Techem ejendomsnummer: 0500/52380

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Techem ejendomsnummer: 0500/52380"

Transkript

1 Skovvej 2 m.fl., 2930 Klampenborg Techem ejendomsnummer: 0500/52380

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Reduktion for udsat beliggenhed - standard reduktion 4 Kontrolmanual for radiatormålere 6 Radiatormåler FHKV data III 8 Måleroversigt 9 1

3 Indledning Ejendom 0500/52380 Skovvej 2 m.fl Klampenborg Varme- / vandleverandør (ejer / administrator) E/F Taarbækhave c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé Frederiksberg Kontrolmanualen er oprettet på baggrund af de informationer om ejendommen/anlægget og tilhørende varmeanlæg som techem Danmark A/S er bekendt med og de data som på oprettelsestidspunktet er opført i regnskabssystemet. Denne kontrolmanual er udført af Techem Danmark A/S. Vedligeholdelse af kontrolmanual Ejendommens stamdata vedligeholdes løbende og vil på anmodning af ejer/administrator forefindes digitalt tilgængelig for beboerne. Kort gennemgang af bekendtgørelsen 1167 Bekendtgørelsen finder anvendelse for målerinstallatører, som ønsker at montere, skalere og servicere varmefordelingsmålere i henhold til bekendtgørelsen om varmefordelingsmålere (BEK. 1166), der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter. BEK om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere - link 2

4 Indledning Målerinstallatør / leverandør af kontrolmanual: Techem Danmark A/S, Trindsøvej 7 A-B, 8000 Aarhus, tlf.: , Techem Danmark A/S monterer, skalerer og servicerer vand-, energi- og varmefordelingsmålere. Vi er certificeret målerinstallatør og har et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret i henhold til denne bekendtgørelse. Abonnementsaftale med målerinstallatør: Techem Danmark A/S Der er indgået abonnementsaftale med Techem Danmark A/S for ejendommen. Kontrolsystemet indeholder en kontrolmanual med information til varmeforbrugerne. Ejendommens forhold Ved den årlige forbrugsmåling efterses fordelingsmålernes tilstand. Konstateres der fejl eller mangler, vil disse blive udbedret af Techem Danmark A/S. Det er varmeleverandørens pligt, at der er fordelingsmålere monteret. Derfor skal varmeleverandøren give Techem Danmark A/S besked, såfremt der sker ændringer i varmeanlægget, eller der skal monteres nye fordelingsmålere. Techem Danmark A/S vil herefter sørge for udbedring af fejl eller mangler. Dato for indgåelse af abonnementsaftale på kontrolmanual for: Radiatormåler Denne kontrolmanual er senest redigeret d.:

5 Reduktion for udsat beliggenhed - standard reduktion I henhold til 9 i BEK nr. 563 af 02/06/2014 Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling skal der gives korrektion for yderligt beliggende bolig- eller erhvervsenheder 9. Ved fordelingsmåling af varmeforbruget for bolig- eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderligt beliggende i bygningen og derfor har et forøget varmetab, skal der foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så betalingen for varmetabet fordeles mellem alle bygningens bolig- og erhvervsenheder. Korrektion for yderlig beliggenhed skal endvidere foretages, eller en foretagen korrektion skal ændres, hvis en bygning ombygges eller efterisoleres og dette har væsentlig betydning for fordelingen af varmeforbruget. Stk. 2. Korrektion efter stk. 1 kan undlades, hvis der ved fastsættelse af leje eller salgspris for den pågældende bolig- eller erhvervsenhed er blevet taget hensyn til det forøgede varmetab. Korrektion kan endvidere undlades, hvis den efter en konkret vurdering af forholdene i bygningen ville være unødvendig eller meget omkostningskrævende. Stk. 3. Korrektion efter stk. 1 kan foretages i den del af betalingen, der er forbrugsafhængig, eller i den del, der er forbrugsuafhængig, eller i begge dele. Stk. 4. Korrektionen skal foretages på grundlag af en eksisterende varmetabsberegning. Hvis denne ikke findes, kan korrektionen foretages på grundlag af størrelsen af radiatorerne i den pågældende bolig- eller erhvervsenhed. Er der sket forandringer i bygningen, der har haft væsentlig betydning for fordelingen af varmeforbruget, kan korrektion også ske på grundlag af erfaringsdata fra tidligere år eller fra sammenlignelige ejendomme. Stk. 5. Stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse for bebyggelse, hvori der før 1. februar 1997 er installeret målere til måling af varmeforbruget i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed. 11. Følgende bygninger kan fritages for at overholde en eller flere af bestemmelserne i 3-10: 1) Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger, friplejeboliger der er omfattet af lov om friplejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, der er omfattet af lov om social service, samt boformer til midlertidigt og længerevarende ophold efter serviceloven og lignende boformer. I denne ejendom er der givet korrektion for udsat beliggenhed jf. 9 stk. 3 og stk. 4.: Der foretages korrektion i den forbrugsafhængige del. Der forefindes ikke en eksisterende varmetabsberegning for ejendommen, hvorfor reduktionen er beregnet efter erfaringsdata iht. Techems standard reduktionssystem. Generelt om reduktioner I større bygninger vil nogle lokaler have en mere udsat beliggenhed end andre, og de vil derfor have et forholdsvis større varmetab. Der gives derfor en vis socialt betinget korrektion, dvs. reduktion i skalastørrelsen til radiatorenes varmemålere i det udsat beliggende lokale. Reduktionen er betinget af, at det pågældende lokale er varmedækkende for andet eller andre lokaler. I praksis sker det på følgende måde: Når et anlæg etableres, opmåles samtlige radiatorer i bebyggelsen, og fabrikat, type og størrelse samt placering i ejendommen noteres i de grunddata, der altid følger varmeregnskabet for det pågældende anlæg. Alle varmemålere er ens, men har forskellige målerskalaer/ydelser, dvs. skalainddelingen/ydelsen er forskellig. Skalaerne/ydelserne er karakteriseret ved skalanumre/ydelser, der er udtryk for radiatorens varmeafgivelse under de forudsætninger, der ligges til grund ved dimensioneringen. 4

6 Reduktion for udsat beliggenhed - standard reduktion Eventuelle reduktioner for udsat beliggenhed noteres også i grundpapirerne, og bevirker for eksempel, at en radiator med en given beregnet teoretisk skalastørrelse/ydelse, der eksempelvis skal have 25% reduktion, i stedet forsynes med en reduceret skalastørrelse/ydelse, som beregnes vha. det gældende dimensioneringsprogram. De mest almindelige reduktioner er etagereduktioner, der gives i ejendomme med 3 til 8 fuldt opvarmede beboelseslag, samt hjørnereduktioner, der gives for udsatte værelser med mere end én ydervæg. Eksempelvis andrager reduktionerne for: Etage: Radiatorer i øverste opvarmede etage: 10% Radiatorer i nederste opvarmede etage: 10% Radiatorer i værelser i kvist, mansard og lign.: 5% Hjørne: Radiatorer i hjørneværelser: 15% Radiatorer i hjørneværelser med en væg mod nord eller øst: 5% Skal en radiator have flere af ovenstående reduktioner for udsat beliggenhed, fås den samlede reduktion ved addition af de enkelte reduktioner. 5

7 Kontrolmanual for radiatormålere Individuel varmemåling ved hjælp af radiatormålere. Radiatormålerne er tilpasset den enkelte radiatormodel og størrelse. Skalafaktor/dimensioneringsgrundlag og monteringspunkt er beskrevet for hver enkelt radiatormåler. Definitioner Varmefordelingsmåler: Måler, som registrerer den forholdsmæssige varmeydelse fra radiatoroverflader i forbrugsenheder, og hvor målingen danner grundlag for fordeling af varmeudgifter. Typegodkendelse: Afgørelse, som medfører anerkendelse af, at konstruktion og funktion af en varmefordelingsmåler opfylder kravene i 3 i bekendtgørelsen om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter. Skalering: Det forhold, at aflæsning af den enkelte varmefordelingsmåler skal multipliceres med en dimensionsløs talværdi for at give en korrekt sammenhæng mellem målerens tælling og radiatorens varmeafgivelse. Målerinstallatør: Virksomhed, der monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere. Certificeret målerinstallatør: Virksomhed, der monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere, og som har et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret i henhold til denne bekendtgørelse af et organ, der er akkrediteret hertil af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af relevante EA eller IAF multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse. 6

8 Kontrolmanual for radiatormålere Skalafaktor / Dimensioneringsgrundlag Ved et varmeanlægs dimensioneringsgrundlag forstås en overordnet redegørelse for/beskrivelse af anlægget med det formål at vurdere, om målerne passer til anlægget. Dette skal bruges, når et anlæg etableres eller ændres. Som minimum skal manualen indeholde følgende i relation til dimensioneringsgrundlaget: - Temperatur for hvilket anlægget er udlagt. - Målernes placering på radiatorerne (monteringspunktet). - Anvendt målertype/fabrikat. - Angivelse af antal målere i den enkelte lejlighed, hhv. radiatorstørrelse (ved anvendelse af enhedsskala) og skalastørrelse (ved anvendelse af forskellige skalaer). Ved bebyggelser med flere ens lejligheder kan angivelserne gøres pr. lejlighedstype under forudsætning af, at radiatorer/målere er ens. (Radiatorer i fællesrum kræves ikke forsynet med måler). - Såfremt korrektion for udsat beliggenhed er indlagt i måleren, skal det være beskrevet, hvorledes korrektionssystemet fungerer. Dimensioneringsgrundlaget anføres i kontrolmanualen, evt. i et bilag. For eksisterende anlæg kan dette eventuelt udelades, så længe der ikke foretages ændringer i anlægget, som medfører ændringer i beregningssystemet. Hvor ændringer i anlægget medfører ændringer i beregningssystemet, skal kontrolmanualens afsnit om dimensioneringsgrundlag etableres i minimum det omfang, som er nødvendigt for at tilpasse ændringen af systemet til det øvrige system. Informationer om denne ejendoms varmeanlæg Udlægningstemperatur: Fremløb 70 C Returløb 40 C Monteringspunkt: Placering i 75% højde af radiator eller efter Techems montageanvisning. 7

9 Radiatormåler FHKV data III Techem FHKV Data III Denne elektroniske varmefordelingsmåler angiver forbruget/målerstanden på et digitalt display, hvor du kan aflæse tallet ligesom på en lommeregner. Displayet skifter mellem 3 visninger: 1. visning: Målernr. 2. visning: Det opsummerede forbrug siden sidste skæringsdato. 3. visning: Det opsummerede forbrug på skæringsdatoen. Eksempel: 1. visning "0005", 2. visning "258" og 3. visning "5279" Man kan, indtil næste skæringsdato, sammenligne det aktuelle forbrug med sidste års totalforbrug. Radiatorydelsen måles med stor nøjagtighed ved hjælp af et to-føler princip, stabil microelektronik og kvalitetsfølere. Kun det reelle forbrug måles - ikke "fremmed" energi såsom solindfald, brændeovne o.lign. På displayet kan der umiddelbart aflæses aktuel tællerstand, dvs. det akkumulerede forbrug siden sidste skæringsdato, endvidere forbruget fra foregående regnskabsperiode, målerens nummer samt en evt. fejlkode. Der kan forekomme to fejlkoder: C-0 = Plombe mangler. Måleren stopper automatisk. Måleren kontrolleres for manipulation. Varmeforbruget beregnes. F-1 = Temperaturfølerfejl. Måleren udskiftes. Techem Optica Data aflæses elektronisk ved årsaflæsningen med en aflæsningsterminal via walk by eller via TSS, hvor aflæsningerne kontinuerligt opsamles via opsamlingsbokse, som typisk opsættes i opgangen. Ved denne målertype behøver vi ikke adgang til selve lejemålet, såfremt alle andre målere i lejemålet er forsynet med radiomodul. Desuden opnås ved elektronisk aflæsning kontrolaflæsninger for hele året, der bl.a. anvendes i forbindelse med flytninger. Der foretages årligt stikprøvekontrol hos nogle brugere, for at sikre at målernes tilstand er i orden. Denne måler har en levetid på min. 12 år, hvorefter den udskiftes i forbindelse med årsaflæsning. Typegodkendelse link 8

10 Taarbæk Strandvej 95 Lejemål: st.tv-0001 Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /645/55/Thor/Riffel/PP Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /645/100/Thor/Riffel/PPP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /645/100/Thor/Riffel/PPP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /645/55/Thor/Riffel/PP Taarbæk Strandvej 95 Lejemål: st.th-0002 Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /655/49/Rio/Law-Stand/PK Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /655/49/Rio/Law-Stand/PK Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /955/165/Rio/Law-Stand/PKPKKP Taarbæk Strandvej 95 Lejemål: 1.tv-0003 Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 61/200/82/Hudevad Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,800 37/600/82/Hudevad Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 37/600/82/Hudevad Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 61/600/82/Hudevad Taarbæk Strandvej 95 Lejemål: 1.th-0004 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 14/910/215/Golf Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 6/910/190/Golf

11 Taarbæk Strandvej 95 Lejemål: 1.th-0004 Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 10/910/220/Hudevad Bad Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 7/910/220/Hudevad Taarbæk Strandvej 95 Lejemål: 2.tv-0005 Køkken Radiatormåler FHKV data III ,000 0,700 24/600/82/Hudevad Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 40/600/55/Hudevad Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,700 40/600/40/Hudevad Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 88/600/55/Hudevad Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 28/600/70/Hudevad Taarbæk Strandvej 95 Lejemål: 2.th-0006 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 15/910/190/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 7/910/190/Golf Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 9/910/220/Hudevad Bad Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 5/910/220/Hudevad Taarbæk Strandvej 95 Lejemål: 3.th-0007 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,700 11/910/215/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /955/185/Rio/Lnw/PKKPKKP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 11/900/220/Brugman Bad Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 8/910/215/Golf

12 Edelslundsvej 1 A Lejemål: st.tv-0008 Bad Radiatormåler FHKV data III 460 1,000 0,900 3/905/140/Golf Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 10/910/190/Golf Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 7/910/190/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 16/910/215/Golf Edelslundsvej 1 A Lejemål: st.th-0009 Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 7/910/215/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 14/910/220/Hudevad Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 7/910/220/Hudevad Bad Radiatormåler FHKV data III 832 1,000 0, /955/82/Rio//PP Edelslundsvej 1 A Lejemål: 1.tv-0010 Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 5/910/215/Golf Værelse Radiatormåler FHKV data III 974 1,000 1,000 5/910/190/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 14/910/215/Golf Edelslundsvej 1 A Lejemål: 1.th-0011 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /600/102/Broetje/Euro-Kompakt/PKKP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /600/102/Broetje/Euro-Kompakt/PKKP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /600/102/Broetje/Euro-Kompakt/PKKP Køkken Radiatormåler FHKV data III 672 1,000 1, /500/69/Broetje/Euro90-Komp/PK

13 Edelslundsvej 1 A Lejemål: 1.th-0011 Bad Radiatormåler FHKV data III 591 1,000 1, /955/70/Rio//PP Edelslundsvej 1 A Lejemål: 2.tv-0012 Bad Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /445/82/Thor//PKKP Køkken Radiatormåler FHKV data III 729 1,000 1, /645/39/Thor//PK Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 8/910/190/Golf Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /990/95/Interdomo//PPP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 15/910/215/Golf Edelslundsvej 1 A Lejemål: 2.th-0013 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 6/900/220/Brugman Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 14/910/220/Hudevad Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /990/95/Interdomo//PPP Bad Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /990/95/Interdomo//PPP Edelslundsvej 1 A Lejemål: 3.tv-0014 Køkken Radiatormåler FHKV data III 785 1,000 0, /655/49/Rio/Law-Stand/PK Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /990/95/Interdomo//PPP Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 8/910/190/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 18/905/190/Thor Bad Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 7/910/215/Golf

14 Edelslundsvej 1 A Lejemål: 3.th-0015 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 17/910/190/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /955/165/Rio/Law-Stand/PKPKKP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 13/910/190/Golf Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 6/910/190/Golf Bad Radiatormåler FHKV data III 428 1,000 1,000 14/500/30/Irsol/Duble-F Taarbækdalsvej 1 B Lejemål: st.tv-0016 Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 10/910/220/Hudevad Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 6/900/160/Brugman Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /645/82/Thor//PKKP Taarbækdalsvej 1 B Lejemål: st.mf-0017 Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /500/102/Broetje/Euro92-Komp/PKKP Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 48/600/82/Hudevad Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /500/102/Broetje/Euro92-Komp/PKKP Taarbækdalsvej 1 B Lejemål: st.th-0018 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /555/165/Rio/Law-Stand/PKPKKP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 11/910/220/Hudevad

15 Taarbækdalsvej 1 B Lejemål: 1.tv-0019 Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 8/910/190/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 8/910/190/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,800 40/447/140/Golf Taarbækdalsvej 1 B Lejemål: 1.mf-0020 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /600/102/Broetje/Euro-Kompakt/PKKP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /600/102/Broetje/Euro-Kompakt/PKKP Taarbækdalsvej 1 B Lejemål: 1.th-0021 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /590/95/Interdomo//PPP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /955/165/Rio/Law-Stand/PKPKKP Taarbækdalsvej 1 B Lejemål: 2.tv-0022 Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /990/95/Interdomo//PPP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 9/910/220/Hudevad Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,800 9/910/220/Hudevad Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,800 42/447/140/Golf Taarbækdalsvej 1 B Lejemål: 2.mf-0023 Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /955/82/Rio/Lnw/PKKP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /655/208/Rio/Lnw/PKKPPKKP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /955/82/Rio/Lnw/PKKP

16 Taarbækdalsvej 1 B Lejemål: 2.th-0024 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 58/500/52/Golf/Planra Taarbækdalsvej 1 B Lejemål: 3.tv-0025 Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 12/910/190/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 10/910/220/Hudevad Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,700 8/900/220/Brugman Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,700 57/500/200/Ahlmann Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /600/100/Termo-Teknik/Kompakt-13/PKKP Taarbækdalsvej 1 B Lejemål: 3.mf-0026 Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /655/102/Rio/Law-Stand/PKKP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /955/102/Rio/Law-Stand/PKKP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /955/102/Rio/Law-Stand/PKKP Taarbækdalsvej 1 B Lejemål: 3.th-0027 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /555/102/Rio/Law-Stand/PKKP Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /655/102/Rio/Law-Stand/PKKP Køkken Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /655/102/Rio/Law-Stand/PKKP Lejemål: st.tv-0028 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 12/910/190/Golf

17 Lejemål: sv.mf-0029 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 15/910/220/Hudevad Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 5/910/220/Hudevad Bad Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 5/910/220/Hudevad Lejemål: st.th-0030 Bad Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 5/910/220/Hudevad Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 12/910/220/Hudevad Lejemål: sh.mf-0031 Bad Radiatormåler FHKV data III 974 1,000 0,900 5/910/190/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 12/910/215/Golf Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /860/66/Ahlmann/Paneo/PP Lejemål: 1.tv-0032 Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 7/910/190/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 10/910/220/Hudevad Lejemål: 1v.mf-0033 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 12/910/190/Golf Værelse Radiatormåler FHKV data III 852 1,000 1,000 4/900/200/Ahlmann Bad Radiatormåler FHKV data III 874 1,000 1,000 4/910/215/Golf

18 Lejemål: 1.th-0034 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 12/910/190/Golf Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 11/910/215/Golf Bad Radiatormåler FHKV data III 874 1,000 1,000 4/910/215/Golf Lejemål: 1h.mf-0035 Bad Radiatormåler FHKV data III 618 1,000 1, /955/72/Rio/Kompakt/PP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 15/910/220/Hudevad Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /955/102/Rio/Law-Stand/PKKP Lejemål: 2.tv-0036 Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 7/900/220/Brugman Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 10/900/220/Brugman Lejemål: 2v.mf-0037 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 12/910/220/Hudevad Soveværelse Radiatormåler FHKV data III 870 1,000 1,000 4/910/220/Hudevad Bad Radiatormåler FHKV data III 779 1,000 1,000 4/910/190/Golf Lejemål: 2.th-0038 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /955/165/Rio/Law-Stand/PKPKKP Bad Radiatormåler FHKV data III 779 1,000 1,000 4/910/190/Golf Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 9/900/200/Ahlmann

19 Lejemål: 2h.mf-0039 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 8/900/220/Din Lejemål: 3.tv-0040 Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /955/165/Rio/Law-Stand/PKPKKP Værelse Radiatormåler FHKV data III 529 1,000 0, /500/71/Broetje/Euro92-Komp/PK Lejemål: 3v.mf-0041 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 14/910/220/Hudevad Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 6/900/220/Brugman Bad Radiatormåler FHKV data III 889 1,000 0,900 4/900/220/Brugman Lejemål: 3.th-0042 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /955/165/Rio/Law-Stand/PKPKKP Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,700 9/900/220/Brugman Lejemål: 3h.mf-0043 Bad Radiatormåler FHKV data III 960 1,000 0,900 24/600/55/Hudevad Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 17/910/190/Golf Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /990/95/Interdomo//PPP Taarbækdalsvej 1 D Lejemål: st Køkken Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /555/82/Rio//PP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /655/82/Rio//PP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /655/102/Rio/Lnw/PKKP

20 Taarbækdalsvej 1 D Lejemål: st Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /655/102/Rio/Lnw/PKKP Taarbækdalsvej 1 D Lejemål: 1.sal-0045 Køkken Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /500/98/Broetje/Euro90-Komp/PKKP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 9/910/190/Golf Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 28/1000/70/Hudevad Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 40/1000/70/Hudevad Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,850 22/910/190/Golf Bad Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 28/600/50/Neq/Amadeus/ Taarbækdalsvej 1 D Lejemål: 2.sal-0046 Køkken Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /455/165/Rio/Law-Stand/PKPKKP Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /455/165/Rio/Law-Stand/PKPKKP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /955/165/Rio/Law-Stand/PKPKKP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /955/165/Rio/Law-Stand/PKPKKP Skovvej 6 Lejemål: st.tv-0047 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 11/797/220/Tasso Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 9/797/220/Tasso Køkken Radiatormåler FHKV data III 960 1,000 0,900 24/600/55/Hudevad Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 14/618/144/Rio

21 Skovvej 6 Lejemål: st.th-0048 Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 19/447/140/Golf Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 19/447/140/Golf Bad Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /545/82/Thor//PKKP Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 12/500/144/Rio Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /545/82/Thor//PKKP Skovvej 6 Lejemål: 1.tv-0049 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 9/910/190/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 15/910/190/Golf Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 13/619/145/Ribe/ Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 17/619/220/Ribe/ Skovvej 6 Lejemål: 1.th-0050 Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /545/82/Thor//PKKP Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /545/82/Thor//PKKP Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /545/82/Thor//PKKP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /545/82/Thor//PKKP Skovvej 6 Lejemål: 2.tv-0051 Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /600/102/Broetje/Euro92-Komp/PKKP Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /740/95/Interdomo//PPP

22 Skovvej 6 Lejemål: 2.tv-0051 Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /600/98/Broetje/Euro90-Komp/PKKP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /590/95/Interdomo//PPP Skovvej 6 Lejemål: 2.th-0052 Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /545/82/Thor//PKKP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /545/82/Thor//PKKP Køkken Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /545/82/Thor//PKKP Bad Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /555/102/Rio/Lnw/PKKP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /545/82/Thor//PKKP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /545/82/Thor//PKKP Skovvej 4 Lejemål: st.tv-0053 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 21/447/140/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 12/619/220/Ribe/ Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 13/619/145/Ribe/ Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 16/500/160/Ahlmann Skovvej 4 Lejemål: st.th-0054 Bad Radiatormåler FHKV data III 732 1,000 0, /740/25/Interdomo//P Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 20/447/140/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 10/469/220/Ribe/

23 Skovvej 4 Lejemål: st.th-0054 Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 20/447/140/Golf Skovvej 4 Lejemål: 1.tv-0055 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 17/447/140/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /600/150/Purmo/Fin-Prof-Kom/PKPKKP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 10/619/220/Ribe/ Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /600/150/Purmo/Fin-Prof-Kom/PKPKKP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 13/619/145/Ribe/ Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /600/100/Purmo/Fin-Prof-Kom/PKKP Skovvej 4 Lejemål: 1.th-0056 Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /500/60/Interdomo//PP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 16/500/160/Brugman Bad Radiatormåler FHKV data III 875 1,000 1,000 29/500/30/Concord/Thermobad Skovvej 4 Lejemål: 2.tv-0057 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 32/600/70/Hudevad Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 11/618/219/Rio Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /600/60/Interdomo//PP Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 14/618/144/Rio Bad Radiatormåler FHKV data III 854 1,000 0, /740/25/Interdomo//P

24 Skovvej 4 Lejemål: 2.th-0058 Bad Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 10/469/145/Ribe/ Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /500/98/Broetje/Euro90-Komp/PKKP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 11/619/220/Ribe/ Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 14/619/145/Ribe/ Skovvej 2 Lejemål: st Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 12/500/219/Rio Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 12/500/219/Rio Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,900 18/500/160/Brugman Skovvej 2 Lejemål: butik-0060 Butik Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 15/910/190/Golf Butik Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 16/900/220/Brugman Kontor Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 20/447/140/Golf Skovvej 2 Lejemål: butik-0061 Butik Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /400/155/Henrad/Kompakt/PKKPKP Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 15/910/190/Golf Skovvej 2 Lejemål: 1.tv-0062 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 16/447/140/Golf Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 10/618/219/Rio Soveværelse Radiatormåler FHKV data III 960 1,000 1, /645/20/Golf/Panra/P

25 Skovvej 2 Lejemål: 1.tv-0062 Køkken Radiatormåler FHKV data III 942 1,000 1,000 9/500/144/Rio Skovvej 2 Lejemål: 1.th-0063 Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /545/93/Thor//PP Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /545/93/Thor//PP Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 20/447/140/Golf Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 19/447/140/Golf Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 29/447/140/Golf Køk./alrum Radiatormåler FHKV data III ,000 0,800 45/460/95/Golf Skovvej 2 Lejemål: 2.tv-0064 Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /545/82/Thor//PKKP Stue Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 11/619/220/Ribe/ Køkken Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 10/469/145/Ribe/ Bad Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /655/102/Rio/Law-Stand/PKKP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III ,000 1,000 8/910/190/Golf Skovvej 2 Lejemål: 2.th-0065 Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0,700 13/910/190/Golf Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /990/95/Interdomo//PPP

26 Skovvej 2 Lejemål: 3.sal-0066 Taarbækdalsvej 1 E Lejemål: st Køkken Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /955/165/Rio/Law-Stand/PKPKKP Soveværelse Radiatormåler FHKV data III 952 1,000 0,900 28/500/55/Hudevad Værelse Radiatormåler FHKV data III ,000 0, /600/98/Broetje/Euro90-Komp/PKKP Taarbækdalsvej 1 D Lejemål: kld Alment rum Radiatormåler FHKV data III ,000 1, /590/95/Interdomo//PPP

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 0-4, 2300 København S Techem ejendomsnr.: 0500/0590 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget. Vedligeholdelse

Læs mere

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 AG Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse af kontrolmanual

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Onsdag 09. november 2016 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Overordnet oversigt vedrørende love og bekendtgørelser i forhold til varme- og vandregnskaber.

Læs mere

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 ag Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Hans Henrik Finne 23. November 2017 Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011 understregede,

Læs mere

Varmeregnskabet som analyseværktøj

Varmeregnskabet som analyseværktøj Varmeregnskabet som analyseværktøj fsb Alment boligselskab i København Administrerer ca. 13.000 boliger Laver selv vores varme-, vand- og elregnskaber Allan Sanhof - Energitekniker Er varmeregnskabet en

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

Varmeregnskabet som analyseværktøj

Varmeregnskabet som analyseværktøj Varmeregnskabet som analyseværktøj fsb Alment boligselskab i København Administrerer ca. 13.000 boliger Laver selv vores varme-, vand- og elregnskaber Allan Sanhof - Energitekniker Er varmeregnskabet en

Læs mere

Vigtig viden for ejer/administrator

Vigtig viden for ejer/administrator Nyheder Vigtig viden for ejer/administrator Focus på ressourcer Ejendomstjek - gratis Med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse indenfor forbrugsmåling tilbyder Techem et gratis ejendomstjek. Vi vil gerne

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Indsæt billede H: 11,9 B: 28,13 Lov grundlaget Bekendtgørelse af byggelov LBK nr 452 af 24/06/1998 afløser for LBK 805 af 9. oktober 1995 4

Læs mere

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning Individuel forbrugsmåling Vejledning og sparetips Focus på ressourcer Individuel forbrugsmåling Techem udarbejder det årlige fordelingsregnskab og de tilhørende

Læs mere

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning Individuel forbrugsmåling Vejledning og sparetips Focus på ressourcer Individuel forbrugsmåling Techem udarbejder det årlige fordelingsregnskab og forbrugsopgørelserne.

Læs mere

Varmeregnskaber Jura og Teknik

Varmeregnskaber Jura og Teknik Varmeregnskaber Jura og Teknik Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Varmeleverandøren Det er ejeren, der er varmeleverandør

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 11 November 2014 i Tåstrup

Varmeregnskab Temadag 11 November 2014 i Tåstrup Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Notat BO0202-00002 04-05-2017 1. Indledning Transport-,

Læs mere

VELKOMSTBROCHURE for ejer/administrator. Velkommen hos Techem. Fordelingsregnskaber og forbrugsopgørelser. Focus på ressourcer

VELKOMSTBROCHURE for ejer/administrator. Velkommen hos Techem. Fordelingsregnskaber og forbrugsopgørelser. Focus på ressourcer VELKOMSTBROCHURE for ejer/administrator Velkommen hos Techem Fordelingsregnskaber og forbrugsopgørelser Focus på ressourcer 2 Velkommen hos Techem Tak fordi du valgte Techem som din samarbejdspartner.

Læs mere

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning Individuel forbrugsmåling Vejledning og sparetips Focus på ressourcer Individuel forbrugsmåling Techem udarbejder det årlige fordelingsregnskab og forbrugsopgørelserne.

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 21 November 2013 i Århus

Varmeregnskab Temadag 21 November 2013 i Århus Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering, dette har

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 5 November 2015 i Århus

Varmeregnskab Temadag 5 November 2015 i Århus Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen E/F Blågårdsstræde 2-4 m.fl.. 4000 Roskilde Anlæg: 714777 Varmeleverandør c/o Bente Naver Ejendomsadm. E/F Blågårdstræde 2-4 m.fl. Røgerupvej 4 4050 Skibby

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 16 november 2010

Varmeregnskab Temadag 16 november 2010 Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Måling i varmecentraler og i lejligheder

Læs mere

Temadag Varmemåling og varmeregnskaber

Temadag Varmemåling og varmeregnskaber Temadag Varmemåling og varmeregnskaber 13:30 til 14:15 Erfaringer med varmemåling gennem mange år Erfaringer fra praksis med bl.a.: Varmeregnskaber, korrektioner, stor spredning i regninger, klager, skimmelsvamp,

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af:

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af: istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Ejendommen Ejd. Ved Bellahøj AKB, Blok 1-2700 Brønshøj Anlæg: 705061 Varmeleverandør Att. Eno Afdeling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V Denne

Læs mere

Referat af beboermøde den 2. marts 2010

Referat af beboermøde den 2. marts 2010 Referat af beboermøde den 2. marts 2010 Bestyrelsen afholdte tirsdag den 2. marts et velbesøgt beboermøde om individuel varmemåling og vedligeholdelsesplan. På mødet fremlagde bestyrelsen planerne for

Læs mere

istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet

istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet Ejendommen Ejd. Lyøvej 5-9 2000 Frederiksberg Anlæg: 701041 Varmeleverandør Ejendomsadministration Egemar & Clausen Nørregade 7A 1165

Læs mere

http://www.teknologisk.dk/31494

http://www.teknologisk.dk/31494 http://www.teknologisk.dk/31494 Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor

Læs mere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen Varmeleverandør Ejd. Værnedamsvej 5-5A & 5B 1819 Frederiksberg C Anlæg: 73052 c/o Bente Naver Ejd.administra A/B Værnedamsvej 5-5A & 5B Røgerupvej 050

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af:

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af: istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Ejendommen Ejd. Pr,Christiansg.10/Skovbry 8900 Randers Anlæg: 717466 Varmeleverandør A/B Skovgaarden Skovbrynet 2 8900 Randers Denne kontrolmanual for

Læs mere

Techem Beboer Portal. BRUGERMANUAL Information til lejer/beboer. Se din forbrugsmåling online Så har du fuldt overblik over dit forbrugsmønster

Techem Beboer Portal. BRUGERMANUAL Information til lejer/beboer. Se din forbrugsmåling online Så har du fuldt overblik over dit forbrugsmønster BRUGERMANUAL Information til lejer/beboer Techem Beboer Portal Se din forbrugsmåling online Så har du fuldt overblik over dit forbrugsmønster Focus på ressourcer Indholdsfortegnelse Techem Beboer Portal...

Læs mere

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alex Rytt Århus 1.december 2011 Varmeregningen hvad siger loven og Carsten Lov om leje af almene boliger siger ikke meget om hvordan man

Læs mere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere 1 af 9 21-06-2012 11:46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2:801-434/cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget

Læs mere

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber

Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber Hvem er jeg? Jesper Nørgaard M.Sc. 2011 fra AAU (Indeklima og Energi) Videnskabelig assistent AAU 2011

Læs mere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken - 2920 Charlottenlund Anlægsnr: 740867 Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør

Læs mere

Må en varmemåler se lækker ud?

Må en varmemåler se lækker ud? Må en varmemåler se lækker ud? Brunata Futura+ sætter nye standarder for boligindretning og forbrugsmåling I halvdelen af alle danske hjem sidder der lovpligtige varmemålere på radiatorerne. De skal sikre

Læs mere

Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark

Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark Techem Danmark A/S Indhold Hvem er vi? Hvorfor er målerbekendtgørelsen ændret? Hvad er nyt? Hvornår skal den iværksættes? Er der forskel på koldt

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 8 November 2017 i Århus

Varmeregnskab Temadag 8 November 2017 i Århus Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup F U L D M A G T

E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup F U L D M A G T Undertegnede, der er ejer af lejlighed nr. 1, hovedmatrikel nr. beliggende Højagerparken nr. 2, st.th., 2750 Ballerup Antal stemmer efter fordelingstal: 34 Undertegnede, der er ejer af lejlighed nr. 2,

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 9 November 2016 i Tåstrup

Varmeregnskab Temadag 9 November 2016 i Tåstrup Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

BRUGERMANUAL Version 4. Techem Portalen. En sikker og fleksibel administration af ejendommens vand- og energiforbrug. Focus på ressourcer 1

BRUGERMANUAL Version 4. Techem Portalen. En sikker og fleksibel administration af ejendommens vand- og energiforbrug. Focus på ressourcer 1 BRUGERMANUAL Version Techem Portalen En sikker og fleksibel administration af ejendommens vand- og energiforbrug Focus på ressourcer Indholdsfortegnelse Techem Portalen... Arkiv Online... 6 Ordre & aktuelt...

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Åvej 2A, 6510 Gram Sag ERHVERV9

SALGSPROSPEKT. Åvej 2A, 6510 Gram Sag ERHVERV9 Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Åvej 2A, 6510 Gram Sag ERHVERV9 Pris kontant kr. 1.095.000,- Startforrentning,

Læs mere

6 st. tv 6 st. th Besvaret Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8

6 st. tv 6 st. th Besvaret Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Falen 6 6 st. tv 6 st. th x x x x x x 6 1 tv 6 1 th 6 2 tv 6 2 th x x x x x x x x x 6 3 tv 6 3 th o o o o o o 6 4 tv 6 4 th Besvaret x x x x x x Falen 8 8 st. tv 8 st. th o o o 8 st. mf. Besvaret Påsken

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 3 (erstatter 2. udgave inkl. alle tillæg) Dato: 8. juni 2012 Gyldig til: 2015-12-07 Systembetegnelse: TS 27.21. 025 Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til 10 i Erhvervsfremme

Læs mere

Varmemåling, varmeregnskaber og fordelingsregnskaber for el 21. november 2013 Aarhus

Varmemåling, varmeregnskaber og fordelingsregnskaber for el 21. november 2013 Aarhus Varmemåling, varmeregnskaber og fordelingsregnskaber for el 21. november 2013 Aarhus Temadag Varmemåling og varmeregnskaber Tirsdag den 21. november 2013 13:00: Erfaringer med varmemåling gennem mange

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

HUSFORENINGEN SYD DOKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM.

HUSFORENINGEN SYD DOKUMENTATION FOR TRANSFORMERPLACERING TIL HENHOLDSVIS 12 V LYS UNDER KØKKENSKABE/HYLDER HENHOLDSVIS 12 V LYS I BADERUM. Lyneborggade 21 Umiddelbart tilgængelig bag låge. Topplade er Vanskeligt tilgængelig på grund af stålstang fjernet. i kant af lem til teknikskakt, og man skal ind og Nye spots er monteret under hylde over

Læs mere

REDEGØRELSE FOR INDIVIDUELLE VARMEMÅLERE

REDEGØRELSE FOR INDIVIDUELLE VARMEMÅLERE Til Nukissiorfiit Dokumenttype Rapport Dato 2016.12.21 REDEGØRELSE FOR INDIVIDUELLE VARMEMÅLERE 1 Dato 2016-12-21 Udarbejdet af Krhe/pvj/sa/aht Kontrolleret af Joha/ Godkendt af Beskrivelse hfj 1110000152-7-002-1

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber

Varmemåling og varmeregnskaber 5. Temadag Varmemåling og varmeregnskaber Tirsdag den 20. november 2012 12:45: Erfaringer med varmemåling gennem mange år: Erfaringer fra praksis med bl.a.: Varmeregnskaber, korrektioner, stor spredning

Læs mere

Fyrkildevej. Himmerland afd. 52. Den 9. september 2016

Fyrkildevej. Himmerland afd. 52. Den 9. september 2016 Fyrkildevej Himmerland afd. 5 Den 9. september 016 Index Fyrkildevej Rækkefølgeplan...0 Fyrkildevej Bebyggelsesplan...06 Fyrkildevej Opgangstyper... 07 Fyrkildevej Huslejer...08 Fyrkildevej r...09 Lejlighed

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN - AFSNIT 2 - Bystævnevej 42-60

HØJSTRUPPARKEN - AFSNIT 2 - Bystævnevej 42-60 Opgang Etage/side Lejl. Type Side ST. TV. 15 7 ST. TH. 10 4 1. TV. 19 8 1. TH. 22 A 12 2. TV. 19 8 2. TH. 22 A 12 3. TV. 13 3. TH. 45 17 ST. TV. 11 5 ST. TH. 10 4 1. TV. 19 8 1. TH. 20 A 9 2. TV. 19 8

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Tidligt billede af gård - er justeret i projekteringen MONTANAGADE. Lejlighedstyper. T

Tidligt billede af gård - er justeret i projekteringen MONTANAGADE. Lejlighedstyper.  T Tidligt billede af gård - er justeret i projekteringen MONTANAGADE www.cosmoejendomme.dk T 8615 1688 Lejlighedstyper INDHOLD PLANER Beskrivelse Stueplan 1. sal 2. sal 3. sal 3 4 5 6 7 LEJLIGHEDSTYPER Lejlighedstype

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber

Varmemåling og varmeregnskaber Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? Preben Jensen, ista Danmark A/S Hvad må der fordeles på grundlag af Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere (vær

Læs mere

Disse forhold peger på, at der er noget grundlæggende galt med varmeanlægget på ejendommen.

Disse forhold peger på, at der er noget grundlæggende galt med varmeanlægget på ejendommen. Notat 25. november 2016 Ejd. nr. 874 FI/bma e: fi@cej.dk E/F Husforeningen Syd Undersøgelse af varmeanlæg Sendes til: Udarbejdet af: Bestyrelsen Formand Laura Clemmensen Administrator Lone Stausgaard Projektleder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator. Techem Beboer App - Forbrugsmål. Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål. Focus på ressourcer

BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator. Techem Beboer App - Forbrugsmål. Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål. Focus på ressourcer BRUGERVEJLEDNING Ejer/administrator Techem Beboer App - Forbrugsmål Giv dine lejere/beboere adgang til forbrugsmål Focus på ressourcer Forbrugsmål Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Administrator Log

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN - AFSNIT 2 - Møllemarksvej 62-78

HØJSTRUPPARKEN - AFSNIT 2 - Møllemarksvej 62-78 Opgang Etage/side Lejl. Type Side ST. TV. 15 21 ST. TH. 10 19 1. TV. 19 23 1. TH. 22 B 26 2. TV. 42 31 2. TH. 45 34 ST. TV. 11 20 ST. TH. 10 19 1. TV. 19 23 1. TH. 20 B 25 2. TV. 42 31 2. TH. 43 B 33 ST.

Læs mere

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Sp.1) Fordelingen af besvarelser fra hhv. Tranehaven og Tranevænget

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Lejer/beboer. Techem Beboer App - Forbrugsmål. Få nemt adgang til forbrugsmål. Focus på ressourcer

BRUGERVEJLEDNING Lejer/beboer. Techem Beboer App - Forbrugsmål. Få nemt adgang til forbrugsmål. Focus på ressourcer BRUGERVEJLEDNING Lejer/beboer Techem Beboer App - Forbrugsmål Få nemt adgang til forbrugsmål Focus på ressourcer Forbrugsmål Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Lejer/beboer Brugervejledning... 6 Sådan

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Forbrugsregnskaaber for arme varme den e evige ig s e andh ed!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Forbrugsregnskaaber for arme varme den e evige ig s e andh ed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Forbrugsregnska aber for varme den evige sandhe ed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Varmeregningen hvad siger loven og Preben Lov om leje af almene boliger siger ikke meget om, hvordan man udarbejder et forbrugsregnskab

Læs mere

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer BEK nr 1527 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-34-31-00268 Senere

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps NOTAT: A/B Ahlefeldt Individuel måling af varmt brugsvand Vurdering af rentabilitet Dato: 19.09.2016 Sagsnr.: 16219 Ejendommens adresse: Nansensgade 41 & Charlotte

Læs mere

Røgalarm - fumonic 3 radio: Trådløs funktionsovervågning af Røgalarmer via radiatormålernes radionet

Røgalarm - fumonic 3 radio: Trådløs funktionsovervågning af Røgalarmer via radiatormålernes radionet Røgalarm - fumonic 3 radio: Trådløs funktionsovervågning af Røgalarmer via radiatormålernes radionet Brandbevægelsens temadag "Brandsikkert hjem" Benny Mathiesen, 14. november 2013 istas forretningsmiljø

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

Blåkildevej - AFD Lejemålsliste - UDKAST. Før renovering. Efter renovering Lejemåls nr. Bemærkninger Adresse Rum BBRAreal

Blåkildevej - AFD Lejemålsliste - UDKAST. Før renovering. Efter renovering Lejemåls nr. Bemærkninger Adresse Rum BBRAreal Blåkildevej - AFD. 51 - liste - UDKAST Før renovering Efter renovering 90 51 1 Blåkildevej 1, st.tv. 3 101,00 90 51 1 B.01 Blåkildevej 1, st.tv. D1 115 90 51 2 Blåkildevej 1, st.th. 4 110,00 90 51 2 B.01

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

BRUGERMANUAL Version 3. Techem Portalen. En sikker og fleksibel administration af ejendommens vand- og energiforbrug. Focus på ressourcer

BRUGERMANUAL Version 3. Techem Portalen. En sikker og fleksibel administration af ejendommens vand- og energiforbrug. Focus på ressourcer BRUGERMANUAL Version 3 Techem Portalen En sikker og fleksibel administration af ejendommens vand- og energiforbrug Focus på ressourcer Indholdsfortegnelse Techem Portalen... Arkiv Online... Bestil Online...

Læs mere

BBR-nr.: 851-040196 Energimærkning nr.: 200004073 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040196 Energimærkning nr.: 200004073 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040196 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 2 (erstatter 1. udgave samt tillæg til 1. udgave) Dato: 31. maj 2016 Gyldig til: 31. maj 2026 Typegodkendelsen udstedt i henhold til 10 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 243

SALGSPROSPEKT Sag nr. 243 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 243 Storegade 180 A-C, 6705 Esbjerg Ø Fuldt udlejet ejendom med 4 lejligheder og stor garage Pris kontant: Kr. 2.400.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kontor med panoramaudsigt over København Rosenborggade1A, 6. Sal 1130 København K.

Kontor med panoramaudsigt over København Rosenborggade1A, 6. Sal 1130 København K. Et kontor over byen Kontor med panoramaudsigt over København Rosenborggade1A, 6. Sal 1130 København K. Et kontor over byen Kontor med panoramaudsigt over København Rosenborggade1A, 6. Sal 1130 København

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

MARMORBYEN PLANTEGNINGER 128 NYOPFØRTE LEJLIGHEDER PÅ MARMORMOLEN I NORDHAVN. 1 TIL 4-VÆRELSES LEJLIGHEDER PÅ 77 TIL 150 M 2.

MARMORBYEN PLANTEGNINGER 128 NYOPFØRTE LEJLIGHEDER PÅ MARMORMOLEN I NORDHAVN. 1 TIL 4-VÆRELSES LEJLIGHEDER PÅ 77 TIL 150 M 2. MARMORBYEN PLANTEGNINGER 8 NYOPFØRTE LEJLIGHEDER PÅ MARMORMOLEN I NORDHAVN. TIL -VÆRELSES LEJLIGHEDER PÅ 77 TIL 0 M. TYPE -værelses lejlighed BLOK 0 0 m Marmorvej, st. th. TYPE -værelses lejlighed BLOK

Læs mere

A A B - A F D E L I N G 1 0 0

A A B - A F D E L I N G 1 0 0 A A B - A F D E L I N G 1 fælles lokale stuen areal: 76 m² adresse: Richard Mortensens Vej, st.th. FÆLLES TERRASSE FÆLLESLOKALE 34,3 M² ENTRÉ 3,3 m² POST INDGANG AFDELINGS- KONTOR 7,6 M² AFDELINGS- BESTYRELSE

Læs mere