Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen Andresen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Afbud: Sidsel Homann, Børge Rasmussen Indholdsfortegnelse 1. Referat Meddelelser... 3 a) dagsordenens udformning og referaterne...3 b) 2-årigt HF på VUC Århus... 3 c) bygningssituationen... 3 d) uddannelsesudvalgets 1. møde... 3 e) revision af indberetning forår f) skolens nuværende personalepolitik og lønpolitik... 4 h) status søgning i) kursistrådet... 4 j) status vedr. arbejdsmiljøet i AVU-afdelingen... 5 k) kvalitetsnetværk og landsseminar... 5 l) Regeringsinitiativ Tværinstitutionel vejledning Mødeplan 07 og Økonomiske sager 4. Kvartalsrapport 2 og budgetvurdering Bilag til revisionsfirmaet KPMG KPMG drøftelse af tiltrædelsesprotokollatet med repræsentant fra KPMG Driftssager 7. Indstilling vedr. bygningsfællesskab med Multimediehuset fra Pædagogisk kvarter GS Gymnasial Supplering Eventuelt Strategiarbejdet, herunder udarbejdelse af vision

2 1. Referat Referat af BS 2 blev godkendt, og referatet underskrevet i protokollen. Bestyrelsens beslutninger og drøftelser er i referatet markeret med kursiv. 2

3 2. Meddelelser a) dagsordenens udformning og referaterne Efter erfaringerne med dagsordenen fra bestyrelsens to første møder har denne dagsorden en lidt mere overskuelig form. De egentlige sager er opdelt i fire kategorier: økonomiske sager, driftssager, det pædagogiske kvarter og et evt. tema. Det giver mulighed for at gruppere enkeltpunkter mere hensigtsmæssigt. Det markeres i indstillingen til hvert punkt, om dette er en opfølgning på en sag, der har været drøftet på et tidligere møde. Samtidig betyder det, at hver sag får sit eget nummer på dagsordenen. Preben Clausen orienterede kort om hensigten med justeringerne. Ingen bemærkninger. b) 2-årigt HF på VUC Århus Siden bestyrelsens MØDE 2 den 15. maj har skolens ledere deltaget i et møde med Region Midtjyllands medarbejdere vdr. det generelle VUC-samarbejde med regionen, og skolen har haft besøg af medarbejdere, der i forbindelse med drøftelsen af konkrete bevillinger til skolens udviklingsarbejde har bekræftet, at det ønskede analysearbejde vedr. HF i Århus nu igangsættes. Forventet afslutning efterår 07 med henblik på, at et evt. 2-årigt HF-tilbud kan planlægges gennemført i skoleåret 09/10. Skolen har dog ikke modtaget en skriftlig tilbagemelding på brevet til regionen dateret 30. april Formanden orienterede om, at baggrunden for VUC Århus ønske om oprettelse af 2-årigt HF er, at tilpasse de udbudte uddannelser til vores kursisters behov. En væsentlig baggrund for ønsket om 2- årigt HF på VUC Århus er således at tilbyde nuværende kursister, der stykker en hel HF sammen på 2-3 år, et bedre og mere sammenhængende studieforløb og fritagelse for deltagergebyrbetaling. c) bygningssituationen Vedr. det mellemlange sigt: opsigelse af Aktivitetscentrets lejemål i Bülowsgade, så skolen kan disponere over hele bygningen og opsige andre lejemål. Der har været afholdt et møde den 8. august med ledere i Århus Kommunes socialforvaltning, hvorunder Aktivitetscentret hører. Fra skolen deltog næstformand Hans Halvorsen og Preben Clausen. Der orienteres på mødet om disse drøftelser. Vedr. det lange sigt: samling af skolen i en bygningsmæssig enhed fra Se dagsordenens punkt 7. Næstformanden orienterede om, at forvaltningen synes lydhør i sagen, og tillige undersøger andre alternativer. Aftalt et nyt statusmøde med samme kreds til januar Hans Halvorsen og Preben Clausen følger op. d) uddannelsesudvalgets 1. møde Det rådgivende udvalg, uddannelsesudvalget, har sit første møde den 7. september Her fremlægger skolen den nye vision for skolens virke, som bestyrelsen behandler senere på dette møde, og der foregår herefter en åben drøftelse af VUC-tilbuddet i Århus. Udvalget forventes at have to årlige møder (typisk september og februar), og disse er tidsmæssigt lagt således, at råd fra uddannelsesudvalget vedr. skolens tilbud kan behandles i skolens organer og i bestyrelsen. Udvalget er nu komplet, og en opdateret medlemsliste er vedlagt punktet. Orientering ved Preben Clausen. Ingen bemærkninger. 3

4 e) revision af indberetning forår 07 Skolens revisor KPMG har gennemgået den første taxameterindberetning til staten, nemlig vedrørende foråret Revisionen havde ganske få bemærkninger til indberetningen og har på den baggrund udarbejdet en vejledning for skolens fortsatte arbejde med at tilpasse indberetningsrutinerne til det statslige system. Per Lund vil kommentere revisionens bemærkninger og det igangværende arbejde under mødet. Revisionens bemærkninger er vedlagt. Per Lund orienterede om revisionens bemærkninger. Sammenlignet med andre institutioner som er overgået til selveje, får VUC Århus meget stor ros for en sikker og præcis administration af revisionen. Der er tale om små justeringer i den elektroniske registrering. Formanden tilføjede, at det var et flot resultat den store omlægning taget i betragtning. Claus Christensen bemærkede ud fra sin skoleledererfaring fra en stor erhvervsskole, at kursistindberetningen formentlig aldrig vil kunne være helt fejlfri. f) skolens nuværende personalepolitik og lønpolitik Det fremgår af vedtægten, at bestyrelsen har den overordnede ledelse vedr. skolens løn- og personalepolitik. Punktet vil blive drøftet på et senere bestyrelsesmøde. Til orientering for bestyrelsen vedlægges som bilag til punktet et eksemplar af skolens nuværende personalepolitik, der også rummer en lønpolitik. Den nuværende udformning er resultatet af et oprydningsarbejde i forbindelse med overgangen til statsligt selveje pr. 1. januar Preben Clausen orienterede om, at der nedsættes tre udvalg i efteråret. Et der skal arbejde med en stresspolitik, et der skal arbejde med generationsskifte og et der skal arbejde med kompetenceudvikling. Formanden bemærkede, at lønpolitikken udspringer fra bestyrelsen, hvorfor den skal behandles på et senere bestyrelsesmøde. h) status søgning 07 Den samlede søgning til skolens udbudte uddannelser med start i august måned 2007 ligger på ca. samme niveau som året før. Der igen i år tendens til senere tilmelding, hvilket betyder, at tilmeldingssituationen ændrer sig dagligt. På mødet vil de seneste tal sammenlignet med de to foregående år blive kommenteret. Mona Birkø og Susanne Dombernowsky fremlagde de seneste tal vedr. søgningen med kommentarer. Aftalt, at bestyrelsen orienteres, når det endelige søgetal kendes, og om muligt med benchmark fra sammenlignelige institutioner. i) kursistrådet Det har i de seneste to år været vanskeligt for kursisterne i det valgte kursistråd at sikre kontinuitet i arbejdet især vedrørende kursisternes repræsentation i skolens styrende organer. Ofte er medlemmerne udeblevet fra møderne. På den baggrund har skolens ledelse besluttet at bistå kursisterne aktivt ved dannelsen af et kursistråd i dette skoleår og i det daglige samarbejde. Dette arbejde pågår, og der er derfor endnu ikke valgt kursistrepræsentanter til bestyrelsen. Preben Clausen orienterede om punktet. 4

5 j) status vedr. arbejdsmiljøet i AVU-afdelingen Ved sidste møde behandlede bestyrelsen en klage fra en fratrådt medarbejder over arbejdets tilrettelæggelse i AVU-afdelingen. Da klagen var rettet til bestyrelsen, har formanden besvaret henvendelsen. Ved dette møde vil Mona Birkø som opfølgning på punktet og til orientering for bestyrelsen kort redegøre for sit syn på afdelingen og på de rejste problemstillinger efter at have gennemført medarbejdersamtaler med lærerne. Mona Birkø orienterede om opfølgningen i AVU-afdelingen, herunder at der er afholdt individuelle samtaler med alle medarbejdere i afdelingen. Lærerne er til tider under stort pres i forhold til bl.a. ændringer i skema. Lærerne har håndteret opstarten professionelt og udvist stor fleksibilitet. k) kvalitetsnetværk og landsseminar Den midlertidige bestyrelse har i 2006 besluttet, at der som en del af skolens kvalitetsarbejde regelmæssigt gennemføres medarbejdertilfredshedsmålinger og brugertilfredshedsmålinger. Begge i et format, som muliggør sammenligning til andre skoler og virksomheder. Den amtslige model for disse to målinger, som tilgodeser denne eksterne benchmarking, kan ikke længere anvendes, så derfor er skolen på udkig efter en ny model. Vi har i et halvt år haft kontakt til det såkaldte ESB-netværk, som er en gruppe af især erhvervsskoler, der har fået udviklet et format, der kan passe til en skole som vores. Dette netværk inviterer til en landskonference om kvalitetsarbejdet, som foregår i Randers den 15. november i år. Invitation til denne konference omdeles på mødet, og netværkets undersøgelser vil kort blive præsenteret med henblik på bestyrelsens senere beslutning. Preben Clausen orienterede om punktet og omdelte invitation til konferencen til bestyrelsen. Ledelsen deltager. l) Regeringsinitiativ Tværinstitutionel vejledning Undervisningsministeriet har med brev af 7. august til skolernes ledere indkaldt ansøgninger vedr. etablering af enheder til Tværinstitutionel vejledning og rådgivning. Målgruppen er uddannelsesuvante voksne kortuddannede, herunder især ansatte på små og mellemstore virksomheder. Enheden skal etableres i et samarbejde mellem VUC og erhvervsskolerne, og på landsplan ønskes 20 enheder etableret inden udgangen af Et af sigtemålene er at etablere én indgang til efter- og videreuddannelse for kortuddannede. Forsøgsmidlerne i udgør på landsplan 100 mio kroner til formålet. Skolen ansøger sammen med Uddannelsessamarbejdet i Århus om del i disse midler med henblik på at kunne deltage i opbygningen af helt anderledes tilbud til målgruppen. Preben Clausen orienterede om punktet. Drøftelse om, at den nye enheds målsætning om at nå alle virksomheder er meget ambitiøst. Derudover opfordring til så vidt muligt at få koordineret indsatsen med parallelle råd i regionen. 5

6 3. Mødeplan 07 og 08 Sagsfremstilling Bestyrelsen har indtil videre truffet beslutning om møder i 07/08 til og med MØDE 4 onsdag den 14. november Af hensyn til skolens interne planlægning er det nødvendigt ved dette møde at fastsætte tidspunkter for møderne frem til januar På basis af erfaringerne med især økonomiarbejdets rytme og omfang foreslår skolen, at møderne i 2008/ møde placeres således i møderækken og med følgende hovedindhold: Nr Hovedemner Dato MØDE 1 Konstituering fredag den 9. marts MØDE 2 Kvartalsrapport 1 tirsdag den 15. maj Åbningsbalance Bygningsstrategien Det pædagogiske kvarter MØDE 3 Kvartalsrapport 2 tirsdag den 28. august Status søgning 07 Det pædagogiske kvarter Strategidrøftelser, herunder udformning af vision MØDE 4 Kvartalsrapport 3 onsdag den 14. november Tilbud udkast Budget udkast Det pædagogiske kvarter MØDE 5 Tilbud 08 onsdag den 6. februar Budget 08 (ændret) Regnskab 07 - foreløbig Det pædagogiske kvarter MØDE 6 Regnskab 07 onsdag den 27. maj (20) Revisionsprotokol 07 (ændret) Kvartalsrapport

7 PUR strategiplan interim 1 Det pædagogiske kvarter MØDE 7 Kvartalsrapport 2 08 onsdag den 3. september Søgningen til augusthold (ændret) Det pædagogiske kvarter MØDE 8 Kvartalsrapport 2 08 onsdag den 26. november Budgetoverslag 09 (ændret) Det pædagogiske kvarter MØDE 9 Kvartalsrapport 4 08 onsdag den 28. januar Tilbud 09 (ændret) Budget 09 Det pædagogiske kvarter Ledelsen indstiller: - at dato for møderne 5-9 fastsættes - at bestyrelsen endvidere på basis af mødernes indhold - fastsætter dato for et seminar i 2008 evt. som en udvidelse af et planlagt møde. En mulighed er MØDE 6 med fokus på kvalitetsredegørelsen PUR 1 interimreport Beslutning: Punktet blev taget til efterretning med følgende ændringer i tidspunkter og datoer, som nu er rettet i listen ovenfor: Møde 5 er tidspunkt ændret til kl Møde 6 er ændret til 27. maj. Mødet er udvidet med 1 time til kl. 18 og efterfølgende spisning til ca. kl. 20. Møde 7, 8 og 9 er tidspunktet ændret til kl

8 4. Kvartalsrapport 2 og budgetvurdering 07 Sagsfremstilling Kvartalsrapport 2 Resultatet for 2. kvartal udviser et underskud på kr mod forventet kr ,- svarende til en stigning i underskuddet på kr ,- Der er for en del af ændringerne tale om at budgettet i et vist omfang opererer med en jævn fordeling af omkostninger, og derfor ikke i tilstrækkeligt grad afspejler den konkrete virkelighed, hvor omkostningerne er ujævnt fordelt over året. Ændringerne fordeler sig således (noterne henviser til bilag 1.): Indtægter Note 1) Undervisningsindtægterne er kr ,- mindre end forventet i budgettet. o HF afdelingen har haft mindre indtægter på ca. kr ,- hvilket var en smule højere end forventet ved afslutningen af 1. kvartal. Forskellen kan forklares med et for højt skøn over antallet af kursister, der udløser tillægstaxameter (højniveaufag). o GS aktiviteten har haft merindtægter svarende til ca. kr ,- o AVU aktiviteten har haft merindtægter svarende til ca. kr. kr ,- o FVU aktiviteten har haft merindtægter svarende til ca. kr ,- o OBU aktiviteten har været på et meget lavt niveau og har haft en mindre indtægt på ca. kr ,- Note 2) Samlet er forbedret med ca. kr ,-. Slår igennem i de følgende kvartaler med ca. kr ,- pr. kvartal. o Deltagerbetalingen er sat til 0 kr mod budgetteret kr ,-, da indbetalinger i 2. kvartal tilhører aktiviteten i 3. og 4. kvartal. o Kompensation for pædagogikumkandidater er hævet til kr ,- pr. kvartal. Forskellen til første kvartal er bogført i 2. kvartal. Note 9) De finansielle indtægter har været kr ,- højere end budgetteret og tendensen forventes fortsat i 3. kvartal med en tilbagevenden til et lidt lavere niveau i 4. kvartal Note 5) Administrationsindtægterne er forbedret med kr ,- hidrørende fra en stigning i handleplankursister og en kompensation for pension til tjenestemænd. Kr ,-pr. kvartal vil ligeledes slå igennem i efteråret. 8

9 Samlet set er indtægterne derfor ca. kr ,- mindre end budgetteret. Kr ,- er udtryk for en ændret periodisering af indtægten for deltagerbetalingen, der vil påvirke resultatet for efteråret positivt. Dette skal ses i lyset af at der desuden er sket en ændring i opgørelsesmetoden for årskursistandele på helårshold i forbindelse med overgangen til nye tælleprincipper (fra 5/12-7/12 til 6/12-6/12) - ca. 40 årskursister samlet for 1. og 2. kvartal, svarende til en overflytning af indtægter fra foråret til efteråret på ca. kr ,-. Udgifter Note 3) Lønudgifterne til undervisningen er forøget med kr. ca. kr ,- Heri ligger en generel nedgang i lønomkostninger på ca. kr ,-, en forøgelse af omkostningerne til 6. ferieuge med ca. kr ,- samt en fremrykning af udbetaling af overtid på HF med ca. kr ,- Samlet set er der derfor tale om en ændret periodisering og lønbudgettet for undervisningen holder dermed budgettet for 1. og 2. kvartal. Note 4) Øvrige omkostninger i undervisningen er ca. kr ,- højere end budgetteret. En mindre del kan forklares med forudbetalinger for 3. kvartal, et generelt større forbrug i foråret end i efteråret. Ledelsen vil være særligt opmærksom på disse omkostninger resten af året Note 6) Udgifterne til Markedsføring har været kr ,- højere end budgettet. Der er tale om annoncer og der forventes en tilsvarende lavere udgift i efteråret. Ledelsen er dog opmærksom på at området skal holdes under observation med henblik på at overholde årets budget. Note 7) Udgifterne til ledelse og administration har været ca. kr ,- højere end budgetteret. o Set over 1. og 2. kvartal har administrationens driftsomkostningerne ligget inden for budgettet. Grundet interne afregninger er den samlede omkostning ca. kr ,- under budgettet. o Lønbudgettet er overskredet med ca. kr ,-, der vedr. ledelsen og er fordelt således: Overlap mellem den afgående forstander og den nye forstander med ca. kr ,-. Der vil være en besparelse i 3. kvartal på ca. kr ,- for løntræk i forbindelse med afvikling af ferie. Engangsvederlag som en konsekvens af bestyrelsens beslutning på sit møde nr. 2 i alt kr ,- 9

10 Forhøjelse af vederlaget for bestyrelsen i forhold til budgettet på i alt kr ,- Note 8) Kontoen for bygningsdrift udviser et merforbrug på kr ,- hidrørende fra udgifter til tjenesteydelser og forsyning (el, vand og varme). Ledelsen undersøger i øjeblikket om der er tale om forudbetalinger på forsyninger og om det er muligt at overholde kontoen for hele året. Ledelsen forventer at kunne orientere nærmere på mødet. I alt et merforbrug på kr ,- for andet kvartal. Da en del af udgifterne skyldes at budgettet ikke til fulde afspejler forbrugets faktiske forløb hen over året, vil ledelsen i efteråret vurdere om merforbruget i 2. kvartal helt eller delvist opvejes af et mindre forbrug i 3. og 4. kvartal i forhold til det resterende budget: Øvrige omkostninger undervisningen kr ,- (anslået) Udgifter markedsføring kr ,- (anslået) Bygningsdrift kr ,- (anslået) Desuden vil den fremrykkede betaling af overtid i HF afdelingen på kr ,- slå fuldt igennem. Såfremt ledelsen opnår de anslåede besparelser, vil det påvirke efterårets resultat positivt med alt kr ,- Det samlede budget for hele året er dermed forringet med kr ,- til et forventet overskud på ca. kr. 2,4 mio. Såfremt de forventede besparelser ikke slår igennem, forringes budgettet med yderligere ,- til et resultat på kr. 1.7 mio. Budgetvurdering efteråret 2007 Budgettet for efteråret 2007 udviser et overskud for andet halvår (3. og 4. kvartal) på kr På nuværende tidspunkt forventes følgende: Reducerede omkostninger i forbindelse med afslutningen af 1. halvår (1. og 2. kvartal.) kr ,- HF afdelingen o I forbindelse med overgangen til nye tælleprincipper ca. 40 årskursister mere end budgetteret, svarende til ca. kr ,- o Et mindre optag på baggrund af de foreløbige optagelsestal, svarende til ca. 20 årskursister og ca. kr ,- o Et mindre forbrug på løn svarende til ca. kr ,- AVU afdelingen o Et mindre optag på baggrund af de foreløbige optagelsestal på ca. 7 årskursister svarende til ca. kr ,- o Et merforbrug på løn svarende til kr ,- Øvrige 10

11 o En mer indtægt på renter svarende til ca. kr ,- o En mer indtægt på pensionsmidler på ca. kr ,- o En mer indtægt på deltagerbetalingen på ca. (overflytning fra 2. kvartal) kr ,- o En mindre indtægt på deltagerbetalingen på ca. (Færre tilmelding) kr ,- o En merindtægt på pædagogikumkandidater på ca. kr ,- o En mindre omkostning på TAP løn på ca. kr ,- o En mer omkostning på ledelsesløn (inkl. bestyrelseshonorarer) på ca. kr ,- I alt en budgetforbedring på kr ,- Andet halvår udviser dermed et samlet overskud på kr ,- (Forventet overskud plus budgetforbedringer) Da første halvår udviser et samlet underskud på ca. kr (bilag) bliver årets samlede resultat hermed på ca. kr ,- Såfremt de forventede besparelser vedr. forbruget for 1. halvår ikke kan realiseres forringes resultatet med kr ,- til et samlet overskud på kr ,- Ledelsen indstiller: At kvartalsrapporten tages til efterretning under forudsætning af, at ledelsen i den kommende periode analyserer de omtalte udgiftsposter med henblik på at opnå de nødvendige besparelser i relation til budgettet for efteråret. At redegørelsen vedr. budgetvurderingen tages til efterretning. Bilag 1. Kvartalsrapport: 2. kvartal Bilag 2. Kvartalsrapport: År til dato Beslutning: Kvartalsrapporten blev taget til efterretning. Per Lund orienterede om økonomien og kommenterede forskelle i regnskab og budget. Bestyrelsen fandt, at tilpasningerne i afrapporteringen var meget tæt på det af bestyrelsen efterspurgte på BS2. Dog ønskes en ekstra kolonne med et årsestimat, og fra 2008 tillige seneste års resultat. Derudover ønsker bestyrelsen en balance samt likviditetsbudget. Aftalt at likviditetsbudget tilsendes bestyrelsen på det tidspunkt det er på plads. Per Lund orienterede endelig om, at der fortsat arbejdes for at få tilført forudbetalingerne af deltagergebyrer fra 2006, som ligger i boet efter Århus Amt og som vedrører 2007, men at det stadig er uafklaret med UVM, om dette kan lade sig gøre 11

12 5. Bilag til revisionsfirmaet KPMG Sagsfremstilling Af hensyn til at opnå en tæt kontakt til bestyrelsens arbejde og skolens udvikling, har Revisionsfirmaet KPMG har anmodet om at få tilsendt materialer og bilag fra bestyrelsesmøderne. Ledelsen har overfor KPMG foreslået, at materialet indskrænkes til at omfatte materialer af betydning for skolens økonomi. KPMG er enig i dette synspunkt. Ledelsen indstiller: At bestyrelsen beslutter at alle bestyrelsesmaterialer af betydning for skolens økonomi, herunder budgetter og kvartalsrapporter tilsendes KPMG til orientering. Beslutning: Punktet blev taget til efterretning. 12

13 6. KPMG drøftelse af tiltrædelsesprotokollatet med repræsentant fra KPMG Sagsfremstilling Revisionsfirmaet KPMG har fremsendt vedlagte tiltrædelsesprotokollat af 15.maj Protokollatet beskriver de regler og principper der lægges til grund for gennemførsel af revisionen. KPMG fremlægget selv protokollatet på mødet. Ledelsen indstiller: At bestyrelsen efter fremlæggelse fra KPMG tiltræder og underskriver tiltrædelsesprotokollatet. Beslutning: Punktet blev taget til efterretning og tiltrædelsesprotokollat blev underskrevet. Bilag: Revisionsprotokollat af 15. maj 2007 om revisors tiltrædelse 13

14 7. Indstilling vedr. bygningsfællesskab med Multimediehuset fra 2012 Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede på MØDE 2 at fastholde et bygningsfællesskab med det nye Multimediehus som det bedste alternativ for en samling af skolen fra Siden sidste møde er der sket følgende: - Århus Kommune har meddelt, at Multimediehuset tidligst vil kunne være færdigt i Det er aftalt, at Århus Kommune udfærdiger en samlokaliseringsanalyse baseret på det oplæg om VUC Århus/Multimediehuset, som bestyrelsen behandlede ved det seneste møde. Analysen afgør, om det er teknisk muligt at huse begge institutioner inden for det areal, som det samlede projekt rummer. Analysen er endnu ikke færdig. På den baggrund vil det ikke være muligt til dette møde at pege ensidigt på Multimediehuset som ny ramme om en samling af VUC Århus. Bestyrelsen har tidligere behandlet en prioritering af realistiske muligheder for en samling af skolen fra Disse scenarier angives her i prioriteret rækkefølge: 1. Multimediehuset i de bynære havnearealer 2. Store Frederiksbjerg: a) udbygning af IBS + tilbygning IBS + evt. kommunalt fællesprojekt omkring Boulevarden b) en ny lokalplan for hele Frederiksbjerg som et sekundært uddannelsesområde c) et nyt VUC Århus på en kommunal grund tæt på Ingeniørhøjskolen 3. Lille Frederiksbjerg : udbygning af IBS + overtagelse af hele SJ Ledelsen indstiller: - at der indtil videre på det lange sigt arbejdes på to fronter: a) en fortsat teknisk afklaring af det mulige i Multimediehuskonstruktionen b) en afsøgning af de andre alternativer - at det derfor står åbent indtil videre, om sigtepunktet forbliver 2012 som hidtil angivet, eller 2014, hvis Multimediehus-konstruktionen alt andet lige foretrækkes, når samlokaliseringsanalysen er færdig - at forslag til afhjælpning af skolens lokaleproblemer på det mellemlange sigt udarbejdes af skolens ledelse, når der er større afklaring på ovenstående, og når søgetallene for 07 er analyseret Beslutning: Punktet blev taget til efterretning. 14

15 8. Pædagogisk kvarter GS Gymnasial Supplering Sagsfremstilling VUC Århus har siden 1995 haft ansvaret for Undervisningsministeriets samlede aktiviteter i det nuværende Region Midtjylland for den statslige aktivitet GS Gymnasial Supplering, idet Preben Clausen af UVM er udpeget som GS-koordinator. UVM har i Danmark udpeget i alt 6 GS-koordinatorer: tre i København, en i Aalborg, en i Århus og en i Odense, som tilsammen betjener universitetsområderne. Gymnasial supplering består i dag af fire tilbud til unge med en adgangsgivende eksamen: GSK supplering i enkelte fag Fagpakke HHX erstatter den tidligere etårige HH Fagpakke HF+ (ny fra 2007) GIF gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere På mødet vil der blive orienteret om GS således: 1. GS-ordningens baggrund og placering i det nationale uddannelsesbillede 2. Hvem søger GS: a) adgangsgrundlag b) hvilke studier søger de ind på? 3. Hvor mange søger ind, hvordan tilrettelægges kurset, og hvordan klarer de sig? 4. Hvordan går det dem i det efterfølgende studium? 5. GS-ordningens fremtid Orienteringen foretages af GS-inspektor Helle Harder Larsen, Susanne Dombernowsky og Preben Clausen Beslutning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 15

16 9. Eventuelt Ingen emner til eventuelt. 16

17 10. Strategiarbejdet, herunder udarbejdelse af vision Indledning og overblik 1. VUC Århus i det nationale, regionale og lokale billede i et nyt marked - v/preben Clausen 2. Udfordringerne for AVU-afdelingen v/mona Birkø 3. Udfordringerne for HF-afdelingen incl. Samsø v/susanne Dombernowsky 4. Udfordringerne for Serviceafdelingen v/per Lund Temadel og debat 1. Diskussionsoplæg vdr. Vision 2012 se bilag 2. Nye initiativer i en fokuseret strategi på basis af Vision 2012 se bilag Beslutning/drøftelse: Bestyrelsen kvitterede for oplæggene om skolens virke, der gav et godt, grundigt og nuanceret indblik i drift og udvikling af VUC Århus. Det blev besluttet, at ledelsen fortsætter det vigtige arbejde med vision, mission og strategi. Afgørende at sproget i strategien kan holde når der skal evalueres. Bestyrelsen bemærkede, at de står til rådighed hvis ledelsen finder at der er behov herfor i arbejdet med vision, mission og strategi mellem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen gav udtryk for, at bestyrelsen som organ skal inddrages i og forholde sig til de store linier, og at disse så skal operationaliseres internt på VUC. Dette indebærer, at store dele af materialet beskrives på et mere generaliseret niveau, hvorunder ledelsen kan placere konkrete handlingsplaner, som kan justeres efter behov. Et nyt gennemskrevet oplæg præsenteres for bestyrelsen ved næste møde. 17

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 2.1 FL2014... 2 3 VUC Erhverv... 2 3.1 Ebeltoft aktivitet... 3 4 Fastholdelsespolitik... 3 5 Personale, LUKKET... 3 6 APV opfølgning... 3 7 Bygninger...

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Referat Til: Bestyrelsesmøde Dato: 5. maj 2010 Tid: 17:00 Sted: First Grand Hotel Jernbanegade 18 5000 Odense C Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Kollegieboligselskabet Referat fra

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 1. september 2009 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Claus Christensen, Frits Andersen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Børge

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR). Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2014. Til stede: Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TV), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Jacob Redecker 3n (JR), Mathias Dahl Christensen

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Mødedato: Fredag den 27. marts 2015 Tidspunkt: Kl. 9.00 12.00 Sted: Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr.: 39 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen:

Læs mere