KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1

2 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp danner grundlaget for afgørelser om, hvilke hjemmehjælpsydelser borgerne i Tønder Kommune kan modtage. Dermed afspejler den det politisk fastsatte serviceniveau. Kvalitetsstandarden har 4 dele: 1. Om kvalitetsstandarden 2. Hvordan søger man om hjælp, og hvordan tildeles hjælpen? 3. beskrivelser af de enkelte former for hjælp inden for personlig og praktisk hjælp. 4. Praktisk og lovgivningsmæssig information. 2. Hvordan søger man hjælp, og hvordan tildeles hjælpen Ansøgning om hjælp Der skal foreligge en ansøgning fra borgeren. Pårørende, læge og hjemmepleje m.v. kan dog rette henvendelse på vegne af borgeren, såfremt det er aftalt med denne. På baggrund af en konkret og individuel vurdering afgøres, hvilken hjælp borgeren kan tilbydes: a) Et korterevarende, tidsafgrænset og målrettet rehabiliteringsforløb b) Personlig hjælp og pleje og/eller hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Afgørelsen træffes i et samarbejde mellem borger og visitator og tager udgangspunkt i hjemmets samlede ressourcer. Rehabilitering Hjælp til et selvstændigt og meningsfuldt liv I Tønder Kommune arbejdes der med rehabilitering. Det vil sige, at der som en integreret del af visitationen til hjemmehjælp sker en vurdering af, om den enkelte borger gennem målrettet træning og rehabilitering i eget hjem kan bringes til at klare sig selv uden hjemmehjælp eller med begrænset hjælp. Hvis borgeren skønnes at kunne blive helt eller delvist selvhjulpen gennem et tilbud om træning eller rehabilitering, vil borgeren blive visiteret til dette. Borgerens mulighed for rehabilitering vurderes af en ergoterapeut fra hjemmeplejen. Rehabilitering er hjælp til et selvstændigt og meningsfuldt liv.. I samarbejde med borgeren fastlægges målet for rehabiliteringsforløbet, og der udarbejdes en plan for, hvordan målet skal nås. Målet fastlægges med udgangspunkt i de daglige aktiviteter, som borgeren ønsker at blive i stand til at klare på egen hånd. Ergoterapeuten vil løbende foretage opfølgninger på rehabiliteringsforløbet. Hvis det vurderes, at borgeren ikke har gavn af et rehabiliteringsforløb iværksættes der kompenserende hjælp til borgeren. Borgeren kan ikke forvente at få kompenserende hjælp til praktiske opgaver, hvis der er andre i husstanden, der kan løse opgaverne. 2

3 Visitering til personlig og praktisk hjælp Senest 2 hverdage efter borgers henvendelse om hjemmehjælp vil kommunens visitator kontakte borger og aftale et besøg indenfor 14 dage. Akut behov for personlig hjælp visiteres og igangsættes altid samme dag. Er der tale om en ansøgning om praktisk hjælp vil visitator vurdere, om borger kan udføre opgaverne selv, hvis de deles op over flere dage. Visitatoren vurderer også, om borgeren selv kan udføre opgaverne, hvis der anvendes hensigtsmæssige arbejdsstillinger eller arbejdsredskaber, f.eks. selvkørende støvsugere. Visitator udarbejder et aftaleskema, som beskriver afgørelsen om den tildelte hjælp, begrundelse for og formål med hjælpen, samt for hvilken periode hjælpen gives. Under samtalen mellem borger og visitator er borgeren velkommen til at have en bisidder med. Bisidderen kan være en pårørende eller en god ven. Borgeren, der er bevilget hjælp, har pligt til at kontakte visitatoren ved ændringer i tilstanden, som betyder, at hjælpen skal justeres. Personalet, der yder hjælpen, har ligeledes en oplysningspligt ved ændringer i borgerens tilstand, som betyder, at hjælpen skal justeres. Visitator foretager efter behov en revurdering af den visiterede hjælp. 3

4 3. Beskrivelse af serviceniveau for de enkelte opgaver Personlig pleje En borger kan være berettiget til hjælp, hvis borgeren på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med megen besvær kan varetage den personlige pleje. et med personlig pleje er at støtte og hjælpe en person, som har fået en funktionsnedsættelse i et kortere eller længere tidsrum således, Borger bevarer eller genvinder den for borger bedst mulige sundhedstilstand Borger får sundhedsfaglig vejledning. Aktiviteter, der kan gives støtte til Bad Personlig hygiejne Af- og påklædning Toiletbesøg Hudpleje Hjælp til hjælpemidler Forflytninger Vending lejring Balancetræning Træning gennem hverdagsaktiviteter Planlægning af hverdagsaktiviteter Udluftning og oprydning i forbindelse med personlig pleje. Sengeredning. Støtten og hjælpen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ydes på en måde, der støtter den enkeltes evner til at klare sig selv. Personlig pleje kan iværksættes fra dag til dag og vil senest blive iværksat indenfor 1 uge efter afgørelsen er truffet. Personlig pleje kan ydes 24 timer i døgnet alle ugens dage. Aftalte tidspunkter for personlig pleje skal overholdes. Borgeren vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. Ved tryghedsbesøg i forbindelse med bad, vil det blive vurderet, om hjælpen kan erstattes af et nødkald. 4

5 Måltider, mad og drikke Borgere som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan varetage opgaver i forbindelse med ernæring. et med støtte og hjælp til ernæring er, at støtte/hjælpe en person i et kortere eller længere tidsrum således: Borgers mulighed for at vælge en sund og ernæringsrigtig mad sikres. Der indtages tilstrækkelig væske og føde. Fejlernæring forebygges og borgers velvære og trivsel sikres. Aktiviteter, der gives støtte til Der ydes støtte og hjælp til ernæring og hjælp i forbindelse med måltider. De enkelte opgaver kan nærmere defineres som: Vejledning i ernæringsrigtig kost Tilberedning af morgenmad Tilberedning af kold aftensmad/frokost Opvarmning af middagsmad i mikroovn. Servering af mad og drikke samt hjælp til indtagelse. Opvask 1 gang dagligt af service, der er brugt af borgeren. Tømme og fylde opvaskemaskinen Træning gennem hverdagsaktiviteter Planlægning af hverdagsaktiviteter Der ydes ikke hjælp til tilberedning af varm mad, medmindre aktiviteten indgår som en del af en rehabiliterende indsats. Madservice iværksættes hurtigst muligt og senest 1 uge efter borgerens valg af leverandør. Se mere om dette i Kvalitetsstandard for madservice, som kan ses på Tønder Kommunes hjemmeside eller fås ved henvendelse til Myndighedsafdelingen. Aftalte tidspunkter for måltider, mad og drikke skal overholdes. Borgeren vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. 5

6 Medicinhåndtering Borgere, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan håndtere opgaver omkring egen medicin. At støtte eller hjælpe borger i kortere eller længere tidsrum, så borger får den ordinerede medicin korrekt. Aktiviteter, der gives støtte til Følgende aktiviteter kan indgå i ydelsen: Minde borger om at tage sin medicin Stille medicin frem som er doseret fra apotek, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller sygehus Støtte og hjælpe med indtagelse af medicin Træning i egen varetagelse af medicin Aktiviteten sker under ansvar af hjemmesygeplejen, jf. Sundhedsloven 138. Aftalte tidspunkter for medicinhåndtering skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. 6

7 Psykisk pleje og omsorg Borgere, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til, eller kun med megen besvær kan forebygge, at der sker en forværring af deres situation. et med psykisk pleje og omsorg er gennem kortere eller længere tidsrum at støtte og styrke borgers psykiske funktionsniveau, således det er muligt for borger at magte dagligdagen at bevare/styrke kontakten til omverdenen at bevare evnen til at drage omsorg for eget liv Aktiviteter, der gives støtte til Vejledning og støtte til at få struktur på hverdagen. Samarbejde med pårørende og familie. Vejledning med henblik på deltagelse i lokale grupper og aktiviteter. Tryghedsbesøg med henblik på, at borgeren kan forblive i eget hjem, så længe som borger ønsker det. Psykisk pleje og omsorg gives ikke, hvis der er mulighed for anden aktivitet, der kan dække formålet med hjælpen. Aftalte tidspunkter for psykisk pleje og omsorg skal overholdes. Borgeren vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. 7

8 Posthåndtering Borgere, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til, eller kun med megen besvær kan håndtere deres indkomne post. et med posthåndtering er at støtte eller hjælpe borger i kortere eller længere tid, så borger får taget vare på egen post. Aktiviteter, der gives støtte til Støtte og hjælpe med at sortere post. Støtte og hjælpe med at kontakte netværk. Støtte og hjælpe med at handle på et brev. Aktiviteter, der ikke indgår Hente post for borgeren Gå på posthuset for borgeren Posthåndtering gives som udgangspunkt 1 gang om ugen. Fysisk handicappede kan visiteres til at få posten bragt til døren af Post Danmark. Aftalte tidspunkter for posthåndtering skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. 8

9 Rengøring Borgere som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan løse nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Praktisk hjælp skal betragtes som hjælp til selvhjælp, det vil sige som supplerende hjælp til opgaver, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd, og hvor husstanden ikke omfatter andre, der kan varetage opgaven. Borgere, der via rådgivning, hjælpemidler, udredning og/eller træning kan blive selvhjulpne, vil ikke kunne tildeles varig hjælp. Borgere, der får bevilget ydelsen rengøring, vil som udgangspunkt få bevilget træning til igen at kunne klare rengøringen. At støtte og hjælpe en borger i et kortere eller længere tidsrum ved tab af fysiske eller psykiske færdigheder, så boligen holdes ren. Der gøres rent i boligens primære rum. Det vil sige svarende til 1 stue, 1 køkken, 1 badeværelse, entre, bryggers, soveværelse og gang der forbinder disse rum. Arealmæssigt ca m2. Aktiviteter, der kan gives støtte til: Støvsugning af gulv / gulvtæpper/møbler eventuelt med selvkørende støvsuger Gulvvask Skift af sengelinned Aftørring Balancetræning Træning gennem hverdagsaktiviteter Planlægning af hverdagsaktiviteter Arbejdsteknikker Vanding af blomster indendørs. Renholdelse af mikroovn og køleskab, hvis borgeren er visiteret til madservice. Renholdelse af hjælpemidler til indendørs brug. Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Opgaver, som ikke indgår i fagområdet eller kan holdes indenfor arbejdsmiljøloven. Herudover: Udvendig vinduespudsning. Oprydning efter gæster eller håndværkere. Flytning af tunge møbler, tæpper og lignende. Speciel rengøring efter husdyr. Udvendig trappevask (inklusiv trappeopgang). Hovedrengøring Praktisk hjælp rengøring skal iværksættes hurtigst muligt og senest 14 dage efter afgørelsen er truffet. 9

10 Rengøring tilbydes som udgangspunkt hver 14. dag på hverdage i tidsrummet mellem kl og Aftalte tidspunkter for rengøring skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over 1 time. I tilfælde af aflysning fra leverandør ydes erstatningshjælp indenfor 5 hverdage. Aflyser borger selv besøget, gives der ikke erstatningsbesøg, medmindre det vurderes af leverandøren, at borgeren ikke er i stand til at overskue eget behov for hjælp, eller hvis hjælpen er aflyst på grund af uopsættelig sygehusaftale eller lægebesøg. 10

11 Tøjvask Borgere som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan varetage opgaver vedrørende tøjvask. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp, hvor der bor en ægtefælle/samlever eller anden voksen på adressen, der kan varetage opgaven. et med ydelsen tøjvask er, at støtte og hjælpe en person i et kortere eller længere tidsrum, således: Borgeren har rent tøj til rådighed. Borgerne oplever velvære ved at være ren i tøjet. Aktiviteter, der gives støtte til Vask i egen maskine. Tørretumbling eller ophængning. Lægge tøj sammen og i skab. Planlægning af hverdagsaktiviteter Træning gennem hverdagsaktiviteter Arbejdsteknikker Pakke tøj til vaskeri (til afhentning). Skift af sengelinned Følgende aktiviteter indgår ikke i ydelsen medmindre, aktiviteten indgår som en del af en rehabiliterende indsats: Sortering af tøj. Vask af tøj i hånden (støttestrømper vaskes dog i hånden) Vask af tøj for andre i husstanden. Vask af gardiner, sengetæpper, duge og uldtæpper. Strygning og rulning af tøj. Skift af sengelinned, når borgeren er visiteret til rengøring. Praktisk hjælp tøjvask tilbydes som udgangspunkt hver 14. dag. Tønder Kommune vasker tøj i borgernes egen vaskemaskine. Der vaskes ikke tøj på møntvaskeri. Hjælpen gives som udgangspunkt hver 14. dag på hverdage mellem klokken 8 og 16. Aftalte tidspunkter for praktisk hjælp skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over 1 time. I tilfælde af aflysning fra leverandør ydes erstatningshjælp indenfor 5 hverdage. Aflyser borger selv besøget, gives der ikke erstatningsbesøg, medmindre det vurderes af leverandøren, at borgeren ikke er i stand til at overskue eget behov for hjælp, eller hvis hjælpen er aflyst på grund af uopsættelig sygehusaftale eller lægebesøg. 11

12 Indkøb Borgere som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan varetage opgaven med bestilling af dagligvarer. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp, hvor der bor en ægtefælle/samlever eller anden voksen på adressen, der kan varetage opgaven. et med bestilling af dagligvarer er, at støtte og hjælpe borgeren i et kortere eller længere tidsrum, således den daglige husholdning hos borger opretholdes. Aktiviteter, der gives støtte til Støtte eller hjælp til bestilling af varer. Sætte varer på plads. Følgende aktiviteter indgår ikke i ydelsen, medmindre aktiviteten indgår som en del af en rehabiliterende indsats: Indkøb i butik. Besøg på posthus eller i bank Praktisk hjælp indkøb tilbydes som udgangspunkt en gang om ugen. Hvis borger visiteres til indkøb og skal have varerne bragt ud, er det et økonomisk anliggende mellem forretningen og kommunen. Forretningen vil således afregne udbringningsgebyret direkte med kommunen. Aftalte tidspunkter for praktisk hjælp indkøb skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over 1 time. I tilfælde af aflysning fra leverandør ydes erstatningshjælp indenfor 5 hverdage. Aflyser borger selv besøget, gives der ikke erstatningsbesøg, medmindre det vurderes af leverandøren, at borgeren ikke er i stand til at overskue eget behov for hjælp, eller hvis hjælpen er aflyst på grund af uopsættelig sygehusaftale eller lægebesøg. 12

13 4. Praktisk og lovgivningsmæssig information Arbejdsmiljø Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgers hjem. Ifølge loven skal arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Borger skal sørge for, at adgangsforholdene til boligen er i orden. Der skal være godt belyste gange og indgangsdør, og adgangsvejene skal være ryddet for sne. Henstillinger / påbud fra kommunen skal efterkommes, før hjælpen kan ydes. Hjælpemidler - f.eks. el-seng og personlift, som er nødvendige af hensyn til arbejdets udførelse, stilles til rådighed af Tønder Kommune. Tønder Kommune udleverer en pjece: Sikre og sunde arbejdsforhold i dit hjem i forbindelse med visitation til hjælp. Kontaktperson Borger tildeles en fast kontaktperson i hjemmeplejen. Kontaktpersonen kan være et lille team af medarbejdere. Medarbejdere, der afløser den faste kontaktperson, skal være orienteret om borgers situation. Fleksibel hjemmehjælp eller ombytningsret Lov om social service stiller krav om, at den tildelte hjælp skal udføres fleksibelt. Det betyder, at der er mulighed for at bytte til en anden hjemmehjælpsydelse end den, der er truffet aftale om. Borger og leverandør, der udfører den bevilgede hjælp, har således mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges. Borger har ret til at bytte til andre former for hjælp indenfor den afsatte tid. Hvis borger ønsker at bytte mellem personlig og praktisk hjælp, er det en forudsætning, at der er truffet afgørelse om tildeling af både personlig og praktisk hjælp. Der er begrænset bytteret, hvis borger har valgt flere leverandører til at udføre hjælpen. Det er stadig kommunen, der har det overordnede ansvar for, at den hjælp, der er visiteret, også bliver udført. Det er vigtigt, at medarbejder ud fra faglige overvejelser og sammen med borger vurderer om en bytteydelse er i overensstemmelse med borgers behov. Hvis den visiterede hjælp fravælges eller ombyttes med en anden form for hjælp, kan der ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er udført. Køb af ekstra hjælp Kommunen må ikke sælge ekstra hjælp til borgere. Kun private leverandører må sælge ekstra hjælp. Såfremt borger indgår aftale med den private leverandør om at købe ekstra ydelser, skal borger selv betale for ydelsen. En sådan aftale vil være kommunen uvedkommende og uden økonomiske forpligtelser for kommunen. Valg af leverandør Borgere i eget hjem har ifølge i Lov om social service mulighed for selv at vælge, hvem der skal levere hjælpen. Der kan vælges mellem de leverandører, som Tønder Kommune har godkendt. 13

14 I forbindelse med bevilling af personlig og praktisk hjælp, samt madservice oplyser visitator om godkendte leverandører og udleverer informationsmateriale. Informationen kan også fås ved henvendelse til Myndighedsafdelingen eller kan ses på kommunens hjemmeside. Skift af leverandør Borger kan skifte leverandør med 14 dages varsel. Borger kan skifte leverandør ved henvendelse til Myndighedsafdelingen i Pleje & Omsorg. Udpeget hjælper Ifølge 94 i Lov om Social Service er der mulighed for, at borger selv kan udpege en person til at udføre hjælpen. Den udpegede hjælper skal godkendes og ansættes af Tønder Kommune til det bevilgede antal timer. Yderligere oplysninger kan fås af visitator. Tilskud til ansættelse af hjælper Ifølge 95 i Lov om Social Service kan en person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentlig, vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Yderligere oplysninger kan fås af visitator. Tilsyn - opfølgning Tønder kommune ønsker tilfredse borgere. Derfor foretages der systematiske undersøgelser af tilfredsheden med hjælpen, og der foretages lovpligtigt tilsyn i henhold til Tønder Kommunes tilsynspolitik for tilbud efter Lov om social service 83 og 83a. Lovgrundlag Lovgrundlag for bevilling af personlig pleje og hjælp, samt hjælp eller støtte til praktiske opgaver i hjemmet findes i Lov om social service 83 stk. 16, 83a samt 84 stk. 1. Kvalitetsstandarden skal ifølge lovgivningen revideres en gang årligt. Klage over afgørelse Hvis borger får afslag på hjemmehjælp eller er utilfreds med afgørelsen om tildeling eller omfang af ydelsen, kan der klages over afgørelsen. Klagen sendes til Myndighedsafdelingen, som revurderer afgørelsen. Hvis Myndighedsafdelingen i Pleje & Omsorg vælger at fastholde afgørelsen, indbringes klagen efterfølgende for Ankestyrelsen. Alle afgørelser er forsynet med en klagevejledning. Klage over udførelsen af den leverede hjælp sendes til leverandøren. Leverandøren sender kopi af klagesagen til Myndighedsafdelingen i Pleje & Omsorg indenfor 3 hverdage. Skade på ting i hjemmet Der ydes ikke erstatning, hvis der sker skade på ting i hjemmet, når uheldet sker som hændeligt uheld under almindeligt brug ved for eksempel opvask, tøjvask og rengøring. Erstatning kan komme på tale, hvis uheldet sker på grund af personalets uagtsomhed, særlig klodset handling eller kådhed. Tavshedspligt Medarbejderne har tavshedspligt jfr. Borgerlig straffelovs

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem Kvalitetsstandarder 2014 Hjælp til beboere på plejehjem Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning...3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?........

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlag... 3 3. Mål... 4 4.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Hjemmeplejen 83 og 83a i Serviceloven Delegerede sygeplejeydelser i henhold til Sundhedsloven 138 1. Personlig pleje og ernæring 2. Hverdagsrehabilitering 3. Udredningsforløb 4.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Døgnplejen Udredningspakke Hverdagsrehabilitering Personlig pleje og ernæring Rengøring, vask og indkøb Hjemmesygepleje Korttidspladser Sundhedspolitiske værdier og målsætning

Læs mere