Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret"

Transkript

1 Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F O N D I R E K T E M O B I L E M K H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R / / P V K / T G H / E M K I H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V F O R S L A G O M Æ N D R I N G A F U D L Æ N D I N G E L O V E N ( M I D L E R T I D I G B E S K Y T T E L S E S S T A T U S F O R V I S S E U D L Æ N D I N G E M V. ) 7. N O V E M BER Justitsministeriet har ved af 24. oktober 2014 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land mv.). Med lovforslaget foreslås indført en midlertidig beskyttelsesstatus for udlændinge, der har behov for beskyttelse på baggrund af generelle og alvorlige forhold i hjemlandet. Med lovforslaget indføres en sondring mellem udlændinge, hvor særlige individuelle forhold giver behov for beskyttelse, og udlændinge, hvis behov for beskyttelse hidrører fra de generelle forhold i hjemlandet. Førstnævnte gruppe vil fortsat opnå beskyttelsesstatus efter udlændingelovens 7, stk. 2, mens sidstnævnte vil opnå midlertidig beskyttelsesstatus efter den foreslåede bestemmelse i 7, stk. 3. Udlændinge, der omfattes af reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus, vil efter lovforslaget blive meddelt opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, som kan forlænges efter 1 år og herefter 2 år fra tidspunktet for en eventuel forlængelse. For udlændinge, der opnår midlertidig beskyttelsesstatus efter den foreslåede 7, stk. 3, vil muligheden for familiesammenføring, medmindre særlige grunde gør sig gældende, forudsætte, at opholdstilladelsen efter 1 år er blevet forlænget. Endelig medfører lovforslaget ændringer af reglerne om behandling af asylansøgninger, hvor udlændingen allerede har opnået beskyttelse i et andet land.

2 Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger: 1. SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheder har fundet anledning til at fremkomme med bemærkninger til flere dele af lovforslaget. Centralt står spørgsmålet om kriterierne for at give afslag på forlængelse eller at inddrage den midlertidige opholdstilladelse på baggrund af forbedrede forhold i udlændingens hjemland. Der består en række uklarheder om, hvorvidt selv kortvarige forbedringer vil kunne medføre afslag på forlængelse eller inddragelse af opholdstilladelsen, ligesom der rejses tvivl om, hvorvidt der i sådanne tilfælde vil være mulighed for udsendelse af de pågældende udlændinge. Institut for Menneskerettigheder rejser i den forbindelse bekymring for, at en større gruppe personer vil befinde sig i en udsendelsesposition, uden det er muligt at gennemføre en tvangsmæssig udsendelse. Udlændinge i udsendelsesposition er omfattet af en række begrænsninger og krav i forhold til indkvartering, uddannelse, beskæftigelse mv., der har stor betydning for deres grundlæggende levevilkår. Såfremt situationen igen forværres i hjemlandet, vil denne gruppe igen kunne tildeles midlertidig beskyttelsesstatus og ikke længere være omfattet af begrænsningerne i forhold til udlændinge i udsendelsesposition. Denne usikkerhed og mulige ændring inden for en meget kort tidsperiode, finder Institut for Menneskerettigheder uhensigtsmæssig. Institut for Menneskerettigheder noterer sig i relation til lovforslagets begrænsning af familiesammenføring inden for det første år, at der består en undtagelse hertil, når afvisning af familiesammenføring i det konkrete tilfælde ville begrunde en krænkelse af den pågældende udlændings ret til familieliv. Institut for Menneskerettigheder er bekymret for, om lovforlagets beskrivelse er tilstrækkeligt rummelig til at kunne omfatte de situationer, der i praksis vil kunne opstå, navnlig i tilfælde af opsplittede familier med yngre børn. Institut for Menneskerettigheders anbefalinger til lovforslaget kan sammenfattes således: Vedrørende statusvalg og klageadgang anbefaler Institut for Menneskerettigheder med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at Regeringen er særligt opmærksom på at sikre tilstrækkelig klagevejledning til asylansøgere, der får 2/14

3 opholdstilladelse efter 7, stk. 3, på et sprog den enkelte ansøger forstår. Vedrørende forlængelse og inddragelse af midlertidig opholdstilladelse anbefaler Institut for Menneskerettigheder med henblik på at fremme Der ved behandling af sager om forlængelse af midlertidig opholdstilladelse tillige tages stilling til, om ændrede forhold kan begrunde opholdstilladelse efter 7, stk. 1, eller 7, stk. 2. Regeringen er særligt opmærksom på, at Danmarks menneskeretlige forpligtelser inddrages i afgørelsesgrundlaget, uanset om afgørelsen vedrører forlængelse eller inddragelse af opholdstilladelse. Lovforslaget præciseres, således at inddragelsen af hensynet til børns rettigheder tydeliggøres ved behandlingen af sager om forlængelse og inddragelse af midlertidig opholdstilladelse. Det afklares, om der i tilfælde, hvor mindreårige gives afslag på forlængelse eller får inddraget midlertidig opholdstilladelse, skal ske automatisk oversendelse til Udlændingestyrelsen med henblik på, at sagen behandles efter 9 c, stk. 1. Vedrørende vurderingen af ændrede forhold i hjemlandet anbefaler Institut for Menneskerettigheder med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder og imødekomme internationale anbefalinger at Kriterierne, for hvornår forholdene i hjemlandet må anses for tilstrækkeligt forbedret, tydeliggøres. Vedrørende ændrede forhold i hjemlandet uden mulighed for udsendelse anbefaler Institut for Menneskerettigheder med henblik på at fremme Der alene gives afslag på forlængelse af midlertidig beskyttelsesstatus eller sker inddragelse af opholdstilladelse i tilfælde, hvor det må anses for muligt, at der rent faktisk kan ske udsendelse af de pågældende inden for en rimelig tidsfrist. 3/14

4 Vedrørende generhvervelse af midlertidig beskyttelsesstatus anbefaler Institut for Menneskerettigheder med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at Det i lovforslaget præciseres, hvorledes sager om fornyet beskyttelsesbehov ved efterfølgende forværring af situationen i hjemlandet skal behandles. Vedrørende familiesammenføring anbefaler Institut for Menneskerettigheder med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at Det uddybes og tydeliggøres, i hvilke situationer der vil kunne ske familiesammenføring inden for det første år på baggrund af 9 c, stk. 1. Ansøgerne vejledes om adgangen til at søge familiesammenføring efter 9 c, stk. 1. Vedrørende revision af loven anbefaler Institut for Menneskerettigheder med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at Der forud for lovrevisionen i Folketingssamlingen foretages en vurdering af forudsætningen om, at personer, der tildeles midlertidig beskyttelsesstatus, reelt har et mere midlertidigt beskyttelsesbehov, herunder hvor stor en andel der har fået forlænget den midlertidige opholdstilladelse af én eller flere omgange. 2. GENERELLE BEMÆRKNINGER Lovforslaget er begrundet i en væsentlig stigning i antallet af asylansøgere i Lovforslaget har som nævnt til formål at give en gruppe asylansøgere et mere midlertidigt opholdsgrundlag samt at begrænse adgangen til familiesammenføring for denne gruppe. Lovforslaget må forventes at lægge et forøget pres på sagsbehandlingen, idet opholdstilladelser skal vurderes oftere, ligesom der kan forventes et øget antal klagesager til Flygtningenævnet vedrørende, hvilken beskyttelsesstatus den pågældende asylansøger tildeles. Dette skyldes den væsentlige betydning de forskellige former for beskyttelsesstatus med lovforslaget får for asylansøgerens samlede situation. 4/14

5 Det kan frygtes, at det øgede sagsbehandlingspres vil påvirke hele asylsystemet med forlænget sagsbehandlingstid mv. til følge for alle grupper af asylansøgere. Lovforslaget medfører, at en gruppe udlændinge, der er flygtet fra ekstreme tilfælde af voldsudøvelse, vil få tildelt et mere midlertidigt opholdsgrundlag, end det er tilfældet i dag. Det lægges i lovforslagets bemærkninger til grund, at personer, der er på flugt fra generelle forhold i hjemlandet, generelt må antages at have et mere midlertidigt beskyttelsesbehov end personer, hvor der foreligger særlige individuelle forhold. I lyset af de nuværende og historiske erfaringer med konflikter, der giver anledning til international beskyttelse på grund af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile, kan man stille spørgsmålstegn ved denne formodning. Det må antages, at der i mange tilfælde ikke vil kunne konstateres tilstrækkeligt forbedrede forhold indenfor en 1-årig eller 2-årig periode, men dette må belyses nærmere i forbindelse med den fastsatte revision af loven i ASYL 3.1 STATUSVALG OG KLAGEADGANG Ved indsættelsen af den foreslåede bestemmelse i 7, stk. 3, skelnes mellem ansøgere, hvis individuelle forhold giver beskyttelsesstatus efter 7, stk. 2, og ansøgere, hvor alene den generelle situation i hjemlandet giver midlertidig beskyttelsesstatus efter 7, stk. 3. Afgørelsen af, hvilken beskyttelsesstatus den enkelte ansøger tildeles, får stor betydning for ansøgerens situation, både hvad angår længden af opholdstilladelse, betingelserne for forlængelse og inddragelse af opholdstilladelse samt adgangen til familiesammenføring. Lovforslaget indeholder derfor tillige adgang til at påklage afgørelsen af, hvilken beskyttelsesstatus ansøgeren tildeles. Selv om en ansøgning om opholdstilladelse efter den foreslåede bestemmelse i 7, stk. 3, ifølge lovforslagets bemærkninger tillige skal anses som en ansøgning om opholdstilladelse efter 7, stk. 1 og 2, betragtes en afgørelse om opholdstilladelse efter 7, stk. 3, ikke som et afslag på opholdstilladelse efter 7, stk. 1, med den konsekvens, at afgørelsen medfører automatisk påklage til Flygtningenævnet. Regeringen er særligt opmærksom på at sikre tilstrækkelig klagevejledning til asylansøgere, der får 5/14

6 opholdstilladelse efter 7, stk. 3, på et sprog den enkelte ansøger forstår. 3.2 FORLÆNGELSE OG INDDRAGELSE AF OPHOLDSTILLADELSE Lovforslaget medfører, at ansøgere med midlertidig opholdstilladelse efter den foreslåede 7, stk. 3, skal have behandlet spørgsmålet om forlængelse af opholdsgrundlaget efter 1 år og herefter 2 år efter tidspunktet for forlængelsen. Det fremgår ikke af bemærkningerne til lovforslaget, om der i forbindelse med behandlingen af ansøgning om forlængelse af midlertidig beskyttelsesstatus tages stilling til, hvorvidt der i den mellemliggende periode er sket ændringer, der kan begrunde et ændret statusvalg. Dette vil kunne være tilfældet både for så vidt angår ændringer i forholdene i hjemlandet og for så vidt angår ændringer i ansøgerens personlige forhold. Der ved behandling af sager om forlængelse af midlertidig opholdstilladelse tillige tages stilling til, om ændrede forhold kan begrunde opholdstilladelse efter 7, stk. 1, eller 7, stk. 2. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at opholdstilladelse efter den foreslåede bestemmelse i 7, stk. 3, gives med henblik på midlertidigt ophold i henhold til udlændingelovens 11, stk. 1. Det betyder, at forlængelse af midlertidig beskyttelsesstatus ikke omfattes af 11, stk. 2, hvorefter opholdstilladelse skal forlænges, medmindre der efter udlændingelovens 19 er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen. Det betyder endvidere, at beskyttelsen mod inddragelse af opholdstilladelse i 26, stk. 1, jf. 19, stk. 6, ikke finder anvendelse ved afslag på forlængelse. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at personer med midlertidig beskyttelsesstatus som følge heraf skal starte forfra i forbindelse med hver enkelt ansøgning om forlængelse, jf. bemærkninger til lovforslaget, pkt Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslaget, at en ansøger med midlertidig beskyttelsesstatus ikke vil skulle have forlænget sin opholdstilladelse, såfremt de generelle forhold i hjemlandet, der førte til opholdstilladelsen, ikke længere kan begrunde beskyttelse, jf. nedenfor pkt. 3.4 om ændrede forhold i hjemlandet. 6/14

7 Udlændingelovens 26, stk. 1, opregner en række forhold, der skal tages hensyn til ved vurderingen af, om udvisning eller inddragelse af opholdstilladelse må antages at være særligt belastende for udlændingen, herunder blandt andet personens tilknytning til Danmark og hjemlandet, alder, helbredsforhold og nære familierelationer. Som det fremgår af 26, stk. 2, refererer disse hensyn til Danmarks menneskeretlige forpligtelser, dog således at 26, stk. 1, yder en bredere beskyttelse end den almindelige menneskeret. Selv om 26, stk. 1, ikke finder anvendelse ved afgørelse om forlængelse, vil de relevante menneskeretlige forpligtelser dog fortsat skulle inddrages i afgørelsesgrundlaget i fornødent omfang. Det angives som nævnt i bemærkningerne til lovforslaget, at udlændingen skal starte forfra i forbindelse med hver enkelt ansøgning om forlængelse, jf. bemærkninger til lovforslaget pkt , men opholdets varighed vil kunne have betydning, når menneskeretten inddrages i afgørelsesgrundlaget. Det er muligt, at betydningen af det hidtidige, midlertidige ophold kan begrænses i forbindelse med afgørelse efter 11, men det må i hvert fald inddrages i afgørelsen om opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens 9 c, stk. 1. Såfremt der gives afslag på forlængelse, bør der sikres fornøden vejledning om muligheden for at søge opholdstilladelse efter 9 c, stk. 1. Særlig opmærksomhed bør rettes mod børns selvstændige beskyttelsesstatus i relation til FN s Børnekonvention og udlændingelovens 9 c, stk. 1, i tilfælde, hvor en ansøger med børn gives afslag på forlængelse af midlertidig beskyttelsesstatus, eller hvor der er tale om en uledsaget mindreårig asylansøger. Det bør i den forbindelse afklares, om der i relevante tilfælde skal ske automatisk oversendelse af sagen til Udlændingestyrelsen med henblik på afgørelse efter 9 c, stk. 1, jf. praksis ved afslag på humanitær opholdstilladelse. Med lovforslaget foretages tillige ændring af udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 1, samt indsættelse af ny 19, stk. 1, nr. 2, med den betydning, at det tydeliggøres, at der er en væsentlig forskel på inddragelse af opholdstilladelse, når denne er givet på baggrund af 7, stk. 1, eller på baggrund af 7, stk. 2 og 3. Herved forudsættes, at inddragelse kan ske i tilfælde, hvor der er sket visse forbedringer i hjemlandet, men hvor situationen fortsat er alvorlig, skrøbelig og uforudsigelig, altså samme situation som kan begrunde afslag på forlængelse af beskyttelsesstatus. 7/14

8 Imidlertid finder udlændingelovens 26, stk. 1, anvendelse i sager om inddragelse af opholdstilladelse modsat ved afslag på forlængelse. Beskyttelsen i 26, stk. 1, kan dog blive illusorisk, såfremt en vurdering efter 26, stk. 1, fører til, at opholdstilladelsen ikke inddrages, men der efterfølgende træffes afgørelse om afslag på forlængelse af den midlertidige beskyttelse, da 26, stk. 1, efter lovforslaget ikke vil finde anvendelse i forlængelsessager. Regeringen er særligt opmærksom på, at Danmarks menneskeretlige forpligtelser inddrages i afgørelsesgrundlaget, uanset om afgørelsen vedrører forlængelse eller inddragelse af opholdstilladelse. Lovforslaget præciseres, således at inddragelsen af hensynet til børns rettigheder tydeliggøres ved behandlingen af sager om forlængelse og inddragelse af midlertidig opholdstilladelse. Det afklares, om der i tilfælde, hvor mindreårige gives afslag på forlængelse eller får inddraget midlertidig opholdstilladelse, skal ske automatisk oversendelse til Udlændingestyrelsen med henblik på, at sagen behandles efter 9 c, stk ÆNDREDE FORHOLD I HJEMLANDET Opholdstilladelse på baggrund af de generelle forhold i hjemlandet kan alene gives efter 7, stk. 3, i ekstreme tilfælde, hvor selve tilstedeværelsen i landet eller området medfører, at enhver vil være i reel risiko for overgreb i strid med blandt andet Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 3 (forbuddet mod tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf). Det forudsættes, at der efter lovforslaget skal gives afslag på forlængelse, og at der vil kunne ske inddragelse af midlertidig opholdstilladelse, såfremt sådanne forhold ikke længere er til stede. Dette vil også være tilfældet, selv om situationen i hjemlandet fortsat er alvorlig, skrøbelig og uforudsigelig. Det fremgår dog vedrørende inddragelse af opholdstilladelsen, at det kræves, at forbedringerne i hjemlandet må antages ikke at være af helt midlertidig karakter, jf. bemærkninger til lovforslaget pkt /14

9 Det er på denne baggrund uklart, hvor markant en forbedring der skal til, samt hvornår en forbedring kan siges ikke at være helt midlertidig, når situationen dog stadig er uforudsigelig. Det bemærkes i den forbindelse, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i NA mod Storbritannien, som også omtalt i lovforslagets bemærkninger, fastslog, at en vurdering i henhold til EMRK s artikel 3 skal ske i lyset af de forudsigelige konsekvenser ved udvisning af asylansøgeren, jf. præmis 113. EU s Kvalifikationsdirektiv, der på baggrund af retsforbeholdet dog ikke finder anvendelse for Danmark, kræver, at medlemsstaterne ved inddragelse af subsidiær beskyttelsesstatus på baggrund af forbedrede forhold i hjemlandet skal sikre sig, at ændringerne er af en så væsentlig og ikke-midlertidig karakter, at personen ikke længere faces a real risk of serious harm. 1 UNHCR har om ophør af midlertidig beskyttelsesstatus uden for Flygtningekonventionens område anbefalet, at dette bør ske på baggrund af offentligt tilgængelige, klare og objektive kriterier. 2 Det bemærkes endvidere, at selv om betingelserne i Flygtningekonventionens artikel 1, litra C, ikke finder direkte anvendelse for sådanne beskyttelsesordninger, vil de procedurestandarder, der er udviklet vedrørende Flygtningekonventionens artikel 1, litra C, kunne tjene som retningslinjer for sådanne kriterier. 3 Heraf følger tilsvarende, at en positiv udvikling må kunne observeres over en vis periode. UNHCR s udtalelser og EU s Kvalifikationsdirektiv er ikke juridisk bindende for Danmark, men det giver anledning til væsentlig bekymring, såfremt lovforslaget tilsigter at indføre en væsentlig lavere beskyttelse ved ophør af midlertidig beskyttelsesstatus, end hvad der følger af UNHCR s anbefalinger og de EU-retlige forpligtelser for de øvrige EU-medlemslande. Det kan tillige på baggrund af retssikkerhedsmæssige betragtninger anføres, at afgørelser om forhold af så afgørende betydning for den enkelte udlænding bør ske ud fra klare kriterier. 1 Rådets direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan beskyttelse, artikel UNHCR Executive Committee, Conclusions on International Protection, No. 103 (LVI) 2005 med reference til den i lovforslagets bemærkninger omtalte UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, afsnit Ibid. 9/14

10 Det fremgår som nævnt af lovforslagets bemærkninger, at inddragelse af opholdstilladelsen vil kræve, at forbedringerne i hjemlandet må antages ikke at være af helt midlertidig karakter, jf. bemærkninger til lovforslaget pkt Det må i den forbindelse bemærkes, at man i tilfælde af for smidige kriterier for inddragelse og ikke-forlængelse risikerer, at udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus hurtigt vil kunne miste deres opholdsgrundlag, såfremt selv kortvarige forbedringer anses for at opfylde kriterierne, ligesom en efterfølgende forværring igen vil kunne begrunde midlertidig beskyttelsesstatus. Man risikerer således at have en gruppe udlændinge, hvis opholdsgrundlag hurtigt kan skifte, såfremt der ikke opretholdes internationale standarder ved ophør af beskyttelsesstatus efter 7, stk. 3. Det er i den forbindelse værd at notere sig, at der, formentlig i sådanne situationer med skiftende forbedringer og forværringer af ikke helt midlertidig karakter, ofte vil være praktiske udsendelsesforhindringer, der forhindrer en tvangsmæssig udsendelse. Institut for Menneskerettigheder antager, at det hverken er tilsigtet eller hensigtsmæssigt at indføre en sådan retstilstand, hvorfor det bør overvejes at udelade ordet helt og tydeliggøre, at forbedringerne skal have en vis stabilitet eller lignende for at kunne begrunde ophør af beskyttelsesstatus. den enkeltes menneskerettigheder og imødekomme internationale anbefalinger at Kriterierne, for hvornår forholdene i hjemlandet må anses for tilstrækkeligt forbedret, tydeliggøres. 3.4 ÆNDREDE FORHOLD I HJEMLANDET UDEN MULIGHED FOR UDSENDELSE Det følger af lovforslaget, at der sker inddragelse af eller meddeles afslag på forlængelse af opholdstilladelse i tilfælde af forbedringer af ikke (helt) midlertidig karakter, selv om situationen i hjemlandet fortsat er alvorlig, skrøbelig og uforudsigelig. I sådanne situationer kan det imidlertid være praktisk umuligt at udsende de pågældende. Det vil kunne medføre, at en større gruppe personer befinder sig i udsendelsesposition, uden at det er muligt at udsende de pågældende, hvilket rejser en række spørgsmål om disse personers forhold, mens de 10/14

11 befinder sig i udsendelsesposition efter at have haft lovligt, midlertidigt ophold i Danmark. Udlændinge i udsendelsesposition befinder sig i en særlig sårbar position på baggrund af usikkerheden omkring det fortsatte ophold. 4 Hertil kommer en række begrænsninger i deres rettigheder i Danmark, f.eks. i forhold til uddannelse og beskæftigelse, ligesom der stilles krav til indkvartering på asylcentre. Der alene gives afslag på forlængelse af midlertidig beskyttelsesstatus eller sker inddragelse af opholdstilladelse i tilfælde, hvor det må anses for muligt, at der rent faktisk kan ske udsendelse af de pågældende inden for en rimelig tidsfrist. 3.5 GENERHVERVELSE A F MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Det fremgår ikke klart af lovforslaget, om efterfølgende forværrede forhold i hjemlandet kan føre til en genoptagelse af inddragelsessagen, eller om man vil behandle en ny ansøgning om midlertidig beskyttelsesstatus efter 7, stk. 3. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at man ikke ønsker en situation, hvor en udlænding skal leve i permanent uvished om sin status, og at udlændingen derfor vil kunne meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse efter 5 eller 8 år, såfremt beskyttelsesbehovet viser sig at blive langvarigt, og udlændingen i øvrigt opfylder betingelserne for tidsubegrænset opholdstilladelse. Det i lovforslaget præciseres, hvorledes sager om fornyet beskyttelsesbehov ved efterfølgende forværringer af situationen i hjemlandet skal behandles. 4. FAMILIESAMMENFØRING Lovforslaget medfører ændringer i adgangen til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus efter 7, stk. 3, idet 4 Se blandt andet Institut for Menneskerettigheder, Afviste asylansøgere og andre udlændinge i udsendelsesposition i Danmark, Udredning nr. 6, 2009, tilgængelig på: 11/14

12 familiesammenføring som udgangspunkt alene er muligt, når en sådan opholdstilladelse er blevet forlænget. Personer med midlertidig beskyttelsesstatus kan som udgangspunkt alene søge familiesammenføring efter de almindelige regler i 9, når opholdstilladelsen er blevet forlænget. I løbet af det første års ophold kan personer med midlertidig opholdsstatus derfor alene få familiesammenføring efter reglerne i 9 c, stk. 1, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed eller barnets tarv, taler derfor. Det bemærkes dog, at der 2 måneder før forlængelse af opholdstilladelsen kan ansøges om familiesammenføring efter 9 med henblik på hurtigere realitetsbehandling efter en forlængelse. Som det fremgår af lovforslagets bemærkninger, kan det af EMD s praksis udledes, at artikel 8 ikke indebærer en generel eller ubetinget ret til familiesammenføring. En klar vurdering af, om den med lovforslaget forbundne udskydelse af adgangen til familiesammenføring er i overensstemmelse med artikel 8, forudsætter en konkret vurdering af omstændighederne i det enkelte tilfælde. Vurderingen forudsætter en afvejning af hensynet til den enkelte ansøger over for hensynet som angivet i artikel 8, stk. 2. Justitsministeriet fremhæver i den forbindelse Danmarks interesse i bl.a. at kontrollere indvandringen, jf. bemærkninger til lovforslaget pkt. 5.1, og hensynet til landets økonomiske velfærd, jf. bemærkninger til lovforslaget pkt Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at 9 c, stk. 1, skal fortolkes i overensstemmelse med EMD s praksis, således at ansøgere med midlertidig beskyttelsesstatus alene vil kunne opnå familiesammenføring, såfremt det følger af EMRK s artikel 8 eller FN s Børnekonvention, at ansøgeren har krav på familiesammenføring. Det fremgår dog ligeledes af bemærkningerne, at det er Justitsministeriets opfattelse, at de forhold, at ansøgeren alene har opnået midlertidig beskyttelse af 1 års varighed og har været kort tid i Danmark, vil indgå med betydelig vægt i vurderingen af, om den pågældende efter EMRK s artikel 8 vil have krav på familiesammenføring. Institut for Menneskerettigheder bemærker, at karakteren og omfanget af tilknytningen til Danmark vil indgå i en sådan vurdering, men som et ud af flere hensyn. Der skal også tages hensyn til de særlige forhold, der 12/14

13 gælder for personer med behov for international beskyttelse, herunder at sådanne ikke har mulighed for at udøve familielivet i oprindelseslandet. Institut for Menneskerettigheder bemærker, at det fremgår af lovforslaget, at udgangspunktet om, at begrænsningen i adgangen til at søge familiesammenføring for ansøgere med midlertidig beskyttelse efter udlændingelovens 9, ikke er absolut, idet der fortsat kan søges familiesammenføring på et tidligere tidspunkt efter udlændingelovens 9 c, stk. 1. Ansøgerne bør efter Institut for Menneskerettigheders opfattelse tydeligt vejledes om denne mulighed. Institut for Menneskerettigheder er enigt med Justitsministeriet i, at der på baggrund af EMD s nuværende praksis ikke er grundlag for at hævde, at det vil være uproportionalt, at personer med midlertidig beskyttelsesstatus som udgangspunkt afskæres adgang til familiesammenføring efter de almindelige regler i 9, idet der henses til det forhold, at der fortsat er mulighed for familiesammenføring efter 9 c, stk. 1, når hensynet til familien vejer tungere. Instituttet finder det imidlertid helt afgørende, at Justitsministeriet i lovforslaget redegør nærmere for, hvornår Justitsministeriet forestiller sig, at det inden for det første år vil kunne komme på tale at meddele opholdstilladelse med henblik på familiesammenføring. Det bemærkes i den forbindelse, at det fremgår af lovforslaget, at det vil kunne komme på tale, såfremt en person i Danmark før afrejsen fra hjemlandet har passet en handicappet ægtefælle, eller hvis den herboende har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet. Institut for Menneskerettigheder er bekymret for, om denne beskrivelse er tilstrækkelig rummelig til at kunne omfatte de situationer, der i praksis vil kunne opstå, navnlig i tilfælde af opsplittede familier med yngre børn. Det uddybes og tydeliggøres, i hvilke situationer der vil kunne ske familiesammenføring inden for det første år på baggrund af 9 c, stk /14

14 Ansøgerne vejledes om adgangen til at søge familiesammenføring efter 9 c, stk REVISION Det lægges som nævnt i lovforslagets bemærkninger til grund, at personer, der er på flugt fra generelle forhold i hjemlandet, generelt må antages at have et mere midlertidigt beskyttelsesbehov end personer, hvor der foreligger særlige individuelle forhold. Der kan rejses tvivl om, hvorvidt så ekstreme situationer, der giver anledning til international beskyttelse på grund af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile, i praksis vil have en sådan midlertidig karakter. Der forud for lovrevisionen i Folketingssamlingen foretages en vurdering af forudsætningen om, at personer, der tildeles midlertidig beskyttelsesstatus, reelt har et mere midlertidigt beskyttelsesbehov, herunder hvor stor en andel der har fået forlænget den midlertidige opholdstilladelse af én eller flere omgange. Der henvises til sagsnr.: Med venlig hilsen Jonas Christoffersen D I REKTØR Korrekturrettet den 10. november /14

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven. I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven. I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Dato: 24. oktober 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: THH Sagsnr.: 2014-941-0040 Dok.: 1316864 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 72 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-941-0040 Fremsat den 14. november 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uim.dk og cal@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 Bilag 2 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 Bilag 2 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 13. november 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Morten Duus Sagsnr.: 2014-941-0040 Dok.:

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 TALEPAPIR 13. J A N U A R 2 0 1 6 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 DOK. NR. 15/00408-7 REF. 1 FAMILIESAMMENFØRING Vi vurderer, at der et meget sikkert grundlag i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater

Foreningen af Udlændingeretsadvokater Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 Den 4. december 2015 1216 København K. JL/NEH Sendt til jm@jm.dk. Høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2014-15 ASYL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Advokatforum, den 9. maj 2016 Kontorchef Lone Zeuner Ægtefæller og Børn, 2. kontor Familiesammenføring, når den

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20.

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 85 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. december 2012 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh:

Læs mere

Peter Starup. nedværdigende behandling eller straf.

Peter Starup. nedværdigende behandling eller straf. Er dansk asylret vedrørende»krigsflygtninge«i strid med EU-retten? En kommentar til EF-domstolens afgørelse af 17. februar 2009 i sag C-465/07, Elgafaji af Peter Starup 1. Problemstillingen I forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. december 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Udlændinge- og Integrionsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 157 Offentligt Not Not om konsekvenser af Højesterets dom af 17. januar 2017 vedr. opholds- og meldepligt 1. Indledning Udlændinge på tålt ophold

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

amnesty international

amnesty international amnesty international Integrationsministeriet Att: Merete Milo Holbergsgade 6 1057 København K J.nr. 2005/4000-65 Dansk Afdeling/ Danish Section Gammeltorv 8, 5. sal DK-1457 København K Tlf./Tel.: +45

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 87 af 10. december 2015 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 87 af 10. december 2015 om ændring af udlændingeloven Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 22.12.2015 Høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 87 af 10. december 2015 om ændring af udlændingeloven Regeringen har den 10. december 2015 fremsat

Læs mere

INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL LÆS MERE:

INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL LÆS MERE: INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL af Michala Bendixen, Refugees Welcome, Trampolinhuset 10.10.2016 LÆS MERE: AKTUELT 20.09.16: Ny praksis: Somaliere mister opholdstilladelse efter 4

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002.

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Statsborger fra Irak Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Ansøgeren er etnisk araber, sunni muslim og stammer

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark.

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Udarbejdet af Dorte Smed, december 2008. Indledende bemærkninger Det er almindeligt

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven)

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Til Social- og Indenrigsministeriet 24.11.2016 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager)

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 29. februar 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Maria Aviaja Sander

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157

Læs mere

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud m.v.

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud m.v. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 20-01-06 Holbergsgade 6 Ref: 2005-4000-65 1057 København K Att. Merete Milo Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget

Læs mere

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin III-forordningen)

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin III-forordningen) Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Gry Ahlefeld-Engel Sagsnr.: 2012-969-0039 Dok.: 822853 Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin

Læs mere

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne.

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne. Skjal 4, undirskjal b Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Dansk Røde Kors København, d. 30. september 1999 Asyl/JØC/KBH/31-5/0517 Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet Til Justitsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 26.9.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. august 2011 Sag 253/2010 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere