ÅRSRAPPORT Indhold TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012. Indhold TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2012"

Transkript

1 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 ÅRSRAPPORT 212 Indhold Selskabsoplysninger Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsens beretning i hovedpunkter Hovedaktiviteter Den økonomiske udvikling i koncernen i Forretningsudvikling TELE... 6 Forretningsudvikling POST Teleliberalisering Eksport... 1 Investeringer Kundetilfredshed Medarbejdere Selskabsledelse Øvrige forhold Risici Fremtiden Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for Balance pr Aktiver Balance pr Passiver... 3 Egenkapitalopgørelse pr Pengestrømsopgørelse for Noter Godkendt på generalforsamlingen d. 29. april 213 1

2 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 Selskabsoplysninger TELE Greenland A/S Farip Aqqutaa 8 Postboks Nuuk Reg. nr.: A/S GER nr.: Hjemstedskommune: Kommuneqarfik Sermersooq Telefon Telefax Internet: Datterselskab TELE Greenland International A/S (1%) Ejerforhold Selskabet ejes 1 % af Grønlands Selvstyre Associeret selskab Ejendomsselskabet Suliffik A/S (39,3 %) Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2

3 TELE GREENL AND A/S ÅRSR APPORT 212 Direktion Michael Binzer, Administrerende direktør Bestyrelse Agner N. Mark, formand Margrethe Sørensen, næstformand Søren Voigt Line Frederiksen Benedikte Jensen Svend Åge Olsen 3

4 ÅRSRAPPORT 212 Koncernens hoved- og nøgletal Mio. kr. (med mindre andet er anført) Resultatopgørelse Nettoomsætning 83,8 796,3 777, 742,8 698,9 EBITDA 39,5 274,5 273, 257,2 226,5 Driftsudgifter (713,) (717,4) (73,6) (669,5) (619,6) Resultat af primær drift (EBIT) 14, 16,3 98,7 12,9 114,5 Finansielle poster, netto (36,5) (35,4) (29,3) (39,4) (9,8) Periodens resultat før skat 13,7 71,1 69,5 63,6 14,9 Periodens resultat efter skat 71,3 48,3 47,4 46,8 7,1 Frit cash flow Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) 1 286,2 234,7 258,3 2,9 193,7 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (151,) (14,4) (118,9) (215,7) (831,6) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 1 (18,) (116,9) (64,8) 64,2 563,5 Nøgletal Bruttomargin (%) 88,3 87,3 88, 87,4 87,7 EBITDA-margin (%) 37,2 34,5 35,1 34,6 32,4 EBIT-margin (%) 16,9 13,3 12,7 13,9 16,4 Egenkapitalforrentning (ROE) (%) 8,2 5,8 5,7 5,8 8,8 ROIC (%) 4,7 3,2 3, 2,8 4,4 Finansiel gearing (%) 4,6 56,4 68,1 83,4 83,6 Rentebærende gæld, netto 2 369, 472,9 571,2 68,6 669,3 Rentebærende gæld, netto/ebitda (x) 1,2 1,7 2,1 2,6 3, Soliditetsgrad (%) 51,3 47,3 46,4 44,6 46,1 Gennemsnitligt antal medarbejdere (antal) EBITDA/Gennemsnitligt antal medarbejdere (t. kr.) 672,7 553,5 529,1 478,1 414,8 Balance Anlægsaktiver 1.516, 1.534, , , ,1 Samlede aktiver , 1.772,5 1.88, , ,4 Egenkapital 98,7 838,9 838,8 816,3 8,7 Driftskapital Tilgodehavender 112,4 117,6 14,2 142,9 98,7 Omsætningsaktiver 4 255, 238,2 21,5 188,5 143,3 Kortfristede forpligtigelser 22,2 227,3 193,5 185,4 199,7 Net working capital 34,7 1,9 17, 3,1 (56,4) Produktionsdata Pakker (stk.) Breve (kg.) Mobilt Bredbånd (antal) Bredbånd via fastnet (antal) Telefonlinier (antal) Mobiltelefonabonnenter (GSM og TUSASS) (antal) Drifts- og finansieringsaktiviteter er ændret for årene , som følge af, at Anvendt hensættelse til reetablering er flyttet fra finansieringsaktivitet til driftsaktivitet. 2. Rentebærende nettogæld er ændret for årene , som følge af mere nøjagtig opgørelsesmetode. 3. Gennemsnitligt antal medarbejdere er eksklusiv elever. 4. Omsætningsaktiver og samlede aktiver er ændret i 211, som følge af en reklassifikation mellem tilgodehavender og anden gæld. 4

5 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 Ledelsens beretning 212 i hovedpunkter 212 var samlet set et godt år for TELE-POST kendetegnet ved en god økonomi, et godt omdømme og høj medarbejdertilfredshed. Der blev i slutningen af året godkendt væsentlige prisnedsættelser på en række internetprodukter. Koncernen opnåede i 212 et resultat før skat på 13,7 mio. kr. Dette er 32,6 mio. kr. mere end i 211, og skyldes forbedrede resultater inden for såvel tele- som postforretningen. Det økonomiske resultat betragtes som meget tilfredsstillende. Følgende forhold har været af særlig stor betydning i 212: Omsætningen på mobilt internet er i 212 steget med 66 % i forhold til 211. Gennem omkostningstilpasning og portoforhøjelser er det lykkedes at forbedre resultatet i POST, trods fortsat nedgang i brev- og pakkemængderne. Der er efter aftale med aktionæren indarbejdet forslag i årsrapporten om et udbytte på 75, mio. kr. Hovedaktiviteter Koncernen TELE Greenland A/S driver telekommunikations- og postvirksomhed i Grønland og sælger desuden telekommunikationskapacitet via søkabel og satellit til internationale kunder. Koncernens aktiviteter er opdelt i to hovedforretningsområder: Forretningsområdet TELE, der driver telekommunikationsvirksomhed, herunder Kystradioen, som varetager den maritime nødog sikkerhedskommunikation, kommerciel kommunikation for skibsfarten, samt drift af vejrstationer for ICAO og DMI. Hertil kommer datterselskabet TELE Greenland International A/S (TGI), som driver koncernens satellitjordstation i Danmark og beskæftiger sig med teleoperatørydelser, hovedsageligt salg af satellitbaserede løsninger. Forretningsområdet POST, der driver post- og filatelivirksomhed. I det følgende benyttes TELE og POST for de to forretningsområder hver for sig. TELE-POST anvendes som en betegnelse for hele koncernen under ét. Den økonomiske udvikling i koncernen i 212 Årets resultat efter skat blev 71,3 mio. kr., mod et resultat efter skat på 48,3 mio. kr. i 211. Især to væsentlige forhold har styrket selskabets økonomiske resultat for 212: Udviklingen i kundernes efterspørgsel efter mobilt internet er accelereret. Effektiviseringer, som blev implementeret i 211, har haft helårseffekt i 212. TELE-POSTs nettoomsætning er i 212 steget med 34,5 mio. kr. til 83,8 mio. kr. en stigning på 4,3 % i forhold til 211. Driftsudgifterne er samtidig faldet med 4,4 mio. kr. (,6 %). Koncernen har i årets løb investeret netto 151, mio. kr., og den rentebærende nettogæld er nedbragt med 13,9 mio. kr., fra 472,9 mio. kr. til 369, mio. kr. Der er i 212 udbetalt 32, mio. kr. i udbytte til Grønlands Selvstyre. Pr. 31. december 212 er egenkapitalen opgjort til 98,7 mio. kr. - en stigning på 69,8 mio. kr. i forhold til 31. december

6 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 Figur 1. Ændring i TELEs nettoomsætning fra 211 til Mobilt internet Fastnettelefoni Bredbånd via fastnet (ADSL) MPLS Mobiltelefoni Øvrige ,8 mio. kr. + 33,4-6,2 + 8, + 3, + 2,3-1,8 73,1 mio. kr Antal abonnomenter Figur 2. Antal abonnomenter, ADSL og Mobilt bredbånd, ultimo året ADSL 21 Mobilt Bredbånd Forretningsudvikling TELE Nettoomsætningen i TELE, eksklusiv TGI, er steget med 29,7 mio. kr. og udgjorde i ,8 mio. kr. Dette svarer til en stigning på 4,2 %. Overskuddet før skat er på 87,6 mio. kr., mod 64,5 mio. kr. i 211. Driftsudgifterne er faldet med,6 mio. kr. fra 211 til 212. Der var i 211 ekstraordinære udgifter til den daværende administrerende direktørs fratrædelse og til udbedring af brud på søkablet, og ser man bort fra disse udgifter er der tale om en stigning på 2,6 %. Stigningen er sket på drift og vedligehold af bygninger, IT samt uddannelsesomkostninger, ligesom der har været øgede hensættelser til tab på debitorer i 212. Udviklingen i omsætningen inden for de væsentligste produktområder fra 211 til 212 fremgår af figur 1. Mobilt internet Mobilt internet er det område, hvor der har været absolut størst vækst i volumen og omsætning i 212. TELE har de senere år foretaget en række investeringer for at forbedre kundernes adgang til mobilt internet, og har således i perioden etableret og udbygget 3G-netværk, som har højere overførselshastighed end den ældre GPRS-teknologi. Fra december 211 til december 212 er den samlede trafik på mobilt internet steget med 66 %. Udviklingen har været understøttet af især tre faktorer: Udvidelsen af 3G-nettet, større udbredelse af smartphones samt markante prisnedsættelser. Antallet af abonnenter på Mobilt Bredbånd er fortsat relativt lavt sammenlignet med ADSL (se figur 2). I forhold til omsætningen spiller Mobilt Bredbånd dog en stadigt større rolle. Det nye produkt Mobilt Bredbånd Simple, der blev introduceret 29. august 212, har været en succes. Der er således i de sidste fire måneder af 212 solgt lige så mange Simpleprodukter, som af de andre Mobilt Bredbåndsprodukter tilsammen. Med Simple er der, som det kendes fra TUSASS, tale om et forudbetalt forbrug. Bredbånd via fastnet/adsl Antallet af kunder, som benytter internet via en ADSL-forbindelse, faldt i 212 med ca. 4 %. Dette skyldes især, at en del kunder med forholdsvis lavt forbrug fravælger ADSL til fordel for Mobilt Bredbånd. Internetforbruget er fra 211 til 212 steget med 43 %, mens den gennemsnitlige MB-pris er faldet med 24 %. Denne hastige udvikling vil fortsætte i 213, idet en markant forøgelse af den inkluderede datatrafik i ADSL Gold og Premium er trådt i kraft pr. 1. februar 213. Også introduktionen af flatrate 6

7 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 i Nuuk og Qaqortoq pr. 1. marts 213 vil sætte et mærkbart præg på udviklingen. (Se figur 3) MPLS På internetproduktet til erhvervskunder (MPLS Internet), der bl.a. anvendes af virksomheder, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsenet og offentlig administration, var der i 212 en trafikstigning på 52 % sammenlignet med 211. Den generelle trend i retning af øget internetanvendelse gjorde, at omsætningen på MPLS Internet i efteråret 212 igen nåede niveauet fra før prisnedsættelsen i april 211. I efteråret 212 er priserne sat yderligere ned på MPLSprodukterne. Mobiltelefoni Omsætningen på mobiltelefoni (tale og sms) har været stort set uændret fra 211 til 212. Det gælder såvel i forhold til antallet af abonnenter som i forbrug af taleminutter og sms. Fastnettelefoni Omsætningen på fastnettelefoni er faldet med 6,7 % i forhold til 211 og udgjorde i , mio. kr. Faldet ses på både samtaleafgifter og abonnementsindtægter. ADSL har hidtil været betragtet som en tillægsservice til fastnettelefoni, og det har været en betingelse for at have et ADSL-abonnement, at kunden også købte et fastnetabonnement. Efterhånden benytter mange ADSL-kunder næsten ikke fastnettelefonen, og TELE-POST har i slutningen af 212 søgt myndighederne om at ophæve kravet om fastnetabonnement som forudsætning for ADSL-abonnement. Dette er allerede godkendt i relation til de nye ADSL flatrateprodukter, som er introduceret i 213. Såfremt det godkendes for øvrige ADSLprodukter også, må det forventes, at flere kunder opsiger fastnetabonnementet og at nedgangen i omsætningen på fastnettelefonien derfor vil accelerere. Mobilområdet hører fortsat til selskabets væsentligste produktområder. Kystradiotjenesten Aasiaat Radios primære opgave er varetagelse af den maritime nød- og sikkerhedstjeneste. Den kommercielle kystradiotjeneste oplever fortsat tilbagegang i omsætningen, primært på grund af konkurrence fra mobiltelefoni og satellitkommunikation. Omsætningen kan ikke dække TELE- POSTs omkostninger til kystradioen. Sammenlægningen 1. december 211 De samlede roamingindtægter, som omfatter TELE-POST mobilkunders forbrug uden for Grønland samt udenlandske mobilkunders forbrug i 6 Grønland, er steget med 5 mio. kr. til 5 31 mio. kr., svarende til en stigning på 19 %. Det er primært udenlandske kunders forbrug i Grønland, der er steget. af kystradiotjenesten under Aasiaat Radio har medført visse effektiviseringsgevinster i 212. Indeks gennemsnit pr. MB Figur 3. Pris- og forbrugsudvikling for ADSL til privatkunder Indeks forbrug, MB

8 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 Figur 4. Udvikling i breve og pakker Tusinde Breve (kg) Pakker (stk) 212 Forretningsudvikling POST Omsætningen for POST er i 212 steget med 3,9 mio. kr. til 113,1 mio. kr., svarende til en stigning på 3,6 %. Kombineret med et fald i driftsomkostninger på 5,5 mio. kr. er resultatet for POST et overskud før skat på 13,5 mio. kr. Omsætningsudviklingen er primært begrundet i, at portostigninger på pakker og breve har kompenseret for et fortsat fald i de samlede brev- og pakkemængder. POST har gennem flere år haft tilbagegang i omsætningen inden for filateli. Mens det i 211 lykkedes at standse denne tilbagegang, gik omsætningen i 212 tilbage med 4,4 % inden for filateliprodukter. Teleliberalisering I 26 vedtog Inatsisartut en ny forordning om telekommunikation og teletjenester, også kaldet teleforordningen, som åbner mulighed for, at telemyndighederne kan liberalisere telemarkedet ved at udstede tilladelser til andre end koncessionshaver, dvs. TELE. Overgangen fra koncession med én aktør til et liberalt marked med flere aktører er gennemført i mange lande, og det er velkendt, at styring af en sådan overgang er kompleks og omfattende og stiller krav om stor teknisk, økonomisk og markedsmæssig ekspertise. Teleforordningen er da også en rammelovgivning, som lægger op til en række bekendtgørelser, der skal fastlægge de detaljerede vilkår for aktørerne. Disse vilkår omfatter eksempelvis regler om forsyningspligt, samtrafik, regnskabsprincipper og teleklagenævn. Figur 5 Ændring i POSTs nettoomsætning fra 211 til Portoindtægter Filatelia Øvrige ,1 mio. kr. + 5,2 -,9 -,4 19,2 mio. kr 8

9 I 29 blev der fra telemyndighederne udarbejdet en plan for udstedelse af disse bekendtgørelser, og TELE har løbende bidraget til arbejdet. Ingen af de nævnte bekendtgørelser er dog endnu udstedt, her mere end 6 år efter teleforordningen trådte i kraft. Til trods for den usikkerhed, som de manglende bekendtgørelser efterlader, har telemyndighederne siden 29 løbende udstedt tilladelser til at udbyde trådløs internetadgang i først Nuuk og siden Qaqortoq, Narsaq, Sisimiut, Kangerlussuaq og Ilulissat, svarende til områder, hvor ca. 56 % af befolkningen er bosat. Ved udgangen af 212 var der ikke realiseret tjenester på basis af de udstedte tilladelser. Gennemførelse af en liberalisering af telemarkedet, så der bliver flere udbydere, har den væsentlige sideeffekt, at konkurrencelovgivningen så træder i kraft på de liberaliserede områder, aktuelt med udbud af internettjenester i de nævnte byer. Dette sker allerede fra det tidspunkt, hvor tilladelserne udstedes. Et væsentligt vilkår i henhold til konkurrencelovgivningen er, at TELE som dominerende aktør ikke må sælge liberaliserede tjenester uden fortjeneste. Konkret betyder dette, at TELE i de nævnte byer, ikke må sælge internettjenester uden fortjeneste, heller ikke selv om TELE i kraft af indtjening på andre produkter og tjenester, godt kunne finansiere dette. Teleliberaliseringen har dermed i realiteten afskåret TELE fra, at imødekomme de mange krav og ønsker, som løbende fremsættes om gratis eller meget billigt internet til understøttelse af undervisning, sundhedsvæsen og samfundsudviklingen i det hele taget. I foråret 211 blev TELE pålagt af Konkurrencenævnet inden 14 dage at fremsætte et pristilbud på samtrafik til en aktør i Nuuk, hvilket TELE efterkom, uden der forelå afklaring i form af en bekendtgørelse om, hvordan denne pris konkret skulle udregnes. Da der ikke umiddelbart var enighed mellem parterne om prisen, bad TELE medio marts 211 med henvisning til teleforordningen om, at Telestyrelsen skulle fastsætte prisen. I løbet af efteråret 211 fremkom Telestyrelsen med to forslag til beregningsmodel for samtrafikprisen, der begge var baseret på tilsvarende principper, som TELE havde anvendt, hvorefter Telestyrelsen helt overraskende hen over sommeren 212 fremlagde et forslag baseret på helt andre modeller. 5. september 212, dvs. ca. 18 måneder efter at TELE havde indbragt sagen, fastsatte Telestyrelsen samtrafikprisen for perioden i form af en gennemsnitspris for hele perioden, baseret på en skønnet trafikudvikling. I den oprindelige model var der fastsat en ny og gradvis lavere pris hvert år, baseret på den faktiske udvikling i internettrafikken. Den nye metode betyder, at TELE Hvad er samtrafik på søkablet? TELE-POST ejer og driver søkablet Greenland Connect. Internettrafik fra alle grønlandske operatører, inkl. TELE-POST selv, deles om denne forbindelse. Samtrafikprisen skal dække omkostningerne til anlæg, drift og vedligeholdelse af søkablet og dets nødvendige installationer på landjorden, og dertil også en rimelig forrentning af investeringen. Lige vilkår Operatørerne kan kun konkurrere på lige vilkår, hvis de alle betaler samme pris for adgang til søkablet. Private operatører indgår aftale med TELE-POST på bestemte vilkår, som er fastsat af Telestyrelsen. TELE-POST skal regnskabsmæssigt kunne dokumentere, at selskabets produktpriser rummer samme omkostning til trafik på søkablet som konkurrenternes. 9

10 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 i stedet for løbende omkostningsdækning, skal dække underskud i begyndelsen af samtrafikperioden med overskud i sidste del af perioden. Prisfastsættelsen er desuden afhængig af usikre prognoser for trafikudviklingen, hvilket påfører TELE en risiko. Den fastsatte pris for perioden svarer til ca. 5% af den omkostningsægte pris i 212. TELE indleverede en række indsigelser mod den valgte samtrafikmodel, men disse blev ikke imødekommet, hvorefter TELE tog afgørelsen til efterretning. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke var muligt at anke afgørelsen til Teleklagenævnet, som teleforordningen ellers giver adgang til, da dette nævn endnu ikke er nedsat. Eneste mulighed var derfor en retssag, en omkostningstung og langvarig proces, som ville betyde fortsat usikkerhed om samtrafikprisen. Når TELE valgte, at tage afgørelsen til efterretning var hovedårsagen dog, at TELE er pålagt også at anvende samtrafikprisen i sin fastsættelse af egne produktpriser. Den lave samtrafikpris, som i begyndelsen af perioden ligger væsentligt under den omkostningsægte pris, betød nemlig, at TELE nu lovligt kunne fastsætte væsentligt lavere produktpriser end hidtil. Den lave samtrafikpris løste dermed på sin vis det problem, som er skabt med teleliberaliseringen og konkurrencelovens bestemmelser om, at TELE som dominerende aktør ikke må sælge liberaliserede produkter uden fortjeneste. TELEs reaktion på den overraskende lave samtrafikpris var derfor allerede i efteråret 212, at ansøge telemyndighederne om godkendelse af de ny produkter og prisplaner, baseret på den langt lavere samtrafikpris, hvorved TELE kunne imødekomme det udbredte ønske om lavere internetpriser. Det skal dog bemærkes, at den fastsatte samtrafikpris ikke i 212 og 213 giver reel dækning for TELEs omkostninger til søkablet. I kølvandet på Telestyrelsens fastsættelse af samtrafikpris meddelte Konkurrencestyrelsen i november 212, efter næsten et års sagsbehandling, at de havde indstillet deres undersøgelse af TELEs pristilbud af 1. marts 211 på samtrafik til en aktør i Nuuk. Flere IT-selskaber har i de senere år markedsført internetprodukter baseret på videresalg i mindre bidder af TELEs MPLS Large Enterprise-produkt, som er lavet med henblik på anvendelse hos uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsenet mv. Det har været en forudsætning for prissætningen af TELEs internetprodukter, at disse ikke anvendes til videresalg, hvilket også fremgår af TELEs produktvilkår, som er godkendt af Naalakkersuisut. TELE har gennem en længere periode haft dialog med telemyndighederne for at få stoppet videresalget. På basis heraf fastslog Naalakkersuisut i januar 213, at det er tilladt for TELE at forbyde videresalg af selskabets internettjenester. Virksomheder, der ønsker at være internetudbydere (inkluderer ikke hoteller, lufthavne, cafeer mv.), skal derfor have tilladelse fra Naalakkersuisut i henhold til teleforordningen. De er derefter henvist til, at indgå aftale om samtrafik til den af Telestyrelsen fastsatte pris, ligesom de vilkårsmæssigt vil kunne forbydes videresalg af deres internettjenester. Håndhævelse af forbuddet mod videresalg er helt afgørende for, at TELE vil kunne markedsføre flatrate på internet. Med Naalakkersuisuts beslutning i januar 213 kunne TELE derfor i februar 213 annoncere de første flatrateprodukter. Eksport Eksporten beløb sig i 212 til 17, mio. kr., hvilket er 1, mio. kr. mere end i 211, svarende til en stigning på,6 %. Koncernens eksportindtjening omfatter primært følgende tjenester/produktgrupper: Salg af telefoniydelser til udenlandske, især danske telefonselskaber (roaming). Salg af kapacitet i søkabel og satellitter. Udførelse af drifts- og anlægsopgaver for internationale samarbejdspartnere, herunder International Civil Aviation Organization 1

11 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 TELE-POST sikrede i 212 søkabellandingen i Nuuk mod drivende isfjelde (ICAO), Naviair, Dansk Meteorologisk Institut (DMI) og TDC A/S. Udbringning af udenlandske brevog pakkeforsendelser i Grønland for internationale samarbejdspartnere. Salg af frimærker til internationale samlere. Investeringer I alt udgjorde nettoinvesteringsaktiviteten i , mio. kr. Den største enkeltstående investering var at sikre søkabellandingen i Nuuk. Søkablet føres fra ca. 2 meters dybde nu gennem en tunnel under fjordbunden ind til land. Investeringen har markant forøget forsyningssikkerheden. Den medfører samtidig, at selskabet i fremtiden har betydeligt mindre risiko for indtægtstab på salg af transitkapacitet og for ekstraordinære reparationsomkostninger. Underboringen blev gennemført inden for den aftalte anlægsperiode og var endeligt afsluttet 25. november 212. Den samlede anlægsinvestering blev på 67,4 mio. kr., hvilket er ca. det dobbelte af det budgetterede. Overskridelsen skyldes primært, at der opstod komplikationer under boringen af tunnelrørene, på grund af strækninger med uventet hårdt fjeld, samt naturlige revner i grundfjeldet, som det var nødvendigt at forsegle for at færdiggøre boreoperationen. TELE-POST fortsatte i 212 med at udbygge teleinfrastrukturen, blandt andet med udbredelse af 3G-mobilnettet til yderligere 7 byer. Dermed er 3G dækningen udvidet til områder, hvor ca. 78 % af befolkningen er bosat. Det nye bygderadiokædekoncept er i 212 afsluttet med udbygning til de sidste bygder i Tasiilaq-området. Dermed har alle bygder i Grønland nu en transmissionskapacitet på mindst 5 Mbit/s, hvilket sikrer kunderne i bygderne adgang til samme produktudbud som kunder i radiokædebyerne. TELE-POST har fuldført det treårige projekt omkring implementering af det digitale tv-sendesignal, DVB-T, i hele Grønland, idet Siorapaluk og bygderne på østkysten blev tilsluttet i 212. Kundetilfredshed TELE-POST havde i 212 samlet set en nogenlunde uændret kundetilfredshed i forhold til året før. Samtidig er selskabets generelle omdømme i befolkningen dog forbedret. TELE oplevede i den årlige kundetilfredshedsundersøgelse for privatkunder et mindre fald i den samlede kundetilfredshed på 1 point, fra 69 i 211 til 68 i 212. Udviklingen dækker over et fald i Nuuk, mens den i resten af landet er relativt uændret, eller endda svagt stigende. Kunderne har generelt en meget positiv holdning til den personlige betjening fra selskabets salgs- og servicemedarbejdere, mens der er lav tilfredshed med internetpriserne og forholdsvis lav tilfredshed med behandlingen af klager. Kundetilfredshedsundersøgelsen er gennemført medio 212, og TELE har efterfølgende taget en række initiativer, som adresserer internetpriserne. TELE har således søgt om godkendelse af flatrateprodukter, øget datatrafik i visse ADSL-pakker, lavere priser for mobildata og ophævelse af kravet om fastnetabonnement som betingelse for ADSL. TELE vil desuden i 213 søge at styrke klagehåndteringen. Der er også gennemført en undersøgelse om TELEs erhvervskunder, som resulterede i en score på 63 point, svarende til middel kundetilfredshed. Det er første gang erhvervskundeundersøgelsen gennemføres på denne måde, og der mangler derfor sammenligningsgrundlag i forhold til tidligere år. For at øge erhvervskundernes tilfredshed, vil TELE især prioritere at blive bedre til at tilpasse produkterne til kundernes behov, og sikre opfølgning med hurtig og effektiv installation og service. POST fik, lige som TELE, en overordnet score på 68 i den årlige kundeundersøgelse for privatkunder. For POST dækker dette resultat over en støt fremgang siden 27, hvor POST første gang lavede denne undersøgelse, og da fik en overordnet score på 6 point. POST vil i 213 bl.a. arbejde på yderligere at forbedre 11

12 Tabel 1. TELE-POSTS opfyldelse af målsætninger udmeldt til aktionæren Målepunkt Egenkapitalforrentning på 5,9 % (7,8 %) 99,5 % samlet oppetid for teletjenester (99,7 %) Maksimalt kapacitetstræk på søkablet, 391 Mbit/s internettrafik og 15 Mbit/s MPLS og telefoni 1 (374/ 15 Mbit/s) Samlet kundetilfredshedsscore på 7 point 2 Udvikling af 15 nye produkter og ydelser 3 EBITDA pr. medarbejder på mindst kr. Arbejdsglæde på mindst 79 point Sygefravær på maksimalt 4, % Anvendelse af mindst 13. kr. pr. medarbejder på uddannelsesaktiviteter Bidrag til øget viden i samfundet om internettet og dets muligheder i undervisningen Rentebærende nettogæld på højst 448 mio. kr. Soliditetsgrad på mindst 49,6 % (68 point) (15) (672.7 kr) (79 point) (4, %) ( kr) (2 projekter) (369 mio. kr) (51,3 %) leveringskvaliteten, og vil ligesom TELE desuden have fokus på at forbedre sin klagehåndtering. I september 212 gennemførte Royal Greenland A/S en imageanalyse, hvor et repræsentativt udsnit af befolkningen blev bedt om deres bedømmelse af ti store virksomheder i Grønland, herunder TELE-POST. Analysen viser, at TELE- POST har det bedste omdømme af alle ti virksomheder. Selskabets omdømme er forbedret markant siden 21, hvor en tilsvarende undersøgelse første gang blev gennemført. Især fremhæves TELE- POST som en ansvarlig, troværdig og kommunikerende virksomhed, der anses som et attraktivt sted at arbejde. Resultaterne af ovenstående undersøgelser indgår centralt i prioriteringen af selskabets indsatsområder, for yderligere at forbedre TELE-POSTs produkter, kundeservice og kommunikation. Medarbejdere Det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere, eksklusiv elever, er faldet fra 496 i 211 til 46 i 212, svarende til et fald på 7,3 %. Tallene dækker over en større personalereduktion, som blev gennemført i 211 i såvel TELE som POST, og som har haft helårseffekt i 212. For TELE-POST er veluddannede medarbejdere en forudsætning for virksomhedens fortsatte udvikling, hvorfor uddannelse prioriteres højt. Antallet af uddannelsesstillinger er således øget, og TELE-POST havde ultimo aktive elever/lærlinge, hvor det tilsvarende tal var 32 ultimo 211. I 212 er der produceret en række kortfilm, som bl.a. vises på uddannelsesmesser, hvor selskabets elever og lærlinge præsenterer deres uddannelses- og arbejdsfelter. Herudover annonceres uddannelsesmulighederne i TELE-POST gennem pressen. I 212 blev syv TELE-POST elever/lærlinge færdiguddannet, mod ni i 211. TELE-POST gennemfører hvert år en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Dens formål er ikke blot at måle trivsel generelt, men også at forstå og bearbejde de mulige årsager, hvis medarbejderne mangler motivation og arbejdsglæde. Undersøgelsen gennemføres af et eksternt analysefirma, som også udarbejder sammenlignelige analyser for andre grønlandske virksomheder. Igen i 212 placerer medarbejdernes vurdering TELE-POST forrest blandt de deltagende virksomheder i Grønland. Det gode resultat til trods, viser medarbejdernes respons også en række områder, hvor indsatsen skal styrkes i

13 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 Hovedresultaterne fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen for 212 findes på I 212 var der et samlet sygefravær på 4, %, hvilket er et fald på,1 procentpoint (ca. 11 sygedage) i forhold til 211. Selskabsledelse TELE-POST ejes af Grønlands Selvstyre og dermed af det grønlandske samfund. Selskabet ønsker derfor at udvise høj grad af åbenhed og transparens. I overensstemmelse hermed er det bestyrelsens hensigt, at selskabet skal følge de til enhver tid gældende anbefalinger for god selskabsledelse. Grønlands Selvstyre har i december 212 opdateret sine retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede selskaber. Bestyrelsen har valgt at udarbejde Redegørelse for god selskabsledelse i Tele Greenland A/S 212 på baggrund heraf, selv om det i sagens natur ikke har været muligt at tage højde for disse retningslinjers konkrete udformning i bestyrelsens arbejde i 212. Redegørelsen, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside, gennemgår de opstillede retningslinjer og angiver, med relevante uddybende forklaringer, selskabets status i forhold til hver af disse. Herudover findes på hjemmesiden en række øvrige oplysninger om selskabet, bl.a. gældende vedtægter, kommissorier for bestyrelsesudvalg mv. Dialog med aktionæren Bestyrelsesformanden har i årets løb holdt jævnlige møder med aktionæren. De fleste af bestyrelsens medlemmer deltog endvidere sammen med direktionen i december 212 i det årlige bestyrelsesseminar for de selvstyreejede selskaber. Hertil kommer, at TELE-POST efter anmodning fra aktionæren opstillede en række overordnede målsætninger for selskabets virke. Resultaterne i forhold til de opstillede mål for 212 fremgår af tabel 1. Samfundsansvar TELE-POST ønsker at forankre sit arbejde med samfundsmæssig bæredygtighed i selskabets kernekompetencer inden for telekommunikation og logistik. Som eksempel på indsatsen i 212 kan særligt nævnes følgende eksterne projekter: Sarfarissoq III-konference med særligt fokus på telemedicin afholdtes i samarbejde med Departementet for Sundhed. Ph.d.-projekt om fjernundervisning, i samarbejde med Ilisimatusarfik og Århus Universitet. NUIKI i samarbejde med Villumfonden tilbydes fri internet til skolerne i Attu og Niaqornaarsuk. Åbenhed og transparens Det har været en vigtig prioritet at styrke selskabets kommunikation til offentligheden. I 212 åbnede TELE-POST således en Facebookside som supplement til selskabets øvrige kommunikationskanaler. Siden bruges flittigt til alle former for debat og spørgsmål med relation til selskabet og bidrager således til en forbedret dialog med kunderne. Lovgivning og koncession betyder, at selskabets produkter, priser og vilkår på de fleste områder skal godkendes af Naalakkersuisut. For at sikre større transparens er selskabet i 212 begyndt at offentliggøre, når der indsendes pris- og produktansøgninger på områder, hvor der er stor offentlig interesse. TELE-POST håber med dette tiltag at gøre det tydeligere for borgere og virksomheder, hvilke reguleringsmæssige rammer der har indflydelse på væsentlige områder af selskabets aktiviteter. Bestyrelsens opgaver og ansvar Selskabets daglige ledelse har i 212 været en konstitueret direktion. Inden for de rammer for bestyrelsens opgaver og ansvar der følger af lovgivning, koncession og forretningsorden, har bestyrelsen i 212 haft fokus på at bistå den daglige ledelse på områder med særlige problemstillinger, herunder de udfordringer som følger af teleliberaliseringen. I forbindelse med opdatering af bestyrelsens forretningsorden og af direktionsinstruksen er der etableret en procedure, som skal sikre selskabets overholdelse af aktieselskabslovens og årsregnskabslovens særlige regler for selskaber ejet af Grønlands Selvstyre. 13

14 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 NUUK LANDEJYAR Farice QAQORTOQ Danice GREENLAND CONNECT LONDON MILTON MONTREAL ONTO 5 NEW YORK HALIFAX Hibernia-Atlantic Persona Bestyrelsens sammensætning og organisering Bestyrelsens sammensætning og nærmere oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder deres særlige kompetencer, fremgår af årsrapportens note 21 samt af selskabets hjemmeside. Bestyrelsen har i 212 afholdt seks ordinære bestyrelsesmøder dækkende 8 mødedage. Alle bestyrelsesmedlemmer har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har nedsat to stående udvalg, et revisionsudvalg samt et nominerings- og vederlagsudvalg. Kommissorier for begge udvalg er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Revisionsudvalget, som består af tre uafhængige bestyrelsesmedlemmer, har mellem generalforsamling 212 og årsrapportens godkendelse afholdt 4 møder. Nominerings- og vederlagsudvalget, som blev nedsat i foråret 212, har tre medlemmer, hvoraf to anses for uafhængige. Udvalgets arbejde har i 212 været koncentreret om rekruttering af ny administrerende direktør. Som supplement til de egentlige bestyrelsesmøder og arbejdet i de stående udvalg har bestyrelsens formandsskab holdt regelmæssige møder med den konstituerede direktion, primært for, at støtte op om planlægning, forberedelse og opfølgning på bestyrelsesmøder samt håndtering af konkrete problemstillinger, herunder prisnedsættelser, ekstern kommunikation og de udfordringer, som følger af teleliberaliseringen. Bestyrelsen har i slutningen af 212 gennemført en evaluering af bestyrelsens arbejde, af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion samt af direktionens arbejde og resultater. Evalueringen er gennemført i henhold til aktionærens retningslinjer og med bistand fra en uafhængig konsulent. Resultaterne afdækkede bestyrelsesmedlemmernes store engagement og interesse for bestyrelsesarbejdet, ligesom bestyrelsens kompetencemæssige sammensætning er dækkende for selskabets behov. Direktionens ansættelsesforhold, vederlag mv. Økonomi- og vicedirektør Steen Montgomery-Andersen har i hele regnskabsåret været konstitueret som administrerende direktør. Efter en omfattende rekrutterings- og udvælgelsesproces ansatte bestyrelsen i februar 212 en administrerende direktør med forventet tiltrædelse 1. juli 212. Få dage før tiltrædelse meldte den nye administrerende direktør imidlertid af personlige årsager forfald, og den indgåede direktørkontrakt blev under disse særlige omstændigheder annulleret. Bestyrelsen genoptog herefter rekrutteringsprocessen, og ultimo september 212 blev der indgået aftale med Michael Binzer, som ny administrerende direktør, med tiltrædelse 1. april 213. Steen 14

15 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 COPENHAGEN Montgomery-Andersen er fortsat økonomi- og vicedirektør. Revision Bestyrelsen indhentede i foråret 212 tilbud fra tre mulige leverandører af revisionsydelsen. På baggrund af bestyrelsens vurdering og indstilling valgte generalforsamlingen Deloitte som selskabets revisor. Bestyrelsen har genovervejet spørgsmålet om etablering af intern revision, og vurderer ikke, at det på nuværende tidspunkt er relevant at oprette en sådan. Øvrige forhold Udbytte mv. Der er i årsrapporten efter aftale med aktionæren indarbejdet et udbytte på 75, mio. kr. Fremtidig udbyttepolitik forventes fastlagt i samspil med aktionæren på basis af en kommende ejerstrategi og selskabets langsigtede strategiplan, som vil danne grundlag for en kapitalstrukturanalyse. TELE-POST betaler årligt 3, mio. kr. til Grønlands Selvstyre til dækning af telemyndighedens drift. For 212 har Naalakkersuisut besluttet at refundere,5 mio. kr. heraf, idet Teleklagenævnet ikke er oprettet. Skatteforhold Som følge af skattemæssige afskrivninger på investeringer i blandt andet søkabel og udbygning af radiokæden er moderselskabets skattepligtige indkomst i 212 lig nul, og selskabet betaler derfor ikke selskabsskat for indkomståret 212. Selskabet har i 212 indbetalt 68,4 mio. kr. i grønlandsk A-skat. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Ud over det oplyste i årsrapporten, er der ikke, efter regnskabsårets afslutning, indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad påvirker bedømmelsen af selskabets økonomiske stilling. Risici Operationelle risici Det er en grundlæggende udfordring, at opretholde høje standarder for tjenester og drift under vanskelige geografiske forhold. De store afstande betyder, at der anvendes en række forskellige teknologier for at nå kunderne på en omkostningseffektiv måde, og for at binde Grønland sammen med den omgivende verden. At drive dette netværk i et arktisk klima kræver særlige forholdsregler, hvilket er med til, at øge systemernes kompleksitet væsentligt. Den primære indsats for at minimere risikoen for fejl og nedbrud er gennem forebyggelse. Et konkret eksempel herpå er investeringen i 212 i at forebygge fremtidige søkabelbrud ved at underbore det på den mest kritiske strækning ud for Nuuk. For særligt kritiske dele af infrastrukturen reduceres risici gennem etablering af reserveveje, redundans og ved dublering af netværkskomponenter. Hele kommunikationsnetværket overvåges kontinuerligt, herunder også søkablets udenlandske landingsstationer, for at lokalisere og rette fejl, der kan have betydning for virksomhedens drift. TELE-POST har et grundlæggende beredskab der sikrer hurtig respons i forhold til pludseligt opståede tekniske problemer. Dertil kommer en omfattende nød- og beredskabsplan med henblik på at sikre, at selskabet kan reagere hurtigt og professionelt i tilfælde af pludselige nedbrud på væsentlige dele af infrastrukturen samt i andre ekstraordinære situationer. Nød- og beredskabsplanen opdateres årligt. Miljøforhold TELE-POST gennemfører løbende initiativer, der medvirker til at reducere virksomhedens miljøbelastning. De forskellige anlægs relative energieffektivitet er et højt prioriteret område i forbindelse med opgradering af radiokædestationer mm. På en række sites er der gennemført tiltag der direkte bidrager til at optimere 15

16 energieffektiviteten. Disse inkluderer etablering af solceller, forbedring af køling, miljøovervågning på lokaliteterne, samt forbedring og udskiftning af batterikapacitet. Således er TELE-POSTs sidste tilbageværende tungmetalholdige cipelbatterier udfaset og forsvarligt bortskaffet i 212. Vedvarende energikilder yder fortsat et bidrag på ca. 25 % af energiforsyningen til radiokædestationerne. Radiokædens energieffektivitet er et højt prioriteret fokusområde, da helikoptertransport af brændstof til radiokædestationernes dieselgeneratorer er dyr og miljøbelastende. I en særlig indsats, gennemført for tidligere hensatte midler, har TELE-POST foretaget omfattende oprydning i og omkring en række af TELE-POSTs øde lokaliteter. Fremtidige oprydningsindsatser forventes at kunne gennemføres i tilknytning til øvrigt planlagt arbejde. Kapitalberedskab Koncernens samlede likvide beholdning udgør 131,5 mio. kr. ved udgangen af 212. På grundlag af selskabets budgetter og kreditfaciliteter vurderes det samlede kapitalberedskab, at være tilstrækkeligt til, at realisere planerne for 213. Rente- og valutarisici Selskabets rente- og valutapolitik skal sikre, at indtjeningen er robust overfor de ofte uforudsigelige ændringer i valutakurser og rentesatser. I henhold til TELE-POSTs rentepolitik skal mellem 5 % og 1 % af låneporteføljen ligge i fast rente. Ved udgangen af 212 udgjorde den samlede langfristede gæld 454,5 mio. kr., hvoraf ca. 75 % var fastforrentet. En stigning i renteniveauet på 1 procentpoint ville således uden sikring resultere i en merudgift på ca. 4,5 mio. kr. pr. år. Med de eksisterende rentesikringer vil effekten dog kun være ca. 1,1 mio. kr. TELE-POSTs låneaftaler har indbygget finansielle nøgletal som ved overskridelse kan medføre opsigelse fra bankernes side. Ved udgangen af 212 overholder TELE-POST disse nøgletal med en forsvarlig margin. Låneaftalerne kan ikke opsiges fra bankernes side, medmindre TELE- POST misligholder aftalen. TELE-POST besluttede ultimo 212 at afvikle renteswap-facilitet på et lån på oprindelig 1 mio. kr., idet faciliteten kun blev udnyttet i meget begrænset omfang. Opsigelsen belas ter regnskabet for 212 med 6,1 mio. kr., men vil over de kommende år give selskabet en rentebesparelse. Selskabet har langsigtede aftaler, bl.a. om indkøb af satellitkapacitet, for 4,3 mio. USD pr. år. En stigning i kursen på USD på 1 DKK per USD, vil dermed betyde en merudgift for TELE-POST på 4,3 mio. kr. pr. år. I 212 var der sikring på en gennemsnitskurs på 5,75 DKK/USD. I henhold til valutapolitikken kurssikres der maksimalt 2 år frem i tiden. 16

17 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 Fremtiden TELE TELE oplever en meget stor vækst i anvendelsen af internettet fra private, undervisningssektoren, offentlig administration og erhvervsvirksomheder. Væksten sker på tværs af TELE s services, herunder mobilt internet, ADSL og MPLS-produkterne. Internettrafikken forventes fortsat at stige kraftigt i de kommende år, både som følge af udbredelsen af nye og kapacitetskrævende services, eksempelvis film, TV mv. i HDkvalitet, og som følge af prisnedsættelser og nye prisplaner. Aktuelt er stigningen accelereret yderligere af de prisnedsættelser og nye prisplaner, som TELE har introduceret. Dette er muliggjort af den overraskende lave samtrafikpris, telemyndighederne fastsatte i september 212. Primo 213 har TELE gennemført en markant forøgelse af de inkluderede trafikmængder i ADSL-pakkerne Gold og Premium i hele Grønland, ligesom der er introduceret flatrateprodukter (ADSL og MPLS) i søkabelbyerne Nuuk og Qaqortoq. Internettrafik udgør en hastigt voksende del af kapacitetstrækket på TELEs infrastruktur, herunder søkabel, radiokæde, satellitkapacitet etc. Eksempelvis udgjorde internettrafikken ved udgangen af 212 over 7 % af Grønlands samlede kapacitetstræk på søkablet, der også anvendes til telefoni, transittrafik mv. Primo marts 213 er internettrafikkens andel af kapacitetstrækket på søkablet vokset til over 8 %. Internettrafikken på hovedradiokæden er ligeledes steget kraftigt primo 213, primært som følge af den omtalte forøgelse af de inkluderede trafikmængder i visse ADSL-produkter. I spidsbelastningsperioder er kapacitetsudnyttelsen på dele af hovedradiokæden nu så høj, at kapacitetsgrænsen er nået. TELE er hele Grønlands teleselskab, og TELE ønsker som udgangspunkt at kunne tilbyde de samme produkter og services i hele Grønland, forudsat det kan ske på et økonomisk forsvarligt grundlag og uafhængigt af om der er tale om områder, hvor der er truffet beslutning om liberalisering eller ej. Det står dog klart, at der med de fortsat kraftige stigninger i internettrafikken ikke med kendt teknologi og inden for realistiske økonomiske rammer, vil være mulighed for at tilbyde alle egne af landet de mest kapacitetskrævende internetprodukter som i søkabelbyerne. Teleforordningen fra 26 bemyndiger telemyndighederne til at pålægge en aktør forsyningspligt. Det vil i praksis sige at fastlægge minimumskrav til produkter og services, som TELE skal tilbyde i forskellige egne af landet. Arbejdet er påbegyndt for nogle år siden, men aldrig afsluttet. TELE vil i 213 fortsætte dialogen med aktionæren om fastlæggelse af en ejerstrategi og med telemyndighederne om fastlæggelse af forsyningspligten. Målet er at sikre, at TELE inden for de givne økonomiske og lovgivningsmæssige rammer udbygger infrastrukturen og tilbyder produkter og services, som understøtter de samfundsmæssige behov. Den markante stigning i internettrafikken og ønsket om at servicere hele Grønland med relevante internetprodukter betyder, at TELE, trods den manglende afklaring af rammevilkårene, igangsætter en betydelig udbygning af teleinfrastrukturen, herunder af hovedradiokæden og af mobilnettet. På de mest belastede dele af hovedradiokæden gennemføres en tredobling af internetkapaciteten i løbet af 213, ligesom mobilnettes dækningsområde og kapacitet forøges. Dækningen med det 3Gbaserede mobilt internet planlægges udbygget til endnu en række byer, så dækningsområdet øges fra ca. 78 % til ca. 85 % af befolkningen ved udgangen af 213. Hertil kommer, at både up- og downloadhastighederne på 3G nettet planlægges øget i løbet af 213. Den almindelige mobiltelefondækning, inkl. mobilt internet, planlægges udbygget til at omfatte endnu en række bygder, så den samlede dækning ved udgangen af 213 kommer til at omfatte områder, hvor mere end 99 % af befolkningen er bosat. Mobilt internet er et fokusområde for TELE, og for at understøtte den fortsatte trafikvækst samt kundernes ønske om højere hastigheder, vil TELE 17

18 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 i 213 undersøge de mulige fordele ved at etablere 4G mobilt internet (LTE). I 213 lanceres en ny online-portal, som skal styrke selskabets markedsføring og øge kundernes adgang til produktinformation, support og service. Endvidere skal portalen give kunderne mulighed for at købe, ændre og opgradere deres abonnementer. Det er et centralt led i planen, at portalen og de eksisterende salgs- og supportkanaler TELE-POST Centrene og Kundecenteret gensidigt skal understøtte hinanden. POST Med udsigt til fortsat nedgang i POSTs primære forretningsområder, breve og postpakker, vil POST fortsat fokusere på at styrke konkurrenceevnen gennem innovation, partnerskaber og øget effektivitet. POST Centrene, er positive. Dette er også tilfældet med Intelligente Postbokse, hvor kunden modtager en SMS eller mail, med oplysning om at en pakke er ankommet, hvor disse løsninger planlægges udbygget. Ud over at mange kunder er glade for at kunne afhente post og pakker uden for åbningstid, vil dette efterhånden også give mulighed for effektiviseringsgevinster. For aktivt at modvirke den faldende tendens på pakkeområdet vil POST styrke grønlandske forbrugere og virksomheders e-handel. Dette vil ske i samarbejde med inden- og udenlandske partnere. Forventet udvikling i koncernresultat i 213 Ud fra de godkendte budgetter forventes der et resultat før skat i 213 på et niveau omkring 7 mio. kr. Portosatserne er forhøjet i 213, hvilket forventes delvis at opveje den negative effekt af lavere volumen og prisforhøjelser hos POSTs leverandører og samarbejdspartnere. Samarbejdet med andre udenlandske partnere end Post Danmark er øget fra ca. 5 % af den totale mængde af pakker til Grønland i 28 til ca. 21 % i 212, og det er et område der søges yderligere styrket i 213. De foreløbige erfaringer med selvbetjeningsløsninger som Post-Selv- Automater, der reducerer kundernes afhængighed af åbningstider i TELE- Den forventede nedgang i resultatet i forhold til 212 er primært begrundet i de gennemførte prisnedsættelser og nye prisplaner på internet. Herudover er indregnet følgende tendenser for omsætnings- og omkostningsudviklingen: Fortsat vækst i mobilt internet. Fortsat fald i fastnettelefoni. Fortsat faldende brev- og pakkemængder. Lavere renteomkostninger på grund af reduceret gældsætning og renteswap, som er indløst i 212. Figur 6. Fordeling af pakker fra udlandet til Grønland % Post Danmark År Øvrige partnere

19 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 212 for TELE Greenland A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 212. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 3. april 213 Direktion Michael Binzer Administrerende direktør Bestyrelse Agner N. Mark Margrethe Sørensen Line Frederiksen Formand Næstformand Benedikte Jensen Svend Åge Olsen Søren Voigt 19

20 TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 212 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i TELE Greenland A/S Vi har revideret årsrapporten for TELE Greenland A/S for regnskabsåret 1. januar december 212, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 212 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 212 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 3. april 213 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft Statsautoriseret revisor Claus Bech Statsautoriseret revisor 2

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K 2013 KVARTALSRAPPORT

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K 2013 KVARTALSRAPPORT Markant vækst i brugen af internet efter introduktion af nye prismodeller i 1. kvartal. Fortsat god økonomi i TELE- POST. Kvartalsrapport 1K 2013 Væsentlige forhold Brugen af internet er steget markant,

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Halvårsrapport Solid økonomi båret frem af omsætningen på mobilt internet, samt stabile resultater for POST. Stor udvikling i internetforbruget i hele Grønland. Udfordringer med internet i Nuuk. 1. halvår

Læs mere

Beretning om selskabets virksomhed

Beretning om selskabets virksomhed TELE Greenland A/S Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. maj 2012 kl. 14:00 Beretning om selskabets virksomhed v/bestyrelsesformand Agner N. Mark Indledning 2011 blev et godt år for TELE Greenland. Årsrapporten

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Aalborg Syd

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere