VELKOMMEN. Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN. Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD."

Transkript

1 VELKOMMEN Kære Til lykke med valget som Hovedsbestyrelsesmedlem (HB) som repræsentant for og velkommen til arbejdet i FRD. Iflg. FRD s love er du valgt for en treårig periode. Du vil blive indkaldt til en introduktionsdag i FRD s sekretariat, hvor du vil blive orienteret om sekretariatets funktion og HBs arbejde. Desuden vil du blive orienteret om, hvilke uddannelsesmuligheder du har, så du hurtigt kommer ind i arbejdet i FRD. Det forventes, at du tager den grundlæggende tillidsrepræsentantuddannelse inden for det næste år, på et tidspunkt, som passer dig. Som HB-medlem er en af dine største opgaver at "pleje" arbejdet i din region i.h.t. Foreningens love. Der skal etableres en regionsbestyrelse, og der skal afholdes medlemsmøde mindst en gang om året. Du skal etablere lokalt samarbejde med Dansk Sygeplejeråd. Det er vigtigt, at du forsøger at deltage - så meget som muligt - i lokale arrangementer, f.eks. dem FTF afholder samt Sundhedskartellet lokalt. Dette er nogle af FRD s forventninger til dig. Forhåbentlig har du også forventninger til FRD, så det fremtidige samarbejde kan blive positivt. VELKOMMEN i FRD OG GOD ARBEJDSLYST. Med venlig hilsen Charlotte Graungaard Bech Formand Revideret udgave september 2007 Side 1 af 37

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen 1 Indholdsfortegnelse 2 HB-medlemmets opgaver lokalt 3 Forretningsorden/kommissorier/hovedområder: Forretningsorden for HB 6 Oplæg til orientering/debat/beslutning 9 Opgaver/kommissorium for HB 10 Det internationale område 12 Tillidsrepræsentantområdet 13 Arbejdsmiljøområdet 15 Teknologiområdet 16 Det uddannelsespolitiske område 17 Kvalitetsområdet 18 FRD s politikker: FRD s uddannelsespolitik 19 FRD s sundhedspolitik 20 FRD s lønpolitik 21 FRD s arbejdsmiljøpolitik 22 Retningslinier for afvikling af regionskurser 23 Diætregler generelt 24 Diætregler for HB 25 Diætregler for tillidsrepræsentanter m.fl. 27 Rejseordning 29 Funktionsbeskrivelse for FRD s formand 30 Vederlag for FRD s formand 31 Funktionsbeskrivelse for FRD s næstformand 33 Opgaver for FRD s formand og næstformand iflg. FRD s love Hensigtserklæring omkring kampvalg til formandsposten 35 Stillings/funktionsbeskrivelse for FRD s faglige konsulenter 36 Stillings/funktionsbeskrivelse for FRD s sekretariatsleder 37 Revideret udgave september 2007 Side 2 af 37

3 HB-MEDLEM OPGAVER - LOKALT Som medlem af FRD s Hovedbestyrelse er du ansvarlig for følgende i din egen region: at få regionsbestyrelsen til at fungere, samt planlægge og afholde regionsmøder. deltage i lokale samarbejder med andre organisationer (FTF, DSR og Sundhedskartellet) at informere medlemmerne om lokale og centrale forhold at medvirke til at gøre FRD/radiograferne synlige i den lokale debat økonomi Regionsgeneralforsamling Evt. bistå eller deltage i forhandlinger sammen med DSR`s amtskreds/region. Regionsbestyrelsen Regionsbestyrelsen består af: Regionsbestyrelsen består af regionsformand, regionsnæstformand og 5 bestyrelsesmedlemmer. Regionsformanden er medlem af HB - i Regioner med 2 HB-medlemmer er næstformanden også medlem af HB. Region Hovedstaden har yderligere et HB-medlem. Studerende kan desuden vælge en repræsentant, i de regioner, hvor der er studerende i praktik (FRD s love 11.3). Der er intet tal for hvor stor en regionsbestyrelse kan være, og det er derfor muligt på regionsgeneralforsamlingen at vælge flere personer til regionsbestyrelsen. I lokale sager har regionsbestyrelsen beslutningskompetence under ansvar over for Hovedbestyrelsen. Det kan være vanskeligt, specielt i meget store regioner (geografisk) at få regionsbestyrelsen til at fungere. Der kan forsøges med forskellige alternativer til den traditionelle mødeform, hvor hele regionsbestyrelsen mødes et bestemt sted - et bestemt antal gange om året. Det kan være hensigtsmæssigt at etablere Radiografklubber for at opretholde kontakten lokalt. Endelig er det muligt at holde telefonmøder eller anden kontakt via telefon/mail. Det er vigtigt, at man som HB-medlem melder ud til sin regionsbestyrelse, at informationen meget gerne må gå begge veje, så hvert regionsbestyrelsesmedlem med jævne mellemrum kan holde sit HB-medlem orienteret. Information. Information til medlemmerne er meget vigtig. I lovene er beskrevet, at der mindst en gang om året skal afholdes et medlemsmøde. Hvert tredje år kan dette møde være generalforsamlingen. Det er ikke altid nemt at få medlemmerne til at deltage i et sådant medlemsarrangement, så det kan være en god idé at kombinere informationsmødet med en faglig del (med let traktement). Revideret udgave september 2007 Side 3 af 37

4 Hvis det ikke er muligt at få afviklet informationsmøder p.gr.a. manglende medlemsengagement, er det muligt at orientere hospitalerne enkeltvis telefonisk. Som en sidste, men lidt dyrere løsning, kan man vælge at orientere regionens medlemmer skriftligt. Synliggørelse. Det er en god ide, at man som HB-medlem deltager i så mange møder som muligt inden for egen region. Her tænkes specielt på andre organisationer som DSR, FTF-K og det lokale Sundhedskartel. Også andre organisationer kan være relevante. Det har den effekt, at du får information om stof af lokal betydning, men det betyder også, at du på denne måde gør PR for FRD og radiografer. Synliggørelse på alle niveauer i FRD er af stor betydning for faget. Lokalt kan man, udover at deltage i diverse arrangementer, forsøge at få kontakt med lokalpoltikere - evt. også med lokalpressen. Økonomi. Regionerne har en form for selvstændig økonomi. Der er afsat et beløb til regionens aktiviteter i en treårig periode. Regionsformanden har ansvaret for regionens økonomi. For at følge med i økonomien kan Bernhard altid kontaktes for en aktuel oversigt over forbrug og tilbageværende midler. Budgetperioden er treårig. Generalforsamling. Hvert tredje år med 2006 som udgangsår afholdes regionsgeneralforsamling. Det er vigtigt at være opmærksom på, at generalforsamlingen er for regionsbestyrelsen, hvad kongressen er for Hovedbestyrelsen. Det er regionsbestyrelsens regionsgeneralforsamling, men det største ansvar er dit. Generalforsamlingen er regionens øverste myndighed. På generalforsamlingen skal der aflægges beretning for de sidste tre år. Beretningen bør, udover en oplistning af aktiviteter, indeholde en orientering om den økonomiske status i regionen. Beretningen bør være renskrevet, da den skal uddeles til deltagerne og sendes til alle regionens medlemmer - vedlagt referatet fra regionsgeneralforsamlingen. Udover valg til HB, bør der være en debat med medlemmerne om ønsker og forventninger til den kommende treårige periode. Se i øvrigt lovenes 13. Ifølge lovenes 18 skal FRD s formand eller næstformand deltage. Regionsgeneralforsamlinger anses dog for lovligt afholdt, selvom formand eller næstformand ikke deltager som følge af begrundet forfald. Desuden deltager FRD s faglige konsulent. Revideret udgave september 2007 Side 4 af 37

5 HUSKELISTE Aftale dato med formanden/næstformanden Indkalde generalforsamling i overensstemmelse med lovene Sammensætte dagsorden sammen med regionsbestyrelsen (se lovene) Reservere lokale Evt. fortæring Aftale hvem der skal være dirigent/referent Aftale hvem der fremlægger de enkelte punkter Generelt Du kan altid hente råd og vejledning, ved henvendelse til FRD s sekretariat. Sekretariatet kan også være behjælpeligt med konkrete opgaver, f.eks. udsendelse af indkaldelser mv. det kræver dog, at der gives besked i god tid. Kommandoveje i FRD Hovedbestyrelsen har vedtaget, at FRD s kommandovej er følgende: Medlem TR FTR DSR Amtskreds/FRD Region DSR centralt/frd centralt FTF Der vil dog efter individuel vurdering være en del sager, hvor man springer led over. Kommunikation i HB Hovedbestyrelsen har vedtaget følgende omkring kommunikationen internt i HB: Et hovedbestyrelsesmedlem forventes at tjekke sin mail minimum hver anden dag. Et hovedbestyrelsesmedlem forventes, som udgangspunkt, at besvare en mail senest på 4.-dagen (læg 3 til den dato mailen er sendt, fristen er midnat) Det er legalt, at meddele en senere dato for besvarelse (meddelelsen skal være afgivet senest på 4. dagen. Ved sager, der kræver kortere svarfrist end ovenfor, forpligter formandskabet/sekretariat sig til at tage kontakt på anden måde (sms eller telefon) for at gøre opmærksom på, at der er en sag, der kræver hurtig opmærksomhed Hvis der ikke er svaret inden fristen tages det som udtryk for enighed. Ved besvarelse af mails anvendes svar til alle. Ved ferie eller andet fravær anvendes autosvar. Revideret udgave september 2007 Side 5 af 37

6 FORRETNINGSORDENER & KOMMISSORIER FORRETNINGSORDEN HOVEDBESTYRELSEN LOVBESTEMTE: 1. Hovedbestyrelsen afholder et- eller to-dages møder mindst 8 gange årligt eller i øvrigt så ofte, formandskabet skønner det nødvendigt, eller hvis mindst 5 medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter krav derom med forslag til motiveret dagsorden. 2. Hovedbestyrelsens møder ledes af formanden for Foreningen af Radiografer i Danmark, ved dennes fravær, af næstformanden. Formandsskabet kan dog uddelegere denne kompetence. 3. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Enhver afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. 4. Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. ØVRIGE: 5. Indkaldelse: 6. Afbud: a) Formandskabet indkalder ved udsendelse af dagsorden senest 10 dage før de ordinære møder Hovedbestyrelsens medlemmer og orienterer disses suppleanter. b) I tilfælde af ekstraordinære møder gives længst mulig varsel. a) Hvis et HB-medlem ikke er i stand til at møde, skal dette meddeles sekretariatet i så god tid som muligt. b) Ved afbud sørger HB-medlemmet selv for at indkalde sin suppleant. 7. Afstemninger: a) Det tilstræbes, at der opnås enighed om beslutningerne, så afstemninger kun sjældent finder anvendelse. b) Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. c) I tilfælde af stemmelighed opfordres til fornyet debat og afstemning. Hvis der stadig er stemmelighed, tillægges formandens stemme dobbelt vægt. d) I sager, afgjort ved formandens stemme, skal der gennemføres medlemshøring, hvis mindst halvdelen af Hovedbestyrelsen ønsker det. Revideret udgave september 2007 Side 6 af 37

7 e) Hvis der er mere end 2 forslag til et punkt på dagsordenen benyttes normalt en af følgende procedurer: 8. Dagsorden: 1. Mødelederen sætter det mest vidtgående forslag til afstemning først. Hvis der er flertal for det, bortfalder øvrige forslag, ellers sættes det næste forslag til afstemning etc. 2. Alle forslagene sættes til afstemning på en gang. Hvis ingen af forslagene opnår absolut flertal, sættes de to forslag, der har fået flest stemmer, til fornyet afstemning. a) Dagsorden og bilag udsendes sammen med mødeindkaldelsen. b) Øvrige bilag sendes til Hovedbestyrelsen senest 5 hverdage før mødet. c) Bilag, der undtagelsesvis bliver færdige senere, uddeles på mødet, hvorefter der er læsepause. d) Dagsordenen bygges op efter følgende princip: Formaliapunkter - orientering fra formanden orientering fra sekretariatet - økonomi - FRD eksternt/frd internt - orientering fra de områdeansvarlige arbejdsgrupper og regioner - eventuelt - evaluering. e) Eventuelt gruppearbejde passes ind. f) Dagsorden udarbejdes af formandskabet og godkendes af HB ved mødets start. 9. Punkter til HB-møderne: 10. Referat: a) Ønsker et Hovedbestyrelsesmedlem et punkt på dagsordenen, rettes der henvendelse til formandskabet senest 3 uger før det planlagte HB-møde. Ved akutte sager kan denne regel dog fraviges. b) Kræver et punkt på dagsordenen en beslutning eller en debat, skal der sammen med indkaldelsen foreligge veldokumenterede bilag i form af beslutnings- /debatoplæg til punktet. Se skemaet side 9. c) Formandskabet skal derfor afvise et punkt til dagsordenen, såfremt der ikke foreligger veldokumenterede bilag. a) Ved hvert møde føres beslutningsprotokol, der læses og underskrives af mødedeltagerne efter hvert møde. Revideret udgave september 2007 Side 7 af 37

8 11. Andet: b) Hvis beslutningerne ikke er enstemmige, kan særstandpunkter medtages i beslutningsprotokollen. c) Efter hvert møde udarbejdes et udvidet beslutningsreferat, der udsendes til HBmedlemmerne og deres suppleanter senest 14 dage efter mødets afholdelse. d) Referatet betragtes som godkendt, hvis der ikke er kommet rettelser senest 10 dage efter udsendelse. e) Alle tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner modtager kopi af referatet umiddelbart efter godkendelse. a) Der tilstræbes gruppearbejde om større emner på HBs møder. Revideret udgave september 2007 Side 8 af 37

9 Oplæg til Orientering / Debat /Beslutning i FRD s Hovedbestyrelse Oplæg udarbejdet af: Til Hovedbestyrelsesmødet: Emne: Baggrund for debatten/forslaget: Begrundelse for debatten/forslaget: Hvad er målet med debatten/forslaget? Økonomiske konsekvenser af debatten/forslaget? Hvor skal pengene hentes? (Evt. forslag til konto) I hvilken retning vil debatten/forslaget føre FRD? Skal der ske nogen handling i forbindelse med debatten/beslutningen? Forslag til ansvarlig person for handling? Revideret udgave september 2007 Side 9 af 37

10 OPGAVER/KOMMISSORIUM FOR HOVEDBESTYRELSEN Lovbestemte: 1. Hovedbestyrelsen leder Foreningens virksomhed i overensstemmelse med lovene og kongressens beslutninger, og har i denne forbindelse den fulde bemyndigelse til at handle på Foreningen af Radiografer i Danmarks vegne. 2. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov, og skal nedsætte udvalg efter kongressens bestemmelse. 3. HB vælger af og blandt HB-medlemmer områdeansvarlig inden for følgende: arbejdsmiljø-, uddannelses-, teknologi-, det internationale-, TR- og kvalitetssikringsområdet. 4. Alle Foreningens medlemmer kan deltage i udvalgsarbejdet, dog skal der altid være mindst et Hovedbestyrelsesmedlem i hvert udvalg. 5. Hovedbestyrelsen kan fastsætte et max. antal i et udvalg. 6. Den områdeansvarlige kan inddrage andre af Foreningens medlemmer til hjælp og som ekspertise. Øvrige: 1. Kongressen: a) Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at kongressens beslutninger effektueres. b) Hovedbestyrelsen skal formulere Foreningen af Radiografer i Danmarks overordnede fagpolitiske idégrundlag. c) Hovedbestyrelsen skal arbejde for opfyldelse af Foreningen af Radiografer i Danmarks formål ( 2.1 ). 2. Udvalg: a) Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg og udpege ansvarsområder efter behov, og skal nedsætte udvalg/ansvarsområder efter kongressens bestemmelse ( 20.2 ). b) Hovedbestyrelsen skal formulere opgaver og kommissorier til udvalgene/ansvarsområderne. c) I alle udvalg skal der sidde mindst et HB-medlem. Med mindre andet er aftalt er det et HB-medlem, der er formand for udvalget/området. Områdeansvarlige skal være medlem af HB, denne regel kan dog fraviges i særlige tilfælde efter beslutning i HB. HB-medlemmet er ansvarlig for økonomien overfor hovedbestyrelsen. Revideret udgave september 2007 Side 10 af 37

11 d) Hovedbestyrelsen kan træffe beslutninger på grundlag af oplæg fra udvalg/ansvarsområde. e) Udvalgene/områdeansvarlig holder Hovedbestyrelsen orienteret, gerne skriftligt, så orienteringen kan vedlægges referatet. Sager til behandling i HB rejses i henhold til punkt 9 i forretningsordenen. 3. Arbejdsgrupper: a) HB kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov. Samtidig formulerer HB - opgaver og kommissorium for arbejdsgruppen. b) Hovedbestyrelsen kan træffe beslutninger på baggrund af oplæg fra arbejdsgrupper. c) Arbejdsgruppen orienterer Hovedbestyrelsen gerne skriftligt, således at orienteringen kan vedlægges referatet. 4. Kontakt til medlemmerne: a) Som Hovedbestyrelsesmedlem er du ansvarlig for, at Hovedbestyrelsen holdes underrettet om forhold/problemer i regionerne. Orienteringen af Hovedbestyrelsen foregår skriftligt/mundtligt, så orienteringen kan vedlægges referatet. Sager fra regionen rejses i HB i henhold til punkt 9 i forretningsordenen. b) Hovedbestyrelsens medlemmer er ansvarlige for, at medlemmerne bliver informeret om Foreningens virksomhed f.eks. gennem regionsarbejdet og RADIOGRAFEN samt via hjemmesiden. c) Hovedbestyrelsens medlemmer er pligtige til, at afholde medlemsmøde mindst en gang årligt ( 12.1 ). Desuden er du som Hovedbestyrelsesmedlem ansvarlig for, at generalforsamling i regionen indkaldes i rette tid ( 13.1 ). 5. Overenskomstforhandlinger: a) Op til overenskomstforhandlinger indkaldes der krav til ny overenskomst fra medlemmerne. b) Regionsbestyrelsen udtager og prioriterer regionens krav. c) Hovedbestyrelsen foretager endelig udtagning og prioritering af krav til ny overenskomst blandt regionernes indsendte forslag til krav. d) Kravene sendes til Dansk Sygeplejeråd/Sundhedskartellet, som fører forhandlingerne. 6. Fortolkning af lovene: a) Uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af lovene afgøres af Hovedbestyrelsen. ( 31.1) Revideret udgave september 2007 Side 11 af 37

12 DET INTERNATIONALE OMRÅDE International ansvarlig FRD s internationale ansvarlige bliver udpeget af og blandt Hovedbestyrelsen på første Hovedbestyrelsesmøde efter regionsgeneralforsamlingerne. Hovedansvaret skal ligge hos den fra Hovedbestyrelsen, der er udpeget som International ansvarlig. HB/Ansvarshavende har ret til at nedsætte ac hoc grupper, eller lade andre personer udføre specifikke opgaver. Den ansvarlige for området har følgende opgaver: Det politiske og økonomiske ansvar for området, herunder udarbejdelse af budgetter og overholdelse af økonomien. Skrive i Radiografen. Ansvarlig for at der fremlægges beretning på kongressen. Besidder normalt de politiske poster i NSR (Nordic Society of Radiography) og ISRRT (International Society of Radiographers and Radiological Technologist). Den ansvarlige kan indhente/anvende hjælp fra andre medlemmer i FRD. Posterne kan uddelegeres til andre, hvis der foreligger særlige grunde hertil efter vedtagelse i HB. Besættelse af posterne behandles på første HB-møde efter regionsgeneralforsamlingerne. FRD s internationale repræsentant(er) varetager FRD s interesser gennem Foreningens medlemskab af internationale organisationer. Her er det repræsentantens opgave: At arbejde for videst mulig international anerkendelse af den danske radiografuddannelse. At indhente og formidle oplysninger om internationale forhold af interesse for danske radiografer. At være FRD s kontakt til andre landes faglige organisationer i samarbejde med FRD s kontor. At, i størst muligt omfang, repræsentere FRD ved internationale møder og kongresser. At, i det omfang det er muligt, hjælpe medlemmer som ønsker oplysninger om udenlandske forhold. At holde HB løbende orienteret. At besvare henvendelser fra udlandet i samarbejde med kontoret. Revideret udgave september 2007 Side 12 af 37

13 TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET Tillidsrepræsentantansvarlig. FRD s tillidsrepræsentantansvarlige vil blive udpeget af og blandt Hovedbestyrelsen på det første Hovedbestyrelsesmøde efter regionsgeneralforsamlingerne. Der tilstræbes enighed i HB. Hovedansvaret skal ligge hos et Hovedbestyrelsesmedlem. Derudover udpeges der minimum 4 og maksimum 6 personer efter indstilling fra den hovedansvarlige til TR udvalget. Der holdes ca. 6 møder om året. Til hvert møde skal der foreligge en dagsorden. Fra hvert møde udarbejdes et referat, der senest 4 uger efter mødets afholdelse sendes til de udpegede. I sager der skal behandles i HB, tilstræbes der enighed. Opnås dette ikke, skal alle synspunkter med indstillinger forelægges HB. Den hovedansvarlige skal hvert tredje år udarbejde et budget for den kommende kongresperiode. Den hovedansvarlige er ansvarlig for overholdelse af det af HB vedtagne budget. Den hovedansvarlige skal hvert tredje år - forud for kongressen - udarbejde beretning for kongresperioden. Mindst 2 gange om året skal der skrives i RADIOGRAFEN om arbejdet. Ud over ovenstående gælder følgende: Tillidsrepræsentantområdet er et lovbestemt område som arbejder med spørgsmål vedrørende tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner samt uddannelsesmuligheder for Hovedbestyrelsesmedlemmer. Det er herefter tillidsrepræsentantområdets opgave: At referere direkte til Hovedbestyrelsen. At sikre afholdelse af valg til tillidsrepræsentant, iflg. lovene. Arbejde for, at alle arbejdspladser vælger tillidsrepræsentant/kontaktperson (Bemærk dog lovene 8). At sikre tillidsrepræsentanterne de nødvendige informationer for deres virke. At motivere tillidsrepræsentanterne til at uddanne sig. At opstille kursusregler for tillidsrepræsentanter. At prioritere imellem kursusansøgninger fra tillidsrepræsentanter. Revideret udgave september 2007 Side 13 af 37

14 At motivere tillidsrepræsentanterne til aktivt at sikre radiograferne god indflydelse på deres arbejdsplads. At skabe god kontakt mellem tillidsrepræsentanter og sekretariatet. At planlægge og afholde årskursus for tillidsrepræsentanter. At planlægge og afholde temadage for tillidsrepræsentanter. At udvælge egnede kurser for nyvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer. At opstille kursusregler for hovedbestyrelsesmedlemmer. TR udviklingssamtaler Når en TR er valgt, sendes der fra sekretariatet hurtigst muligt et velkomstbrev ud til TR, indeholdende en gennemgang af forløbet: Systemet er opbygget i 3 faser: Første fase er ca. 1 måned - efter valget. TR bliver kontaktet af kredsens HB-medlem. Anden fase vil foregå ca. 3 måneder efter valget, hvor tillidsrepræsentanten bliver kontaktet af FRD s kontor - telefonisk Tredje fase begynder 12 måneder efter valget. Her overvejes det, at tillidsrepræsentanten samt en repræsentant fra FRD mødes. FØRSTE FASE: Til støtte for samtalen er udarbejdet 2 skemaer som sammen med velkomstbrev er sendt til tillidsrepræsentanten. TR og HB kan selvfølgelig diskutere andre emner, end dem der er omtalt i samtalen. ANDEN FASE: Tillidsrepræsentanten bliver kontaktet af FRD s kontor ca. 3 måneder efter valget. TR en vil, enten sammen med velkomstbrevet, eller alternativt 1 måned før samtalen, modtage skemaet samt en lille opgave. Det er ikke en opgave i den forstand, hvor en løsning skal sendes til kontoret, men blot oplysninger, som TR en bliver "tvunget" til at reflektere over. TREDJE FASE: 12 måneder efter valget vil tillidsrepræsentanten og en repræsentant for FRD mødes. Her påtænkes, at repræsentanten for FRD møder tillidsrepræsentanten i lokalområdet. Her tænkes også på, at TR og repræsentanten fra FRD eventuelt kunne tage et enkelt møde med tillidsrepræsentantens leder. Inden samtalen i tredje fase vil tillidsrepræsentanten modtage introduktion til denne samtale samt 8 skemaer - som udfyldes. Skemaerne er "afkrydsningsskemaer", som skal få tillidsrepræsentanten til at reflektere over egen rolle ved den måde skemaet bliver udfyldt på. Ved skemaerne og samtalen lægges der op til, at der afsluttes med at nedskrive en handlingsplan for den næste periode. Det kan overvejes, om der skal følges op med en lignende samtale - ca. 2 år efter valget (fjerde fase). Revideret udgave september 2007 Side 14 af 37

15 ARBEJDSMILJØOMRÅDET Arbejdsmiljøansvarlig FRD s arbejdsmiljøansvarlige bliver udpeget af og blandt Hovedbestyrelsen på første Hovedbestyrelsesmøde efter regionsgeneralforsamlingerne. Der tilstræbes enighed i Hovedbestyrelsen. Hovedansvaret skal ligge hos det Hovedbestyrelsesmedlem, der er udpeget som arbejdsmiljøansvarlig. Denne har til enhver tid ret til at nedsætte ad hoc grupper, eller lade andre personer udføre specifikke opgaver. Den miljøansvarlige er ansvarlig over for det, af Hovedbestyrelsen, vedtagne budget. De to vigtigste opgaver for den miljøansvarlige: At være en accepteret og værdig repræsentant for FRD på arbejdsmiljøområdet At være med til at sikre, at der løbende bliver udarbejdet og afholdt temadage for Foreningens sikkerhedsrepræsentanter Arbejdsopgaver: Være FRD s "ansigt" udadtil Så vidt muligt være repræsenteret i relevante udvalg og grupper Udarbejde og afholde temadage for Foreningens sikkerhedsrepræsentanter og arbejdslederrepræsentanter Være medlemmerne behjælpelig med arbejdsmiljøspørgmål Være med til at sikre, at information om arbejdsmiljøet bliver en del af Radiografen Modtage og gennemlæse relevant materiale inden for området Udarbejde høringssvar inden for arbejdsmiljøområdet (med hjælp fra kontoret) Sammen med den faglige sekretær tildele eller afvise evt. ansøgninger om aktiviteter Udarbejde rammebudget til Hovedbestyrelsen for den kommende kongresperiode Den arbejdsmiljøansvarlige skal en gang i kvartalet aflægge rapport til Hovedbestyrelsen. Rapporten skal bl.a. omhandle overordnede arbejdsmiljøspørgsmål, overordnede initiativer, resume fra diverse landsdækkende møder/temadage/konferencer og lignende. Orientere om evt. henvendelser fra Foreningens medlemmer. Orientere om kommende eller afholdte temadage for sikkerhedsrepræsentanterne. Udarbejde beretning inden for området til FRD s kongres. Revideret udgave september 2007 Side 15 af 37

16 TEKNOLOGIOMRÅDET Teknologiansvarlig. FRD s teknologiansvarlige vil blive udpeget af og blandt Hovedbestyrelsen på det første Hovedbestyrelsesmøde efter regionsgeneralforsamlingerne. Der tilstræbes enighed i HB. Hovedansvaret skal ligge hos et Hovedbestyrelsesmedlem, men vedkommende har ret til at nedsætte ad hoc grupper, eller lade andre specifikke opgaver udføres af andre. Den teknologiansvarlige er ansvarlig for det, af Hovedbestyrelsen, vedtagne budget. De to vigtigste opgaver for den teknologiansvarlige er: At være en accepteret og værdig repræsentant for FRD på teknologiområdet At være med til at sikre, at der løbende bliver udarbejdet informationsmateriale på teknologiområdet Arbejdsopgaver: Være FRD s "ansigt" udadtil Så vidt muligt være repræsenteret i relevante udvalg og grupper Være medlemmerne behjælpelig med teknologispørgsmål Modtage og gennemlæse relevant materiale inden for området Udarbejde høringssvar inden for teknologiområdet (med hjælp fra kontoret) Udarbejde rammebudget til Hovedbestyrelsen for den kommende kongresperiode Den teknologiansvarlige skal en gang i kvartalet aflægge rapport til Hovedbestyrelsen. Rapporten skal bl.a. omhandle overordnede teknologispørgmål, overordnede initiativer, resumé fra diverse landsdækkende møder/temadage/konferencer og lignende. Den teknologiansvarlige skal orientere om evt. henvendelser fra Foreningens medlemmer og udarbejde beretning inden for området til FRD s kongres. Revideret udgave september 2007 Side 16 af 37

17 DET UDDANNELSESPOLITISKE OMRÅDE Uddannelsesansvarlig: FRD s uddannelsesansvarlige vil blive udpeget af og blandt Hovedbestyrelsens medlemmer på det første Hovedbestyrelsesmøde efter regionsgeneralforsamlingerne. Der tilstræbes enighed i HB. Hovedansvaret skal ligge hos den fra Hovedbestyrelsen, der er udpeget som uddannelsesansvarlig. Denne har til enhver tid ret til, i samråd med HB, at nedsætte arbejdsgrupper, såsom landskursusgruppen eller lade andre personer udføre specifikke opgaver såsom efter-/videreuddannelsesgruppen. Den ansvarlige for området har følgende områder: Politisk og økonomisk ansvar for uddannelsesområdet, herunder udarbejdelse af budget for den kommende kongresperiode Skrive i Radiografen Ansvarlig for udarbejdelse og fremlægning af beretning for kongresperioden Holde sig ajour i forhold til andre røntgenrelaterede uddannelser. Samt andre beslægtede sundhedsuddannelser. Indhente/anvende hjælp fra andre medlemmer i FRD Medvirke til at FRD s uddannelsespolitik bliver overholdt blandt medlemmerne Arbejdsopgaver: At repræsentere FRD i uddannelsespolitiske sager/spørgsmål Så vidt muligt deltage i relevante udvalg og grupper Være medlemmerne behjælpelige med uddannelsespolitiske spørgsmål Modtage og gennemlæse relevant materiale inden for området Udarbejde høringssvar inden for uddannelsesområdet i samråd med FRD s formand Arbejde for anerkendelse af den til hver tid gældende radiografuddannelse Medvirke til stadig udvikling af radiografernes virksomhedsfelt og kompetenceområde Medvirke til en - til hver en tid - hensigtsmæssig kobling mellem teori og klinik i uddannelsen. I størst muligt omfang repræsentere FRD ved møder og kongresser af uddannelsesmæssig karakter, af betydning for den danske radiografuddannelse. Orientere Hovedbestyrelsen. Revideret udgave september 2007 Side 17 af 37

18 KVALITETSOMRÅDET Kvalitetsansvarlig FRD s kvalitetsansvarlig vil blive udpeget af og blandt Hovedbestyrelsen, på det første Hovedbestyrelsesmøde efter regionsgeneralforsamlingerne. Der tilstræbes enighed i HB. Hovedansvaret skal ligge hos den fra Hovedbestyrtelsen, der udpeges til kvalitetsområdet. Personen har til enhver tid ret til at nedsætte ad hoc grupper, eller lade andre personer udføre specifikke opgaver. Den kvalitetsansvarlige skal/bør have et tæt samarbejde med den teknologiansvarlige (enten i indkøringsfasen, eller et generelt samarbejde), for at afgrænse overlap på de 2 områder. Den kvalitetsansvarlige er ansvarlig for det, af Hovedbestyrelsen, vedtagne budget. Den ansvarlige for området har følgende opgaver: At være en accepteret og værdig repræsentant for FRD på kvalitetsområdet At være med til, at der løbende bliver udarbejdet informationsmateriale og afholdes temadage/kurser inden for kvalitetsområdet At repræsentere FRD i kvalitets-relevante sager/spørgsmål Så vidt muligt deltage i relevante udvalg, grupper og møder Være medlemmerne behjælpelig med spørgsmål inden for kvalitetsområdet Modtage og gennemlæse relevant materiale inden for området Udarbejde kvalitetsrelevant materiale/høringssvar inden for kvalitetsområdet, med hjælp fra kontoret/formanden Udarbejde rammebudget til Hovedbestyrelsen for den kommende kongresperiode Orientere Hovedbestyrelsen om tiltag inden for området. Orientere Hovedbestyrelsen om eventuelle henvendelser fra foreningens medlemmer. Udarbejde beretning inden for området til FRD s kongres. Revideret udgave september 2007 Side 18 af 37

19 FRD s UDDANNELSESPOLITIK FRD skal sikre, at den autorisationsgivende uddannelse til radiograf lever op til formålet med radiografuddannelsen og sikre en, til enhver tid, hensigtsmæssig kobling mellem teori og klinik, jævnfør bekendtgørelse 233, kapitel 1, paragraf 1 (se i øvrigt Radiografens virksomhedsfelt og kompetenceprofil). Adgangskravene til radiografuddannelsen skal svare til adgangskravene ved andre mellemlange, videregående uddannelser. FRD skal søge at sikre, at der skabes muligheder for medlemmernes fortsatte ajourføring og dygtiggørelse i takt med samfundets, sundhedsvæsenets og fagets udvikling. FRD skal medvirke til, at der etableres specialuddannelser af radiografer i relation til samfundets og professionens behov. FRD skal medvirke til at skabe muligheder for, at radiografer kan uddanne sig inden for radiografien på højeste niveau. FRD skal medvirke til, at radiografer kan uddanne sig på andre videregående institutioner inden for radiografi og inden for andre sundhedsfaglige, ledelsesmæssige, eller pædagogiske områder. FRD skal sikre, at radiografer har indflydelse på udviklingen og ajourføring af røntgen-relaterede uddannelser samt grundlæggende social- og sundhedsuddannelser med tilknytning til radiografens kerneområder. Etiske, strålehygiejniske og sundhedspolitiske overvejelser bør indgå i uddannelsen på alle niveauer, og i udviklingsprojekter og radiograffaglig forskning. FRD skal medvirke til at forskning i radiografi udføres af radiografer. FRD skal medvirke til etablering og udbygning af forskningsforhold og forskningsmiljøer. FRD kan om muligt yde såvel faglig som økonomisk støtte til udviklingsprojekter inden for radiografien. Revideret udgave september 2007 Side 19 af 37

20 FRD s SUNDHEDSPOLITIK Sundhedsvæsenets opgave skal udføres med høj kvalitet og omfatte sundhedsfremme - forebyggelse - behandling - pleje - omsorg - genoptræning - uddannelse og forskning. Sundhedsvæsenets ydelser skal tilrettelægges ud fra sundhedspolitiske værdier og prioriteringer og være offentligt styret, finansieret og kontrolleret. Sundhedsvæsenet skal både påvirkes og præges af samfundsudviklingen. Prioritering og udmøntning af de samlede ressourcer i sundhedsvæsenet skal ske i forhold til lige menneskeværd og solidaritet på grundlag af faglig og forskningsbaseret viden. Den politiske prioritering og sundhedsvæsenets fordeling og anvendelse af ressourcerne skal ske i forhold til sundhedspolitiske mål. Alle skal have en reel mulighed for indsigt i sundhedsvæsenets fordeling og anvendelse af ressourcer samt opnåede resultater. Sundhedsfremme og forebyggelse skal indgå som elementer i alle dele af samfundet. Den enkelte borger skal have mulighed for at påvirke egen sundhed og dermed egen levevis. De fysiske og sociale miljøer skal indrettes med henblik på at fremme sundhed og trivsel. Sundhedsvæsenet skal organiseres og struktureres, så der er kvalitet, kontinuitet, helhed og udvikling i sundhedsindsatsen. Struktur og organisering skal medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed i befolkningen. Radiografer skal bl.a. være med til at reducere risikoen for stråleinduceret cancer til befolkningen. Menneskets integritet og selvbestemmelsesret skal respekteres. Den enkelte skal have indflydelse på egen livssituation i forbindelse med valg af sundhedsydelser. Revideret udgave september 2007 Side 20 af 37

21 FRD s LØNPOLITIK FRD arbejder for, at radiografers løn- og ansættelsesvilkår skal være på mindst samme niveau som grupper med tilsvarende uddannelses-, anættelses- og kompetenceforhold. Radiografernes arbejds-, løn- og ansættelsesvilkår skal forbedres/udvikles i forhold til den samfundsmæssige udvikling og ændringer i sundhedspolitikken og radiografernes arbejdsområder. FRD skal sikre forhandlingsretten ved indgåelse af samarbejdsaftaler og dermed hovedaftaler/overenskomster/kontrakter. FRD skal gennem forhandlinger sikre radiografer på alle niveauer lønvilkår, der svarer til uddannelse, ansvar og kompetence. FRD skal medvirke til at sikre pensionsordninger for radiografer, der står i forhold til arbejdsindkomsten. FRD skal sikre, at radiografer får de bedst mulige vilkår i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom, barsel, adoption, militærtjeneste m.v. Radiografer, ansat i privat regi, skal sikres bedst mulige løn- og ansættelsesforhold ved indgåelse af overenskomster/kontrakter eller vejledning. FRD skal arbejde for bedst mulige økonomiske forhold for radiografer under uddannelse og andre faglige uddannelsesforløb. FRD skal nationalt og internationalt, gennem medlemskab/samarbejde af hoved-, fag- /interesseorganisationer, søge FRD s principper og politikker på løn- og ansættelsesområdet gennemført. Radiografer, ansat på overenskomst, skal sikres konflikt- og aktionsret for at bevare deres rettigheder. Revideret udgave september 2007 Side 21 af 37

22 FRD s ARBEJDSMILJØPOLITIK Formål: At FRD er en respekteret og troværdig forening, der målrettet arbejder for forbedringer inden for arbejdsmiljøområdet. Målsætning: Alle radiografer skal have mulighed for at udøve og udvikle radiografi af høj kvalitet i et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ingen radiografer må blive fysisk eller psykisk syge af deres arbejde og skal f.eks. i forbindelse med en seniorpolitik have mulighed for at arbejde hele arbejdslivet. Mål: Arbejdsmiljøloven overholdes 80 % af medlemmerne udtrykker tilfredshed med arbejdsmiljøet Sikkerhedsrepræsentanterne har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse inden for det første valgår og har mulighed for efter-/videre-uddannelse, temadage og lignende, som er nødvendige for varetagelse af funktionen Det gennemsnitlige sygefravær formindskes Der gennemføres årlige medarbejdersamtaler på alle arbejdspladser Der bliver gennemført abejdspladsvurderinger på alle arbejdspladser hvert andet år Det er vigtigt, at FRD har fastlagt, hvordan arbejdsmiljøindsatsen skal fungere med henblik på styrkelse og effektivisering af arbejdet for, at Foreningens målsætninger kan opfyldes. FRD skal være med til at sikre en løbende kvalitetsudvikling inden for radiografien. Revideret udgave september 2007 Side 22 af 37

23 RETNINGSLINIER FOR AFVIKLING AF REGIONSKURSER Retningslinier for afvikling af regionskurser er følgende: Regionerne afvikler kurser efter lyst og behov. Regionerne skal opstille realistiske budgetter samt efterfølgende udarbejde regnskab for afviklede kurser. Er der overskud på regionskurserne, kan dette overføres til det kommende år på selvstændig konto. Der skal foreligge klare aftaler omkring lokaler, fortæring og underviser, og der skal være realistiske terminer, så der kan nås aflysning af kursus, hvis der ikke kommer tilstrækkeligt med tilmeldinger til, at kurset kan gennemføres. Regionerne skal have dækning på kontoen til at kunne dække udgifter, der måtte opstå som følge af, at et kursus må aflyses i sidste øjeblik, f.eks. ved sygdom af en underviser/manglende tilmelding/force majeure. Regionerne skal være opmærksomme på datoer m.h.t. annoncering af kurserne i RADIOGRAFEN./Hjemmesiden Sekretariatet giver gerne råd og vejledning. Revideret udgave september 2007 Side 23 af 37

24 DIÆTREGLER pr Generelt: a. Pr 1. april 1999 er al udbetaling skattepligtig - med undtagelse af kørselsgodtgørelse efter takster, godkendt af Statsskattedirektoratet. b. De aktuelle satser er p.t.: Honorar pr. HB-møde, kr (dækker tabt arbejdsfortjeneste, feriepenge, pension) Honorar ved frikøb i regionen, kr (dækker som i ovenstående.) Andre mødehonorar, kr. 400 Telefongodtgørelse kr. 600 pr. kvartal. Overnatning: Hotelreservation primært via sekretariatet. Dokumenteret udgift. Kilometergodtgørelse - høj takst - kr. 3,30 pr. km. - indtil km årligt. Kilometergodtgørelse - lav takst - kr. 1,78 pr. km. - over km årlig. c. Afregning: Afregning for et regnskabsår skal være kontoret i hænde senest den 6. januar året efter regnskabsårets afslutning for at indgå i det pågældende regnskabsår. I modsat fald medtages afregningen i det nye regnskabsår. Revideret udgave september 2007 Side 24 af 37

25 DIÆTREGLER MV. FOR MEDLEMMER AF FRD s HOVEDBESTYRELSE Honorar: 1. Ved møder/arrangementer i regioner/arbejdsgrupper ydes der honorar efter regionsbestyrelsens/udvalgets/ansvarsområdets bestemmelser. 2. Alle honorarer, der udbetales, er skattepligtige. 3. Diæter for rejser i udlandet er dog skattefrie i henhold til gældende regler. REJSEGODTGØRELSE 4. Det skal tilstræbes, at der benyttes billigste, relevante mulighed. 5. Ved alle rejser benyttes tog på 1. klasse. 6. Fra og til Bornholm kan benyttes fly. 7. Fly fra Jylland kan kun benyttes fly efter aftale med Formandskabet. 8. Ved alle rejser i HT-området benyttes rabatkort, der refunderes. 9. Billet til tog og fly skal så vidt muligt bestilles via Foreningens rejsebureau. Foreningen har i øjeblikket indgået aftale med Carlson Wagonlit Travel med henblik på at opnå størst mulig rabat. Eller via nettet. Vedr. bestilling af billetter se side Transport til og fra tog/fly refunderes mod dokumentation. 11. Benyttes eget køretøj, beregnes godtgørelse efter den til enhver tid gældende sats for kørsel under km årligt. De enkelte regioner/udvalg/arbejdsgrupper kan dog bestemme, at det skal være satsen over km årligt, der skal bruges. Der opfordres i videst muligt omfang til samkørsel for at få den høje kilometertakst. Hvis der skal refunderes færgebillet/broafgift og samtidig gives den høje kilometertakst, skal der være 4 personer i bilen, med mindre andet er aftalt OVERNATNING 12. Der kan i forbindelse med overnatning benyttes hotel i almindelig prisklasse. Reservation og betaling foretages af sekretariatet. TABT ARBEJDSFORTJENESTE 13. Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste/honorar ved heldagsmøder mandag til fredag. Der udbetales ikke tabt arbejdsfortjeneste for lørdage og søndage, medmindre der foreligger en særlig situation, og der er truffet aftale i det konkrete tilfælde. Vær opmærksom på de særlige regler for HB-møder. Revideret udgave september 2007 Side 25 af 37

26 14. Regionsformanden skal aflevere bilag på frikøb i regionen, således at man kan lave statistik over, hvad pengene anvendes til ANDET 15. Afholdte udgifter i forbindelse med et arrangement, refunderes mod dokumentation. 16. Udgifter til børnepasning i forbindelse med et arrangement, refunderes mod dokumentation. 17. Udbetalingen af beløb for børnepasning følger retningslinjer for TRs deltagelse i organisationskurser. Revideret udgave september 2007 Side 26 af 37

27 DIÆTREGLER MV. FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER M. FL. SMÅFORNØDENHEDER 1. Der udbetales småfornødenheder ved arrangementer, der strækker sig over et døgn, med kr. 4,36 pr. time. REJSEGODTGØRELSE 2. Det skal tilstræbes at benytte billigste relevante mulighed. 3. Ved rejser mellem Jylland og Sjælland og fra/til Bornholm kan evt. benyttes fly efter forudgående aftale. 4. Ved alle rejser benyttes tog på klassen standard. Dog kan TRU dispensere fra dette. 5. Ved rejser i HT-området benyttes rabatkort, der refunderes. 6. Billet til tog og fly skal så vidt muligt bestilles med rekvisition, der fås på kontoret. Foreningen har i øjeblikket en aftale med Carlson Wagonlit Travel, hvorved Foreningen opnår størst mulig rabat. Vedr. bestilling af billetter se side Transport til og fra tog/fly, refunderes mod dokumentation. 8. Kørselstakst ved kørsel i egen bil: 2 eller flere personer i én bil Høj takst 3,35 kr./km (2006) 1 person i de første km Høj takst 3,35 kr./km (2006) 101 km - Lav takst 1,78 kr./km (2006) Når Storebælt krydses skal der være 3 personer i bilen for at få broafgiften fuldt refunderet, eller reguleres forholdsmæssigt. Ved særlige behov kan kontoret kontaktes for speciel ordning. OVERNATNING 9. Der kan i forbindelse med overnatning benyttes hotel i almindelig prisklasse. Overnatning kan dog kun ske efter aftale med TRU. Reservation og betaling foretages af sekretariatet. TABT ARBEJDSFORTJENESTE 10. Som udgangspunkt skal en TR tage tjenestefri med løn, hvor FRD betaler refusion til arbejdsgiveren. Timetallet skal modsvare det antal mistede arbejdstimer afdelingen har for den pågældende. Refusionen gives for tilrettelagt arbejde i dagtjeneste mandag til fredag. For lørdag/søndag gives kun refusion i særlige tilfælde. Ved deltagelse i møder/kurser på fridage og afspadseringsdage kan FRD undtagelsesvis udbetale løn til TR. Dette gælder, hvis TR er kaldt til møde/kursus og ikke kan nå at Revideret udgave september 2007 Side 27 af 37

28 ANDET ændre tjenesteplanen. Gives der frihed med løn fra FRD, kan den udbetales i det omfang mødet reelt varer inklusiv rejsetid, dog maksimalt 8½ time. Det må tilstræbes at afdelingen planlægger sig ud af logistiske udfordringer, jf. TRreglerne. 11. Afholdte udgifter i forbindelse med et arrangement, refunderes mod dokumentation. 12. Udgifter til børnepasning i forbindelse med et arrangement, refunderes mod dokumentation. (Praksis er, at hvis der er særlige forhold, og det er afgørende for, at TR kan deltage på kurset, kan børnepasningsbeløb på 700 kr. og derunder - gældende for en uge - og uanset antallet af børn, udbetales der gøres opmærksom på, at beløbet er skattepligtigt, med mindre der foreligger dokumentation for afholdte udgifter). Revideret udgave september 2007 Side 28 af 37

29 REJSEORDNING Foreningen har indgået aftale med Carlson Wagonlit Travel (CWT) for at opnå størst mulig rabat på såvel tog- som flyrejser. Rekvirering af togbilletter: Billetter rekvireres ved at udfylde TELEFAX - BOOKING AF TOGREJSE (se bagsiden), der fås ved henvendelse til sekretariatet. Telefaxen skal forinden være forsynet med informationer fra FRD. I udfyldt stand faxes direkte til CWT fax der sender billetten til bestilleren og regningen til FRD. Har du problemer med at faxe, er sekretariatet gerne behjælpelig med at bestille billetten. Bestilling af togbilletter skal foretages i så god tid, at de kan sendes med posten. Telefaxen kan ikke bruges som betalingsmiddel direkte på stationen. Ubenyttede billetter og pladsbilletter fra CWT kan ikke refunderes kontant, men skal indsendes til FRD s kontor. Billetter til tog skal fremsendes inden den dato, på hvilken, der skulle have været rejst, for at billetten kan refunderes. Ubenyttede pladsbilletter skal være påtegnet af DSB om, at pladsen er afbestilt. Rekvirering af flybilletter og færgebilletter: Flybilletter rekvireres ved at ringe til: Carlson Wagonlit Travel Ved Vesterport 6, København V Ved bestilling af flybillet gøres opmærksom på, at billetten sendes direkte til privatadressen regningen sendes til FRD s kontor. Færgebilletter rekvireres samme sted. For at lette bestillingen af flybilletter udfyldes en personprofil. I tvivlstilfælde bedes FRD s kontor kontaktet. FRD s kontonummer er: FRD er med i det, CWT kalder Team 5. Revideret udgave september 2007 Side 29 af 37

30 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR FRD s FORMAND Nærværende funktionsbeskrivelse er tænkt som en hensigtserklæring om, hvad der er formandens opgaver i henhold til FRD s love 2 (formålsparagraffen). Formanden skal arbejde for, at formålet opfyldes, og har bl.a. nedennævnte opgaver/forpligtelser: Formanden skal løbende have kontakt med de hovedansvarlige for de af HB nedsatte hovedområder. Formanden skal forbedre kontakten mellem arbejdspladserne og FRD. Formanden skal have en stor medlemskontakt. Formanden skal skrive til Foreningens blad RADIOGRAFEN - både med fagligt og politisk stof. Formanden skal om muligt deltage i regionsgeneralforsamlingerne (lovene 18.7) Formanden skal om muligt deltage i de arrangementer, der udarbejdes centralt fra. Formanden skal foretage introduktion/undervisning af nyvalgte HB-medlemmer. Formanden skal have mulighed for at følge fagets udvikling samt holde sin uddannelse ajour. Formanden skal have kontakten til andre organisationer. Formanden kan deltage i internationale kongresser. Formanden skal arbejde for Foreningens synspunkter - tegne FRD udadtil. Anskaffelse over 5.000,00 kroner skal der orienteres om på førstkommende HB-møde. Anskaffelse over ,00 kroner skal godkendes af HB. Formandens forpligtelser er at: 1. Deltage i overenskomstforhandlinger 2. Foretage undervisning af fagpolitisk karakter. 3. Orientere Hovedbestyrelsen løbende i aktuelle sager. 4. Sørge for en fyldestgørende overlevering ved formandsskift 5. Være ansvarlig for sekretariatet. Revideret udgave september 2007 Side 30 af 37

31 VEDERLAG M.M. FOR FRD s FORMAND Alle radiografer i Danmark skal stilles så lige som muligt. FRD skal forsøge at skaffe orlov til den valgte formand. Der skal etableres en overgangs- og en aftrædelsesordning. En honoreret formand skal vederlægges højere end de ansatte i sekretariatet. Øvrige forhold skal generelt ikke være ringere end overenskomsten mellem FRD og den faglige sekretær (dog jf. FRD s love). Vakance: Model aftales i HB afhængig af art. Vederlag/honorar/pension: Løntrin L 16 Har FRD s formand stået på løntrin L 16 i 2 år gives et tillæg på kr årligt. Derudover følges den almindelige overenskomstudvikling. Ny løn bortfalder. Ovenstående tages op til vurdering mindst hvert 6. år, første gang senest den Lejlighed Ekstra vederlag: FRD skal være behjælpelig med at finde en lejlighed. Der kan aftales ekstra vederlag af formandslønnen i overensstemmelse med faktiske udgifter, for formænd valgt uden for en radius af 75 km eller over 1½ times transporttid, hver vej, fra FRD s kontor. Der kan ikke benyttes fly til daglig transport. Der kan dog bevilges 2 udrejse og 2 hjemrejse pr. uge med fly, hvis forholdene taler derfor. De faktiske udgifter udregnes i samarbejde med revisor. Udgifter i forbindelse med møder/konferencer/kurser/tilsvarende dækkes af FRD. Rejser: Ferie: Fratrædelsesordning: Næstformanden skal være orienteret om formål og sted for formandens aktiviteter. Følger KTOs ferieaftale. HB skal på et HB-møde inden den 1. maj være orienteret om hovedferiens placering. Ændringer skal godkendes samme sted. 1 måneds vederlag pr. funktionsår - dog max. 6 måneder. Mindst 3 mdr.s vederlag ved uansøgt afsked. Ved fratrædelse i valgperioden på grund af andet arbejde - udbetales der intet vederlag. Revideret udgave september 2007 Side 31 af 37

32 Afgået formand: Kampvalg: Aflevering af nøgler efter valg på kongressen. Derefter kun adgang til kontor/pc etc. når den nye formand er til stede eller har givet tilladelse. Forpligtet til at give fremmøde x antal timer pr. uge i kongresmåneden. Se hensigtserklæring herom. Ingen højeste arbejdstid. Der tilstræbes dog en normal arbejdstid. Revideret udgave september 2007 Side 32 af 37

33 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR FRD s NÆSTFORMAND Næstformanden skal, sammen med FRD s formand, arbejde for FRD s synspunkter, og tegne Foreningen udadtil. Næstformanden skal være orienteret om alle vigtige beslutninger, som FRD s formand træffer. Næstformanden skal løbende have kontakt med de hovedansvarlige for de af HB nedsatte hovedområder. Næstformanden skal, sammen med FRD s formand, foretage introduktion og undervisning af nyvalgte HB-medlemmer. Næstformanden skal have stor medlemskontakt. Næstformanden skal skrive i Radiografen - både med fagligt og politisk stof. Næstformanden skal have kontakt med andre organisationer. Næstformanden kan deltage i regionsgeneralforsamlingerne. Næstformanden kan deltage i de arrangementer, der udarbejdes centralt fra. Næstformanden kan deltage i internationale kongresser. Næstformanden skal sammen med formanden planlægge Foreningens Hovedbestyrelsesmøder. Næstformanden er ansvarlig for HB-mappen. Næstformandens forpligtelser i forbindelse med formandsskift er: Næstformanden skal kunne videregive informationer om alle vigtige sager og fremtidige planer, som er relevante for FRD s videre arbejde, og uundværlig viden for en ny formand. Næstformanden er selv ansvarlig for at indhente denne viden. For at næstformanden kan overholde sine forpligtigelser i forbindelse med formandsskift, skal vedkommende selvfølgelig have den fornødne tid/frihed og sekretariatshjælp. Revideret udgave september 2007 Side 33 af 37

34 OPGAVER FOR FRD s FORMAND OG NÆSTFORMAND IFLG. FRD s LOVE 18: stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 Formanden og næstformanden virker for realisering af Foreningen af Radiografer i Danmarks formål. Formanden har det daglige ansvar for organisationens samlede drift. Formandskabet leder Foreningen af Radiografer i Danmarks daglige virksomhed, herunder økonomi, under ansvar over for Hovedbestyrelsen og kongressen. Formand og næstformand fører i fællesskab, eller hver for sig, forhandlinger på Foreningen af Radiografer i Danmarks vegne efter de af kongressen og Hovedbestyrelsens givne retningslinier. Formandskabet kan dog uddelegere denne kompetence uden at det organisationspolitiske ansvar overdrages. Hovedbestyrelsen kan ved underskrift af formanden forpligte organisationen Foreningen af Radiografer i Danmark i økonomiske anliggender. Ved køb, salg, pantsætninger og andre dispositioner over fast ejendom, der tilhører Foreningen af Radiografer i Danmark, kræves der underskrift af yderligere 8 medlemmer af Hovedbestyrelsen. stk. 6 stk. 7 stk. 8 Formand og/eller næstformand kan deltage i alle udvalgsmøder uden stemmeret Formand og/eller næstformand kan deltage i alle regionsgeneralforsamlinger uden stemmeret. Regionsgeneralforsamlinger anses dog for lovligt afholdt, selvom formand eller næstformand ikke deltager som følge af begrundet forfald. Revideret udgave september 2007 Side 34 af 37

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Præambel En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen

Brancheafdelingen Trafik & Jernbane Chef- og lederkredsen Vedtægter for 1. Formål 1.1 Kredsens formål er, i overensstemmelse med de i "Lov for Brancheafdelingen Trafik & Jernbane" givne regler, at varetage medlemmernes fælles interesser. 2. Medlemmer 2.1 Kredsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Kapitel 4 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 13 Områder

Kapitel 4 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 13 Områder Kapitel 4 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 13 Områder Stk. 1. Der oprettes indtil 98 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd i Jægerforbundet, afgrænset med baggrund i kommunegrænserne. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876 Forretningsorden for bestyrelsen i T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k CVR nr. 31995876 1 - GRUNDLAG Stk. 1 Denne forretningsorden opsummerer og supplerer bestemmelserne om

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere