Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. september 2011 kl. 15:00 Afbud fra Pernille Vigsø Bagge og Vagn Olesen Inge Ringgren deltog ved pkt Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev tilføjet to punkter på foranledning af Per Beck: 5.3 ferieplan og 5.4 udbud af valgfag og studieretninger. Bjarne Sloth Christensen ønskede et punkt 5.5 medarbejdertrivselsundersøgelse. Med disse tilføjelser blev dagsordenen godkendt. 2. Bestyrelsens arbejde Meddelelser fra formanden. Formanden beklagede, at han ikke havde mulighed for at være med på indvielsesdagen ved skoleårets start, men glædede sig i øvrigt over at dagen forløb godt Referatet fra mødet den 30. maj Udsendt og godkendt elektronisk Referatet er godkendt og offentliggjort på Bestyrelsens møder. Næste bestyrelsesmøde er mandag den På dette møde fastlægges mødeplanen for Bestyrelsens sammensætning. Ny repræsentation fra skolens elever/kursister (elevrådets formand og næstformand): Liv Jensen, 3a (stemmeret); Marie Louise Ditlev Eriksen, 1p Underskrivelse af tillæg til vedtægterne med Gymnasiets aktiviteter. Tillægget, hvor det nævnes at der udbydes STX, HF og HHX, blev underskrevet. Rektor har skrevet til undervisningsministeren, at kravet om 40 kursister på hf senest i 2012 allerede er nået i 2011 og dermed er oprettelsesbetingelsen for hf kurset realiseret. Miniasteren har kvitteret med at lykkeønske skolen og egnen med et øget uddannelsestilbud Rapportering over skoleåret 2010/2011, samt bemyndigelse til lønforhandling. I forbindelse med vurdering af opfyldelse af resultatlønskontrakt for skolens øverste leder, der foretages af formand og næstformand udarbejder rektor en beretning, der indgår i vurderingen denne er vedlagt. Rektor gennemgik den udsendte beretning om opfyldelse af målene i resultatlønskontrakten fra skoleåret 10/11. Undervisningsministeriet har ikke p.t. udmeldt retningslinjer for resultatløn. Det foreslås derfor: Kontraktperioden fastsættes til perioden 1/ til 31/ (altså overgang til kalenderåret som periode). Bestyrelsens formand og næstformand bemyndiges til sammen med rektor at udforme kontrakten, og således at satsningsområder godkendes af bestyrelsen på næste møde (procedure som hidtil) Den hidtidige årlige ramme for en institution af FGs størrelse er (endnu) kr årligt for øverste leder, og bestyrelsen har hidtil godkendt at der kan indgås aftaler med den øvrige ledelse på samlet et tilsvarende beløb. Under

2 hensyntagen til også de økonomiske forhold foreslås, at beløbsrammen for øverste leder for perioden fastsættes til , og rektor bemyndiges til at indgå kontrakter med den øvrige ledelse, således at de økonomiske rammer for vicerektor er 35% af rammen for øverste leder, og rammen er 30% af rammen for øverste leder for den øvrige pædagogiske ledelse. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode. Der er ikke som tidligere krav om at der indgås resultatlønskontrakt. Dette førte til diskussion om fordele og ulemper ved at anvende resultatlønskontrakter for ledelsen. Resultatløns betydning som reguleringsinstrument og dens egnethed til at sikre kvaliteten af det udførte ledelsesarbejde blev også debatteret. Der var overvejende flertal for at fortsætte med resultatlønskontrakter. Ole Ravn foreslog at udnytte den fulde ramme på kr pr. år i stedet for det foreslåede En afstemning viste stort flertal for at fastholde rammebeløbet på kr Den øvrige ledelses resultatlønsramme fastsættes til kr (= 125% af rektors ramme) for de fire pædagogiske ledere til sammen. Rektor forhandler fordelingen af de øvrige lederes andele inden for reultatlønsrammen. Ifølge lønaftale mellem rektor og Fjerritslev Gymnasium så forhandles lønnen 1 gang årligt første gang i Der har ikke hidtil været ført lønforhandlinger mellem rektor og bestyrelsen, hvorfor det foreslås, at bestyrelsens formand bemyndiges til at søge bemyndigelse i undervisningsministeriet om tilladelse til udmøntning af chefløn, og formand og næstformand bemyndiges til at forhandle løn med rektor. Bestyrelsens formand bemyndiges til at søge undervisingministeriet om tilladelse til forhandling af rektors løn Brev fra Undervisningsministeren vedr. kriseberedskab. (vedlagt) Udkast til beredskabsplan uddelt. Der arbejdes videre med udkastet med inddragelse af sikkerhedsrepræsentanterne. 3. Økonomi Regnskabsopfølgning for 1. halvår (Bilag se fane 2 i regnearket) Bilaget blev gennemgået af Inge Ringgren Forventning til Det økonomiske resultat for 2011 Der er pt. nogle usikkerhedsmomenter, der kan være afgørende for om årets regnskab kommer til at ende med under- eller overskud. Fællestaxameter og bygningstaxameter udmøntes på baggrund af elevtallet året før. Dette er problematisk, da HF er nystartet ved FG. Der er sendt ansøgning om at lade det nuværende elevtal danne baggrund for tilskud for 2011 og Hvis der mod forventning ikke ydes taxameter, vil der opstå underskud på kr pr. år de næste to år. Feriepenge og skyldig løn kan først reguleres ved årets udgang. Byggeregnskab (evt. status) vil være klart til næste bestyrelsesmøde. Desuden ønskes en likviditetsoversigt. Bestyrelsen beder rektor om at gennemgå økonomien mhp. mulige besparelser.

3 4. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer 4.1. Elev- og personalesituationen: Udvikling i elevbistanden, samt fordeling på uddannelser (se vedlagte). De seneste tal blev udleveret. Pt. er der i alt 402 elever. (stx 117, HF: 52, HHX 24 på 1. årgang) Orientering elevernes geografiske tilhørsforhold.(se vedlagte) Gennemgang af geografiske tendenser ved rektor. HFere og HHXere ser ud til at komme mest fra nærområdet, mens stx-eleverne spreder sig mere geografisk Ansættelsessituationen. Der er ansat nye lærere til de ledige stillinger, der var behov for før sommerferien. Ca. ½ stilling i engelsk har dog måttet dækkes internt, da der ikke kunne findes kvalificerede lærerkræfter udefra Opfølgning på besluttede omforandringer, jf. majmødet 2011 (Bent Danielsen) Parkingspladsudvidelsen er færdig. Økonomisk er projektet forløbet som budgetteret. Møbler og udvidelse af fællesområdet er blevet billigere end budgetteret. Cykelskur + udvidelse af maskinhuset er ikke påbegyndt. Det samlede byggebudget for hele tilbygningen forventes som minimum overholdt Rektor rapport 2010/2011 satsningsområder (bilag) De områder der har været fokus på i 2010/11 og graden af opfyldelse, blev gennemgået af rektor Prioriteringer overordnede betragtninger (se bilag) Bestyrelsen har ingen bemærkninger til det udsendte bilag. Der arbejdes videre med de overordnede prioriteringer fra skolens side. 5. Orientering Fra skolen liv Skolestart. 3g har arrangeret en god første dag for de nye elever modtagelse af nye elever Der har været holdt introtur til Livø med hele 1. årgang samlet. De første 2-3 dage af skoleåret var der tilsyneladende ikke problemer med ældre elevers adfærd overfor nye elever, men efter nogle dage har der været et par episoder. Det er påtalt kraftigt over for 3g, og det er indskærpet, at der vil blive sanktioneret kraftigt ved gentagelsestilfælde. Personalet er bedt om at bakke op, hvis man hører eller ser noget der bare er en antydning af chikane nye uddannelser (hf: Anna Margrethe Saxild, hhx: Bjarne Edelskov) HF: Der foregår tutorsamtaler. Det foreløbige indtryk er, at der er startet to gode klasser præget af målrettethed og modenhed. At lektier overvejende læses på skolen fungerer positivt ind til videre. HHX: HHXerne synes at være godt integreret i skolens øvrige liv. Den fælles introtur på tværs af uddannelserne har haft god effekt. HHX-klassen synes også at fungere godt internt, og bære præg af en form for målrettethed mod en merkantil fremtid. Samlæsning på valghold bliver ikke aktuelt før senere i uddannelsesforløbet. (Pt. er HFere og stx ere dog blandet i kunstneriske fag.) Lærerne fra EUC-Nordvest inddrages i så mange fælles aktiviteter som muligt Planer for brobygning/fagdage/fagforløb på FG 2011/2012. (Bjarne Edelskov)

4 Bjarne Edelskov Nielsen og Per Beck har været på evalueringsrunde til de afleverende skoler. Elevundersøgelse blandt 1 årg. elever tyder på, at brobygning har stor betydning for deres valg af ungdomsuddannelse. Samarbejdet udvides og nu også med Ranum Skole i det kommende år. Åbybro Skoles 10. klasser er pt. med i et energiprojekt under Friluftsrådets Grønt Flag - kampagne. Dette resulterer i, at der bygges der halmhus som skal bruges til energimålinger mv. Samarbejdet har også forgrening til AAU, der leverer ekspertise inden for energi Åbent hus 17. september Interesserede fra lokalområdet inviteres til at se nye bygninger, halmhus, kunstudstilling mv.den Nyt fra elever og personale elever. God integration mellem de tre uddannelser. Elevrådet planlægger 1 årg.-fest den personalet. Intet nyt 5.3 Ferieplan Den uddelte skitse blev godkendt 5.4: Udbud af studieretninger og valgfag Det nuværende udbud fastholdes. Dog med mulighed for HF begyndersprog på B-niveau. (Spansk eller fransk) Bjarne Sloth Christensen problematiserede at resultaterne af medarbejdertrivselsundersøgelsen ikke er blevet præsenteret for medarbejderne endnu. Per Beck redegjorde for den procedure der følges efter aftale med GL-tillidsrepræsentanten: 1) materialet behandles i samarbejdsudvalget 2) drøftelse af indhold og præsentationsform med PR s forretningsudvalg 3) fremlæggelse ved skoleårets første PR møde den Bestyrelsen ønsker ikke at blive draget ind i diskussionen om processen, og afventer undersøgelsens resultater, de dragne konklusioner og de deraf følgende indsatsområder på næste bestyrelsesmøde. 6. Eventuelt Gymnasieelevers rygevaner er på dagsordenen i pressen i disse dage. På FG er rygning tilladt i rygeskuret (og ikke andre steder). Der sælges ikke tobak på gymnasiet. Fjerritslev, den 13. september Anders Krogh Per Beck.

5 Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf , fax Bilag til vedtægten, jf. 13, stk. 1. UDDANNELSESUDBUD Fjerritslev gymnasium stx hf hhx. Fjerritslev Gymnasium udbyder fra skoleåret 2011/2012: Uddannelse til studentereksamen (stx) påbegyndt august 1979 Uddannelse til højere forberedelseseksamen påbegyndt august 2011 Uddannelse til højere handelseksamen (hhx) udlagt fra EUC Nordvest, Thisted til Fjerritslev Gymnasium i henhold til samarbejdsaftale mellem EUC Nordvest og Fjerritslev Gymnasium påbegyndt august Fjerritslev, den 5. september Per Beck, rektor Søren Dan, formand Finn Jensen, næstformand Mogens Gade Ole Ravn Søren Dybdal Møller Vagn Olesen Pernille Vigsø Bagge Bent Danielsen Liv Jensen Bjarne Sloth Christensen

6 Fjerritslev Gymnasium. SKOLEÅRET 2010/ Rapport fra rektor best. møde 5/9-11 pkt Obligatorisk område for alle institutioner 5% Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer m.h.p. kompetenceudvikling og effektivisering Differentieret forberedelsesfaktor.(25%) Mere principiel tilstedeværelse. (75%) 20% Mindre fravær mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever Begrænsning af elevfrafald. Denne opgave anses for løst hvis frafaldet ( excl. Overførsel til anden uddannelse) er under 4%. Aktiviteter til støtte for frafaldstruede elever (50%) Begrænsning af fravær for personalet, herunder initiativer til at begrænse sygefravær.(25%) Begrænsning af elevers fravær. Foranstaltninger til støtte for fraværstruede elever.(25%) Der foreligger ikke aftaler, der differentierer forberedelsesfaktor i 2011/2012. Aktiviteter knyttet til 7 % -puljen betyder en højere gennemsnitlig elev/lærer ratio pr. time end aftaler for undervisningslektioner. Der er ikke indgået formaliserede aftaler om tilstedeværelse på skolen. Det er vurderingen, at nye forberedelseslokaler har betydet øget tilstedeværelse af pædagogisk personale Elevfrafaldet er lavt. Opgjort på et skoleår for alle skolens elever i skoleåret 2011/2012, der ikke er overført til anden uddannelse udgør 2,7 %, og opfylder således det opstillede mål. Der er gennemført lektiecafe 3 eftermiddage om ugen i 23 uger. (Målet er nået, idet kriteriet var fastsat til 20 uger). Ud over lektiecafe er der gennemført støtteundervisning til elever i særlige situationer, herunder skift af uddannelse, længere fraværsperioder. Der er en stående mentorordning, der har omfattet 5 forløb i skoleåret. Der har ikke på forhånd været opstillet konkrete mål for aktiviteten, men imødekomme elevernes behov. Dette er min vurdering at vi har opfyldt. I opgørelse for kalenderåret 2010 har en medarbejder fra det tekniske personale haft en sygeperiode på 2 måneder, men derudover har der ikke været længere sygeperioder. Sygefraværet er lavt. Inklusive barns første sygedag udgør fraværet for det pædagogiske personale 1,2% og for det teknisk-administrative personale 2,9%. Ved sygdom ud over 14 dage kontaktes den ansatte jf. skolens sygepolitik. Opfølgning på elevfravær er intensiveret. Pæd. Leder har samtaler med studievejleder med 3 ugers intervaller. Der indkaldes konsekvent til skrivefængsel ved manglende opgaver. Der er sat markant ind med mentorer, støttepersoner og konkrete aftaler ved elever med særlige problemer. Fraværet udgør i % jf. opgørelse i Lectio ( tal for 09/10 i () ) 1g: 6,7 (6,7); 2g: 8,2 (9,1); 3g: 9,1; 1g+2g: 7,5 (7,8); 1g+2g+3g: 8,0. Målet var sat til et gennemsnitsfravær på 7,5% - dette mål blev ikke helt nået i 2010/2011. I dagbladet Politikens diskussion om fravær i foråret 2011 var gennemsnittet opgjort til 9,2 %, og dermed ligger Fjerritslev Gymnasium under landsgennemsnittet. Fravær er fortsat et satsningsområde. Obligatorisk område for STX 20 % Studieparathed Gennemførelse af uddannelsen (50 %) Resultatet af gennemført uddannelse (30 %) Kan i sagens natur først evalueres efter gennemførelse af eksamen. Alle elever der påbegyndte eksamen bestod, heraf to elever på særlige vilkår. En elev udmeldte sig før eksamen, og har fået tilladelse til at gå 3g om. Målet at alle, der påbegynder eksamen skal bestå studentereksamen er

7 Anvendelse af uddannelsen til fortsat uddannelse (20 %) opfyldt. De gennemsnitlige eksamensresultater for årgangen 2011 og 2010 i () er følgende Gennemsnit ukorrigeret 6,64 (6,42) Gennemsnit korrigeret 6,72 (6,55). Et mål for forbedring af gennemsnit med 0,2 er nået for ukorrigeret, men knapt for ukorrigeret gennemsnit. Studievalg Nord udsender opgørelse over hvor mange og hvornår dimitenterne påbegynder videre uddannelse. Den seneste opgørelse omfatter er fra 2010, og her er bl.a. opgjort hvor mange der senest efter to år har påbegyndt videreuddannelse dvs. opgørelsen omfatter årgang Elever fra Fjerritslev Gymnasium har for 91% vedkommende påbegyndt videre uddannelse, mens et simpelt skolegennemsnit for 2008 årgangen viser 87,4%. For 2009 årgangen er tallet for Fjerritslev Gymnasium 59 % mod et gennemsnit på 57%, og for 2010 årgangen er tallet for FG 25% mod et gennemsnit på 19%. Målsætningen om, at elever fra Fjerritslev Gymnasium skal påbegynde videregående uddannelse i mindst samme omfang og med samme hastighed som Regionen i øvrigt er således opfyldt (tallene omfatter som omtalt tidligere årgange end 2011, hvor tallene ikke foreligger p.t.) Valgfrie indsatsområder (blandt 7 opgivne) 20 % Initiativer, der synliggør institutionens uddannelsesmæssige og vidensmæssige profil og styrker institutionen i forhold til det omgivende samfund. Fokus på institutionens undervisningsmiljø.(40%) Fokus på institutionens samarbejde med grundskolesektoren m.h.p. at lette overgangen mellem skoleformerne, samt medvirke til at sikre et kvalificeret grundlag for valg af ungdomsuddannelse. (35%) Initiativer til at markere institutionen i forhold til gymnasiets geografiske område(20%) 20 % Fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forandring af institutionens formål. Den pædagogiske ledelse sikres den størst mulige viden om undervisning og øvrige initiativer. Følge undervisning og møder med lærere og faggrupper for at sikre den størst mulige støtte og sikring af Der er gennemført evaluering af elevtilfredshed. Områder, hvor undersøgelsen viser, at scoren er lavere er taget op på PR-møde, og indgår i planlægningen for kommende år. Samarbejdet med grundskolerne er udbygget, og samarbejdet er godt modtaget. Dette er evalueret dels gennem tilbagemeldinger fra samarbejdsskolerne, dels gennem evaluering af de deltagende elever. Der er ikke opstillet konkrete mål, men bruges ansøgertallet som målestok var 15. marts søgetallet på 110, mens gennemsnittet over de 5 foregående år er 106. Ved skolestart 2011 er elevtallet for stx 116 og kursisttallet for hf 50, samt 24 på hhx. Der har aldrig været flere elever/kursister på Gymnasiet og aldrig har så mange elever/kursister påbegyndt deres uddannelse på FG. Dette skoleårs afgørende markedsføring i forhold til lokalområdet har været etablering af nye uddannelse på gymnasiet, hvilket har givet en række omtaler i lokale medier. Målsætningen om at etablere hf kursus og i samarbejde med EUC Nordvest hhx er lykkedes. Målsætningen var, at der skulle afholdes faggruppemøder i alle fag, at ledelsen skulle overvære undervisningen blandt nyansatte (undtaget lærer i pædagogikum), samt besøge ca 1/3 af lærere med flerårig ansættelse. Klarere og kommunikerede retningslinjer for ansvarsfordelingen i ledelsen, var et opstillet mål. I foråret blev opgavefordelingen udsendt og lagt på hjemmesiden. Så målet blev nået i 11. time. Der er af ledelsen afholdt møder med alle faggrupper, og rektor eller vicerektor har besøgt alle nye lærere, men der har ikke herudover været besøg hos lærere, hvilket betyder at målet ikke blev nået fuldt ud.

8 skolens formål. Institutionsspecifikke indsatsområde. (her er frit slag) 30 % Styrkelse af lærersamarbejdet Opfyldelse af studieretningssamarbejdet og koordinering af undervisning og andre aktiviteter, så eleverne oplever sammenhæng og synergi. Målet var at styrke samarbejdet, og foretage en evaluering blandt elever og lærere om målopfyldelsen. Der er iværksat forskellige initiativer for at styrke studieretningssamarbejdet, bl.a. er ekskursioner i 2g tilrettelagt i et samarbejde mellem studieretningsfag. Vurderingen er, at der et taget et skridt, men der er behov for yderligere initiativer. Med gennemførelsen af den landsdækkende elevtrivselsundersøgelse har vi ikke gennemført en egen undersøgelse vedrørende studieretningssamarbejdet blandt eleverne og heller ikke blandt lærerne, så de opstillede må er ikke nået fuldt ud. De angivne %-tal udviser en sum på 115% - der reduceres forholdsmæssigt ved beregning af opfyldelsesgraden for kontrakten.

9

10 Kontonr. Kontonavn Budgetttal 2011 Realiseret iht. balance Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning Taxametertilskud, undervisning Særlige UVM-tilskud UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt Salg af tjenesteydelser, indt Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger Salg producerede ydelser Salg lærertimer Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner Salg madvarer kantinen (u/m) Salg kioskvarer kantinen (m/m) Salg af varer og tjenester Reg af tilskud ml ins, indtægt Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt Husleje mv Huslejeudgifter Leje og leasing Husleje mv. i alt Reg af tilskud ml ins, omkost Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte Direkte lønomkost. i alt Pensionsbidrag manuel Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers Refusion vedr. puljejob Lønrefusioner i alt Personaleomkostninger i alt - - Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift } fordeling

11 Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg Nedskrivninger alle aktiver Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt - - Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift } fordeling Resultat af ordinær drift * Andre driftsindtægter Øvrige indtægter Gevinst afhændelse af anlæg Andre driftsindtægter i alt Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring Time-/dagpenge Kørsel Censur Repræsentation Rep. og vedligeholdelse AES - bidrag Ejendomsskat Omk.dækk. og kontante godtgør Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter Elevaktiviteter Studieturer Prom fest Musical, teater mv Energi og forsyning Køb af IT-varer til forbrug Køb af IT-tjenesteydelser Annoncer -reklame Psykologordning Kontingenter Revisor Fleksbarsel fonden AES Leasing af kopimaskine Rengøring og lign Øvrige, eksterne lærerer m.fl Kompetenceudvikling, kurser T/d penge, kørsel ifb efterudd Telefon og abonnementer Avis og tidskrifter Porto Fragt/gebyr indg. e-faktura Inventar under / Ovf inventar t/ balance Køb af fødevarer Køb af kioskvarer - kantine Køb af madvarer - kantine Køb div. materialer - kantine Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler Kopiering og papir Div. admin omk Forsikring Undervisningsmidler Elevaktiviteter - løn Tab ved afhændelse af anlæg - -

12 Kursgevinster Kurstab Øredifference Bank gebyr Andre ord. drifts.omk. I alt Renteindtægter Prioritetsrenter Ann lån Prioritetsrenter F Prioritetsrenter CIBOR lån Låneomkostninger Rente leasingydelse Øvrige renteudgifter Driftsresultat i alt Skatter og afgifter Told/afgift indg. e-faktura Ejendomsskat Afgifter bl.a. copydan Skatter og afgifter Intern. Statsl. Overf.udg Intern.statsl.overf.udg. i alt Tilskud til personer Overførs.friv.fratræd.ordn Tilskud til personer i alt Resultatopgørelse i alt st. balance pr Kode: budgetopflg

13 Budgetopfølgning pr måneder Resultatopgørelse Note Budget Budget Regnskab Beregnet Regnskab (6 mnd) 2011 (12 mnd.) budget kr. kr. kr. pct. kr. Statstilskud , Deltagerbetaling og andre indtægter , Bruttofortjeneste , Undervisningens gennemførelse , Markedsføring , Ledelse og administration , Bygningsdrift , Driftsresultat Finansielle indtægter , Finansielle omkostninger , Årets resultat , Nøgletal Udvikling i elevtal Elevtal (pr. 25/8 2011) Indeks

14 Udvikling i årsværk Årsværk (netto i alt) pr. 25/ Indeks Udvikling i lønudgifter Lønudgifter (i alt) Indeks Udvikling i omkostninger til personaleuddannelse Personaleuddannelse Indeks Udvikling i omkostninger til markedsføring Markedsføring Indeks Noter Budget Regnskab Regnskab 2011 (6 mnd.) 2011 (6 mnd.) 2010 (12 mnd.) kr. kr. kr. 1. Deltagerbetaling og andre indtægter

15 Lejeindtægter Elevbetaling, kopikort mv Salg lærertimer Salg madvarer - kantine Køb af fødevarer - kantine Øvrige indtægter (incl. regulering tidligere år) Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige, eksterne lærerer m.fl Inventar og udstyr afskrivninger Inventar og udstyr anskaffelser Tab ved afhændelse af anlæg Copydan Undervisningsmaterialer Personaleuddannelse IT-omkostninger Elevaktiviteter Psykologordning Øvrige undervisningsudgifter Tjenesterejser Censur Noter Budget Regnskab Regnskab 2011 (6 mnd.) 2011 (6 mnd.) 2010 (12 mnd.) kr. kr. kr.

16 4. Markedsføring Annoncer og reklame Repræsentation Ledelse og administration Lønninger og lønafhængige omkostninger Inventar og udstyr afskrivninger Kontingenter Telefon og abonnementer Porto og gebyrer Kopipapir og kontorartikler Diverse omkostninger Ekstern assistance Noter Budget Regnskab Regnskab 2011 (6 mnd.) 2011 (6 mnd.) 2010 (12 mnd.) kr. kr. kr. 6. Bygningsdrift Lønninger og lønafhængige omkostninger Afskrivninger, bygninger Lejeafgift 1. kvartal 2010, UVM El, vand og varme Reparation og vedligeholdelse

17 Ejendomsskat Rengøring Øvrige omkostninger (forsikring)

18 Fakt indt/udg Standard forventet I alt pr 3/11-10 budget m/bygn resultat 2010 Budget Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning , , Taxametertilskud, undervisning , Særlige UVM-tilskud , UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt , , Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt , , Salg af tjenesteydelser, indt , , Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger , Salg producerede ydelser , , Salg lærertimer , , CS+censor ud af huset+hhx Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner , Salg madvarer kantinen (u/m) , , Salg kioskvarer kantinen (m/m) , , Salg af varer og tjenester , , Reg af tilskud ml ins, indtægt Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt , , Husleje mv Huslejeudgifter , Leje og leasing Husleje mv. i alt , UVM 1. kvt

19 Reg af tilskud ml ins, omkost Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) , Egentlig løn , , Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel , , Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel , Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel 6.516, , Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte , , udlånt fra thisted Direkte lønomkost. i alt , , Pensionsbidrag manuel , , Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden , , Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers , , tilsk fra kommunen flex, syg Refusion vedr. puljejob , Lønrefusioner i alt , , Personaleomkostninger i alt , , Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver , , Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg Nedskrivninger alle aktiver Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt , ,

20 Resultat af ordinær drift , , Andre driftsindtægter Øvrige indtægter , SPS Gevinst afhændelse af anlæg Andre driftsindtægter i alt , Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring , , Time-/dagpenge Kørsel , , Censur , , Repræsentation 6.685, , Rep. og vedligeholdelse , , AES - bidrag 6.150, , Ejendomsskat , Omk.dækk. og kontante godtgør , , Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter , , Elevaktiviteter , , Studieturer , Prom fest Musical, teater mv , Energi og forsyning , , Køb af IT-varer til forbrug , , Køb af IT-tjenesteydelser , , Annoncer -reklame , , Psykologordning , , Kontingenter , , Revisor , , Fleksbarsel fonden , , AES Leasing af kopimaskine Rengøring og lign , , Øvrige, eksterne lærerer m.fl , ,

21 Kompetenceudvikling, kurser , , T/d penge, kørsel ifb efterudd , , Telefon og abonnementer , , Avis og tidskrifter , , Porto , , Fragt/gebyr indg. e-faktura 5.357, , Inventar under / , , Ovf inventar t/ balance Køb af fødevarer , , Køb af kioskvarer - kantine , , Køb af madvarer - kantine , , Køb div. materialer - kantine , , Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler , , Kopiering og papir , , Div. admin omk , , Forsikring , Undervisningsmidler , , Elevaktiviteter - løn , , Tab ved afhændelse af anlæg Kursgevinster Kurstab 140, Øredifference 46, Bank gebyr 3.145, , Andre ord. drifts.omk. I alt , , * Renteindtægter , , Prioritetsrenter renter/bidrag Rente leasingydelse Øvrige renteudgifter 4.992, , Driftsresultat i alt , , Skatter og afgifter Told/afgift indg. e-faktura 2, Ejendomsskat , Afgifter bl.a. copydan , ,

22 Skatter og afgifter , , Intern. Statsl. Overf.udg Intern.statsl.overf.udg. i alt Tilskud til personer Overførs.friv.fratræd.ordn Tilskud til personer i alt Resultatopgørelse i alt , , Dispositions begrænsning forventet i % og ,5% Ejendomsskat er forventningerne at vi bliver fritstillet for. Ellers er der en meromkostning på

23 Afskr bygninger 2011 Købspris ,00 grundværdi ,00 afskr pr år i alt afskr pr kvartal i alt Iat ,00 el inst 10% ,70 Afskr grundlag i alt ,30 scrap værdi 50% ,15 Afskr bygninger over 50år , ,18 Heraf 10% i el-inst ,70 Afskr el-inst. Over 20 år , ,43 Afrskr bygninger+el-inst i alt , ,61 Afskr ny tilbygning ,00 El-inst 10% ,00 I alt ,00 Scrap værdi 50% ,00 Afskr bygninger over 50 år , ,00 Afskr el-inst over 20 år , ,00 I alt , ,00 Ny bygn afskr i 5 mdr i , ,00 Afskr bygninger i alt ,79

24 Afskr inventar tilbygning ,00 Afskr over 10 år- 5 mdr i , ,00 Tidligere køb som skal afskr , ,00 afskr køb bygninger , ,95 Afskr i alt , ,95

25 Renteudg ifb lån af bygninger rente/ydelse pr år pr mdr Lån hos LR-kredit 7. mio ,00 Lån hos LR-kredit mio ,00 Lån kr. 11. mio til ombygning anslået ,00 I alt , Renteindtægter ca 12 mio a 3,75% i gms ,

26 Noter til forventet resultat 2010 Tilskud Løn Silkeborg Data anslår vi ender på Resultatløn AK/JO/OA Div ADMF udregnet løn hertil Udlån lærer fra Thisted I alt Nuværende beregninger viser, at overarb. Pr 31/12 ikk er så store som afsat på balancen ( )skøn er en reduktion på kr Pensionsbidrag manuelt Rep og vedligeh. Øvrig drift. Elev aktiviteter. Reklame Øvrige eksterne lærer Inventar u/25000 Forikring Renteindtægter Renteudgifter Øget pga flere ansatte I budget er også inkluderet ejendomsskat og div. Udg som er bogført under øvrige omk. Se ovenstående. Endvidre er der betalt nogle honorarer som vedrører nyt byggeri. Lidt flere elever, flere eksklusioner samt lidt dyre foredrag/fællestimer Ann ifb 15/3, busreklamer, messer(løgstør), udstyr til messer, forårskoncert Censur udgifter samt tilsyn pædg. Ikke købt så meget som budget Forventer ingen udgifter her Har brugt opsparede midler til køb af bygninger - inden hjemtagese af lån Her er der slet ikke brugt så meget. Prioritetsrenter ovenfor er med her også

27 Beregning af statsstøtte Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen 1,5% besp 1. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Aktuelt 1. Halvår Antal måneder pr. periode 3 Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud (kvartal) Takst elevtal elever tilskud i alt 1. Kvt. 2. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , , ,00 Uddannelsesudbud, HF Fællesudgiftstaxameter, STX , , , ,00 Bygningstaxameter, STX , , , ,00 Undervisningstaxameter, STX , , , ,42 Tillægstakst for A-niveau Færdiggørelsestaxameter, STX Undervisningstaxameter, HF Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF Bygningstaxameter, Hf , , ,00 - Brobygning/introkurser , , , ,00 - Pædagogikum tilskud: - Ny ordning , , , ,42 I alt , , ,50

28 Beregning af statsstøtte Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen 1,50% 2. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Aktuelt 2. Halvårs Antal måneder pr. periode 3 Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud (kvartal) Takst elevtal elever tilskud i alt 3. Kvt. 4. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , , ,00 Uddannelsesudbud, HF , , , ,00 Fællesudgiftstaxameter, STX , , , ,00 Bygningstaxameter, STX , , , ,00 Undervisn.staxameter, STX , , , ,16 Tillægstakst for A-niveau , , ,00 Færdiggør.taxameter, STX , , ,50 Undervisningstaxameter, HF , , , ,63 Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF , , , ,50 Bygningstaxameter, Hf , , , , , , , ,78 Brobygning/introkurser , , ,00 Pædagogikum tilskud: Ny ordning , , ,50 I alt , , ,50 seniorbonus 35000

29 Elevantal er udregnet på grundlag: Frafald af 1g - 3g -6-6 Nuværende 1.g Nuværende 2.g Nuværende 3.g /12 af 96 Nye 1.g ,66 5/12 af 100 Elever i gms ,66 HF 2 klasser 50 20,83 5/12 af 100 Elever i gms 2011

30 Opfølgning på budget pr 25. august 2011 Vi forventer et underskud på ca Vi får ekstra indtægt pga flere elever end budg., men lønningerne øges med mere end budget. Overarb lærer, Bent Danielsen, 1 ekstra løn i 9 mdr til pedel John Pedersen er en stor del af årsagen. Vi forventer yderligere i underskud vedr HHX - dog er der budgetteret i forsikring som opvejer dette. Tilskud UVM Budg Revid. Budget Tilskud udover budget Uafklaret om vi får penge for HF i sidste halvår eller om det ved årsafsl skal period. Salg lærer For meget budg. Løn: sepd-ec SD feriep., JP, result.løn i alt Rest budget Løn udover budget Øvrige omk udover budget flexbarsel fondre/revisor forskel budget/revid budget Bemærkninger til ovenstående: 1) Det er forudsat at skolen modtager et acontobeløb svarende til taxameterne. Bygning og fællesudgifter vedr. hf. Disse taxametre beregnes på baggrund af elevtallet i året før finansåret. Får vi ikke aconto vil dette betyde, at vi mangler pr hf kursist i 2011 og pr kursist i ) Flere lærere end vanligt påbegynder året med undertid. Alt andet lige betyder dette at der er en lave forpligtelse i form af skyldig lærerløn ved årets slutning. Det har p.t. ikke været muligt ved henvendelse til Silkeborg Løn elelr ved samatle med revisor, at opstille et system, der muliggør beregning af skyldig løn og skyldige feriepenge på andre tidspunkter end ved årsafslutningen. Disse reguleringen kan forrykke det regnsmæssige resultat betydeligt. 3)Ekstraordinære indtægter i form af 2,9 mio kr. til naturfagsrenovering og gave fra Sparekassen er ikke medtaget i oversigten.

31 Skoleåret August 2011 pr. 12/8-11 1g 1hf 1hhx 2g 3g i alt status pr. 23/8-11

32 By I alt STX HF HHX %-i alt %- stx %-HF %-HHx Brovst Farsø Fjerritslev Løgstør Pandrup Ranum Saltum Støvring Vesløs Aabybro Aalborg Aars I alt g elever fordelt på postnr. Skoleåret Brovst Farsø Fjerritslev Løgstør Pandrup Ranum Saltum Støvring Vesløs Aabybro Aalborg Aars I alt STX HF HHX

33 By Antal %-fordeling Brovst Farsø 1 0 Fjerritslev Frøstrup 1 0 Løgstør Nibe 1 0 Nørresundby 1 0 Pandrup 2 1 Ranum 20 5 Saltum 1 0 Støvring 1 0 Thisted 1 0 Vesløs 3 1 Aabybro 22 6 Aalborg 1 0 Aars 1 0 I alt Elever fordelt på postnr. Skoleåret Antal % alle 1. årg. Brovst Fjerritslev Løgstør Ranum 5 5 Aabybro 6 6

34 Prioritering principper. Der skal gives et bredt udbud af gymnasiale tilbud til unge i FGs område (bestyrelsen fastsat: Hannæs, Løgstør/Ranum; Jammerbugt kommune), derfor skal vi satse på at fastholde og udbygge det nyværende tilbud (stx, hf, hhx). Dette kan betyde at en uddannelse i kortere periode kan give underskud. Elevernes trivsel prioriteres sammen med de faglige udfordringer, idet læring fremmes af oplevelsen af et trygt miljø. Ud fra dette prioriteres en række tiltag: o Ethvert tiltag til mobning bekæmpes med alle til rådighed stående midler o Der satses bl.a. gennem studievejledere, mentorordning, tutorer, pædagogiske ledere på at bistå elever med personlige problemer eller manglende tro på egne muligheder o Lektiecafe, støttetimer mv. skal være til rådighed med faglig støtte. Eleverne der skifter uddannelse/skole bistås med at læse fag, der måtte mangle (og som efter BEK er elevens ansvar). o Der iværksættes initiativer for at udfordre den fagligt stærkere elev talentudvikling o Eleverne sikre i størst mulig opfang sammenhængende arbejdsdage, og der gøres hvad der er muligt for at fylde opståede huller i skemaet. Der sikres et effektivt kommunikationssystem, så aflysning af 1. modul meddeles elever inden disse tager hjemmefra. o Det sikres at eleven ikke har mindre end 2 modulers undervisning en dag ( ud af fire). Faglige tilbud. FG skal i videst mulig omfang give et relevant og varieret fagligt tilbud, der også forbereder eleven/kursisten til kommende uddannelse, dette betyder bl.a.: o Elevernes valg af studieretning opfyldes i videst mulig omfang, således prioriteres oprettelse af blandede studieretningsklasser, hvor dette betyder imødekommelse af elevønsker. o Der oprettes indenfor det pædagogisk forsvarlige små hold i fag der er adgangsgivende til videre uddannelse (her prioriteres valgfag på A-niveau). o FG bakker op om afleverende skolers initiativer f.eks. hvis folkeskolen udbyder fransk, og dermed sikre at elever med fransk fortsættersprog kan optages på gymnasiet. Sproghold oprettes efter regler som valghold (sprogholdene er ikke omfattes af valgholdsgarantien (7 p.t. for FG)). o FG vil prioritere arbejdstilrettelæggelse (skemaændringer mv.), der tilgodeser pædagogiske aktiviteter, herunder studieretningssamarbejdet og fagsamarbejde i øvrigt. Lette overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, herunder særligt tilrettelagte brobygningsforløb og besøgsdage af kortere og længere varighed. Der satses på et samarbejde med afleverende skoler, samt UU i området. FG er indstillet på at medvirke til fleksible løsninger indenfor de personalemæssige muligheder. Det vil være tale om en vis nettoudgift for FG. Personaleforhold. Der arbejdes bevidst på at FG er en attraktiv arbejdsplads. Trivselsundersøgelser, personalesamtaler mv. skal danne grundlag for at kortlægge problemstillinger og pege på løsninger. Forslag og ønsker fra personaleside skal mødes med åbenhed, og imødekommes under hensyn til den samlede arbejdsopgave på skolen, herunder sikre eleverne sammenhængende arbejdsdage. /PB

35 2012 On 1 August Lø 1 September Oktober Ma 1 40 To 1 November Lø 1 December To 2 Fr 3 Sø 2 Ma 3 36 Ti 2 On 3 Fr 2 Lø 3 Sø 2 Ma 3 49 Lø 4 Sø 5 Ma 6 32 Ti 4 On 5 To 6 1 årg. Forældreaften To 4 Fr 5 Lø 6 Sø 4 Ma 5 45 Ti 6 Ti 4 On 5 To 6 Ti 7 On 8 Fr Lø årg. Fest Sø 7 Ma 8 41 On 7 OD To 8 Fr 7 Lø 8 To 9 Fr 10 Sø 9 Ma Ti 9 On 10 Fr 9 Lø 10 Sø 9 Ma Lø 11 Sø 12 Ma 13 Lærermøder 33 Ti 11 On 12 To 13 To 11 Fr 12 Lø 13 Sø 11 Ma Ti 13 Ti 11 On 12 To 13 Ti 14 Nye elever møder On 15 Alle elever møder Fr 14 Lø 15 Sø 14 Ma 15 Efterårsferie 42 On 14 2g ekskursion To 15 2g ekskursion Fr 14 Lø 15 To 16 Fr 17 Svinkløvdag Sø 16 Ma 17 3g/2HF studierejse 38 Ti 16 Efterårsferie On 17 Efterårsferie Fr 16 2g ekskursion Lø 17 Sø 16 Ma Lø 18 Sø 19 Ma Ti 18 3g/2HF studierejse On 19 3g/2HF studierejse To 20 3g/2HF studierejse To 18 Efterårsferie Fr 19 Efterårsferie Lø 20 Sø 18 Ma Ti 20 Ti 18 On 19 To 20 Ti 21 On 22 Fr 21 3g/2HF studierejse Lø 22 Sø 21 Ma On 21 To 22 Fr 21 Juleafslutning Lø 22 To 23 Fr 24 Sø 23 Ma Ti 23 On 24 Fr 23 Lø 24 Sø 23 Ma Lø 25 Sø 26 Ma 27 Livø 35 Ti 25 On 26 To 27 To 25 Studiepraktik 3g Fr 26 Studiepraktik 3g Lø 27 Sø 25 Ma Ti 27 Ti 25 Juledag On juledag To 27 Ti 28 Livø On 29 Livø Fr 28 Lø 29 Sø 28 Ma On 28 To 29 Fr 28 Lø 29 To 30 Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Ti 30 On arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø 30 Ma arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

36 2013 Ti Januar 1 Nytårsdag Fr 1 Februar Fr 1 Marts April Ma 1 2. påskedag 14 On 1 Maj Lø 1 Juni On 2 Juleferie To 3 Fr 4 Lø 2 Sø 3 Ma 4 6 Lø 2 Sø 3 Ma 4 10 Ti 2 On 3 To 4 To 2 Fr 3 Lø 4 Sø 2 Ma 3 23 Ti 4 Lø 5 Sø 6 Ma 7 2 Ti 8 Ti 5 On 6 To 7 Fr 8 Ti 5 On 6 To 7 Fr 8 Fr 5 Lø 6 Sø 7 Ma 8 15 Sø 5 Ma 6 19 Ti 7 On 8 On 5 To 6 Fr 7 Lø 8 On 9 To 10 Fr 11 Lø 9 Sø 10 Ma 11 7 Lø 9 Sø 10 Ma Ti 9 On 10 To 11 To 9 Kristi himmelfartsdag Fr 10 Undervisningsfri Lø 11 Sø 9 Ma Ti 11 Lø 12 Sø 13 Ma 14 3 Ti 15 Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Fr 12 Lø 13 Sø 14 Ma Sø 12 Ma Ti 14 On 15 Eksamensplan 1. del On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 16 Sø 17 Ma 18 Vinterferie 8 Lø 16 Sø 17 Ma Ti 16 On 17 To 18 To 16 Fr 17 Lø 18 Sø 16 Ma Ti 18 Lø 19 Sø 20 Ma 21 4 Ti 22 Ti 19 Vinterferie On 20 Vinterferie To 21 Vinterferie Fr 22 Vinterferie Ti 19 On 20 To 21 Fr 22 Fr 19 Lø 20 Sø 21 Ma Sø 19 Pinsedag Ma pinsedag 21 Ti 21 On 22 Hele eksamensplanen On 19 To 20 Fr 21 Lø 22 On 23 To 24 Fr 25 Lø 23 Sø 24 Ma 25 9 Lø 23 Sø 24 Palmesøndag Ma 25 Undervisningsfri 13 Ti 23 On 24 To 25 To prøvedag Fr 24 Lø 25 Sø 23 Ma Ti 25 Lø 26 Åbent Hus Sø 27 Ma 28 5 Ti 29 Ti 26 On 27 To 28 Ti 26 Undervisningsfri On 27 Undervisningsfri To 28 Skærtorsdag Fr 29 Langfredag Fr 26 Bededag Lø 27 Sø 28 Ma Sø 26 Ma Ti 28 On 29 On 26 Sidste prøvedag To 27 Translokation/dimission Fr 28 Lærermøder, sommerfrokost Lø 29 On 30 Lø 30 Ti 30 To 30 Sø 30 To arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø 31 Påskedag 19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012 Afbud fra Ole Ravn. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1 3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012 I mødet deltog: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Pernille Vigsø Bagge, Søren Dybdal Møller, Ole Ravn, Bent Danielsen, Liv Jensen, Kirsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30 Afbud fra Bent Danielsen. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1-3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Ole Ravn, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen,, Kirstine

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 13. juni 2012 Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Tilstede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Bo Hilsted, Jonas Harding, Mogens

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. JUNI, 2014 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC)

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC) Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september 2014 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. Til stede: Henriette Selck (HS), Bjarne Thams (Bj), Finn Løbner-Olesen (FLO), Bo Nygaard Larsen (BNL), Ellen Thomsen (ET),

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat fra møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 26. marts 2015 (kl. 17:00 19:30)

Referat fra møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 26. marts 2015 (kl. 17:00 19:30) 27. marts 2015 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak (formand) Claus Christensen, Broager skole (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune - afbud Arne Bilberg,

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Ole Daneved (OD, rektor), Iben Gregers Jensen (IGJ), Thomas

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 9. DECEMBER, 2013 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, Pi Maria

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Dette er en opdatering af skolens organisationsplan pr. 1. august 2014. Det overordnede formål med organisationsplanen er at skabe en klar opgave- og ansvarsfordeling

Læs mere

Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version 2014-01

Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version 2014-01 Retningslinjer for korrekt anvendelse af formålskontoplanen version 2014-01 Oversigten over formålskontoplanen angiver for hvert hovedformål eller gruppe af formål de relevante SKS-konti. Kombinationerne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Bestyrelsesmøde 24 Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Dagsorden: 1. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre? (Se pkt 6?) 2 Referatet fra den 13. december 2011 3 Regnskab

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 15. marts 2014 Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2013 (revisor til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Basis: 1. halvår 2013

Basis: 1. halvår 2013 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 14 3-2013 kl. 16.00

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 14 3-2013 kl. 16.00 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 14 3-2013 kl. 16.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. marts 2015 kl. 17.00 21.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Lærerværelset 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere