KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1

2 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp danner grundlaget for afgørelser om, hvilke hjemmehjælpsydelser borgerne i Tønder Kommune kan modtage. Dermed afspejler den det politisk fastsatte serviceniveau. Kvalitetsstandarden har 4 dele: 1. Om kvalitetsstandarden 2. Hvordan søger man om hjælp, og hvordan tildeles hjælpen? 3. beskrivelser af de enkelte former for hjælp inden for personlig og praktisk hjælp. 4. Praktisk og lovgivningsmæssig information. 2. Hvordan søger man hjælp, og hvordan tildeles hjælpen Ansøgning om hjælp Der skal foreligge en ansøgning fra borgeren. Pårørende, læge og hjemmepleje m.v. kan dog rette henvendelse på vegne af borgeren, såfremt det er aftalt med denne. På baggrund af en konkret og individuel vurdering afgøres, hvilken hjælp borgeren kan tilbydes: a) Et korterevarende, tidsafgrænset og målrettet rehabiliteringsforløb b) Personlig hjælp og pleje og/eller hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Afgørelsen træffes i et samarbejde mellem borger og visitator og tager udgangspunkt i hjemmets samlede ressourcer. Rehabilitering Hjælp til et selvstændigt og meningsfuldt liv I Tønder Kommune arbejdes der med rehabilitering. Det vil sige, at der som en integreret del af visitationen til hjemmehjælp sker en vurdering af, om den enkelte borger gennem målrettet træning og rehabilitering i eget hjem kan bringes til at klare sig selv uden hjemmehjælp eller med begrænset hjælp. Hvis borgeren skønnes at kunne blive helt eller delvist selvhjulpen gennem et tilbud om træning eller rehabilitering, vil borgeren blive visiteret til dette. Borgerens mulighed for rehabilitering vurderes af en ergoterapeut fra hjemmeplejen. Rehabilitering er hjælp til et selvstændigt og meningsfuldt liv.. I samarbejde med borgeren fastlægges målet for rehabiliteringsforløbet, og der udarbejdes en plan for, hvordan målet skal nås. Målet fastlægges med udgangspunkt i de daglige aktiviteter, som borgeren ønsker at blive i stand til at klare på egen hånd. Ergoterapeuten vil løbende foretage opfølgninger på rehabiliteringsforløbet. Hvis det vurderes, at borgeren ikke har gavn af et rehabiliteringsforløb iværksættes der kompenserende hjælp til borgeren. Borgeren kan ikke forvente at få kompenserende hjælp til praktiske opgaver, hvis der er andre i husstanden, der kan løse opgaverne. 2

3 Visitering til personlig og praktisk hjælp Senest 2 hverdage efter borgers henvendelse om hjemmehjælp vil kommunens visitator kontakte borger og aftale et besøg indenfor 14 dage. Akut behov for personlig hjælp visiteres og igangsættes altid samme dag. Er der tale om en ansøgning om praktisk hjælp vil visitator vurdere, om borger kan udføre opgaverne selv, hvis de deles op over flere dage. Visitatoren vurderer også, om borgeren selv kan udføre opgaverne, hvis der anvendes hensigtsmæssige arbejdsstillinger eller arbejdsredskaber, f.eks. selvkørende støvsugere. Visitator udarbejder et aftaleskema, som beskriver afgørelsen om den tildelte hjælp, begrundelse for og formål med hjælpen, samt for hvilken periode hjælpen gives. Under samtalen mellem borger og visitator er borgeren velkommen til at have en bisidder med. Bisidderen kan være en pårørende eller en god ven. Borgeren, der er bevilget hjælp, har pligt til at kontakte visitatoren ved ændringer i tilstanden, som betyder, at hjælpen skal justeres. Personalet, der yder hjælpen, har ligeledes en oplysningspligt ved ændringer i borgerens tilstand, som betyder, at hjælpen skal justeres. Visitator foretager efter behov en revurdering af den visiterede hjælp. 3

4 3. Beskrivelse af serviceniveau for de enkelte opgaver Personlig pleje En borger kan være berettiget til hjælp, hvis borgeren på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med megen besvær kan varetage den personlige pleje. et med personlig pleje er at støtte og hjælpe en person, som har fået en funktionsnedsættelse i et kortere eller længere tidsrum således, Borger bevarer eller genvinder den for borger bedst mulige sundhedstilstand Borger får sundhedsfaglig vejledning. Aktiviteter, der kan gives støtte til Bad Personlig hygiejne Af- og påklædning Toiletbesøg Hudpleje Hjælp til hjælpemidler Forflytninger Vending lejring Balancetræning Træning gennem hverdagsaktiviteter Planlægning af hverdagsaktiviteter Udluftning og oprydning i forbindelse med personlig pleje. Sengeredning. Støtten og hjælpen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ydes på en måde, der støtter den enkeltes evner til at klare sig selv. Personlig pleje kan iværksættes fra dag til dag og vil senest blive iværksat indenfor 1 uge efter afgørelsen er truffet. Personlig pleje kan ydes 24 timer i døgnet alle ugens dage. Aftalte tidspunkter for personlig pleje skal overholdes. Borgeren vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. Ved tryghedsbesøg i forbindelse med bad, vil det blive vurderet, om hjælpen kan erstattes af et nødkald. 4

5 Måltider, mad og drikke Borgere som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan varetage opgaver i forbindelse med ernæring. et med støtte og hjælp til ernæring er, at støtte/hjælpe en person i et kortere eller længere tidsrum således: Borgers mulighed for at vælge en sund og ernæringsrigtig mad sikres. Der indtages tilstrækkelig væske og føde. Fejlernæring forebygges og borgers velvære og trivsel sikres. Aktiviteter, der gives støtte til Der ydes støtte og hjælp til ernæring og hjælp i forbindelse med måltider. De enkelte opgaver kan nærmere defineres som: Vejledning i ernæringsrigtig kost Tilberedning af morgenmad Tilberedning af kold aftensmad/frokost Opvarmning af middagsmad i mikroovn. Servering af mad og drikke samt hjælp til indtagelse. Opvask 1 gang dagligt af service, der er brugt af borgeren. Tømme og fylde opvaskemaskinen Træning gennem hverdagsaktiviteter Planlægning af hverdagsaktiviteter Der ydes ikke hjælp til tilberedning af varm mad, medmindre aktiviteten indgår som en del af en rehabiliterende indsats. Madservice iværksættes hurtigst muligt og senest 1 uge efter borgerens valg af leverandør. Se mere om dette i Kvalitetsstandard for madservice, som kan ses på Tønder Kommunes hjemmeside eller fås ved henvendelse til Myndighedsafdelingen. Aftalte tidspunkter for måltider, mad og drikke skal overholdes. Borgeren vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. 5

6 Medicinhåndtering Borgere, der på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan håndtere opgaver omkring egen medicin. At støtte eller hjælpe borger i kortere eller længere tidsrum, så borger får den ordinerede medicin korrekt. Aktiviteter, der gives støtte til Følgende aktiviteter kan indgå i ydelsen: Minde borger om at tage sin medicin Stille medicin frem som er doseret fra apotek, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller sygehus Støtte og hjælpe med indtagelse af medicin Træning i egen varetagelse af medicin Aktiviteten sker under ansvar af hjemmesygeplejen, jf. Sundhedsloven 138. Aftalte tidspunkter for medicinhåndtering skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. 6

7 Psykisk pleje og omsorg Borgere, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til, eller kun med megen besvær kan forebygge, at der sker en forværring af deres situation. et med psykisk pleje og omsorg er gennem kortere eller længere tidsrum at støtte og styrke borgers psykiske funktionsniveau, således det er muligt for borger at magte dagligdagen at bevare/styrke kontakten til omverdenen at bevare evnen til at drage omsorg for eget liv Aktiviteter, der gives støtte til Vejledning og støtte til at få struktur på hverdagen. Samarbejde med pårørende og familie. Vejledning med henblik på deltagelse i lokale grupper og aktiviteter. Tryghedsbesøg med henblik på, at borgeren kan forblive i eget hjem, så længe som borger ønsker det. Psykisk pleje og omsorg gives ikke, hvis der er mulighed for anden aktivitet, der kan dække formålet med hjælpen. Aftalte tidspunkter for psykisk pleje og omsorg skal overholdes. Borgeren vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. 7

8 Posthåndtering Borgere, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til, eller kun med megen besvær kan håndtere deres indkomne post. et med posthåndtering er at støtte eller hjælpe borger i kortere eller længere tid, så borger får taget vare på egen post. Aktiviteter, der gives støtte til Støtte og hjælpe med at sortere post. Støtte og hjælpe med at kontakte netværk. Støtte og hjælpe med at handle på et brev. Aktiviteter, der ikke indgår Hente post for borgeren Gå på posthuset for borgeren Posthåndtering gives som udgangspunkt 1 gang om ugen. Fysisk handicappede kan visiteres til at få posten bragt til døren af Post Danmark. Aftalte tidspunkter for posthåndtering skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over +/- 30 min. 8

9 Rengøring Borgere som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan løse nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Praktisk hjælp skal betragtes som hjælp til selvhjælp, det vil sige som supplerende hjælp til opgaver, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd, og hvor husstanden ikke omfatter andre, der kan varetage opgaven. Borgere, der via rådgivning, hjælpemidler, udredning og/eller træning kan blive selvhjulpne, vil ikke kunne tildeles varig hjælp. Borgere, der får bevilget ydelsen rengøring, vil som udgangspunkt få bevilget træning til igen at kunne klare rengøringen. At støtte og hjælpe en borger i et kortere eller længere tidsrum ved tab af fysiske eller psykiske færdigheder, så boligen holdes ren. Der gøres rent i boligens primære rum. Det vil sige svarende til 1 stue, 1 køkken, 1 badeværelse, entre, bryggers, soveværelse og gang der forbinder disse rum. Arealmæssigt ca m2. Aktiviteter, der kan gives støtte til: Støvsugning af gulv / gulvtæpper/møbler eventuelt med selvkørende støvsuger Gulvvask Skift af sengelinned Aftørring Balancetræning Træning gennem hverdagsaktiviteter Planlægning af hverdagsaktiviteter Arbejdsteknikker Vanding af blomster indendørs. Renholdelse af mikroovn og køleskab, hvis borgeren er visiteret til madservice. Renholdelse af hjælpemidler til indendørs brug. Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen Opgaver, som ikke indgår i fagområdet eller kan holdes indenfor arbejdsmiljøloven. Herudover: Udvendig vinduespudsning. Oprydning efter gæster eller håndværkere. Flytning af tunge møbler, tæpper og lignende. Speciel rengøring efter husdyr. Udvendig trappevask (inklusiv trappeopgang). Hovedrengøring Praktisk hjælp rengøring skal iværksættes hurtigst muligt og senest 14 dage efter afgørelsen er truffet. 9

10 Rengøring tilbydes som udgangspunkt hver 14. dag på hverdage i tidsrummet mellem kl og Aftalte tidspunkter for rengøring skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over 1 time. I tilfælde af aflysning fra leverandør ydes erstatningshjælp indenfor 5 hverdage. Aflyser borger selv besøget, gives der ikke erstatningsbesøg, medmindre det vurderes af leverandøren, at borgeren ikke er i stand til at overskue eget behov for hjælp, eller hvis hjælpen er aflyst på grund af uopsættelig sygehusaftale eller lægebesøg. 10

11 Tøjvask Borgere som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan varetage opgaver vedrørende tøjvask. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp, hvor der bor en ægtefælle/samlever eller anden voksen på adressen, der kan varetage opgaven. et med ydelsen tøjvask er, at støtte og hjælpe en person i et kortere eller længere tidsrum, således: Borgeren har rent tøj til rådighed. Borgerne oplever velvære ved at være ren i tøjet. Aktiviteter, der gives støtte til Vask i egen maskine. Tørretumbling eller ophængning. Lægge tøj sammen og i skab. Planlægning af hverdagsaktiviteter Træning gennem hverdagsaktiviteter Arbejdsteknikker Pakke tøj til vaskeri (til afhentning). Skift af sengelinned Følgende aktiviteter indgår ikke i ydelsen medmindre, aktiviteten indgår som en del af en rehabiliterende indsats: Sortering af tøj. Vask af tøj i hånden (støttestrømper vaskes dog i hånden) Vask af tøj for andre i husstanden. Vask af gardiner, sengetæpper, duge og uldtæpper. Strygning og rulning af tøj. Skift af sengelinned, når borgeren er visiteret til rengøring. Praktisk hjælp tøjvask tilbydes som udgangspunkt hver 14. dag. Tønder Kommune vasker tøj i borgernes egen vaskemaskine. Der vaskes ikke tøj på møntvaskeri. Hjælpen gives som udgangspunkt hver 14. dag på hverdage mellem klokken 8 og 16. Aftalte tidspunkter for praktisk hjælp skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over 1 time. I tilfælde af aflysning fra leverandør ydes erstatningshjælp indenfor 5 hverdage. Aflyser borger selv besøget, gives der ikke erstatningsbesøg, medmindre det vurderes af leverandøren, at borgeren ikke er i stand til at overskue eget behov for hjælp, eller hvis hjælpen er aflyst på grund af uopsættelig sygehusaftale eller lægebesøg. 11

12 Indkøb Borgere som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er ude af stand til eller kun med meget besvær kan varetage opgaven med bestilling af dagligvarer. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp, hvor der bor en ægtefælle/samlever eller anden voksen på adressen, der kan varetage opgaven. et med bestilling af dagligvarer er, at støtte og hjælpe borgeren i et kortere eller længere tidsrum, således den daglige husholdning hos borger opretholdes. Aktiviteter, der gives støtte til Støtte eller hjælp til bestilling af varer. Sætte varer på plads. Følgende aktiviteter indgår ikke i ydelsen, medmindre aktiviteten indgår som en del af en rehabiliterende indsats: Indkøb i butik. Besøg på posthus eller i bank Praktisk hjælp indkøb tilbydes som udgangspunkt en gang om ugen. Hvis borger visiteres til indkøb og skal have varerne bragt ud, er det et økonomisk anliggende mellem forretningen og kommunen. Forretningen vil således afregne udbringningsgebyret direkte med kommunen. Aftalte tidspunkter for praktisk hjælp indkøb skal overholdes. Borger vil blive kontaktet telefonisk ved afvigelser ud over 1 time. I tilfælde af aflysning fra leverandør ydes erstatningshjælp indenfor 5 hverdage. Aflyser borger selv besøget, gives der ikke erstatningsbesøg, medmindre det vurderes af leverandøren, at borgeren ikke er i stand til at overskue eget behov for hjælp, eller hvis hjælpen er aflyst på grund af uopsættelig sygehusaftale eller lægebesøg. 12

13 4. Praktisk og lovgivningsmæssig information Arbejdsmiljø Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgers hjem. Ifølge loven skal arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Borger skal sørge for, at adgangsforholdene til boligen er i orden. Der skal være godt belyste gange og indgangsdør, og adgangsvejene skal være ryddet for sne. Henstillinger / påbud fra kommunen skal efterkommes, før hjælpen kan ydes. Hjælpemidler - f.eks. el-seng og personlift, som er nødvendige af hensyn til arbejdets udførelse, stilles til rådighed af Tønder Kommune. Tønder Kommune udleverer en pjece: Sikre og sunde arbejdsforhold i dit hjem i forbindelse med visitation til hjælp. Kontaktperson Borger tildeles en fast kontaktperson i hjemmeplejen. Kontaktpersonen kan være et lille team af medarbejdere. Medarbejdere, der afløser den faste kontaktperson, skal være orienteret om borgers situation. Fleksibel hjemmehjælp eller ombytningsret Lov om social service stiller krav om, at den tildelte hjælp skal udføres fleksibelt. Det betyder, at der er mulighed for at bytte til en anden hjemmehjælpsydelse end den, der er truffet aftale om. Borger og leverandør, der udfører den bevilgede hjælp, har således mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges. Borger har ret til at bytte til andre former for hjælp indenfor den afsatte tid. Hvis borger ønsker at bytte mellem personlig og praktisk hjælp, er det en forudsætning, at der er truffet afgørelse om tildeling af både personlig og praktisk hjælp. Der er begrænset bytteret, hvis borger har valgt flere leverandører til at udføre hjælpen. Det er stadig kommunen, der har det overordnede ansvar for, at den hjælp, der er visiteret, også bliver udført. Det er vigtigt, at medarbejder ud fra faglige overvejelser og sammen med borger vurderer om en bytteydelse er i overensstemmelse med borgers behov. Hvis den visiterede hjælp fravælges eller ombyttes med en anden form for hjælp, kan der ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er udført. Køb af ekstra hjælp Kommunen må ikke sælge ekstra hjælp til borgere. Kun private leverandører må sælge ekstra hjælp. Såfremt borger indgår aftale med den private leverandør om at købe ekstra ydelser, skal borger selv betale for ydelsen. En sådan aftale vil være kommunen uvedkommende og uden økonomiske forpligtelser for kommunen. Valg af leverandør Borgere i eget hjem har ifølge i Lov om social service mulighed for selv at vælge, hvem der skal levere hjælpen. Der kan vælges mellem de leverandører, som Tønder Kommune har godkendt. 13

14 I forbindelse med bevilling af personlig og praktisk hjælp, samt madservice oplyser visitator om godkendte leverandører og udleverer informationsmateriale. Informationen kan også fås ved henvendelse til Myndighedsafdelingen eller kan ses på kommunens hjemmeside. Skift af leverandør Borger kan skifte leverandør med 14 dages varsel. Borger kan skifte leverandør ved henvendelse til Myndighedsafdelingen i Pleje & Omsorg. Udpeget hjælper Ifølge 94 i Lov om Social Service er der mulighed for, at borger selv kan udpege en person til at udføre hjælpen. Den udpegede hjælper skal godkendes og ansættes af Tønder Kommune til det bevilgede antal timer. Yderligere oplysninger kan fås af visitator. Tilskud til ansættelse af hjælper Ifølge 95 i Lov om Social Service kan en person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentlig, vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Yderligere oplysninger kan fås af visitator. Tilsyn - opfølgning Tønder kommune ønsker tilfredse borgere. Derfor foretages der systematiske undersøgelser af tilfredsheden med hjælpen, og der foretages lovpligtigt tilsyn i henhold til Tønder Kommunes tilsynspolitik for tilbud efter Lov om social service 83 og 83a. Lovgrundlag Lovgrundlag for bevilling af personlig pleje og hjælp, samt hjælp eller støtte til praktiske opgaver i hjemmet findes i Lov om social service 83 stk. 16, 83a samt 84 stk. 1. Kvalitetsstandarden skal ifølge lovgivningen revideres en gang årligt. Klage over afgørelse Hvis borger får afslag på hjemmehjælp eller er utilfreds med afgørelsen om tildeling eller omfang af ydelsen, kan der klages over afgørelsen. Klagen sendes til Myndighedsafdelingen, som revurderer afgørelsen. Hvis Myndighedsafdelingen i Pleje & Omsorg vælger at fastholde afgørelsen, indbringes klagen efterfølgende for Ankestyrelsen. Alle afgørelser er forsynet med en klagevejledning. Klage over udførelsen af den leverede hjælp sendes til leverandøren. Leverandøren sender kopi af klagesagen til Myndighedsafdelingen i Pleje & Omsorg indenfor 3 hverdage. Skade på ting i hjemmet Der ydes ikke erstatning, hvis der sker skade på ting i hjemmet, når uheldet sker som hændeligt uheld under almindeligt brug ved for eksempel opvask, tøjvask og rengøring. Erstatning kan komme på tale, hvis uheldet sker på grund af personalets uagtsomhed, særlig klodset handling eller kådhed. Tavshedspligt Medarbejderne har tavshedspligt jfr. Borgerlig straffelovs

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Udarbejdet af Margrethe Kähler 2011 Indhold: 1. Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet

Læs mere

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Pia Kürstein Kjellberg Træning som Hjælp Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Publikationen 'Træning som Hjælp, Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune' kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere