. Februu ar8ans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Februu 2002.27.ar8ans"

Transkript

1 . Februu ar8ans Formanden pi *udietur i Ergland sid 6 born og unge side l2-ls

2 FsD er en landdoreng opreder l97l osha(loruden $ammende, ogsi mcd emmer b andt for& dre. faglolk os andf e ntef eserede ud mmer 6 sinse om iret, UDTRYK - at udbrede ndskabet rlshmmen q sammeres v ki'l ft Dddve oi opysondc og ridgivende v rcomhed med hensyn tl sbnmons :i6ageriforebyggelse og behaning, at notte fobloiig mod hcns/n ti sommen og shmmeb h.nd ing, n b drtr ti r kridg rf bchand ings og rtrnerv sn n8$nu ighed me, atvareqe summe!s inftrcsc paenhvef made. REDAKTION: INDL/EG SENDESTIL: Taleinrtitutternes Brugef.Ad (TBR) vhemr?nn Chistmann ( ) D sadvi/k nd Invalideof ganisatioh r (Dsl) vhem?nn Chistmann ( ) Eurcpean Leagu orstutteinga$ociations (ELSA), v Per FKnudsen (, ) Intehational stutt dngassociation (lsa), v Per FKnudsen (, ) Besty. lsen for Dansl(Videhsc nt r for Stamm n, v Inse Petere L hm (5s 974s l2) osanderlohans n ( s6) Herudovef de Ege' v iei uli]rmalsott nordhk samarbeine. hvof de tem nordis< ande pl skii atrangerer *anmesominarer s ( ft uden serirer (rodder) Pli d3kee e er erde! lun oner p, Bonhom 2001 DEADLINE FOR N,/ESTE NUMMERT Indbeh e 70 (rpi gro ,13 elef dnge. s cive,laxe e lef e maie ti: Foreninaen for stammere i Danma.k c/o DSl, Kldv rprisvej 0 B, 2650 Hvidovre Telefon: T lefa* ? 96 Tel fontid r: Mandag,onsdag og fredag. Kl.9-l l. Tirsdag og tobdag: Kl. l6-18. Du ian o3s5 udrylne indmekingsb ankeften pi MFSDnk.V d innmeldeseeftc.augus Ba def med emskabei ogsi Jo' det fogcnde:ir

3 Fra redal<toren I irr nde 3rnd s fohmd n- iklc aglufre. Dog Egner der s g a erede er billede af de lorrr dr nleisom vil ror gr der drft ske samrutrd. D n nye regering s k til EEkamp med et lofte om et slscmsk fte. tleget tyder pi, at dei ikke Yar rent v,lgial Stmmniryef pi q tninge/ ndvandref omddei nedlageke af en Ekke.idslvende oeaner og yder s privatjsennsef ef me se Rd lale (undslqld u dtykker) foendringer l'1an kan rre s ad fof dhse foendrinser ellef q ndeuenis,ateit rpo thkorerbsknin&l'lenentinger sikker. det vil afsedkomme $ore politiske d skuslonef M vil alle blive nodt til at Gnke os om os hge sill n3 d, hnd de! er lor e! $mtund v onsker os. VdsnddrenEan8, a6pend n3 os konsensusknkning havde iaed iernet den po t s[e debat. I de sidse tyve Ar h.r der v ret v!fr d se foc[e pi de polid*e paiti er ldeo ogeme er b d* erkleret for ddde. f4en nange pl deolo8l q holdnin8er er dr bende for defrokht d. De! a! menin8er 6ryd6..t modsdnleer konmer liem tse! o at ho dniiger bl vor klare er demoknt 4 lbrud- Endnu ved vl (ke om 0nandoren ffr konsekveber ror FSD e er det ovrlge smmeomrade. FSD I s n nuv.rende rorm er I hoib6d.flian8g offentlieedk<ud (rip:midrer). D,Ekv den<enrer ior s6mmen,t. e-horen*ituierne, detr P'd4ogkk-psykotogis <e P;dgivning og uddanne sen rf 6 ep.drgqer er lu d*ende 2rhanciSe af s/sbmskifrd har 3jofr, & inei mde d 3iq, Dd an komme tir ri sn e roreningen over for nye udlord rtn8e i Dedor * dd trodetrdig!rv dkkuieer hhd vivilned foreningen, og om v arbejder pa den rigi ge mlde. For maee af FSDI medlemmer er Udr/k den ene- *e konbki med foreningen. Dd gor UdrD{ tl FsDt sam nsspunkt q dermed et op agi lo neilesvilopfofdrel$erne.giklemind*dederikke hrr dd eller Ft til at rende t moder d at komme med * bud p6. hvad FSD ska gore og hvor M ska bryt3e os UDTRYKS nye ansigt I to6te nummerarudtryk 1999 skiftede biadet icmac Der hr ror udkommet ias rbrmat, men gik over i arbllve rykr 85 (et ldi *orre li,f mat. Bladet fik n/t :you! 03 smtid g g k man rm son/hv di t/k o r d rgfarvet, fort/kt fop os Den opm-rkomme Imef haf nok opdeet at der endnu en gans ef sket en forandrins. Bladei udkommef nu ia1 lormat med n/ ir6ide Fodden er udarbeidet efter et ople8 al Liseloic Grelck N elsen. def er gef:k desiqner Den belymrede esef vil nok sp.r8e, hbrdan loren ngen lir dd t sidan en farre*ribnde lof slde i disse sparet der Ved at indhentb ei ftk c t lbud er der b aet muliqt at lb.euse disse andringer af Udtyk for en derp ll pn l5 ore pi eksemplarer ca.ki mere om iret i r/k' udgifterleg hiber * l6eme bli r elade ror ar drin*m or bffer over med denne odse hed lndhold il Ungdom{El ved Silkeborssoe' ne

4 Fra formanden Hvad FSD ogsi arbejder med h rer rre:kid rlrr, ore p:. l-l men ved eden:fdfr:rb lde. som mn som medlem krn h6re og se, arbeider fobdnsen ossr med opgavei der kke er sl ioinef,ldende, qsom mange miske vil metr eren smule kedel ge. lkke daio mindre er dhse.p3mf vigtige ror roreningen %Iormedemmemesvilldrl den kommende tld Yil ies fofklle om disse oruaver I Udryk. Her % nu l klummen vil le8 Ese hul pa emnet wd kort * Ioel e om en de af dh komm nde tal padagoger I Damark har vi o uddanneke( der forme t km if.erer til behandling (elle undervisnind,som det hed' der i det oiicielle spbg) J sdmmen:aud ologopadeider Uddbnes pi Kobmhaws Lrn rebitd (KUA), og specallarere,der uddann* pi Danmrks Prdago! rke Unive*itet (DPU). Der uddmns 'le* spe.i,l- :rere. hrcr man med en brggrutrd som lerer ellef evt. pedagog har kunnet videreuddanne sig pi DPU pa e! os et k%ii i6 e erhanndet i6 fuldtidstudium. Nu ef denne vi dereuddann se im d ertid endret, si de fadte kandidaef eftef lun et ir kan besd PD (PEdagqisk D plom uddanneke) og demed forme t hm kompeen.e t I at behandle sbm men DPU har en rkke afdel n8ef rundtomkrn3 ihndeco d* er panen, it hyer aftelins har meset af deft re.pekdve PD l'led andre od blver uddanneken des oftere end hidtil, q dek b irer kya tetbn he8er v:rierende rrh?bigr ar, hvor i Irndet,m er uddannd Dd er bek/mrende, d uddmreken ril 6lepadagoe bli r dldlgere q ar den b ter endn mere geoghrsk vrierende,endei nu er t fr de. FSD har r rede ag vet et slktdt horingser til lon agei om den n/e uddanneke FSD arbejder desuden pi en henvendeke til min s*riet lor atfo e. d det er uac.epbbek, at uddanne sen inden b'smmen bliver endnu d serc.al erede nu foer man8e blepadago8ei at deres grunduddanneke inden for sbmmen adef dem i *ikken. ni de srir over de un8t mennesk eller en sed- KYIS er en forkoiteke lor "kvalier I spe' ciaundeni:n en". Den l.:ugun 2000 bley to cskoleloven ndret sl cnmunen nu s ol behle me8ei mered amtet mere end toi ror at 6 et brh i3umnebehand ing hos I bem-rkningerne! Lovei {od der direk&,a! hen5lgten til ld.ndringen d re sh me hehandling hos amgrne, q I iedei skul kommunerne set give sbmmebeh d ltr8er Lovgi r ne vr godi Lar ow( n det svarer til at sefre kommunerne til at salge elstik I meiernil hvilket som 6e kendt kr:rer en meset hoi mon. Derror opreigde UndewsningsminkGriet KV S, et appaet med er cntmkud%e m nkf* %4 re- Eiona t udva g i hveri ai amterne. KVIS ska fo s udyiklins n pi omridet te ia og derefter komme med en eeluer ngv a DSI kan samme toren n3en folge med, i hvad der *er sivel i det.entmle som (via DS! amtsforeninger) de reslonale ud- \&dqe sen rf finans ftn er udskudt tl tebru.r e er mirc 2002, hrcrbr manso andre tine im nkter. erne osn b ier ud. <udt, Bes utnh' sen,om vi i 2002 kin fl rl raffene lbr born og dere. romldre % uise. er saledes q3' u&kudt. vi nr opr ndeli8! nillei i uds'c ar li ifsoreken sidn idecember 200, menmlnurenie,i.eftmhdmini *Etionen igen korer inorma sm- Be,!4 beklrger over for PPR % IoF alde, ai vi lkke lcn g ve hindhsre op ysnin3ei men vi v I rende tilbase, 3i snad vi ved rcger kon[ret. Fin2nshinkEriei udsendte den l2 de.ember 200 et c rkulere om udgiftsbp for ll) udg fter Dese c F ku Ere [an nmme prcjekef Uft dervsnindbehand n3 rr 3ammen hos born, det bsillln8en r prcjek- Gr forudsaftr finans deft red6- gese. FSD hrr ndsendt d spenetionsansognins fe udsitu*oppet, da er*op prcjeket vrl bllve me8ei generende for prole t* o3 de dela' sende kommudei oe de! v b.a. kuldka*e siwlpbiec4 som de delesende komnuneb hidtige p an lasninbvi heber pa der bedsc. og vender tilbage, nlr vi v d n%et kon' Er sbmmere sjmre end ikke.sbmmere? Kom os ff svarer i Kdbenhavns Lok:lrrdeling. se side l3

5 Worl<shop tor familier med born'der stammer Vihar fn ok:ajdeingen Arhus fokalafd ling Arhus hr aodldt vorkshop d. I ljll-01 for f:mi. lier med btrn,der rbmmei Det foe8ik pi Homslet Skole, Der op*od en spandende d - skusion om ar hldpe et bam, der shmer Givef det barner en de - vi r76ni errepr$enererfn se e er en (Enke se * bllve hiulpet he e :mtet os vi ha\de hrret Susanne Ho8 L.6en, om er p digos og Liqe lor lrc 6n s {lle bornene Yise. hyad de Y* blere! enr8e om ir Suenne sbnede med.t isans- ayb i l.be! af fornidd.gen (udo r.de bornene i to srupper med en at spille pi n*rumenter i h usrkrumneq.v slolle udenfor lor ar se, hemmelig oruave.lmens s dle vi roe dre linde e8ne prob em*illrngei dkkuiere dem og prioriiere dem L sal uden ar det gik i sr/k ci Dd hbdin de dine li e! q ied i_r itruppervi koh ohkring samarbeidet med skore,den enkere arer 03 Epe o3kun r!g blevsmderder icregl ( med ballonei pl6rl dpeir og denp.dagogisk'psykologkkeradgv' blev klapper og rorqnrerel n ns (PPR),osv hede fiere prc- Plads til krcp$prcget Si holdt Susnne et op :g b :. om det almenmennal<el ge i at vi a e har brus for ar b ive accepteret som den vi er Se vtill d og selw.rd er vesenrlise nosleb reber Os det at vere KbPs e sammen meo vors bsrn,bor hee en *orre pads i vo res liq end der s tel niellektuelle. Kropspro!, m m < ov udtrykkef Efter en god piz roturde vi i gym' metr ei Mrn og en vokseni ol barnet skulle besemme,og roeldercn mlte fo ge med/im Ere barnet os mntueh pdre at 15 barnet d at spre det dr vildere, id! norre.vi svinsede tove,. q kolboter og Lm8ere nenne I PrcSnmmer s[ulle vi g m6ige og Erhed pi Epp r run& on Symnstikslen. V 3luede ar med ar bornene blev 3purg! om de sytres at l,tmof havde wrs gode til :t fo ge med t deq de seme vine (os i deres cmpo). Som 2kluidng pi dagen fik Y snakkd idt om de indr/k, Yi havde fiet Vi hr alle godi ryldt op af snakken oc hrvde d: fiei endnu en dimension foi t t wres ndsrst om, berjryekedos accept af bamei som dei er.g h d de! soi sbrre fokus pi a! EE tsi. < sammen med bomene. hvor det i ( c er 6len def ef domineende. Og det g k op for os. hvor neger ene4i rcres born har %.t de gerne v I haye os med til les % enmd Detvafen spendende q 8od d2& Hilsen Pollc og Mal n, Homdet Til dig, der sl<al til Folkeskolens mundtligeafgangsp rover! Sarlige forhold for stammende elever munddige atangsprove, hr du muljghed lor ar li el6aa id ril din fremlaggeke pl grund rl din sbmmen. l'1en du q dine foe - dre s[al selv bge n ratirel Konhk din kldselaref og rmod om hflp.vedkommende skal selllo - se tg vrre vrdende om d n shm mei (e eb mi dufinde en anden Kl6seleErei nsker b ep dagqen o3 orienterer hende/ham oh dit onske om * fi den t d, du har brus for wd frem- 48eken. St slol de to udarbeide skri se med besrundeke til din 3on derpa Biwr dig dispensation. Og si har du ffet dit onsle optldt. Du har ret iil at f5 den t d. def ska t lfof at du kan Du kan ogsa ff lov tl at have en bis dder med wd proren Det mi dervi* dis i fuertypisk kid der vare din qlepada8oa ogsa se v om ikke kender h nanden, har du re! til det. Bisidderen hl ikl<e hjalpe dlg med op8aren nen med ska der sr skrives nqer d rrg2ngshryker om din dkpeisation, Nei I Der skal kun s a Ye pi bevcet om din 'ektn tid ', hv s du,4165. du har altjd mv pl dei iid, med eller uden b siddei der ska t foratfftrema8! din opgaye'. Ektn "hj lp,ektrn id eler bisiddeke d pbven, anr'res Har du brug ror ai hore mere om emnd,eler moder du nodssnd, can Enk Peen"Lehm/calle f Z (b d* red l9-dden)

6 Rappo rt fra studietur Som led imitarbejde med prciektet "Undervisning/behandling af Stamhen hos born" var jeg sa heldigat kunne del" tage i en studieturtil England ibesyndelsen afde.ember 200l.Turen var aranseret i fallesskab a{danskyidenscenter for Stammen,Tal instituttet i HelletuP og pf ojektet.vi besogte behandlingssteder, forskningssteden uddannelsessteder og D n britiske StahmeforeninS. I ad da vire n8r ned ds sm ne Det var en meset L iftere$ rftihvorvlfiket ndb kidebetnrcsei nm,rbejdd mds Ensland,os som s nncruiender nogarbrrkereenddedans[elorhod,med endnu avere bev lingeril $illlngeieftetuddanne scqarbeidsphdser V modre meinesl<erder afbejdede hirdt min8e tog sispi!rcdsjrorhodenetidt i!b*kivederesa beide o; rcsulurcrne irdelpa rods il de 106 el Ae r b ds h,-hold {r mree,rprcbemsne de enmarom D:n mzr spits.m udd:nnelse inden ro sbmmen:rge pedrr.ger (der : des Spee.rr LrnsuaseThenpts6-9LT I adklef bruger jeg betesnekerne SLT og b ep:dasog llen!),norarbeidstrne.sbrseo8nfisknraton t - buddenesafr ogl<valteimanbeon'irepo*code Lortery' (Po*rummsrorde9, No dt t bud.ellerman krnn-e wrc se uheldiq at bo i en koinmune med et dirligt. bud.ellerhet udei i bud owgt s[e]ner man mellem?eienlktel (SLT.der &e kefde'speciefti senhen)og tp.ia se ede, 3om er mennes[eider er ( ir.ere 3bmnen. En nine i po*nunmar ot en sener * den okaenatiomltser.hservce(nhs), v$ den senere ehodnnebliidrden,y modtc

7 til England Fren.hay Hospital, Bristol En af dagene besoge vi BrLrol Der r jeg si he dig at mode ei 6lepad4og, sandrine Louvet, pithe spee.h and tnnguagethenpy Reserfth Un r pr Frei.hay Hosp - 6.Hm arbeids p: dpbiekr.derer baeret pl de:am me 6&er som mt esei Pbiekt. Hlnhavdelasmtindlagpilnternarona Fluen.r A$o.inion'kongresen 2000,som Er en mpponowf loprclektet og en opb[t t det nuvffende prcie., os nevnte at de har de smme prob emer Ensland med eitibuddene, sev om det bit:ke qsrem (National Health Seflice NHS) er shslist og ik[e [ommunah som PPR (Padasosisk ps/kolog sk Red3iynin3) i Danmar[ NHS s cl omiruktureres, hvi [er ifo]ge enslenderne sker af o3 ti, os m nd$ en sang eftef hrert reger ngsskifte Sidanne om- Sbenbat tl senseld visse mulishedefor d komme t d payirke den ommende % ndho d. I oyrist hivde Rdamar e Ha/how Frenchay Ho$ El en et drc om resu dtmi inger al Lid. (ombe-prqdfrnet (ei behandlinssmebde ror smibor n, der semme4, undeeogehen vil b ive ofientlis. dor pi Oxlordkoirerencen llun 2002 Forni ene med undebsle sen er at fasbli, hvl born,lidrombabehand ingen ef effe[t v lor UndeEogelsen vil korme med ffdringsfon as til metoden e er toras:,idre netoder t de born.for hrem metodeikke ereffekrvaliialthibermandervedat {nnehenvise bornene tilden me* pssende metode lor d* enkele barn, dledes at bom si v dr mulist icn undgl a! gore ef hringer med behand ingsfidkoei vik6rt itog fra rcres base LondontilBrsblrorl beoge sdnmereamet pi Frenchry Hospiul. Pl en del rr orei blev vi lu gt af Dronnins Ellabe$, som refe med snme tq som os Af en el er ande ngen albgetallerede ichippenham uden a! rotz le os del s, vi fofrstte alene til Bri5to. h hj.lp ykleda os at sri af pi den r gtiqe s6iior Det er nok hide fore os ense saie, hun h} h:rt mu shed to r [ore bs med os Forhlben( rfoercd hun r

8 Rapport fra studietur til England..-",, Man.hester Metropolitan Unive6ity Pi Man.heser veropo hn UniveBiq arbeldef Lou :e Wrighi inden for shmmeomridet med at uddanne kom mende SLT (b epdagqe4. I anledn ng af rcrt besos vaf der os. def dobbektimen torelte om det danske be hand ngsst$em.behandl ngaf smibom,om Danskvi demcenterfo'sbmmen,os om at $amme. Louke Wnsft $sde. at de danske blepedasoss i loredm et Michael Palin centre Ta epedasosei w ie Boterill rorehe o m M chael Palin Censet, at det bld ibne i 1993 so mellem en ver8orende rond (en thar ty") red nen the A$o.iatioi if Reseatrh inb scmmering n Childhood (ARSC) os the Camden & klington Communiry Hskh Servics NHSTrusr center er rofr roiden (der er priv:9 os ar den lok: e NHs Gom er som man ikke bru8e Stor der cnde uden lor landets Srenseio3 det v re vare en vallejo comez pi un wbity Arbejdsrreko< i "ll FoM, medlemmerne I robkn ntigruppen, der arbejder pi tor skelllge prcjekter i forbinde s med ssmmen. Er prclekt skelier me lem f!nl< onsord ' (Fun.tion Word, 'ind % ho dsord (congntwordt. I s.rninsen 1e3 sp $e dec' er"lq q dec funktionbrd.mens'\pkt er ndhods ord. Borns ikke fydende h e pi tunktlonsord lbrer ikke nodwndsvs t redmrende shmmen,mens deter$ndsn 3rai ikke f/dende E e pe indholdsod forer t ved. I et prcjeki om sammenhengen me em bspdsethed os semmen er de 6f tiden red d abmre deres teor er om shmmen pi spansk. Et tredle prcjekr gar ud pi d udv kle computeaofrware, der kan afbejde med s6mmende 6le os derved b$edre bedommeken alen pebons sbmmen.ossi her arbejder man pi adski se sprcs,si det f-rd8e resu bt (d bedomm ekes n*rument) sku e kunne aiyendes pn mans. sprca navn TnwE Reid. der havde lgmmer som brn, hvilket havde mrbdisr ham om n6d nd gheden ar et center Sku6prlleren f4ichael P2lin g til ade se ii, at cennd b s opka d! efrer ham, da han hayde haft en fremtiedende rolle som den 36mmeMe figur Ken filmen 'Fisken de ki rc en som Ken bru8e han den viden on samnen. som han hede fm s n far der shmnede hele sir liv ud over at g re cenret s t n*n, har P! in vare! nvolve r I at gore cenoet kendc os hin h ogii pl2ndre miderpicentret er deraner ll G. ep dasqer (sld or et adm nktet t peeoiale pr fire pebonei Rddngs nierne for behandlinserbeide! er rof de! fo6te,2t man son et center de den ior shmebehandlina s[al vere ] sbnd tl ai r b/de i.eke lige behandlingsmebder da ee prsetila e,forderandetarbejderman!drnowrbe vkn nsen om, at forldre eller rddre med ner t kn/tning til barnei er nqlen til wl ykkede Bu Ei i ' yde vederlalsfr konsulen6erv.e d konkrete tilfdde af semmen hos bom og un3e ' i byde behandlins % udvikle nye metoder 'tilbydespecialkeret ridsvniigtl3cmnebehandlere Defefca.250 henvsniiger oh ire lenberylcen beiir i bedommelse fulgt op af en aibefali al behand ins. BqEe im dre rlcl de hse bed.m. meken Gilremi barne! har to ioru drc), os det er vigtigc at den Loka e Glep da8oe o3sr delt,g i da det er heide der i de flese tl i.lde ska rore den anbeh ede behand. To SLT de & er i bedonmeken, den ene arbeider med barne! os den,idetr med forrldrene.bedommel sen ai b.rne!;!er en time til hal nden os besdr af lor

9 Cenifet har be md ngstilbud ril smiborn. til 7 4 iri se(bideintensiveqe[siensreforlob),ogtil 5 lslr se. Der er et besenset bud om vokenbehandlinsfor indbtge e i lo dlomridet. t lbudet omfattef <un ndivdl Fo 5<nn8enpncen!etbsrirtortidenaf rdien ii borns 6snin3!r som er mel lor be ffd 2 P3ykolliri.t s a prol er hos semmende born. 3.sprcglEe dner hos born torosefter behind ns s.singer-cse sdies i Paran!-Chid-tntendon thehpy (Pc en behandlibffatodaroriniborn og d *es Hvrd rearshi ngaigiiisirewlrie Bolerit de! er sven d foredse miringer J beh d ingsresu 6rar l'1en der er nok ingen veiudemm BeSrundekerne i.r r rorebge resu hh:il nger ei at der er en pbres one pligt over fof klienter og ioeldre;a Natona lleath sence (r.f at ll perye)iaidet er en s6e r behan d nssarbeid et og ddgivningen i a. dei $s! ter meda beldernes profe$ one e udv klin8i og endelig har cenoet sode fr]tudsetn ngef lor i dea egens c6 al et 5pe( aliseret centeiatarbejde med arudvkle resu cc me e og ulormelle bedommesefalbafneb ce spros og hrcrfl)dende bamet bereradebtilpsset *ru.u' ret nterview ska belyse bame6 loerie se af os op mergomhed pi p'!b emet Fordd om cins se tmerqomhtterforddrenesmden om shmmens opsrien hos bamet.dens udv (ing,ftsvng os variibilie! De sporses til lam ilie hktorie og ts olosis <c hk6re( barne6 6 emesiqe o3 sprcs iqe wnei om del er no8en vi$ise t n3 ansiende bsnet, de6 oruiye 5er og v*dl.tilslut b ver ini.mirione ne sammendru!lor I g ve roraldrene er lonleke*rund ag if deies bl ns s6mmef.formrat er dijerne der n'y*rg o3lovef skue se fn sbmneqrsve forirdrene krr osajou,jort inrom ion oc * anberale ef behaid ng3p ai her er samarbelder med den okr e alepidagog.etrtnl! da der udfore behand n8en rran udarbejd r en nppot, der b iver sendr dl ror Eldrene 06med lorddretres :..ept,i inrcrered hg- Io!.No3e:Iboflme hr r bld om beh:ndlib p: M'.hI Boterill n Evnte, at man arbejd er med sinsel.as e *! d es,osaltsi ikg u med fre[vensmil ngeralsammen. Mai 5ef pa to sende likbrer: Se <rmrins hos bam eller 5ni ere end m-ngden ai shm men. om den senneide peron siver udq(torselvtil lid. og i hvilkei udtre oln8 sumfren piy r r!i yere sn genere r Endnu er arbejdet ned resuletmi ns pi et t d, ligr 3bdiun. ob nan erkende ; * de n vnte tikbrer kan Eriere. hv Gr gor uideeosese ne oslbekn nsen iomcenr r rrho der Mrkhops % kueer for 6 ep d?so8e ovef he e andelvarighedei q iidhordet er nrpa*e! ku.- s $ernes knv og onkei Ekempler p Sirbarhedsp of hos smibom Paren.Child IntemctonThenpt Hlemmebehand na basere! p, Pare Thempr.torhmilieiderikGk kommedl behand ' nten5ye os earebiye bahrnd iig. BehandLing ar taentrgere, der i so.hle rnrdlgheder. Behandling af vokne,dersdmmeiomhandlende ef cn de 3er og rdrardsm?see ssxieg ei tunona Co n- iru.tthenpy,ld$ingsrokuserer ko bedr ng ]f dei n/dem 6le (Bem*(arordef rherrp/ anrendb i smme betydning somvii Danm,rkanvendef behand nd eller'undeflis- The City Lit Cty L. London er en sla s[oelorrccne.en bl* d ng af aftetrko e. spec alsko e oswc. Summe^, nres mana m enl s pan s [, sel]fo 6 i *u dlelb beredende ku r ser er blot et le udp uk I': prosramme! Sko en har er *ort udbud at behandling af sdmnen (os dflas ) 6r rc ane. os dererossi kueer ror GLe' padago8e ; Under besdset de tq vi en drg i en gruppe behand nslb ya ne.5on deh.c ieriienswklnr med b er i.6te de og 3-s dage fnde *ed hilviiden mlned 3anere. De! var e! noi ibldincei.rldb, og man v,r kommei ril pul ou!(in broc(.orredon,3om de k:dre dei).det hrme8ersp ndenderrrdbe gruppen deisa beide. hvor nai bl.a. r inde p1 utrdgieher og rorde e og ulem Ud over derklks,v blevendelar Bruppen pi 0 (m?m) v:r szrdeles ihen over fof at ii se[s lremmede menfeskerim gruppen,selvom h de Blemi d ror*k dm, r vi Y lle ko vfte arandre r bud til menneskerde'shmmei Derererlorlablormenneskef med sklultsbmnn, ''Hvadvlle3med ret. hvor u- lef er er,r spekterne "udo/k dssennem iemmen, kommunibronpiadejdspladsen.brusaltelefon.de e r id: st u sus i r o -" r I en s, uppe.os de e senoptr. sl n Eku6e lor dem.de hr v:rer ' behnd ns I uf >

10 Rapport frastudietu r til England serne lbr trsir ( b6tar afer femdageskuisus at adelde med vokne. der sbmmei og et femd,lakunus i ridsivnhg k en6ambe.eide gerder erhvervs ntrcducerende kur*r pl to dage ror mennes Lid.ombe-prcgrammet walth2m ForesHeathAuthoriry den nodo*lise de af London acpei er omradets demqmf i s n nformat onr bro.hure,ideibrcchuren indledes med en oft neoduktion pi bensa s( Gnbneshk srsk. suiamti (o!.r sprogene i ndien),h ndi.punlab,somalsksmikk.t/rk6k og urtu. I HuBt Road lig3ef et aforsancationens Healrh Centrel. hrcr hlepdagosen Connne l'lofiilt er en af dem, der Iir for sbmmebehand insen. Vi Er en gruppe pifire.ders nnem e! enyej$peil havde liet lov t I at to ge ses oner med to born q deres lniliei Cor nne l'1ofiaft hrvde pe fo$5nd 6dLt os om L dcombeprcgmmmet, som hun bruser pi boh op! lem iider ikke harandre prcblemer end 56mmen. bq/ndeken h&de hun med sin ion.rc d.ncebag' srund. pi lin e med sbft set alle andre britiske alepedasoser veret endog mese! skeptisk over for prcgemme! defefudviklet b/deen Lidcombe isidne/ Aunra en. Pmgnmmer ef baseret pi en behaviori*is ( (adf rdsf/' ko % sk) bnkesans. Etuf at hm vrret pi eturuddannelse kumr os have prov t det slnphcihrhunlmid' lertid, pi nie med *ort se! r. andre 6 epedagqea blryet mrbsi* om prcsemne6 invendellghed over for de born, der ikke har indre poblemer eid *nmen. Pt *ud *uren vi den samme holdninggenbg ie gin8e. En af dem, vi 6 te med, nanie, at adrerdsan drn3 hehtbenb.ft ikke kun eradfards.ndringmen ad f-rds ndrhg gor q3a nqei ved psyken, Moftt nenie, ded delafpbgnmneb suc.e k:n sk/lds,d brre6 lor ldre uider i ednin8 indde es behandl ngen. Pt den frtde kan lor ldrene gore nogei lor deres barn. os de k.n se, d deres ndsas har en pos tiv virkn nt pi ba! net ob de6 ole, Dec i si! ie v gi r loreldrene styrke. hvl ker igen reducerer d res belymdngef ovef brmes Dircktrr Norhert Lie.K ldt pa sit konbr i Brltish StammerinsAssoci.tlon (Bsa) Den fon hmilie, vi obsererede glnnem speilec benod,fei sp6rs drens o! hzd r:r Mofi,r h:vde forolrg r dreben nol med rne 3ra irv,rlge l.viqs:mnerul L dcombe prcsnmme( De erfarne b eped oser i vores gruppe [unne da ogsi bl.a. dentnceresp ndingei03 Den rnden hhilie besod afen drens pefrre Irned sin mor or hr Fmilietr Er ca. se mineder heine i pe arammerdeneenssammenskulle denrdvzreblm! vaendlst reduceret og hans /*t aruleskulev.re scs*. Foaldrenes ph b 5r; bl.r ' dd 3t r Ploft et he heds ndrrylt36mmen ind pi e piendefn ltjl 0,hrcr l0ermeseisbmmenq er neren ngeisnmenvidsefenforheleperoden som foftld ne hrdeopcqnecorden YnF en brse ford. men med etr genere t h dende tendens TalePeda- Foeen mjei ssi.nerne hos hend de i prc.eni rl an6l sbvekei oe nir pbcengn kommer pl eller under en,sir mrn o r I oprolgningsrasen. hvor beh,id 'ngen frerdnden rrse. ud F.dldrene 6r v- de rde endels sl lhemnde sig.hv s scmmen rof British StammerinsAsso.iation (EsA) er trenet pi den Snriske s nmeforening,der er EurcPa *onfv modft Norbaft Li*kfeldrderhartnelaldi' rector Rebe.q Fo6eider stlt for admin sr onen, I,te Mn FuntBi der er fundeiser q L zwhlei der srtir Fa8llge dhk($ion r eftef dbejd$id. Fn renne Norbeh LieckGldq Bsa og tra DAvs Tine Es bj rg, Dorte Hdsen og Per Faba.h (nudsen. Derudovdhir dsa etr d landre meda beidee,bla Rache Evenrd, Cherry Hugha og lan And econ, der e r dllnf* son deludsmed:rbeld re elle somrrvi ge Oe e ak n peuoner:nelnr ende ul:y! ruldtid$. linsei Derudder har m'n er BGrd ofadvi.ets rl kqttet, qmanhrr 0-2 peboner spredt ud orerlandett at si rid i sp<iftkk sporysmel

11 De er oesi cn lor oinss <o nire, da BsA udforcf roakning os opmunrert torkn ng Pa.helEvemfd ef rornam osi stee for 6 en rycn.dcr nd. vdere hif sgus ar kun EsA vird% nden lor <oft tid mdre der c.sr d$ br$ s juid 5i pc sn ( Io m rlen reg nre rer roren trg) Ar Y E ru*ee bcryd lisroon.nlk trnairislo, rorcninsen (Ttui).li.un ov 3in igs tr rrdsnne norbriunnicn. op mod 400 ir BSA b ver for en n r de fimnsiere!.f ri :kud lri (veso, ide) printe os ofeit e ( deren de t 5{d er,rem?rciti spe.rikg proleke4 h h3r ve et. er prob em r lii detr dr8 ge d. h fiian:ie t For ny s har loreningef d.e iier pange rh der f.file otte. d se penge kan bruges ril rr rf: ere d rtai Men det ef hee tiden e. prob en s ife petrbe no( t afbeldd.foftids (d{ember r00 )rh.rofii8s er rh a pef8e fok til6 t 9 minede'r hvilker ef ef omme rii8ere8el ror dcn t/pe ro en iser Hvis mrn rf panle r lrigera td ud ifrcmrden,er er fond enefer q rer ir)dct s(d Undefsadannelo nodvendishcd mcd en profesiorer lurdrserno$er n:viie ovrsr.ar dcr udb/d6n'nd:s ngiem rferpi BsA har en re &e p oic rcr orende. os lo.e <om ne. i derheleireetmesetikrivpiomrider idetdenbilehaf shhnere os lnep d oscr onnede sivel sonr frvil se rilr:ibedefarss.farcn ngcn s/nes oss6 itv re vrrdsl brrndt urep di8oserom5at t dinstc lorho d en *or dc al dd arbci de,som Fore ngai ror shnme! idanmir(q Dansk vdenrenrer for shmnei udforer Dinmar(BsA! bud8eref fosei sorre eid sum'nen ar ienmeroren n gens ogviden(enn s bldgetter Forcn,sen har lor tder foseide p'ole{er lobcndc: Telelonridg vn ng der er ved at blivc udb/ggcr Er pa<ket a bel&svereogansatu piarbcidsmartc Shmner s<oen-hjept samm.ndcccv*inlo maton i Ercrc os rndcrpcronilc Dcftc p oiek!e opfo sn rypi ct prcrc. Kimpisne am cndsabt Iem NHS.di:riGr eri Skodind.{ i NordeiBlrnd,el No dradd,ft Nardvejwr 8 o3 wtrddnnoqei b/ Fdrnj er er rbdre opnffg.h pii tr.dveidgh del ii tid triervetrrioi B i roe/nr nii vanrev.fekef.nsudhef h.rdans (dekomsa, ot (G-i/dende be rrfgs er Fof nii er ef at rastsli artuime t 9 rorke lige ninl e lomodn ngef om d lore <o nftn af shmmcn e, dobbet si holbland. ndsate som d.n ov igc bclolkn ns Derer resen ingen $ammebehrnd nsti ridighed fa Iange'r o! de an$tte ilengseme hr ngen uddinneke i d denrlcereelle sckle ommrniaronsprcbemei Tid is nd$6. E! *orc fi e ire! prcje t b ev af5l!ftr Ior ct n s dcn med ens undg sei it tid ndse kin sve beme ke ssyffdige resu a te. ir hielpe { b.m,de' sbnme' ne iammun ati.isvrmc ghed Bs Betr ir d *e resulbrer i brules ril pr landsp an at ar ned 6nne en Jgorefde r.uke id ie{rammere? Gn og ri varet Kobefrivns Loktr rrde ng se s de 3

12 Foreningen arrangerer WEEKENDTR,'EF A SAMSO Hvornar? 6 3. augu$ 2002 og augu*2002 Fam er med bari,dersdnmer AdeBsruppe:rndr0 ir pi derrd9!ir hyor rreffer Hvofdan bliyer vi tilm ldt? Dereruprdst l2hmic(sahvs v veres iie pi tlidnilpadsc'nc,m5 snbepcnnenqliicrf meldt pa t mcd rysb ankcttcn pi sidc 15. ts:r du spdrgsni erduve i.nmed - ltrw rile5?(t tetci te c dmgeil^,r ng, miiig. r n.v hr'hd4/deb* om s mmen FoErdre beder c r7s,00 p;peron bornergmts voksne o3 der der rnher 5 a y re mcdlem af FsD ltus r.aden.april.gsamrdigl]i et g rckot t d qefbehli,eef med bec ingsrrist def l7.ar. Bide Dendefkomneflorrr m. e -prncppe.os heryn t,at nye dehsere ogsi sgl klnne <onme ned. sen b (<r.53 pi knr.), b'o/tufseb er og bc/ros e k?sse). SIDSTE TILMELDINGSFRIST:20. MARTS 2002 *) 2ooi

13 ForeninSen arrangerer WEEKENDTR/ Hvornar? Born.dersBnfrer- og 6n ror.lder AdeEsruppe:me em llog I $ pide!tidspunkt, Hvordan blivet vi tilmeldt I Def er kun plads til ls bom (medroftdre),sthvk lvi vere si[[er pi d 6 '!n,f pladserne, mi I Srib Pennen og li ef t me d! pl tiheld nlsb ankeften pa side ls lltr du sporgsmil,er du w kodnen dlr konhkf lohn 6r$rG.den Laprl og sntid 3 tir I et g rc 6ft rl delbgerbeb nsen med beb ngslr s den 7.ipri Blde Den der kommer foer rl mo e - PriiciPpet og henyn t,at nye deegere ogsi skal kunne omme med F.E dre bebler c 175,00 pr pe(o Begqe ska rre med en ar FsD Ud over kr l00relundebkore e3enb (cl53pr kn.), bdf-rsebl e! og blttq {z klase). sldste TILMELDINGSFRIST:20. MARTS 2002 *)

14 Hvornar? ljnse,dersdmmeil'a lart ogmed 7ir - vi arnte.rida.spiiesor.rsc,k pped ifs Foreningen arrangerer SOMMERTR F pi BORNHOLM Hvofdan bliyer ieg tilmeldt I Dereret bes nier rnb plrdse'i si hvs dtr y vtra s ( ker piatli 6n?f pidseme na du!rbe pcnnen og ri d g tilmeldt p5 t mediissblr&aten pi s den overf.i Hardu spor$mi,erdu vekomnen t itkoibaegef da as Kim Nre se\ r Kommeries med? +) Du:a vere medem rrfsqderud.vef sb dtrkun Bide Dan der kom ner fod ri m. ar Prn.Ppdos hensyn r, r nye de hserc os5i s al Dar v blve rr es oanspoti Bomho n. SIDSTE TILMELDINGSFRIST:20. MARTS 2002 *) \ w ll ry =qi

15 Hvornar? UNGDOMSTR,4F ved SILKEBORGSOERNE Un3e,de'sbmmero3ertdt 3 ei men ikke 23 ii Foreningen arrangerer Ud over c 100 Elunderes bus/bs (2. kl6se) Hvordan bliver ie8 tilmeldt? Oer er kun plrds t 3urye,si hve du vil Ere sikker Pi r 6 en p 2ds, mi du sribe pennen q a dig tilmeldt pi!] - Ar un8e mader andre sommere oe nr mul ghed rorl - p6itive oplereker og en 4er selvoplxicke - a! udwks e ertuinger og viden - law n es :ktvitetei herunder r.ek. sel e i kano - phnlagge tremt dee ffnngemengr fr)r unge shmmere. SprrSsmall Har du spsrysmel. er du velkoh men i (Nieklensen.tr beds efter [ Kommerieg med? *) Du lirser ca den.april og $mtidiglsf du r I de hge beblinsen med bdlingslrist den 7. april Bide Den der komner lobt t L mo Le Princippeiog hensy. til, d n) delbgere o3si skal [uide komme med Del63erbealltr3 ki 2s0 pi pebon SIDSTE TILMELDINGSFRIST:20. MARTS 2002 *) Oden 15.- ls.ausu*2002 Oden23. 2s.tusu*2002 Thurt (sei kr/dt: O den augun 2002 Komderhm'len ib'lr oli o Nej Eornholm (serrddt. Oden 27 p l,u3!a2oo2 Cpr (cpr nr ef nodvendi8t tl Bornholm) Unsdomnraf (sh I rydt -1 ug ] Cpr (cp Nr er nodrend st til llnsdom*rr) N*n(el (orf dre os bori de ldne med rodse sdrf) Hien hehovlorforddre-mbdarhn8orerhla F-3lere Tilmelding sendes senest den 20.marts 2002 til FSD t sekretff Karen Tho6en, odins l 39,4130 Soro, tlr. % S TR.4F l<oordinatorcr er Beftlm Pede6en t t osv beke o 3e[ t tfu

16 FSD's boghandel alle mabri,ler ka. be*illes ri FSDS se& ta.iac Boger Hrcrntu holder det op? En mors opleelsr med sin dreng der sbm... Pr s: k 62,50 Lourds 4unrebens.a, s5 side( FsD ror:s, leee. lsbn 37-e320l+3, Sbmmen - Om shmensiegerog behandling prtki99,00 PerAlm,203 sideq Cy dendal, 1997, SBN S7-00' NAr dit barn sbmmer, Lennart La6son,63 sider,... Innne for as. l 996, SSN 9 l Pris: kr 36,25 stammandre-tr hfortnn, pri::<r131.25/ 1edenspr3,krl05,2s valcolm Frasei l-13 s dei FSD tor as. 1997, ISBN shmen-engundbog AndeBLundberg,3s9sideiFSDIorag,200l. SBNST ,..,.... Priski375p0 ShmerdulL nnanl:konil2sdeifsdrodag, tukki35,oo Sbmmerditbam?LennartLaBson,2osideiFsDforag,l99s Pris:ki35,00 Stfrm rdinelry?lennartlanon,32siderfsdforas,l9t prl:k(3s,00 l'1ed emspf s e er ved kob al 0 *k. piecer: kr 23,75Med 40 nk: ki2s,00 shmenogskole,...,,...pds:[[35,00 Ei8il r;u uid,rne fuebjeq ogper F Kiudsen,33 sidei DdVS os FSq 9r7. ls BN 37-90s33-00'2 Atlwemedshmeq..,,.., Pris: kf,14,25 Hemrn chrth,nn qper Fab ch Knudsen,32sideiDaVS, 993,lsBN 3/-90s33-02'9 Nirdet lille bar. shmer...pris:kr35.00 Pef Fabrch Knudsen ogherm,nn chrishan[4os]deaspe.ir-pzdagogskforlag, t95 Ved40*k.c31.25 Ovensriende pr sef er ncl. moms. me n excl. fonn de se (porto). C eb),r pi 30 ki for foeen del$r til udhn de. Foleende to{prceede piec r kan b6till s hos Fsqmen ldee gennem Danekvidens.enter for Stahmen (DaVS till.ffier et ektpedltlorc-gebyr pe 5 kr p ordre): V jledning fop for ldre dl boh der stammen ,...prk,ki2750 R E Knudsen, E, L.Ben q S. tllchaelsen, Spe.ia -p d ogi. < ior ag i995 udg erpa:urdu,9rkgkqbosnisk erb6k-(dtis?daftk Sbmmerditbarn?Ltison,ssRrorae.l993,rrabs(ud8rre...Prkkr2250 Video-bibliotek Fos ndevideobind kan ans modete[spedtonsgebyf pikr50.00 vi sbmmer og hva' 3A - Om un8e/rckne dei 3bmnei FSD/DR Bindvark$ede. Talel'st og *ammedgst - om shi born der sdmmei og deres ioa dre. T-shirt Ulven Srader - B leder af born der s6mmeim.ho) nanderen4.pedeeen. l6 ud,,rr. F"b-.,ool Er shmmere klogerc end ikke{ammere? Kom q smret Kobenhavns L.kalafde ng.se side

17 Foreningsliv Generalforsamling i FSD FSD,rhordef (J s n raforsamlin 'dd.rlo-ldc"lb-nr...1ocoy se b' "so" o " D"l"dqp:gqa-balrkser. lk:l v're lornanden i hendesene*den Lmyts. D sotuenogre3ek beroffenrlissores neienummeraf Udryk. FSD post og flere medlehmer pe Fundraising kontaktperconer N%e onsker kui et brd/b:d tilsendr r hwf adres Andre onrker e! bretb ad tilhvennedlem 03 enkehe ons[er ikke, * det rrefrsi( at poien kommer rn FsO Da.ek.elnhet geme v yde den nenoptimale losn ngsl bil gi ior FSD som mulisi anmodes de, somkunonscretekemparuf udr/k el er aiden po* pr poshdres se,:i E ve bes d ril sekrebdarer hyk der kke al erede er aorl Hvk man s {l e modese iere end det eksenplaiman harbedr om,kan mrtr io Sive det!i sh nabo alle fob:3r Proiekerska videre sendes t rundegingruppen. Os hyis derermedlehmeider har dose ideer ril hvordrtr der k n sk es m dref ri roren n8e\ mr de mqet s rne I n8e ener skrive dr en ar de Du kan hjalpe FSD ved at give en gave a FsD ef arhrigg J i skud lri ofienn se m d er % p Hre fonde, o3 er v lst ter um fo, m:nge r srudso,dnieerer'cod endese henhod. En forudsahing ror denne godk ndeke e. at mindst 150 personeryde. etbldhs hvert Ah DesvEre niede vi ikke op pa d*e in- 6lsid*e Srog haf si ed s lkke opnler en sodken, de se. Derlor er det vigr gt, at d nanee som mu iq! Brver et brdms Det er ikke bidhseb aorrelse. m en a 6a an hller ar bidbgdere def er DeEa sivere,der omkerdeivi brive n vn!i Uddyk i lorbinde se med iafegnskab{.

18 Landsl<alender Bestyrelsesmtde den 3. marts 2002 Generalforsamling den 20. april 2002 Nordisk Stammeseminar sedtember 2002 rode. d-i t4-6..p.arba. B.ryq.\o 3d Lol<all<alender JellinS/Estved A {iv te6weckend pi Ronbie websne, wwvtod bom rolmerdk Kobenhavns Lokalafdeling Hrdu /sr atsna[ medandrcde scrmneidsdlledupfoveat Vie en io< pceoner5om er vidt lorc ile, mef alle har det tilltdes atvishmme: vimodas ro ke om shmmcn,horeandres nei nger03gve edar ngef videre Hen ture byen, lavc r sp iatene r erteepot og $otre an:ngemene r Fvs du som IorE der e ar pirdrei tr.,, e ed v kunnc ive e! : r ib! noda. I'v s n Tacpadrgos- osopedrbderande.lourna tref os and'e crseylolse ie os5i me8er ve 6frna r L r os. V frader den roise.ordag hvermined ( 9d 21 Chrnb'shivN BeboarhG,Dronf ingensgde 34 1,120 Kbh K.Sedet %lid.puf.et liii dog vf ere, s:l derrof ef der en sod de lo6t it konh e etr J Lase sede n Bendten.Ttlz ,E ma : td( Tr ne Andetsen.I f: ]3 25 z4,12 l8 ud' /r 6.De embe roo

19 FSD's bes relse ve 's rsigt over de ansvarlige for FSD a'ktivitetsomrsder' FSD For as ,, l l ermann Chrhhan n Foftldresruppe ( ele/ nfomodei , Car Enk PdeE-Lehm Z H.nd kappolitik ,..-, H ernann Chrchan n mationalt adeide...,,...,,....,,...,...per F. Knudsen Medlemsfroder......,...,,....,,,...,H ernann Ch rrsman PR oe mediekonhkr ,,...,,,...,h ermann Ch risma n Udr-yk,,, Jen chnnensen we&ide (w.fsodk) ,...hermann chr 5hann FoBknin& udv kling os semmebehandling... KIBEn Bifeldr Fun d nkins ,-,,,..,,,...Henrikjensen Adresseendring? sekrebriatet t t Kt, t6- t3, Annoncer i UDTRYK naskinskrei manuskript eller elekronkk iel<si (wort). r.rdigi i EPs, aur* e rer PDF-iorm* med illusuation og u&"'. F.e* ro 19

20 24 behandlin smetoder Stammen og behandling af stdmen har altid v-ret omgivet af dennylistud6mneosher bladetomalte bosdfande6 Lundbe4 Sammen - ei grundboa, refereres til 24 behandlinssfoelas" hentet lir den svenske fo Grc, Selv om dhse roislag i dag vl ff de fl68 tl a! Frkke p6 sm ebendet, slol nan <ke glemme, at der forts* rindes mansemlreroslordomme.%atdeieeaf lbehsenet (s(harvtre!6getimvendeke. ) sasrormuiden med sknd eikl\der r ble r slagtet en tondag aften og fiiet en sotrdag after 2) Sagfrrfmund med lungen ge elierat den er 6get ud af deu s asede krcp 3) 4) s) 6) 7) 3) ej Slag owf munden med noser fm en s ashing. S as 6r munden med lun8er o3 hjee af nyslastet catui Shg for munden med lunger hlerte og irube lri nys astet drr Shs lor munden med ka wiwbl Shs lor nunden med sfse unse Sli bame! uvenrer med kr velunge i ry8gen. i rn rys,grer d/i slag ior munden med flrdrisk. Slagfor munden med l4ende fi s<. 'rislag for munden med d isl t3) F.rkrEkl<eke kureref sbmmen At drikke melk lra hunhund kureref ts) t7) Den sonfrende ska b de en r dev over (itsa&rrderen h despote!gud) l3) sbmmen r/ses bort med c,mle pfher e) Brod fe srvmordere kurerei 2l) Sbmmende skal bide en dod 22) l.1an ska si en spand mnd 23) llan skal sk$e tunsebindet af 24) l'1an <uerer semmen wd * pu*e 20 udryr. Feb-' roo,

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI Velkommen til i Kolind SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI 2015 Vi mødes til en e lle e elkomne 7 festlige dage i Kolind Landskabsfoto: Susanne Simonsen, Sign Bizz 1 7 FESTLIGE DAGE I BYEN Kære alle i

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vila,1fam. BYTTEMEDBIL/MC ØSTERSKOVVEJ47B,6340KRUSÅ -KOLLUND KOLLUND-GENNEMMODERNISERETETPLANSVILLAMEDHAVUDSIGT

Vila,1fam. BYTTEMEDBIL/MC ØSTERSKOVVEJ47B,6340KRUSÅ -KOLLUND KOLLUND-GENNEMMODERNISERETETPLANSVILLAMEDHAVUDSIGT Va,1fam. Konan: 1.645.000 Ejudgfp.md.: 1.923 Udbeang: 85.000 B./N.es.ejudg.: 8.072/6.383 Bogm 2 : 132 Sue/Væ.: 1/3 Byggeå: 1976 Gundm 2 : 1.132 Gaage: 28 Capo: 50 Eng: C Sag: 243AA112814 Kona: JensMadsen

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Opgørelse af forbedri ngsværdier

Opgørelse af forbedri ngsværdier 305 Opgrese rberi ngsværier ( r ( 9r Askrivningskrve % 90 BO 70 ; q r æ q r 0 50 40 30 20 10 0 35 An ) Askrivningskrven er en grisk isin hvrn rberinger i en nesbig skrives ver rskeige år. Krven brges i

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA BEDERS KLASSISKEPIZZA 1.M(omooo 2.omooon 3.omooopppon 4.omoonohmpnon 5.omoononn 6.omooppponohmpnon 7.omoopppononn 8.omooph oødo SPECIALPIZZA 9.ConUno(ndb omooph ødo 10.ConDuo(ndb omoonhmpnon 11.omoonnn

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune)

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune) ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3

Hvad siger kvinderne derude. Hvorfor er det svært at få dem i arbejde. Kulturmødet. Side 3 Hvad siger kvinderne derude Hvorfor er det svært at få dem i arbejde Kulturmødet Side 3 1 Side 4 Side 5 Det vi gerne opdager Det vi gerne opdager: Dårlig kommunikation - konfliktfyldt Ikke forstå hvad

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

MDE :55737100 SKOVSANGERVEJ12,4736KARREBÆKSMI

MDE :55737100 SKOVSANGERVEJ12,4736KARREBÆKSMI F ds hus Kon an 1 595 000 Ej udg p md 2 238 Udbe a ng 80 000 B / N eksk ej udg 8 428/ 6 617 Bo gm2 S ue/ Væ Byggeå G undm2 Sag 80 2/ 2 2000 712 05214F0635 Kon ak A anhansen I ndeha,ej endomsmæg &a ua MDE

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere