Referat. Møde den 12. marts 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00"

Transkript

1 Referat Møde den 12. marts 2013 kl Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra møde den 19. februar Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v Høring: Frivillighedscharter Høring: Politik for de specialiserede sociale indsatser Høring: Rapport fra uanmeldt tilsyn på Ældrekollektivet Årsdale Høring: Rapport fra uanmeldt tilsyn på Plejecenter Snorrebakken Høring: Rapport fra anmeldt tilsyn på Valmuen Høring: Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget Ønsker til fartplan Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Mødeplan Statusrapport Eventuelt Orientering til pressen... 23

2 Fraværende: Inge Lorentzen Randy Korp Bemærkninger til dagsordenen: 2

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Referat fra møde den 19. februar 2013 Referat fra Ældrerådets møde den 19. februar 2013 er tidligere udsendt. Til orientering. 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v. Udvalgsformanden for Teknik og Miljø afholder møde med Følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø den 12. marts 2013 kl Der er dialogmøde med Socialudvalget mandag den 18. marts 2013 kl i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne. 3

4 Analysekonsulent Kristian Pihl, Region Udvikling, Strategi og Analyse besøger Ældrerådet den 16. april 2013 og fortæller og besvarer spørgsmål om frivillighedsrapporten. Borgmesteren besøger Ældrerådet den 18. juni Til orientering. 4. Høring: Frivillighedscharter. Frivillighedsrådet har den 1. marts 2013 fremsendt høring om frivillighedscharter. Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige beskriver grundlæggende værdier og rammer for samspillet. Chartret blev udarbejdet af repræsentanter for de to sektorer i fællesskab tilbage i Nu tager regeringen initiativ til en revitalisering af charteret, så det bliver fornyet og gjort nutidig. Som start gennemføres en folkehøring, og samtidig bliver en survey sendt til mere en 500 foreninger og organisationer, alle kommuner og regioner og en række andre aktører. Blandt modtagerne er ældrerådet. Frist for at gennemføre surveyen er 12. april Henvendelsen fra frivillighedsrådet er udsendt til Ældrerådets medlemmer. Formand og næstformanden indstiller at Ældrerådet drøfter henvendelsen Ældrerådets beslutning den 12. marts 2013: 4

5 Frivilligt arbejde opfattes som frivilligt arbejde i ordets egentlige betydning. Ældrerådet arbejder videre med frivillighed på kommunalt plan. 5. Høring: Politik for de specialiserede sociale indsatser. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. februar 2013, at sende Politik for de specialiserede indsatser i åben høring. Politikken kan ses på under høringer. Høringsperioden er 1. marts til 7. april 2013 (inkl.) Ældrerådets beslutning den 12. marts 2013: Til efterretning, idet Ældrerådet ser meget positivt på kommunalbestyrelsens ambitioner om en sammenhængende helhedsorienteret indsats overfor borgeren på tværs af lovgivning, organisering, m.v. 5

6 6. Høring: Rapport fra uanmeldt tilsyn på Ældrekollektivet Årsdale. Socialudvalget har den 7. marts 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Ældrekollektivet Årsdale i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 12 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet Årsdale K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Socialudvalget, den 7. marts 2013: Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 14. januar 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Ældrekollektivet Årsdale. Tilsynet indbefatter: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med 6

7 instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen. Samlet indtryk Det er Tilsynets indtryk, at Ældrekollektivet Årsdale er et godt og trygt lille sted, med et personale, som har været ansat længe, og som kender beboerne godt. Det er ligeledes Tilsynets indtryk, at beboerne får den hjælp, som de har behov for og krav på. Der venter udfordringer omkring flytning til et nyt og større plejecenter i Rønne. Ledelsen er meget opmærksom på den omvæltning, der skal ske og har fokus på beboernes ve og vel, og på at inddrage de pårørende i processen. Tilsynet har afstedkommet nedenstående anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at der følges op på sidste års anbefaling omkring, at den enkeltes fysiske beboermappe (indeholdende aftaler vedr. service, pleje og vedligeholdelsestræning) skal forefindes i den enkeltes lejlighed. Tilsynet anbefaler derfor, at leder fremsender en redegørelse for, hvordan der vil blive fulgt op på anbefalingen. Tilsynet skal have modtaget denne redegørelse senest den 28. februar Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse til mødet den 7. marts Tilsynet har pr. mail af 20. februar 2013 modtaget fyldestgørende opfølgning på anbefalingen vedr. den enkeltes fysiske beboermappe (indeholdende aftaler vedr. service, pleje og vedligeholdelsestræning). Bilag til Socialudvalget 7. marts Tilsynsrapport 2012 (DOC) Ældrerådets beslutning den 12. marts 2013: Ældrerådet påskønner personalets opmærksomme holdning overfor beboerne og pårørende i forbindelse med den kommende flytning. 7

8 7. Høring: Rapport fra uanmeldt tilsyn på Plejecenter Snorrebakken. Socialudvalget har den 7. marts 2013 besluttet at sende rapport fra uanmeldt tilsyn på Plejecenter Snorrebakken i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 13 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Socialudvalget, den 7. marts 2013: Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 30. januar 2013 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken. Tilsynet indbefatter: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de 8

9 forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen. Samlet indtryk Det er Tilsynets indtryk, at medarbejdere og ledere på Plejecenter Snorrebakken har formået at skabe et trygt og godt tilbud til beboerne. Der har været stor opmærksomhed på, at flytningerne fra Hjemmet i Klemensker og Plejehjemmet Sønderbo skulle foregå så smidigt som muligt, og at der også skulle tages hånd om helt nye beboere og personaler. Det har været en medvirkende årsag til den gode flytning, at det har været kendt personale, som er flyttet med beboerne, men alle har skullet finde sig til rette i de nye omgivelser, og det er Tilsynets opfattelse, at det er sket. Tilsynet er opmærksom på, at der er fokuspunkter i trivselsrapporten, som der arbejdes videre med, og har tillid til at både ledelse og medarbejdere løfter denne opgave. Det er ligeledes Tilsynets opfattelse, at beboerne er trygge på plejecentret, og får den hjælp, som de har ret til og krav på. Der er forbindelse med tilsynet givet nedenstående anbefalinger: Tilsynet anbefaler, at hvor personalet hjælper beboeren med dennes økonomi er der udarbejdet aftale/samtykke for hvordan hjælpen i givet fald ydes. Tilsynet anbefaler, at det sikres at 3 måneders opfølgningssamtalerne omkring indflytning afholdes inden for den aftalte tidsramme. Tilsynet anbefaler, at hvor personalet hjælper beboeren med dennes medicin er der udarbejdet aftale/samtykke for at medicinen opbevares i aflåst skab i beboerens egen lejlighed. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 7. marts Tilsynsrapport Snorrebakken 2012 (DOC) Ældrerådets beslutning den 12. marts 2013: 9

10 Ældrerådet konstaterer med tilfredshed, at beboere og personale er positive overfor at være på plejecentret og tager rapporten til efterretning, idet man forventer at 3 måneders opfølgningssamtale omkring indflytning afholdes indenfor den aftalte tidsramme. 8. Høring: Rapport fra anmeldt tilsyn på Valmuen. Socialudvalget har den 7. marts 2013 besluttet at sende rapport fra anmeldt tilsyn på Valmuen i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 14 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg Valmuen K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og Ældrerådet Socialudvalget, den 7. marts 2013: Sendes i høring i Handicapråd og Ældreråd. 10

11 Sagsfremstilling Tilsynet er udført i botilbuddet Valmuen. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interviews med beboer, personale og virksomhedsledere. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet: Tilbuddets fysiske standard Samarbejde/kommunikation Tilbuddets ydelser og deres udførelse Administration, egenbetaling m.m. Magtanvendelser/omsorgspligt Tilbuddets personalepolitik m.m. Tilbuddets personaleplanlægning Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling Øvrige, herunder administration af evt. medicin Samlet indtryk af Valmuen: Valmuen fremstår med et hyggeligt og hjemligt præg. De lejligheder som Tilsynet fik fremvist af beboerne selv, var indrettet med et personligt præg, og udgjorde en god privat ramme for beboeren. Udenoms arealerne fandtes velordnede, og den rengøringsmæssige standard fandtes god. Det kan desuden anføres, at det udførte tilsynsbesøg har givet anledning til at udtale at: beboerne får den hjælp, som de har ret til efter loven, og efter de beslutninger, der er truffet i Kommunalbestyrelsen, og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en forsvarlig måde. Tilsynet har givet anledning til følgende anbefaling: Tilsynet finder, at udarbejdelse af 141 handleplanen efter SL er en myndighedsopgave, og anbefaler Valmuen at drøfte dette med myndigheden, således at kommunens vedtagne handleplanskoncept også gælder for Valmuens beboere. Samtidig bør det aftales, hvilke oplysninger der som minimum skal indgå i handleplanen omring nye borgere. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 7. marts Tilsynsrapport 2012 (DOC) Ældrerådets beslutning den 12. marts 2013: 11

12 Til efterretning. 9. Høring: Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet. Socialudvalget har den 7. marts 2013 besluttet at sende redegørelse om magtanvendelse på ældreområdet i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 15 Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Redegørelse om antallet af magtanvendelser på ældreområdet i Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at redegørelsen drøftes og sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet 12

13 Socialudvalget, den 7. marts 2013: Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal 2 gange årligt orienteres, gennem beretning, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. 124 i lov om social service. Servicelovens regler ( ) om magtanvendelse omfatter bl.a. gruppen af stærkt demente borgere, en gruppe som fortsat er stigende i antal. Social- og Sundhedssekretariatet har i perioden 1. januar december 2012 modtaget 29 indberetninger om brug af magt. Magtanvendelserne fordeler sig på 23 borgere, og var udført lovligt. Indberetningerne omhandler for godt 1/3 dels vedkommende, fastholdelse efter 126 stk. 1, hvor en borger fastholdes eller føres til et andet rum, når det vurderes, at der er nærliggende risiko for væsentlig personskade. Der er samlet tale om en nedgang i antallet af indberetninger, i forhold til 2011, på 35 indberetninger. Særligt fastholdelserne repræsenterer situationer, som ikke har været mulige at løse ad pædagogisk vej, og hvor omsorgsprincippet og omsorgspligten har været afgørende, eller behovet for at beskytte medbeboerne har været nødvendigt. Socialstyrelsens VISO enhed har på flere af centrene under Bornholms Plejehjem og centre været involveret i udredningsforløb også i VISO tilbyder gratis rådgivning af nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område. I forbindelse med rådgivningsforløbene, er myndigheden blevet holdt løbende orienteret om den rådgivning og kompetenceudvikling, som medarbejderne på de involverede centre har modtaget fra VISO. Det er myndighedens vurdering, at samarbejdet og sparringen med VISO har været og er af høj kvalitet, og også i 2012 har medvirket til en væsentlig reduktion i antallet af magtanvendelser. Tillige har VISO forløbene bidraget med en hel række pædagogiske, psykologiske og praktiske tilgange til specifikke og mere almene problemstillinger der dagligt opstår på plejecentrene. Derudover har flere af plejecentrene afholdt temadage omkring magtanvendelse, med bl.a. undervisning fra eksterne undervisere. Det er Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse, at Døgnplejen Bornholm, Bornholms Plejehjem og - centre og Plejecenter Snorrebakken, også i 2012, har arbejdet målrettet på at finde pædagogiske og praktiske alternativer til brug af magtanvendelse. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 7. marts Indberetninger ældreområdet 2012 (XLS) Ældrerådets beslutning den 12. marts 2013: 13

14 Ældrerådet tilslutter sig Social- og Sundhedssekretariatets opfattelse og tager redegørelsen til efterretning. 10. Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø Der blev afholdt møde den 26. februar Følgegruppen afholdt møde den 26. februar 2013 på Ullasvej 23, Rønne. I mødet deltog Bent Nielsen, Jan Harvest, Carl Aage Reuss og Verner Landin. Afbud: Jette Kold. 1. Godkendelse/gennemgang af referatet Ingen bemærkninger. fra Ældrerådsreferat fra mødet Ingen bemærkninger, idet man med henvisning til pkt. 17 på næste møde i teknik og miljø gruppen vil drøfte specifikke emner til drøftelse i trafikkontaktrådet med henblik på en ny kontrakt i BN og JH udarbejder oplæg. 3. Teknik og miljøudvalgets møder Gennemgang af referater fra brugerrådsmøderne: Ingen bemærkninger, idet man dog specielt bemærkede sig: Punkt 4: Anlægsbevilling til Hasle Erhverv- og kulturø. Punkt 5: Indkaldelse af ideer til etablering af labyrint park. Punkt 9: Handleplan for Punkt 12: Gensidig orientering om f.eks. snerydning og saltning. Bornholms forsynings brugerrådsmøde : 14

15 JH redegjorde for mødet. BAT: Gruppen efterlyste nyt fra BAT. 5. Fritids-, kultur og forebyggelsesudvalgets møde : 6 Planlægning af møder med vore samarbejdspartnere på trafik og havneområdet: Drøftes på næste møde med henblik på en fællesdrøftelse i ældrerådet som ældrerådets oplæg til den nye kontrakt i Ingen bemærkninger, idet man dog specielt bemærkede sig: Punkt 5: 2. udkast vedr. de specialiserede sociale indsatser. Gruppen afventer at forslaget sendes i høring. Punkt 6: Rønne svømmehal. Gruppen prioriterer et varmtvandsbassin højt. Man drøftede hvem vore interessepartnere egentlig er og kom til følgende: - Ystad havn - Rønne havn - Bornholmerfærgen - BAT - Bornholms lufthavn - Bornholms express - DSB - Bornholmerbussen Fremover vil vi forsøge at opstille problempunkter indenfor hvert område og så hen af vejen tage kontakt med området. Ystad havn: Rullende trapper ( ny kontraktperiode) Flere bænke Bedre skiltning vedrørende adskillelse af passagerer med og uden bagage. Informationskærm i ankomsthallen. Bussely ved Bornholmerbussen. Shuttle-bus Bornholmerfærgen: Rullende trapper ( ny kontraktperiode) Bænke (ny kontraktperiode) Indcheck med bil med persionistbizz med yderligere passagerer i vognen. Informationskærm på båden. Pladser til patienter. Køge havn mv: 15

16 Iflg. læserbrev er der snavset og uhumsk i bl. a. tunnelen. Patientrejser: Hvorfor sker der omlastning af patienter i Ystad fra en dansk til anden dansk ambulance. Spørgsmål vedrørende ny kontrakt ( 2017)? - Rullende trapper - Flere bænke - Informationsskærme i ankomsthallerne som skal spille sammen med færgens informationsskærme - Bussely, specielt i Ystad 7 Spørgsmål til næste møde med Steen Colberg kl : Hvorfor bruger man ikke længere snehegn? Høringsprocedure for teknik- og miljøudvalget herunder som eksempel vinterregulativet, hvor vi også berører vort fremsendte høringssvar. Sydstien? Frivillighedsrapporten for det tekniske område. Mobildækningen. Tænd og sluk tider for gadebelysningen. 8 Eventuelt: Carl Aage er bortrejst Næste møde. Fastlæggelse af møder for på Ullasvej kl : April Maj Juni August September Oktober November December Ref: JH 16

17 11. Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Der blev afholdt møde den 5. marts Følgegruppen afholdt møde den 5. marts 2013 på Ullasvej 23, Rønne. I mødet deltog Else Marie Carlslund, Ragna Folkmann, Vibeke R. Vibe og Randy Korp. Mødet starter kl , Brian Lambrecht og Gitte Krogh Gartnervangen 20. Besøg på viste rundt i den nye Sygeplejeklinikken og møde med Sygeplejeklinik der har til huse på Brian Lambrecht. Han er leder af adressen Gartnervangen 20 i Rønne døgnplejen på Bornholm. Foruden sygeplejeklinikken har to af døgnplejens Rønne-grupper til huse i bygningen. Vi fik en god snak om brugen af sygeplejeklinikken. Her kan beboere, der kan transportere sig selv, komme og få udført sygeplejeopgaver. Dette giver en hel anden frihed for borgerne, end at sidde hjemme og vente på sygeplejersken. Der er i øjeblikket klinikker 3 steder på øen, og en fjerde i Nexø er under overvejelse. 1 Godkendelse af dagsordenen På Ullasvej 23, Rønne Vi indsatte et nyt punkt 9 og rykkede de resterende punkter. 2 Referater m.m. 17

18 Referat fra SOS møde Ingen kommentarer Referat fra ældrerådsmødet Referat fra teknik og miljø møde den Ingen kommentarer OK Referat fra kostudvalgs møde Socialudvalgsmøde dagsorden Høringssvar vedrørende: 3 Dialogmøde m/socialudvalget den Spørgsmål fra gruppen? 4 Spørgsmål til mødet vedr. hjælpemidler og genoptræning 9. april. 5 Hjemmehjælpskommissionen, hvor langt er man med arbejdet Vi afventer referatet fra sidste møde. Hvordan hænger Økologi og økonomi sammen? Næste møde bliver den Vi afventer dagsordenen Vi har endnu ikke modtaget sagerne til høring Socialudvalget har lavet dagsorden. Hvis der bliver mulighed for spørgsmål, vil EMC fremkomme med dem. Forskellen på hjælpemidler og forbrugsgoder? Betaling for vedligeholdelse Genoptræning: for sent i gang og slutter for tidligt? Vi får besøg af Birgit Mortensen fra Borger og Sundhed. Vi har ikke fundet noget materiale vedr. dette punkt. Udsættes derfor. 6 Frivillighed Rapporten Borgerpanel Frivillighed Spørgsmål Det er et meget stort spørgsmål der vil blive drøftet på næste ældrerådsmøde. Vi mener det er de frivillige organisationer der skal klare frivilligt arbejde. 18

19 7 Statusrapport/årsrapport? Der har været arbejdsmøde i gruppen d.d. RK orienterede. Rapporten skal gerne være færdig til Den medicinske patient, overbelægning på medicinske afdelinger? 9 Møde med Beboer og familieråd. Vi hører om overbelægning på Hospitalerne. VR kontakter Peter Juul for at høre hvordan det er på Bornholms hospital. Janike Thiesen der er leder af Bornholm plejehjem og centre, har inviteret SOS gruppen til møde på Klippebo den Fremtidige møder vedrørende: Hjælpemidler/genoptræning. Planlagt til den 9. april. Birgit Mortensen fra Borger og sundhed kommer. Virksomhedsleder Jeannette Bech, Snorrebakken. Planlagt til den 7. maj. 11 Planlægning af møder i april kl maj kl juni kl august kl september kl oktober kl november kl december kl evt. 12 Evt. FN Ældredag 1. okt. RK orienterede 19

20 12. Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget Der blev afholdt møde den 26. februar Møde blev afholdt 26. februar Ældrerådet blev orienteret om regnskab 2013 for Ældrerådet. Regnskabet udviser et mindreforbrug efter budgettet. 13. Ønsker til fartplan 2017 Fortsat drøftelse vedr. Ældrerådets ønsker til færgebetjeningen af Bornholm fra 2017, når det næste færgeudbud træder i kraft. Orientering ved Ældrerådets repræsentant i Trafikkontaktrådet Poul Ancher Hansen. Genoptages på næste møde. 20

21 14. Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Ragna Folkmann orienterer. Næste møde i regionældrerådet afholdes den 13. marts Næste møde afholdes 13. marts Orientering fra Landsforeningen Danske Ældreråd Orientering fra afholdte møder. Der er bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd den 20. marts Inge Lorentzen deltager. Landsforeningen Danske Ældreråd arrangerer en studietur til Bruxelles for ældrerådsmedlemmer i dagene 16-18/ Pris pr. deltager er kr. i enkeltværelse og pr. dobbeltværelse. Prisen er incl. fly København-Bruxelles retur, bustransport til og fra Bruxelles lufthavn, hotel, samt bustransport til EU-parlamentet og EU-kommissionen. Bl.a. aftensmad indgår dog ikke i ovennævnte pris, og skal betales udover deltagerprisen. Max. deltagerantal er 25. Tilmeldingsfristen er 31. maj Drøftelse af vilkår og betaling for evt. deltagelse. Drøftedes. 21

22 16. Mødeplan 2013 Ældrerådets mødeplan er tidligere aftalt til: Ældrerådets mødeplan 2013: 12. marts 16. april 14. maj 18. juni 20. august 17. september 22. oktober 12. november 10. december. Mødestart kl Til efterretning. 17. Statusrapport. Drøftelse af arbejdet med statusrapport fra Ældrerådet, afholdelse af FN s ældredag 1.oktober 2013 og præsentation af kandidater til Ældrerådsvalget. Møde i gruppen blev afholdt den 5. marts

23 Statusrapporten genoptages på næste møde. FN`s ældredag markeres 1. oktober Eventuelt Bent Nielsen orienterede om, - at H.H. Reinewald er valgt som ny formand for Ældre Sagen - at Vibeke R. Vibe er valgt som formand for Ældre Sagens Ældrepolitiske udvalg, - at Bent Nielsen fortsætter som Ældre Sagens repræsentant i svømmehallens repræsentantskab, og følgegruppen vedr. plejeboligbyggerierne. 19. Orientering til pressen Intet at bemærke. 23

24 Mødet afsluttedes kl Oplæst og tiltrådt Poul Ancher Hansen Verner Landin Jette Kold Bent Nielsen Else Marie Carlslund Jan Harvest Ragna Folkmann Carl Aage Reuss Vibeke Vibe 24

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 06. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej 122 8950 Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere