Dansk økonomi lægger an til blød landing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk økonomi lægger an til blød landing"

Transkript

1 LO SNYHEDSBREV Finanslov 2000 I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Dansk økonomi lægger an til blød landing Det økonomiske opsving flader ud - men dog ikke mere end, at ledigheden fortsat vil falde og beskæftigelsen stige. LO vil snart aflevere et forslagskatalog til regeringen, der indeholder en række temaer til de kommende finanslovforhandlinger. 216 millioner kroner ekstra til tidlig indsats Nye konteringsregler betyder, at De regionale Arbejdsmarkedsråd får ekstra midler til en tidlig indsa ts over for ledige i d a g p e n g e r i o d e n. LO:Urimelig forskelsbehandling Lønmodtagere, der bliver syge under orlov, får sygedagpenge beregnet i forhold til orlovsydelsen. Det mener LO ikke er rimeligt, og vil have socialministeren til at ændre reglerne, så sygedagpengene fremover beregnes af indtægten før orloven. Øget fleksibilitet skal sikre fortsat vækst i AMU-kurser Et treparts-forum har i enighed fremlagt et nyt koncept for arbejdsmarkedsuddannelserne forud for efterårets forhandlinger om voksen- og efteruddannelsesreformen. Dansk økonomi lægger an til blød landing Efter fem fede år skal det kommende års finanslov forberede dansk økonomi til en blød landing. Og LO vurderer, at landingsstellet vil holde, hvis der fortsat satses på en neutral udgiftspolitik. Men der er stadig plads og råd til at gennemføre nødvendige justeringer af eksempelvis arbejdsmarkedspolitikken, hedder det i LO s oplæg til de kommende forhandlinger om næste års finanslov Beskæftigelsen vil stige og ledigheden falde. Det taler for, at regeringen i forhold til næste års finanslov stiler mod en neutral udgiftspolitik. Men det betyder ikke, at der ikke er plads til nye initiativer. Eksempelvis mener LO, at der er behov for en justering af arbejdsmarkedspolitikken for at sikre at ledigheden fortsat falder. - Alt i alt ser vurderingen af dansk økonomi særdeles fornuftig ud. Hovedopgaven i forhold til næste års finanslov - og de kommende års økonomiske udvikling - bliver at fastholde muligheden for fortsat at få flere i varig, ustøttet beskæftigelse. Ledighedskurven skal fortsætte sin nedadgående retning. Og jeg ser gerne, at udviklingen på dette område snyder økonomernes prognoser, siger LO s formand Hans Jensen. Selv om den økonomiske udvikling taler for en nogenlunde udgiftsneutral finanslov, mener Hans Jensen alligevel, at der er plads til og behov for en række justeringer og investeringer, som finansminister Mogens Lykketoft bør indarbejde i sit finanslovforslag. Eksempelvis på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet finder Hans Jensen, at der er behov for finde de nødvendige midler her og nu, som vil gøre det muligt at gøre den økonomiske prognose til virkelighed. LO vil i den kommende tid præsentere regeringen for en række temaer, som fagbevægelsen mener, skal indgå i drøftelserne omkring finanslov Justeringer af arbejdsmarkedsre f o rm e n Et af temaerne er interessant for Arbejdsministeriets område. LO mener, at der er behov for en mindre justering af arbejdsmarkedspolitikken. Specielt er De regionale Arbejdsmarkedsråds muligheder for smidigt at disponere over midlerne ofte en særdeles uhensigtsmæssig hæmsko for en tidlig og effektiv indsats. Dette års finanslov har blandt andet betydet en skarp opdeling mellem aktiveringsudgifterne i dagpenge- og aktivperiode. En opdeling, der ikke hjælper arbejdsmarkedsrådene med at sikre et ordentligt overblik over 12. august 1999 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 DK 1634 København V. Tlf Fax: Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen I Redaktion: Claus M. Mikkelsen (DJ), Dorte Monggaard (DJ), Peter Lav Hansen, Peder Munch (DJ),Erik Harr (DJ) og Susse Maria Holst. Layout og illustration: LO/Skønvirke Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO ISSN-nr.:

2 aktiveringsindsatsen - og som i værste fald betyder, at rådene i for høj grad påtager sig en rolle som den påholdne revisor fremfor at agere hurtigt og effektivt i indsatsen for at få ledige sikkert tilbage på arbejdspladserne. Desuden er der et udtalt behov for at øge uddannelsesindsatsen over de ledige. På det uddannelsespolitiske område mener LO, at der er behov for en styrkelse af folkeskolen, som står over for en række store udfordringer. Først og fremmest øges antallet af elever år for år, dernæst er folkeskolen en vigtig medspiller i et af de mere langsigtede mål, nemlig at få øget kompetenceniveauet for stort set alle på arbejdsmarkedet. På praktikpladsområdet må og skal der også ydes en ekstraordinær indsa ts. Situationen i dag, hvor der mangler over praktikpladser, er fuldstændig uholdbar. En praktikpladsgaranti og en kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne står højt på LO s ønskeliste. Et andet mål, som vil træde stadigt tydeligere frem, er at sikre en øget erhvervsdeltagelse. - Det kan sikres på flere måder, siger Hans Jensen og fortsætter: - Først og fremmest skal arbejdsmarkedet gøres mere rummeligt, så der også er plads til de lønmodtagere, der af den ene eller anden grund ikke er i stand til at levere en fuld arbejdsindsats. Det i sig selv vil også være med til at mindske tilskyndelsen til at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at vi effektivt standser udstødning fra arbejdsmarkedet. I de kommende år får vi brug for al den arbejdskraft, samfundet kan mønstre. B rug børnechecken mere aktivt Med overenskomstforhandlinger sidste år og i år på både det private og offentlige arbejdsmarked er der taget hul på en udvikling, hvor det bliver stadigt lettere at koble arbejds- og familielivet. Men der kan skabes en endnu bedre sammenhæng, mener LO s formand. - Orlovsordningerne kan gøres endnu mere fleksible, så flere børn kan få glæde ved samværet med begge deres forældre, siger han. Men LO erkender, at øget fleksibilitet i orlovsordningerne, skal kombineres med andre tiltag, så den samlede virkning ikke bliver færre på arbejdsmarkedet i en tid med, hvor der hele tiden opstår nye jobåbninger. LO ser også gerne en ompriortering af midlerne i familiepolitikken, så der i højere grad bliver afsat ressourcer til de svageste og mest belastede familier. En sådan omprioritering kan bl.a. ske ved at bruttoficere børnechecken, så den bliver skattepligtig. Eftersom de rigeste familier har højere skatteprocenter end gennemsnittet, kan staten tjene nogle hundrede millioner kroner på omlægningen, og derved kan der frigives midler til en mere målrettet indsats. Forslagskatalog på vej Også arbejdsmiljøet er et område, som LO gerne ser styrket via næste års finanslov. Det gælder eksempelvis en styrkelse af indsatsen mod ensidigt, gentaget arbejde, en udvidelse Side 2

3 Rolig økonomisk udvikling I de komende år vil den økonomiske udvikling fortsætte i et rolig tempo. Der vil fortsat være udsigt til en vis økonomisk vækst. Samtidig vil ledigheden fal - de og beskæftigelsen stige. Denne pro - gnose blev offentliggjort i LO-publikationen Øje på Beskæftigelsen nr ! tidligere på året. Hovedtal for fremskrivningen af dansk økonomi Mia. kr. Procentvis stigning i faste priser Privat forbrug 600,1 2,1 1,8 1,9 1,9 Offentligt forbrug 297,7 1,6 1,1 1,1 0,9 Offentlige investeringer 20,3 0,0 1,0 2,5 1,3 Boligbyggeri 50,1 1,3-1,2-0,4-1,1 Erhvervsinvesteringer 172,3 1,5 2,1 3,3 2,8 Eksport 402,2 2,1 3,0 3,4 3,1 - heraf industrieksport 215,3 3,4 3,7 4,3 3,9 Import 382,0 0,4 2,1 2,7 3,2 Lagerinvesteringer 6,1-0,6 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 BNP 1166,6 1,8 1,9 2,2 1, personer Beskæftigelse heraf privat heraf offentlig Arbejdsløshed Arbejdsstyrke Mia. kr. Betalingsbalance -15,9-10,1-6,5-3,2-0,7 Offentlig sektors saldo 8,6 34,0 29,4 33,9 35,9 Gns. obligationsrente 5,8 4,9 5,2 5,3 5,4 Inflation 1,7 2,3 2,3 2,4 2,3 Vækst i huspriser 9,1 4,0 0,0 1,0 2,0 Lønstigningstakt 4,4 4,1 4,0 4,0 4,0 1) Årlig ændring i pct. af foregående års BNP. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Offentliggjort i Øje på beskæftigelsen nr Pct. af BST, så det dækker flere sektorer, samt en stærkere forskningsindsats i forbindelse med den forebyggende indsats. Områder, som harmonerer fint med regeringens omfattende plan for en forbedring af folkesundheden. - LO vil i den kommende tid udarbejde et egentlig forslagskatalog, som vil blive præsenteret for regeringen. Det vil være fagbevægelsens ønsker til næste års finanslov. Forslag, Side 3

4 der er styret af kravet om en fortsat sund, økonomisk udvikling uden at sætte hensynet til de svagest stillede grupper i befolkningen over styr. Det er fortsat vigtigt, at regeringen fastholder et stærkt socialt engagement, så vi både formår at standse udstødningen fra arbejdsmarkedet og sikre stadig flere en uddannelse, der sætter dem i stand til at klare sig selv på et stadigt hårdere arbejdsmarked, siger Hans Jensen. Rolig økonomisk udvikling Ifølge en prognose udarbejdet af LO s økonomiske sektion i foråret og offentliggjort i publikationen Øje på beskæftigelsen nr står Danmark foran nogle år med en rolig økonomisk udvikling - og vi vil fortsat opleve en vis økonomisk vækst frem mod år 2001, hvor det europæiske opsving ventes at toppe. Væksten vil ligge på omkring to pct. om året - og være med til at sikre et fortsat fald i ledigheden. I år 2002 forventer LO, at ledigheden vil været faldet med omkring personer i forhold til dag. Til den tid vil omkring lønmodtagere stå uden arbejde. Arbejdsstyrken vil i samme tidsrum vokse med godt personer. De økonomiske hovedtal peger generelt i retning af sund udvikling, hvor eksempelvis underskuddet på betalingsbalancen forsvinder i løbet af de næste tre år. Samtidig vil der ske en betydelig gældsnedbringelse i den offentlige sektor. Yderligere information: LO-konsulent Ingelise Buck på telefon Yderligere kommentarer: LO s formand Hans Jensen på telefon Side 4

5 Aktivering 216 millioner kroner ekstra til tidlig indsats I årets første seks måneder deltog mere end ledige (helårspersoner) i aktiveringstilbud i dagpengeperioden. Den uhensigtmæssige økonomiske opdeling mellem dagpenge- og aktivperiode betyder umiddelbart, at De regionale Arbejdsmarkedsråd har haft svært ved at leve op til mulighederne i den nye arbejdsmarkedsreform. Men nye regler betyder, at der nu tilbageføres godt 216 mio. kr. til brug for en forstærket tidlig indsats over for de ledige i dagpengeperioden. Hertil kommer, at de økonomiske muligheder sandsynligvis vil blive forbedret yderligere i løbet af året. Har De regionale Arbejdsmarkedsråd haft råd til at kunne tilbyde de ledige de muligheder, som ligger i den tredje fase af arbejdsmarkedsreformen? Det spørgsmål har desværre overskygget store dele af den arbejdsmarkedspolitiske debat i årets første syv måneder. Det havde - set fra LO s side - været mere oplagt at diskutere, hvorvidt de ledige rent faktisk får det rette omfang af de målrettede kvalitetstilbud, som sikrer den korteste vej tilbage på det ordinære arbejdsmarked. Det mener LO-sekretær Harald Børsting. Han siger: - Det skyldes sidste års finanlovsaftale, der gennemtvang en skarp økonomisk opdeling mellem dagpenge- og aktivperioden - det vil sige en fastfrysning af bevillingerne, så der i det enkelte Regionale Arbejdsmarkedsråd maksimalt kunne afsættes ca. 20 pct. af den samlede bevilling til brug for ledige i dagpengeperioden. Over ledige i tilbud allerede i dagpengeperioden Men en gennemgang i a-kasserne af lediges status viser, at godt ledige i årets første fire måneder - ved overgangen mellem dagpengeperiode og aktivperiode - faktisk var i gang med et aktiveringstilbud. Det betyder, at De regionale Arbejdsmarkedsråd nu får godt 216 mio. kr. ekstra at gøre godt med i den tidlige indsats over for de ledige i dagpengeperioden. De hidtidige regler - som udelukkende er aktuelle på grund af den økonomiske opdeling - betød, at selv om store dele af overgangsaktiveringen var i aktivperioden, så skulle pengene tages fra dagpengebudgettet. De nye regler betyder, at der nu sker en opsplitning i aktiveringsudgifterne, så den del af overgangsaktiveringen, som foregår i dagpengeperioden, betales af dagpengemidler, mens restforløbet trækkes på bevillingen i aktivperioden. Med andre ord kan der flyttes udgifter svarende til 216 mio. kr. fra dagpengeperioden til budgettet for aktivperioden. Side 5

6 Overflytning af udgifter fra dagpenge til aktivperioden Overflytning af Overflytning af Overflytning af Overflytning af udgifter i perioden udgifter i perioden udgifter året 1999 udgifter året /1-30/ /1-30/ mio. kr. pct.andel af mio. kr. pct.andel af DP-ramme DP-ramme København 31,0 11,6% 57,8 21,6% Frederiksborg 5,7 8,1% 11,3 16,1% Roskilde 5,9 12,4% 12,1 25,4% Vestsjælland 9,8 13,0% 18,5 24,5% Storstrøm 5,2 7,5% 11,1 15,9% Bornholm 1,5 9,3% 2,7 16,8% Fyn 7,2 5,8% 16,8 13,5% Sønderjylland 4,3 7,5% 8,9 15,5% Ribe 3,7 7,0% 8,0 15,0% Vejle 4,1 4,9% 9,0 10,7% Ringkøbing 4,7 6,9% 8,5 12,4% Århus 11,5 6,7% 20,2 11,8% Viborg 3,1 5,7% 6,4 11,7% Nordjylland 13,1 8,8% 24,9 16,7% Landet 110,8 8,5% 216,2 16,5% - Det er et skridt i den rigtige retning, siger LO-sekretær Harald Børsting, der ved finanslovens vedtagelse i Folketinget sidste vinter var meget skeptisk over for den nye og meget skarpe økonomiske opdeling mellem dagpenge- og aktivperiode. Han fortsætter: - Problemet er, at der bl.a. sås tvivl om der er råd til den tidlige fleksible indsats, når højst 20 pct. af den samlede bevilling må anvendes i dagpengeperioden. Hele ideen om den økonomiske opdeling har LO hele tiden påpeget som arbejdsmarkedspolitisk ufornuftigt. Men med de nye konteringsregler lettes det samlede udgiftsniveau i dagpengeperioden nu med over 200 mio. kr. Med andre ord får de enkelte Regionale Arbejdsmarkedsråd nu mere luft i økonomien til at prioritere den tidlige fleksible indsats. Forhåbentlig får endnu flere ledige nu kvalitetstilbud i form af jobtræning, uddannelse, selvvalgt uddannelse over seks uger eller deltagelse i jobrotationsordninger. En af hensigterne bag arbejdsmarkedsreformen var, at der bl.a. skulle ske en forstærket indsats, så vi effektivt kan forebygge risikoen for langtidsledighed. Alle undersøgelser viser jo, at det er langt billigere og langt mere effektfuld jo hurtigere der gribes ind. Så der bør vel være enighed om, at forebyggelse er bedre end den langt dyrere helbredelse. Side 6

7 Regionale forskelle De ekstra 216 mio. kr., som De regionale Arbejdsmarkedsråd nu kan råde over til indsatsen i dagpengeperioden, svarer til 16,5 pct. af den samlede dagpengeramme. Men der er store regionale forskelle. I Roskilde amt får arbejdsmarkedsrådet hele 25,4 pct mere at gøre godt med i år, mens Vestsjællands amt ligger på 24,5 pct. København kan styrke bevillingen i dagpengeperioden med godt en femtedel. I bunden ligger Vejle Amt, der får overflyttet 10,7 pct. af udgifterne i dagpengeperioden til aktivperioden. Harald Børsting mener i øvrigt, at det økonomiske aspekt i den arbejdsmarkedspolitiske indsats har fået alt for stor plads i debatten. - De regionale Arbejdsmarkedsråd skal passe på med at ende som økonomiske bogholdere, der med sparsommelighed og påpasselighed gemmer midler af vejen til bedre tider. Arbejdsmarkedsrådene er - og skal være - spydspidsen i den regionale indsats mod ledigheden. De skal være arbejdsmarkedspolitiske agitatorer, der styrer den regionale indsats, så ledigheden bringes endnu længere ned, flaskehalsene forhindres og sikre kvaliteten, målrettetheden samt omfanget i de tilbud, der gives til den enkelte ledige, siger Harald Børsting og fortsætter: - Det handler naturligvis om, at der skal være penge til rådighed. Og det er arbejdsministerens ansvar, at der hele tiden er råd til at sikre en effektiv arbejdsmarkedspolitisk indsats. Men historisk set har arbejdsmarkedsrådene samlet set endnu ikke været i stand til at forbruge den årlige bevilling. Derfor handler det ikke kun om bevillingen, men også om at indføre et økonomistyrings- og opfølgningssystem, som letter arbejdsmarkedsrådenes arbejdsvilkår. Skarp opdeling uheldig - Det er klart, at finanslovens opdeling af bevillingerne til henholdsvis dagpenge- og aktivperioden, har været med til at skabe mange unødige problemer. Og jeg har da heller ikke fantasi til at forestille mig, at vi også på næste års finanslov ser den samme opdeling mellem dagpenge- og aktivperiode, som vi nødtvunget har måttet leve med i år, slutter Harald Børsting og understreger, at to yderligere forhold vil lette De regionale Arbejdsmarkedsråds økonomiske råderum i de kommende måneder. Først og fremmest afventer LO den endelige afgørelse på de såkaldte ikke-personrelaterede aktiviteter samt det tidligere lancerede udsvingsbånd. To forhold, der også kan være med til at lette økonomien i dagpengeperioden og dermed være med til at sikre de rettigheder og muligheder, der er forbundet med aftalen om tredje fase af arbejdsmarkedsreformen. Yderligere information: LO-konsulent Kim Knudsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon Side 7

8 Sygdom under orlov LO: Urimelig forskelsbehandling Når en person på børnepasningorlov pludselig bliver syg, bliver sygedagpengene b e regnet på baggrund af orlovsydelsen, der er på 60 pct. af den maksimale dagpengesats. Det er urimeligt mener LO, da forudsætningerne for afholdelsen af orloven ikke længere er tilstede. Den ændring af beregningen, som socialministere n lægger op til, er heller ikke god nok. Ministeren vil fastholde 60 pct s satsen plus det eventuelle kommunale tilskud, som kun 47 af landets 275 kommuner udbetaler. LO forslår derfor ministeren, at det bliver muligt at få normale sygedagpenge Først gik hun på orlov for at lidt ekstra tid til sit barn og sig selv. Økonomien blev lagt til rette efter orlovsydelsen på 60 pct. af den maksimale dagpengesats. Men så skete uheldet: Hun faldt og brækkede anklen. Resultatet blev, at hun måtte skifte orlovsydelsen ud med sygedagpenge - beregnet som maksimalt 60 pct. af orlovsydelsen - og indstille sin børnepasningsorlov. Eksemplet her er ikke enestående. Mange lønmodtagere på orlov bliver som andre syge eller kommer til skade - og skal derfor have sygedagpenge. Men kommunerne beregner sygepengene på grundlag af orlovsydelsen, hvilket fører til et markant lavere beløb. Problemerne med sygedagpenge rammer især kvinder, eftersom det hovedsageligt er kvindelige lønmodtagere, der benytter sig af muligheden for at tage børnepasningsorlov. Det har fået Kvindeligt Arbejderforbund til at klage til socialminister Karen Jespersen. Forbundets anke går på to forhold. For det første problemerne omkring lønmodtagere på orlov og deres sygedagpenge. Og for det andet at kvinder, der gik på barselsorlov i forlængelse af en børnepasningsorlov, ligeledes får beregnet deres dagpenge på baggrund af orlovsydelsen på 60 pct. af den maksimale dagpengesats. B a r s e l s regler ændret - men ikke sygedagpengene I første omgang vil socialminister Karen Jespersen ændre reglerne således, at kvinder der går på barselsorlov ikke længere skal have beregnet barselsdagpenge på baggrund af orlovsydelsen, men derimod på baggrund af deres hidtidige indtægt. Men orlovspersoner, der sygemeldes under orloven, skal altså fortsat have beregnet sygedagpenge på baggrund af orlovsydelsen. Kvindeligt Arbejderforbund har fastholdt, at der er behov for en regelændring, da det meget lave beregningsgrundlag kan virke kønsdiskriminerende. LO har i et høringssvar bakket op omkring KAD s krav om en regelændring. - Det er klart, at vi ikke kan leve med regler, der virker kønsdiskriminerende. Men grundlæggende er det et teknisk problem, der bør kunne løses relativt let, siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert og fortsætter: Side 8

9 - Et af problemerne er, at lønmodtagere, der bliver syge under en børnepasningsorlov, i praksis ikke kan gøre brug af sin børnepasningsorlov og er nødt til at få børnene passet igen. De bør derfor have sygedagpenge som om vedkommende var i fuld beskæftigelse. Derfor vil LO opfordre socialministeren til, i forbindelse med ændringen af reglerne, at det bliver muligt for sygemeldte lønmodtagere på orlov at få beregnet deres sygedagpenge på baggrund af deres hidtidige indtægter. Vi vil hellere have en helgod fremfor en halvdårlig udgang på denne sag, slutter Marie-Louise Knuppert. Yderligere information: LO-konsulent Michael Jacobsen på telefon Yd e r l i g e re kommentare r : LO - s e k retær Marie-Louise Knuppert på telefon Side 9

10 AMU-kurser Øget fleksibilitet skal sikre f o rtsat vækst i AMU-kurser Et tre p a r t s forum har i enighed fremlagt et nyt koncept for arbejdsmarkedsuddannelserne forud for efterå rets forhandlinger om voksen- og efteruddannelsesre fo r m e n Produktiviteten skal øges i arbejdsmarkedsuddannelserne, så stigningen i deltagerantallet på landets A MU-centre kan fortsætte, uden at omkostningerne kommer ud af kontrol. Det står fast allerede forud for starten af efterårets politiske forhandlinger om den længe ventede reform af voksen- og efteruddannelserne (VEU). Alle involverede parter er på forhånd enige om et nyt koncept for AMU - u d d a n n e l s e r n e, som skal sikre, at AMU-systemet kommer til at opfylde sin væsentligste hovedopgave i fremtidens videnssamfund, nemlig at sikre et kompetenceløft til de personer, der har aller mes t brug for det i forhold til kravene på arbejdsmarkedet. Vejen til dette mål er mere fleksible og målrettede kurser, der så præcist som muligt matcher et foranderligt arbejdsmarked. Tilgangen til AMU-uddannelserne er vokset stærkt op igennem 90 erne i takt med, at nye kursustyper har vundet indpas. Det gælder især de generelle erhvervsrettede kurser samt kurser i personlig udvikling - herunder EDB. Til gengæld er det lykkedes at forebygge og afhjælpe flaskehalse på arbejdsmarkedet og formindske marginaliseringen af de svageste lønmodtagergrupper. Denne øgede uddannelsesmæssige sa tsning har betydet, at omkostningerne til AMU på kun fem år er vokset med 40 pct. Og finansieringsbehovet bliver endnu større i fremtiden, erkender både LO og de øvrige parter på AMU-området, nemlig Dansk Arbejdsgiverf o r e n i n g og Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS). Derfor gik de tre parter i foråret sammen om at nedsætte et dialogforum, som skulle udvikle forslag til et nyt koncept for AMU - u d d a n n e l s e r n e. S e rvice, information og viden Efter syv møder i foråret fremlagde det særlige trepartsforum for nylig sit bud på en række nye løsningsmodeller, der skal sikre fortsat vækst i kursusaktiviteten samtidig med, at omkostningerne holdes i ave. Det kan ske gennem en bedre udnyttelse af uddannelses r essourcerne, der opnås dels ved at forenkle AMU-systemet og gøre det mere overskueligt. - Set med LO s øjne var det oplagt at gå aktivt ind og præge arbejdet i det særlige trepartsforum. Det er vigtigt, at konceptet for AMU-uddannelserne revideres og fornys på baggrund af det opbrud, der er sket på hele voksen- og efteruddannelsesområdet, siger LO-sekretær Harald Børsting. Han peger på, at globaliseringen og den ny teknologi har ændret Danmark fra et industrisamfund til et videnssamfund. Det betyder, at service, information og viden udgør en stadig større del af de varer og tjenesteydelser, som produceres på det danske arbejds- Side 10

11 A M U / F a k t a AMU-uddannelserne tegner sig for 15 pct. af de samlede aktiviteter på voksenuddannelsesområdet (1998). AMU omfatter brancherettet kompetencegivende uddannelse, sammenhængende centrale og decentrale uddannelsesforløb, individuel kompetenceafklaring for ledige og virksomhedstilpassede kurser (VTP). Størstedelen af AMU-aktiviteten består af korte kurser op til max. seks uger. De knap årselever i deltog tilsammen i undervisningsforløb. marked. Denne udvikling har ændret virksomhedernes måde at organisere arbejdet på, og det øger kravene til medarbejdernes kompetencer. AMU-systemet er løbende blevet tilpasset den ændrede udvikling både med hensyn til målgrupper, kvalifikationsmål, styring m.v. Men de grundlæggende værdier i AMU er der ikke pillet ved, og det indgår heller ikke i anbefalingerne fra dialogforum et. Decentral tilre t t e l æ g g e l s e Fra LO s side lægges der særlig vægt på, at AMU fortsat skal give landsdækkende kompetence. Det vil sige, at det er de samme kurser, der tilbydes over hele landet, og at de anerkendes af arbejdsmarkedets parter, både hvad angår formål, mål, merit og kvalitet. Ved revisionen er LO enig med de øvrige parter om at sætte fleksibilitet, forenkling og øget produktivitet højt på dagsordenen for den fremtidige udvikling af AMU-uddannelserne. De otte punkter i AMU-konceptet, som foreslås ændret fra dialogforum ets side, er: Udviklingen i årselever og kursusforløb har været stærkt stigende de seneste år. Antallet af årselever steg fra i 1993 til i Den 1. januar 1997 indførtes fri opt a- gelse på alle AMU-uddannelser. For 1999 blev der lagt rammer for AMU s budget. Ca. 70 pct. af A MU-deltagerne har en erhvervsuddannelse bag sig. I dag er størstedelen af AMU-kursisterne privatansatte, men også offentligt ansatte og selvstændige kan nu optages på kurserne. 1. Den nuværende stramme styring af uddannelsesplanernes vilkår skal blødes op, så uddannelsesstederne får bedre muligheder for at tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt i forhold til det lokale arbejdsmarkeds behov. De områder, som fremover bør kunne fastlægges decentralt, er bl.a. adgangskrav, deltagerantal, varighed, lærerforbrug samt pædagogisk vejledning. 2. De nye AMU-uddannelser, der skal kvalificere medarbejderne til fremtidens arbejdsmarked, bør beskrives nærmere, og der skal opstilles mere præcise formål og mål. Det anbefales, at alment-faglige og personligt kvalificerende uddannelser kun godkendes, hvis det tydeligt fremgår, hvilke kvalifikationer uddannelserne omfatter. 3. Udviklingstiden for nye kurser bør afkortes. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen må der højst gå fem uger, fra en ansøgning er modtaget, til forsøgsplanen er godkendt eller afvist. B e d re samspil 4. Koordinationen mellem de enkelte efteruddannelsesudvalg bør forbedres. Hvis nye kvalifikationer kan anvendes inden for flere brancheområder, vil det øge mobiliteten på arbejdsmarkedet. Det skal også tilstræbes at nedsætte antallet af uddannelsesplaner, forudsat at de samme planer kan bruges inden for flere brancheområder. 5. Inaktive uddannelsesplaner kan nedsætte effektiviteten og forstyrre overblikket. Derfor foreslås det, at inaktive planer i fremtiden tages ud af AMU-oversigten efter to år. 6. Problemer med aflyste kurser skal undgås, ved at uddannelsesstederne finder alternative pladser andre steder i lokalområdet f.eks. via Internet. Side 11

12 7. Kvalitet og effekt skal kunne dokumenteres bedre. Derfor skal der udvikles nye systemf æ l l es redskaber til evaluering og effektmåling af AMU-uddannelserne. De nye målemetoder skal bygge både på delta g e r n es og virksomhedernes evaluering af AMU - u d d a n n e l s e r n e. 8. Endelig foreslår trepartsforum et, at AMU-systemet skal spille bedre sammen med erhvervsuddannelserne i bestræbelserne på at opkvalificere de mange kortuddannede. Det kan ske ved at give flere muligheder for overførsel af merit fra AMU til andre erhvervsrettede uddannelser. Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder i øvrigt på et samlet merit-katalog, som vil blive lagt ud på styrelsens hjemmeside. Forslag udgør en helhed Sammenfattende er det dialogforum s intention, at disse otte punkter skal kunne styrke udviklingen af arbejdsmarkedsuddannelserne i retning af: Øget produktivitet Out put-styring i stedet for in put-styring Mere fleksibel tilrettelæggelse af AMU-uddannelserne Øget fokus på evaluering af kvalitet og effekt Mere præcis afgrænsning af AMU s uddannelsesområde Bedre koordinering af A MU-uddannelserne samt Øget merit for A MU-uddannelser i erhvervsuddannelserne. Alle parter i dialogforum understreger i deres konklusion, at de otte løsningsforslag hænger nøje sammen og skal opfattes som en helhed. Derfor kan det ikke anbefales at tage enkelte elementer ud og gennemføre dem isoleret fra de øvrige punkter. Yderligere information: LO-gruppekoordinator Anne Bruvik-Hansen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon Side 12

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Økonomiske argumenter. har trange kår i ØMU-debat

Økonomiske argumenter. har trange kår i ØMU-debat LO S NYHEDSBREV 6 2000 Gallup-undersøgelse Indholdsfortegnelse Økonomiske argumenter har trange kår i ØMU-debat.... 1 Det er i højere grad praktiske end økonomiske argumenter, der hos vælgerne taler for

Læs mere

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n LO SNYHEDSBREV 24 1998 Tværfaglig jobanvisning I n d h o l d s f o rt e g n e l s e A-kasser ikke en stopklods i arbejdsmarkedspolitikken..... 1 Godt 114.000 a-kassemedlemmer skifter hvert år a-kasse.

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t

R e a l l ø n s f remgang og k o n k u rrenceevne sikre t LO SNYHEDSBREV 11 1998 OK 98-resultatet I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Reallønsfremgang og konkurrenceevnen sikret.............. 1 OK 98 sikrer lønmodtagerne en fremgang i reallønen og virksomhedernes

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet LO S NYHEDSBREV 2 1999 Konkurrenceklausuler I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hvert 20. LO-medlem stavnbindes til jobbet......... 1 En Gallup-undersøgelse afslører, at fem pct. af LO-medlemmerne stavnbindes

Læs mere

Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r

Tilbagetrækningen fra. arbejdsmarkedet stagnere r LO SNYHEDSBREV 9 1999 Ledighed I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet stagnerer.... 1 Stigningen i antallet af efterlønsmodt a- gere og folk på overgangsydelse er så

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken 1. Indledning Arbejdsmarkedet har gennem 1990 erne været præget af konstant faldende ledighed og stigende beskæftigelse. En udvikling, der ikke

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 -REURWDWLRQ±RJVnLIUHPWLGHQ,QGOHGQLQJ Jobrotation blev indført som en del af beskæftigelsesindsatsen med arbejdsmarkedsreformen i 1994, men ordningen er løbende blevet

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

D a n s k e rn e :De længst uddannede må bagest i køen

D a n s k e rn e :De længst uddannede må bagest i køen LO S NYHEDSBREV 18 1999 Efteruddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Danskerne: De bedst uddannede må bagest i køen............ 1 En ny Gallup-analyse viser, at danskerne klart sig ja til, at det

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

VK vil tvinge 50.000 ledige. på kontanthjælp

VK vil tvinge 50.000 ledige. på kontanthjælp LO S NYHEDSBREV 7 1998 Fra ledighed til kontanthjælp I n d h o l d s f o rt e g n e l s e VK vil tvinge 50.000 ledige på kontanthjælp............. 1 Massive forringelser vil tvinge 50.000 ledige på kontanthjælp.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere