Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen Andresen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Afbud: Sidsel Homann, Børge Rasmussen Indholdsfortegnelse 1. Referat Meddelelser... 3 a) dagsordenens udformning og referaterne...3 b) 2-årigt HF på VUC Århus... 3 c) bygningssituationen... 3 d) uddannelsesudvalgets 1. møde... 3 e) revision af indberetning forår f) skolens nuværende personalepolitik og lønpolitik... 4 h) status søgning i) kursistrådet... 4 j) status vedr. arbejdsmiljøet i AVU-afdelingen... 5 k) kvalitetsnetværk og landsseminar... 5 l) Regeringsinitiativ Tværinstitutionel vejledning Mødeplan 07 og Økonomiske sager 4. Kvartalsrapport 2 og budgetvurdering Bilag til revisionsfirmaet KPMG KPMG drøftelse af tiltrædelsesprotokollatet med repræsentant fra KPMG Driftssager 7. Indstilling vedr. bygningsfællesskab med Multimediehuset fra Pædagogisk kvarter GS Gymnasial Supplering Eventuelt Strategiarbejdet, herunder udarbejdelse af vision

2 1. Referat Referat af BS 2 blev godkendt, og referatet underskrevet i protokollen. Bestyrelsens beslutninger og drøftelser er i referatet markeret med kursiv. 2

3 2. Meddelelser a) dagsordenens udformning og referaterne Efter erfaringerne med dagsordenen fra bestyrelsens to første møder har denne dagsorden en lidt mere overskuelig form. De egentlige sager er opdelt i fire kategorier: økonomiske sager, driftssager, det pædagogiske kvarter og et evt. tema. Det giver mulighed for at gruppere enkeltpunkter mere hensigtsmæssigt. Det markeres i indstillingen til hvert punkt, om dette er en opfølgning på en sag, der har været drøftet på et tidligere møde. Samtidig betyder det, at hver sag får sit eget nummer på dagsordenen. Preben Clausen orienterede kort om hensigten med justeringerne. Ingen bemærkninger. b) 2-årigt HF på VUC Århus Siden bestyrelsens MØDE 2 den 15. maj har skolens ledere deltaget i et møde med Region Midtjyllands medarbejdere vdr. det generelle VUC-samarbejde med regionen, og skolen har haft besøg af medarbejdere, der i forbindelse med drøftelsen af konkrete bevillinger til skolens udviklingsarbejde har bekræftet, at det ønskede analysearbejde vedr. HF i Århus nu igangsættes. Forventet afslutning efterår 07 med henblik på, at et evt. 2-årigt HF-tilbud kan planlægges gennemført i skoleåret 09/10. Skolen har dog ikke modtaget en skriftlig tilbagemelding på brevet til regionen dateret 30. april Formanden orienterede om, at baggrunden for VUC Århus ønske om oprettelse af 2-årigt HF er, at tilpasse de udbudte uddannelser til vores kursisters behov. En væsentlig baggrund for ønsket om 2- årigt HF på VUC Århus er således at tilbyde nuværende kursister, der stykker en hel HF sammen på 2-3 år, et bedre og mere sammenhængende studieforløb og fritagelse for deltagergebyrbetaling. c) bygningssituationen Vedr. det mellemlange sigt: opsigelse af Aktivitetscentrets lejemål i Bülowsgade, så skolen kan disponere over hele bygningen og opsige andre lejemål. Der har været afholdt et møde den 8. august med ledere i Århus Kommunes socialforvaltning, hvorunder Aktivitetscentret hører. Fra skolen deltog næstformand Hans Halvorsen og Preben Clausen. Der orienteres på mødet om disse drøftelser. Vedr. det lange sigt: samling af skolen i en bygningsmæssig enhed fra Se dagsordenens punkt 7. Næstformanden orienterede om, at forvaltningen synes lydhør i sagen, og tillige undersøger andre alternativer. Aftalt et nyt statusmøde med samme kreds til januar Hans Halvorsen og Preben Clausen følger op. d) uddannelsesudvalgets 1. møde Det rådgivende udvalg, uddannelsesudvalget, har sit første møde den 7. september Her fremlægger skolen den nye vision for skolens virke, som bestyrelsen behandler senere på dette møde, og der foregår herefter en åben drøftelse af VUC-tilbuddet i Århus. Udvalget forventes at have to årlige møder (typisk september og februar), og disse er tidsmæssigt lagt således, at råd fra uddannelsesudvalget vedr. skolens tilbud kan behandles i skolens organer og i bestyrelsen. Udvalget er nu komplet, og en opdateret medlemsliste er vedlagt punktet. Orientering ved Preben Clausen. Ingen bemærkninger. 3

4 e) revision af indberetning forår 07 Skolens revisor KPMG har gennemgået den første taxameterindberetning til staten, nemlig vedrørende foråret Revisionen havde ganske få bemærkninger til indberetningen og har på den baggrund udarbejdet en vejledning for skolens fortsatte arbejde med at tilpasse indberetningsrutinerne til det statslige system. Per Lund vil kommentere revisionens bemærkninger og det igangværende arbejde under mødet. Revisionens bemærkninger er vedlagt. Per Lund orienterede om revisionens bemærkninger. Sammenlignet med andre institutioner som er overgået til selveje, får VUC Århus meget stor ros for en sikker og præcis administration af revisionen. Der er tale om små justeringer i den elektroniske registrering. Formanden tilføjede, at det var et flot resultat den store omlægning taget i betragtning. Claus Christensen bemærkede ud fra sin skoleledererfaring fra en stor erhvervsskole, at kursistindberetningen formentlig aldrig vil kunne være helt fejlfri. f) skolens nuværende personalepolitik og lønpolitik Det fremgår af vedtægten, at bestyrelsen har den overordnede ledelse vedr. skolens løn- og personalepolitik. Punktet vil blive drøftet på et senere bestyrelsesmøde. Til orientering for bestyrelsen vedlægges som bilag til punktet et eksemplar af skolens nuværende personalepolitik, der også rummer en lønpolitik. Den nuværende udformning er resultatet af et oprydningsarbejde i forbindelse med overgangen til statsligt selveje pr. 1. januar Preben Clausen orienterede om, at der nedsættes tre udvalg i efteråret. Et der skal arbejde med en stresspolitik, et der skal arbejde med generationsskifte og et der skal arbejde med kompetenceudvikling. Formanden bemærkede, at lønpolitikken udspringer fra bestyrelsen, hvorfor den skal behandles på et senere bestyrelsesmøde. h) status søgning 07 Den samlede søgning til skolens udbudte uddannelser med start i august måned 2007 ligger på ca. samme niveau som året før. Der igen i år tendens til senere tilmelding, hvilket betyder, at tilmeldingssituationen ændrer sig dagligt. På mødet vil de seneste tal sammenlignet med de to foregående år blive kommenteret. Mona Birkø og Susanne Dombernowsky fremlagde de seneste tal vedr. søgningen med kommentarer. Aftalt, at bestyrelsen orienteres, når det endelige søgetal kendes, og om muligt med benchmark fra sammenlignelige institutioner. i) kursistrådet Det har i de seneste to år været vanskeligt for kursisterne i det valgte kursistråd at sikre kontinuitet i arbejdet især vedrørende kursisternes repræsentation i skolens styrende organer. Ofte er medlemmerne udeblevet fra møderne. På den baggrund har skolens ledelse besluttet at bistå kursisterne aktivt ved dannelsen af et kursistråd i dette skoleår og i det daglige samarbejde. Dette arbejde pågår, og der er derfor endnu ikke valgt kursistrepræsentanter til bestyrelsen. Preben Clausen orienterede om punktet. 4

5 j) status vedr. arbejdsmiljøet i AVU-afdelingen Ved sidste møde behandlede bestyrelsen en klage fra en fratrådt medarbejder over arbejdets tilrettelæggelse i AVU-afdelingen. Da klagen var rettet til bestyrelsen, har formanden besvaret henvendelsen. Ved dette møde vil Mona Birkø som opfølgning på punktet og til orientering for bestyrelsen kort redegøre for sit syn på afdelingen og på de rejste problemstillinger efter at have gennemført medarbejdersamtaler med lærerne. Mona Birkø orienterede om opfølgningen i AVU-afdelingen, herunder at der er afholdt individuelle samtaler med alle medarbejdere i afdelingen. Lærerne er til tider under stort pres i forhold til bl.a. ændringer i skema. Lærerne har håndteret opstarten professionelt og udvist stor fleksibilitet. k) kvalitetsnetværk og landsseminar Den midlertidige bestyrelse har i 2006 besluttet, at der som en del af skolens kvalitetsarbejde regelmæssigt gennemføres medarbejdertilfredshedsmålinger og brugertilfredshedsmålinger. Begge i et format, som muliggør sammenligning til andre skoler og virksomheder. Den amtslige model for disse to målinger, som tilgodeser denne eksterne benchmarking, kan ikke længere anvendes, så derfor er skolen på udkig efter en ny model. Vi har i et halvt år haft kontakt til det såkaldte ESB-netværk, som er en gruppe af især erhvervsskoler, der har fået udviklet et format, der kan passe til en skole som vores. Dette netværk inviterer til en landskonference om kvalitetsarbejdet, som foregår i Randers den 15. november i år. Invitation til denne konference omdeles på mødet, og netværkets undersøgelser vil kort blive præsenteret med henblik på bestyrelsens senere beslutning. Preben Clausen orienterede om punktet og omdelte invitation til konferencen til bestyrelsen. Ledelsen deltager. l) Regeringsinitiativ Tværinstitutionel vejledning Undervisningsministeriet har med brev af 7. august til skolernes ledere indkaldt ansøgninger vedr. etablering af enheder til Tværinstitutionel vejledning og rådgivning. Målgruppen er uddannelsesuvante voksne kortuddannede, herunder især ansatte på små og mellemstore virksomheder. Enheden skal etableres i et samarbejde mellem VUC og erhvervsskolerne, og på landsplan ønskes 20 enheder etableret inden udgangen af Et af sigtemålene er at etablere én indgang til efter- og videreuddannelse for kortuddannede. Forsøgsmidlerne i udgør på landsplan 100 mio kroner til formålet. Skolen ansøger sammen med Uddannelsessamarbejdet i Århus om del i disse midler med henblik på at kunne deltage i opbygningen af helt anderledes tilbud til målgruppen. Preben Clausen orienterede om punktet. Drøftelse om, at den nye enheds målsætning om at nå alle virksomheder er meget ambitiøst. Derudover opfordring til så vidt muligt at få koordineret indsatsen med parallelle råd i regionen. 5

6 3. Mødeplan 07 og 08 Sagsfremstilling Bestyrelsen har indtil videre truffet beslutning om møder i 07/08 til og med MØDE 4 onsdag den 14. november Af hensyn til skolens interne planlægning er det nødvendigt ved dette møde at fastsætte tidspunkter for møderne frem til januar På basis af erfaringerne med især økonomiarbejdets rytme og omfang foreslår skolen, at møderne i 2008/ møde placeres således i møderækken og med følgende hovedindhold: Nr Hovedemner Dato MØDE 1 Konstituering fredag den 9. marts MØDE 2 Kvartalsrapport 1 tirsdag den 15. maj Åbningsbalance Bygningsstrategien Det pædagogiske kvarter MØDE 3 Kvartalsrapport 2 tirsdag den 28. august Status søgning 07 Det pædagogiske kvarter Strategidrøftelser, herunder udformning af vision MØDE 4 Kvartalsrapport 3 onsdag den 14. november Tilbud udkast Budget udkast Det pædagogiske kvarter MØDE 5 Tilbud 08 onsdag den 6. februar Budget 08 (ændret) Regnskab 07 - foreløbig Det pædagogiske kvarter MØDE 6 Regnskab 07 onsdag den 27. maj (20) Revisionsprotokol 07 (ændret) Kvartalsrapport

7 PUR strategiplan interim 1 Det pædagogiske kvarter MØDE 7 Kvartalsrapport 2 08 onsdag den 3. september Søgningen til augusthold (ændret) Det pædagogiske kvarter MØDE 8 Kvartalsrapport 2 08 onsdag den 26. november Budgetoverslag 09 (ændret) Det pædagogiske kvarter MØDE 9 Kvartalsrapport 4 08 onsdag den 28. januar Tilbud 09 (ændret) Budget 09 Det pædagogiske kvarter Ledelsen indstiller: - at dato for møderne 5-9 fastsættes - at bestyrelsen endvidere på basis af mødernes indhold - fastsætter dato for et seminar i 2008 evt. som en udvidelse af et planlagt møde. En mulighed er MØDE 6 med fokus på kvalitetsredegørelsen PUR 1 interimreport Beslutning: Punktet blev taget til efterretning med følgende ændringer i tidspunkter og datoer, som nu er rettet i listen ovenfor: Møde 5 er tidspunkt ændret til kl Møde 6 er ændret til 27. maj. Mødet er udvidet med 1 time til kl. 18 og efterfølgende spisning til ca. kl. 20. Møde 7, 8 og 9 er tidspunktet ændret til kl

8 4. Kvartalsrapport 2 og budgetvurdering 07 Sagsfremstilling Kvartalsrapport 2 Resultatet for 2. kvartal udviser et underskud på kr mod forventet kr ,- svarende til en stigning i underskuddet på kr ,- Der er for en del af ændringerne tale om at budgettet i et vist omfang opererer med en jævn fordeling af omkostninger, og derfor ikke i tilstrækkeligt grad afspejler den konkrete virkelighed, hvor omkostningerne er ujævnt fordelt over året. Ændringerne fordeler sig således (noterne henviser til bilag 1.): Indtægter Note 1) Undervisningsindtægterne er kr ,- mindre end forventet i budgettet. o HF afdelingen har haft mindre indtægter på ca. kr ,- hvilket var en smule højere end forventet ved afslutningen af 1. kvartal. Forskellen kan forklares med et for højt skøn over antallet af kursister, der udløser tillægstaxameter (højniveaufag). o GS aktiviteten har haft merindtægter svarende til ca. kr ,- o AVU aktiviteten har haft merindtægter svarende til ca. kr. kr ,- o FVU aktiviteten har haft merindtægter svarende til ca. kr ,- o OBU aktiviteten har været på et meget lavt niveau og har haft en mindre indtægt på ca. kr ,- Note 2) Samlet er forbedret med ca. kr ,-. Slår igennem i de følgende kvartaler med ca. kr ,- pr. kvartal. o Deltagerbetalingen er sat til 0 kr mod budgetteret kr ,-, da indbetalinger i 2. kvartal tilhører aktiviteten i 3. og 4. kvartal. o Kompensation for pædagogikumkandidater er hævet til kr ,- pr. kvartal. Forskellen til første kvartal er bogført i 2. kvartal. Note 9) De finansielle indtægter har været kr ,- højere end budgetteret og tendensen forventes fortsat i 3. kvartal med en tilbagevenden til et lidt lavere niveau i 4. kvartal Note 5) Administrationsindtægterne er forbedret med kr ,- hidrørende fra en stigning i handleplankursister og en kompensation for pension til tjenestemænd. Kr ,-pr. kvartal vil ligeledes slå igennem i efteråret. 8

9 Samlet set er indtægterne derfor ca. kr ,- mindre end budgetteret. Kr ,- er udtryk for en ændret periodisering af indtægten for deltagerbetalingen, der vil påvirke resultatet for efteråret positivt. Dette skal ses i lyset af at der desuden er sket en ændring i opgørelsesmetoden for årskursistandele på helårshold i forbindelse med overgangen til nye tælleprincipper (fra 5/12-7/12 til 6/12-6/12) - ca. 40 årskursister samlet for 1. og 2. kvartal, svarende til en overflytning af indtægter fra foråret til efteråret på ca. kr ,-. Udgifter Note 3) Lønudgifterne til undervisningen er forøget med kr. ca. kr ,- Heri ligger en generel nedgang i lønomkostninger på ca. kr ,-, en forøgelse af omkostningerne til 6. ferieuge med ca. kr ,- samt en fremrykning af udbetaling af overtid på HF med ca. kr ,- Samlet set er der derfor tale om en ændret periodisering og lønbudgettet for undervisningen holder dermed budgettet for 1. og 2. kvartal. Note 4) Øvrige omkostninger i undervisningen er ca. kr ,- højere end budgetteret. En mindre del kan forklares med forudbetalinger for 3. kvartal, et generelt større forbrug i foråret end i efteråret. Ledelsen vil være særligt opmærksom på disse omkostninger resten af året Note 6) Udgifterne til Markedsføring har været kr ,- højere end budgettet. Der er tale om annoncer og der forventes en tilsvarende lavere udgift i efteråret. Ledelsen er dog opmærksom på at området skal holdes under observation med henblik på at overholde årets budget. Note 7) Udgifterne til ledelse og administration har været ca. kr ,- højere end budgetteret. o Set over 1. og 2. kvartal har administrationens driftsomkostningerne ligget inden for budgettet. Grundet interne afregninger er den samlede omkostning ca. kr ,- under budgettet. o Lønbudgettet er overskredet med ca. kr ,-, der vedr. ledelsen og er fordelt således: Overlap mellem den afgående forstander og den nye forstander med ca. kr ,-. Der vil være en besparelse i 3. kvartal på ca. kr ,- for løntræk i forbindelse med afvikling af ferie. Engangsvederlag som en konsekvens af bestyrelsens beslutning på sit møde nr. 2 i alt kr ,- 9

10 Forhøjelse af vederlaget for bestyrelsen i forhold til budgettet på i alt kr ,- Note 8) Kontoen for bygningsdrift udviser et merforbrug på kr ,- hidrørende fra udgifter til tjenesteydelser og forsyning (el, vand og varme). Ledelsen undersøger i øjeblikket om der er tale om forudbetalinger på forsyninger og om det er muligt at overholde kontoen for hele året. Ledelsen forventer at kunne orientere nærmere på mødet. I alt et merforbrug på kr ,- for andet kvartal. Da en del af udgifterne skyldes at budgettet ikke til fulde afspejler forbrugets faktiske forløb hen over året, vil ledelsen i efteråret vurdere om merforbruget i 2. kvartal helt eller delvist opvejes af et mindre forbrug i 3. og 4. kvartal i forhold til det resterende budget: Øvrige omkostninger undervisningen kr ,- (anslået) Udgifter markedsføring kr ,- (anslået) Bygningsdrift kr ,- (anslået) Desuden vil den fremrykkede betaling af overtid i HF afdelingen på kr ,- slå fuldt igennem. Såfremt ledelsen opnår de anslåede besparelser, vil det påvirke efterårets resultat positivt med alt kr ,- Det samlede budget for hele året er dermed forringet med kr ,- til et forventet overskud på ca. kr. 2,4 mio. Såfremt de forventede besparelser ikke slår igennem, forringes budgettet med yderligere ,- til et resultat på kr. 1.7 mio. Budgetvurdering efteråret 2007 Budgettet for efteråret 2007 udviser et overskud for andet halvår (3. og 4. kvartal) på kr På nuværende tidspunkt forventes følgende: Reducerede omkostninger i forbindelse med afslutningen af 1. halvår (1. og 2. kvartal.) kr ,- HF afdelingen o I forbindelse med overgangen til nye tælleprincipper ca. 40 årskursister mere end budgetteret, svarende til ca. kr ,- o Et mindre optag på baggrund af de foreløbige optagelsestal, svarende til ca. 20 årskursister og ca. kr ,- o Et mindre forbrug på løn svarende til ca. kr ,- AVU afdelingen o Et mindre optag på baggrund af de foreløbige optagelsestal på ca. 7 årskursister svarende til ca. kr ,- o Et merforbrug på løn svarende til kr ,- Øvrige 10

11 o En mer indtægt på renter svarende til ca. kr ,- o En mer indtægt på pensionsmidler på ca. kr ,- o En mer indtægt på deltagerbetalingen på ca. (overflytning fra 2. kvartal) kr ,- o En mindre indtægt på deltagerbetalingen på ca. (Færre tilmelding) kr ,- o En merindtægt på pædagogikumkandidater på ca. kr ,- o En mindre omkostning på TAP løn på ca. kr ,- o En mer omkostning på ledelsesløn (inkl. bestyrelseshonorarer) på ca. kr ,- I alt en budgetforbedring på kr ,- Andet halvår udviser dermed et samlet overskud på kr ,- (Forventet overskud plus budgetforbedringer) Da første halvår udviser et samlet underskud på ca. kr (bilag) bliver årets samlede resultat hermed på ca. kr ,- Såfremt de forventede besparelser vedr. forbruget for 1. halvår ikke kan realiseres forringes resultatet med kr ,- til et samlet overskud på kr ,- Ledelsen indstiller: At kvartalsrapporten tages til efterretning under forudsætning af, at ledelsen i den kommende periode analyserer de omtalte udgiftsposter med henblik på at opnå de nødvendige besparelser i relation til budgettet for efteråret. At redegørelsen vedr. budgetvurderingen tages til efterretning. Bilag 1. Kvartalsrapport: 2. kvartal Bilag 2. Kvartalsrapport: År til dato Beslutning: Kvartalsrapporten blev taget til efterretning. Per Lund orienterede om økonomien og kommenterede forskelle i regnskab og budget. Bestyrelsen fandt, at tilpasningerne i afrapporteringen var meget tæt på det af bestyrelsen efterspurgte på BS2. Dog ønskes en ekstra kolonne med et årsestimat, og fra 2008 tillige seneste års resultat. Derudover ønsker bestyrelsen en balance samt likviditetsbudget. Aftalt at likviditetsbudget tilsendes bestyrelsen på det tidspunkt det er på plads. Per Lund orienterede endelig om, at der fortsat arbejdes for at få tilført forudbetalingerne af deltagergebyrer fra 2006, som ligger i boet efter Århus Amt og som vedrører 2007, men at det stadig er uafklaret med UVM, om dette kan lade sig gøre 11

12 5. Bilag til revisionsfirmaet KPMG Sagsfremstilling Af hensyn til at opnå en tæt kontakt til bestyrelsens arbejde og skolens udvikling, har Revisionsfirmaet KPMG har anmodet om at få tilsendt materialer og bilag fra bestyrelsesmøderne. Ledelsen har overfor KPMG foreslået, at materialet indskrænkes til at omfatte materialer af betydning for skolens økonomi. KPMG er enig i dette synspunkt. Ledelsen indstiller: At bestyrelsen beslutter at alle bestyrelsesmaterialer af betydning for skolens økonomi, herunder budgetter og kvartalsrapporter tilsendes KPMG til orientering. Beslutning: Punktet blev taget til efterretning. 12

13 6. KPMG drøftelse af tiltrædelsesprotokollatet med repræsentant fra KPMG Sagsfremstilling Revisionsfirmaet KPMG har fremsendt vedlagte tiltrædelsesprotokollat af 15.maj Protokollatet beskriver de regler og principper der lægges til grund for gennemførsel af revisionen. KPMG fremlægget selv protokollatet på mødet. Ledelsen indstiller: At bestyrelsen efter fremlæggelse fra KPMG tiltræder og underskriver tiltrædelsesprotokollatet. Beslutning: Punktet blev taget til efterretning og tiltrædelsesprotokollat blev underskrevet. Bilag: Revisionsprotokollat af 15. maj 2007 om revisors tiltrædelse 13

14 7. Indstilling vedr. bygningsfællesskab med Multimediehuset fra 2012 Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede på MØDE 2 at fastholde et bygningsfællesskab med det nye Multimediehus som det bedste alternativ for en samling af skolen fra Siden sidste møde er der sket følgende: - Århus Kommune har meddelt, at Multimediehuset tidligst vil kunne være færdigt i Det er aftalt, at Århus Kommune udfærdiger en samlokaliseringsanalyse baseret på det oplæg om VUC Århus/Multimediehuset, som bestyrelsen behandlede ved det seneste møde. Analysen afgør, om det er teknisk muligt at huse begge institutioner inden for det areal, som det samlede projekt rummer. Analysen er endnu ikke færdig. På den baggrund vil det ikke være muligt til dette møde at pege ensidigt på Multimediehuset som ny ramme om en samling af VUC Århus. Bestyrelsen har tidligere behandlet en prioritering af realistiske muligheder for en samling af skolen fra Disse scenarier angives her i prioriteret rækkefølge: 1. Multimediehuset i de bynære havnearealer 2. Store Frederiksbjerg: a) udbygning af IBS + tilbygning IBS + evt. kommunalt fællesprojekt omkring Boulevarden b) en ny lokalplan for hele Frederiksbjerg som et sekundært uddannelsesområde c) et nyt VUC Århus på en kommunal grund tæt på Ingeniørhøjskolen 3. Lille Frederiksbjerg : udbygning af IBS + overtagelse af hele SJ Ledelsen indstiller: - at der indtil videre på det lange sigt arbejdes på to fronter: a) en fortsat teknisk afklaring af det mulige i Multimediehuskonstruktionen b) en afsøgning af de andre alternativer - at det derfor står åbent indtil videre, om sigtepunktet forbliver 2012 som hidtil angivet, eller 2014, hvis Multimediehus-konstruktionen alt andet lige foretrækkes, når samlokaliseringsanalysen er færdig - at forslag til afhjælpning af skolens lokaleproblemer på det mellemlange sigt udarbejdes af skolens ledelse, når der er større afklaring på ovenstående, og når søgetallene for 07 er analyseret Beslutning: Punktet blev taget til efterretning. 14

15 8. Pædagogisk kvarter GS Gymnasial Supplering Sagsfremstilling VUC Århus har siden 1995 haft ansvaret for Undervisningsministeriets samlede aktiviteter i det nuværende Region Midtjylland for den statslige aktivitet GS Gymnasial Supplering, idet Preben Clausen af UVM er udpeget som GS-koordinator. UVM har i Danmark udpeget i alt 6 GS-koordinatorer: tre i København, en i Aalborg, en i Århus og en i Odense, som tilsammen betjener universitetsområderne. Gymnasial supplering består i dag af fire tilbud til unge med en adgangsgivende eksamen: GSK supplering i enkelte fag Fagpakke HHX erstatter den tidligere etårige HH Fagpakke HF+ (ny fra 2007) GIF gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere På mødet vil der blive orienteret om GS således: 1. GS-ordningens baggrund og placering i det nationale uddannelsesbillede 2. Hvem søger GS: a) adgangsgrundlag b) hvilke studier søger de ind på? 3. Hvor mange søger ind, hvordan tilrettelægges kurset, og hvordan klarer de sig? 4. Hvordan går det dem i det efterfølgende studium? 5. GS-ordningens fremtid Orienteringen foretages af GS-inspektor Helle Harder Larsen, Susanne Dombernowsky og Preben Clausen Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 15

16 9. Eventuelt Ingen emner til eventuelt. 16

17 10. Strategiarbejdet, herunder udarbejdelse af vision Indledning og overblik 1. VUC Århus i det nationale, regionale og lokale billede i et nyt marked - v/preben Clausen 2. Udfordringerne for AVU-afdelingen v/mona Birkø 3. Udfordringerne for HF-afdelingen incl. Samsø v/susanne Dombernowsky 4. Udfordringerne for Serviceafdelingen v/per Lund Temadel og debat 1. Diskussionsoplæg vdr. Vision 2012 se bilag 2. Nye initiativer i en fokuseret strategi på basis af Vision 2012 se bilag Beslutning/drøftelse: Bestyrelsen kvitterede for oplæggene om skolens virke, der gav et godt, grundigt og nuanceret indblik i drift og udvikling af VUC Århus. Det blev besluttet, at ledelsen fortsætter det vigtige arbejde med vision, mission og strategi. Afgørende at sproget i strategien kan holde når der skal evalueres. Bestyrelsen bemærkede, at de står til rådighed hvis ledelsen finder at der er behov herfor i arbejdet med vision, mission og strategi mellem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen gav udtryk for, at bestyrelsen som organ skal inddrages i og forholde sig til de store linier, og at disse så skal operationaliseres internt på VUC. Dette indebærer, at store dele af materialet beskrives på et mere generaliseret niveau, hvorunder ledelsen kan placere konkrete handlingsplaner, som kan justeres efter behov. Et nyt gennemskrevet oplæg præsenteres for bestyrelsen ved næste møde. 17

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere