Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund, Erhardt Jull, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Tina Agergaard Hansen Ingen Lena Andersen

2 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Indholdsfortegnelse Side 63. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning Social og Sundhed pr. 30. april Budgetforslag Godkendelse af Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Køb af servicearealer på ældreboligcentret Baunbo i Lunde Godkendelse af projekt til fremme af unges valg af erhvervsuddannelse Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Drøftelse af proces for fordeling af Ældrepakken Status på implementering af Rusmiddelstrategien Socialtilsyn Godkendelse af licitationsresultatet til udvidelse af Skovlunden med værksted til beskæftigelsestilbud Beslutning om brugertest af hjemmesiden Fastsættelse af mødeplan 2015 for Udvalget for Social og Sundhed Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 137

3 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5453 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 138

4 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Budgetopfølgning Social og Sundhed pr. 30. april 2014 Dok.nr.: 5304 Sagsid.: 13/14209 Initialer: sopo Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning for året 2014 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 30.april Budgetopfølgningen omfatter alle områder indenfor udvalgets budget. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen. Budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 viser følgende: + Merudgifter Mindreudgifter/ I alt Det specialiserede socialområde merindtægter Overdisponering på beskyttet -1,5 beskæftigelse Midlertidigt botilbud: Særtakst til borger 0,5 med komplekst behov Længerevarende botilbud: Øget refusion -0,3 for dyr enkeltsag Færre brugere i behandling for -0,7 stofmisbrug Psykiatri: Ophørt behov for buskøb -0,1 I alt 0,5-2,6-2,1 Ældre og Handicappede Færre brugere midlertidige boliger -0,2 Forventet mindreudgift til hjælpemidler -1,0 Nulstilling af budgetpulje for -1,0 ældreområdet Efterregulering af løntillæg til 0,2 medarbejder Mere plejekrævende beboere på 1,6 plejecentrene Hjemmeplejen: Flere visiterede timer 6,7 Delvis finansiering af udgifter på -2,4 hjemmeplejen fra ældrepakken Nye aktiviteter via ældrepakken 7,5-7,5 Tomgangshusleje -1,0 I alt 16,0-13,1 2,9 For det samlede område merudgift 0,8 Der er på driftsbudgettet sammenlagt et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Anlæg: Der er i bilag vedlagt udarbejdet oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter i Økonomikonsulenterne Søren Poulsen og Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling. Side 139

5 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Forvaltningens vurdering Det er vigtigt af hensyn til kommunens økonomi, at udvalget så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor egne rammer, uanset om merforbruget skyldes forhold, som udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvist kan fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Der vil i så fald skulle findes finansiering indenfor det samlede budget. Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ Økonomi --- Høring Ingen Bilag: 1 Åben Social og Sundhed regnskabsrapport pr pdf 66528/14 2 Åben Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Social og Sundhed 66535/14 3 Åben Kommentarer Til budget opfølgning pr docx 61159/14 4 Åben Anlægsoversigt pr Social og Sundhed 66594/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til dækning af de forventede merudgifter. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 140

6 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Budgetforslag 2015 Dok.nr.: 5383 Sagsid.: 14/2850 Initialer: sopo Åben sag Sagsfremstilling Indenfor de økonomiske rammer, som regeringen og KL udstikker, skal Byrådet senest den 15. oktober 2014 have udarbejdet et budget for 2015 og budgetoverslag for årene Jævnfør Økonomiudvalgets tidsplan for budgetlægningen er fristen for udvalgets behandling af nye ønsker til drift og anlægsprojekter fastsat til den 18. juni Da de økonomiske rammer i budgetlægningen vurderes at være yderst begrænsede, forudsættes det som udgangspunkt, at eventuelle budgetønsker holdes indenfor de eksisterende rammer. I juni måned forventes det, at regeringen og KL indgår en aftale om den kommunale økonomi for Aftalen mellem regeringen og KL er normalt af meget stor betydning for budgetlægningen for det kommende år. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015 er det vedtagne budget for 2014 korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger samt nye oplysninger om de indarbejdede budgettal, som ikke var kendt for budgetlægningen for Der vil derfor i arbejdet med budget 2015 skulle indarbejdes prisfremskrivninger, tilretninger til budgettet og nye budgetønsker som endnu ikke indgår i tallene. Til udvalgets behandling foreligger: Oversigt med regnskabstal for 2013, budget 2014 og budgetforslag 2015 Oversigt over budgettilretninger i forhold til budget 2014 Nye ønsker til driftsbudgettet for Nye ønsker til anlægsbudgettet for De foreløbige budgetbemærkninger Oversigt over budgetforslag 2015 bygger på forudsætningerne og værdierne fra budget Når tilretningerne er godkendt, vil de indgå i materialet og budgetbemærkningerne tilpasses de ændrede budgettal. Eventuelle tilretninger på medfinansieringsområdet (sundhed) vil finde sted, når udmelding fra KL kendes (forventes i løbet af juni måned). Eventuelle tilretninger som følge af lov og cirkulæreprogram indarbejdes senere. Økonomikonsulenterne Søren Poulsen og Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling. Retsgrundlag Styrelsesloven og Varde Kommunes Styrelsesvedtægt Økonomi --- Side 141

7 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Høring Nye budgetønsker vedr. drift og anlæg sendes til høring i Ældre- og Handicapråd i juni måned. Eventuelle kommentarer forelægges på udvalgsmødet i august måned. Bilag: 1 Åben Budgettilretninger Udvalg for Social og Sundhed 23029/14 2 Åben Oversigt driftsbudgetønsker 2015Social og Sundhed udvalgsmøde 69908/ Åben Forslag anlæg 2015 udvaget Social og sundhed møde 3. juni /14 4 Åben Budgetoplæg 2015 Udvalget Social og Sundhed.pdf 69436/14 (økonomirapport) 5 Åben Budgetbemærkninger 2015 Social og sundhed Speciellebemærkninger 45274/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget prioriterer nye ønsker, at oversigt over budgettilretninger godkendes, og at det samlede budgetforslag, herunder evt. nye ønsker til drifts- og anlægsprojekter fremsendes til Økonomiudvalget. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Udvalget prioriterede ikke ønskerne. Budgettilretningerne godkendtes. Udvalget fremsender budgetønskerne til behandling i Økonomiudvalget. Side 142

8 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Dok.nr.: 4899 Sagsid.: 14/3784 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med gennemgang og revision af kvalitetsstandarder fremsendes kvalitetsstandarden vedr. genoptræning (efter sygehusindlæggelse) jf. Sundhedslovens 140 til godkendelse. Kvalitetsstandarden indeholder mål og serviceniveau for genoptræningen samt fastlæggelse af arbejdsgange mellem leverandør og myndighed. Social og Handicap bevilger hjælpen, som udføres af flere forskellige leverandører herunder Center for Sundhedsfremme, PPR, Lunden og Varde fysioterapi alt efter, hvilke træningsforløb og målgrupper, der er tale om. Den sidste revision af kvalitetsstandarden for genoptræning foregik i 2011 og har haft utilsigtede konsekvenser i form af større administrativ byrde for både leverandør og myndighed. Dette skyldes, at de nuværende standardforløb ikke svarer til behovet og derfor medfører flere ansøgninger om forlængelse af træningsforløb. Dette er nu delvist imødegået med en tilpasning af udmålingen. Det bemærkes, at der er tale om mindre ændringer af kvalitetsstandarden herunder tilføjelse på udvalgte grupper af individuelle konsultationer, som er placeret først i træningsforløbene. Konsultationerne vurderes at højne og retningsgive det samlede træningsforløb for borgeren. Forslag til rettelser er anført med rød. Leder af visitationen Anette Førgaard deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der med den fremsendte tilpasning vil ske en reduktion af administrationen omkring genoptræningsforløb, hvilket kommer både leverandør og myndighed til gode. Leverandøren er jf. kvalitetsstandarden forpligtet til at afslutte træningen, når de retningsgivende mål for træningen er opnået. Justeringen vurderes at være udgiftsneutral, idet borgerne i dag i stort omfang modtager de ydelser, der er beskrevet i den reviderede kvalitetsstandard i dag blot efter ansøgning om tillægsbevilling. Sundhedskonsekvensvurdering Ingen Retsgrundlag Sundhedslovens 140 Side 143

9 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Økonomi Økonomiafdelingen vurderer, at tilpasningen af kvalitetsstandarden vil være udgiftsneutral. Aktuelt er der dog konstateret en stigning i udgifterne til Genoptræning, og der er tegn på, at budgettet for 2014 er under pres. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 udgør forbrugsprocenter for de første 3 måneder 29,9%, mod et gennemsnitligt forbrug på 25%. Ovenstående er dog alene begrundet i et øget antal genoptræningsplaner og ikke et øget serviceniveau. Høring Ingen Bilag: 1 Åben kvalitetsstandard genoptræning 40506/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at kvalitetsstandarden for genoptræning efter sygehusindlæggelse godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 144

10 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Køb af servicearealer på ældreboligcentret Baunbo i Lunde Dok.nr.: 5281 Sagsid.: 13/1144 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling I henhold til ældreboligplanen er der iværksat en række tiltag med henblik på at reducere antallet af ledige almene ældreboliger i Varde Kommune. I Lunde har der gennem flere år været betydelige udlejningsvanskeligheder, og et større antal almene ældreboliger har konstant været ledige. Der har i Lunde været en proces med inddragelse af lokalsamfundet, boligforeninger, Landsbyggefonden og Varde Kommune med henblik på at tilpasse antallet af ældreboliger og øvrige faciliteter til ældre til den nuværende efterspørgsel, og hvad behovet forventes at være de kommende år. Helt overordnet indgår det i projektet, at der nedlægges 12 almene ældreboliger med kommunal anvisningsret, og at der nedlægges 8 almene ældreboliger uden kommunal anvisningsret, således at det alene er de 14 ældreboliger, der er beliggende i glasstrædet på Baunbo, der bevares. Endvidere flyttes aktiviteterne fra Købmandsgården til servicearealerne på Baunbo, hvor der foretages en mindre renovering. Realisering af projektet planlægges i flere etaper, blandt andet fordi nedlæggelse af ældreboliger indgår i en helhedsplan, som eventuel kan opnå støtte via Landsbyggefonden. Første etape i helhedsplanen består i: at 4 almene ældreboliger, som er beliggende i den gamle hovedbygning nedlægges og tillægges servicearealerne at Varde Kommune overtager servicearealerne i hovedbygningen på Baunbo at der foretages udstykning og en renovering af de kommunale servicearealer at aktiviteterne i Købmandsgården flyttes til Baunbo at eventuel yderligere 4 ældreboliger nedlægges og nedrives i første etape, og der etableres parkeringspladser og grønne områder på arealet. Når første etape ønskes gennemført på nuværende tidspunkt, skal det ses i lyset af Varde Kommunes ønske om at reducere udgifterne til tomgangsleje, samt at lokalområdet har et ønske om, at aktiviteterne i den gamle købmandsgård flyttes til Baunbo snarest muligt. De øvrige tiltag i helhedsplanen planlægges aktuelt i et samarbejde mellem boligselskaber, Landsbyggefonden og Varde Kommune og vil på et senere tidspunkt blive forelagt Byrådet. Nedlæggelse af de 4 almene ældreboliger i den gamle hovedbygning og overdragelse af servicearealer til Varde Kommune sker formelt efter ansøgning fra Boligselskabet Blaabjerg v/domea. Nedlæggelsen og overdragelsen skal efterfølgende godkendes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Landsbyggefonden har anbefalet en nedlæggelse af de pågældende 4 almene ældreboliger. Købsprisen fastsættes på grundlag af en vurdering fra SKAT, som på det foreliggende grundlag forventes at være Side 145

11 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed mindre end den nuværende offentlige vurdering, samt den aktuelle restgæld på lån, der skal indfries. Som følge af at aktiviteterne på Købmandsgården flyttes, vil der være behov for en udvidelse af parkeringsmulighederne ved Baunbocentret. I første omgang har projektgruppen peget på mulighederne for at købe et areal bag centret til etablering af parkeringspladser, men i forbindelse med, at yderligere 4 boliger foreslås nedlagt, vil det være oplagt at etablere et antal parkeringspladser på dette areal. Nedrivning af disse boliger skal i øvrigt være med til at åbne op og give et bedre udsyn fra boligerne i glasstrædet. Når aktiviteten i Købmandsgården er flyttet, sælges ejendommen til privat anvendelse. Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der er et stort behov for en tilpasning af antallet af ældreboliger i Lunde, samt behov for en tilpasning af servicearealer til efterspørgslen. I første etape reduceres antallet af ældreboliger med 4 alternativt med 8 boliger, og der foretages en tilpasning og renovering af de kommunale servicearealer. En løsning hvori Varde Kommune overtager den gamle hovedbygning på Baunbo til den aktuelle vurdering - dog således, at boligforeningen ikke derved får et tab - vurderes at være den økonomisk mest fordelagtige løsning. Ved en overtagelse af ejendommen indgår en afregning af de aktiver og passiver, som i henhold til det seneste regnskab kan henføres til ejendommen fortrinsvis i form af hensættelser til vedligeholdelse og indfrielse af lån ydet af henholdsvis kreditforeningen og af Varde Kommune. En nedlæggelse af de 4 almene ældreboliger langs Skolegade (Skolegade 27 A D) vil antageligt kunne gennemføres i forbindelse med første etape, og dermed vil der være mulighed for at etablere parkeringsfaciliteterne samtidig med flytningen af aktiviteterne fra Købmandsgården. Arkitektfirmaet Vest har udarbejdet en skitse, hvorefter der kan etableres 25 parkeringspladser på dette areal. Ved nedlæggelse af boliger på nuværende tidspunkt vil der næppe være mulighed for støtte fra Landsbyggefonden, og der vil således blive tale om en ren kommunal udgift. Set i lyset af, at der er tale om nedlæggelse af boliger med kommunal anvisning, vurderes mulighederne for støtte fra Landsbyggefonden i øvrigt for at være begrænset. Endvidere henses til, at der er tale om en mindre investering, samt at udgiften til tomgangsleje ophører ved nedlæggelsen. Arkitektfirmaet Vest har udarbejdet et overslag over renovering af de kommunale servicearealer og etablering af parkeringsplads. Der er dog ikke indregnet udgifter til køb af jord. Overslaget lyder i alt på 2,3 mio. kr., som foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2015 med 1,2 mio. kr. samt af de hensættelser til vedligeholdelse m.fl., som Varde Kommune får overdraget i forbindelse med overtagelse af ejendommen. Retsgrundlag Lov om almene boliger. Side 146

12 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Økonomi Overdragelsessummen for de 4 boliger i hovedbygningen og for servicearealer i hovedbygningen kan i foreløbige tal fastsættes således: Beløb Indfrielse af den forholdsmæssige andel af 3 lån hos RD Indfrielse af andel af lån hos Varde Kommune på 1,2 mio. kr. Tilbagebetaling af indskud Indfrielse af lån hos Varde Kommune servicearealer Honorar til Domea Tinglysning, advokat og landinspektør Købesum i alt kr kr kr kr kr kr kr. Afregning til Varde Kommune Varde Kommunes andel af indfrielse af lån Varde Kommunes andel af indskud Indfrielse af lån hos Varde Kommune servicearealer Hensættelser og indestående på resultatkonto og nettoprovenuet ved likvidation af afdeling 47/26. Et beløb der følger ejendommen og afregnes til Varde Kommune Den forholdsmæssige andel af hensættelser og indestående på resultatkonto, samt indskud i afdeling 47/25 vedrørende de 4 nedlagte boliger. Beløbet følger ejendommen og afregnes til Varde Kommune Afregning til Varde Kommune i alt Beløb kr kr kr kr kr kr. Det bemærkes, at der er tale om foreløbige beregninger som først kan endeligt opgøres pr. overtagelsesdagen. Overtagelsesdagen fastsættes til den førstkommende første efter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har godkendt nedlæggelsen af de 4 almene ældreboliger. Hvis 4 andre boliger langs Skolegade Skolegade 27 A D - skal indgå i projektet på nuværende tidspunkt skønnes det, at købesummen og udgifter til nedrivning vil udgøre ca. 1 mio. kr., som foreslås finansieret af puljen til nedrivning af boliger og bygninger. Etablering af 25 parkeringspladser som ifølge overslaget vil beløbe sig til kr. er indeholdt i renoveringsprojektet. Høring Ældrerådet Repræsentanter fra lokalområdet har været inddraget i projektgruppens arbejde. Bilag: 1 Åben Skitse til 25 p-pladser på Skolegade 27 Baunbo - Lunde /14 2 Åben VS: Baunbo - Lunde. - Nye P-pladser - forslag 2.pdf 68401/14 3 Åben Ansøgning om tilladelse til salg af afdeling servicearealer 62870/14 4 Åben Overslag fra Arkitektfirmaet Vest på renovering 68666/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at det anbefales overfor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at 4 almene ældreboliger på Skolegade 27 F i Lunde nedlægges og omdannes til servicearealer, at servicearealerne på Baunbo, Skolegade 27 F i Lunde overdrages til Varde Kommune, Side 147

13 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed at overdragelsen til Varde Kommune afregnes som opgjort under økonomi, således at der tilgår Varde Kommune et nettoprovenu på ca. 1,1 mio. kr., at der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til renovering af servicearealer og til anlæg af parkeringsplads, der finansieres af rådighedsbeløbet på budget 2014 med 1,2 mio. kr. og af nettoprovenuet ved overtagelse af servicearealerne/ejendommen med 1,1 mio. kr. at det anbefales overfor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at yderligere 4 boliger (Skolegade 27 A D) nedlægges og overdrages til Varde Kommune med henblik på nedrivning og etablering af parkeringspladser, og at der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til erhvervelse og nedrivning af Skolegade 27 A D der finansieres af puljen til nedrivning af bygninger. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 148

14 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af projekt til fremme af unges valg af erhvervsuddannelse Dok.nr.: 5401 Sagsid.: 14/3053 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I konsekvens af ny erhvervsskolereform: Faglært til fremtiden vedtog fagudvalgene Udvalget for Børn og Undervisning, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Social og Sundhed i marts måned 2014, at igangsætte et tværorganisatorisk projekt i Varde Kommune, der skal imødekomme intentionerne i reformen og fremme unges valg af erhvervsuddannelser. Der er udarbejdet projektplan doknr v2, hvoraf følgende fremgår: Formål: Det overordnede formål er at fremme unges valg af de erhvervsfaglige uddannelser både ungdomsuddannelser samt korte og lange videregående uddannelser med henblik på, at Varde Kommune i 2020 opfylder målsætningen om, at 25 % af en ungdomsårgang har gennemført en erhvervsuddannelse. Samtidig er formålet at sikre kvalificeret arbejdskraft for virksomhederne i fremtiden. En del af projektet består i at skabe nye og fremtidssikrede samarbejdsformer mellem de forskellige aktører på uddannelsesområdet, som både nu og fremadrettet kan fremme de unges valg af erhvervsuddannelser og erhvervsrettede uddannelser. Målgruppe: Målgruppen er generelt elever i folkeskolerne (på alle trin), unge på ungdomsuddannelserne og unge uden uddannelse efter folkeskolen. Derudover er en særlig målgruppe, de unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse, som i dag enten er erklæret uddannelsesparate eller skal modnes til at tænke videre i uddannelsesmuligheder. Projektets indhold: Projektet skal i samarbejde med interne og eksterne parter - udvikle og gennemføre konkrete og nye aktiviteter og tilbud, både for folkeskoleelever, forældre, unge samt professionelle. Det kunne eksempelvis være: Deltagelse i skoleskills Fremme af erhvervsvalgfag i folkeskolen Toninger i overbygningen i folkeskolen Fælles kompetenceudviklingsforløb om nye pædagogiske tilgange for lærere/undervisere i folkeskolerne og på erhvervsuddannelserne Øget brobygning herunder under nye former Etablering af motiverende EUD10-tilbud Udbygning af mentorordninger og evalueringer heraf Elevrådsrepræsentanter fra folkeskolerne som rådgivende organ Forældrebestyrelsesrepræsentanter som rådgivende organ Brugerundersøgelser hos de unge og deres forældre Netværk af unge, der har valgt, der kan rådgive om indsatser Nye tiltag/uddannelser/elementer af uddannelser på Campus Side 149

15 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Industriens dag (fælles kommunalt) Hands on-undervisning Videndeling (konferencer mm.) Tilpasning og udvikling af Produktionsskolens tilbud Fokus på mere alsidig vejledning af de unge Yderligere brug af partnerskabsaftaler og andre værktøjer med henblik på fremme af lærlingeuddannelser. Projektet foreslås at løbe over en 3-årig periode. Organisering: Der nedsættes en styregruppe bestående af: Formændene for fagudvalgene Arbejdsmarked og Integration, Social og Sundhed samt Børn og Unge Formanden for den administrative styregruppe på ungeområdet Direktørerne for Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse Ledelsesrepræsentanter fra EUC Vest, SOSU-skolen, Produktionsskolen og Handelsskolen i Varde, samt Kjærgaard Landbrugsskole. Da der er mange og forskelligartede typer af aktører og interessenter på området, fastlægges den endelige organisering af projektets styregruppe, ligesom der skal arbejdes med forskellige typer af inddragelse og involvering undervejs i projektperioden. Projektplanen er drøftet i den politiske styregruppe for ungeindsatsen den 7. maj 2014 og behandles igen den 28. maj og den 2. juni i henholdsvis den administrative og politiske styregruppe for ungeindsatsen med henblik på yderligere kvalificering af projektet. Direktionen anbefaler projektplanen godkendt vedlagt beslutning fra Direktionen den 8. maj Da projektet vedrører indsatser på tværs af udvalgsområder, behandles sagen i udvalgene Social og Sundhed, Arbejdsmarked og Integration samt Børn og Undervisning. Retsgrundlag Det samlede lovgrundlag for folkeskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelserne herunder ny folkeskolereform og erhvervsskolereform. Økonomi Der kan eventuelt afsættes midler i budget 2015 til konkrete initiativer, der fremmer udvikling af nye samarbejdsformer og metoder. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Projektplan - Erhvervsskolereform - Varde Kommune 46908/14 2 Åben Projekt til fremme af unges valg af erhvervsuddannelse 62715/14 Side 150

16 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at projektplan for projekt til fremme af unges valg af erhvervsuddannelse godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Forelægges Byrådet med anbefaling. Udvalget betoner en formel inddragelse af erhvervslivet i de kommende indsatser. Side 151

17 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Dok.nr.: 5388 Sagsid.: 14/3716 Initialer: anfi Åben sag Sagsfremstilling Kommunerne har været medfinansierende på sundhedsområdet siden strukturreformen den 1. januar Den kommunale medfinansiering udgør omkring 20 % af det offentlige sundhedsbudget. Pr. 1. januar 2012 blev der indført en ny afregningsmodel, som medførte, at der ikke længere blev opkrævet et grundbidrag, men området blev i stedet alene aktivitetsbestemt medfinansieret. Det aktivitetsbestemte bidrag for stationær og ambulant somatik samt speciallægetaksten blev hævet, med henblik på at øge incitamentet i kommunerne til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser gennem en effektiv forebyggelses- og plejeindsats. Den aktivitetsbestemte medfinansiering beregnes som et vist beløb pr. ydelse, som leveres af det regionale sundhedsvæsen. Hvert år reguleres lofterne for den maksimale takst pr. indlæggelse/ydelse på baggrund af den fastsatte regionale pris- og lønfremskrivningsprocent. Opgørelsen fra 2013 viser, at Varde Kommune er den kommune i Region Syddanmark som har den anden laveste aktivitetsbestemte medfinansiering. Varde Kommune ligger både under regions- og landsgennemsnittet. Udgiften til den aktivitetsbestemte medfinansiering er steget lidt siden 2012 det er et billede, som ses i 14 ud af de 22 syddanske kommuner. I 2013 har der i Varde Kommune været indlæggelser og ambulante besøg. Der er sket en stigning i både den stationære somatik og i den ambulante somatik. I Region Syddanmark ses det, at gennemsnittet på ambulant somatik er højt i forhold til landsgennemsnittet, til gengæld er gennemsnittet for stationær somatik lavt i Region Syddanmark sammenlignet med landsgennemsnittet. For genoptræning under indlæggelse ses en stigning både i Varde Kommune og på regions og landsgennemsnittet. På psykiatrien stilles der i Varde Kommune spørgsmål ved, om der mangler indberetninger. Der er sket et stort fald fra 2012 til Regionen har i 2013 indført nyt registreringssystem, det kan være i implementeringen af dette system, at årsagen skal søges. Varde Kommune vurderer, at der mangler afregning på ca. 3 mio.. Varde Kommune har derfor sammen med nabokommunerne været i dialog med Regionen, som ikke mener, at der er en manglende afregning. I afregningen til praksissektoren ses der et lille fald i forhold til Varde Kommune ligger lavt sammenlignet med andre kommuner og væsentligt under regions- og landsgennemsnit. I afregningen til fysioterapi er der sket et lille fald, trods det har Varde Kommune en udgift, der er langt højere end de andre kommuner til gengæld har Varde Kommune en meget lille udgift til kiropraktik. Side 152

18 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Der er sket en lille stigning i udgiften til specialiseret ambulant genoptræning, men udgifterne i Varde Kommune ligger fortsat væsentligt under regions- og landsgennemsnittet. Der er fortsat en stigning i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi, det har der været siden kommunen overtog opgaven i AC-medarbejder Anette Filtenborg deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at opgørelsen giver mulighed for at drøfte prioriteringen af indsatserne på sundhedsområdet. Desuden danner rapporten baggrund for et videre analysearbejde af udviklingen. Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at styrke indsatsen omkring indlæggelserne både forebyggelse af indlæggelser samt en fokuseret indsats efter udskrivning for at forebygge genindlæggelser. Sundhedskonsekvensvurdering En målrettet indsats på de områder, hvor der er en stor udgift til (med)finansiering, vurderes at have en væsentlig positiv sundhedskonsekvens. Retsgrundlag Lov om regionernes finansiering. Lovbekendtgørelse nr. 797 af Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet nr. 102 af Økonomi Udgifterne til finansiering og medfinansiering i Varde Kommune fordeler sig i 2013 på følgende måde: Stationær somatik 77 mio. Ambulant somatik 69 mio. Genoptræning under indlæggelse 2,97 mio. Psykiatri samlet udgift på 4,9 mio. (formodning om at der mangler at blive afregnet ca. 3 mio.) Praksissektoren 11,2 mio. heraf går 3,7 mio. til almen læge og 5,8 mio. til speciallæge Økonomiafdeling bemærker, at den samlede medfinansiering inkl. et hensat beløb på 3 mio. kr. udgør 168,2 mio. kr., hvilket svarer til budgettet for Vedrørende medfinansieringen af psykiatrien er der foretaget en regnskabsmæssig hensættelse på 3 mio. kr. til at imødegå en eventuel efterregulering. Høring Ældrerådet og Handicaprådet i forhold til beslutning om, at indsatserne i det nære sundhedsvæsen mv. målrettes områder med særligt store udgifter. Bilag: 1 Åben Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet /14 Side 153

19 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, at indsatserne i Det nære Sundhedsvæsen samt generel forebyggelse målrettes de områder, hvor der er de store udgifter, og hvor der er et forebyggelsespotentiale. Det gælder særligt forebyggelse af unødige indlæggelser og genindlæggelser, og at udvalget på kommende udvalgsmøde orienteres om, og drøfter rapporten vedr. forebyggelige indlæggelser. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 154

20 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Drøftelse af proces for fordeling af Ældrepakken 2015 Dok.nr.: 5367 Sagsid.: 13/16411 Initialer: MASC Åben sag Sagsfremstilling I Finanslovsaftalen for 2014 blev der afsat 1 mia. årligt i en pulje til et permanent løft af ældreområdet. Puljen skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje ved at løfte ældreplejen, der hvor behovet er størst i den enkelte kommune. For Varde Kommune har dette betydet, at der er ansøgt, bevilget og iværksat aktiviteter for 9,9 mio. kr. på ældreområdet. Puljemidlerne udmøntes også i 2015, og kommunerne skal derfor søge om midlerne igen umiddelbart efter sommerferien. I Varde Kommune har stigende aktivitet og udgifter på ældreområdet medført ændringer i forhold til det oprindelige oplæg til puljens anvendelse for 2014 herunder: Reduktion af midler til uddannelse af plejepersonale, fravalg af demensdaghjem til lette og middelsvært demente fravalg af koordinator til frivilligområdet Fravalg af ekstra indsats til digitalisering I stedet er det politisk prioriteret, at puljen skal sikre mere hjælp til borgere med øget plejetyngde. I budgetlægningen af 2015 vil der skulle tages stilling til finansiering af udgifterne til den stigende plejetyngde herunder om ældrepuljen som i skal være med til at finansiere de stigende udgifter på ældreområdet. Derudover vil der ud fra en alt andet lige betragtning- være en udfordring med at udgiften til igangsatte aktiviteter i ældrepuljen for 2014 vil være højere i Dette skyldes, at budgettet for 2014 er beregnet på 39 uger, imens budget 2015 beregnes med 52 uger. Så enten skal de iværksatte aktiviteter scaleres ned for 2015, eller også skal der prioriteres i aktiviteterne i puljen. Der orienteres, om de foreløbige forslag til prioritering af midlerne samt for processen for ansøgning om de nye midler Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der i ansøgningen for ældrepakkemidler 2015 skal tages højde for stigningen i aktiviteten på ældreområdet. Retsgrundlag Ingen Økonomi Der skal ansøges ministeriet om 9,9 mio. kr., som indgår som del af budget Side 155

21 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Høring Ældrerådet blev i møde den 21. maj 2014 orienteret om igangsættelse af tiltagene i ældrepakken. Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, men lægger vægt på, at det ikke gentager sig næste år. Endvidere forventer rådet, at de manglende midler indarbejdes i næste års budget. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter processen for ansøgning om ældrepakken Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Drøftet. Side 156

22 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Status på implementering af Rusmiddelstrategien Dok.nr.: 5312 Sagsid.: 10/7224 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Under Vardes sundhedspolitik arbejdes med forskellige temaer og strategier for overordnet at forbedre sundheden i Varde Kommune. Varde Kommunes Rusmiddelstrategi blev godkendt i foråret Det Koordinerende Rusmiddelteam står for implementeringen. Udvalget for Social og Sundhed har ønsket at blive orienteret halvårligt om implementeringen. Det Koordinerende Rusmiddelteam har ud fra Rusmiddelstrategien udarbejdet en handleplan for, hvordan de enkelte indsatser implementeres. Teamet mødes fire gange årligt, hvor handleplanen gennemgås, og der følges op på implementeringen af de enkelte indsatser. Status på handleplanen ses i bilaget Handleplaner for Rusmiddelstrategiens indsatser, som opdateres løbende. Af særlige fokusområder siden seneste orientering i november 2013 kan nævnes følgende afholdte tiltag: Afholdelse af alkoholfri fest (Big Time Event) Udarbejdelse og distribuering af pjece med ideer til afholdelse af temaaftener for forældre med fokus på alkohol- og rusmiddelkultur Undervisning til personale på dagpasningsområdet i Den nødvendige samtale hvordan får jeg det sagt? om ikke-krænkende dialog med forældre om deres alkoholvaner, hvis der er bekymring i forhold til alkoholforbrug og barnets trivsel Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at implementeringen af indsatserne i Rusmiddelstrategien forløber planmæssigt. Sundhedskonsekvensvurdering Forebyggelse og behandling af problemer i forhold til alkohol og illegale rusmidler vil styrke den generelle trivsel og sundhed for borgerne i Varde Kommune. Sundhedsstyrelsen har som vejledning til kommunernes arbejde med forebyggelse udsendt en række temaopdelte forebyggelsespakker med konkrete anbefalinger på grund- og udviklingsniveau til kommunerne. KL har lagt op til, at anbefalingerne på grundniveau skal følges. Ved fuld implementering af Rusmiddelstrategien vil Varde Kommune leve op til anbefalingerne på grundniveau i forebyggelsespakken om alkohol. Derudover vil kommunen leve op til en stor del af anbefalingerne på udviklingsniveau. I Varde Kommunes Sundhedspolitik er forebyggelse, behandling og opfølgning i forhold til alkohol og illegale rusmidler én ud af seks politiske målsætninger. Rusmiddelstrategien udstikker rammerne for opfyldelsen af denne målsætning. Side 157

23 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Retsgrundlag Sundhedsloven 119, 141 og 142. Økonomi Afholdes inden for den eksisterende ramme. Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2014 er afsat kr. til rusmiddelstrategien. Høring Ikke relevant. Bilag: 1 Åben Handleplan for rusmiddelstrategiens indsatser 45059/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 158

24 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Socialtilsyn Dok.nr.: 5409 Sagsid.: 13/11791 Initialer: JOIV Åben sag Sagsfremstilling Pr. 1. januar 2014 trådte lov om socialtilsyn i kraft. Loven samler reglerne om godkendelse og driftsorienteret tilsyn med de sociale (døgn)tilbud efter serviceloven, der retter sig mod de mest udsatte børn, unge og voksne. Formålet er blandt andet at sikre bedre kvalitet på anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne. Dette sker ved: Oprettelse af 5 store socialtilsyn Krav om dokumentation til de sociale tilbud Flere sociale tilbud omfattes af tilsynet En whistleblower-funktion i hvert af de fem socialtilsyn. At der gennemføres en ny godkendelse af alle omfattede tilbud, så det sikres, at også alle nuværende tilbud lever op til kravene. Ansvaret for visitation og indsats i forhold til den enkelte borger (det personrettede tilsyn) ligger stadig hos borgerens opholdskommune. De 5 socialtilsyn er etableret ved, at der inden for hver region er én kommune, der har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de tilbud, der er omfattet af socialtilsynsloven. De kommuner, som varetager denne funktion benævnes socialtilsyn. I Region Syddanmark er Faaborg-Midtfyn Kommune udpeget som socialtilsyn. De tilbud, som socialtilsynet skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med, er: Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter servicelovens 66 stk. 1 nr. 1 og 2 med generel godkendelse jfr. 66a, stk. 1, nr. 1. Det gælder også plejefamilier, der fungerer som aflastningsfamilier og plejefamilier, der tilbyder døgnophold til familier. Opholdssteder og samtlige døgninstitutioner til børn og unge efter servicelovens 66 stk. 1 nr. 5 og 6. Botilbud til voksne, både midlertidige og længerevarende, krisecentre og herberger m.v. efter servicelovens Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter servicelovens 101. Socialtilsynet har også ansvaret for at godkende og føre det driftsorienterede tilsyn med den støtte, der ydes i form af personlig hjælp, omsorg og pleje, kontaktperson, ledsagelse og behandling efter servicelovens 83-87, 97, 98 og 102, hvis alle betingelser er opfyldt: Der er tale om beboere i plejeboliger eller lignende boformer, der er oprettet efter andre bestemmelser end , og borgeren er visiteret til boformen af kommunen. Friplejeboliger er dog undtaget. Hjælpen udgår fra servicearealer tilknyttet boligerne og ydes af fast personale. Der i væsentligt omfang ydes støtte til omsorg og udvikling til personer med betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer efter servicelovens 85. Side 159

25 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen grundet nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Socialtilsynet afgør, om det er socialtilsynet eller den stedlige kommune, der har tilsynsforpligtigelsen i relation til tilsynsloven. Som grundlag for afgørelsen fremgår det af bemærkninger til loven, at socialtilsynet skal vurdere, om den hjælp, der ydes i tilbuddet, har så stor andel af hjælpen efter 85, at tilbuddet med hensyn til målgruppe og indsats kan sammenlignes med botilbud efter servicelovens 107 og 108. I socialtilsynsloven m.v. er fastsat regler, der skal sikre at godkendelse af de sociale tilbud sker på et kvalitativt grundlag og et grundlag, der er så ensartet som muligt. Der er tale om en kvalitetsmodel, hvor tilbuddenes faglige kvalitet vurderes ud fra kriterier, som kan kategoriseres inden for følgende overordnede temaer: Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgrupper, metoder og resultater. Organisation og ledelse. Kompetencer. Økonomi. Fysiske rammer. Chefkonsulent John Iversen deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Forvaltningen bemærker, at følgende tilbud fortsat er underlagt godkendelse og tilsyn af den enkelte kommune: Særlige dagtilbud efter servicelovens 32. Særlige klubtilbud efter servicelovens 36 Konkret godkendte plejefamilier efter servicelovens 66a stk. 1 nr. 2 Netværksplejefamilier jfr. servicelovens 66 stk. 2 Herudover er kommunen forpligtet til at tilbyde grunduddannelse til ovennævnte plejefamilier samt efteruddannelse og supervision til alle plejefamilier. Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104. Plejehjem efter servicelovens 192 Alkoholmisbrugsbehandling efter sundhedslovens 141 Almene ældreboliger og plejeboliger oprettet efter almenboliglovens 5 stk. 2 og 105 stk. 2. Sundhedskonsekvensvurdering Det vurderes, at socialtilsynslovens og konsekvenserne heraf, vil have en positiv effekt i forhold til de brugere, der frekventerer tilbud omfattet af loven. Retsgrundlag Lov om socialtilsyn 1-11, 19-20, 21-22, 24, 25 og 26. Lov om social service 4, 14, 52, 66, 66a, 68b, 83-87, 97, 98, 101, 102, , 148 og 148a. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 9-9b og kapitel 10. Side 160

26 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Økonomi Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at tilvejebringe et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser. Økonomiafdelingen bemærker, at forvaltningen jf. vedlagte bilag foreløbigt har beregnet, at indførelse af Socialtilsynet medfører en merudgift for Varde Kommune på godt 0,5 mio. kr. Herudover kommer eventuelle merudgifter ved det tilsyn, som fortsat skal varetages af Varde Kommune på blandt andet ældre- og voksenområdet. Direktionen har den 8. maj 2014 besluttet, at Byrådet orienteres om de økonomiske konsekvenser ved førstkommende budgetkontrol. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Økonomiske konsekvenser for Varde Kommune vedrørende etablering af Socialtilsynet 62712/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler udvalgene for Social og Sundhed og Børn og Undervisning, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 161

27 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Godkendelse af licitationsresultatet til udvidelse af Skovlunden med værksted til beskæftigelsestilbud. Dok.nr.: 5375 Sagsid.: 12/9815 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Byrådet har i møde den 4. marts 2014 godkendt en anlægsbevilling til udvidelse af Skovlunden med værksted til beskæftigelsestilbud til 25 fysisk og udviklingshæmmede brugere samt serviceareal til mødefaciliteter. Den 6. maj 2014 har der været afholdt licitation. Der er i forbindelse med licitationen indhentet 2 tilbud. Et tilbud på 338 m2, der andrager kr., og et tilbud hvor værkstedet er udvidet med et skærerum på 30 m2, der beløber sig til kr. Skovlunden er oprindeligt bygget til 34 brugere og antallet af brugere i Beskæftigelsen på Skovlunden er d.d. 49 brugere og 6 STU-elever. Der har de sidste år været en øget tilgang af brugere i Beskæftigelsen på Skovlunden. Antallet af brugere er øget fra 40 brugere i 2010 til 52 brugere i 2012 som følge af hjemtagning af beskæftigelse af egne borgere. Ligeledes er antallet ansatte øget fra 14 ansatte i 2012 til 22 ansatte i Ved en stigning af STU-elever og øvrige brugere vil personalestaben stige proportionelt. I projektet indgår der et budgetbeløb på ,00 kr. til spånsugeranlæg. Der var en formodning i projektgruppen om, at det eksisterende spånsugeranlæg kunne genanvendes, men da dette ikke har været muligt i forhold til arbejdsmiljøkravet, har man indhentet tilbud på et nyt anlæg. For at fremtidssikre institutionen og skabe et bedre flow i bygningen anbefales, at der gives en tillægsbevilling på kr., så værkstedet kan udvides med et skærerum på 30 m2. Tillægsbevillingen finansieres af virksomhedens overskydende budgetmidler fra Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse på 30 m2 vil fremtidssikre institutionen samt gøre den mere fleksibel til anvendelse til andre aktiviteter. Retsgrundlag Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov 2, 3. Lov om Social Service 104. Økonomi Der er på anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. Side 162

28 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Høring Ingen Bilag: 1 Åben Samlet opstilling over udgifterne MODEL 2 efter licitationen, Skovlunden Varde.pdf 69715/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at licitationsresultatet på kr. godkendes, og at institutionen udvides med 30 m2 med tillægsbevilling på kr., der finansieres af overførte budgetmidler fra Handicap Bo og Beskæftigelse. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 163

29 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Beslutning om brugertest af hjemmesiden Dok.nr.: 5359 Sagsid.: 13/11653 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Sekretariatet Social, Sundhed og Beskæftigelse har i samarbejde med fagkonsulenter og institutioner arbejdet på at forbedre Varde Kommunes hjemmeside på områderne Senior og Pension. Formålet med forbedringerne er at gøre det mere enkelt og informativt for borgere, brugere og pårørende at finde netop de oplysninger, de har brug for. Fokus har været på at forbedre brugervenligheden, informationen og selvbetjeningsmulighederne på hele området vedrørende seniorer - hvad enten det gælder plejeboliger, sundhedstilbud, fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde, eller hjælpemidler og pensionsansøgning. De nye sider er netop offentliggjort, og det næste skridt i revision af hjemmesiden vedrører områderne Sundhed og Rehabilitering og derefter Handicap og Psykiatri. Det bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt forefindes en mobil platform for hjemmesiden, hvorfor brugeroplevelsen via IPAD ikke er så god, som på computeren. Som et led i at vurdere brugeroplevelsen vil sekretariatet søge at få udefrakommende til at teste de optimerede sider med henblik på en evaluering af de ændringer, der er foretaget. Til det formål vurderes Ældrerådet eller medlemmer herfra at være oplagt at involvere som testpanel. Ældrerådet har til formål at rådgive om ældres vilkår, og er således oplagt til at teste om hjemmesiden er hensigtsmæssigt opbygget og har rette indhold. Således vil Sekretariatet også have et brugerperspektiv, som med fordel kan anvendes, når de øvrige hjemmesideområder bearbejdes. Selve testen udformes og udføres i samarbejde med Ældrerådet og Kommunikationsafdelingen. Nikolaj Winther og Helle Thrane fra fagsekretariatet vil på udvalgsmødet vise mulighederne og opbygningen af de nye sider. Forvaltningens vurdering Forvaltningen bemærker, at kommunen i stigende grad vurderes og evalueres på kommunikation på hjemmesiden. Dette både i forhold til det visuelle udtryk og i forhold til tilgængelig og relevant information samt selvbetjeningsløsninger. Hjemmesiden vurderes derfor at blive et omdrejningspunkt i kommunens kommunikation med borgere og andre interessenter. Forvaltningen vurderer, at en brugertest af hjemmesiden er særdeles hensigtsmæssig, da vi kun i mindre omfang kender brugernes behov og anvendelse af hjemmesiden. Forvaltningen vurderer ligeledes, at Ældrerådet er egnede brugere til netop siderne om Senior og Pension, da de både har det særegne mandat at varetage de ældres interesser samt brugerperspektivet i almindelighed. Side 164

30 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Sundhedskonsekvensvurdering En hjemmeside, hvor borgerne lettere kan finde tilbud og udfylde ansøgninger, bl.a. vedrørende Varde Kommunes sundhedstilbud, vurderes at have en positiv effekt på sundheden. Retsgrundlag Offentlighedslovens 17 vedr. Aktiv information Økonomi Optimering af hjemmeside og test af samme afholdes indenfor eksisterende budget. Høring Ældrerådet Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget anbefaler Ældrerådet at deltage i testen, og at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 165

31 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Fastsættelse af mødeplan 2015 for Udvalget for Social og Sundhed Dok.nr.: 5394 Sagsid.: 14/6316 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder. Borgmesterkontoret har udarbejdet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Økonomiudvalg/Byråd. Juli måned samt ugerne 7 og 42 er som udgangspunkt mødefri. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kalender /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at mødeplanen godkendes, for så vidt angår Udvalget for Social og Sundhed, og at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Mødeplanen blev godkendt. Der er ikke taget stilling til mødernes varighed. Side 166

32 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Gensidig orientering Dok.nr.: 5454 Sagsid.: 14/51 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden KL s ældrekonference 30. september i Kolding. Åbent hus på Vidagerhus Indflytningsfest Søgaarden Orientering v/direktøren Besigtigelsesturen den 19. maj aflyst ny dato. Status drikkeskur Gensidig orientering Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Besigtigelsesturen planlægges gennemført efter sommerferien. Side 167

33 Varde Kommune Udvalget for Social og Sundhed Bilagsliste 64. Budgetopfølgning Social og Sundhed pr. 30. april Social og Sundhed regnskabsrapport pr pdf (66528/14) 2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Social og Sundhed (66535/14) 3. Kommentarer Til budget opfølgning pr docx (61159/14) 4. Anlægsoversigt pr Social og Sundhed (66594/14) 65. Budgetforslag Budgettilretninger Udvalg for Social og Sundhed (23029/14) 2. Oversigt driftsbudgetønsker 2015Social og Sundhed udvalgsmøde (69908/14) 3. Forslag anlæg 2015 udvaget Social og sundhed møde 3. juni. 14 (69950/14) 4. Budgetoplæg 2015 Udvalget Social og Sundhed.pdf (økonomirapport) (69436/14) 5. Budgetbemærkninger 2015 Social og sundhed Speciellebemærkninger (45274/14) 66. Godkendelse af Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. kvalitetsstandard genoptræning (40506/14) 67. Køb af servicearealer på ældreboligcentret Baunbo i Lunde 1. Skitse til 25 p-pladser på Skolegade 27 Baunbo - Lunde. (68401/14) 2. VS: Baunbo - Lunde. - Nye P-pladser - forslag 2.pdf (68401/14) 3. Ansøgning om tilladelse til salg af afdeling servicearealer (62870/14) 4. Overslag fra Arkitektfirmaet Vest på renovering (68666/14) 68. Godkendelse af projekt til fremme af unges valg af erhvervsuddannelse 1. Projektplan - Erhvervsskolereform - Varde Kommune (46908/14) 2. Projekt til fremme af unges valg af erhvervsuddannelse (62715/14) 69. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet 1. Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet 2013 (57397/14) 71. Status på implementering af Rusmiddelstrategien 1. Handleplan for rusmiddelstrategiens indsatser (45059/13) 72. Socialtilsyn 1. Økonomiske konsekvenser for Varde Kommune vedrørende etablering af Socialtilsynet (62712/14) 73. Godkendelse af licitationsresultatet til udvidelse af Skovlunden med værksted til beskæftigelsestilbud. 1. Samlet opstilling over udgifterne MODEL 2 efter licitationen, Skovlunden Varde.pdf (69715/14) 75. Fastsættelse af mødeplan 2015 for Udvalget for Social og Sundhed 1. Kalender 2015 (68259/14) Side 168

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 9, BCV Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 9.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 9. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl. 16.00 Medlemmer: Ib

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere