KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1

2 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp danner grundlaget for afgørelser om, hvilke hjemmehjælpsydelser borgerne i Tønder Kommune kan modtage. Dermed afspejler den det politisk fastsatte serviceniveau. Kvalitetsstandarden har 4 dele: 1. Om kvalitetsstandarden 2. Hvordan søger man om hjælp, og hvordan tildeles hjælpen? 3. beskrivelser af de enkelte former for hjælp inden for personlig og praktisk hjælp. 4. Praktisk og lovgivningsmæssig information. 2. Hvordan søger man hjælp, og hvordan tildeles hjælpen Ansøgning om hjælp Der skal foreligge en ansøgning fra borgeren. Pårørende, læge og hjemmepleje m.v. kan dog rette henvendelse på vegne af borgeren, såfremt det er aftalt med denne. På baggrund af en konkret og individuel vurdering afgøres, hvilken hjælp borgeren kan tilbydes: a) Et korterevarende, tidsafgrænset og målrettet rehabiliteringsforløb b) Personlig hjælp og pleje og/eller hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Afgørelsen træffes i et samarbejde mellem borger og visitator og tager udgangspunkt i hjemmets samlede ressourcer. Rehabilitering Hjælp til et selvstændigt og meningsfuldt liv I Tønder Kommune arbejdes der med rehabilitering. Det vil sige, at der som en integreret del af visitationen til hjemmehjælp sker en vurdering af, om den enkelte borger gennem målrettet træning og rehabilitering i eget hjem kan bringes til at klare sig selv uden hjemmehjælp eller med begrænset hjælp. Hvis borgeren skønnes at kunne blive helt eller delvist selvhjulpen gennem et tilbud om træning eller rehabilitering, vil borgeren blive visiteret til dette. Borgerens mulighed for rehabilitering vurderes af en ergoterapeut fra hjemmeplejen. Rehabilitering er hjælp til et selvstændigt og meningsfuldt liv.. I samarbejde med borgeren fastlægges målet for rehabiliteringsforløbet, og der udarbejdes en plan for, hvordan målet skal nås. Målet fastlægges med udgangspunkt i de daglige aktiviteter, som borgeren ønsker at blive i stand til at klare på egen hånd. Ergoterapeuten vil løbende foretage opfølgninger på rehabiliteringsforløbet. Hvis det vurderes, at borgeren ikke har gavn af et rehabiliteringsforløb iværksættes der kompenserende hjælp til borgeren. Borgeren kan ikke forvente at få kompenserende hjælp til praktiske opgaver, hvis der er andre i husstanden, der kan løse opgaverne. 2

3 Visitering til personlig og praktisk hjælp Senest 2 hverdage efter borgers henvendelse om hjemmehjælp vil kommunens visitator kontakte borger og aftale et besøg indenfor 14 dage. Akut behov for personlig hjælp visiteres og igangsættes altid samme dag. Er der tale om en ansøgning om praktisk hjælp vil visitator vurdere, om borger kan udføre opgaverne selv, hvis de deles op over flere dage. Visitatoren vurderer også, om borgeren selv kan udføre opgaverne, hvis der anvendes hensigtsmæssige arbejdsstillinger eller arbejdsredskaber, f.eks. selvkørende støvsugere. Visitator udarbejder et aftaleskema, som beskriver afgørelsen om den tildelte hjælp, begrundelse for og formål med hjælpen, samt for hvilken periode hjælpen gives. Under samtalen mellem borger og visitator er borgeren velkommen til at have en bisidder med. Bisidderen kan være en pårørende eller en god ven. Borgeren, der er bevilget hjælp, har pligt til at kontakte visitatoren ved ændringer i tilstanden, som betyder, at hjælpen skal justeres. Personalet, der yder hjælpen, har ligeledes en oplysningspligt ved ændringer i borgerens tilstand, som betyder, at hjælpen skal justeres. Visitator foretager efter behov en revurdering af den visiterede hjælp. 3

4 3. Beskrivelse af serviceniveau for de enkelte opgaver Personlig pleje En borger kan være berettiget til hjælp, hvis borgeren på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med megen besvær kan varetage den personlige pleje. et med personlig pleje er at støtte og hjælpe en person, som har fået en funktionsnedsættelse i et kortere eller længere tidsrum således, Borger bevarer eller genvinder den for borger bedst mulige sundhedstilstand Borger får sundhedsfaglig vejledning. Aktiviteter, der kan gives støtte til Bad Personlig hygiejne Af- og påklædning Toiletbesøg Hudpleje Hjælp til hjælpemidler Forflytninger Vending lejring Balancetræning Træning gennem hverdagsaktiviteter Planlægning af hverdagsaktiviteter Udluftning og oprydning i forbindelse med personlig pleje. Sengeredning. Støtten og hjælpen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ydes på en måde, der støtter den enkeltes evner til at klare sig selv. Personlig pleje kan iværksættes fra dag til dag og vil senest blive iværksat indenfor 1 uge efter afgørelsen er truffet. Personlig pleje kan ydes 24 timer i døgnet alle ugens dage. Aftalte tidspunkter for personlig pleje skal overholdes. Borgeren vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. Ved tryghedsbesøg i forbindelse med bad, vil det blive vurderet, om hjælpen kan erstattes af et nødkald. 4

5 Måltider, mad og drikke Borgere som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan varetage opgaver i forbindelse med ernæring. et med støtte og hjælp til ernæring er, at støtte/hjælpe en person i et kortere eller længere tidsrum således: Borgers mulighed for at vælge en sund og ernæringsrigtig mad sikres. Der indtages tilstrækkelig væske og føde. Fejlernæring forebygges og borgers velvære og trivsel sikres. Aktiviteter, der gives støtte til Der ydes støtte og hjælp til ernæring og hjælp i forbindelse med måltider. De enkelte opgaver kan nærmere defineres som: Vejledning i ernæringsrigtig kost Tilberedning af morgenmad Tilberedning af kold aftensmad/frokost Opvarmning af middagsmad i mikroovn. Servering af mad og drikke samt hjælp til indtagelse. Opvask 1 gang dagligt af service, der er brugt af borgeren. Tømme og fylde opvaskemaskinen Træning gennem hverdagsaktiviteter Planlægning af hverdagsaktiviteter Der ydes ikke hjælp til tilberedning af varm mad, medmindre aktiviteten indgår som en del af en rehabiliterende indsats. Madservice iværksættes hurtigst muligt og senest 1 uge efter borgerens valg af leverandør. Se mere om dette i Kvalitetsstandard for madservice, som kan ses på Tønder Kommunes hjemmeside eller fås ved henvendelse til Myndighedsafdelingen. Aftalte tidspunkter for måltider, mad og drikke skal overholdes. Borgeren vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. 5

6 Medicinhåndtering Borgere, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan håndtere opgaver omkring egen medicin. At støtte eller hjælpe borger i kortere eller længere tidsrum, så borger får den ordinerede medicin korrekt. Aktiviteter, der gives støtte til Følgende aktiviteter kan indgå i ydelsen: Minde borger om at tage sin medicin Stille medicin frem som er doseret fra apotek, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller sygehus Støtte og hjælpe med indtagelse af medicin Træning i egen varetagelse af medicin Aktiviteten sker under ansvar af hjemmesygeplejen, jf. Sundhedsloven 138. Aftalte tidspunkter for medicinhåndtering skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. 6

7 Psykisk pleje og omsorg Borgere, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til, eller kun med megen besvær kan forebygge, at der sker en forværring af deres situation. et med psykisk pleje og omsorg er gennem kortere eller længere tidsrum at støtte og styrke borgers psykiske funktionsniveau, således det er muligt for borger at magte dagligdagen at bevare/styrke kontakten til omverdenen at bevare evnen til at drage omsorg for eget liv Aktiviteter, der gives støtte til Vejledning og støtte til at få struktur på hverdagen. Samarbejde med pårørende og familie. Vejledning med henblik på deltagelse i lokale grupper og aktiviteter. Tryghedsbesøg med henblik på, at borgeren kan forblive i eget hjem, så længe som borger ønsker det. Psykisk pleje og omsorg gives ikke, hvis der er mulighed for anden aktivitet, der kan dække formålet med hjælpen. Aftalte tidspunkter for psykisk pleje og omsorg skal overholdes. Borgeren vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. 7

8 Posthåndtering Borgere, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til, eller kun med megen besvær kan håndtere deres indkomne post. et med posthåndtering er at støtte eller hjælpe borger i kortere eller længere tid, så borger får taget vare på egen post. Aktiviteter, der gives støtte til Støtte og hjælpe med at sortere post. Støtte og hjælpe med at kontakte netværk. Støtte og hjælpe med at handle på et brev. Aktiviteter, der ikke indgår Hente post for borgeren Gå på posthuset for borgeren Posthåndtering gives som udgangspunkt 1 gang om ugen. Fysisk handicappede kan visiteres til at få posten bragt til døren af Post Danmark. Aftalte tidspunkter for posthåndtering skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. 8

9 Rengøring Borgere som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan løse nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Praktisk hjælp skal betragtes som hjælp til selvhjælp, det vil sige som supplerende hjælp til opgaver, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd, og hvor husstanden ikke omfatter andre, der kan varetage opgaven. Borgere, der via rådgivning, hjælpemidler, udredning og/eller træning kan blive selvhjulpne, vil ikke kunne tildeles varig hjælp. Borgere, der får bevilget ydelsen rengøring, vil som udgangspunkt få bevilget træning til igen at kunne klare rengøringen. At støtte og hjælpe en borger i et kortere eller længere tidsrum ved tab af fysiske eller psykiske færdigheder, så boligen holdes ren. Der gøres rent i boligens primære rum. Det vil sige svarende til 1 stue, 1 køkken, 1 badeværelse, entre, bryggers, soveværelse og gang der forbinder disse rum. Arealmæssigt ca m2. Aktiviteter, der kan gives støtte til: Støvsugning af gulv / gulvtæpper/møbler eventuelt med selvkørende støvsuger Gulvvask Skift af sengelinned Aftørring Balancetræning Træning gennem hverdagsaktiviteter Planlægning af hverdagsaktiviteter Arbejdsteknikker Vanding af blomster indendørs. Renholdelse af mikroovn og køleskab, hvis borgeren er visiteret til madservice. Renholdelse af hjælpemidler til indendørs brug. Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Opgaver, som ikke indgår i fagområdet eller kan holdes indenfor arbejdsmiljøloven. Herudover: Udvendig vinduespudsning. Oprydning efter gæster eller håndværkere. Flytning af tunge møbler, tæpper og lignende. Speciel rengøring efter husdyr. Udvendig trappevask (inklusiv trappeopgang). Hovedrengøring Praktisk hjælp rengøring skal iværksættes hurtigst muligt og senest 14 dage efter afgørelsen er truffet. 9

10 Rengøring tilbydes som udgangspunkt hver 14. dag på hverdage i tidsrummet mellem kl og Aftalte tidspunkter for rengøring skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over 1 time. I tilfælde af aflysning fra leverandør ydes erstatningshjælp indenfor 5 hverdage. Aflyser borger selv besøget, gives der ikke erstatningsbesøg, medmindre det vurderes af leverandøren, at borgeren ikke er i stand til at overskue eget behov for hjælp, eller hvis hjælpen er aflyst på grund af uopsættelig sygehusaftale eller lægebesøg. 10

11 Tøjvask Borgere som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan varetage opgaver vedrørende tøjvask. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp, hvor der bor en ægtefælle/samlever eller anden voksen på adressen, der kan varetage opgaven. et med ydelsen tøjvask er, at støtte og hjælpe en person i et kortere eller længere tidsrum, således: Borgeren har rent tøj til rådighed. Borgerne oplever velvære ved at være ren i tøjet. Aktiviteter, der gives støtte til Vask i egen maskine. Tørretumbling eller ophængning. Lægge tøj sammen og i skab. Planlægning af hverdagsaktiviteter Træning gennem hverdagsaktiviteter Arbejdsteknikker Pakke tøj til vaskeri (til afhentning). Skift af sengelinned Følgende aktiviteter indgår ikke i ydelsen medmindre, aktiviteten indgår som en del af en rehabiliterende indsats: Sortering af tøj. Vask af tøj i hånden (støttestrømper vaskes dog i hånden) Vask af tøj for andre i husstanden. Vask af gardiner, sengetæpper, duge og uldtæpper. Strygning og rulning af tøj. Skift af sengelinned, når borgeren er visiteret til rengøring. Praktisk hjælp tøjvask tilbydes som udgangspunkt hver 14. dag. Tønder Kommune vasker tøj i borgernes egen vaskemaskine. Der vaskes ikke tøj på møntvaskeri. Hjælpen gives som udgangspunkt hver 14. dag på hverdage mellem klokken 8 og 16. Aftalte tidspunkter for praktisk hjælp skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over 1 time. I tilfælde af aflysning fra leverandør ydes erstatningshjælp indenfor 5 hverdage. Aflyser borger selv besøget, gives der ikke erstatningsbesøg, medmindre det vurderes af leverandøren, at borgeren ikke er i stand til at overskue eget behov for hjælp, eller hvis hjælpen er aflyst på grund af uopsættelig sygehusaftale eller lægebesøg. 11

12 Indkøb Borgere som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan varetage opgaven med bestilling af dagligvarer. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp, hvor der bor en ægtefælle/samlever eller anden voksen på adressen, der kan varetage opgaven. et med bestilling af dagligvarer er, at støtte og hjælpe borgeren i et kortere eller længere tidsrum, således den daglige husholdning hos borger opretholdes. Aktiviteter, der gives støtte til Støtte eller hjælp til bestilling af varer. Sætte varer på plads. Følgende aktiviteter indgår ikke i ydelsen, medmindre aktiviteten indgår som en del af en rehabiliterende indsats: Indkøb i butik. Besøg på posthus eller i bank Praktisk hjælp indkøb tilbydes som udgangspunkt en gang om ugen. Hvis borger visiteres til indkøb og skal have varerne bragt ud, er det et økonomisk anliggende mellem forretningen og kommunen. Forretningen vil således afregne udbringningsgebyret direkte med kommunen. Aftalte tidspunkter for praktisk hjælp indkøb skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over 1 time. I tilfælde af aflysning fra leverandør ydes erstatningshjælp indenfor 5 hverdage. Aflyser borger selv besøget, gives der ikke erstatningsbesøg, medmindre det vurderes af leverandøren, at borgeren ikke er i stand til at overskue eget behov for hjælp, eller hvis hjælpen er aflyst på grund af uopsættelig sygehusaftale eller lægebesøg. 12

13 4. Praktisk og lovgivningsmæssig information Arbejdsmiljø Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgers hjem. Ifølge loven skal arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Borger skal sørge for, at adgangsforholdene til boligen er i orden. Der skal være godt belyste gange og indgangsdør, og adgangsvejene skal være ryddet for sne. Henstillinger / påbud fra kommunen skal efterkommes, før hjælpen kan ydes. Hjælpemidler - f.eks. el-seng og personlift, som er nødvendige af hensyn til arbejdets udførelse, stilles til rådighed af Tønder Kommune. Tønder Kommune udleverer en pjece: Sikre og sunde arbejdsforhold i dit hjem i forbindelse med visitation til hjælp. Kontaktperson Borger tildeles en fast kontaktperson i hjemmeplejen. Kontaktpersonen kan være et lille team af medarbejdere. Medarbejdere, der afløser den faste kontaktperson, skal være orienteret om borgers situation. Fleksibel hjemmehjælp eller ombytningsret Lov om social service stiller krav om, at den tildelte hjælp skal udføres fleksibelt. Det betyder, at der er mulighed for at bytte til en anden hjemmehjælpsydelse end den, der er truffet aftale om. Borger og leverandør, der udfører den bevilgede hjælp, har således mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges. Borger har ret til at bytte til andre former for hjælp indenfor den afsatte tid. Hvis borger ønsker at bytte mellem personlig og praktisk hjælp, er det en forudsætning, at der er truffet afgørelse om tildeling af både personlig og praktisk hjælp. Der er begrænset bytteret, hvis borger har valgt flere leverandører til at udføre hjælpen. Det er stadig kommunen, der har det overordnede ansvar for, at den hjælp, der er visiteret, også bliver udført. Det er vigtigt, at medarbejder ud fra faglige overvejelser og sammen med borger vurderer om en bytteydelse er i overensstemmelse med borgers behov. Hvis den visiterede hjælp fravælges eller ombyttes med en anden form for hjælp, kan der ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er udført. Køb af ekstra hjælp Kommunen må ikke sælge ekstra hjælp til borgere. Kun private leverandører må sælge ekstra hjælp. Såfremt borger indgår aftale med den private leverandør om at købe ekstra ydelser, skal borger selv betale for ydelsen. En sådan aftale vil være kommunen uvedkommende og uden økonomiske forpligtelser for kommunen. Valg af leverandør Borgere i eget hjem har ifølge i Lov om social service mulighed for selv at vælge, hvem der skal levere hjælpen. Der kan vælges mellem de leverandører, som Tønder Kommune har godkendt. 13

14 I forbindelse med bevilling af personlig og praktisk hjælp, samt madservice oplyser visitator om godkendte leverandører og udleverer informationsmateriale. Informationen kan også fås ved henvendelse til Myndighedsafdelingen eller kan ses på kommunens hjemmeside. Skift af leverandør Borger kan skifte leverandør med 14 dages varsel. Borger kan skifte leverandør ved henvendelse til Myndighedsafdelingen i Pleje & Omsorg. Udpeget hjælper Ifølge 94 i Lov om Social Service er der mulighed for, at borger selv kan udpege en person til at udføre hjælpen. Den udpegede hjælper skal godkendes og ansættes af Tønder Kommune til det bevilgede antal timer. Yderligere oplysninger kan fås af visitator. Tilskud til ansættelse af hjælper Ifølge 95 i Lov om Social Service kan en person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentlig, vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Yderligere oplysninger kan fås af visitator. Tilsyn - opfølgning Tønder kommune ønsker tilfredse borgere. Derfor foretages der systematiske undersøgelser af tilfredsheden med hjælpen, og der foretages lovpligtigt tilsyn i henhold til Tønder Kommunes tilsynspolitik for tilbud efter Lov om social service 83 og 83a. Lovgrundlag Lovgrundlag for bevilling af personlig pleje og hjælp, samt hjælp eller støtte til praktiske opgaver i hjemmet findes i Lov om social service 83 stk. 16, 83a samt 84 stk. 1. Kvalitetsstandarden skal ifølge lovgivningen revideres en gang årligt. Klage over afgørelse Hvis borger får afslag på hjemmehjælp eller er utilfreds med afgørelsen om tildeling eller omfang af ydelsen, kan der klages over afgørelsen. Klagen sendes til Myndighedsafdelingen, som revurderer afgørelsen. Hvis Myndighedsafdelingen i Pleje & Omsorg vælger at fastholde afgørelsen, indbringes klagen efterfølgende for Ankestyrelsen. Alle afgørelser er forsynet med en klagevejledning. Klage over udførelsen af den leverede hjælp sendes til leverandøren. Leverandøren sender kopi af klagesagen til Myndighedsafdelingen i Pleje & Omsorg indenfor 3 hverdage. Skade på ting i hjemmet Der ydes ikke erstatning, hvis der sker skade på ting i hjemmet, når uheldet sker som hændeligt uheld under almindeligt brug ved for eksempel opvask, tøjvask og rengøring. Erstatning kan komme på tale, hvis uheldet sker på grund af personalets uagtsomhed, særlig klodset handling eller kådhed. Tavshedspligt Medarbejderne har tavshedspligt jfr. Borgerlig straffelovs

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem eller ældrebolig Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for Personlig og praktisk hjælp Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Indholdsfortegnelse Indledning til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp... 3 Personlig

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 10 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Hjemmehjælp Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Hjemmehjælp Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Hjemmehjælp 2015 Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand Lov om Social Service 83, 84 og 112 2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, den. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010 Norddjurs kommune Kvalitetsstandarder for 2010 Praktiske opgaver rengøring, tøjvask og indkøb Personlig pleje Madservice Ernæring Vedligeholde og udvikle daglige færdigheder Nødkald August 2010 Godkendt

Læs mere