslog, at dette dog ikke er tilstræbt i år. Leif Østerholt anførte, at kvaliteten for eleverne kan opleves som værende bedre, selvom produktiviteten ikke stiger. I 2013 var driftsomkostningerne i lighed med tidligere år lavere på Stenhus Gymnasium & HF end landsgennemsnittet for gymnasier med over 850 årselever. Dette skyldes blandt andet væsentligt lavere omkostninger på ledelse og administration. Der har dog været en stigning i driftsomkostningen fra 2012 til 2013, hvilket dog påvirkes af bygningsdriften (renoveringerne) og stigningen i lønomkostningen. Per Larsen forklarede, at ved at benytte og huse Lønsamarbejdet får Stenhus Gymnasium & HF en billig lønadministration med høj kvalitet. Stenhus har i 2013 indgået aftale med Sparekassen Sjælland, og Per Larsen bemærkede, at så længe pengene står i obligationer, er de sikre. Formanden knyttede den kommentar til punktet, at det er en dygtigt drevet skole med dygtige medarbejdere. 4

5 5 STENHUS GYMNASIUM OG HF BESTYRELSEN MØDEGRUNDLAG Dato: Pkt.: 3 Beslutning om opførelse af ny idrætshal Resumé: Stenhus Gymnasium & HF ønsker at opføre en ny idrætshal. Bestyrelsen bedes derfor tage stilling til dette. Økonomisk overblik over udgifter og indtægter ved halbyggeriet er vedlagt. Beslutning: Bestyrelsen gav ledelsen bemyndigelse til at fortsætte arbejdet for opførelsen af en ny hal. Referat: Per Farbøl fremlagde baggrunden for et ønske om en ny idrætshal; det kniber med plads til undervisningen samt til de collegeaktiviteter, der er placeret efter skoletid. Samtidig har kostskolen kun en lille idrætssal, og muligheden for at kunne bruge nogle af Stenhus Gymnasium & HF s obligationer på at bygge ny idrætshal er derfor blevet overvejet i ledelsen. Ovenpå hallen bygges klasselokaler, som kostskolen kommer til at eje mens de lejer sig ind i hallen - og kostskolen vil på denne måde også kunne få dækket deres behov for undervisnings- og idrætsfaciliteter. Der vil i første omgang blive indgået en 10-årig lejeaftale mellem kostskolen og Stenhus Gymnasium & HF. Bygger vi en ny idrætshal, vil vi kunne tilbyde nogle faciliteter, som er efterspurgt i øjeblikket og tendensen er, at der skal være mere idræt i undervisningen generelt på flere forskellige uddannelser og skoler. Planen er at bygge på kostskolens grund med den gule villa, da det vil være det mest økonomiske fornuftige. På den måde vil parkeringspladsen kunne udvides samtidig med, der vil kunne bygges en idrætshal med en indvendig sal på 20 gange 40 meter med 6 badmintonbaner, hvor der vil kunne være plads til 250 tilskuere. Stenhus Gymnasium & HF vil samtidig kunne indrette et testcenter i et af lokalerne i bygningen. Det vil give skolen en mulighed for at kunne give bedre tilbud i idrætsundervisningen, og man kunne også forestille sig projekter, hvor effekten af idræt og undervisning kunne undersøges. Der er i øjeblikket tilladelse til at bygge 2500 kvadratmeter på grunden. Det anslås, at opførelsen af den planlagte bygning vil koste ca. 16 millioner kr. Den årlige indtægt i leje i årene 2016 og frem vil være ca kr. Der foreligger grundskitser på projektet, som blot mangler bestyrelsens og kommunens godkendelse; kostskolens bestyrelse har givet deres tilladelse, og den gule villas lejere er sagt op.

6 Idrætshallen er planlagt til at skulle stå klar til brug ved skolestart Leif Østerholt fremførte, om det ikke ville være rimeligt at kostskolen var med til at finansiere opførelsen, når de skal bruge hallen og de dertilhørende lokaler så stor del af tiden. Per Farbøl forklarede, hvorfor det er bedre, Stenhus Gymnasium & HF selv er eneste bygherre og understregede det økonomisk fornuftige i at have en god lejer. Leif Østerholt spurgte herefter til, om skolen egentlig får brug for den kapacitet, når politikerne vil gøre optagelsen af eleverne sværere. Hertil svarede Per Farbøl, at Sports College helt sikkert vil vokse; vi har nu ca. 60 elever, så vi er ved at have en vis volumen på disse ekstra tilbud. Samtidig er der ikke er noget, det tyder på, at der bliver mindre aktivitet vedrørende idræt, bevægelse og motion de kommende år. Per Farbøl fastslog, at det selvfølgelig er vigtigt, at driften er fornuftig over de næste 50 år. Per Farbøl forklarede herefter bestyrelsen, at tanken er, at vi skal dække vores egen øgede aktivitet samt kostskolens aktivitet. Vi skal ikke dække Holbæk Kommunes behov for idrætsfaciliteter; de bygger arenaen her må kommunens sportsgrene være i stedet for. Samtidig skal det dog siges, at kommunen og vi har en fælles interesse i talentudvikling derfor bakker kommunen op om de ting vi gerne vil. Endeligt vil opførelsen af en ny idrætshal ikke betyde, der ikke fremover vil blive investeret i de bygninger vi har; B-området har i 2013 fået en renovering, og naturfag vil være den afdeling, der står for en opdatering næste gang. Bo Pedersen anførte det synspunkt, at det faktisk er et ret billigt projekt, når skolens økonomi i øvrigt ser så godt ud. Og når kostskolen dækker så stor en del af driften, synes han, det ser det fornuftigt ud. Han påpegede samtidig, at det faktisk er dårlige faciliteter Stenhus Gymnasium & HF og kostskolen har i øjeblikket, når man tænker på, hvor stor aktiviteten er. Mette Millard fortalte bestyrelsen, at skolen først havde kigget på at udvide den eksisterende hal, men det kan faktisk ikke lade sig gøre meningsfyldt. Det ville blive et dyrere projekt med mindre plads. Knud Erik Schack Madsen mente, søgningen vil være rimelig stabil til Stenhus, hvis vi sørger for at have de aktiviteter og tilbud kommende elever eftersøger. Niels Ebdrup foreslog, at man på et tidspunkt kunne overveje at tydeliggøre skolens vision i højere grad; skal vi være en sportsskole ud over at være skole for byens og omegnens unge? Leif Østerholt konkluderede, at kostskolen vil være rimelig afhængig af hallen og de lokaler, vi så har. Han syntes, at bestyrelsen havde haft en god debat under punktet, hvor mange aspekter i sagen var blevet belyst. Han mente, at med den liggende aftale mellem kostskolen og Stenhus Gymnasium & HF om leje af lokalerne, virker det som et sikkert projekt.

7 STENHUS GYMNASIUM OG HF BESTYRELSEN 7 MØDEGRUNDLAG Dato: Pkt.: 4 Bestyrelsen pr. 1. maj 2014 Resumé: Stenhus Gymnasium & HF skal have ny bestyrelse med tiltrædelse 1. maj Nedenstående er fra skolens vedtægter: Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige. Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således: 1) 5 udefrakommende medlemmer: Skolelederne i Holbæk kommune udpeger en skoleleder fra kommunen. Stenhus Kostskole udpeger et medlem. En repræsentant for erhvervslivet i Holbæk udpeges ved selvsupplering. En repræsentant for de videregående uddannelser - DTU, KU, RUC eller CBS - udpeges ved selvsupplering. Et medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. 2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret. 3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Stk. 5. Institutionens leder, jf. 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor. Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet. 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Stk. 2. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år. Stk. 3. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Stk. 4. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

8 Beslutning: 8 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat: Formand Niels Ebdrup kan ikke længere fortsætte i bestyrelsen, når denne skal vælges på ny fra maj Niels Ebdrup har været med i bestyrelsen i 12 år; 4 år som forældrerepræsentant og herefter 8 år som repræsentant for erhvervslivet og har de samme 8 år virket som bestyrelsens formand. Bo Pedersen sidder som udpeget af Holbæk Kommune, og han er igen blevet udpeget til den nye bestyrelse. Knud Erik Schack Madsen og Jesper T. Troelsen fortsætter også i den nye bestyrelse. Byrådet har udpeget Kurt Næsted som kommunens repræsentant i den nye bestyrelse. Det betyder, at dette møde var sidste møde for Rasmus Brandstrup Larsen. Leif Østerholt stopper som medarbejderrepræsentant efter 12 år, og Marianne Bech Hansen stiller heller ikke op til bestyrelsen igen. Der vil snart blive afholdt valg i medarbejderstaben, hvor to nye medarbejderrepræsentanter vil blive valgt. Næstformand Knud Erik Schack Madsen takkede de afgående medlemmer. Per Farbøl fortalte, at han har talt med områdedirektør Jakob Bech Andersen fra Nordea som mulig kandidat til formandsposten. Jakob har udtalt, at han meget gerne vil indtræde i bestyrelsen. Per Farbøl takkede også de afgående medlemmer. Slutteligt opfordrede Per Farbøl bestyrelsens elevrepræsentanter til at finde en afløser for Mira, når hun bliver student til sommer.

9 STENHUS GYMNASIUM OG HF BESTYRELSEN 9 MØDEGRUNDLAG Dato: Pkt.: 5 Orientering fra rektor Per Farbøl Resumé: Rektor Per Farbøl orienterer om: Ungdomsuddannelserne erhvervsuddannelsesreform, karakterkrav mv. Unge mediernes skydeskive Nye elever Sports College og Drama College Kina og Sydafrika Ny bestyrelse Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat: Ungdomsuddannelserne erhvervsuddannelsesreform, karakterkrav mv. Der bliver nu lavet en gymnasial erhvervsuddannelse for unge, en EUX. Man har valgt at gøre det sådan, at har man en STX eller en HHX kan man supplere med kun et år; så har man en erhvervsuddannelse. Det har i øvrigt vakt opsigt, at man fra ministeriets side har lagt et finansstyret paradigme ned over uddannelserne, så der bliver mere styring efter tal, man samler ind til databasesystemer. Dette mener Per Farbøl, at man kan forestille sig også vil ske hos os på et tidspunkt. Det der frygtes fra uddannelsernes side er, hvilke tal man vil styre så hårdt på. Per Farbøl fortalte, at der i øjeblikket udfærdiges en analyse i forhold til, hvad det vil betyde for de gymnasiale ungdomsuddannelser, hvis der sættes karakterkrav ved optagelse af elever. På et tidspunkt var ministeren ude med en analyse, der sagde, at antallet af elever i gymnasiet ville halveres, hvis man satte et adgangskrav på 7. Unge mediernes skydeskive Rektor vendte kort mediernes tendens til at kritisere dagens ungdom; for eksempel deres alkoholvaner og forkerte uddannelsesvalg. Ofte bliver ungdommens fejltagelser kørt direkte over på gymnasierne men Per Farbøl mener ikke, de unge er værre i dag end tidligere. Nye elever De uofficielle tal for ansøgende elever til det kommende skoleår er i øjeblikket 405 ansøgere til gymnasiet og 92 ansøgere til HF. Stenhus Gymnasium & HF følger landstendensen med en lille tilbagegang i forhold til sidste år. Studieretningernes fordeling bliver nogenlunde som sidste år.

10 Sports College og Drama College Der bliver i det kommende skoleår Fodbold College for piger, men der bliver desværre ikke Basket College for piger, da alle de interesserede piger endte med at trække sig. Der vil dog fortsat være Basket College for drenge, Fodbold College for drenge og Badminton College. Der er i øjeblikket 6 ansøgninger til Drama College, og er de kvalificerede, starter vi det op. Det er kommunen, der betaler administrationen på Drama College, teatrene står for dramaundervisningen og vi laver B-niveau undervisning med diverse gæstelærere. 10 Kina og Sydafrika Der er fortsat fuld gang i samarbejdet med Kina; vi afholdt kinesisk nytår, hvor den kinesiske ambassadør kom og blev længere end forventet og planlagt. Vi får besøg af 58 kinesiske badmintonspillere næste skoleår - slut august, og har i øvrigt planer om at få en venskabskommune. Knud Erik Schack Madsen har fået en forespørgsel fra en tidligere kinesisklærer, om vi på Stenhus Gymnasium & HF ville kunne oprette en klasse med 24 kinesiske elever. Dette er der dog ikke konkrete planer om på nuværende tidspunkt. Ny bestyrelse Rektor sprang dette punkt over, da bestyrelsen havde været godt rundt om emnet under dagsordenens punkt 4. Rektor Per Farbøl orienterede i øvrigt om, at vi ønsker at udvide samarbejdet med flere folkeskoler. Vi har på nuværende tidspunkt et samarbejde om sprog og sprogindlæring med nogle enkelte skoler, og både folkeskolerne og vi har god gavn af at udveksle erfaringer omkring, hvad det er vi hver især lærer eleverne. Kommunen har et ønske om, at vi laver et lignende samarbejde i matematik med alle kommunens folkeskoler, men det vil blive temmelig omfattende. Slutteligt orienterede Per Farbøl om Badminton Colleges tur til Sydafrika. Der var stor interesse for vores kampe; der kom ca. 500 tilskuere. Vores badmintonspillere havde brugt udstyr med derned, da de intet har i Sydafrika. Vi overvejer nu, om vi skal gøre noget ved den sociale profil, ved at indsamle brugt udstyr, vi kan uddele dernede.

11 11 STENHUS GYMNASIUM OG HF BESTYRELSEN MØDEGRUNDLAG Dato: Pkt.: 6 Eventuelt Resumé: Beslutning: Referat:

12 12 Bestyrelsens underskrifter: Niels Ebdrup Formand Rasmus Brandstrup Larsen Bo Pedersen Knud Erik Schack Madsen Jesper T. Troelsen Marianne Bech Hansen Leif Østerholt Minel Mahmutovic Mira Thu Iversen Lauge _ Per Farbøl

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde onsdag d. 5. februar 2014 Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, August Lohse, Jonathan Tümmler, Jens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER I FOKUS 6/ PROGRAM FOR 1/ BESTYRELSENS KONGRESSEN BERETNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 4 PRAKTISK INFO 5 KÆRE ELEV 7 WORKSHOPS 8 ORDBOG 10

Læs mere

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012).

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012). Fredag den 13. april 2012 (D) 1 (Fremsættelse 29.03.2012). 68. møde Fredag den 13. april 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til ministeren for sundhed

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere