. Februu ar8ans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Februu 2002.27.ar8ans"

Transkript

1 . Februu ar8ans Formanden pi *udietur i Ergland sid 6 born og unge side l2-ls

2 FsD er en landdoreng opreder l97l osha(loruden $ammende, ogsi mcd emmer b andt for& dre. faglolk os andf e ntef eserede ud mmer 6 sinse om iret, UDTRYK - at udbrede ndskabet rlshmmen q sammeres v ki'l ft Dddve oi opysondc og ridgivende v rcomhed med hensyn tl sbnmons :i6ageriforebyggelse og behaning, at notte fobloiig mod hcns/n ti sommen og shmmeb h.nd ing, n b drtr ti r kridg rf bchand ings og rtrnerv sn n8$nu ighed me, atvareqe summe!s inftrcsc paenhvef made. REDAKTION: INDL/EG SENDESTIL: Taleinrtitutternes Brugef.Ad (TBR) vhemr?nn Chistmann ( ) D sadvi/k nd Invalideof ganisatioh r (Dsl) vhem?nn Chistmann ( ) Eurcpean Leagu orstutteinga$ociations (ELSA), v Per FKnudsen (, ) Intehational stutt dngassociation (lsa), v Per FKnudsen (, ) Besty. lsen for Dansl(Videhsc nt r for Stamm n, v Inse Petere L hm (5s 974s l2) osanderlohans n ( s6) Herudovef de Ege' v iei uli]rmalsott nordhk samarbeine. hvof de tem nordis< ande pl skii atrangerer *anmesominarer s ( ft uden serirer (rodder) Pli d3kee e er erde! lun oner p, Bonhom 2001 DEADLINE FOR N,/ESTE NUMMERT Indbeh e 70 (rpi gro ,13 elef dnge. s cive,laxe e lef e maie ti: Foreninaen for stammere i Danma.k c/o DSl, Kldv rprisvej 0 B, 2650 Hvidovre Telefon: T lefa* ? 96 Tel fontid r: Mandag,onsdag og fredag. Kl.9-l l. Tirsdag og tobdag: Kl. l6-18. Du ian o3s5 udrylne indmekingsb ankeften pi MFSDnk.V d innmeldeseeftc.augus Ba def med emskabei ogsi Jo' det fogcnde:ir

3 Fra redal<toren I irr nde 3rnd s fohmd n- iklc aglufre. Dog Egner der s g a erede er billede af de lorrr dr nleisom vil ror gr der drft ske samrutrd. D n nye regering s k til EEkamp med et lofte om et slscmsk fte. tleget tyder pi, at dei ikke Yar rent v,lgial Stmmniryef pi q tninge/ ndvandref omddei nedlageke af en Ekke.idslvende oeaner og yder s privatjsennsef ef me se Rd lale (undslqld u dtykker) foendringer l'1an kan rre s ad fof dhse foendrinser ellef q ndeuenis,ateit rpo thkorerbsknin&l'lenentinger sikker. det vil afsedkomme $ore politiske d skuslonef M vil alle blive nodt til at Gnke os om os hge sill n3 d, hnd de! er lor e! $mtund v onsker os. VdsnddrenEan8, a6pend n3 os konsensusknkning havde iaed iernet den po t s[e debat. I de sidse tyve Ar h.r der v ret v!fr d se foc[e pi de polid*e paiti er ldeo ogeme er b d* erkleret for ddde. f4en nange pl deolo8l q holdnin8er er dr bende for defrokht d. De! a! menin8er 6ryd6..t modsdnleer konmer liem tse! o at ho dniiger bl vor klare er demoknt 4 lbrud- Endnu ved vl (ke om 0nandoren ffr konsekveber ror FSD e er det ovrlge smmeomrade. FSD I s n nuv.rende rorm er I hoib6d.flian8g offentlieedk<ud (rip:midrer). D,Ekv den<enrer ior s6mmen,t. e-horen*ituierne, detr P'd4ogkk-psykotogis <e P;dgivning og uddanne sen rf 6 ep.drgqer er lu d*ende 2rhanciSe af s/sbmskifrd har 3jofr, & inei mde d 3iq, Dd an komme tir ri sn e roreningen over for nye udlord rtn8e i Dedor * dd trodetrdig!rv dkkuieer hhd vivilned foreningen, og om v arbejder pa den rigi ge mlde. For maee af FSDI medlemmer er Udr/k den ene- *e konbki med foreningen. Dd gor UdrD{ tl FsDt sam nsspunkt q dermed et op agi lo neilesvilopfofdrel$erne.giklemind*dederikke hrr dd eller Ft til at rende t moder d at komme med * bud p6. hvad FSD ska gore og hvor M ska bryt3e os UDTRYKS nye ansigt I to6te nummerarudtryk 1999 skiftede biadet icmac Der hr ror udkommet ias rbrmat, men gik over i arbllve rykr 85 (et ldi *orre li,f mat. Bladet fik n/t :you! 03 smtid g g k man rm son/hv di t/k o r d rgfarvet, fort/kt fop os Den opm-rkomme Imef haf nok opdeet at der endnu en gans ef sket en forandrins. Bladei udkommef nu ia1 lormat med n/ ir6ide Fodden er udarbeidet efter et ople8 al Liseloic Grelck N elsen. def er gef:k desiqner Den belymrede esef vil nok sp.r8e, hbrdan loren ngen lir dd t sidan en farre*ribnde lof slde i disse sparet der Ved at indhentb ei ftk c t lbud er der b aet muliqt at lb.euse disse andringer af Udtyk for en derp ll pn l5 ore pi eksemplarer ca.ki mere om iret i r/k' udgifterleg hiber * l6eme bli r elade ror ar drin*m or bffer over med denne odse hed lndhold il Ungdom{El ved Silkeborssoe' ne

4 Fra formanden Hvad FSD ogsi arbejder med h rer rre:kid rlrr, ore p:. l-l men ved eden:fdfr:rb lde. som mn som medlem krn h6re og se, arbeider fobdnsen ossr med opgavei der kke er sl ioinef,ldende, qsom mange miske vil metr eren smule kedel ge. lkke daio mindre er dhse.p3mf vigtige ror roreningen %Iormedemmemesvilldrl den kommende tld Yil ies fofklle om disse oruaver I Udryk. Her % nu l klummen vil le8 Ese hul pa emnet wd kort * Ioel e om en de af dh komm nde tal padagoger I Damark har vi o uddanneke( der forme t km if.erer til behandling (elle undervisnind,som det hed' der i det oiicielle spbg) J sdmmen:aud ologopadeider Uddbnes pi Kobmhaws Lrn rebitd (KUA), og specallarere,der uddann* pi Danmrks Prdago! rke Unive*itet (DPU). Der uddmns 'le* spe.i,l- :rere. hrcr man med en brggrutrd som lerer ellef evt. pedagog har kunnet videreuddanne sig pi DPU pa e! os et k%ii i6 e erhanndet i6 fuldtidstudium. Nu ef denne vi dereuddann se im d ertid endret, si de fadte kandidaef eftef lun et ir kan besd PD (PEdagqisk D plom uddanneke) og demed forme t hm kompeen.e t I at behandle sbm men DPU har en rkke afdel n8ef rundtomkrn3 ihndeco d* er panen, it hyer aftelins har meset af deft re.pekdve PD l'led andre od blver uddanneken des oftere end hidtil, q dek b irer kya tetbn he8er v:rierende rrh?bigr ar, hvor i Irndet,m er uddannd Dd er bek/mrende, d uddmreken ril 6lepadagoe bli r dldlgere q ar den b ter endn mere geoghrsk vrierende,endei nu er t fr de. FSD har r rede ag vet et slktdt horingser til lon agei om den n/e uddanneke FSD arbejder desuden pi en henvendeke til min s*riet lor atfo e. d det er uac.epbbek, at uddanne sen inden b'smmen bliver endnu d serc.al erede nu foer man8e blepadago8ei at deres grunduddanneke inden for sbmmen adef dem i *ikken. ni de srir over de un8t mennesk eller en sed- KYIS er en forkoiteke lor "kvalier I spe' ciaundeni:n en". Den l.:ugun 2000 bley to cskoleloven ndret sl cnmunen nu s ol behle me8ei mered amtet mere end toi ror at 6 et brh i3umnebehand ing hos I bem-rkningerne! Lovei {od der direk&,a! hen5lgten til ld.ndringen d re sh me hehandling hos amgrne, q I iedei skul kommunerne set give sbmmebeh d ltr8er Lovgi r ne vr godi Lar ow( n det svarer til at sefre kommunerne til at salge elstik I meiernil hvilket som 6e kendt kr:rer en meset hoi mon. Derror opreigde UndewsningsminkGriet KV S, et appaet med er cntmkud%e m nkf* %4 re- Eiona t udva g i hveri ai amterne. KVIS ska fo s udyiklins n pi omridet te ia og derefter komme med en eeluer ngv a DSI kan samme toren n3en folge med, i hvad der *er sivel i det.entmle som (via DS! amtsforeninger) de reslonale ud- \&dqe sen rf finans ftn er udskudt tl tebru.r e er mirc 2002, hrcrbr manso andre tine im nkter. erne osn b ier ud. <udt, Bes utnh' sen,om vi i 2002 kin fl rl raffene lbr born og dere. romldre % uise. er saledes q3' u&kudt. vi nr opr ndeli8! nillei i uds'c ar li ifsoreken sidn idecember 200, menmlnurenie,i.eftmhdmini *Etionen igen korer inorma sm- Be,!4 beklrger over for PPR % IoF alde, ai vi lkke lcn g ve hindhsre op ysnin3ei men vi v I rende tilbase, 3i snad vi ved rcger kon[ret. Fin2nshinkEriei udsendte den l2 de.ember 200 et c rkulere om udgiftsbp for ll) udg fter Dese c F ku Ere [an nmme prcjekef Uft dervsnindbehand n3 rr 3ammen hos born, det bsillln8en r prcjek- Gr forudsaftr finans deft red6- gese. FSD hrr ndsendt d spenetionsansognins fe udsitu*oppet, da er*op prcjeket vrl bllve me8ei generende for prole t* o3 de dela' sende kommudei oe de! v b.a. kuldka*e siwlpbiec4 som de delesende komnuneb hidtige p an lasninbvi heber pa der bedsc. og vender tilbage, nlr vi v d n%et kon' Er sbmmere sjmre end ikke.sbmmere? Kom os ff svarer i Kdbenhavns Lok:lrrdeling. se side l3

5 Worl<shop tor familier med born'der stammer Vihar fn ok:ajdeingen Arhus fokalafd ling Arhus hr aodldt vorkshop d. I ljll-01 for f:mi. lier med btrn,der rbmmei Det foe8ik pi Homslet Skole, Der op*od en spandende d - skusion om ar hldpe et bam, der shmer Givef det barner en de - vi r76ni errepr$enererfn se e er en (Enke se * bllve hiulpet he e :mtet os vi ha\de hrret Susanne Ho8 L.6en, om er p digos og Liqe lor lrc 6n s {lle bornene Yise. hyad de Y* blere! enr8e om ir Suenne sbnede med.t isans- ayb i l.be! af fornidd.gen (udo r.de bornene i to srupper med en at spille pi n*rumenter i h usrkrumneq.v slolle udenfor lor ar se, hemmelig oruave.lmens s dle vi roe dre linde e8ne prob em*illrngei dkkuiere dem og prioriiere dem L sal uden ar det gik i sr/k ci Dd hbdin de dine li e! q ied i_r itruppervi koh ohkring samarbeidet med skore,den enkere arer 03 Epe o3kun r!g blevsmderder icregl ( med ballonei pl6rl dpeir og denp.dagogisk'psykologkkeradgv' blev klapper og rorqnrerel n ns (PPR),osv hede fiere prc- Plads til krcp$prcget Si holdt Susnne et op :g b :. om det almenmennal<el ge i at vi a e har brus for ar b ive accepteret som den vi er Se vtill d og selw.rd er vesenrlise nosleb reber Os det at vere KbPs e sammen meo vors bsrn,bor hee en *orre pads i vo res liq end der s tel niellektuelle. Kropspro!, m m < ov udtrykkef Efter en god piz roturde vi i gym' metr ei Mrn og en vokseni ol barnet skulle besemme,og roeldercn mlte fo ge med/im Ere barnet os mntueh pdre at 15 barnet d at spre det dr vildere, id! norre.vi svinsede tove,. q kolboter og Lm8ere nenne I PrcSnmmer s[ulle vi g m6ige og Erhed pi Epp r run& on Symnstikslen. V 3luede ar med ar bornene blev 3purg! om de sytres at l,tmof havde wrs gode til :t fo ge med t deq de seme vine (os i deres cmpo). Som 2kluidng pi dagen fik Y snakkd idt om de indr/k, Yi havde fiet Vi hr alle godi ryldt op af snakken oc hrvde d: fiei endnu en dimension foi t t wres ndsrst om, berjryekedos accept af bamei som dei er.g h d de! soi sbrre fokus pi a! EE tsi. < sammen med bomene. hvor det i ( c er 6len def ef domineende. Og det g k op for os. hvor neger ene4i rcres born har %.t de gerne v I haye os med til les % enmd Detvafen spendende q 8od d2& Hilsen Pollc og Mal n, Homdet Til dig, der sl<al til Folkeskolens mundtligeafgangsp rover! Sarlige forhold for stammende elever munddige atangsprove, hr du muljghed lor ar li el6aa id ril din fremlaggeke pl grund rl din sbmmen. l'1en du q dine foe - dre s[al selv bge n ratirel Konhk din kldselaref og rmod om hflp.vedkommende skal selllo - se tg vrre vrdende om d n shm mei (e eb mi dufinde en anden Kl6seleErei nsker b ep dagqen o3 orienterer hende/ham oh dit onske om * fi den t d, du har brus for wd frem- 48eken. St slol de to udarbeide skri se med besrundeke til din 3on derpa Biwr dig dispensation. Og si har du ffet dit onsle optldt. Du har ret iil at f5 den t d. def ska t lfof at du kan Du kan ogsa ff lov tl at have en bis dder med wd proren Det mi dervi* dis i fuertypisk kid der vare din qlepada8oa ogsa se v om ikke kender h nanden, har du re! til det. Bisidderen hl ikl<e hjalpe dlg med op8aren nen med ska der sr skrives nqer d rrg2ngshryker om din dkpeisation, Nei I Der skal kun s a Ye pi bevcet om din 'ektn tid ', hv s du,4165. du har altjd mv pl dei iid, med eller uden b siddei der ska t foratfftrema8! din opgaye'. Ektn "hj lp,ektrn id eler bisiddeke d pbven, anr'res Har du brug ror ai hore mere om emnd,eler moder du nodssnd, can Enk Peen"Lehm/calle f Z (b d* red l9-dden)

6 Rappo rt fra studietur Som led imitarbejde med prciektet "Undervisning/behandling af Stamhen hos born" var jeg sa heldigat kunne del" tage i en studieturtil England ibesyndelsen afde.ember 200l.Turen var aranseret i fallesskab a{danskyidenscenter for Stammen,Tal instituttet i HelletuP og pf ojektet.vi besogte behandlingssteder, forskningssteden uddannelsessteder og D n britiske StahmeforeninS. I ad da vire n8r ned ds sm ne Det var en meset L iftere$ rftihvorvlfiket ndb kidebetnrcsei nm,rbejdd mds Ensland,os som s nncruiender nogarbrrkereenddedans[elorhod,med endnu avere bev lingeril $illlngeieftetuddanne scqarbeidsphdser V modre meinesl<erder afbejdede hirdt min8e tog sispi!rcdsjrorhodenetidt i!b*kivederesa beide o; rcsulurcrne irdelpa rods il de 106 el Ae r b ds h,-hold {r mree,rprcbemsne de enmarom D:n mzr spits.m udd:nnelse inden ro sbmmen:rge pedrr.ger (der : des Spee.rr LrnsuaseThenpts6-9LT I adklef bruger jeg betesnekerne SLT og b ep:dasog llen!),norarbeidstrne.sbrseo8nfisknraton t - buddenesafr ogl<valteimanbeon'irepo*code Lortery' (Po*rummsrorde9, No dt t bud.ellerman krnn-e wrc se uheldiq at bo i en koinmune med et dirligt. bud.ellerhet udei i bud owgt s[e]ner man mellem?eienlktel (SLT.der &e kefde'speciefti senhen)og tp.ia se ede, 3om er mennes[eider er ( ir.ere 3bmnen. En nine i po*nunmar ot en sener * den okaenatiomltser.hservce(nhs), v$ den senere ehodnnebliidrden,y modtc

7 til England Fren.hay Hospital, Bristol En af dagene besoge vi BrLrol Der r jeg si he dig at mode ei 6lepad4og, sandrine Louvet, pithe spee.h and tnnguagethenpy Reserfth Un r pr Frei.hay Hosp - 6.Hm arbeids p: dpbiekr.derer baeret pl de:am me 6&er som mt esei Pbiekt. Hlnhavdelasmtindlagpilnternarona Fluen.r A$o.inion'kongresen 2000,som Er en mpponowf loprclektet og en opb[t t det nuvffende prcie., os nevnte at de har de smme prob emer Ensland med eitibuddene, sev om det bit:ke qsrem (National Health Seflice NHS) er shslist og ik[e [ommunah som PPR (Padasosisk ps/kolog sk Red3iynin3) i Danmar[ NHS s cl omiruktureres, hvi [er ifo]ge enslenderne sker af o3 ti, os m nd$ en sang eftef hrert reger ngsskifte Sidanne om- Sbenbat tl senseld visse mulishedefor d komme t d payirke den ommende % ndho d. I oyrist hivde Rdamar e Ha/how Frenchay Ho$ El en et drc om resu dtmi inger al Lid. (ombe-prqdfrnet (ei behandlinssmebde ror smibor n, der semme4, undeeogehen vil b ive ofientlis. dor pi Oxlordkoirerencen llun 2002 Forni ene med undebsle sen er at fasbli, hvl born,lidrombabehand ingen ef effe[t v lor UndeEogelsen vil korme med ffdringsfon as til metoden e er toras:,idre netoder t de born.for hrem metodeikke ereffekrvaliialthibermandervedat {nnehenvise bornene tilden me* pssende metode lor d* enkele barn, dledes at bom si v dr mulist icn undgl a! gore ef hringer med behand ingsfidkoei vik6rt itog fra rcres base LondontilBrsblrorl beoge sdnmereamet pi Frenchry Hospiul. Pl en del rr orei blev vi lu gt af Dronnins Ellabe$, som refe med snme tq som os Af en el er ande ngen albgetallerede ichippenham uden a! rotz le os del s, vi fofrstte alene til Bri5to. h hj.lp ykleda os at sri af pi den r gtiqe s6iior Det er nok hide fore os ense saie, hun h} h:rt mu shed to r [ore bs med os Forhlben( rfoercd hun r

8 Rapport fra studietur til England..-",, Man.hester Metropolitan Unive6ity Pi Man.heser veropo hn UniveBiq arbeldef Lou :e Wrighi inden for shmmeomridet med at uddanne kom mende SLT (b epdagqe4. I anledn ng af rcrt besos vaf der os. def dobbektimen torelte om det danske be hand ngsst$em.behandl ngaf smibom,om Danskvi demcenterfo'sbmmen,os om at $amme. Louke Wnsft $sde. at de danske blepedasoss i loredm et Michael Palin centre Ta epedasosei w ie Boterill rorehe o m M chael Palin Censet, at det bld ibne i 1993 so mellem en ver8orende rond (en thar ty") red nen the A$o.iatioi if Reseatrh inb scmmering n Childhood (ARSC) os the Camden & klington Communiry Hskh Servics NHSTrusr center er rofr roiden (der er priv:9 os ar den lok: e NHs Gom er som man ikke bru8e Stor der cnde uden lor landets Srenseio3 det v re vare en vallejo comez pi un wbity Arbejdsrreko< i "ll FoM, medlemmerne I robkn ntigruppen, der arbejder pi tor skelllge prcjekter i forbinde s med ssmmen. Er prclekt skelier me lem f!nl< onsord ' (Fun.tion Word, 'ind % ho dsord (congntwordt. I s.rninsen 1e3 sp $e dec' er"lq q dec funktionbrd.mens'\pkt er ndhods ord. Borns ikke fydende h e pi tunktlonsord lbrer ikke nodwndsvs t redmrende shmmen,mens deter$ndsn 3rai ikke f/dende E e pe indholdsod forer t ved. I et prcjeki om sammenhengen me em bspdsethed os semmen er de 6f tiden red d abmre deres teor er om shmmen pi spansk. Et tredle prcjekr gar ud pi d udv kle computeaofrware, der kan afbejde med s6mmende 6le os derved b$edre bedommeken alen pebons sbmmen.ossi her arbejder man pi adski se sprcs,si det f-rd8e resu bt (d bedomm ekes n*rument) sku e kunne aiyendes pn mans. sprca navn TnwE Reid. der havde lgmmer som brn, hvilket havde mrbdisr ham om n6d nd gheden ar et center Sku6prlleren f4ichael P2lin g til ade se ii, at cennd b s opka d! efrer ham, da han hayde haft en fremtiedende rolle som den 36mmeMe figur Ken filmen 'Fisken de ki rc en som Ken bru8e han den viden on samnen. som han hede fm s n far der shmnede hele sir liv ud over at g re cenret s t n*n, har P! in vare! nvolve r I at gore cenoet kendc os hin h ogii pl2ndre miderpicentret er deraner ll G. ep dasqer (sld or et adm nktet t peeoiale pr fire pebonei Rddngs nierne for behandlinserbeide! er rof de! fo6te,2t man son et center de den ior shmebehandlina s[al vere ] sbnd tl ai r b/de i.eke lige behandlingsmebder da ee prsetila e,forderandetarbejderman!drnowrbe vkn nsen om, at forldre eller rddre med ner t kn/tning til barnei er nqlen til wl ykkede Bu Ei i ' yde vederlalsfr konsulen6erv.e d konkrete tilfdde af semmen hos bom og un3e ' i byde behandlins % udvikle nye metoder 'tilbydespecialkeret ridsvniigtl3cmnebehandlere Defefca.250 henvsniiger oh ire lenberylcen beiir i bedommelse fulgt op af en aibefali al behand ins. BqEe im dre rlcl de hse bed.m. meken Gilremi barne! har to ioru drc), os det er vigtigc at den Loka e Glep da8oe o3sr delt,g i da det er heide der i de flese tl i.lde ska rore den anbeh ede behand. To SLT de & er i bedonmeken, den ene arbeider med barne! os den,idetr med forrldrene.bedommel sen ai b.rne!;!er en time til hal nden os besdr af lor

9 Cenifet har be md ngstilbud ril smiborn. til 7 4 iri se(bideintensiveqe[siensreforlob),ogtil 5 lslr se. Der er et besenset bud om vokenbehandlinsfor indbtge e i lo dlomridet. t lbudet omfattef <un ndivdl Fo 5<nn8enpncen!etbsrirtortidenaf rdien ii borns 6snin3!r som er mel lor be ffd 2 P3ykolliri.t s a prol er hos semmende born. 3.sprcglEe dner hos born torosefter behind ns s.singer-cse sdies i Paran!-Chid-tntendon thehpy (Pc en behandlibffatodaroriniborn og d *es Hvrd rearshi ngaigiiisirewlrie Bolerit de! er sven d foredse miringer J beh d ingsresu 6rar l'1en der er nok ingen veiudemm BeSrundekerne i.r r rorebge resu hh:il nger ei at der er en pbres one pligt over fof klienter og ioeldre;a Natona lleath sence (r.f at ll perye)iaidet er en s6e r behan d nssarbeid et og ddgivningen i a. dei $s! ter meda beldernes profe$ one e udv klin8i og endelig har cenoet sode fr]tudsetn ngef lor i dea egens c6 al et 5pe( aliseret centeiatarbejde med arudvkle resu cc me e og ulormelle bedommesefalbafneb ce spros og hrcrfl)dende bamet bereradebtilpsset *ru.u' ret nterview ska belyse bame6 loerie se af os op mergomhed pi p'!b emet Fordd om cins se tmerqomhtterforddrenesmden om shmmens opsrien hos bamet.dens udv (ing,ftsvng os variibilie! De sporses til lam ilie hktorie og ts olosis <c hk6re( barne6 6 emesiqe o3 sprcs iqe wnei om del er no8en vi$ise t n3 ansiende bsnet, de6 oruiye 5er og v*dl.tilslut b ver ini.mirione ne sammendru!lor I g ve roraldrene er lonleke*rund ag if deies bl ns s6mmef.formrat er dijerne der n'y*rg o3lovef skue se fn sbmneqrsve forirdrene krr osajou,jort inrom ion oc * anberale ef behaid ng3p ai her er samarbelder med den okr e alepidagog.etrtnl! da der udfore behand n8en rran udarbejd r en nppot, der b iver sendr dl ror Eldrene 06med lorddretres :..ept,i inrcrered hg- Io!.No3e:Iboflme hr r bld om beh:ndlib p: M'.hI Boterill n Evnte, at man arbejd er med sinsel.as e *! d es,osaltsi ikg u med fre[vensmil ngeralsammen. Mai 5ef pa to sende likbrer: Se <rmrins hos bam eller 5ni ere end m-ngden ai shm men. om den senneide peron siver udq(torselvtil lid. og i hvilkei udtre oln8 sumfren piy r r!i yere sn genere r Endnu er arbejdet ned resuletmi ns pi et t d, ligr 3bdiun. ob nan erkende ; * de n vnte tikbrer kan Eriere. hv Gr gor uideeosese ne oslbekn nsen iomcenr r rrho der Mrkhops % kueer for 6 ep d?so8e ovef he e andelvarighedei q iidhordet er nrpa*e! ku.- s $ernes knv og onkei Ekempler p Sirbarhedsp of hos smibom Paren.Child IntemctonThenpt Hlemmebehand na basere! p, Pare Thempr.torhmilieiderikGk kommedl behand ' nten5ye os earebiye bahrnd iig. BehandLing ar taentrgere, der i so.hle rnrdlgheder. Behandling af vokne,dersdmmeiomhandlende ef cn de 3er og rdrardsm?see ssxieg ei tunona Co n- iru.tthenpy,ld$ingsrokuserer ko bedr ng ]f dei n/dem 6le (Bem*(arordef rherrp/ anrendb i smme betydning somvii Danm,rkanvendef behand nd eller'undeflis- The City Lit Cty L. London er en sla s[oelorrccne.en bl* d ng af aftetrko e. spec alsko e oswc. Summe^, nres mana m enl s pan s [, sel]fo 6 i *u dlelb beredende ku r ser er blot et le udp uk I': prosramme! Sko en har er *ort udbud at behandling af sdmnen (os dflas ) 6r rc ane. os dererossi kueer ror GLe' padago8e ; Under besdset de tq vi en drg i en gruppe behand nslb ya ne.5on deh.c ieriienswklnr med b er i.6te de og 3-s dage fnde *ed hilviiden mlned 3anere. De! var e! noi ibldincei.rldb, og man v,r kommei ril pul ou!(in broc(.orredon,3om de k:dre dei).det hrme8ersp ndenderrrdbe gruppen deisa beide. hvor nai bl.a. r inde p1 utrdgieher og rorde e og ulem Ud over derklks,v blevendelar Bruppen pi 0 (m?m) v:r szrdeles ihen over fof at ii se[s lremmede menfeskerim gruppen,selvom h de Blemi d ror*k dm, r vi Y lle ko vfte arandre r bud til menneskerde'shmmei Derererlorlablormenneskef med sklultsbmnn, ''Hvadvlle3med ret. hvor u- lef er er,r spekterne "udo/k dssennem iemmen, kommunibronpiadejdspladsen.brusaltelefon.de e r id: st u sus i r o -" r I en s, uppe.os de e senoptr. sl n Eku6e lor dem.de hr v:rer ' behnd ns I uf >

10 Rapport frastudietu r til England serne lbr trsir ( b6tar afer femdageskuisus at adelde med vokne. der sbmmei og et femd,lakunus i ridsivnhg k en6ambe.eide gerder erhvervs ntrcducerende kur*r pl to dage ror mennes Lid.ombe-prcgrammet walth2m ForesHeathAuthoriry den nodo*lise de af London acpei er omradets demqmf i s n nformat onr bro.hure,ideibrcchuren indledes med en oft neoduktion pi bensa s( Gnbneshk srsk. suiamti (o!.r sprogene i ndien),h ndi.punlab,somalsksmikk.t/rk6k og urtu. I HuBt Road lig3ef et aforsancationens Healrh Centrel. hrcr hlepdagosen Connne l'lofiilt er en af dem, der Iir for sbmmebehand insen. Vi Er en gruppe pifire.ders nnem e! enyej$peil havde liet lov t I at to ge ses oner med to born q deres lniliei Cor nne l'1ofiaft hrvde pe fo$5nd 6dLt os om L dcombeprcgmmmet, som hun bruser pi boh op! lem iider ikke harandre prcblemer end 56mmen. bq/ndeken h&de hun med sin ion.rc d.ncebag' srund. pi lin e med sbft set alle andre britiske alepedasoser veret endog mese! skeptisk over for prcgemme! defefudviklet b/deen Lidcombe isidne/ Aunra en. Pmgnmmer ef baseret pi en behaviori*is ( (adf rdsf/' ko % sk) bnkesans. Etuf at hm vrret pi eturuddannelse kumr os have prov t det slnphcihrhunlmid' lertid, pi nie med *ort se! r. andre 6 epedagqea blryet mrbsi* om prcsemne6 invendellghed over for de born, der ikke har indre poblemer eid *nmen. Pt *ud *uren vi den samme holdninggenbg ie gin8e. En af dem, vi 6 te med, nanie, at adrerdsan drn3 hehtbenb.ft ikke kun eradfards.ndringmen ad f-rds ndrhg gor q3a nqei ved psyken, Moftt nenie, ded delafpbgnmneb suc.e k:n sk/lds,d brre6 lor ldre uider i ednin8 indde es behandl ngen. Pt den frtde kan lor ldrene gore nogei lor deres barn. os de k.n se, d deres ndsas har en pos tiv virkn nt pi ba! net ob de6 ole, Dec i si! ie v gi r loreldrene styrke. hvl ker igen reducerer d res belymdngef ovef brmes Dircktrr Norhert Lie.K ldt pa sit konbr i Brltish StammerinsAssoci.tlon (Bsa) Den fon hmilie, vi obsererede glnnem speilec benod,fei sp6rs drens o! hzd r:r Mofi,r h:vde forolrg r dreben nol med rne 3ra irv,rlge l.viqs:mnerul L dcombe prcsnmme( De erfarne b eped oser i vores gruppe [unne da ogsi bl.a. dentnceresp ndingei03 Den rnden hhilie besod afen drens pefrre Irned sin mor or hr Fmilietr Er ca. se mineder heine i pe arammerdeneenssammenskulle denrdvzreblm! vaendlst reduceret og hans /*t aruleskulev.re scs*. Foaldrenes ph b 5r; bl.r ' dd 3t r Ploft et he heds ndrrylt36mmen ind pi e piendefn ltjl 0,hrcr l0ermeseisbmmenq er neren ngeisnmenvidsefenforheleperoden som foftld ne hrdeopcqnecorden YnF en brse ford. men med etr genere t h dende tendens TalePeda- Foeen mjei ssi.nerne hos hend de i prc.eni rl an6l sbvekei oe nir pbcengn kommer pl eller under en,sir mrn o r I oprolgningsrasen. hvor beh,id 'ngen frerdnden rrse. ud F.dldrene 6r v- de rde endels sl lhemnde sig.hv s scmmen rof British StammerinsAsso.iation (EsA) er trenet pi den Snriske s nmeforening,der er EurcPa *onfv modft Norbaft Li*kfeldrderhartnelaldi' rector Rebe.q Fo6eider stlt for admin sr onen, I,te Mn FuntBi der er fundeiser q L zwhlei der srtir Fa8llge dhk($ion r eftef dbejd$id. Fn renne Norbeh LieckGldq Bsa og tra DAvs Tine Es bj rg, Dorte Hdsen og Per Faba.h (nudsen. Derudovdhir dsa etr d landre meda beidee,bla Rache Evenrd, Cherry Hugha og lan And econ, der e r dllnf* son deludsmed:rbeld re elle somrrvi ge Oe e ak n peuoner:nelnr ende ul:y! ruldtid$. linsei Derudder har m'n er BGrd ofadvi.ets rl kqttet, qmanhrr 0-2 peboner spredt ud orerlandett at si rid i sp<iftkk sporysmel

11 De er oesi cn lor oinss <o nire, da BsA udforcf roakning os opmunrert torkn ng Pa.helEvemfd ef rornam osi stee for 6 en rycn.dcr nd. vdere hif sgus ar kun EsA vird% nden lor <oft tid mdre der c.sr d$ br$ s juid 5i pc sn ( Io m rlen reg nre rer roren trg) Ar Y E ru*ee bcryd lisroon.nlk trnairislo, rorcninsen (Ttui).li.un ov 3in igs tr rrdsnne norbriunnicn. op mod 400 ir BSA b ver for en n r de fimnsiere!.f ri :kud lri (veso, ide) printe os ofeit e ( deren de t 5{d er,rem?rciti spe.rikg proleke4 h h3r ve et. er prob em r lii detr dr8 ge d. h fiian:ie t For ny s har loreningef d.e iier pange rh der f.file otte. d se penge kan bruges ril rr rf: ere d rtai Men det ef hee tiden e. prob en s ife petrbe no( t afbeldd.foftids (d{ember r00 )rh.rofii8s er rh a pef8e fok til6 t 9 minede'r hvilker ef ef omme rii8ere8el ror dcn t/pe ro en iser Hvis mrn rf panle r lrigera td ud ifrcmrden,er er fond enefer q rer ir)dct s(d Undefsadannelo nodvendishcd mcd en profesiorer lurdrserno$er n:viie ovrsr.ar dcr udb/d6n'nd:s ngiem rferpi BsA har en re &e p oic rcr orende. os lo.e <om ne. i derheleireetmesetikrivpiomrider idetdenbilehaf shhnere os lnep d oscr onnede sivel sonr frvil se rilr:ibedefarss.farcn ngcn s/nes oss6 itv re vrrdsl brrndt urep di8oserom5at t dinstc lorho d en *or dc al dd arbci de,som Fore ngai ror shnme! idanmir(q Dansk vdenrenrer for shmnei udforer Dinmar(BsA! bud8eref fosei sorre eid sum'nen ar ienmeroren n gens ogviden(enn s bldgetter Forcn,sen har lor tder foseide p'ole{er lobcndc: Telelonridg vn ng der er ved at blivc udb/ggcr Er pa<ket a bel&svereogansatu piarbcidsmartc Shmner s<oen-hjept samm.ndcccv*inlo maton i Ercrc os rndcrpcronilc Dcftc p oiek!e opfo sn rypi ct prcrc. Kimpisne am cndsabt Iem NHS.di:riGr eri Skodind.{ i NordeiBlrnd,el No dradd,ft Nardvejwr 8 o3 wtrddnnoqei b/ Fdrnj er er rbdre opnffg.h pii tr.dveidgh del ii tid triervetrrioi B i roe/nr nii vanrev.fekef.nsudhef h.rdans (dekomsa, ot (G-i/dende be rrfgs er Fof nii er ef at rastsli artuime t 9 rorke lige ninl e lomodn ngef om d lore <o nftn af shmmcn e, dobbet si holbland. ndsate som d.n ov igc bclolkn ns Derer resen ingen $ammebehrnd nsti ridighed fa Iange'r o! de an$tte ilengseme hr ngen uddinneke i d denrlcereelle sckle ommrniaronsprcbemei Tid is nd$6. E! *orc fi e ire! prcje t b ev af5l!ftr Ior ct n s dcn med ens undg sei it tid ndse kin sve beme ke ssyffdige resu a te. ir hielpe { b.m,de' sbnme' ne iammun ati.isvrmc ghed Bs Betr ir d *e resulbrer i brules ril pr landsp an at ar ned 6nne en Jgorefde r.uke id ie{rammere? Gn og ri varet Kobefrivns Loktr rrde ng se s de 3

12 Foreningen arrangerer WEEKENDTR,'EF A SAMSO Hvornar? 6 3. augu$ 2002 og augu*2002 Fam er med bari,dersdnmer AdeBsruppe:rndr0 ir pi derrd9!ir hyor rreffer Hvofdan bliyer vi tilm ldt? Dereruprdst l2hmic(sahvs v veres iie pi tlidnilpadsc'nc,m5 snbepcnnenqliicrf meldt pa t mcd rysb ankcttcn pi sidc 15. ts:r du spdrgsni erduve i.nmed - ltrw rile5?(t tetci te c dmgeil^,r ng, miiig. r n.v hr'hd4/deb* om s mmen FoErdre beder c r7s,00 p;peron bornergmts voksne o3 der der rnher 5 a y re mcdlem af FsD ltus r.aden.april.gsamrdigl]i et g rckot t d qefbehli,eef med bec ingsrrist def l7.ar. Bide Dendefkomneflorrr m. e -prncppe.os heryn t,at nye dehsere ogsi sgl klnne <onme ned. sen b (<r.53 pi knr.), b'o/tufseb er og bc/ros e k?sse). SIDSTE TILMELDINGSFRIST:20. MARTS 2002 *) 2ooi

13 ForeninSen arrangerer WEEKENDTR/ Hvornar? Born.dersBnfrer- og 6n ror.lder AdeEsruppe:me em llog I $ pide!tidspunkt, Hvordan blivet vi tilmeldt I Def er kun plads til ls bom (medroftdre),sthvk lvi vere si[[er pi d 6 '!n,f pladserne, mi I Srib Pennen og li ef t me d! pl tiheld nlsb ankeften pa side ls lltr du sporgsmil,er du w kodnen dlr konhkf lohn 6r$rG.den Laprl og sntid 3 tir I et g rc 6ft rl delbgerbeb nsen med beb ngslr s den 7.ipri Blde Den der kommer foer rl mo e - PriiciPpet og henyn t,at nye deegere ogsi skal kunne omme med F.E dre bebler c 175,00 pr pe(o Begqe ska rre med en ar FsD Ud over kr l00relundebkore e3enb (cl53pr kn.), bdf-rsebl e! og blttq {z klase). sldste TILMELDINGSFRIST:20. MARTS 2002 *)

14 Hvornar? ljnse,dersdmmeil'a lart ogmed 7ir - vi arnte.rida.spiiesor.rsc,k pped ifs Foreningen arrangerer SOMMERTR F pi BORNHOLM Hvofdan bliyer ieg tilmeldt I Dereret bes nier rnb plrdse'i si hvs dtr y vtra s ( ker piatli 6n?f pidseme na du!rbe pcnnen og ri d g tilmeldt p5 t mediissblr&aten pi s den overf.i Hardu spor$mi,erdu vekomnen t itkoibaegef da as Kim Nre se\ r Kommeries med? +) Du:a vere medem rrfsqderud.vef sb dtrkun Bide Dan der kom ner fod ri m. ar Prn.Ppdos hensyn r, r nye de hserc os5i s al Dar v blve rr es oanspoti Bomho n. SIDSTE TILMELDINGSFRIST:20. MARTS 2002 *) \ w ll ry =qi

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i!

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i! IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø lit,tmr/zmåø,, åtå EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. IMPULS ser anderledes ud i år, llke nær så elegant s@ tldllgere. DET ER!1ED VILJE I Lddsqildet har afsåt 10.ooo kr.

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

m.v.h. Dorte Wille Fællesuge 1985. Referat fra IR 18.03.85 Undervisning i efterirssemestret 1985 og studenterforslag pa fællesmødet

m.v.h. Dorte Wille Fællesuge 1985. Referat fra IR 18.03.85 Undervisning i efterirssemestret 1985 og studenterforslag pa fællesmødet AGORA 1985-4 Juni REDAKTION: Ole Roslev østergaard, Simon Laursen, Hanne Lav~r Hansen, Margaret Skelmose. Søren Hindsholm, Guiseppe Torresln, Dorte Wille, Hans Gregersen, SØren Sørensen og Palle V1nther.

Læs mere

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg

qffifi$;,tttt Husk generalforsamlingen den 13. marts,sedagsorden side3! Indholdsfortegnelse side 4! Det Sker A.I]. 253 rg 253 rg Postbesorgetblac s7016,(8245ai{( qffifi$;,tttt Det Sker si startervi pfi ei nyt kalenderlrmedmangeplanlagteaktivitcter. Fredag den 13.nrartsId. 19.00,er dergeneralforsamling i klubhuscti lndelukket.indbydelsetil

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG

SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG S 1. TILFELDIGT EKSPERIMENT. SANDSYNLIGHEDSFELT Sandsynlighedsregnirg som matematisk disciplin er oprindeligt opstäet som en teori for hasardspil. De matematiske metoder, som

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1963 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bcrelllillg (11/1 skoleår({ 1962-63 61. SKOLEAR l 963 M IDTJYSK UOCTHVK. CHI N DSTED Skolens organisation Skolens adminislralion: Fru Karen Høirup, okonomiinspekwt Aage

Læs mere

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke

Læs mere

Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN

Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN JULENS MELODER Pag. Niels W. Gade: Jule4lokkerne........................ 3 Henrik Rung: Kimer, Klokker. N. F. S. Gmndtvig............... 4 Franz Gruber: Glade Jul. B. S. ngemann................... 5 Tysk

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Særligt beskyttet NATURSKOV. - lokaliteter i statsskovene. Bind 1. Øerne

Særligt beskyttet NATURSKOV. - lokaliteter i statsskovene. Bind 1. Øerne Særligt beskyttet NATURSKOV - lokaliteter i statsskovene Bind 1 Øerne Miljø- og Energiministeriet Skov- og NaturstyreIsen. 1997 Særligt beskyttet NATURSKOV - lokaliteter i statsskovene Bind l Øerne IWl

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere

Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus.

Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus. Det forventer vi... Det er de centrale spørgsmål, som I alle sammen er blevet stillet. I har besvaret spørgsmålene på hver jeres måde. Nogle forventer mere lyse lokaler, andre mere tværfagligt samarbejde,

Læs mere

Knud Jeppesens værker for a cappella-kor

Knud Jeppesens værker for a cappella-kor Knud Jeppesens værker for a cappella-kor af Jens Peter Jacobsen hundredåret for Knud Jeppesens fødsel er han verden over agtet som en af vort århundredes største stilforskere. Adskillige biografiske artikler

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere