. Februu ar8ans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Februu 2002.27.ar8ans"

Transkript

1 . Februu ar8ans Formanden pi *udietur i Ergland sid 6 born og unge side l2-ls

2 FsD er en landdoreng opreder l97l osha(loruden $ammende, ogsi mcd emmer b andt for& dre. faglolk os andf e ntef eserede ud mmer 6 sinse om iret, UDTRYK - at udbrede ndskabet rlshmmen q sammeres v ki'l ft Dddve oi opysondc og ridgivende v rcomhed med hensyn tl sbnmons :i6ageriforebyggelse og behaning, at notte fobloiig mod hcns/n ti sommen og shmmeb h.nd ing, n b drtr ti r kridg rf bchand ings og rtrnerv sn n8$nu ighed me, atvareqe summe!s inftrcsc paenhvef made. REDAKTION: INDL/EG SENDESTIL: Taleinrtitutternes Brugef.Ad (TBR) vhemr?nn Chistmann ( ) D sadvi/k nd Invalideof ganisatioh r (Dsl) vhem?nn Chistmann ( ) Eurcpean Leagu orstutteinga$ociations (ELSA), v Per FKnudsen (, ) Intehational stutt dngassociation (lsa), v Per FKnudsen (, ) Besty. lsen for Dansl(Videhsc nt r for Stamm n, v Inse Petere L hm (5s 974s l2) osanderlohans n ( s6) Herudovef de Ege' v iei uli]rmalsott nordhk samarbeine. hvof de tem nordis< ande pl skii atrangerer *anmesominarer s ( ft uden serirer (rodder) Pli d3kee e er erde! lun oner p, Bonhom 2001 DEADLINE FOR N,/ESTE NUMMERT Indbeh e 70 (rpi gro ,13 elef dnge. s cive,laxe e lef e maie ti: Foreninaen for stammere i Danma.k c/o DSl, Kldv rprisvej 0 B, 2650 Hvidovre Telefon: T lefa* ? 96 Tel fontid r: Mandag,onsdag og fredag. Kl.9-l l. Tirsdag og tobdag: Kl. l6-18. Du ian o3s5 udrylne indmekingsb ankeften pi MFSDnk.V d innmeldeseeftc.augus Ba def med emskabei ogsi Jo' det fogcnde:ir

3 Fra redal<toren I irr nde 3rnd s fohmd n- iklc aglufre. Dog Egner der s g a erede er billede af de lorrr dr nleisom vil ror gr der drft ske samrutrd. D n nye regering s k til EEkamp med et lofte om et slscmsk fte. tleget tyder pi, at dei ikke Yar rent v,lgial Stmmniryef pi q tninge/ ndvandref omddei nedlageke af en Ekke.idslvende oeaner og yder s privatjsennsef ef me se Rd lale (undslqld u dtykker) foendringer l'1an kan rre s ad fof dhse foendrinser ellef q ndeuenis,ateit rpo thkorerbsknin&l'lenentinger sikker. det vil afsedkomme $ore politiske d skuslonef M vil alle blive nodt til at Gnke os om os hge sill n3 d, hnd de! er lor e! $mtund v onsker os. VdsnddrenEan8, a6pend n3 os konsensusknkning havde iaed iernet den po t s[e debat. I de sidse tyve Ar h.r der v ret v!fr d se foc[e pi de polid*e paiti er ldeo ogeme er b d* erkleret for ddde. f4en nange pl deolo8l q holdnin8er er dr bende for defrokht d. De! a! menin8er 6ryd6..t modsdnleer konmer liem tse! o at ho dniiger bl vor klare er demoknt 4 lbrud- Endnu ved vl (ke om 0nandoren ffr konsekveber ror FSD e er det ovrlge smmeomrade. FSD I s n nuv.rende rorm er I hoib6d.flian8g offentlieedk<ud (rip:midrer). D,Ekv den<enrer ior s6mmen,t. e-horen*ituierne, detr P'd4ogkk-psykotogis <e P;dgivning og uddanne sen rf 6 ep.drgqer er lu d*ende 2rhanciSe af s/sbmskifrd har 3jofr, & inei mde d 3iq, Dd an komme tir ri sn e roreningen over for nye udlord rtn8e i Dedor * dd trodetrdig!rv dkkuieer hhd vivilned foreningen, og om v arbejder pa den rigi ge mlde. For maee af FSDI medlemmer er Udr/k den ene- *e konbki med foreningen. Dd gor UdrD{ tl FsDt sam nsspunkt q dermed et op agi lo neilesvilopfofdrel$erne.giklemind*dederikke hrr dd eller Ft til at rende t moder d at komme med * bud p6. hvad FSD ska gore og hvor M ska bryt3e os UDTRYKS nye ansigt I to6te nummerarudtryk 1999 skiftede biadet icmac Der hr ror udkommet ias rbrmat, men gik over i arbllve rykr 85 (et ldi *orre li,f mat. Bladet fik n/t :you! 03 smtid g g k man rm son/hv di t/k o r d rgfarvet, fort/kt fop os Den opm-rkomme Imef haf nok opdeet at der endnu en gans ef sket en forandrins. Bladei udkommef nu ia1 lormat med n/ ir6ide Fodden er udarbeidet efter et ople8 al Liseloic Grelck N elsen. def er gef:k desiqner Den belymrede esef vil nok sp.r8e, hbrdan loren ngen lir dd t sidan en farre*ribnde lof slde i disse sparet der Ved at indhentb ei ftk c t lbud er der b aet muliqt at lb.euse disse andringer af Udtyk for en derp ll pn l5 ore pi eksemplarer ca.ki mere om iret i r/k' udgifterleg hiber * l6eme bli r elade ror ar drin*m or bffer over med denne odse hed lndhold il Ungdom{El ved Silkeborssoe' ne

4 Fra formanden Hvad FSD ogsi arbejder med h rer rre:kid rlrr, ore p:. l-l men ved eden:fdfr:rb lde. som mn som medlem krn h6re og se, arbeider fobdnsen ossr med opgavei der kke er sl ioinef,ldende, qsom mange miske vil metr eren smule kedel ge. lkke daio mindre er dhse.p3mf vigtige ror roreningen %Iormedemmemesvilldrl den kommende tld Yil ies fofklle om disse oruaver I Udryk. Her % nu l klummen vil le8 Ese hul pa emnet wd kort * Ioel e om en de af dh komm nde tal padagoger I Damark har vi o uddanneke( der forme t km if.erer til behandling (elle undervisnind,som det hed' der i det oiicielle spbg) J sdmmen:aud ologopadeider Uddbnes pi Kobmhaws Lrn rebitd (KUA), og specallarere,der uddann* pi Danmrks Prdago! rke Unive*itet (DPU). Der uddmns 'le* spe.i,l- :rere. hrcr man med en brggrutrd som lerer ellef evt. pedagog har kunnet videreuddanne sig pi DPU pa e! os et k%ii i6 e erhanndet i6 fuldtidstudium. Nu ef denne vi dereuddann se im d ertid endret, si de fadte kandidaef eftef lun et ir kan besd PD (PEdagqisk D plom uddanneke) og demed forme t hm kompeen.e t I at behandle sbm men DPU har en rkke afdel n8ef rundtomkrn3 ihndeco d* er panen, it hyer aftelins har meset af deft re.pekdve PD l'led andre od blver uddanneken des oftere end hidtil, q dek b irer kya tetbn he8er v:rierende rrh?bigr ar, hvor i Irndet,m er uddannd Dd er bek/mrende, d uddmreken ril 6lepadagoe bli r dldlgere q ar den b ter endn mere geoghrsk vrierende,endei nu er t fr de. FSD har r rede ag vet et slktdt horingser til lon agei om den n/e uddanneke FSD arbejder desuden pi en henvendeke til min s*riet lor atfo e. d det er uac.epbbek, at uddanne sen inden b'smmen bliver endnu d serc.al erede nu foer man8e blepadago8ei at deres grunduddanneke inden for sbmmen adef dem i *ikken. ni de srir over de un8t mennesk eller en sed- KYIS er en forkoiteke lor "kvalier I spe' ciaundeni:n en". Den l.:ugun 2000 bley to cskoleloven ndret sl cnmunen nu s ol behle me8ei mered amtet mere end toi ror at 6 et brh i3umnebehand ing hos I bem-rkningerne! Lovei {od der direk&,a! hen5lgten til ld.ndringen d re sh me hehandling hos amgrne, q I iedei skul kommunerne set give sbmmebeh d ltr8er Lovgi r ne vr godi Lar ow( n det svarer til at sefre kommunerne til at salge elstik I meiernil hvilket som 6e kendt kr:rer en meset hoi mon. Derror opreigde UndewsningsminkGriet KV S, et appaet med er cntmkud%e m nkf* %4 re- Eiona t udva g i hveri ai amterne. KVIS ska fo s udyiklins n pi omridet te ia og derefter komme med en eeluer ngv a DSI kan samme toren n3en folge med, i hvad der *er sivel i det.entmle som (via DS! amtsforeninger) de reslonale ud- \&dqe sen rf finans ftn er udskudt tl tebru.r e er mirc 2002, hrcrbr manso andre tine im nkter. erne osn b ier ud. <udt, Bes utnh' sen,om vi i 2002 kin fl rl raffene lbr born og dere. romldre % uise. er saledes q3' u&kudt. vi nr opr ndeli8! nillei i uds'c ar li ifsoreken sidn idecember 200, menmlnurenie,i.eftmhdmini *Etionen igen korer inorma sm- Be,!4 beklrger over for PPR % IoF alde, ai vi lkke lcn g ve hindhsre op ysnin3ei men vi v I rende tilbase, 3i snad vi ved rcger kon[ret. Fin2nshinkEriei udsendte den l2 de.ember 200 et c rkulere om udgiftsbp for ll) udg fter Dese c F ku Ere [an nmme prcjekef Uft dervsnindbehand n3 rr 3ammen hos born, det bsillln8en r prcjek- Gr forudsaftr finans deft red6- gese. FSD hrr ndsendt d spenetionsansognins fe udsitu*oppet, da er*op prcjeket vrl bllve me8ei generende for prole t* o3 de dela' sende kommudei oe de! v b.a. kuldka*e siwlpbiec4 som de delesende komnuneb hidtige p an lasninbvi heber pa der bedsc. og vender tilbage, nlr vi v d n%et kon' Er sbmmere sjmre end ikke.sbmmere? Kom os ff svarer i Kdbenhavns Lok:lrrdeling. se side l3

5 Worl<shop tor familier med born'der stammer Vihar fn ok:ajdeingen Arhus fokalafd ling Arhus hr aodldt vorkshop d. I ljll-01 for f:mi. lier med btrn,der rbmmei Det foe8ik pi Homslet Skole, Der op*od en spandende d - skusion om ar hldpe et bam, der shmer Givef det barner en de - vi r76ni errepr$enererfn se e er en (Enke se * bllve hiulpet he e :mtet os vi ha\de hrret Susanne Ho8 L.6en, om er p digos og Liqe lor lrc 6n s {lle bornene Yise. hyad de Y* blere! enr8e om ir Suenne sbnede med.t isans- ayb i l.be! af fornidd.gen (udo r.de bornene i to srupper med en at spille pi n*rumenter i h usrkrumneq.v slolle udenfor lor ar se, hemmelig oruave.lmens s dle vi roe dre linde e8ne prob em*illrngei dkkuiere dem og prioriiere dem L sal uden ar det gik i sr/k ci Dd hbdin de dine li e! q ied i_r itruppervi koh ohkring samarbeidet med skore,den enkere arer 03 Epe o3kun r!g blevsmderder icregl ( med ballonei pl6rl dpeir og denp.dagogisk'psykologkkeradgv' blev klapper og rorqnrerel n ns (PPR),osv hede fiere prc- Plads til krcp$prcget Si holdt Susnne et op :g b :. om det almenmennal<el ge i at vi a e har brus for ar b ive accepteret som den vi er Se vtill d og selw.rd er vesenrlise nosleb reber Os det at vere KbPs e sammen meo vors bsrn,bor hee en *orre pads i vo res liq end der s tel niellektuelle. Kropspro!, m m < ov udtrykkef Efter en god piz roturde vi i gym' metr ei Mrn og en vokseni ol barnet skulle besemme,og roeldercn mlte fo ge med/im Ere barnet os mntueh pdre at 15 barnet d at spre det dr vildere, id! norre.vi svinsede tove,. q kolboter og Lm8ere nenne I PrcSnmmer s[ulle vi g m6ige og Erhed pi Epp r run& on Symnstikslen. V 3luede ar med ar bornene blev 3purg! om de sytres at l,tmof havde wrs gode til :t fo ge med t deq de seme vine (os i deres cmpo). Som 2kluidng pi dagen fik Y snakkd idt om de indr/k, Yi havde fiet Vi hr alle godi ryldt op af snakken oc hrvde d: fiei endnu en dimension foi t t wres ndsrst om, berjryekedos accept af bamei som dei er.g h d de! soi sbrre fokus pi a! EE tsi. < sammen med bomene. hvor det i ( c er 6len def ef domineende. Og det g k op for os. hvor neger ene4i rcres born har %.t de gerne v I haye os med til les % enmd Detvafen spendende q 8od d2& Hilsen Pollc og Mal n, Homdet Til dig, der sl<al til Folkeskolens mundtligeafgangsp rover! Sarlige forhold for stammende elever munddige atangsprove, hr du muljghed lor ar li el6aa id ril din fremlaggeke pl grund rl din sbmmen. l'1en du q dine foe - dre s[al selv bge n ratirel Konhk din kldselaref og rmod om hflp.vedkommende skal selllo - se tg vrre vrdende om d n shm mei (e eb mi dufinde en anden Kl6seleErei nsker b ep dagqen o3 orienterer hende/ham oh dit onske om * fi den t d, du har brus for wd frem- 48eken. St slol de to udarbeide skri se med besrundeke til din 3on derpa Biwr dig dispensation. Og si har du ffet dit onsle optldt. Du har ret iil at f5 den t d. def ska t lfof at du kan Du kan ogsa ff lov tl at have en bis dder med wd proren Det mi dervi* dis i fuertypisk kid der vare din qlepada8oa ogsa se v om ikke kender h nanden, har du re! til det. Bisidderen hl ikl<e hjalpe dlg med op8aren nen med ska der sr skrives nqer d rrg2ngshryker om din dkpeisation, Nei I Der skal kun s a Ye pi bevcet om din 'ektn tid ', hv s du,4165. du har altjd mv pl dei iid, med eller uden b siddei der ska t foratfftrema8! din opgaye'. Ektn "hj lp,ektrn id eler bisiddeke d pbven, anr'res Har du brug ror ai hore mere om emnd,eler moder du nodssnd, can Enk Peen"Lehm/calle f Z (b d* red l9-dden)

6 Rappo rt fra studietur Som led imitarbejde med prciektet "Undervisning/behandling af Stamhen hos born" var jeg sa heldigat kunne del" tage i en studieturtil England ibesyndelsen afde.ember 200l.Turen var aranseret i fallesskab a{danskyidenscenter for Stammen,Tal instituttet i HelletuP og pf ojektet.vi besogte behandlingssteder, forskningssteden uddannelsessteder og D n britiske StahmeforeninS. I ad da vire n8r ned ds sm ne Det var en meset L iftere$ rftihvorvlfiket ndb kidebetnrcsei nm,rbejdd mds Ensland,os som s nncruiender nogarbrrkereenddedans[elorhod,med endnu avere bev lingeril $illlngeieftetuddanne scqarbeidsphdser V modre meinesl<erder afbejdede hirdt min8e tog sispi!rcdsjrorhodenetidt i!b*kivederesa beide o; rcsulurcrne irdelpa rods il de 106 el Ae r b ds h,-hold {r mree,rprcbemsne de enmarom D:n mzr spits.m udd:nnelse inden ro sbmmen:rge pedrr.ger (der : des Spee.rr LrnsuaseThenpts6-9LT I adklef bruger jeg betesnekerne SLT og b ep:dasog llen!),norarbeidstrne.sbrseo8nfisknraton t - buddenesafr ogl<valteimanbeon'irepo*code Lortery' (Po*rummsrorde9, No dt t bud.ellerman krnn-e wrc se uheldiq at bo i en koinmune med et dirligt. bud.ellerhet udei i bud owgt s[e]ner man mellem?eienlktel (SLT.der &e kefde'speciefti senhen)og tp.ia se ede, 3om er mennes[eider er ( ir.ere 3bmnen. En nine i po*nunmar ot en sener * den okaenatiomltser.hservce(nhs), v$ den senere ehodnnebliidrden,y modtc

7 til England Fren.hay Hospital, Bristol En af dagene besoge vi BrLrol Der r jeg si he dig at mode ei 6lepad4og, sandrine Louvet, pithe spee.h and tnnguagethenpy Reserfth Un r pr Frei.hay Hosp - 6.Hm arbeids p: dpbiekr.derer baeret pl de:am me 6&er som mt esei Pbiekt. Hlnhavdelasmtindlagpilnternarona Fluen.r A$o.inion'kongresen 2000,som Er en mpponowf loprclektet og en opb[t t det nuvffende prcie., os nevnte at de har de smme prob emer Ensland med eitibuddene, sev om det bit:ke qsrem (National Health Seflice NHS) er shslist og ik[e [ommunah som PPR (Padasosisk ps/kolog sk Red3iynin3) i Danmar[ NHS s cl omiruktureres, hvi [er ifo]ge enslenderne sker af o3 ti, os m nd$ en sang eftef hrert reger ngsskifte Sidanne om- Sbenbat tl senseld visse mulishedefor d komme t d payirke den ommende % ndho d. I oyrist hivde Rdamar e Ha/how Frenchay Ho$ El en et drc om resu dtmi inger al Lid. (ombe-prqdfrnet (ei behandlinssmebde ror smibor n, der semme4, undeeogehen vil b ive ofientlis. dor pi Oxlordkoirerencen llun 2002 Forni ene med undebsle sen er at fasbli, hvl born,lidrombabehand ingen ef effe[t v lor UndeEogelsen vil korme med ffdringsfon as til metoden e er toras:,idre netoder t de born.for hrem metodeikke ereffekrvaliialthibermandervedat {nnehenvise bornene tilden me* pssende metode lor d* enkele barn, dledes at bom si v dr mulist icn undgl a! gore ef hringer med behand ingsfidkoei vik6rt itog fra rcres base LondontilBrsblrorl beoge sdnmereamet pi Frenchry Hospiul. Pl en del rr orei blev vi lu gt af Dronnins Ellabe$, som refe med snme tq som os Af en el er ande ngen albgetallerede ichippenham uden a! rotz le os del s, vi fofrstte alene til Bri5to. h hj.lp ykleda os at sri af pi den r gtiqe s6iior Det er nok hide fore os ense saie, hun h} h:rt mu shed to r [ore bs med os Forhlben( rfoercd hun r

8 Rapport fra studietur til England..-",, Man.hester Metropolitan Unive6ity Pi Man.heser veropo hn UniveBiq arbeldef Lou :e Wrighi inden for shmmeomridet med at uddanne kom mende SLT (b epdagqe4. I anledn ng af rcrt besos vaf der os. def dobbektimen torelte om det danske be hand ngsst$em.behandl ngaf smibom,om Danskvi demcenterfo'sbmmen,os om at $amme. Louke Wnsft $sde. at de danske blepedasoss i loredm et Michael Palin centre Ta epedasosei w ie Boterill rorehe o m M chael Palin Censet, at det bld ibne i 1993 so mellem en ver8orende rond (en thar ty") red nen the A$o.iatioi if Reseatrh inb scmmering n Childhood (ARSC) os the Camden & klington Communiry Hskh Servics NHSTrusr center er rofr roiden (der er priv:9 os ar den lok: e NHs Gom er som man ikke bru8e Stor der cnde uden lor landets Srenseio3 det v re vare en vallejo comez pi un wbity Arbejdsrreko< i "ll FoM, medlemmerne I robkn ntigruppen, der arbejder pi tor skelllge prcjekter i forbinde s med ssmmen. Er prclekt skelier me lem f!nl< onsord ' (Fun.tion Word, 'ind % ho dsord (congntwordt. I s.rninsen 1e3 sp $e dec' er"lq q dec funktionbrd.mens'\pkt er ndhods ord. Borns ikke fydende h e pi tunktlonsord lbrer ikke nodwndsvs t redmrende shmmen,mens deter$ndsn 3rai ikke f/dende E e pe indholdsod forer t ved. I et prcjeki om sammenhengen me em bspdsethed os semmen er de 6f tiden red d abmre deres teor er om shmmen pi spansk. Et tredle prcjekr gar ud pi d udv kle computeaofrware, der kan afbejde med s6mmende 6le os derved b$edre bedommeken alen pebons sbmmen.ossi her arbejder man pi adski se sprcs,si det f-rd8e resu bt (d bedomm ekes n*rument) sku e kunne aiyendes pn mans. sprca navn TnwE Reid. der havde lgmmer som brn, hvilket havde mrbdisr ham om n6d nd gheden ar et center Sku6prlleren f4ichael P2lin g til ade se ii, at cennd b s opka d! efrer ham, da han hayde haft en fremtiedende rolle som den 36mmeMe figur Ken filmen 'Fisken de ki rc en som Ken bru8e han den viden on samnen. som han hede fm s n far der shmnede hele sir liv ud over at g re cenret s t n*n, har P! in vare! nvolve r I at gore cenoet kendc os hin h ogii pl2ndre miderpicentret er deraner ll G. ep dasqer (sld or et adm nktet t peeoiale pr fire pebonei Rddngs nierne for behandlinserbeide! er rof de! fo6te,2t man son et center de den ior shmebehandlina s[al vere ] sbnd tl ai r b/de i.eke lige behandlingsmebder da ee prsetila e,forderandetarbejderman!drnowrbe vkn nsen om, at forldre eller rddre med ner t kn/tning til barnei er nqlen til wl ykkede Bu Ei i ' yde vederlalsfr konsulen6erv.e d konkrete tilfdde af semmen hos bom og un3e ' i byde behandlins % udvikle nye metoder 'tilbydespecialkeret ridsvniigtl3cmnebehandlere Defefca.250 henvsniiger oh ire lenberylcen beiir i bedommelse fulgt op af en aibefali al behand ins. BqEe im dre rlcl de hse bed.m. meken Gilremi barne! har to ioru drc), os det er vigtigc at den Loka e Glep da8oe o3sr delt,g i da det er heide der i de flese tl i.lde ska rore den anbeh ede behand. To SLT de & er i bedonmeken, den ene arbeider med barne! os den,idetr med forrldrene.bedommel sen ai b.rne!;!er en time til hal nden os besdr af lor

9 Cenifet har be md ngstilbud ril smiborn. til 7 4 iri se(bideintensiveqe[siensreforlob),ogtil 5 lslr se. Der er et besenset bud om vokenbehandlinsfor indbtge e i lo dlomridet. t lbudet omfattef <un ndivdl Fo 5<nn8enpncen!etbsrirtortidenaf rdien ii borns 6snin3!r som er mel lor be ffd 2 P3ykolliri.t s a prol er hos semmende born. 3.sprcglEe dner hos born torosefter behind ns s.singer-cse sdies i Paran!-Chid-tntendon thehpy (Pc en behandlibffatodaroriniborn og d *es Hvrd rearshi ngaigiiisirewlrie Bolerit de! er sven d foredse miringer J beh d ingsresu 6rar l'1en der er nok ingen veiudemm BeSrundekerne i.r r rorebge resu hh:il nger ei at der er en pbres one pligt over fof klienter og ioeldre;a Natona lleath sence (r.f at ll perye)iaidet er en s6e r behan d nssarbeid et og ddgivningen i a. dei $s! ter meda beldernes profe$ one e udv klin8i og endelig har cenoet sode fr]tudsetn ngef lor i dea egens c6 al et 5pe( aliseret centeiatarbejde med arudvkle resu cc me e og ulormelle bedommesefalbafneb ce spros og hrcrfl)dende bamet bereradebtilpsset *ru.u' ret nterview ska belyse bame6 loerie se af os op mergomhed pi p'!b emet Fordd om cins se tmerqomhtterforddrenesmden om shmmens opsrien hos bamet.dens udv (ing,ftsvng os variibilie! De sporses til lam ilie hktorie og ts olosis <c hk6re( barne6 6 emesiqe o3 sprcs iqe wnei om del er no8en vi$ise t n3 ansiende bsnet, de6 oruiye 5er og v*dl.tilslut b ver ini.mirione ne sammendru!lor I g ve roraldrene er lonleke*rund ag if deies bl ns s6mmef.formrat er dijerne der n'y*rg o3lovef skue se fn sbmneqrsve forirdrene krr osajou,jort inrom ion oc * anberale ef behaid ng3p ai her er samarbelder med den okr e alepidagog.etrtnl! da der udfore behand n8en rran udarbejd r en nppot, der b iver sendr dl ror Eldrene 06med lorddretres :..ept,i inrcrered hg- Io!.No3e:Iboflme hr r bld om beh:ndlib p: M'.hI Boterill n Evnte, at man arbejd er med sinsel.as e *! d es,osaltsi ikg u med fre[vensmil ngeralsammen. Mai 5ef pa to sende likbrer: Se <rmrins hos bam eller 5ni ere end m-ngden ai shm men. om den senneide peron siver udq(torselvtil lid. og i hvilkei udtre oln8 sumfren piy r r!i yere sn genere r Endnu er arbejdet ned resuletmi ns pi et t d, ligr 3bdiun. ob nan erkende ; * de n vnte tikbrer kan Eriere. hv Gr gor uideeosese ne oslbekn nsen iomcenr r rrho der Mrkhops % kueer for 6 ep d?so8e ovef he e andelvarighedei q iidhordet er nrpa*e! ku.- s $ernes knv og onkei Ekempler p Sirbarhedsp of hos smibom Paren.Child IntemctonThenpt Hlemmebehand na basere! p, Pare Thempr.torhmilieiderikGk kommedl behand ' nten5ye os earebiye bahrnd iig. BehandLing ar taentrgere, der i so.hle rnrdlgheder. Behandling af vokne,dersdmmeiomhandlende ef cn de 3er og rdrardsm?see ssxieg ei tunona Co n- iru.tthenpy,ld$ingsrokuserer ko bedr ng ]f dei n/dem 6le (Bem*(arordef rherrp/ anrendb i smme betydning somvii Danm,rkanvendef behand nd eller'undeflis- The City Lit Cty L. London er en sla s[oelorrccne.en bl* d ng af aftetrko e. spec alsko e oswc. Summe^, nres mana m enl s pan s [, sel]fo 6 i *u dlelb beredende ku r ser er blot et le udp uk I': prosramme! Sko en har er *ort udbud at behandling af sdmnen (os dflas ) 6r rc ane. os dererossi kueer ror GLe' padago8e ; Under besdset de tq vi en drg i en gruppe behand nslb ya ne.5on deh.c ieriienswklnr med b er i.6te de og 3-s dage fnde *ed hilviiden mlned 3anere. De! var e! noi ibldincei.rldb, og man v,r kommei ril pul ou!(in broc(.orredon,3om de k:dre dei).det hrme8ersp ndenderrrdbe gruppen deisa beide. hvor nai bl.a. r inde p1 utrdgieher og rorde e og ulem Ud over derklks,v blevendelar Bruppen pi 0 (m?m) v:r szrdeles ihen over fof at ii se[s lremmede menfeskerim gruppen,selvom h de Blemi d ror*k dm, r vi Y lle ko vfte arandre r bud til menneskerde'shmmei Derererlorlablormenneskef med sklultsbmnn, ''Hvadvlle3med ret. hvor u- lef er er,r spekterne "udo/k dssennem iemmen, kommunibronpiadejdspladsen.brusaltelefon.de e r id: st u sus i r o -" r I en s, uppe.os de e senoptr. sl n Eku6e lor dem.de hr v:rer ' behnd ns I uf >

10 Rapport frastudietu r til England serne lbr trsir ( b6tar afer femdageskuisus at adelde med vokne. der sbmmei og et femd,lakunus i ridsivnhg k en6ambe.eide gerder erhvervs ntrcducerende kur*r pl to dage ror mennes Lid.ombe-prcgrammet walth2m ForesHeathAuthoriry den nodo*lise de af London acpei er omradets demqmf i s n nformat onr bro.hure,ideibrcchuren indledes med en oft neoduktion pi bensa s( Gnbneshk srsk. suiamti (o!.r sprogene i ndien),h ndi.punlab,somalsksmikk.t/rk6k og urtu. I HuBt Road lig3ef et aforsancationens Healrh Centrel. hrcr hlepdagosen Connne l'lofiilt er en af dem, der Iir for sbmmebehand insen. Vi Er en gruppe pifire.ders nnem e! enyej$peil havde liet lov t I at to ge ses oner med to born q deres lniliei Cor nne l'1ofiaft hrvde pe fo$5nd 6dLt os om L dcombeprcgmmmet, som hun bruser pi boh op! lem iider ikke harandre prcblemer end 56mmen. bq/ndeken h&de hun med sin ion.rc d.ncebag' srund. pi lin e med sbft set alle andre britiske alepedasoser veret endog mese! skeptisk over for prcgemme! defefudviklet b/deen Lidcombe isidne/ Aunra en. Pmgnmmer ef baseret pi en behaviori*is ( (adf rdsf/' ko % sk) bnkesans. Etuf at hm vrret pi eturuddannelse kumr os have prov t det slnphcihrhunlmid' lertid, pi nie med *ort se! r. andre 6 epedagqea blryet mrbsi* om prcsemne6 invendellghed over for de born, der ikke har indre poblemer eid *nmen. Pt *ud *uren vi den samme holdninggenbg ie gin8e. En af dem, vi 6 te med, nanie, at adrerdsan drn3 hehtbenb.ft ikke kun eradfards.ndringmen ad f-rds ndrhg gor q3a nqei ved psyken, Moftt nenie, ded delafpbgnmneb suc.e k:n sk/lds,d brre6 lor ldre uider i ednin8 indde es behandl ngen. Pt den frtde kan lor ldrene gore nogei lor deres barn. os de k.n se, d deres ndsas har en pos tiv virkn nt pi ba! net ob de6 ole, Dec i si! ie v gi r loreldrene styrke. hvl ker igen reducerer d res belymdngef ovef brmes Dircktrr Norhert Lie.K ldt pa sit konbr i Brltish StammerinsAssoci.tlon (Bsa) Den fon hmilie, vi obsererede glnnem speilec benod,fei sp6rs drens o! hzd r:r Mofi,r h:vde forolrg r dreben nol med rne 3ra irv,rlge l.viqs:mnerul L dcombe prcsnmme( De erfarne b eped oser i vores gruppe [unne da ogsi bl.a. dentnceresp ndingei03 Den rnden hhilie besod afen drens pefrre Irned sin mor or hr Fmilietr Er ca. se mineder heine i pe arammerdeneenssammenskulle denrdvzreblm! vaendlst reduceret og hans /*t aruleskulev.re scs*. Foaldrenes ph b 5r; bl.r ' dd 3t r Ploft et he heds ndrrylt36mmen ind pi e piendefn ltjl 0,hrcr l0ermeseisbmmenq er neren ngeisnmenvidsefenforheleperoden som foftld ne hrdeopcqnecorden YnF en brse ford. men med etr genere t h dende tendens TalePeda- Foeen mjei ssi.nerne hos hend de i prc.eni rl an6l sbvekei oe nir pbcengn kommer pl eller under en,sir mrn o r I oprolgningsrasen. hvor beh,id 'ngen frerdnden rrse. ud F.dldrene 6r v- de rde endels sl lhemnde sig.hv s scmmen rof British StammerinsAsso.iation (EsA) er trenet pi den Snriske s nmeforening,der er EurcPa *onfv modft Norbaft Li*kfeldrderhartnelaldi' rector Rebe.q Fo6eider stlt for admin sr onen, I,te Mn FuntBi der er fundeiser q L zwhlei der srtir Fa8llge dhk($ion r eftef dbejd$id. Fn renne Norbeh LieckGldq Bsa og tra DAvs Tine Es bj rg, Dorte Hdsen og Per Faba.h (nudsen. Derudovdhir dsa etr d landre meda beidee,bla Rache Evenrd, Cherry Hugha og lan And econ, der e r dllnf* son deludsmed:rbeld re elle somrrvi ge Oe e ak n peuoner:nelnr ende ul:y! ruldtid$. linsei Derudder har m'n er BGrd ofadvi.ets rl kqttet, qmanhrr 0-2 peboner spredt ud orerlandett at si rid i sp<iftkk sporysmel

11 De er oesi cn lor oinss <o nire, da BsA udforcf roakning os opmunrert torkn ng Pa.helEvemfd ef rornam osi stee for 6 en rycn.dcr nd. vdere hif sgus ar kun EsA vird% nden lor <oft tid mdre der c.sr d$ br$ s juid 5i pc sn ( Io m rlen reg nre rer roren trg) Ar Y E ru*ee bcryd lisroon.nlk trnairislo, rorcninsen (Ttui).li.un ov 3in igs tr rrdsnne norbriunnicn. op mod 400 ir BSA b ver for en n r de fimnsiere!.f ri :kud lri (veso, ide) printe os ofeit e ( deren de t 5{d er,rem?rciti spe.rikg proleke4 h h3r ve et. er prob em r lii detr dr8 ge d. h fiian:ie t For ny s har loreningef d.e iier pange rh der f.file otte. d se penge kan bruges ril rr rf: ere d rtai Men det ef hee tiden e. prob en s ife petrbe no( t afbeldd.foftids (d{ember r00 )rh.rofii8s er rh a pef8e fok til6 t 9 minede'r hvilker ef ef omme rii8ere8el ror dcn t/pe ro en iser Hvis mrn rf panle r lrigera td ud ifrcmrden,er er fond enefer q rer ir)dct s(d Undefsadannelo nodvendishcd mcd en profesiorer lurdrserno$er n:viie ovrsr.ar dcr udb/d6n'nd:s ngiem rferpi BsA har en re &e p oic rcr orende. os lo.e <om ne. i derheleireetmesetikrivpiomrider idetdenbilehaf shhnere os lnep d oscr onnede sivel sonr frvil se rilr:ibedefarss.farcn ngcn s/nes oss6 itv re vrrdsl brrndt urep di8oserom5at t dinstc lorho d en *or dc al dd arbci de,som Fore ngai ror shnme! idanmir(q Dansk vdenrenrer for shmnei udforer Dinmar(BsA! bud8eref fosei sorre eid sum'nen ar ienmeroren n gens ogviden(enn s bldgetter Forcn,sen har lor tder foseide p'ole{er lobcndc: Telelonridg vn ng der er ved at blivc udb/ggcr Er pa<ket a bel&svereogansatu piarbcidsmartc Shmner s<oen-hjept samm.ndcccv*inlo maton i Ercrc os rndcrpcronilc Dcftc p oiek!e opfo sn rypi ct prcrc. Kimpisne am cndsabt Iem NHS.di:riGr eri Skodind.{ i NordeiBlrnd,el No dradd,ft Nardvejwr 8 o3 wtrddnnoqei b/ Fdrnj er er rbdre opnffg.h pii tr.dveidgh del ii tid triervetrrioi B i roe/nr nii vanrev.fekef.nsudhef h.rdans (dekomsa, ot (G-i/dende be rrfgs er Fof nii er ef at rastsli artuime t 9 rorke lige ninl e lomodn ngef om d lore <o nftn af shmmcn e, dobbet si holbland. ndsate som d.n ov igc bclolkn ns Derer resen ingen $ammebehrnd nsti ridighed fa Iange'r o! de an$tte ilengseme hr ngen uddinneke i d denrlcereelle sckle ommrniaronsprcbemei Tid is nd$6. E! *orc fi e ire! prcje t b ev af5l!ftr Ior ct n s dcn med ens undg sei it tid ndse kin sve beme ke ssyffdige resu a te. ir hielpe { b.m,de' sbnme' ne iammun ati.isvrmc ghed Bs Betr ir d *e resulbrer i brules ril pr landsp an at ar ned 6nne en Jgorefde r.uke id ie{rammere? Gn og ri varet Kobefrivns Loktr rrde ng se s de 3

12 Foreningen arrangerer WEEKENDTR,'EF A SAMSO Hvornar? 6 3. augu$ 2002 og augu*2002 Fam er med bari,dersdnmer AdeBsruppe:rndr0 ir pi derrd9!ir hyor rreffer Hvofdan bliyer vi tilm ldt? Dereruprdst l2hmic(sahvs v veres iie pi tlidnilpadsc'nc,m5 snbepcnnenqliicrf meldt pa t mcd rysb ankcttcn pi sidc 15. ts:r du spdrgsni erduve i.nmed - ltrw rile5?(t tetci te c dmgeil^,r ng, miiig. r n.v hr'hd4/deb* om s mmen FoErdre beder c r7s,00 p;peron bornergmts voksne o3 der der rnher 5 a y re mcdlem af FsD ltus r.aden.april.gsamrdigl]i et g rckot t d qefbehli,eef med bec ingsrrist def l7.ar. Bide Dendefkomneflorrr m. e -prncppe.os heryn t,at nye dehsere ogsi sgl klnne <onme ned. sen b (<r.53 pi knr.), b'o/tufseb er og bc/ros e k?sse). SIDSTE TILMELDINGSFRIST:20. MARTS 2002 *) 2ooi

13 ForeninSen arrangerer WEEKENDTR/ Hvornar? Born.dersBnfrer- og 6n ror.lder AdeEsruppe:me em llog I $ pide!tidspunkt, Hvordan blivet vi tilmeldt I Def er kun plads til ls bom (medroftdre),sthvk lvi vere si[[er pi d 6 '!n,f pladserne, mi I Srib Pennen og li ef t me d! pl tiheld nlsb ankeften pa side ls lltr du sporgsmil,er du w kodnen dlr konhkf lohn 6r$rG.den Laprl og sntid 3 tir I et g rc 6ft rl delbgerbeb nsen med beb ngslr s den 7.ipri Blde Den der kommer foer rl mo e - PriiciPpet og henyn t,at nye deegere ogsi skal kunne omme med F.E dre bebler c 175,00 pr pe(o Begqe ska rre med en ar FsD Ud over kr l00relundebkore e3enb (cl53pr kn.), bdf-rsebl e! og blttq {z klase). sldste TILMELDINGSFRIST:20. MARTS 2002 *)

14 Hvornar? ljnse,dersdmmeil'a lart ogmed 7ir - vi arnte.rida.spiiesor.rsc,k pped ifs Foreningen arrangerer SOMMERTR F pi BORNHOLM Hvofdan bliyer ieg tilmeldt I Dereret bes nier rnb plrdse'i si hvs dtr y vtra s ( ker piatli 6n?f pidseme na du!rbe pcnnen og ri d g tilmeldt p5 t mediissblr&aten pi s den overf.i Hardu spor$mi,erdu vekomnen t itkoibaegef da as Kim Nre se\ r Kommeries med? +) Du:a vere medem rrfsqderud.vef sb dtrkun Bide Dan der kom ner fod ri m. ar Prn.Ppdos hensyn r, r nye de hserc os5i s al Dar v blve rr es oanspoti Bomho n. SIDSTE TILMELDINGSFRIST:20. MARTS 2002 *) \ w ll ry =qi

15 Hvornar? UNGDOMSTR,4F ved SILKEBORGSOERNE Un3e,de'sbmmero3ertdt 3 ei men ikke 23 ii Foreningen arrangerer Ud over c 100 Elunderes bus/bs (2. kl6se) Hvordan bliver ie8 tilmeldt? Oer er kun plrds t 3urye,si hve du vil Ere sikker Pi r 6 en p 2ds, mi du sribe pennen q a dig tilmeldt pi!] - Ar un8e mader andre sommere oe nr mul ghed rorl - p6itive oplereker og en 4er selvoplxicke - a! udwks e ertuinger og viden - law n es :ktvitetei herunder r.ek. sel e i kano - phnlagge tremt dee ffnngemengr fr)r unge shmmere. SprrSsmall Har du spsrysmel. er du velkoh men i (Nieklensen.tr beds efter [ Kommerieg med? *) Du lirser ca den.april og $mtidiglsf du r I de hge beblinsen med bdlingslrist den 7. april Bide Den der komner lobt t L mo Le Princippeiog hensy. til, d n) delbgere o3si skal [uide komme med Del63erbealltr3 ki 2s0 pi pebon SIDSTE TILMELDINGSFRIST:20. MARTS 2002 *) Oden 15.- ls.ausu*2002 Oden23. 2s.tusu*2002 Thurt (sei kr/dt: O den augun 2002 Komderhm'len ib'lr oli o Nej Eornholm (serrddt. Oden 27 p l,u3!a2oo2 Cpr (cpr nr ef nodvendi8t tl Bornholm) Unsdomnraf (sh I rydt -1 ug ] Cpr (cp Nr er nodrend st til llnsdom*rr) N*n(el (orf dre os bori de ldne med rodse sdrf) Hien hehovlorforddre-mbdarhn8orerhla F-3lere Tilmelding sendes senest den 20.marts 2002 til FSD t sekretff Karen Tho6en, odins l 39,4130 Soro, tlr. % S TR.4F l<oordinatorcr er Beftlm Pede6en t t osv beke o 3e[ t tfu

16 FSD's boghandel alle mabri,ler ka. be*illes ri FSDS se& ta.iac Boger Hrcrntu holder det op? En mors opleelsr med sin dreng der sbm... Pr s: k 62,50 Lourds 4unrebens.a, s5 side( FsD ror:s, leee. lsbn 37-e320l+3, Sbmmen - Om shmensiegerog behandling prtki99,00 PerAlm,203 sideq Cy dendal, 1997, SBN S7-00' NAr dit barn sbmmer, Lennart La6son,63 sider,... Innne for as. l 996, SSN 9 l Pris: kr 36,25 stammandre-tr hfortnn, pri::<r131.25/ 1edenspr3,krl05,2s valcolm Frasei l-13 s dei FSD tor as. 1997, ISBN shmen-engundbog AndeBLundberg,3s9sideiFSDIorag,200l. SBNST ,..,.... Priski375p0 ShmerdulL nnanl:konil2sdeifsdrodag, tukki35,oo Sbmmerditbam?LennartLaBson,2osideiFsDforag,l99s Pris:ki35,00 Stfrm rdinelry?lennartlanon,32siderfsdforas,l9t prl:k(3s,00 l'1ed emspf s e er ved kob al 0 *k. piecer: kr 23,75Med 40 nk: ki2s,00 shmenogskole,...,,...pds:[[35,00 Ei8il r;u uid,rne fuebjeq ogper F Kiudsen,33 sidei DdVS os FSq 9r7. ls BN 37-90s33-00'2 Atlwemedshmeq..,,.., Pris: kf,14,25 Hemrn chrth,nn qper Fab ch Knudsen,32sideiDaVS, 993,lsBN 3/-90s33-02'9 Nirdet lille bar. shmer...pris:kr35.00 Pef Fabrch Knudsen ogherm,nn chrishan[4os]deaspe.ir-pzdagogskforlag, t95 Ved40*k.c31.25 Ovensriende pr sef er ncl. moms. me n excl. fonn de se (porto). C eb),r pi 30 ki for foeen del$r til udhn de. Foleende to{prceede piec r kan b6till s hos Fsqmen ldee gennem Danekvidens.enter for Stahmen (DaVS till.ffier et ektpedltlorc-gebyr pe 5 kr p ordre): V jledning fop for ldre dl boh der stammen ,...prk,ki2750 R E Knudsen, E, L.Ben q S. tllchaelsen, Spe.ia -p d ogi. < ior ag i995 udg erpa:urdu,9rkgkqbosnisk erb6k-(dtis?daftk Sbmmerditbarn?Ltison,ssRrorae.l993,rrabs(ud8rre...Prkkr2250 Video-bibliotek Fos ndevideobind kan ans modete[spedtonsgebyf pikr50.00 vi sbmmer og hva' 3A - Om un8e/rckne dei 3bmnei FSD/DR Bindvark$ede. Talel'st og *ammedgst - om shi born der sdmmei og deres ioa dre. T-shirt Ulven Srader - B leder af born der s6mmeim.ho) nanderen4.pedeeen. l6 ud,,rr. F"b-.,ool Er shmmere klogerc end ikke{ammere? Kom q smret Kobenhavns L.kalafde ng.se side

17 Foreningsliv Generalforsamling i FSD FSD,rhordef (J s n raforsamlin 'dd.rlo-ldc"lb-nr...1ocoy se b' "so" o " D"l"dqp:gqa-balrkser. lk:l v're lornanden i hendesene*den Lmyts. D sotuenogre3ek beroffenrlissores neienummeraf Udryk. FSD post og flere medlehmer pe Fundraising kontaktperconer N%e onsker kui et brd/b:d tilsendr r hwf adres Andre onrker e! bretb ad tilhvennedlem 03 enkehe ons[er ikke, * det rrefrsi( at poien kommer rn FsO Da.ek.elnhet geme v yde den nenoptimale losn ngsl bil gi ior FSD som mulisi anmodes de, somkunonscretekemparuf udr/k el er aiden po* pr poshdres se,:i E ve bes d ril sekrebdarer hyk der kke al erede er aorl Hvk man s {l e modese iere end det eksenplaiman harbedr om,kan mrtr io Sive det!i sh nabo alle fob:3r Proiekerska videre sendes t rundegingruppen. Os hyis derermedlehmeider har dose ideer ril hvordrtr der k n sk es m dref ri roren n8e\ mr de mqet s rne I n8e ener skrive dr en ar de Du kan hjalpe FSD ved at give en gave a FsD ef arhrigg J i skud lri ofienn se m d er % p Hre fonde, o3 er v lst ter um fo, m:nge r srudso,dnieerer'cod endese henhod. En forudsahing ror denne godk ndeke e. at mindst 150 personeryde. etbldhs hvert Ah DesvEre niede vi ikke op pa d*e in- 6lsid*e Srog haf si ed s lkke opnler en sodken, de se. Derlor er det vigr gt, at d nanee som mu iq! Brver et brdms Det er ikke bidhseb aorrelse. m en a 6a an hller ar bidbgdere def er DeEa sivere,der omkerdeivi brive n vn!i Uddyk i lorbinde se med iafegnskab{.

18 Landsl<alender Bestyrelsesmtde den 3. marts 2002 Generalforsamling den 20. april 2002 Nordisk Stammeseminar sedtember 2002 rode. d-i t4-6..p.arba. B.ryq.\o 3d Lol<all<alender JellinS/Estved A {iv te6weckend pi Ronbie websne, wwvtod bom rolmerdk Kobenhavns Lokalafdeling Hrdu /sr atsna[ medandrcde scrmneidsdlledupfoveat Vie en io< pceoner5om er vidt lorc ile, mef alle har det tilltdes atvishmme: vimodas ro ke om shmmcn,horeandres nei nger03gve edar ngef videre Hen ture byen, lavc r sp iatene r erteepot og $otre an:ngemene r Fvs du som IorE der e ar pirdrei tr.,, e ed v kunnc ive e! : r ib! noda. I'v s n Tacpadrgos- osopedrbderande.lourna tref os and'e crseylolse ie os5i me8er ve 6frna r L r os. V frader den roise.ordag hvermined ( 9d 21 Chrnb'shivN BeboarhG,Dronf ingensgde 34 1,120 Kbh K.Sedet %lid.puf.et liii dog vf ere, s:l derrof ef der en sod de lo6t it konh e etr J Lase sede n Bendten.Ttlz ,E ma : td( Tr ne Andetsen.I f: ]3 25 z4,12 l8 ud' /r 6.De embe roo

19 FSD's bes relse ve 's rsigt over de ansvarlige for FSD a'ktivitetsomrsder' FSD For as ,, l l ermann Chrhhan n Foftldresruppe ( ele/ nfomodei , Car Enk PdeE-Lehm Z H.nd kappolitik ,..-, H ernann Chrchan n mationalt adeide...,,...,,....,,...,...per F. Knudsen Medlemsfroder......,...,,....,,,...,H ernann Ch rrsman PR oe mediekonhkr ,,...,,,...,h ermann Ch risma n Udr-yk,,, Jen chnnensen we&ide (w.fsodk) ,...hermann chr 5hann FoBknin& udv kling os semmebehandling... KIBEn Bifeldr Fun d nkins ,-,,,..,,,...Henrikjensen Adresseendring? sekrebriatet t t Kt, t6- t3, Annoncer i UDTRYK naskinskrei manuskript eller elekronkk iel<si (wort). r.rdigi i EPs, aur* e rer PDF-iorm* med illusuation og u&"'. F.e* ro 19

20 24 behandlin smetoder Stammen og behandling af stdmen har altid v-ret omgivet af dennylistud6mneosher bladetomalte bosdfande6 Lundbe4 Sammen - ei grundboa, refereres til 24 behandlinssfoelas" hentet lir den svenske fo Grc, Selv om dhse roislag i dag vl ff de fl68 tl a! Frkke p6 sm ebendet, slol nan <ke glemme, at der forts* rindes mansemlreroslordomme.%atdeieeaf lbehsenet (s(harvtre!6getimvendeke. ) sasrormuiden med sknd eikl\der r ble r slagtet en tondag aften og fiiet en sotrdag after 2) Sagfrrfmund med lungen ge elierat den er 6get ud af deu s asede krcp 3) 4) s) 6) 7) 3) ej Slag owf munden med noser fm en s ashing. S as 6r munden med lun8er o3 hjee af nyslastet catui Shg for munden med lunger hlerte og irube lri nys astet drr Shs lor munden med ka wiwbl Shs lor nunden med sfse unse Sli bame! uvenrer med kr velunge i ry8gen. i rn rys,grer d/i slag ior munden med flrdrisk. Slagfor munden med l4ende fi s<. 'rislag for munden med d isl t3) F.rkrEkl<eke kureref sbmmen At drikke melk lra hunhund kureref ts) t7) Den sonfrende ska b de en r dev over (itsa&rrderen h despote!gud) l3) sbmmen r/ses bort med c,mle pfher e) Brod fe srvmordere kurerei 2l) Sbmmende skal bide en dod 22) l.1an ska si en spand mnd 23) llan skal sk$e tunsebindet af 24) l'1an <uerer semmen wd * pu*e 20 udryr. Feb-' roo,

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Strandvejen 23, 29 Hellerup. Regnskab for dret 26. KIRKEV,ERL@SEVEI 18C 35V,,ERLUSE TELEFON 4448 16 56. TELEFAX44487674'E-mailinfo@owanting.dk

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken)

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Risskovden25.februar2013 Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Tirsdagden19.martskl.19:00iBlokB sfestsalikælderen,skejbygårdsvej36. Dagsorden* 1) Valgafdirigent.

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

VARMEFOBBRUGET VAFM ESPAF ERAD. af enengibesparelser og tilskud. Varmeforbrug over gennemsnittet for boligtypen

VARMEFOBBRUGET VAFM ESPAF ERAD. af enengibesparelser og tilskud. Varmeforbrug over gennemsnittet for boligtypen @ g + a c - xtt 3 3 C l (D n VARMEFOBBRUGET Varmefrbrug ver gennemsnittet fr bligtypen I 2O0B van det gennemsnitlige var mefnbnug i Mr-benhaven 15,1 MWh Pt-. 100 m2 Det gennemsnitlige var mefrbnug i 2008

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

-ws w. \ F",-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion

-ws w. \ F,-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion '::.:i::-,t4ir F",-=-ffi :...':4:). : i::ril 'l :l:ld ii: i.'ir [ :::::.t:. 'L ṭ 1',*: -ws w ::-.i:::a::::* Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion af designikoner,

Læs mere

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter

Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Sønderjyl ands Revision Augustenborg Hallerne Aktivitets- og Kulturcenter Årsregnskab 2013 D.r u lirtrs!! rsr.r kr.,m! l^.tgnrtrb 1. jrrur ir. Bsr)relse o-{ den dasliee kdelse hr! drss ddo athsr ia.!snskabcrlor

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

', loktj- Café GOD ENERGI

', loktj- Café GOD ENERGI t'sr*^mr ', loktj- Café GOD ENERGI i t SKRTV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER! oj lo vol ve *- Itø^c (/-O^K > rk

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

Inddragelse af patienterne erfaringer fra projekt PaRIS

Inddragelse af patienterne erfaringer fra projekt PaRIS Inddragelse af patienterne erfaringer fra projekt PaRIS Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business Innovation and Concept Creation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Læs mere

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER F U N D R A I SING OG P R OJEKTLEDELSES K ONTORET J A N E T Y M M - A N D E R S E N Agenda F u n d r a i s ing o g P r o

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere