Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen Andresen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Afbud: Sidsel Homann, Børge Rasmussen Indholdsfortegnelse 1. Referat Meddelelser... 3 a) dagsordenens udformning og referaterne...3 b) 2-årigt HF på VUC Århus... 3 c) bygningssituationen... 3 d) uddannelsesudvalgets 1. møde... 3 e) revision af indberetning forår f) skolens nuværende personalepolitik og lønpolitik... 4 h) status søgning i) kursistrådet... 4 j) status vedr. arbejdsmiljøet i AVU-afdelingen... 5 k) kvalitetsnetværk og landsseminar... 5 l) Regeringsinitiativ Tværinstitutionel vejledning Mødeplan 07 og Økonomiske sager 4. Kvartalsrapport 2 og budgetvurdering Bilag til revisionsfirmaet KPMG KPMG drøftelse af tiltrædelsesprotokollatet med repræsentant fra KPMG Driftssager 7. Indstilling vedr. bygningsfællesskab med Multimediehuset fra Pædagogisk kvarter GS Gymnasial Supplering Eventuelt Strategiarbejdet, herunder udarbejdelse af vision

2 1. Referat Referat af BS 2 blev godkendt, og referatet underskrevet i protokollen. Bestyrelsens beslutninger og drøftelser er i referatet markeret med kursiv. 2

3 2. Meddelelser a) dagsordenens udformning og referaterne Efter erfaringerne med dagsordenen fra bestyrelsens to første møder har denne dagsorden en lidt mere overskuelig form. De egentlige sager er opdelt i fire kategorier: økonomiske sager, driftssager, det pædagogiske kvarter og et evt. tema. Det giver mulighed for at gruppere enkeltpunkter mere hensigtsmæssigt. Det markeres i indstillingen til hvert punkt, om dette er en opfølgning på en sag, der har været drøftet på et tidligere møde. Samtidig betyder det, at hver sag får sit eget nummer på dagsordenen. Preben Clausen orienterede kort om hensigten med justeringerne. Ingen bemærkninger. b) 2-årigt HF på VUC Århus Siden bestyrelsens MØDE 2 den 15. maj har skolens ledere deltaget i et møde med Region Midtjyllands medarbejdere vdr. det generelle VUC-samarbejde med regionen, og skolen har haft besøg af medarbejdere, der i forbindelse med drøftelsen af konkrete bevillinger til skolens udviklingsarbejde har bekræftet, at det ønskede analysearbejde vedr. HF i Århus nu igangsættes. Forventet afslutning efterår 07 med henblik på, at et evt. 2-årigt HF-tilbud kan planlægges gennemført i skoleåret 09/10. Skolen har dog ikke modtaget en skriftlig tilbagemelding på brevet til regionen dateret 30. april Formanden orienterede om, at baggrunden for VUC Århus ønske om oprettelse af 2-årigt HF er, at tilpasse de udbudte uddannelser til vores kursisters behov. En væsentlig baggrund for ønsket om 2- årigt HF på VUC Århus er således at tilbyde nuværende kursister, der stykker en hel HF sammen på 2-3 år, et bedre og mere sammenhængende studieforløb og fritagelse for deltagergebyrbetaling. c) bygningssituationen Vedr. det mellemlange sigt: opsigelse af Aktivitetscentrets lejemål i Bülowsgade, så skolen kan disponere over hele bygningen og opsige andre lejemål. Der har været afholdt et møde den 8. august med ledere i Århus Kommunes socialforvaltning, hvorunder Aktivitetscentret hører. Fra skolen deltog næstformand Hans Halvorsen og Preben Clausen. Der orienteres på mødet om disse drøftelser. Vedr. det lange sigt: samling af skolen i en bygningsmæssig enhed fra Se dagsordenens punkt 7. Næstformanden orienterede om, at forvaltningen synes lydhør i sagen, og tillige undersøger andre alternativer. Aftalt et nyt statusmøde med samme kreds til januar Hans Halvorsen og Preben Clausen følger op. d) uddannelsesudvalgets 1. møde Det rådgivende udvalg, uddannelsesudvalget, har sit første møde den 7. september Her fremlægger skolen den nye vision for skolens virke, som bestyrelsen behandler senere på dette møde, og der foregår herefter en åben drøftelse af VUC-tilbuddet i Århus. Udvalget forventes at have to årlige møder (typisk september og februar), og disse er tidsmæssigt lagt således, at råd fra uddannelsesudvalget vedr. skolens tilbud kan behandles i skolens organer og i bestyrelsen. Udvalget er nu komplet, og en opdateret medlemsliste er vedlagt punktet. Orientering ved Preben Clausen. Ingen bemærkninger. 3

4 e) revision af indberetning forår 07 Skolens revisor KPMG har gennemgået den første taxameterindberetning til staten, nemlig vedrørende foråret Revisionen havde ganske få bemærkninger til indberetningen og har på den baggrund udarbejdet en vejledning for skolens fortsatte arbejde med at tilpasse indberetningsrutinerne til det statslige system. Per Lund vil kommentere revisionens bemærkninger og det igangværende arbejde under mødet. Revisionens bemærkninger er vedlagt. Per Lund orienterede om revisionens bemærkninger. Sammenlignet med andre institutioner som er overgået til selveje, får VUC Århus meget stor ros for en sikker og præcis administration af revisionen. Der er tale om små justeringer i den elektroniske registrering. Formanden tilføjede, at det var et flot resultat den store omlægning taget i betragtning. Claus Christensen bemærkede ud fra sin skoleledererfaring fra en stor erhvervsskole, at kursistindberetningen formentlig aldrig vil kunne være helt fejlfri. f) skolens nuværende personalepolitik og lønpolitik Det fremgår af vedtægten, at bestyrelsen har den overordnede ledelse vedr. skolens løn- og personalepolitik. Punktet vil blive drøftet på et senere bestyrelsesmøde. Til orientering for bestyrelsen vedlægges som bilag til punktet et eksemplar af skolens nuværende personalepolitik, der også rummer en lønpolitik. Den nuværende udformning er resultatet af et oprydningsarbejde i forbindelse med overgangen til statsligt selveje pr. 1. januar Preben Clausen orienterede om, at der nedsættes tre udvalg i efteråret. Et der skal arbejde med en stresspolitik, et der skal arbejde med generationsskifte og et der skal arbejde med kompetenceudvikling. Formanden bemærkede, at lønpolitikken udspringer fra bestyrelsen, hvorfor den skal behandles på et senere bestyrelsesmøde. h) status søgning 07 Den samlede søgning til skolens udbudte uddannelser med start i august måned 2007 ligger på ca. samme niveau som året før. Der igen i år tendens til senere tilmelding, hvilket betyder, at tilmeldingssituationen ændrer sig dagligt. På mødet vil de seneste tal sammenlignet med de to foregående år blive kommenteret. Mona Birkø og Susanne Dombernowsky fremlagde de seneste tal vedr. søgningen med kommentarer. Aftalt, at bestyrelsen orienteres, når det endelige søgetal kendes, og om muligt med benchmark fra sammenlignelige institutioner. i) kursistrådet Det har i de seneste to år været vanskeligt for kursisterne i det valgte kursistråd at sikre kontinuitet i arbejdet især vedrørende kursisternes repræsentation i skolens styrende organer. Ofte er medlemmerne udeblevet fra møderne. På den baggrund har skolens ledelse besluttet at bistå kursisterne aktivt ved dannelsen af et kursistråd i dette skoleår og i det daglige samarbejde. Dette arbejde pågår, og der er derfor endnu ikke valgt kursistrepræsentanter til bestyrelsen. Preben Clausen orienterede om punktet. 4

5 j) status vedr. arbejdsmiljøet i AVU-afdelingen Ved sidste møde behandlede bestyrelsen en klage fra en fratrådt medarbejder over arbejdets tilrettelæggelse i AVU-afdelingen. Da klagen var rettet til bestyrelsen, har formanden besvaret henvendelsen. Ved dette møde vil Mona Birkø som opfølgning på punktet og til orientering for bestyrelsen kort redegøre for sit syn på afdelingen og på de rejste problemstillinger efter at have gennemført medarbejdersamtaler med lærerne. Mona Birkø orienterede om opfølgningen i AVU-afdelingen, herunder at der er afholdt individuelle samtaler med alle medarbejdere i afdelingen. Lærerne er til tider under stort pres i forhold til bl.a. ændringer i skema. Lærerne har håndteret opstarten professionelt og udvist stor fleksibilitet. k) kvalitetsnetværk og landsseminar Den midlertidige bestyrelse har i 2006 besluttet, at der som en del af skolens kvalitetsarbejde regelmæssigt gennemføres medarbejdertilfredshedsmålinger og brugertilfredshedsmålinger. Begge i et format, som muliggør sammenligning til andre skoler og virksomheder. Den amtslige model for disse to målinger, som tilgodeser denne eksterne benchmarking, kan ikke længere anvendes, så derfor er skolen på udkig efter en ny model. Vi har i et halvt år haft kontakt til det såkaldte ESB-netværk, som er en gruppe af især erhvervsskoler, der har fået udviklet et format, der kan passe til en skole som vores. Dette netværk inviterer til en landskonference om kvalitetsarbejdet, som foregår i Randers den 15. november i år. Invitation til denne konference omdeles på mødet, og netværkets undersøgelser vil kort blive præsenteret med henblik på bestyrelsens senere beslutning. Preben Clausen orienterede om punktet og omdelte invitation til konferencen til bestyrelsen. Ledelsen deltager. l) Regeringsinitiativ Tværinstitutionel vejledning Undervisningsministeriet har med brev af 7. august til skolernes ledere indkaldt ansøgninger vedr. etablering af enheder til Tværinstitutionel vejledning og rådgivning. Målgruppen er uddannelsesuvante voksne kortuddannede, herunder især ansatte på små og mellemstore virksomheder. Enheden skal etableres i et samarbejde mellem VUC og erhvervsskolerne, og på landsplan ønskes 20 enheder etableret inden udgangen af Et af sigtemålene er at etablere én indgang til efter- og videreuddannelse for kortuddannede. Forsøgsmidlerne i udgør på landsplan 100 mio kroner til formålet. Skolen ansøger sammen med Uddannelsessamarbejdet i Århus om del i disse midler med henblik på at kunne deltage i opbygningen af helt anderledes tilbud til målgruppen. Preben Clausen orienterede om punktet. Drøftelse om, at den nye enheds målsætning om at nå alle virksomheder er meget ambitiøst. Derudover opfordring til så vidt muligt at få koordineret indsatsen med parallelle råd i regionen. 5

6 3. Mødeplan 07 og 08 Sagsfremstilling Bestyrelsen har indtil videre truffet beslutning om møder i 07/08 til og med MØDE 4 onsdag den 14. november Af hensyn til skolens interne planlægning er det nødvendigt ved dette møde at fastsætte tidspunkter for møderne frem til januar På basis af erfaringerne med især økonomiarbejdets rytme og omfang foreslår skolen, at møderne i 2008/ møde placeres således i møderækken og med følgende hovedindhold: Nr Hovedemner Dato MØDE 1 Konstituering fredag den 9. marts MØDE 2 Kvartalsrapport 1 tirsdag den 15. maj Åbningsbalance Bygningsstrategien Det pædagogiske kvarter MØDE 3 Kvartalsrapport 2 tirsdag den 28. august Status søgning 07 Det pædagogiske kvarter Strategidrøftelser, herunder udformning af vision MØDE 4 Kvartalsrapport 3 onsdag den 14. november Tilbud udkast Budget udkast Det pædagogiske kvarter MØDE 5 Tilbud 08 onsdag den 6. februar Budget 08 (ændret) Regnskab 07 - foreløbig Det pædagogiske kvarter MØDE 6 Regnskab 07 onsdag den 27. maj (20) Revisionsprotokol 07 (ændret) Kvartalsrapport

7 PUR strategiplan interim 1 Det pædagogiske kvarter MØDE 7 Kvartalsrapport 2 08 onsdag den 3. september Søgningen til augusthold (ændret) Det pædagogiske kvarter MØDE 8 Kvartalsrapport 2 08 onsdag den 26. november Budgetoverslag 09 (ændret) Det pædagogiske kvarter MØDE 9 Kvartalsrapport 4 08 onsdag den 28. januar Tilbud 09 (ændret) Budget 09 Det pædagogiske kvarter Ledelsen indstiller: - at dato for møderne 5-9 fastsættes - at bestyrelsen endvidere på basis af mødernes indhold - fastsætter dato for et seminar i 2008 evt. som en udvidelse af et planlagt møde. En mulighed er MØDE 6 med fokus på kvalitetsredegørelsen PUR 1 interimreport Beslutning: Punktet blev taget til efterretning med følgende ændringer i tidspunkter og datoer, som nu er rettet i listen ovenfor: Møde 5 er tidspunkt ændret til kl Møde 6 er ændret til 27. maj. Mødet er udvidet med 1 time til kl. 18 og efterfølgende spisning til ca. kl. 20. Møde 7, 8 og 9 er tidspunktet ændret til kl

8 4. Kvartalsrapport 2 og budgetvurdering 07 Sagsfremstilling Kvartalsrapport 2 Resultatet for 2. kvartal udviser et underskud på kr mod forventet kr ,- svarende til en stigning i underskuddet på kr ,- Der er for en del af ændringerne tale om at budgettet i et vist omfang opererer med en jævn fordeling af omkostninger, og derfor ikke i tilstrækkeligt grad afspejler den konkrete virkelighed, hvor omkostningerne er ujævnt fordelt over året. Ændringerne fordeler sig således (noterne henviser til bilag 1.): Indtægter Note 1) Undervisningsindtægterne er kr ,- mindre end forventet i budgettet. o HF afdelingen har haft mindre indtægter på ca. kr ,- hvilket var en smule højere end forventet ved afslutningen af 1. kvartal. Forskellen kan forklares med et for højt skøn over antallet af kursister, der udløser tillægstaxameter (højniveaufag). o GS aktiviteten har haft merindtægter svarende til ca. kr ,- o AVU aktiviteten har haft merindtægter svarende til ca. kr. kr ,- o FVU aktiviteten har haft merindtægter svarende til ca. kr ,- o OBU aktiviteten har været på et meget lavt niveau og har haft en mindre indtægt på ca. kr ,- Note 2) Samlet er forbedret med ca. kr ,-. Slår igennem i de følgende kvartaler med ca. kr ,- pr. kvartal. o Deltagerbetalingen er sat til 0 kr mod budgetteret kr ,-, da indbetalinger i 2. kvartal tilhører aktiviteten i 3. og 4. kvartal. o Kompensation for pædagogikumkandidater er hævet til kr ,- pr. kvartal. Forskellen til første kvartal er bogført i 2. kvartal. Note 9) De finansielle indtægter har været kr ,- højere end budgetteret og tendensen forventes fortsat i 3. kvartal med en tilbagevenden til et lidt lavere niveau i 4. kvartal Note 5) Administrationsindtægterne er forbedret med kr ,- hidrørende fra en stigning i handleplankursister og en kompensation for pension til tjenestemænd. Kr ,-pr. kvartal vil ligeledes slå igennem i efteråret. 8

9 Samlet set er indtægterne derfor ca. kr ,- mindre end budgetteret. Kr ,- er udtryk for en ændret periodisering af indtægten for deltagerbetalingen, der vil påvirke resultatet for efteråret positivt. Dette skal ses i lyset af at der desuden er sket en ændring i opgørelsesmetoden for årskursistandele på helårshold i forbindelse med overgangen til nye tælleprincipper (fra 5/12-7/12 til 6/12-6/12) - ca. 40 årskursister samlet for 1. og 2. kvartal, svarende til en overflytning af indtægter fra foråret til efteråret på ca. kr ,-. Udgifter Note 3) Lønudgifterne til undervisningen er forøget med kr. ca. kr ,- Heri ligger en generel nedgang i lønomkostninger på ca. kr ,-, en forøgelse af omkostningerne til 6. ferieuge med ca. kr ,- samt en fremrykning af udbetaling af overtid på HF med ca. kr ,- Samlet set er der derfor tale om en ændret periodisering og lønbudgettet for undervisningen holder dermed budgettet for 1. og 2. kvartal. Note 4) Øvrige omkostninger i undervisningen er ca. kr ,- højere end budgetteret. En mindre del kan forklares med forudbetalinger for 3. kvartal, et generelt større forbrug i foråret end i efteråret. Ledelsen vil være særligt opmærksom på disse omkostninger resten af året Note 6) Udgifterne til Markedsføring har været kr ,- højere end budgettet. Der er tale om annoncer og der forventes en tilsvarende lavere udgift i efteråret. Ledelsen er dog opmærksom på at området skal holdes under observation med henblik på at overholde årets budget. Note 7) Udgifterne til ledelse og administration har været ca. kr ,- højere end budgetteret. o Set over 1. og 2. kvartal har administrationens driftsomkostningerne ligget inden for budgettet. Grundet interne afregninger er den samlede omkostning ca. kr ,- under budgettet. o Lønbudgettet er overskredet med ca. kr ,-, der vedr. ledelsen og er fordelt således: Overlap mellem den afgående forstander og den nye forstander med ca. kr ,-. Der vil være en besparelse i 3. kvartal på ca. kr ,- for løntræk i forbindelse med afvikling af ferie. Engangsvederlag som en konsekvens af bestyrelsens beslutning på sit møde nr. 2 i alt kr ,- 9

10 Forhøjelse af vederlaget for bestyrelsen i forhold til budgettet på i alt kr ,- Note 8) Kontoen for bygningsdrift udviser et merforbrug på kr ,- hidrørende fra udgifter til tjenesteydelser og forsyning (el, vand og varme). Ledelsen undersøger i øjeblikket om der er tale om forudbetalinger på forsyninger og om det er muligt at overholde kontoen for hele året. Ledelsen forventer at kunne orientere nærmere på mødet. I alt et merforbrug på kr ,- for andet kvartal. Da en del af udgifterne skyldes at budgettet ikke til fulde afspejler forbrugets faktiske forløb hen over året, vil ledelsen i efteråret vurdere om merforbruget i 2. kvartal helt eller delvist opvejes af et mindre forbrug i 3. og 4. kvartal i forhold til det resterende budget: Øvrige omkostninger undervisningen kr ,- (anslået) Udgifter markedsføring kr ,- (anslået) Bygningsdrift kr ,- (anslået) Desuden vil den fremrykkede betaling af overtid i HF afdelingen på kr ,- slå fuldt igennem. Såfremt ledelsen opnår de anslåede besparelser, vil det påvirke efterårets resultat positivt med alt kr ,- Det samlede budget for hele året er dermed forringet med kr ,- til et forventet overskud på ca. kr. 2,4 mio. Såfremt de forventede besparelser ikke slår igennem, forringes budgettet med yderligere ,- til et resultat på kr. 1.7 mio. Budgetvurdering efteråret 2007 Budgettet for efteråret 2007 udviser et overskud for andet halvår (3. og 4. kvartal) på kr På nuværende tidspunkt forventes følgende: Reducerede omkostninger i forbindelse med afslutningen af 1. halvår (1. og 2. kvartal.) kr ,- HF afdelingen o I forbindelse med overgangen til nye tælleprincipper ca. 40 årskursister mere end budgetteret, svarende til ca. kr ,- o Et mindre optag på baggrund af de foreløbige optagelsestal, svarende til ca. 20 årskursister og ca. kr ,- o Et mindre forbrug på løn svarende til ca. kr ,- AVU afdelingen o Et mindre optag på baggrund af de foreløbige optagelsestal på ca. 7 årskursister svarende til ca. kr ,- o Et merforbrug på løn svarende til kr ,- Øvrige 10

11 o En mer indtægt på renter svarende til ca. kr ,- o En mer indtægt på pensionsmidler på ca. kr ,- o En mer indtægt på deltagerbetalingen på ca. (overflytning fra 2. kvartal) kr ,- o En mindre indtægt på deltagerbetalingen på ca. (Færre tilmelding) kr ,- o En merindtægt på pædagogikumkandidater på ca. kr ,- o En mindre omkostning på TAP løn på ca. kr ,- o En mer omkostning på ledelsesløn (inkl. bestyrelseshonorarer) på ca. kr ,- I alt en budgetforbedring på kr ,- Andet halvår udviser dermed et samlet overskud på kr ,- (Forventet overskud plus budgetforbedringer) Da første halvår udviser et samlet underskud på ca. kr (bilag) bliver årets samlede resultat hermed på ca. kr ,- Såfremt de forventede besparelser vedr. forbruget for 1. halvår ikke kan realiseres forringes resultatet med kr ,- til et samlet overskud på kr ,- Ledelsen indstiller: At kvartalsrapporten tages til efterretning under forudsætning af, at ledelsen i den kommende periode analyserer de omtalte udgiftsposter med henblik på at opnå de nødvendige besparelser i relation til budgettet for efteråret. At redegørelsen vedr. budgetvurderingen tages til efterretning. Bilag 1. Kvartalsrapport: 2. kvartal Bilag 2. Kvartalsrapport: År til dato Beslutning: Kvartalsrapporten blev taget til efterretning. Per Lund orienterede om økonomien og kommenterede forskelle i regnskab og budget. Bestyrelsen fandt, at tilpasningerne i afrapporteringen var meget tæt på det af bestyrelsen efterspurgte på BS2. Dog ønskes en ekstra kolonne med et årsestimat, og fra 2008 tillige seneste års resultat. Derudover ønsker bestyrelsen en balance samt likviditetsbudget. Aftalt at likviditetsbudget tilsendes bestyrelsen på det tidspunkt det er på plads. Per Lund orienterede endelig om, at der fortsat arbejdes for at få tilført forudbetalingerne af deltagergebyrer fra 2006, som ligger i boet efter Århus Amt og som vedrører 2007, men at det stadig er uafklaret med UVM, om dette kan lade sig gøre 11

12 5. Bilag til revisionsfirmaet KPMG Sagsfremstilling Af hensyn til at opnå en tæt kontakt til bestyrelsens arbejde og skolens udvikling, har Revisionsfirmaet KPMG har anmodet om at få tilsendt materialer og bilag fra bestyrelsesmøderne. Ledelsen har overfor KPMG foreslået, at materialet indskrænkes til at omfatte materialer af betydning for skolens økonomi. KPMG er enig i dette synspunkt. Ledelsen indstiller: At bestyrelsen beslutter at alle bestyrelsesmaterialer af betydning for skolens økonomi, herunder budgetter og kvartalsrapporter tilsendes KPMG til orientering. Beslutning: Punktet blev taget til efterretning. 12

13 6. KPMG drøftelse af tiltrædelsesprotokollatet med repræsentant fra KPMG Sagsfremstilling Revisionsfirmaet KPMG har fremsendt vedlagte tiltrædelsesprotokollat af 15.maj Protokollatet beskriver de regler og principper der lægges til grund for gennemførsel af revisionen. KPMG fremlægget selv protokollatet på mødet. Ledelsen indstiller: At bestyrelsen efter fremlæggelse fra KPMG tiltræder og underskriver tiltrædelsesprotokollatet. Beslutning: Punktet blev taget til efterretning og tiltrædelsesprotokollat blev underskrevet. Bilag: Revisionsprotokollat af 15. maj 2007 om revisors tiltrædelse 13

14 7. Indstilling vedr. bygningsfællesskab med Multimediehuset fra 2012 Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede på MØDE 2 at fastholde et bygningsfællesskab med det nye Multimediehus som det bedste alternativ for en samling af skolen fra Siden sidste møde er der sket følgende: - Århus Kommune har meddelt, at Multimediehuset tidligst vil kunne være færdigt i Det er aftalt, at Århus Kommune udfærdiger en samlokaliseringsanalyse baseret på det oplæg om VUC Århus/Multimediehuset, som bestyrelsen behandlede ved det seneste møde. Analysen afgør, om det er teknisk muligt at huse begge institutioner inden for det areal, som det samlede projekt rummer. Analysen er endnu ikke færdig. På den baggrund vil det ikke være muligt til dette møde at pege ensidigt på Multimediehuset som ny ramme om en samling af VUC Århus. Bestyrelsen har tidligere behandlet en prioritering af realistiske muligheder for en samling af skolen fra Disse scenarier angives her i prioriteret rækkefølge: 1. Multimediehuset i de bynære havnearealer 2. Store Frederiksbjerg: a) udbygning af IBS + tilbygning IBS + evt. kommunalt fællesprojekt omkring Boulevarden b) en ny lokalplan for hele Frederiksbjerg som et sekundært uddannelsesområde c) et nyt VUC Århus på en kommunal grund tæt på Ingeniørhøjskolen 3. Lille Frederiksbjerg : udbygning af IBS + overtagelse af hele SJ Ledelsen indstiller: - at der indtil videre på det lange sigt arbejdes på to fronter: a) en fortsat teknisk afklaring af det mulige i Multimediehuskonstruktionen b) en afsøgning af de andre alternativer - at det derfor står åbent indtil videre, om sigtepunktet forbliver 2012 som hidtil angivet, eller 2014, hvis Multimediehus-konstruktionen alt andet lige foretrækkes, når samlokaliseringsanalysen er færdig - at forslag til afhjælpning af skolens lokaleproblemer på det mellemlange sigt udarbejdes af skolens ledelse, når der er større afklaring på ovenstående, og når søgetallene for 07 er analyseret Beslutning: Punktet blev taget til efterretning. 14

15 8. Pædagogisk kvarter GS Gymnasial Supplering Sagsfremstilling VUC Århus har siden 1995 haft ansvaret for Undervisningsministeriets samlede aktiviteter i det nuværende Region Midtjylland for den statslige aktivitet GS Gymnasial Supplering, idet Preben Clausen af UVM er udpeget som GS-koordinator. UVM har i Danmark udpeget i alt 6 GS-koordinatorer: tre i København, en i Aalborg, en i Århus og en i Odense, som tilsammen betjener universitetsområderne. Gymnasial supplering består i dag af fire tilbud til unge med en adgangsgivende eksamen: GSK supplering i enkelte fag Fagpakke HHX erstatter den tidligere etårige HH Fagpakke HF+ (ny fra 2007) GIF gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere På mødet vil der blive orienteret om GS således: 1. GS-ordningens baggrund og placering i det nationale uddannelsesbillede 2. Hvem søger GS: a) adgangsgrundlag b) hvilke studier søger de ind på? 3. Hvor mange søger ind, hvordan tilrettelægges kurset, og hvordan klarer de sig? 4. Hvordan går det dem i det efterfølgende studium? 5. GS-ordningens fremtid Orienteringen foretages af GS-inspektor Helle Harder Larsen, Susanne Dombernowsky og Preben Clausen Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 15

16 9. Eventuelt Ingen emner til eventuelt. 16

17 10. Strategiarbejdet, herunder udarbejdelse af vision Indledning og overblik 1. VUC Århus i det nationale, regionale og lokale billede i et nyt marked - v/preben Clausen 2. Udfordringerne for AVU-afdelingen v/mona Birkø 3. Udfordringerne for HF-afdelingen incl. Samsø v/susanne Dombernowsky 4. Udfordringerne for Serviceafdelingen v/per Lund Temadel og debat 1. Diskussionsoplæg vdr. Vision 2012 se bilag 2. Nye initiativer i en fokuseret strategi på basis af Vision 2012 se bilag Beslutning/drøftelse: Bestyrelsen kvitterede for oplæggene om skolens virke, der gav et godt, grundigt og nuanceret indblik i drift og udvikling af VUC Århus. Det blev besluttet, at ledelsen fortsætter det vigtige arbejde med vision, mission og strategi. Afgørende at sproget i strategien kan holde når der skal evalueres. Bestyrelsen bemærkede, at de står til rådighed hvis ledelsen finder at der er behov herfor i arbejdet med vision, mission og strategi mellem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen gav udtryk for, at bestyrelsen som organ skal inddrages i og forholde sig til de store linier, og at disse så skal operationaliseres internt på VUC. Dette indebærer, at store dele af materialet beskrives på et mere generaliseret niveau, hvorunder ledelsen kan placere konkrete handlingsplaner, som kan justeres efter behov. Et nyt gennemskrevet oplæg præsenteres for bestyrelsen ved næste møde. 17

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen og Rune Bak Hansen.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael Sandberg. Afbud: Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen og Rune Bak Hansen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen, og Daniel Olling. Fra

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Tirsdag den 27. maj 2008 kl. 15-18 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand) (pkt. 1 til og med pkt. 6.c), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Sidsel Homann (pkt. 1 til og med

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Fredag den 27. marts 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Erik Højsholt, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Mette

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Trille Gaarsdal, Susanne Dombernowsky, Per Lund. A. Orientering og konstituering... 2

Fra ledelsen: Preben Clausen, Trille Gaarsdal, Susanne Dombernowsky, Per Lund. A. Orientering og konstituering... 2 Fredag den 9. marts 2007 kl. 13-15 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Sidsel Homann, Erik Højsholt, Pauli Johansen, Claus Christensen, Børge Rasmussen, Niels Jørgen Andresen.

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse VUC Århus Onsdag den 2. april 2008 kl. 14-16 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Erik Højsholt, Ole Pedersen, Pauli Johansen, Sidsel Homann, Claus

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Bestyrelsen 14. november 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Sidsel Homann, Merete Ipsen, Claus Christensen (deltog i pkt. 9), Ole Pedersen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse Onsdag den 3. september 2008 kl. 14-16 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Sidsel Homann, Erik Højsholt, Ole Pedersen, Claus Christensen,

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen.

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 8. september 2009 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Nils Hedegaard (punkterne 3,4 og 9), Carsten Kissmeyer, Torben

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Resumé Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resumé Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 27. maj 2014 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, John Brædder, Ole Marqweis, Stina Løvgreen Møllenbach, Kirsten Jacobsen, Michael Bang, Jan Hendeliowitz, Martin

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken 16 18 på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Holstebro den 9. september 2014 1. Velkomst af 2 nye kursistrepræsentanter i bestyrelsen.

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Økonomi... 2 2.1 BR2015... 2 2.2 Formueplejevurdering... 2 2.3 FL2016... 2 2.4 B2016... 4 3 Fagudbud... 4 3.1 Fagudbud i januar 2016... 4 3.2 Godkendelse af fagudbud...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Onsdag den 28. januar 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Erik Højsholt, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Børge

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 12-6-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse. CVR:

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse.  CVR: VUC Storstrøms bestyrelse. Bispegade 1 Tlf: 5488 1700 nhe@vucstor.dk 4. august 2016 Dagsorden til bestyrelsesmødet 5. september 2016 kl. 14.00 16.00 Mødet afvikles i lokale h109 i Bispegade 1 i Nykøbing

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Region Midtjylland Ansøgninger fra VUC Århus, VUC Djursland og Århus Akademi om oprettelse af nye uddannelsesudbud Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 29 Region Midtjylland Tingvej

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud:

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud: Mødeindkaldelse 22. maj 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Deltagere: VIAs bestyrelse Afbud: Referent: Gitte Juul Johansen

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol REFERAT fra bestyrelsesmøde i Mandag den klokken 16.30 Blad nr. 111 Mødet blev indledt med en kirkegårdsvandring først på Trinitatis kirkes kirkegård og derefter på Sct. Michaelis kirkes kirkegård. Driftsleder

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. BS møde 32 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Marianne Ping Huang, Peter Hegner Bonfils, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Konstituering med nye i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 3.2 B2015... 3 4 Fagudbud 2015/2016... 3 5 Fravær... 3 5.1 HF i Grenaa 2013/2014... 3 5.2 AVU

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken på VUC i Holstebro

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken på VUC i Holstebro Dagsorden til bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 klokken 15.00 17.00 på VUC i Holstebro Holstebro den 12. marts 2013 1. Godkendelse af referat 2. Godkendelse af årsrapport og revisorprotokol Årsregnskabet

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz og Peter

Læs mere

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev.

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev. Dato: 15. september 2010 Emne: 0.3.8.0 Ref: Margit Viig E-mail: hjh@vucsyd.dk Direkte telefon: 73613340 Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Sønderjylland Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00 Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 24. maj kl. 16 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 24. maj kl. 16 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 24. maj kl. 16 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Kim Overbye, Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Stine Mortensen, Ingrid Bason, Dorthe Schmidt

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 44 for VUC Djursland den kl i Hornslet, Rosenholmvej 51. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 44 for VUC Djursland den kl i Hornslet, Rosenholmvej 51. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Velkommen til to nye kursistrepræsentanter... 2 2 Referat... 2 3 Godkendelse af regnskab 2015... 2 4 Rigsrevision og sparsommelighed... 2 4.1 Rigsrevision... 2 4.2 Sparsommelighed

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe Christensen, Stine Sofie Jensen, Preben Clausen, Bjarke Tarp Barkholt, Ulrich

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 7 Dagsorden til generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet)

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet) Mødets dagsorden: 1. Gennemgang af årsregnskabet for 2010 ved revisor (bilag A) 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september (bilag B) 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Meddelelser 5.

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området.

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området. Referat af møde i uddannelsesudvalget ved VUC Ringkøbing Skjern d. 9. januar kl. 14.00 på VUC i Skjern, Skolebyen 5. Referat = kursiv Til stede: Viktor Jensen, Susan Bruun, Poul Erik Delfs, Ivan Thomsen,

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%.

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 14. december 2016 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 22. december Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 48 for VUC Djursland den kl på Vestervej. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 48 for VUC Djursland den kl på Vestervej. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af regnskab 2016... 2 2 Status på kursister... 2 3 Uddannelsesudvalget... 2 4 FU. Ny forberedende uddannelse på bedding... 2 5 Øvrige uddannelsestiltag... 3 5.1 Driftsoverenskomster...

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Midlertidig bestyrelse for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Møde nr. 5: Tirsdag den 10. oktober 2006 kl. 08.30 10.30

Midlertidig bestyrelse for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Møde nr. 5: Tirsdag den 10. oktober 2006 kl. 08.30 10.30 Medlemmerne af midlertidige bestyrelse 17. oktober 2006 Mødereferat Udvalg: Midlertidig bestyrelse for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Møde nr. 5: Tirsdag den 10. oktober 2006 kl. 08.30 10.30 Mødested:

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød.

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød. Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl. 16.00-19.00 Afbud: Lotte Thøgersen kom som meddelt senere til mødet. 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 8. september

Læs mere

Referat åbent til bestyrelsesmøde 46 for VUC Djursland den kl på Vestervej. Indholdsfortegnelse

Referat åbent til bestyrelsesmøde 46 for VUC Djursland den kl på Vestervej. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Nyt medlem i bestyrelsen... 2 2 Referat... 2 3 Kursistoptag... 2 4 Halvårsregnskab 2016... 3 5 Office 365, InLogic etc.... 3 6 Bygningsstatus. LUKKET... 3 7 Personale. LUKKET... 3

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Ny i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 4 Kursistoptag... 3 5 VUC Erhverv... 3 6 Personale. LUKKET... 3 7 Overenskomst OK13... 3 7.1 UF status... 3 8 AVU

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. december Kottesgade 6-8 i M304 kl

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. december Kottesgade 6-8 i M304 kl Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 8.12.14 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. december 2014. Kottesgade 6-8 i M304 kl. 17-19. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Steen Møller

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Referat Bestyrelsesmøde Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Tilstede: Ulla Koch, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Anne Knudsen, Lene Meyland, Henning Kjær Petersen Johnny Nielsen og Jørgen Kay

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere