Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn Kommune. Omfattede vandløb:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn Kommune. Omfattede vandløb:"

Transkript

1 Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem tidligere amtsvandløb og kommunevandløb i Frederikshavn Kommune Omfattede vandløb: 1. Tidligere amtsvandløb, Elling Å. 2. Kommune vandløb, Skærum Å. 3. Tidligere amtsvandløb, Sæby Å. 4. Kommune vandløb, Hørby Å. 5. Tidligere amtsvandløb, Grønheden Å. 6. Kommune vandløb, Grønheden Bæk. 7. Tidligere amtsvandløb, Tøsbæk-Spånbæk. 8. Kommune vandløb, Ovnstrup / Tøsbæk / Spånbæk. 9. Tidligere amtsvandløb, Voer Å. 10. Kommune vandløb, Voer Å og Sæsing Bæk. Brønderslev Kommune Hjørring Kommune 1

2 2

3 Indholdsfortegnelse Tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelse mellem tidligere amts- vandløb og kommunevandløb i Frederikshavn Kommune Grundlag for tillægsregulativet 4 2 Betegnelse af vandløbene samt fremtidig vedligeholdelse og målsætninger Tidligere amts vandløb Elling Å Kommune vandløb Skærum Å Tidligere amts vandløb Sæby Å Kommune vandløb Hørby Å Tidligere amts vandløb Grønheden Å Kommune vandløb Grønheden bæk Tidligere amts vandløb Tøsbæk-Spånbæk Kommune vandløb Spånbæk Tidligere amts vandløb Voer Å Kommune vandløb Voer Å og Sæsing Bæk (nedre del) 17 3 Bestemmelser om sejlads Regler om ændring i retten til sejlads i forhold til lovens Beliggenhed, udstrækning mv. af anlæg mv., der er etableret i forbindelse med vandløbsrestaurering Beliggenhed af bygværker mv Administrative Bestemmelser Administration 20 6 Revision af regulativet 21 7 Tillægsregulativet ikrafttræden 22 8 Kortbilag Oversigtskort 23 3

4 1. Grundlag for tillægsregulativet Der er ikke sammenhæng mellem vedligeholdelsesbestemmelserne i de gældende regulativer for de tidligere amtsvandløb og en række tilstødende kommunevandløb. Den manglende sammenhæng gælder for antallet af gennemgange, antallet af skæringer, n af strømrender samt terminerne for grødeskæring og gennemgang. Situationen er ikke hensigtsmæssig. I de seneste tillægsregulativer for amtsvandløbene fra år 2003, fastlagde amtet mere miljøvenlige vedligeholdelsesbestemmelser med reduceret grødeskæring. Dette har betydet, at kommunevandløbene kommer med en større strømrende og i et enkelt tilfælde flere terminer for grødeskæring end gældende for amtsvandløbene. De nye bestemmelser i de tidligere amts vandløb har ikke givet anledning til klager, hvorfor de danner udgangspunkt for tilpasningerne Frederikshavn Kommune ønsker nu at samordne vedligeholdelsen af de tidligere amtsvandløb og de tilløbende kommunevandløb. Det sker med dette tillægsregulativ, der alene medfører ændringer i de hidtil gældende vedligeholdelsesbestemmelser for vandløbene. Der sker herved ingen ændring i vandløbenes skikkelse eller krav til vandføringsevne. Her gælder de nuværende regulativbestemmelser fortsat. Gældende bestemmelser drejer sig ofte om både et regulativ for vandløbet, hvor skikkelse og vandføringsevne er fastlagt, og et tillægsregulativ, hvor der er fastsat nyere vedligeholdelsesbestemmelser. Der henvises til de enkelte fortsat gældende regulativer. Det er Frederikshavn Kommunes vurdering, at tilpasningen af vedligeholdelsesbestemmelserne for de tidligere amts vandløb og tilstødende kommunevandløb ikke vil give anledning til væsentlige gener for lodsejerne. Samtidigt forventer vi, at samordningen vil indebære mindre grødeskæring, og at der vil udvikle sig en mere alsidig vandløbsgrøde, ligesom sandvandring i vandløbene vil få en mindre skadevirkning ved, at strømmen i vandløbet koncentreres i en mere snæver strømrende, der bedre kan skylle en fast gruset bund fri for slam og sand, i et dybere leje. Dette vil samtidigt skabe grundlag for en mere alsidig og rig fauna og gode muligheder for ørred, dvs. skabe bedre måleopfyldelse for vandløbene. Ifølge statens vandplaner skal der i alle vandløb sikres god økologisk tilstand inden år Reduceret grødeskæring eller ophør med grødeskæring er et af virkemidlerne til at sikre målopfyldelse, hvor der ikke er målopfyldelse i dag Det er i kapitel 2 i dette tillægsregulativ muligt, at finde betegnelse for de enkelte vandløb, gældende vedligeholdelsesbestemmelser og forslag til nye vedligeholdelsesbestemmelser. Der er i tillægsregulativet anført de ændringer der er sket ved regulering af vandløbene og ændringer vedr. bestemmelser for sejlads på Voer å. 4

5 Tillægsregulativet er udarbejdet på baggrund af Lov om vandløb, lov nr. 927 af 24/ , kap. 5. Proceduren for vedtagelse af tillægsregulativet følger reglerne i Miljøministeriets Bekendtgørelse. Nr af 11. december 2007, Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb. De vigtigste bestemmelser er citeret herunder: 5. Forslag til regulativ fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 8 uger. Tid og sted for fremlæggelsen meddeles i stedlige blade. Det meddeles samtidig, at eventuelle indsigelser og ændringsforslag m.v. kan indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden inden for 8 ugers fristen. Stk. 2. Med samme indsigelsesfrist sendes forslaget samtidig til berørte myndigheder. Stk. 3. Vandløbsmyndigheden kan afholde offentligt møde om forslaget. 6. Efter fremlæggelsesperiodens udløb vedtager vandløbsmyndigheden regulativet under hensyntagen til de indsigelser og ændringsforslag, der måtte være fremkommet, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For de vandløb, der er nævnt i lovens 12, stk. 3 (Tidligere amts vandløb), foretager vandløbsmyndigheden en foreløbig vedtagelse af forslaget og sender det med henblik på godkendelse til Miljøministeriets miljøcenter. Når forslaget er godkendt af miljøcentret, vedtager vandløbsmyndigheden regulativet endeligt. 7. Vandløbsmyndigheden offentliggør i stedlige blade meddelelse om regulativets vedtagelse og dets ikrafttræden. Offentliggørelsen skal indeholde oplysning om klagemyndighed og klagefrist. Stk. 2. Regulativet kan tidligst træde i kraft 4 uger efter offentliggørelsen efter stk. 1. Rettidig påklage af regulativet medfører, at det først træder i kraft, når klagemyndighedens afgørelse foreligger, medmindre klagemyndigheden beslutter andet. 5

6 2 Betegnelse af vandløbene samt fremtidig vedligeholdelse og målsætninger 2.1 Tidligere amts vandløb Elling Å Betegnelse. Regulativet for Amts vandløbet nr. 202 Elling Å af 25. August 1998 er fortsat gældende i det omfang, dets bestemmelser ikke ophæves eller ændres af tillægget til regulativet vedtaget af Amtsrådet den 17. juni 2003 eller ændres af nye bestemmelser i dette tillægsregulativ. Betegnelse Gældende vedligeholdelses forskrift Ny vedligeholdelses forskrift Vandløbs Grødeskæring Terminer Strømrende BemærkninGrødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninger strækning ger samordnet Fra Skårup 3 gennem 1. juni, 1,00 m / **ved skæring 2 gennem 1. juni og 2,00 m Grødeskæring udfømøllebæk gange 15. aug. 1,75 m** af tagrør gange 15. nov. res med grødeskæst m til og rings båd. udløbet af okikke regel15. nov. 1 regelmæssig Inden Der er en grøde kerværket st. mæssig grødeskæ1. sept. optagningsplads ved m ring st m. Der foretages en Fra 1 grødeskæfør 2,00 m Udføres højst Der skæres i regelmæssig grøst m til ring 1. sep. 3 gange pr. en strøm deskæring på hele st m sæson og inrende strækningen for at Nygaards Mølle den på 2,0 m på grøden kan drive til hele vandløbs optagningspladsen strækningen ved Nygårds Mølle. til Nygaards Mølle 6 Vandkvalitet Målsætning Ny el. samme

7 7

8 2.2 Kommune vandløb Skærum Å Betegnelse. Regulativet for kommunevandløbet Skærum Å er godkendt af Frederikshavn Byråd den 17. August 1992 og af Sindal kommune den 18. August 1992 for hhv. vandløb nr. 7.3 i Frederikshavn Kommune og vandløb nr. 15 og 44 i Sindal (nu Hjørring) kommune. Dette regulativ er fortsat gældende i det omfang, det ikke er ændret ved nye bestemmelser om vedligeholdelsen i dette tillægsregulativ. Vandløbs strækning samordnet Fra vandløbets udspring st m til st m Fra st m til st m Slustrup bro Fra st m Slustrup bro til st m Fra st m til 6912 m skala pæl 35 (100 m nedstrøms Lendumvej) Betegnelse Gældende vedligeholdelses forskrift Ny vedligeholdelses forskrift Vandkvalitet Målsætning Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninger Ikke regelmæssig 1,00 m Udføres højst 3 gange pr. sæson og inden Ikke 1,50 m Udføres højst regelmæssig 3 gange pr. sæson og inden Ikke 1,50 m Udføres højst regelmæssig 3 gange pr. sæson og inden Ikke 2,00 m Udføres højst regelmæssig 3 gange pr. sæson og inden Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninger Ny el. samme 1 gang 1,00 m Vedl. foretages af grødeskæring Hjørring kommune 1 gang 1,50 m Vedl. foretages af grødeskæring Hjørring kommune 2 gennemgange 1.juni 1,50 m Udføres med hånd- og 1.nov. redskab af Frede- rikshavn kommune. 1 grødeskæring 1. sep. 2 gennemgange 1.juni og 2,00 m Udføres med 1.nov. håndredskab 1 1. sep. grødeskæring Fra st m til indløb Skærum dambrug st m Fra st. 5964, indløb Skærum dambrug, til st m, udløb Skærum dambrug Fra st m, udløb Skærum dambrug til st m, indløb Studsbjerg dambrug Fra st m, indløb Studsbjerg dambrug til st m, udløb Studsbjerg dambrug Ikke regelmæssig Ikke regelmæssig Ikke regelmæssig Ikke regelmæssig 2,00 m Udføres højst 3 gange pr. sæson og inden 2,00 m Udføres højst 3 gange pr. sæson og inden 2,00 m Udføres højst 3 gange pr. sæson og inden 2,00 m Udføres højst 3 gange pr. sæson og inden 3 gennemgange ingen regelmæssig grødeskæring 2 gennemgange 1 grødeskæring Grødeskæring eller gennemgange 1-3 gange årligt efter behov Min. 3 gennemgange 1.juni, 1. sep. og 1. juni og 1. sep. 2,00 m Valgfri grødeskærings metode Stuvningszone for dambrug, vanskelig tilgængelig 1,00 m Grødeskæring udføres med håndredskab. Åens vandføring er reduceret med dambrugets vandforbrug. 2,00 m Imellem Skærum dambrug og Studsbjerg dambrug foretages der grødeskæring med grødeskærings båd efter behov. 1,50 m Grødeskæring udføres manuelt efter behov. Åens vandføring reduceret med dambrugets vandforbrug. 8

9 Betegnelse Gældende vedligeholdelses forskrift Vandløbs Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninstrækning ger samordnet Fra st m, Ikke regel 2.00 m Udføres højst udløb Studsmæssig til sta3 gange pr. bjerg dambrug tion 2400 sæson og intil st m, m, herfra den Hjørringvej 2,30 m Fra st m, Ikke regel 2,30 m Udføres højst Hjørringvej mæssig 3 gange pr. til st. 0 ved sæson og intilløb af Skåden rup Møllebæk, start af amtsvandløb Ny vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninger Min. 3 gennemgange 1 regelmæssig Inden grødeskæ1. sep. ring 1. juni og 2 gennem15. nov. gange Vandkvalitet Målsætning Ny el. samme 2,00 m Fra stemmeværk Studsbjerg dambrug til Hjørringvej grødeskæres manuelt efter behov 2,00 m Grødeskæring udføres med grødeskærings båd 9

10 2.3 Tidligere amts vandløb Sæby Å Betegnelse. Regulativ for Sæby Å, amtsvandløb nr. 210 er vedtaget af amtsrådet den 5. Februar 1992 og er fortsat gældende i det omfang, dets bestemmelser ikke ophæves eller ændres af tillægget til regulativet vedtaget den 18. Juni 2003 eller ændres af nye bestemmelser i dette tillægsregulativ. Betegnelse Vandløbs strækning samordnet Fra st m øverste del af Sæby Å til st m Teglværksvej 10 Gældende vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærknin ger 3 gennemgange ikke regelmæssig 1. juni, 15. aug. og 15. nov. Max. 1,00/ 2,75** m **Ved skæring af tagrør Ny vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninger 2 gennem gange 1. juni og 15. nov. 1 grødeskæring Inden 15. okt. 1,30 m Tagrør skæres i fuld. Grødeskæring skal sikre at afskåret grøde fra kommune-vanløbet kan drive til optagningspladsen ved Teglværksvej. Vandkvalitet Målsætning Ny el. samme

11 2.4 Kommune vandløb Hørby Å Betegnelse. Regulativ for kommunevandløb nr. 24, Vangkærgrøften, Tilløb fra nord, Krogens Møllebæk, Hørby Å, Sæby Å er godkendt af Sæby Byråd den 19. juni Vandløbene har en samlet vandløbsstrækning på m. Hørby Å fortsætter i det tidligere amtsvandløb Sæby Å ved st , stationeret fra udløb i Kattegat. Dette regulativ er fortsat gældende i det omfang, det ikke er ændret ved nye bestemmelser om vedligeholdelsen i dette tillægsregulativ. Betegnelse Vandløbs strækning samordnet Fra st m, tilløb Hørbylund Møllebæk til st m, l st m i tidl. amts vandløb Sæby Å Gældende vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærknin ger Efter behov. Min. 1 gang om året 2,00 m Grødeskæringen skal fortrinsvis foregå i juli - okt. måned Ny vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninger 2 gennem gange 1. juni og 15. nov. 1 grødeskæring Inden 15. okt. 1,30 m Kan evt. skæres med grødeskæringsbåd Vandkvalitet Målsætning Ny el. samme B1, B1/ og Se skift ved vandløbs målsætninger på kort 11

12 2.5 Tidligere amts vandløb Grønheden Å Betegnelse. Regulativ for Grønheden Å, amtsvandløb nr. 219 er vedtaget af amtsrådet den 5. februar 1992 og gælder for Grønheden Å fra udløb i Sæby Å st. 0 til st m i skellet mellem matr. nr. 18e og 19 grønheden m.m. Volstrup hvor vandløbet fortsætter i kommunevandløbet Grønheden Bæk. Tillægsregulativ for amtsvandløbet Grønheden Å, er gældende fra den 18. juni Dette regulativ er fortsat gældende i det omfang, det ikke er ændret ved nye bestemmelser om vedligeholdelsen i dette tillægsregulativ. Betegnelse Gældende vedligeholdelses forskrift Vandløbs Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninstrækning ger samordnet Fra Ikke 1. juni, 0,50 m st m regelmæssig 15. aug. til st. 0 m 3 gennemog svarende til st. gange 15. nov m Sæby Å 12 Ny vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninger 1 grødeskæring 2 gennemgange 15. aug. Inden 1. juni og 15. nov. 0,50 m Grødeskæring kan evt. foretages med mejekurv. Vandkvalitet Målsætning Ny el. samme

13 2.6 Kommune vandløb Grønheden bæk Betegnelse. Regulativ for kommunevandløb nr. 17, Grønheden bæk er godkendt af Sæby Byråd den 19. juni Dette regulativ betragtes som et supplement til Fællesregulativ for kommunevandløb i Sæby Kommune vedtaget samme dag. Betegnelse Vandløbs strækning samordnet Fra st m nedstrøms Stidsholtvej til st m udløb i Grønheden Å st m Gældende vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærknin ger Efter behov. Min. 1 gang om året 15. okt. 0,80 m Ny vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninger 2 gennem- 1. juni og gange 15. nov. 1 grødeskæring 15. aug. 0,50 m Grødeskæring kan evt. foretages med mejekurv. Vandkvalitet Målsætning Ny el. samme 13

14 2.7 Tidligere amts vandløb Tøsbæk-Spånbæk Betegnelse. Regulativ for Tøsbæk-Spånbæk, amtsvandløb nr. 219 er vedtaget af amtsrådet den 30. Januar 1998 og er fortsat gældende i det omfang, dets bestemmelser ikke ophæves eller ændres af tillægget til regulativet vedtaget den 17. juni Betegnelse Vandløbs strækning samordnet Fra st m til st. 0 m vandløbsstart udløb i Voer Å 14 Gældende vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærknin ger 3 grødeskæringer 20. juni, 25. juli og 1. okt. 0,30 m Ny vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninger * * * *Grødeskæringen foretages af Brønderslev Kommune. Ingen ændring af vedligeholdelse. Vandkvalitet Målsætning Ny el. samme B1 og Se skift vedr. vandløbs målsætninger på kort

15 2.8 Kommune vandløb Spånbæk Betegnelse. Regulativ for kommunevandløb nr. 4, Ovnstrup / Tøsbæk / Spånbæk er godkendt af Sæby Byråd den 19. juni 1997 og er fortsat gældende i det omfang, dets bestemmelser ikke ophæves eller ændres af nye bestemmelser i dette tillægsregulativ. Betegnelse Gældende vedligeholdelses forskrift Vandløbs Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninstrækning ger samordnet Fra st. 0 m Efter behov. 0,60 m Spånbæk til Min. 1 gang 15. okt. st. 782 m, om året udløb i Tøsbæk / Spånbæk ved Aunkjødt Bro Ny vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninger 2 gennemgange 1 grødeskæring 1. juni og 15. nov. Inden 15. okt. 0,30 m Der vil blive skåret mindre grøde men foretaget flere gennemgange, hvor der holdes øje med vandets frie løb. Hvis det viser sig nødvendigt, vil der blive skåret grøde for, at sikre imod oversvømmelse af arealer med jordbrugsmæssig betydning. Vandkvalitet Målsætning Ny el. samme B1 15

16 2.9 Tidligere amts vandløb Voer Å Betegnelse. Regulativet for Voer Å, amts vandløb nr. 215 (publiceret af Miljøkontoret november 1997) er godkendt den 17. marts 1998 af amtsrådet i Nordjyllands Amt. Regulativet er fortsat gældende, bortset fra de ændringer omkring vedligeholdelsen, der er sket med vedtagelse af Tillæg til regulativet for amtsvandløbet Voer Å, juni Betegnelse Gældende vedligeholdelses forskrift Vandløbs Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninstrækning ger samordnet Fra 3 gennem1. juni, 1,25 m st m, gange 15. aug. start på tidl. Ikke og Amts vandløb regelmæssig 15. nov. Voer Å, ved tilløb af Thorshøj bæk til st m Fæbroen Fra st m 2 genneminden 2,75 m Ved gennemfæbroen Til gange 15. nov. gange sikres st. 0 m udløb i Ingen vandets frie Kattegat grødeskæring løb. 16 Ny vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninger Vandkvalitet Målsætning Ny el. samme uændret uændret. 1,25 m uændret uændret 2,75 m

17 2.10 Kommune vandløb Voer Å og Sæsing Bæk (nedre del) Betegnelse. Regulativet for kommunevandløbet Voer Å og Sæsing bæk nedre del er godkendt i Sæby Byråd den 19. juni Sæby Kommune vedtog et nyt tillægsregulativ de for kommunale vandløb den 14. August Tillægsregulativet indebærer kun enkelte ændringer for Voer Å- Sæsing bæk (nedre del), nemlig at grøde-optagningspladsen flyttes ca. 400 m opstrøms til station m, samt at bestemmelserne om 2 meter bræmmer efter vandløbslovens 69 præciseres som gældende for vandløbet. Henvisning til optagningspladserne, se kortmaterialet Sæsing Bæk (nedre del) og Voer Å. Betegnelse Vandløbs strækning samordnet Fra st. 0 m vandløbsstart Sæsing bæk Gældende vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærknin ger Efter behov min. 1 grødeskæring Inden 15. okt. 1,80 m til 1,20 m nedre del til st. 726 m udløb i Voer Å Fra st. 0 m Efter behov vandløbsstart min. 1 Voer Å til grødeskæring st m Svarende til st m i tidl. Amts vandløb Voer Å, tilløb Thorshøj bæk 1,80 m opstrøms Stenskrog Hammerværk og 1,20 m nedstrøms Inden 15. okt. 3,00 m Ny vedligeholdelses forskrift Grødeskæring Terminer Strømrende Bemærkninger 3 gennemgange ikke 1. juni og 15. nov. regelmæssig grødeskæring Inden 15. okt. 2 gennem gange 1. juni og 15. nov. 1 grødeskæring Inden 15. okt. Vandkvalitet Målsætning Ny el. samme o,80 m Vandstand sænket p.g.a. fjernelse af opstemning 1,25 m Kan evt. skæres med grødeskæringsbåd 17

18 3 Bestemmelser om sejlads 3.1 Regler om ændring i retten til sejlads i forhold til lovens 4 Bestemmelser om sejlads for det kommunale vandløb Voer Å/Sæsing Bæk samt amts vandløbet Voer Å. Bestemmelser. Der er udarbejdet regulativ for sejlads på Voer Å. Regulativet er vedtaget af byrådene i Brønderslev og Frederikshavn kommuner i april

19 4 Beliggenhed, udstrækning mv. af anlæg mv., der er etableret i forbindelse med vandløbsrestaurering 4.1 Beliggenhed af bygværker mv. Der er i Voer Å/Sæsing bæk gennemført et vandløbsrestaureringsprojekt ved Stenskrog hammerværk i Sæsing bæk. Intentionen med vandløbsrestaureringsprojektet har været, at fjerne opstemningen fra det gamle hammerværk og den eksisterende fisketrappe, samt udjævne faldet gennem nogle stryg i den tidligere opstuvningszone. Herved sikres en effektiv faunapassage og muligheden for opfyldelse af fiskemålsætningerne for opstrøms beliggende vandløb. Betegnelse Vandløbs strækning samordnet 488 Gældende vedligeholdelses forskrift Ny vedligeholdelses forskrift Opstemnings kote D.N.N. Bemærkninger Opstemnings kote Bemærkninger 28,65 Med fisketrappe Ingen opstemning Der er sket en udjævning af kote forhold i mellem skala pæl 1 og 2 ved Stenskrog hammerværk, Sæsing bæk. Skala pæl 1 er opstrøms og skala pæl 2 er nedstrøms den tidligere opstemning og fisketrappe, som nu er fjernet. 19

20 5 Administrative Bestemmelser 5.1 Administration Bestemmelser. Vandløbene administreres af Frederikshavn Kommune, hvad angår forhold for lodsejere i Frederikshavn kommune. Hvor vandløbene er grænsevandløb aftales myndighedsrollen med nabokommunerne, for forhold der sker i selve vandløbene. Det er aftalt at den kommune der forestår vedligeholdelsen, også forestår myndighedsbehandlingen. 20

21 6 Revision af regulativet Tillægsregulativet er gældende til regulativerne for vandløbene revideres, eller hvis det på grund af planmæssige hensyn viser sig nødvendigt. Revision af regulativerne forventes at være gennemført inden for en kortere årrække, da de fleste af kommunens regulativer ikke har været fornyet inden for de sidste 10 år. Regulativerne vil blive fornyet i takt med gennemførelsen af vandhandleplanernes krav. 21

22 7 Tillægsregulativet ikrafttræden Tillægsregulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive indsigelser og ændringsforslag. Der kom kun én indsigelse fra en lodsejer ved Skærum Å opstrøms for Skærum dambrug. Efter en telefonisk drøftelse, hvor forvaltningen gav en tolkning af de nye bestemmelser, erklærede lodsejer sig tilfreds med den foreslåede formulering af vedligeholdelsesbestemmelserne for den aktuelle strækning. Dermed er der ingen indsigelser mod tillægsregulativet. Tillægsregulativet er den 12. november 2010 godkendt af Miljøcenter Aalborg efter vandløbslovens 12 stk. 3. Miljøcentret skal godkende ændringerne vedrørende de tidligere amtsvandløb Elling Å og Grønheden Å samt Sæby Å. Miljøcenter Aalborg finder ingen grund til at betvivle kommunens vurdering af den forventede effekt af ændringerne, jf afsnit 4 på side 4 i tillægsregulativet. Kommunen kan herefter foretage den endelige vedtagelse. Regulativet er herefter vedtaget af Frederikshavn Byråd den 28. februar Lars Møller Borgmester Jane Wiis Kommunaldirektør Regulativet er vedtaget af Hjørring kommune, der har godkendt bestemmelserne for Elling Å og Skærum Å den 14. juni 2011 Jørgen Bing Udvalgsformand Knud Mikkelsen Teamleder, Vand og Jord Regulativet har været i høring hos Brønderslev kommune, der har godkendt bestemmelserne for Spånbæk den 28. februar 2011 Tillægsregulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse. Der er ern 4 ugers klagefrist fra offentliggørelsen af den endelige godkendelse af tillægsregulativet. En klage vil have opsættende virkning for de påklagede forhold. 22

23 8 Kortbilag 8.1 Oversigtskort 23

24 Grafik JF Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret april 2004 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

SEJLADSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET VOER Å

SEJLADSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET VOER Å SEJLADSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET VOER Å 2 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 4 2. Betegnelse af vandløbet 4 3. Bestemmelser om sejlads 4 4. Sejladsregulativets ikrafttræden 6 Bilag 1. Redegørelse

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 vl. nr. A 3 Astrup Bæk vl. nr. A 4 Fuglbæk ESBJERG OMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

Pixi-udgave. af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Indhold. Side 1 af 5 ( / )

Pixi-udgave. af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Indhold. Side 1 af 5 ( / ) Pixi-udgave af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Indhold Afsnit Indhold A. Indledning B. Redegørelse for grundlaget for fællesregulativet C. Konsekvenser

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 Flere modtagere By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 2.december

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 102 Banegrøften Nr. 105 Munkholtvandløbet Nr. 107 Ilbækken Regulativ 1999 FORORD Et

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Tillægsregulativ for 19 vandløb i Rebild Kommune samt 1 grænsevandløb til Vesthimmerlands Kommune

REBILD KOMMUNE. Tillægsregulativ for 19 vandløb i Rebild Kommune samt 1 grænsevandløb til Vesthimmerlands Kommune REBILD KOMMUNE Tillægsregulativ for 19 vandløb i Rebild Kommune samt 1 grænsevandløb til Vesthimmerlands Kommune December 2015 Indledning Der er flere vandløb i Rebild Kommune hvor den manuelle grødeskæring

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD NOVEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM NORD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsystem Afstrømningsområderne 3813 (Nord for Ribe å) 3814 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 13. november 2014 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk mellem

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 16. april 2015 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk på matrikel

Læs mere

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for Bilag 21. Ordliste. Arbejdsbælter Beskrivelser af (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bundkote Ejendomsforhold Bælter

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Fovrfelt Bæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3029, 3030 og 3031 Kvl. nr. G 1 Fovrfelt Bæk - -

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE IISilkeborg Kommune ~ Teknisk forvaltning ~ Søve 1, 8600 Silkeborg - Tlf. 86822000 - Giro 2 0091 10 ~,. _ Eksp.tid: Mandag-fredag kl. 10-14 - Torsdag

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

Information om vedligeholdelse af private vandløb

Information om vedligeholdelse af private vandløb Information om vedligeholdelse af private vandløb Dokumentnr.: 727-2010-105543 side 1 Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ

Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ Marts 2015 Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften,

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 10-05-2017

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

Poul Pedersen Volstrupvej Sæby. Lovliggørelse af ulovligt anlagt rør bro ved det kommunale vandløb Tilløb fra Syvsten vandløbs nr

Poul Pedersen Volstrupvej Sæby. Lovliggørelse af ulovligt anlagt rør bro ved det kommunale vandløb Tilløb fra Syvsten vandløbs nr Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Poul Pedersen Volstrupvej 10 9300 Sæby Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 21. oktober 2016 Lovliggørelse

Læs mere

Regulativtillæg. Skjern Å. Rørbæk Sø - Borris

Regulativtillæg. Skjern Å. Rørbæk Sø - Borris Regulativtillæg for sejlads på det offentlige vandløb Skjern Å Rørbæk Sø - Borris Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Grundlaget for tillægsregulativet... 3 Ændringer i sejladsbestemmelserne

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1) BEK nr 1436 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem OJ-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Krogsgård Møllebæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3036 Kvl. nr. K 1 Krogsgård Møllebæk - - K

Læs mere

Tuse Å s Ørredsammenslutning har igennem 30 års frivilligt arbejde, været den direkte årsag til, at Tuse Å i dag er Sjællands bedste ørredvandløb.

Tuse Å s Ørredsammenslutning har igennem 30 års frivilligt arbejde, været den direkte årsag til, at Tuse Å i dag er Sjællands bedste ørredvandløb. Tølløse den 12. marts 2012. Til Borgmester, Søren Kjærsgaard Vedrørende Klima- og Miljøudvalgsformand, John Harpøth s beslutning om oprensning af Tuse Å på en 300 meter lang strækning af hovedløbet fra

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej Sdr. Omme

Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej Sdr. Omme Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej 11 7260 Sdr. Omme Høring af tilladelse til etablering af kano ophalningsplads og fornyelse af en eksisterende terrasse på matr. nr. 7a Østerby

Læs mere

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B)

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) 1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) Sagsnr.: 330-2010-108384 Dok.nr.: 330-2015-187176 Åbent Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Beslutningstema Udvalget skal tage stilling til

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Dagsorden. Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer

Dagsorden. Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer Dagsorden Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer v. Knud Erich Thonke Danske Vandløb; v. Lars Palle Kaffepause Ret og pligt som bredejer; v. Erik Blegmand, Gefion Dok. og indberetning af

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Dispensation fra regulativet for Lunding Bæk vedr. arbejdsbælte på ejendommen Fjordglimt 29, 6100 Haderslev, matrikelnummer 144, Lunding, Starup

Dispensation fra regulativet for Lunding Bæk vedr. arbejdsbælte på ejendommen Fjordglimt 29, 6100 Haderslev, matrikelnummer 144, Lunding, Starup Henrik Hansen Fjordglimt 29 6100 Haderslev Haderslev Kommune Natur Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk 1. maj 2017 Sagsident:

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen.

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor

Læs mere

Køge Kommune har derfor behandlet din henvendelse som en klage over utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse med deraf følgende skader for din klient.

Køge Kommune har derfor behandlet din henvendelse som en klage over utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse med deraf følgende skader for din klient. Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Bech-Bruun Advokat Håkun Djurhuus djur@bechbruun.com Dato Udvalget for teknik- og miljø Klik her for at angive tekst. Køge Kommunes vedligeholdelse

Læs mere

Miljø og Natur. Carsten Flædekær Langegyde Ebberup. Godkendelse vedr. etablering af rørbro i Kærum Å st

Miljø og Natur. Carsten Flædekær Langegyde Ebberup. Godkendelse vedr. etablering af rørbro i Kærum Å st Carsten Flædekær Langegyde 16 5631 Ebberup Godkendelse vedr. etablering af rørbro i Kærum Å st. 5030-5036. Assens kommune har valgt at fremme en tilladelse om etablering af en ny rørbro i Kærum Å. Rørbroen

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Administration af vandløb i praksis

Administration af vandløb i praksis Administration af vandløb i praksis Omsætning af vandområdeplanernes målsætninger til virkelighed Randers 31.08.2016 Bjarne Moeslund BMOE@orbicon.dk Vandområdeplanerne Danmarks politisk besluttede planer

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter.

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter. Side 1/6 Sammenslutningen ved Storå v. John Balleby Munkbrovej 29 7500 Holstebro Dato: 26-01-2016 Sagsnr.: 06.02.03-P19-5-16 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Fra faunaspærring til Faunapassage En guide til bedre tilstand af vores vandløb Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Du kan læse om: Styrt Rørunderføringer Stryg Omløbsstryg

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Terminer for grødeskæring. Lovmæssige rammer for grødeskæring i Gudenåen

Terminer for grødeskæring. Lovmæssige rammer for grødeskæring i Gudenåen Bilag 1. Notat - Nyt regulativ for Gudenåen, forslag til den fremtidige grødeskæring i Gudenåen. Fælles oplæg for de 4 kommuner til den fremtidige grødeskæring i Gudenåen. Baggrund Det gældende regulativ

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Forslag til tillægsregulativ for 119 offentlige vandløbsstrækninger Faaborg-Midtfyn Kommune

Forslag til tillægsregulativ for 119 offentlige vandløbsstrækninger Faaborg-Midtfyn Kommune Forslag til tillægsregulativ for 119 offentlige vandløbsstrækninger Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn December 2008 j.nr. 06.02.00-P24-5-08 Forslag til tillægsregulativ for offentlige vandløb i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af kulturbro samt brinkanlæg ved Søborg Kanal i forbindelse med Kulturhavn Gilleleje, etape 2

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af kulturbro samt brinkanlæg ved Søborg Kanal i forbindelse med Kulturhavn Gilleleje, etape 2 Torben Bækgård Skovhus Arkitekter Gl. Kongevej 74C, 1. Sag: 2016/12353 003 Id: 007882 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 08. april 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3

Læs mere

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE 27 1 TIDS- OG ARBEJDSPLAN Til dette dokument følger arbejdsbeskrivelser (bilag 4 og 5) til de enkelte vandløb som er at finde

Læs mere

Restaurering Faxe Å fra station

Restaurering Faxe Å fra station Restaurering Faxe Å fra station 3000-3500 Redegørelse Faxe Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Faxe Å fra station 3000 til 3500 mellem Lindegårdsvej og Faxe Havnevej. Faxe Kommune arbejder

Læs mere

Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune

Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune Bilag 1 Hvidbog i forbindelse med høring af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune Vandløbsnavn Hundstrup Å og Spangebæk Bemærkning fremført af: Ivan Broholm Hansen og Niels Hansen

Læs mere

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand Natur og Miljø Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 13-10-2017 Sagsnr. 06.00.00-P19-1-17.. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb.

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Tom Ravn Simonsen Direkte 7257 7737 tri@jammerbugt.dk 01-02-2016 Sagsnr.: 06.02.02-P28-1-14

Læs mere