Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. september 2011 kl. 15:00 Afbud fra Pernille Vigsø Bagge og Vagn Olesen Inge Ringgren deltog ved pkt Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev tilføjet to punkter på foranledning af Per Beck: 5.3 ferieplan og 5.4 udbud af valgfag og studieretninger. Bjarne Sloth Christensen ønskede et punkt 5.5 medarbejdertrivselsundersøgelse. Med disse tilføjelser blev dagsordenen godkendt. 2. Bestyrelsens arbejde Meddelelser fra formanden. Formanden beklagede, at han ikke havde mulighed for at være med på indvielsesdagen ved skoleårets start, men glædede sig i øvrigt over at dagen forløb godt Referatet fra mødet den 30. maj Udsendt og godkendt elektronisk Referatet er godkendt og offentliggjort på Bestyrelsens møder. Næste bestyrelsesmøde er mandag den På dette møde fastlægges mødeplanen for Bestyrelsens sammensætning. Ny repræsentation fra skolens elever/kursister (elevrådets formand og næstformand): Liv Jensen, 3a (stemmeret); Marie Louise Ditlev Eriksen, 1p Underskrivelse af tillæg til vedtægterne med Gymnasiets aktiviteter. Tillægget, hvor det nævnes at der udbydes STX, HF og HHX, blev underskrevet. Rektor har skrevet til undervisningsministeren, at kravet om 40 kursister på hf senest i 2012 allerede er nået i 2011 og dermed er oprettelsesbetingelsen for hf kurset realiseret. Miniasteren har kvitteret med at lykkeønske skolen og egnen med et øget uddannelsestilbud Rapportering over skoleåret 2010/2011, samt bemyndigelse til lønforhandling. I forbindelse med vurdering af opfyldelse af resultatlønskontrakt for skolens øverste leder, der foretages af formand og næstformand udarbejder rektor en beretning, der indgår i vurderingen denne er vedlagt. Rektor gennemgik den udsendte beretning om opfyldelse af målene i resultatlønskontrakten fra skoleåret 10/11. Undervisningsministeriet har ikke p.t. udmeldt retningslinjer for resultatløn. Det foreslås derfor: Kontraktperioden fastsættes til perioden 1/ til 31/ (altså overgang til kalenderåret som periode). Bestyrelsens formand og næstformand bemyndiges til sammen med rektor at udforme kontrakten, og således at satsningsområder godkendes af bestyrelsen på næste møde (procedure som hidtil) Den hidtidige årlige ramme for en institution af FGs størrelse er (endnu) kr årligt for øverste leder, og bestyrelsen har hidtil godkendt at der kan indgås aftaler med den øvrige ledelse på samlet et tilsvarende beløb. Under

2 hensyntagen til også de økonomiske forhold foreslås, at beløbsrammen for øverste leder for perioden fastsættes til , og rektor bemyndiges til at indgå kontrakter med den øvrige ledelse, således at de økonomiske rammer for vicerektor er 35% af rammen for øverste leder, og rammen er 30% af rammen for øverste leder for den øvrige pædagogiske ledelse. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode. Der er ikke som tidligere krav om at der indgås resultatlønskontrakt. Dette førte til diskussion om fordele og ulemper ved at anvende resultatlønskontrakter for ledelsen. Resultatløns betydning som reguleringsinstrument og dens egnethed til at sikre kvaliteten af det udførte ledelsesarbejde blev også debatteret. Der var overvejende flertal for at fortsætte med resultatlønskontrakter. Ole Ravn foreslog at udnytte den fulde ramme på kr pr. år i stedet for det foreslåede En afstemning viste stort flertal for at fastholde rammebeløbet på kr Den øvrige ledelses resultatlønsramme fastsættes til kr (= 125% af rektors ramme) for de fire pædagogiske ledere til sammen. Rektor forhandler fordelingen af de øvrige lederes andele inden for reultatlønsrammen. Ifølge lønaftale mellem rektor og Fjerritslev Gymnasium så forhandles lønnen 1 gang årligt første gang i Der har ikke hidtil været ført lønforhandlinger mellem rektor og bestyrelsen, hvorfor det foreslås, at bestyrelsens formand bemyndiges til at søge bemyndigelse i undervisningsministeriet om tilladelse til udmøntning af chefløn, og formand og næstformand bemyndiges til at forhandle løn med rektor. Bestyrelsens formand bemyndiges til at søge undervisingministeriet om tilladelse til forhandling af rektors løn Brev fra Undervisningsministeren vedr. kriseberedskab. (vedlagt) Udkast til beredskabsplan uddelt. Der arbejdes videre med udkastet med inddragelse af sikkerhedsrepræsentanterne. 3. Økonomi Regnskabsopfølgning for 1. halvår (Bilag se fane 2 i regnearket) Bilaget blev gennemgået af Inge Ringgren Forventning til Det økonomiske resultat for 2011 Der er pt. nogle usikkerhedsmomenter, der kan være afgørende for om årets regnskab kommer til at ende med under- eller overskud. Fællestaxameter og bygningstaxameter udmøntes på baggrund af elevtallet året før. Dette er problematisk, da HF er nystartet ved FG. Der er sendt ansøgning om at lade det nuværende elevtal danne baggrund for tilskud for 2011 og Hvis der mod forventning ikke ydes taxameter, vil der opstå underskud på kr pr. år de næste to år. Feriepenge og skyldig løn kan først reguleres ved årets udgang. Byggeregnskab (evt. status) vil være klart til næste bestyrelsesmøde. Desuden ønskes en likviditetsoversigt. Bestyrelsen beder rektor om at gennemgå økonomien mhp. mulige besparelser.

3 4. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer 4.1. Elev- og personalesituationen: Udvikling i elevbistanden, samt fordeling på uddannelser (se vedlagte). De seneste tal blev udleveret. Pt. er der i alt 402 elever. (stx 117, HF: 52, HHX 24 på 1. årgang) Orientering elevernes geografiske tilhørsforhold.(se vedlagte) Gennemgang af geografiske tendenser ved rektor. HFere og HHXere ser ud til at komme mest fra nærområdet, mens stx-eleverne spreder sig mere geografisk Ansættelsessituationen. Der er ansat nye lærere til de ledige stillinger, der var behov for før sommerferien. Ca. ½ stilling i engelsk har dog måttet dækkes internt, da der ikke kunne findes kvalificerede lærerkræfter udefra Opfølgning på besluttede omforandringer, jf. majmødet 2011 (Bent Danielsen) Parkingspladsudvidelsen er færdig. Økonomisk er projektet forløbet som budgetteret. Møbler og udvidelse af fællesområdet er blevet billigere end budgetteret. Cykelskur + udvidelse af maskinhuset er ikke påbegyndt. Det samlede byggebudget for hele tilbygningen forventes som minimum overholdt Rektor rapport 2010/2011 satsningsområder (bilag) De områder der har været fokus på i 2010/11 og graden af opfyldelse, blev gennemgået af rektor Prioriteringer overordnede betragtninger (se bilag) Bestyrelsen har ingen bemærkninger til det udsendte bilag. Der arbejdes videre med de overordnede prioriteringer fra skolens side. 5. Orientering Fra skolen liv Skolestart. 3g har arrangeret en god første dag for de nye elever modtagelse af nye elever Der har været holdt introtur til Livø med hele 1. årgang samlet. De første 2-3 dage af skoleåret var der tilsyneladende ikke problemer med ældre elevers adfærd overfor nye elever, men efter nogle dage har der været et par episoder. Det er påtalt kraftigt over for 3g, og det er indskærpet, at der vil blive sanktioneret kraftigt ved gentagelsestilfælde. Personalet er bedt om at bakke op, hvis man hører eller ser noget der bare er en antydning af chikane nye uddannelser (hf: Anna Margrethe Saxild, hhx: Bjarne Edelskov) HF: Der foregår tutorsamtaler. Det foreløbige indtryk er, at der er startet to gode klasser præget af målrettethed og modenhed. At lektier overvejende læses på skolen fungerer positivt ind til videre. HHX: HHXerne synes at være godt integreret i skolens øvrige liv. Den fælles introtur på tværs af uddannelserne har haft god effekt. HHX-klassen synes også at fungere godt internt, og bære præg af en form for målrettethed mod en merkantil fremtid. Samlæsning på valghold bliver ikke aktuelt før senere i uddannelsesforløbet. (Pt. er HFere og stx ere dog blandet i kunstneriske fag.) Lærerne fra EUC-Nordvest inddrages i så mange fælles aktiviteter som muligt Planer for brobygning/fagdage/fagforløb på FG 2011/2012. (Bjarne Edelskov)

4 Bjarne Edelskov Nielsen og Per Beck har været på evalueringsrunde til de afleverende skoler. Elevundersøgelse blandt 1 årg. elever tyder på, at brobygning har stor betydning for deres valg af ungdomsuddannelse. Samarbejdet udvides og nu også med Ranum Skole i det kommende år. Åbybro Skoles 10. klasser er pt. med i et energiprojekt under Friluftsrådets Grønt Flag - kampagne. Dette resulterer i, at der bygges der halmhus som skal bruges til energimålinger mv. Samarbejdet har også forgrening til AAU, der leverer ekspertise inden for energi Åbent hus 17. september Interesserede fra lokalområdet inviteres til at se nye bygninger, halmhus, kunstudstilling mv.den Nyt fra elever og personale elever. God integration mellem de tre uddannelser. Elevrådet planlægger 1 årg.-fest den personalet. Intet nyt 5.3 Ferieplan Den uddelte skitse blev godkendt 5.4: Udbud af studieretninger og valgfag Det nuværende udbud fastholdes. Dog med mulighed for HF begyndersprog på B-niveau. (Spansk eller fransk) Bjarne Sloth Christensen problematiserede at resultaterne af medarbejdertrivselsundersøgelsen ikke er blevet præsenteret for medarbejderne endnu. Per Beck redegjorde for den procedure der følges efter aftale med GL-tillidsrepræsentanten: 1) materialet behandles i samarbejdsudvalget 2) drøftelse af indhold og præsentationsform med PR s forretningsudvalg 3) fremlæggelse ved skoleårets første PR møde den Bestyrelsen ønsker ikke at blive draget ind i diskussionen om processen, og afventer undersøgelsens resultater, de dragne konklusioner og de deraf følgende indsatsområder på næste bestyrelsesmøde. 6. Eventuelt Gymnasieelevers rygevaner er på dagsordenen i pressen i disse dage. På FG er rygning tilladt i rygeskuret (og ikke andre steder). Der sælges ikke tobak på gymnasiet. Fjerritslev, den 13. september Anders Krogh Per Beck.

5 Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf , fax Bilag til vedtægten, jf. 13, stk. 1. UDDANNELSESUDBUD Fjerritslev gymnasium stx hf hhx. Fjerritslev Gymnasium udbyder fra skoleåret 2011/2012: Uddannelse til studentereksamen (stx) påbegyndt august 1979 Uddannelse til højere forberedelseseksamen påbegyndt august 2011 Uddannelse til højere handelseksamen (hhx) udlagt fra EUC Nordvest, Thisted til Fjerritslev Gymnasium i henhold til samarbejdsaftale mellem EUC Nordvest og Fjerritslev Gymnasium påbegyndt august Fjerritslev, den 5. september Per Beck, rektor Søren Dan, formand Finn Jensen, næstformand Mogens Gade Ole Ravn Søren Dybdal Møller Vagn Olesen Pernille Vigsø Bagge Bent Danielsen Liv Jensen Bjarne Sloth Christensen

6 Fjerritslev Gymnasium. SKOLEÅRET 2010/ Rapport fra rektor best. møde 5/9-11 pkt Obligatorisk område for alle institutioner 5% Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer m.h.p. kompetenceudvikling og effektivisering Differentieret forberedelsesfaktor.(25%) Mere principiel tilstedeværelse. (75%) 20% Mindre fravær mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever Begrænsning af elevfrafald. Denne opgave anses for løst hvis frafaldet ( excl. Overførsel til anden uddannelse) er under 4%. Aktiviteter til støtte for frafaldstruede elever (50%) Begrænsning af fravær for personalet, herunder initiativer til at begrænse sygefravær.(25%) Begrænsning af elevers fravær. Foranstaltninger til støtte for fraværstruede elever.(25%) Der foreligger ikke aftaler, der differentierer forberedelsesfaktor i 2011/2012. Aktiviteter knyttet til 7 % -puljen betyder en højere gennemsnitlig elev/lærer ratio pr. time end aftaler for undervisningslektioner. Der er ikke indgået formaliserede aftaler om tilstedeværelse på skolen. Det er vurderingen, at nye forberedelseslokaler har betydet øget tilstedeværelse af pædagogisk personale Elevfrafaldet er lavt. Opgjort på et skoleår for alle skolens elever i skoleåret 2011/2012, der ikke er overført til anden uddannelse udgør 2,7 %, og opfylder således det opstillede mål. Der er gennemført lektiecafe 3 eftermiddage om ugen i 23 uger. (Målet er nået, idet kriteriet var fastsat til 20 uger). Ud over lektiecafe er der gennemført støtteundervisning til elever i særlige situationer, herunder skift af uddannelse, længere fraværsperioder. Der er en stående mentorordning, der har omfattet 5 forløb i skoleåret. Der har ikke på forhånd været opstillet konkrete mål for aktiviteten, men imødekomme elevernes behov. Dette er min vurdering at vi har opfyldt. I opgørelse for kalenderåret 2010 har en medarbejder fra det tekniske personale haft en sygeperiode på 2 måneder, men derudover har der ikke været længere sygeperioder. Sygefraværet er lavt. Inklusive barns første sygedag udgør fraværet for det pædagogiske personale 1,2% og for det teknisk-administrative personale 2,9%. Ved sygdom ud over 14 dage kontaktes den ansatte jf. skolens sygepolitik. Opfølgning på elevfravær er intensiveret. Pæd. Leder har samtaler med studievejleder med 3 ugers intervaller. Der indkaldes konsekvent til skrivefængsel ved manglende opgaver. Der er sat markant ind med mentorer, støttepersoner og konkrete aftaler ved elever med særlige problemer. Fraværet udgør i % jf. opgørelse i Lectio ( tal for 09/10 i () ) 1g: 6,7 (6,7); 2g: 8,2 (9,1); 3g: 9,1; 1g+2g: 7,5 (7,8); 1g+2g+3g: 8,0. Målet var sat til et gennemsnitsfravær på 7,5% - dette mål blev ikke helt nået i 2010/2011. I dagbladet Politikens diskussion om fravær i foråret 2011 var gennemsnittet opgjort til 9,2 %, og dermed ligger Fjerritslev Gymnasium under landsgennemsnittet. Fravær er fortsat et satsningsområde. Obligatorisk område for STX 20 % Studieparathed Gennemførelse af uddannelsen (50 %) Resultatet af gennemført uddannelse (30 %) Kan i sagens natur først evalueres efter gennemførelse af eksamen. Alle elever der påbegyndte eksamen bestod, heraf to elever på særlige vilkår. En elev udmeldte sig før eksamen, og har fået tilladelse til at gå 3g om. Målet at alle, der påbegynder eksamen skal bestå studentereksamen er

7 Anvendelse af uddannelsen til fortsat uddannelse (20 %) opfyldt. De gennemsnitlige eksamensresultater for årgangen 2011 og 2010 i () er følgende Gennemsnit ukorrigeret 6,64 (6,42) Gennemsnit korrigeret 6,72 (6,55). Et mål for forbedring af gennemsnit med 0,2 er nået for ukorrigeret, men knapt for ukorrigeret gennemsnit. Studievalg Nord udsender opgørelse over hvor mange og hvornår dimitenterne påbegynder videre uddannelse. Den seneste opgørelse omfatter er fra 2010, og her er bl.a. opgjort hvor mange der senest efter to år har påbegyndt videreuddannelse dvs. opgørelsen omfatter årgang Elever fra Fjerritslev Gymnasium har for 91% vedkommende påbegyndt videre uddannelse, mens et simpelt skolegennemsnit for 2008 årgangen viser 87,4%. For 2009 årgangen er tallet for Fjerritslev Gymnasium 59 % mod et gennemsnit på 57%, og for 2010 årgangen er tallet for FG 25% mod et gennemsnit på 19%. Målsætningen om, at elever fra Fjerritslev Gymnasium skal påbegynde videregående uddannelse i mindst samme omfang og med samme hastighed som Regionen i øvrigt er således opfyldt (tallene omfatter som omtalt tidligere årgange end 2011, hvor tallene ikke foreligger p.t.) Valgfrie indsatsområder (blandt 7 opgivne) 20 % Initiativer, der synliggør institutionens uddannelsesmæssige og vidensmæssige profil og styrker institutionen i forhold til det omgivende samfund. Fokus på institutionens undervisningsmiljø.(40%) Fokus på institutionens samarbejde med grundskolesektoren m.h.p. at lette overgangen mellem skoleformerne, samt medvirke til at sikre et kvalificeret grundlag for valg af ungdomsuddannelse. (35%) Initiativer til at markere institutionen i forhold til gymnasiets geografiske område(20%) 20 % Fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forandring af institutionens formål. Den pædagogiske ledelse sikres den størst mulige viden om undervisning og øvrige initiativer. Følge undervisning og møder med lærere og faggrupper for at sikre den størst mulige støtte og sikring af Der er gennemført evaluering af elevtilfredshed. Områder, hvor undersøgelsen viser, at scoren er lavere er taget op på PR-møde, og indgår i planlægningen for kommende år. Samarbejdet med grundskolerne er udbygget, og samarbejdet er godt modtaget. Dette er evalueret dels gennem tilbagemeldinger fra samarbejdsskolerne, dels gennem evaluering af de deltagende elever. Der er ikke opstillet konkrete mål, men bruges ansøgertallet som målestok var 15. marts søgetallet på 110, mens gennemsnittet over de 5 foregående år er 106. Ved skolestart 2011 er elevtallet for stx 116 og kursisttallet for hf 50, samt 24 på hhx. Der har aldrig været flere elever/kursister på Gymnasiet og aldrig har så mange elever/kursister påbegyndt deres uddannelse på FG. Dette skoleårs afgørende markedsføring i forhold til lokalområdet har været etablering af nye uddannelse på gymnasiet, hvilket har givet en række omtaler i lokale medier. Målsætningen om at etablere hf kursus og i samarbejde med EUC Nordvest hhx er lykkedes. Målsætningen var, at der skulle afholdes faggruppemøder i alle fag, at ledelsen skulle overvære undervisningen blandt nyansatte (undtaget lærer i pædagogikum), samt besøge ca 1/3 af lærere med flerårig ansættelse. Klarere og kommunikerede retningslinjer for ansvarsfordelingen i ledelsen, var et opstillet mål. I foråret blev opgavefordelingen udsendt og lagt på hjemmesiden. Så målet blev nået i 11. time. Der er af ledelsen afholdt møder med alle faggrupper, og rektor eller vicerektor har besøgt alle nye lærere, men der har ikke herudover været besøg hos lærere, hvilket betyder at målet ikke blev nået fuldt ud.

8 skolens formål. Institutionsspecifikke indsatsområde. (her er frit slag) 30 % Styrkelse af lærersamarbejdet Opfyldelse af studieretningssamarbejdet og koordinering af undervisning og andre aktiviteter, så eleverne oplever sammenhæng og synergi. Målet var at styrke samarbejdet, og foretage en evaluering blandt elever og lærere om målopfyldelsen. Der er iværksat forskellige initiativer for at styrke studieretningssamarbejdet, bl.a. er ekskursioner i 2g tilrettelagt i et samarbejde mellem studieretningsfag. Vurderingen er, at der et taget et skridt, men der er behov for yderligere initiativer. Med gennemførelsen af den landsdækkende elevtrivselsundersøgelse har vi ikke gennemført en egen undersøgelse vedrørende studieretningssamarbejdet blandt eleverne og heller ikke blandt lærerne, så de opstillede må er ikke nået fuldt ud. De angivne %-tal udviser en sum på 115% - der reduceres forholdsmæssigt ved beregning af opfyldelsesgraden for kontrakten.

9

10 Kontonr. Kontonavn Budgetttal 2011 Realiseret iht. balance Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning Taxametertilskud, undervisning Særlige UVM-tilskud UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt Salg af tjenesteydelser, indt Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger Salg producerede ydelser Salg lærertimer Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner Salg madvarer kantinen (u/m) Salg kioskvarer kantinen (m/m) Salg af varer og tjenester Reg af tilskud ml ins, indtægt Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt Husleje mv Huslejeudgifter Leje og leasing Husleje mv. i alt Reg af tilskud ml ins, omkost Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) Egentlig løn Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte Direkte lønomkost. i alt Pensionsbidrag manuel Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers Refusion vedr. puljejob Lønrefusioner i alt Personaleomkostninger i alt - - Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift } fordeling

11 Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg Nedskrivninger alle aktiver Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt - - Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift } fordeling Resultat af ordinær drift * Andre driftsindtægter Øvrige indtægter Gevinst afhændelse af anlæg Andre driftsindtægter i alt Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring Time-/dagpenge Kørsel Censur Repræsentation Rep. og vedligeholdelse AES - bidrag Ejendomsskat Omk.dækk. og kontante godtgør Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter Elevaktiviteter Studieturer Prom fest Musical, teater mv Energi og forsyning Køb af IT-varer til forbrug Køb af IT-tjenesteydelser Annoncer -reklame Psykologordning Kontingenter Revisor Fleksbarsel fonden AES Leasing af kopimaskine Rengøring og lign Øvrige, eksterne lærerer m.fl Kompetenceudvikling, kurser T/d penge, kørsel ifb efterudd Telefon og abonnementer Avis og tidskrifter Porto Fragt/gebyr indg. e-faktura Inventar under / Ovf inventar t/ balance Køb af fødevarer Køb af kioskvarer - kantine Køb af madvarer - kantine Køb div. materialer - kantine Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler Kopiering og papir Div. admin omk Forsikring Undervisningsmidler Elevaktiviteter - løn Tab ved afhændelse af anlæg - -

12 Kursgevinster Kurstab Øredifference Bank gebyr Andre ord. drifts.omk. I alt Renteindtægter Prioritetsrenter Ann lån Prioritetsrenter F Prioritetsrenter CIBOR lån Låneomkostninger Rente leasingydelse Øvrige renteudgifter Driftsresultat i alt Skatter og afgifter Told/afgift indg. e-faktura Ejendomsskat Afgifter bl.a. copydan Skatter og afgifter Intern. Statsl. Overf.udg Intern.statsl.overf.udg. i alt Tilskud til personer Overførs.friv.fratræd.ordn Tilskud til personer i alt Resultatopgørelse i alt st. balance pr Kode: budgetopflg

13 Budgetopfølgning pr måneder Resultatopgørelse Note Budget Budget Regnskab Beregnet Regnskab (6 mnd) 2011 (12 mnd.) budget kr. kr. kr. pct. kr. Statstilskud , Deltagerbetaling og andre indtægter , Bruttofortjeneste , Undervisningens gennemførelse , Markedsføring , Ledelse og administration , Bygningsdrift , Driftsresultat Finansielle indtægter , Finansielle omkostninger , Årets resultat , Nøgletal Udvikling i elevtal Elevtal (pr. 25/8 2011) Indeks

14 Udvikling i årsværk Årsværk (netto i alt) pr. 25/ Indeks Udvikling i lønudgifter Lønudgifter (i alt) Indeks Udvikling i omkostninger til personaleuddannelse Personaleuddannelse Indeks Udvikling i omkostninger til markedsføring Markedsføring Indeks Noter Budget Regnskab Regnskab 2011 (6 mnd.) 2011 (6 mnd.) 2010 (12 mnd.) kr. kr. kr. 1. Deltagerbetaling og andre indtægter

15 Lejeindtægter Elevbetaling, kopikort mv Salg lærertimer Salg madvarer - kantine Køb af fødevarer - kantine Øvrige indtægter (incl. regulering tidligere år) Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige, eksterne lærerer m.fl Inventar og udstyr afskrivninger Inventar og udstyr anskaffelser Tab ved afhændelse af anlæg Copydan Undervisningsmaterialer Personaleuddannelse IT-omkostninger Elevaktiviteter Psykologordning Øvrige undervisningsudgifter Tjenesterejser Censur Noter Budget Regnskab Regnskab 2011 (6 mnd.) 2011 (6 mnd.) 2010 (12 mnd.) kr. kr. kr.

16 4. Markedsføring Annoncer og reklame Repræsentation Ledelse og administration Lønninger og lønafhængige omkostninger Inventar og udstyr afskrivninger Kontingenter Telefon og abonnementer Porto og gebyrer Kopipapir og kontorartikler Diverse omkostninger Ekstern assistance Noter Budget Regnskab Regnskab 2011 (6 mnd.) 2011 (6 mnd.) 2010 (12 mnd.) kr. kr. kr. 6. Bygningsdrift Lønninger og lønafhængige omkostninger Afskrivninger, bygninger Lejeafgift 1. kvartal 2010, UVM El, vand og varme Reparation og vedligeholdelse

17 Ejendomsskat Rengøring Øvrige omkostninger (forsikring)

18 Fakt indt/udg Standard forventet I alt pr 3/11-10 budget m/bygn resultat 2010 Budget Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning , , Taxametertilskud, undervisning , Særlige UVM-tilskud , UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt , , Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt , , Salg af tjenesteydelser, indt , , Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger , Salg producerede ydelser , , Salg lærertimer , , CS+censor ud af huset+hhx Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner , Salg madvarer kantinen (u/m) , , Salg kioskvarer kantinen (m/m) , , Salg af varer og tjenester , , Reg af tilskud ml ins, indtægt Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt , , Husleje mv Huslejeudgifter , Leje og leasing Husleje mv. i alt , UVM 1. kvt

19 Reg af tilskud ml ins, omkost Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) , Egentlig løn , , Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel , , Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel , Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel 6.516, , Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte , , udlånt fra thisted Direkte lønomkost. i alt , , Pensionsbidrag manuel , , Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden , , Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers , , tilsk fra kommunen flex, syg Refusion vedr. puljejob , Lønrefusioner i alt , , Personaleomkostninger i alt , , Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver , , Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg Nedskrivninger alle aktiver Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt , ,

20 Resultat af ordinær drift , , Andre driftsindtægter Øvrige indtægter , SPS Gevinst afhændelse af anlæg Andre driftsindtægter i alt , Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring , , Time-/dagpenge Kørsel , , Censur , , Repræsentation 6.685, , Rep. og vedligeholdelse , , AES - bidrag 6.150, , Ejendomsskat , Omk.dækk. og kontante godtgør , , Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter , , Elevaktiviteter , , Studieturer , Prom fest Musical, teater mv , Energi og forsyning , , Køb af IT-varer til forbrug , , Køb af IT-tjenesteydelser , , Annoncer -reklame , , Psykologordning , , Kontingenter , , Revisor , , Fleksbarsel fonden , , AES Leasing af kopimaskine Rengøring og lign , , Øvrige, eksterne lærerer m.fl , ,

21 Kompetenceudvikling, kurser , , T/d penge, kørsel ifb efterudd , , Telefon og abonnementer , , Avis og tidskrifter , , Porto , , Fragt/gebyr indg. e-faktura 5.357, , Inventar under / , , Ovf inventar t/ balance Køb af fødevarer , , Køb af kioskvarer - kantine , , Køb af madvarer - kantine , , Køb div. materialer - kantine , , Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler , , Kopiering og papir , , Div. admin omk , , Forsikring , Undervisningsmidler , , Elevaktiviteter - løn , , Tab ved afhændelse af anlæg Kursgevinster Kurstab 140, Øredifference 46, Bank gebyr 3.145, , Andre ord. drifts.omk. I alt , , * Renteindtægter , , Prioritetsrenter renter/bidrag Rente leasingydelse Øvrige renteudgifter 4.992, , Driftsresultat i alt , , Skatter og afgifter Told/afgift indg. e-faktura 2, Ejendomsskat , Afgifter bl.a. copydan , ,

22 Skatter og afgifter , , Intern. Statsl. Overf.udg Intern.statsl.overf.udg. i alt Tilskud til personer Overførs.friv.fratræd.ordn Tilskud til personer i alt Resultatopgørelse i alt , , Dispositions begrænsning forventet i % og ,5% Ejendomsskat er forventningerne at vi bliver fritstillet for. Ellers er der en meromkostning på

23 Afskr bygninger 2011 Købspris ,00 grundværdi ,00 afskr pr år i alt afskr pr kvartal i alt Iat ,00 el inst 10% ,70 Afskr grundlag i alt ,30 scrap værdi 50% ,15 Afskr bygninger over 50år , ,18 Heraf 10% i el-inst ,70 Afskr el-inst. Over 20 år , ,43 Afrskr bygninger+el-inst i alt , ,61 Afskr ny tilbygning ,00 El-inst 10% ,00 I alt ,00 Scrap værdi 50% ,00 Afskr bygninger over 50 år , ,00 Afskr el-inst over 20 år , ,00 I alt , ,00 Ny bygn afskr i 5 mdr i , ,00 Afskr bygninger i alt ,79

24 Afskr inventar tilbygning ,00 Afskr over 10 år- 5 mdr i , ,00 Tidligere køb som skal afskr , ,00 afskr køb bygninger , ,95 Afskr i alt , ,95

25 Renteudg ifb lån af bygninger rente/ydelse pr år pr mdr Lån hos LR-kredit 7. mio ,00 Lån hos LR-kredit mio ,00 Lån kr. 11. mio til ombygning anslået ,00 I alt , Renteindtægter ca 12 mio a 3,75% i gms ,

26 Noter til forventet resultat 2010 Tilskud Løn Silkeborg Data anslår vi ender på Resultatløn AK/JO/OA Div ADMF udregnet løn hertil Udlån lærer fra Thisted I alt Nuværende beregninger viser, at overarb. Pr 31/12 ikk er så store som afsat på balancen ( )skøn er en reduktion på kr Pensionsbidrag manuelt Rep og vedligeh. Øvrig drift. Elev aktiviteter. Reklame Øvrige eksterne lærer Inventar u/25000 Forikring Renteindtægter Renteudgifter Øget pga flere ansatte I budget er også inkluderet ejendomsskat og div. Udg som er bogført under øvrige omk. Se ovenstående. Endvidre er der betalt nogle honorarer som vedrører nyt byggeri. Lidt flere elever, flere eksklusioner samt lidt dyre foredrag/fællestimer Ann ifb 15/3, busreklamer, messer(løgstør), udstyr til messer, forårskoncert Censur udgifter samt tilsyn pædg. Ikke købt så meget som budget Forventer ingen udgifter her Har brugt opsparede midler til køb af bygninger - inden hjemtagese af lån Her er der slet ikke brugt så meget. Prioritetsrenter ovenfor er med her også

27 Beregning af statsstøtte Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen 1,5% besp 1. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Aktuelt 1. Halvår Antal måneder pr. periode 3 Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud (kvartal) Takst elevtal elever tilskud i alt 1. Kvt. 2. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , , ,00 Uddannelsesudbud, HF Fællesudgiftstaxameter, STX , , , ,00 Bygningstaxameter, STX , , , ,00 Undervisningstaxameter, STX , , , ,42 Tillægstakst for A-niveau Færdiggørelsestaxameter, STX Undervisningstaxameter, HF Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF Bygningstaxameter, Hf , , ,00 - Brobygning/introkurser , , , ,00 - Pædagogikum tilskud: - Ny ordning , , , ,42 I alt , , ,50

28 Beregning af statsstøtte Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen 1,50% 2. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Aktuelt 2. Halvårs Antal måneder pr. periode 3 Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud (kvartal) Takst elevtal elever tilskud i alt 3. Kvt. 4. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , , ,00 Uddannelsesudbud, HF , , , ,00 Fællesudgiftstaxameter, STX , , , ,00 Bygningstaxameter, STX , , , ,00 Undervisn.staxameter, STX , , , ,16 Tillægstakst for A-niveau , , ,00 Færdiggør.taxameter, STX , , ,50 Undervisningstaxameter, HF , , , ,63 Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF , , , ,50 Bygningstaxameter, Hf , , , , , , , ,78 Brobygning/introkurser , , ,00 Pædagogikum tilskud: Ny ordning , , ,50 I alt , , ,50 seniorbonus 35000

29 Elevantal er udregnet på grundlag: Frafald af 1g - 3g -6-6 Nuværende 1.g Nuværende 2.g Nuværende 3.g /12 af 96 Nye 1.g ,66 5/12 af 100 Elever i gms ,66 HF 2 klasser 50 20,83 5/12 af 100 Elever i gms 2011

30 Opfølgning på budget pr 25. august 2011 Vi forventer et underskud på ca Vi får ekstra indtægt pga flere elever end budg., men lønningerne øges med mere end budget. Overarb lærer, Bent Danielsen, 1 ekstra løn i 9 mdr til pedel John Pedersen er en stor del af årsagen. Vi forventer yderligere i underskud vedr HHX - dog er der budgetteret i forsikring som opvejer dette. Tilskud UVM Budg Revid. Budget Tilskud udover budget Uafklaret om vi får penge for HF i sidste halvår eller om det ved årsafsl skal period. Salg lærer For meget budg. Løn: sepd-ec SD feriep., JP, result.løn i alt Rest budget Løn udover budget Øvrige omk udover budget flexbarsel fondre/revisor forskel budget/revid budget Bemærkninger til ovenstående: 1) Det er forudsat at skolen modtager et acontobeløb svarende til taxameterne. Bygning og fællesudgifter vedr. hf. Disse taxametre beregnes på baggrund af elevtallet i året før finansåret. Får vi ikke aconto vil dette betyde, at vi mangler pr hf kursist i 2011 og pr kursist i ) Flere lærere end vanligt påbegynder året med undertid. Alt andet lige betyder dette at der er en lave forpligtelse i form af skyldig lærerløn ved årets slutning. Det har p.t. ikke været muligt ved henvendelse til Silkeborg Løn elelr ved samatle med revisor, at opstille et system, der muliggør beregning af skyldig løn og skyldige feriepenge på andre tidspunkter end ved årsafslutningen. Disse reguleringen kan forrykke det regnsmæssige resultat betydeligt. 3)Ekstraordinære indtægter i form af 2,9 mio kr. til naturfagsrenovering og gave fra Sparekassen er ikke medtaget i oversigten.

31 Skoleåret August 2011 pr. 12/8-11 1g 1hf 1hhx 2g 3g i alt status pr. 23/8-11

32 By I alt STX HF HHX %-i alt %- stx %-HF %-HHx Brovst Farsø Fjerritslev Løgstør Pandrup Ranum Saltum Støvring Vesløs Aabybro Aalborg Aars I alt g elever fordelt på postnr. Skoleåret Brovst Farsø Fjerritslev Løgstør Pandrup Ranum Saltum Støvring Vesløs Aabybro Aalborg Aars I alt STX HF HHX

33 By Antal %-fordeling Brovst Farsø 1 0 Fjerritslev Frøstrup 1 0 Løgstør Nibe 1 0 Nørresundby 1 0 Pandrup 2 1 Ranum 20 5 Saltum 1 0 Støvring 1 0 Thisted 1 0 Vesløs 3 1 Aabybro 22 6 Aalborg 1 0 Aars 1 0 I alt Elever fordelt på postnr. Skoleåret Antal % alle 1. årg. Brovst Fjerritslev Løgstør Ranum 5 5 Aabybro 6 6

34 Prioritering principper. Der skal gives et bredt udbud af gymnasiale tilbud til unge i FGs område (bestyrelsen fastsat: Hannæs, Løgstør/Ranum; Jammerbugt kommune), derfor skal vi satse på at fastholde og udbygge det nyværende tilbud (stx, hf, hhx). Dette kan betyde at en uddannelse i kortere periode kan give underskud. Elevernes trivsel prioriteres sammen med de faglige udfordringer, idet læring fremmes af oplevelsen af et trygt miljø. Ud fra dette prioriteres en række tiltag: o Ethvert tiltag til mobning bekæmpes med alle til rådighed stående midler o Der satses bl.a. gennem studievejledere, mentorordning, tutorer, pædagogiske ledere på at bistå elever med personlige problemer eller manglende tro på egne muligheder o Lektiecafe, støttetimer mv. skal være til rådighed med faglig støtte. Eleverne der skifter uddannelse/skole bistås med at læse fag, der måtte mangle (og som efter BEK er elevens ansvar). o Der iværksættes initiativer for at udfordre den fagligt stærkere elev talentudvikling o Eleverne sikre i størst mulig opfang sammenhængende arbejdsdage, og der gøres hvad der er muligt for at fylde opståede huller i skemaet. Der sikres et effektivt kommunikationssystem, så aflysning af 1. modul meddeles elever inden disse tager hjemmefra. o Det sikres at eleven ikke har mindre end 2 modulers undervisning en dag ( ud af fire). Faglige tilbud. FG skal i videst mulig omfang give et relevant og varieret fagligt tilbud, der også forbereder eleven/kursisten til kommende uddannelse, dette betyder bl.a.: o Elevernes valg af studieretning opfyldes i videst mulig omfang, således prioriteres oprettelse af blandede studieretningsklasser, hvor dette betyder imødekommelse af elevønsker. o Der oprettes indenfor det pædagogisk forsvarlige små hold i fag der er adgangsgivende til videre uddannelse (her prioriteres valgfag på A-niveau). o FG bakker op om afleverende skolers initiativer f.eks. hvis folkeskolen udbyder fransk, og dermed sikre at elever med fransk fortsættersprog kan optages på gymnasiet. Sproghold oprettes efter regler som valghold (sprogholdene er ikke omfattes af valgholdsgarantien (7 p.t. for FG)). o FG vil prioritere arbejdstilrettelæggelse (skemaændringer mv.), der tilgodeser pædagogiske aktiviteter, herunder studieretningssamarbejdet og fagsamarbejde i øvrigt. Lette overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, herunder særligt tilrettelagte brobygningsforløb og besøgsdage af kortere og længere varighed. Der satses på et samarbejde med afleverende skoler, samt UU i området. FG er indstillet på at medvirke til fleksible løsninger indenfor de personalemæssige muligheder. Det vil være tale om en vis nettoudgift for FG. Personaleforhold. Der arbejdes bevidst på at FG er en attraktiv arbejdsplads. Trivselsundersøgelser, personalesamtaler mv. skal danne grundlag for at kortlægge problemstillinger og pege på løsninger. Forslag og ønsker fra personaleside skal mødes med åbenhed, og imødekommes under hensyn til den samlede arbejdsopgave på skolen, herunder sikre eleverne sammenhængende arbejdsdage. /PB

35 2012 On 1 August Lø 1 September Oktober Ma 1 40 To 1 November Lø 1 December To 2 Fr 3 Sø 2 Ma 3 36 Ti 2 On 3 Fr 2 Lø 3 Sø 2 Ma 3 49 Lø 4 Sø 5 Ma 6 32 Ti 4 On 5 To 6 1 årg. Forældreaften To 4 Fr 5 Lø 6 Sø 4 Ma 5 45 Ti 6 Ti 4 On 5 To 6 Ti 7 On 8 Fr Lø årg. Fest Sø 7 Ma 8 41 On 7 OD To 8 Fr 7 Lø 8 To 9 Fr 10 Sø 9 Ma Ti 9 On 10 Fr 9 Lø 10 Sø 9 Ma Lø 11 Sø 12 Ma 13 Lærermøder 33 Ti 11 On 12 To 13 To 11 Fr 12 Lø 13 Sø 11 Ma Ti 13 Ti 11 On 12 To 13 Ti 14 Nye elever møder On 15 Alle elever møder Fr 14 Lø 15 Sø 14 Ma 15 Efterårsferie 42 On 14 2g ekskursion To 15 2g ekskursion Fr 14 Lø 15 To 16 Fr 17 Svinkløvdag Sø 16 Ma 17 3g/2HF studierejse 38 Ti 16 Efterårsferie On 17 Efterårsferie Fr 16 2g ekskursion Lø 17 Sø 16 Ma Lø 18 Sø 19 Ma Ti 18 3g/2HF studierejse On 19 3g/2HF studierejse To 20 3g/2HF studierejse To 18 Efterårsferie Fr 19 Efterårsferie Lø 20 Sø 18 Ma Ti 20 Ti 18 On 19 To 20 Ti 21 On 22 Fr 21 3g/2HF studierejse Lø 22 Sø 21 Ma On 21 To 22 Fr 21 Juleafslutning Lø 22 To 23 Fr 24 Sø 23 Ma Ti 23 On 24 Fr 23 Lø 24 Sø 23 Ma Lø 25 Sø 26 Ma 27 Livø 35 Ti 25 On 26 To 27 To 25 Studiepraktik 3g Fr 26 Studiepraktik 3g Lø 27 Sø 25 Ma Ti 27 Ti 25 Juledag On juledag To 27 Ti 28 Livø On 29 Livø Fr 28 Lø 29 Sø 28 Ma On 28 To 29 Fr 28 Lø 29 To 30 Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Ti 30 On arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø 30 Ma arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

36 2013 Ti Januar 1 Nytårsdag Fr 1 Februar Fr 1 Marts April Ma 1 2. påskedag 14 On 1 Maj Lø 1 Juni On 2 Juleferie To 3 Fr 4 Lø 2 Sø 3 Ma 4 6 Lø 2 Sø 3 Ma 4 10 Ti 2 On 3 To 4 To 2 Fr 3 Lø 4 Sø 2 Ma 3 23 Ti 4 Lø 5 Sø 6 Ma 7 2 Ti 8 Ti 5 On 6 To 7 Fr 8 Ti 5 On 6 To 7 Fr 8 Fr 5 Lø 6 Sø 7 Ma 8 15 Sø 5 Ma 6 19 Ti 7 On 8 On 5 To 6 Fr 7 Lø 8 On 9 To 10 Fr 11 Lø 9 Sø 10 Ma 11 7 Lø 9 Sø 10 Ma Ti 9 On 10 To 11 To 9 Kristi himmelfartsdag Fr 10 Undervisningsfri Lø 11 Sø 9 Ma Ti 11 Lø 12 Sø 13 Ma 14 3 Ti 15 Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 Fr 12 Lø 13 Sø 14 Ma Sø 12 Ma Ti 14 On 15 Eksamensplan 1. del On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 16 Sø 17 Ma 18 Vinterferie 8 Lø 16 Sø 17 Ma Ti 16 On 17 To 18 To 16 Fr 17 Lø 18 Sø 16 Ma Ti 18 Lø 19 Sø 20 Ma 21 4 Ti 22 Ti 19 Vinterferie On 20 Vinterferie To 21 Vinterferie Fr 22 Vinterferie Ti 19 On 20 To 21 Fr 22 Fr 19 Lø 20 Sø 21 Ma Sø 19 Pinsedag Ma pinsedag 21 Ti 21 On 22 Hele eksamensplanen On 19 To 20 Fr 21 Lø 22 On 23 To 24 Fr 25 Lø 23 Sø 24 Ma 25 9 Lø 23 Sø 24 Palmesøndag Ma 25 Undervisningsfri 13 Ti 23 On 24 To 25 To prøvedag Fr 24 Lø 25 Sø 23 Ma Ti 25 Lø 26 Åbent Hus Sø 27 Ma 28 5 Ti 29 Ti 26 On 27 To 28 Ti 26 Undervisningsfri On 27 Undervisningsfri To 28 Skærtorsdag Fr 29 Langfredag Fr 26 Bededag Lø 27 Sø 28 Ma Sø 26 Ma Ti 28 On 29 On 26 Sidste prøvedag To 27 Translokation/dimission Fr 28 Lærermøder, sommerfrokost Lø 29 On 30 Lø 30 Ti 30 To 30 Sø 30 To arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø 31 Påskedag 19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Ole Ravn, Mogens Gade, Pernille Vigsø Bagge, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Kirstine Mose

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011 Afbud fra Ole Ravn, Pernille Vigsø Bagge og Vagn Olesen. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1 3 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012 Afbud fra Ole Ravn. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1 3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012 I mødet deltog: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Pernille Vigsø Bagge, Søren Dybdal Møller, Ole Ravn, Bent Danielsen, Liv Jensen, Kirsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30 Afbud fra Bent Danielsen. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1-3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT af bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium onsdag den 23. september 2015; kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35.

REFERAT af bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium onsdag den 23. september 2015; kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 9650 5100, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk REFERAT af bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium onsdag den 23. september 2015; kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35. Til stede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Til stede Mogens Gade, Lotte

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Ole Ravn, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen,, Kirstine

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 kl i lokale 2.22, Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 kl i lokale 2.22, Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 kl. 15.15 17.30 i lokale 2.22, Fjerritslev Gymnasium. Til stede: Mogens Gade,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 29. november 2010 kl. 15:15

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 29. november 2010 kl. 15:15 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 29. november 2010 kl. 15:15 Afbud fra: Søren Dybdal Møller, Ole Ravn, Vagn Olesen, Pernille Vigsø Bagge, Morten Lybye Verwohlt Inge Ringgren var med

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. Periode. Periodens bevægelse. Huslejeindtægter ved udlejning af gymnastiksal

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. Periode. Periodens bevægelse. Huslejeindtægter ved udlejning af gymnastiksal ..31-03-08 Analyse ALLE Alle data fra 29. maj Side 1 A: linje: Datofilter:..31-03-08, Budgetfilter: BUDGET 08 Viby Gymnasium Resultatopgørelse til Bestyrelsen - INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-3.000.000,00

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november 2008. kl. 16.00 19.30. Afbud: Theresa Norup, Anne Marie Illum, Arne Kjær kom lidt senere 1. Underskrivelse af referat fra mødet

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI, 2016 Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse torsdag den 7. juni 2012 12. juni 2012 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Ole Daugbjerg, Danfoss (formand) Tharben Hansen, journalist (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Karen Marie Hougaard, Hørup Centralskole

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

2.3. Bestyrelsens møder. Næste bestyrelsesmøde mandag den 3. december 2012, kl. 15.15.

2.3. Bestyrelsens møder. Næste bestyrelsesmøde mandag den 3. december 2012, kl. 15.15. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 9650 5100, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 24. september. 15.00 17.30. Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Ole Ravn,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET

Læs mere

Dagsorden til møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 12. juni 2014 Kl

Dagsorden til møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 12. juni 2014 Kl 12. juni 2014 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak - mødt Claus Christensen, Broager skole - mødt Tage Petersen, Sønderborg Kommune - mødt Arne Bilberg, Syddansk

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Rektors resultatlønskontrakt for 2011/12 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Thea Karoline Marx, Mette Hosbond Kristensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler

Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl i lokale Referat. Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Bestyrelsesmøde 20. september 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28 Afbud fra Dorthe Wille og Alex Bingler Referat Orientering fra formanden Lectio er systemrevideret og godkendt. UU giver i sit hæfte Fremtidsparat,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 22. september 2014 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.7, Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 22. september 2014 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.7, Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 22. september 2014 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.7, Fjerritslev Gymnasium. Til stede: Mogens Gade,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Faaborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt for rektor

Faaborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt for rektor Faaborg Gymnasium Resultatlønskontrakt for rektor Bestyrelsen 29-09-2009 Indhold Indledning 2 Retningslinier 2 Indsatsområder for skoleåret 2009 / 2010 2 Obligatoriske områder 2 Valgfrie områder 2 1. Mere

Læs mere

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Statstilskud Skolepenge Ø.indtægter Uv. Omkostn. Bygninger Kostafdeling Administration Investeringer Afskrivninger Diverse info. 2017 er højskolens første år, hvor

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010 Referat af bestyrelsens møde onsdag den 13. oktober 2010 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Tue

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012.

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2013-31/12 2013 (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/10 2012. Side Driftsbudget for året 2013. 2 Budgetforudsætninger. 3-6 Noter samt regnskabstal tidligere år. 7-9 Taxameterpriser

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl. 17-20 Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz, Peter Schiødt og Birgitte

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september 2015 Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Formanden indledte med at byde Helle Enkelund velkommen i bestyrelsen.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. september 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde torsdag d. 17. september 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag)

1. Godkendelse af referat fra d (særskilt bilag) Referat af bestyrelsesmøde d. 9/12 2015 Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz 2d, Anna Kærne 2f, Peter Schiødt og

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19 MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Henrik Andreasen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 07. december 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 22. marts 2012 kl

Bestyrelsesmøde torsdag d. 22. marts 2012 kl Helsingør Gymnasium d. 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde torsdag d. 22. marts 2012 kl. 18.00 Tilstede: Flemming Jensen (formand), Henrik Busch (næstformand), Bo Søby Kristensen, Per Bjørn Waagø, Sofie Gyldsø

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen. Uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen deltager under dagsordenens punkt 13 Administrativ leder

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS AALBORG TELEFON TELEFAX AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9813 5766 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2011 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat Onsdag den 9. december 2009, kl. 10.00 12.00 Deltagelse Fraværende med Afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Peter Kjeldberg Louis

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 11. juni 2015 (kl. 17:00 20:00)

Referat af møde i Alssundgymnasiets bestyrelse den 11. juni 2015 (kl. 17:00 20:00) 12. juni 2015 Til bestyrelsen for Alssundgymnasiet Sønderborg: Jens Jørgen Nielsen, Linak (formand) Claus Christensen, Broager skole (næstformand) Tage Petersen, Sønderborg Kommune Arne Bilberg, Syddansk

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Referat af møde i bestyrelsen den 29. september 2015 Til stede

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere